&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott"

Transkript

1 I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl , Ingalill Persson (S), ordförande Thomas Ylven (V) Sören Bertilsson (S) Gunnar Barke (S) Lena Reyier (C), ej beslut : 48-49, 50, 52, 54 och 59 Bo Brännström (FP), ej beslut : 48-49, 50, 52, 54 och 66 Tjänstgörande ersätta- Clas Jacobsson (M) för Jan Wiklund (M) ej beslut : 48-49, 50, re 52 och 54 Närvarande ersättare Ann-Catrin Lofvars (M P) Ivan Eriksson (S) Birgitta Sacredeus (KO) Lisbeth Mörk-Amnelius (OSP) Övriga Föredragande Sekreterare Övriga närvarande tjänstemän som deltagit i delar av sammanträdet Karin Stikå Mjöberg och Sven Nilsson Taimi Hermansson Lena Sterner och Carl Gudmundsson Peter Hansson och Lars-Olof Björkqvist 42: Lena Jönsson och Anders Nordahi 62: Gösta Andersson 42 och 44: Kerstin Cederberg Mats Erkes, sin punkt i 43 Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Lena Reyier &J;;j; Talmi He '~#v nsson ~ f/lj-va 1l&~- Ingalill Persson &.ef::1:&

2 (24) BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för pro- Landstingshuset tokollet Underskrift Justeringen har tillkännagivits genom anslag arbetsutskott Datum för anslags nedtagande cz{)l:2 -~'I-O fl

3 (24) INNEHALL: 41 Protokollsjustering Information Ekonomisk uppföljning Upphandling av personaladministrativt system Svar på remiss från Socialdepartementet om framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Svar på remiss från SKL om förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa Utredning och yttrande i anledning av JO-anmälan Verksamhetsberättelse 2011 för Hälso- och sjukvården Verksamhetsberättelse 2011 för Central förvaltning Svar på revisorernas förstudie av hälsovalet i Dalarna Svar på revisorernas granskning av telemedicin i vården Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av rätten till fast vård kontakt Aterkoppling på revisorernas granskning av Landstingets kosthållning ur ett patientperspektiv Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av lokala beredningar Aterkoppling på revisorernas synpunkter/granskning "Politiska sekreterare i landstinget Dalarna" Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av uttag av avgifter för ambulanstransporter Familjecentral Leksand Arsredovisning Beslut att flytta distriktssköterskemottagningen från Mockfjärd till lokaler vid Gagnefs vårdcentral, Djurås samt framtida medverkan i familjecentralsverksamhet i Mockfjärd Avtal om driftbidrag till kollektivtrafiken Borgensåtagande för tåginköp Trafikbeställning Avveckling av stiftelsen Dalarnas Forskningsråd (DFR) Tandådalens rekreationshotell, avgifter för år Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO) - 'Vaccinera alla spädbarn mot hepatit B" Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO) och Carin Malm (KO): "Satsa mer på förebyggande arbete så att liv inte släcks i Dalarna I" Svar på motion från Clas Jacobsson (M) med flera: "Svårt sjuka bör få en egen vård lots"... 23

4 (24) 41 Protokollsjustering 42 Information et beslutar a t t utse Lena Reyier att jämte ordföranden justera sammanträdesprotakollet. et beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. 43 Ekonomisk uppföljning LD12/00279 Chefsjurist Kerstin Cederberg och säkerhets- och miljöchef Anders Nordahi informerar om landstingsdirektörens verkställighetsbeslut om "Fotografering, filmning och ljudupptagning som ej ingår inom hälsaoch sjukvården". Bilaga 42 Ordförande Ingalill Persson, landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och landstingsjurist Lena Jönsson lämnar kompletterande information om ärendet. Dnr LD12/00136 et beslutar a t t anteckna informationen till protokollet. Ekonomidirektör Peter Hansson informerar om uppföljning februari 2011 och resultat, budget bokfört resultat 2012, verksamhetens nettokostnad och avvikelser mot budget, lönekostnader per månad, planeringsförutsättningar 2012 (underlag från SKL Sveriges Kommuner och Landsting), strategi för plan ekonomi 2012, prognos åtgärdsplan 2012, statsbidrag (specialdestinerade) budget 2012 samt prognos Bilaga 43 A Bitr landstingsdirektör Sven Nilsson lämnar kompletterande information om ärendet. Finanschef Mats Erkes informerar om finansförvaltningen: likviditetsaido och prognos, saldo per månadsslut mars 2011-februari 2012, pensionsfond februari 2012, riskrapport 3 gånger/år och awikelser riskkontroll möte 24 februari Bilaga 43 B

5 (24) Personaldirektör Lars-Olof Björkqvist informerar om antal anställda med månadslön, antal anställda, antal årsarbetare/faktiska årsarbetare, arbetade timmar, arbetad övertid och arbetad timtid, arbetade timmar ackumulerat, total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid januari-februari, utveckling sjukfrånvaro i procent, andel korttidssjukfrånvaro (dag 1-14), sjukfrånvaro uttryckt i procent av ordinarie arbetstid och sjukdagar per anställd januari-februari Bilaga 43 C 44 Upphandling av personaladministrativt system Dnr LD LD11/03814 et beslutar a t t uppdra åt landstingsdirektören att initiera en upphandling avseende system för personaladministration, tidrapportering, lönehantering och schemaläggning. Landstinget Dalarna använder sig idag av de personaladministrativa systemen Heroma och Time Care. Installationerna skedde 1995 respektive 1998/99. Landstinget har s k nyttja nd e rätte r till installationerna men äger således inte källkoder till systemen. Avtal om underhåll och support av systemen saknas och betalas därmed på löpande räkning. Arlig kostnad för Heroma beräknas i dagsläget till c a 2,7 mkr och för Time Care till 60 tkr. I samband med projektets inledning gjorde en intern juridisk analys och utredning av Landstinget Dalarnas jurist. Mot bakgrund av analysen beslutade Landstingsdirektören genom verkställighetsbeslut att inleda upphandling av nytt personaladministrativt system. Beslutet har av oklar anledning inte verkställts. Bilaga 44 Mot bakgrund av det avtalslösa tillståndet har Landstinget - i syftet att säkerställa underhåll av befintligt system i awaktan på upphandling av personaladministrativt system - tillsammans med tio andra landsting som använder Heroma ingått i ett projekt tillsammans med Logica AB, som idag äger källkoden till Heroma. Detta har lett fram till ett avtalsförslag som enligt Landstingets jurister inte kan undertecknas mot bakgrund av gällande lagstiftning avseende upphandling. Förhandlingar har därför inletts med Logica AB avseende skälig prisnivå för underhåll och support fram till dess att upphandling kan avslutas. Personaldirektör Lars-Olof Björkqvist och chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet.

6 (24) 45 Svar på remiss från Socialdepartementet om framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Dnr 12/00308 et beslutar a t t avge yttrande enligt bilaga. Bilaga 45 I vårdavgiftsutredningens betänkande lämnas förslag på framtidens högkostnadsskydd i vården. Förslaget innebär på kort sikt att dagens skilda högkostnadsskydd behålls, men årligen räknas upp kopplat till prisbasbeloppet. På längre sikt föreslår utredaren att ett gemensamt högkostnadsskydd införs för läkemedel, sjukvård och sjukresor. Utredaren kommenterar också särskilt att arbetet avgränsats då direktiven omfattar ett mycket större område men utredningstiden som gavs var kort. Ekonomidirektör Peter Hansson lämnar kompletterande information om ärendet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 46 Svar på remiss från SKL om förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa Dnr 12/00333 et beslutar a t t avge yttrande enligt bilaga. Bilaga 46 SKL föreslår att Center för ehälsa i samverkan (CeHis) integreras i SKL och ingår i nyligen inrättade Center för esamhället (CeSam). Uppdraget utvidgas att även omfatta kommuner. CeHis kommer därigenom att företräda landsting, regioner och kommuner i gemensamt arbete för att stärka ehälsa. Vidare föreslås SKL överta ägandet av Inera AB. Detta medför en förbättrad styrning med utgångspunkt från ehälsoperspektiv och ersätter dagens kollektiva ägande av landsting och regioner. Samtidigt renodlas och prioriteras de verksamheter som Inera AB idag utför. Landstinget Dalarna är, med några förtydliganden i svaret, positivt till att CeHis ingår i SKL och CeSam.

7 (24) Landstinget ser också positivt på den föreslagna utvecklingen och förväntar sig tydligare och kostandseffektivare styrning av utförarnivån för nationella etjänster. 47 Utredning och yttrande i anledning av JO-anmälan Dnr LD12/00339 et beslutar a t t avge bilagda yttrande till J ustitieombudsmannen samt a t t uppdra åt landstingsdirektören att uppmärksamma landstingets verksamhetschefer på gällande rutiner kring utlämnande av journalkopior och vikten av att hanteringen blir skyndsam. JO har förelagt Landstingsstyrelsen att inkomma med utredning och yttrande över en anmälan (JO:s dnr ) angående utlämnande av journalhandlingar. Anmälaren har reagerat mot att hon, trots påminnelser, fortfarande inte fått ut journalkopior som begärts utlämnade i september Föreligger förslag till yttrande. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bilaga Verksamhetsberättelse 2011 för Hälso- och sjukvården Dnr LD12/00720 Handläggare: Sven Nilsson et föreslår Landstingsstyrelsen besluta a t t fastställa verksamhetsberättelse 2011 för Hälso- och sjukvården. Föreligger verksamhetsberättelse 2011 för Hälso- och sjukvården. Protokollsanteckning Bilaga 48 Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag.

8 (24) 49 Verksamhetsberättelse 2011 för Central förvaltning Dnr LD12/00719 Handläggare: Sven Nilsson et föreslår Landstingsstyrelsen besluta a t t fastställa verksamhetsberättelse 2011 för Central förvaltning. Föreligger verksamhetsberättelse 2011 för Central förvaltning Protokollsanteckning Bilaga 49 Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag. 50 Svar på revisorernas förstudie av hälsovalet i Dalarna Dnr LD 12/00211 Handläggare Folke Lindqvist et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t överlämna bilagda yttrande, inklusive av ordföranden föreslagna förändringar, till landstingets revisorer. Bilaga 50 Revisorerna vid Landstinget Dalarna har genomfört en granskning med huvudsakligt syfte att belysa effekterna av landstingets införande av hälsoval samt ge underlag för bedömning av behovet av fördjupade granskningar. Inför kommande ställningstagande avseende behovet av ytterligare granskningar vill revisorerna att landstingsstyrelsen yttrar sig över När och på vilket sätt bristerna i bl a ekonomistyrningen av primärvård i egen regi kommer att hanteras. Vilka eventuella planer som finns avseende principerna för etablering och fördelning av stöd inom hälsovalet i glesbygd, samt Vilka planer för hantering av primärvårdsjourerna i länet som finns Revisorerna rekommenderar samtidigt styrelsen att beakta de förslag som lämnats iförstudien.

9 (24) Yrkande Ordförande Ingalill Persson föreslår att sista meningen i yttrandets näst sista stycke kompletteras med texten: "för att minska patientflödet till den specialiserade sjukvårdens akutverksamhet. " Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag. 51 Svar på revisorernas granskning av telemedicin i vården Dnr: LD11/03631 Handläggare: Staffan Johansson et föreslår Landstingsstyrelsen besluta a t t överlämna föreliggande yttrande till landstingets revisorer, samt a t t uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta en övergripande strategi för utveckling av användningen av telemedicinska lösningar i landstinget Dalarna. Bilaga 51 Landstingets revisorer har under hösten 2011 genomfört en granskning av telemedicin i vården med syfte att bedöma om landstingets hälso- och sjukvård på ett ändamålsenligt och effektivt sätt använder telemedicinska lösningar i den kliniska verksamheten. Granskningen visar att telemedicinska lösningar blir allt viktigare inte bara i administrativa sammanhang utan också i hälso- och sjukvårdens kliniska verksamhet, t ex genom distansundersökningar, distanskonsultationer, för att minska resande etc. Inte minst i glesbygd kan telemedicin utgöra ett effektivt sätt att säkerställa en vård med hög kvalitet. Ansvaret för att initiera telemedicinska lösningar i vården inom landstinget Dalarna åvilar i huvudsak respektive verksamhetschef. Revisorernas bedömning är att konsekvensen av denna ansvarsfördelning blir att införandet av nya tillämpningar styrs av den enskilde verksamhetens behov, mognad och intresse och att det saknas en övergripande viljeinriktning och styrning från central politisk och administrativ ledningsnivå. Detta kan, enligt revisorernas förmenande, leda till att satsningar som ur ett mer generellt perspektiv skulle kunna effektivisera vården i t ex glesbygd eller som omfattar flera verksamheter eller hel vårdkedja inte genomförs.

10 (24) Revisorernas samlade bedömning är att landstinget Dalarnas styrning och ledning av den telemedicinska verksamheten, trots flera framgångsrika exempel på telemedicinska tillämpningar, idag inte är ändamålsenlig. Revisorernas rekommenderar Landstingsstyrelsen att följande åtgärder genomförs: Att en person utses som samordnare för telemedicin inom landstinget Dalarna och att en förteckning tas fram för att landstinget på ett bättre sätt ska kunna ha en överblick över befintliga/ pågående telemedicinska lösningar. Gör riskanalyser kopplade till de telemedicinska lösningarna. Syftet är att skapa en övergripande överblick och kontroll över potentiella risker, vilket ökar MIT-enhetens chanser för en övergripande beredskap och framförhållning. Gör en översyn av möteslokaler med videoutrustning för att se om andra möten (där inte videokonferenstekniken används) blockerar för videokonferenser. Tydliggör roller och ansvar avseende underhåll och service av telemedicinsk teknik för att öka beredskap och framförhållning. Marknadsför telemedicinska lösningar inom landstinget genom att bl.a sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel. Ge någon på MIT enheten i uppdrag att omvärldsbevaka det telemedicinska området, Ta fram en övergripande strategi för hur Landstinget Dalarna vill utveckla användningen av telemedicinsk teknik i vården de närmaste åren samt synliggör strategin ute i verksamheterna Information enligt MBA 10 äger rum Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av rätten till fast vård kontakt Dnr LD11/03630 Handläggare Elisabet Franson et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t överlämna bifogat yttrande till landstingets revisorer. Bilaga 52

11 (24) Landstingets revisorer har under 2011 genomfört en granskning med syfte att bedöma om hälso- och sjukvården tillämpar lagstiftningens intentioner med "fasta vård kontakter" på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Landstingets revisorer rekommenderar styrelsen att 1) säkerställa att det finns system och rutiner som garanterar att ny lagstiftning etc implementeras i hälso- och sjukvårdens arbete 2) att i övrigt beakta de synpunkter som förs fram i KPMG:s rapport. Landstingsstyrelsen instämmer i att mer kan göras för att leva upp till lagstiftarens intentioner med ändringen av Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft den 1 juli Samtidigt konstateras att det är svårt att på övergripande nivå bedöma hur stort behovet av fast vård kontakt är och att utifrån det dra slutsatser om lagändringens genomslag. Inom Landstinget Dalarna pågår ett arbete med att utveckla ett gemensamt ledningssystem för hela landstinget. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp lagändringarna från den 1 juli 2010 i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), om fast vårdkontakt, osv. Landstingsstyrelsen avvaktar därför vidare åtgärder tills resultatet av Socialstyrelsens utredning föreligger. Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag. 53 Aterkoppling på revisorernas granskning av Landstingets kosthållning ur ett patientperspektiv Dnr LD11/03377 Handläggare: Johan Hallberg et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t godkänna redovisad återkoppling på revisionsrapport "Granskning av landstingets kosthantering ur ett patientperspektiv. I en av PwC utförd granskning av Landstingets kosthållning ur ett patientperspektiv och i ett PM från Landstingets revisorer i samma ärende lämnas ett antal rekommendationer till landstingsstyrelsen och berörda nämnder.

12 (24) Svar har inte begärts men AU/LS vill ändå avge bifogat yttrande. I återkopplingen beskrivs hur landstinget på flera fronter arbetar med dessa frågor. Bilaga Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av lokala beredningar Dnr LD11/03703 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t godkänna redovisad återkoppling på revisionsrapport " lokala beredningar'. Landstingets revisorer har under 2011 besökt de sex lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna i syfte att få en uppfattning om deras förutsättningar och arbete. Utifrån ett antal iakttagelser gör revisorerna bedömningen att de lokala beredningarna inte är ändamålsenliga. Revisorerna föreslår därför att Landstingsstyrelsen initierar en översyn av beredningarnas roller och funktion. Svar har inte begärts men AU/LS vill ändå avge bifogat yttrande. Landstingsstyrelsen anser sammanfattningsvis att det är för tidigt att göra en översyn av de lokala beredningarna. Bilaga 54 Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) deltar inte i beslutet utan återkommer till sammanträde med ev förslag. 55 Aterkoppling på revisorernas synpunkter/granskning "Politiska sekreterare i landstinget Dalarna" Dnr: LD11/02996 Handläggare: Jens Beronius et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t till revisorerna överlämna bifogad återkoppling angående politiska sekreterare i Landstinget Dalarna samt a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en översyn för att tydliggöra förutsättningarna för de politiska sekreterarnas anställning i landstinget, med återrapport tilllandstingsstyrelsen Bilaga 55

13 (24) Landstingets revisorer har inom ramen för den löpande granskningen av landstingets verksamhet gjort några iakttagelser kring förutsättningarna för de politiska sekreterare, som anställs med stöd av Kommunallagen 4 kap Revisorernas bedömning är att den nuvarande lokala regleringen av anställningarna är otillräcklig och man föreslår att landstingsstyrelsen initierar en översyn för att tydliggöra förutsättningarna för de politiska sekreterarna och dessas organisatoriska placering. Landstingsstyrelsen instämmer i att det finns en otydlighet i anställningarna för de politiska sekreterarna och att detta bör åtgärdas. 56 Aterkoppling till revisorerna på deras granskning av uttag av avgifter för ambulanstransporter Dnr LD11/02997 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t godkänna redovisad återkoppling på revisionsrapport "Uttag av avgifter för ambulanstransporter". 57 Familjecentral Leksand Landstingets revisorer har uppmärksammat regelverk kring avgiftsuttag i olika former. De har därvid noterat att förslag om avgifter inte alltid har den tydlighet som behövs för att de ska kunna utdebiteras. Vad gäller den införda avgiften för ambulanstransporter bedömer revisorerna att regleringen skapar utrymme för olika tolkningar. Svar har inte begärts men AU/LS vill ändå avge bifogat yttrande. Landstingsstyrelsen avser att efterkomma revisorernas förslag vad gäller beslutsunderlag för beslut om landstingets avgifter. Dnr LD12/00724 Handläggare Karin Torberger Bilaga 56 et föreslår landstingsstyrelsen besluta a t t tillstyrka bildandet aven familjecentral i Leksand i samverkan mellan primärvården och kommunen under förutsättning att det inte innebär en ökad kostnad för vårdcentralens verksamhet. Primärvården i Leksand och Leksands kommun har önskemål om att starta en gemensam Familjecentral i aktivitetshuset Brandmannen. I planeringen ingår också att lokalisera kommunens ungdomsmottag-

14 (24) 58 Arsredovisning 2011 ning till samma byggnad, dock med helt separat ingång. Landstingets verksamheter överflyttas med de personella resurser som finns idag. För vårdcentralen beräknas inte hyreskostnaden öka. För Landstinget innebär det en fördyring om inte nuvarande lokaler kan avyttras/hyras ut till extern hyresgäst. Ungdomsmottagningen har idag lokaler i ett äldre tvåvåningshus på Fiskgatan mitt emot Brandmannen. En flytt är nödvändig pga att nuvarande lokaler ej är handikappanpassade och att huset i övrigt är undermåligt. I dagsläget är det oklart om kommunens byggnadsnämnd kommer att godkänna föreslagen byggnation. Om planerna ej godkänns måste alternativt förslag tas fram och kostnadsberäknas. Bilaga 57 Dnr LD11/03314 Handläggare: Peter Hansson et beslutar a t t överlämna ärendet till Landstingsstyrelsen för beslut. Ekonomidirektör Peter Hansson informerar om Arsredovisning 2011 (dokumenten delas ut till ledamöterna). Bilaga Beslut att flytta distriktssköterskemottagningen från Mockfjärd till lokaler vid Gagnefs vårdcentral, Djurås samt framtida medverkan i familjecen tralsverksamhet i Mockfjärd Dnr LD11/00574 Handläggare Karin Torberger et föreslår Landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta a t t ställa sig bakom förvaltningschefens verkställighetsbeslut nr 26/11 att akut stänga verksamheten i Mockfjärd och flytta distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral samt mödrahälsovård till tillfälliga lokaler vid Gagnefs vårdcentral i Djurås samt a t t med mödra- och barnhälsovård medverka i fortsatt familjecentralsverksamhet i Mockfjärd när ändamålsenliga lokaler är färdigställda och om det inte medför ökade kostnader för vårdcentralen. Bilagor 59 A Inom ramen för åtgärdsplan II föreslogs en flytt av distriktssköterskemottagningen i Mockfjärd. Vid fullmäktige åter-

15 (24) remitterades ärendet i awaktan på att förutsättningarna med Gagnefs kommun klaras ut beträffande Familjens hus. Orsaken till förslaget var dels ett behov av att minska kostnaden för lokalhyra men också att lokalen som användes var utdömd och ska rivas. Det har nu från fastighetsägaren gjorts nya mätningar som påvisar förekomst av nya skadliga ämnen och lokalen måste stängas omedelbart ur arbetsmiljösynpunkt. Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården beslutade därför att omedelbart stänga verksamheten i Mockfjärd. Gagnefs kommun önskar att familjecentral ska finnas kvar i Mockfjärd. Gagnefs kommun har tagit beslut om att bygga ny lokal som ska rymma familjecentral i Mockfjärd. Lokalen finns inom skolornrådet och ska också ge utrymme för verksamhet runt barn och ungas psykiska hälsa. Enligt kommunen ska lokalen vara klar hösten Bilaga 59 B Ordförande Ingalill Persson föredrar ärendet. Protokollsanteckning Lena Reyier (C) deltar ej i beslutet eftersom hon vill återkomma till sammanträde med eventuella synpunkter. 60 Avtal om driftbidrag till kollektivtrafiken Dnr LD11/03247 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår Landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta a t t godkänna Region Dalarnas förslag till avtal om driftbidrag för kollektivtrafiken. Bilaga 60 Reviderat avtal om driftbidrag avseende kollektivtrafiken i Dalarna är ett viktigt steg i processen för att skapa en struktur i enlighet med den från den 1 januari 2012 gällande lagen 2010:1065 om kollektivtrafik. Avtalet är förändrat utifrån de formella krav som den nya kollektivtrafikiagstiftningen ställer och ändrar alltså inte fördelningen av driftbidraget. Begreppet "driftbidrag" ersätter det nuvarande "ägarbidrag" eftersom Region Dalarna under 2012 tar över ägandet men kommunerna och landstinget har fortsatt finansieringsansvar enligt lag 2010: om kollektivtrafik 2 kap. 1 för den trafik man vill ha.

16 (24) 61 Borgensåtagande för tåginköp Dnr LD11/03247 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår Landstingsstyrelsen föreslå Landstingsfullmäktige besluta a t t godkänna att Region Dalarna tecknar borgen för Transitio AB 's framtida kostnads- och förlustexponering vid framtida avrop av tåg i enlighet med aktieägaravtal avseende Transitio AB, under villkor att Region Dalarna inhämtar Landstingets medgivande inför varje nytt beslut om avrop av tåg. 62 Trafikbeställning Vid fullmäktigesammanträdet 20 februari 2012 fattades ett antal beslut gällande den regionala kollektivtrafiken, i enlighet med förslag från Region Dalarna. Borgensåtagande för Tåg i Bergslagens vagnmateriel bröts ut ur förslaget. Enligt det nya avtal som ska gälla för Transitio AB ska varje landsting ansvara för sina upphandlingar av vagnmaterial. I förslaget till avtal återfinns under p 8.1 den reglering som beslutssatsen hänvisar till. Landstinget önskar därför att borgensåtagandet villkoras av medgivande vid varje avrop. Som huvudfinansiär av tågtrafiken krävs att landstinget har kontroll över dessa kostnader. Bilagor 61 Dnr LD12/00449 Handläggare Gösta Andersson et föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta a t t ställa sig bakom förslag till trafikbeställning för åren 2013 respektive 2014 enligt bilagt förslag samt a t t landstingsstyrelsen för egen del uppdrar åt Regionala kollektivtrafikmyndigheten att bedriva särskild kollektivtrafik för sjukresor, i enlighet med villkoren i det tidigare avtalet med Dalatrafik AB. Bilagor 62 A Fr o m har en ny kollektivtrafiklag trätt i kraft som föreskriver inrättande av regional kollektivtrafikmyndighet, RKTM. Myndigheten är placerad som en nämnd inom regionförbundet Region Dalarna. Myndigheten har att upprätta ett trafikförsörjningsprogram som utgör basen för den trafik som ska upphandlas och beslut om s k trafikplikt. Trafikplikt innebär att myndigheten garanterar medborgarna trafik i viss omfattning på vissa linjer. RKTM tar över besluten från Dalatrafik AB gällande vilken trafik som

17 (24) ska bedrivas. Dalatrafik AB, som föreslås bli helägt av Region Dalarna, utgör nu myndighetens verkställande organ i upphandlingsfrågor m.m. Trafikförsö~ningsplanen bygger på de beställningar om trafik som landsting och kommuner gör. Planen kommer att remitteras till kommuner och landsting före fastställande. Nuvarande avtal med de entreprenörer, som verkställer busstrafiken, går ut 1 juli För att skapa förutsättningar för upphandlingen för 2014 är det särskilt viktigt att redan nu redovisa trafikbehoven. Dessa kan då byggas in i trafikförsörjningsplanen. Landstingets hållning inom kollektivtrafiken grundar sig på det trafikpolitiska programmet. I det dokumentet slås fast att trafiksystemet i länet ska byggas upp kring tankar om stråk, noder och lokaltrafik. Den viktigaste uppgiften för landstinget är att säkerställa den regionala trafiken, dvs uppbyggnad av stråk med mål om timmestrafik mellan viktiga orter och centra samt att säkerställa länets stråk till grannlän och huvudorter på längre avstånd. Det som idag kallas regional närtrafik är huvudsakligen trafik mellan kommuner och kan ses som samordnad lokaltrafik. Lokaltrafiken ska säkerställa anslutning via de så kallade noderna till stråken. All regional trafik bör åläggas trafikplikt vilket garanterar medborgarna trafikservice i enlighet med trafikförsörjningsplanen. I trafikbeställningen för 2013 kommer landstinget att upphöra med finansieringen av ett fåtal linjer som benämns regional närtrafik. Det berör Falu och Borlänge kommuner. I dessa fall finns stråktrafik redan etablerad. Under 2012 och 13 kommer landstinget att se över samtliga regionala närtrafiklinjer och tillsammans med berörda kommuner diskutera en renodling av ansvaret i riktning mot att landstinget tar ett utvecklat ansvar för regionala trafiksystemet och kommunerna var och en eller i samspel tar ansvar för den lokala eller interkommunala linjetrafiken. Parallellt har Dalatrafik AB tagit initiativ till att utveckla den anropsstyrda trafiken under begreppet servicetrafik som kan inkludera färdtjänst, sjukresor och vanlig kollektivtrafik. I översynen av linjerna ingår också att landstinget ska överväga att i framtiden ta över viss regional närtrafik eftersom de ingår i stråkbegreppet och i länets stamnät för trafik. I trafikbeställningen för 2014 bör också framför allt det regionala huvudnätetlstråken ses över vad gäller samspel och utveckling tillsammans med angränsande län. Förbindelserna och trafikintensiteten i riktning mot Fagersta - Västerås respektive Borlänge - Gävle och förbindelsen Mora - Stockholm bör ses över.

18 (24) Kostnaderna för den trafik landstinget beställer för 2014 och framåt är svårbedömd. Kostnaden påverkas av kommande avtal med entreprenörerna, av hur den fria marknaden för kollektivtrafik utvecklas och hur resandefrekvens/intäkter utvecklas. Nuvarande bedömning är att privata engagemang kommer att ske i blygsam omfattning. Kostnadsnivån för kollektivtrafiken beräknas för landstingets del öka väsentligt från 2014 jämfört med Det är därför av särskild vikt med noggrann granskning och prioritering i landstingets beställning och noggrann uppföljning av trafikutvecklingen Kostnaden för 2012 beräknas till 157 mkr. Landstingets kostnader för trafik 2013 kan till följd av föreslagen beställning komma att landa på oförändrad eller t o m något lägre nivå än förväntat utfall Utfallet påverkas av i vad mån timmestrafik med tåg kan utvecklas både i riktningen Ludvika- Fagersta som Borlänge Gävle. Landstinget beställer samma utbud av kulturbuss som tidigare. Dessutom ges kollektivtrafikmyndigheten formellt uppdrag att ta in vårt avtal med Dalatrafik AB om sjukresor i den kommande trafikförsörjningsprogrammet I bilagda karta redovisas också landstingets uppfattning om vad som kan anses vara länets huvudstråk. Bilaga 62 B Regionsamordnare Gösta Andersson föredrar ärendet. 63 Avveckling av stiftelsen Dalarnas Forskningsråd (DFR) Dnr LD12/00725 Handläggare: Kerstin Cederberg et föreslår Landstingsstyrelsen föreslå Landstingsfullmäktige besluta a t t aweckla stiftelsen Dalarnas Forskningsråd genom att anslaget till DFR överförs till Högskolan Dalarna, a t t ett nytt avtal ska tecknas med Högskolan Dalarna angående anslagets användande samt a t t återrapportera till Landstingsstyrelsen när stiftelsen är avregistrerad. Bakgrund Stiftelsen Dalarnas Forskningsråd (DFR) bildades genom beslut av landstingsfullmäktige den 23 februari 1981, 29. Stiftelsen tillkom för

19 (24) att motta, förvalta och disponera medel i syfte att främja forskning i Kopparbergs län inom områdena produkter, processer och energiformer; hälso- och sjukvårdsforskning samt samhällsbyggande. Vid inrättandet av DFR beslutades att landstinget skulle ansvara för stiftelsens basorganisation som bestod aven forskningssamordnare och assistent. Sedan stiftelsens bildande har verksamheten förändrats i betydande utsträckning. Den landstingsanknutna ledningsorganisation som fanns vid stiftelsens bildande har upphört. Centrum för klinisk forskning (CKF) har bildats i samarbete med Uppsala universitet och tagit hand om den kliniska hälso- och sjukvårdsforskningen. Inom DFR finns nu 23 tjänster för forskning inom stiftelsens ändamålsområden; många på uppdrag av länets kommuner. DFR har utvecklats till en egen forskningsorganisation. Med tiden har det blivit uppenbart för stiftaren, Landstinget Dalarna, att forskningen inte gagnas av att bedrivas utifrån denna begränsade plattform. Landstingets forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) utreddes under hösten 2011 av Mats Eriksson vid Örebro universitet. Utredningen konstaterade att DFR:s roll som utredningsinstitut ligger allt för långt från landstingets behov. Landstinget finansierar årligen DFR med ca 2,4 mkr per år. Av de tolv förslag som utredningen överlämnade i januari 2012 var ett att tillvara kompetensen vid DFR på ett optimalt sätt. Samarbete har sökts med Högskolan Dalarna då utgångspunkten varit att forskning stimuleras aven större arena och ett ökat utbyte med forskare från olika ämnesområden. Vid DFR:s styrelsesammanträde den 11 november 2011 beslutade styrelsen att DFR:s verksamhet ska samordnas med verksamheten vid högskolan Dalarna. Juridiska förutsättningar Stiftelsen Dalarnas Forskningsråd utgör en egen juridisk person vars verksamhet styrs av stiftelseiagen (1994: 1220) och stiftelsens stadgar. Enligt stiftelseiagen 2 kap 1 ska föreskrifterna i stiftelseförordnandet följas vid förvaltningen av stiftelsens angelägenheter, om inte föreskrifterna strider mot någon bestämmelse i stiftelseiagen. I stiftelsens stadgar finns sådana motstridande bestämmelser som att vid aweckling av stiftelsen ska, stiftaren, Landstinget Dalarna, besluta om disposition av stiftelsens eventuellt kvarvarande tillgångar och att stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn. Enligt stiftelseiagen svarar endast stiftelsens tillgångar för dess förpliktelser och tillgångarna ska användas för dess ändamål. Intill dess att stiftelsen har förbrukat sina tillgångar, svarar stiftelsens styrelse ensamt för användningen av dess tillgångar och att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Enligt 9 kap 1 står en stiftelse med egen för-

20 (24) valtning under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i ett enskilt fall besluta att en annan myndighet ska vara tillsynsmyndighet för en stiftelse. För DFR:s vidkommande har Kammarkollegiet den 10 maj 2011 beslutat att Länsstyrelsen i Östergötlands län ska vara tillsynsmyndighet. Styrelsen för en stiftelse får i visst fall besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta enligt 6 kap 5 stiftelse Iagen. Förutsättningarna för att göra detta är inte uppfyllda. Stiftelsen är emellertid anslagsfinansierad av Landstinget Dalarna och har inget eget kapital som långsiktigt säkrar dess fortlevnad. Landstinget önskar nu överföra det forskningsanslag som tidigare har utbetalats till DFR till Högskolan Dalarna för att verksamheten ska kunna fortsätta i Högskolans regi. Därmed kommer på sikt stiftelsens tillgångar att förbrukas och stiftelsen att avregistreras när det inte längre finns vare sig tillgångar eller skulder kvar. DFR:s personal kommer genom verksamhetsövergång att övergå till Högskolan Dalarna. Yrkande Ordförande Ingalill Persson föredrar ärendet och föreslår kompletterande att-sats: a t t ett nytt avtal ska tecknas med Högskolan Dalarna angående anslagets användande. 64 Tandådalens rekreationshotell, avgifter för år 2012 Dnr LD12/00787 Handläggare: Kerstin Nilsson et föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta a t t för vistelsen vid Tandådalens rekreationshotell under 2012, av personer hemmahörande i Dalarna, ta ut en avgift per vecka med kr för vuxna och 1000 kr för barn och ungdom, a t t för personer från annat landsting ta ut en avgift per vecka av kr för vuxna och kr för barn och ungdom, a t t för vistelse kortare tid vid Tandådalens rekreationshotell2012, av personer hemmahörande i Dalarna ta ut en avgift de första två dygnen med 600 kr per dygn och därefter med 500 kr per dygn för resterande, och för barn och ungdom de första två dygnen med 250 kr per dygn och därefter med 200 kr per dygn för resterande samt a t t för personer från annat landsting ta ut en avgift de första två dygnen med 850 kr per dygn och därefter 750 kr per dygn för resterande, och för barn och ungdom de första två dygnen med 300 kr per dygn och därefter 250 kr per dygn för resterande.

Handlingarna med beslutsnivå arbetsutskottet finns också att tillgå på Internet, adress Måndag , kl 10.

Handlingarna med beslutsnivå arbetsutskottet finns också att tillgå på Internet, adress  Måndag , kl 10. I II landstinget 1 (9) Plats Landstingshuset, Falun, sammanträdesrum Futurum Handlingarna med beslutsnivå arbetsutskottet finns också att tillgå på Internet, adress www.ltdalarna.se. Tid Måndag 2012-03-12,

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde I l) ~ Landstinget DALARNA Sammanträde 2013-06-03 49-50 Sida 1 (5) Protokoll från s sammanträde Tid: 2013-06-03, kl 10.00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott I ~ landstinget II DALARNA Ledningsenhet 000517 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Dnr LD13/01027 Uppdnr 513 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

I II landstinget. ~ Carl GUd~unry %; fa.~ I ~[~ Ni n~~),%stafsson och Björn Hammarskjöld SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen

I II landstinget. ~ Carl GUd~unry %; fa.~ I ~[~ Ni n~~),%stafsson och Björn Hammarskjöld SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen I II landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2012-03-26 Paragrafer Sid a 27-57 1 (32) Plats och tid Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Landstingshuset,

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett "FUNKsam" för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett FUNKsam för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer I l) ~ landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-09-23 Sida 1 (4) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00590 Uppdnr 508 000509 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod I II ~ Landstinget DALARNA 2014-06-16- Datum -17 Sida 1 (4) Administrativ enhet 000094 Dnr LD14/01455 Uppdnr 790 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Politisk organisation kommande mandatperiod

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor I II ~ Landstinget DALARNA Persona/enhet ~JLAGA AU ~ 17A Datum 2013-01-14 1 (3) Dnr LD12103031 Uppdnr 397 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2016-03-29 Sida 1 (11) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-03-29, kl 09:30 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (8)

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (8) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet 2010-02-17 1-8 1(8) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Sören Bertilsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser HSN 2017-01-31, 3/17 Dnr: LD16/04236 Bestämmelserna gäller fr.o.m. protokollsjustering 2017-02-08 1 Företrädarskap... 3 1.1 Brådskande beslut... 3 1.2

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns.

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. I II ~, Landstinget DALARNA Personalen het g()~, BESLUTSUND~~AG -() lss 1'1-1l_ ~I TT Datum 2013-01-28 1 (3) Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Svar på revisorernas granskning

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

I'Jlandstinget. Protokoll Fastighetsnämnden. Protokoll från Fastighetsnämndens sammanträde. Fastighetsförvaltning

I'Jlandstinget. Protokoll Fastighetsnämnden. Protokoll från Fastighetsnämndens sammanträde. Fastighetsförvaltning I'Jlandstinget.. DALARNA Sammanträde 2012-03-29 13-18 Sida 1 (6) från s sammanträde Tid: 2012-03-29 kl 14:00-16:00 Plats: Landstingshuset, Rådslaget Beslutande Gunnar Barke (S), Ordförande Kerstin Lundh

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.00 Ajournering 14.42-14.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , 09:00-12:00 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , 09:00-12:00 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Esse Petersson (FP), ersätter Lena Skaring

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator I II ~ Landstinget DALARNA 00009 ~ BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2013-06-10- Datum -11 Sida 1 (2) Medicinsk enhet Dnr LD12/03640 Uppdnr 422 2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2011-02-16 1-10 1(7) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 14.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Utses att justera Sören Bertilsson, ordförande,

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter I ~ Landstinget - DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv 0004 59 Dnr LD15/007 44 Uppdnr 1181 2015-10-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet

FÖRSLAG 2015:79 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet FÖRSLAG 2015:79 LS 2015-0736 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2015:11 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om meddelarfrihet Stockholms läns landsting 20 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 8/2015

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. I l) landstinget DALARNA Sammanträde 2014-03-03 Sida 1 (13) Sammanträde i Tid: Måndag 2014-03-03 kl 9:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer