&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott"

Transkript

1 I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl , Ingalill Persson (S), ordförande Thomas Ylven (V) Sören Bertilsson (S) Gunnar Barke (S) Lena Reyier (C), ej beslut : 48-49, 50, 52, 54 och 59 Bo Brännström (FP), ej beslut : 48-49, 50, 52, 54 och 66 Tjänstgörande ersätta- Clas Jacobsson (M) för Jan Wiklund (M) ej beslut : 48-49, 50, re 52 och 54 Närvarande ersättare Ann-Catrin Lofvars (M P) Ivan Eriksson (S) Birgitta Sacredeus (KO) Lisbeth Mörk-Amnelius (OSP) Övriga Föredragande Sekreterare Övriga närvarande tjänstemän som deltagit i delar av sammanträdet Karin Stikå Mjöberg och Sven Nilsson Taimi Hermansson Lena Sterner och Carl Gudmundsson Peter Hansson och Lars-Olof Björkqvist 42: Lena Jönsson och Anders Nordahi 62: Gösta Andersson 42 och 44: Kerstin Cederberg Mats Erkes, sin punkt i 43 Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Lena Reyier &J;;j; Talmi He '~#v nsson ~ f/lj-va 1l&~- Ingalill Persson &.ef::1:&

2 (24) BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för pro- Landstingshuset tokollet Underskrift Justeringen har tillkännagivits genom anslag arbetsutskott Datum för anslags nedtagande cz{)l:2 -~'I-O fl

3 (24) INNEHALL: 41 Protokollsjustering Information Ekonomisk uppföljning Upphandling av personaladministrativt system Svar på remiss från Socialdepartementet om framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Svar på remiss från SKL om förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa Utredning och yttrande i anledning av JO-anmälan Verksamhetsberättelse 2011 för Hälso- och sjukvården Verksamhetsberättelse 2011 för Central förvaltning Svar på revisorernas förstudie av hälsovalet i Dalarna Svar på revisorernas granskning av telemedicin i vården Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av rätten till fast vård kontakt Aterkoppling på revisorernas granskning av Landstingets kosthållning ur ett patientperspektiv Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av lokala beredningar Aterkoppling på revisorernas synpunkter/granskning "Politiska sekreterare i landstinget Dalarna" Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av uttag av avgifter för ambulanstransporter Familjecentral Leksand Arsredovisning Beslut att flytta distriktssköterskemottagningen från Mockfjärd till lokaler vid Gagnefs vårdcentral, Djurås samt framtida medverkan i familjecentralsverksamhet i Mockfjärd Avtal om driftbidrag till kollektivtrafiken Borgensåtagande för tåginköp Trafikbeställning Avveckling av stiftelsen Dalarnas Forskningsråd (DFR) Tandådalens rekreationshotell, avgifter för år Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO) - 'Vaccinera alla spädbarn mot hepatit B" Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO) och Carin Malm (KO): "Satsa mer på förebyggande arbete så att liv inte släcks i Dalarna I" Svar på motion från Clas Jacobsson (M) med flera: "Svårt sjuka bör få en egen vård lots"... 23

4 (24) 41 Protokollsjustering 42 Information et beslutar a t t utse Lena Reyier att jämte ordföranden justera sammanträdesprotakollet. et beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. 43 Ekonomisk uppföljning LD12/00279 Chefsjurist Kerstin Cederberg och säkerhets- och miljöchef Anders Nordahi informerar om landstingsdirektörens verkställighetsbeslut om "Fotografering, filmning och ljudupptagning som ej ingår inom hälsaoch sjukvården". Bilaga 42 Ordförande Ingalill Persson, landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och landstingsjurist Lena Jönsson lämnar kompletterande information om ärendet. Dnr LD12/00136 et beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Ekonomidirektör Peter Hansson informerar om uppföljning februari 2011 och resultat, budget bokfört resultat 2012, verksamhetens nettokostnad och avvikelser mot budget, lönekostnader per månad, planeringsförutsättningar 2012 (underlag från SKL Sveriges Kommuner och Landsting), strategi för plan ekonomi 2012, prognos åtgärdsplan 2012, statsbidrag (specialdestinerade) budget 2012 samt prognos Bilaga 43 A Bitr landstingsdirektör Sven Nilsson lämnar kompletterande information om ärendet. Finanschef Mats Erkes informerar om finansförvaltningen: likviditetsaido och prognos, saldo per månadsslut mars 2011-februari 2012, pensionsfond februari 2012, riskrapport 3 gånger/år och awikelser riskkontroll möte 24 februari Bilaga 43 B

5 (24) Personaldirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om antal anställda med månadslön, antal anställda, antal årsarbetare/faktiska årsarbetare, arbetade timmar, arbetad övertid och arbetad timtid, arbetade timmar ackumulerat, total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid januari-februari, utveckling sjukfrånvaro i procent, andel korttidssjukfrånvaro (dag 1-14), sjukfrånvaro uttryckt i procent av ordinarie arbetstid och sjukdagar per anställd januari-februari Bilaga 43 C 44 Upphandling av personaladministrativt system Dnr LD LD11/03814 et beslutar a t t uppdra åt landstingsdirektören att initiera en upphandling avseende system för personaladministration, tidrapportering, lönehantering och schemaläggning. Landstinget Dalarna använder sig idag av de personaladministrativa systemen Heroma och Time Care. Installationerna skedde 1995 respektive 1998/99. Landstinget har s k nyttja nd e rätte r till installationerna men äger således inte källkoder till systemen. Avtal om underhåll och support av systemen saknas och betalas därmed på löpande räkning. Arlig kostnad för Heroma beräknas i dagsläget till c a 2,7 mkr och för Time Care till 60 tkr. I samband med projektets inledning gjorde en intern juridisk analys och utredning av Landstinget Dalarnas jurist. Mot bakgrund av analysen beslutade Landstingsdirektören genom verkställighetsbeslut att inleda upphandling av nytt personaladministrativt system. Beslutet har av oklar anledning inte verkställts. Bilaga 44 Mot bakgrund av det avtalslösa tillståndet har Landstinget - i syftet att säkerställa underhåll av befintligt system i awaktan på upphandling av personaladministrativt system - tillsammans med tio andra landsting som använder Heroma ingått i ett projekt tillsammans med Logica AB, som idag äger källkoden till Heroma. Detta har lett fram till ett avtalsförslag som enligt Landstingets jurister inte kan undertecknas mot bakgrund av gällande lagstiftning avseende upphandling. Förhandlingar har därför inletts med Logica AB avseende skälig prisnivå för underhåll och support fram till dess att upphandling kan avslutas. Personaldirektör Lars-Olof Björkqvist och chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet.

6 (24) 45 Svar på remiss från Socialdepartementet om framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Dnr 12/00308 et beslutar a t t avge yttrande enligt bilaga. Bilaga 45 I vårdavgiftsutredningens betänkande lämnas förslag på framtidens högkostnadsskydd i vården. Förslaget innebär på kort sikt att dagens skilda högkostnadsskydd behålls, men årligen räknas upp kopplat till prisbasbeloppet. På längre sikt föreslår utredaren att ett gemensamt högkostnadsskydd införs för läkemedel, sjukvård och sjukresor. Utredaren kommenterar också särskilt att arbetet avgränsats då direktiven omfattar ett mycket större område men utredningstiden som gavs var kort. Ekonomidirektör Peter Hansson lämnar kompletterande information om ärendet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 46 Svar på remiss från SKL om förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa Dnr 12/00333 et beslutar a t t avge yttrande enligt bilaga. Bilaga 46 SKL föreslår att Center för ehälsa i samverkan (CeHis) integreras i SKL och ingår i nyligen inrättade Center för esamhället (CeSam). Uppdraget utvidgas att även omfatta kommuner. CeHis kommer därigenom att företräda landsting, regioner och kommuner i gemensamt arbete för att stärka ehälsa. Vidare föreslås SKL överta ägandet av Inera AB. Detta medför en förbättrad styrning med utgångspunkt från ehälsoperspektiv och ersätter dagens kollektiva ägande av landsting och regioner. Samtidigt renodlas och prioriteras de verksamheter som Inera AB idag utför. Landstinget Dalarna är, med några förtydliganden i svaret, positivt till att CeHis ingår i SKL och CeSam.

7 (24) Landstinget ser också positivt på den föreslagna utvecklingen och förväntar sig tydligare och kostandseffektivare styrning av utförarnivån för nationella etjänster. 47 Utredning och yttrande i anledning av JO-anmälan Dnr LD12/00339 et beslutar a t t avge bilagda yttrande till J ustitieombudsmannen samt a t t uppdra åt landstingsdirektören att uppmärksamma landstingets verksamhetschefer på gällande rutiner kring utlämnande av journalkopior och vikten av att hanteringen blir skyndsam. JO har förelagt Landstingsstyrelsen att inkomma med utredning och yttrande över en anmälan (JO:s dnr ) angående utlämnande av journalhandlingar. Anmälaren har reagerat mot att hon, trots påminnelser, fortfarande inte fått ut journalkopior som begärts utlämnade i september Föreligger förslag till yttrande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bilaga Verksamhetsberättelse 2011 för Hälso- och sjukvården Dnr LD12/00720 Handläggare: Sven Nilsson et föreslår Landstingsstyrelsen besluta a t t fastställa verksamhetsberättelse 2011 för Hälso- och sjukvården. Föreligger verksamhetsberättelse 2011 för Hälso- och sjukvården. Protokollsanteckning Bilaga 48 Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag.

8 (24) 49 Verksamhetsberättelse 2011 för Central förvaltning Dnr LD12/00719 Handläggare: Sven Nilsson et föreslår Landstingsstyrelsen besluta a t t fastställa verksamhetsberättelse 2011 för Central förvaltning. Föreligger verksamhetsberättelse 2011 för Central förvaltning Protokollsanteckning Bilaga 49 Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag. 50 Svar på revisorernas förstudie av hälsovalet i Dalarna Dnr LD 12/00211 Handläggare Folke Lindqvist et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t överlämna bilagda yttrande, inklusive av ordföranden föreslagna förändringar, till landstingets revisorer. Bilaga 50 Revisorerna vid Landstinget Dalarna har genomfört en granskning med huvudsakligt syfte att belysa effekterna av landstingets införande av hälsoval samt ge underlag för bedömning av behovet av fördjupade granskningar. Inför kommande ställningstagande avseende behovet av ytterligare granskningar vill revisorerna att landstingsstyrelsen yttrar sig över När och på vilket sätt bristerna i bl a ekonomistyrningen av primärvård i egen regi kommer att hanteras. Vilka eventuella planer som finns avseende principerna för etablering och fördelning av stöd inom hälsovalet i glesbygd, samt Vilka planer för hantering av primärvårdsjourerna i länet som finns Revisorerna rekommenderar samtidigt styrelsen att beakta de förslag som lämnats iförstudien.

9 (24) Yrkande Ordförande Ingalill Persson föreslår att sista meningen i yttrandets näst sista stycke kompletteras med texten: "för att minska patientflödet till den specialiserade sjukvårdens akutverksamhet. " Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag. 51 Svar på revisorernas granskning av telemedicin i vården Dnr: LD11/03631 Handläggare: Staffan Johansson et föreslår Landstingsstyrelsen besluta a t t överlämna föreliggande yttrande till landstingets revisorer, samt a t t uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta en övergripande strategi för utveckling av användningen av telemedicinska lösningar i landstinget Dalarna. Bilaga 51 Landstingets revisorer har under hösten 2011 genomfört en granskning av telemedicin i vården med syfte att bedöma om landstingets hälso- och sjukvård på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använder telemedicinska lösningar i den kliniska verksamheten. Granskningen visar att telemedicinska lösningar blir allt viktigare inte bara i administrativa sammanhang utan också i hälso- och sjukvårdens kliniska verksamhet, t ex genom distansundersökningar, distanskonsultationer, för att minska resande etc. Inte minst i glesbygd kan telemedicin utgöra ett effektivt sätt att säkerställa en vård med hög kvalitet. Ansvaret för att initiera telemedicinska lösningar i vården inom landstinget Dalarna åvilar i huvudsak respektive verksamhetschef. Revisorernas bedömning är att konsekvensen av denna ansvarsfördelning blir att införandet av nya tillämpningar styrs av den enskilde verksamhetens behov, mognad och intresse och att det saknas en övergripande viljeinriktning och styrning från central politisk och administrativ ledningsnivå. Detta kan, enligt revisorernas förmenande, leda till att satsningar som ur ett mer generellt perspektiv skulle kunna effektivisera vården i t ex glesbygd eller som omfattar flera verksamheter eller hel vårdkedja inte genomförs.

10 (24) Revisorernas samlade bedömning är att landstinget Dalarnas styrning och ledning av den telemedicinska verksamheten, trots flera framgångsrika exempel på telemedicinska tillämpningar, idag inte är ändamålsenlig. Revisorernas rekommenderar Landstingsstyrelsen att följande åtgärder genomförs: Att en person utses som samordnare för telemedicin inom landstinget Dalarna och att en förteckning tas fram för att landstinget på ett bättre sätt ska kunna ha en överblick över befintliga/ pågående telemedicinska lösningar. Gör riskanalyser kopplade till de telemedicinska lösningarna. Syftet är att skapa en övergripande överblick och kontroll över potentiella risker, vilket ökar MIT-enhetens chanser för en övergripande beredskap och framförhållning. Gör en översyn av möteslokaler med videoutrustning för att se om andra möten (där inte videokonferenstekniken används) blockerar för videokonferenser. Tydliggör roller och ansvar avseende underhåll och service av telemedicinsk teknik för att öka beredskap och framförhållning. Marknadsför telemedicinska lösningar inom landstinget genom att bl.a sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel. Ge någon på MIT enheten i uppdrag att omvärldsbevaka det telemedicinska området, Ta fram en övergripande strategi för hur Landstinget Dalarna vill utveckla användningen av telemedicinsk teknik i vården de närmaste åren samt synliggör strategin ute i verksamheterna Information enligt MBA 10 äger rum Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av rätten till fast vård kontakt Dnr LD11/03630 Handläggare Elisabet Franson et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t överlämna bifogat yttrande till landstingets revisorer. Bilaga 52

11 (24) Landstingets revisorer har under 2011 genomfört en granskning med syfte att bedöma om hälso- och sjukvården tillämpar lagstiftningens intentioner med "fasta vård kontakter" på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Landstingets revisorer rekommenderar styrelsen att 1) säkerställa att det finns system och rutiner som garanterar att ny lagstiftning etc implementeras i hälso- och sjukvårdens arbete 2) att i övrigt beakta de synpunkter som förs fram i KPMG:s rapport. Landstingsstyrelsen instämmer i att mer kan göras för att leva upp till lagstiftarens intentioner med ändringen av Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft den 1 juli Samtidigt konstateras att det är svårt att på övergripande nivå bedöma hur stort behovet av fast vård kontakt är och att utifrån det dra slutsatser om lagändringens genomslag. Inom Landstinget Dalarna pågår ett arbete med att utveckla ett gemensamt ledningssystem för hela landstinget. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp lagändringarna från den 1 juli 2010 i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), om fast vårdkontakt, osv. Landstingsstyrelsen avvaktar därför vidare åtgärder tills resultatet av Socialstyrelsens utredning föreligger. Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag. 53 Aterkoppling på revisorernas granskning av Landstingets kosthållning ur ett patientperspektiv Dnr LD11/03377 Handläggare: Johan Hallberg et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t godkänna redovisad återkoppling på revisionsrapport "Granskning av landstingets kosthantering ur ett patientperspektiv. I en av PwC utförd granskning av Landstingets kosthållning ur ett patientperspektiv och i ett PM från Landstingets revisorer i samma ärende lämnas ett antal rekommendationer till landstingsstyrelsen och berörda nämnder.

12 (24) Svar har inte begärts men AU/LS vill ändå avge bifogat yttrande. I återkopplingen beskrivs hur landstinget på flera fronter arbetar med dessa frågor. Bilaga Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av lokala beredningar Dnr LD11/03703 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t godkänna redovisad återkoppling på revisionsrapport " lokala beredningar'. Landstingets revisorer har under 2011 besökt de sex lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna i syfte att få en uppfattning om deras förutsättningar och arbete. Utifrån ett antal iakttagelser gör revisorerna bedömningen att de lokala beredningarna inte är ändamålsenliga. Revisorerna föreslår därför att Landstingsstyrelsen initierar en översyn av beredningarnas roller och funktion. Svar har inte begärts men AU/LS vill ändå avge bifogat yttrande. Landstingsstyrelsen anser sammanfattningsvis att det är för tidigt att göra en översyn av de lokala beredningarna. Bilaga 54 Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag. 55 Aterkoppling på revisorernas synpunkter/granskning "Politiska sekreterare i landstinget Dalarna" Dnr: LD11/02996 Handläggare: Jens Beronius et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t till revisorerna överlämna bifogad återkoppling angående politiska sekreterare i Landstinget Dalarna samt a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en översyn för att tydliggöra förutsättningarna för de politiska sekreterarnas anställning i landstinget, med återrapport tilllandstingsstyrelsen Bilaga 55

13 (24) Landstingets revisorer har inom ramen för den löpande granskningen av landstingets verksamhet gjort några iakttagelser kring förutsättningarna för de politiska sekreterare, som anställs med stöd av Kommunallagen 4 kap Revisorernas bedömning är att den nuvarande lokala regleringen av anställningarna är otillräcklig och man föreslår att landstingsstyrelsen initierar en översyn för att tydliggöra förutsättningarna för de politiska sekreterarna och dessas organisatoriska placering. Landstingsstyrelsen instämmer i att det finns en otydlighet i anställningarna för de politiska sekreterarna och att detta bör åtgärdas. 56 Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av uttag av avgifter för ambulanstransporter Dnr LD11/02997 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t godkänna redovisad återkoppling på revisionsrapport "Uttag av avgifter för ambulanstransporter". 57 Familjecentral Leksand Landstingets revisorer har uppmärksammat regelverk kring avgiftsuttag i olika former. De har därvid noterat att förslag om avgifter inte alltid har den tydlighet som behövs för att de ska kunna utdebiteras. Vad gäller den införda avgiften för ambulanstransporter bedömer revisorerna att regleringen skapar utrymme för olika tolkningar. Svar har inte begärts men AU/LS vill ändå avge bifogat yttrande. Landstingsstyrelsen avser att efterkomma revisorernas förslag vad gäller beslutsunderlag för beslut om landstingets avgifter. Dnr LD12/00724 Handläggare Karin Torberger Bilaga 56 et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t tillstyrka bildandet aven familjecentral i Leksand i samverkan mellan primärvården och kommunen under förutsättning att det inte innebär en ökad kostnad för vårdcentralens verksamhet. Primärvården i Leksand och Leksands kommun har önskemål om att starta en gemensam Familjecentral i aktivitetshuset Brandmannen. I planeringen ingår också att lokalisera kommunens ungdomsmottag-

14 (24) 58 Arsredovisning 2011 ning till samma byggnad, dock med helt separat ingång. Landstingets verksamheter överflyttas med de personella resurser som finns idag. För vårdcentralen beräknas inte hyreskostnaden öka. För Landstinget innebär det en fördyring om inte nuvarande lokaler kan avyttras/hyras ut till extern hyresgäst. Ungdomsmottagningen har idag lokaler i ett äldre tvåvåningshus på Fiskgatan mitt emot Brandmannen. En flytt är nödvändig pga att nuvarande lokaler ej är handikappanpassade och att huset i övrigt är undermåligt. I dagsläget är det oklart om kommunens byggnadsnämnd kommer att godkänna föreslagen byggnation. Om planerna ej godkänns måste alternativt förslag tas fram och kostnadsberäknas. Bilaga 57 Dnr LD11/03314 Handläggare: Peter Hansson et beslutar a t t överlämna ärendet till Landstingsstyrelsen för beslut. Ekonomidirektör Peter Hansson informerar om Arsredovisning 2011 (dokumenten delas ut till ledamöterna). Bilaga Beslut att flytta distriktssköterskemottagningen från Mockfjärd till lokaler vid Gagnefs vårdcentral, Djurås samt framtida medverkan i familjecen tralsverksamhet i Mockfjärd Dnr LD11/00574 Handläggare Karin Torberger et föreslår Landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta a t t ställa sig bakom förvaltningschefens verkställighetsbeslut nr 26/11 att akut stänga verksamheten i Mockfjärd och flytta distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral samt mödrahälsovård till tillfälliga lokaler vid Gagnefs vårdcentral i Djurås samt a t t med mödra- och barnhälsovård medverka i fortsatt familjecentralsverksamhet i Mockfjärd när ändamålsenliga lokaler är färdigställda och om det inte medför ökade kostnader för vårdcentralen. Bilagor 59 A Inom ramen för åtgärdsplan II föreslogs en flytt av distriktssköterskemottagningen i Mockfjärd. Vid fullmäktige åter-

15 (24) remitterades ärendet i awaktan på att förutsättningarna med Gagnefs kommun klaras ut beträffande Familjens hus. Orsaken till förslaget var dels ett behov av att minska kostnaden för lokalhyra men också att lokalen som användes var utdömd och ska rivas. Det har nu från fastighetsägaren gjorts nya mätningar som påvisar förekomst av nya skadliga ämnen och lokalen måste stängas omedelbart ur arbetsmiljösynpunkt. Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården beslutade därför att omedelbart stänga verksamheten i Mockfjärd. Gagnefs kommun önskar att familjecentral ska finnas kvar i Mockfjärd. Gagnefs kommun har tagit beslut om att bygga ny lokal som ska rymma familjecentral i Mockfjärd. Lokalen finns inom skolornrådet och ska också ge utrymme för verksamhet runt barn och ungas psykiska hälsa. Enligt kommunen ska lokalen vara klar hösten Bilaga 59 B Ordförande Ingalill Persson föredrar ärendet. Protokollsanteckning Lena Reyier (C) deltar ej i beslutet eftersom hon vill återkomma till sammanträde med eventuella synpunkter. 60 Avtal om driftbidrag till kollektivtrafiken Dnr LD11/03247 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår Landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta a t t godkänna Region Dalarnas förslag till avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken. Bilaga 60 Reviderat avtal om driftbidrag avseende kollektivtrafiken i Dalarna är ett viktigt steg i processen för att skapa en struktur i enlighet med den från den 1 januari 2012 gällande lagen 2010:1065 om kollektivtrafik. Avtalet är förändrat utifrån de formella krav som den nya kollektivtrafikiagstiftningen ställer och ändrar alltså inte fördelningen av driftbidraget. Begreppet "driftbidrag" ersätter det nuvarande "ägarbidrag" eftersom Region Dalarna under 2012 tar över ägandet men kommunerna och landstinget har fortsatt finansieringsansvar enligt lag 2010: om kollektivtrafik 2 kap. 1 för den trafik man vill ha.

16 (24) 61 Borgensåtagande för tåginköp Dnr LD11/03247 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår Landstingsstyrelsen föreslå Landstingsfullmäktige besluta a t t godkänna att Region Dalarna tecknar borgen för Transitio AB 's framtida kostnads- och förlustexponering vid framtida avrop av tåg i enlighet med aktieägaravtal avseende Transitio AB, under villkor att Region Dalarna inhämtar Landstingets medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg. 62 Trafikbeställning Vid fullmäktigesammanträdet 20 februari 2012 fattades ett antal beslut gällande den regionala kollektivtrafiken, i enlighet med förslag från Region Dalarna. Borgensåtagande för Tåg i Bergslagens vagnmateriel bröts ut ur förslaget. Enligt det nya avtal som ska gälla för Transitio AB ska varje landsting ansvara för sina upphandlingar av vagnmaterial. I förslaget till avtal återfinns under p 8.1 den reglering som beslutssatsen hänvisar till. Landstinget önskar därför att borgensåtagandet villkoras av medgivande vid varje avrop. Som huvudfinansiär av tågtrafiken krävs att landstinget har kontroll över dessa kostnader. Bilagor 61 Dnr LD12/00449 Handläggare Gösta Andersson et föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta a t t ställa sig bakom förslag till trafikbeställning för åren 2013 respektive 2014 enligt bilagt förslag samt a t t landstingsstyrelsen för egen del uppdrar åt Regionala kollektivtrafikmyndigheten att bedriva särskild kollektivtrafik för sjukresor, i enlighet med villkoren i det tidigare avtalet med Dalatrafik AB. Bilagor 62 A Fr o m har en ny kollektivtrafiklag trätt i kraft som föreskriver inrättande av regional kollektivtrafikmyndighet, RKTM. Myndigheten är placerad som en nämnd inom regionförbundet Region Dalarna. Myndigheten har att upprätta ett trafikförsörjningsprogram som utgör basen för den trafik som ska upphandlas och beslut om s k trafikplikt. Trafikplikt innebär att myndigheten garanterar medborgarna trafik i viss omfattning på vissa linjer. RKTM tar över besluten från Dalatrafik AB gällande vilken trafik som

17 (24) ska bedrivas. Dalatrafik AB, som föreslås bli helägt av Region Dalarna, utgör nu myndighetens verkställande organ i upphandlingsfrågor m.m. Trafikförsö~ningsplanen bygger på de beställningar om trafik som landsting och kommuner gör. Planen kommer att remitteras till kommuner och landsting före fastställande. Nuvarande avtal med de entreprenörer, som verkställer busstrafiken, går ut 1 juli För att skapa förutsättningar för upphandlingen för 2014 är det särskilt viktigt att redan nu redovisa trafikbehoven. Dessa kan då byggas in i trafikförsörjningsplanen. Landstingets hållning inom kollektivtrafiken grundar sig på det trafikpolitiska programmet. I det dokumentet slås fast att trafiksystemet i länet ska byggas upp kring tankar om stråk, noder och lokaltrafik. Den viktigaste uppgiften för landstinget är att säkerställa den regionala trafiken, dvs uppbyggnad av stråk med mål om timmestrafik mellan viktiga orter och centra samt att säkerställa länets stråk till grannlän och huvudorter på längre avstånd. Det som idag kallas regional närtrafik är huvudsakligen trafik mellan kommuner och kan ses som samordnad lokaltrafik. Lokaltrafiken ska säkerställa anslutning via de så kallade noderna till stråken. All regional trafik bör åläggas trafikplikt vilket garanterar medborgarna trafikservice i enlighet med trafikförsörjningsplanen. I trafikbeställningen för 2013 kommer landstinget att upphöra med finansieringen av ett fåtal linjer som benämns regional närtrafik. Det berör Falu och Borlänge kommuner. I dessa fall finns stråktrafik redan etablerad. Under 2012 och 13 kommer landstinget att se över samtliga regionala närtrafiklinjer och tillsammans med berörda kommuner diskutera en renodling av ansvaret i riktning mot att landstinget tar ett utvecklat ansvar för regionala trafiksystemet och kommunerna var och en eller i samspel tar ansvar för den lokala eller interkommunala linjetrafiken. Parallellt har Dalatrafik AB tagit initiativ till att utveckla den anropsstyrda trafiken under begreppet servicetrafik som kan inkludera färdtjänst, sjukresor och vanlig kollektivtrafik. I översynen av linjerna ingår också att landstinget ska överväga att i framtiden ta över viss regional närtrafik eftersom de ingår i stråkbegreppet och i länets stamnät för trafik. I trafikbeställningen för 2014 bör också framför allt det regionala huvudnätetlstråken ses över vad gäller samspel och utveckling tillsammans med angränsande län. Förbindelserna och trafikintensiteten i riktning mot Fagersta - Västerås respektive Borlänge - Gävle och förbindelsen Mora - Stockholm bör ses över.

18 (24) Kostnaderna för den trafik landstinget beställer för 2014 och framåt är svårbedömd. Kostnaden påverkas av kommande avtal med entreprenörerna, av hur den fria marknaden för kollektivtrafik utvecklas och hur resandefrekvens/intäkter utvecklas. Nuvarande bedömning är att privata engagemang kommer att ske i blygsam omfattning. Kostnadsnivån för kollektivtrafiken beräknas för landstingets del öka väsentligt från 2014 jämfört med Det är därför av särskild vikt med noggrann granskning och prioritering i landstingets beställning och noggrann uppföljning av trafikutvecklingen Kostnaden för 2012 beräknas till 157 mkr. Landstingets kostnader för trafik 2013 kan till följd av föreslagen beställning komma att landa på oförändrad eller t o m något lägre nivå än förväntat utfall Utfallet påverkas av i vad mån timmestrafik med tåg kan utvecklas både i riktningen Ludvika- Fagersta som Borlänge Gävle. Landstinget beställer samma utbud av kulturbuss som tidigare. Dessutom ges kollektivtrafikmyndigheten formellt uppdrag att ta in vårt avtal med Dalatrafik AB om sjukresor i den kommande trafikförsörjningsprogrammet I bilagda karta redovisas också landstingets uppfattning om vad som kan anses vara länets huvudstråk. Bilaga 62 B Regionsamordnare Gösta Andersson föredrar ärendet. 63 Avveckling av stiftelsen Dalarnas Forskningsråd (DFR) Dnr LD12/00725 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår Landstingsstyrelsen föreslå Landstingsfullmäktige besluta a t t aweckla stiftelsen Dalarnas Forskningsråd genom att anslaget till DFR överförs till Högskolan Dalarna, a t t ett nytt avtal ska tecknas med Högskolan Dalarna angående anslagets användande samt a t t återrapportera till Landstingsstyrelsen när stiftelsen är avregistrerad. Bakgrund Stiftelsen Dalarnas Forskningsråd (DFR) bildades genom beslut av landstingsfullmäktige den 23 februari 1981, 29. Stiftelsen tillkom för

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 81-98 Sida 1 (17) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid:

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Sammanträdesprotokoll 1 (38) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-02-18--19 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl 9.00-19 februari 2003 kl 14.45 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 27 februari 2003 30 64 ande Yvonne Stålnacke (s), ordförande Folke Spegel (s) Kenneth Backgård (ns) Ann-Christine Åström (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer