WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4"

Transkript

1 Vindel River LIFE Work plan för 2012 Action C2-C4

2 Action C3 och C4 VORMBÄCKEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Vormbäcken Beskrivning av åtgärden Planerade åtgärder i Vormbäcken går ut på att stenmaterial som forslats upp från vattendraget vid flottledsrensningar återförs med maskin. Vidare så öppnas sidofåror, sidogrenar som avstängts under flottningsepoken. S.k. död ved läggs ut i vattendraget under arbetets gång. Även lekbottnar restaureras och återställs till stor del för hand. Omfattning/orientering Sammantaget har 35 åtgärdsobjekt identifierats i Vormbäcken. Dessa objekt omfattar i sin helhet ca 5 000m 3 upprensade stenmassor i Vormbäcken. Samtliga objekt avses att åtgärdas. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Samråd Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare, fiskerättsägareorganisation och fiskerättsägare vid Fiskevårdsområdets årsstämma. Sökanden har för avsikt att parallellt även samråda med kommun och i detalj även med berörda fastighetsägare. Bredare samråd har även hållits av Vindelälvens Fiskeråd mot berörda samebyar, Ume-Vindelälvens Vattenråd (VRO10) och Fiskeriverket. Åtgärderna har diskuterats och förankrats under flertalet möten och år inom VRO 10 och dess arbetsgrupp för Hornträsket och Vormbäcken (Ref: Hans-Erik Johansson, Miljöanalys, Länsstyrelsen Västerbottens län). Nedan presenteras följande: -Översiktskarta -Ortofoton -Fotografier över berörda objekt

3 Översiktskarta Vormbäcken Ortofoto 1: Vormbäcken. Traktorrensade sträckor i blått och manuellt uppförda konstruktioner i rött.

4 Ortofoto 2: Vormbäcken Ortofoto 3: Vormbäcken

5 Ortofoto 4: Vormbäcken

6 Fotografier på objekt som ska återställas i Vormbäcken.

7 Action C3 och C4 ÅMAN MED BIFLÖDEN Sökande: Åtgärd: Vindeln och Norsjö kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Sävsjöbäcken, Slipbäcken, Joppträskbäcken, Lill-Åman, Månsträskån & Åman vid Åmsele (samtliga Åmans ARO) Beskrivning av åtgärden Sökande har för avsikt att genomföra återställningsåtgärder i nedlagda flottleder inom Åmans avrinningsområde (ARO). Sammanfattningsvis går åtgärderna ut på att återlägga upprensade massor längs vattendragens stränder i form av flottledsstrukturer till vattendragen. Åtgärden genomförs med hjälp av bandburna grävmaskiner om ton utrustade med gallerskopa. Åtgärderna dokumenteras och följs noggrant upp av SLU och UmU. Förhoppningsvis leder detta till metodutveckling och högre biologisk kunskap om återställningar och vattendragens naturliga dynamik. Åtgärderna har i ett inledande skede presenterats vid möte på Länsstyrelsen den 11 nov Närvarande: Vattenhandläggare: Tina Nilsson och Sofia Ohlsson. Miljömålsantikvarie: Jeanette Joelsson. Fiske: Torleif Eriksson. Miljöanalys, restaurering vattendrag: Roger Vallin, Mats Norberg och Robert Ström samt Vattenförvaltningen: Mats Johansson. Omfattning/orientering Delar av Sävsjöbäcken, Slipbäcken, Joppträskbäcken, Lill-Åman, Månsträskån & Åman vid Åmsele (samtliga Åmans ARO); sträckorna är detaljinventerade och dokumenterade i fält varvid bl a de fysiska grundförutsättningarna för åtgärderna undersökts. Samtliga objekt utpekade i åtgärdsinventeringen och fältinveteringsprotokollet avses åtgärdas i detta skede. Syfte Syftet med projektet är att återställa delar av Vindelälvens sidoflöden, efter det att flottningen upphört, så att vattendraget erhåller ett skick som mer påminner om det ursprungliga. Samråd, information och sökandes motivering Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos fiskerättsägarorganisationer och fiskerättsägare vid utbildningar och informationsmöten. Åtgärderna påverkar inte renflyttningsvägar eller renbetesland för berörd sameby. Åman är av Länsstyrelsen, genom den regionala restaureringsstrategin, utpekad som nationellt värdefull sötvattensmiljö och särskilt värdefull ur ett fiskeriperspektiv. Detta medför att vattensystemet är särskilt prioriterat för bl.a. återställning. Åman och flertalet av dess vattenförekomster är klassade med måttlig ekologisk status kopplad till bl.a. kontinuitetsförändring enligt ramdirektivet för vatten och utpekade i

8 vattendistriktets Åtgärdsplan. Återställning av flottledsrensningar skulle högst sannolikt förbättra den ekologiska statusen enligt direktivet. Nedan presenteras följande: - Översiktskartor för Lill-Åman och Månsträskån - Ortofoton - Fotografier över vissa berörda objekt Översiktskarta: Lill-Åman Översiktskarta: Månsträskån

9 Ortofoto 1. Flottledkonstruktioner i Lill-Åman. Traktorrensade sträckor i blått och manuellt uppförda konstruktioner i rött. Ortofoto 2. Flottledkonstruktioner i Lill-Åman.

10 Ortofoto 3: Flottledkonstruktioner i Aggträskbäcken. Ortofoto:. Månsträskån

11 Bilder tagna vid lokaler i Lill-Åman som är markerade i ortofoto 1 och 2. Dessa objekt ska återställas inom Vindel River LIFE.

12 RIBBIKBÄCKEN Sökande: Åtgärd: Kvarnbränna samfällighetsförening genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Kompletterande återställning av Ribbikbäcken med avseende på de flottledsrensningar som skett under flottningstiden. Bakgrund Ribbikbäckens nedersta del mot utflödet i Vindelälven återställdes inom ramen för Miljöåterställningsprojekt Vindelälven-Piteälven Kvarnbränna samfällighetsförening var dock huvudman för åtgärderna men personal och maskiner tillhandahölls av Vindelälvens Fiskeråd genom projektet. Under 2009 återställdes ca 200m av bäcken och en volym av ca 190m 3 sten, block och ca 9m 3 lekgrus för öring lades ut. Åtgärderna får betecknas som lyckade men biologiskt uppföljning pågår fortfarande. Motsvarande åtgärder i närliggande system har dock visat sig vara mycket positiva för att återskapa den naturliga dynamik som råder i naturliga vattendrag. Fiskpopulationerna tenderar även att öka betydligt. Med detta som bakgrund avses kvarvarande oåtgärdade sträckor i Ribbikbäcken att återställas. Personal och arbetsledning av grävmaskin kommer att tillhandahållas av Vindelälvens Fiskeråd. Daniel Jonsson, Vindelälvens Fiskeråd kommer att fungera som arbetsledare för maskin på plats. Beskrivning av åtgärden Planerade åtgärder i Ribbikbäcken går ut på att allt stenmaterial som forslats upp från vattendraget vid flottledsrensningar återförs med grävmaskin. Vidare så öppnas sidofåror och sidogrenar som avstängts under flottningsepoken. Lekbottnar grovplaneras med grävmaskin i samband med stenutläggning och finjusteras efteråt manuellt. Död ved i form av träd i varierande storlek tillförs vattendraget på ett sätt som liknar hur träd skulle falla in i bäcken om inte avverkningar skett ända fram till strandkant. Omfattning/ orientering Sammanlagt finns det fyra åtgärdsobjekt med start vid positionen , Dessa objekt har sinsemellan en sammanlagd längd om ca 210m och 660m 3 rensningsmassor. Hela bäckens sträckning avses dock att åtgärdas från översta objektet till det nedersta. Detta innebär en total åtgärdslängd om ca 2km. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Nedan presenteras följande: - Översiktskarta Ribbikbäcken - Ortofoto - Fotografier över aktuella objekt

13 Översiktskarta Ribbikbäcken. Ortofoto över Ribbikbäcken. Rödmarkerade områden är planerade åtgärdsområden. Det grönmarkerade området är redan återställt.

14 Bilder från Ribbikbäcken, vilka refererar till platser som ska återställas och är markerade i ortofotot ovan.

15 Action C4 Nackbäcken Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Nackbäcken och biflödet, Löparbäcken. Beskrivning av åtgärden Planerade åtgärder i Löparbäcken, biflöde till Nackbäcken, går ut på att stenmaterial som forslats upp från vattendraget vid flottledsrensningar återförs med maskin. Vidare så öppnas sidofåror, sidogrenar som avstängts under flottningsepokerna. S.k. död ved läggs även ut i vattendraget under arbetets gång. Även lekbottnar restaureras och återställs. Lekbottenrestaurering genomförs till stor del för hand. Tidigare återställningsåtgärder har gjorts i Nackbäcken 2007 med samma huvudman och utförande part. Dessa åtgärder bestod i att sten återbördades längs sträckan samt att lekområden för öring återställdes. De nu planerade åtgärderna i Nackbäcken får ses som en fortsättning av påbörjade restaureringar med syftet att återställa hela bäcken och målet att återskapa bättre betingelser för vattenlevande organismer. Nackbäcken är även ett högprioriterat vattendrag för återställning av Vindelälvens Fiskeråd. Omfattning/orientering Sammanlagt har sex åtgärdsobjekt identifierats i Löparbäcken. Dessa objekt omfattar i sin helhet ca 2 050m 3 upprensade stenmassor. I Nackbäcken gäller endast viss justering av tidigare utlagt material. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick Samråd och information Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare, fiskerättsägareorganisation och berörda samebyar. Kommunen har informerats och samrådsmaterial har skickats till dem. Innan åtgärder skall kontakt hållas med Länsstyrelsen angående hantering av ev. flodpärlmussla i bäcken. Nedan presenteras följande: - Översiktskarta - Fotografier över berörda objekt

16 Översikt med sex objekt i Löparbäcken Objekt 2vh

17 Ovan: Objekt 3vh T.v. Objekt 4vh

18 Objekt 5vh Objekt 6vh.

19 Action C2 & C4 Klintdammen Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Uppförande av överfallströskel vid Klintdammen, Nackbäcken X y samt bäckåterställning kring damm. Bakgrund Dammen vid utloppet av Klinttjärnen är en s.k. flottledsdamm. Dammen uppfördes sannolikt under mitten av 1930-talet och har renoverats under åren. Idag går även en mindre landsväg över dammkonstruktionen, en träkonstruerad bro. Den idag befintliga dammen underhålls ej och kommer möjligtvis att raseras, med den påföljden att nivån i tjärnen sjunker med upp till 50cm. Följderna av detta blir naturligtvis ogynnsamma för mark- och fastighetsägare längs sjön. Vidare är Klinttjärnen relativt grund med mycket grynnor och betydande växlighet. En sänkning av sjön vid ett dammhaveri kommer att påverka vattenmiljön betydande med minskad sjöareal. Beskrivning och omfattning av åtgärden Stentröskel anläggs uppströms befintliga sättar och förses med tätkärna av spåntat trä för att förhindra urspolning av densamma. Sten fylls i fåran nedströms tröskeln på en sträcka av ca 5m så att en forssträcka skapas. Gradienten/fallhöjden över dammen flyttas således längs en större sträcka vilket medför att dammen åter blir passerbar för strömlevande fisk och övriga akvatiska organismer. En sidoeffekt är att ett jämnare vattenstånd kan erhållas i sjön. Tröskeln anläggs så att Klinttjärnens yta vid normalvattenstånd kommer att ligga på oförändrad nivå. Utöver dammen åtgärdas även bäckfåran nedströms. Åtgärden omfattar tre objekt av totalt 380m samt ca 2040m2. Dessa objekt används delvis för att ta ut fallhöjden från dammen. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Ingrepp som gjordes i form av flottledsrensningar och damm förändrade helt möjligheterna till fiskvandring till översta delarna av Nackbäck-systemet. Genom åtgärd återskapas ett naturligare flödesschema i vattendraget då utloppet breddas till ett mer naturligt Samråd Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare och berörda samebyar. Kommunen har informerats och samrådsmaterial har skickats till dem. Innan åtgärder skall kontakt även hållas med Länsstyrelsen angående hantering av ev. flodpärlmussla i bäcken.

20 Nedan presenteras följande -Schematisk teknisk beskrivning över åtgärd -Fotografi över liknande utförd åtgärd i Falåströmsbäcken -Karta (koordinater angivna vid planerade åtgärder) -Fotografier av åtgärdsobjekt Teknisk beskrivning av åtgärd då damm tas bort

21 Exempel på åtgärdad damm. 1=dammplats. 2-4=rensningar.

22 Klinttjärnsdammen i nuvarande skick. Objekt 2vh. Kanaliserad sträcka, rensningsmassorna ligger på bägge sidor av vattendraget

23 Objekt 3vh. Kanaliserad sträcka i ett lugnare parti, rensningsmassorna ligger på bägge sidor av vattendraget. Objekt 4vh. Kanaliserad sträcka i ett lugnare parti, rensningsmassorna ligger på bägge sidor av vattendraget.

24 Action C2 SANDSJÖDAMMEN Sökande: Åtgärd: Sorsele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindelriver LIFE Uppförande av överfallströskel vid utloppet Sandsjön; Sandsjödammen X ,78 Y ,92 Bakgrund Vid utloppet av Sandsjön finns en s.k. flottledsdamm. Dammen uppfördes sannolikt och i nuvarande utformning under mitten av 1930-talet. När flottledsdammar uppfördes var det brukligt att gräva ur och fördjupa det naturliga utloppet för att på detta sätt få en större regleringsmöjlighet av ovan liggande sjö. Detta innebär att om en damm skall avlägsnas eller på grund av bristande underhåll skulle rasa, kommer nivå på ovan liggande sjö att sjunka till en lägre nivå än förhållandet innan reglering. För att behålla en naturlig nivå på dessa sjöar krävs alltså att nya trösklar anläggs om dammen skall rivas eller rasar. Förutom den olägenhet de icke åtgärdade dammarna utgör för fiskvandring, är de även en källa till osäkerhet då ansvar och underhåll för dessa herrelösa dammar vanligen saknas. Flottningsföreningen som en gång uppförde dammarna är ju för länge sedan avvecklad. Den idag befintliga dammen underhålls ej och kommer inom ett antal år sannolikt att rasa, med den påföljden att nivåerna i Sandsjön sjunker med upp till 30cm, följderna av detta blir naturligtvis ogynnsamma för mark- och fastighetsägare längs sjön. En sänkning av sjön vid ett dammhaveri kommer att påverka vattenmiljön med minskad sjöareal. Beskrivning av åtgärden Stentröskel anläggs i anslutning till befintliga sättar och förses med tätkärna av spåntat trä för att förhindra urspolning av densamma. Sten fylls i fåran nedströms tröskeln på en sträcka av ca 5m så att en forssträcka skapas. Gradienten/fallhöjden över dammen flyttas således längs en större sträcka vilket medför att dammen åter blir passerbar för strömlevande fisk och övriga akvatiska organismer. En sidoeffekt är att ett jämnare vattenstånd erhålls i sjön. Ett antal lekbottnar för laxfisk kommer eventuellt även att anläggas längs den strömsträcka som bildas. Tröskeln anläggs så att Sandsjöns yta vid normalvattenstånd kommer att ligga på oförändrad nivå. Omfattning/orientering Grävningsarbeten i vatten planeras att genomföras längs en yta om ca 400m 2, dvs. ca 100 löpmeter bäcksträcka om ca 4m bredd. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Samråd och information Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare, fiskerättsägareorganisation och fiskerättsägare vid Fiskevårdsområdets årsstämma. Referens: Åke Johansson ordf. Juktåns mellersta FVO

25 Följande synpunkt har efter samråd med olika instanser inkommit från Grans sameby: Angående arbetena med återställning så ser samebyn positivt på detta om det bedrivs inom de tidsramar som angivits (aug-okt). Är det så att det skall bedrivas något arbete utanför dessa ramar så skall samebyn kontaktas för att undvika störningar. E-post daterat 25/10-09 från Tobias Jonsson, ordförande Grans sameby. Nedan presenteras följande: -Översiktskarta -Ortofoto -Dammen innan åtgärd Översiktskarta Sandsjödammen

26 Ortofoto Sandsjödammen Bild på Sandsjödammen innan åtgärd. Sjönivån regleras idag av en järnbalk som håller nivån. Fallet är ca 30cm.

27 Action C2 Beukabäcken Sökande: Åtgärd: Sorsele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Återskapande av utlopp vid Stenträsket (Stenträskdammen), Norra Beukaträsket (Olsdammen) och Södra Beukaträsket X Y , X Y samt X Y i Beukabäcken. Bakgrund Vid utloppen av träsken finns så kallade flottledsdammar. Dammarna uppfördes sannolikt under mitten av 1930-talet, förutom Olsdammen som anlades tidigare. Den togs ur bruk när en kanal anlades (på första bilden markerad med en grön stjärna). Dämningsfunktionen i samtliga dammar är satta ur bruk och möjligheten till överfart på dessa är borttagna. Stenträskdammen åtgärdades 1978 då man sparsamt tog bort delar av vandringshinder och anlade en tröskel framför dammen. Även slussgolvet togs bort. Ytterligare åtgärder gjordes 2003 då en stor landtorva togs bort kring utskovet och förbättringar gjordes i kanalfåran. Dock har ny landtorva strandat i framkant på objektet, viket höjer sjönivån något. Dessutom finns en sätt kvar i botten på konstruktionen, och vandringsmöjligheterna är försvårade på grund av det höga vattentryck som bildas i kanal/dammfåran. Olsdammen/N. Beukaträsket åtgärdades 1978 då hela konstruktionen togs bort. Delar av den träkonstruktion som höll samman dammvallen med dammen finns dock kvar. Även här har en landtorva fastnat, i den konstgjorda tröskel man anlagt istället för dammen. Delar av dammvallen bör tas bort för att bredda fåran. S. Beukaträsket åtgärdades 2003, då man endast återställde och säkrade vandringsmöjligheterna kring dammplatsen. Beskrivning av åtgärden Dammkonstruktionerna i form av hugget stenfundament, gjutet betongfundament samt träfundament rivs och fraktas bort. Vidare rivs delar av dammvallarna för att återskapa de naturliga utloppen. Genom att sjönivån redan är reglerad i tidigare återställning påverkas den inte av åtgärden. Möjligen krävs viss justering i samband med utrivning. Det gäller också de landtorvor som strandat kring dammkonstruktionerna. Syfte och effekt Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Ingreppen som gjordes i form av flottledsrensningar och dammbygge förändrade helt möjligheterna till fiskvandring till de övre delarna av Beukabäcken. Genom åtgärd återskapas ett naturligare flöde i vattendraget då utloppet breddas till ett mer naturligt. Samtidigt tas ett farligt inslag bort då ingen av dammarna är säkra för överfart över bäcken. Nedan presenteras följande -Karta (koordinater angivna vid planerade åtgärder) -Fotografier av åtgärdsobjekt -Fotografier över motsvarande åtgärd i Stangobäcken

28 Den övre röda stjärnan visar utloppet av Stenträsket (X Y ). Mellersta röda stjärnan visar Olsdammen/N. Beukaträsket (X Y ) och den nedre röda stjärnan visar Södra Beukaträsket (X Y ). Med på bild är även Kanaldammen (grön stjärna), vilken lämnas i nuvarande skick. Olsdammen/Norra Beukaträsket

29 Stenträskdammen Södra Beukaträskdammen

30 Bilderna visar en liknande åtgärd som är utförd i Stangoträskdammen

31 Action C3 RUSKTRÄSKBÄCKEN Sökande: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Åtgärd: Miljöåterställningsåtgärder i Ruskträskbäcken X ,60 Y ,41 Beskrivning av åtgärden Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd och Miljöåterställningsprojekt Vindelälven-Piteälven återställde stora delar av Ruskträskbäcken 2006, delen Gammbäcken blev dock inte återställd med avseende på lekområden. Planerade åtgärder i Ruskträskbäcken innefattar en öppning av ursprunglig bäckfåra ( Gammbäcken ) som avstängts under flottningsepoken. Genom att återöppna ursprungliga bäckfåran möjliggörs restaurering av lekbottnar längs sträckan då uppväxtområden redan finns och lekområdena ligger relativt skyddade för högvatten etc. då de är lokaliserade till en sidogren. Strandskogen längs sträckan är relativt opåverkad. Detta medför att själva lekbottenrestaureringen förenklas då vattendjupet är begränsat och vadbart längs hela sträckan. Omfattning/ orientering Fördämning och avstängning om ca 200m2 grävs bort. En återöppning av Gammbäcken ökar produktionsarealen (våta ytan) längs Ruskträskbäcken motsvarande ca 850m2. Flertalet lekområden kommer därmed att kunna återställas längs sträckan. Syfte/motiv och effekt Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Nedan presenteras följande -Översiktskarta -Ortofoto

32 . Översiktskarta över Ruskträskbäcken.. Ortofoto över Ruskträskbäcken

Fiskevårdsplan för Hofors kommun

Fiskevårdsplan för Hofors kommun Fiskevårdsplan för Hofors kommun Resultat av inventeringar Beskrivning av vattendrag och sjöar Föreslag till fiskevårdande åtgärder och utvecklande av fisketurism Jens Andersson 4 Förord Under senare

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:10 Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Ingemar

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Ekologisk. restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket & Fiskeriverket

Ekologisk. restaurering av vattendrag. Naturvårdsverket & Fiskeriverket Ekologisk restaurering av vattendrag Naturvårdsverket & Fiskeriverket är indelad i 6 kapitel och avsedd att sitta i en pärm med 6 flikar, en flik per kapitel. Manualen kommer att uppdateras och kompletteras

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK

5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK 1 5.11 ETABLERING AV LEKOMRÅDEN FÖR STRÖMLEKANDE FISK Erik Degerman 5.11.1 Naturlig förekomst och funktion av lekbottnar Laxfiskars lekbäddar, dvs bottnar där rommen deponeras, ska skydda rommen under

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av:

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Rickard Gustavsson Sävenfors vattenbruksskola 2005-2008 Handledare: Helena Herngren Länsstyrelsen Södermanlands län Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Anpassning till ett förändrat klimat. Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden

Anpassning till ett förändrat klimat. Mälaren om 100 år - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden Anpassning till ett förändrat klimat - förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Stockholms län Avdelningen för samhällsskydd och beredskap Tfn 08-785

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten.

Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. 1 Denna rapport är en av många rapporter som tagits fram inom Världsnaturfonden WWFs projekt Levande Skogsvatten. Levande Skogsvatten är ett projekt som ska: - öka kännedomen om skogsvattnens biologiska

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer