DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELA LÄRA GÖRA. Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap"

Transkript

1 1 DELA LÄRA GÖRA Förstudie om en gemensam idébank för delning av kunskap

2 2 Innehåll DELA LÄRA GÖRA - IDÉBANK FÖR UTVECKLING... 3 Bakgrund och uppdrag:... 3 Förstudiens mål... 3 Syfte med Idébank... 3 Målgrupp... 4 FoU i Väst/GR... 4 Innehåll i en idébank... 5 Administration... 5 Form för innehåll... 6 Tekniska lösningar... 6 Olika alternativ för plattform och gränssnitt... 6 Alternativ för sökning... 7 En tankemodell Olika alternativ för sökning Alternativ för teknik och placering Ekonomi... 14

3 3 DELA LÄRA GÖRA - IDÉBANK FÖR UTVECKLING Bakgrund och uppdrag: Hösten 2011 diskuterade Göteborgs stad sektorschefsgrupp för IFO FH om utvecklingsfrågor och hur arbetet med dessa skulle kunna synliggöras i staden. En inventering och kategorisering av insatser av utvecklingskaraktär gjordes, vilken byggde på följande fyra typer av uppdrag: (utifrån operativa grunduppdrag) ex. prostitutionsgruppen externa ex. EU-projekt med helhetsperspektiv ex. S2020 (verksamheter vars huvuduppgift att stötta andras utvecklingsprojekt) ex. Ung&Trygg Dessa fyra grundtyper av projekt/verksamheter 1 kunde därefter kategoriseras utifrån målgrupp (barn och unga/unga vuxna/vuxna/befolkningsnivå) och utifrån insatsområde (arbetesysselsättning/bistånd och service/boende/personligt stöd) Inte oväntat visade det sig finnas många exempel på utvecklingsprojekt och -verksamheter. Framför allt fanns det många exempel under rubriken. Utifrån frågan Hur kan vi göra dessa olika insatser synliga i staden och för varandra? formulerade sektorscheferna uppdraget att genomföra en förstudie kring möjligheten att skapa en plattform för en kunskapsbank. Syftet är att skapa en plats där stadens aktörer kan samla sådant som vi vill dela med oss av. Runt uppdraget formerades en arbetsgrupp, bestående av Margareta Forsberg, Social resursförvaltning (sammankallande), Tanja Selfors, SDF AFH, Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR, Marie Tibell, SDF Västra Göteborg, Anette Hall, SDF Biskopsgården, Anna Hedenström, Lundby samt Peter Molin, Social resursförvaltning Förstudiens mål Förstudiens mål är att göra en första, översiktlig beskrivning av förutsättningarna för att skapa en idébank där verksamheter och projekt som är värda att dela med sig av, kan synliggöras på ett lättillgängligt men samtidigt systematiskt sätt. Uppdraget ska återrapporteras till sektorschefsgruppen Syfte med Idébank Syftet med en idébank är att göra kunskap och erfarenheter synliga för varandra för att stimulera till och underlätta fortsatt utvecklingsarbete. Ytterligare ett syfte bör vara att innehållet i idébanken ska kunna utgöra underlag för analys. Genom att göra en kartläggning av vilka projekt/verksamheter som rapporteras in till idébanken kan man se vilken/vilka typ/er som dominerar. Detta skulle till exempel ge möjligheter att se i vad mån projekt initieras och drivs utifrån beslutade inriktningsbeslut eller om det vilket ibland befaras snarare är tillgången till olika projektmedel som styr vilka projekt som utvecklas. 1 I diskussionen har vi utgått ifrån att den tänkta idébanken ska kunna innehålla både mer temporära projekt och verksamheter av mer stadigvarande karaktär. För att inte tynga texten mer än nödvändigt används här ibland ordet projekt för att täcka såväl projekt som övriga verksamheter.

4 4 Kunskapsbanken kan ju också användas som bas för seminarier till IFo respektive funktionshinderdagarna. Socialtjänsten kritiseras ofta för att göra ad-hoc-betonade projektsatsningar utan att tidigare kunskaper tagits tillvara. Kännedomen om vad som redan gjorts inom området kan vara begränsad. Erfarenheter från praktiskt verksamma är sällan artikulerad och utvärderingsresultat kan riskera att bli oanvända. Exempelvis blir FoU i Väst/GR relativt ofta kontaktade med frågor och idéer om nya utvecklingssatsningar där man kan hänvisa till att någon annan (ibland inom samma förvaltning) redan provat samma sak och att det bör finnas erfarenheter att hämta. Idébanken ska därför innehålla: pågående projekt/verksamheter sådant som redan är genomfört och där erfarenheterna kan vara intressanta att sprida Ytterligare en kategori som kan vara aktuell är: projekteringar alltså saker man vill/planerar att göra och där man söker samarbetspartners (interaktivitet). Målgrupp Initiativet kommer från sektorschefsgruppen för IFO/FH i Göteborgs Stad och IFO/FH i Göteborg är således den primära målgruppen. Det är dock önskvärt att idébanken byggs på ett sätt som gör det möjligt att på sikt öppna för en bredare användning, inom Göteborgs stad, men kanske även inom Göteborgsregionens (GR:s) kommuner. Ytterligare aktörer som kan ha nytta av att ha tillgång till en idébank finns inom den sociala ekonomin. FoU i Väst/GR FoU i Väst/GR är inbjuden och deltar genom Elisabeth Beijer i arbetsgruppen för Dela-Lära-Göra eftersom det handlar om att finna former för att dela med sig av kunskaper, lära av varandra och kunna inspireras till nya aktiviteter. Inriktningen är i nuläget utvecklingsarbete som rör individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, men en av frågorna tillbaka till uppdragsgivarna är om plattformen på sikt ska kunna omfatta fler områden. Några frågor om samarbetet mellan Göteborgs Stad och FoU i Väst/GR har väckts under tiden som arbetet pågått: På vilket sätt kan det gynna GRkommunerna att FoU i Väst/GR är en aktiv part i arbetet med en utvecklingsplattform? Bör/kan GRkommunerna kunna använda sig av plattformen? Vilka för- och nackdelar skulle det finnas med att utvecklingsplattformen placeras med GR som hemvist? Här beskrivs preliminära tankar utifrån dessa frågor. FoU i Väst/GR är inblandat i många utvecklingsarbeten i Göteborgs Stad och dess uppdrag är att bidra till en stärkt kunskapsutveckling. FoU i Väst/GRs har också ett intresse av att kunna koppla samman kontakter och material i olika sammanhang. En utvecklingsplattform skulle bli ytterligare en kanal för FoU i Väst/GR att synliggöra arbeten som görs på FoU i Väst/GR eftersom många av de

5 5 utvecklingsarbeten som pågår sker i samarbete på något sätt (exempelvis kan man framför sig se länkar till utvärderingsrapporter). FoU i Väst/GR anser att det är viktigt att den tänkta plattformen görs tillgänglig för GR-kommunerna. GR-idén bärs upp av att det lönar sig att samarbeta och att lära av varandra. Företrädare för chefer och politiskt förtroendevalda möts kontinuerligt i olika GR-nätverk för att stärka den regionala utvecklingen genom att hitta former för samarbete och erfarenhetsutbyte. Detta kräver i första hand en hemvist för plattformen som blir offentlig. En sådan offentlig webbsida skulle sannolikt också gynna en intresserad allmänhet, brukare, nationella aktörer som SKL och Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, universitet med flera. Det betyder, enligt FoU i Väst/GR, inte att plattformen behöver vara placerad på annat håll än Göteborgs Stad. Tvärtom bärs plattformen säkert till fördel upp av att Göteborgs Stad har erfarenheter och tekniska förutsättningar för IT-baserade lösningar på ett annat sätt än vad GR har. FoU i Väst/GR uppfattar också att det finns starka nätverk, exempelvis med verksamhetsutvecklare, i Göteborgs Stad som kan ta ansvar för att hålla en plattform levande. Ytterligare en fråga är om GR-kommunerna inte bara kan få tillgång till utan också kan dela med sig av sina utvecklingsarbeten in i plattformen. FoU i Väst/GR menar att det är i högsta grad önskvärt att GR-kommunerna ges denna möjlighet och att förutsättningar för sådana lösningar byggs in i plattformen från början. Fördelen för Göteborgs Stad skulle vara att en ännu större kontaktyta skapas som kan stärka utvecklingsarbete och samarbete inom regionen. I slutändan är ömsesidigheten mellan Göteborgs Stad och GR-kommunerna en förutsättning för att FoU i Väst/GR ska vara engagerat i arbetet med en plattform. Hur själva samarbetet ska utformas efter det att uppdragsredovisningen gjorts är en fråga att komma tillbaka till. För FoU i Väst/GR:s del skulle det kunna handla om att bidra till att kunskap om plattformen sprids via de nätverk FoU i Väst/GR ingår i samt att delta i någon form av referensgrupp inledningsvis. När plattformen är på plats kan ännu fler frågor väckas om hur praktiskt verksamma kan verbalisera sin kunskap, om hur utvecklingsarbeten kan berika varandra och om möjligheter till samarbete, vilket kan leda till ännu fler FoU-kopplingar. Innehåll i en idébank Det är viktigt att innehållet i en framtida idébank struktureras på ett lättillgängligt, intresseväckande och användarvänligt sätt. Många motsvarande försök har misslyckats då de inte kommit till konkret användning. Administration Det finns ett antal utmaningar i arbetet med en idébank. Farhågor som lyfts i arbetsgruppen och i diskussioner med personer utanför densamma är till exempel: svårigheter med att få in uppgifter om nya projekt/verksamheter till en idébank svårigheter med att hålla en idébank uppdaterad och aktuell svårigheter att få en idébank så känd att den verkligen används av dem den är till för

6 6 Det är arbetsgruppens bedömning att för att möta ovanstående utmaningar behöver en idébank byggas upp och förvaltas av en person med detta specifika uppdrag, en administratör. Uppgifter för en sådan funktion skulle då vara: att bygga upp ett kontaktnät med aktörer som kan bidra med material till idébanken att ha fortlöpande kontakt med aktörer som kan bidra med material till idébanken att lägga in nytt material i idébanken att uppdatera idébanken och hålla den aktuell att kontinuerligt producera ett nyhetsbrev som beskriver nya projekt i idébanken Kommentarer: 1. Ordet administratör kan uppfattas som relativt begränsat. Här avses en person med kompetens dels rörande de verksamheter som kan vara aktuella att lägga in i idébanken, dels inom information/webb- och databashantering. 2. Arbetsgruppen menar att inte minst den sista av ovanstående punkter, att producera ett nyhetsbrev, är av avgörande betydelse för att en idébank ska komma till levande användning. En modell är ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på och som skickas ut med ett visst intervall och då med alla nya projekt som tillkommit presenterade. Nyhetsbrevet behöver på det sättet inte layoutas eller läggas särskild kraft på, nyhetsbrevet är det samma som de senast inlagda projekten vilka kommer fram automatiskt. Man kan också tänka sig att lägga det senaste kontinuerligt på Idébankens förstasida, men kanske också på andra platser, exempelvis intranätets förstasida. Form för innehåll Det bör finnas en tydlig mall för hur information läggs in i idébanken. Exempelvis i form av ett antal fasta rubriker och ett maximerat antal ord under respektive rubrik (modell: abstract ). I informationen om ett projekt ska det finnas kontaktuppgifter till den/dem som kan ge ytterligare information om detsamma. Detta är en grund för nätverksbyggande, samarbete och fördjupning. Den som lägger in information ska fortlöpande kunna uppdatera innehållet. Dock bör detta ske i samarbete med en administratör som är den som garanterar enhetlighet och kvalitet på det som läggs in. En konkret idé är att enskilda projektledare, och andra som vill lägga in material, ska ha tillgång till ett formulär som man uppmuntras skicka in och som administratören sedan arbetar vidare med. Tekniska lösningar Olika alternativ för plattform och gränssnitt På sektorschefsmöte ht 2011 diskuterades olika tekniska alternativ för hur en idébank skulle kunna byggas upp. Arbetsgruppen har därför gjort en inventering och definitioner av ett antal olika begrepp.

7 7 i. Databas: Definition. En databas är information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka samt att det är möjligt att ändra informationen. En databas kan ligga under en hemsida/portal (webbplats) men kan också vara en del av ett administrativt system ex. GBG S2020-matrisen är exempel på en form av databas som ligger på en webbplats. Det vi skall skapa i Dela Lära Göra blir per definition en databas då det skall vara sökbart och informationen skall vara lätt att hitta. Frågan hur tillgänglig den skall vara dvs. frågan externt/internt. ii. Länksamling: Kan vara en samling länkar som inte är strukturerade men också i form av en sökbar databas. Socialstyrelsens webbplats (se nedan) är exempel på det senare. Gränslandet mellan databas och länksamling är inte alltid tydlig. iii. Portal: Se nedan iv. Hemsida: Portal och hemsida/webbplats är i stort sett samma sak. Begreppet portal verkar vara på väg ut och begreppen hemsida/webbplats är de som idag används. Enkelt uttryckt består en webbplats av ett antal hemsidor som organiseras och länkas samman. Prevus webbplats består t.ex. av ett antal hemsidor som länkats samman till en webbplats. En webbplats måste inte vara offentlig. Om den inte publiceras så blir den inte tillgänglig. Exempel på detta är stadsdelarnas intranät. Själva redigeringen av intranätet sker i en intern databas som inte är offentlig Externt/internt: Utifrån diskussionen om målgrupp, ovan, framstår det som självklart att en idébank måste bygga på en teknisk lösning som gör den tillgänglig för en bredare grupp (det vill säga ligga offentligt). Alternativ för sökning Det finns två huvudsakliga system för att söka material som ligger i en databas. Det ena bygger på att en administratör sorterar materialet i ett antal olika kategorier med olika rubriker. Den som sedan söker material väljer en av dessa på förhand definierade kategorier och hittar där (förhoppningsvis) det som eftersöks. Det andra sättet bygger på nyckelord (keywords). När en aktör lägger in sitt material i en databas väljer hen också ett eller flera på förhand bestämda nyckelord som är relevanta för det aktuella projektet. Vid sökning kryssar man sedan i ett eller flera nyckelord och får då upp de projekt som kodats med just dessa.

8 8 Exempel som bygger på redan kategoriserat material: a. Socialstyrelsens hemsida/evidensbaserad praktik: i. Beskrivning: På Socialstyrelsens sida för evidensbaserad praktik finns sex flikar med ett antal underflikar. Man kan också söka på bokstav för att få upp rubriker/ämnesområden eller via en sökmotor där man själv anger sökord. I vänstermarginalen hittar man lätt länkar till nyheter, kurser o konferenser, kontaktpersoner, regeringen, bedömningsinstrument m.m. ii. Fördelar: Effektivt och många vägar att söka. iii. Nackdelar: Vanligt Saknar inbjudan till läsaren att medverka i sidans utformning genom egna artiklar att dela med sig av. b. S2020matrisen

9 9 i. Beskrivning: Ett rutsystem med fem nivåer (byggnad, närmiljö, stadsdel, stad och region) horisontellt och sex rubriker (En sammanhållen stad, samspel och möten, ett fungerande vardagsliv, identitet och upplevelse, hälsa och gröna stadsmiljöer samt trygghet och öppenhet) vertikalt. Detta ger en möjlighet att korstabellera rubrik och nivå och ger totalt trettio sökrutor. Om man går in i en sökruta så kan man sedan välja mellan de olika nivåerna under den rubriken. Man kan också där byta till andra rubriker i vänstermarginalen. Under varje rubrik finns underrubriken fördjupad läsning och forskning, vilket knyter ihop det praktiska exemplet med forskningen och kan på så vis stödja utvecklingen mot evidensbaserad praktik. Om man här lägger till brukarens röst i en underrubrik får man med alla tre benen i EBP. Under de artiklar som publiceras finns en uppmaning och ett enkelt formulär att fylla i för att dela med sig av egna exempel. ii. Fördelar: Tilltalande och roligt. Bra om man kan ha detta enkla sätt att lägga in egna exempel på utveckling och erfarenhet från verksamheterna. iii. Nackdelar: Kan inte söka på nyckelord. Hittar inget sätt att gå tillbaka till startsidan annat än med hjälp av pilarna. c. FoU i Väst/GR i. Webbplatsen för FoU i Väst/GR är en del av GRs gemensamma plattform. Den innehåller information specifikt om sådant som FoU i Väst/GR arbetar med. Pågående projekt sorteras in under rubrikerna Barn, unga och familj, Funktionshinder, Hälso- och sjukvård, Socialt stöd vuxna, Socialt hållbar utveckling, Äldre och Annat. För varje projekt finns en kort projektbeskrivning och kontaktuppgifter. Alla projekt vid FoU i Väst/GR avslutas med något slags rapport. När ett projekt avslutas tas det bort från projektlistan och istället förs rapporten in under rubriken Publicerat och

10 10 dokumenterat. Där finns också åhörarkopior på föreläsningsbilder. Aktuella händelser listas på förstasidan efter datum, den senaste händelsen överst. Det kan vara konferenser, rapporter, nya projekt med mera med mera. ii. Fördelar: Lättbegripligt innehåll och enkel layout. iii. Nackdelar: Ordningen för rapporterna är inte helt självklar. d. Forskningsdatabaser i. Beskrivning: När en text läggs in i en forskningsdatabas finns ett antal på förhand bestämda nyckelord som man väljer (exempel: ungdom, kriminalitet, medling etc). Den som söker en text markerar de nyckelord som kan vara relevanta och samtliga texter som är kopplade till dessa nyckelord faller då ut i sökningen. En sökning kan göras mycket vid (man kryssar bara för exempelvis ungdom ) eller snäv (vid markering av alla tre exemplen ovan, faller endast de texter ut som kopplats till kombinationen ungdom/kriminalitet/medling). ii. Fördelar Ett mycket flexibelt och dynamiskt system. Ingen fast kategorisering görs, utan ett exempel kan falla ut utifrån en rad olika perspektiv och kombinationer av perspektiv. iii. Nackdelar Forskningsdatabaser är ofta komplext byggda och har i regel inte någon särskilt tilltalande layout. Om systemet ska användas behöver det utformas mer lockande. Resultat av sökning i Sociological abstracts, på youth och criminology i

11 11 En tankemodell Vid de ursprungliga diskussionerna i sektorschefsgruppen gjordes en inventering och kategorisering av olika projekt i fyra olika typer av projekt: med helhetsperspektiv - externa Efter inventeringen kategoriserades samtliga projekt/verksamheter utifrån målgrupp (barn, unga, unga vuxna, vuxna, äldre, hela befolkningen) och utifrån område (Arbetsmarknad och sysselsättning, Bistånd och service, Boende och personligt stöd). En matris som bygger vidare på dessa diskussioner (och som kompletterats med områdena skola och fritid ), skulle exempelvis kunna se ut så här: Matrismodell utifrån ursprunglig kategorisering från Ifo/Fh ht 2011 Barn Skola Fritid Arbete Boende Bistånd service Unga Unga vuxna Vuxna Äldre Befolkning Tanken med denna matris är att de färgade kategorierna skulle vara klickbara. Om man söker efter en verksamhet som handlar om att stötta unga vuxna som vill komma in på

12 12 arbetsmarknaden klickar man på någon av de positioner som handlar om detta (det kan till exempel vara såväl metodutveckling som samverkansprojekt ). Under denna rubrik/länk får man sedan upp en lista med relevanta projekt/verksamheter. Olika alternativ för sökning De exempel vi studerat och beskrivit ovan bygger på två olika grundmodeller: 1. Redan kategoriserat material 2. Sökning görs via på förhand bestämda nyckelord. Vi ser för- och nackdelar med båda modellerna. En struktur med redan kategoriserat material kräver ett arbete där någon (antingen en administratör, projektägarna själva eller båda tillsammans) gör själva kategoriseringen. Vid sökning i ett system som bygger på redan kategoriserat material krävs att den som söker associerar på ett sätt som motsvarar kategoriseringen annars riskerar vederbörande att missa intressanta projekt/verksamheter. Ett sätt att lösa detta är ofta att lägga in ett och samma projekt under flera olika rubriker. Ett projekt som handlar om ungdomar med utländsk bakgrund som har en beroendeproblematik och är föremål för insatser från socialtjänsten kan exempelvis återfinnas under såväl kategorierna unga som under bistånd/service. Ett sådant system karaktäriseras av en viss stelhet. Ett system som bygger på nyckelord innebär att då ett projekt läggs in i idébanken kopplas det till ett eller flera fasta nyckelord. När en sökning sedan görs på ett eller flera av dessa nyckelord faller de projekt som kopplats till dessa, ut. Detta är ett något mer dynamiskt och flexibelt system som inte kräver ett lika omfattande initialt kategoriseringsarbete. Däremot kräver det ett mycket metodiskt förarbete med att definiera relevanta nyckelord. Arbetsgruppens bedömning är att en kombination av dessa system vore det optimala och att detta inte borde vara omöjligt att åstadkomma. En vidare undersökning av frågan kräver teknisk kompetens i att bygga databaser. Alternativ för teknik och placering Teknik S2020 s matris är intressant då den är både snygg och användarvänlig. Dock krävs det programmeringskunskap för att bygga upp något liknande. S2020 anlitade en extern konsult. Är det jobbet väl gjort så sköts den löpande redigeringen via verktyget Word Press. Ett alternativ är att koppla webbplatsen Dela Lära Göra till Social utvecklings webbplats som kommer att utökas. Idag är detta Prevus webbplats och tanken är att de övriga verksamheterna inom Social utveckling skall ingå i den utökade webbplatsen. Här skulle Dela Lära Göra kunna vara en del av webbplatsen. Fördelen är att Prevus webbplats är välkänd och etablerad. Frågetecken finns dock kring hur mycket arbete det krävs för att bygga om webbplatsen och vad kostnaden skulle bli. Göteborgs stads Kontaktcenter har byggt upp sin hemsida med verktyget Quickr. Quick r liknar intranätet. Det administreras i en databas och innehållet kan sedan publiceras på webben. Till

13 13 skillnad från intranätet kan användaren själv styra över rubricering Quick r är ett verktyg som staden godkänt och som administreras via intraservice. Maria Soner, kommunikatör i projektet, har skapat hemsidan. Enlig henne är Quickr ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg som fungerar både för information och för kommunikation. Att uppdatera hemsidan kräver ingen större IT-kompetens. Man arbetar i en databas och det är webbaserat. En nackdel är de grafiska begränsningarna. Det blir inte så flashigt. Bild på sida i Quickr En viktig fråga som påverkar valet av verktyg är avvägningen mellan att inte i onödan skapa nya kanaler och nya platser som användarna skall hålla reda på ställt i relation till syftet och målet med webbplatsen. Kravet på tillgänglighet och önskemål och interaktivitet ska vägas mot detta. Quickr innebär att en ny kanal skapas samtidigt som fördelarna med verktyget är uppenbara. Ett alternativ är att ingången till Quickr går via Social utvecklings webbplats. Placering Arbetsgruppen har diskuterat var en framtida idébank lämpligast placeras. De alternativ som prövats är: Stadsdel Social resursförvaltning FoU i Väst/GR. Efter att ha prövat tanken med en placering på FoU i Väst/GR är samtliga deltagare i arbetsgruppen överens om att en idébank bör ligga i Göteborgs stad men byggas på ett sätt som inte låser möjligheterna för övriga GR-kommuner att i framtiden kunna använda sig av och bidra till densamma.

14 14 Efter diskussioner om placering på en enskild stadsdel eller på Social resursförvaltning är det arbetsgruppens sammantagna bedömning att en lämplig placering är på Social resursförvaltning, verksamhetsområdet Social utveckling. Resursförvaltningen utgör i sig en samlad resurs för samtliga stadsdelar i staden och inom förvaltningen är det verksamhetsområdet Social utveckling som har till uppgift att samla ett antal stödresurser riktade till framför allt stadsdelarnas personal, men även till aktörer inom den sociala ekonomin. En fördel med en sådan placering är att idébanken sannolikt skulle kunna kopplas till den hemsida som idag finns på Prevu och som kommer att utvecklas till att bli en samlad hemsida för hela verksamhetsområdet Social utveckling. Prevus aktuella startsida En nackdel med en placering på Social resursförvaltning kan uppstå i framtiden. Om idébanken efter en tid byggs ut till att omfatta även andra sektorer än socialtjänst, finns det en risk att dessa sektorer inte skulle uppleva det som naturligt matt vända sig till en idébank som har sin placering i en fackförvaltning vars huvudsakliga uppdrag riktar sig mot socialtjänsten. Ekonomi De resurser som skulle krävas för att etablera en idébank handlar dels om initiala etableringskostnader, dels om fortsatt löpande drift och utveckling. Några exempel: Quickr En avstämning har gjorts med Maria Soner, kommunikatör på projekt Kontaktcenter kring kostnaden för att skapa deras hemsida i verktyget Quickr. Enligt Maria Soner är Quickr ett enkelt verktyg i vilket hon själv skapade sidan på 2 dagar. Kostnaden var den arbetstid som hon lade ner. Jämfört med andra alternativ är Quickr alltså ett mycket kostnadseffektivt alternativ. Några övriga kostnader skall inte tillkomma. Det är också enkelt att uppdatera Quickr och ändringar sker i en databas på samma sätt som i intranätet. Enligt Maria Soner kommer en supportfunktion också att tas fram för Quickr.

15 15 S2020 Programmeringen för S2020-matrisen lades, enligt Vanja Larberg på S2020, ut på ett konsultföretag och kostade :-. Utöver detta kostar arbetet med matrisen löpande arbetstid. I den arbetstid som idag läggs ned i S2020-matrisen ingår både att värdera och lägga in nya data, men också att skriva olika typer av beskrivande texter om olika projekt och verksamheter. Exemplet FamiljiBiskopsgården För ett par år sedan startade ett arbete med ett litet antal invånargrupper i SDF- Biskopsgården med syfte att ge invånarna möjlighet att vara med och påverka sin situation och serviceutbudet i Biskopsgården. En av grupperna fokuserade på föräldrastöd och föreslog att man skulle skapa en webbsida för information man behöver som nyinflyttad förälder i Biskopsgården. Sidan skulle kunna översättas till olika språk för att vara användbar för så många som möjligt. I november 2010 startade arbetet med att bygga databasen. Uppdraget gick till ework Scandinavia AB och kommunikatören vid SDF-Biskopsgården involverades i arbetet.. Stadsdelsförvaltningen köpte en domänplats och var med och utformade hela webbsidan. Invånargruppen användes som referensgrupp och lämnade kontinuerligt synpunkter. Ework Scandinavia AB använde sig av konsulter för arbetet och den totala kostnaden uppgick till kr (1 konsulttimme kostade 900 kr). Då hade man förutom skapandet av databasen fått utbildning och workshop i regelverket och användandet. En ansvarig för sidan utsågs i stadsdelen och arbetstiden för att sköta sidan beräknades till 30% av en 100% tjänst Ovanstående exempel visar på initiala kostnader för motsvarande projekt på mellan två dagars arbetstid och kr När det gäller löpande drift är det rimligt att tänka sig ett första år med högre bemanning för att etablera idébanken och för att hantera olika typer av barnsjukdomar. När verksamheten väl är etablerad är det rimligt med en något lägre bemanning. Möjlig bemanning: År 1: 100% informatör. Kostnad ca kr (mån lön kr). År2 och fortsatt: 50% informatör. Kostnad kr (mån lön kr).

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Forskningsdatabas för Malmö högskola Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Mars 2007 Introduktion Under senhösten -06 och vintern -07 har en arbetsgrupp från Malmö högskolas

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

FoU i takt med tid och omvärld?

FoU i takt med tid och omvärld? FoU i takt med tid och omvärld? Om FoU i Väst/GR:s roll och betydelse för utveckling av evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården Annika Hallén Hemb Björn Trägårdh Rapport 4:2011 Kvalitetskriterier

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorg En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner:,,,,,,,,, och 2009-03-25 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Aktörer inom social ekonomi i upphandling

Aktörer inom social ekonomi i upphandling Aktörer inom social ekonomi i upphandling Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg. Sammanfattning Det finns ett ambitiöst politiskt mål i Göteborg om att den sociala ekonomin ska stimuleras,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer