KRAFT ATT FÖRÄNDRA INNEHÅLL . 3. för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAFT ATT FÖRÄNDRA INNEHÅLL . 3. för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 INNEHÅLL KRAFT ATT FÖRÄNDRA Kraft att förändra... 3 Forum Syd möjliggör varaktig förändring... 4 Ingen kan göra allt, men alla kan göra något... 6 Barnmorskor viktiga pusselbitar för fred i Afghanistan... 8 Forum Syd i världen Diasporan central för fattigdomsbekämpningen Ett kollapsat land under återuppbyggnad Ett bättre liv för barn Dialog för förändring En ekologisk zon för hållbar utveckling Fattiga i Kambodja kräver rätten till sin mark Forum Syds styrelse röster om Forum Syd Förvaltningsberättelse Övergripande mål för utvecklingssamarbetet Övergripande mål för opinionsbildning Övergripande interna verksamhetsmål Resultat och ställning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisnings- och värderingsprinciper Noter KÄNNETECKNADES AV internationell osäkerhet och många katastrofer till exempel den ryska annekteringen av Krim och det folkrättsstridiga kriget i östra Ukraina, terrorgruppen IS avrättningar inför öppen ridå i Irak och Syrien och Boko Harams avskyvärda brott mot mänskligheten i Nigeria. Detta samtidigt som nya svåra perioder av torka inträffade i östra Afrika och odlingsbar mark spolades bort i det översvämningsdrabbade Bangladesh. Rädsla och hopplöshet är de största hoten mot Vi har inte haft så många människor på flykt undan ett öppet samhälle. krig, terror och naturkatastrofer sedan andra världskriget. Men folkrörelser och Samtidigt har klimatförändringar drabbat de allra fatti samarbeten mellan människor gör skillnad. gaste i världen och riskerar att leda till ännu större flyktingströmmar och konflikter. Rasism och motsättningar på grund av etnicitet eller religion är på frammarsch. Främlingsfientliga partier och fundamentalistiska sammanslutningar frodas, och fruktansvärda attentat sker mot folkgrupper, trosinriktningar och demokratins förkämpar. Det är därför viktigare än någonsin att stå upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Rädsla och hopplöshet är de största hoten mot ett öppet samhälle. Men folkrörelser och samarbeten mellan människor gör skillnad. Genom att gå samman skapar människor hopp och verktyg för att ta sig ur fattigdomen. I Sverige växer en ny folkrörelse fram bland dem som invandrat till Sverige till exempel den somaliska diasporan. De blir en allt viktigare resurs i utvecklingssamarbetet. Forum Syd är därför mycket glada över att kunna utvidga detta samarbete. FORUM SYD HAR under 2014 stöttat över 300 organisationer i 70 länder. Många jobbar tillsammans med svenska organisationer. De kämpar alla för ökad demokrati och mot marginalisering och fattigdom. Genom att bli medvetna om sina rättigheter har exempelvis fattiga kvinnor i Indien organiserat sig och fått makthavare att bygga toaletter, se till att skolorna har lärare och säkerställa att de som har rätt till särskilda livsmedels- och bostadssubventioner har fått detta. Kvinnorna har fått hopp, självförtroende och en beslutsamhet att ta sig ur fattigdomen. Globaliseringen pågår, världen krymper och gränser suddas ut. Vi får allt större kunskap om varandra och om hur skeenden påverkas av varandra i ett sorts kretslopp. Konsumtionsmönster styr miljön och arbetsförhållanden, och internationella skatteregler möjliggör skatteflykt vilket i sin tur berövar stater inkomster som skulle kunna hjälpa människor till ett drägligare liv. I EN FÖRÄNDRAD omvärld har Forum Syd under 2014 sett ett behov av att se över sin interna organisation, för att mer effektivt kunna verka i denna tätt sammanlänkade värld och bli ännu mer relevant för våra medlems- och partnerorganisationer världen över. Vi är stolta över alla resultat som har åstadkommits under året. Men vi vill mer vi vill uppnå ännu bättre resultat för fattiga och marginaliserade människor. Därför ser vi fram emot 2015, då vi hoppas ta många viktiga steg som leder i den riktningen. Tillsammans har vi kraft att förändra! STEN RYLANDER, ORDFÖRANDE ANNICA SOHLSTRÖM, GENERALSEKRETERARE. 3

3 FORUM SYD är en partipolitiskt och religiöst obunden bistånds- och medlems organisation, vars 158 medlemmar är bistånds aktörer inom det svenska civilsamhället. Forum Syds utvecklingssamarbete sker dels genom vidareförmedling till svenska organisationer och dels genom att stötta lokala organisationer direkt i olika länder. FORUM SYD MÖJLIGGÖR VARAKTIG FÖRÄNDRING Forum Syd möjliggör ett starkt folkligt deltagande genom det civila samhället. När människor har kunskap om sina rättigheter och får inflytande i samhället genom starka organisationer, och makthavare har kunskap om sina skyldigheter och tar ansvar för dem då kan varaktig förändring uppnås. Det är de utsatta människorna själva som har kunskapen och rätten att beskriva sina problem och föreslå lösningar. Forum Syds förändringsarbete utgår därför alltid från dem. FORUM SYD ARBETAR för en rättvis och hållbar värld där alla har makt att förändra sina levnadsvillkor. När människor försvarar och utvecklar demokratin fördelas de gemensamma resurserna rättvisare och fattigdomen minskar. Detta sker världen över när människor går samman för att hävda sina rättigheter och ta makten att förändra sina liv. När människor går samman och organiserar sig blir de medvetna om sina rättigheter och skapar då en stark kraft för förändring. Det är de människor som kränks och själva är utsatta, som har kunskapen och rätten att beskriva sina problem och föreslå lösningar. Forum Syds förändringsarbete utgår därför från dem. Lika viktigt som att människor förstår sina rättigheter och organiserar sig för att kräva dem, är det att göra makthavarna medvetna om sina skyldigheter och sitt ansvar. Ett starkt civilsamhälle med starka organisationer skapar goda förutsättningar för att makthavarna ska lyssna och samverka i dialog med sina medborgare. Statens roll och ansvar är centralt för att människors rättigheter ska uppfyllas. Statliga institutioner eller andra makthavare i de länder där staten har kollapsat måste uppfylla sina uppdrag. Ett starkt civilsamhälle som motverkar korruption och brist på öppenhet, minskar risken för att odemokratiska krafter ska slå rot. När marginaliserade människor organiserar sig och får kunskap om sina rättigheter och också möjlighet att utkräva dem och när makthavare tar ansvar för sina skyldigheter uppnår vi förändring. Det bidrar till ett hållbart samhälle där alla människor har makt att förändra sina liv. I Forum Syds arbete integreras alltid jämställdhet, miljö och klimat. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Sjuttio procent av dem som lever i extrem fattigdom är kvinnor. I stora delar av världen har kvinnor fortfarande försörjningsansvaret för familjen, men saknar rätten att ärva eller äga mark och saknar ofta inflytande över familjens ekonomi. Kvinnor har också betydligt mindre inflytande över politik, ekonomi och samhällsliv än män. Det är kvinnor som drabbas särskilt hårt av miljöförstöring och klimatförändringar. När torka eller översvämningar förstör skördarna tvingas de arbeta hårdare för att skaffa mat, och de får gå allt längre för att hämta vatten eller ved. Ojämlika maktförhållanden mellan könen måste synliggöras för att bryta de normer som förhindrar en jämställd utveckling. Om fattigdomen ska minska måste kvinnor och män delta i samhällslivet på lika villkor. Återkommande översvämningar, torka, förstörd odlingsmark, reducerade skogsområden samt brist på mat och rent dricksvatten är en följd av dålig förvaltning av jordens naturresurser. Klimatförändringar hotar dagligen de framsteg som görs av utsatta människor. För att möjliggöra en hållbar utveckling där människor som lever i fattigdom inte måste betala för stigande temperaturer och extremväder, behöver produktionssätt och konsumtionsvanor förändras. Miljö och klimat är en allt viktigare rättighetsfråga; rätten till mat, rent vatten, naturresurser och hållbart boende. EN RÄTTVIS OCH HÅLLBAR värld förutsätter förändrade attityder från diskriminerande samhällsstrukturer. Därför ingår alltid analys av maktrelationer i Forum Syds utvecklingsarbete, liksom samverkan med strategiska partners samt djup kunskap om den sociala situationen i det specifika området. Forum Syd möjliggör kraft till förändring. 70 Forum Syd möjliggör utvecklingssamarbete i 70 länder. Totalt stödjer vi 309 lokala partnerorganisationer i världen

4 33 INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT Forum Syd möjliggör 33 projekt i öst, varav 5 i Ukraina. Totalt har drygt 14 miljoner kronor tilldelats partnerorganisationer i öst via Forum Syds vidareförmedling. I krisens Ukraina är det många som verkar för att civilsamhället ska få ett större inflytande på samhällsutvecklingen. Bland dessa finns organisationer som samarbetar med Sveriges Civilförsvarsförbund, vars arbete stöds av Forum Syd. EFTER SOVJETUNIONENS SAMMANBROTT har Ukraina gått sin egen väg. Efter den orangea revolutionen 2004 var förhoppningarna stora att Ukraina skulle bli en demokratisk stat. Men Ukraina utvecklades i stället till en alltmer auktoritär och korrupt stat där de medborgerliga rättigheterna inskränktes. Trots detta har det civila samhället kunnat verka mer fritt än i de närliggande länderna. Situationen i Ukraina är i dag turbulent. Det började med protesterna i Kiev mot att presidenten inte skrev under associationsavtalet med EU, och har eskalerat sedan dess. Efter Rysslands erövring av Krim har en väpnad konflikt utbrutit i östra Ukraina. Ukraina är en svag demokrati med ett relativt starkt civilsamhälle som spelar en viktig roll som förmedlare av demokratiska värderingar. Det är viktigt att stödet till det civila samhället fortsätter. Förståelsen för hur demokratiska strukturer fungerar ökar i samhället när människor får möjlighet att organisera sig. Sveriges Civilförsvarsförbund har tillsammans med sina partnerorganisationer i Ukraina möjliggjort organisering av frivilliga räddningsgrupper, som bidrar med stöd till människor i utsatta lägen när statliga insatser inte räcker till. NÄR PROJEKTET STARTADE 2013 låg fokus på kunskapsoch kompetenshöjning hos de lokala organisationerna inom intern demokrati, påverkansarbete gentemot myndigheter och politiker samt rekrytering av och arbete med volontärer. Allt eftersom situationen har förvärrats i Ukraina har samarbetet mellan Sveriges Civilförsvarsförbund och deras ukrainska partnerorganisationer kommit att inrikta sig på att utbilda både räddningspersonal och allmänhet i första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. Verksamheten i den östra delen av Ukraina fick avbrytas när den väpnade konflikten blossade upp. Trots detta fortsätter de frivilliga räddningsgruppernas organiserade arbete många liv har räddats tack vare deras insatser, inte minst vid den grymma massakern vid Mariupol. Över en miljon människor beräknas vara på flykt i Ukraina och staten står handfallen. De frivilliga räddningsgrupperna har även arbetat intensivt med att ta hand om internflyktingar. Myndigheterna som till en början ifrågasatte projektet är nu positiva och har godkänt en utvidgning av arbetet, något som är ytterst angeläget då de redan eftersatta välfärdssystemen står inför kollaps. Det utvidgade arbetet innebär att engagera fler invånare i Ukraina och utbilda i första hjälpen under devisen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något i krisens Ukraina

5 BARNMORSKOR VIKTIGA PUSSELBITAR FÖR FRED I AFGHANISTAN Det afghanska barnmorskeförbundet Afghan Midwives Association arbetar för att alla kvinnor och nyfödda i Afghanistan ska få mödra- och barnhälsovård. Med stöd av Forum Syd och i samarbete med Svenska Afghanistankommittén driver de ett mentorskapsprogram där erfarna barnmorskor stöttar nyexaminerade barnmorskor. MENTORSKAPSPROGRAMMET STÖDJER NYUTBILDADE barnmorskor när de återvänder till sina hemdistrikt. När de unga barnmorskorna börjar jobba på de små klinikerna på landsbygden är de ofta den enda kvinnan på plats och därför mycket utsatta. De har ett stort ansvar och ger inte bara vård och hälsoinformation. De informerar också om mänskliga rättigheter, familjeplanering och hiv och aids. Mentorerna stöttar barnmorskorna både i det praktiska yrkesutövandet och i hur de kan arbeta med attityder och förhålla sig till sina patienter, deras familjer och lokalsamhällena. Mentorerna stärker barnmorskorna i deras yrkesroll samt förespråkar barnmorskornas betydelse och kvinnors rätt till hälsa, både i Afghanistan och i övriga världen. I hela Afghanistan, och i synnerhet på landsbygden, är tillgången till mödra- och barnhälsovård begränsad och sällan betrodd. Av den anledningen sker en majoritet av förlossningarna fortfarande i hemmet. AFGHAN MIDWIVES ASSOCIATIONS mentorskapsprogram har bidragit till ett ökat förtroende för barnmorskorna hos patienter, deras familjer och de styrande. Lokala hälsomyndigheter intygar att allt fler ledare i lokalsamhällena kräver att barnmorskor finns på plats, och att de ställer upp med mat och husrum om den lokala kliniken anställer en barnmorska. MÅNGA BARNMORSKOR BERÄTTAR om hur de tidigare haft svårt att vinna patienters och familjers förtroende, men numera ofta blir tillfrågade om att även följa med hem till svärmödrarna och förklara vikten av mödrahälsovård och allas rätt till hälsa. Mursal Musawi från Afghan Midwives Association menar att projektet ökar förståelsen och acceptansen för kvinnors rättigheter på den afghanska landsbygden. En barnmorska är inte bara en barnmorska. Hon är lärare, förhandlare och fredsambassadör då hon ofta får den svåra rollen att medla mellan familjemedlemmar i känsliga ämnen. En av barnmorskorna som har deltagit i programmet berättade att hon nu har förstått att hon och hennes kollegor har en viktig roll att spela i den långa processen i att uppnå fred och utveckling i Afghanistan. 69 Av 115 slutrapporterade insatser under 2014 har 69 stycken tydligt bidragit till ett förändrat beteende bland rättighetsbärarna, 39 insatser har bidragit till att civilsamhället har ökat sitt deltagande och inflytande i demokratiska processer och beslut. 6 insatser har bidragit till förändring i juridiska eller politiska ramverk

6 FORUM SYD I VÄRLDEN Afghanistan Albanien Angola Argentina Armenien Azerbajdzjan Bangladesh Belarus Landkontor i Vilnius Bolivia Bosnien och Hercegovina Brasilien Burkina Faso Burundi Chile Colombia Landkontor Demokratiska republiken Kongo 10. Dominikanska Republiken Ecuador Egypten El Salvador Etiopien Filippinerna Gambia Georgien Ghana Guatemala Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Kambodja Landkontor Kenya Landkontor Kina Kosovo Kirgizistan Laos Libanon Makedonien Malawi Malaysia Mali Mongoliet Mocambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Pakistan Palestina Peru Rwanda Senegal Serbien Sierra Leone Somalia Landkontor öppnar 2015 Sri Lanka Sudan Sverige Landkontor Sydafrika Tanzania Landkontor Thailand Togo Turkiet Uganda Ukraina Uruguay Vietnam Zambia Zimbabwe. 11

7 DIASPORAN CENTRAL FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNINGEN De migranter som har en gemensam identitet, gruppmentalitet och solidaritet med sitt ursprungsland diasporan får en allt större roll i det internationella samarbetet för att minska fattigdomen i världen. DE SENASTE ÅREN har diasporagruppernas betydelse uppmärksammats, både i ursprungsländerna och i destinationsländerna. Människan har ständigt förflyttat sig över stora om råden och mellan länder. I dag finns ungefär 232 miljoner migranter på jorden. Om de alla skulle samlas i ett land skulle de bilda världens femte största nation större än Brasilien. Ändå utgör de bara drygt tre procent av jordens befolkning. Detta kan jämföras med sekelskiftet 1900, då tio procent av jordens befolkning var migranter. Globaliseringen och dagens migrationsmönster har lett till att allt fler migranter lever delar av sina liv i flera samhällen och rör sig mellan olika länder. IT-utvecklingen har underlättat möjligheterna att hålla kontakten och många migranter har i dag nära kopplingar till flera länder samtidigt. De har nära familjemedlemmar både i landet de har flyttat till och i det gamla hemlandet. En migrant påverkar utvecklingen i sitt forna hemland trots att hen har flyttat. Enligt Världsbanken sänder diasporan årligen ungefär 435 miljarder dollar till sina ursprungsländer. Det är nästan fyra gånger så mycket som det totala internationella biståndet. DEN SOMALISKA DIASPORAN överför varje år cirka 1,3 miljarder dollar till Somalia. Det motsvarar ungefär 50 procent av landets bruttonationalinkomst, och 40 procent av landets befolkning är beroende av de pengarna för sin överlevnad. Den svensk-somaliska diasporan skickar cirka 60 miljoner dollar varje år till Somalia. Det är mer än dubbelt så mycket som Sveriges bistånd till landet. Dessa pengar bidrar till att minska fattigdomen genom att användas till mat, hälsovård, bostäder, utbildning och kompetensutveckling. FÖRUTOM EKONOMISK HJÄLP bidrar diasporan till utveckling och fattig domsbekämpning genom att överföra nya kunskaper, erfarenheter, teknik och kontakter. När migranterna för en kortare eller längre tid återvänder har de ofta med sig en ökad kompetens och nya erfarenheter. Diasporan är ofta den enda aktören som kontinuerligt stöder ett specifikt område eller samhälle. Då de har en djup förståelse för sammanhanget och sitt ursprungsland baseras deras arbete på lokala behov och förutsättningar. Det är därför som många stater och internationella samfund nu riktar sin uppmärksamhet mot diasporans roll i utvecklingen av deras ursprungsländer, som ett effektivt komplement till det internationella samarbetet för att minska fattigdomen i världen DIASPORA Minoritetsgrupp som lever i utlandet och som har ett kollektivt minne av sitt ursprungsland. Diasporan har en gemensam identitet, gruppmentalitet och solidaritet. De tror på ett eventuellt återvändande och är engagerade i utvecklingen eller återuppbyggnaden av sitt ursprungsland genom en gränsöverskridande verksamhet.

8 UDEYISMAIL / SHUTTERSTOCK.COM ETT KOLLAPSAT LAND UNDER ÅTERUPPBYGGNAD Somalia är ett land som står inför enorma utmaningar när landet nu åter ska byggas upp. De senaste 15 åren har Forum Syd stöttat utvecklingsinsatser i delar av Somaila. Arbetet sker tillsammans med flera av de mer än 800 svensk-somaliska diasporaföreningarna som finns registrerade i Sverige. FORUM SYDS ENGAGEMANG i Somalia började under talet då centralstaten Somalia kollapsade och inbördeskriget bröt ut. Många välutbildade somalier flydde landet och fick uppehållstillstånd i bland annat Sverige. Forum Syd stödjer ett nätverk av kvinnliga journalister i landet, för att de på ett organiserat sätt ska kunna arbeta för jämställdhet och yttrandefrihet. Insatser görs för att höja barns och ungdomars utbildningsnivå något som på sikt gör det möjligt för dem att försörja sig själva. Detta bidrar till en minskad fattigdom i Somalia, och motverkar rekryteringen av fattiga och arbetslösa ungdomar till piratverksamhet och terroristorganisationen al-shabab. Forum Syd stödjer också Swedish Somali Research Association, som samarbetar med den lokala organisationen Network Against Female Genital Mutilation. Tillsammans arbetar de på bred front med att dels påverka klanledare, birth attendants och andra religiösa grupper som förespråkar kvinnlig omskärelse, dels påverka politiker för att få ett förbud mot denna kultur, som skapar så mycket lidande för kvinnor. TACK VARE SITT engagemang och framgångsrika arbete har den lokala organisationen fått en samordnande roll, som inkluderar samarbete med statliga departement. Bland annat genomlyser man myndigheternas förslag ur ett genusperspektiv. Organisationen har också utarbetat ett lagförslag till Somalilands parlament om förbud mot kvinnlig könsstympning. Förslaget ligger för närvarande under behandling i parlamentet. EN FRAMGÅNGSFAKTOR I det här arbetet är bland annat den expertis inom diasporaorganisationen som utgörs av läkare, psykologer och forskare. De tillför både kunskap och legitimitet. En annan framgångsfaktor är att arbetet sker på flera fronter, eftersom omskärelse av kvinnor har både religiösa, kulturella och ekonomiska aspekter. Och detta kräver olika angreppssätt. Swedish Somali Research Association fortsätter sitt arbete tillsammans med Amoud University för att ta fram ett utbildningsprogram för barnmorskor, och därmed förbättra hälsovården för mödrar och barn. Detta gör att kvinnorna i framtiden kan hävda sina grundläggande rättigheter till hälsa, och får möjlighet att delta i beslut som påverkar deras egen och deras barns hälsa

9 SOS BARNBYARS PROGRAM I SANTA CRUZ DISTRITO 12 ETT BÄTTRE LIV FÖR BARN Allt fler barn överges i Bolivia. SOS Barnbyar driver därför, med stöd av Forum Syd, ett program för att bättre skydda barnen och de utsatta familjerna. Totalt räknar man med att över barn och ungdomar nås av insatserna. BOLIVIA ÄR ETT av Sydamerikas fattigaste länder. Många föräldrar har inte råd att ta hand om sina barn och överger dem. Nästan barn lever på barnhem, i fosterhem eller på andra institutioner. Trots insatser från staten och det civila samhället ökar antalet barn som överges. I Santa Cruz Distrito 12 driver SOS Barnbyar ett program med fokus på barns rättigheter, med stöd av Forum Syd. Ett av projekten syftar till att tillgodose barnens rättigheter och skydda de barn som riskerar att bli övergivna eller omhändertas, genom att tillsammans med de lokala myndigheterna utveckla gemensamma strategier för barnomsorg. Ett stort problem är bristen på förskolor, vilket särskilt drabbar ensamstående föräldrar. SOS Barnbyar driver därför flera förskolor så att föräldrarna kan arbeta utan att barnens välmående riskeras. Det långsiktiga målet är att de lokala myndigheterna och samhället ska engagera sig mer, ta fullt ansvar och ta över förskolorna. SOS Barnbyar arbetar för att invånarna i Distrito 12 ska få ökad kunskap om barnens rättigheter, eftersom detta i sin tur leder till att de ställer krav på den lokala myndigheten att ta ansvar för barnens situation. Ofta sätts barnens säkerhet och hälsa på spel på grund av hög arbetslöshet, våld i hemmet och missbruk. Familjerna riskerar att hamna utanför samhället. Genom direkt stöd till fattiga familjer som riskerar att splittras får många arbetslösa föräldrar hjälp att hitta nya inkomstkällor, samtidigt som de får utbildning i föräldraskap och rättigheter. Målet är att minska antalet barn som överges av sina föräldrar. DET ARBETE SOM SOS Barnbyar utför i Distrito 12 har bidragit till att livet för många fattiga familjer har blivit lite lättare. En av de ensamstående kvinnorna som fått stöd av SOS Barnbyar i Distrito 12 berättar att det har bidragit till att hon har kunnat uppfylla sin dröm om att gå en bageriutbildning och starta ett café som kan försörja henne och hennes barn: Det har gjort att mina barn har fått tillbaka sin trygghet och att jag nu kan stödja andra familjer som är fattigare än min, säger hon. Programmet är femårigt och startade Det består av tre delar: förskola, fosterfamiljer och hjälp till familjer i kris. Under de fem åren beräknas 76 barn ingå i SOS-familjer och fosterfamiljer, och 850 barn i förskola. Därtill kommer barn indirekt att kunna dra nytta av förskoleverksamheten genom föräldrautbildningar och kringaktiviteter. Programmet innefattar arbete för att stärka ledare och familjer i det lokala samhället. Detta beräknas komma familjer och barn tillgodo. Tack vare SOS Barnbyars samarbete med myndigheterna förväntas barn och ungdomar nås av myndigheternas arbete med att hjälpa utsatta familjer

10 DIALOG FÖR FÖRÄNDRING Det finns områden i Kenya som präglas av drogmissbruk, miljöföroreningar och kvinnoförtryck. Med hjälp av Forum Syds verktyg Right(s) Way Forward har de boende i Maua tagit fram en handlingsplan för att ta makt över sin situation. MITT I KENYA, på de nordvästra sluttningarna av Nyambene Hills och väster om Meru Nationalpark, ligger den lilla staden Maua. Området är fattigt och staden anses utgöra centrum för den illegala khathandeln i Kenya. Drogmissbruket är utbrett och som en följd präglas många kvinnors liv av misshandel och sexuellt våld. Trots de vackra omgivningarna är många vattendrag förorenade och de tidigare skogsbeklädda sluttningarna är på många håll kala eftersom skogen har huggits ned för att människor ska få tillgång till ved. Avskogningen har lett till flera jordskred i området. När Forum Syd i december genomförde två workshops i och runt Maua deltog ett stort antal kvinnor och män för att identifiera och analysera utmaningarna i sitt lokalsamhälle. Målet var att tillsammans skapa förändring och ta makt över sin situation. Med hjälp av de olika stegen i Forum Syds verktyg Right(s) Way Forward identifierade deltagarna de miljöaspekter som påverkade deras liv negativt och de ojämlika och ojämställda förhållandena. DELTAGARNA DISKUTERADE PROBLEMET med avskogningen och det förorenade vattnet och vilken betydelse det har för deras hälsa och fortlevnad. Det blev också tydligt att det var männen som ägde land, hus och redskap trots att det var kvinnorna som oftast nyttjade dem. Kvinnorna försörjde familjen deras arbetsbelastning var mer än dubbelt så stor som männens, men männen kontrollerade inkomsten. Därför hade män i betydligt högre utsträckning tillgång till rent vatten och hälsovård. Många barn gick inte i skolan eftersom familjerna inte hade råd att betala för skoluniformer och skolmaterial. Flickorna var dessutom tvungna att ta hand om hem och småsyskon när mödrarna arbetade. Många pojkar började missbruka khat i tidig ålder och hoppade därför av skolan. DISKUSSIONERNA RESULTERADE I en handlingsplan om vad de själva ska göra respektive kräva av makthavarna, för att deras situation ska förbättras. De kom fram till att de måste påverka makthavarna för ökad tillgång till rent vatten, sanitet och avlopp. De kommer också att kräva en särskild mottagning på den lokala polisstationen för rapportering och utredning av kvinnomisshandel. Ett särskilt program ska upprättas för att komma tillrätta med det utbredda alkohol- och drogmissbruket hos män och pojkar. Planen innefattar även arbete för jämnare arbetsfördelning mellan könen i och utanför hemmet samt kvinnors rätt att äga land och kontrollera sin inkomst. Detta arbete är fortfarande i sin linda och reella förändringar har ännu inte skett. Men ett stort steg har tagits i form av handlingsplanen med formulerade lösningar utifrån gemensamt identifierade problem. Det är ett steg som leder framåt RIGHT(S) WAY FORWARD Forum Syd har utvecklat ett kraftfullt verktyg som möjliggör för kvinnor och män att ta makt över och påverka sina egna liv. Verktyget, Right(s) Way Forward, är till för människor som lever på landsbygden eller i fattiga stadsdelar, där mänskliga rättigheter kränks och där användningen av naturresurserna är ohållbar och ojämlik, leder till miljöförstöring eller bara är tillgänglig för vissa. Med fokus på de grundläggande rättigheterna för både kvinnor och män bidrar verktyget till att ojämlika och ohållbara maktstrukturer blottläggs och tydliggörs. De kvinnor och män som deltar i lokalsamhällena identifierar sina gemensamma problem, utmaningar och gemensamma lösningar. Det senaste året har Forum Syd tillsammans med flera lokalsamhällen i Kenya, Tanzania, Colombia och Kambodja framgångsrikt använt sig av verktyget.

11 161, förmedlades 161,3 miljoner kronor till 200 utvecklings- och informationsprojekt genom 131 svenska organisationer. 52 av organisationerna var medlemmar i Forum Syd. EN EKOLOGISK ZON FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I den nordindiska regionen Ladakh arbetar organisationer för att skapa ett helt ekologiskt samhälle, i samarbete med Framtidsjorden och med stöd av Forum Syd. Arbetet har redan lett till att det lokala parlamentet vill förklara hela Ladakh som en ekologisk zon. LADAKH LIGGER VID floden Indus och är omgiven av Himalaya. Regionen tillhör staten Jammu och Kashmir och har omkring invånare. Omgivningarna är karga och torra. Vatten är en bristvara medan solljus är en tillgång som traditionellt inte har utnyttjats. Ladakh var tidigare ett helt självförsörjande samhälle som även var stängt för turister. Men under 1980-talet öppnades regionens gränser för både turism och import av livsmedel, vilket bidrog till omställningar i såväl jordbruk och matvanor som i värderingar och kultur. Som svar på denna förändring startades Ladakh Environ ment and Health Organization, för att arbeta för en hållbar utveckling, ekologi och hälsa samt för att stärka regionens lantbrukare. De välkomnar den sociala och ekonomiska utveckling som öppnandet av gränserna har medfört. Samtidigt finns en oro att varken människor eller miljö hinner med i den snabba utvecklingen. Ladakh Environment and Health Organization har samverkat med Framtidsjorden, en av Forum Syds medlemsorganisationer, sedan mitten av 1990-talet. En viktig del i deras arbete är att uppmuntra ny lantbruksteknik baserad på traditionella metoder, bland annat genom användande av växthus och komposter. Flera av deras projekt har kunnat genomföras med hjälp av stöd från Forum Syd. FÖR FEM ÅR SEDAN beslöt Ladakh Environment and Health Organization att arbeta mer med ekologisk odling och med så kallad deltagande certifiering, något som flera av Framtidsjordens partnerorganisationer i Brasilien och Indien arbetar med. Ett seminarium ledde till att många blev intresserade och idén att arbeta för ett ekologiskt Ladakh föddes. Tre år senare lyckades organisationen övertyga Ladakh Autonomous Hill Development Council att godkänna planen om Ladakh som ekologisk region. Arbetet har fortsatt och organisationen har bland annat skapat Organic Board of Ladakh, som tagit fram ett policy dokument som utgör grunden för den fortsatta utvecklingen. I gruppen ingår medlemmar från såväl lokala organisationer som statliga myndigheter. FÖR ATT LYCKAS med omställningen arbetar de lokala organisationerna med att förändra arbetsmetoder och förhållningssätt i en by i taget. Hittills är en handfull byar helt ekologiska. I Takmachik, en av dessa byar, har lantbrukarna organiserat sig i grupper för att både kontrollera och stötta varandra. Det har möjliggjort att de också gemensamt kan marknadsföra och sälja sina ekologiska produkter med en ekomärkning. Ett mål är att det ökade utbudet av ekologiska produkter ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. När produkterna är ekologiskt märkta kan bönderna ta ut ett högre pris för dem. På kort sikt är detta nödvändigt för att täcka de kostnader omställningarna medför, och på längre sikt betyder prishöjningen en ökad vinst för jordbrukaren

12 FATTIGA I KAMBODJA KRÄVER RÄTTEN TILL SIN MARK Landgrabbing eller markrofferi det vill säga att med juridiskt och etiskt tveksamma metoder ta över mark som tillhör någon annan är ett stort problem i många länder, bland annat Kambodja. Forum Syd samarbetar med den kambodjanska organisationen Equitable Cambodia, för att driva opinionsarbete och verka för att lokalbefolkningens rätt till mark skyddas. JAKTEN PÅ BÖRDIG jordbruksmark för odling av olika exportgrödor har ökat i fattiga länder. Många småbrukare fördrivs från sin mark när stora företag lägger beslag på marken. Landgrabbing är ett växande problem i många delar av världen och leder ofta till att människor som redan lever på mycket knappa resurser lämnas utan möjlighet att försörja sig. I Kambodja har både inhemska och utländska investerare lockats att hyra bördig jordbruksmark för att anlägga storskaliga odlingar av bland annat socker och gummi. Tvångsförflyttningar av bybor genomförs ofta med ett kraftigt övervåld och allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter. Så många som småbrukare och deras familjer uppskattas ha påverkats av dessa markinvesteringar i landet. Forum Syd driver ett opinionsarbete genom att påverka beslutsfattare och företag för att få till stånd ansvarsfulla och hållbara investeringar i naturresurser, men också för att fattiga och marginaliserade människor ska få rätt till mark och andra naturresurser. Det handlar om att visa på effekterna av landgrabbing och ge röst åt de människor som drabbas när företag tar över och röjer deras mark. I KAMBODJA SAMARBETAR Forum Syd med den kambodjanska organisationen Equitable Cambodia för att kartlägga hur lokalbefolkningen i de nordöstra delarna av landet drabbats av storskaliga investeringar i gummiplantager. 13 byar och nästan människor har hittills påverkats av dessa investeringar. Lokalbefolkningen har fått stöd för att kräva sina rättigheter, vilket har lett till att det vietnamesiska företag som investerat i plantagerna slutligen gick med på att förhandla med de bybor som förlorat sin mark. Företaget har tills vidare också infört stopp för ytterligare röjning av mark i området. EU:s handelsförmåner under programmet Everything But Arms syftar till att hjälpa världens fattigaste länder genom att främja export och skapa sysselsättning. I Kambodja har dessvärre förmånerna för export av socker i stället lett till att socker blivit en lukrativ exportvara och att allt fler storskaliga sockerodlingar anläggs. Och ännu fler människor har fråntagits sin mark och sin källa till försörjning. FORUM SYD HAR tillsammans med andra europeiska och kambodjanska civilsamhällesorganisationer i många år krävt att EU-kommissionen ska göra en utredning av sambanden mellan handelsförmånerna och tvångsfördrivningar av lokalbefolkningen. Dessutom kräver man kompensation till bybor som blir berövade sin mark till förmån för de stora sockerplantagerna. Kraven har tidigare hörsammats av EU-parlamentet, som har antagit två resolutioner med uppmaning till kommissionen att agera i frågan. Nyligen påbörjade EU-kommissionen en upphandling av oberoende experter som ska utreda fördrivningarna av kambodjanska småjordbrukare och deras familjer. Detta är en första seger för de många människor som berövats sin mark och i dag står utan försörjning. OPINIONSBILDNING Forum Syd informerar och opinionsbildar genom två program finansierade av Sida: Globala utvecklingsfrågor och Globalportalen samt ett program finansierat av EU: Capital Flight Programme. Under 2014 fokuserades opinionsarbetet på skatteflykt, svensk biståndspolitik och rätten till naturresurser (landgrabbing)

13 FORUM SYDS STYRELSE Från vänster: Erna Sundqvist, Eva Maria Rask, Monica Erwér, Olav Magnusson, Gerardo Lizano, Inga-Lena Fischer, Linda Rosén, Sten Rylander, Lennart Sundström, Ida Ragnarsson, Göte Isaksson och Maja Dahlin. STEN RYLANDER ORDFÖRANDE Tidigare diplomat. Har arbetat för Sida och UD, bland annat som chef för Sidas biståndskontor i Botswana och som ambassadör i Angola, Namibia, Tanzania och Zimbabwe. Nominerad av Svensk-Tanzaniska föreningen. ERNA SUNDQVIST VICE ORDFÖRANDE Konsult som arbetar med utvecklingsfrågor. Har kunskap om organisering och ledarskap inom områdena organisation, genus och idébaserat arbete. Tycker att medlemsoch genusperspektivet är viktigt. Nominerad av Kvinnor i Samverkan. MONICA ERWÉR ORDINARIE LEDAMOT Verksamhetsledare på Föreningen Svalorna Indien Bangladesh. Erfarenhet av genusfrågor inom forskning och undervisning samt från fältarbete i Indien. Engagerad i medlemsnyttan och i att Forum Syd är en stark röst och aktör i det svenska civilsamhället. Nominerad av Svalorna Indien Bangladesh. INGA-LENA FISCHER ORDINARIE LEDAMOT Tidigare politisk chefredaktör. Många års erfarenhet av biståndsarbete i Östeuropa och kunskap om utvecklingen i de östra grannländerna. Har ett politiskt kunnande som kan bidra till en bättre strategisk utveckling av Forum Syds arbete. Utvecklingen av svenskt biståndsarbete och möjligheten för ett stärkt civilsamhälle att kunna ge människor kraft att förändra, engagerar. Nominerad av Svensk-Litauiska föreningen. GÖTE ISAKSSON ORDINARIE LEDAMOT Har som före detta skolledare och projektledare lång erfarenhet av ledarskap och arbete med utvecklingsfrågor. Engagerad i globala utvecklingsfrågor, stöd till medlemmarnas arbete och att Forum Syd vidareutvecklas som en kunskapsrik, spännande och tydlig aktör i den biståndspolitiska debatten. Nominerad av BLLF Sweden. EVA MARIA RASK ORDINARIE LEDAMOT Projektkoordinator. Tillför juridisk kompetens. Specialiserad i folkrätt, inklusive mänskliga rättig heter. Har även praktisk och akademisk kompetens rörande barnrätt och ungdomsfrågor. Är engagerad i att tydligare synliggöra mervärdet av de svenska medlemsorganisationerna och det ömsesidiga partnerskapet i utvecklingsarbetet. Nominerad av Adoptionscentrum. LINDA ROSÉN ORDINARIE LEDAMOT Handläggare för studeranderättsfrågor på Folkbildningsrådet. Har kunskaper om folkbildning och organisation, samt om det civila samhällets förutsättningar utifrån erfarenheter i Sverige och Östafrika, liksom kunskaper om likabehandlings- och diskrimineringsfrågor. Att Forum Syd ska ha möjlighet att vara en tydlig och stark röst för rättighetsperspektiv och det civila samhällets perspektiv i utvecklingssamarbetet är en fråga som engagerar. Nominerad av Föreningen Karibu. GERARDO LIZANO ORDINARIE LEDAMOT Ordförande och fraktansvarig i Praktisk Solidaritet. Har 25 års erfarenhet av biståndsarbete i Latinamerika och Afrika. Medlemsorganisationernas inflytande i Forum Syds arbete engagerar. Nominerad av Praktisk Solidaritet. CHRISTER WIK ORDINARIE LEDAMOT HR-ansvarig på Sensus Stockholm Gotland. Lång erfarenhet från IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete där mycket av tankarna hämtar sitt fokus i synen på alkohol som utvecklingshinder och som ett hinder i bekämpandet av fattigdom. Är engagerad i styrdokumentens betydelse, synen på alkohol och fokus på medlemsorganisationerna. Nominerad av IOGT-NTO- rörelsen och Sensus. AMINEH KAKABAVEH SUPPLEANT Riksdagsledamot. Är engagerad i flera sociala och feministiska samt antirasistiska rörelser som jobbar nationellt och internationellt. Ett särskilt engagemang finns i fackliga frågor samt frågor om feminism och rättvisa. Nominerad av Emmaus Stockholm samt av Varken Hora eller Kuvad. OLAV MAGNUSSON SUPPLEANT Tidigare bokhandlare. Erfarenhet från styrelsearbete, folkbildningsarbete och engagemang i frivillig biståndsorganisation. Att stödja och utveckla medlemsorganisationerna engagerar. Nominerad av PACS Pan Asia Cooperation Society. LENNART SUNDSTRÖM SUPPLEANT Projektsamordnare för Emmaus Fredriksdal. Har flerårig erfarenhet som lärare. Uppmuntrar och stödjer all form av utveckling som grundar sig på samförstånd och ömsesidig hjälp. Nominerad av Svenska Palestinakommittén. IDA RAGNARSSON SUPPLEANT Projekthandläggare på LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Har examen i African Studies. Arbetar för ungas engagemang och delaktighet i utvecklingssamarbetet. Engagerad i att bidra till att fortsätta utveckla Forum Syd som en stark aktör som företrädare för medlemsorganisationerna i deras mål att bidra till fattigdomsbekämpning ur ett rättighetsperspektiv. Nominerad av LSU. MAJA DAHLIN SUPPLEANT Europavetare med master i utvecklingsstudier. Har jobbat med klimatforskning och är nu konsult med uppdrag inom bland annat redovisning, webb och översättning. Jobbar också med språkintroduktion för ensamkommande flykting ungdomar. Erfarenhet av styrelsearbete och organisationsförändring i biståndsorganisationer. Bidrar med kunskap inom miljö och klimat. Nominerad av Gambiagrupperna

14 5 RÖSTER OM FORUM SYD ANNA-KARIN JOHANSSON, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén STELLA MAFWILI, deltagare i projektet Social Accountability, Ukerewedistriktet, Tanzania JOHAN BORGSTAM, ambassadör, Svenska ambassaden, Kenya CHUON BORITH, VD, Khmer Youth and Social Development, Kambodja. MINH BUNLY, programsamordnare, Fisheries Action Coalition Team, Kambodja Forum Syd är en viktig kontakt yta mellan engagerade svenskar och medmänniskor runt om i världen. Forum Syd är också ett stöd till det civila samhället i alla dessa länder kring metoder och arbetssätt för att skapa så mycket förändring som möjligt. Dessutom en allt starkare röst i den svenska debatten om utveckling och bistånd. Stödet från Forum Syd har varit mycket viktigt och menings fullt för mig. Genom Forum Syds stöd till lokala resurs centrum och deras juridiska stöd har vi som marginaliserad grupp fått kunskap om våra rättigheter och möjligheter att hävda dem. Vi uppskattar Forum Syds arbete i Kenya med ett stort nätverk inom det civila samhället, hela tiden med öronen mot marken. Ambassaden och Forum Syd har en nära och förtrolig dialog om hur vi tillsammans kan samverka för att bidra till utveckling och fattigdoms minskning i Kenya. Forum Syd är vår bästa givare. De har en tydlig vision och kan ge ett långsiktigt stöd samtidigt som de har lång erfarenhet och ett bra system för bidragshantering. Vi fick inte bara bidrag för vårt arbete utan också möjlighet att kompetensutveckla oss själva, vilket ledde till att våra projektplaner kunde genomföras mer effektivt. Forum Syds personal lägger stor vikt vid att handleda och vara som en mentor för sina partners. Forum Syd är en stabil partner med tydliga policyer som inte lämnar utrymme för korruption. De låter sina partners verka självständigt samtidigt som de stärker dem för att säkerställa bra ledning, tydlighet och demo krati

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisationsnummer: Styrelse och generalsekreterare för Forum Syd avger härmed följande årsredovisning Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell biståndsorganisation. Medlemmarna i Forum Syd är svenska organisationer som arbetar för global rättvisa och hållbar utveckling. Forum Syd verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsbetingelser liksom en hållbar användning av jordens resurser. FORUM SYDS VISION ÄR: En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra. FORUM SYDS SYFTE ÄR ATT: Stärka marginaliserade människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över. Bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld. STYRNING OCH LEDNING Årsmötet är Forum Syds högsta beslutande organ. Varje medlemsorganisation har en röst. Årsmötet väljer styrelse, valberedning och revisorer, som nominerats av medlemsorganisationerna. Forum Syds verksamhet utgår från de ramar som årsmötet beslutar om i den övergripande verksamhetsplanen. Organisationens löpande verksamhet leds av generalsekreteraren som är direkt underställd styrelsen. Styrelsen har under året haft 9 (10)* protokollförda möten och har inom sig utsett ett arbetsutskott som haft 8 (12) protokollförda möten. Styrelsen har även deltagit i årsmöte, medlemsmöten och verksamhetsplaneringsdagar. Forum Syds styrelse fattar huvudsakligen övergripande och strategiska beslut. I början av 2014 beslutade styrelsen om en projektplan för att se över Forum Syds interna organisation, detta projekt löpte under hela året och diskuterades på samtliga ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har följt upp den interna styrningen och kontrollen samt utvärderat sitt eget och generalsekreterarens arbete. Uppdateringar har gjorts av Ansvars- och delegationsordningen och Kapitalplaceringspolicyn. En riskanalys för att identifiera risker som kan påverka måluppfyllelsen i verksamhetsplanen har genomförts. Styrelsen har under hösten haft utvecklingsdagar tillsammans med en extern konsult. STYRELSELEDAMÖTERNAS DELTAGANDE I STYRELSEMÖTEN 2014 Sten Rylander, ordförande 9 Christer Wik, vice ordförande* 4 Erna Sundqvist, vice ordförande* 8 Eva-Maria Rask, ordinarie 8 Monica Erwér, ordinarie 7 Linda Rosén, ordinarie 9 Inga-Lena Fischer, ordinarie 8 Göte Isaksson, ordinarie 9 Gerardo Lizano, ordinarie 6 Olav Magnusson, suppleant 7 Amineh Kakabaveh, suppleant 4 Lennart Sundström, suppleant 8 Ida Ragnarsson, suppleant, nyval Maja Dahlin, suppleant, nyval Markus Malm, suppleant t o m årsmöte * Christer Wik är vice ordförande t o m 27 augusti, därefter Erna Sundqvist. MEDLEMSORGANISATIONEN Årsmötet hade 63 deltagare från 48 organisationer, totalt 36 ombud (65 från 47 organisationer, 38 ombud). Fem organisationer valdes in som medlemmar, fem gavs observatörsstatus. Tre organisationer lämnade och ytterligare tre uteslöts på grund av obetalda medlemsavgifter under tre år. Antalet medlemmar (inklusive nya observatörer) efter årsmötet var 158 (159). Två motioner var insända, den ena angående medlemsavgifter vilken behandlades tillsammans med styrelsens proposition i frågan, den andra om medlemsnytta. Årsmötet antog ett uttalande om att Sveriges urholkning av biståndet måste stoppas. Forum Syds ordförande, Sten Rylander, valdes om. Antalet medlemmar har minskat, från 205, 2008 till 158, Årsmötet 2013 gav styrelsen i uppdrag att till 2014 se över kriterierna för medlemskap samt avgiftsnivåer. Styrelsen återkom till årsmötet som antog nya avgiftsnivåer och införde fler nivåer. Motiveringen var att ge mindre organisationer en rättvisare avgiftsnivå. Årsmötet beslutade också om justeringar i stadgarna med syfte att förenkla för organisationer att bli medlemmar. Några delar av förslaget återremitterades till styrelsen för omarbetning och presenterades på medlemsmötet i november där de antogs. En bekräftelse av dessa justeringar ska göras av årsmötet 2015 för att de ska träda i kraft. Om årsmötet beslutar enligt det av medlemsmötet antagna förslaget kommer medlemmar att kunna väljas in löpande under året genom beslut i styrelsen. KANSLIORGANISATIONEN I början av 2014 hade Forum Syd kontor i Sverige, Kenya, Tanzania, Kambodja, Colombia, Kosovo och Belarus (kontoret beläget i Litauen). Kontoret i Kosovo stängdes i april Samtliga kontor arbetar med direktstöd till lokala organisationer, kontoret i Sverige och för Belarus har också vidareförmedling via svenska organisationer. Av de anställda var 35 (37) procent män och 65 (63) procent kvinnor. En likabehandlingsutbildning hölls för alla chefer i organisationen. Forum Syds likabehandlingsplan och beredskapsplaner uppdaterades. Ett strategiskt kompetensförsörjningsprojekt genomfördes, med syfte att identifiera och åtgärda strategiska kompetensluckor, och ledde till prioriteringar av strategiska kompetensutvecklingsinsatser. Projektet Internal Learning Project, en utbildning i Forum Syds förändringsteori och tematiska områden påbörjades. Likabehandlingsarbetet kommer att fortsätta under 2015 och en utbildning gällande projektoch förändringsledning kommer att genomföras. Forum Syd har kollektivavtal i Sverige och flera personalrelaterade policyer som gäller för hela organisationen (personalpolicy, lönepolicy och jämställdhetspolicy). Forum Syd har sedan 2014 inte kvar någon IT-infrastruktur i egen ägo. Policyhandläggar na på Internationella Programenheten flyttades under året till Kommunikationsenheten. INTERNT MILJÖARBETE Forum Syd strävar efter att minska sin miljöpåverkan. Förbrukningen av skrivarpapper på huvudkontoret har minskat från ark 2012 till ark 2014 ( , 2013). Av Forum Syds inköpsvillkor framgår att Leverantören ska inom sitt uppdrag beakta en miljömässigt hållbar utveckling. Forum Syd har el avtal med Bra Miljöval-märkt el. Kaffe och te är KRAV- och Fair trade-märkta upphandlades nytt städavtal med en miljö- och kvalitetscertifierad städfirma som utför Svanenmärkta städtjänster. En återvinningstjänst för förpackningar har använts som har Bra Miljöval certifiering på sina transporter. Forum 28. * SIFFROR INOM PARENTES AVSER MEDLEMSUTVECKLING PROJEKTSTÖDS- ENHETEN LANDKONTOR KAMBODJA INTERNATIONELLA PROGRAMENHETEN LANDKONTOR COLOMBIA ORGANISATION MEDLEMSORGANISATIONER STYRELSE GENERALSEKRETERARE KOMMUNIKATIONS- ENHETEN LANDKONTOR BELARUS (BELÄGET I LITAUEN) EKONOMI- ENHETEN LANDKONTOR KENYA GENERALSEKRETERARENS STAB HR- OCH ADMINISTRATIONSENHETEN LANDKONTOR TANZANIA

16 VISION OCH SYFTE (IDÉPROGRAMMET) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET Mål: Marginaliserade människor som lever i fattigdom har demokratiskt inflytande och tillgång till rättigheter, arbetet har bidragit till utvecklingen av ett hållbart samhälle på lokal, nationell och global nivå. Syds riktlinjer för tjänsteresor framhåller miljöaspekten och ett hållbart resande. FINANSIERING Forum Syds verksamhet finansieras genom anslag från Sida, EU, andra svenska och utländska myndigheter, privata organisationer, försäljning, insamling och medlemsavgifter. Forum Syd innehar ett 90-konto (Plusgiro ). KAPITALPLACERING Finansiella placeringar sker enligt Forum Syds placeringspolicy. Samtliga placeringar är passiva och hanteras i annans regi. VERKSAMHETSMÅL (VERKSAMHETSPLANEN) ÖVRIGT Under 2014 förlades flera större arrangemang till Hilton Hotell vid Slussen, de erbjöd kraftigt rabatterade konferensrumspriser, förtäring till självkostnadspris samt boende till lägre pris, bland annat när en global konferens för Forum Syds personal och förtroendevalda hölls. SÅ ARBETAR FORUM SYD Forum Syds idéprogram, antaget av medlemmarna 2012, styr verksamhetens riktning. Utifrån idéprogrammet finns en målstruktur som används för planering och uppföljning av Forum Syds verksamhet. Enligt modellen skapar arbetet med att nå den övergripande verksamhetsplanens fem mål (den vänstra delen i figuren ovan) förutsättningar för att nå framgång i Forum Syds SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UPPNÅ utvecklingssamarbete och opinionsbildning (den högra delen i figuren ovan). Måluppfyllelse mäts genom ett antal uppsatta indikatorer. Utvecklingssamarbetet sker dels genom vidareförmedling till svenska organisationer och dels genom att stötta lokala organisationer i olika länder direkt. Flera av Forum Syds program inom utvecklingssamarbetet som programmen i Somalia och Belarus, har numera ett integrerat arbetssätt där vidareförmedling till svenska organisationer kombineras med stöd direkt till lokala organisationer. Under 2014 stöttade Forum Syd 42 lokala organisationer genom 13 program via landkontoren. Programmen finansierades huvudsakligen av olika avdelningar på Sida (ej Sida Civsam) MÅL FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE OCH OPINIONSBILDNING och/eller EU samt av utländska myndigheter eller ambassader och andra organisationer förmedlades 161,3 mkr (156,0) till 200 (206) utvecklings- och informationsprojekt genom 131 (130) svenska organisationer. 52 stycken eller 40 procent av organisationerna var medlemmar i Forum Syd (57 stycken, 44 procent). Förmedlingen av bidrag till svenska organisationer finansierades av Sida Civsam, Sida Partnership Forum, Sida Konflikt samt Sida Europa. Forum Syd förmedlade också 85 praktikantschabloner om totalt 7,6 mkr, från Universitets- och högskolerådet, till tio volontärsändande organisationer. För att aggregera resultat från allt Forum Syds utvecklingssamarbete (vidareförmedling via svenska organisationer och direktstöd till lokala organisationer) används Forum Syds resultatmodell. Resultat av vidareförmedlade bidrag till svenska organisationer rapporteras i ärendehanteringssystemet Dira. Uppföljning och redovisning av direktstödet till lokala organisationer har hittills redovisats till respektive givare och i tertialrapporter internt. Resultaten kommer från och med 2015 att aggregeras i Dira. Totalt antal länder i vilka Forum Syd stöttar utvecklingssamarbete 70 Totalt antal lokala partnerorganisationer i världen 309 Varje slutrapport bedöms i förhållande till Forum Syds övergripande mål för utvecklingssamarbete. Det övergripande målet har sex indikatorer. Indikatorerna bygger på Forum Syds idéprogram. Indikatorerna speglar olika typer av förändringar på olika nivåer i samhället. De utvalda förändringarna är alla viktiga steg på vägen till ökat demokratiskt inflytande, mänskliga rättigheter och mer hållbara samhällen. Indikatorerna visar antalet insatser som Forum Syd har bedömt har lett till, eller på ett tydligt sätt bidragit till, den specifika förändringstypen. Antalet kan spåras tillbaka till de enskilda insatser som bedömts. Varje insats kan ha bidragit till flera olika typer av förändring. Diagrammet visar vad antalet slutrapporterade insatser 2014 har lett till. En insats är en tidsbegränsad aktivitet som genomförs av en svensk eller utländsk organisation i enlighet med ett upprättat avtal. Den första indikatorn handlar om förändringar i beteende hos rättighetsinnehavare (fattiga och marginaliserade människor). Den andra och tredje innebär förändringar i det civila samhällets kapacitet att arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, vilket är centralt i Forum Syds förändringsteori. Indikator fyra till sex handlar om förändringar hos ansvarsbärare (makthavare). Varaktig förändring uppnås endast när ansvarsbärarna, oftast staten på olika nivåer, förändrar lagstiftning, praxis eller lämnar utrymme för demokratisk dialog. Dessa typer av förändring är ofta resultatet av långsiktigt arbete med komplexa och multipla orsakssamband. Antalet insatser som kan sägas ha bidragit på ett signifikativt sätt till den här typen av förändringar är således färre. ANTAL SLUTRAPPORTERADE INSATSER (AV TOTALT 115 ST) SOM TYDLIGT BIDRAGIT TILL:* (1) Förändrat beteende bland rättighetsinnehavare (2) Ökad representativitet och/eller stärkt intern demokrati i det civila samhällets organisationer (3) Att legitima civilsamhällesorganisationer och deras nätverk ökat sitt deltagande i demokratiska processer/beslut (4) Utvidgning av demokratiskt och politiskt utrymme och dialog (5) Förändringar i juridiska och/eller politiska ramverk (6) Förändrat beteende hos ansvarsbärare och/ eller förändrad tolkning eller tillämpning av existerande juridiska ramverk, internationella konventioner och internationell praxis * varje insats kan ha bidragit till flera typer av förändring.

17 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR OPINIONSBILDNING Mål: Målgrupper med fokus på Sverige agerar för en rättvis och hållbar global utveckling. Det är vanligt att förändringar inom indi katorer na 1 till 3 bedöms vara resultat av Forum Syds stöd då de i högre grad kan tillskrivas enskilda eller begränsade insatser än de i indikatorerna 4 till 6. Resultaten inom indikator 1 och 2 handlar om att målgrupperna organiserar sig kring sina, för dem, nyupptäckta rättigheter. Därigenom blir de en del av det civila samhället eller i vissa fall del av ansvarsbärare i form av valda lokala, regionala eller nationella beslutshavare. Vissa projekt arbetar konkret med till exempel konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor eller FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. På detta vis ges utsatta grupper verktyg att själva stärka sina möjligheter till att kräva och få sina rättigheter tillgodosedda. I konflikt- och postkonfliktområden eller där de demokratiska principerna är starkt åsidosatta (till exempel Somalia, Belarus, Sudan, Irak), riktas arbetet oftast medvetet mot en specifik grupp vars rättigheter är lättare att lyfta fram och mind re kontroversiella, till exempelvis människor som lever med funktionshinder. Arbetet kan då till viss del innefatta samhällsservice som ett verktyg för att initiera arbete med ett rättighetsbaserat perspektiv. Resultaten inom indikator 3 och 4 visar på när det civila samhället lyckas stärka sin roll via aktivt deltagande i nätverk och demokratiska processer. Detta möjliggörs ofta genom öppnande av nya demokratiska arenor såsom särskilda kommittéer, direkta förfrågningar eller erkännanden av civilsamhällesorganisationer från myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå. Det kan också ske genom att informella aktörer så som klan-, religiösa och traditionella ledare eller äldre och byråd aktivt bidrar till att inkludera civilsamhället genom att involvera och erkänna dem. Resultaten inom indikator 5 och 6 handlar oftast om att makthavare förändrar sitt beteende, justerar eller tolkar lagar annorlunda som följd av utvecklingssamarbetet. Det kan, till exempel leda till att minska diskriminering på grund av kön eller finna vägar att öka representativiteten av kvinnor i beslutsfattande församlingar. Forum Syds främsta målgrupper för extern kommunikation är institutionella givare och beslutsfattare. I opinionsarbetet informerar och opinions bildar Forum Syd inom ramen för allmän extern kommunikation, genom två program finansierade av Sida: Globala utvecklingsfrågor och Globalportalen och ett program finansierat av EU: Capital Flight Programme. Under 2014 fokuserades opinionsarbetet på skatteflykt, svensk biståndspolitik och rätten till naturresurser (landgrabbing). Forum Syd har under året arbetat mot politiker i både Sverige och EU och krävt krafttag mot skatteflykt, i samband med bland annat EUoch riksdagsval och avgörande förhandlingar. En rapport lanserades om skatteflykt i Sverige och EU, Stop Tax Dodging Report. Ett antal sociala mediekampanjer mot skatteflykt samt debattartiklar är aktiviteter som genomförts, som bidragit till resultaten i opinions arbetet. Under 2014 kom skatteflykt upp både på den mediala och politiska agendan. Biståndsminister Isabella Lövin lyfte skatteflykt som en av de prioriterade frågorna i arbetet med politik för global utveckling och konstaterade att skatteflykt är ett område där civilsamhällets opinionsbildning behövs och gör nytta. I EU:s förhandlingar i december kring penningtvättsdirektivet övergav Sverige sin tidigare hållning och röstade för öppna ägarregister. Inom ramen för svensk biståndspolitik har frågan om urholkning av biståndet lyfts bland annat via debattartiklar, öppna brev till politiker och kampanjer i sociala medier. Genom Forum Syds och andra organisationers opinionsbildande arbete fick frågan god medial uppmärksamhet under hösten. Dessvärre ledde inte detta till minskad urholkning utan tvärtom ökade den ytterligare. Ett viktigt resultat från arbetet relaterat till naturresurser var att EU-kommissionen påbörjade en process med utredning av kopplingarna mellan EU:s handelsförmåner och kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med sockerplantager i Kambodja. Europeiska och kambodjanska organisationer samt Forum Syd, har upprepade gånger skrivit brev till EU-kommissionen med uppmaningen att undersöka sambanden och säkerställa att fattiga bybor som drabbats av tvångsförflyttningar ska kompenseras. Ett annat resultat är att de svenska pensionsfonderna (AP-fonderna) under hösten backade från tidigare uttalanden om att svenska folket inte vill att överväganden om miljö och respekt för mänskliga rättigheter ska leda till lägre pensioner. Alla politiska partier har sagt att de vill se att respekten för mänskliga rättigheter och miljö ingår i regelverket för pensionsfonderna. Övriga aktiviteter som genomförts under året: Seminarier i bland annat Almedalen, på Bokmässan, Inspiration Världen samt på MRdagarna. Teman har varit relationen mellan EU och Afrika, skatteflykt, landgrabbing och AP-fondernas investeringar, mänskliga rättigheter, korruption och utfrågningar inför valet. Produktion och lansering av PGU-Barometern samordnat från Concord. Anslutning till kampanjen om schyssta pensioner och lanseringen av en ny kampanjwebb. Debattartiklar om bland annat svensk biståndspolitik, post 2015 och AP-fonderna. Globalportalen är ett program med målet att bidra med ökad kunskap om globala frågor hos unga (16 25 år). Besöken på Globalportalens webbplats ökade med 19 procent från besök till och på Facebook ökade antalet följare med 24 procent från till Forum Syd visar positiva resultat när det gäller att nå ut i medierna, inklusive sociala medier. Under året besökte personer (unika) webbplatsen. Forum Syds Facebooksida hade (2 021) följare och Twitter (1 802). Av följarna på Twitter var 380 identifierade som tillhörande gruppen beslutsfattare. Forum Syd har under året ingått i en arbetsgrupp tillsammans med andra organisationer och UD för att utforma gemensamma åta ganden mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer verksamma inom biståndet. Åtagandena förtydligar betydelsen av dialog samt mervärdet av svenska organisationer i svenskt utvecklingssamarbete. Forum Syd har också aktivt försökt påverka inriktningen av nya strategier för stöd till civilsamhället och för informationsbidrag

18 ÖVERGRIPANDE INTERNA VERKSAMHETSMÅL I den övergripande verksamhetsplanen för 2014 finns fem verksamhetsmål. Den övergripande verksamhetsplanen, liksom planerna för varje enhet rapporteras och följs upp med IT-verktyget Sopal. Uppföljning sker tre gånger per år och redovisas till styrelsen. Att mäta måluppfyllnad genom indikatorer gjordes första gången Dessa är långsiktiga mål och vissa indikatorer mäts endast vartannat år. MÅL 1: KVALITET Forum Syds verksamhet visar goda resultat och är kostnadseffektiv. Forum Syd uppfattas av bidragsgivare och samarbetspartners som en pålitlig och enkel organisation att samarbeta med. MÅL 2: PROFIL Forum Syd är känd för att vara en rättighetsbaserad organisation som kombinerar demokrati och rättig heter samt genus och miljö och klimat. Denna profil genomsyrar utvecklingssamarbetet och opinionsbildningen. MÅL 3: MEDLEMSVÄRDE Medlemmarna uppskattar att Forum Syd är en meningsfull och stimulerande mötesplats i hela världen som bidrar till ömsesidigt utbyte och påverkan i utvecklingsfrågor. MÅL 4: INTERN SAMVERKAN Medarbetare på landkontor och huvudkontor känner sig som del av EN organisation där personalen samarbetar mellan enheter och länder på ett effektivt och strategiskt sätt. INDIKATORER MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Totala projektadministrationskostnaden i förhållande till totala projektkostnaden/projektfinansieringen, d v s den totala kostnaden att administrera vidareförmedling av Sida Civsam-bidrag till svenska organisationer (%) Andel svenska sökande organisationer som är nöjda eller mycket nöjda med Forum Syds projekthandläggning (%) Givaruppfattningsindex. Givarnas syn på Forum Syd, i relation till hur Forum Syd önskar att bli uppfattad. (0-11)* 9 9 *Denna indikator mäts vartannat år. Andel svenska sökande organisationer som är nöjda med Forum Syds handläggning har enligt indikatorn sjunkit något men är fortsatt högt. Fortsatt förenkling för sökande och partnerorganisationer och en enhetlig hantering av vidareförmedling av bidrag liksom att öka kostnadseffektiviteten har varit fokus under 2014 och fortsätter under Organisationer kan sedan hösten 2014 ansöka och rapportera direkt via Forum Syds webbplats, vilket förväntas öka kostnadseffektiviteten och leda till en mer positiv bild av bidragshanteringen. Under hösten 2014 infördes en rådgivningstelefon för sökande organisationer. Ett arbete med harmonisering av handböcker, instruktioner samt ansökningsfrågor beräknas vara klart i början av Effekten av förändringarna som gjorts 2014 kommer att kunna mätas först INDIKATOR MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Andel beslutsfattare som har en positiv attityd till Forum Syd och organisationens arbete (%).* Andel beslutsfattare som har Forum Syd Top of mind när de ska nämna en biståndsorganisation (%).* *Denna indikator mäts vartannat år. Verksamhetsplanens indikator delades under året i två: en om attityd och en om kännedom. Under året gjordes för första gången en kvalitativ attitydundersökning hos målgruppen beslutsfattare. Med beslutsfattare menas riksdagspolitiker, politiskt anställda i stabsfunktion, tjänstemän med högsta beslutsfattande befattning inom statlig förvaltning, statliga verk eller bolag, näringslivsrepresentanter med högsta beslutsfattande befattning på koncern- eller företagsnivå samt journalister med åsiktsbärande uppdrag i redaktionella medier. Denna undersökning är att betrakta som en baslinje för arbetet framåt. Undersökningen visar att målgruppen har kännedom om Forum Syd i någorlunda omfattning när de spontant ska nämna biståndsorganisationer. Forum Syd är minst känd hos näringslivet och journalister. Forum Syd är mer känd som en paraplyorganisation än som en biståndsorganisation med goda resultat av utvecklingsarbete. Forum Syd är relativt känd som en opinionsbildande organisation men uppfattningen om organisationens arbete inom detta område är skiftande. Forum Syd anses antingen ha hög trovärdighet och stor kompetens eller ha en tydlig vänsterpolitisk agenda. Organisationen uppfattas av en del beslutsfattare vara byråkratisk och inte näringslivsvänlig INDIKATOR MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Antal medlemmar Medlemsnöjdhetsindex (0 100)* Andel medlemsorganisationer som deltagit i kurser och seminarier (%) *Denna indikator mäts vartannat år. Medlemsantalet har fortsatt att sjunka under I verksamhetsplanen för 2015 finns för första gången ett mål om att antalet medlemmar ska öka. En medlemsvärvarbroschyr togs fram under hösten som skickats till organisationer som önskat information om medlemskap och till organisationer som inte är medlemmar men som sökt projektbidrag. Styrelsens arbete med att förenkla regelverket för medlemskap, kommer att ge utslag tidigast 2016, om det antas. Fyra (tre) av Forum Syds fem (sex) landkontor har, under året, haft samarbete med en eller flera medlemsorganisationer. Medlemsbrevet som skickats till alla medlemsorganisationer sedan hösten 2013 hade i december 2014, 319 (280) mottagare. Syftet med brevet är att sprida information om vad som sker centralt i organisationen och hålla medlemmarna uppdaterade på händelser inom biståndspolitiken. Under 2014 genomfördes en fördjupad studie om medlemmarna, som en del i översynen av Forum Syds interna organisation. Där framkom att många medlemmar upplever Forum Syd som en meningsfull och stimulerande mötesplats i Sverige. Erfarenhetsutbyte och kontakter med andra organisationer var ofta en primär anledning till medlemskapet samt att kursutbudet upplevdes som relevant. Medlemsbrevet uppskattades som en viktig informationskanal. Kännedomen om Forums Syds landkontor och deras verksamhet var däremot låg. INDIKATOR MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Kommunikationsindex* Internserviceindex (0 100) *Denna indikator mäts vartannat år. Ett nytt intranät, helt på engelska, har höjt kvaliteten och användbarheten för all personal. Ett utökat användande av engelska har också bidragit till att all personal får samma information vid samma tillfälle. Under hösten hade huvudkontorets personal en heldag tillsammans med en konsult och övade på feedback. Projektstödsenheten och Internationella programenhetens arbete för ökad samstämmighet i olika arbetsprocesser har fortsatt. Tematiska arbetsgrupper har bidragit till mer samarbete mellan enheter och landkontor konstaterades att vissa nyckelsystem hade låg grad av användning och användandet av dessa behövde öka. Interna utbildningstillfällen har hållits under 2014 samt introduktionsdag för nyanställda på huvudkontoret, där dessa system gicks igenom. Internserviceenkäten för 2014 visar att medarbetarnas totala upplevelse av den interna servicen, nyckelsystemen samt processer blivit bättre.

19 RESULTAT OCH STÄLLNING RESULTATRÄKNING Under 2014 uppgick Forum Syds intäkter exklusive finansiella poster till 246,2 mkr (284,9) vilket är en minskning med 38,7 mkr eller 13,6 procent jämfört med föregående år. Bidrag från Sida uppgick till 234,5 mkr (264,3) och utgör den väsentligaste andelen av intäkterna, totalt 95,2 procent (92,8). Rambidrag från Civsam utgjorde den största delen av intäkterna från Sida med 186,7 mkr (189,5). Detta är en minskning med 2,8 mkr eller 1,5 procent jämfört med föregående år. Övriga Sidabidrag uppgick till 47,9 mkr (74,8) vilket är en minskning med 26,9 mkr (36,0 procent). Andra bidrag har minskat från 18,9 mkr till 9,1 mkr. BELOPP I TKR NOT Medlemsavgifter Gåvor Sidabidrag Andra bidrag Nettoomsättning MÅL 5: FINANSIERING Forum Syd är mer självständigt genom ökad finansiering från olika källor. INDIKATOR MÅL 2014 UTFALL 2014 MÅL 2013 UTFALL 2013 Andel av totala finansieringen från den huvudsakliga givaren (%) Antal givare Totalt anslag för Forum Syd (miljoner kronor) Förlusten av ett Sida-finansierat program i Colombia hade stor inverkan på indikatorerna, som andel av Forum Syds totala finansiering från den huvudsakliga givaren liksom på det totala anslaget för Forum Syd. Forum Syd har under 2014 lämnat in 29 (16) ansökningar. Målet var 23 (18). 19 av de 29 inlämnade ansökningarna var till andra givare än Sida. Totalt 10 har godkänts under året (två väntar och 17 har fått avslag). Av de 10 godkända är tre från andra givare än Sida. Utfallet av de godkända ansökningarna kommer att avspeglas först Ökningen av inlämnade ansökningar är ett resultat av den ändrade inriktningen som gjordes 2014, från insamling riktad till företag och privatpersoner till institutionell fundraising. Målet var bland annat att öka diversifieringen av givarportföljen. Under 2014 har Forum Syd märkt ett allt större intresse från givare för diasporans roll i utveckling och hur de kan involveras i högre utsträckning i svenskt utvecklingssamarbete. Lärdomar att dra av mängden avslag är att det är viktigt att vara känd hos givarna i de aktuella länderna. Under 2015 kommer mer uppsökande verksamhet gentemot givare att genomföras från både huvudkontor och landkontor. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Under 2015 kommer Forum Syd att: Öppna landkontor i Somalia Outsourca IT-supporten Intensifiera arbetet med säkerhetshantering Starta ett projekt med e-learning FRAMTIDA UTVECKLING Faktorer som kan påverka Forum Syds framtida utveckling: Utvecklingen av givartrender Definitionen av biståndseffektivitet Regeringens nya CSO-strategi samt informations- och kommunikationsstrategi Resultatet av det interna organisationsprojektet Utfallet av implementeringen av systemen Dira och Sopal på landkontoren Utfallet av e-learningprojektet FLERÅRSÖVERSIKT Bidrag Sida Civsam (mkr) 186,7 189,5 201,6 194,7 204,6 Bidrag andra enheter Sida (mkr) 47,9 74,8 80,8 62,3 54,5 Övriga bidrag (mkr) 9,1 18,7 10,7 6,2 2,2 Medlemsavgifter (mkr) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 Antal medlemmar Antal anställda Sverige Antal anställda landkontor Antal landkontor Antal givare De totala kostnaderna före finansiella poster uppgick till 245,5 mkr (284,4). Av detta avsåg 229,7 mkr (268,6) ändamålskostnader varav största delen, 70,2 procent (58,0) var bidrag till andra enskilda organisationer i Sverige. Totalt under 2014 har 161,3 mkr (156,0) utbetalats till 200 (206) utvecklings- och informationsprojekt som beviljats till 131 (130) svenska organisationer. Totalt var 52 (57) av organisationerna motsvarande 40 procent (44) medlemmar i Forum Syd. De administrativa kostnaderna uppgick till 15,6 mkr (15,2) vilket utgör 6,3 procent (5,3) av de totala kostnaderna. Programverksamheten i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa uppgick till 38,3 mkr (79,3) eller 16,7 procent (29,5) av ändamålskostnaderna. Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader 6, Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

20 BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS BELOPP I TKR NOT BELOPP I TKR NOT BELOPP I TKR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Inventarier EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Reserver Balanserat kapital Summa eget kapital Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Avskrivningar Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Kursdifferens i likvida medel Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Långfristiga värdepappersinnehav Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av skulder Försäljning av anläggningstillgångar Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 75 I resultatet ingående ändamålsbundna medel Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristig placering Skuld erhållna ej nyttjade bidrag för återbetalning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Skuld utan resultatpåverkan Summa justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassamedel Banktillgodohavanden Summa Kassa och bank Årets kassaflöde Summa omsättningstillgångar Likvida medel vid årets början SUMMA TILLGÅNGAR Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan 2015 2017 2015 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT A. FORUM SYDS STÄLLNINGSTAGANDEN KRING MILJÖ OCH KLIMAT 1. Civilsamhällets betydelse för en ekologiskt hållbar utveckling 2. Staters ansvar för att tillgodose marginaliserade

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Innehåll. Det här är Forum Syd 3. Ordföranden har ordet 4. Forum Syds styrelse 4. Generalsekreteraren har ordet 5. Forum Syds biståndsarbete 6

Innehåll. Det här är Forum Syd 3. Ordföranden har ordet 4. Forum Syds styrelse 4. Generalsekreteraren har ordet 5. Forum Syds biståndsarbete 6 2012 Årsrappor t. Innehåll. Det här är 3 Ordföranden har ordet 4 s styrelse 4 Generalsekreteraren har ordet 5 s biståndsarbete 6 som förmedlare av bistånd 8 Påverkan & opinion 10 i världen 14 Förvaltningsberättelse

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Introduktion: Demokrati och rättigheter i utvecklingssamarbetet

Introduktion: Demokrati och rättigheter i utvecklingssamarbetet Introduktion: Demokrati och rättigheter i utvecklingssamarbetet Det här är en kortfattad introduktion i arbete för demokrati och rättigheter för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon Policy paper Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon República Argentina har en hög utbildningsstandard för både kvinnor och män, jämställdheten mellan män och kvinnor håller också

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Strategidokument 2009-2011

Strategidokument 2009-2011 Strategidokument 2009-2011 Antaget av Erikshjälpens styrelse 23 januari 2009 Inledning I barns drömmar finns en inneboende kraft som kan förändra världen. När jag blir stor ska jag. Med rätt stöd kan denna

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/ Så räddar bistånd liv Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel på hur redan utsatta människor skulle drabbas. Regeringen överväger att öka avräkningarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Latinamerikagruppernas. policy. f ö r f o l k l i g t i n f l y t a n d e

Latinamerikagruppernas. policy. f ö r f o l k l i g t i n f l y t a n d e Latinamerikagruppernas policy f ö r f o l k l i g t i n f l y t a n d e Latinamerikagrupperna:s politiska plattform Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer