Gemensamma aktiviteter KLM och Lantmäteriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma aktiviteter KLM och Lantmäteriet"

Transkript

1 Gemensamma aktiviteter K och Lantmäteriet Aktivitet Deltagare K Kontaktperson Lantmäteriet F-DIVISIONEN Processnätverk Lisa Bondesson, Tage Gustafson Kalmar Åsa Kallin, Örnsköldsvik Daniel Strand, Tidsperiod Ersättning via / Planerad tid Nedlagd tid Nytt Fastighetsprogram Förstudie Peter Nyström, Skövde Cecilia Gran, Referensperson Eleonore Åkerlund, Karlskoga Referensperson Martin Andrée Örjan Sandström, projektledare Maj 2012 december 2012 Mobila stöd Emelie Ulander Gille, Örebro Martin Andrée Rikard Eriksson, projektledare Löpande Mina fastighetsärenden Erika Eek, Landskrona Ev Referensperson Martin Andrée Jonas Anveden, projektledare April 2012 Juni 2013 Kvalitetsgranskning av förrättningar år 2012 Christel Landström, Karlstad Gösta Jönsson, Inger Magnusson, Skövde Peter Wiström SPF Sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess Gunilla Thorvaldsson, Kalmar, referensgruppen Ewa Swensson Taxegrupp Karin Holmström, Göteborg Stefan Olsson Användarstödet Marcus Sollvén, Lund Britt Inger Karlsson, Linköping Bengt Eurenius I-DIVISIONEN Planbristgruppen Paul Andersson, Helsingborg Birgitta Jansson

2 FILL Förvaltningsgrupp Informationssamverkan Länsstyrelserna och Lantmäteriet Håkan Lindén, Kristianstad Pär Hollander EN Registerkarta Marianne Leckström, Sune Jonsson, Stockholm Paul Andersson, Helsingborg Olof Olsson April december 2012 Kvalitetsutveckling fastighetsinfo Tom Brantheim, Katarina Johansson, Växjö Birgitta Jansson Maria Mäki Uppbyggnad, insamling, laddning o ajourhållning av K-data i NDRK Utses av resp. K Birgitta Jansson Maria Mäki UTBILDNING Utbildning och branschdagar Mattias Berggrund, Umeå Sammanhållande Patrik Larsson, Kristianstad Lisa Bondesson, Kalmar Liselotte Sjöberg o Lärare F programmet/ Lantmäteriakademin Mikael Jarle, Linköping Samordnare Therese Johnson, Örebro Åsa Kallin, Örnsköldsvik Kristina Haag ÖVRIGT Beskrivning av Gemensamma aktiviteter K och Lantmäteriet Processnätverk (Tage Gustafson) Ett nätverk för förändringssamordnare från respektive 8 chefsområden samt tre från K-kollektivet. Nätverket har till huvuduppgift att prioritera vilka förbättringar som ur F-kontorens/Ks synvinkel bör göras till stöd för Lantmäterimyndigheternas verksamhet. Nätverket ska stödja linjecheferna i förändringsarbete avseende lantmäteriförrättningsprocessen och fungera som en länk mellan de regionala ledningsgrupperna/k styrgrupp och FQ. Nätverket hanterar alla fyra leveransprocesserna, lantmäteriförrättning, uppdrag, fristående registrering och rådgivning. Processnätverket leds av Processamordnaren för Lantmäteriförrättning Tage Gustafsson, FQ.

3 Nätverksarbetet beräknas ta dagar per år när det gäller det gemensamma arbetet. Varje medlem lägger därutöver ned varierande mängd tid för arbete inom den egna organisationsdelen. Nytt Fastighetsprogram (Martin Andrée, Örjan Sandström projektledare) Arbetet med nytt fastighetsprogram under 2012 innebär ett deltagande i planeringen inför genomförandet av utveckling gällande handläggningsstöd och nytt register. Under 2012 skall en plan för genomförandet tas fram, i samband med det behöver vi arbeta med att definiera vilken målbild vi vill uppnå med utvecklingen och hur ett genomförande bör se ut. I planeringsarbetet finns utrymme för 1 deltagare från K som medverkar i den operativa planeringen, som kan arbeta med programplaneringen under ca dagar fördelade mellan mitten av maj till december. Därutöver efterfrågas även 2 referenspersoner som kan bidra med att granska framtaget material samt eventuellt delta vid enstaka workshops under hösten. Uppskattad tidsåtgång ca16 timmar var totalt. Mobila stöd (Martin Andrée, Rikard Eriksson projektledare) 1 referensperson som kan svara på frågor som skickas ut gällande mobila stöd samt vid framtagning av mobila appar kan bidra som beta testare. Mina fastighetsärenden (Martin Andrée, Jonas Anveden projektledare) 1 projektdeltagare som kan bidra i fördjupningen av Frans-kravställning samt testning vid utveckling av e- tjänster för fastighetsbildning ca 5 persondagar. Kvalitetsgranskning av förrättningar år 2012 (Peter Wiström) I kvalitetsarbetet för förrättningsverksamheten ingår bl.a. kvalitetsgranskning av registrerade förrättningar. På Insikten/Utsikten beskrivs det på följande sätt: "Rikstäckande kvalitetsgranskningar genomförs på samma sätt som tidigare för ett urval av förrättningar och då i efterhand. För närvarande planeras granskningar vart tredje år." Kvalitetsgranskningen av förrättningar år 2012 är planerad att ske under perioden september - december. Granskninen görs i digitala akter i Arken (det digitala arkivet) och i AutoKa-Vy eller motsvarande lokalt kartsystem på K. Granskningen utförs av expertgranskare (erfarna förrättningslantmätare) från lantmäteriet centralt, de statliga lantmäterigrupperna och K. Totalt planeras 950 förrättningar att granskas på 38 lantmäterigrupper/k med fördelningen 725 förrättningar på 29 statliga lantmäterigrupper och 225 förrättningar på 9 K, dvs. 25 granskade förrättningar per grupp/k. Granskningen görs m.hj.a. ett frågeschema med ja/nej-frågor på liknande sätt som tidigare granskningar. Resultatet planeras att sammanställas i en rapport och redovisa utfallet totalt, för de statliga lantmäteriet och för K. SPF (Ewa Swensson) Sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess - dec 2015 Samordning av detaljplanering och fastighetsbildning och Boverksprogram Stöd för geometristöd i Utsikten (fd ArcCadastre) (Staffan Lindgren, Nore Eriksson, Katarina Johansson, Göran Carlsson, Lennart Johansson) Geometristöd i Utsikten är en av Lantmäteriet driftad systemlösning av programvaran ArcCadastre som är specialanpassad för fastighetsbildningsverksamhet. Applikationen har en koppling mot Trossen och ersätter/kompletterar en del funktioner i Trossen såsom marktilldelning mm. ArcCadastre bygger på programvaruplattformen ArcGIS ifrån ESRI.

4 Systemlösningen har hittills bara funnits i pilotdrift hos vissa K men arbetsgruppen har nu som uppdrag att ta fram ett driftsavtal som ska föredras och godkännas av K styrgrupp den 19 september. Parallellt med detta arbete har Lantmäteriet påbörjat ett intern projekt som ska underlätta införandet hos K. Taxegrupp (Stefan Olsson, Gunnar Ersbo, Kjell Alexandersson) Arbetsgruppen bereder underlag för eventuell ny taxa samt gör uppföljningar på hur den innevarande taxan fungerar. Gruppen bereder även underlaget som skickas in till ESV efter beslut i Lantmäteriets styrelse. Användarstödet (Bengt Eurenius) Användarstödet ger telefon- och mail-support avseende (främst) handläggningen av lantmäteriförrättningar till K och S. Stödet har tre delar, tillika val när man ringer dit. Dessa är Trossen och övriga handläggningsfrågor, ArcCadastre samt övriga geometrifrågor och fastighetsrättsliga frågor. Stödet är bemannat under arbetstid, med undantag av fastighetsrättsliga frågor som bemannas under förmiddagarna. Alla tre delarna har s.k. baksupporter, som hjälp till första linjens support för mer komplicerade frågor eller frågor som tar längre tid att besvara. I stödet arbetar både personal från S och K. Vi ser gärna att fler medarbetare från K deltar i användarstödet. Två anställda på kommunala lantmäteriet, Linköping och Lund deltar i Användarstödsarbetet. En i Trossen- och den andra i ArcC-stödet. De har möjlighet att delta i användarstödsmöten som sker över telefon eller videolänk en gång i månaden. Dessutom träffas alla stödpersoner en gång om året i Gävle under en endagsträff. Planbristgruppen (Birgitta Jansson) Planbristgruppens främsta uppgift är att ta fram vilka fel och brister i fastighetsregistrets planinformation (i textdelen såväl som i registerkartan) som måste åtgärdas innan övergången till en ny lagringsmiljö. Gruppen tar även upp ändra kvalitetsbrister i fastighetsregistrets planinformation som bör åtgärdas, bl.a. i samarbete med kommunerna. I planbristgruppen ingår en deltagare från K. FILL (Pär Hollander) Förvaltningsgrupp Informationssamverkan Länsstyrelserna och Lantmäteriet Grupp som förvaltar processerna för informationsutbyte mellan länsstyrelserna och Lantmäteriet. Gruppen jobbar också aktivt med informationskvalitet. K som registerförare i FR är en viktig aktör som adjungerats till gruppen. EN Registerkarta (Olof Olsson) Gemensam arbetsgrupp med målsättning att under 2012 ta fram en handlingsplan för att uppfylla regeringens krav (uppdrag i lantmäteriets regleringsbrev) rörande en samlad och (kontinuerligt) uppdaterad digital registerkarta ingående i fastighetsregistret. Från K medverkar två personer samt en person från. Kvalitetsutveckling fastighetsinfo (Birgitta Jansson och Maria Mäki) Utöver arbetet med att samla in analysera och lagra K:s registerkartedata bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling fastighet, som rör fastigheter, rättigheter och gemensamhetsanläggningar i fastighetsregistret (i textdelen såväl som i registerkartan). Kvalitetsutveckling fastighet bedrivs enligt kvalitetsplaner som utgör grunden för de åtgärdsplaner som tas fram för respektive K. K har två referenspersoner i framtagandet av kvalitetsplaner och åtgärdsplaner. Uppbyggnad, insamling, laddning och ajourhållning av K-data i NDRK (Birgitta Jansson och Maria Mäki) Uppbyggnad av den nationella digitala registerkartan (NDRK) pågår fortfarande inom flertalet K. Fastighetsindelningen är i princip klar och just nu satsas mest resurser på rättigheter och i viss mån planer. Ajourhållningen blir i allt högre grad kontinuerlig genom ökad användning av Bryggan eller geometristödet i Utsikten. Lantmäteriets ersättningar till K för detta arbete regleras genom avtal för NDRK. Utbildning och branschdagar (Mattias Berggrund och Liselotte Sjöberg) Arbetsgruppen skall fungera som spindlar i nätet när det gäller medverkande på relevanta högskolors branschdagar genom att se till att bemanna arbetsmarknadsdagar med personal både från kommunala lantmäterimyndigheter och Lantmäteriet med, i första hand, lokal förankring. Även yngre målgrupper kan bli aktuella. Gruppen skall arbeta mot högskolorna där program inom lantmäteri ges, för att belysa vårt behov av

5 kvalificerade utbildningar. Gruppen kan även fungera som kontaktgrupp mot högskolor som vill starta lantmäteriutbildningar. Lärare F programmet/ Lantmäteriakademin (Kristina Haag och Mikael Jarle) Lärare från K har bidragit med undervisning i F-programmet. Lantmäteriakademin är positiv till fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan S och K. I dagsläget finns lärare från K med i en av Akademins kurser.

6 KVALITETS- Bengt Hellberg Borås GRANSKNING av förrättningar Morgan Nyberg Karlstad År 2009 Christel Landström Karlstad Lina Högberg Eddie Carlsson Göteborg FRANS Maria Runhem Örebro Workshop Christer Bylund Halmstad Jan Wingstedt Jönköping Stefan Petersson Örebro Jerry Sandin Borås Anders Carlström Västerås N iklas Näsén Sabina Bernhard Kalmar Johan Karmalm Göteborg Lars Lind Umeå Per Lindblad Uppsala Serviceavtalet Gösta Jönsson Nils Blohm Huddinge Marianne Leckström FILUR Nils Blohm Huddinge Anders Carlström Västerås Eddie Larsson Gävle AVSLUTADE PROJEKT Kontaktperson Lantmäteriet Kravstudie informationsförsörjning Niklas Näsén David Ivarsson Henrik Trofast Björn Dannerby Borås Stockholm Växjö FRANS- PENG Maria Runhem Örebro Analys Vision 2020 Karina Liljeroos Västerås Gunilla Thorvaldsson Kalmar LINA Phebe Eklund Jönköping MBK Conny Thorvaldsson Kalmar Niklas Näsén Förändringsledning Lisa Bondesson Kalmar Martin Andrée Åsa Kallin Örnsköldsvik

7 Arken-avtal Lena Hugosson Sundsvall Staffan Lindgren Karina Liljeroos Västerås Lennart Sundström Stöd för geometrihantering i Utsikten (fd ArcCadastre) Nore Eriksson Göteborg Staffan Lindgren Katarina Johansson Växjö Göran Carlsson Uddevalla Lennart Johansson Varberg F-div mål o visionsarbete Yvonne Mickels, Sammanhållande Cecilia Gran Mattias Berggrund Eleonore Åkerlund Sandviken Umeå Karlskoga Märit Walfridsson

NYHETSBREV NUMMER 1 2012 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET

NYHETSBREV NUMMER 1 2012 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET NYHETSBREV NUMMER 1 2012 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET Kommunerna och Lantmäteriet i tajtare samverkan - Svensk GEOprocess för effektivare informationsförsörjning med enhetliga geodata Kom till vår

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö

Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö Rapport 2012:2 REGERINGSUPPDRAG Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev Harmonisering av kommunernas planarbete i digitalmiljö -

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Så blir vi bättre tillsammans Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Det här är benchmarking-nätverket För tio år sedan började fyra kommuner samarbeta om benchmarking i lantmäteriverksamheten.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Avdelning Stockholm Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet... 3 2 Ledning och organisation... 7 3 Medlemsutveckling... 13 4 Uppföljning av kongressens strategier... 17 6

Läs mer

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024

KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN. Dnr: MBN 2011-0024 KART, MÄT & GIS VERKSAMHETSPLAN FÖR KART- OCH MÄTENHETEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2011 Dnr: MBN 2011-0024 Verksamhetsplanen ska vara ett styrande dokument för kart- och mätverksamheten

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Artportalen 2011 (inkl AP2)

Artportalen 2011 (inkl AP2) 1 (11) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Tel: 0708-16 69 42 wilhelm.dietrichson @naturvardsverket.se UPPDRAGSBESKRIVNING 5.1 2011-02-10 Dnr 235-xxxx-xx Nl bilaga x Artportalen

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Förstudie för verksamt.se/kommun

Förstudie för verksamt.se/kommun SLUTRAPPORT 1.1 2015-08-17 Dnr 14/6691: 1 (61) Bengt Svenson Avdelningen för digitalisering, SKL Anders Persson, Governo Sofie Arvidsson, Governo Förstudie för verksamt.se/kommun Förutsättningar för kommunerna

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer