ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDDFÖR HOTELL BEVIS NR. : TLSWESBOT011481

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDDFÖR HOTELL BEVIS NR. : TLSWESBOT011481"

Transkript

1 ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDDFÖR HOTELL BEVIS NR. : TLSWESBOT011481

2 SÄRSKILDA VILLKOR Det här kontraktet är uppdelat i särskilda och allmänna villkor med bilagor och tillägg samt försäkringsansökan med kompletterande dokument. De Särskilda villkoren har företräde framför de Speciella villkoren eller de Allmänna villkoren i händelse av motsägelser eller oklarheter. 1.- ALLMÄNNA UPPGIFTER FÖRSÄKRINGSBEVISETS NUMMER: TLSWESBOT FÖRSÄKRINGSGIVARE: ACE European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás nº Madrid FÖRSÄKRINGSTAGARE: TRAVELLINK AB FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada C/ Rosario Pino, nº 14-16, Madrid FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSPERIOD Giltighetsperioden för den försäkrade varar lika länge som resan för vilken försäkringen anlitats, men kan under inga omständigheter överstiga 90 dagar. Eftersom detta är en gruppförsäkring som utfärdats åt försäkringstagaren kommer giltighetsperioden att vara den som anges i kontraktet, vilket har undertecknats av försäkringstagaren och försäkringsgivaren och vars varaktighet förlängs från år till år. Båda parter har rätt att invända mot förlängningen genom att skriftligen meddela detta åtminstone två månader före innevarande års förfallodag. 2.- TILLÄMPBAR LAG OCH JURISDIKTION Detta försäkringsbevis omfattas av spansk jurisdiktion och regleras av Lag 50/1980 från den 8:e oktober som gäller försäkringskontrakt, Lagstiftande dekret 6/2004 från den 29:e oktober genom vilket en ny lagtext för Lagen om kontroll och övervakning av privata försäkringar godkändes, Dekret nr. 2486/1998 från den 20:e november som godkänner Förordningen om kontroll och övervakning av privata försäkringar, samt av Lag 26/2006 från den 17:e juli om förmedling av privata försäkringar och återförsäkringar. Följaktligen gäller inte den här försäkringen under de lagar som omfattar socialförsäkringen och som definierar vad som klassificeras som olycksfall i arbetet, såvida detta inte uttryckligen anges i villkoren för försäkringen. Eventuella klagomål och reklamationer mot den här försäkringen skall behandlas enligt vad som fastställs i bestämmelsen ECO/734/ SKYDD AV PERSONUPPGIFTER I enlighet med vad som fastställs i den Organiska lagen 15/1999 om skydd av personuppgifter meddelar ACE EUROPEAN GROUP LIMITED:s filial i Spanien ( ACE ), i egenskap av ansvarig för registret, att de personuppgifter som försäkringstagaren tillhandahåller oss direkt eller genom försäkringsförmedlaren kommer att sparas i ett register med syfte att förvalta försäkringen, förebygga och utreda bedrägerier samt utvärdera och begränsa risker. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra försäkrings- eller återförsäkringsbolag i samband med ärenden som rör återförsäkring och medförsäkring, eller av specialiserade vårdinrättningar om olyckhändelser inträffar. Alla dessa uppgifter är nödvändiga för att bibehålla kontraktsrelationen, liksom information om tidigare avbrott och behandlingar. 2/13

3 Likväl vill vi meddela att ACE kommer att behandla dina personuppgifter för att informera om sina nuvarande och framtida aktiviteter och produkter, också via e-post, samt genomföra undersökningar om kvaliteten hos de produkter som används och marknadsundersökningar. Detta kan även komma att ske efter det att försäkringen har avbeställts med syfte att anpassa våra erbjudanden efter din specifika kundprofil, samt för att genomföra utvärderingar. Genom att underteckna den här försäkringen godtar du alltså att ACE vidarebefordrar dina personuppgifter, när detta är nödvändigt för de syften som angetts ovan, till följande företag inom ACE-gruppen: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited och ACE Europe Life Limiteds filial i Spanien. Vi informerar vidare om att du har rätt att överklaga behandlingen av dina personuppgifter för de syften som angetts ovan, eller utnyttja din rätt till åtkomst, rättelse och avbeställning genom att skriftligen vända dig till C/ Francisco Gervás nº 13, Madrid. Du måste i så fall bifoga en kopia på ditt nationella identitetsbevis eller motsvarande officiellt dokument. Du har också möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till Har du inte kontaktat oss inom 30 dagar räknar vi med att du godkänner att dina personuppgifter används för de syften vi har angett. ACE garanterar att uppfylla sina skyldigheter när det gäller sekretess och skydd av personuppgifter, och kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika att dessa personuppgifter ändras eller förloras, eller att någon som saknar behörighet får åtkomst till eller behandlar dem. Möjligheten att uppfylla denna garanti beror dock alltid på tekniska faktorer. I händelse att personuppgifter för andra personer än försäkringstagaren ingår i försäkringsbeviset är det försäkringstagaren som ansvarar för att informera dessa personer om att deras uppgifter sparas i det register som nämnts tidigare, samt om övriga uppgifter som tagits upp i det här avsnittet. 4.- OBSERVERA All information i det här avsnittet har tillhandahållits Försäkringstagaren innan kontraktet undertecknas. I enlighet med vad som anges i Lagstiftande dekret 6/2004 från den 29:e oktober, genom vilket en ny lagtext för Lagen om kontroll och övervakning av privata försäkringar godkändes, samt tillhörande Förordning som godkändes genom Dekret 2486/1998 från den 20:e november, informerar Försäkringsgivaren om följande: 1.- Detta försäkringskontrakt gäller under rätten att teckna kontrakt som omfattar den spanska filialen av det brittiska försäkringsbolaget ACE EUROPEAN GROUP LIMITED med adressen ACE Building, 100 Leadenhall Street, London, Storbritannien. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED:s FILIAL I SPANIEN är vederbörligen inskriven i det Administrativa registret över försäkringsbolag under den Generella förvaltningen av försäkringar och pensionsfonder med koden E0155. Företagets adress är C/ Francisco Gervás 13, Madrid. 2.- Utan att detta på något sätt förringar den Generella förvaltningen av försäkringar och pensionsfonder är Storbritannien den medlemsstat som ansvarar för kontrollen av försäkringsgivaren. Den enhet i Storbritannien som sköter denna kontroll är i sin tur Financial Services Authority (FSA) med adressen 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 3. De lagar som tillämpas på innevarande kontrakt är Lag 50/1980 från den 8:e oktober som gäller försäkringskontrakt, Lagstiftande dekret 6/2004 om kontroll och övervakning av privata försäkringar med tillhörande Förordning, samt Lag 30/1995 från den 8:e november (i den mån lagen är tillämpbar och fortfarande gäller). En eventuell likvidation av ACE EUROPEAN GROUP LIMITED:s FILIAL I SPANIEN omfattas av den brittiska lagen. Den enhet som är ansvarig i händelse av likvidation är Financial Services Compensation Scheme, som därmed fungerar som garantifond. 3/13

4 Reklamationskanaler: 4. Följande interna och externa kanaler tillhandahålls för klagomål och reklamationer: a) Interna reklamationskanaler. Försäkringsgivaren har ambitionen att erbjuda sina kunder förstklassiga tjänster. Om du trots detta skulle ha några klagomål eller vilja göra en reklamation bör du först och främst skriftligen kontakta: Ace European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás Madrid Tel.: I händelse att du därefter inte är nöjd med hur din reklamation har hanterats och vill framföra ett klagomål eller en reklamation som har med dina lagenliga intressen och rättigheter att göra kan du skriftligen vända dig till: Departamento de Atención al Cliente C/ Francisco Gervás Madrid E-post: Tel: Förordningen som reglerar kundserviceavdelningens rutiner finns tillgänglig för kunderna på Ace European Group Limiteds filial i Spaniens kontor. Om din reklamation måste behandlas av den advokat som företräder den Försäkrade hos ACE European Group Limiteds filial i Spanien kommer reklamationen omedelbart att vidarebefordras till advokaten. Den Försäkrades advokat: LEGSE Abogados Fax b) Externa reklamationskanaler. Om en tvist skulle uppstå har du enligt Artikel 24 i Lagen om försäkringskontrakt rätt att överklaga hos den underrättsinstans som hör till din bostadsadress. På samma sätt kan du frivilligt välja att låta meningsskiljaktigheterna avgöras genom skiljedom enligt de villkor som anges i artiklarna 57 och 58 i Lagstiftande dekret 1/2007 från den 16:e november, genom vilket den omarbetade texten från den Generella lagen för försvar av konsumenter och användare samt kompletterande lagar och dess riktlinjer som är under utveckling godkänns, med förbehållet att detta inte påverkar vad som fastställs i Lagen om skiljeförfarande i den händelse att parterna framför sina meningsskiljaktigheter i en eller flera skiljedomstolar. Du kan också åtala försäkringsgivaren i enlighet med vad som anges i artikel 9 i Kommissionens förordning (EG) nr. 44/2001 från den 22:a december 2000, såväl i det land där försäkringsgivaren är hemmahörande (vilket i det här fallet är Spanien) som i det medlemsland där du själv är bosatt. Försäkringstagaren, den försäkrade, förmånstagare, drabbade tredje parter och rättsinnehavare till någon av dessa har dessutom, i enlighet med Artikel 62 i Lagen om kontroll och övervakning av privata försäkringar, rätt att reklamera ärendet hos den Generella förvaltningen av försäkringar (reklamationsärenden), eller vilken som helst av de reklamationskanaler som finns med i bilagan till det här försäkringsbeviset, om denne anser att försäkringsgivaren har missbrukat sina befogenheter eller överskridit de rättigheter som försäkringsgivaren har enligt försäkringskontraktet. 4/13

5 5.- Slutligen informerar vi, i enlighet med Lag 22/2007 från den 11:e juli om distansförsäljning av finanstjänster till konsumenter, om följande kompletterande villkor som har med försäkringsbeviset att göra: a) Försäkringsavtalet som har ingåtts, täcker de oförutsedda händelser som beskrivs i dessa villkor och gäller för perioden när man är på resa som är omfattad av försäkringen. b) Betalningen av försäkringen genomförs vid samma tillfälle som resan köps. c) Om din reseförsäkring har en kortare giltighetstid än en månad saknas rätt till uppsägning. Har reseförsäkringen istället en giltighetstid som är längre än en månad har du en uppsägningstid på 15 dagar. d) Den information som har tillhandahållits genom detta dokument gäller under försäkringens hela giltighetsperiod. 5.- KORRIGERING AV AVVIKELSER Med hänvisning till vad som anges i artikel 8 i Lag 50/1980 om försäkringskontrakt gäller följande: om innehållet i det här försäkringsbeviset skiljer sig från de lagliga bestämmelserna har Försäkringstagaren och/eller den Försäkrade rätt att överklaga hos Försäkringsgivaren, inom en månad från och med överlämnandet av försäkringsbeviset, för att denna avvikelse skall korrigeras. Om ingen överklagan genomförs under denna tidsperiod gäller det som anges i försäkringsbeviset. 6.- UTTRYCKLIGT GODKÄNNANDE. INTYG PÅ MOTTAGANDE AV INFORMATION Den Försäkrade intygar härmed uttryckligen att han eller hon har mottagit de Allmänna, Speciella och Särskilda villkor som ingår i det här Försäkringsbeviset och att han eller hon känner till och samtycker med dessa villkor. I enlighet med vad som anges i artikel 3 i Lag 50/80 från den 8:e oktober om försäkringskontrakt, och som komplettering till de Särskilda villkoren, intygar den Försäkrade vidare att han eller hon har läst, granskat och förstått innehållet i och omfattningen av alla paragrafer i det här kontraktet, i synnerhet de som står i fetstil och kan innefatta begränsningar av rättigheter. Den Försäkrade måste kryssa i rutan intill det försäkringsalternativ som han eller hon väljer för att intyga att han eller hon känner till samt fullständigt och uttryckligen godkänner de villkor som gäller för kontraktet. Slutligen intygar den Försäkrade uttryckligen att han eller hon före det att kontraktet tecknats har fått skriftlig information av Försäkringsgivaren om de lagar som försäkringskontraktet omfattas av, de olika reklamationskanaler som finns tillhanda, i vilken medlemsstat som Försäkringsgivaren hör hemma och vilken enhet som kontrollerar Försäkringsgivaren, samt om Försäkringsgivarens företagsnamn, adress och juridiska status. 5/13

6 ORDLISTA ALLMÄNNA VILLKOR FÖRSÄKRINGSGIVARE: ACE European Group Limited i egenskap av försäkringsgivare FÖRSÄKRINGSTAGARE: Den fysiska eller juridiska person som ingår det här kontraktet med Försäkringsgivaren och som omfattas av de skyldigheter som kontraktet medför, med undantag för dem som på grund av sin art måste uppfyllas av den Försäkrade FÖRSÄKRAD: Den fysiska person som har köpt en reseförsäkring som täcker avbeställningsskydd (Hotell) på försäkringstagarens webbsida. TRANSPORTFÖRETAG: Alla företag som har myndigheternas godkännande för passagerartransporter. FLYGETS AVGÅNGSTID: Den avgångstid som anges av transportföretaget på flygbiljetten eller motsvarande resedokument. FAMILJEMEDLEM: Äkta make/maka, registrerad partner eller sambo, föräldrar, svärföräldrar, barn, svärsöner, svärdöttrar, syskon, svågrar och svägerskor, mor- och farföräldrar, barnbarn, föräldrars syskon och syskonbarn. MEDFÖLJANDE: Alla personer utöver den Försäkrade som finns registrerade som deltagare i samma resa, oavsett om de är försäkrade eller inte. FÖRSÄKRINGSBEVIS: Det dokument där de grundläggande villkor som reglerar försäkringen ingår. Dessa utgörs av de Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren samt tillägg och bilagor. FÖRSÄKRAT BELOPP: Det belopp som utbetalas i händelse av olycksfall. Detta belopp finns med i de Särskilda villkoren i Försäkringsbeviset. FÖRSÄKRINGSPREMIE: Det totala priset för Försäkringen. FÖRSÄKRINGENS ANNUITET: Den årslånga period som räknas från det datum då Försäkringsbeviset förnyas varje år. Den första annuiteten räknas från det datum då kontraktet träder i kraft. OLYCKSHÄNDELSE: Kroppsskada som orsakats av oförutsedd och oavsiktlig, våldsam händelse som den Försäkrade saknat möjlighet att påverka och som leder till dödsfall, permanent funktionsnedsättning eller något annat tillstånd som täcks av försäkringen. Enligt villkoren för den här försäkringen räknas följande som Olyckshändelse: - Elektriska urladdningar och blixtnedslag. - Förgiftning, kvävning, brännskador eller andra skador som orsakats av ofrivillig inandning av gaser eller ångor, nedsänkning, indränkning eller förtäring av flytande, fasta, giftiga eller frätande ämnen. - Infektioner, om det ämne som orsakat infektionen har kommit in i kroppen genom en olyckshändelse som täcks av försäkringen, under förutsättning att det på ett trovärdigt sätt går att bevisa förhållandet mellan orsak och verkan. - För flygreseförsäkringen omfattas de olyckor som kan drabba den Försäkrade i egenskap av passagerare hos ett officiellt godkänt flygbolag, under förutsättning att flygplanets pilot har en giltig flyglicens samt (I) att flygplanet befinner sig på en reguljär resa eller charter mellan flygplatser som är i tillstånd att ta emot passagerartrafik, eller (II) att flygplanet befinner sig stillastående på start- eller landningsbanan vid någon av dessa flygplatser, eller (III) att flygplanet undergår någon form av tekniskt arbete vid någon av dessa flygplatser. 6/13

7 ALLVARLIG OLYCKSHÄNDELSE: Alla sådana kroppsliga skador som orsakats av en våldsam, oavsiktlig och plötslig händelse som den olycksdrabbade saknat möjlighet att påverka, och som får sådana konsekvenser att denne inte kan lämna sin huvudsakliga bostad eller måste läggas in på sjukhus under mer än 24 timmar, och som enligt Försäkringsgivarens läkare gör det medicinskt sett omöjligt att genomföra resan på utsatt datum. SJUKDOM: Enligt det här kontraktet räknas som sjukdom sådana försämringar av den Försäkrades hälsotillstånd som inträffar under en resa som täcks av försäkringen, och som diagnosticeras och bekräftas av en auktoriserad läkare eller tandläkare. Ett tydligt och exakt läkarintyg är obligatoriskt. ALLVARLIG SJUKDOM: Som allvarlig sjukdom räknas sådana försämringar av en individs hälsotillstånd som bekräftats av en auktoriserad läkare och som kräver inläggning på sjukhus under mer än 24 timmar, eller innebär en omedelbar risk för den drabbades liv. Sjukdomstillståndet måste ha inträtt under de närmaste 7 dagarna före flygresan och enligt Försäkringsgivarens läkare göra det medicinskt sett omöjligt att genomföra resan på utsatt datum. EPIDEMI: Som epidemi räknas ett plötsligt, oförutsett och storskaligt utbrott av en infektionssjukdom i ett land som sprids mycket snabbt och elakartat inom detta land, under förutsättning att WHO har rekommenderat att avbeställa internationella resor som inte är absolut nödvändiga till eller från det drabbade området. Om det gäller influensavirus krävs att WHO utlyser åtminstone nivå 5 enligt sin globala handlingsplan för en influensapandemi. Karantänen för personer som drabbats av sjukdomen måste fastställas av hälsodepartementet eller motsvarande behörig myndighet i landet ifråga. KARANTÄN: Tillfällig isolering av personer för att förebygga spridning av en infektionssjukdom. BAGAGE: Uppsättning av kläder, personliga tillhörigheter och hygienartiklar som är nödvändiga under resan och som förvaras inuti resväska/or, samt själva väskan. RÅN: Avlägsnande av någon annans ägodelar genom våld eller hot, eller genom att använda fysisk styrka för att ta ett föremål. STÖLD: Avlägsnande av någon annans ägodelar utan att använda hot eller våld och utan att använda fysisk styrka för att ta ett föremål. OLYCKSFALL: Alla plötsliga, oförutsedda och oavsiktliga händelser som den Försäkrade saknat möjlighet att påverka, vars skadeföljder täcks av den här försäkringen och som kan leda till utbetalning av det försäkrade beloppet. Olika skador som orsakats av samma händelse räknas som ett enskilt olycksfall. TERRORISM OCH SABOTAGE: Operationer med ideologiska, politiska, ekonomiska, religiösa eller sociala motiv som planerats i hemlighet och utförts individuellt eller i grupp, med syftet att skapa socialt alarm och urskiljningslöst attackera människor eller skada eller förstöra egendom. Sabotage är en uppsåtlig handling som är straffbar enligt lag och syftar till att försvaga en fiende genom omstörtning, förhindrande, avbrytning eller materialförstörelse. HUVUDSAKLIG BOSTAD: Som huvudsaklig bostad räknas den adress som den Försäkrade uppgivit när han eller hon köpte resan, från vilken den Försäkrade genomför de resor som täcks av det här kontraktet och till vilken han eller hon kommer att återföras om detta skulle bli nödvändigt i enlighet med villkoren för försäkringen. UTLANDET: Som utlandet räknas ett land där den försäkrade inte har sin huvudsakliga bostad enligt vad han eller hon har uppgivit när den här försäkringen köptes. SJÄLVRISK: Belopp som i händelse av olycksfall täcks av Försäkringstagaren eller den Försäkrade och vars storlek anges i de Särskilda villkoren i Försäkringsbeviset. KILOMETERGRÄNS: Assistansen som ingår i försäkringen är giltig från och med 35 kilometers avstånd från den Försäkrades Huvudsakliga bostad 7/13

8 GLOBAL OMFATTNING: Assistansen som ingår i försäkringen gäller i hela världen. Länder som under resans varaktighet befinner sig i krig, uppror eller andra väpnade konflikter av något slag undantas dock från denna garanti, även om dessa konflikter ännu inte har erkänts officiellt. I sådana fall ersätter Försäkringsgivaren de utlägg och kostnader som kan styrkas med originalkvitton. STREJK: Kollektiv arbetsnedläggelse på arbetstagarnas initiativ med syfte att uppnå ett mål eller utöva påtryckningar i bestämda situationer. INBÖRDESKRIG: Som inbördeskrig räknas sammandrabbningar mellan två grupperingar inom samma nation, eller befolkningens uppror mot den etablerade ordningsmakten. De inblandade grupperna har makten över en del av territoriet och har sina egna väpnade styrkor. UTLÄNDSKT KRIG: Som utländskt krig räknas en väpnad konflikt mellan två eller fler stater, med eller utan krigsförklaring. TREDJE PART: Alla juridiska eller fysiska personer med undantag för: Den Försäkrade själv, dennes familjemedlemmar, föräldrar och barn samt medresenärer. Anställda eller representanter för den Försäkrade, avlönade eller ej, medan de utför sitt arbete. FÖRSÄKRINGENS SYFTE Att innebära en garanti mot följderna av de risker vars omfattning anges i det här kontraktet och som utgörs av oförutsedda händelser som inträffar under en resa utanför den Huvudsakliga bostaden, inom ett territorium som täcks av försäkringen, samt med reservation för de begränsningar som anges i denna försäkring. De garantier som lämnas i kontraktet upphör att gälla när resan har avslutats och den försäkrade har återvänt till sin Huvudsakliga bostad. Den här försäkringen täcker, avbeställningsskydd av Hotell köpt av Försäkringstagaren. Försäkringsbeviset gäller i enlighet med de villkor som kommer att specificeras i det följande. GARANTERADE BEGRÄNSNINGAR De belopp som anges som gränssummor i det här kontraktet utgör de högsta möjliga belopp som det går att komma upp till under resans varaktighet. 8/13

9 1. GARANTIER SOM TÄCKS AV FÖRSÄKRINGEN AVBESTÄLLNINGSSKYDD Följande skäl till avbeställning täcks av Försäkringsgivaren som garanterar återbetalning av utgifter, under förutsättning att de drabbar den Försäkrade direkt, att det förflutit åtminstone 48 timmar mellan köpet av försäkringen och tidpunkten då resan påbörjades, samt minst 72 timmar från det att försäkringen köptes och den händelse som lett till att resan avbeställs, såvida inte försäkringen köptes vid samma tillfälle som resan. För att kunna utnyttja den här försäkringen är det i alla händelser absolut nödvändigt att uppvisa läkarintyg i originalversion från läkaren som har behandlat den person vars sjukdom gett upphov till att resan avbeställs, eller andra originalintyg när detta är aktuellt, samt originalkvitton på kostnaden för resan. Det maximala belopp för bokning/köp som täcks av försäkringen uppgår till SEK för ett och samma olycksfall. 1 AVBESTÄLLNING GARANTIER GRÄNSER SJÄLVRISKER A) Dödsfall, allvarlig 10% av kostnaden för sjukdom eller allvarlig resan utan skatter, per upp till SEK / olyckshändelse som Försäkrad Försäkrad / olycksfall drabbar den Försäkrade B) Alla andra händelser utom de som är undantagna från garantin SEK per bokning/köp 20% av kostnaden för resan utan skatter, per Försäkrad 1.- AVBESTÄLLNING A. Dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarlig olyckshändelse som drabbar den Försäkrade Utbetalning av de kostnader för avbeställning av resan som faktureras i enlighet med Försäkringstagarens villkor, med undantag för de skatter som Försäkringstagaren och/eller Researrangören drar av, upp till den summa som fastställs i detta Försäkringsbevis garanteras i händelse av dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarlig olyckshändelse som drabbar den Försäkrade, med de undantag från garantin som anges ovan. Detta gäller vidare under förutsättning att olycksfallet inträffar efter det att försäkringen har köpts och före det att resan eller den köpta tjänsten påbörjas, samt att orsaken till olycksfallet var okänd vid den tidpunkt då försäkringen köptes och drabbar den Försäkrade direkt. Garantin begränsas enligt följande: En självrisk på 10% av kostnaden för resan tillämpas för varje Försäkrad och betalas av densamme. B. Alla andra händelser utom de som är undantagna från garantin Utbetalning av de kostnader för avbeställning av resan som faktureras i enlighet med Försäkringstagarens villkor, med undantag för de skatter som Försäkringstagaren och/eller Researrangören drar av, upp till den summa som fastställs i detta Försäkringsbevis garanteras i händelse att den Försäkrade tvingas avbeställa resan mot sin vilja på grund av yttre omständigheter, med de undantag från garantin som anges ovan. Detta gäller vidare under förutsättning att olycksfallet inträffar efter det att försäkringen har köpts och före det att resan eller den köpta tjänsten påbörjas, samt att orsaken till olycksfallet var okänd vid den tidpunkt då försäkringen köptes och drabbar den Försäkrade direkt. Garantin begränsas enligt följande: Alla händelser som intygas med giltig dokumentation och som är oförutsägbara, oundvikliga och strider mot den Försäkrades vilja samt som inte finns med på listan över undantag från den här försäkringen och som fullständigt omöjliggör att genomföra resan på de bokade datumen. En självrisk på 20% av kostnaden för resan utan skatt tillämpas för varje Försäkrad och betalas av densamme. 9/13

10 UNDANTAG Den här försäkringen täcker inte kostnader för utflykter, besök, inträden och andra kostnader som inte uteslutande rör den köpta resan. Försäkringen täcker heller inte konsekvenserna av följande omständigheter: Följande omständigheter undantas från garantin för den här försäkringen: A) Alla händelser som inte kan styrkas med hjälp av giltig dokumentation där skälet till avbeställningen framgår. B) Belopp som kan komma att utbetalas till den eller de Försäkrade i form av skadestånd från en tredje part. C) Följande agerande från den Försäkrades sida i. Om de Försäkrade inte uppvisar något av de dokument som är obligatoriska för att kunna genomföra resan (pass, flygbiljetter, visum, vaccinationsintyg). ii. Händelser som avsiktligt orsakats av den Försäkrade. iii. Bedrägligt handlande, självskador eller självmord. iv. Händelser som orsakats av dumdristighet, allvarlig försummelse eller brottsliga handlingar. v. Alla olyckshändelser som inträffar medan den Försäkrade är påverkad av alkoholhaltiga drycker, droger, psykofarmaka, stimulerande substanser och andra liknande medel. För att avgöra om den Försäkrade har varit påverkad av ovanstående medel kommer de gränsvärden som används i gällande lagar för trafiksäkerhet att tillämpas, oavsett vilken typ av olyckshändelse det rör sig om. D) Händelser: i. Krig, offentligt förklarade eller ej, uppror, terroristhandlingar, konsekvenser av radioaktiv strålning, folkliga rörelser, stängning av gränser samt medveten underlåtenhet att följa officiella förbud. ii. Alla naturkatastrofer, som exempelvis något av följande fenomen: jordbävningar, jordskred under vattnet, extraordinära översvämningar (inklusive höga havsvågor), vulkanutbrott, ovanligt kraftiga cykloner (inklusive kraftiga vindar med en vindstyrka på över 135 km/timma samt tornados), eldsvådor och åskoväder: meteorologiskt fenomen som utmärks av kraftiga atmosfäriska störningar med blixtar och åskskrällar samt intensiv vind, regn och snö eller hagel. iii. Karantän, epidemier eller föroreningar i det land som är resans destination. iv. Inställda idrotts- eller kulturevenemang som matcher, konserter etc. under förutsättning att detta inte har gjort det omöjligt att genomföra resan. v. Indragna transporttjänster (tillfälligt eller permanent) efter rekommendationer av tillverkare, civila myndigheter eller hamnmyndigheter. vi. Händelser som orsakats av strejker. vii. Händelser som orsakats av fel eller skada på transportmedlet (vilka skiljer sig från skador på vägar eller järnvägar som orsakats av snöskred, snöfall eller översvämningar), i de fall då information om detta finns att tillgå vid tidpunkten då försäkringen köps eller resan och/eller vistelsen bokas. viii. Otillräckligt antal deltagare/bokningar för att resan skall kunna genomföras, eller Överbokning. ix. Om någon leverantör av de tjänster som har beställts går i konkurs, upphör att göra utbetalningar, försvinner eller gör sig skyldig till kontraktsbrott. x. Situationer som inte anses vara oförutsedda. E) Omständigheter som rör arbetsliv och ekonomi i. Ändringar i den Försäkrades arbetstillstånd och/eller semestervillkor. ii. Ändringar i den Försäkrades ekonomiska förutsättningar (med undantag för avsked av anställda som har haft en tillsvidareanställning under mer än två år och inte kände till att de skulle bli uppsagda när resan bokades). F) Sjukdomar i. Befintliga: Symptom på sjukdomar som är kroniska eller redan existerande, såvida det inte handlar om ett hälsotillstånd som oväntat förvärras och omöjliggör att resan genomförs. Kroniska eller befintliga sjukdomar hos någon av de försäkrade som när de väl stabiliserats har förvärrats under en period om 30 dagar före det att försäkringen köptes. 10/13

11 ii. Om den Försäkrade vägrar att ta emot besök av en behörig läkare trots att Försäkringsgivaren anser att detta är nödvändigt. iii. När syftet med resan är en estetisk behandling eller en hälsobehandling, genomförs trots att man avråtts från att flyga, eller om man har underlåtit att vaccinera sig eller handlat tvärtemot rekommendationerna om vaccinering. När det är omöjligt att fortsätta rekommenderad förebyggande medicinsk behandling på vissa resmål, vid frivilligt avbrytande av graviditet, eller vid behandling för alkoholism eller drog- eller läkemedelsbruk, såvida inte de sistnämna har skrivits ut av en läkare och intagits i enlighet med rekommendationerna. 2. MEDDELANDE OM OLYCKSFALL OCH BETALNING AV SKADEERSÄTTNINGAR Den Försäkrade måste kontakta försäkringsgivaren per e-post eller genom att ange webben för att presentera sin ansökan om återbetalning och bifoga de dokument som styrker skälet till att resan avbokas samt motsvarande kvitton eller intyg. I händelse att det föreligger fler än en orsak till ett olycksfall kommer alltid den första av dessa som inträffar och intygas av den Försäkrade att räknas. Den Försäkrade måste meddela Försäkringsgivaren om det inträffade olycksfallet inom en period om maximalt 7 dagar från att detta ägde rum. DOKUMENTATION SOM KRÄVS VID OLYCKSFALL Dokument som styrker det inträffade (läkarintyg, dödsfallsintyg, intyg på sjukhusvistelse, polisrapporter, anmälan på polisstation ). Detta dokument måste innehålla datumet för det inträffade, orsaken, diagnosen, historik eller tidigare händelser samt ordinerad behandling. Originalfaktura och/eller kvitton på resköpet. Personligt Försäkringsbevis. Originalfaktura på kostnaderna för avbeställningen av resan som debiterats av försäljaren av tjänsterna, där alla olika poster och delkostnader detaljerat framgår, samt en kopia på de allmänna säljvillkoren. Originaldokument över avbeställningen av resan som utfärdats av försäljaren av tjänsterna samt kvitto på kostnaderna för avbeställningen. Kopia på elektroniska biljetter. Det är absolut nödvändigt att de fullständiga villkoren för aktuell prisnivå framgår (återköpes ej, överlåtes ej, inga byten, straffavgifter, klass, etc ) Om resan avbeställs på grund av en händelse som drabbat en familjemedlem krävs ett officiellt intyg som bestyrker släktskapet mellan den Försäkrade och denne familjemedlem för var och en av de berörda personerna. 3. ÖVRIGT RISKDEKLARATION Försäkringstagaren/den Försäkrade måste utförligt redogöra för alla de aspekter som denne känner till och som kan påverka Försäkringsgivarens möjlighet att uppskatta vilka risker som täcks, och som specificeras i de Särskilda villkoren i Försäkringsbeviset. BETALNING AV FÖRSÄKRINGSPREMIEN Försäkringstagaren/den Försäkrade betalar premierna till Försäkringsgivarens företagsadress, C/ Francisco Gervás núm Madrid, på de datum som anges i Villkoren i Försäkringsbeviset. KONTRAKTETS VARAKTIGHET Kontraktets varaktighet fastställs i de Särskilda villkoren i Försäkringsbeviset och förlängs från år till år. Båda parter har rätt att motsätta sig denna förlängning genom att skriftligen meddela detta åtminstone två månader före innevarande års förfallodag. 11/13

ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482

ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482 ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482 SÄRSKILDA VILLKOR Det här kontraktet är uppdelat i särskilda och allmänna villkor med bilagor och tillägg samt försäkringsansökan

Läs mer

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS

AVBESTÄLLNING + ASSISTANS Inledning Detta dokument består av: (i) ditt avtal för förmedlingstjänster med Travellink AB, och (ii) en kopia av den gruppförsäkring som ingåtts mellan (EAIB) ( försäkringsgivaren ) och Travellink AB,

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för SAS EuroBonus American Express Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner

Läs mer

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Gold Card Försäkringsvillkor Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för Gold Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva

Läs mer

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Gold Card Försäkringsvillkor Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för Gold Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för SAS EuroBonus American Express Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner

Läs mer

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage.

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. INLEDNING Dessa transportvillkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Försäkringstagare Försäkringstagare är den som tecknar försäkringen på anvisat sätt och som anges i försäkringsbeviset. Försäkrad Försäkrad är den vars risk är försäkrad och som anges

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

Försäkringsvillkor kompletterande reseförsäkring för Finnair Plus Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor kompletterande reseförsäkring för Finnair Plus Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor kompletterande reseförsäkring för Finnair Plus Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt Finnair Plus Diners

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Extra trygghet för dig och ditt resesällskap När du betalar minst 75% av en resa med något av nedanstående kort ingår ett förmånligt

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort

Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort Kompletterande reseförsäkring företag när du betalar tjänsteresan med kort Försäkring på resan När du köper en tjänsteresa kan det löna sig att betala den med Bankkort företag. Då får du automatiskt en

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck TravelCare, + 46 8 587 717 17, dag eller natt; fax

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut. 1. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, svärson, svärdotter, person med

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0105-1 Innehåll och kortfattad översikt

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6)

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6) American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2012 1 (6) Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger

Läs mer

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201)

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201) med återkomsten till någon av dessa platser Om premien betalas på avresedagen, gäller Reseförsäkring Total från det klockslag som betalningen registreras. 1.SJÄLVRISKSKYDD Detta är de fullständiga villkoren

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 A. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor-,

Läs mer