KRAFT ATT FÖRÄNDRA INNEHÅLL . 3. för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAFT ATT FÖRÄNDRA INNEHÅLL . 3. för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 INNEHÅLL KRAFT ATT FÖRÄNDRA Kraft att förändra... 3 Forum Syd möjliggör varaktig förändring... 4 Ingen kan göra allt, men alla kan göra något... 6 Barnmorskor viktiga pusselbitar för fred i Afghanistan... 8 Forum Syd i världen Diasporan central för fattigdomsbekämpningen Ett kollapsat land under återuppbyggnad Ett bättre liv för barn Dialog för förändring En ekologisk zon för hållbar utveckling Fattiga i Kambodja kräver rätten till sin mark Forum Syds styrelse röster om Forum Syd Förvaltningsberättelse Övergripande mål för utvecklingssamarbetet Övergripande mål för opinionsbildning Övergripande interna verksamhetsmål Resultat och ställning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisnings- och värderingsprinciper Noter KÄNNETECKNADES AV internationell osäkerhet och många katastrofer till exempel den ryska annekteringen av Krim och det folkrättsstridiga kriget i östra Ukraina, terrorgruppen IS avrättningar inför öppen ridå i Irak och Syrien och Boko Harams avskyvärda brott mot mänskligheten i Nigeria. Detta samtidigt som nya svåra perioder av torka inträffade i östra Afrika och odlingsbar mark spolades bort i det översvämningsdrabbade Bangladesh. Rädsla och hopplöshet är de största hoten mot Vi har inte haft så många människor på flykt undan ett öppet samhälle. krig, terror och naturkatastrofer sedan andra världskriget. Men folkrörelser och Samtidigt har klimatförändringar drabbat de allra fatti samarbeten mellan människor gör skillnad. gaste i världen och riskerar att leda till ännu större flyktingströmmar och konflikter. Rasism och motsättningar på grund av etnicitet eller religion är på frammarsch. Främlingsfientliga partier och fundamentalistiska sammanslutningar frodas, och fruktansvärda attentat sker mot folkgrupper, trosinriktningar och demokratins förkämpar. Det är därför viktigare än någonsin att stå upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Rädsla och hopplöshet är de största hoten mot ett öppet samhälle. Men folkrörelser och samarbeten mellan människor gör skillnad. Genom att gå samman skapar människor hopp och verktyg för att ta sig ur fattigdomen. I Sverige växer en ny folkrörelse fram bland dem som invandrat till Sverige till exempel den somaliska diasporan. De blir en allt viktigare resurs i utvecklingssamarbetet. Forum Syd är därför mycket glada över att kunna utvidga detta samarbete. FORUM SYD HAR under 2014 stöttat över 300 organisationer i 70 länder. Många jobbar tillsammans med svenska organisationer. De kämpar alla för ökad demokrati och mot marginalisering och fattigdom. Genom att bli medvetna om sina rättigheter har exempelvis fattiga kvinnor i Indien organiserat sig och fått makthavare att bygga toaletter, se till att skolorna har lärare och säkerställa att de som har rätt till särskilda livsmedels- och bostadssubventioner har fått detta. Kvinnorna har fått hopp, självförtroende och en beslutsamhet att ta sig ur fattigdomen. Globaliseringen pågår, världen krymper och gränser suddas ut. Vi får allt större kunskap om varandra och om hur skeenden påverkas av varandra i ett sorts kretslopp. Konsumtionsmönster styr miljön och arbetsförhållanden, och internationella skatteregler möjliggör skatteflykt vilket i sin tur berövar stater inkomster som skulle kunna hjälpa människor till ett drägligare liv. I EN FÖRÄNDRAD omvärld har Forum Syd under 2014 sett ett behov av att se över sin interna organisation, för att mer effektivt kunna verka i denna tätt sammanlänkade värld och bli ännu mer relevant för våra medlems- och partnerorganisationer världen över. Vi är stolta över alla resultat som har åstadkommits under året. Men vi vill mer vi vill uppnå ännu bättre resultat för fattiga och marginaliserade människor. Därför ser vi fram emot 2015, då vi hoppas ta många viktiga steg som leder i den riktningen. Tillsammans har vi kraft att förändra! STEN RYLANDER, ORDFÖRANDE ANNICA SOHLSTRÖM, GENERALSEKRETERARE. 3

3 FORUM SYD är en partipolitiskt och religiöst obunden bistånds- och medlems organisation, vars 158 medlemmar är bistånds aktörer inom det svenska civilsamhället. Forum Syds utvecklingssamarbete sker dels genom vidareförmedling till svenska organisationer och dels genom att stötta lokala organisationer direkt i olika länder. FORUM SYD MÖJLIGGÖR VARAKTIG FÖRÄNDRING Forum Syd möjliggör ett starkt folkligt deltagande genom det civila samhället. När människor har kunskap om sina rättigheter och får inflytande i samhället genom starka organisationer, och makthavare har kunskap om sina skyldigheter och tar ansvar för dem då kan varaktig förändring uppnås. Det är de utsatta människorna själva som har kunskapen och rätten att beskriva sina problem och föreslå lösningar. Forum Syds förändringsarbete utgår därför alltid från dem. FORUM SYD ARBETAR för en rättvis och hållbar värld där alla har makt att förändra sina levnadsvillkor. När människor försvarar och utvecklar demokratin fördelas de gemensamma resurserna rättvisare och fattigdomen minskar. Detta sker världen över när människor går samman för att hävda sina rättigheter och ta makten att förändra sina liv. När människor går samman och organiserar sig blir de medvetna om sina rättigheter och skapar då en stark kraft för förändring. Det är de människor som kränks och själva är utsatta, som har kunskapen och rätten att beskriva sina problem och föreslå lösningar. Forum Syds förändringsarbete utgår därför från dem. Lika viktigt som att människor förstår sina rättigheter och organiserar sig för att kräva dem, är det att göra makthavarna medvetna om sina skyldigheter och sitt ansvar. Ett starkt civilsamhälle med starka organisationer skapar goda förutsättningar för att makthavarna ska lyssna och samverka i dialog med sina medborgare. Statens roll och ansvar är centralt för att människors rättigheter ska uppfyllas. Statliga institutioner eller andra makthavare i de länder där staten har kollapsat måste uppfylla sina uppdrag. Ett starkt civilsamhälle som motverkar korruption och brist på öppenhet, minskar risken för att odemokratiska krafter ska slå rot. När marginaliserade människor organiserar sig och får kunskap om sina rättigheter och också möjlighet att utkräva dem och när makthavare tar ansvar för sina skyldigheter uppnår vi förändring. Det bidrar till ett hållbart samhälle där alla människor har makt att förändra sina liv. I Forum Syds arbete integreras alltid jämställdhet, miljö och klimat. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Sjuttio procent av dem som lever i extrem fattigdom är kvinnor. I stora delar av världen har kvinnor fortfarande försörjningsansvaret för familjen, men saknar rätten att ärva eller äga mark och saknar ofta inflytande över familjens ekonomi. Kvinnor har också betydligt mindre inflytande över politik, ekonomi och samhällsliv än män. Det är kvinnor som drabbas särskilt hårt av miljöförstöring och klimatförändringar. När torka eller översvämningar förstör skördarna tvingas de arbeta hårdare för att skaffa mat, och de får gå allt längre för att hämta vatten eller ved. Ojämlika maktförhållanden mellan könen måste synliggöras för att bryta de normer som förhindrar en jämställd utveckling. Om fattigdomen ska minska måste kvinnor och män delta i samhällslivet på lika villkor. Återkommande översvämningar, torka, förstörd odlingsmark, reducerade skogsområden samt brist på mat och rent dricksvatten är en följd av dålig förvaltning av jordens naturresurser. Klimatförändringar hotar dagligen de framsteg som görs av utsatta människor. För att möjliggöra en hållbar utveckling där människor som lever i fattigdom inte måste betala för stigande temperaturer och extremväder, behöver produktionssätt och konsumtionsvanor förändras. Miljö och klimat är en allt viktigare rättighetsfråga; rätten till mat, rent vatten, naturresurser och hållbart boende. EN RÄTTVIS OCH HÅLLBAR värld förutsätter förändrade attityder från diskriminerande samhällsstrukturer. Därför ingår alltid analys av maktrelationer i Forum Syds utvecklingsarbete, liksom samverkan med strategiska partners samt djup kunskap om den sociala situationen i det specifika området. Forum Syd möjliggör kraft till förändring. 70 Forum Syd möjliggör utvecklingssamarbete i 70 länder. Totalt stödjer vi 309 lokala partnerorganisationer i världen

4 33 INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT Forum Syd möjliggör 33 projekt i öst, varav 5 i Ukraina. Totalt har drygt 14 miljoner kronor tilldelats partnerorganisationer i öst via Forum Syds vidareförmedling. I krisens Ukraina är det många som verkar för att civilsamhället ska få ett större inflytande på samhällsutvecklingen. Bland dessa finns organisationer som samarbetar med Sveriges Civilförsvarsförbund, vars arbete stöds av Forum Syd. EFTER SOVJETUNIONENS SAMMANBROTT har Ukraina gått sin egen väg. Efter den orangea revolutionen 2004 var förhoppningarna stora att Ukraina skulle bli en demokratisk stat. Men Ukraina utvecklades i stället till en alltmer auktoritär och korrupt stat där de medborgerliga rättigheterna inskränktes. Trots detta har det civila samhället kunnat verka mer fritt än i de närliggande länderna. Situationen i Ukraina är i dag turbulent. Det började med protesterna i Kiev mot att presidenten inte skrev under associationsavtalet med EU, och har eskalerat sedan dess. Efter Rysslands erövring av Krim har en väpnad konflikt utbrutit i östra Ukraina. Ukraina är en svag demokrati med ett relativt starkt civilsamhälle som spelar en viktig roll som förmedlare av demokratiska värderingar. Det är viktigt att stödet till det civila samhället fortsätter. Förståelsen för hur demokratiska strukturer fungerar ökar i samhället när människor får möjlighet att organisera sig. Sveriges Civilförsvarsförbund har tillsammans med sina partnerorganisationer i Ukraina möjliggjort organisering av frivilliga räddningsgrupper, som bidrar med stöd till människor i utsatta lägen när statliga insatser inte räcker till. NÄR PROJEKTET STARTADE 2013 låg fokus på kunskapsoch kompetenshöjning hos de lokala organisationerna inom intern demokrati, påverkansarbete gentemot myndigheter och politiker samt rekrytering av och arbete med volontärer. Allt eftersom situationen har förvärrats i Ukraina har samarbetet mellan Sveriges Civilförsvarsförbund och deras ukrainska partnerorganisationer kommit att inrikta sig på att utbilda både räddningspersonal och allmänhet i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. Verksamheten i den östra delen av Ukraina fick avbrytas när den väpnade konflikten blossade upp. Trots detta fortsätter de frivilliga räddningsgruppernas organiserade arbete många liv har räddats tack vare deras insatser, inte minst vid den grymma massakern vid Mariupol. Över en miljon människor beräknas vara på flykt i Ukraina och staten står handfallen. De frivilliga räddningsgrupperna har även arbetat intensivt med att ta hand om internflyktingar. Myndigheterna som till en början ifrågasatte projektet är nu positiva och har godkänt en utvidgning av arbetet, något som är ytterst angeläget då de redan eftersatta välfärdssystemen står inför kollaps. Det utvidgade arbetet innebär att engagera fler invånare i Ukraina och utbilda i första hjälpen under devisen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något i krisens Ukraina

5 BARNMORSKOR VIKTIGA PUSSELBITAR FÖR FRED I AFGHANISTAN Det afghanska barnmorskeförbundet Afghan Midwives Association arbetar för att alla kvinnor och nyfödda i Afghanistan ska få mödra- och barnhälsovård. Med stöd av Forum Syd och i samarbete med Svenska Afghanistankommittén driver de ett mentorskapsprogram där erfarna barnmorskor stöttar nyexaminerade barnmorskor. MENTORSKAPSPROGRAMMET STÖDJER NYUTBILDADE barnmorskor när de återvänder till sina hemdistrikt. När de unga barnmorskorna börjar jobba på de små klinikerna på landsbygden är de ofta den enda kvinnan på plats och därför mycket utsatta. De har ett stort ansvar och ger inte bara vård och hälsoinformation. De informerar också om mänskliga rättigheter, familjeplanering och hiv och aids. Mentorerna stöttar barnmorskorna både i det praktiska yrkesutövandet och i hur de kan arbeta med attityder och förhålla sig till sina patienter, deras familjer och lokalsamhällena. Mentorerna stärker barnmorskorna i deras yrkesroll samt förespråkar barnmorskornas betydelse och kvinnors rätt till hälsa, både i Afghanistan och i övriga världen. I hela Afghanistan, och i synnerhet på landsbygden, är tillgången till mödra- och barnhälsovård begränsad och sällan betrodd. Av den anledningen sker en majoritet av förlossningarna fortfarande i hemmet. AFGHAN MIDWIVES ASSOCIATIONS mentorskapsprogram har bidragit till ett ökat förtroende för barnmorskorna hos patienter, deras familjer och de styrande. Lokala hälsomyndigheter intygar att allt fler ledare i lokalsamhällena kräver att barnmorskor finns på plats, och att de ställer upp med mat och husrum om den lokala kliniken anställer en barnmorska. MÅNGA BARNMORSKOR BERÄTTAR om hur de tidigare haft svårt att vinna patienters och familjers förtroende, men numera ofta blir tillfrågade om att även följa med hem till svärmödrarna och förklara vikten av mödrahälsovård och allas rätt till hälsa. Mursal Musawi från Afghan Midwives Association menar att projektet ökar förståelsen och acceptansen för kvinnors rättigheter på den afghanska landsbygden. En barnmorska är inte bara en barnmorska. Hon är lärare, förhandlare och fredsambassadör då hon ofta får den svåra rollen att medla mellan familjemedlemmar i känsliga ämnen. En av barnmorskorna som har deltagit i programmet berättade att hon nu har förstått att hon och hennes kollegor har en viktig roll att spela i den långa processen i att uppnå fred och utveckling i Afghanistan. 69 Av 115 slutrapporterade insatser under 2014 har 69 stycken tydligt bidragit till ett förändrat beteende bland rättighetsbärarna, 39 insatser har bidragit till att civilsamhället har ökat sitt deltagande och inflytande i demokratiska processer och beslut. 6 insatser har bidragit till förändring i juridiska eller politiska ramverk

6 FORUM SYD I VÄRLDEN Afghanistan Albanien Angola Argentina Armenien Azerbajdzjan Bangladesh Belarus Landkontor i Vilnius Bolivia Bosnien och Hercegovina Brasilien Burkina Faso Burundi Chile Colombia Landkontor Demokratiska republiken Kongo 10. Dominikanska Republiken Ecuador Egypten El Salvador Etiopien Filippinerna Gambia Georgien Ghana Guatemala Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Kambodja Landkontor Kenya Landkontor Kina Kosovo Kirgizistan Laos Libanon Makedonien Malawi Malaysia Mali Mongoliet Mocambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Pakistan Palestina Peru Rwanda Senegal Serbien Sierra Leone Somalia Landkontor öppnar 2015 Sri Lanka Sudan Sverige Landkontor Sydafrika Tanzania Landkontor Thailand Togo Turkiet Uganda Ukraina Uruguay Vietnam Zambia Zimbabwe. 11

7 DIASPORAN CENTRAL FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNINGEN De migranter som har en gemensam identitet, gruppmentalitet och solidaritet med sitt ursprungsland diasporan får en allt större roll i det internationella samarbetet för att minska fattigdomen i världen. DE SENASTE ÅREN har diasporagruppernas betydelse uppmärksammats, både i ursprungsländerna och i destinationsländerna. Människan har ständigt förflyttat sig över stora om råden och mellan länder. I dag finns ungefär 232 miljoner migranter på jorden. Om de alla skulle samlas i ett land skulle de bilda världens femte största nation större än Brasilien. Ändå utgör de bara drygt tre procent av jordens befolkning. Detta kan jämföras med sekelskiftet 1900, då tio procent av jordens befolkning var migranter. Globaliseringen och dagens migrationsmönster har lett till att allt fler migranter lever delar av sina liv i flera samhällen och rör sig mellan olika länder. IT-utvecklingen har underlättat möjligheterna att hålla kontakten och många migranter har i dag nära kopplingar till flera länder samtidigt. De har nära familjemedlemmar både i landet de har flyttat till och i det gamla hemlandet. En migrant påverkar utvecklingen i sitt forna hemland trots att hen har flyttat. Enligt Världsbanken sänder diasporan årligen ungefär 435 miljarder dollar till sina ursprungsländer. Det är nästan fyra gånger så mycket som det totala internationella biståndet. DEN SOMALISKA DIASPORAN överför varje år cirka 1,3 miljarder dollar till Somalia. Det motsvarar ungefär 50 procent av landets bruttonationalinkomst, och 40 procent av landets befolkning är beroende av de pengarna för sin överlevnad. Den svensk-somaliska diasporan skickar cirka 60 miljoner dollar varje år till Somalia. Det är mer än dubbelt så mycket som Sveriges bistånd till landet. Dessa pengar bidrar till att minska fattigdomen genom att användas till mat, hälsovård, bostäder, utbildning och kompetensutveckling. FÖRUTOM EKONOMISK HJÄLP bidrar diasporan till utveckling och fattig domsbekämpning genom att överföra nya kunskaper, erfarenheter, teknik och kontakter. När migranterna för en kortare eller längre tid återvänder har de ofta med sig en ökad kompetens och nya erfarenheter. Diasporan är ofta den enda aktören som kontinuerligt stöder ett specifikt område eller samhälle. Då de har en djup förståelse för sammanhanget och sitt ursprungsland baseras deras arbete på lokala behov och förutsättningar. Det är därför som många stater och internationella samfund nu riktar sin uppmärksamhet mot diasporans roll i utvecklingen av deras ursprungsländer, som ett effektivt komplement till det internationella samarbetet för att minska fattigdomen i världen DIASPORA Minoritetsgrupp som lever i utlandet och som har ett kollektivt minne av sitt ursprungsland. Diasporan har en gemensam identitet, gruppmentalitet och solidaritet. De tror på ett eventuellt återvändande och är engagerade i utvecklingen eller återuppbyggnaden av sitt ursprungsland genom en gränsöverskridande verksamhet.

8 UDEYISMAIL / SHUTTERSTOCK.COM ETT KOLLAPSAT LAND UNDER ÅTERUPPBYGGNAD Somalia är ett land som står inför enorma utmaningar när landet nu åter ska byggas upp. De senaste 15 åren har Forum Syd stöttat utvecklingsinsatser i delar av Somaila. Arbetet sker tillsammans med flera av de mer än 800 svensk-somaliska diasporaföreningarna som finns registrerade i Sverige. FORUM SYDS ENGAGEMANG i Somalia började under talet då centralstaten Somalia kollapsade och inbördeskriget bröt ut. Många välutbildade somalier flydde landet och fick uppehållstillstånd i bland annat Sverige. Forum Syd stödjer ett nätverk av kvinnliga journalister i landet, för att de på ett organiserat sätt ska kunna arbeta för jämställdhet och yttrandefrihet. Insatser görs för att höja barns och ungdomars utbildningsnivå något som på sikt gör det möjligt för dem att försörja sig själva. Detta bidrar till en minskad fattigdom i Somalia, och motverkar rekryteringen av fattiga och arbetslösa ungdomar till piratverksamhet och terroristorganisationen al-shabab. Forum Syd stödjer också Swedish Somali Research Association, som samarbetar med den lokala organisationen Network Against Female Genital Mutilation. Tillsammans arbetar de på bred front med att dels påverka klanledare, birth attendants och andra religiösa grupper som förespråkar kvinnlig omskärelse, dels påverka politiker för att få ett förbud mot denna kultur, som skapar så mycket lidande för kvinnor. TACK VARE SITT engagemang och framgångsrika arbete har den lokala organisationen fått en samordnande roll, som inkluderar samarbete med statliga departement. Bland annat genomlyser man myndigheternas förslag ur ett genusperspektiv. Organisationen har också utarbetat ett lagförslag till Somalilands parlament om förbud mot kvinnlig könsstympning. Förslaget ligger för närvarande under behandling i parlamentet. EN FRAMGÅNGSFAKTOR I det här arbetet är bland annat den expertis inom diasporaorganisationen som utgörs av läkare, psykologer och forskare. De tillför både kunskap och legitimitet. En annan framgångsfaktor är att arbetet sker på flera fronter, eftersom omskärelse av kvinnor har både religiösa, kulturella och ekonomiska aspekter. Och detta kräver olika angreppssätt. Swedish Somali Research Association fortsätter sitt arbete tillsammans med Amoud University för att ta fram ett utbildningsprogram för barnmorskor, och därmed förbättra hälsovården för mödrar och barn. Detta gör att kvinnorna i framtiden kan hävda sina grundläggande rättigheter till hälsa, och får möjlighet att delta i beslut som påverkar deras egen och deras barns hälsa

9 SOS BARNBYARS PROGRAM I SANTA CRUZ DISTRITO 12 ETT BÄTTRE LIV FÖR BARN Allt fler barn överges i Bolivia. SOS Barnbyar driver därför, med stöd av Forum Syd, ett program för att bättre skydda barnen och de utsatta familjerna. Totalt räknar man med att över barn och ungdomar nås av insatserna. BOLIVIA ÄR ETT av Sydamerikas fattigaste länder. Många föräldrar har inte råd att ta hand om sina barn och överger dem. Nästan barn lever på barnhem, i fosterhem eller på andra institutioner. Trots insatser från staten och det civila samhället ökar antalet barn som överges. I Santa Cruz Distrito 12 driver SOS Barnbyar ett program med fokus på barns rättigheter, med stöd av Forum Syd. Ett av projekten syftar till att tillgodose barnens rättigheter och skydda de barn som riskerar att bli övergivna eller omhändertas, genom att tillsammans med de lokala myndigheterna utveckla gemensamma strategier för barnomsorg. Ett stort problem är bristen på förskolor, vilket särskilt drabbar ensamstående föräldrar. SOS Barnbyar driver därför flera förskolor så att föräldrarna kan arbeta utan att barnens välmående riskeras. Det långsiktiga målet är att de lokala myndigheterna och samhället ska engagera sig mer, ta fullt ansvar och ta över förskolorna. SOS Barnbyar arbetar för att invånarna i Distrito 12 ska få ökad kunskap om barnens rättigheter, eftersom detta i sin tur leder till att de ställer krav på den lokala myndigheten att ta ansvar för barnens situation. Ofta sätts barnens säkerhet och hälsa på spel på grund av hög arbetslöshet, våld i hemmet och missbruk. Familjerna riskerar att hamna utanför samhället. Genom direkt stöd till fattiga familjer som riskerar att splittras får många arbetslösa föräldrar hjälp att hitta nya inkomstkällor, samtidigt som de får utbildning i föräldraskap och rättigheter. Målet är att minska antalet barn som överges av sina föräldrar. DET ARBETE SOM SOS Barnbyar utför i Distrito 12 har bidragit till att livet för många fattiga familjer har blivit lite lättare. En av de ensamstående kvinnorna som fått stöd av SOS Barnbyar i Distrito 12 berättar att det har bidragit till att hon har kunnat uppfylla sin dröm om att gå en bageriutbildning och starta ett café som kan försörja henne och hennes barn: Det har gjort att mina barn har fått tillbaka sin trygghet och att jag nu kan stödja andra familjer som är fattigare än min, säger hon. Programmet är femårigt och startade Det består av tre delar: förskola, fosterfamiljer och hjälp till familjer i kris. Under de fem åren beräknas 76 barn ingå i SOS-familjer och fosterfamiljer, och 850 barn i förskola. Därtill kommer barn indirekt att kunna dra nytta av förskoleverksamheten genom föräldrautbildningar och kringaktiviteter. Programmet innefattar arbete för att stärka ledare och familjer i det lokala samhället. Detta beräknas komma familjer och barn tillgodo. Tack vare SOS Barnbyars samarbete med myndigheterna förväntas barn och ungdomar nås av myndigheternas arbete med att hjälpa utsatta familjer

10 DIALOG FÖR FÖRÄNDRING Det finns områden i Kenya som präglas av drogmissbruk, miljöföroreningar och kvinnoförtryck. Med hjälp av Forum Syds verktyg Right(s) Way Forward har de boende i Maua tagit fram en handlingsplan för att ta makt över sin situation. MITT I KENYA, på de nordvästra sluttningarna av Nyambene Hills och väster om Meru Nationalpark, ligger den lilla staden Maua. Området är fattigt och staden anses utgöra centrum för den illegala khathandeln i Kenya. Drogmissbruket är utbrett och som en följd präglas många kvinnors liv av misshandel och sexuellt våld. Trots de vackra omgivningarna är många vattendrag förorenade och de tidigare skogsbeklädda sluttningarna är på många håll kala eftersom skogen har huggits ned för att människor ska få tillgång till ved. Avskogningen har lett till flera jordskred i området. När Forum Syd i december genomförde två workshops i och runt Maua deltog ett stort antal kvinnor och män för att identifiera och analysera utmaningarna i sitt lokalsamhälle. Målet var att tillsammans skapa förändring och ta makt över sin situation. Med hjälp av de olika stegen i Forum Syds verktyg Right(s) Way Forward identifierade deltagarna de miljöaspekter som påverkade deras liv negativt och de ojämlika och ojämställda förhållandena. DELTAGARNA DISKUTERADE PROBLEMET med avskogningen och det förorenade vattnet och vilken betydelse det har för deras hälsa och fortlevnad. Det blev också tydligt att det var männen som ägde land, hus och redskap trots att det var kvinnorna som oftast nyttjade dem. Kvinnorna försörjde familjen deras arbetsbelastning var mer än dubbelt så stor som männens, men männen kontrollerade inkomsten. Därför hade män i betydligt högre utsträckning tillgång till rent vatten och hälsovård. Många barn gick inte i skolan eftersom familjerna inte hade råd att betala för skoluniformer och skolmaterial. Flickorna var dessutom tvungna att ta hand om hem och småsyskon när mödrarna arbetade. Många pojkar började missbruka khat i tidig ålder och hoppade därför av skolan. DISKUSSIONERNA RESULTERADE I en handlingsplan om vad de själva ska göra respektive kräva av makthavarna, för att deras situation ska förbättras. De kom fram till att de måste påverka makthavarna för ökad tillgång till rent vatten, sanitet och avlopp. De kommer också att kräva en särskild mottagning på den lokala polisstationen för rapportering och utredning av kvinnomisshandel. Ett särskilt program ska upprättas för att komma tillrätta med det utbredda alkohol- och drogmissbruket hos män och pojkar. Planen innefattar även arbete för jämnare arbetsfördelning mellan könen i och utanför hemmet samt kvinnors rätt att äga land och kontrollera sin inkomst. Detta arbete är fortfarande i sin linda och reella förändringar har ännu inte skett. Men ett stort steg har tagits i form av handlingsplanen med formulerade lösningar utifrån gemensamt identifierade problem. Det är ett steg som leder framåt RIGHT(S) WAY FORWARD Forum Syd har utvecklat ett kraftfullt verktyg som möjliggör för kvinnor och män att ta makt över och påverka sina egna liv. Verktyget, Right(s) Way Forward, är till för människor som lever på landsbygden eller i fattiga stadsdelar, där mänskliga rättigheter kränks och där användningen av naturresurserna är ohållbar och ojämlik, leder till miljöförstöring eller bara är tillgänglig för vissa. Med fokus på de grundläggande rättigheterna för både kvinnor och män bidrar verktyget till att ojämlika och ohållbara maktstrukturer blottläggs och tydliggörs. De kvinnor och män som deltar i lokalsamhällena identifierar sina gemensamma problem, utmaningar och gemensamma lösningar. Det senaste året har Forum Syd tillsammans med flera lokalsamhällen i Kenya, Tanzania, Colombia och Kambodja framgångsrikt använt sig av verktyget.

11 161, förmedlades 161,3 miljoner kronor till 200 utvecklings- och informationsprojekt genom 131 svenska organisationer. 52 av organisationerna var medlemmar i Forum Syd. EN EKOLOGISK ZON FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I den nordindiska regionen Ladakh arbetar organisationer för att skapa ett helt ekologiskt samhälle, i samarbete med Framtidsjorden och med stöd av Forum Syd. Arbetet har redan lett till att det lokala parlamentet vill förklara hela Ladakh som en ekologisk zon. LADAKH LIGGER VID floden Indus och är omgiven av Himalaya. Regionen tillhör staten Jammu och Kashmir och har omkring invånare. Omgivningarna är karga och torra. Vatten är en bristvara medan solljus är en tillgång som traditionellt inte har utnyttjats. Ladakh var tidigare ett helt självförsörjande samhälle som även var stängt för turister. Men under 1980-talet öppnades regionens gränser för både turism och import av livsmedel, vilket bidrog till omställningar i såväl jordbruk och matvanor som i värderingar och kultur. Som svar på denna förändring startades Ladakh Environ ment and Health Organization, för att arbeta för en hållbar utveckling, ekologi och hälsa samt för att stärka regionens lantbrukare. De välkomnar den sociala och ekonomiska utveckling som öppnandet av gränserna har medfört. Samtidigt finns en oro att varken människor eller miljö hinner med i den snabba utvecklingen. Ladakh Environment and Health Organization har samverkat med Framtidsjorden, en av Forum Syds medlemsorganisationer, sedan mitten av 1990-talet. En viktig del i deras arbete är att uppmuntra ny lantbruksteknik baserad på traditionella metoder, bland annat genom användande av växthus och komposter. Flera av deras projekt har kunnat genomföras med hjälp av stöd från Forum Syd. FÖR FEM ÅR SEDAN beslöt Ladakh Environment and Health Organization att arbeta mer med ekologisk odling och med så kallad deltagande certifiering, något som flera av Framtidsjordens partnerorganisationer i Brasilien och Indien arbetar med. Ett seminarium ledde till att många blev intresserade och idén att arbeta för ett ekologiskt Ladakh föddes. Tre år senare lyckades organisationen övertyga Ladakh Autonomous Hill Development Council att godkänna planen om Ladakh som ekologisk region. Arbetet har fortsatt och organisationen har bland annat skapat Organic Board of Ladakh, som tagit fram ett policy dokument som utgör grunden för den fortsatta utvecklingen. I gruppen ingår medlemmar från såväl lokala organisationer som statliga myndigheter. FÖR ATT LYCKAS med omställningen arbetar de lokala organisationerna med att förändra arbetsmetoder och förhållningssätt i en by i taget. Hittills är en handfull byar helt ekologiska. I Takmachik, en av dessa byar, har lantbrukarna organiserat sig i grupper för att både kontrollera och stötta varandra. Det har möjliggjort att de också gemensamt kan marknadsföra och sälja sina ekologiska produkter med en ekomärkning. Ett mål är att det ökade utbudet av ekologiska produkter ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. När produkterna är ekologiskt märkta kan bönderna ta ut ett högre pris för dem. På kort sikt är detta nödvändigt för att täcka de kostnader omställningarna medför, och på längre sikt betyder prishöjningen en ökad vinst för jordbrukaren

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

Mer demokrati. Mindre fattigdom. Vision, mission, 2008 verksamhetsidé. Forum Syd 2008 1

Mer demokrati. Mindre fattigdom. Vision, mission, 2008 verksamhetsidé. Forum Syd 2008 1 Mer demokrati. Mindre fattigdom. Vision, mission, 2008 verksamhetsidé Forum Syd 2008 1 A World of Friends, Sweden Adoptionscentrum Afrikagrupperna Afrikanska Läkarförbundet i Skandinavien Afrosvenskarnas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2012 Copyright: Sida Omslagsbild: IOM/Daniel Desmarais. Haiti drabbades hårt av jordbävningen 2010. Sida har bidragit med ett stort

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Demokrati har lett till Demokrati

Demokrati har lett till Demokrati Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Förverkliga DEMOKRATI och skapa rättvisa Forum Syd 2008 Författare: Tina Lundh och Marie Persson Medförfattare: Andreas Dolk, Sven Elander, Mie Romée och Fredrik

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING 2014 SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2013 3 2 ÅRSREDOVISNING 2013 SOS BARNBYAR 4är LEDARE Framgångsrikt år för SOS Barnbyar trots en turbulent värld 20 1 året då

Läs mer

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv.

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 KORT OM ACTIONAID ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 5 MILJÖ, DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER METODSTÖD I ARBETET MED MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING Under 2008

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer