Vägledning för e-hälsa i kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för e-hälsa i kommunen"

Transkript

1 Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Läsanvisning Syfte Beskrivning av e-hälsa Behov av organisation och övergripande styrning Faktorer att förhålla sig till Juridik Informationssäkerhet Förändringsarbete Budgetprocess och verksamhetsplanering Affärsmodell för e-hälsa Förvaltningsplanering Ta fram strategisk plan för e-hälsa Analysera Utforma Realisera strategi och följa upp Genomföra och utvärdera Vägledning för e-hälsa i kommunen 1(15)

3 Sammanfattning På uppdrag av IT-forums styrgrupp för e-hälsa har Vägledning för e-hälsa i kommunen tagits fram. Tanken är att vägledningen ska ge ett handfast stöd i arbetet med att utveckla en socialtjänst som ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vägledning för e-hälsa i kommunen beskriver steg-för-steg hur kommunen kan gå tillväga för att ta fram och implementera en strategisk plan för e-hälsa. e-hälsa är en relativt ny företeelse och ett komplext område som består av både regionala och nationella tjänster där utvecklingen sker i snabb takt. Nya användningsområden, applikationer och tjänster tas hela tiden fram och dessutom byggs IKT (Informations- och kommunikationsteknik) in i allt fler produkter, t ex trygghetslarm och apparatur för egenkontroll. Strategisk planering och förvaltning av området e-hälsa ställer nya krav på kommunen. För att lyckas skapa ett effektivt arbetssätt och utveckling inom området e-hälsa bör det finnas: en förankring, delaktighet och förståelse hos alla berörda parter; politisk-, kommunledning- tjänstemanna- och förvaltningsledningsnivå samt medarbetare en tydlig och förankrad organisation för ledning och styrning en tydlig och förankrad styrmodell, med väl beskrivna roller och ansvarsfördelning en organisation som är bemannad tvärfunktionellt då e-hälsa berör olika verksamhetsområden och funktioner etablerade former för samarbete; inom kommunens verksamheter, regionalt och nationellt förståelse i ledningen för att arbetet kommer leda till verksamhetsutveckling och att resurser behövs för förändringsarbete Vägledning för e-hälsa i kommunen 2(15)

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund IT-forums styrgrupp för e-hälsa har beställt en vägledning som ska tillvaratar digitaliseringens möjligheter och ge ett handfast stöd i arbetet med att utveckla socialtjänsten till en verksamhet som nyttjar tekniken till att ge service och skapa möjlighet till delaktighet för invånarna. Utvecklingen behöver ta hänsyn till juridik, etik, ekonomi, säkerhet och förvaltningsbarhet (IT-forum verksamhetsplan 2014). 1.2 Läsanvisning Vägledning för e-hälsa i kommunen är indelad i fem kapitel. Kapitel ett innehåller bakgrund, syfte och ger en kort beskrivning av e-hälsoområdet. De följande fyra kapitlen ger läsaren en steg-för-steg handledning i arbetet med att etablera strategisk planering för e-hälsa. I kapitel två beskrivs hur kommunen behöver organisera sig och de styrmekanismer som kan behövas för att skapa ett effektivt arbetssätt. I kapitel tre redogörs för de faktorer som kommunen behöver ta hänsyn till i detta arbete. I kapitel fyra beskrivs hur planeringen går till, från nulägesanalys till att utforma en strategisk plan. Slutligen i kapitel fem redogörs för hur strategierna realiseras och den styrning som krävs, samt hur utvärdering av måluppfyllnad mm sker. Målgrupp Vägledning för e-hälsa i kommunen riktar sig till dem inom kommunen som kan behöva beakta e-hälsoområden på strategisk- och/eller ledningsnivå, t ex chefer och ledningsgrupper inom kommunen. 1.3 Syfte Vägledning för e-hälsa i kommunen syftar till ge kommunen ett stöd i arbetet med att införa strategisk styrning av e-hälsoområdet. Kommunen har sannolikt en egen metod för detta, eventuellt kan den behöva anpassas för att införa strategisk styrning av e-hälsa. Vägledning för e-hälsa i kommunen används på strategisk nivå som ett styrande dokument, som komplement finns vägledningar på operativ nivå (projekt- och uppdragsnivå). Vägledning för e-hälsa i kommunen 3(15)

5 Arbetet med att ta fram och genomföra en strategisk plan består av två faser: Planera och Styra. Processen är iterativ, vilket innebär att planen behöver justeras och återgå till planering om det inträffar händelser som påverkar den fastställda planen, t ex nya initiativ (behov, krav) eller större avvikelser. Den strategiska planen bör även revideras regelbundet för att anpassa målen till förändringar i omgivningen. Under Planera-fasen utarbetas och fastställs den strategiska planen för e- hälsa. Styra-fasen syftar till säkerställa måluppfyllnad. 1.4 Beskrivning av e-hälsa Följande beskrivning av e-hälsa finns att läsa på SKLs hemsida e-hälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Området e-hälsa bör ses ur ett sammanhållet individ- och livshändelseperspektiv. Individens behov följer inte myndighet eller organisatoriska gränser utan skär tvärs igenom. Det är angeläget att samordna arbetet med alla aktörer (på nationell, regional och lokal nivå). Exempel: när en person pga. ålder eller sjukdom inte längre klara sig själv ska många kontakter tas med flera olika huvudmän. Genom att kommun och landsting samordnar sin digitala service, ansöka om bistånd, beställa tid hos läkare osv, skapas bra överblick över samtliga pågående kontakter/ärenden. Exempel på funktioner och tjänster inom e-hälsoområdet är: Vård och omsorgssystem/journalsystem/verksamhetssystem Mobila lösningar Vårdplanering via videoteknik Interaktiva e-tjänster: 1177 Vårdguiden, UMO.se, ansökningar, självskattningar Socialrådgivning på nätet Kvalitetsregister Nationell informationsstruktur och Nationellt fackspråk Vaccinationsregister Vägledning för e-hälsa i kommunen 4(15)

6 Digitala tjänster i hemmet: trygghetslarm, påminnelselarm, tillsyn och kommunikation HälsaFörMig * Nationellt ordinationsverktyg Pascal och Nationell patientöversikt (NPÖ) 2 Behov av organisation och övergripande styrning Genomföra och etablera en e-hälsostrategi bör betraktas som verksamhetsutveckling. För att skapa effektiv styrning och uppnå största nytta bör det vara verksamheten som ansvarar och driver arbetet. e-hälsa berör olika verksamhetsområden och funktioner så det är viktigt att bemanna organisationen för styrning och ledning tvärfunktionellt. Kommunen har sannolikt en styrmodell och ordinarie organisation för ledning, eventuellt behöver anpassningar för e-hälsoområdet göras. Nedan beskrivs förslag på modell för styrning och ledning. Strategisk nivå - beslutande På denna nivå fattas beslut baserat på den beredande gruppens rekommendationer. Sammansättningen av denna styrgrupp bör vara tvärfunktionellt, t ex förvaltningschef/-er, IT-chef/-er och säkerhetschef. Taktisk nivå beredande Består av en arbetsgrupp som ansvarar för att planera och genomföra e-hälsostrategin på övergripande nivå och följa upp resultat. Arbetsgruppen * HälsaFörMig är ett personligt hälsokonto som ska erbjudas den enskilde för att kunna överblicka och lagra sin egen hälsoinformation. Projektet drivs av e-hälsomyndigheten på uppdrag av Socialdepartementet (https://projektet.halsaformig.se/) Vägledning för e-hälsa i kommunen 5(15)

7 leds av e-hälsosamordnare, bemannas med företrädare från ledning, verksamhet, IT, säkerhet, kommunikatör eller likande funktion. Operativ nivå - produktion Bemanning avgörs vid uppstart av respektive projekt eller uppdrag och kan förändras över tid. Projekten rapporterar kontinuerligt status till ledningsgruppen på strategisk nivå. 3 Faktorer att förhålla sig till Det finns vissa givna förhållanden och faktorer som måste följas och som påverkar utformandet och genomförandet av den strategiska planen för e- hälsa. Som informationsägare har kommunen ett informationssäkerhetsansvar, vilket innebär ett ansvar över att informationen endast utbyts med andra aktörer i enlighet med gällande lagar och regelverk. Kommunen har sannolikt ett flertal policys, regelverk och rutiner som ska säkerställa att lagar följs. Dessa behöver man ta hänsyn till vid etablering av e-hälsa, eventuellt behöver anpassningar göras. Vägledning för e-hälsa i kommunen 6(15)

8 3.1 Juridik Det är viktigt att beakta det juridiska perspektivet tidigt i processen, eftersom regler och lagrum kan styra och begränsa tänkt genomförande. Framförallt är de följande regler och lagrum som man behöver ta hänsyn till: Offentlighets och sekretesslagen (OSL) Personuppgiftslagen (PUL) Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) Många upplever att de är svårt att veta vad som är lagligt. Utredningen Rätt information på rätt plats i rätt tid har tagit fram ett förtydligande och en vägledning för att skapa förståelse över vad som är tillåtet inom dagens lagstiftning, se presentationen Frågor och Svar. 3.2 Informationssäkerhet För att kunna leva upp till gällande lagstiftning och föreskrifter, samt för att kunna värna den personliga integriteten måste rätt nivå på informationssäkerhet säkerställas. Kommunens policy och ledningssystem för informationssäkerhet ska/bör beaktas, eventuellt behöver anpassningar göras för e-hälsoområdet. Genom att säkerställa rätt nivå på informationssäkerhet skapas möjlighet till att upprätthålla önskad nivå av sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Vid elektroniskt informationsutbyte förutsätts att varje organisation tar ansvar för sin del och att berörda aktörer tillgodoser krav på säkerhetsnivåer. Följande aktiviteter bör/ska göras för e-hälsoområdet: Informationsklassificering, risk- och sårbarhetsanalyser bör/ska genomföras för att säkerställa att rätt nivå på skydds- och säkerhetsåtgärder tillämpas Ta fram regelverk och rutiner för åtkomstkontroll Ta fram regelverk och rutiner för logghantering och spårbarhet Verksamheten behöver ta fram och/eller anpassa sina rutiner för de nya tjänsterna Det finns behov av ökad kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller för informationssäkerhet och informationshantering. Ledning och verksamhet behöver känna till och förstå: - vilka risker som användning av modern teknik kan innebära - vilket ansvar man har Vägledning för e-hälsa i kommunen 7(15)

9 Som ett stöd i arbetet med informationssäkerhet och informationshantering i en starkt digitaliserad tillvaro har IT-forum tagit fram principer för samverkan som beskrivs i dokumentet De 16 principerna för samverkan II (IT-forum ). Principerna för samverkan tar fasta på informationens rörlighet och har som yttersta mål att i varje tillfälle värna om den personliga integriteten. 3.3 Förändringsarbete Implementation av en e-hälsostrategi bör betraktas som verksamhetsutveckling vilket medför ett omfattande förändringsarbete. Detta ställer krav på förändringsledning och verksamhetens förmåga att bemöta förändringar. Framgångsfaktorer för att lyckas med ett varaktigt förändringsarbete är en ledning som är kunnig, informerad och engagerad. 3.4 Budgetprocess och verksamhetsplanering Kommunens budget- och verksamhetsplaneringsprocess innehåller oftast en långsiktig och en mer kortsiktig planering. Arbetet inom e-hälsoområdet bör precis som alla andra projekt hanteras i ordinarie budgetarbete. Samordning bör ske med den funktion som ansvarar för e-hälsoområdet vad gäller prioriteringar etc. 3.5 Affärsmodell för e-hälsa Samverkan inom området e-hälsa mellan olika organisatoriska enheter i kommunen och privata aktörer kan öka komplexiteten att ta fram finansieringsformer. En affärsmodell för e-hälsa bör finnas eller tas fram. I denna definieras sådant som hur kravställande på privata parter ska skötas samt hur ansvar ska fördelas och uppföljning göras. 3.6 Förvaltningsplanering En övergripande förvaltningsplanering av kommunens hela e-hälsoområde med tydligt definierade roller, ansvar och modell för leverantörsstyrning. Finns möjligheter till samarbete med andra kommuner i regionen för att minska kostnader eller öka tillgänglighet? Vägledning för e-hälsa i kommunen 8(15)

10 4 Ta fram strategisk plan för e-hälsa Under Planera-fasen utarbetas och fastställs den strategiska planen för e-hälsa. Planera-fasen består av två delar Analysera och Utforma. Här kartläggs och analyseras kommunens nuläge, behov, krav, möjligheter och trender. Nyttor värderas och kostnader beräknas utifrån generella antaganden och e-hälsoområdet som helhet. 4.1 Analysera I denna del görs en grundläggande analys av kommunens status. Här skapas förutsättningar för att starta arbetet och anger ramarna för hur e-hälsostrategin kommer utformas. Nytta, inriktning och omfattning baseras på de analyser och kostnadsberäkningar som görs här Aktiviteter Nulägesanalys Vilka är våra förutsättningar? Vad gör kommunen redan och vad är planerat? Kommunenens status i redovisningen e-blomlådan kan ge information och vara underlag för diskussion. Juridiska förutsättningar och krav på informationssäkerhet. Tekniska riktlinjer. I vilken omfattning driver man ett organiserat arbete? Vad är beslutat, är det budgeterat och förvaltas det? Vision eller övergripande kommunprogram, e-strategier etc. Vad efterfrågar våra invånare? Kartläggning av alla inblandade aktörer i kommunen och beskrivning av vem som ansvarar för vad. Styrkor och svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) Vilka förutsättningar har kommunen för att utbyta information med andra kommuner, vårdgivare och myndigheter? Görs det på ett säkert och rationellt sätt? Vilka samarbetsformer finns inom kommunen och regionalt? Vilka nationella samarbetsformer finns, t ex SKL och Inera? Omvärldsanalys Vad finns för tjänster, hur används de och vilka är till nytta för oss? Vilka nationella tjänster finns eller är på gång? Vägledning för e-hälsa i kommunen 9(15)

11 Teknikutveckling, trender, samhällsutveckling (ekonomi, politik, lagar). Inriktning och omfattning Intressentanalys Behovsanalys (exempelvis en GAP-analys) Analys utifrån livshändelseperspektiv och processer Nyttokalkyl (exempelvis en PENG-analys) Prioritering, vilka insatser är vi tvingade att genomföra, vilka är valbara? Beakta kommungemensamma lösningar Beskriv strategiska val kring andra aktörer än kommunen Beakta juridiska möjligheter och begränsningar Beakta informationssäkerhet Finansiering och kostnader Till vilket pris? Vilken budget finns för e-hälsoarbetet att arbeta med? Kan man frigöra medel för utveckling? Finansieringsmodell, hur fördelas kostnader och intäkter mellan olika parter? Undersök möjlighet att ansöka om stimulansmedel, bidrag etc. Hänsyn till upphandlingsregler? Resultat Ett beslutsunderlag som redovisar status i kommunen, ger förslag på fortsatt arbete, samt beskriver resursbehov och ett underlag till budget. Underlaget ska fastställas innan nästa steg. 4.2 Utforma Här färdigställs den strategiska planen för e-hälsa, vad som ska uppnås och hur detta ska realiseras. Viktigt att skapa en plattform för strategiskt arbete inom e-hälsa och möjliggöra för övergripande styrning över tid. Var speciellt uppmärksam på vilka olika samarbetsformer som finns, inom kommunen, regionen, med privata utförare och nationellt. Hur och vem ansvarar för de ingående delarna i planen? En framgångsfaktor för att lyckas med att ta fram, förankra och skapa förståelse för strategierna är att involvera medarbetare med kunskap från flera olika områden och verksamheter. Rekommendationen är att bemanna tvärfunktionellt på alla nivåer och nyttja referensgrupper; t ex MAS, jurist eller andra stödfunktioner. Vägledning för e-hälsa i kommunen 10(15)

12 En viktig del i förankringsarbetet är att informera och kommunicera både internt och extern Aktiviteter Formulera mål Prioritera och bryt ner övergripande mål till kort- och långsiktiga mål. Vad ger störst nytta till minst insats? Vad är lågt hängande frukt? Tydliggör ansvarsfördelning och principer för styrning Organisation, ansvar och principer för övergripande styrning är centrala delar som behöver tas fram och beskrivas i planen. Ta fram organisation för styrning och ledning. Skapa en tydlig ansvarsfördelning; definiera och beskriv roller, ansvar och beslutsmandat. Ansvarig för: - den strategiska planen och dess framtagande - samordning, koordinering, prioritering och styrning - uppföljning (realisering av nytta) - förändringsledning och arbete Ta fram rutiner för när och hur planering och uppföljning av planen ska ske. Planering med längre perspektiv, t ex vart 3:e år, och årlig revidering av planen. Principer för hur kvalitet och måluppfyllnad ska mätas. Arbetsformer Former för ändringshantering, kvalitetssäkring, informationsspridning etc. Hur ska rapporteringen från projekt ske? Hur ofta? Ta fram en kommunikationsplan. Samarbetsformer Beakta och ta hänsyn till de samarbetsformer som finns inom kommunen och regionalt. Delar av arbetet berör andra delar av kommunens verksamheter och flera e-hälsofrågor drivs regionalt. Beakta och ta hänsyn till nationella samarbetsformer, t ex SKL och Inera. Beakta och ta hänsyn till samarbetsformer lokalt med privata aktörer och kommunala bolag. Förändringsbehov Beakta och ta hänsyn till om strategierna kommer driva fram förändring i verksamheten, processer eller organisation? Behov av resurser och kompetens om förändringsledning. Vägledning för e-hälsa i kommunen 11(15)

13 Aktiviteter Detaljerade handlingsplaner och strategier för att nå mål tas fram och beskrivs av ansvariga på operativnivå (i projekt och uppdrag). Ta fram en övergripande handlingsplan för de prioriterade områdena. Fördelning av budget per projekt? Finns det samband mellan aktiviteter (projekt)? Förvaltning och leverantörsstyrning Kommunen har sannolikt en förvaltningsmodell och förvaltning av e-hälsa behöver passas in där. Ansvar för överlämning till förvaltning har respektive projekt, på denna nivå beaktas förvaltning av området e-hälsa i sin helhet. Behöver anpassningar göras för förvaltningsobjektet e-hälsa: - nya system, nya funktioner, nya tjänster etc. Finansiering. Beakta samförvaltning, kan ge vinster för hela kommunen. Ansvar och metod för kontakt med, uppföljning av, samt eskalering till leverantör Resultat Arbetet ska resultera i en övergripande strategisk plan för e-hälsa, budgetunderlag för ingående projekt och/eller uppdrag samt förvaltning. Den strategiska planen för e-hälsa bör innehålla: bakgrund, mål och prioriteringar, organisation, arbets- och samarbetsformer, aktiviteter (övergripande handlingsplan), budget och förvaltning. Planen ska fastställas innan nästa fas. Vägledning för e-hälsa i kommunen 12(15)

14 5 Realisera strategi och följa upp Under Styra-fasen säkerställs måluppfyllnad, att genomföra och utvärdera planen är aktiviteter som pågår kontinuerligt och parallellt under längre tid. Arbetet med att realisera uppsatta mål bedrivs vanligtvis i form av flera projekt och/eller uppdrag. Övergripande styrning och koordinering av projekten är viktiga aktiviteter under denna fas. 5.1 Genomföra och utvärdera När den strategiska planen för e-hälsa är fastställd inleds arbetet med att genomföra strategierna. Projekt och uppdrag startas enligt plan. Genomförandet sträcker sig över en längre tidsperiod och att nå uppsatta mål kan ta lång tid. Planen behöver därför fortsatt uppföljning, återkoppling och regelbunden revideringen under resans gång. Aktiv övergripande styrning och koordinering av aktiviteter (projekt och uppdrag) under hela tidsperioden krävs. Denna fas utvecklar och driver fram förändringar i verksamhetens processer, som i sin tur kommer behöva resurser och kompetens om förändringsledning Aktiviteter Styra och revidera Målstyrning: planera, följa upp och återkoppla. Verifiera och eventuellt vidta åtgärder så att aktiviteter följer planen och når uppsatta mål. Hantera oförutsett, ändringshantering. Resurser kan behövas både i form av personal och finansiering. Följa upp förändring i verksamhetsprocesser och eventuellt vidta åtgärder. Omvärldsbevakning och se till att samarbeten och krav uppfylls. Regelmässig revidering av planen för att anpassa mål och omgivning. Utvärdera, beskriva förbättringsområden, gjorda erfarenheter och lärdomar. Vägledning för e-hälsa i kommunen 13(15)

15 Information, kommunikation och utbildning Informera både internt och externt om pågående och planerade aktiviteter och dess nyttor. Initiera dialog kring kvalitetssäkring och förbättringar med övriga kommuner i länet. Dialog med privata aktörer så att de är medvetna om vad som händer, kommande förändringar och krav. Kontinuerlig utbildning av ledning och verksamhet. Vägledning för e-hälsa i kommunen 14(15)

16 Kommunförbundet Stockholms Län Box 38145, Stockholm Södermalmsallén 36 Tel: Fax: Vägledning för e-hälsa E-post: i kommunen 15(15)

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Uppföljning av genomförda insatser 2014-2015 Planerade insatser 2016-2017 Antagen av Nätverket för ehälsa 2015-10-20 Antagen av ledningsgrupp för vård

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Presentation av utredningens förslag 10 september 2015 Karina Tellinger McNeil Utgångspunkter för utredningen Ändamålsenlig och säker informationshantering ökar

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Välkommen till frukostseminarium: Nytt samordningskansli

Välkommen till frukostseminarium: Nytt samordningskansli Välkommen till frukostseminarium: Nytt samordningskansli 2017-03-10 ehälsomyndighetens vision Riv barriärerna; tillsammans skapar vi bättre hälsa! Organisationer och processer är anpassade för det Förutsättningar

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson

Rutiner för säker roll och behörighet SLUTRAPPORT Version 1,0. Kalmar, Sakkunnig, Stephen Dorch. Projektledare, Ulrika Adolfsson SLUTRAPPORT Version 1,0 Kalmar, 2014-12-22 Sakkunnig, Stephen Dorch Projektledare, Ulrika Adolfsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets syfte... 3 1.2 Medverkande... 3 1.3 Privata

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Välkommen! IT-chefsnätverk 2014-02-19 Verksamhetsutveckling med stöd av IT E-Hälsadag SKL Projekt 2013 Information från dagen! Fortsättning 2014 SKL Strukturella förutsättningar Etablera Styrelse Regionala

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LIKA, it-tempen för socialtjänsten. Steg 1. Ledning Infrastruktur Kompetens Användning. Aktivitetsförsla g. Område Indikator

LIKA, it-tempen för socialtjänsten. Steg 1. Ledning Infrastruktur Kompetens Användning. Aktivitetsförsla g. Område Indikator Område Indikator Steg 1 Svar Aktivitetsförsla g L1 Det finns politiskt antagna mål för digitalisering som innefattar beskrivning av långsiktig nytta. handlingsplan eller strategi som är politiskt antagen

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Regional handlingsplan kommunal ehälsa

Regional handlingsplan kommunal ehälsa Regional handlingsplan kommunal ehälsa 2015 2018 ehälsa handlar om hur framtidens socialtjänst, vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Varför

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Policy för Piteå kommuns styrande dokument

Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy för Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy för Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen

B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen B-samordningsprojektet och behovsanalysprocessen 2016-01-19 Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@folkhalsomyndigheten.se Bakgrund Varför ett projekt om B-samordning Samordningen är komplicerad inom B- pga av

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument

Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-02-27 av Kommunfullmäktige 83 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid Tills

Läs mer

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Aktörsgemensamt CBRNE-möte 170126 Ingrid Nilsson Folkhälsomyndigheten Ingrid.nilsson@folkhalsomyndighetn.se 2016-12-19 Behovsanalysprocessen

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

SMART KOMMUN I NACKA: ÖPPEN OCH ENKEL

SMART KOMMUN I NACKA: ÖPPEN OCH ENKEL SMART KOMMUN I NACKA: ÖPPEN OCH ENKEL Omvärldstryck Minst 20 000 nya bostäder, 15 000 nya arbetsplatser skapas Äldre och lever längre Nya Nackabor Nya krav Uppdraget Smart-arbetet ska vara en pådrivande

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer