Fastställande av dagordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställande av dagordning"

Transkript

1

2 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen.

3 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Information om trafiksäkerhetsfrågor Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Leif Fredriksson från Västra Sörmlands Räddningstjänst informerar om trafiksäkerhet och det arbete han driver där han bland annat besöker kommunens alla gymnasieelever och berättar om alkohol, droger och bilkörning. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Ulrica Truedsson (S), Martin Burén (S), Carl Frick (MP), Villy Persson (M) och Bengt Hult (FP).

4 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Ekonomi och verksamhetsinformation Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Ärendebeskrivning Se ekonomi- och verksamhetsinformation på sida Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Ulrica Truedsson (S), Sten Holmgren (C), Martin Burén (S), Leif Hanberg (S), Agneta Emanuelsson (FP), Carl Frick (MP), Ingemar Björklund (KD), Maj-Britt Staaf (S), Villy Persson (M) och Bengt Hult (FP).

5 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Som Service- och teknikförvaltningen tidigare framhållit så har kommunen genomfört stora ändringar av kodstruktur och ekonomisystem. Detta har medfört ett stort merarbete, men även att uppföljningsmöjligheterna är starkt begränsade.

6 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Förvaltningen bedömning är, enligt ovanstående, att periodens resultat är -990 tkr Detta är inklusive vinterväghållningen vars resultat för perioden är tkr. Aktuellt Efter ett intensivt arbete är nu den nya organisationen tagen i drift. Det kommer säkert ta ett tag innan organisationen sätter sig, men vi ser positivt på framtiden. Förvaltningen har gått in i en ny period med flyttvärdar i arbetslinjen, det är en utmaning att få ihop pusslet med flytt, städning och renovering. Men hittills har denna arbetsinsats varit mycket uppskattad. Det råder fortfarande arbetsbrist inom Gata/Park, och förutom att detta måste åtgärdas så måste ytterligare besparingar göras för att klara den budgetram som är beslutad. Vi ligger nu i startgroparna vad gäller arbetet med kommunens vackra parker men även med olika anläggningsarbeten. Det som ger upphov till en viss oro är de förseningar som gäller anläggningsarbeten som vi ska utföra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen, då dessa ännu inte fått klartecken att starta. Med hänsyn till den långa vintern så blir Gata/Parks mest intensiva period än mer hektisk. I mitten av maj beräknas sandupptagningen vara klar. Med start mars/april har kostverksamheten kommit igång med arbetet Skolmat Sverige. Ett verktyg som ska användas för att utvärdera, dokumentera och utveckla arbetet kring skolans måltider utifrån ett helhetsperspektiv. Kosten har även börjat följa upp och analysera statistik från våra leverantörer, bevakning av priser samt kontroll av att man handlar enligt anbud. I maj kommer Katrineholms kommun arrangera kommundietistdagarna, ett stort antal besökare väntas. Den 3 maj flyttade personalen i växeln tillbaka till sina nyrenoverade lokaler i nämndhuset. Inom Sportcentrum arrangeras just nu en stor mängd aktiviteter, det är många externa lag som gärna kommer tillbaka till våra anläggningar. Investeringar Förvaltningens egna investeringar går som planerat. Renoveringen av Backavallens läktare samt planeringen av boulebanor pågår. Den nya entreprenören beräknas öppna St Djulö värdshus den 9 maj. Toppbeläggningsarbetena beräknas starta i början av juni. Som tidigare nämnts ser vi en försening i de arbeten som vi ska göra på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

7 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Uppföljning enhet Förvaltningschef INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Förvaltningschefens resultat följer budget.

8 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Verksamhetsservice Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Avdelningens resultat förväntas följa budget. Uppbokningar har gjorts för intäkter från försäkringsadministrationen då samtliga försäkringskostnader belastat mars månads resultat, men motsvarande intäkter inkommer tidigast under april/maj.

9 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Avdelningen har bland annat deltagit i revideringen av förvaltningens internkontrollplan och projektet som syftar till att datorisera Gata/Parks tidrapportering genom Tid & Projekt. Teleprojektet har fortsatt i diskussioner mellan representanter för avdelningsledningen, växeln och IT-kontoret. Den 25 mars upphörde avdelningen att vara en separat avdelning och organiseras i fortsättningen inom den avdelning som arbetar med kommuninterna verksamheter. Omorganiseringen innebär att ADA/Verksamhetsservice får en ny chef. Framledes kommer enbart namnet Verksamhetsservice att användas för ADA och ADA Verksamhetsservice.

10 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Städverksamheten INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Även städverksamheten har drabbats av uppföljningsproblem som en följd av det nya ekonomisystemet. En faktura på 100 tkr har belastat istället för 2012.

11 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Gata/Park Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Verksamhetens periodiserade utfall till och med mars visar ett mindre överskott på 57 tkr. Intäkter och kostnader är lägre än ackumulerad budget beroende på att uppstarten av Agressos Tid- och projektmodul är försenad. Prognosen för helåret beräknas hålla sig inom ramarna.

12 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Aktuellt Snickarlagen inom Skog o Natur bygger en ramp vid Sköldinge IP. Skogslagen röjer vid Vetegatan i Nävertorp och utmed Bievägen. Parkerna vårstädas och penséer planteras ut i blomsterurnor och planteringar. Arbeten som beräknas startas upp åt SBF är nollvisionsåtgärder vid Bondegatan och gatstensläggning på Stortorget (stenläggning av ytan där murarna stod). Investeringar Anläggningsarbetena som beräknas påbörjas i april/maj är färdigställande av parkeringen vid Jakobsdal och nybyggnation av boulebanor intill tennishallen. Toppbeläggningsarbetena beräknas påbörjas i början av juni. Upprustningen av Djulö värdshus påbörjades i januari och färdigställdes vid månadsskiftet april/maj. Den nya entreprenören startar upp sin verksamhet den 9 maj.

13 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Vinterväghållning Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Vinterväghållningens budget för helåret uppgår till tkr. Avvikelsen mot budget är, vid mars månads utgång, tkr. Det ackumulerade utfallet är I början av april påbörjades vintersandupptagningen på gång- och cykelvägarna, och sandupptagningen på samtliga gator beräknas vara avslutad till mitten av maj.

14 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Kost- och transportservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Resultatet följer budget. Avdelningen har bokat upp vissa kostnader, till exempel skolpengen. Vissa osäkerhetsfaktorer finns med det nya fakturasystemet. Det har varit svårt att följa personalkostnaderna, och livsmedelskostnaderna ligger lite högre i mars. Avdelningen bevakar fakturaflödet. Efter de budgetjusteringar som skall göras under våren är prognosen +/- 0.

15 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Skolmat är en het fråga som diskuteras mycket av elever, föräldrar och personal. Kraven på skolmåltiderna har ökat i och med lagkravet om näringsriktiga måltider. Ett verktyg som hjälp för att uppfylla dessa krav finns nu. SkolmatSveriges verktyg kan användas för att utvärdera, dokumentera och utveckla arbetet kring skolans måltider utifrån ett helhetsperspektiv. Med start mars/april har kostverksamheten dragit i gång arbetet med verktyget för utveckling av skolmåltiderna. I första omgången har ett antal skolor valts ut och arbetet genomförs med enkäter, både mot köken och skolledningen tillsammans med lärare och pedagoger. Inför hösten skall alla skolor i kommunen ges möjlighet att arbeta med verktyget. Resultatet kommer att användas i återkoppling till verksamheterna och i utvecklingsarbetet med att förändra skolmåltiderna. Ett annat viktigt arbete har kommit i gång med att analysera statistik från våra leverantörer, bevaka priser och att man handlar enligt anbud. Utbildningar inom livsmedelshygien mot vård och omsorg fortgår. Likaså har utbildningar inom området genomförts som konsultuppdrag till andra kommuner. Planeringsarbete pågår för kommundietistdagarna som i maj i år arrangeras av Katrineholms kommuns dietister. Arbetslinjeprojektet, under ledning av Verksamhetsservice, påbörjade under april arbetet med att flytta kommunledningsförvaltningen och kommunväxeln till nyrenoverade lokaler i nämndhuset. Arbetet kommer i likhet med höstens förvaltningsflyttar att genomföras med Transportservice fordon. Upphandling av matbil är genomförd, och bilen är beställd utifrån den planerade investeringsramen för. Vi följer den pågående processen att förlägga upphandlingsarbetet till Upphandlingscenter i Norrköping. Mycket tyder på att samordnade transporter kommer att få en ännu större roll i kommunens framtida avtalsskrivande. När fler beställare går tillsammans i större upphandlingar blir logistiken alltid en separat faktor att ta hänsyn till i avtalsskrivandet. Bilsamordningen är nu klar med skiftningen från vinterdäck till sommardäck på kommunens bilpark. I maj månad kommer en ny upphandling på däck och byte av däck att göras tillsammans med upphandlingskontoret. Växeln flyttade tillbaka till sina nyrenoverade lokaler på Nämndhuset den 3 Maj. Under april månad har avtalet med Eniro avseende katalog omförhandlats. Det kommer leda till mer information på nätet och sex sidor i katalogform.

16 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Sportcentrum INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Inom Sportcentrum har ett stort antal aktiviteter arrangerats. Till exempel Katrineholms fotbollscup, SM-slutspel i volleyboll och fotbollsläger med externa lag från bland annat Stockholm. Simklubben Neptun och Stockholms kappsim har arrangerat läger i Katrineholm. Det har varit stort tryck på vår konstgräsanläggning.

17 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Renoveringen av omklädningsrummen i Backavallens läktare och planeringen av boulebanor utomhus pågår.

18 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Avrapportering teleprojektet Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Håkan Pettersson informerar om vad som händer inom teleprojektet, hur långt utredningen kommit. På nästa nämndmöte ska omfattningen för teleprojektet tas upp. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Carl Frick (MP).

19 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Övrig information Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan dela upp städningen i mindre områden, samt för vilken tid avtalet ska gälla. Ärendebeskrivning Johan Hartman informerar om förändringar i Kostpolitiska och Idottspolitiska programmet, ett tillägg som togs i Kommunstyrelsen , där man beslutade att Under avsnitt 6 (Förutsättningar för större arrangemang och elitverksamhet) ska tillföras "Katrineholms kommun tar emellertid avstånd från specialisering, toppning och elitsatsningar i för låga åldrar." Programmet är giltigt till och med juni 2015 Håkan Pettersson informerar om e-förvaltning ett program håller på att tas fram för tid- och projektregistrering av maskiner m m. Kommer förhoppningsvis igång i juni. Lorraine Fröberg informerar om de pågående varslen genom pensionsavgångar och folk som slutar kommer inga uppsägningar att verkställas. Johan Hartman informerar om städupphandlingen nuvarande avtal går ut 30 juni Han föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan dela upp städningen i mindre områden, samt för vilken tid avtalet ska gälla. Lorraine Fröberg informerar om att läsplattor kommer att köpas in omgående. Utbildning blir under juni månad. Eva Frykman informerar om att handikapptillstånd gäller i hela EU. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C) Carl Frick (MP) och Christin Hagberg (S).

20 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/: Utvärdering av avgiftsfri torghandel Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att permanent införa avgiftsfri torghandel på fredagar från och med 1 januari Service- och tekniknämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av författningssamling 2.04, Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln och 4.10, Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats, samt komma med förslag om revidering av dessa till augustinämnden/budgetnämnden. Ärendebeskrivning Bakgrund Service- och tekniknämnden beslutade på sammanträdet den 14 juni 2012 att införa avgiftsfri torghandel på fredagar från den 29 juni till den 28 december Syftet med att införa en avgiftsfri torgdag var att bidra till liv och rörelse i centrum. Förhoppningen var även att besökande torghandlare skulle upptäcka Katrineholm och komma även andra dagar. Kommunen hyr ut både fasta torgplatser och dagplatser. Att hyra dagplats 3x4 meter kostar 100 kronor för en dag. Förvaltningen räknade med minskade intäkter på cirka kronor under försöksperioden. Ekonomi Hösten (juli-december) 2011 var intäkterna för torghandeln kronor. Hösten (juli-december) 2012 var intäkterna för torghandeln kronor. Under försöksperioden minskade alltså intäkterna med kronor. Antal platser Under försöksperioden hösten 2012 uppläts det på fredagarna totalt 88 dagplatser uppläts endast 34 dagplatser under samma period. Det är en ökning under perioden med 54 platser och 61 procent. Ser vi på uthyrningen av dagplatser på fredagarna under hela året går att konstatera att det 2011 uppläts 57 torgplatser och 2012 uppläts 126 torgplatser. Det är en ökning med 69 platser och 55 procent. Akten, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kommunstyrelsen för kännedom

21 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Antal uthyrda dagplatser, oavsett veckodag, under hösten 2011 var 261 stycken. Motsvarande period 2012 uthyrdes 336 platser. Det är en ökning med 75 platser och 22 procent. Ser vi till antal uthyrda dagplatser under hela året noteras den högsta siffran 2012 jämfört med fyra år bakåt i tiden var av någon anledning sämre än övriga år. Ser vi till totalt antal torgplatser, både fasta och dagplatser, uppläts drygt 850 platser både 2011 och Antal utnyttjade platser för torghandel: Helår Antal dagplatser Antal fasta platser Slutsats Antalet dagplatser på fredagar under försöksperioden har ökat med 61 procent från föregående år. Även antalet dagplatser under både hösten och under helår har ökat från Antal fasta platser har minskat kraftigt från 2011 till Detta ser ut att vara en trend som pågått under flera år. Att vända denna trend kan vara svårt. Det är många äldre torghandlare som haft fast torgplats som slutat. Om fler handlare genom gratis torgplats på fredagar upptäcker Katrineholms torg och dess möjligheter, borde fler även välja att hyra dagplats andra dagar. Detta skulle i förlängningen kunna få fler att hyra fast plats på torget. Syftet att få ett mer levande centrum bör kunna ses som uppnått. 69 stycken fler dagplatser under periodens fredagar måste ha genererat mer liv och rörelse på torget. Om syftet att besökande torghandlare skulle upptäcka Katrineholm även andra dagar är uppnått är svårt att svara på. Antal upplåtna dagplatser hösten 2012 jämfört med samma period 2011 tyder dock på detta. Perioden 2011 uppläts 261 dagsplatser, perioden 2012 uppläts 336 dagsplatser. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Villy Persson (M).

22 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Anmälan av delegationsbeslut Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Nämnden beslutar att rätta felskrivningen i föregående nämndmötes Anmälan av delegationsbeslut, Tillfälliga lokala trafikföreskrifter. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Avdelningschefen på SBF har i beslut av den 5 april 24 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 8 april 8 maj Dnr :2 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats Dnr :5 Föreningsbidrag Aktivitetsbidrag för hösten 2012 Fritidskonsulenten har i beslut av den 28 april, på service- och tekniknämndens vägnar 1-51 beviljat föreningarna kr Föreningsbidrag Hyresbidrag för hösten 2012 Fritidskonsulenten har i beslut av den 30 april, på service- och tekniknämndens vägnar beviljat föreningarna kr

23 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Föreningsbidrag Driftbidrag 1, Fritidskonsulenten har i beslut av den 6 maj, på service- och tekniknämndens vägnar beviljat föreningarna kr Dnr :7 Yttrande över detaljplan för Häringe 9:6 m fl. i Valla, Katrineholms kommun Stadsträdgårdsmästare för Gata/Park har lämnat yttrande över detaljplan för Häringe 9:6 m fl. i Valla, Katrineholms. Förvaltningen har tagit del av detaljplan och det friluftsområde som finns i området, kommer att behållas enligt planförslaget. Inom friluftsområdet finns ett belyst motionsspår och det måste man ta hänsyn till och behålla nuvarande sträckning. Dnr :17 Från föregående möte Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 26 februari 2-40 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Ljungvägen, Fixgatan, Ramsjögatan, Kungsgatan, Vingåkersvägen, Tulpanvägen, Rönngatan, Oddergatan, Lovisebergsgatan, Claestorpsvägen, Blomstervägen, Bjurstorpsgatan, Åsgatan, Trädgårdsgatan, Sågaregatan, Stallgatan, Stallgatan, Malmgatan, Jägaregatan, Jungfrugatan, Fredsgatan, Fortunagatan, Floragatan, Bergsgatan, Kungsgatan, Trädgårdsgatan, Tegnérvägen, Jägaregatan, Jungfrugatan, Fredsgatan, Fortunagatan, Floragatan, Bergsgatan, Bjurstorpsgatan, Lövängen, Nävertorpsgatan, Oddergatan, Östgötagatan och Skolgatan i Katrineholm under tiden 1 mars 31 maj

24 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Meddelanden Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden , förteckning över handlingarna finns på expeditionen Jakobsdal.

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27

Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009. Service- och tekniknämnden. Bokslut för 2008. med verksamhetsberättelser 2009-02-27 Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2009 Service- och tekniknämnden Bokslut för 2008 med verksamhetsberättelser 2009-02-27 Innehållsförteckning sida Administration och nämnd 9 Fritid 14 Gata/Park

Läs mer

2009-09-11. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration.

2009-09-11. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration. 1 (4) 2009-09-11 Kris-/pandemiplan Plan Planen innehåller en prioritering av förvaltningens uppdrag och hur förvaltningen ska kunna utföra uppdragen genom samordning av tillgängliga resurser, om än i minskad

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget

Nämndens underlag för övergripande plan med budget s handling nr 8/201 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden 2015-2017 Beslutad av service- och tekniknämnden 201-08-28 38 Innehållsförteckning 1 Ansvarsområden och

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen

KALLELSE Datum 2009-02-19. Ta med bilagorna som skickades ut med au-kallelsen SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2009-02-19 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 26 februari 2009 kl 13.00 Plats Hörsalen, Kulturhuset Ängeln Ta med bilagorna som skickades

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Organisation. Service- och teknikförvaltningen

Organisation. Service- och teknikförvaltningen Organisation Service- och teknikförvaltningen 2012 Service- och teknikförvaltningen 2012 Förvaltningschef Växel Städning Personliga ombud Kostverksamhet t Bilsamordning Vaktmästeri Transporter Väghållning

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015.

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum -09-11 Diarienummer /FF0190 808 Mona Carlbom, 033-35 71 50 Sommardoppet Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att

Läs mer

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-09-11 Diarienummer 2015/FF0137 042 Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april

Aprilrapport 2015. Delårsbokslut per april Aprilrapport Delårsbokslut per april Årsprognos för Innehåll Innehåll... 2 Del 1. Inledning och sammanfattning... 3 Rapportens struktur... 4 Del 2. Förvaltningsberättelse... 5 Ekonomiska trender... 5 Driftredovisning...

Läs mer