Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation"

Transkript

1 Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL)

2 Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling är att samla in anonym information i en uppföljningsenkät där informationen skall ligga till grund för att förbättra för personer som är i liknande situation som du. Databasen delas därför med andra anhörigföreningar och kommuner som använder denna uppföljningsmodell. Inga uppgifter om namn, personnummer och mantalsskrivningsort lagras, detta gör att det inte finns några kopplingar till dig som person. Jag godkänner att mina svar lagras anonymt i en nationell databas. Signatur:. Namnförtydligande:... Anhörigförening:..... Kommun:.... Datum:.. Skickas till: Anhörigas Riksförbund Box Varberg

3 Information Introduktion Anhörigas Riksförbund (AHR) samarbetar med Diosentic Systems AB kring nationell uppföljning av Sveriges anhörigvårdares livssituation. Nästan var fjärde person i Sverige, cirka människor som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem (källa: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga). Syftet med samarbetet är att genom bättre samlad kunskap och erfarenheter i denna nationella uppföljning öka livskvaliteten både för den anhöriga och närstående på kort och lång sikt. Genom att fylla i blanketten Angående databehandling av personuppgifter godkänner du att dina svar lagras anonymt i den nationella databasen. Databasen delas med andra anhörigföreningar och kommuner som använder denna uppföljningsmodell. Informationen kan även komma att ligga till grund för forskning för att förbättra för personer i samma situation som du. Enkäten kan fyllas i på tre olika sätt; 1 i denna pappersenkät 2 i uppföljningsplattformen dioevidence där även analyser och rapporter kan erbjudas* 3 på webbsida (svar skickas via AHR) Tillvägagångssätt 1 Boka möte/telefonsamtal med anhörig. 2 Vid mötet be den anhörige att godkänna behandling av deras personuppgifter, fyll i blankett och skicka till AHR (om webbenkät används sker godkännandet där). 3 I dialog med den anhörige fyller ni i enkäten a) Använd verktyget dioevidence direkt alt. b) Fyll i pappersenkät alt. c) Fyll i webbsida (lösenord: ahr) 4 Sänd informationen till databasen a) Om uppföljningsplattformen dioevidence har använts är informationen i databasen redan när ni avslutat. b) Lämna pappersenkäten till ert användarstöd som matar in svaren i verktyget. c) Webbsvaren skickas till ert användarstöd via som matar in svaren i verktyget (efter inmatningen SKALL raderas). AHR är behjälpliga med inmatning. Om ni har frågor angående enkäten eller uppföljningsplattformen dioevidence ber vi er kontakta: Anhörigas Riksförbund Anett Karlsson Tel: E-post: 3

4 Frågorna i enkäten Enkäten består av totalt 65 frågor av två typer, bakgrundsfrågor och värderings/betygsfrågor. Bakgrundsfrågor som ex. Är du man eller kvinna?, har ett definitivt svar. Värderings/betygsfrågor som ex. Hur har din vardag förändrats till följd av dina insatser som anhörig? (se betygsskalan nedan). Alla frågorna är av svarsalternativstyp vilket innebär att ingen allmän text skall skrivas. Vissa frågor kan besvaras med Vet ej eller Ej relevant svar. Frågorna med denna symbol Frågorna med denna symbol vid svarsalternativen kan besvaras med flera svarsalternativ. vid svarsalternativen kan ENDAST besvaras med ETT alternativ. Betygsskalan För frågor som är av karaktären värderings/betygsfrågor skall respondenten göra en skattning. Skattningen är en subjektiv uppfattning av det som frågan avser. När man gör denna skattning är det viktigt att den som svarar förstår frågan och betygsskalan fullständigt så att svaren från olika personer blir jämförbara, dvs. man skattar, samma sak och efter samma skala. Svarsalternativen för en betygsfråga består av själva betygssiffran (1-5) och en hjälptext. Hjälptexten kan skilja sig mellan olika frågor beroende på hur frågan är formulerad. Det viktigaste att tänka på när man svarar på frågan är att utgå från själva betygssiffran. Hjälptexten är enbart till för att ge ett extra stöd när man gör valet. Svarsalternativen är en 5-gradig skala, (1) till (5), där (1) är sämst och (5) är bäst. Betyg (1) och (2) är underkänt, där (1) är sämst. Betyg (3), (4) och (5) är godkänt, där (5) är bäst. Betyg (-) innebär att svaret inte ingår i beräkningar av medelbetyg. Uppföljningsplattformen dioevidence består av en klientprogramvara som installeras på användarstödets PC samt en webbservice som Diosentic tillhandahåller på sina egna servrar. Klientprogramvaran kommunicerar med webbservicen över internet och alla inmatade enkätsvar förs över och lagras krypterat i en databas hos Diosentic. Analys och Rapporter Med uppföljningsplattformen dioevidence kan ni på aggregerad nivå, analysera alla inmatade svar i realtid och en väl utvecklad rapportgenerator finns tillgänglig för att enkelt generera återkommande rapporter. Analysmöjligheterna är omfattande och valfria filter kan appliceras så att endast en viss önskad del av de inmatade svaren väljs ut för vidare analys. Utfallen från alla medverkande anhörigföreningar lagras i samma databas och finns tillgängligt för alla i samtliga deltagande anhörigföreningar så snart ett nytt svar lagts till. Definitioner Anhörig Socialstyrelsen säger att en anhörig är en person som vårdar eller stödjer en närstående person som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionsnedsättning. Närstående Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 4

5 Frågorna besvaras av Anhörig (1-65) 1) Vilken anhörigförening tillhör du? 2) I vilken kommun bor din närstående som du stöder? 3) Är du man eller kvinna? Man Kvinna 4) Har du svenska som modersmål? Ja Nej 5) Vilken typ av grundläggande skolutbildning har du? Har ej fullständig grundläggande utbildning Folkskola Grundskola/Realskola Gymnasium Högskola 6) Hur gammal är du? < 18 år år år år år år år år 90 år eller äldre 7) Är du gift, sammanboende, särbo eller ensamstående? Gift Sammanboende Särbo Ensamstående 8) Hur lång tid har du varit gift/sammanboende med den person du nu lever ihop med? Förklaring: Frågan är aktuell endast om det är din livspartner du vårdar. Ej relevant 5-10 år år < 5 år år > 40 år 9) Hur många närstående stöder du? Förklaring: Frågan gäller totala antalet närstående som du vårdar. 1 st 2 st 3 st > 3 st 10) Under hur lång tid sammanlagt har du gett stöd till någon närstående? Förklaring: Gäller den sammanlagda tiden om du vårdat flera närstående vid olika tidpunkter i livet, eller samma person under olika tidsperioder. < 1 år 3-5 år år 1-2 år 6-10 år > 20 år 5

6 11) Hur länge har du varit anhörig till den du nu stöder? Förklaring: Avser total tid för den närstående som du vårdar just nu. Ange det alternativ som är närmast. 12) Vilken relation har du till den du nu stöder? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. < 1 år 2 år 4 år 10 år 1 år 3 år 5 år > 10 år Min förälder Min make/maka Mitt barn Syskon Annan släkting Vän eller granne Annan närstående 13) Hur gammal är din närstående som du ger ditt huvudsakliga stöd? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. < 18 år år år år år år år år 90 år eller äldre 14) Vilken är orsaken till att din närstående är i behov av stöd? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. Långvarig sjukdom Hög ålder Fysisk funktionsnedsättning Psykisk funktionsnedsättning 15) Bor du ihop med din närstående? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. Ja Nej 16) Hur långt bort bor din närstående som du i tid räknat stöder mest? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. Exempel på Särskilt boende: Vårdboende eller Äldreboende. Bor tillsammans Bor i närområdet < 5 mil 5-30 mil > 30 mil 17) Vilken typ av boende har din närstående? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. Eget boende 18) Finns det en anhörigförening i din kommun? Ja Nej Vet ej Särskilt boende 19) Hur fick du information om den lokala anhörigföreningen i kommunen första gången? Förklaring: Flera alternativ kan anges. Kommunens tryckta informationsmaterial Landstingets tryckta informationsmaterial Kommunens hemsida Landstingets hemsida Muntligt från kommunen Muntligt från landstinget Anhörigföreningens tryckta informationsmaterial Anhörigföreningens hemsida Muntligt från anhörigföreningen Lokaltidningen Reklamutskick Annat sätt 20) Vilken är din huvudsakliga sysselsättning utöver stödet av din närstående? Förvärvsarbete Studier Egen företagare Ålderspensionär Sjukpensionär/Långtidssjukskriven Arbetslös Försörjningsstöd 6

7 21) Hur har din huvudsakliga sysselsättning förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 22) Är din arbetsgivare lyhörd till dina behov som anhörig? Förklaring: T.ex. att arbetsgivaren kan, erbjuda dig flexibla arbetstider, erbjuda dig ledighet med kort varsel etc. Förvärvsarbetar ej Nej Ja, lite grann Ja, mycket 23) Hur nöjd eller missnöjd är du med mängden egen tid då du kan göra det du själv vill? 24) Vad är viktigast för dig att göra eller kunna göra på din egen tid? Förklaring: Under förutsättning att du har avlösning/avlastning. Göra det jag själv vill hemma Andra aktiviteter utanför hemmet 25) Hur har din vardag förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 26) Hur har din fysiska hälsa förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 27) Hur har din psykiska hälsa förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 28) Hur har din sociala situation förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 29) Hur har din ekonomi förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 30) Hur har din boendesituation förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 7

8 31) Hur många timmar per dag i snitt, mellan 8-18 på vardag, går åt till att ge stöd till din närstående? Förklaring: Frågan gäller ENBART dagtid - vardagar. Avser den tid som du INTE kan ägna dig åt andra sammanhängande aktiviteter i eller utanför hemmet. Kvällstid, nattetid, helg kommer i följande frågor. 0 tim 1-2 tim 3-4 tim 5-6 tim 7-8 tim > 8 tim 32) Hur många timmar per kväll i snitt, mellan på vardag går åt till att ge stöd till din närstående? Förklaring: Frågan gäller ENBART kvällstid - vardagar. Avser den tid som du INTE kan ägna dig åt andra sammanhängande aktiviteter i eller utanför hemmet. Nattetid och helg kommer i följande frågor. 0 tim 1 tim 2 tim 3 tim 4 tim 33) Hur många timmar per natt i snitt, mellan på vardag, går åt till att ge stöd till din närstående? Förklaring: Frågan gäller ENBART nattetid - vardagar. Avser den tid som du INTE kan ägna dig åt andra sammanhängande aktiviteter i eller utanför hemmet. Helg kommer i följande fråga. 0 tim 1-2 tim 3-4 tim 5-6 tim 7-8 tim 9-10 tim 34) Hur många timmar varje helg (Lördag-Söndag) i snitt går åt till att ge stöd till din närstående? Förklaring: Avser hela helgen, både dag och natt, dvs totalt 48 timmar. 0 tim 1-8 tim 9-16 tim tim tim tim tim 35) Var ifrån får du löpande information om kommunens/landstingets stöd till anhöriga? Förklaring: Flera alternativ kan anges. Känner inte till att information finns Vårdcentral/apotek Kommunens hemsida Landstingets hemsida Får information hemskickad Vid besök hos kommunen/landstinget Via bekant Anhörigförening Elevhälsan Din arbetsplats Religiöst Samfund Annan ideell organisation Barnomsorgen 36) Hur bra eller dåligt är det informationsmaterial som KOMMUNEN tillhandahåller åt anhöriga? (1) Känner inte till att det finns material (2) Materialet är mycket bristfälligt (3) Materialet är användbart men ofullständigt (4) Materialet är bra (5) Materialet är mycket bra 37) Hur bra eller dåligt är det informationsmaterial som LANDSTINGET tillhandahåller åt anhöriga? (1) Känner inte till att det finns material (2) Materialet är mycket bristfälligt (3) Materialet är användbart men ofullständigt (4) Materialet är bra (5) Materialet är mycket bra 38) Hur bra eller dålig är KOMMUNEN på att löpande försöka förstå ditt behov av stöd? (1) Kommunen har aldrig satt sig in i mina behov av stöd (2) Kommunen har bristfällig kunskap om mina behov (3) Kommunen har viss kännedom om mina behov (4) Kommunen känner till mina behov (5) kommunen är mycket insatt i alla mina behov 8

9 39) Hur bra eller dålig är KOMMUNEN på att upprätta en personlig stödplan för dig? Förklaring: Med stödplan menas dokumenterat anhörigstöd. (1) Stödplan saknas trots mina påpekanden (2) Stödplan saknas (3) Stödplan finns men den har brister eller är bara muntlig (4) Stödplan finns och den är bra (5) Stödplan finns och den är mycket bra och tydlig om stödplan finns 40) Vem eller vilka inom KOMMUNEN har medverkat i att upprätta din stödplan? Förklaring: Flera alternativ kan anges. Med stödplan menas dokumenterat anhörigstöd. Ej relevant Biståndshandläggare Anhörigkonsulent Arbetsterapeut Sjuksköterska Annan 41) Hur bra eller dålig är LANDSTINGET på att löpande försöka förstå ditt behov av stöd? (1) Landstinget har aldrig satt sig in i mina behov av stöd (2) Landstinget har bristfällig kunskap om mina behov (3) Landstinget har viss kännedom om mina behov (4) Landstinget känner till mina behov (5) Landstinget är mycket insatt i alla mina behov 42) Hur bra eller dålig är LANDSTINGET på att upprätta en personlig stödplan för dig? Förklaring: Med stödplan menas dokumenterat anhörigstöd. (1) Stödplan saknas trots mina påpekanden (2) Stödplan saknas (3) Stödplan finns men den har brister eller är bara muntlig (4) Stödplan finns och den är bra (5) Stödplan finns och den är mycket bra och tydlig om stödplan finns 43) Vem eller vilka inom LANDSTINGET har medverkat i att upprätta din stödplan? Förklaring: Flera alternativ kan anges. Med stödplan menas dokumenterat anhörigstöd. Ej relevant Biståndshandläggare Anhörigkonsulent Arbetsterapeut Sjuksköterska Annan 44) Upplever du att kommunen och landstinget samarbetar med varandra i ditt fall? Ja Nej Vet inte 45) Vilka indirekta stödinsatser från kommun/ landsting har du tagit del av det senaste året? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Indirekta stödinsatser är insatser till den du vårdar. Inga Hemtjänst Dagverksamhet Korttidsboende Tekniska hjälpmedel Hemsjukvård Rehabilitering Hem Rehab Dag Rehab Stödfamilj/Stödperson Stöd från frivillig/volontär Annat 46) Vilka direkta stödinsatser från kommun/ landsting har du tagit del av det senaste året? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. IKT = Informations- och Kommunikationsstöd t.ex. webbaserad tjänst. Inga Korttidsboende Avlösning Anhörigsamtal Anhöriggrupp Stödfamilj Stödperson Växelvård Dagverksamhet IKT-stöd till anhöriga Friskvård Utbildning Tekniska hjälpmedel Stöd från frivillig/volontär Annat 9

10 47) Har kommunen erbjudit dig avlösning? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Kommunen kan inte erbjuda Har aldrig behövt/sökt Vardagar Dagtid Vardagar Kvällar Vardagar Nätter Helger Dagtid Helger Kvällar Helger Nätter Vet ej 48) Kan kommunen erbjuda dig akut avlösning omedelbart eller med mycket kort varsel när du behöver det? (-) Har aldrig behövt/sökt avlösning (1) Aldrig (2) Sällan (3) Ibland (4) Ofta (5) Alltid 49) Vem eller vilka utför avlösning i ditt fall? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Har inte behövt/sökt avlösning Stöd- Kontakt- person/familj Dagverksamhet Annan anhörig Ordinarie hemtjänst Avlösare från kommun Frivillig volontär Annan 50) Hur ofta anpassas innehållet i avlösningen till dina önskemål och behov? Förklaring: Frågan avser dig som anhörig (-) Har inte behövt/sökt avlösning (1) Aldrig (2) Sällan (3) Ibland (4) Ofta (5) Alltid 51) Hur ofta anpassas innehållet i avlösningen till din närståendes önskemål och behov? (-) Har inte behövt/sökt avlösning (1) Aldrig (2) Sällan (3) Ibland (4) Ofta (5) Alltid 52) Kan kommunen erbjuda din närstående en planerad korttidsplats när du som anhörig behöver det? (-) Har aldrig behövt/sökt korttidsplats (1) Aldrig (2) Sällan (3) Ibland (4) Ofta (5) Alltid 53) Hur nöjd eller missnöjd är du med de stödinsatser som du tar del av från kommunen? 54) Hur nöjd eller missnöjd är du med de stödinsatser som du tar del av från landstinget? 10

11 55) Hur nöjd eller missnöjd är du med de stödinsatser som du tar del av från annan utförare? Förklaring: Annan utförare är ex. privata företag eller frivillig organisationer. 56) Hur nöjd eller missnöjd är du med bemötandet från kommunens biståndshandläggare eller motsvarande? (-) Har ingen handläggare 57) Hur nöjd eller missnöjd är du med bemötandet från vården/omsorgen? 58) Hur nöjd eller missnöjd är du med hur väl kommunen uppfyller uppsatta mål? 59) Hur nöjd eller missnöjd är du med hur väl landstinget uppfyller uppsatta mål? 60) Hur nöjd eller missnöjd är du med hur väl kommunen uppfyller beslutade tidsplaner? Förklaring: Avser vårdplaner och stödplaner. 61) Hur nöjd eller missnöjd är du med hur väl landstinget uppfyller beslutade tidsplaner? Förklaring: Avser vårdplaner och stödplaner. 62) På vilket sätt har du påverkat, eller försökt påverka, kommunens anhörigstöd i frågor som direkt berör dig? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Har ej försökt påverka Brev/mail till kommunen Enskilda samtal med kommun Samtal med personal vid avlösning Gruppmöten som kommunen anordnat Referensgrupp som kommunen anordnat Som medlem i anhörigförening Överklagat bistånd Deltagit i nämndmöte Via anhörigkonsulent Blandade Lärande Nätverk (BLN) Annat 11

12 63) På vilket sätt har du påverkat, eller försökt påverka, kommunens anhörigstöd i generella frågor? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Har ej försökt påverka Brev/mail till kommunen Enskilda samtal med kommun Samtal med personal vid avösning Gruppmöten som kommunen anordnat Referensgrupp som kommunen anordnat Som medlem i anhörigförening Deltagit i nämndmöte Via anhörigkonsulent Blandade Lärande Nätverk (BLN) Annat 64) Känner du att du kan påverka kommunens långsiktiga utveckling av anhörigstöd? (1) Kan inte påverka alls (2) Kan påverka ytterst lite (3) Kan påverka lite grann (4) Kan påverka en hel del (5) Kan påverka väldigt mycket 65) Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med hur kommunen sköter sina åtagande för anhöriga? 12

Anhöriga säkrar utvecklingen av anhörigstöd

Anhöriga säkrar utvecklingen av anhörigstöd Anhöriga säkrar utvecklingen av anhörigstöd Alf Andersson, Ordförande Mailis Lundgren, Kanslichef Anhörigas Riksförbund Thomas Kylander, VD Diosentic Systems AB Pressmeddelande 2012-05-23 Pressmeddelande

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Anhörigomsorg är frivilligt

Anhörigomsorg är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Vad tycker Du om anhörigstöd?

Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad tycker Du om anhörigstöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna dig trygg när du vårdar din närstående? Hur tycker du att du blir bemött i din kontakt med kommunens anhörigstöd? Vad är viktigt

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

För Dig som vill stödja Anhörigas Riksförbunds verksamhet med en gåva: Postgiro 710933-3 Bankgiro 5979-4743 Märkes med»gåva«.

För Dig som vill stödja Anhörigas Riksförbunds verksamhet med en gåva: Postgiro 710933-3 Bankgiro 5979-4743 Märkes med»gåva«. För Dig som vill stödja Anhörigas Riksförbunds verksamhet med en gåva: Postgiro 710933-3 Bankgiro 5979-4743 Märkes med»gåva«. Tillsammans kan vi bidra till ett anhörigvårdarvänligare samhälle i framtiden!

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Foto Jesper Molin Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga 1 (11) Typ: Program Gäller from: 2017-02-23 Version: 2.0 Fastställt: SN 2010-06-09 70, 2013-02-21 12, 2017-02-23 22 NVN 2013-03-15 12, 2017-03-13 23 Uppdateras: 2019-03 Program för stöd till anhöriga 2017-2019

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Riktlinjer för Anhörigstöd

Riktlinjer för Anhörigstöd 2013-08-20 Riktlinjer för Anhörigstöd Inledning Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

Sammanfattning Tema A 2:3

Sammanfattning Tema A 2:3 Sammanfattning Tema A 2:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Socialdepartementet skriver i promemorian om det nya lagförslaget

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Lena Mossberg lena.mossberg@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 8 juni 2016 1(5) Diarienummer KSN 2016 000144 167 Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Anhörigcenters första år

Anhörigcenters första år Äldreomsorgskontoret Anhörigcenters första år Uppföljning Dnr ÄON 10/61 Handläggare: Åsa Borén, Utredarenheten KsK Innehåll 1. Inledning...2 2. Bakgrund...2 2.1 Anhörigstöd i Socialtjänstlagen...2 2.2

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare

Kundval inom hemtjänsten. Välj mellan kommunal eller privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal eller privat utförare Innehåll Kundval Hemtjänst Hemsjukvård Privat utförare Kommunal utförare Valet Kommunens ansvar I 3 I 3 I 4 I 5 I 5 I 5 I 6 På följande

Läs mer

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser TABELLBILAGA Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN HAGFORS KOMMUN STÖD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg om en närstående kan betyda mycket

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN

KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Margareta Göransson, anhörigkonsulent Västerviks kommun och Ann-Christine Larsson, FoU-ledare Fokus Kalmar län KARTLÄGGNING AV STÖD TILL ANHÖRIGA I VÄSTERVIKS KOMMUN Anhörigstödets tre ben Formell organisering

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Anhörigstöd. för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd. för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte kraft att söka upp

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga Vård och omsorg Örebro kommun

Riktlinjer för stöd till anhöriga Vård och omsorg Örebro kommun 2013-07-01 Riktlinjer för stöd till anhöriga Vård och omsorg Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Socialtjänstlagen... 3 Begreppsförklaring... 3 Mål... 4 Syfte... 4 Kännetecken... 4 Kontinuitet...

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Anhörigstöd i Skåne län

Anhörigstöd i Skåne län Anhörigstöd i Skåne län Utvecklingsläget 2007 Sociala frågor Annalena Holmgren Titel: Utgiven av: Författare: Anhörigstöd i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne Län Annalena Holmgren Jakob Almerud/ Studentkraft

Läs mer

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder Uppföljning av insatser inom område funktionshinder Biståndshandläggarna genomför kontinuerligt en enkel enkät i samband med ordinarie uppföljning av biståndsbeslut- hur brukaren upplever utförandet av

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Att arbeta tillsammans planering av anhörigstöd

Att arbeta tillsammans planering av anhörigstöd Att arbeta tillsammans planering av anhörigstöd Manual för vård- och omsorgspersonal Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Eva Sennemark, ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås Mike Nolan, Janet Nolan, Universitetet

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt socialtjänstlagen (SoL) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17 80 00 till Gävle kommuns kundtjänst.

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Sammanställning 1 Nätverk 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL

Sammanställning 1 Nätverk 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Sammanställning 1 Nätverk 2 Lärande nätverk utveckling av anhörigstöd enligt 5 kap. 10 SoL Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer