ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDDFÖR HOTELL BEVIS NR. : TLSWESBOT011481

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDDFÖR HOTELL BEVIS NR. : TLSWESBOT011481"

Transkript

1 ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDDFÖR HOTELL BEVIS NR. : TLSWESBOT011481

2 SÄRSKILDA VILLKOR Det här kontraktet är uppdelat i särskilda och allmänna villkor med bilagor och tillägg samt försäkringsansökan med kompletterande dokument. De Särskilda villkoren har företräde framför de Speciella villkoren eller de Allmänna villkoren i händelse av motsägelser eller oklarheter. 1.- ALLMÄNNA UPPGIFTER FÖRSÄKRINGSBEVISETS NUMMER: TLSWESBOT FÖRSÄKRINGSGIVARE: ACE European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás nº Madrid FÖRSÄKRINGSTAGARE: TRAVELLINK AB FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada C/ Rosario Pino, nº 14-16, Madrid FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSPERIOD Giltighetsperioden för den försäkrade varar lika länge som resan för vilken försäkringen anlitats, men kan under inga omständigheter överstiga 90 dagar. Eftersom detta är en gruppförsäkring som utfärdats åt försäkringstagaren kommer giltighetsperioden att vara den som anges i kontraktet, vilket har undertecknats av försäkringstagaren och försäkringsgivaren och vars varaktighet förlängs från år till år. Båda parter har rätt att invända mot förlängningen genom att skriftligen meddela detta åtminstone två månader före innevarande års förfallodag. 2.- TILLÄMPBAR LAG OCH JURISDIKTION Detta försäkringsbevis omfattas av spansk jurisdiktion och regleras av Lag 50/1980 från den 8:e oktober som gäller försäkringskontrakt, Lagstiftande dekret 6/2004 från den 29:e oktober genom vilket en ny lagtext för Lagen om kontroll och övervakning av privata försäkringar godkändes, Dekret nr. 2486/1998 från den 20:e november som godkänner Förordningen om kontroll och övervakning av privata försäkringar, samt av Lag 26/2006 från den 17:e juli om förmedling av privata försäkringar och återförsäkringar. Följaktligen gäller inte den här försäkringen under de lagar som omfattar socialförsäkringen och som definierar vad som klassificeras som olycksfall i arbetet, såvida detta inte uttryckligen anges i villkoren för försäkringen. Eventuella klagomål och reklamationer mot den här försäkringen skall behandlas enligt vad som fastställs i bestämmelsen ECO/734/ SKYDD AV PERSONUPPGIFTER I enlighet med vad som fastställs i den Organiska lagen 15/1999 om skydd av personuppgifter meddelar ACE EUROPEAN GROUP LIMITED:s filial i Spanien ( ACE ), i egenskap av ansvarig för registret, att de personuppgifter som försäkringstagaren tillhandahåller oss direkt eller genom försäkringsförmedlaren kommer att sparas i ett register med syfte att förvalta försäkringen, förebygga och utreda bedrägerier samt utvärdera och begränsa risker. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra försäkrings- eller återförsäkringsbolag i samband med ärenden som rör återförsäkring och medförsäkring, eller av specialiserade vårdinrättningar om olyckhändelser inträffar. Alla dessa uppgifter är nödvändiga för att bibehålla kontraktsrelationen, liksom information om tidigare avbrott och behandlingar. 2/13

3 Likväl vill vi meddela att ACE kommer att behandla dina personuppgifter för att informera om sina nuvarande och framtida aktiviteter och produkter, också via e-post, samt genomföra undersökningar om kvaliteten hos de produkter som används och marknadsundersökningar. Detta kan även komma att ske efter det att försäkringen har avbeställts med syfte att anpassa våra erbjudanden efter din specifika kundprofil, samt för att genomföra utvärderingar. Genom att underteckna den här försäkringen godtar du alltså att ACE vidarebefordrar dina personuppgifter, när detta är nödvändigt för de syften som angetts ovan, till följande företag inom ACE-gruppen: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited och ACE Europe Life Limiteds filial i Spanien. Vi informerar vidare om att du har rätt att överklaga behandlingen av dina personuppgifter för de syften som angetts ovan, eller utnyttja din rätt till åtkomst, rättelse och avbeställning genom att skriftligen vända dig till C/ Francisco Gervás nº 13, Madrid. Du måste i så fall bifoga en kopia på ditt nationella identitetsbevis eller motsvarande officiellt dokument. Du har också möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till Har du inte kontaktat oss inom 30 dagar räknar vi med att du godkänner att dina personuppgifter används för de syften vi har angett. ACE garanterar att uppfylla sina skyldigheter när det gäller sekretess och skydd av personuppgifter, och kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika att dessa personuppgifter ändras eller förloras, eller att någon som saknar behörighet får åtkomst till eller behandlar dem. Möjligheten att uppfylla denna garanti beror dock alltid på tekniska faktorer. I händelse att personuppgifter för andra personer än försäkringstagaren ingår i försäkringsbeviset är det försäkringstagaren som ansvarar för att informera dessa personer om att deras uppgifter sparas i det register som nämnts tidigare, samt om övriga uppgifter som tagits upp i det här avsnittet. 4.- OBSERVERA All information i det här avsnittet har tillhandahållits Försäkringstagaren innan kontraktet undertecknas. I enlighet med vad som anges i Lagstiftande dekret 6/2004 från den 29:e oktober, genom vilket en ny lagtext för Lagen om kontroll och övervakning av privata försäkringar godkändes, samt tillhörande Förordning som godkändes genom Dekret 2486/1998 från den 20:e november, informerar Försäkringsgivaren om följande: 1.- Detta försäkringskontrakt gäller under rätten att teckna kontrakt som omfattar den spanska filialen av det brittiska försäkringsbolaget ACE EUROPEAN GROUP LIMITED med adressen ACE Building, 100 Leadenhall Street, London, Storbritannien. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED:s FILIAL I SPANIEN är vederbörligen inskriven i det Administrativa registret över försäkringsbolag under den Generella förvaltningen av försäkringar och pensionsfonder med koden E0155. Företagets adress är C/ Francisco Gervás 13, Madrid. 2.- Utan att detta på något sätt förringar den Generella förvaltningen av försäkringar och pensionsfonder är Storbritannien den medlemsstat som ansvarar för kontrollen av försäkringsgivaren. Den enhet i Storbritannien som sköter denna kontroll är i sin tur Financial Services Authority (FSA) med adressen 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 3. De lagar som tillämpas på innevarande kontrakt är Lag 50/1980 från den 8:e oktober som gäller försäkringskontrakt, Lagstiftande dekret 6/2004 om kontroll och övervakning av privata försäkringar med tillhörande Förordning, samt Lag 30/1995 från den 8:e november (i den mån lagen är tillämpbar och fortfarande gäller). En eventuell likvidation av ACE EUROPEAN GROUP LIMITED:s FILIAL I SPANIEN omfattas av den brittiska lagen. Den enhet som är ansvarig i händelse av likvidation är Financial Services Compensation Scheme, som därmed fungerar som garantifond. 3/13

4 Reklamationskanaler: 4. Följande interna och externa kanaler tillhandahålls för klagomål och reklamationer: a) Interna reklamationskanaler. Försäkringsgivaren har ambitionen att erbjuda sina kunder förstklassiga tjänster. Om du trots detta skulle ha några klagomål eller vilja göra en reklamation bör du först och främst skriftligen kontakta: Ace European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás Madrid Tel.: I händelse att du därefter inte är nöjd med hur din reklamation har hanterats och vill framföra ett klagomål eller en reklamation som har med dina lagenliga intressen och rättigheter att göra kan du skriftligen vända dig till: Departamento de Atención al Cliente C/ Francisco Gervás Madrid E-post: Tel: Förordningen som reglerar kundserviceavdelningens rutiner finns tillgänglig för kunderna på Ace European Group Limiteds filial i Spaniens kontor. Om din reklamation måste behandlas av den advokat som företräder den Försäkrade hos ACE European Group Limiteds filial i Spanien kommer reklamationen omedelbart att vidarebefordras till advokaten. Den Försäkrades advokat: LEGSE Abogados Fax b) Externa reklamationskanaler. Om en tvist skulle uppstå har du enligt Artikel 24 i Lagen om försäkringskontrakt rätt att överklaga hos den underrättsinstans som hör till din bostadsadress. På samma sätt kan du frivilligt välja att låta meningsskiljaktigheterna avgöras genom skiljedom enligt de villkor som anges i artiklarna 57 och 58 i Lagstiftande dekret 1/2007 från den 16:e november, genom vilket den omarbetade texten från den Generella lagen för försvar av konsumenter och användare samt kompletterande lagar och dess riktlinjer som är under utveckling godkänns, med förbehållet att detta inte påverkar vad som fastställs i Lagen om skiljeförfarande i den händelse att parterna framför sina meningsskiljaktigheter i en eller flera skiljedomstolar. Du kan också åtala försäkringsgivaren i enlighet med vad som anges i artikel 9 i Kommissionens förordning (EG) nr. 44/2001 från den 22:a december 2000, såväl i det land där försäkringsgivaren är hemmahörande (vilket i det här fallet är Spanien) som i det medlemsland där du själv är bosatt. Försäkringstagaren, den försäkrade, förmånstagare, drabbade tredje parter och rättsinnehavare till någon av dessa har dessutom, i enlighet med Artikel 62 i Lagen om kontroll och övervakning av privata försäkringar, rätt att reklamera ärendet hos den Generella förvaltningen av försäkringar (reklamationsärenden), eller vilken som helst av de reklamationskanaler som finns med i bilagan till det här försäkringsbeviset, om denne anser att försäkringsgivaren har missbrukat sina befogenheter eller överskridit de rättigheter som försäkringsgivaren har enligt försäkringskontraktet. 4/13

5 5.- Slutligen informerar vi, i enlighet med Lag 22/2007 från den 11:e juli om distansförsäljning av finanstjänster till konsumenter, om följande kompletterande villkor som har med försäkringsbeviset att göra: a) Försäkringsavtalet som har ingåtts, täcker de oförutsedda händelser som beskrivs i dessa villkor och gäller för perioden när man är på resa som är omfattad av försäkringen. b) Betalningen av försäkringen genomförs vid samma tillfälle som resan köps. c) Om din reseförsäkring har en kortare giltighetstid än en månad saknas rätt till uppsägning. Har reseförsäkringen istället en giltighetstid som är längre än en månad har du en uppsägningstid på 15 dagar. d) Den information som har tillhandahållits genom detta dokument gäller under försäkringens hela giltighetsperiod. 5.- KORRIGERING AV AVVIKELSER Med hänvisning till vad som anges i artikel 8 i Lag 50/1980 om försäkringskontrakt gäller följande: om innehållet i det här försäkringsbeviset skiljer sig från de lagliga bestämmelserna har Försäkringstagaren och/eller den Försäkrade rätt att överklaga hos Försäkringsgivaren, inom en månad från och med överlämnandet av försäkringsbeviset, för att denna avvikelse skall korrigeras. Om ingen överklagan genomförs under denna tidsperiod gäller det som anges i försäkringsbeviset. 6.- UTTRYCKLIGT GODKÄNNANDE. INTYG PÅ MOTTAGANDE AV INFORMATION Den Försäkrade intygar härmed uttryckligen att han eller hon har mottagit de Allmänna, Speciella och Särskilda villkor som ingår i det här Försäkringsbeviset och att han eller hon känner till och samtycker med dessa villkor. I enlighet med vad som anges i artikel 3 i Lag 50/80 från den 8:e oktober om försäkringskontrakt, och som komplettering till de Särskilda villkoren, intygar den Försäkrade vidare att han eller hon har läst, granskat och förstått innehållet i och omfattningen av alla paragrafer i det här kontraktet, i synnerhet de som står i fetstil och kan innefatta begränsningar av rättigheter. Den Försäkrade måste kryssa i rutan intill det försäkringsalternativ som han eller hon väljer för att intyga att han eller hon känner till samt fullständigt och uttryckligen godkänner de villkor som gäller för kontraktet. Slutligen intygar den Försäkrade uttryckligen att han eller hon före det att kontraktet tecknats har fått skriftlig information av Försäkringsgivaren om de lagar som försäkringskontraktet omfattas av, de olika reklamationskanaler som finns tillhanda, i vilken medlemsstat som Försäkringsgivaren hör hemma och vilken enhet som kontrollerar Försäkringsgivaren, samt om Försäkringsgivarens företagsnamn, adress och juridiska status. 5/13

6 ORDLISTA ALLMÄNNA VILLKOR FÖRSÄKRINGSGIVARE: ACE European Group Limited i egenskap av försäkringsgivare FÖRSÄKRINGSTAGARE: Den fysiska eller juridiska person som ingår det här kontraktet med Försäkringsgivaren och som omfattas av de skyldigheter som kontraktet medför, med undantag för dem som på grund av sin art måste uppfyllas av den Försäkrade FÖRSÄKRAD: Den fysiska person som har köpt en reseförsäkring som täcker avbeställningsskydd (Hotell) på försäkringstagarens webbsida. TRANSPORTFÖRETAG: Alla företag som har myndigheternas godkännande för passagerartransporter. FLYGETS AVGÅNGSTID: Den avgångstid som anges av transportföretaget på flygbiljetten eller motsvarande resedokument. FAMILJEMEDLEM: Äkta make/maka, registrerad partner eller sambo, föräldrar, svärföräldrar, barn, svärsöner, svärdöttrar, syskon, svågrar och svägerskor, mor- och farföräldrar, barnbarn, föräldrars syskon och syskonbarn. MEDFÖLJANDE: Alla personer utöver den Försäkrade som finns registrerade som deltagare i samma resa, oavsett om de är försäkrade eller inte. FÖRSÄKRINGSBEVIS: Det dokument där de grundläggande villkor som reglerar försäkringen ingår. Dessa utgörs av de Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren samt tillägg och bilagor. FÖRSÄKRAT BELOPP: Det belopp som utbetalas i händelse av olycksfall. Detta belopp finns med i de Särskilda villkoren i Försäkringsbeviset. FÖRSÄKRINGSPREMIE: Det totala priset för Försäkringen. FÖRSÄKRINGENS ANNUITET: Den årslånga period som räknas från det datum då Försäkringsbeviset förnyas varje år. Den första annuiteten räknas från det datum då kontraktet träder i kraft. OLYCKSHÄNDELSE: Kroppsskada som orsakats av oförutsedd och oavsiktlig, våldsam händelse som den Försäkrade saknat möjlighet att påverka och som leder till dödsfall, permanent funktionsnedsättning eller något annat tillstånd som täcks av försäkringen. Enligt villkoren för den här försäkringen räknas följande som Olyckshändelse: - Elektriska urladdningar och blixtnedslag. - Förgiftning, kvävning, brännskador eller andra skador som orsakats av ofrivillig inandning av gaser eller ångor, nedsänkning, indränkning eller förtäring av flytande, fasta, giftiga eller frätande ämnen. - Infektioner, om det ämne som orsakat infektionen har kommit in i kroppen genom en olyckshändelse som täcks av försäkringen, under förutsättning att det på ett trovärdigt sätt går att bevisa förhållandet mellan orsak och verkan. - För flygreseförsäkringen omfattas de olyckor som kan drabba den Försäkrade i egenskap av passagerare hos ett officiellt godkänt flygbolag, under förutsättning att flygplanets pilot har en giltig flyglicens samt (I) att flygplanet befinner sig på en reguljär resa eller charter mellan flygplatser som är i tillstånd att ta emot passagerartrafik, eller (II) att flygplanet befinner sig stillastående på start- eller landningsbanan vid någon av dessa flygplatser, eller (III) att flygplanet undergår någon form av tekniskt arbete vid någon av dessa flygplatser. 6/13

7 ALLVARLIG OLYCKSHÄNDELSE: Alla sådana kroppsliga skador som orsakats av en våldsam, oavsiktlig och plötslig händelse som den olycksdrabbade saknat möjlighet att påverka, och som får sådana konsekvenser att denne inte kan lämna sin huvudsakliga bostad eller måste läggas in på sjukhus under mer än 24 timmar, och som enligt Försäkringsgivarens läkare gör det medicinskt sett omöjligt att genomföra resan på utsatt datum. SJUKDOM: Enligt det här kontraktet räknas som sjukdom sådana försämringar av den Försäkrades hälsotillstånd som inträffar under en resa som täcks av försäkringen, och som diagnosticeras och bekräftas av en auktoriserad läkare eller tandläkare. Ett tydligt och exakt läkarintyg är obligatoriskt. ALLVARLIG SJUKDOM: Som allvarlig sjukdom räknas sådana försämringar av en individs hälsotillstånd som bekräftats av en auktoriserad läkare och som kräver inläggning på sjukhus under mer än 24 timmar, eller innebär en omedelbar risk för den drabbades liv. Sjukdomstillståndet måste ha inträtt under de närmaste 7 dagarna före flygresan och enligt Försäkringsgivarens läkare göra det medicinskt sett omöjligt att genomföra resan på utsatt datum. EPIDEMI: Som epidemi räknas ett plötsligt, oförutsett och storskaligt utbrott av en infektionssjukdom i ett land som sprids mycket snabbt och elakartat inom detta land, under förutsättning att WHO har rekommenderat att avbeställa internationella resor som inte är absolut nödvändiga till eller från det drabbade området. Om det gäller influensavirus krävs att WHO utlyser åtminstone nivå 5 enligt sin globala handlingsplan för en influensapandemi. Karantänen för personer som drabbats av sjukdomen måste fastställas av hälsodepartementet eller motsvarande behörig myndighet i landet ifråga. KARANTÄN: Tillfällig isolering av personer för att förebygga spridning av en infektionssjukdom. BAGAGE: Uppsättning av kläder, personliga tillhörigheter och hygienartiklar som är nödvändiga under resan och som förvaras inuti resväska/or, samt själva väskan. RÅN: Avlägsnande av någon annans ägodelar genom våld eller hot, eller genom att använda fysisk styrka för att ta ett föremål. STÖLD: Avlägsnande av någon annans ägodelar utan att använda hot eller våld och utan att använda fysisk styrka för att ta ett föremål. OLYCKSFALL: Alla plötsliga, oförutsedda och oavsiktliga händelser som den Försäkrade saknat möjlighet att påverka, vars skadeföljder täcks av den här försäkringen och som kan leda till utbetalning av det försäkrade beloppet. Olika skador som orsakats av samma händelse räknas som ett enskilt olycksfall. TERRORISM OCH SABOTAGE: Operationer med ideologiska, politiska, ekonomiska, religiösa eller sociala motiv som planerats i hemlighet och utförts individuellt eller i grupp, med syftet att skapa socialt alarm och urskiljningslöst attackera människor eller skada eller förstöra egendom. Sabotage är en uppsåtlig handling som är straffbar enligt lag och syftar till att försvaga en fiende genom omstörtning, förhindrande, avbrytning eller materialförstörelse. HUVUDSAKLIG BOSTAD: Som huvudsaklig bostad räknas den adress som den Försäkrade uppgivit när han eller hon köpte resan, från vilken den Försäkrade genomför de resor som täcks av det här kontraktet och till vilken han eller hon kommer att återföras om detta skulle bli nödvändigt i enlighet med villkoren för försäkringen. UTLANDET: Som utlandet räknas ett land där den försäkrade inte har sin huvudsakliga bostad enligt vad han eller hon har uppgivit när den här försäkringen köptes. SJÄLVRISK: Belopp som i händelse av olycksfall täcks av Försäkringstagaren eller den Försäkrade och vars storlek anges i de Särskilda villkoren i Försäkringsbeviset. KILOMETERGRÄNS: Assistansen som ingår i försäkringen är giltig från och med 35 kilometers avstånd från den Försäkrades Huvudsakliga bostad 7/13

8 GLOBAL OMFATTNING: Assistansen som ingår i försäkringen gäller i hela världen. Länder som under resans varaktighet befinner sig i krig, uppror eller andra väpnade konflikter av något slag undantas dock från denna garanti, även om dessa konflikter ännu inte har erkänts officiellt. I sådana fall ersätter Försäkringsgivaren de utlägg och kostnader som kan styrkas med originalkvitton. STREJK: Kollektiv arbetsnedläggelse på arbetstagarnas initiativ med syfte att uppnå ett mål eller utöva påtryckningar i bestämda situationer. INBÖRDESKRIG: Som inbördeskrig räknas sammandrabbningar mellan två grupperingar inom samma nation, eller befolkningens uppror mot den etablerade ordningsmakten. De inblandade grupperna har makten över en del av territoriet och har sina egna väpnade styrkor. UTLÄNDSKT KRIG: Som utländskt krig räknas en väpnad konflikt mellan två eller fler stater, med eller utan krigsförklaring. TREDJE PART: Alla juridiska eller fysiska personer med undantag för: Den Försäkrade själv, dennes familjemedlemmar, föräldrar och barn samt medresenärer. Anställda eller representanter för den Försäkrade, avlönade eller ej, medan de utför sitt arbete. FÖRSÄKRINGENS SYFTE Att innebära en garanti mot följderna av de risker vars omfattning anges i det här kontraktet och som utgörs av oförutsedda händelser som inträffar under en resa utanför den Huvudsakliga bostaden, inom ett territorium som täcks av försäkringen, samt med reservation för de begränsningar som anges i denna försäkring. De garantier som lämnas i kontraktet upphör att gälla när resan har avslutats och den försäkrade har återvänt till sin Huvudsakliga bostad. Den här försäkringen täcker, avbeställningsskydd av Hotell köpt av Försäkringstagaren. Försäkringsbeviset gäller i enlighet med de villkor som kommer att specificeras i det följande. GARANTERADE BEGRÄNSNINGAR De belopp som anges som gränssummor i det här kontraktet utgör de högsta möjliga belopp som det går att komma upp till under resans varaktighet. 8/13

9 1. GARANTIER SOM TÄCKS AV FÖRSÄKRINGEN AVBESTÄLLNINGSSKYDD Följande skäl till avbeställning täcks av Försäkringsgivaren som garanterar återbetalning av utgifter, under förutsättning att de drabbar den Försäkrade direkt, att det förflutit åtminstone 48 timmar mellan köpet av försäkringen och tidpunkten då resan påbörjades, samt minst 72 timmar från det att försäkringen köptes och den händelse som lett till att resan avbeställs, såvida inte försäkringen köptes vid samma tillfälle som resan. För att kunna utnyttja den här försäkringen är det i alla händelser absolut nödvändigt att uppvisa läkarintyg i originalversion från läkaren som har behandlat den person vars sjukdom gett upphov till att resan avbeställs, eller andra originalintyg när detta är aktuellt, samt originalkvitton på kostnaden för resan. Det maximala belopp för bokning/köp som täcks av försäkringen uppgår till SEK för ett och samma olycksfall. 1 AVBESTÄLLNING GARANTIER GRÄNSER SJÄLVRISKER A) Dödsfall, allvarlig 10% av kostnaden för sjukdom eller allvarlig resan utan skatter, per upp till SEK / olyckshändelse som Försäkrad Försäkrad / olycksfall drabbar den Försäkrade B) Alla andra händelser utom de som är undantagna från garantin SEK per bokning/köp 20% av kostnaden för resan utan skatter, per Försäkrad 1.- AVBESTÄLLNING A. Dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarlig olyckshändelse som drabbar den Försäkrade Utbetalning av de kostnader för avbeställning av resan som faktureras i enlighet med Försäkringstagarens villkor, med undantag för de skatter som Försäkringstagaren och/eller Researrangören drar av, upp till den summa som fastställs i detta Försäkringsbevis garanteras i händelse av dödsfall, allvarlig sjukdom eller allvarlig olyckshändelse som drabbar den Försäkrade, med de undantag från garantin som anges ovan. Detta gäller vidare under förutsättning att olycksfallet inträffar efter det att försäkringen har köpts och före det att resan eller den köpta tjänsten påbörjas, samt att orsaken till olycksfallet var okänd vid den tidpunkt då försäkringen köptes och drabbar den Försäkrade direkt. Garantin begränsas enligt följande: En självrisk på 10% av kostnaden för resan tillämpas för varje Försäkrad och betalas av densamme. B. Alla andra händelser utom de som är undantagna från garantin Utbetalning av de kostnader för avbeställning av resan som faktureras i enlighet med Försäkringstagarens villkor, med undantag för de skatter som Försäkringstagaren och/eller Researrangören drar av, upp till den summa som fastställs i detta Försäkringsbevis garanteras i händelse att den Försäkrade tvingas avbeställa resan mot sin vilja på grund av yttre omständigheter, med de undantag från garantin som anges ovan. Detta gäller vidare under förutsättning att olycksfallet inträffar efter det att försäkringen har köpts och före det att resan eller den köpta tjänsten påbörjas, samt att orsaken till olycksfallet var okänd vid den tidpunkt då försäkringen köptes och drabbar den Försäkrade direkt. Garantin begränsas enligt följande: Alla händelser som intygas med giltig dokumentation och som är oförutsägbara, oundvikliga och strider mot den Försäkrades vilja samt som inte finns med på listan över undantag från den här försäkringen och som fullständigt omöjliggör att genomföra resan på de bokade datumen. En självrisk på 20% av kostnaden för resan utan skatt tillämpas för varje Försäkrad och betalas av densamme. 9/13

10 UNDANTAG Den här försäkringen täcker inte kostnader för utflykter, besök, inträden och andra kostnader som inte uteslutande rör den köpta resan. Försäkringen täcker heller inte konsekvenserna av följande omständigheter: Följande omständigheter undantas från garantin för den här försäkringen: A) Alla händelser som inte kan styrkas med hjälp av giltig dokumentation där skälet till avbeställningen framgår. B) Belopp som kan komma att utbetalas till den eller de Försäkrade i form av skadestånd från en tredje part. C) Följande agerande från den Försäkrades sida i. Om de Försäkrade inte uppvisar något av de dokument som är obligatoriska för att kunna genomföra resan (pass, flygbiljetter, visum, vaccinationsintyg). ii. Händelser som avsiktligt orsakats av den Försäkrade. iii. Bedrägligt handlande, självskador eller självmord. iv. Händelser som orsakats av dumdristighet, allvarlig försummelse eller brottsliga handlingar. v. Alla olyckshändelser som inträffar medan den Försäkrade är påverkad av alkoholhaltiga drycker, droger, psykofarmaka, stimulerande substanser och andra liknande medel. För att avgöra om den Försäkrade har varit påverkad av ovanstående medel kommer de gränsvärden som används i gällande lagar för trafiksäkerhet att tillämpas, oavsett vilken typ av olyckshändelse det rör sig om. D) Händelser: i. Krig, offentligt förklarade eller ej, uppror, terroristhandlingar, konsekvenser av radioaktiv strålning, folkliga rörelser, stängning av gränser samt medveten underlåtenhet att följa officiella förbud. ii. Alla naturkatastrofer, som exempelvis något av följande fenomen: jordbävningar, jordskred under vattnet, extraordinära översvämningar (inklusive höga havsvågor), vulkanutbrott, ovanligt kraftiga cykloner (inklusive kraftiga vindar med en vindstyrka på över 135 km/timma samt tornados), eldsvådor och åskoväder: meteorologiskt fenomen som utmärks av kraftiga atmosfäriska störningar med blixtar och åskskrällar samt intensiv vind, regn och snö eller hagel. iii. Karantän, epidemier eller föroreningar i det land som är resans destination. iv. Inställda idrotts- eller kulturevenemang som matcher, konserter etc. under förutsättning att detta inte har gjort det omöjligt att genomföra resan. v. Indragna transporttjänster (tillfälligt eller permanent) efter rekommendationer av tillverkare, civila myndigheter eller hamnmyndigheter. vi. Händelser som orsakats av strejker. vii. Händelser som orsakats av fel eller skada på transportmedlet (vilka skiljer sig från skador på vägar eller järnvägar som orsakats av snöskred, snöfall eller översvämningar), i de fall då information om detta finns att tillgå vid tidpunkten då försäkringen köps eller resan och/eller vistelsen bokas. viii. Otillräckligt antal deltagare/bokningar för att resan skall kunna genomföras, eller Överbokning. ix. Om någon leverantör av de tjänster som har beställts går i konkurs, upphör att göra utbetalningar, försvinner eller gör sig skyldig till kontraktsbrott. x. Situationer som inte anses vara oförutsedda. E) Omständigheter som rör arbetsliv och ekonomi i. Ändringar i den Försäkrades arbetstillstånd och/eller semestervillkor. ii. Ändringar i den Försäkrades ekonomiska förutsättningar (med undantag för avsked av anställda som har haft en tillsvidareanställning under mer än två år och inte kände till att de skulle bli uppsagda när resan bokades). F) Sjukdomar i. Befintliga: Symptom på sjukdomar som är kroniska eller redan existerande, såvida det inte handlar om ett hälsotillstånd som oväntat förvärras och omöjliggör att resan genomförs. Kroniska eller befintliga sjukdomar hos någon av de försäkrade som när de väl stabiliserats har förvärrats under en period om 30 dagar före det att försäkringen köptes. 10/13

11 ii. Om den Försäkrade vägrar att ta emot besök av en behörig läkare trots att Försäkringsgivaren anser att detta är nödvändigt. iii. När syftet med resan är en estetisk behandling eller en hälsobehandling, genomförs trots att man avråtts från att flyga, eller om man har underlåtit att vaccinera sig eller handlat tvärtemot rekommendationerna om vaccinering. När det är omöjligt att fortsätta rekommenderad förebyggande medicinsk behandling på vissa resmål, vid frivilligt avbrytande av graviditet, eller vid behandling för alkoholism eller drog- eller läkemedelsbruk, såvida inte de sistnämna har skrivits ut av en läkare och intagits i enlighet med rekommendationerna. 2. MEDDELANDE OM OLYCKSFALL OCH BETALNING AV SKADEERSÄTTNINGAR Den Försäkrade måste kontakta försäkringsgivaren per e-post eller genom att ange webben för att presentera sin ansökan om återbetalning och bifoga de dokument som styrker skälet till att resan avbokas samt motsvarande kvitton eller intyg. I händelse att det föreligger fler än en orsak till ett olycksfall kommer alltid den första av dessa som inträffar och intygas av den Försäkrade att räknas. Den Försäkrade måste meddela Försäkringsgivaren om det inträffade olycksfallet inom en period om maximalt 7 dagar från att detta ägde rum. DOKUMENTATION SOM KRÄVS VID OLYCKSFALL Dokument som styrker det inträffade (läkarintyg, dödsfallsintyg, intyg på sjukhusvistelse, polisrapporter, anmälan på polisstation ). Detta dokument måste innehålla datumet för det inträffade, orsaken, diagnosen, historik eller tidigare händelser samt ordinerad behandling. Originalfaktura och/eller kvitton på resköpet. Personligt Försäkringsbevis. Originalfaktura på kostnaderna för avbeställningen av resan som debiterats av försäljaren av tjänsterna, där alla olika poster och delkostnader detaljerat framgår, samt en kopia på de allmänna säljvillkoren. Originaldokument över avbeställningen av resan som utfärdats av försäljaren av tjänsterna samt kvitto på kostnaderna för avbeställningen. Kopia på elektroniska biljetter. Det är absolut nödvändigt att de fullständiga villkoren för aktuell prisnivå framgår (återköpes ej, överlåtes ej, inga byten, straffavgifter, klass, etc ) Om resan avbeställs på grund av en händelse som drabbat en familjemedlem krävs ett officiellt intyg som bestyrker släktskapet mellan den Försäkrade och denne familjemedlem för var och en av de berörda personerna. 3. ÖVRIGT RISKDEKLARATION Försäkringstagaren/den Försäkrade måste utförligt redogöra för alla de aspekter som denne känner till och som kan påverka Försäkringsgivarens möjlighet att uppskatta vilka risker som täcks, och som specificeras i de Särskilda villkoren i Försäkringsbeviset. BETALNING AV FÖRSÄKRINGSPREMIEN Försäkringstagaren/den Försäkrade betalar premierna till Försäkringsgivarens företagsadress, C/ Francisco Gervás núm Madrid, på de datum som anges i Villkoren i Försäkringsbeviset. KONTRAKTETS VARAKTIGHET Kontraktets varaktighet fastställs i de Särskilda villkoren i Försäkringsbeviset och förlängs från år till år. Båda parter har rätt att motsätta sig denna förlängning genom att skriftligen meddela detta åtminstone två månader före innevarande års förfallodag. 11/13

12 UTBYTE: När kostnaderna för Avbeställningen väl är betalda har Försäkringsgivaren rätt att vidta sådana åtgärder som den Försäkrade borde vidta mot de ansvariga för olycksfallet, upp till den gräns för skadeersättningen som uppnåtts genom dessa kostnader. PÅBUD De åtgärder som vidtas som en följd av detta Försäkringskontrakt blir till ett påbud inom två (2) års tid. Tiden för påbudet räknas från och med den dag då åtgärderna vidtogs. KOMMUNIKATIONER A) Kommunikationer till Försäkringsgivaren skickas till dennes företagsadress som anges i Försäkringsbeviset. Kommunikationer och betalning av försäkringspremier som Försäkringstagaren tillhandahåller till en godkänd Representant för Försäkringsgivaren gäller under samma villkor som kommunikationer och betalningar direkt till Försäkringsgivaren. B) Kommunikationer från en Försäkringsförmedlare till Försäkringsgivaren gäller under samma villkor som kommunikationer från Försäkringstagaren själv om inte annat anges. C) Kommunikationer från Försäkringsgivaren till Försäkringstagaren, den Försäkrade eller Förmånstagare skickas till de adresser som anges i Försäkringsbeviset. Tillvägagångssätt i händelse av Olycksfall Avbeställning av E-post: Webbsida: Nödvändig dokumentation Försäkringsbevisets nummer. Den Försäkrades personuppgifter. Försäkringsbolaget informerar om vilken dokumentation som alltid måste kunna presenteras. Om villkor finns tillhandahållna på andra språk än spanska och i händelse av tvist, ska de spanska villkoret ha tolkningsföreträde över de översatta villkoren. Institutionen för kundservice Telefon :00 a 17:00 (Måndag till E-post: Webbsida: Kolla chatt (24 h) 12/13

13

ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDD (FLYGRESA + HOTELL) BEVIS NR. : TLSWESBOT011480

ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDD (FLYGRESA + HOTELL) BEVIS NR. : TLSWESBOT011480 ACE EUROPE AVBESTÄLLNINGSSKYDD (FLYGRESA + HOTELL) BEVIS NR. : TLSWESBOT011480 SÄRSKILDA VILLKOR Det här kontraktet är uppdelat i särskilda och allmänna villkor med bilagor och tillägg samt försäkringsansökan

Läs mer

ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482

ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482 ACE EUROPE ASSISTANS OCH AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING BEVIS NR. : TLSWESBOT011482 SÄRSKILDA VILLKOR Det här kontraktet är uppdelat i särskilda och allmänna villkor med bilagor och tillägg samt försäkringsansökan

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Ersättningsanspråk: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=se Uppsägning av försäkringar: via webbplatsen på www.ticketmaster.se/help/customerservice.html eller

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring P.TMS.SE-11/14 Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Uppsägning av försäkringar: Kundtjänst: Ersättningsanspråk: e-post via webbplatsen på: www.ticnet.se/help/customerservice.html eller ring: +46

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring En försäkring helt utan självrisk Höjt maxbelopp Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Pengarna tillbaka om något händer Försäkringen i korthet Avboka vid plötslig och oförutsedd händelse

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från Säkerhet före resan Avbeställningsförsäkring Giltig från 2015-03-02 1 2 Säkerhet före resan Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller medresenär

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för

BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för BoKvar försäkring vid olycksfall, sjukdom, arbetslöshet och vård av nära anhörig. 2011-03 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringen kan tecknas av varje konsument som uppfyller följande krav: Privatpersoner

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken

Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Skadeanmälan för kunder i Handelsbanken Avbeställningsskydd 1 Försäkringstagare (kortinnehavare) Kortnummer Personnummer Namn Telefonnummer privat Telefonnummer arbete/mobil Bostadsadress Ortsadress (postnr

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsvillkor IKANO KORT Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ.) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Redcats. Trygghetsförsäkring. Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES

Redcats. Trygghetsförsäkring. Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES Redcats Trygghetsförsäkring Hanteras av: REDCATS FINANCIAL SERVICES En försäkring exklusivt för dig som betalar med Konto Du som har ett Konto hos Ellos, Jotex eller La Redoute har möjlighet att teckna

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627.

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Kortinnehavarens försäkring för Identitetsstöld för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Innehåll. Sida Viktiga telefonnummer. Försäkringsöversikt. Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag. Framföra klagomål 5

Innehåll. Sida Viktiga telefonnummer. Försäkringsöversikt. Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag. Framföra klagomål 5 Innehåll Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 4 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 5 Framföra klagomål 5 Kapitel 1 Ersättning av självrisk

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Förordning (EG) nr 181/2011 (förordningen) började tillämpas den 1 mars 2013. I förordningen föreskrivs vissa minimirättigheter för passagerare

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Villkor nr. 759 Gäller från 2016-10-01 Innehållsförteckning A. Allmänt om försäkringen, dess giltighet och omfattning 3 B. Vem/vilka kan avbeställa vid ersättningsbar skada 3 C.

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Formulär för avbokning

Formulär för avbokning Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Skadehantering: Tjänsteresa

Skadehantering: Tjänsteresa Skadehantering: Tjänsteresa Kunduppgifter - Försäkringstagare Försäkringstagarens namn Organisationsnummer Postadress Postnummer och postort Telefonnummer, växel Fax Hemsida Kontaktperson Direktnummer

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 1 Försäkringsvillkor Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Avbeställningsskydd - Resa Försäkringsvillkor nr

Avbeställningsskydd - Resa Försäkringsvillkor nr ERV Försäkringsaktiebolag Löfströms Allé 6A Box 1 SE-172 13 Sundbyberg Avbeställningsskydd - Resa Försäkringsvillkor nr. 50001 Telefon 0770-456 900 Gäller fr.o.m. 1 september 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG) och dig när du bokar via Visit Glada Hudik AB.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG) och dig när du bokar via Visit Glada Hudik AB. ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan (VHG) och dig när du bokar via Visit Glada Hudik AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Nu är ändringarna genomförda

Nu är ändringarna genomförda TIBRO KOMMUN 543 80 TIBRO Nu är ändringarna genomförda På följande sidor ser ni de ändringar som ni har kommit överens om med er försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer