Vägledning för e-hälsa i kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för e-hälsa i kommunen"

Transkript

1 Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Läsanvisning Syfte Beskrivning av e-hälsa Behov av organisation och övergripande styrning Faktorer att förhålla sig till Juridik Informationssäkerhet Förändringsarbete Budgetprocess och verksamhetsplanering Affärsmodell för e-hälsa Förvaltningsplanering Ta fram strategisk plan för e-hälsa Analysera Utforma Realisera strategi och följa upp Genomföra och utvärdera Vägledning för e-hälsa i kommunen 1(15)

3 Sammanfattning På uppdrag av IT-forums styrgrupp för e-hälsa har Vägledning för e-hälsa i kommunen tagits fram. Tanken är att vägledningen ska ge ett handfast stöd i arbetet med att utveckla en socialtjänst som ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vägledning för e-hälsa i kommunen beskriver steg-för-steg hur kommunen kan gå tillväga för att ta fram och implementera en strategisk plan för e-hälsa. e-hälsa är en relativt ny företeelse och ett komplext område som består av både regionala och nationella tjänster där utvecklingen sker i snabb takt. Nya användningsområden, applikationer och tjänster tas hela tiden fram och dessutom byggs IKT (Informations- och kommunikationsteknik) in i allt fler produkter, t ex trygghetslarm och apparatur för egenkontroll. Strategisk planering och förvaltning av området e-hälsa ställer nya krav på kommunen. För att lyckas skapa ett effektivt arbetssätt och utveckling inom området e-hälsa bör det finnas: en förankring, delaktighet och förståelse hos alla berörda parter; politisk-, kommunledning- tjänstemanna- och förvaltningsledningsnivå samt medarbetare en tydlig och förankrad organisation för ledning och styrning en tydlig och förankrad styrmodell, med väl beskrivna roller och ansvarsfördelning en organisation som är bemannad tvärfunktionellt då e-hälsa berör olika verksamhetsområden och funktioner etablerade former för samarbete; inom kommunens verksamheter, regionalt och nationellt förståelse i ledningen för att arbetet kommer leda till verksamhetsutveckling och att resurser behövs för förändringsarbete Vägledning för e-hälsa i kommunen 2(15)

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund IT-forums styrgrupp för e-hälsa har beställt en vägledning som ska tillvaratar digitaliseringens möjligheter och ge ett handfast stöd i arbetet med att utveckla socialtjänsten till en verksamhet som nyttjar tekniken till att ge service och skapa möjlighet till delaktighet för invånarna. Utvecklingen behöver ta hänsyn till juridik, etik, ekonomi, säkerhet och förvaltningsbarhet (IT-forum verksamhetsplan 2014). 1.2 Läsanvisning Vägledning för e-hälsa i kommunen är indelad i fem kapitel. Kapitel ett innehåller bakgrund, syfte och ger en kort beskrivning av e-hälsoområdet. De följande fyra kapitlen ger läsaren en steg-för-steg handledning i arbetet med att etablera strategisk planering för e-hälsa. I kapitel två beskrivs hur kommunen behöver organisera sig och de styrmekanismer som kan behövas för att skapa ett effektivt arbetssätt. I kapitel tre redogörs för de faktorer som kommunen behöver ta hänsyn till i detta arbete. I kapitel fyra beskrivs hur planeringen går till, från nulägesanalys till att utforma en strategisk plan. Slutligen i kapitel fem redogörs för hur strategierna realiseras och den styrning som krävs, samt hur utvärdering av måluppfyllnad mm sker. Målgrupp Vägledning för e-hälsa i kommunen riktar sig till dem inom kommunen som kan behöva beakta e-hälsoområden på strategisk- och/eller ledningsnivå, t ex chefer och ledningsgrupper inom kommunen. 1.3 Syfte Vägledning för e-hälsa i kommunen syftar till ge kommunen ett stöd i arbetet med att införa strategisk styrning av e-hälsoområdet. Kommunen har sannolikt en egen metod för detta, eventuellt kan den behöva anpassas för att införa strategisk styrning av e-hälsa. Vägledning för e-hälsa i kommunen används på strategisk nivå som ett styrande dokument, som komplement finns vägledningar på operativ nivå (projekt- och uppdragsnivå). Vägledning för e-hälsa i kommunen 3(15)

5 Arbetet med att ta fram och genomföra en strategisk plan består av två faser: Planera och Styra. Processen är iterativ, vilket innebär att planen behöver justeras och återgå till planering om det inträffar händelser som påverkar den fastställda planen, t ex nya initiativ (behov, krav) eller större avvikelser. Den strategiska planen bör även revideras regelbundet för att anpassa målen till förändringar i omgivningen. Under Planera-fasen utarbetas och fastställs den strategiska planen för e- hälsa. Styra-fasen syftar till säkerställa måluppfyllnad. 1.4 Beskrivning av e-hälsa Följande beskrivning av e-hälsa finns att läsa på SKLs hemsida e-hälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare. Området e-hälsa bör ses ur ett sammanhållet individ- och livshändelseperspektiv. Individens behov följer inte myndighet eller organisatoriska gränser utan skär tvärs igenom. Det är angeläget att samordna arbetet med alla aktörer (på nationell, regional och lokal nivå). Exempel: när en person pga. ålder eller sjukdom inte längre klara sig själv ska många kontakter tas med flera olika huvudmän. Genom att kommun och landsting samordnar sin digitala service, ansöka om bistånd, beställa tid hos läkare osv, skapas bra överblick över samtliga pågående kontakter/ärenden. Exempel på funktioner och tjänster inom e-hälsoområdet är: Vård och omsorgssystem/journalsystem/verksamhetssystem Mobila lösningar Vårdplanering via videoteknik Interaktiva e-tjänster: 1177 Vårdguiden, UMO.se, ansökningar, självskattningar Socialrådgivning på nätet Kvalitetsregister Nationell informationsstruktur och Nationellt fackspråk Vaccinationsregister Vägledning för e-hälsa i kommunen 4(15)

6 Digitala tjänster i hemmet: trygghetslarm, påminnelselarm, tillsyn och kommunikation HälsaFörMig * Nationellt ordinationsverktyg Pascal och Nationell patientöversikt (NPÖ) 2 Behov av organisation och övergripande styrning Genomföra och etablera en e-hälsostrategi bör betraktas som verksamhetsutveckling. För att skapa effektiv styrning och uppnå största nytta bör det vara verksamheten som ansvarar och driver arbetet. e-hälsa berör olika verksamhetsområden och funktioner så det är viktigt att bemanna organisationen för styrning och ledning tvärfunktionellt. Kommunen har sannolikt en styrmodell och ordinarie organisation för ledning, eventuellt behöver anpassningar för e-hälsoområdet göras. Nedan beskrivs förslag på modell för styrning och ledning. Strategisk nivå - beslutande På denna nivå fattas beslut baserat på den beredande gruppens rekommendationer. Sammansättningen av denna styrgrupp bör vara tvärfunktionellt, t ex förvaltningschef/-er, IT-chef/-er och säkerhetschef. Taktisk nivå beredande Består av en arbetsgrupp som ansvarar för att planera och genomföra e-hälsostrategin på övergripande nivå och följa upp resultat. Arbetsgruppen * HälsaFörMig är ett personligt hälsokonto som ska erbjudas den enskilde för att kunna överblicka och lagra sin egen hälsoinformation. Projektet drivs av e-hälsomyndigheten på uppdrag av Socialdepartementet (https://projektet.halsaformig.se/) Vägledning för e-hälsa i kommunen 5(15)

7 leds av e-hälsosamordnare, bemannas med företrädare från ledning, verksamhet, IT, säkerhet, kommunikatör eller likande funktion. Operativ nivå - produktion Bemanning avgörs vid uppstart av respektive projekt eller uppdrag och kan förändras över tid. Projekten rapporterar kontinuerligt status till ledningsgruppen på strategisk nivå. 3 Faktorer att förhålla sig till Det finns vissa givna förhållanden och faktorer som måste följas och som påverkar utformandet och genomförandet av den strategiska planen för e- hälsa. Som informationsägare har kommunen ett informationssäkerhetsansvar, vilket innebär ett ansvar över att informationen endast utbyts med andra aktörer i enlighet med gällande lagar och regelverk. Kommunen har sannolikt ett flertal policys, regelverk och rutiner som ska säkerställa att lagar följs. Dessa behöver man ta hänsyn till vid etablering av e-hälsa, eventuellt behöver anpassningar göras. Vägledning för e-hälsa i kommunen 6(15)

8 3.1 Juridik Det är viktigt att beakta det juridiska perspektivet tidigt i processen, eftersom regler och lagrum kan styra och begränsa tänkt genomförande. Framförallt är de följande regler och lagrum som man behöver ta hänsyn till: Offentlighets och sekretesslagen (OSL) Personuppgiftslagen (PUL) Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) Många upplever att de är svårt att veta vad som är lagligt. Utredningen Rätt information på rätt plats i rätt tid har tagit fram ett förtydligande och en vägledning för att skapa förståelse över vad som är tillåtet inom dagens lagstiftning, se presentationen Frågor och Svar. 3.2 Informationssäkerhet För att kunna leva upp till gällande lagstiftning och föreskrifter, samt för att kunna värna den personliga integriteten måste rätt nivå på informationssäkerhet säkerställas. Kommunens policy och ledningssystem för informationssäkerhet ska/bör beaktas, eventuellt behöver anpassningar göras för e-hälsoområdet. Genom att säkerställa rätt nivå på informationssäkerhet skapas möjlighet till att upprätthålla önskad nivå av sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Vid elektroniskt informationsutbyte förutsätts att varje organisation tar ansvar för sin del och att berörda aktörer tillgodoser krav på säkerhetsnivåer. Följande aktiviteter bör/ska göras för e-hälsoområdet: Informationsklassificering, risk- och sårbarhetsanalyser bör/ska genomföras för att säkerställa att rätt nivå på skydds- och säkerhetsåtgärder tillämpas Ta fram regelverk och rutiner för åtkomstkontroll Ta fram regelverk och rutiner för logghantering och spårbarhet Verksamheten behöver ta fram och/eller anpassa sina rutiner för de nya tjänsterna Det finns behov av ökad kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller för informationssäkerhet och informationshantering. Ledning och verksamhet behöver känna till och förstå: - vilka risker som användning av modern teknik kan innebära - vilket ansvar man har Vägledning för e-hälsa i kommunen 7(15)

9 Som ett stöd i arbetet med informationssäkerhet och informationshantering i en starkt digitaliserad tillvaro har IT-forum tagit fram principer för samverkan som beskrivs i dokumentet De 16 principerna för samverkan II (IT-forum ). Principerna för samverkan tar fasta på informationens rörlighet och har som yttersta mål att i varje tillfälle värna om den personliga integriteten. 3.3 Förändringsarbete Implementation av en e-hälsostrategi bör betraktas som verksamhetsutveckling vilket medför ett omfattande förändringsarbete. Detta ställer krav på förändringsledning och verksamhetens förmåga att bemöta förändringar. Framgångsfaktorer för att lyckas med ett varaktigt förändringsarbete är en ledning som är kunnig, informerad och engagerad. 3.4 Budgetprocess och verksamhetsplanering Kommunens budget- och verksamhetsplaneringsprocess innehåller oftast en långsiktig och en mer kortsiktig planering. Arbetet inom e-hälsoområdet bör precis som alla andra projekt hanteras i ordinarie budgetarbete. Samordning bör ske med den funktion som ansvarar för e-hälsoområdet vad gäller prioriteringar etc. 3.5 Affärsmodell för e-hälsa Samverkan inom området e-hälsa mellan olika organisatoriska enheter i kommunen och privata aktörer kan öka komplexiteten att ta fram finansieringsformer. En affärsmodell för e-hälsa bör finnas eller tas fram. I denna definieras sådant som hur kravställande på privata parter ska skötas samt hur ansvar ska fördelas och uppföljning göras. 3.6 Förvaltningsplanering En övergripande förvaltningsplanering av kommunens hela e-hälsoområde med tydligt definierade roller, ansvar och modell för leverantörsstyrning. Finns möjligheter till samarbete med andra kommuner i regionen för att minska kostnader eller öka tillgänglighet? Vägledning för e-hälsa i kommunen 8(15)

10 4 Ta fram strategisk plan för e-hälsa Under Planera-fasen utarbetas och fastställs den strategiska planen för e-hälsa. Planera-fasen består av två delar Analysera och Utforma. Här kartläggs och analyseras kommunens nuläge, behov, krav, möjligheter och trender. Nyttor värderas och kostnader beräknas utifrån generella antaganden och e-hälsoområdet som helhet. 4.1 Analysera I denna del görs en grundläggande analys av kommunens status. Här skapas förutsättningar för att starta arbetet och anger ramarna för hur e-hälsostrategin kommer utformas. Nytta, inriktning och omfattning baseras på de analyser och kostnadsberäkningar som görs här Aktiviteter Nulägesanalys Vilka är våra förutsättningar? Vad gör kommunen redan och vad är planerat? Kommunenens status i redovisningen e-blomlådan kan ge information och vara underlag för diskussion. Juridiska förutsättningar och krav på informationssäkerhet. Tekniska riktlinjer. I vilken omfattning driver man ett organiserat arbete? Vad är beslutat, är det budgeterat och förvaltas det? Vision eller övergripande kommunprogram, e-strategier etc. Vad efterfrågar våra invånare? Kartläggning av alla inblandade aktörer i kommunen och beskrivning av vem som ansvarar för vad. Styrkor och svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) Vilka förutsättningar har kommunen för att utbyta information med andra kommuner, vårdgivare och myndigheter? Görs det på ett säkert och rationellt sätt? Vilka samarbetsformer finns inom kommunen och regionalt? Vilka nationella samarbetsformer finns, t ex SKL och Inera? Omvärldsanalys Vad finns för tjänster, hur används de och vilka är till nytta för oss? Vilka nationella tjänster finns eller är på gång? Vägledning för e-hälsa i kommunen 9(15)

11 Teknikutveckling, trender, samhällsutveckling (ekonomi, politik, lagar). Inriktning och omfattning Intressentanalys Behovsanalys (exempelvis en GAP-analys) Analys utifrån livshändelseperspektiv och processer Nyttokalkyl (exempelvis en PENG-analys) Prioritering, vilka insatser är vi tvingade att genomföra, vilka är valbara? Beakta kommungemensamma lösningar Beskriv strategiska val kring andra aktörer än kommunen Beakta juridiska möjligheter och begränsningar Beakta informationssäkerhet Finansiering och kostnader Till vilket pris? Vilken budget finns för e-hälsoarbetet att arbeta med? Kan man frigöra medel för utveckling? Finansieringsmodell, hur fördelas kostnader och intäkter mellan olika parter? Undersök möjlighet att ansöka om stimulansmedel, bidrag etc. Hänsyn till upphandlingsregler? Resultat Ett beslutsunderlag som redovisar status i kommunen, ger förslag på fortsatt arbete, samt beskriver resursbehov och ett underlag till budget. Underlaget ska fastställas innan nästa steg. 4.2 Utforma Här färdigställs den strategiska planen för e-hälsa, vad som ska uppnås och hur detta ska realiseras. Viktigt att skapa en plattform för strategiskt arbete inom e-hälsa och möjliggöra för övergripande styrning över tid. Var speciellt uppmärksam på vilka olika samarbetsformer som finns, inom kommunen, regionen, med privata utförare och nationellt. Hur och vem ansvarar för de ingående delarna i planen? En framgångsfaktor för att lyckas med att ta fram, förankra och skapa förståelse för strategierna är att involvera medarbetare med kunskap från flera olika områden och verksamheter. Rekommendationen är att bemanna tvärfunktionellt på alla nivåer och nyttja referensgrupper; t ex MAS, jurist eller andra stödfunktioner. Vägledning för e-hälsa i kommunen 10(15)

12 En viktig del i förankringsarbetet är att informera och kommunicera både internt och extern Aktiviteter Formulera mål Prioritera och bryt ner övergripande mål till kort- och långsiktiga mål. Vad ger störst nytta till minst insats? Vad är lågt hängande frukt? Tydliggör ansvarsfördelning och principer för styrning Organisation, ansvar och principer för övergripande styrning är centrala delar som behöver tas fram och beskrivas i planen. Ta fram organisation för styrning och ledning. Skapa en tydlig ansvarsfördelning; definiera och beskriv roller, ansvar och beslutsmandat. Ansvarig för: - den strategiska planen och dess framtagande - samordning, koordinering, prioritering och styrning - uppföljning (realisering av nytta) - förändringsledning och arbete Ta fram rutiner för när och hur planering och uppföljning av planen ska ske. Planering med längre perspektiv, t ex vart 3:e år, och årlig revidering av planen. Principer för hur kvalitet och måluppfyllnad ska mätas. Arbetsformer Former för ändringshantering, kvalitetssäkring, informationsspridning etc. Hur ska rapporteringen från projekt ske? Hur ofta? Ta fram en kommunikationsplan. Samarbetsformer Beakta och ta hänsyn till de samarbetsformer som finns inom kommunen och regionalt. Delar av arbetet berör andra delar av kommunens verksamheter och flera e-hälsofrågor drivs regionalt. Beakta och ta hänsyn till nationella samarbetsformer, t ex SKL och Inera. Beakta och ta hänsyn till samarbetsformer lokalt med privata aktörer och kommunala bolag. Förändringsbehov Beakta och ta hänsyn till om strategierna kommer driva fram förändring i verksamheten, processer eller organisation? Behov av resurser och kompetens om förändringsledning. Vägledning för e-hälsa i kommunen 11(15)

13 Aktiviteter Detaljerade handlingsplaner och strategier för att nå mål tas fram och beskrivs av ansvariga på operativnivå (i projekt och uppdrag). Ta fram en övergripande handlingsplan för de prioriterade områdena. Fördelning av budget per projekt? Finns det samband mellan aktiviteter (projekt)? Förvaltning och leverantörsstyrning Kommunen har sannolikt en förvaltningsmodell och förvaltning av e-hälsa behöver passas in där. Ansvar för överlämning till förvaltning har respektive projekt, på denna nivå beaktas förvaltning av området e-hälsa i sin helhet. Behöver anpassningar göras för förvaltningsobjektet e-hälsa: - nya system, nya funktioner, nya tjänster etc. Finansiering. Beakta samförvaltning, kan ge vinster för hela kommunen. Ansvar och metod för kontakt med, uppföljning av, samt eskalering till leverantör Resultat Arbetet ska resultera i en övergripande strategisk plan för e-hälsa, budgetunderlag för ingående projekt och/eller uppdrag samt förvaltning. Den strategiska planen för e-hälsa bör innehålla: bakgrund, mål och prioriteringar, organisation, arbets- och samarbetsformer, aktiviteter (övergripande handlingsplan), budget och förvaltning. Planen ska fastställas innan nästa fas. Vägledning för e-hälsa i kommunen 12(15)

14 5 Realisera strategi och följa upp Under Styra-fasen säkerställs måluppfyllnad, att genomföra och utvärdera planen är aktiviteter som pågår kontinuerligt och parallellt under längre tid. Arbetet med att realisera uppsatta mål bedrivs vanligtvis i form av flera projekt och/eller uppdrag. Övergripande styrning och koordinering av projekten är viktiga aktiviteter under denna fas. 5.1 Genomföra och utvärdera När den strategiska planen för e-hälsa är fastställd inleds arbetet med att genomföra strategierna. Projekt och uppdrag startas enligt plan. Genomförandet sträcker sig över en längre tidsperiod och att nå uppsatta mål kan ta lång tid. Planen behöver därför fortsatt uppföljning, återkoppling och regelbunden revideringen under resans gång. Aktiv övergripande styrning och koordinering av aktiviteter (projekt och uppdrag) under hela tidsperioden krävs. Denna fas utvecklar och driver fram förändringar i verksamhetens processer, som i sin tur kommer behöva resurser och kompetens om förändringsledning Aktiviteter Styra och revidera Målstyrning: planera, följa upp och återkoppla. Verifiera och eventuellt vidta åtgärder så att aktiviteter följer planen och når uppsatta mål. Hantera oförutsett, ändringshantering. Resurser kan behövas både i form av personal och finansiering. Följa upp förändring i verksamhetsprocesser och eventuellt vidta åtgärder. Omvärldsbevakning och se till att samarbeten och krav uppfylls. Regelmässig revidering av planen för att anpassa mål och omgivning. Utvärdera, beskriva förbättringsområden, gjorda erfarenheter och lärdomar. Vägledning för e-hälsa i kommunen 13(15)

15 Information, kommunikation och utbildning Informera både internt och externt om pågående och planerade aktiviteter och dess nyttor. Initiera dialog kring kvalitetssäkring och förbättringar med övriga kommuner i länet. Dialog med privata aktörer så att de är medvetna om vad som händer, kommande förändringar och krav. Kontinuerlig utbildning av ledning och verksamhet. Vägledning för e-hälsa i kommunen 14(15)

16 Kommunförbundet Stockholms Län Box 38145, Stockholm Södermalmsallén 36 Tel: Fax: Vägledning för e-hälsa E-post: i kommunen 15(15)

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Anteckningar SSVIT. Närvarande:

Anteckningar SSVIT. Närvarande: Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 20150224. kl. 9.0012.00 Lokal: Bommen på Gullbergsvass Konferenscentrum, Bergslagsgatan 6, Göteborg. Närvarande: Thomas

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Processtyrd verksamhetsutveckling Välfärd, Utbildning Kultur Fritid

Processtyrd verksamhetsutveckling Välfärd, Utbildning Kultur Fritid Processtyrd verksamhetsutveckling Välfärd, Utbildning Kultur Fritid Eva MK Hansson 2013-04-25 Utmaningar Ny SDN organisation Medborgarnytta - befolkningsperspektivet Likvärdighet Effektivitet Ny syn på

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009

Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö 2006 2009 Kontaktpersoner Stadsdelsförvaltning

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Minnesanteckningar styrgrupp E-hälsa 2014-06-04 Region Dalarna

Minnesanteckningar styrgrupp E-hälsa 2014-06-04 Region Dalarna Sida 1(5) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist 023-77 70 97 mona-lisa.lundqvist@regiondalarna.se Datum 2014-06-04 Minnesanteckningar styrgrupp E-hälsa 2014-06-04 Region Dalarna Närvarande: Åke Nygren, Leksands

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Redovisning av resultat

Redovisning av resultat Redovisning av resultat Tillståndshantering för färdtjänst NU- och BÖR- lägeskartläggning samt effekter Jan Törnebohm o Susanne Ribbing, 2009-04-20 Redovisning Den valda exempeltjänsten bakgrund och syfte

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm

Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling ISSN 1654-0832 Utgivare: Lena Jönsson, Verva, Box 214, 101 24 Stockholm Vervas allmänna råd till föreskrift om statliga myndigheters arbete med säkert

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer