.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: Version: 1.0/sv Utskriftsdatum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04."

Transkript

1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Adress Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde D Waldachtal Telefon: +49(0) Fax: +49(0) E-post: fischer Sverige AB Koppargatan 11 SE Norrköping Telefon: Fax: E-post: Internet: Nödtelefonnummer Användning +49(0) (24h) GBK Gefahrgut Büro GMBH Ingelheim Suljettava annosteluventtiili. Ei mätäne eikä kostu. Nopeasti kovettuva. Soveltuu jätevesikaivo jen tiivistämiseen. 2. FARLIGA EGENSKAPER Klassificering och märkning enligt Direktiv 67/548/EEG. R-fras(er) Farlighetssymbol F+; R12 R42/43 Xn; R22 R12: Extremt brandfarligt. R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. F+: Extremt brandfarligt Speciella upplysningar betr fara för människa och miljo Xn: Hälsoskadlig Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren. Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över 50 C. Gäller även tömd behållare. Även efter användning, öppna inte med våld eller genom att bränna det. Spruta inte mot en öppen låga eller annat glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvara oåtkomligt för barn. 1 / 7

2 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Farliga ämnen Klassificering CAS-numero EG-Nr. INDEX-Nr. Klassificering Koncentration dimetyleter F+; R % R42/43 Xn; R20 Xi; R36/37/ % Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen propan F+; R % butan [1] F+; R % tris(2-kloro-1-metyletyl)fosfat % 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Generell rekommendation Vid inandning Vid hudkontakt Vid ögonkontakt Vid nedsväjning Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tag genast av nedstänkta kläder. Avlägsna/ta av genast alla förorenade kläder. VID INANDNING: För den skadade till frisk luft och låt vila i en ställning med fri andning. Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp. Använd mekanisk hanteringsutrustning. VID HUKONTAKT: Tvätta försiktigt med rikliga mängder tvål och vatten. Använd mekanisk hanteringsutrustning. Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Vid förtäring kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Drick 1 eller 2 glas vatten. Framkalla INTE kräkning. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga brandsläckningsmedel Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas Särskilda exponeringsfaror som härrör från själva substansen eller beredningen dess förbränningsprodukter eller avgivna gaser Speciell skyddsutrustning för brandmän Koldioxid (CO2) Pulver Skum Vattendimstråle högvolyms vattenstråle Behållaren kan rämna vid upphettning. Upphettning eller brand kan frigöra giftig gas. Kan bilda explosiv blandning i luft. Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök. 2 / 7

3 övriga uppgifter om brandbekämpning Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Håll behållare och omgivning kyld med vattendimma. Behållaren kan rämna vid upphettning. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga försiktighetsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Saneringsmetoder Övrig information Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Håll folk borta från och på vindsidan av spill/läckage. Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Förhindra spridning över ett större område (t ex genom uppdämning eller oljebarriärer). Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Låt stelna, använd mekanisk hanteringsutrustning. Sörj för lämplig ventilation. Spola inte med vatten. Behandla uppsamlat material enlig vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering". Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. 7. HANTERING OCH LAGRING Råd för säker hantering Förebyggande av brand och explosion. Hantera och öppna behållaren försiktigt. Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. Ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. VARNING: Aerosol under tryck. Förvara avskilt från direkt solljus och temperaturer över 50 C. Öppna inte behållaren med våld och kasta den inte i eld, inte ens efter det att den tömts. Spruta ej på flammor eller rödglödgade föremål. Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över 50 C. Gäller även tömd behållare. Även efter användning, öppna inte med våld eller genom att bränna det. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Spruta inte mot en öppen låga eller annat glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. Krav på lagerlokaler och behållare Förvara behållare väl tillslutna på en sval, väl ventilerad plats. Behållaren kan rämna vid upphettning. Förvara i enlighet med lokala regler. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd. 3 / 7

4 Skyddshandskar Lämpligt material: Olämpligt material: Materialtjocklek: Genombrottstid: anmärkningar: Referenssubstans: Ögonskydd Skyddskläder Anmärkning: Allmänna skydds- och hygienåtgärder Information om miljöskyddsbestämmelser Använd skyddshandskar. butylgummi, Kloropren, Nitrilgummi Engångshandskar av PVC <= 0,5 mm >120 min Ersätt vid förslitning. Begär uppgifter om handskens genomsläpplighetsegenskaper från handskleverantören Var uppmärksam på att hållbarheten under daglig användning av en kemikaliemotståndskraftig skyddshanske kan bli märkbart kortare än genombrottstiden enligt EN 374, beroende på ett antal yttre påverkan (t ex temperatur). Tättslutande skyddsglasögon Använd lämplig skyddsutrustning. Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tag genast av nedstänkta kläder. Andas ej in ångor/dimma/gas. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder. Använd hudskyddskräm före hantering av produkten. Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs. Beståndsdel med arbetsplatsrelaterat gränsvärde att beakta FURFURYLALKOHOL Sverige Långtidsvärde / ppm 500 Långtidsvärde / mg/m3 950 Korttidsvärde / ppm 800 Korttidsvärde / mg/m Källa HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENIN- GAR 2007:2 Europa Utfärdandedatum 2000/39 Långtidsvärde / mg/m Långtidsvärde / ppm Källa EU-OEL 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form aerosol 4 / 7

5 Färg Lukt Smältpunkt Kokpunkt / C Flampunkt / C varierande lösningsmedel inte tillämplig (aerosol) inte tillämplig (aerosol) Inte tillämpligt. Tändtemperatur > 230 C Självantändlighet Risk för explosion. Explosionsgränser Nedre gränsvärde: Övre gränsvärde: anmärkningar: ej självantändbar Ej explosiv Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. 1,5 Vol.% 18,6 Vol.% Drivgas Ångtryck 5,5-6 bar temperatur: 20 C Densitet Vattenlöslighet Blandbarhet med vatten ph Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) Viskositet dynamisk Viskositet kinematisk ej bestämd olöslig icke blandbar inte tillämplig ej bestämd inte tillämplig inte tillämplig 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Farliga sönderdelningsprodukter Farliga reaktioner Material som skall undvikas Förhållanden som skall undvikas 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Koloxider kväveoxider (NOx) Vätecyanid (cyanvätesyra) Klorvätegas Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. Behållaren kan rämna vid upphettning. Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet. Inhalativ toxicitet Effekt på hud Effekt på ögon Sensibilisering Irriterar andningsorganen. Irriterar huden. Irriterar ögonen. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. 5 / 7

6 12. EKOLOGISK INFORMATION Bioackumulering Ytterligare ekologisk information Rörlighet Rörlighet: Det finns inga tillgängliga data för denna produkt. Inga ekologiska uppgifter tillgängliga. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. olöslig 13. AVFALLSHANTERING EWC-kod Avfallshantering Ej rengjorda tomma förpackningar Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen Förhindra utsläpp i avloppssystemet. Det är inte tillåtet att göra sig av med det med normalt avfall. Särskild avfallshantering krävs enligt lokala regler Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel) Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 14. TRANSPORTINFORMATION Landtransport Sjötransport IMDG/GGV- Flygtransport ICAO/IATA See Engelsk beteckning på varan AEROSOLS UN-Nr Klass Benämning av godset AEROSOLS AEROSOLS Aerosols, flammable Proper shipping name AEROSOLS Aerosols, flammable anmärkningar flammable (maximum 1 L) flammable ADR-RID-Labels gaser: antändliga Kategori 2 Klassificerings-kod 5F Tunnelrestriktionskod D EmS F-D;S-U marine pollutant 0. Ej vattenförorenande Kökategori A Leerzeile 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Farlighetssymbol F+: Extremt brandfarligt 6 / 7

7 Farliga komponenter R-fras(er) S-fras(er) Speciella kännetecken vid beredning Xn: Hälsoskadlig Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen R12: Extremt brandfarligt. R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. S2: Förvaras oåtkomligt för barn. S23: Undvik inandning av aerosol. S25: Undvik kontakt med ögonen. S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vattenoch kontakta lä kare. S28: Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten. S37: Använd lämpliga skyddshandskar. S39: Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45: Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. 16. ANNAN INFORMATION R-satser för innehållsämnen R12: Extremt brandfarligt. R20: Farligt vid inandning. R22: Farligt vid förtäring. R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Informationen baseras på den kunskapsnivå och erfarenheter vi har idag. Säkerhetsdatabladet beskriver produkter vad gäller säkerhetskrav. Uppgifterna har inte betydelsen av utlovade egenskaper. 7 / 7

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

Tel. vid olycksfall : 24-timmarsservice: 020-99 60 00, +46 (0)8 33 70 43 (utland) DuPont: 040-680 47 00

Tel. vid olycksfall : 24-timmarsservice: 020-99 60 00, +46 (0)8 33 70 43 (utland) DuPont: 040-680 47 00 Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer