Funktionsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionsbeskrivning"

Transkript

1 Funktionsbeskrivning Survey&Report gör det enklare än någonsin att genomföra professionella webbenkäter och undersökningar. Programmet erbjuder ett enkelt, intuitivt användargränssnitt som innebär att du kan skapa, distribuera och analysera webbenkäter snabbt och effektivt. Det finns inga komplexa redigeringar där du behöver använda kodspråk. Istället arbetar du på en vanlig webbsida med funktioner som du känner igen, och du ser direkt resultatet av ditt arbete. Om du behöver hjälp så når du med ett enda klick hjälptexten för den aktuella sidan. Funktionerna för att skapa rapporter är också omfattande och effektiva. Många enkätverktyg kräver att man tar fram sitt statistiska underlag från ett enkätprogram, bearbetar det i ett mer avancerat statistikprogram för att slutligen sammanställa allt i sitt ordbehandlingsprogram. Men Survey&Report klarar hela denna process direkt i rapportfunktionen. Din färdiga rapport distribuerar du via en webblänk, eller exporterar den till PDF, Word eller PowerPoint. 1

2 Innehåll Enkätfunktioner...3 Startsidan ger dig överblick...3 Skapa en enkät på några minuter...3 Riktig WYSIWYG-editor...3 Över 25 olika frågetyper...4 Filter för följdfrågor...4 Stöd för flera språk...4 Flexibel design...5 Svara via webbläsare, mobiltelefoner och läsplattor...5 Tillgänglighetsanpassade enkäter...5 Respondentenkäter...6 Publika enkäter...6 Import av respondenter till en enkät...6 Säkra en hög svarsfrekvens...7 E-postutskick...7 Pappersenkäter...7 Pappersbrev...7 Rapportfunktioner...8 På några klick har du din rapport...8 Dataset - grunden för rapporten...8 Flexibel redigering och 25 olika typer av diagram...8 Delrapport...9 Rapporttema...9 Rapportlayout...9 Distribuera rapporten...9 Mallhantering...10 Frågemallar...10 Enkätmallar...10 Enkätteman...10 Rapportmallar...10 Administration...11 Användare och behörigheter...11 Respondentkategorier...11 Bild- och dokumentarkiv...11 Portal- och inloggningssida för respondenter...11 Generell information...12 Tekniska krav...12 Licensstorlekar...12 Priser...12 Support och garanti

3 Enkätfunktioner Startsidan ger dig överblick Som användare av Survey&Report loggar du in i systemet genom att använda ett användarnamn och ett lösenord. Ditt användarnamn kan gärna vara din e-postadress. När du loggat in kommer du till en startsida som ger dig en översikt över de enkäter och rapporter du senast har arbetat med. På startsidan finns också information om dina pågående enkäter och länkar till instruktionsfilmer med tips om olika funktioner. Dessa är särskilt bra om det gått en tid sedan du arbetade med programmet. Om du går tillbaka till startsidan efter att ha valt en enkät hittar du där genvägar till olika undersökningsmoment. Skapa en enkät på några minuter Att skapa en enkät är både enkelt och roligt. Du kan välja att börja på en helt ny enkät eller att kopiera en tidigare enkät. I större organisationer används kanske också enkätmallar som ett sätt att styra hur undersökningarna ska se ut. Dessutom kan du lägga till andra behöriga användare som ska hjälpa dig med undersökningen. I enkätens egenskaper kan du ange vilken typ av enkät det är och under vilken period den skall vara aktiv. Du kan också skriva en inledningstext där du presenterar enkäten, och lägga till sidhuvud/sidfot med exempelvis er organisations logotyp och enkätansvarigs kontaktuppgifter. För att snabba upp processen med att skapa frågor kan du använda dig av frågemallar. Du kan också kopiera frågor inom samma enkät eller importera frågor från andra enkäter. Vill du ändra ordningen på frågorna finns funktionen Ordna där du enkelt kan dra dem till en ny plats, på samma sida eller på en ny sida. Du kan också välja att göra en automatisk sidbrytning efter varje fråga. Riktig WYSIWYG-editor Survey&Report erbjuder en riktig what you see is what you get (WYSIWYG) editor när du skapar din enkät. Du arbetar hela tiden i enkäten och lägger till de frågor du vill på ett enkelt sätt. I alla frågefält kan du styra exakt hur texten skall se ut och du kan också lägga till bilder. Genom tab-tangenten förflyttar du dig snabbt och kan skriva i ett flöde utan att använda datormusen. 3

4 Över 25 olika frågetyper Det finns ett stort antal frågetyper du kan använda i din enkät. Givetvis finns alternativfrågor med enval och flerval, öppna textfrågor och numeriska frågor med i systemet. Du har också möjlighet att skapa matriser, datumfrågor och frågor där respondenten värderar eller rangordnar olika alternativ. Dessutom kan du låta respondenter ladda upp filer till enkäten. I tilläggsfunktionen SR-Advanced Survey har du också möjlighet att skapa bildfrågor som besvaras genom att klicka på olika zoner i bilden, samt avancerade matrisfrågor såsom Sida vid sida och Öppen matris. Filter för följdfrågor Att använda filter är ett sätt att avgöra vilka följdfrågor respondenterna ska svara på, eller vilka svarsalternativ som ska visas, beroende på vad de har svarat på en eller flera nyckelfrågor. Ett filter kan beskrivas som en särskild väg genom enkäten där ett antal utvalda frågor ska besvaras. Stöd för flera språk Survey&Report låter dig använda flera språk i samma enkät. Det är exempelvis användbart om dina respondenter har olika modersmål. Systemet stödjer 67 olika språk, och du kan själv till och med redigera enkätoch hjälptexter för alla språken. Först skapar du regler för dina filter och specificerar vilka frågor som ska utgöra villkor i dem. Sedan finns det en grafisk översiktsbild där du kan se hur dina filter påverkar enkäten. När du förhandsgranskar din enkät kan du testa att alla filter fungerar som planerat. Du kan få automatiska översättningar till de språk du valt genom att använda någon av de översättningstjänster som finns på Internet. Med ett klick översätter du hela enkäten och därefter kan du manuellt redigera texten och rätta felaktiga översättningar. När enkäten skickas ut får varje respondent den på det språk som definierats i deras uppgifter. Om inte det språket är tillgängligt får de den på enkätens standardspråk. 4

5 Flexibel design Survey&Report ger dig fritt spelrum över layouten på din undersökning. Du kan styra layout i designläget med funktioner som gäller för hela enkäten. Du kan bestämma bakgrundsfärger, mellanrummet mellan frågorna eller varför inte lägga in bilder som bakgrund för enkäten. Du kan också välja om du vill att din enkät ska visas som en lång webbsida eller om det ska gå att bläddra mellan frågorna på flera sidor. I designläget kan du använda de färdiga teman som ni gjort för systemet. Du kan också justera dessa teman för enskilda enkäter. Det betyder att även om du har valt ett generellt designtema för enkäten kan du för varje fråga justera designen, lägga till bilder eller andra multimediafiler såsom video och ljud. Svara via webbläsare, mobiltelefoner eller läsplattor Survey&Report är byggt med en teknik (Microsoft MVC) som innebär att programmet känner av vilken typ av webbläsare som används och anpassar webbsidan efter den. Vi kan garantera att man kan använda vanligt förekommande webbläsare såsom Internet Explorer, Mozilla Firefox och Google Chrome för att besvara enkäter. Dessutom kan man använda smarttelefoner eller en pekplatta (såsom ipad). Tekniken är framtidsinriktad vilket innebär att nya webbläsare kan garanteras full funktionalitet. Tillgänglighetsanpassade enkäter Personer med olika typer av funktionshinder har lätt att besvara Survey&Reports enkäter eftersom systemet följer standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Standarden omfattar en rad rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionshinder som blindhet och nedsatt syn, dövhet och hörselnedsättning, inlärningssvå- righeter, kognitiva begränsningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa. 5

6 Respondentenkäter En respondentenkät kan bara besvaras av de personer som kopplats till den via ett unikt användarnamn och lösenord. Eftersom du vet exakt vilka som har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. När respondenterna besvarar enkäten kan du också låta dem redigera sina personuppgifter, vilket är praktiskt för exempelvis kundundersökningar. Du kan också välja huruvida respondenten ska vara synlig i resultatredovisningen eller om han eller hon ska vara anonym. När man väljer att göra en anonym respondentenkät kan man bevaka om en respondent har besvarat enkäten, men inte vilka svar som lämnats på individuella frågor. Publika enkäter Du kan välja att en enkät skall vara publik om du inte behöver ha kontroll över vem som besvarar den. För att förhindra att någon svarar flera gånger kan du då begränsa hur ofta eller hur många gånger det är möjligt att besvara en enkät från en enskild dator. Systemet skapar sedan en webbadress som du lägger som en länk på din webbplats. Du kan också via skript låta enkäten öppnas i ett popup-fönster om du t.ex. vill göra webbplatsutvärderingar. Dessutom kan du göra enkla undersökningar som Dagens fråga. Då skapas en webbsida där respondenten besvarar enkäten, och en annan med ett frekvensdiagram som visas när ett svar registrerats. Import av respondenter till en enkät När du skapar en respondentlista för en specifik enkät kan du använda olika sökfunktioner för att hitta personer i respondentdatabasen. Du kan även kopiera respondenter från tidigare enkäter. Du kan också importera respondenter från en fil i Exceleller text-format. Vid importen kan du ta med önskade respondentkategorier och respondentegenskaper. Systemet hittar automatiskt ogiltiga e-postadresser och dubletter, och varnar dig om dessa. Det finns dessutom en tilläggsmodul, SR-LDAP, som låter dig importera respondenter direkt från en katalogtjänst. Det inbyggda behörighetssystemet gör det möjligt att styra vem som är handläggare för en respondent. Det innebär att du kan välja om du vill låta andra personer använda de respondenter du är ansvarig för. 6

7 Säkra en hög svarsfrekvens Under perioden för datainsamling håller du både koll på antalet svar och vem som svarar. Detta innebär att du kan göra extra påminnelser eller på annat sätt säkra att dina undersökningar får en hög svarsfrekvens. Du kan även direkt gå in och lämna enkätsvar för en respondent, vilket innebär att systemet också passar för att göra telefonintervjuer. E-postutskick Systemet har en e-postklient där du enkelt skickar meddelanden till dina respondenter. Det finns flera olika typer av utskick för exempelvis första meddelandet, påminnelser och tackbrev. Alla meddelanden skapas utifrån mallar som ni själva designar, men det går alltid att förändra varje meddelandes utseende och innehåll. Du kan göra i ordning alla utskick redan då du skapar enkäten, och sedan lugnt lita på att programmet gör alla utskick vid de tider du angivit och bara till berörda respondenter. En viktig del som ska finnas med i meddelanden är själva länken till enkäten. För respondentenkäter får varje respondent en individuell länk som innehåller dennes inloggningsuppgifter. Du kan också låta programmet generera annan individuell data i meddelandet, t.ex. respondentens namn. Givetvis kan du göra utskick för publika enkäter, exempelvis för att informera om enkätens publicering. Pappersenkäter Med tilläggsfunktionen SR-Advanced Survey kan du skapa pappersenkäter. Dessa sparas då i PDF-format och kan på så sätt enkelt skrivas ut. Du behåller fortfarande kontrollen över vem som besvarat varje utskriven enkät eftersom det på varje sida finns en unik streckkod som identifierar både vilken enkät det är och vem som besvarat den. När du samlat in de ifyllda enkäterna kan du skanna in dem och sedan låta programmet analysera de ifyllda svaren. När svaren analyserats fortsätter du arbetet som med en vanlig enkät. Pappersbrev Om respondenterna saknar e-postadress har du möjlighet att skriva ut ett vanligt brev istället. I programmet kan du skapa ett brev där du lägger in varje persons användarnamn och lösenord. Utskriften sker via en PDF-fil, vilket innebär att du får en exakt layout på utskriften. 7

8 Rapportfunktioner På några klick har du din rapport Direkt när man påbörjar datainsamlingen vill man också se resultat. Med Survey&Report kan du på några klick direkt följa utvecklingen av din enkät när respondenterna börjar besvara den. Eftersom systemet använder rapportmallar kan du snabbt byta mellan olika typer av rapporter för att få fram exakt den modell som du önskar. Du kan även bestämma om det skall vara en rapport för en vanlig webbsida/papper (stående A4) eller om det skall vara en presentation för webbsida/powerpoint. Dataset - grunden för rapporten När du skapar en ny rapport gör du samtidigt en kopia, dvs. ett dataset, av resultaten från den undersökning du arbetar med. Datasetet gör att du enkelt kan redigera dina variabler och ge dem tydligare namn och så vidare. Du kan även göra omkodningar och till exempel dela in svaren från en numerisk fråga i olika intervall, eller förändra en attitydfråga med nio alternativ till två alternativ såsom positiv och negativ. Om du har Advanced Report kan du även göra statistiska beräkningar på dina variabler och skapa index. Flexibel redigering och 25 olika typer av diagram När du har skapat en rapport, kanske med hjälp av en rapportmall, kan du gå in och redigera den precis så som du vill och behöver. Rapporten består av olika rapportdelar med block som kan innehålla text, tabeller eller diagram. Det finns 25 olika diagramtyper och tre typer av tabeller som du kan använda. Både antalet rapportdelar och antalet block är obegränsade vilket innebär att du kan skapa en rapport som ser ut exakt så som du vill att den ska. När du arbetar med en enkätfråga kan du dessutom dels lägga till bakgrundsvariabler, dels filtrera frågan mot andra variabler. 8

9 Delrapport Från en hel rapport kan du snabbt och enkelt skapa en delrapport som baseras på en eller flera variabler i undersökningen. Det kan exempelvis vara så att man har gjort en nationell undersökning bland sina kunder, och att man nu vill presentera varje regions resultat separat. Med några klick skapar du snabbt olika delrapporter, som kan publiceras på din webbplats eller skrivas ut som PDF för vidare distribution. Delrapporten kan baseras på olika frågor i enkäten eller på valda bakgrundsvariabler. Rapporttema När du skapar en rapport väljer du vilket rapporttema som ska bestämma rapportens utseende. Temat påverkar utseendet på texten i tabeller vad gäller teckensnitt, teckenstorlek, stil och färg. Diagrammens färger går också att definiera. Du kan välja bland ett antal fördefinierade färgscheman, eller själv definiera ett färgschema som matchar er grafiska profil. Rapportlayout Grunden för din rapport skapas med tabeller, diagram och text. Oftast vill man presentera resultatet på flera olika sätt, t ex på en webbsida, som ett dokument eller som en PowerPoint-presentation. Med Survey&Report kan du direkt i systemet skapa professionella rapporter eller presentationer. Med hjälp av layoutfunktionen anpassar du din rapport för visning på skärm eller utskrift på papper, i stående eller liggande format. Du bestämmer om du vill ha sidhuvud/sidfot, och väljer var du vill ha sidbrytningar. Om du gör en webbpresentation, kan du även använda funktionerna för delrapport för att skapa drill down diagram. Distribuera rapporten När du har skapat en rapport vill du givetvis att olika personer skall kunna ta del av den. Programmet erbjuder dig flera olika sätt att distribuera dina rapporter. Det första är att du skapar en webblänk till rapporten, som om du vill även kan skyddas med ett lösenord. Du kan också spara rapporten som PDF-fil då är den direkt klar att skrivas ut. Om du vill arbeta vidare med din rapport i ditt ordbehandlingsprogram (Word eller OpenOffice), sparar du rapporten som ordbehandlingsfil. Du kan också exportera din data till Excel och spara dina rapporter som presentationer i PowerPoint-format. 9

10 Mallhantering Enkätmallar Ett av sätten att skapa en ny enkät är att utgå från en enkätmall. Att basera enkäten på en enkätmall är ett sätt att säkerställa att ofta återkommande enkäter alltid ser likadana ut och innehåller samma frågor. Det underlättar också för de användare som sällan skapar enkäter. Frågemallar För att ytterligare underlätta enkätkonstruktionen kan du dessutom skapa frågemallar. Om dina enkäter ofta innehåller frågor med samma uppsättning svarsalternativ kan du skapa en frågemall som innehåller dessa svarsalternativ. På så sätt slipper du skriva in dem på nytt varje gång. Enkätteman Enkätens utseende vad gäller färger, teckensnitt och så vidare bestäms av ett tema. Genom att skapa och använda ett tema som matchar er grafiska profil ökar ni enkätens officiella prägel, och gör det tydligt för respondenten att enkäten kommer från er organisation. Rapportmallar Vid skapandet av rapporter har du nästintill oändliga möjligheter att bestämma hur de ska presenteras. Förmodligen har du ändå ett sätt att presentera frågorna som du vill utgå ifrån, och detta kan du definiera i en rapportmall. I varje ny rapportmall bestämmer du hur de olika frågetyperna ska presenteras vad gäller både antal och typer av tabeller och diagram. 10

11 Administration Användare och behörigheter De personer som ska arbeta i programmet med att skapa enkäter och rapporter, läggs upp med någon av rollerna administratör eller användare. Genom att ge personer rollen användare ser du till att de bara kan arbeta med de enkäter de själva har skapat eller kopplats till som behöriga användare. Om du använder funktionen Användargrupper kan du snabbt koppla en grupp av personer till en enkät. Den som är kopplad till en enkät får samtidigt rättighet att skapa och titta på rapporter baserade på enkäten. Respondentkategorier För att kunna använda känd bakgrundsfakta om respondenterna som bakgrundsvariabler i rapporterna kan du arbeta med respondentkategorier. Du skapar själv de respondentkategorier du behöver, t.ex. Kön, Avdelning och Befattning, och bestämmer sedan på varje enkät vilka kategorier du vill använda. I varje respondents uppgifter ser du till att rätt värde är angivet för de olika kategorierna, och denna information finns sedan lagrad på enkäten och kan användas i rapporten för att korstabulera eller skapa delrapporter. Bild- och dokumentarkiv Programmet innehåller ett bildarkiv där du kan ladda upp bilder som du vill använda i enkäter och rapporter. Kanske vill du lägga er logotype i sidhuvudet på en enkät, eller förtydliga en fråga genom att illustrera den med en bild. Du kanske också vill illustrera en fråga genom att länka till en ljud- eller videofil, eller ett PDF-dokument. Sådana filer laddar du istället upp till dokumentarkivet. Tack vare att bilder och filer lagras i ett arkiv har du tillgång till dem i programmet, från vilken dator du än arbetar. Portal- och inloggningssida för respondenter I de fall där respondenten inte går till enkäten via en direktlänk, kommer han eller hon istället till en inloggningssida där användarnamn och lösenord anges. Från inloggningssidan kan respondenten också gå till en portal med länkar till alla enkäter som han eller hon har kopplats till. Sidhuvudet på portalsidan och inloggningssidan kan du själv designa, t.ex. med er organisations logotyp. 11

12 Allmän information Tekniska krav Om ni hyr programmet är det enda som krävs en webbläsare. Vid köplicens krävs att programmet installeras på en Windows Server. Webbläsare För att besvara enkäter kan du använda: - Internet Explorer version 6.0 eller senare - Mozilla Firefox version 2.0 eller senare - Google Chrome version 6.0 eller senare För att arbeta i programmet gäller följande: - Internet Explorer version 8.0 eller senare - Mozilla Firefox version 3.5 eller senare Läs om fler webbläsare på Hyrlicens Det är lättast att använda programmet genom att hyra det från vårt webbhotell och låta oss ansvara för driften. Om ni vill ha programmet på er egen server kan ni givetvis köpa en licens. Köplicens för egen installation Webbservern måste uppfylla följande krav: Server: Windows 2003/2008 (32 eller 64 bitars operativsystem) Webserverprogram: IIS 6 eller senare Databas: MS SQL Express eller MS SQL Diskutrymme: 1 Gb Licensstorlekar Antalet respondenter i en enkät är obegränsat. Licensens storlek bygger istället på antalet samtidigt publicerade enkäter. Som publicerad enkät räknas de som är färdigkonstruerade och håller på att besvaras. Antalet enkäter i konstruktions- och rapportfasen är obegränsat. Light: Högst en enkät kan vara publicerad åt gången. Standard: Högst fyra enkäter kan vara publicerade samtidigt. Enterprise: Högst tio enkäter kan vara publicerade samtidigt. (Du kan köpa till Extrapack om 5 enkäter till Enterprise.) Priser Hyrlicens Survey&Report Uppläggningskostnaden är SEK. Hyrlicensen inkluderar både fri teknisk support och uppdateringar: Månadskostnad Light: Standard: Enterprise: Extrapack (5 enkäter): Köplicens Survey&Report Light: Standard: Enterprise: Extrapack (5 enkäter): Tilläggsmoduler 670 kr/månad kr/månad kr/månad 330 kr/månad kr kr kr kr SR-Advanced Survey Storlek Hyra Köp Light: 250 kr/mån kr Standard: 500 kr/mån kr Enterprise: 990 kr/mån kr SR-Advanced Reports Storlek Hyra Köp Light: 250 kr/mån kr Standard: 500 kr/mån kr Enterprise: 990 kr/mån kr SR-LDAP Storlek Hyra Köp Light: 180 kr/mån kr Standard: 370 kr/mån kr Enterprise: 740 kr/mån kr Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Alla aktuella priser finns på vår hemsida Utbildning För att ni snabbt ska komma igång med programmet erbjuder vi utbildning. Välj mellan heldag, då även praktiska övningar ingår, eller halvdag. Med modern teknik kan vi också erbjuda utbildningar på distans. Support och garanti Om du stöter på tekniska problem som rör själva programvaran kan du söka svar i FAQ:n i vår HelpDesk på När du köper ett program ur Artologikserien har du dessutom alltid 1 års garanti, räknat från fakturadagen, avseende utlovade funktioner. Du kan också köpa ett serviceavtal som löper årsvis. Det finns serviceavtal för både programmet och för tilläggsmodulerna. Se fullständig prisinformation på Serviceavtal innebär: Alltid tillgång till senaste versionen Fri tillgång till telefonsupport Fri tillgång till onlinesupport Fri hjälp via vår helpdesk inom ett arbetsdygn Garanti för utlovade programfunktioner Uppbytesgaranti till större licens - betala endast mellanskillnaden Årsvis priser för serviceavtal Hyrlicens Survey&Report Serviceavtal ingår i hyreskostnaden. Köplicens Survey&Report Light: Standard: Enterprise: Extrapack (5 enkäter): kr/år kr/år kr/år kr/år Vill du veta mer? På vår webbplats kan du läsa mer om programmet. Där kan du också prova demoversioner direkt eller kontakta oss för att lägga upp en egen testplats till dig! Självklart är du också välkommen att ringa, faxa eller skicka e-post direkt till oss på Artisan Global Media. Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare Artisan Global Media, Vidéum, Växjö Tel: Fax: Internet: E-post: Försäljningskontor: Oskarshamn Tel: Frankrike Tel: Tyskland Tel:

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Artologik EZbooking är det användarvänliga bokningsprogrammet som hjälper er att få ordning på alla bokningar. Ni ser snabbt och enkelt beläggningen på olika

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Nya funktioner i Survey&Report 4.1

Nya funktioner i Survey&Report 4.1 Nya funktioner i Survey&Report 4.1 Oktober 2013 1. Nytt gränssnitt på startsidan... 2 2. Organisationer... 2 3. Menyändringar... 7 4. Mallar sidhuvuden och sidfötter... 7 5. Lägga till och importera respondenter...

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.com » Enkla

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden 4.40 En produkt för alla EPiServer är ett content management system för att enkelt och snabbt hantera information på ett intranät,

Läs mer

Webbenkäter med Webropol 2.0

Webbenkäter med Webropol 2.0 Webbenkäter med Webropol 2.0 1 Med Webropol kan du skapa frågeformulär som publiceras på webben och respondenterna själva fyller i. Du kan också bygga in kontroller av obligatoriska frågor, hoppfrågor

Läs mer

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat WebPublish är ett kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Det webbaserade

Läs mer

Enkät- och analysverktyg

Enkät- och analysverktyg Enkät- och analysverktyg Be the first to know Skapa undersökningar, anmälningar och blanketter Kombinera webb-, mobil-, pekskärms- och pappersenkäter Analysera och bearbeta enkäter Enkät- och analysverktyg

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer