Fastställande av dagordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställande av dagordning"

Transkript

1

2 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen.

3 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Information om trafiksäkerhetsfrågor Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Leif Fredriksson från Västra Sörmlands Räddningstjänst informerar om trafiksäkerhet och det arbete han driver där han bland annat besöker kommunens alla gymnasieelever och berättar om alkohol, droger och bilkörning. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Ulrica Truedsson (S), Martin Burén (S), Carl Frick (MP), Villy Persson (M) och Bengt Hult (FP).

4 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Ekonomi och verksamhetsinformation Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Ärendebeskrivning Se ekonomi- och verksamhetsinformation på sida Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Ulrica Truedsson (S), Sten Holmgren (C), Martin Burén (S), Leif Hanberg (S), Agneta Emanuelsson (FP), Carl Frick (MP), Ingemar Björklund (KD), Maj-Britt Staaf (S), Villy Persson (M) och Bengt Hult (FP).

5 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Som Service- och teknikförvaltningen tidigare framhållit så har kommunen genomfört stora ändringar av kodstruktur och ekonomisystem. Detta har medfört ett stort merarbete, men även att uppföljningsmöjligheterna är starkt begränsade.

6 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Förvaltningen bedömning är, enligt ovanstående, att periodens resultat är -990 tkr Detta är inklusive vinterväghållningen vars resultat för perioden är tkr. Aktuellt Efter ett intensivt arbete är nu den nya organisationen tagen i drift. Det kommer säkert ta ett tag innan organisationen sätter sig, men vi ser positivt på framtiden. Förvaltningen har gått in i en ny period med flyttvärdar i arbetslinjen, det är en utmaning att få ihop pusslet med flytt, städning och renovering. Men hittills har denna arbetsinsats varit mycket uppskattad. Det råder fortfarande arbetsbrist inom Gata/Park, och förutom att detta måste åtgärdas så måste ytterligare besparingar göras för att klara den budgetram som är beslutad. Vi ligger nu i startgroparna vad gäller arbetet med kommunens vackra parker men även med olika anläggningsarbeten. Det som ger upphov till en viss oro är de förseningar som gäller anläggningsarbeten som vi ska utföra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen, då dessa ännu inte fått klartecken att starta. Med hänsyn till den långa vintern så blir Gata/Parks mest intensiva period än mer hektisk. I mitten av maj beräknas sandupptagningen vara klar. Med start mars/april har kostverksamheten kommit igång med arbetet Skolmat Sverige. Ett verktyg som ska användas för att utvärdera, dokumentera och utveckla arbetet kring skolans måltider utifrån ett helhetsperspektiv. Kosten har även börjat följa upp och analysera statistik från våra leverantörer, bevakning av priser samt kontroll av att man handlar enligt anbud. I maj kommer Katrineholms kommun arrangera kommundietistdagarna, ett stort antal besökare väntas. Den 3 maj flyttade personalen i växeln tillbaka till sina nyrenoverade lokaler i nämndhuset. Inom Sportcentrum arrangeras just nu en stor mängd aktiviteter, det är många externa lag som gärna kommer tillbaka till våra anläggningar. Investeringar Förvaltningens egna investeringar går som planerat. Renoveringen av Backavallens läktare samt planeringen av boulebanor pågår. Den nya entreprenören beräknas öppna St Djulö värdshus den 9 maj. Toppbeläggningsarbetena beräknas starta i början av juni. Som tidigare nämnts ser vi en försening i de arbeten som vi ska göra på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

7 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Uppföljning enhet Förvaltningschef INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Förvaltningschefens resultat följer budget.

8 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Verksamhetsservice Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Avdelningens resultat förväntas följa budget. Uppbokningar har gjorts för intäkter från försäkringsadministrationen då samtliga försäkringskostnader belastat mars månads resultat, men motsvarande intäkter inkommer tidigast under april/maj.

9 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Avdelningen har bland annat deltagit i revideringen av förvaltningens internkontrollplan och projektet som syftar till att datorisera Gata/Parks tidrapportering genom Tid & Projekt. Teleprojektet har fortsatt i diskussioner mellan representanter för avdelningsledningen, växeln och IT-kontoret. Den 25 mars upphörde avdelningen att vara en separat avdelning och organiseras i fortsättningen inom den avdelning som arbetar med kommuninterna verksamheter. Omorganiseringen innebär att ADA/Verksamhetsservice får en ny chef. Framledes kommer enbart namnet Verksamhetsservice att användas för ADA och ADA Verksamhetsservice.

10 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Städverksamheten INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Även städverksamheten har drabbats av uppföljningsproblem som en följd av det nya ekonomisystemet. En faktura på 100 tkr har belastat istället för 2012.

11 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Gata/Park Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Verksamhetens periodiserade utfall till och med mars visar ett mindre överskott på 57 tkr. Intäkter och kostnader är lägre än ackumulerad budget beroende på att uppstarten av Agressos Tid- och projektmodul är försenad. Prognosen för helåret beräknas hålla sig inom ramarna.

12 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Aktuellt Snickarlagen inom Skog o Natur bygger en ramp vid Sköldinge IP. Skogslagen röjer vid Vetegatan i Nävertorp och utmed Bievägen. Parkerna vårstädas och penséer planteras ut i blomsterurnor och planteringar. Arbeten som beräknas startas upp åt SBF är nollvisionsåtgärder vid Bondegatan och gatstensläggning på Stortorget (stenläggning av ytan där murarna stod). Investeringar Anläggningsarbetena som beräknas påbörjas i april/maj är färdigställande av parkeringen vid Jakobsdal och nybyggnation av boulebanor intill tennishallen. Toppbeläggningsarbetena beräknas påbörjas i början av juni. Upprustningen av Djulö värdshus påbörjades i januari och färdigställdes vid månadsskiftet april/maj. Den nya entreprenören startar upp sin verksamhet den 9 maj.

13 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Vinterväghållning Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Vinterväghållningens budget för helåret uppgår till tkr. Avvikelsen mot budget är, vid mars månads utgång, tkr. Det ackumulerade utfallet är I början av april påbörjades vintersandupptagningen på gång- och cykelvägarna, och sandupptagningen på samtliga gator beräknas vara avslutad till mitten av maj.

14 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Kost- och transportservice INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Resultatet följer budget. Avdelningen har bokat upp vissa kostnader, till exempel skolpengen. Vissa osäkerhetsfaktorer finns med det nya fakturasystemet. Det har varit svårt att följa personalkostnaderna, och livsmedelskostnaderna ligger lite högre i mars. Avdelningen bevakar fakturaflödet. Efter de budgetjusteringar som skall göras under våren är prognosen +/- 0.

15 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Skolmat är en het fråga som diskuteras mycket av elever, föräldrar och personal. Kraven på skolmåltiderna har ökat i och med lagkravet om näringsriktiga måltider. Ett verktyg som hjälp för att uppfylla dessa krav finns nu. SkolmatSveriges verktyg kan användas för att utvärdera, dokumentera och utveckla arbetet kring skolans måltider utifrån ett helhetsperspektiv. Med start mars/april har kostverksamheten dragit i gång arbetet med verktyget för utveckling av skolmåltiderna. I första omgången har ett antal skolor valts ut och arbetet genomförs med enkäter, både mot köken och skolledningen tillsammans med lärare och pedagoger. Inför hösten skall alla skolor i kommunen ges möjlighet att arbeta med verktyget. Resultatet kommer att användas i återkoppling till verksamheterna och i utvecklingsarbetet med att förändra skolmåltiderna. Ett annat viktigt arbete har kommit i gång med att analysera statistik från våra leverantörer, bevaka priser och att man handlar enligt anbud. Utbildningar inom livsmedelshygien mot vård och omsorg fortgår. Likaså har utbildningar inom området genomförts som konsultuppdrag till andra kommuner. Planeringsarbete pågår för kommundietistdagarna som i maj i år arrangeras av Katrineholms kommuns dietister. Arbetslinjeprojektet, under ledning av Verksamhetsservice, påbörjade under april arbetet med att flytta kommunledningsförvaltningen och kommunväxeln till nyrenoverade lokaler i nämndhuset. Arbetet kommer i likhet med höstens förvaltningsflyttar att genomföras med Transportservice fordon. Upphandling av matbil är genomförd, och bilen är beställd utifrån den planerade investeringsramen för. Vi följer den pågående processen att förlägga upphandlingsarbetet till Upphandlingscenter i Norrköping. Mycket tyder på att samordnade transporter kommer att få en ännu större roll i kommunens framtida avtalsskrivande. När fler beställare går tillsammans i större upphandlingar blir logistiken alltid en separat faktor att ta hänsyn till i avtalsskrivandet. Bilsamordningen är nu klar med skiftningen från vinterdäck till sommardäck på kommunens bilpark. I maj månad kommer en ny upphandling på däck och byte av däck att göras tillsammans med upphandlingskontoret. Växeln flyttade tillbaka till sina nyrenoverade lokaler på Nämndhuset den 3 Maj. Under april månad har avtalet med Eniro avseende katalog omförhandlats. Det kommer leda till mer information på nätet och sex sidor i katalogform.

16 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Sportcentrum INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse Budget Helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 tkr Inom Sportcentrum har ett stort antal aktiviteter arrangerats. Till exempel Katrineholms fotbollscup, SM-slutspel i volleyboll och fotbollsläger med externa lag från bland annat Stockholm. Simklubben Neptun och Stockholms kappsim har arrangerat läger i Katrineholm. Det har varit stort tryck på vår konstgräsanläggning.

17 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Renoveringen av omklädningsrummen i Backavallens läktare och planeringen av boulebanor utomhus pågår.

18 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Avrapportering teleprojektet Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Håkan Pettersson informerar om vad som händer inom teleprojektet, hur långt utredningen kommit. På nästa nämndmöte ska omfattningen för teleprojektet tas upp. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Carl Frick (MP).

19 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Övrig information Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan dela upp städningen i mindre områden, samt för vilken tid avtalet ska gälla. Ärendebeskrivning Johan Hartman informerar om förändringar i Kostpolitiska och Idottspolitiska programmet, ett tillägg som togs i Kommunstyrelsen , där man beslutade att Under avsnitt 6 (Förutsättningar för större arrangemang och elitverksamhet) ska tillföras "Katrineholms kommun tar emellertid avstånd från specialisering, toppning och elitsatsningar i för låga åldrar." Programmet är giltigt till och med juni 2015 Håkan Pettersson informerar om e-förvaltning ett program håller på att tas fram för tid- och projektregistrering av maskiner m m. Kommer förhoppningsvis igång i juni. Lorraine Fröberg informerar om de pågående varslen genom pensionsavgångar och folk som slutar kommer inga uppsägningar att verkställas. Johan Hartman informerar om städupphandlingen nuvarande avtal går ut 30 juni Han föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur man kan dela upp städningen i mindre områden, samt för vilken tid avtalet ska gälla. Lorraine Fröberg informerar om att läsplattor kommer att köpas in omgående. Utbildning blir under juni månad. Eva Frykman informerar om att handikapptillstånd gäller i hela EU. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (M), Sten Holmgren (C) Carl Frick (MP) och Christin Hagberg (S).

20 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Dnr STN/: Utvärdering av avgiftsfri torghandel Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att permanent införa avgiftsfri torghandel på fredagar från och med 1 januari Service- och tekniknämnden ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av författningssamling 2.04, Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln och 4.10, Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats, samt komma med förslag om revidering av dessa till augustinämnden/budgetnämnden. Ärendebeskrivning Bakgrund Service- och tekniknämnden beslutade på sammanträdet den 14 juni 2012 att införa avgiftsfri torghandel på fredagar från den 29 juni till den 28 december Syftet med att införa en avgiftsfri torgdag var att bidra till liv och rörelse i centrum. Förhoppningen var även att besökande torghandlare skulle upptäcka Katrineholm och komma även andra dagar. Kommunen hyr ut både fasta torgplatser och dagplatser. Att hyra dagplats 3x4 meter kostar 100 kronor för en dag. Förvaltningen räknade med minskade intäkter på cirka kronor under försöksperioden. Ekonomi Hösten (juli-december) 2011 var intäkterna för torghandeln kronor. Hösten (juli-december) 2012 var intäkterna för torghandeln kronor. Under försöksperioden minskade alltså intäkterna med kronor. Antal platser Under försöksperioden hösten 2012 uppläts det på fredagarna totalt 88 dagplatser uppläts endast 34 dagplatser under samma period. Det är en ökning under perioden med 54 platser och 61 procent. Ser vi på uthyrningen av dagplatser på fredagarna under hela året går att konstatera att det 2011 uppläts 57 torgplatser och 2012 uppläts 126 torgplatser. Det är en ökning med 69 platser och 55 procent. Akten, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kommunstyrelsen för kännedom

21 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Antal uthyrda dagplatser, oavsett veckodag, under hösten 2011 var 261 stycken. Motsvarande period 2012 uthyrdes 336 platser. Det är en ökning med 75 platser och 22 procent. Ser vi till antal uthyrda dagplatser under hela året noteras den högsta siffran 2012 jämfört med fyra år bakåt i tiden var av någon anledning sämre än övriga år. Ser vi till totalt antal torgplatser, både fasta och dagplatser, uppläts drygt 850 platser både 2011 och Antal utnyttjade platser för torghandel: Helår Antal dagplatser Antal fasta platser Slutsats Antalet dagplatser på fredagar under försöksperioden har ökat med 61 procent från föregående år. Även antalet dagplatser under både hösten och under helår har ökat från Antal fasta platser har minskat kraftigt från 2011 till Detta ser ut att vara en trend som pågått under flera år. Att vända denna trend kan vara svårt. Det är många äldre torghandlare som haft fast torgplats som slutat. Om fler handlare genom gratis torgplats på fredagar upptäcker Katrineholms torg och dess möjligheter, borde fler även välja att hyra dagplats andra dagar. Detta skulle i förlängningen kunna få fler att hyra fast plats på torget. Syftet att få ett mer levande centrum bör kunna ses som uppnått. 69 stycken fler dagplatser under periodens fredagar måste ha genererat mer liv och rörelse på torget. Om syftet att besökande torghandlare skulle upptäcka Katrineholm även andra dagar är uppnått är svårt att svara på. Antal upplåtna dagplatser hösten 2012 jämfört med samma period 2011 tyder dock på detta. Perioden 2011 uppläts 261 dagsplatser, perioden 2012 uppläts 336 dagsplatser. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Villy Persson (M).

22 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Anmälan av delegationsbeslut Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Nämnden beslutar att rätta felskrivningen i föregående nämndmötes Anmälan av delegationsbeslut, Tillfälliga lokala trafikföreskrifter. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Avdelningschefen på SBF har i beslut av den 5 april 24 utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd, under tiden 8 april 8 maj Dnr :2 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats Dnr :5 Föreningsbidrag Aktivitetsbidrag för hösten 2012 Fritidskonsulenten har i beslut av den 28 april, på service- och tekniknämndens vägnar 1-51 beviljat föreningarna kr Föreningsbidrag Hyresbidrag för hösten 2012 Fritidskonsulenten har i beslut av den 30 april, på service- och tekniknämndens vägnar beviljat föreningarna kr

23 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Föreningsbidrag Driftbidrag 1, Fritidskonsulenten har i beslut av den 6 maj, på service- och tekniknämndens vägnar beviljat föreningarna kr Dnr :7 Yttrande över detaljplan för Häringe 9:6 m fl. i Valla, Katrineholms kommun Stadsträdgårdsmästare för Gata/Park har lämnat yttrande över detaljplan för Häringe 9:6 m fl. i Valla, Katrineholms. Förvaltningen har tagit del av detaljplan och det friluftsområde som finns i området, kommer att behållas enligt planförslaget. Inom friluftsområdet finns ett belyst motionsspår och det måste man ta hänsyn till och behålla nuvarande sträckning. Dnr :17 Från föregående möte Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 26 februari 2-40 utfärdat lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Ljungvägen, Fixgatan, Ramsjögatan, Kungsgatan, Vingåkersvägen, Tulpanvägen, Rönngatan, Oddergatan, Lovisebergsgatan, Claestorpsvägen, Blomstervägen, Bjurstorpsgatan, Åsgatan, Trädgårdsgatan, Sågaregatan, Stallgatan, Stallgatan, Malmgatan, Jägaregatan, Jungfrugatan, Fredsgatan, Fortunagatan, Floragatan, Bergsgatan, Kungsgatan, Trädgårdsgatan, Tegnérvägen, Jägaregatan, Jungfrugatan, Fredsgatan, Fortunagatan, Floragatan, Bergsgatan, Bjurstorpsgatan, Lövängen, Nävertorpsgatan, Oddergatan, Östgötagatan och Skolgatan i Katrineholm under tiden 1 mars 31 maj

24 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN Meddelanden Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden , förteckning över handlingarna finns på expeditionen Jakobsdal.

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-03-18. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2011-03-18. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-03-18 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 31 mars 2011 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 37 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN -06-13 38 3 Ekonomi och verksamhetsinformation

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2013-03-28 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 11 april 2013 kl 13.30 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:15 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:15 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-01-14 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2016-01-21 kl. 13:15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm Ärende Beteckning 1. Upprop

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-12-15 116 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick vill ha med en investeringsredovisning under punkten

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 211-4-2 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 7 april 211, kl 15. Plats Rum 66, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Observera att vi ska vara

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-09-15. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2011-09-15. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-09-15 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 22 september 2011 kl 13.15 Plats KTS-salen, Drottninggatan 18 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning.

KALLELSE. Datum 2011-12-08. Vi träffas kl 12.30 på parkeringen Trädgårdsgatan-Malmgatan för samåkning. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2011-12-08 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 15 december 2011 kl 13.15 Plats Lyan, Julita skola Vi träffas kl 12.30 på parkeringen

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2010-08-30 60 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2010-08-30 61 3 Information om

Läs mer

Dagordning. Utsänd dagordning godkänns och fastställs. --- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-08-20 55 2

Dagordning. Utsänd dagordning godkänns och fastställs. --- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-08-20 55 2 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-08-20 55 2 Dagordning Utsänd dagordning godkänns och fastställs. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-08-20 56 3 TEMA - städverksamheten Kostchef Camilla Wiström och städcontroller

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-03-16 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 29 mars 2012 kl 13.15 Plats Rum 606, AVA-huset, Trädgårdsgatan 1 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38

Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Service- och tekniknämnden 2008-02-28 38 Plats och tid Sal 606, AVA-huset, kl 13.00-16.15 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2012-11-30. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-11-30 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 13 december 2012 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/

Läs mer

y~, 1\atrineholms kommun \

y~, 1\atrineholms kommun \ y~, 1\atrineholms kommun \ SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-21 1 Plats och tid Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm, kl. 13:15 14:30 Bas~~~a~de Anneli Hedberg, ordförande (S),

Läs mer

Robert Persson (KD) Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Christer Johansson (S), Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M)

Robert Persson (KD) Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Christer Johansson (S), Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M) SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-09-24 1 Plats och tid Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm, kl. 13:15 15:55 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M)

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

SERVICE O TEKNIK

SERVICE O TEKNIK SERVICE O TEKNIK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 20 206 10 671 Interna intäkter 12 069 21 164 SUMMA 32 275 31 835 34% Anlägg o underh.mtrl -2 875-4 135 Bidrag -2 479-2 506 Entreprenad o köp av verk

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-08-30 77 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Carl Frick har några frågor under punkt Övriga frågor. Nämndens

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2008-04-17 61

Service- och tekniknämnden 2008-04-17 61 Service- och tekniknämnden 2008-04-17 61 Plats och tid Sal 606, AVA-huset, kl 13.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Britt Ejdwinsson (s), Maj-Britt Staaf (s),

Läs mer

Organisation. Service- och teknikförvaltningen

Organisation. Service- och teknikförvaltningen Organisation Service- och teknikförvaltningen 2012 Service- och teknikförvaltningen 2012 Förvaltningschef Växel Städning Personliga ombud Kostverksamhet t Bilsamordning Vaktmästeri Transporter Väghållning

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning Service- och tekniknämnden 2009-11-05 75 165 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Reservation Sten Holmgren, Villy Persson, Agneta Emanuelsson,

Läs mer

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum -10-19 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 1 november kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning Service- och tekniknämnden 2010-06-17 43 88 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring. Nytt ärende 6, Rapport från Sportcentrumkommittén.

Läs mer

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Regler och taxa för torghandel i Vara kommun Gäller från 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Sidan 1 Taxa för torghandel i Vara tätort Denna taxa omfattar även

Läs mer

Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M), Robert Persson (KD) 87-99.

Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Börje Söderström (S), Anders Forss (S), Fredrik Hermelin (M), Robert Persson (KD) 87-99. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2015-12-10 1 Plats och tid KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, kl 13:15 16:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande, Sten Holmgren

Läs mer

Grupper 2011-2014. GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november

Grupper 2011-2014. GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Grupper 2011-2014 GataParkgrupp (S) Martin Burén (M) Fredrik Hermelin (FP, C, MP, KD) Ingemar Björklund Sammankallande: Hans Gahn Möte : 22 november Hjälmarens Vattenförbund Ordinarie Anne Kron (S) Ersättare

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Oktober 2012

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Oktober 2012 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Oktober Service- och teknikförvaltningen 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen -10-31 INTÄKTER Utfall perioden Ack. Budget

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:15 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal

Sammanträdande organ. Tid kl. 13:15 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal 1 KALLELSE SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN 2017-09-21 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid 2017-09-28 kl. 13:15 Plats Jakobsdal Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

SERVICE O TEKNIK 2009-08-31

SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 35 282 21 409 13 873 Interna intäkter 26 630 42 328-15 698 SUMMA INTÄKTER 61

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Välkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30

Välkommen till invigningen av Götaparken kl. 12:30 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -09-17 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 19 september, kl. 13:15 Plats Vingångåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anneli Swärd (M), Roger Karlsson (MP) Paragrafer. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anneli Swärd (M), Roger Karlsson (MP) Paragrafer. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SOCIALNÄMNDEN 2016-01-20 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:00 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Ks 39 Dnr KS02/171 042 Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget 2001.

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-02-14

KALLELSE. Datum 2013-02-14 SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2013-02-14 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 21 februari 2013 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Systemet för inläsning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-01-22 1

Service- och tekniknämnden 2009-01-22 1 Service- och tekniknämnden 2009-01-22 1 Plats och tid KTS-salen, Citygymnasiet, Drottninggatan 18 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Britt Ejdwinsson (s), Maj-Britt Staaf

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11 (3) Datum SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2014-11-11 Näringsliv och samhällsutveckling Vår beteckning Vår handläggare Håkan Stenström Ert datum Er beteckning Minnesanteckningar från Handikapprådet 2014-11-11

Läs mer

Miljökontoret Miljönämnden

Miljökontoret Miljönämnden Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991

Läs mer

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-19 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Matti Turunen (S), Britt-Inger

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2013-02-21 9 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 51-55 2 av 2 Innehåll 51 Justering och fastställande av föredragningslista 3 52 Upphandling av drift, vinterväghållning och underhåll av gator och 4 vägar, park- och tomtmark samt idrotts- och

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S)

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Harven kl. 8.30-9.30, 9.50-11.05 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Börje Söderström (S), Claudia Grathwohl (C)

Sven-Åke Johansson (S), Maj-Britt Staaf (S), Börje Söderström (S), Claudia Grathwohl (C) SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2017-05-18 1 Plats och tid Jacobsdal, Vingåkersvägen 18, Katrineholm, kl. 13.15-16.00 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Hartman (M) 1:e vice ordförande, Sten Holmgren

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011

Bilaga. Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-05-20 1-11 Plats och tid Fävren, kl. 13:30 16.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) t o m 42 Göran

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40 1(12) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

KALLELSE. Datum 2012-09-13. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare

KALLELSE. Datum 2012-09-13. Nr Ärenden Föredragande/ handläggare SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN KALLELSE Datum 2012-09-13 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdag den 20 september 2012 kl 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Obs ny adress!! Handlingarna

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Sammanträde med Nämnden för samverkan kring socialtjänst och Datum: 2016-09-09 kl. 09:00-12:00 Plats: Mariebergsgården, Nyköping Ledamöter: Landstinget Jacob Sandgren (S) ordförande Camilla Holmgren (S)

Läs mer

Justeringar årsredovisning 2011

Justeringar årsredovisning 2011 KOMMUNLEDNIGSFÖRVALTNINGEN Datum Ekonomi- och upphandlingskontoret 2012-03-27 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Siverskog 1 (1) Justeringar årsredovisning 2011 Sid 22 Investeringsredovisning

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp)

Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S), Anna Harrsjö (S), Sanna Cronhielm (Mp), Lars Levin (Fp) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl. 08.15 09.30 Beslutande Erik Liljencrantz (M), Göran Ivarsson (C) 2:e vice ordförande, Lars-Åke Eriksson (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Kl 13.30 17.05 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-04-09 Blad 17 Ks 43 Au 40 Dnr 66/2013-100 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter Vid tekniska

Läs mer

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande.

Jo l~~ Paragraf Varbergs kommun Servicenämnden. Sammanträdesprotokoll. Plats och tid. Beslutande. Ersättareej tjänstgörande. 1-8 Plats och tid Beslutande Neden, kl. 13:30-15:20 Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Peter Sjöholm (M) Gösta Alness (M) Hans Bengtsson (S) Eva-Lena Repfennig (MP) Jan Fagenheim (M) Agnetha Thulin

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-05-14 61

Service- och tekniknämnden 2009-05-14 61 Service- och tekniknämnden 2009-05-14 61 Plats och tid KTS-salen, Drottninggatan 18 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Britt Ejdwinsson (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15.00 17.10 Beslutande ledamöter Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S) Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson (S) Närvarande ersättare Dag Örtqvist

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 36 28 Anmälan av delegationsbeslut... 37 29 Delgivningar... 38 30 Lägesbeskrivning per programområde... 39 31 Statusrapport för tekniska utskottets pågående ärenden...

Läs mer