KRAFT ATT FÖRÄNDRA INNEHÅLL . 3. för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAFT ATT FÖRÄNDRA INNEHÅLL . 3. för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 INNEHÅLL KRAFT ATT FÖRÄNDRA Kraft att förändra... 3 Forum Syd möjliggör varaktig förändring... 4 Ingen kan göra allt, men alla kan göra något... 6 Barnmorskor viktiga pusselbitar för fred i Afghanistan... 8 Forum Syd i världen Diasporan central för fattigdomsbekämpningen Ett kollapsat land under återuppbyggnad Ett bättre liv för barn Dialog för förändring En ekologisk zon för hållbar utveckling Fattiga i Kambodja kräver rätten till sin mark Forum Syds styrelse röster om Forum Syd Förvaltningsberättelse Övergripande mål för utvecklingssamarbetet Övergripande mål för opinionsbildning Övergripande interna verksamhetsmål Resultat och ställning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisnings- och värderingsprinciper Noter KÄNNETECKNADES AV internationell osäkerhet och många katastrofer till exempel den ryska annekteringen av Krim och det folkrättsstridiga kriget i östra Ukraina, terrorgruppen IS avrättningar inför öppen ridå i Irak och Syrien och Boko Harams avskyvärda brott mot mänskligheten i Nigeria. Detta samtidigt som nya svåra perioder av torka inträffade i östra Afrika och odlingsbar mark spolades bort i det översvämningsdrabbade Bangladesh. Rädsla och hopplöshet är de största hoten mot Vi har inte haft så många människor på flykt undan ett öppet samhälle. krig, terror och naturkatastrofer sedan andra världskriget. Men folkrörelser och Samtidigt har klimatförändringar drabbat de allra fatti samarbeten mellan människor gör skillnad. gaste i världen och riskerar att leda till ännu större flyktingströmmar och konflikter. Rasism och motsättningar på grund av etnicitet eller religion är på frammarsch. Främlingsfientliga partier och fundamentalistiska sammanslutningar frodas, och fruktansvärda attentat sker mot folkgrupper, trosinriktningar och demokratins förkämpar. Det är därför viktigare än någonsin att stå upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Rädsla och hopplöshet är de största hoten mot ett öppet samhälle. Men folkrörelser och samarbeten mellan människor gör skillnad. Genom att gå samman skapar människor hopp och verktyg för att ta sig ur fattigdomen. I Sverige växer en ny folkrörelse fram bland dem som invandrat till Sverige till exempel den somaliska diasporan. De blir en allt viktigare resurs i utvecklingssamarbetet. Forum Syd är därför mycket glada över att kunna utvidga detta samarbete. FORUM SYD HAR under 2014 stöttat över 300 organisationer i 70 länder. Många jobbar tillsammans med svenska organisationer. De kämpar alla för ökad demokrati och mot marginalisering och fattigdom. Genom att bli medvetna om sina rättigheter har exempelvis fattiga kvinnor i Indien organiserat sig och fått makthavare att bygga toaletter, se till att skolorna har lärare och säkerställa att de som har rätt till särskilda livsmedels- och bostadssubventioner har fått detta. Kvinnorna har fått hopp, självförtroende och en beslutsamhet att ta sig ur fattigdomen. Globaliseringen pågår, världen krymper och gränser suddas ut. Vi får allt större kunskap om varandra och om hur skeenden påverkas av varandra i ett sorts kretslopp. Konsumtionsmönster styr miljön och arbetsförhållanden, och internationella skatteregler möjliggör skatteflykt vilket i sin tur berövar stater inkomster som skulle kunna hjälpa människor till ett drägligare liv. I EN FÖRÄNDRAD omvärld har Forum Syd under 2014 sett ett behov av att se över sin interna organisation, för att mer effektivt kunna verka i denna tätt sammanlänkade värld och bli ännu mer relevant för våra medlems- och partnerorganisationer världen över. Vi är stolta över alla resultat som har åstadkommits under året. Men vi vill mer vi vill uppnå ännu bättre resultat för fattiga och marginaliserade människor. Därför ser vi fram emot 2015, då vi hoppas ta många viktiga steg som leder i den riktningen. Tillsammans har vi kraft att förändra! STEN RYLANDER, ORDFÖRANDE ANNICA SOHLSTRÖM, GENERALSEKRETERARE. 3

3 FORUM SYD är en partipolitiskt och religiöst obunden bistånds- och medlems organisation, vars 158 medlemmar är bistånds aktörer inom det svenska civilsamhället. Forum Syds utvecklingssamarbete sker dels genom vidareförmedling till svenska organisationer och dels genom att stötta lokala organisationer direkt i olika länder. FORUM SYD MÖJLIGGÖR VARAKTIG FÖRÄNDRING Forum Syd möjliggör ett starkt folkligt deltagande genom det civila samhället. När människor har kunskap om sina rättigheter och får inflytande i samhället genom starka organisationer, och makthavare har kunskap om sina skyldigheter och tar ansvar för dem då kan varaktig förändring uppnås. Det är de utsatta människorna själva som har kunskapen och rätten att beskriva sina problem och föreslå lösningar. Forum Syds förändringsarbete utgår därför alltid från dem. FORUM SYD ARBETAR för en rättvis och hållbar värld där alla har makt att förändra sina levnadsvillkor. När människor försvarar och utvecklar demokratin fördelas de gemensamma resurserna rättvisare och fattigdomen minskar. Detta sker världen över när människor går samman för att hävda sina rättigheter och ta makten att förändra sina liv. När människor går samman och organiserar sig blir de medvetna om sina rättigheter och skapar då en stark kraft för förändring. Det är de människor som kränks och själva är utsatta, som har kunskapen och rätten att beskriva sina problem och föreslå lösningar. Forum Syds förändringsarbete utgår därför från dem. Lika viktigt som att människor förstår sina rättigheter och organiserar sig för att kräva dem, är det att göra makthavarna medvetna om sina skyldigheter och sitt ansvar. Ett starkt civilsamhälle med starka organisationer skapar goda förutsättningar för att makthavarna ska lyssna och samverka i dialog med sina medborgare. Statens roll och ansvar är centralt för att människors rättigheter ska uppfyllas. Statliga institutioner eller andra makthavare i de länder där staten har kollapsat måste uppfylla sina uppdrag. Ett starkt civilsamhälle som motverkar korruption och brist på öppenhet, minskar risken för att odemokratiska krafter ska slå rot. När marginaliserade människor organiserar sig och får kunskap om sina rättigheter och också möjlighet att utkräva dem och när makthavare tar ansvar för sina skyldigheter uppnår vi förändring. Det bidrar till ett hållbart samhälle där alla människor har makt att förändra sina liv. I Forum Syds arbete integreras alltid jämställdhet, miljö och klimat. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Sjuttio procent av dem som lever i extrem fattigdom är kvinnor. I stora delar av världen har kvinnor fortfarande försörjningsansvaret för familjen, men saknar rätten att ärva eller äga mark och saknar ofta inflytande över familjens ekonomi. Kvinnor har också betydligt mindre inflytande över politik, ekonomi och samhällsliv än män. Det är kvinnor som drabbas särskilt hårt av miljöförstöring och klimatförändringar. När torka eller översvämningar förstör skördarna tvingas de arbeta hårdare för att skaffa mat, och de får gå allt längre för att hämta vatten eller ved. Ojämlika maktförhållanden mellan könen måste synliggöras för att bryta de normer som förhindrar en jämställd utveckling. Om fattigdomen ska minska måste kvinnor och män delta i samhällslivet på lika villkor. Återkommande översvämningar, torka, förstörd odlingsmark, reducerade skogsområden samt brist på mat och rent dricksvatten är en följd av dålig förvaltning av jordens naturresurser. Klimatförändringar hotar dagligen de framsteg som görs av utsatta människor. För att möjliggöra en hållbar utveckling där människor som lever i fattigdom inte måste betala för stigande temperaturer och extremväder, behöver produktionssätt och konsumtionsvanor förändras. Miljö och klimat är en allt viktigare rättighetsfråga; rätten till mat, rent vatten, naturresurser och hållbart boende. EN RÄTTVIS OCH HÅLLBAR värld förutsätter förändrade attityder från diskriminerande samhällsstrukturer. Därför ingår alltid analys av maktrelationer i Forum Syds utvecklingsarbete, liksom samverkan med strategiska partners samt djup kunskap om den sociala situationen i det specifika området. Forum Syd möjliggör kraft till förändring. 70 Forum Syd möjliggör utvecklingssamarbete i 70 länder. Totalt stödjer vi 309 lokala partnerorganisationer i världen

4 33 INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT Forum Syd möjliggör 33 projekt i öst, varav 5 i Ukraina. Totalt har drygt 14 miljoner kronor tilldelats partnerorganisationer i öst via Forum Syds vidareförmedling. I krisens Ukraina är det många som verkar för att civilsamhället ska få ett större inflytande på samhällsutvecklingen. Bland dessa finns organisationer som samarbetar med Sveriges Civilförsvarsförbund, vars arbete stöds av Forum Syd. EFTER SOVJETUNIONENS SAMMANBROTT har Ukraina gått sin egen väg. Efter den orangea revolutionen 2004 var förhoppningarna stora att Ukraina skulle bli en demokratisk stat. Men Ukraina utvecklades i stället till en alltmer auktoritär och korrupt stat där de medborgerliga rättigheterna inskränktes. Trots detta har det civila samhället kunnat verka mer fritt än i de närliggande länderna. Situationen i Ukraina är i dag turbulent. Det började med protesterna i Kiev mot att presidenten inte skrev under associationsavtalet med EU, och har eskalerat sedan dess. Efter Rysslands erövring av Krim har en väpnad konflikt utbrutit i östra Ukraina. Ukraina är en svag demokrati med ett relativt starkt civilsamhälle som spelar en viktig roll som förmedlare av demokratiska värderingar. Det är viktigt att stödet till det civila samhället fortsätter. Förståelsen för hur demokratiska strukturer fungerar ökar i samhället när människor får möjlighet att organisera sig. Sveriges Civilförsvarsförbund har tillsammans med sina partnerorganisationer i Ukraina möjliggjort organisering av frivilliga räddningsgrupper, som bidrar med stöd till människor i utsatta lägen när statliga insatser inte räcker till. NÄR PROJEKTET STARTADE 2013 låg fokus på kunskapsoch kompetenshöjning hos de lokala organisationerna inom intern demokrati, påverkansarbete gentemot myndigheter och politiker samt rekrytering av och arbete med volontärer. Allt eftersom situationen har förvärrats i Ukraina har samarbetet mellan Sveriges Civilförsvarsförbund och deras ukrainska partnerorganisationer kommit att inrikta sig på att utbilda både räddningspersonal och allmänhet i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. Verksamheten i den östra delen av Ukraina fick avbrytas när den väpnade konflikten blossade upp. Trots detta fortsätter de frivilliga räddningsgruppernas organiserade arbete många liv har räddats tack vare deras insatser, inte minst vid den grymma massakern vid Mariupol. Över en miljon människor beräknas vara på flykt i Ukraina och staten står handfallen. De frivilliga räddningsgrupperna har även arbetat intensivt med att ta hand om internflyktingar. Myndigheterna som till en början ifrågasatte projektet är nu positiva och har godkänt en utvidgning av arbetet, något som är ytterst angeläget då de redan eftersatta välfärdssystemen står inför kollaps. Det utvidgade arbetet innebär att engagera fler invånare i Ukraina och utbilda i första hjälpen under devisen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något i krisens Ukraina

5 BARNMORSKOR VIKTIGA PUSSELBITAR FÖR FRED I AFGHANISTAN Det afghanska barnmorskeförbundet Afghan Midwives Association arbetar för att alla kvinnor och nyfödda i Afghanistan ska få mödra- och barnhälsovård. Med stöd av Forum Syd och i samarbete med Svenska Afghanistankommittén driver de ett mentorskapsprogram där erfarna barnmorskor stöttar nyexaminerade barnmorskor. MENTORSKAPSPROGRAMMET STÖDJER NYUTBILDADE barnmorskor när de återvänder till sina hemdistrikt. När de unga barnmorskorna börjar jobba på de små klinikerna på landsbygden är de ofta den enda kvinnan på plats och därför mycket utsatta. De har ett stort ansvar och ger inte bara vård och hälsoinformation. De informerar också om mänskliga rättigheter, familjeplanering och hiv och aids. Mentorerna stöttar barnmorskorna både i det praktiska yrkesutövandet och i hur de kan arbeta med attityder och förhålla sig till sina patienter, deras familjer och lokalsamhällena. Mentorerna stärker barnmorskorna i deras yrkesroll samt förespråkar barnmorskornas betydelse och kvinnors rätt till hälsa, både i Afghanistan och i övriga världen. I hela Afghanistan, och i synnerhet på landsbygden, är tillgången till mödra- och barnhälsovård begränsad och sällan betrodd. Av den anledningen sker en majoritet av förlossningarna fortfarande i hemmet. AFGHAN MIDWIVES ASSOCIATIONS mentorskapsprogram har bidragit till ett ökat förtroende för barnmorskorna hos patienter, deras familjer och de styrande. Lokala hälsomyndigheter intygar att allt fler ledare i lokalsamhällena kräver att barnmorskor finns på plats, och att de ställer upp med mat och husrum om den lokala kliniken anställer en barnmorska. MÅNGA BARNMORSKOR BERÄTTAR om hur de tidigare haft svårt att vinna patienters och familjers förtroende, men numera ofta blir tillfrågade om att även följa med hem till svärmödrarna och förklara vikten av mödrahälsovård och allas rätt till hälsa. Mursal Musawi från Afghan Midwives Association menar att projektet ökar förståelsen och acceptansen för kvinnors rättigheter på den afghanska landsbygden. En barnmorska är inte bara en barnmorska. Hon är lärare, förhandlare och fredsambassadör då hon ofta får den svåra rollen att medla mellan familjemedlemmar i känsliga ämnen. En av barnmorskorna som har deltagit i programmet berättade att hon nu har förstått att hon och hennes kollegor har en viktig roll att spela i den långa processen i att uppnå fred och utveckling i Afghanistan. 69 Av 115 slutrapporterade insatser under 2014 har 69 stycken tydligt bidragit till ett förändrat beteende bland rättighetsbärarna, 39 insatser har bidragit till att civilsamhället har ökat sitt deltagande och inflytande i demokratiska processer och beslut. 6 insatser har bidragit till förändring i juridiska eller politiska ramverk

6 FORUM SYD I VÄRLDEN Afghanistan Albanien Angola Argentina Armenien Azerbajdzjan Bangladesh Belarus Landkontor i Vilnius Bolivia Bosnien och Hercegovina Brasilien Burkina Faso Burundi Chile Colombia Landkontor Demokratiska republiken Kongo 10. Dominikanska Republiken Ecuador Egypten El Salvador Etiopien Filippinerna Gambia Georgien Ghana Guatemala Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Kambodja Landkontor Kenya Landkontor Kina Kosovo Kirgizistan Laos Libanon Makedonien Malawi Malaysia Mali Mongoliet Mocambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Pakistan Palestina Peru Rwanda Senegal Serbien Sierra Leone Somalia Landkontor öppnar 2015 Sri Lanka Sudan Sverige Landkontor Sydafrika Tanzania Landkontor Thailand Togo Turkiet Uganda Ukraina Uruguay Vietnam Zambia Zimbabwe. 11

7 DIASPORAN CENTRAL FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNINGEN De migranter som har en gemensam identitet, gruppmentalitet och solidaritet med sitt ursprungsland diasporan får en allt större roll i det internationella samarbetet för att minska fattigdomen i världen. DE SENASTE ÅREN har diasporagruppernas betydelse uppmärksammats, både i ursprungsländerna och i destinationsländerna. Människan har ständigt förflyttat sig över stora om råden och mellan länder. I dag finns ungefär 232 miljoner migranter på jorden. Om de alla skulle samlas i ett land skulle de bilda världens femte största nation större än Brasilien. Ändå utgör de bara drygt tre procent av jordens befolkning. Detta kan jämföras med sekelskiftet 1900, då tio procent av jordens befolkning var migranter. Globaliseringen och dagens migrationsmönster har lett till att allt fler migranter lever delar av sina liv i flera samhällen och rör sig mellan olika länder. IT-utvecklingen har underlättat möjligheterna att hålla kontakten och många migranter har i dag nära kopplingar till flera länder samtidigt. De har nära familjemedlemmar både i landet de har flyttat till och i det gamla hemlandet. En migrant påverkar utvecklingen i sitt forna hemland trots att hen har flyttat. Enligt Världsbanken sänder diasporan årligen ungefär 435 miljarder dollar till sina ursprungsländer. Det är nästan fyra gånger så mycket som det totala internationella biståndet. DEN SOMALISKA DIASPORAN överför varje år cirka 1,3 miljarder dollar till Somalia. Det motsvarar ungefär 50 procent av landets bruttonationalinkomst, och 40 procent av landets befolkning är beroende av de pengarna för sin överlevnad. Den svensk-somaliska diasporan skickar cirka 60 miljoner dollar varje år till Somalia. Det är mer än dubbelt så mycket som Sveriges bistånd till landet. Dessa pengar bidrar till att minska fattigdomen genom att användas till mat, hälsovård, bostäder, utbildning och kompetensutveckling. FÖRUTOM EKONOMISK HJÄLP bidrar diasporan till utveckling och fattig domsbekämpning genom att överföra nya kunskaper, erfarenheter, teknik och kontakter. När migranterna för en kortare eller längre tid återvänder har de ofta med sig en ökad kompetens och nya erfarenheter. Diasporan är ofta den enda aktören som kontinuerligt stöder ett specifikt område eller samhälle. Då de har en djup förståelse för sammanhanget och sitt ursprungsland baseras deras arbete på lokala behov och förutsättningar. Det är därför som många stater och internationella samfund nu riktar sin uppmärksamhet mot diasporans roll i utvecklingen av deras ursprungsländer, som ett effektivt komplement till det internationella samarbetet för att minska fattigdomen i världen DIASPORA Minoritetsgrupp som lever i utlandet och som har ett kollektivt minne av sitt ursprungsland. Diasporan har en gemensam identitet, gruppmentalitet och solidaritet. De tror på ett eventuellt återvändande och är engagerade i utvecklingen eller återuppbyggnaden av sitt ursprungsland genom en gränsöverskridande verksamhet.

8 UDEYISMAIL / SHUTTERSTOCK.COM ETT KOLLAPSAT LAND UNDER ÅTERUPPBYGGNAD Somalia är ett land som står inför enorma utmaningar när landet nu åter ska byggas upp. De senaste 15 åren har Forum Syd stöttat utvecklingsinsatser i delar av Somaila. Arbetet sker tillsammans med flera av de mer än 800 svensk-somaliska diasporaföreningarna som finns registrerade i Sverige. FORUM SYDS ENGAGEMANG i Somalia började under talet då centralstaten Somalia kollapsade och inbördeskriget bröt ut. Många välutbildade somalier flydde landet och fick uppehållstillstånd i bland annat Sverige. Forum Syd stödjer ett nätverk av kvinnliga journalister i landet, för att de på ett organiserat sätt ska kunna arbeta för jämställdhet och yttrandefrihet. Insatser görs för att höja barns och ungdomars utbildningsnivå något som på sikt gör det möjligt för dem att försörja sig själva. Detta bidrar till en minskad fattigdom i Somalia, och motverkar rekryteringen av fattiga och arbetslösa ungdomar till piratverksamhet och terroristorganisationen al-shabab. Forum Syd stödjer också Swedish Somali Research Association, som samarbetar med den lokala organisationen Network Against Female Genital Mutilation. Tillsammans arbetar de på bred front med att dels påverka klanledare, birth attendants och andra religiösa grupper som förespråkar kvinnlig omskärelse, dels påverka politiker för att få ett förbud mot denna kultur, som skapar så mycket lidande för kvinnor. TACK VARE SITT engagemang och framgångsrika arbete har den lokala organisationen fått en samordnande roll, som inkluderar samarbete med statliga departement. Bland annat genomlyser man myndigheternas förslag ur ett genusperspektiv. Organisationen har också utarbetat ett lagförslag till Somalilands parlament om förbud mot kvinnlig könsstympning. Förslaget ligger för närvarande under behandling i parlamentet. EN FRAMGÅNGSFAKTOR I det här arbetet är bland annat den expertis inom diasporaorganisationen som utgörs av läkare, psykologer och forskare. De tillför både kunskap och legitimitet. En annan framgångsfaktor är att arbetet sker på flera fronter, eftersom omskärelse av kvinnor har både religiösa, kulturella och ekonomiska aspekter. Och detta kräver olika angreppssätt. Swedish Somali Research Association fortsätter sitt arbete tillsammans med Amoud University för att ta fram ett utbildningsprogram för barnmorskor, och därmed förbättra hälsovården för mödrar och barn. Detta gör att kvinnorna i framtiden kan hävda sina grundläggande rättigheter till hälsa, och får möjlighet att delta i beslut som påverkar deras egen och deras barns hälsa

9 SOS BARNBYARS PROGRAM I SANTA CRUZ DISTRITO 12 ETT BÄTTRE LIV FÖR BARN Allt fler barn överges i Bolivia. SOS Barnbyar driver därför, med stöd av Forum Syd, ett program för att bättre skydda barnen och de utsatta familjerna. Totalt räknar man med att över barn och ungdomar nås av insatserna. BOLIVIA ÄR ETT av Sydamerikas fattigaste länder. Många föräldrar har inte råd att ta hand om sina barn och överger dem. Nästan barn lever på barnhem, i fosterhem eller på andra institutioner. Trots insatser från staten och det civila samhället ökar antalet barn som överges. I Santa Cruz Distrito 12 driver SOS Barnbyar ett program med fokus på barns rättigheter, med stöd av Forum Syd. Ett av projekten syftar till att tillgodose barnens rättigheter och skydda de barn som riskerar att bli övergivna eller omhändertas, genom att tillsammans med de lokala myndigheterna utveckla gemensamma strategier för barnomsorg. Ett stort problem är bristen på förskolor, vilket särskilt drabbar ensamstående föräldrar. SOS Barnbyar driver därför flera förskolor så att föräldrarna kan arbeta utan att barnens välmående riskeras. Det långsiktiga målet är att de lokala myndigheterna och samhället ska engagera sig mer, ta fullt ansvar och ta över förskolorna. SOS Barnbyar arbetar för att invånarna i Distrito 12 ska få ökad kunskap om barnens rättigheter, eftersom detta i sin tur leder till att de ställer krav på den lokala myndigheten att ta ansvar för barnens situation. Ofta sätts barnens säkerhet och hälsa på spel på grund av hög arbetslöshet, våld i hemmet och missbruk. Familjerna riskerar att hamna utanför samhället. Genom direkt stöd till fattiga familjer som riskerar att splittras får många arbetslösa föräldrar hjälp att hitta nya inkomstkällor, samtidigt som de får utbildning i föräldraskap och rättigheter. Målet är att minska antalet barn som överges av sina föräldrar. DET ARBETE SOM SOS Barnbyar utför i Distrito 12 har bidragit till att livet för många fattiga familjer har blivit lite lättare. En av de ensamstående kvinnorna som fått stöd av SOS Barnbyar i Distrito 12 berättar att det har bidragit till att hon har kunnat uppfylla sin dröm om att gå en bageriutbildning och starta ett café som kan försörja henne och hennes barn: Det har gjort att mina barn har fått tillbaka sin trygghet och att jag nu kan stödja andra familjer som är fattigare än min, säger hon. Programmet är femårigt och startade Det består av tre delar: förskola, fosterfamiljer och hjälp till familjer i kris. Under de fem åren beräknas 76 barn ingå i SOS-familjer och fosterfamiljer, och 850 barn i förskola. Därtill kommer barn indirekt att kunna dra nytta av förskoleverksamheten genom föräldrautbildningar och kringaktiviteter. Programmet innefattar arbete för att stärka ledare och familjer i det lokala samhället. Detta beräknas komma familjer och barn tillgodo. Tack vare SOS Barnbyars samarbete med myndigheterna förväntas barn och ungdomar nås av myndigheternas arbete med att hjälpa utsatta familjer

10 DIALOG FÖR FÖRÄNDRING Det finns områden i Kenya som präglas av drogmissbruk, miljöföroreningar och kvinnoförtryck. Med hjälp av Forum Syds verktyg Right(s) Way Forward har de boende i Maua tagit fram en handlingsplan för att ta makt över sin situation. MITT I KENYA, på de nordvästra sluttningarna av Nyambene Hills och väster om Meru Nationalpark, ligger den lilla staden Maua. Området är fattigt och staden anses utgöra centrum för den illegala khathandeln i Kenya. Drogmissbruket är utbrett och som en följd präglas många kvinnors liv av misshandel och sexuellt våld. Trots de vackra omgivningarna är många vattendrag förorenade och de tidigare skogsbeklädda sluttningarna är på många håll kala eftersom skogen har huggits ned för att människor ska få tillgång till ved. Avskogningen har lett till flera jordskred i området. När Forum Syd i december genomförde två workshops i och runt Maua deltog ett stort antal kvinnor och män för att identifiera och analysera utmaningarna i sitt lokalsamhälle. Målet var att tillsammans skapa förändring och ta makt över sin situation. Med hjälp av de olika stegen i Forum Syds verktyg Right(s) Way Forward identifierade deltagarna de miljöaspekter som påverkade deras liv negativt och de ojämlika och ojämställda förhållandena. DELTAGARNA DISKUTERADE PROBLEMET med avskogningen och det förorenade vattnet och vilken betydelse det har för deras hälsa och fortlevnad. Det blev också tydligt att det var männen som ägde land, hus och redskap trots att det var kvinnorna som oftast nyttjade dem. Kvinnorna försörjde familjen deras arbetsbelastning var mer än dubbelt så stor som männens, men männen kontrollerade inkomsten. Därför hade män i betydligt högre utsträckning tillgång till rent vatten och hälsovård. Många barn gick inte i skolan eftersom familjerna inte hade råd att betala för skoluniformer och skolmaterial. Flickorna var dessutom tvungna att ta hand om hem och småsyskon när mödrarna arbetade. Många pojkar började missbruka khat i tidig ålder och hoppade därför av skolan. DISKUSSIONERNA RESULTERADE I en handlingsplan om vad de själva ska göra respektive kräva av makthavarna, för att deras situation ska förbättras. De kom fram till att de måste påverka makthavarna för ökad tillgång till rent vatten, sanitet och avlopp. De kommer också att kräva en särskild mottagning på den lokala polisstationen för rapportering och utredning av kvinnomisshandel. Ett särskilt program ska upprättas för att komma tillrätta med det utbredda alkohol- och drogmissbruket hos män och pojkar. Planen innefattar även arbete för jämnare arbetsfördelning mellan könen i och utanför hemmet samt kvinnors rätt att äga land och kontrollera sin inkomst. Detta arbete är fortfarande i sin linda och reella förändringar har ännu inte skett. Men ett stort steg har tagits i form av handlingsplanen med formulerade lösningar utifrån gemensamt identifierade problem. Det är ett steg som leder framåt RIGHT(S) WAY FORWARD Forum Syd har utvecklat ett kraftfullt verktyg som möjliggör för kvinnor och män att ta makt över och påverka sina egna liv. Verktyget, Right(s) Way Forward, är till för människor som lever på landsbygden eller i fattiga stadsdelar, där mänskliga rättigheter kränks och där användningen av naturresurserna är ohållbar och ojämlik, leder till miljöförstöring eller bara är tillgänglig för vissa. Med fokus på de grundläggande rättigheterna för både kvinnor och män bidrar verktyget till att ojämlika och ohållbara maktstrukturer blottläggs och tydliggörs. De kvinnor och män som deltar i lokalsamhällena identifierar sina gemensamma problem, utmaningar och gemensamma lösningar. Det senaste året har Forum Syd tillsammans med flera lokalsamhällen i Kenya, Tanzania, Colombia och Kambodja framgångsrikt använt sig av verktyget.

11 161, förmedlades 161,3 miljoner kronor till 200 utvecklings- och informationsprojekt genom 131 svenska organisationer. 52 av organisationerna var medlemmar i Forum Syd. EN EKOLOGISK ZON FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I den nordindiska regionen Ladakh arbetar organisationer för att skapa ett helt ekologiskt samhälle, i samarbete med Framtidsjorden och med stöd av Forum Syd. Arbetet har redan lett till att det lokala parlamentet vill förklara hela Ladakh som en ekologisk zon. LADAKH LIGGER VID floden Indus och är omgiven av Himalaya. Regionen tillhör staten Jammu och Kashmir och har omkring invånare. Omgivningarna är karga och torra. Vatten är en bristvara medan solljus är en tillgång som traditionellt inte har utnyttjats. Ladakh var tidigare ett helt självförsörjande samhälle som även var stängt för turister. Men under 1980-talet öppnades regionens gränser för både turism och import av livsmedel, vilket bidrog till omställningar i såväl jordbruk och matvanor som i värderingar och kultur. Som svar på denna förändring startades Ladakh Environ ment and Health Organization, för att arbeta för en hållbar utveckling, ekologi och hälsa samt för att stärka regionens lantbrukare. De välkomnar den sociala och ekonomiska utveckling som öppnandet av gränserna har medfört. Samtidigt finns en oro att varken människor eller miljö hinner med i den snabba utvecklingen. Ladakh Environment and Health Organization har samverkat med Framtidsjorden, en av Forum Syds medlemsorganisationer, sedan mitten av 1990-talet. En viktig del i deras arbete är att uppmuntra ny lantbruksteknik baserad på traditionella metoder, bland annat genom användande av växthus och komposter. Flera av deras projekt har kunnat genomföras med hjälp av stöd från Forum Syd. FÖR FEM ÅR SEDAN beslöt Ladakh Environment and Health Organization att arbeta mer med ekologisk odling och med så kallad deltagande certifiering, något som flera av Framtidsjordens partnerorganisationer i Brasilien och Indien arbetar med. Ett seminarium ledde till att många blev intresserade och idén att arbeta för ett ekologiskt Ladakh föddes. Tre år senare lyckades organisationen övertyga Ladakh Autonomous Hill Development Council att godkänna planen om Ladakh som ekologisk region. Arbetet har fortsatt och organisationen har bland annat skapat Organic Board of Ladakh, som tagit fram ett policy dokument som utgör grunden för den fortsatta utvecklingen. I gruppen ingår medlemmar från såväl lokala organisationer som statliga myndigheter. FÖR ATT LYCKAS med omställningen arbetar de lokala organisationerna med att förändra arbetsmetoder och förhållningssätt i en by i taget. Hittills är en handfull byar helt ekologiska. I Takmachik, en av dessa byar, har lantbrukarna organiserat sig i grupper för att både kontrollera och stötta varandra. Det har möjliggjort att de också gemensamt kan marknadsföra och sälja sina ekologiska produkter med en ekomärkning. Ett mål är att det ökade utbudet av ekologiska produkter ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. När produkterna är ekologiskt märkta kan bönderna ta ut ett högre pris för dem. På kort sikt är detta nödvändigt för att täcka de kostnader omställningarna medför, och på längre sikt betyder prishöjningen en ökad vinst för jordbrukaren

12 FATTIGA I KAMBODJA KRÄVER RÄTTEN TILL SIN MARK Landgrabbing eller markrofferi det vill säga att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder ta över mark som tillhör någon annan är ett stort problem i många länder, bland annat Kambodja. Forum Syd samarbetar med den kambodjanska organisationen Equitable Cambodia, för att driva opinionsarbete och verka för att lokalbefolkningens rätt till mark skyddas. JAKTEN PÅ BÖRDIG jordbruksmark för odling av olika exportgrödor har ökat i fattiga länder. Många småbrukare fördrivs från sin mark när stora företag lägger beslag på marken. Landgrabbing är ett växande problem i många delar av världen och leder ofta till att människor som redan lever på mycket knappa resurser lämnas utan möjlighet att försörja sig. I Kambodja har både inhemska och utländska investerare lockats att hyra bördig jordbruksmark för att anlägga storskaliga odlingar av bland annat socker och gummi. Tvångsförflyttningar av bybor genomförs ofta med ett kraftigt övervåld och allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter. Så många som småbrukare och deras familjer uppskattas ha påverkats av dessa markinvesteringar i landet. Forum Syd driver ett opinionsarbete genom att påverka beslutsfattare och företag för att få till stånd ansvarsfulla och hållbara investeringar i naturresurser, men också för att fattiga och marginaliserade människor ska få rätt till mark och andra naturresurser. Det handlar om att visa på effekterna av landgrabbing och ge röst åt de människor som drabbas när företag tar över och röjer deras mark. I KAMBODJA SAMARBETAR Forum Syd med den kambodjanska organisationen Equitable Cambodia för att kartlägga hur lokalbefolkningen i de nordöstra delarna av landet drabbats av storskaliga investeringar i gummiplantager. 13 byar och nästan människor har hittills påverkats av dessa investeringar. Lokalbefolkningen har fått stöd för att kräva sina rättigheter, vilket har lett till att det vietnamesiska företag som investerat i plantagerna slutligen gick med på att förhandla med de bybor som förlorat sin mark. Företaget har tills vidare också infört stopp för ytterligare röjning av mark i området. EU:s handelsförmåner under programmet Everything But Arms syftar till att hjälpa världens fattigaste länder genom att främja export och skapa sysselsättning. I Kambodja har dessvärre förmånerna för export av socker i stället lett till att socker blivit en lukrativ exportvara och att allt fler storskaliga sockerodlingar anläggs. Och ännu fler människor har fråntagits sin mark och sin källa till försörjning. FORUM SYD HAR tillsammans med andra europeiska och kambodjanska civilsamhällesorganisationer i många år krävt att EU-kommissionen ska göra en utredning av sambanden mellan handelsförmånerna och tvångsfördrivningar av lokalbefolkningen. Dessutom kräver man kompensation till bybor som blir berövade sin mark till förmån för de stora sockerplantagerna. Kraven har tidigare hörsammats av EU-parlamentet, som har antagit två resolutioner med uppmaning till kommissionen att agera i frågan. Nyligen påbörjade EU-kommissionen en upphandling av oberoende experter som ska utreda fördrivningarna av kambodjanska småjordbrukare och deras familjer. Detta är en första seger för de många människor som berövats sin mark och i dag står utan försörjning. OPINIONSBILDNING Forum Syd informerar och opinionsbildar genom två program finansierade av Sida: Globala utvecklingsfrågor och Globalportalen samt ett program finansierat av EU: Capital Flight Programme. Under 2014 fokuserades opinionsarbetet på skatteflykt, svensk biståndspolitik och rätten till naturresurser (landgrabbing)

13 FORUM SYDS STYRELSE Från vänster: Erna Sundqvist, Eva Maria Rask, Monica Erwér, Olav Magnusson, Gerardo Lizano, Inga-Lena Fischer, Linda Rosén, Sten Rylander, Lennart Sundström, Ida Ragnarsson, Göte Isaksson och Maja Dahlin. STEN RYLANDER ORDFÖRANDE Tidigare diplomat. Har arbetat för Sida och UD, bland annat som chef för Sidas biståndskontor i Botswana och som ambassadör i Angola, Namibia, Tanzania och Zimbabwe. Nominerad av Svensk-Tanzaniska föreningen. ERNA SUNDQVIST VICE ORDFÖRANDE Konsult som arbetar med utvecklingsfrågor. Har kunskap om organisering och ledarskap inom områdena organisation, genus och idébaserat arbete. Tycker att medlemsoch genusperspektivet är viktigt. Nominerad av Kvinnor i Samverkan. MONICA ERWÉR ORDINARIE LEDAMOT Verksamhetsledare på Föreningen Svalorna Indien Bangladesh. Erfarenhet av genusfrågor inom forskning och undervisning samt från fältarbete i Indien. Engagerad i medlemsnyttan och i att Forum Syd är en stark röst och aktör i det svenska civilsamhället. Nominerad av Svalorna Indien Bangladesh. INGA-LENA FISCHER ORDINARIE LEDAMOT Tidigare politisk chefredaktör. Många års erfarenhet av biståndsarbete i Östeuropa och kunskap om utvecklingen i de östra grannländerna. Har ett politiskt kunnande som kan bidra till en bättre strategisk utveckling av Forum Syds arbete. Utvecklingen av svenskt biståndsarbete och möjligheten för ett stärkt civilsamhälle att kunna ge människor kraft att förändra, engagerar. Nominerad av Svensk-Litauiska föreningen. GÖTE ISAKSSON ORDINARIE LEDAMOT Har som före detta skolledare och projektledare lång erfarenhet av ledarskap och arbete med utvecklingsfrågor. Engagerad i globala utvecklingsfrågor, stöd till medlemmarnas arbete och att Forum Syd vidareutvecklas som en kunskapsrik, spännande och tydlig aktör i den biståndspolitiska debatten. Nominerad av BLLF Sweden. EVA MARIA RASK ORDINARIE LEDAMOT Projektkoordinator. Tillför juridisk kompetens. Specialiserad i folkrätt, inklusive mänskliga rättig heter. Har även praktisk och akademisk kompetens rörande barnrätt och ungdomsfrågor. Är engagerad i att tydligare synliggöra mervärdet av de svenska medlemsorganisationerna och det ömsesidiga partnerskapet i utvecklingsarbetet. Nominerad av Adoptionscentrum. LINDA ROSÉN ORDINARIE LEDAMOT Handläggare för studeranderättsfrågor på Folkbildningsrådet. Har kunskaper om folkbildning och organisation, samt om det civila samhällets förutsättningar utifrån erfarenheter i Sverige och Östafrika, liksom kunskaper om likabehandlings- och diskrimineringsfrågor. Att Forum Syd ska ha möjlighet att vara en tydlig och stark röst för rättighetsperspektiv och det civila samhällets perspektiv i utvecklingssamarbetet är en fråga som engagerar. Nominerad av Föreningen Karibu. GERARDO LIZANO ORDINARIE LEDAMOT Ordförande och fraktansvarig i Praktisk Solidaritet. Har 25 års erfarenhet av biståndsarbete i Latinamerika och Afrika. Medlemsorganisationernas inflytande i Forum Syds arbete engagerar. Nominerad av Praktisk Solidaritet. CHRISTER WIK ORDINARIE LEDAMOT HR-ansvarig på Sensus Stockholm Gotland. Lång erfarenhet från IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete där mycket av tankarna hämtar sitt fokus i synen på alkohol som utvecklingshinder och som ett hinder i bekämpandet av fattigdom. Är engagerad i styrdokumentens betydelse, synen på alkohol och fokus på medlemsorganisationerna. Nominerad av IOGT-NTO- rörelsen och Sensus. AMINEH KAKABAVEH SUPPLEANT Riksdagsledamot. Är engagerad i flera sociala och feministiska samt antirasistiska rörelser som jobbar nationellt och internationellt. Ett särskilt engagemang finns i fackliga frågor samt frågor om feminism och rättvisa. Nominerad av Emmaus Stockholm samt av Varken Hora eller Kuvad. OLAV MAGNUSSON SUPPLEANT Tidigare bokhandlare. Erfarenhet från styrelsearbete, folkbildningsarbete och engagemang i frivillig biståndsorganisation. Att stödja och utveckla medlemsorganisationerna engagerar. Nominerad av PACS Pan Asia Cooperation Society. LENNART SUNDSTRÖM SUPPLEANT Projektsamordnare för Emmaus Fredriksdal. Har flerårig erfarenhet som lärare. Uppmuntrar och stödjer all form av utveckling som grundar sig på samförstånd och ömsesidig hjälp. Nominerad av Svenska Palestinakommittén. IDA RAGNARSSON SUPPLEANT Projekthandläggare på LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Har examen i African Studies. Arbetar för ungas engagemang och delaktighet i utvecklingssamarbetet. Engagerad i att bidra till att fortsätta utveckla Forum Syd som en stark aktör som företrädare för medlemsorganisationerna i deras mål att bidra till fattigdomsbekämpning ur ett rättighetsperspektiv. Nominerad av LSU. MAJA DAHLIN SUPPLEANT Europavetare med master i utvecklingsstudier. Har jobbat med klimatforskning och är nu konsult med uppdrag inom bland annat redovisning, webb och översättning. Jobbar också med språkintroduktion för ensamkommande flykting ungdomar. Erfarenhet av styrelsearbete och organisationsförändring i biståndsorganisationer. Bidrar med kunskap inom miljö och klimat. Nominerad av Gambiagrupperna

14 5 RÖSTER OM FORUM SYD ANNA-KARIN JOHANSSON, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén STELLA MAFWILI, deltagare i projektet Social Accountability, Ukerewedistriktet, Tanzania JOHAN BORGSTAM, ambassadör, Svenska ambassaden, Kenya CHUON BORITH, VD, Khmer Youth and Social Development, Kambodja. MINH BUNLY, programsamordnare, Fisheries Action Coalition Team, Kambodja Forum Syd är en viktig kontakt yta mellan engagerade svenskar och medmänniskor runt om i världen. Forum Syd är också ett stöd till det civila samhället i alla dessa länder kring metoder och arbetssätt för att skapa så mycket förändring som möjligt. Dessutom en allt starkare röst i den svenska debatten om utveckling och bistånd. Stödet från Forum Syd har varit mycket viktigt och menings fullt för mig. Genom Forum Syds stöd till lokala resurs centrum och deras juridiska stöd har vi som marginaliserad grupp fått kunskap om våra rättigheter och möjligheter att hävda dem. Vi uppskattar Forum Syds arbete i Kenya med ett stort nätverk inom det civila samhället, hela tiden med öronen mot marken. Ambassaden och Forum Syd har en nära och förtrolig dialog om hur vi tillsammans kan samverka för att bidra till utveckling och fattigdoms minskning i Kenya. Forum Syd är vår bästa givare. De har en tydlig vision och kan ge ett långsiktigt stöd samtidigt som de har lång erfarenhet och ett bra system för bidragshantering. Vi fick inte bara bidrag för vårt arbete utan också möjlighet att kompetensutveckla oss själva, vilket ledde till att våra projektplaner kunde genomföras mer effektivt. Forum Syds personal lägger stor vikt vid att handleda och vara som en mentor för sina partners. Forum Syd är en stabil partner med tydliga policyer som inte lämnar utrymme för korruption. De låter sina partners verka självständigt samtidigt som de stärker dem för att säkerställa bra ledning, tydlighet och demo krati

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisationsnummer: Styrelse och generalsekreterare för Forum Syd avger härmed följande årsredovisning Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell biståndsorganisation. Medlemmarna i Forum Syd är svenska organisationer som arbetar för global rättvisa och hållbar utveckling. Forum Syd verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsbetingelser liksom en hållbar användning av jordens resurser. FORUM SYDS VISION ÄR: En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. FORUM SYDS SYFTE ÄR ATT: Stärka marginaliserade människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över. Bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. STYRNING OCH LEDNING Årsmötet är Forum Syds högsta beslutande organ. Varje medlemsorganisation har en röst. Årsmötet väljer styrelse, valberedning och revisorer, som nominerats av medlemsorganisationerna. Forum Syds verksamhet utgår från de ramar som årsmötet beslutar om i den övergripande verksamhetsplanen. Organisationens löpande verksamhet leds av generalsekreteraren som är direkt underställd styrelsen. Styrelsen har under året haft 9 (10)* protokollförda möten och har inom sig utsett ett arbetsutskott som haft 8 (12) protokollförda möten. Styrelsen har även deltagit i årsmöte, medlemsmöten och verksamhetsplaneringsdagar. Forum Syds styrelse fattar huvudsakligen övergripande och strategiska beslut. I början av 2014 beslutade styrelsen om en projektplan för att se över Forum Syds interna organisation, detta projekt löpte under hela året och diskuterades på samtliga ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har följt upp den interna styrningen och kontrollen samt utvärderat sitt eget och generalsekreterarens arbete. Uppdateringar har gjorts av Ansvars- och delegationsordningen och Kapitalplaceringspolicyn. En riskanalys för att identifiera risker som kan påverka måluppfyllelsen i verksamhetsplanen har genomförts. Styrelsen har under hösten haft utvecklingsdagar tillsammans med en extern konsult. STYRELSELEDAMÖTERNAS DELTAGANDE I STYRELSEMÖTEN 2014 Sten Rylander, ordförande 9 Christer Wik, vice ordförande* 4 Erna Sundqvist, vice ordförande* 8 Eva-Maria Rask, ordinarie 8 Monica Erwér, ordinarie 7 Linda Rosén, ordinarie 9 Inga-Lena Fischer, ordinarie 8 Göte Isaksson, ordinarie 9 Gerardo Lizano, ordinarie 6 Olav Magnusson, suppleant 7 Amineh Kakabaveh, suppleant 4 Lennart Sundström, suppleant 8 Ida Ragnarsson, suppleant, nyval Maja Dahlin, suppleant, nyval Markus Malm, suppleant t o m årsmöte * Christer Wik är vice ordförande t o m 27 augusti, därefter Erna Sundqvist. MEDLEMSORGANISATIONEN Årsmötet hade 63 deltagare från 48 organisationer, totalt 36 ombud (65 från 47 organisationer, 38 ombud). Fem organisationer valdes in som medlemmar, fem gavs observatörsstatus. Tre organisationer lämnade och ytterligare tre uteslöts på grund av obetalda medlemsavgifter under tre år. Antalet medlemmar (inklusive nya observatörer) efter årsmötet var 158 (159). Två motioner var insända, den ena angående medlemsavgifter vilken behandlades tillsammans med styrelsens proposition i frågan, den andra om medlemsnytta. Årsmötet antog ett uttalande om att Sveriges urholkning av biståndet måste stoppas. Forum Syds ordförande, Sten Rylander, valdes om. Antalet medlemmar har minskat, från 205, 2008 till 158, Årsmötet 2013 gav styrelsen i uppdrag att till 2014 se över kriterierna för medlemskap samt avgiftsnivåer. Styrelsen återkom till årsmötet som antog nya avgiftsnivåer och införde fler nivåer. Motiveringen var att ge mindre organisationer en rättvisare avgiftsnivå. Årsmötet beslutade också om justeringar i stadgarna med syfte att förenkla för organisationer att bli medlemmar. Några delar av förslaget återremitterades till styrelsen för omarbetning och presenterades på medlemsmötet i november där de antogs. En bekräftelse av dessa justeringar ska göras av årsmötet 2015 för att de ska träda i kraft. Om årsmötet beslutar enligt det av medlemsmötet antagna förslaget kommer medlemmar att kunna väljas in löpande under året genom beslut i styrelsen. KANSLIORGANISATIONEN I början av 2014 hade Forum Syd kontor i Sverige, Kenya, Tanzania, Kambodja, Colombia, Kosovo och Belarus (kontoret beläget i Litauen). Kontoret i Kosovo stängdes i april Samtliga kontor arbetar med direktstöd till lokala organisationer, kontoret i Sverige och för Belarus har också vidareförmedling via svenska organisationer. Av de anställda var 35 (37) procent män och 65 (63) procent kvinnor. En likabehandlingsutbildning hölls för alla chefer i organisationen. Forum Syds likabehandlingsplan och beredskapsplaner uppdaterades. Ett strategiskt kompetensförsörjningsprojekt genomfördes, med syfte att identifiera och åtgärda strategiska kompetensluckor, och ledde till prioriteringar av strategiska kompetensutvecklingsinsatser. Projektet Internal Learning Project, en utbildning i Forum Syds förändringsteori och tematiska områden påbörjades. Likabehandlingsarbetet kommer att fortsätta under 2015 och en utbildning gällande projektoch förändringsledning kommer att genomföras. Forum Syd har kollektivavtal i Sverige och flera personalrelaterade policyer som gäller för hela organisationen (personalpolicy, lönepolicy och jämställdhetspolicy). Forum Syd har sedan 2014 inte kvar någon IT-infrastruktur i egen ägo. Policyhandläggar na på Internationella Programenheten flyttades under året till Kommunikationsenheten. INTERNT MILJÖARBETE Forum Syd strävar efter att minska sin miljöpåverkan. Förbrukningen av skrivarpapper på huvudkontoret har minskat från ark 2012 till ark 2014 ( , 2013). Av Forum Syds inköpsvillkor framgår att Leverantören ska inom sitt uppdrag beakta en miljömässigt hållbar utveckling. Forum Syd har el avtal med Bra Miljöval-märkt el. Kaffe och te är KRAV- och Fair trade-märkta upphandlades nytt städavtal med en miljö- och kvalitetscertifierad städfirma som utför Svanenmärkta städtjänster. En återvinningstjänst för förpackningar har använts som har Bra Miljöval certifiering på sina transporter. Forum 28. * SIFFROR INOM PARENTES AVSER MEDLEMSUTVECKLING PROJEKTSTÖDS- ENHETEN LANDKONTOR KAMBODJA INTERNATIONELLA PROGRAMENHETEN LANDKONTOR COLOMBIA ORGANISATION MEDLEMSORGANISATIONER STYRELSE GENERALSEKRETERARE KOMMUNIKATIONS- ENHETEN LANDKONTOR BELARUS (BELÄGET I LITAUEN) EKONOMI- ENHETEN LANDKONTOR KENYA GENERALSEKRETERARENS STAB HR- OCH ADMINISTRATIONSENHETEN LANDKONTOR TANZANIA

16 VISION OCH SYFTE (IDÉPROGRAMMET) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET Mål: Marginaliserade människor som lever i fattigdom har demokratiskt inflytande och tillgång till rättigheter, arbetet har bidragit till utvecklingen av ett hållbart samhälle på lokal, nationell och global nivå. Syds riktlinjer för tjänsteresor framhåller miljöaspekten och ett hållbart resande. FINANSIERING Forum Syds verksamhet finansieras genom anslag från Sida, EU, andra svenska och utländska myndigheter, privata organisationer, försäljning, insamling och medlemsavgifter. Forum Syd innehar ett 90-konto (Plusgiro ). KAPITALPLACERING Finansiella placeringar sker enligt Forum Syds placeringspolicy. Samtliga placeringar är passiva och hanteras i annans regi. VERKSAMHETSMÅL (VERKSAMHETSPLANEN) ÖVRIGT Under 2014 förlades flera större arrangemang till Hilton Hotell vid Slussen, de erbjöd kraftigt rabatterade konferensrumspriser, förtäring till självkostnadspris samt boende till lägre pris, bland annat när en global konferens för Forum Syds personal och förtroendevalda hölls. SÅ ARBETAR FORUM SYD Forum Syds idéprogram, antaget av medlemmarna 2012, styr verksamhetens riktning. Utifrån idéprogrammet finns en målstruktur som används för planering och uppföljning av Forum Syds verksamhet. Enligt modellen skapar arbetet med att nå den övergripande verksamhetsplanens fem mål (den vänstra delen i figuren ovan) förutsättningar för att nå framgång i Forum Syds SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UPPNÅ utvecklingssamarbete och opinionsbildning (den högra delen i figuren ovan). Måluppfyllelse mäts genom ett antal uppsatta indikatorer. Utvecklingssamarbetet sker dels genom vidareförmedling till svenska organisationer och dels genom att stötta lokala organisationer i olika länder direkt. Flera av Forum Syds program inom utvecklingssamarbetet som programmen i Somalia och Belarus, har numera ett integrerat arbetssätt där vidareförmedling till svenska organisationer kombineras med stöd direkt till lokala organisationer. Under 2014 stöttade Forum Syd 42 lokala organisationer genom 13 program via landkontoren. Programmen finansierades huvudsakligen av olika avdelningar på Sida (ej Sida Civsam) MÅL FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE OCH OPINIONSBILDNING och/eller EU samt av utländska myndigheter eller ambassader och andra organisationer förmedlades 161,3 mkr (156,0) till 200 (206) utvecklings- och informationsprojekt genom 131 (130) svenska organisationer. 52 stycken eller 40 procent av organisationerna var medlemmar i Forum Syd (57 stycken, 44 procent). Förmedlingen av bidrag till svenska organisationer finansierades av Sida Civsam, Sida Partnership Forum, Sida Konflikt samt Sida Europa. Forum Syd förmedlade också 85 praktikantschabloner om totalt 7,6 mkr, från Universitets- och högskolerådet, till tio volontärsändande organisationer. För att aggregera resultat från allt Forum Syds utvecklingssamarbete (vidareförmedling via svenska organisationer och direktstöd till lokala organisationer) används Forum Syds resultatmodell. Resultat av vidareförmedlade bidrag till svenska organisationer rapporteras i ärendehanteringssystemet Dira. Uppföljning och redovisning av direktstödet till lokala organisationer har hittills redovisats till respektive givare och i tertialrapporter internt. Resultaten kommer från och med 2015 att aggregeras i Dira. Totalt antal länder i vilka Forum Syd stöttar utvecklingssamarbete 70 Totalt antal lokala partnerorganisationer i världen 309 Varje slutrapport bedöms i förhållande till Forum Syds övergripande mål för utvecklingssamarbete. Det övergripande målet har sex indikatorer. Indikatorerna bygger på Forum Syds idéprogram. Indikatorerna speglar olika typer av förändringar på olika nivåer i samhället. De utvalda förändringarna är alla viktiga steg på vägen till ökat demokratiskt inflytande, mänskliga rättigheter och mer hållbara samhällen. Indikatorerna visar antalet insatser som Forum Syd har bedömt har lett till, eller på ett tydligt sätt bidragit till, den specifika förändringstypen. Antalet kan spåras tillbaka till de enskilda insatser som bedömts. Varje insats kan ha bidragit till flera olika typer av förändring. Diagrammet visar vad antalet slutrapporterade insatser 2014 har lett till. En insats är en tidsbegränsad aktivitet som genomförs av en svensk eller utländsk organisation i enlighet med ett upprättat avtal. Den första indikatorn handlar om förändringar i beteende hos rättighetsinnehavare (fattiga och marginaliserade människor). Den andra och tredje innebär förändringar i det civila samhällets kapacitet att arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, vilket är centralt i Forum Syds förändringsteori. Indikator fyra till sex handlar om förändringar hos ansvarsbärare (makthavare). Varaktig förändring uppnås endast när ansvarsbärarna, oftast staten på olika nivåer, förändrar lagstiftning, praxis eller lämnar utrymme för demokratisk dialog. Dessa typer av förändring är ofta resultatet av långsiktigt arbete med komplexa och multipla orsakssamband. Antalet insatser som kan sägas ha bidragit på ett signifikativt sätt till den här typen av förändringar är således färre. ANTAL SLUTRAPPORTERADE INSATSER (AV TOTALT 115 ST) SOM TYDLIGT BIDRAGIT TILL:* (1) Förändrat beteende bland rättighetsinnehavare (2) Ökad representativitet och/eller stärkt intern demokrati i det civila samhällets organisationer (3) Att legitima civilsamhällesorganisationer och deras nätverk ökat sitt deltagande i demokratiska processer/beslut (4) Utvidgning av demokratiskt och politiskt utrymme och dialog (5) Förändringar i juridiska och/eller politiska ramverk (6) Förändrat beteende hos ansvarsbärare och/ eller förändrad tolkning eller tillämpning av existerande juridiska ramverk, internationella konventioner och internationell praxis * varje insats kan ha bidragit till flera typer av förändring.

17 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR OPINIONSBILDNING Mål: Målgrupper med fokus på Sverige agerar för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är vanligt att förändringar inom indi katorer na 1 till 3 bedöms vara resultat av Forum Syds stöd då de i högre grad kan tillskrivas enskilda eller begränsade insatser än de i indikatorerna 4 till 6. Resultaten inom indikator 1 och 2 handlar om att målgrupperna organiserar sig kring sina, för dem, nyupptäckta rättigheter. Därigenom blir de en del av det civila samhället eller i vissa fall del av ansvarsbärare i form av valda lokala, regionala eller nationella beslutshavare. Vissa projekt arbetar konkret med till exempel konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor eller FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. På detta vis ges utsatta grupper verktyg att själva stärka sina möjligheter till att kräva och få sina rättigheter tillgodosedda. I konflikt- och postkonfliktområden eller där de demokratiska principerna är starkt åsidosatta (till exempel Somalia, Belarus, Sudan, Irak), riktas arbetet oftast medvetet mot en specifik grupp vars rättigheter är lättare att lyfta fram och mind re kontroversiella, till exempelvis människor som lever med funktionshinder. Arbetet kan då till viss del innefatta samhällsservice som ett verktyg för att initiera arbete med ett rättighetsbaserat perspektiv. Resultaten inom indikator 3 och 4 visar på när det civila samhället lyckas stärka sin roll via aktivt deltagande i nätverk och demokratiska processer. Detta möjliggörs ofta genom öppnande av nya demokratiska arenor såsom särskilda kommittéer, direkta förfrågningar eller erkännanden av civilsamhällesorganisationer från myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå. Det kan också ske genom att informella aktörer så som klan-, religiösa och traditionella ledare eller äldre och byråd aktivt bidrar till att inkludera civilsamhället genom att involvera och erkänna dem. Resultaten inom indikator 5 och 6 handlar oftast om att makthavare förändrar sitt beteende, justerar eller tolkar lagar annorlunda som följd av utvecklingssamarbetet. Det kan, till exempel leda till att minska diskriminering på grund av kön eller finna vägar att öka representativiteten av kvinnor i beslutsfattande församlingar. Forum Syds främsta målgrupper för extern kommunikation är institutionella givare och beslutsfattare. I opinionsarbetet informerar och opinions bildar Forum Syd inom ramen för allmän extern kommunikation, genom två program finansierade av Sida: Globala utvecklingsfrågor och Globalportalen och ett program finansierat av EU: Capital Flight Programme. Under 2014 fokuserades opinionsarbetet på skatteflykt, svensk biståndspolitik och rätten till naturresurser (landgrabbing). Forum Syd har under året arbetat mot politiker i både Sverige och EU och krävt krafttag mot skatteflykt, i samband med bland annat EUoch riksdagsval och avgörande förhandlingar. En rapport lanserades om skatteflykt i Sverige och EU, Stop Tax Dodging Report. Ett antal sociala mediekampanjer mot skatteflykt samt debattartiklar är aktiviteter som genomförts, som bidragit till resultaten i opinions arbetet. Under 2014 kom skatteflykt upp både på den mediala och politiska agendan. Biståndsminister Isabella Lövin lyfte skatteflykt som en av de prioriterade frågorna i arbetet med politik för global utveckling och konstaterade att skatteflykt är ett område där civilsamhällets opinionsbildning behövs och gör nytta. I EU:s förhandlingar i december kring penningtvättsdirektivet övergav Sverige sin tidigare hållning och röstade för öppna ägarregister. Inom ramen för svensk biståndspolitik har frågan om urholkning av biståndet lyfts bland annat via debattartiklar, öppna brev till politiker och kampanjer i sociala medier. Genom Forum Syds och andra organisationers opinionsbildande arbete fick frågan god medial uppmärksamhet under hösten. Dessvärre ledde inte detta till minskad urholkning utan tvärtom ökade den ytterligare. Ett viktigt resultat från arbetet relaterat till naturresurser var att EU-kommissionen påbörjade en process med utredning av kopplingarna mellan EU:s handelsförmåner och kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med sockerplantager i Kambodja. Europeiska och kambodjanska organisationer samt Forum Syd, har upprepade gånger skrivit brev till EU-kommissionen med uppmaningen att undersöka sambanden och säkerställa att fattiga bybor som drabbats av tvångsförflyttningar ska kompenseras. Ett annat resultat är att de svenska pensionsfonderna (AP-fonderna) under hösten backade från tidigare uttalanden om att svenska folket inte vill att överväganden om miljö och respekt för mänskliga rättigheter ska leda till lägre pensioner. Alla politiska partier har sagt att de vill se att respekten för mänskliga rättigheter och miljö ingår i regelverket för pensionsfonderna. Övriga aktiviteter som genomförts under året: Seminarier i bland annat Almedalen, på Bokmässan, Inspiration Världen samt på MRdagarna. Teman har varit relationen mellan EU och Afrika, skatteflykt, landgrabbing och AP-fondernas investeringar, mänskliga rättigheter, korruption och utfrågningar inför valet. Produktion och lansering av PGU-Barometern samordnat från Concord. Anslutning till kampanjen om schyssta pensioner och lanseringen av en ny kampanjwebb. Debattartiklar om bland annat svensk biståndspolitik, post 2015 och AP-fonderna. Globalportalen är ett program med målet att bidra med ökad kunskap om globala frågor hos unga (16 25 år). Besöken på Globalportalens webbplats ökade med 19 procent från besök till och på Facebook ökade antalet följare med 24 procent från till Forum Syd visar positiva resultat när det gäller att nå ut i medierna, inklusive sociala medier. Under året besökte personer (unika) webbplatsen. Forum Syds Facebooksida hade (2 021) följare och Twitter (1 802). Av följarna på Twitter var 380 identifierade som tillhörande gruppen beslutsfattare. Forum Syd har under året ingått i en arbetsgrupp tillsammans med andra organisationer och UD för att utforma gemensamma åta ganden mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer verksamma inom biståndet. Åtagandena förtydligar betydelsen av dialog samt mervärdet av svenska organisationer i svenskt utvecklingssamarbete. Forum Syd har också aktivt försökt påverka inriktningen av nya strategier för stöd till civilsamhället och för informationsbidrag

18 ÖVERGRIPANDE INTERNA VERKSAMHETSMÅL I den övergripande verksamhetsplanen för 2014 finns fem verksamhetsmål. Den övergripande verksamhetsplanen, liksom planerna för varje enhet rapporteras och följs upp med IT-verktyget Sopal. Uppföljning sker tre gånger per år och redovisas till styrelsen. Att mäta måluppfyllnad genom indikatorer gjordes första gången Dessa är långsiktiga mål och vissa indikatorer mäts endast vartannat år. MÅL 1: KVALITET Forum Syds verksamhet visar goda resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartners som en pålitlig och enkel organisation att samarbeta med. MÅL 2: PROFIL Forum Syd är känd för att vara en rättighetsbaserad organisation som kombinerar demokrati och rättig heter samt genus och miljö och klimat. Denna profil genomsyrar utvecklingssamarbetet och opinionsbildningen. MÅL 3: MEDLEMSVÄRDE Medlemmarna uppskattar att Forum Syd är en meningsfull och stimulerande mötesplats i hela världen som bidrar till ömsesidigt utbyte och påverkan i utvecklingsfrågor. MÅL 4: INTERN SAMVERKAN Medarbetare på landkontor och huvudkontor känner sig som del av EN organisation där personalen samarbetar mellan enheter och länder på ett effektivt och strategiskt sätt. INDIKATORER MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Totala projektadministrationskostnaden i förhållande till totala projektkostnaden/projektfinansieringen, d v s den totala kostnaden att administrera vidareförmedling av Sida Civsam-bidrag till svenska organisationer (%) Andel svenska sökande organisationer som är nöjda eller mycket nöjda med Forum Syds projekthandläggning (%) Givaruppfattningsindex. Givarnas syn på Forum Syd, i relation till hur Forum Syd önskar att bli uppfattad. (0-11)* 9 9 *Denna indikator mäts vartannat år. Andel svenska sökande organisationer som är nöjda med Forum Syds handläggning har enligt indikatorn sjunkit något men är fortsatt högt. Fortsatt förenkling för sökande och partnerorganisationer och en enhetlig hantering av vidareförmedling av bidrag liksom att öka kostnadseffektiviteten har varit fokus under 2014 och fortsätter under Organisationer kan sedan hösten 2014 ansöka och rapportera direkt via Forum Syds webbplats, vilket förväntas öka kostnadseffektiviteten och leda till en mer positiv bild av bidragshanteringen. Under hösten 2014 infördes en rådgivningstelefon för sökande organisationer. Ett arbete med harmonisering av handböcker, instruktioner samt ansökningsfrågor beräknas vara klart i början av Effekten av förändringarna som gjorts 2014 kommer att kunna mätas först INDIKATOR MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Andel beslutsfattare som har en positiv attityd till Forum Syd och organisationens arbete (%).* Andel beslutsfattare som har Forum Syd Top of mind när de ska nämna en biståndsorganisation (%).* *Denna indikator mäts vartannat år. Verksamhetsplanens indikator delades under året i två: en om attityd och en om kännedom. Under året gjordes för första gången en kvalitativ attitydundersökning hos målgruppen beslutsfattare. Med beslutsfattare menas riksdagspolitiker, politiskt anställda i stabsfunktion, tjänstemän med högsta beslutsfattande befattning inom statlig förvaltning, statliga verk eller bolag, näringslivsrepresentanter med högsta beslutsfattande befattning på koncern- eller företagsnivå samt journalister med åsiktsbärande uppdrag i redaktionella medier. Denna undersökning är att betrakta som en baslinje för arbetet framåt. Undersökningen visar att målgruppen har kännedom om Forum Syd i någorlunda omfattning när de spontant ska nämna biståndsorganisationer. Forum Syd är minst känd hos näringslivet och journalister. Forum Syd är mer känd som en paraplyorganisation än som en biståndsorganisation med goda resultat av utvecklingsarbete. Forum Syd är relativt känd som en opinionsbildande organisation men uppfattningen om organisationens arbete inom detta område är skiftande. Forum Syd anses antingen ha hög trovärdighet och stor kompetens eller ha en tydlig vänsterpolitisk agenda. Organisationen uppfattas av en del beslutsfattare vara byråkratisk och inte näringslivsvänlig INDIKATOR MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Antal medlemmar Medlemsnöjdhetsindex (0 100)* Andel medlemsorganisationer som deltagit i kurser och seminarier (%) *Denna indikator mäts vartannat år. Medlemsantalet har fortsatt att sjunka under I verksamhetsplanen för 2015 finns för första gången ett mål om att antalet medlemmar ska öka. En medlemsvärvarbroschyr togs fram under hösten som skickats till organisationer som önskat information om medlemskap och till organisationer som inte är medlemmar men som sökt projektbidrag. Styrelsens arbete med att förenkla regelverket för medlemskap, kommer att ge utslag tidigast 2016, om det antas. Fyra (tre) av Forum Syds fem (sex) landkontor har, under året, haft samarbete med en eller flera medlemsorganisationer. Medlemsbrevet som skickats till alla medlemsorganisationer sedan hösten 2013 hade i december 2014, 319 (280) mottagare. Syftet med brevet är att sprida information om vad som sker centralt i organisationen och hålla medlemmarna uppdaterade på händelser inom biståndspolitiken. Under 2014 genomfördes en fördjupad studie om medlemmarna, som en del i översynen av Forum Syds interna organisation. Där framkom att många medlemmar upplever Forum Syd som en meningsfull och stimulerande mötesplats i Sverige. Erfarenhetsutbyte och kontakter med andra organisationer var ofta en primär anledning till medlemskapet samt att kursutbudet upplevdes som relevant. Medlemsbrevet uppskattades som en viktig informationskanal. Kännedomen om Forums Syds landkontor och deras verksamhet var däremot låg. INDIKATOR MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Kommunikationsindex* Internserviceindex (0 100) *Denna indikator mäts vartannat år. Ett nytt intranät, helt på engelska, har höjt kvaliteten och användbarheten för all personal. Ett utökat användande av engelska har också bidragit till att all personal får samma information vid samma tillfälle. Under hösten hade huvudkontorets personal en heldag tillsammans med en konsult och övade på feedback. Projektstödsenheten och Internationella programenhetens arbete för ökad samstämmighet i olika arbetsprocesser har fortsatt. Tematiska arbetsgrupper har bidragit till mer samarbete mellan enheter och landkontor konstaterades att vissa nyckelsystem hade låg grad av användning och användandet av dessa behövde öka. Interna utbildningstillfällen har hållits under 2014 samt introduktionsdag för nyanställda på huvudkontoret, där dessa system gicks igenom. Internserviceenkäten för 2014 visar att medarbetarnas totala upplevelse av den interna servicen, nyckelsystemen samt processer blivit bättre.

19 RESULTAT OCH STÄLLNING RESULTATRÄKNING Under 2014 uppgick Forum Syds intäkter exklusive finansiella poster till 246,2 mkr (284,9) vilket är en minskning med 38,7 mkr eller 13,6 procent jämfört med föregående år. Bidrag från Sida uppgick till 234,5 mkr (264,3) och utgör den väsentligaste andelen av intäkterna, totalt 95,2 procent (92,8). Rambidrag från Civsam utgjorde den största delen av intäkterna från Sida med 186,7 mkr (189,5). Detta är en minskning med 2,8 mkr eller 1,5 procent jämfört med föregående år. Övriga Sidabidrag uppgick till 47,9 mkr (74,8) vilket är en minskning med 26,9 mkr (36,0 procent). Andra bidrag har minskat från 18,9 mkr till 9,1 mkr. BELOPP I TKR NOT Medlemsavgifter Gåvor Sidabidrag Andra bidrag Nettoomsättning MÅL 5: FINANSIERING Forum Syd är mer självständigt genom ökad finansiering från olika källor. INDIKATOR MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Andel av totala finansieringen från den huvudsakliga givaren (%) Antal givare Totalt anslag för Forum Syd (miljoner kronor) Förlusten av ett Sida-finansierat program i Colombia hade stor inverkan på indikatorerna, som andel av Forum Syds totala finansiering från den huvudsakliga givaren liksom på det totala anslaget för Forum Syd. Forum Syd har under 2014 lämnat in 29 (16) ansökningar. Målet var 23 (18). 19 av de 29 inlämnade ansökningarna var till andra givare än Sida. Totalt 10 har godkänts under året (två väntar och 17 har fått avslag). Av de 10 godkända är tre från andra givare än Sida. Utfallet av de godkända ansökningarna kommer att avspeglas först Ökningen av inlämnade ansökningar är ett resultat av den ändrade inriktningen som gjordes 2014, från insamling riktad till företag och privatpersoner till institutionell fundraising. Målet var bland annat att öka diversifieringen av givarportföljen. Under 2014 har Forum Syd märkt ett allt större intresse från givare för diasporans roll i utveckling och hur de kan involveras i högre utsträckning i svenskt utvecklingssamarbete. Lärdomar att dra av mängden avslag är att det är viktigt att vara känd hos givarna i de aktuella länderna. Under 2015 kommer mer uppsökande verksamhet gentemot givare att genomföras från både huvudkontor och landkontor. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Under 2015 kommer Forum Syd att: Öppna landkontor i Somalia Outsourca IT-supporten Intensifiera arbetet med säkerhetshantering Starta ett projekt med e-learning FRAMTIDA UTVECKLING Faktorer som kan påverka Forum Syds framtida utveckling: Utvecklingen av givartrender Definitionen av biståndseffektivitet Regeringens nya CSO-strategi samt informations- och kommunikationsstrategi Resultatet av det interna organisationsprojektet Utfallet av implementeringen av systemen Dira och Sopal på landkontoren Utfallet av e-learningprojektet FLERÅRSÖVERSIKT Bidrag Sida Civsam (mkr) 186,7 189,5 201,6 194,7 204,6 Bidrag andra enheter Sida (mkr) 47,9 74,8 80,8 62,3 54,5 Övriga bidrag (mkr) 9,1 18,7 10,7 6,2 2,2 Medlemsavgifter (mkr) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 Antal medlemmar Antal anställda Sverige Antal anställda landkontor Antal landkontor Antal givare De totala kostnaderna före finansiella poster uppgick till 245,5 mkr (284,4). Av detta avsåg 229,7 mkr (268,6) ändamålskostnader varav största delen, 70,2 procent (58,0) var bidrag till andra enskilda organisationer i Sverige. Totalt under 2014 har 161,3 mkr (156,0) utbetalats till 200 (206) utvecklings- och informationsprojekt som beviljats till 131 (130) svenska organisationer. Totalt var 52 (57) av organisationerna motsvarande 40 procent (44) medlemmar i Forum Syd. De administrativa kostnaderna uppgick till 15,6 mkr (15,2) vilket utgör 6,3 procent (5,3) av de totala kostnaderna. Programverksamheten i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa uppgick till 38,3 mkr (79,3) eller 16,7 procent (29,5) av ändamålskostnaderna. Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader 6, Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

20 BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS BELOPP I TKR NOT BELOPP I TKR NOT BELOPP I TKR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Inventarier EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Reserver Balanserat kapital Summa eget kapital Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Avskrivningar Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Kursdifferens i likvida medel Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Långfristiga värdepappersinnehav Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av skulder Försäljning av anläggningstillgångar Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 75 I resultatet ingående ändamålsbundna medel Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristig placering Skuld erhållna ej nyttjade bidrag för återbetalning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Skuld utan resultatpåverkan Summa justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassamedel Banktillgodohavanden Summa Kassa och bank Årets kassaflöde Summa omsättningstillgångar Likvida medel vid årets början SUMMA TILLGÅNGAR Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. ÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL Kraft att förändra... 3 Forum Syd möjliggör varaktig förändring... 4 Ingen kan göra allt, men alla kan göra något... 6 Barnmorskor viktiga pusselbitar för fred i Afghanistan...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Organisationsnummer 802400-7620. Juridisk form. En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.

Organisationsnummer 802400-7620. Juridisk form. En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. Organisationsnummer 802400-7620 Juridisk form Ideell organisation Effektrapport 2014 1. Vad vill er organisation uppnå? Forum Syds vision är: En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Rapport från valberedningens arbete

Rapport från valberedningens arbete Bilaga 7 Rapport från valberedningens arbete Valberedningen har under året bestått av följande personer: Sven Englesson (sammankallande), Gabi Björsson, Hanna Kroksson, Bonnie Bernström, Nina Mansoory

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Forum Syds Idéprogram 2012-2022

Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds Idéprogram 2012-2022 Forum Syds idéprogram 2012-2022 Vår vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra När människor använder och utvecklar demokratin fördelas

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Besökt yrkeskategori 2008

Besökt yrkeskategori 2008 Statistik över Läkare i världens klinik för papperslösa 28 Under 28 hade läkarkliniken totalt 1187 besök. En del besök har varit till fler yrkeskategorier, t ex en person besöker både läkare och sjukgymnast

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2016 Senast körd 2017-01-01 06.32 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

2013 Årsrapport 2013 1.

2013 Årsrapport 2013 1. Årsrapport 2013 1. Innehåll Världen förändras 3 Det intelligenta biståndet 4 Kenya Fler unga vill vara med och påverka 6 Libanon Ungdomsrådet har fått inflytande 8 Bolivia Våldet minskar steg för steg

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer