Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: YH 2013/2115 Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Adress: Box 500 Postnr/ort Borgholm Besöksadress Adress: Box 500 Postnr/ort Borgholm Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Sida 1 (15)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Utbildningen ger ingen examen Examensbenämning Utbildningen ger ingen examen Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Yrkesroll 6: Kökschef Restaurangchef, mindre företag Restaurangchef, stort eller medelstort företag Food & beverage manager Konferenschef Kökschef, offentlig sektor Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Förutsättningar och modeller för ett gott ledarskap och medarbetarskap Arbetsledningens psykologi och ledarens roll och ansvar Kundefterfrågan och marknadssegmentet för olika restauranger och matupplevelser Erforderliga regelverk, lagar och avtal som är gällande för personalarbetet och för arbete inom livsmedelsmedelproduktion. Ett helhetsperspektiv på de goda råvarornas betydelse och råvarans väg från jord till bord samt ett hållbart synsätt på mat och matupplevelser Aktuella trender som påverkar verksamhetens innehåll. Sida 2 (15)

4 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Leda, stimulera och utveckla medarbetarna i verksamheten Ansvara för ekonomi, personal och resultat utifrån uppdrag och gängse regelverk Utifrån kundgrupp och uppdrag kreativt planera menyer med hänsyn till ekonomiska ramar, näringsvärde och tillagningstekniker Skapa ett sammanhang och logistik mellan råvara, tillagning och måltidsupplevelse Tillämpa metoder för tillagning av mat på ett näringsrikt och kostnadseffektivt sätt. Kreativt kombinera mat och dryck genom att kunna använda råvaror och kombinationer av mat från såväl lokala som internationella kökets trender och traditioner Anpassa menyer till lokala traditioner och använda lokalt producerade livsmedel med tanke på miljön och långsiktigt hållbar utveckling och organisera inköp och varuflöde på ett kostnadseffektivt sätt samt ha erforderlig kunskap om ekonomistyrning (budget, bokföring, uppföljning) Organisera och administrera personalbemanning för en god och hållbar verksamhetsutveckling Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Självständigt och i grupp utveckla ett gott samarbetsklimat för en gastronomisk verksamhet med tydligt kundfokus. Skapa goda relationer med restaurangens kunder/gäster för en god och långsiktig affärsmässighet Fatta beslut i ledningsrollen för en hållbar medarbetar- och branschutveckling Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Arbetsrätt, juridik och regelverk inom res Lärande i arbete 25 Ledarskap för hållbar restaurangnäring 40 Måltidens betydelse - trender och sammanha Mat och dryck i kombination - råvarans och Professionell restaurang- och måltidsutvec Råvarukunskap - råvaran från jord till bor... 5 Restaurang- och måltidsekonomi 15 Summa: 125 Sida 3 (15)

5 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 8 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Arbetsrätt, juridik och regelverk inom restaurangbranschen Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen ger den studerande kunskap de lagar och villkor som styr anställningar och medarbetarskap inom branschen; arbetsrätt, hållbar arbetsmiljö, jämlikhet, personalplanering, ansvar, mm, Vidare om de lagar och regelverk som omgärdar och styr livsmedelshantering och restaurangverksamhet samt frågor avseende certifieringar och systematiskt kvalitetsarbete, bl.a. genom HACCP. Kursen tar även upp Lagen om offentlig upphandling (LOU) och andra regelverk som finns inom offentlig sektor. Kursens namn: Lärande i arbete Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska få tillämpa och utveckla sitt yrkeskunnande genom att delta i dagligt arbete på en arbetsplats inom branschen. Teori och praktik ska mötas och integreras till en allt större kompetens. I mötet med erfarna yrkesutövare ska den studerande få goda förebilder och ett utvecklande handledarskap. Målet för kursen är att de studerande ska skaffa sig en god överblick över alla på arbetsplatsen förekommande arbetsuppgifter samt själv ha uppnått en god handhavandenivå vad gäller det dagliga arbetet inom sin yrkesinriktning. Kursens namn: Ledarskap för hållbar restaurangnäring Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 40 Beskrivning: Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om det situationella och strategiska ledarskapets betydelse inom restaurangbranschen för att utveckla affärsmässighet, entreprenörskap och kundfokus. Beteendevetenskap med frågor om ledarskap, teamledning, förändringsledning, delegering och konflikthantering, kombineras med arbetsmiljö, långsiktig personalplanering, personaladministration och personalekonomi. Inom kursen läggs särskilt fokus på ledarens möjlighet att "leverera genom andra". Det kan vara teamets och enskilda medarbetares stödjande av vision, Sida 4 (15)

6 organisationsvärden eller bemötandekodex. Även de offentliga organisationernas organisation och ledarskap, där matproducenten inte möter slutkund, tas upp. I detta är FAMM-konceptet en viktig del. Kursens namn: Måltidens betydelse - trender och sammanhang Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen ger en internationell utblick inom de senaste trenderna av gastronomi. Samtidigt betonas genuina värden och matkultur utifrån lokala och regionala aspekter. Deltagarna ges kunskap att utveckla förutsättningarna så att matens sammanhang synliggörs, bl.a. genom menyutformning, måltidens gestaltning, storytelling och värdskap. Kursens namn: Mat och dryck i kombination - råvarans och vinets smaker Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen ger kunskaper om måltiden som helhetsupplevelse utifrån kombinationen av mat och dryck. Detta med särskilt fokus på smakupplevelser hos olika målgrupper. Sensorisk analys används för att stärka den studerandes färdigheter utifrån olika teman. Menykomponering och rådgivning är viktiga uppgifter att utveckla inom kursen. Kursens namn: Professionell restaurang- och måltidsutveckling Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen inriktar sig mot entreprenörskap, innovation och kreativa miljöer inom restaurang- och matupplevelsebranschen. Modeller för restaurangutveckling genom marknadsanalys, produktskapande, affärsmannaskap och marknadsföring bl.a. inom sociala medier och profilering av webbaserad marknadsföring/kundkontakt. Särskilt fokus läggs vid hållbar verksamhetsutveckling, professionell måltidsekonomi samt att leda genom vision och värden. I detta ingår även system för verksamhetsuppföljning. Kursens namn: Råvarukunskap - råvaran från jord till bord Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 5 Beskrivning: Kursen utgår från råvarans betydelse för restaurang och menysättning. Särskilt fokus läggs på den ekologiska och säsongsanpassade råvaran, från odling till färdig maträtt. En förståelse skapas kring hållbara värden avseende produktion, transport och Sida 5 (15)

7 konsumtion. Vidare kring verksamhetsintegrerade flöden som inköp, logistik och kvalitet. Kursens namn: Restaurang- och måltidsekonomi Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 15 Beskrivning: Kursen ger vidare kunskaper kring restaurangkalkylering avseende personalplanering, inköp/upphandling, menyekonomi, råvarulogistik för ett drivet affärsmannaskap inom restaurang, såväl som medarbetare som i egen verksamhet. Särskilt fokus läggs på kombinationen av en kvalitativ matupplevelse, målgruppsanpassning och hållbar restaurangnäring. Vidare belyses avtalsförhållanden och upphandlingsregler. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Den studerande kan tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning eller arbetserfarenhet, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är av sådan beskaffenhet och omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen/kursen. Detta gäller såväl för hel kurs, som för del av kurs, inklusive LIA. Utöver dokumentation av ovanstående, bör i särskilda fall även annan identifiering och dokumentation av reell kompetens, göras. Inom detta ges stöd av Studie- och yrkesvägledaren. Ledningsgruppen för utbildningen prövar alla frågor om tillgodoräknande. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Studerande med särskilda behov av yrkessvenska och kommunikativ färdighet ges stöd genom skolans SFI-verksamhet. Detta har även genomförts vid andra yrkesutbildningar inom enheten, bl.a. undersköterskeutbildningen. Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Sida 6 (15)

8 Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Genomgått restaurang- och livsmedelsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, livsmedelsprogrammet eller motsvarande utbildningar på t ex Gyvux, Lernia, högskolor, folkhögskolor eller annan likvärdig utbildningsanordnare. Betyg godkänt. Eller: Genom dokumenterad yrkeserfarenhet eller via praktik införskaffad baskunskap för matlagning på företag inom restaurang-, hotell- eller livsmedelsbranschen. Samt för båda grupperna: Erfarenhet av yrkesverksamhet inom branschen motsvarande minst 1 år. Särskilda förkunskaper - motivering Utbildningen är en vidareutbildning för den som redan har grundläggande utbildning eller erfarenhet av restaurangnäring eller näraliggande områden. En kunskap om mat och gastronomi innebär att den studerande kan tillgodogöra sig utbildningen och erhålla en progression i de färdigheter och kompetenser som utbildningen syftar till. Det innebär särskilt fokus på ledarskap, affärsmässighet, kreativ verksamhetsutveckling och förändringsledning. Fastställande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen I samband med ansökan till utbildningen bifogar den studerande betyg eller intyg utifrån behörighetsreglerna. Dessa mottagningsregistreras och diareförs enligt praxis. När ansökningstiden gått ut så sammanställs en lista med ansökarnas namn, kontaktuppgifter och behörigheter. Ytterligare meriter som kan ha betydelse för behörighet eller om den ansökandes kvalitet för yrkesrollsutveckling tas även med. Utbildningsledaren gör utifrån denna lista ett förslag till antagning. Den studerande kan tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning eller arbetserfarenhet, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är av sådan beskaffenhet och omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen/kursen. Detta gäller såväl för hel kurs, som för del av kurs, inklusive LIA. Utöver dokumentation av ovanstående, bör i särskilda fall även annan identifiering och dokumentation av reell kompetens, göras. Inom detta ges stöd av Studie- och yrkesvägledaren. Ledningsgruppen för utbildningen prövar alla frågor om tillgodoräknande. Ledningsgruppen sammankallas och får del av utbildningsledarens förslag. Utifrån branschens Sida 7 (15)

9 Reell kompetens behov och kvalitetskriterier gör gruppen ett nytt reviderat förslag eller går vidare med utbildningsledarens förslag och beslutar om antagning. Beslutet nedtecknas i protokoll för Ledningsgruppen. Antagning sker till de antal platser som utbildningen erbjuder. En reservlista upprättas på sökanden som inte erbjuds plats i första urvalet. Dessa kan komma i fråga om antagna avböjer erbjudandet om utbildning eller att avbrott sker i början av utbildningen. Brev sänds till / kontakt tas med de antagna till utbildningen. Detta dokumenteras Med reell kompetens menas en persons samlade kompetens oavsett hur den införskaffats. För att göra det möjligt att bedöma om den sökandes egna uppgifter gällande tillräckliga baskunskaper låter vi som utbildningsanordnare sökande som ej har dokumenterad behörighet genomgå ett praktiskt och ett teoretiskt prov i grundläggande restaurangmatlagning. Provet skapas, genomförs och betygsätts av en av ledningsgruppen utsedd branschkunnig person. Provet innebär ett teoretiskt och ett praktiskt prov som är skapat av en av ledningsgruppen utsedd person från branschen. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Tidigare utbildning Tidigare genomgången utbildning enligt krav på särskilda förkunskaper, t.ex. restaurang- och livsmedelsprogram, hotell- och restaurangprogram eller annan likvärdig utbildning, beaktas som behörighetsgivande för antagning. Utifrån denna behörighet sker intervjuer för fastställande av rangordning för antagning. Yrkeserfarenhet Tidigare erfarenhet enligt krav på särskilda förkunskaper, t.ex. arbete inom restaurangverksamhet eller annan likvärdig erfarenhet, beaktas som behörighetsgivande för antagning. Utifrån denna behörighet sker intervjuer för fastställande av rangordning för antagning. Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Antagningsförfarandet består av intervjuer för samtliga som ansetts behöriga genom utbildning eller annan likvärdig erfarenhet. De sökande intervjuas av ett rekryteringsteam från utbildningsanordnaren, vilket vanligtvis består av utbildningsledaren, en erfaren företrädare från branschen samt när tillfälle ges studeranderepresentanter från pågående utbildning. Syftet är att hitta personer med rätt förutsättningar och motivation för att bli duktiga ledare i den krävande gastronomiska branschen. Kriterier som bedöms vid intervjun är vilja att arbeta i team, kommunikationsförmåga, flexibilitet, kreativitet, motivation samt intresse för livsmedel, miljö och hälsa. I nära anslutning till intervjuerna sammanställs en bedömning där de som träffat de sökande poängsätter sina synpunkter på en 10-gradig skala. Beslut om antagning fattas av ledningsgruppen när utbildningsanordnaren sammanställt resultatet Sida 8 (15)

10 av intervjuerna. Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare Organisationsnummer: {Uppgift saknas} Organisationsnamn: Capellagården Förnamn: Bodil Efternamn: Anjar Telefon: E-postadress: Roll i utbildningen: Arrangör av kursen Råvaran - från jord till bord Dotterbolag: Nej Upphandlad Ja Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation Utbildningen utgår från ett synsätt och upplägg som karaktäriseras av att lärandet ska utgå ifrån en verklighetsanknuten kontext och bygga på kommunikativa grunder. Det innebär att lärande och utvecklande av kompetens sker i möten och dialog mellan studerande, lärare/föreläsare, branschföreträdare och handledare. Kunskaper och färdigheter ska utvecklas mot angivna mål genom att teori och praktik integreras samt att den studerande tränas i att reflektera kring sin egen lärprocess utifrån framtida yrkesroll. En entreprenöriell grundsyn genomsyrar utformning och upplägg. Utbildningens skol/platsförlagda del är uppbyggd i block där olika kursintegrerade branschanknutna arbets- och läruppgifter ingår. Dessa beskrivs utifrån de olika kursernas mål att uppnå och kräver såväl teoretisk kunskap som praktisk genomförarkompetens. Runt dessa arbetsuppgifter anordnas föreläsningar, fallstudier, teoripass, seminarier, diskussioner, undervisning, handledartid och studiebesök. Under utbildningens gång ökar kraven på eget ansvar, nytänkande och kreativitet samt branschkontakter för erhållande av yrkeskompetens. Ambitionen är såväl genom denna progression att skapa förutsättningar för en yrkesverksamhet som att som att säkerställa den studerandes egna innovativa och självförnyande förmåga. Yrkesrollen och dess kompetenskrav lär ändras utifrån branschens utveckling, vilket gör denna lärandekompetens angelägen. Block 1 omfattar 70 p fördelade under perioden september t.o.m. december enligt följande: Ledarskap för hållbar restaurangnäring, 25 p Restaurang- och måltidsekonomi, 15 p Arbetsrätt, juridik och regelverk inom restaurangbranschen, 10 p Måltidens betydelse och sammanhang, 5 p Råvarukunskap - råvaran från jord till bord 5 p Lärande i arbete, LIA, 10 p De övergripande målen för block 1 är att de studerande ska ha uppnått: - En god förståelse för villkoren att arbeta som arbetsledare Sida 9 (15)

11 - En god överblick över restaurangnäringens ekonomi och regelverk - Goda kunskaper kring måltidens sammanhang och gestaltning Block 2 omfattar 55 poäng fördelade under perioden januari t.o.m. mars enligt följande: Måltidens betydelse, forts 5p Mat och dryck i kombination 10p Ledarskap, forts.15p Professionell restaurang- och måltidsutveckling, 10p LIA forts 15 p De övergripande målen för block 2 är att de studerande ska ha uppnått: - En god förståelse för villkoren att arbeta med utveckling av restaurangverksamhet - En god förmåga till verksamhetsutveckling och personalledning inom branschen - Ett fördjupat praktiskt yrkeskunnande som arbetsledare Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd Utbildningen inleds med en introduktion där följandemoment ingår: Lära känna varandra aktiviteter där studerande, lärande, utbildningsledare, branschföreträdare, ledningsgrupp och LIA-företag får möjlighet att presentera sig för varandra och diskutera arbetslivets del i utbildningen samt arbetsmarknadens struktur och förutsättningar inom aktuellt utbildningsområde. YH-utbildning som skolform, ledningsgrupp, utbildningsmål, kursmål, studieupplägg, inflytandefrågor, bedömning och betygsättning, kunskapskontroll samt examination genomlyses. Studiebesök genomförs Studieteknik Praktiska frågor kring datakonto, e-post, studiestöd, schema, bibliotek, studievägledningsfunktionen. Särskilt stöd till de studerande ges även kontinuerligt genom ett mentorskap samt av andra resurspersoner, bl.a. studie- och yrkesvägledare, kring studieteknik, studiesociala frågor och vägval för framtida yrkesverksamhet. Utbildningen generellt erbjuder en nära och stödjande studiemiljö. Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Utbildningen drivs i nära samarbete med branschen och är genom det verklighetsförankrad. De studerande ges därmed möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik tredan under pågående utbildning. Utöver detts sker ett strukturerat och systematiskt arbete för att kontinuerligt säkerställa det arbetslivsanknutna lärandet: Mentorskap Varje studerande ges en mentor som stöd och inspiration. Mentorn kommer från ett företag eller organisation utifrån den studerandes studieinriktning. Nätverk Inom utbildningen, och inte minst efter densamma, finns ett etablerat nätverk med kontaktpersoner inom företag och organisationer för arbetsrelaterade frågor eller fortsatt karriärutveckling. Denna lista på personer kommer sannolikt fungera som "dörröppnare" även i ett längre perspektiv. Sida 10 (15)

12 Kulinariska Akademin Utbildningen genomförs inom Kulinariska Akademin som är ett partssammansatt forum för utbildning, utveckling och inspiration. Inom Akademin sker ständiga utvecklingsorienterade aktiviteter, som vänder sig såväl till företag och offentliga aktörer som en intresserad allmänhet. Den miljö med branschutbildning och de workshop som erbjuds branschens företag erbjuds även de studerande. Verklighetsbaserade case Inom utbildningen sker många moment medelst "case" för att erbjuda de studerande verklighetsbaserade övningar och inspirera för framtida utmaningar. Dessa är oftast hämtade direkt branschens aktörer i närområdet. Studiebesök, omvärldsbevakning Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Inför LIA-perioden erhåller de studerande en lista över de LIA-platser utbildningsanordnaren försäkrat sig om. Detta sker i samband med att en s.k. branschdag anordnas på skolan där samtliga LIA-företag finns representerade. Syftet är att företagen och de studerande ska ges möjlighet att presentera sig för varandra så att tidiga kontakter knyts. Inom utbildningen används branschföretagen, oftast LIA-företagen, som exempel och "case". Detta innebär att de studerandes förförståelse av det specifika företaget redan är initierad. Det gör att starträckan vid introduktionen i LIA-företagets nuvarande situation förkortas. Inför LIA-perioden tar även den studerande kontakt med "sitt" LIA-företag för en kortare briefing av nuläge och förväntade arbetsuppgifter i kommande LIA-period. En uppgift fastställs för respektive studerande att utföra under LIA-perioden. Arbetet inleds före LIA-perioden, bl.a. med problemidentifiering, omvärldsanalys och branschspecifik fördjupning, och genomförs sedan under LIA. Efter LIA-perioden används och redovisas denna uppgift i efterföljande kurser. Genom detta uppnås en hög grad av sammankoppling av praktiska och teoretiska kunskaper. Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser Utbildningsanordnaren kommer att säkerställa anskaffningen av LIA-platser. Utöver detta ges även de studerande möjlighet att initiera anskaffandet. Vid etablering av kontakt med LIA-företag sker en avsiktsförklaring, enligt upprättad mal, mellan utbildningsanordnaren och berört LIA-företag. I denna avsiktsförklaring framgår respektive parts åtagande och roll som utbildningsgenomförare. Samtliga handledare från LIA-företagen kallas till en obligatorisk handledarutbildning där uppdrag, roll, kursplan, bedömning och betygssättning tas upp. I samband med denna utbildning erhåller varje handledare ett skriftligt material som stödjer och beskriver handledarens roll och uppgift under LIA. Under varje LIA-period håller kursansvarig lärare kontinuerlig kontakt med LIA-företagen. Den studerande får även ett personligt besök av sin lärare. Vid besöket genomförs samtal både med den studerande enskilt, handledaren enskilt och alla tre tillsammans. En avstämning mot kursmål och betygskriterier görs under samtalet såväl som en allmän avstämning gällande trivsel och arbetsmiljö. Ett av utbildningsanordnaren särskilt framtaget dokument utgör underlag för bedömning av måluppfyllelse och fylls i tillsammans under samtalet. Detta skrivs på av alla tre parter som får varsin kopia. Eventuella identifierade problemområden följs upp av lärare och utbildningsledaren tillsammans och blir föremål för ny utvärdering enligt en tidsplan parterna kommer överens om. Materialet dokumenteras. Sida 11 (15)

13 Metoder för kunskapskontroll Bedömning och betygssättning baseras på: - skriftliga tester - munntliga framföranden - skriftliga rapporter - redovisning av gruppuppgifter - utförandet av praktiska uppgifter - omdömen från LIA Kursansvarig lärare genomför kunskapskontroll utifrån upprättad kursplan och övergripande utbildningsplan. Vid tveksamheter sker samråd med utbildningsledaren och en dialog med övriga lärare. Kunskapskontrollen syfte är, förutom avstämning mot kursmålen, att stimulera och stödja den studerandes kunskaps- och färdighetsutveckling. Detta innebär att särskild hänsyn bör tas till den studerandes inlärningsstilar. Det är också en viktig inflytandefråga för de studerande att få vara med och ha synpunkter på redovisningssätt, arbetsformer och hur kunskapskontrollen går till. Betygskriteriernas utformning kommer att ha viss styrning vid val av kunskapskontroll eftersom kriterierna kommer att fokusera på de studerandes förmåga att applicera sina kunskaper och färdigheter i arbetslivet. Den studerande ges möjlighet till omtentamen och komplettering av obligatoriska moment efter samtal med SYV och ansvarig lärare. Detta görs i så nära anslutning till kursens genomförande och anpassas efter den studerandes studiesituation. Vid fullgjord omtentamen/komplettering med godkänt betyg, registreras detta i den studerandes register av utbildningsledare. Vedertagen praxis följs. Betygskriterier och betygskrav Kursplaner med tillhörande betygskriterier framarbetas utifrån Utbildningsplanen av utbildningsanordnaren och involverade lärare inför starten av utbildningen. Särskilt fokus läggs på dessa kriterier utifrån EUs nio nyckelkompetenser. Betygskriterierna tas fram i en bedömningsmatris, så att betygskraven för respektive betygssteg klargörs. Bedömningsmatrisen ska beakta såväl kunskap och kompetenser som färdigheter. Betygskravet ska vara mätbart och klart bedömningsbart av examinerande lärare. Betygskriterier och betygskrav ska vara kommunicerade med de studerande såväl vid utbildningen generella start som vid enskild kursstart. En dialog ska föras kring kriteriernas- och kravens betydelse och exempel ska kunna ges. Kursplaner, betygskriterier och betygskrav ska finnas tillgängliga innan utbildningen startar och under utbildningen, på skolans webb-plattform. Sida 12 (15)

14 Entreprenörskap i utbildningen Restaurangbranschen karaktäriseras generellt av mycket entreprenöriellt tänkande, snabba beslut och kreativa drivkrafter. Branschen är beroende av att finna personal som både har kunskaper och färdigheter att luta sig mot, men som också är problemlösare och som själva hittar vägar. Viktiga redskap är här också självkännedom, egen drivkraft och förmåga att kommunicera Med utgångspunkt från ovanstående, innehåller utbildningen i ett tidigt skede starka inslag som handlar om psykologi, professionell rollutveckling och konkreta verktyg för planering, organisering och ekonomisering. Detta tränas kontinuerligt under hela utbildningen genom att arbete sker i projektform eller via case-metodik. En uppgift ska genomföras med ett givet mål i sikte men allt med att planera, organisera, hantera, sälja in, argumentera för, förhandla om, hitta nya vägar måste lösas. I det nära samarbetet med arbetslivet finns förebilder i entreprenörskap och innovativt tänkande, bl a gästföreläsningar, besök Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 25 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete 10 tim/vecka per studerande Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen Kalmarsunds Gymnasieförbund har ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsutvecklingssystem. Förbundets vision och de prioriterade områden som ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete inom förbundets enheter. Med hjälp av förbundets verksamhetsledningssystem och systematiska kvalitetsarbete ska avstämning, uppföljning och utvärdering ske kontinuerligt genom delårsrapporter, årsredovisning och enheternas resultatredovisningar. Från och med 2012 har förbundet dessutom ett nytt system- och ledningsstöd - Hypergene - för uppföljning av mål. Inom YH-utbildningen finns följande kvalitetsmål: - Verksamheten ska vara utformad så de studerande ges möjlighet att uppnå maximal måluppfyllelse - Utbildningen ska generera den kompetens arbetslivet efterfrågar - Lagar och förordningar efterlevs på ett rättssäkert sätt - Ett demokratiskt och humanistiskt synsätt alltid genomsyrar verksamheten - Trygghet, jämställdhet och mångfald främjas - En god arbetsmiljö tillhandahålls, såväl ur fysisk som psyko-social aspekt - De studerande upplever att de möts av ett professionellt förhållningssätt och en hög kompetens - De studerande upplever att de har en reell insyn och ett reellt inflytande över utbildningen - De studerande upplever att bedömning och betygsättning är välgrundad, genomlyst och rättvis Inför utbildningens start kommer ledningsgruppen att arbeta fram kvalitetsindikatorer för att bedöma ovanstående mål. Vidare kommer en dialog ske med de studerande vid den inledande introduktionen kring utbildningen mål, kvalitet och uppföljning. Detta underlag kommer sedan att Sida 13 (15)

15 användas av utbildningsanordnaren i det löpande kvalitetsarbetet. Dokumentering sker i ledningsgruppens protokoll samt i de minnesanteckningar som sker vid möten med studerandesamrådet. Utbildningsledaren är ansvarig för genomförandet. Rektor har huvudansvaret. Översyn En enkät kommer att sättas samman med fokus på ovanstående mål och synsätt. Enkäten kommer att ges till de studerande efter 8-10 veckors studier. Resultatet sammanställs och redovisas för studerandegruppen, lärarlaget samt i ledningsgruppen. Den första mätningen utgör ett avstamp och en utgångspunkt för det kommande förbättringsarbetet. Resultatet analyseras av studerandegruppen, lärarna samt i ledningsgruppen. Ledningsgruppen formulerar sedan tidssatta, konkreta mål för nästkommande kvalitetsundersökning samt vidtar de åtgärder man anser nödvändiga för att nå dessa mål. Utöver detta kommer det finnas en stående punkt på dagordningen vid de återkommande studerandesamråden kring kvalitets- och förbättringsarbete. Studerandesamråden sker en gång i månaden med samtliga studerande och leds av utbildningsledaren. Mötena protokollförs och där åtgärder, tid och ansvar synliggörs. Vid kursavslut sker en uppföljning av den genomförda kursen där brister, framgångar och förbättringsområden identifieras för att få ett systematiskt förbättringsarbete inför nästkommande kurs. Resultatet redovisas studerande, lärare och ledningsgrupp. När hela utbildningen är slutförd görs en avslutande kvalitetsuppföljning genom en enkät till samtliga studerande samt ett antal djupintervjuer ( avskedsintervjuer ) för att finna en kvalitativ återkoppling på utbildningen och studietiden. Utgångspunkten är utbildningens övergripande mål och kvalitetsmål. Intervjuerna genomförs av utbildningsledaren. Resultatet av dessa enkäter och intervjuer redovisas lärare och ledningsgrupp. Ledningsgruppen arbetar efter PDCA-principen (Plan, Do, Check, Act) för ständiga förbättringar. Utifrån resultaten i ovanstående undersökningar analyseras dessa och förslag ges på åtgärder. Dessa åtgärder ges i uppdrag till utbildningsledare som återredovisar till ledningsgruppen. Detta dokumenteras i protokoll Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningen sker inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Gymnasieförbundet är ett kommunalförbund bestående av Kalmar, Borgholm, Torsås och Mörbylånga kommuner och bedriver gymnasie- och vuxenutbildningar. Denna YH-utbildning sker vid enheten Ölands Gymnasium och inom ordinarie rektors ansvar. För utbildningen finns en utsedd utbildningsledare som har genomförandeansvar för utbildningen. Vidare finns lärare, dels anställda av Gymnasieförbundet, dels på uppdrag av Förbundet med anställning hos Halltorps Gästgiveri. Utöver dessa kommer utbildare, föreläsare och mentorer finnas från branschen. Verksamheten sker inom den utbildningsplattform som bildats, Kulinariska Akademin. I denna finns även ett övergripande rådgivande organ, Rådet, där organisationer, branschrepresentanter och enskilda aktörer finns representerade. I Rådet redovisas kontinuerligt resultatet av utbildningen. Flera av deltagarna i YH-utbildningen ledningsgrupp finns även med i detta forum. Ambitionen är att Kulinariska Akademin ska genomföra utbildningar, stimulera utveckling och vara en inspirationsmiljö för att gynna det kulinariska- och gastronomiska området. Genom deltagandet av flera aktörer och Sida 14 (15)

16 att dessa frågor ges en regional kontinuitet skapas goda förutsättningar för utveckling. Studerandeinflytande Utbildningen kvalitet formas gemensamt av alla inblandade. Det gör den kontinuerliga och systematiska dialogen viktig. Vid YH-utbildningen finns därför studerandesamråd varje månad, då samtliga studerande och lärare utbildningsledarens ledning träffas. Dessa möten har syfte att informera, föra dialog samt att ta ställning i frågor avseende utbildningen. Studerandesamrådet tar även beslut inom sin delegation. Varje möte har en agenda som sätt av utbildningsledaren tillsammans med två lärarrepresentanter och två studeranderepresentanter. Dessa utgör ett informellt arbetsutskott mellan studerandesamrådens ordinarie möten. Vid mötena förs minnesanteckningar som finns tillgängliga på utbildningens webbplats. Utöver studerandesamråden, där kvalitetsuppföljning är en fast punkt, sker även studerandeinflytande genom de enkäter som beskrivits ovan. I Ledningsgruppen finns en studeranderepresentant. Denna har som uppgift att på den formella och beslutande arenan lyfta fram de studerandes frågor. Vid Ledningsgruppens möten finns för detta, utöver möjligheten i andra ärenden, på den fasta punkten Studerande och studiesituation på dagordningen. Ledningsgruppens möten protokollförs och finns tillgängliga på utbildningens webbplats. Sida 15 (15)

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel

Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och att erhålla statsbidrag eller särskilda medel Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund,

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-07 Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF 2014-221

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Arkitektur och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer