Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation"

Transkript

1 Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL)

2 Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling är att samla in anonym information i en uppföljningsenkät där informationen skall ligga till grund för att förbättra för personer som är i liknande situation som du. Databasen delas därför med andra anhörigföreningar och kommuner som använder denna uppföljningsmodell. Inga uppgifter om namn, personnummer och mantalsskrivningsort lagras, detta gör att det inte finns några kopplingar till dig som person. Jag godkänner att mina svar lagras anonymt i en nationell databas. Signatur:. Namnförtydligande:... Anhörigförening:..... Kommun:.... Datum:.. Skickas till: Anhörigas Riksförbund Box Varberg

3 Information Introduktion Anhörigas Riksförbund (AHR) samarbetar med Diosentic Systems AB kring nationell uppföljning av Sveriges anhörigvårdares livssituation. Nästan var fjärde person i Sverige, cirka människor som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem (källa: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga). Syftet med samarbetet är att genom bättre samlad kunskap och erfarenheter i denna nationella uppföljning öka livskvaliteten både för den anhöriga och närstående på kort och lång sikt. Genom att fylla i blanketten Angående databehandling av personuppgifter godkänner du att dina svar lagras anonymt i den nationella databasen. Databasen delas med andra anhörigföreningar och kommuner som använder denna uppföljningsmodell. Informationen kan även komma att ligga till grund för forskning för att förbättra för personer i samma situation som du. Enkäten kan fyllas i på tre olika sätt; 1 i denna pappersenkät 2 i uppföljningsplattformen dioevidence där även analyser och rapporter kan erbjudas* 3 på webbsida (svar skickas via AHR) Tillvägagångssätt 1 Boka möte/telefonsamtal med anhörig. 2 Vid mötet be den anhörige att godkänna behandling av deras personuppgifter, fyll i blankett och skicka till AHR (om webbenkät används sker godkännandet där). 3 I dialog med den anhörige fyller ni i enkäten a) Använd verktyget dioevidence direkt alt. b) Fyll i pappersenkät alt. c) Fyll i webbsida (lösenord: ahr) 4 Sänd informationen till databasen a) Om uppföljningsplattformen dioevidence har använts är informationen i databasen redan när ni avslutat. b) Lämna pappersenkäten till ert användarstöd som matar in svaren i verktyget. c) Webbsvaren skickas till ert användarstöd via som matar in svaren i verktyget (efter inmatningen SKALL raderas). AHR är behjälpliga med inmatning. Om ni har frågor angående enkäten eller uppföljningsplattformen dioevidence ber vi er kontakta: Anhörigas Riksförbund Anett Karlsson Tel: E-post: 3

4 Frågorna i enkäten Enkäten består av totalt 65 frågor av två typer, bakgrundsfrågor och värderings/betygsfrågor. Bakgrundsfrågor som ex. Är du man eller kvinna?, har ett definitivt svar. Värderings/betygsfrågor som ex. Hur har din vardag förändrats till följd av dina insatser som anhörig? (se betygsskalan nedan). Alla frågorna är av svarsalternativstyp vilket innebär att ingen allmän text skall skrivas. Vissa frågor kan besvaras med Vet ej eller Ej relevant svar. Frågorna med denna symbol Frågorna med denna symbol vid svarsalternativen kan besvaras med flera svarsalternativ. vid svarsalternativen kan ENDAST besvaras med ETT alternativ. Betygsskalan För frågor som är av karaktären värderings/betygsfrågor skall respondenten göra en skattning. Skattningen är en subjektiv uppfattning av det som frågan avser. När man gör denna skattning är det viktigt att den som svarar förstår frågan och betygsskalan fullständigt så att svaren från olika personer blir jämförbara, dvs. man skattar, samma sak och efter samma skala. Svarsalternativen för en betygsfråga består av själva betygssiffran (1-5) och en hjälptext. Hjälptexten kan skilja sig mellan olika frågor beroende på hur frågan är formulerad. Det viktigaste att tänka på när man svarar på frågan är att utgå från själva betygssiffran. Hjälptexten är enbart till för att ge ett extra stöd när man gör valet. Svarsalternativen är en 5-gradig skala, (1) till (5), där (1) är sämst och (5) är bäst. Betyg (1) och (2) är underkänt, där (1) är sämst. Betyg (3), (4) och (5) är godkänt, där (5) är bäst. Betyg (-) innebär att svaret inte ingår i beräkningar av medelbetyg. Uppföljningsplattformen dioevidence består av en klientprogramvara som installeras på användarstödets PC samt en webbservice som Diosentic tillhandahåller på sina egna servrar. Klientprogramvaran kommunicerar med webbservicen över internet och alla inmatade enkätsvar förs över och lagras krypterat i en databas hos Diosentic. Analys och Rapporter Med uppföljningsplattformen dioevidence kan ni på aggregerad nivå, analysera alla inmatade svar i realtid och en väl utvecklad rapportgenerator finns tillgänglig för att enkelt generera återkommande rapporter. Analysmöjligheterna är omfattande och valfria filter kan appliceras så att endast en viss önskad del av de inmatade svaren väljs ut för vidare analys. Utfallen från alla medverkande anhörigföreningar lagras i samma databas och finns tillgängligt för alla i samtliga deltagande anhörigföreningar så snart ett nytt svar lagts till. Definitioner Anhörig Socialstyrelsen säger att en anhörig är en person som vårdar eller stödjer en närstående person som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionsnedsättning. Närstående Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 4

5 Frågorna besvaras av Anhörig (1-65) 1) Vilken anhörigförening tillhör du? 2) I vilken kommun bor din närstående som du stöder? 3) Är du man eller kvinna? Man Kvinna 4) Har du svenska som modersmål? Ja Nej 5) Vilken typ av grundläggande skolutbildning har du? Har ej fullständig grundläggande utbildning Folkskola Grundskola/Realskola Gymnasium Högskola 6) Hur gammal är du? < 18 år år år år år år år år 90 år eller äldre 7) Är du gift, sammanboende, särbo eller ensamstående? Gift Sammanboende Särbo Ensamstående 8) Hur lång tid har du varit gift/sammanboende med den person du nu lever ihop med? Förklaring: Frågan är aktuell endast om det är din livspartner du vårdar. Ej relevant 5-10 år år < 5 år år > 40 år 9) Hur många närstående stöder du? Förklaring: Frågan gäller totala antalet närstående som du vårdar. 1 st 2 st 3 st > 3 st 10) Under hur lång tid sammanlagt har du gett stöd till någon närstående? Förklaring: Gäller den sammanlagda tiden om du vårdat flera närstående vid olika tidpunkter i livet, eller samma person under olika tidsperioder. < 1 år 3-5 år år 1-2 år 6-10 år > 20 år 5

6 11) Hur länge har du varit anhörig till den du nu stöder? Förklaring: Avser total tid för den närstående som du vårdar just nu. Ange det alternativ som är närmast. 12) Vilken relation har du till den du nu stöder? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. < 1 år 2 år 4 år 10 år 1 år 3 år 5 år > 10 år Min förälder Min make/maka Mitt barn Syskon Annan släkting Vän eller granne Annan närstående 13) Hur gammal är din närstående som du ger ditt huvudsakliga stöd? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. < 18 år år år år år år år år 90 år eller äldre 14) Vilken är orsaken till att din närstående är i behov av stöd? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. Långvarig sjukdom Hög ålder Fysisk funktionsnedsättning Psykisk funktionsnedsättning 15) Bor du ihop med din närstående? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. Ja Nej 16) Hur långt bort bor din närstående som du i tid räknat stöder mest? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. Exempel på Särskilt boende: Vårdboende eller Äldreboende. Bor tillsammans Bor i närområdet < 5 mil 5-30 mil > 30 mil 17) Vilken typ av boende har din närstående? Förklaring: Om fler än en närstående, avser frågan den person som du i tid räknat vårdar mest. Eget boende 18) Finns det en anhörigförening i din kommun? Ja Nej Vet ej Särskilt boende 19) Hur fick du information om den lokala anhörigföreningen i kommunen första gången? Förklaring: Flera alternativ kan anges. Kommunens tryckta informationsmaterial Landstingets tryckta informationsmaterial Kommunens hemsida Landstingets hemsida Muntligt från kommunen Muntligt från landstinget Anhörigföreningens tryckta informationsmaterial Anhörigföreningens hemsida Muntligt från anhörigföreningen Lokaltidningen Reklamutskick Annat sätt 20) Vilken är din huvudsakliga sysselsättning utöver stödet av din närstående? Förvärvsarbete Studier Egen företagare Ålderspensionär Sjukpensionär/Långtidssjukskriven Arbetslös Försörjningsstöd 6

7 21) Hur har din huvudsakliga sysselsättning förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 22) Är din arbetsgivare lyhörd till dina behov som anhörig? Förklaring: T.ex. att arbetsgivaren kan, erbjuda dig flexibla arbetstider, erbjuda dig ledighet med kort varsel etc. Förvärvsarbetar ej Nej Ja, lite grann Ja, mycket 23) Hur nöjd eller missnöjd är du med mängden egen tid då du kan göra det du själv vill? 24) Vad är viktigast för dig att göra eller kunna göra på din egen tid? Förklaring: Under förutsättning att du har avlösning/avlastning. Göra det jag själv vill hemma Andra aktiviteter utanför hemmet 25) Hur har din vardag förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 26) Hur har din fysiska hälsa förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 27) Hur har din psykiska hälsa förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 28) Hur har din sociala situation förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 29) Hur har din ekonomi förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 30) Hur har din boendesituation förändrats till följd av dina insatser som anhörig? 7

8 31) Hur många timmar per dag i snitt, mellan 8-18 på vardag, går åt till att ge stöd till din närstående? Förklaring: Frågan gäller ENBART dagtid - vardagar. Avser den tid som du INTE kan ägna dig åt andra sammanhängande aktiviteter i eller utanför hemmet. Kvällstid, nattetid, helg kommer i följande frågor. 0 tim 1-2 tim 3-4 tim 5-6 tim 7-8 tim > 8 tim 32) Hur många timmar per kväll i snitt, mellan på vardag går åt till att ge stöd till din närstående? Förklaring: Frågan gäller ENBART kvällstid - vardagar. Avser den tid som du INTE kan ägna dig åt andra sammanhängande aktiviteter i eller utanför hemmet. Nattetid och helg kommer i följande frågor. 0 tim 1 tim 2 tim 3 tim 4 tim 33) Hur många timmar per natt i snitt, mellan på vardag, går åt till att ge stöd till din närstående? Förklaring: Frågan gäller ENBART nattetid - vardagar. Avser den tid som du INTE kan ägna dig åt andra sammanhängande aktiviteter i eller utanför hemmet. Helg kommer i följande fråga. 0 tim 1-2 tim 3-4 tim 5-6 tim 7-8 tim 9-10 tim 34) Hur många timmar varje helg (Lördag-Söndag) i snitt går åt till att ge stöd till din närstående? Förklaring: Avser hela helgen, både dag och natt, dvs totalt 48 timmar. 0 tim 1-8 tim 9-16 tim tim tim tim tim 35) Var ifrån får du löpande information om kommunens/landstingets stöd till anhöriga? Förklaring: Flera alternativ kan anges. Känner inte till att information finns Vårdcentral/apotek Kommunens hemsida Landstingets hemsida Får information hemskickad Vid besök hos kommunen/landstinget Via bekant Anhörigförening Elevhälsan Din arbetsplats Religiöst Samfund Annan ideell organisation Barnomsorgen 36) Hur bra eller dåligt är det informationsmaterial som KOMMUNEN tillhandahåller åt anhöriga? (1) Känner inte till att det finns material (2) Materialet är mycket bristfälligt (3) Materialet är användbart men ofullständigt (4) Materialet är bra (5) Materialet är mycket bra 37) Hur bra eller dåligt är det informationsmaterial som LANDSTINGET tillhandahåller åt anhöriga? (1) Känner inte till att det finns material (2) Materialet är mycket bristfälligt (3) Materialet är användbart men ofullständigt (4) Materialet är bra (5) Materialet är mycket bra 38) Hur bra eller dålig är KOMMUNEN på att löpande försöka förstå ditt behov av stöd? (1) Kommunen har aldrig satt sig in i mina behov av stöd (2) Kommunen har bristfällig kunskap om mina behov (3) Kommunen har viss kännedom om mina behov (4) Kommunen känner till mina behov (5) kommunen är mycket insatt i alla mina behov 8

9 39) Hur bra eller dålig är KOMMUNEN på att upprätta en personlig stödplan för dig? Förklaring: Med stödplan menas dokumenterat anhörigstöd. (1) Stödplan saknas trots mina påpekanden (2) Stödplan saknas (3) Stödplan finns men den har brister eller är bara muntlig (4) Stödplan finns och den är bra (5) Stödplan finns och den är mycket bra och tydlig om stödplan finns 40) Vem eller vilka inom KOMMUNEN har medverkat i att upprätta din stödplan? Förklaring: Flera alternativ kan anges. Med stödplan menas dokumenterat anhörigstöd. Ej relevant Biståndshandläggare Anhörigkonsulent Arbetsterapeut Sjuksköterska Annan 41) Hur bra eller dålig är LANDSTINGET på att löpande försöka förstå ditt behov av stöd? (1) Landstinget har aldrig satt sig in i mina behov av stöd (2) Landstinget har bristfällig kunskap om mina behov (3) Landstinget har viss kännedom om mina behov (4) Landstinget känner till mina behov (5) Landstinget är mycket insatt i alla mina behov 42) Hur bra eller dålig är LANDSTINGET på att upprätta en personlig stödplan för dig? Förklaring: Med stödplan menas dokumenterat anhörigstöd. (1) Stödplan saknas trots mina påpekanden (2) Stödplan saknas (3) Stödplan finns men den har brister eller är bara muntlig (4) Stödplan finns och den är bra (5) Stödplan finns och den är mycket bra och tydlig om stödplan finns 43) Vem eller vilka inom LANDSTINGET har medverkat i att upprätta din stödplan? Förklaring: Flera alternativ kan anges. Med stödplan menas dokumenterat anhörigstöd. Ej relevant Biståndshandläggare Anhörigkonsulent Arbetsterapeut Sjuksköterska Annan 44) Upplever du att kommunen och landstinget samarbetar med varandra i ditt fall? Ja Nej Vet inte 45) Vilka indirekta stödinsatser från kommun/ landsting har du tagit del av det senaste året? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Indirekta stödinsatser är insatser till den du vårdar. Inga Hemtjänst Dagverksamhet Korttidsboende Tekniska hjälpmedel Hemsjukvård Rehabilitering Hem Rehab Dag Rehab Stödfamilj/Stödperson Stöd från frivillig/volontär Annat 46) Vilka direkta stödinsatser från kommun/ landsting har du tagit del av det senaste året? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. IKT = Informations- och Kommunikationsstöd t.ex. webbaserad tjänst. Inga Korttidsboende Avlösning Anhörigsamtal Anhöriggrupp Stödfamilj Stödperson Växelvård Dagverksamhet IKT-stöd till anhöriga Friskvård Utbildning Tekniska hjälpmedel Stöd från frivillig/volontär Annat 9

10 47) Har kommunen erbjudit dig avlösning? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Kommunen kan inte erbjuda Har aldrig behövt/sökt Vardagar Dagtid Vardagar Kvällar Vardagar Nätter Helger Dagtid Helger Kvällar Helger Nätter Vet ej 48) Kan kommunen erbjuda dig akut avlösning omedelbart eller med mycket kort varsel när du behöver det? (-) Har aldrig behövt/sökt avlösning (1) Aldrig (2) Sällan (3) Ibland (4) Ofta (5) Alltid 49) Vem eller vilka utför avlösning i ditt fall? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Har inte behövt/sökt avlösning Stöd- Kontakt- person/familj Dagverksamhet Annan anhörig Ordinarie hemtjänst Avlösare från kommun Frivillig volontär Annan 50) Hur ofta anpassas innehållet i avlösningen till dina önskemål och behov? Förklaring: Frågan avser dig som anhörig (-) Har inte behövt/sökt avlösning (1) Aldrig (2) Sällan (3) Ibland (4) Ofta (5) Alltid 51) Hur ofta anpassas innehållet i avlösningen till din närståendes önskemål och behov? (-) Har inte behövt/sökt avlösning (1) Aldrig (2) Sällan (3) Ibland (4) Ofta (5) Alltid 52) Kan kommunen erbjuda din närstående en planerad korttidsplats när du som anhörig behöver det? (-) Har aldrig behövt/sökt korttidsplats (1) Aldrig (2) Sällan (3) Ibland (4) Ofta (5) Alltid 53) Hur nöjd eller missnöjd är du med de stödinsatser som du tar del av från kommunen? 54) Hur nöjd eller missnöjd är du med de stödinsatser som du tar del av från landstinget? 10

11 55) Hur nöjd eller missnöjd är du med de stödinsatser som du tar del av från annan utförare? Förklaring: Annan utförare är ex. privata företag eller frivillig organisationer. 56) Hur nöjd eller missnöjd är du med bemötandet från kommunens biståndshandläggare eller motsvarande? (-) Har ingen handläggare 57) Hur nöjd eller missnöjd är du med bemötandet från vården/omsorgen? 58) Hur nöjd eller missnöjd är du med hur väl kommunen uppfyller uppsatta mål? 59) Hur nöjd eller missnöjd är du med hur väl landstinget uppfyller uppsatta mål? 60) Hur nöjd eller missnöjd är du med hur väl kommunen uppfyller beslutade tidsplaner? Förklaring: Avser vårdplaner och stödplaner. 61) Hur nöjd eller missnöjd är du med hur väl landstinget uppfyller beslutade tidsplaner? Förklaring: Avser vårdplaner och stödplaner. 62) På vilket sätt har du påverkat, eller försökt påverka, kommunens anhörigstöd i frågor som direkt berör dig? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Har ej försökt påverka Brev/mail till kommunen Enskilda samtal med kommun Samtal med personal vid avlösning Gruppmöten som kommunen anordnat Referensgrupp som kommunen anordnat Som medlem i anhörigförening Överklagat bistånd Deltagit i nämndmöte Via anhörigkonsulent Blandade Lärande Nätverk (BLN) Annat 11

12 63) På vilket sätt har du påverkat, eller försökt påverka, kommunens anhörigstöd i generella frågor? Förklaring: Flera alternativ kan väljas. Har ej försökt påverka Brev/mail till kommunen Enskilda samtal med kommun Samtal med personal vid avösning Gruppmöten som kommunen anordnat Referensgrupp som kommunen anordnat Som medlem i anhörigförening Deltagit i nämndmöte Via anhörigkonsulent Blandade Lärande Nätverk (BLN) Annat 64) Känner du att du kan påverka kommunens långsiktiga utveckling av anhörigstöd? (1) Kan inte påverka alls (2) Kan påverka ytterst lite (3) Kan påverka lite grann (4) Kan påverka en hel del (5) Kan påverka väldigt mycket 65) Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med hur kommunen sköter sina åtagande för anhöriga? 12

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Dnr: VON-176/2013 003. Anhörigstöd. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr: VON-176/2013 003 Anhörigstöd Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen GODKÄND AV LEDNINGSGRUPPEN 2013-04-08 OCH FASTSTÄLLD AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 14 MAJ 2013

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6

Dnr KS 2014-37. Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Dnr KS 2014-37 Handlingsplan UTVECKLING AV ANHÖRIGSTÖD FÖR ÅR 2014-2016 MUNKEDALS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-27 6 Innehåll Inledning...1 Syfte och mål...1 Metod...1 Nulägesbeskrivning...2

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående

Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående Vetlanda kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Tolkning och jämförelse av enkätresultat - enkät riktad till personer som vårdar eller stödjer en närstående 94 personer har svarat på enkäten vilket var

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2007-05-28 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning livet / Vem har rätt till hjälpen?... 2 Behovet av omvårdnad avgör... 2 Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma... 2 livet / Vad har man rätt till?... 3 Hjälpen består av

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Lokal och nationell systematisk uppföljning inom sociala områden

Lokal och nationell systematisk uppföljning inom sociala områden Lokal och nationell systematisk uppföljning inom sociala områden Det övergripande målet för socialtjänsten måste vara att bidra till att öka brukarnas förutsättningar att hantera sina svårigheter Innehåll

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN HAGFORS KOMMUN STÖD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg om en närstående kan betyda mycket

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Uppföljning av Insatser för Vuxna personer med missbruk (UIV)

Uppföljning av Insatser för Vuxna personer med missbruk (UIV) Uppföljning av Insatser för Vuxna personer med missbruk (UIV) Slutrapport 2013 Foto: istockphoto Marco Fredin 2013-12-31 Slutrapport UIV 2013-12-31 v131231a5 För frågor om denna rapport: Marco Fredin,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan:

Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan: Akutprocessen Höglandet Samverkan mellan: Ann Simonsson, akuten. Susanne Rydén, akuten. Camilla Karlsson, ambulansen. Lenita Petersson, ambulansen. Irene Forsberg, elevhälsan. Gunilla Ågren, elevhälsan.

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer