Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 TJÄNSTESKRIVELSE Synpunkter på planprogram för Aranäs stadsdel etapp 3 och 4 Nämnden för Individ & Familjeomsorgen lämnar följande synpunkter utifrån tre sociala 1 (1) perspektiv. Datum 1. Ekonomisk integration Etnisk integration. 3. Åldersintegration. 1. Boendekostnaderna är förhållandevis dyra i Kungsbacka kommun. Detta innebär att alla människor som önskar bosätta sig i kommunen inte har möjlighet till det utifrån sin ekonomiska situation. Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att kommunen bör ställa krav på exploatörer att även bygga bostäder till lägre hyreskostnader. 2. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för mottagande av ensamkommande barn. Kommunen har ett långtgående ansvar för dessa barns utveckling in i vuxenvärlden och Kungsbacka kommer att behöva dem i framtiden. Nämnden anser att det i alla planer bör finnas med krav på exploatörer att bygga fler mindre hyreslägenheter insprängt i olika boendebestånd för att på så sätt underlätta i för integration. 3. Kungsbacka är en barnrik kommun. Utifrån ett socialt perspektiv är det gynnsamt att blanda olika typer av familjeförhållanden, småbarnsfamiljer med ensamstående vuxna och äldre. Att bygga in förutsättningar för en informell social kontroll gentemot våra barn och ungdomar gynnar ansvarstagande och motverkar ensamhet och utanförskap. förvaltningschef Larry Söder ordförande KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

9 TJÄNSTESKRIVELSE Synpunkter på planprogram för Hede 4:15 m.fl, Aranäs stadsdel etapp 3 och 4 samt Kungsmässans utbyggnad Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar förvaltningens förslag till skrivelser och översänder dessa till planavdelningen, Kungsbacka kommun. 1 (1) Datum Sammanfattning Nämnden fattade beslut 2013 om att använda ett generellt svar i ärenden som rör synpunktinhämtning eller remisser avseende olika planprogram. I vissa fall behöver nämnden göra vissa förändringar, exempelvis specifika tillägg eller annat, beroende på planprogrammets innehåll. I två av bifogade planprogram ingår boendebyggande, Hede och Aranäs stadsdel och det tredje handlar om Kungsmässans utbyggnad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelser, daterade , om förvaltningens separata synpunkter för varje planprogram. förvaltningschef Beslutet skickas till Planavdelningen, Kungsbacka kommun Diariet KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

10 TJÄNSTESKRIVELSE Synpunkter på planprogram för Hede 4:15 m.fl. Nämnden för Individ & Familjeomsorgen lämnar följande synpunkter utifrån tre sociala 1 (1) perspektiv. Datum 1. Ekonomisk integration Etnisk integration. 3. Åldersintegration. 1. Boendekostnaderna är förhållandevis dyra i Kungsbacka kommun. Detta innebär att alla människor som önskar bosätta sig i kommunen inte har möjlighet till det utifrån sin ekonomiska situation. Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att kommunen bör ställa krav på exploatörer att även bygga bostäder till lägre hyreskostnader. 2. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för mottagande av ensamkommande barn. Kommunen har ett långtgående ansvar för dessa barns utveckling in i vuxenvärlden och Kungsbacka kommer att behöva dem i framtiden. Nämnden anser att det i alla planer bör finnas med krav på exploatörer att bygga fler mindre hyreslägenheter insprängt i olika boendebestånd för att på så sätt underlätta i för integration. 3. Kungsbacka är en barnrik kommun. Utifrån ett socialt perspektiv är det gynnsamt att blanda olika typer av familjeförhållanden, småbarnsfamiljer med ensamstående vuxna och äldre. Att bygga in förutsättningar för en informell social kontroll gentemot våra barn och ungdomar gynnar ansvarstagande och motverkar ensamhet och utanförskap. förvaltningschef Larry Söder ordförande KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

11 TJÄNSTESKRIVELSE Synpunkter på planprogram för Kungsmässans utbyggnad Nämnden för Individ & Familjeomsorgen har inga synpunkter avseende sociala perspektiv 1 (1) för Kungsmässans utbyggnad. Datum 1. Ekonomisk integration Etnisk integration. 3. Åldersintegration. 1. Boendekostnaderna är förhållandevis dyra i Kungsbacka kommun. Detta innebär att alla människor som önskar bosätta sig i kommunen inte har möjlighet till det utifrån sin ekonomiska situation. Nämnden för Individ & Familjeomsorg anser att kommunen bör ställa krav på exploatörer att även bygga bostäder till lägre hyreskostnader. 2. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för mottagande av ensamkommande barn. Kommunen har ett långtgående ansvar för dessa barns utveckling in i vuxenvärlden och Kungsbacka kommer att behöva dem i framtiden. Nämnden anser att det i alla planer bör finnas med krav på exploatörer att bygga fler mindre hyreslägenheter insprängt i olika boendebestånd för att på så sätt underlätta i för integration. 3. Kungsbacka är en barnrik kommun. Utifrån ett socialt perspektiv är det gynnsamt att blanda olika typer av familjeförhållanden, småbarnsfamiljer med ensamstående vuxna och äldre. Att bygga in förutsättningar för en informell social kontroll gentemot våra barn och ungdomar gynnar ansvarstagande och motverkar ensamhet och utanförskap. förvaltningschef Larry Söder ordförande KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

12 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Lokalsituationen på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger Service/Fastigheter i uppdrag att undersöka möjligheten att finna lämplig och gemensam lokal för hela förvaltningen. Sammanfattning Under 2014 kommer förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, IFO, att införa ett nytt verksamhetsområde, som ska ansvara för allt arbete som rör mottagande och omsorg av ensamkommande barn. Den prognos av volymökning som den nya överenskommelsen med Migrationsverket ger, innebär en ökning av personal både vid myndighetutövningen och vid boendekedjan. Den nya personalgruppen vid myndighetsutövning behöver kontorsplatser. Ledningsgruppen har skissat på flertalet alternativa lösningar för att kunna lösa lokalproblemet. Alternativen är inte optimala dels utifrån extra kostnader i form av ombyggnationer, dels utifrån att vi måste lösa akuta situationer hela tiden i takt med införandet av det nya verksamhetsområdet. Det bästa tänkbara för IFO:s del är att sammanföra hela förvaltningen till en och samma större lokal. Utifrån ett brukarperspektiv skulle det vara det allra bästa både vad det gäller tillgänglighet, förutsatt att denna lokal ligger mer centralt än Teknikgatan och för att kunna arbeta processorienterat med en naturligare samverkan mellan olika enheter. 1 (1) Datum Dnr IF/2014:52 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad förvaltningschef KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Christel Ottosson Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

13 TJÄNSTESKRIVELSE Lokalsituationen på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger Service/Fastigheter i uppdrag att undersöka möjligheten att finna lämplig och gemensam lokal för hela förvaltningen. 1 (2) Datum Sammanfattning Under 2014 kommer IFO att införa ett nytt verksamhetsområde, som ska ansvara för allt arbete som rör mottagande och omsorg av ensamkommande barn. Den prognos av volymökning som den nya överenskommelsen med Migrationsverket ger, innebär en ökning av personal både vid myndighetutövningen och vid boendekedjan. Den nya personalgruppen vid myndighetsutövning behöver kontorsplatser. Ledningsgruppen har skissat på flertalet alternativa lösningar för att kunna lösa lokalproblemet. Alternativen är inte optimala dels utifrån extra kostnader i form av ombyggnationer, dels utifrån att vi måste lösa akuta situationer hela tiden i takt med införandet av det nya verksamhetsområdet. Ledningsgruppen flyttar till Nygatan och inreder ett större konferensrum till kontorslandskap. Fördelar med att ledningsgruppen sitter i kontorslandskap är att vi kan visa på att det är möjligt att med rätt möblering arbeta i kontorslandskap och på så sätt visa på en tänkbar framtida modell för kontorsarbete. Nackdelen är att man förmodligen behöver se över ventilationen i rummet och det kan bli kostsamt. Paviljongen som är uppställd på Teknikgatan var tänkt som en temporär lösning tills vi kunde få ta över BDO:s lokaler som ligger vägg i vägg med IFO. Möjligtvis kommer IFO att kunna få tillgång till delar av dessa lokaler till hösten Men paviljongen kan inte avvaras med tanke på att enheten för ensamkommande kommer att öka till cirka 11 tjänster under året, och KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

14 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) fortsätta att öka till cirka 16 tjänster under Vid IFO:s skyddsrond och systematiska arbetsmiljöarbete har det framkommit att personalen är missnöjda med denna temporära lösning, det finns bland annat ingen toalett eller pausutrymme i paviljongen. Att permanenta paviljongen är ingen bra lösning på sikt för IFO:s personal. Utlokalisering av den nya enheten till annan möjlig lokal är ett annat scenario. IFO har som grundtanke att de ensamkommande barnen ska behandlas och mötas som vilka ungdomar som helst, som av olika anledningar behöver stöd från IFO. Det behövs ett sammanhang där kollegor emellan kan samverka och det skulle bli svårare om denna enhet flyttades ut. Innan beskedet om vilka konsekvenser den nya lagstiftningen om ensamkommande barn, hade IFO långtgående planer på att sammanföra Vuxenenheten, som handlägger missbruksärenden, med Öppna insatser beroende, som har sin verksamhet på Nygatan. Detta för att ytterligare öka samverkan mellan myndighetsutövning och öppna insatser. Dessutom har gruppen som arbetar med våld i nära relationer numera samma chef som missbrukshandläggarna dvs. ingår i Vuxenenheten. Våld i nära har sin verksamhet på Nygatan och att flytta över missbrukshandläggarna skulle innebära både bättre samverkan mellan berörda enheter och att enhetschefen för Vuxenenheten får en sammanhållen enhet på samma plats. En sådan flytt skulle också innebära att boendestödjarna från Nygatan skulle flytta över sin verksamhet till Teknikgatan. Denna rockad blir, med införandet av den nya enheten för ensamkommande, ytterst besvärlig. Det som är möjligt att genomföra som ett första steg är att missbrukshandläggarna flyttar till Nygatan och med ett förtätningsarbete blir boendestödjarna kvar. Sammantaget är dessa nämnda alternativ inte i alla delar långsiktiga. Det blir mer av ad hoc-lösningar på ett akut problem som dessutom är relativt kostsamma. Det bästa tänkbara för IFO:s del är att sammanföra hela förvaltningen till en och samma större lokal. Utifrån ett brukarperspektiv skulle det vara det allra bästa både vad det gäller tillgänglighet, förutsatt att denna lokal ligger mer centralt än Teknikgatan och för att kunna arbeta processorienterat med en naturligare samverkan mellan olika enheter. Förvaltningen ser emellertid att ovan nämnda alternativa lösningar är nödvändiga för att lösa de akuta problemen. förvaltningschef

15 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg E-handlingsplan IFO Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar förvaltningens e-handlingsplan IFO Sammanfattning Syftet med, e-handlingsplan IFO , är att beskriva hur förvaltningen för Individ & Familjeomsorg planerar, för att arbeta i linje med den första etappen av det kommungemensamma projektet Kungsbacka Planen sträcker sig över perioden och kan komma att revideras. Under 2012 togs de första stegen i arbetet med att utveckla Kungsbacka kommun med hjälp av modern teknologi. Fem delprojekt startade under 2013 i syfte att skapa förutsättningar för att övergå till ett digitalt arbetssätt. Genom Kungsbacka 2020 ska vi göra vardagen enklare för invånare, företagare och besökare och skapa ännu bättre förutsättningar för delaktighet och dialog. Vi ska också öka kvaliteten och effektiviteten i kommunens verksamhet. Kungsbacka 2020 är vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e- samhället. Arbetet med att ta fram en mer konkretiserad e-målbild för kommunen har pågått under hösten 2013, se bilaga under politikernytt. Ett kommande steg i det kommunövergripande arbetet är att också besluta om en e- handlingsplan Målsättningen är att Individ & Familjeomsorg ska ha uppnått e-målbild 2020, etapp 1 som avser perioden till och med (2) Datum Dnr IF/2014:54 KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Administration Christel Ottosson Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

16 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Beskrivning av ärendet Organisering De första stegen tar ledningsgruppen tillsammans med förändringsledarna. Nästa steg är arbete ihop med alla chefer på förvaltningen. I det tredje steget involveras alla medarbetare. Arbetet kommer att ske i olika former såsom workshops, information och kontinuerlig nyttoinhämtning. Byggklossar för framgång Ledningsgruppen med stöd av förändringsledarna har en viktig roll i arbetet som handlar om ledningsstruktur och planering. Administrativ chef tillsammans med kommunikatören arbetar fram en kommunikationsplan i syfte att tydliggöra hur kommunikationen i olika delar når all personal vid rätt tid. Det är stora utvecklingsarbeten vi står inför och i många delar kommer det att handla om kulturförändringar. Det handlar delvis om att leda i förändring samt att förbereda förvaltningen inför förändringar som kommer att ske. Ledningsstruktur/-planering Processbeskrivningar ska tas fram pilotarbete tillsammans med Tomas Staxäng Skaffa oss kunskap omvärldsbevaka, ta del av dokument och handlingsplaner Vi ska bryta ner den övergripande målbilden för Kungsbacka 2020 Planera för hur vi gör det FLG, SFLG, grupper av medarbetare, IFO 2020 Alla som bor i eller verkar i Kungsbacka har möjlighet att använda digitala tjänster från och med 24 juli 2014 för sina kontakter med kommunen. Alla elever har möjlighet att i skolan utveckla den digitala kompetens som behövs som samhällsmedborgare. Alla medarbetare har rätt kunskap och teknik för att kunna använda digitala verktyg i sin yrkesutövning och i utveckling av arbetet. Vi använder digitala lösningar och ett modernt arbetssätt för ett mer hållbart samhälle. Vi sätter individen i centrum och arbetar gränslöst mellan förvaltningar, myndigheter, regioner och inom EU, internationellt. Som kommun är vi bäst i Sverige på att använda digitaliseringens möjligheter.

17 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Delprojekten För alla delprojekt gäller följande ingångar Beskriva nyttan, enklare, öppnare, effektivare. Hur ska vi organisera arbetet? Ta fram mål och tidplan för arbetet. Kungsbacka direkt. Planera för vilka e-tjänster som IFO kan ha. E-hälsa upphandling av nytt verksamhetssystem. Kungsbacka ärendesystem. Mäta förändring nuläge kontra hur det blev. Kommunikation Skapa en kommunikationsplan Vad ska den innehålla? Vem, hur och vad?

18 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) Planera kommunikationen Kulturförändring Vi utvecklar vår verksamhet genom att bli en e-förvaltning Förändringsledning Hur leder man i förändring, ledarprogram, förändringsledarcoaching. Förbereda organisationen på e-förvaltning Ta hand om rädslor och farhågor, tiden, till exempel vad innebär nya arbetssätt i förhållande till övrigt som vi gör. Beskriva och väcka nyfikenhet som leder till innovation. Våga testa! Exempelvis papperslöst kontor. Utbilda. Omvärldsbevaka. Arbetsroller, exempelvis chef, administratör och socialsekreterare. Riskbedömning/handlingsplan för IFO Se bilaga förvaltningschef Bilagor: Målbild Kungsbacka 2020, finns under fliken politikernytt Riskbedömning/handlingsplan för IFO

19 RISKBEDÖMNING/HANDLINGSPLAN Individ & Familjeomsorg Kungsbacka 2020 Område Vad ska göras? Kända steg När ska det vara klart? Risker MÅL Ledningsstruktur Bryta ner målbild till IFO:s målbild FLG SFLG Enhetsnivå Jan 2014 Febr 2014 Hösten 2014 Oro för att vi inte uppnår en samsyn kring detta Alla upplever nyttan och har en gemensam målbild av vad detta ska ge. Mäta förändringen Beskriva nuläge Mäta effekter April /2016 Mäter vi rätt saker? Vi vet att vi arbetar mer effektivt. Förändringsledning Problem med att få ihop E-förvaltning med övriga uppdrag Alla chefer ser vikten av att leda i förändring mot E-förvaltning och ser nyttan av det.

20 Kultur/attityder Ta hand om rädslor/farhågor Motstånd i form av att allt inte är bra bara för att det är nytt! Alla är trygga i det nya arbetssättet. Väcka nyfikenhet och våga testa Oro över att vårt huvuduppdrag glöms bort Vi är innovativa och vi vågar testa nytt Utbilda och omvärldsbevaka Arbetsroller För många, bollar på gång samtidigt. Att vi inte lyckas göra egen prioritering utan alla springer på alla bollarna. Är nyfikna på ny kunskap inom området och tar lärdom av andra Tydliga ansvarsgränser och förväntningar Kommunikation Planera kommunikationen Bedöma grader av kommunikation i relation till förändringsprocessen Kontinuerligt Svårt att hålla det levande och aktuellt i vardagen. Alla upplever att de får rätt information i rätt tid Skapa intern kommunikationsplan Kommunikatör o adm chef formulerar April 2014 Att planen blir ytterligare en hyllvärmare Planen hjälper oss inom alla områden

21 Kungsbacka direkt Förberedelser FLG WS med delprojektet Febr 2014 Förankring och få med alla Flg ser Kba Direkt som en verksamhetsutveckling. Förberedelser SFLG Utse kontaktpersoner WS med delprojektet Mars 2014 Hur ska vi få ihop det med allt annat? Vi ser att arbetet kan effektiveras Förberedelser Enheterna WS med delprojekt och förändringsledare April tom Okt 2014 Skapa vi en byråkratisk socialtjänst nu? Vi ser nyttan för invånarna och att det kan bli effektivt Processarbete Ingång i Kungsbacka direkt Formulera verksamhetsidé Förarbete FLG Hösten 2014 Mars 2014 Nyttohemtagningen? Tidsaspekten får inte ta över så att det inte blir bra Det funkar med Kungsbacka direkt i alla delar Vi är klara över varför vi ska göra processkartor Pilotprojekt i hur man formulerar huvudprocesskartor WS med Tomas Staxäng m.fl. Ev. start April 2014 Det är svårt att få en grupp att dra åt samma håll. Vi har tydliga processer som stärker intern samverkan och har koll på våra processer, vet att vi gör rätt saker på ett smart sätt

22 E-tjänster Vilka E-tjänster ska vi utveckla? WS med Kungsbacka direkt (FLG) Febr 2014 Sekretess kopplat till tekniken. Att våra E-tjänster inte hänger ihop med Kungsbacka Direkt E-tjänster som ger nytta för invånare och effektiviserar det interna arbetet E-hälsaprojektet Nytt verksamhetssystem Medverka i förstudie April-Juni 2014 Att vi utveckla E- tjänster inom stuprören och inte i processer. Tidsaspekten Kartlägga behov och föreslå lösning Medverka i upphandling av nytt system Hösten 2014 Säkerställa att vi får ett system som stämmer med IFO:s processer Ev införa nytt verksamhetssystem 2015 Oro över att det blir mycket merarbete med införandet av nytt system Utbyta information elektroniskt på ett säkert sätt om invånare med andra huvudmän. Uppnå högre grad av nytta och effektivisering

23 Nytt ärendesystem Införa ett nytt system LEX Först för nämndprocessen Sommaren 2014 Svårt att lära sig Gemensam digitaliserad nämndprocess för alla nämnder Införa process för SU 2015 Mycket merarbete för nämndsekreterare för utbildning etc. Övriga risker Ny diariestruktur Få det på plats Våren 2014 Att vi glömmer bort vårt huvuduppdrag. Gemensam diariestruktur för kommunen För mycket fokus på KBA Om det fortsätter med snabba beslut uppifrån finns risk att vi inte fixar det.

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20. E-strategi. Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Strategi 1 (9) Datum 2014-03-20 E-strategi Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. E-strategins omfattning och avgränsningar 5 4. Inriktningsmål

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy

Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy Värmdö kommun ska förenkla vardagen i alla skeden av livet kommunens nya e-policy April 2010 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Sammanfattning...4 1. Introduktion och bakgrund...6 1. Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer