Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny"

Transkript

1 Inte bara Vaxholm

2 Landsorganisationen i Sverige 2007 Text: Jaan-Peeter Kask Foto: Mats Andersson, Niklas Larsson, Roger Lundsten, Björn Ullhagen, Sonny Tumbelaka/Scanpix Grafisk form: LO Original: ETC Tryck: Modintryckoffset AB ISBN LO

3 Innehållsförteckning Förord 5 Inte bara Vaxholm 7 Samma frågor idag som för 100 år sedan 8 Grundbulten är löftet 9 Ett litet bygge som blev en stor affär 13 Hade konflikten kunnat undvikas? 18 Arbetsgivare talar ut: Kollektivavtal är bra 20 Så utnyttjas utländska arbetare i Sverige 23 El-tvåan räddade mer än en halv miljon kronor 25 Hur upptäcks dubbla avtal? 29 När facket talar polska bryts isen 31 Nu finns ett avtal som ska motverka lönedumpning 34 Vad gäller för utländsk konkurrens i Sverige? 36 Fackets globala nätverk 39 Vi blir allt mer beroende av omvärlden 44 Här är den globala löneligan 48 På idyllens Bali hotas facket med k-pist 51 Vietnamesiska fackligt aktiva får stöd för att förhandla 55 Facket måste ta steget in i beslutsrummen 59

4 Blokadskyltar sattes upp vid skolbygget i Vaxholm.

5 Förord Fackliga segrar är inte vunna för alltid. Vi måste fortsätta kämpa för våra fackliga rättigheter och vi måste kämpa mot de krafter som vill ställa löntagare mot löntagare. Det främsta skyddet mot det är starka kollektivavtal. Idén om kollektivavtal bygger på solidaritet, på insikten om ett gemensamt intresse. Att de egna villkoren inte kan skyddas om andra tvingas sälja sitt arbete billigare. Det handlar om att förhindra underbudskonkurrens. Villkoren på arbetsmarknaden regleras bäst genom avtal mellan parterna. Det är ett enkelt och accepterat sätt att byta arbetsskyldighet och arbetsfred mot garanterade löne- och anställningsvillkor. Med starka kollektivavtal stärks tryggheten för de anställda. Vi ska inte konkurrera med sänkta löner och försämrad trygghet för löntagarna. Vi ska konkurrera med välutbildade löntagare som får och tar ansvar och med bra relationer mellan parterna på arbetsmarknaden. Wanja Lundby-Wedin

6

7 Inte bara Vaxholm Vaxholm Bryssel Vietnam. Tre arenor för fackligt engagemang. I Vaxholm tog Byggnads strid för att svenska avtal ska gälla i Sverige. I Bryssel agerar LO och TCO för att förhindra att EU:s tjänstedirektiv öppnar för lönedumpning och diskriminering. I Vietnam utbildar IF Metall vietnamesiska fackföreningar när de nu för första gången ska förhandla med en privat arbetsgivare. Tre platser tre olika former av fackligt arbete men samma mål. Globaliseringen har ändrat förutsättningarna, men grunddragen i löntagarnas kamp är desamma som i alla tider: Facklig organisering. Kamp för kollektivavtal. Internationellt fackligt samarbete. Solidaritet över gränserna. Den här broschyren handlar om hur den fackliga rörelsen möter globaliseringen.

8 Samma frågor idag som för 100 år sedan 1886 hölls den första nordiska arbetarekongressen i Göteborg. Under tiden fram till första världskriget hölls ytterligare sju sådana kongresser. Mötena var ett sätt att samordna den politiska och den fackliga strategin inom den nordiska arbetarrörelsen. När det gäller synen på internationellt samarbete är många av den tidens idéer fortfarande giltiga idag. De frågor och problem som var uppe på dagordningen skiljer sig inte heller i grunden från nutidens hölls arbetarekongressen på Folkets Hus i Stockholm. Arrangemanget omfattade bland annat en välkomstfest på det nybyggda Stockholms stadion med omkring deltagare. En effektiv internationell solidaritet är särskilt viktig nu då de fackliga striderna blivit så omfattande att de enskilda ländernas resurser inte räcker till, konstaterade kongressen och uppmanade förbunden att stärka sina internationella förbindelser. Mellan de skandinaviska länderna fanns avtal om ömsesidigt understöd vid strejker. Frågan om utländsk arbetskraft och lönedumpning stod på dagordningen också Då var det invandring av säsongsarbetare från Galizien och Polen till jordbruket och industrin som upplevdes som ett problem. Galizierna accepterade låga löner och undermåliga bostäder och utnyttjades också som strejkbrytare mot fackföreningsrörelsen. Arbetarekongressen erkände det berättigade i att de skilda ländernas arbetare sökte sin utkomst där den kunde erhållas, men diskuterade samtidigt att genom lagstiftning tillförsäkra utländska arbetare lön och arbetstid enligt avtal eller gällande villkor på orten. Garantier krävdes för att arbetarna skulle få lönen utbetald, acceptabla bostäder och rimliga arbetsvillkor. De fackliga och politiska centralorganisationerna uppmanades av kongressen att bedriva agitations- och upplysningsarbete både i det land som arbetarna kom ifrån och i det land där de arbetade. Syftet var att klargöra för de utländska arbetarna deras solidaritetsförpliktelser för att motverka att de uppträder som lönenedpressare eller strejkbrytare. De arbetare som beger sig till ett annat land bör uppmanas att inträda i berörda fackliga och politiska arbetarorganisationer.

9 Grundbulten är löftet Kärnan i en fackförening är kollektivavtalet och löftet att medlemmarna inte ska konkurrera med varandra på arbetsmarknaden med sämre löner och villkor. De som arbetar inom samma fack har en gång bildat fackföreningen för att bestämma priset och villkoren för sitt arbete. Genom att förhindra underbudskonkurrens om löner och arbetsvillkor blir de starkare mot den gemensamma motparten, arbetsgivaren. Handel över gränserna komplicerar den här bilden något, men i grunden handlar det om samma sak. Kollektivavtalet Kollektivavtalet är ett skriftligt undertecknat avtal mellan arbetsgivare och löntagare om löner och annat som rör förhållandena på arbetsplatsen. Med ett kollektivavtal slipper löntagarna förhandla ensamma mot arbetsgivaren. Styrkan i kraven ökar också om man går samman än om var och en ska förhandla själv. Kollektivavtalet lägger fast lönenivån under avtalsperioden. Ingen ska behöva eller får gå under den nivån. Ingen enskild anställd ska kunna lockas att försämra sina villkor för att uppnå andra fördelar, därför att det som den ene känner sig tvingad att acceptera sedan kan drabba alla andra anställda. Eftersom kollektivavtalet gäller också de anställda på arbetsplatsen som inte är med i facket kan arbetsgivaren inte heller anställa oorganiserade till lägre lön. För arbetsgivarna löser kollektivavtalet problemet med att garantera produktionen. Så länge arbetsgivaren uppfyller villkoren i avtalet så är han i princip garanterad arbetsfred. Genom kollektivavtalet slipper arbetsgivaren också förhandla ensam och får stöd att hålla emot kraven på den egna arbetsplatsen. Kollektivavtalet gäller inte bara löner utan också arbetstider, arbetsvillkor, pensioner, avtalsförsäkringar osv. Eftersom kollektivavtalet spelar en så central roll för regleringen av villkoren på arbetsmarknaden är det också viktigt att det värnas. Detta intresse finns hos båda parter. Kollektivavtalsmodellen fungerar bäst när den bygger på starka organisationer som aktivt hävdar kollektivavtalet med information och argumentation. Om anslutningsgraden är låg blir det svårare att hävda kollektivavtalets ställning. Historiskt har modellen fungerat bra i Sverige.

10 Antalet avtalsstridiga konflikter är mycket litet. Men om inte förhandling hjälper återstår till sist stridsåtgärder som det yttersta medlet att värna kollektivavtalet. Stridsåtgärder Skälet till att arbetsgivare vägrar teckna avtal är nästan alltid att man vill konkurrera med sämre löner och arbetsvillkor. Avtalslösa företag undergräver därmed kollektivavtalet och löftet om att det inte ska gå att konkurrera med lägre löner och arbetsvillkor. Stridsåtgärder är den fackliga organisationens starkaste medel för att få till stånd ett kollektivavtal. Genom att blockera anställning hos en arbetsgivare ökar pressen på denne att teckna avtal. Anställningsblockad för att få till stånd ett kollektivavtal är ett starkt påtryckningsmedel som motiveras av vikten av att kollektivavtalet får så bred täckning som möjligt. Om många arbetsgivare vägrar teckna avtal undermineras avtalsmodellen och företagen konkurrerar inte på lika villkor. Därför är det också ett arbetsgivarintresse att så många arbetsgivare som möjligt är bundna av avtalet. Press på en arbetsgivare som vägrar teckna avtal med hjälp av stridsåtgärder borde alltså vara ett gemensamt intresse för löntagare och arbetsgivare. I grunden handlar det nämligen om att värna kollektivavtalsmodellen. Varsel om anställningsblockader förekommer regelbundet. De flesta slutar med att man kommer överens, avtal tecknas innan varslet behöver verkställas. Att blockader verkställs är ovanligt. Det globala löftet Arbetarna i ett land har lovat att inte konkurrera med varandra om löner och arbetsvillkor. Men om varorna säljs på världsmarknaden konkurrerar man ju med arbetare i andra länder. Då kan lägre löner och sämre arbetsvillkor i ett land mycket väl konkurrera ut produktionen i ett annat land. Vad har det då blivit av det gemensamma löftet? I princip accepterar löntagare världen över en fri handel som innefattar konkurrens mellan länder med olika lönenivåer. Länder med högre löner har ofta andra fördelar som uppväger konkurrensen från de låga lönerna. Men konkurrensen får inte ske till priset av att människor tvingas acceptera löner som det inte går att leva på eller orimliga arbetsvillkor. När arbetare från olika länder världen över lovar att inte konkurrera med varandra om löner och arbetsvillkor formuleras löftet lite annorlunda: Kärnan i en global facklig rörelse är löftet att inte konkurrera med varandra på arbetsmarknaden med löner som omöjliggör ett drägligt liv, 10

11 eller arbetsvillkor som kränker arbetare och riskerar deras hälsa. Inte heller accepteras att barn utnyttjas. Grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter måste gälla alla. Det globala löftet går hand i hand med det nationella löftet. Företag som vill producera varor eller tjänster och göra det i ett annat land måste acceptera de villkor som råder i landet ifråga. Om inte så undergrävs det nationella löftet. Det globala löftet säkrar att det inte är möjligt att konkurrera på världsmarknaden genom att sälja varor och tjänster som produceras genom kränkningar av grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter. 11

12 12 Elmars Klavins, lettisk byggarbetare på skolbygget i Vaxholm.

13 Ett litet bygge som blev en stor affär Söderfjärdsskolan i Vaxholm var en av tusentals byggen som påbörjades i Sverige sommaren Hela projektet var kostnadsberäknat till 35 miljoner kronor, ett relativt litet objekt. Ändå blev skolan i Vaxholm mer omskriven än någon annan svensk byggarbetsplats under Vaxholm blev ett begrepp som tusentals fackligt aktiva och arbetsgivare i hela Europa känner till och har diskuterats både i den svenska riksdagen och i Europaparlamentet. Vad var det som gjorde att skolbygget i Vaxholm fick så starkt genomslag och blev symbolen för en internationell arbetsrättsstrid? Det finns flera förklaringar till det. Några ville ifrågasätta och testa hur den svenska avtalsmodellen förhåller sig till EU:s regler om fri rörlighet för arbetskraften. Både agerandet från företaget Laval un Partneri och från lettiska regeringen tydde på en vilja att driva saken. Vaxholms-bygget åskådliggjorde globaliseringen. Frågan om vilka löner som ska gälla för utländsk arbetskraft i Sverige ställdes på sin spets. Vaxholms-fallet belyste de skillnader som finns mellan många länder i EU och Sverige när det gäller regleringen av lägstalönerna. Frågan har aldrig prövats Medan majoriteten av länder i övriga Europa har minimilöner eller allmängiltigförklarade avtal så har Sverige och Danmark ett system där kollektivavtalen bestämmer lönenivån. Frågan om hur den svenska och den danska modellen passar ihop med EU:s lagstiftning har aldrig prövats. Det skulle kunna vara vilket som helst av tusen andra byggen, men det blev alltså Vaxholm. När Vaxholms kommun gick ut med upphandlingen ställde kommunen faktiskt krav på kollektivavtal. Baltic Bygg, det företag som tog hem anbudet, förband sig också att teckna avtal i det kontrakt som upprättades med kommunen. Men när Baltic Bygg i sin tur anlitade Laval un Partneri som entreprenör hade intresset för avtal minskat. Varför? Den frågan är än mer berättigad eftersom företaget faktiskt tidigare haft avtal med Byggnads. Enligt Laval un Partneri ställde Byggnads krav på 145 kronor i timlön, 13

14 en lön som företaget inte skulle klara med det anbud man lagt. Byggnads förnekar att krav ställts på en viss timlön för att få till stånd ett kollektivavtal. Däremot har facket upplyst om att genomsnittslönen i stockholmsregionen var 145 kronor i timmen. Vid det tillfälle då Laval slutligen nekade till att teckna kollektivavtal stod det i vart fall fullständigt klart att förhandlingarna gällde ett avtal, inte en viss timlön. Byggnads förhandlare uppfattade att företaget medvetet valde att ta striden och att advokater inkopplades ganska snabbt. Med advokaterna blev det också en annan samtalston än vid vanliga avtalsförhandlingar. De hade inte för avsikt att teckna avtal, säger Lars Holmström, ombudsman på Byggettan, som skött kontakterna med Laval un Partneri sedan advokaterna kopplats in i förhandlingarna. Stupstocken Laval un Partneri påstod sig vara beredd att betala avtalets lägsta nivå, den så kallade stupstocken, som innebar 109 kronor i timmen. Tidningen Byggnadsarbetaren har dock visat att de verkliga löner som betalades ut låg på mellan 20 och 35 kronor i timmen. Bland annat verifieras det av inkomstdeklarationer som Laval lämnat in till de lettiska skattemyndigheterna. Mycket talar alltså för att olika intressen ville driva Vaxholm-fallet till sin spets och ifrågasätta svensk konflikträtt och avtalsmodell. Svenskt Näringsliv engagerade sig i fallet och bestämde sig i december 2004 för att stödja Laval un Partneri genom att ge ekonomiska garantier för advokatkostnaderna i samband med processen. Ställningstagandet är alldeles extra märkligt eftersom Laval un Partneri inte är medlem i Svenskt Näringsliv och för att företaget vägrar att teckna sådana avtal som Svenskt Näringslivs egna medlemmar är bundna av. En annan part som också agerade aktivt i Vaxholmkonflikten var den lettiska regeringen. I uttalanden ifrågasattes den svenska hållningen. Europeiska unionens framtid ligger i att vi kan konkurrera fritt med varandra. Om några fackliga representanter i Sverige inte förstår det, då vet jag inte varför de anslöt sig till denna union, sa utrikesminister Artis Pabriks i lettisk TV. I ett läge kallades den svenska ambassadören i Riga upp till lettiska UD för en förklaring av vad som pågick i Vaxholm. Den svenska arbetsmarknadsministern Hans Karlsson tillbakavisade kritiken och menade att den svenska lagstiftningen var fullt förenlig med EG-rätten. 7 december 2004 lämnade Laval un Partneri in en stämningsansökan mot Byggnads till Arbetsdomstolen. 14

15 I stämningen ifrågasätter företaget inte bara de stridsåtgärder som Byggnads vidtagit utan hela den svenska lagstiftningen som tillåter stridsåtgärder i en situation som den i Vaxholm. Svensk lag strider mot EU-rätten genom att den tillåter en blockad mot Laval un Partneri, hävdade man. Dessutom ifrågasattes den så kallade Lex Britannia som ger möjlighet för svenska fackföreningar att undantränga ett giltigt utländskt avtal med hjälp av stridsåtgärder. Inte heller den lagen är förenlig med EU-rätten, menade man. NCC fick göra klart bygget Dagarna före jul 2004 meddelade Arbetsdomstolen att stridsåtgärderna mot Laval un Partneri inte behövde avbrytas medan fallet prövades. Därmed stod det klart att Laval un Partneri i praktiken förlorat striden om bygget i Vaxholm. Det dröjde ytterligare sex veckor, innan beskedet kom att Laval un Partneri och kommunen enats om att avbryta entreprenaden. NCC fick i uppdrag att göra klart bygget. Anlitandet av Laval un Partneri innebar en merkostnad för Vaxholms kommun på mellan 2 och 2,5 miljon kronor. Därmed var striden om själva bygget slut, men inte den juridiska striden om Vaxholm. De juridiska kvarnarna malde på och i april 2005 meddelade Arbetsdomstolen att man beslutat begära ett förhandsbesked av EG-domstolen. Byggnads stridsåtgärder var visserligen helt i enlighet med svensk medbestämmandelag. Men var den svenska lagen i överensstämmelse med EG-rätten, undrade domstolen. Två frågor ville AD ha svar på: 1. Är Sveriges lagstiftning om utländska tjänsteföretags verksamhet i Sverige enligt det så kallade utstationeringsdirektivet förenlig med EU:s regelverk? Behöver Sverige en tydligare lagstiftning om löner och anställningsvillkor för att fullgöra direktivets regler? 2. Är den så kallade Lex Britannia förenlig med EG-fördraget, trots att det ger möjlighet till stridåtgärder mot utländska företag som har kollektivavtal, men inte mot svenska företag? Båda frågorna rör centrala inslag i den svenska avtalsmodellen. Den första gäller om den svenska avtalsmodellen som inte innehåller några lagstiftade minimilöner eller avtal upphöjda till lag kan fungera tillsammans med EU:s krav på att utländska företag ska kunna överblicka lönekostnaderna i värdlandet. I förlängningen kan man säga att saken gäller om den svenska avtalsmodellen är möjlig inom EU. Den andra frågan gäller om svenska fackföreningar ska kunna förhindra lönedumpning i Sverige om den sker med hjälp av giltiga utländska 15

16 avtal. Det dröjer innan EG-domstolen lämnar svaret på frågorna. Men man kan redan nu säga att den juridiska prövningen i hög grad påverkar den svenska debatten. Arbetsgivarsidan, som länge ifrågasatt fackföreningars rätt till stridsåtgärder, hoppas att EG-domstolen ska hjälpa dem. Men också i de fackliga leden har Vaxholm startat en debatt om vilken väg man ska gå. Vissa menar att det vore bättre att vidta åtgärder självmant istället för att tvingas till det i efterhand av utslag i EU-domstolen. En del har pekat på möjligheten att göra det svenska systemet tydligare genom att upphöja avtal till lag, så som sker i Finland. Andra menar att det bästa är att avvakta domstolens utslag innan man eventuellt agerar. Fakta om Vaxholms-fallet: Maj 2003 Kommunstyrelsen i Vaxholm beslutar att köpa KA 4:as f d stabslokaler för att bygga om dem till skola. Maj 2004 Upphandlingen av skolbygget godkänns av kommunstyrelsen i Vaxholm. Uppdraget har gått till det lettiskägda svenska företaget L&P Baltic Bygg. Laval un Partneri är underentreprenör. Med detta företag har Byggnads tidigare träffat avtal. Juni 2004 Första förhandlingen mellan Byggnads och Laval un Partneri om ett avtal för ombyggnaden av skolan. Trots flera möten kan parterna inte komma överens. September 2004 Laval un Partneri avvisar än en gång Byggnads krav på avtal. Dagen innan har företaget slutit avtal med lettiska byggfacket som enbart gäller arbete som utförs utanför Lettland. 16

17 November 2004 Byggnads sätter arbetet vid skolan i blockad. December 2004 Medlingsförhandlingar misslyckas. Även Elektrikerförbundet förklarar arbetsplatsen i blockad. Laval un Partneri lämnar in en stämningsansökan till AD, men AD avslår ansökan om att stridsåtgärderna ska stoppas medan saken avgörs. Januari 2005 Fler fackförbund sluter upp med sympatiåtgärder. Förutom sju LOförbund deltar nu också HTF. Februari 2005 Vaxholms kommun och Laval un Partneri enas om att entreprenaden avbryts och Baltic Bygg går i konkurs. April 2005 AD fattar inget eget beslut i saken utan bestämmer sig för att överlämna frågan till EG-domstolen. September 2005 AD skickar iväg två frågor till EG-domstolen och begär ett förhandsavgörande EG-domstolen begär in inlaga från parterna samt synpunkter från EU:s medlemsstater. LO säkerställer ett aktivt stöd från Europafacket och dess medlemsorganisationer till stöd för Byggnads. Januari 2007 Hörande av parterna i EG-domstolen. En majoritet av EU:s medlemsländer står på Sveriges sida. Den nya borgerliga svenska regeringen håller fast vid den tidigare svenska regeringslinjen. 17

18 Hade konflikten kunnat undvikas? Striden kring bygget av Söderfjärdsskolan i Vaxholm handlade om rätten att teckna avtal. Hade Vaxholms kommun kunnat ställa krav på avtal? Hade konflikten då kunnat undvikas? Faktum är att Vaxholm i upphandlingsprotokollet ställde krav på avtal. Kommunen fick också löfte av Baltic Bygg (det företag som vann upphandlingen) att kollektivavtal skulle tecknas. Men när bygget påbörjats stod det klart att den entreprenör som Baltic Bygg anlitat, det lettiska byggföretaget Laval un Partneri inte var berett att teckna avtal med Byggnads. Laval hävdade offentligt att man inte ville betala den genomsnittliga lönen i stockholmsområdet, den region där bygget utfördes. Långt under svenska avtal I praktiken låg lönerna, enligt fler uppgifter, långt under det svenska avtalet. Under tiden backade Vaxholms kommun själv från sitt upphandlingskrav. Vi kom fram till att vi rent juridiskt inte hade rätt att ställa krav på kollektivavtal, säger Roger Karlsson, på tekniska enheten i Vaxholms kommun. Han hänvisar till en kammarättsdom från 1995, som enligt Kommunförbundet, innebär att krav på kollektivavtal strider mot kravet på affärsmässighet, enligt lagen om offentlig upphandling. Däremot skulle en kommun, enligt Kommunförbundet, kunna kräva åtminstone motsvarande villkor som i kollektivavtal. Exakt vad det skulle innebära är dock oklart. Det juridiska läget hade varit betydligt klarare om Sverige godkänt (ratificerat) FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO:s konvention nr 94. I den slås fast att offentliga myndigheters upphandling skall innehålla klausuler som garanterar arbetare löner, arbetstid och andra arbetsvillkor som inte är mindre förmånliga än de som finns i kollektivavtal för arbete av samma sort i den bransch och i det område där arbetet utförs. Ett 60-tal länder har ratificerat konventionen Om ILO:s konvention nr 94 varit i kraft i Sverige skulle Vaxholms kommun alltså ha varit tvungen att ställa krav på entreprenören att inte erbjuda sämre löner och arbetsvillkor än de som gällde i kollektivavtalen i 18

19 stockholmsområdet. Laval skulle alltså inte kunna komma billigare undan bara för att man vägrade teckna kollektivavtal. Ett 60-tal länder bland annat Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna, Italien, Spanien, och Belgien - har ratificerat ILO:s konvention nr 94, dock inte Sverige. Vid den socialdemokratiska partikongressen hösten 2005 beslutades att Sverige ska ratificera ILO:s konvention nr 94. Om Sverige redan 2004 hade ratificerat konventionen skulle kanske Laval-konflikten aldrig ha uppstått. 19

20 Arbetsgivare talar ut: Kollektivavtal är bra Det finns ett stöd för ordning och reda och starka kollektivavtal också bland arbetsgivare. Kollektivavtal är bra. Jag tycker att vi har bra avtal och att vi ska följa dem. Alternativet vore en utveckling mot minimilöner och jag kan inte se att det skulle ge några fördelar för svensk industri. Så säger industrimannen Carl Bennet ibland kallad den socialdemokratiska regeringens favoritkapitalist. Hans lösning på pressen från låglöneländer är att öka de svenska företagens konkurrenskraft. Han tror på samförstånd, inte att pressa fackföreningarna till eftergifter i kollektivavtal. Sedan tidigt nittiotal har Carl Bennet med stor framgång utvecklat flera företag. Getinge, Boliden och Elanders är de mest kända. Han har tjänat pengar men samtidigt visat ett engagemang för sina företag och svensk industri som har gjort honom uppskattad också inom fackföreningsrörelsen tog Carl Bennet och den dåvarande Metallordföranden Göran Johnsson initiativet till rapporten Framtid för svensk industri, där de samlade en grupp från fack och näringsliv bakom en rad förslag till åtgärder. Ett lagspel Carl Bennet fortsätter att arbeta med industrins framtidsfrågor i ett projekt för Ingenjörsvetenskapsakademien och Nutek, Framtidens näringsliv, en grupp som presenterade sina förslag våren Facket finns med i gruppen. Jag har alltid jobbat nära fackföreningarna. Det här är ett lagspel, inget som parterna kan lösa var och en för sig. I Framtidens näringsliv ska Carl Bennets grupp identifiera de faktorer som är viktiga för att utveckla konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Något han ser som nödvändigt för att svensk industri ska kunna hävda sig på den globala marknaden. Svensk konkurrenskraft måste öka för att vi ska kunna öka sysselsättningen och tillväxten. Globaliseringen innebär både hot och möjligheter. Ibland känns globaliseringen in på bara skinnet och en del företag kommer att gå under. 20

21 Samsyn gagnar alla Carl Bennet ser det som väsentligt att fackföreningar och näringsliv strävar åt samma håll. En samsyn gagnar alla. Han tillhör inte de företagsledare som har en lång kravlista på rättigheter de vill att facken ska ge upp. Men ett par förändringar vill han genomföra. När omvärlden förändras måste även kollektivavtalen förändras. Störst behov ser jag av att efterfrågeanpassa arbetstiderna. Inom områden som detaljhandel, hotell- och restaurang och besöksindustrin finns stora möjligheter till nya jobb. Men de jobben finns inte alltid mellan 9 till 17. Där skulle jag vilja se öppningar för flexiblare avtal för arbetstider. Göran Trogen gick vid årsskiftet i pension från chefskapet på arbetsgivarorganisationen Almega IT-företagen. December 2005 skrev han en debattartikel i Dagens industri, något av ett testamente efter många år som företrädare för Svenskt Näringsliv. Där förespråkar han utökat samarbete och mer långtgående avtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. Han vill stärka kollektivavtalen i stället för att försvaga dem, en uppfattning som kan verka kontroversiell bland kollegorna. Sverige har världens i särklass starkaste organisationer på arbetsmarknaden med unikt höga anslutningsnivåer både vad gäller företag och dess medarbetare. Men det var länge sedan som organisationerna gemensamt försökte skapa ett inflytande över viktiga frågor på arbetsmarknaden. Jag menar att arbetsmarknadens parter, i stället för att överlåta viktiga framtidsfrågor till politikerna, kan försöka lösa dem gemensamt i ett samarbetsavtal. Nu är rätta tiden att göra detta, anser Trogen. I år står den slutliga utformningen av EU:s tjänstedirektiv för dörren, liksom EG-domstolens prövning av Vaxholmsmålet. Ingen vet hur detta påverkar. Men att det påverkar är självklart. I stället för att avvakta och se, kan arbetsmarknadens parter själva försöka komma överens om spelreglerna, säger Göran Trogen och pekar på att de frågor som är röda skynken för arbetsgivarna sällan finns i kollektivavtalen utan i lagstiftningen. Tror inte på lagstiftad rätt till heltid Göran Trogen vill absolut inte ha en lagstiftning om rätt till heltid, som han anser vara helt oacceptabel. Han vill som de flesta arbetsgivare förändra turordningsreglerna och ha större möjligheter till tidsbegränsade anställningar. 21

22 22 Det här är regler som finns i lagstiftningen. Kollektivavtal har funnits i 75 år och har fungerat oerhört väl. Här har vi skapat en effektiv struktur med ett oerhört finmaskigt system för hur arbetsmarknadens parter kan nå lösningar i samförstånd, utan politisk inblandning.

23 Så utnyttjas utländska arbetare i Sverige De värsta skandalerna Vreten, Preemraff, Termostav de senaste årens fackliga strider för utnyttjad utländsk arbetskraft förknippas starkt med ett fåtal företagsnamn. Här berättar vi om några av de mest uppmärksammade fallen. Koksverk i Luleå År 2003 arbetade omkring 100 slovaker med ombyggnad av SSAB:s koksverk i Luleå. Entreprenören Thyssen Krupp Encoce, ett tyskt företag, anlitade den slovakiska firman Termostav Mraz som i sin tur hade en underentreprenör, Ferrostav. Byggnads tecknade ett kollektivavtal med Termostav om en lön för ugnsmurarna på 137 kronor i timmen. I juli 2003 omkom en av de anställda när han föll genom ett nymurat hål i koksugnens tak. Arbetsmiljöverket kom fram till olyckan delvis orsakades av språksvårigheter och arbetsgivarnas okunskap om svenska regler och lagar. Efter dödsolyckan valde några av murarna att åka hem. En av dem avslöjade att den verkliga lönen låg på 18 kronor i timmen som högst. Vissa hade lägre lön. Byggnads satte hård press på Termostav, som skyllde på sin underentreprenör. Lönerna höjdes till avtalad nivå. Totalt fick Termostav betala närmare 20 miljoner kronor mer till sina anställda, än vad man hade tänkt sig från början. Valsverket i Luleå Valsverket i Luleå har kantats av skandaler. När stålverket hotades av nedläggning i början av nittiotalet tog Karl-David Sundberg över och drygt hälften av jobben räddades. Sundbergs hjältestatus sjönk i takt med att resultaten försämrades och tvivelaktiga transaktioner blev kända. Bolaget, som hade döpts om till Inexa Profiler och gått över till tillverkning av räls, gick i konkurs Holländska CBI köpte anläggningen av konkursförvaltaren och sålde snart vidare till iranska Satico som ska bygga upp fabriken i Iran. Satico anlitade italienska Siddermontage för nedmonteringen. Siddermontage lade i sin tur ut jobbet på slovenska JLT, där 24 slovener under hösten 23

24 2004 jobbade i två månader utan att få en krona i lön. Norrländska Socialdemokraten skrev, JLT begärde sig i konkurs, arbetsledarna åkte hem i två minibussar och vägrade ta med de anställda. Montörerna var strandsatta. Räddningen blev en bankgaranti som Metall begärt av Siddermontage. Med hjälp av den kunde slovenerna få ut 70 procent av sin lön och ta sig hem. Vreten i Skövde I april 2005 dömde arbetsdomstolen Vreten AB i Skövde att betala kronor till Metall för att ha underlåtit att MBL-förhandla när man anlitade fem litauiska svetsare. Det blev kulmen på en lång konflikt mellan fackklubben och Vreten AB som tillverkar maskiner till jord- och skogsbruk. Den började i maj 2004 när Vreten skrev ett avtal med det litauiska bemanningsföretaget Onuris. Lönen låg på 38 kronor i timmen och det finns uppgifter om att de också fick gratis fiskekort och potatis. Metall varslade om blockad. Teknikföretagen svarade med att ta in Onuris som tillfällig medlem och Onuris var därmed skyddat av kollektivavtal. Men också bunden att betala ut avtalsenlig lön. Svetsarbetarna har fått minimilön, enligt Onuris. Något som Metall inte haft möjlighet att kontrollera. Inte heller Vretens VD sade sig veta vilken lön litauerna fick när han uttalade sig om saken i Arbetsdomstolen. Volvo i Torslanda På Volvo i Torslanda arbetade under våren slovakiska montörer med en ny produktionslinje. Efter en tid avslöjade radioprogrammet Konflikt att montörerna, som var anställda av en slovakisk underentreprenör, tjänade 2600 kronor i månaden. För den lönen arbetade de tio timmar om dagen, sju dagar i veckan. IF Metall krävde ett kollektivavtal och fick fram ett sådant. Lönerna sattes till kronor, Metalls miniminivå i Teknikavtalet. 24

Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm?

Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Lars-Olof Pettersson Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Lars-Olof Pettersson Vitbok Laval Vad hände egentligen i Vaxholm? Lars-Olof Pettersson Uppdraget

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 104 Juli 2007 Kritiska EU-fakta ges ut

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Svart på vitt om EU. Facket och striden om tjänstedirektivet

Svart på vitt om EU. Facket och striden om tjänstedirektivet Svart på vitt om EU Facket och striden om tjänstedirektivet Nej till EU:s skriftserie Nr 1, 2006 Nej till EU:s skriftserie nr 1, 2006 Bilaga till Kritiska EU-fakta Omslagsbild: Robert Nyberg Tryck: Litorapid

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Union busting i Sverige

Union busting i Sverige Union busting i Sverige Försvaga facket En rapport skriven på uppdrag av Elektrikerförbundet av: Sverker Lindström Försvaga facket ett mål även i Sverige? Union busting är ett begrepp hämtat från USA.

Läs mer

ETT NYTT MILLENNIUM OCH NYA UTMANINGAR FACKET OCH DE ÖPPNA GRÄNSERNA INOM EU

ETT NYTT MILLENNIUM OCH NYA UTMANINGAR FACKET OCH DE ÖPPNA GRÄNSERNA INOM EU ETT NYTT MILLENNIUM OCH NYA UTMANINGAR FACKET OCH DE ÖPPNA GRÄNSERNA INOM EU Europeiska unionens utvidgning i Östeuropa 2004 med åtta nya medlemsländer var i omfattning inte jämförbar med någon av unionens

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Vita jobb. Privat. Facklig handbok mot svartjobb och social dumpning i privatägda företag. Kurt Junesjö

Vita jobb. Privat. Facklig handbok mot svartjobb och social dumpning i privatägda företag. Kurt Junesjö Vita jobb Privat Facklig handbok mot svartjobb och social dumpning i privatägda företag Kurt Junesjö Kurt Junesjö och Landsorganisationen i Sverige 2007 Grafisk form: LO Grafisk produktion: MacGunnar Information

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok

När de uthyrda kommer in. En hjälpreda och faktabok När de uthyrda kommer in En hjälpreda och faktabok Innehåll Med mobilen i hand? 5 1. Hundra års kamp mot otrygga jobb 7 Inhyrd = strejkbrytare 7 Från två poler till triangel 9 Skrivbyråer, hamnar 11 Lag

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007

Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN... 4 DEN

Läs mer

Toppen på en isbergssallad

Toppen på en isbergssallad Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING...3 BAKGRUND...4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN...4 DEN SVENSKA

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 18 oktober 2010

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 18 oktober 2010 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 18 oktober 2010 [eu och facket] Protester mot nedskärningar i EU Över hela EU protesterar arbetare och tjänstemän mot pågående och planerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009

[eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk nummer 5 december 2009 [eu och facket] Ska fackföreningarna gräva sin egen grav? Från april 2010 vill den moderatledda regeringen införa nya regler

Läs mer

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 71 JUNI 2015. eu och facket juni 2015 1

[eu eu och facket] nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 71 JUNI 2015. eu och facket juni 2015 1 nyhetsbrev för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nätverk # 71 JUNI 2015 [eu eu och facket] Tjänstesektorn i EU behöver bättre villkor EU:s ekonomi vilar på tjänstesektorn. En generell dumpning av sektorns

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer