Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: YH 2013/2115 Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Adress: Box 500 Postnr/ort Borgholm Besöksadress Adress: Box 500 Postnr/ort Borgholm Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Sida 1 (15)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Utbildningen ger ingen examen Examensbenämning Utbildningen ger ingen examen Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Yrkesroll 6: Kökschef Restaurangchef, mindre företag Restaurangchef, stort eller medelstort företag Food & beverage manager Konferenschef Kökschef, offentlig sektor Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Förutsättningar och modeller för ett gott ledarskap och medarbetarskap Arbetsledningens psykologi och ledarens roll och ansvar Kundefterfrågan och marknadssegmentet för olika restauranger och matupplevelser Erforderliga regelverk, lagar och avtal som är gällande för personalarbetet och för arbete inom livsmedelsmedelproduktion. Ett helhetsperspektiv på de goda råvarornas betydelse och råvarans väg från jord till bord samt ett hållbart synsätt på mat och matupplevelser Aktuella trender som påverkar verksamhetens innehåll. Sida 2 (15)

4 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Leda, stimulera och utveckla medarbetarna i verksamheten Ansvara för ekonomi, personal och resultat utifrån uppdrag och gängse regelverk Utifrån kundgrupp och uppdrag kreativt planera menyer med hänsyn till ekonomiska ramar, näringsvärde och tillagningstekniker Skapa ett sammanhang och logistik mellan råvara, tillagning och måltidsupplevelse Tillämpa metoder för tillagning av mat på ett näringsrikt och kostnadseffektivt sätt. Kreativt kombinera mat och dryck genom att kunna använda råvaror och kombinationer av mat från såväl lokala som internationella kökets trender och traditioner Anpassa menyer till lokala traditioner och använda lokalt producerade livsmedel med tanke på miljön och långsiktigt hållbar utveckling och organisera inköp och varuflöde på ett kostnadseffektivt sätt samt ha erforderlig kunskap om ekonomistyrning (budget, bokföring, uppföljning) Organisera och administrera personalbemanning för en god och hållbar verksamhetsutveckling Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att Självständigt och i grupp utveckla ett gott samarbetsklimat för en gastronomisk verksamhet med tydligt kundfokus. Skapa goda relationer med restaurangens kunder/gäster för en god och långsiktig affärsmässighet Fatta beslut i ledningsrollen för en hållbar medarbetar- och branschutveckling Undervisning på engelska Denna utbildning kommer inte att bedrivas på engelska Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Arbetsrätt, juridik och regelverk inom res Lärande i arbete 25 Ledarskap för hållbar restaurangnäring 40 Måltidens betydelse - trender och sammanha Mat och dryck i kombination - råvarans och Professionell restaurang- och måltidsutvec Råvarukunskap - råvaran från jord till bor... 5 Restaurang- och måltidsekonomi 15 Summa: 125 Sida 3 (15)

5 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 8 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Arbetsrätt, juridik och regelverk inom restaurangbranschen Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen ger den studerande kunskap de lagar och villkor som styr anställningar och medarbetarskap inom branschen; arbetsrätt, hållbar arbetsmiljö, jämlikhet, personalplanering, ansvar, mm, Vidare om de lagar och regelverk som omgärdar och styr livsmedelshantering och restaurangverksamhet samt frågor avseende certifieringar och systematiskt kvalitetsarbete, bl.a. genom HACCP. Kursen tar även upp Lagen om offentlig upphandling (LOU) och andra regelverk som finns inom offentlig sektor. Kursens namn: Lärande i arbete Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Beskrivning: Syftet med kursen är att de studerande ska få tillämpa och utveckla sitt yrkeskunnande genom att delta i dagligt arbete på en arbetsplats inom branschen. Teori och praktik ska mötas och integreras till en allt större kompetens. I mötet med erfarna yrkesutövare ska den studerande få goda förebilder och ett utvecklande handledarskap. Målet för kursen är att de studerande ska skaffa sig en god överblick över alla på arbetsplatsen förekommande arbetsuppgifter samt själv ha uppnått en god handhavandenivå vad gäller det dagliga arbetet inom sin yrkesinriktning. Kursens namn: Ledarskap för hållbar restaurangnäring Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 40 Beskrivning: Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om det situationella och strategiska ledarskapets betydelse inom restaurangbranschen för att utveckla affärsmässighet, entreprenörskap och kundfokus. Beteendevetenskap med frågor om ledarskap, teamledning, förändringsledning, delegering och konflikthantering, kombineras med arbetsmiljö, långsiktig personalplanering, personaladministration och personalekonomi. Inom kursen läggs särskilt fokus på ledarens möjlighet att "leverera genom andra". Det kan vara teamets och enskilda medarbetares stödjande av vision, Sida 4 (15)

6 organisationsvärden eller bemötandekodex. Även de offentliga organisationernas organisation och ledarskap, där matproducenten inte möter slutkund, tas upp. I detta är FAMM-konceptet en viktig del. Kursens namn: Måltidens betydelse - trender och sammanhang Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen ger en internationell utblick inom de senaste trenderna av gastronomi. Samtidigt betonas genuina värden och matkultur utifrån lokala och regionala aspekter. Deltagarna ges kunskap att utveckla förutsättningarna så att matens sammanhang synliggörs, bl.a. genom menyutformning, måltidens gestaltning, storytelling och värdskap. Kursens namn: Mat och dryck i kombination - råvarans och vinets smaker Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen ger kunskaper om måltiden som helhetsupplevelse utifrån kombinationen av mat och dryck. Detta med särskilt fokus på smakupplevelser hos olika målgrupper. Sensorisk analys används för att stärka den studerandes färdigheter utifrån olika teman. Menykomponering och rådgivning är viktiga uppgifter att utveckla inom kursen. Kursens namn: Professionell restaurang- och måltidsutveckling Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen inriktar sig mot entreprenörskap, innovation och kreativa miljöer inom restaurang- och matupplevelsebranschen. Modeller för restaurangutveckling genom marknadsanalys, produktskapande, affärsmannaskap och marknadsföring bl.a. inom sociala medier och profilering av webbaserad marknadsföring/kundkontakt. Särskilt fokus läggs vid hållbar verksamhetsutveckling, professionell måltidsekonomi samt att leda genom vision och värden. I detta ingår även system för verksamhetsuppföljning. Kursens namn: Råvarukunskap - råvaran från jord till bord Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 5 Beskrivning: Kursen utgår från råvarans betydelse för restaurang och menysättning. Särskilt fokus läggs på den ekologiska och säsongsanpassade råvaran, från odling till färdig maträtt. En förståelse skapas kring hållbara värden avseende produktion, transport och Sida 5 (15)

7 konsumtion. Vidare kring verksamhetsintegrerade flöden som inköp, logistik och kvalitet. Kursens namn: Restaurang- och måltidsekonomi Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 15 Beskrivning: Kursen ger vidare kunskaper kring restaurangkalkylering avseende personalplanering, inköp/upphandling, menyekonomi, råvarulogistik för ett drivet affärsmannaskap inom restaurang, såväl som medarbetare som i egen verksamhet. Särskilt fokus läggs på kombinationen av en kvalitativ matupplevelse, målgruppsanpassning och hållbar restaurangnäring. Vidare belyses avtalsförhållanden och upphandlingsregler. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Den studerande kan tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning eller arbetserfarenhet, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är av sådan beskaffenhet och omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen/kursen. Detta gäller såväl för hel kurs, som för del av kurs, inklusive LIA. Utöver dokumentation av ovanstående, bör i särskilda fall även annan identifiering och dokumentation av reell kompetens, göras. Inom detta ges stöd av Studie- och yrkesvägledaren. Ledningsgruppen för utbildningen prövar alla frågor om tillgodoräknande. Undervisning i svenska med yrkesinriktning Studerande med särskilda behov av yrkessvenska och kommunikativ färdighet ges stöd genom skolans SFI-verksamhet. Detta har även genomförts vid andra yrkesutbildningar inom enheten, bl.a. undersköterskeutbildningen. Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Sida 6 (15)

8 Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Genomgått restaurang- och livsmedelsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, livsmedelsprogrammet eller motsvarande utbildningar på t ex Gyvux, Lernia, högskolor, folkhögskolor eller annan likvärdig utbildningsanordnare. Betyg godkänt. Eller: Genom dokumenterad yrkeserfarenhet eller via praktik införskaffad baskunskap för matlagning på företag inom restaurang-, hotell- eller livsmedelsbranschen. Samt för båda grupperna: Erfarenhet av yrkesverksamhet inom branschen motsvarande minst 1 år. Särskilda förkunskaper - motivering Utbildningen är en vidareutbildning för den som redan har grundläggande utbildning eller erfarenhet av restaurangnäring eller näraliggande områden. En kunskap om mat och gastronomi innebär att den studerande kan tillgodogöra sig utbildningen och erhålla en progression i de färdigheter och kompetenser som utbildningen syftar till. Det innebär särskilt fokus på ledarskap, affärsmässighet, kreativ verksamhetsutveckling och förändringsledning. Fastställande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen I samband med ansökan till utbildningen bifogar den studerande betyg eller intyg utifrån behörighetsreglerna. Dessa mottagningsregistreras och diareförs enligt praxis. När ansökningstiden gått ut så sammanställs en lista med ansökarnas namn, kontaktuppgifter och behörigheter. Ytterligare meriter som kan ha betydelse för behörighet eller om den ansökandes kvalitet för yrkesrollsutveckling tas även med. Utbildningsledaren gör utifrån denna lista ett förslag till antagning. Den studerande kan tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning eller arbetserfarenhet, om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är av sådan beskaffenhet och omfattning att de i huvudsak svarar mot den aktuella utbildningen/kursen. Detta gäller såväl för hel kurs, som för del av kurs, inklusive LIA. Utöver dokumentation av ovanstående, bör i särskilda fall även annan identifiering och dokumentation av reell kompetens, göras. Inom detta ges stöd av Studie- och yrkesvägledaren. Ledningsgruppen för utbildningen prövar alla frågor om tillgodoräknande. Ledningsgruppen sammankallas och får del av utbildningsledarens förslag. Utifrån branschens Sida 7 (15)

9 Reell kompetens behov och kvalitetskriterier gör gruppen ett nytt reviderat förslag eller går vidare med utbildningsledarens förslag och beslutar om antagning. Beslutet nedtecknas i protokoll för Ledningsgruppen. Antagning sker till de antal platser som utbildningen erbjuder. En reservlista upprättas på sökanden som inte erbjuds plats i första urvalet. Dessa kan komma i fråga om antagna avböjer erbjudandet om utbildning eller att avbrott sker i början av utbildningen. Brev sänds till / kontakt tas med de antagna till utbildningen. Detta dokumenteras Med reell kompetens menas en persons samlade kompetens oavsett hur den införskaffats. För att göra det möjligt att bedöma om den sökandes egna uppgifter gällande tillräckliga baskunskaper låter vi som utbildningsanordnare sökande som ej har dokumenterad behörighet genomgå ett praktiskt och ett teoretiskt prov i grundläggande restaurangmatlagning. Provet skapas, genomförs och betygsätts av en av ledningsgruppen utsedd branschkunnig person. Provet innebär ett teoretiskt och ett praktiskt prov som är skapat av en av ledningsgruppen utsedd person från branschen. Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Tidigare utbildning Tidigare genomgången utbildning enligt krav på särskilda förkunskaper, t.ex. restaurang- och livsmedelsprogram, hotell- och restaurangprogram eller annan likvärdig utbildning, beaktas som behörighetsgivande för antagning. Utifrån denna behörighet sker intervjuer för fastställande av rangordning för antagning. Yrkeserfarenhet Tidigare erfarenhet enligt krav på särskilda förkunskaper, t.ex. arbete inom restaurangverksamhet eller annan likvärdig erfarenhet, beaktas som behörighetsgivande för antagning. Utifrån denna behörighet sker intervjuer för fastställande av rangordning för antagning. Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen Antagningsförfarandet består av intervjuer för samtliga som ansetts behöriga genom utbildning eller annan likvärdig erfarenhet. De sökande intervjuas av ett rekryteringsteam från utbildningsanordnaren, vilket vanligtvis består av utbildningsledaren, en erfaren företrädare från branschen samt när tillfälle ges studeranderepresentanter från pågående utbildning. Syftet är att hitta personer med rätt förutsättningar och motivation för att bli duktiga ledare i den krävande gastronomiska branschen. Kriterier som bedöms vid intervjun är vilja att arbeta i team, kommunikationsförmåga, flexibilitet, kreativitet, motivation samt intresse för livsmedel, miljö och hälsa. I nära anslutning till intervjuerna sammanställs en bedömning där de som träffat de sökande poängsätter sina synpunkter på en 10-gradig skala. Beslut om antagning fattas av ledningsgruppen när utbildningsanordnaren sammanställt resultatet Sida 8 (15)

10 av intervjuerna. Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare Organisationsnummer: {Uppgift saknas} Organisationsnamn: Capellagården Förnamn: Bodil Efternamn: Anjar Telefon: E-postadress: Roll i utbildningen: Arrangör av kursen Råvaran - från jord till bord Dotterbolag: Nej Upphandlad Ja Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation Utbildningen utgår från ett synsätt och upplägg som karaktäriseras av att lärandet ska utgå ifrån en verklighetsanknuten kontext och bygga på kommunikativa grunder. Det innebär att lärande och utvecklande av kompetens sker i möten och dialog mellan studerande, lärare/föreläsare, branschföreträdare och handledare. Kunskaper och färdigheter ska utvecklas mot angivna mål genom att teori och praktik integreras samt att den studerande tränas i att reflektera kring sin egen lärprocess utifrån framtida yrkesroll. En entreprenöriell grundsyn genomsyrar utformning och upplägg. Utbildningens skol/platsförlagda del är uppbyggd i block där olika kursintegrerade branschanknutna arbets- och läruppgifter ingår. Dessa beskrivs utifrån de olika kursernas mål att uppnå och kräver såväl teoretisk kunskap som praktisk genomförarkompetens. Runt dessa arbetsuppgifter anordnas föreläsningar, fallstudier, teoripass, seminarier, diskussioner, undervisning, handledartid och studiebesök. Under utbildningens gång ökar kraven på eget ansvar, nytänkande och kreativitet samt branschkontakter för erhållande av yrkeskompetens. Ambitionen är såväl genom denna progression att skapa förutsättningar för en yrkesverksamhet som att som att säkerställa den studerandes egna innovativa och självförnyande förmåga. Yrkesrollen och dess kompetenskrav lär ändras utifrån branschens utveckling, vilket gör denna lärandekompetens angelägen. Block 1 omfattar 70 p fördelade under perioden september t.o.m. december enligt följande: Ledarskap för hållbar restaurangnäring, 25 p Restaurang- och måltidsekonomi, 15 p Arbetsrätt, juridik och regelverk inom restaurangbranschen, 10 p Måltidens betydelse och sammanhang, 5 p Råvarukunskap - råvaran från jord till bord 5 p Lärande i arbete, LIA, 10 p De övergripande målen för block 1 är att de studerande ska ha uppnått: - En god förståelse för villkoren att arbeta som arbetsledare Sida 9 (15)

11 - En god överblick över restaurangnäringens ekonomi och regelverk - Goda kunskaper kring måltidens sammanhang och gestaltning Block 2 omfattar 55 poäng fördelade under perioden januari t.o.m. mars enligt följande: Måltidens betydelse, forts 5p Mat och dryck i kombination 10p Ledarskap, forts.15p Professionell restaurang- och måltidsutveckling, 10p LIA forts 15 p De övergripande målen för block 2 är att de studerande ska ha uppnått: - En god förståelse för villkoren att arbeta med utveckling av restaurangverksamhet - En god förmåga till verksamhetsutveckling och personalledning inom branschen - Ett fördjupat praktiskt yrkeskunnande som arbetsledare Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd Utbildningen inleds med en introduktion där följandemoment ingår: Lära känna varandra aktiviteter där studerande, lärande, utbildningsledare, branschföreträdare, ledningsgrupp och LIA-företag får möjlighet att presentera sig för varandra och diskutera arbetslivets del i utbildningen samt arbetsmarknadens struktur och förutsättningar inom aktuellt utbildningsområde. YH-utbildning som skolform, ledningsgrupp, utbildningsmål, kursmål, studieupplägg, inflytandefrågor, bedömning och betygsättning, kunskapskontroll samt examination genomlyses. Studiebesök genomförs Studieteknik Praktiska frågor kring datakonto, e-post, studiestöd, schema, bibliotek, studievägledningsfunktionen. Särskilt stöd till de studerande ges även kontinuerligt genom ett mentorskap samt av andra resurspersoner, bl.a. studie- och yrkesvägledare, kring studieteknik, studiesociala frågor och vägval för framtida yrkesverksamhet. Utbildningen generellt erbjuder en nära och stödjande studiemiljö. Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen Utbildningen drivs i nära samarbete med branschen och är genom det verklighetsförankrad. De studerande ges därmed möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik tredan under pågående utbildning. Utöver detts sker ett strukturerat och systematiskt arbete för att kontinuerligt säkerställa det arbetslivsanknutna lärandet: Mentorskap Varje studerande ges en mentor som stöd och inspiration. Mentorn kommer från ett företag eller organisation utifrån den studerandes studieinriktning. Nätverk Inom utbildningen, och inte minst efter densamma, finns ett etablerat nätverk med kontaktpersoner inom företag och organisationer för arbetsrelaterade frågor eller fortsatt karriärutveckling. Denna lista på personer kommer sannolikt fungera som "dörröppnare" även i ett längre perspektiv. Sida 10 (15)

12 Kulinariska Akademin Utbildningen genomförs inom Kulinariska Akademin som är ett partssammansatt forum för utbildning, utveckling och inspiration. Inom Akademin sker ständiga utvecklingsorienterade aktiviteter, som vänder sig såväl till företag och offentliga aktörer som en intresserad allmänhet. Den miljö med branschutbildning och de workshop som erbjuds branschens företag erbjuds även de studerande. Verklighetsbaserade case Inom utbildningen sker många moment medelst "case" för att erbjuda de studerande verklighetsbaserade övningar och inspirera för framtida utmaningar. Dessa är oftast hämtade direkt branschens aktörer i närområdet. Studiebesök, omvärldsbevakning Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Inför LIA-perioden erhåller de studerande en lista över de LIA-platser utbildningsanordnaren försäkrat sig om. Detta sker i samband med att en s.k. branschdag anordnas på skolan där samtliga LIA-företag finns representerade. Syftet är att företagen och de studerande ska ges möjlighet att presentera sig för varandra så att tidiga kontakter knyts. Inom utbildningen används branschföretagen, oftast LIA-företagen, som exempel och "case". Detta innebär att de studerandes förförståelse av det specifika företaget redan är initierad. Det gör att starträckan vid introduktionen i LIA-företagets nuvarande situation förkortas. Inför LIA-perioden tar även den studerande kontakt med "sitt" LIA-företag för en kortare briefing av nuläge och förväntade arbetsuppgifter i kommande LIA-period. En uppgift fastställs för respektive studerande att utföra under LIA-perioden. Arbetet inleds före LIA-perioden, bl.a. med problemidentifiering, omvärldsanalys och branschspecifik fördjupning, och genomförs sedan under LIA. Efter LIA-perioden används och redovisas denna uppgift i efterföljande kurser. Genom detta uppnås en hög grad av sammankoppling av praktiska och teoretiska kunskaper. Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser Utbildningsanordnaren kommer att säkerställa anskaffningen av LIA-platser. Utöver detta ges även de studerande möjlighet att initiera anskaffandet. Vid etablering av kontakt med LIA-företag sker en avsiktsförklaring, enligt upprättad mal, mellan utbildningsanordnaren och berört LIA-företag. I denna avsiktsförklaring framgår respektive parts åtagande och roll som utbildningsgenomförare. Samtliga handledare från LIA-företagen kallas till en obligatorisk handledarutbildning där uppdrag, roll, kursplan, bedömning och betygssättning tas upp. I samband med denna utbildning erhåller varje handledare ett skriftligt material som stödjer och beskriver handledarens roll och uppgift under LIA. Under varje LIA-period håller kursansvarig lärare kontinuerlig kontakt med LIA-företagen. Den studerande får även ett personligt besök av sin lärare. Vid besöket genomförs samtal både med den studerande enskilt, handledaren enskilt och alla tre tillsammans. En avstämning mot kursmål och betygskriterier görs under samtalet såväl som en allmän avstämning gällande trivsel och arbetsmiljö. Ett av utbildningsanordnaren särskilt framtaget dokument utgör underlag för bedömning av måluppfyllelse och fylls i tillsammans under samtalet. Detta skrivs på av alla tre parter som får varsin kopia. Eventuella identifierade problemområden följs upp av lärare och utbildningsledaren tillsammans och blir föremål för ny utvärdering enligt en tidsplan parterna kommer överens om. Materialet dokumenteras. Sida 11 (15)

13 Metoder för kunskapskontroll Bedömning och betygssättning baseras på: - skriftliga tester - munntliga framföranden - skriftliga rapporter - redovisning av gruppuppgifter - utförandet av praktiska uppgifter - omdömen från LIA Kursansvarig lärare genomför kunskapskontroll utifrån upprättad kursplan och övergripande utbildningsplan. Vid tveksamheter sker samråd med utbildningsledaren och en dialog med övriga lärare. Kunskapskontrollen syfte är, förutom avstämning mot kursmålen, att stimulera och stödja den studerandes kunskaps- och färdighetsutveckling. Detta innebär att särskild hänsyn bör tas till den studerandes inlärningsstilar. Det är också en viktig inflytandefråga för de studerande att få vara med och ha synpunkter på redovisningssätt, arbetsformer och hur kunskapskontrollen går till. Betygskriteriernas utformning kommer att ha viss styrning vid val av kunskapskontroll eftersom kriterierna kommer att fokusera på de studerandes förmåga att applicera sina kunskaper och färdigheter i arbetslivet. Den studerande ges möjlighet till omtentamen och komplettering av obligatoriska moment efter samtal med SYV och ansvarig lärare. Detta görs i så nära anslutning till kursens genomförande och anpassas efter den studerandes studiesituation. Vid fullgjord omtentamen/komplettering med godkänt betyg, registreras detta i den studerandes register av utbildningsledare. Vedertagen praxis följs. Betygskriterier och betygskrav Kursplaner med tillhörande betygskriterier framarbetas utifrån Utbildningsplanen av utbildningsanordnaren och involverade lärare inför starten av utbildningen. Särskilt fokus läggs på dessa kriterier utifrån EUs nio nyckelkompetenser. Betygskriterierna tas fram i en bedömningsmatris, så att betygskraven för respektive betygssteg klargörs. Bedömningsmatrisen ska beakta såväl kunskap och kompetenser som färdigheter. Betygskravet ska vara mätbart och klart bedömningsbart av examinerande lärare. Betygskriterier och betygskrav ska vara kommunicerade med de studerande såväl vid utbildningen generella start som vid enskild kursstart. En dialog ska föras kring kriteriernas- och kravens betydelse och exempel ska kunna ges. Kursplaner, betygskriterier och betygskrav ska finnas tillgängliga innan utbildningen startar och under utbildningen, på skolans webb-plattform. Sida 12 (15)

14 Entreprenörskap i utbildningen Restaurangbranschen karaktäriseras generellt av mycket entreprenöriellt tänkande, snabba beslut och kreativa drivkrafter. Branschen är beroende av att finna personal som både har kunskaper och färdigheter att luta sig mot, men som också är problemlösare och som själva hittar vägar. Viktiga redskap är här också självkännedom, egen drivkraft och förmåga att kommunicera Med utgångspunkt från ovanstående, innehåller utbildningen i ett tidigt skede starka inslag som handlar om psykologi, professionell rollutveckling och konkreta verktyg för planering, organisering och ekonomisering. Detta tränas kontinuerligt under hela utbildningen genom att arbete sker i projektform eller via case-metodik. En uppgift ska genomföras med ett givet mål i sikte men allt med att planera, organisera, hantera, sälja in, argumentera för, förhandla om, hitta nya vägar måste lösas. I det nära samarbetet med arbetslivet finns förebilder i entreprenörskap och innovativt tänkande, bl a gästföreläsningar, besök Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 25 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar Kvalitetsarbete 10 tim/vecka per studerande Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen Kalmarsunds Gymnasieförbund har ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsutvecklingssystem. Förbundets vision och de prioriterade områden som ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete inom förbundets enheter. Med hjälp av förbundets verksamhetsledningssystem och systematiska kvalitetsarbete ska avstämning, uppföljning och utvärdering ske kontinuerligt genom delårsrapporter, årsredovisning och enheternas resultatredovisningar. Från och med 2012 har förbundet dessutom ett nytt system- och ledningsstöd - Hypergene - för uppföljning av mål. Inom YH-utbildningen finns följande kvalitetsmål: - Verksamheten ska vara utformad så de studerande ges möjlighet att uppnå maximal måluppfyllelse - Utbildningen ska generera den kompetens arbetslivet efterfrågar - Lagar och förordningar efterlevs på ett rättssäkert sätt - Ett demokratiskt och humanistiskt synsätt alltid genomsyrar verksamheten - Trygghet, jämställdhet och mångfald främjas - En god arbetsmiljö tillhandahålls, såväl ur fysisk som psyko-social aspekt - De studerande upplever att de möts av ett professionellt förhållningssätt och en hög kompetens - De studerande upplever att de har en reell insyn och ett reellt inflytande över utbildningen - De studerande upplever att bedömning och betygsättning är välgrundad, genomlyst och rättvis Inför utbildningens start kommer ledningsgruppen att arbeta fram kvalitetsindikatorer för att bedöma ovanstående mål. Vidare kommer en dialog ske med de studerande vid den inledande introduktionen kring utbildningen mål, kvalitet och uppföljning. Detta underlag kommer sedan att Sida 13 (15)

15 användas av utbildningsanordnaren i det löpande kvalitetsarbetet. Dokumentering sker i ledningsgruppens protokoll samt i de minnesanteckningar som sker vid möten med studerandesamrådet. Utbildningsledaren är ansvarig för genomförandet. Rektor har huvudansvaret. Översyn En enkät kommer att sättas samman med fokus på ovanstående mål och synsätt. Enkäten kommer att ges till de studerande efter 8-10 veckors studier. Resultatet sammanställs och redovisas för studerandegruppen, lärarlaget samt i ledningsgruppen. Den första mätningen utgör ett avstamp och en utgångspunkt för det kommande förbättringsarbetet. Resultatet analyseras av studerandegruppen, lärarna samt i ledningsgruppen. Ledningsgruppen formulerar sedan tidssatta, konkreta mål för nästkommande kvalitetsundersökning samt vidtar de åtgärder man anser nödvändiga för att nå dessa mål. Utöver detta kommer det finnas en stående punkt på dagordningen vid de återkommande studerandesamråden kring kvalitets- och förbättringsarbete. Studerandesamråden sker en gång i månaden med samtliga studerande och leds av utbildningsledaren. Mötena protokollförs och där åtgärder, tid och ansvar synliggörs. Vid kursavslut sker en uppföljning av den genomförda kursen där brister, framgångar och förbättringsområden identifieras för att få ett systematiskt förbättringsarbete inför nästkommande kurs. Resultatet redovisas studerande, lärare och ledningsgrupp. När hela utbildningen är slutförd görs en avslutande kvalitetsuppföljning genom en enkät till samtliga studerande samt ett antal djupintervjuer ( avskedsintervjuer ) för att finna en kvalitativ återkoppling på utbildningen och studietiden. Utgångspunkten är utbildningens övergripande mål och kvalitetsmål. Intervjuerna genomförs av utbildningsledaren. Resultatet av dessa enkäter och intervjuer redovisas lärare och ledningsgrupp. Ledningsgruppen arbetar efter PDCA-principen (Plan, Do, Check, Act) för ständiga förbättringar. Utifrån resultaten i ovanstående undersökningar analyseras dessa och förslag ges på åtgärder. Dessa åtgärder ges i uppdrag till utbildningsledare som återredovisar till ledningsgruppen. Detta dokumenteras i protokoll Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningen sker inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Gymnasieförbundet är ett kommunalförbund bestående av Kalmar, Borgholm, Torsås och Mörbylånga kommuner och bedriver gymnasie- och vuxenutbildningar. Denna YH-utbildning sker vid enheten Ölands Gymnasium och inom ordinarie rektors ansvar. För utbildningen finns en utsedd utbildningsledare som har genomförandeansvar för utbildningen. Vidare finns lärare, dels anställda av Gymnasieförbundet, dels på uppdrag av Förbundet med anställning hos Halltorps Gästgiveri. Utöver dessa kommer utbildare, föreläsare och mentorer finnas från branschen. Verksamheten sker inom den utbildningsplattform som bildats, Kulinariska Akademin. I denna finns även ett övergripande rådgivande organ, Rådet, där organisationer, branschrepresentanter och enskilda aktörer finns representerade. I Rådet redovisas kontinuerligt resultatet av utbildningen. Flera av deltagarna i YH-utbildningen ledningsgrupp finns även med i detta forum. Ambitionen är att Kulinariska Akademin ska genomföra utbildningar, stimulera utveckling och vara en inspirationsmiljö för att gynna det kulinariska- och gastronomiska området. Genom deltagandet av flera aktörer och Sida 14 (15)

16 att dessa frågor ges en regional kontinuitet skapas goda förutsättningar för utveckling. Studerandeinflytande Utbildningen kvalitet formas gemensamt av alla inblandade. Det gör den kontinuerliga och systematiska dialogen viktig. Vid YH-utbildningen finns därför studerandesamråd varje månad, då samtliga studerande och lärare utbildningsledarens ledning träffas. Dessa möten har syfte att informera, föra dialog samt att ta ställning i frågor avseende utbildningen. Studerandesamrådet tar även beslut inom sin delegation. Varje möte har en agenda som sätt av utbildningsledaren tillsammans med två lärarrepresentanter och två studeranderepresentanter. Dessa utgör ett informellt arbetsutskott mellan studerandesamrådens ordinarie möten. Vid mötena förs minnesanteckningar som finns tillgängliga på utbildningens webbplats. Utöver studerandesamråden, där kvalitetsuppföljning är en fast punkt, sker även studerandeinflytande genom de enkäter som beskrivits ovan. I Ledningsgruppen finns en studeranderepresentant. Denna har som uppgift att på den formella och beslutande arenan lyfta fram de studerandes frågor. Vid Ledningsgruppens möten finns för detta, utöver möjligheten i andra ärenden, på den fasta punkten Studerande och studiesituation på dagordningen. Ledningsgruppens möten protokollförs och finns tillgängliga på utbildningens webbplats. Sida 15 (15)

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Kursöversikt. Utbildningens mål

Kursöversikt. Utbildningens mål Datum 15-01-29 Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Receptionschef, ansvarig reception Yrkesroll 2: Supervisor, Housekeeping/reception Yrkesroll 3: Shiftleader Yrkesroll 4: Assisterande receptions-,

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Yrkeshögskoleexamen Varmsmed - gesäll Ansvarig utbildningsanordnare: Järnakademien Ångermanland Omfattning, poäng: 700 Studieort: Kramfors Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Produktionsutveckling Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 200 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kulturverkstan, Internationell kulturprojektledare Ansvarig utbildningsanordnare: Nätverkstan Kultur i Väst Omfattning, poäng: 400 Studieort: Göteborg Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Bergmaterialingenjör Ansvarig utbildningsanordnare: Storumans kommun, Lärcentrum Omfattning, poäng: 400 Studieort: Storuman Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: YH 2013/1951

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och pensionskonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

l. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2015-02-ll.

l. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2015-02-ll. I (l) Datum 20r5-03-12 Handläggare Ingegerd Andersson 0480-45 15 00 ingegerd. andersson@gyf. se Styrelsen lor Kalmarsunds gymnasiefijrbund Anmälnings- och kännedomsärenden l. Protokoll från Centrala samverkansgruppen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Bilskadetekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun Omfattning, poäng: 200 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift saknas} Ansökningsnummer:

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer