WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4"

Transkript

1 Vindel River LIFE Work plan för 2012 Action C2-C4

2 Action C3 och C4 VORMBÄCKEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Vormbäcken Beskrivning av åtgärden Planerade åtgärder i Vormbäcken går ut på att stenmaterial som forslats upp från vattendraget vid flottledsrensningar återförs med maskin. Vidare så öppnas sidofåror, sidogrenar som avstängts under flottningsepoken. S.k. död ved läggs ut i vattendraget under arbetets gång. Även lekbottnar restaureras och återställs till stor del för hand. Omfattning/orientering Sammantaget har 35 åtgärdsobjekt identifierats i Vormbäcken. Dessa objekt omfattar i sin helhet ca 5 000m 3 upprensade stenmassor i Vormbäcken. Samtliga objekt avses att åtgärdas. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Samråd Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare, fiskerättsägareorganisation och fiskerättsägare vid Fiskevårdsområdets årsstämma. Sökanden har för avsikt att parallellt även samråda med kommun och i detalj även med berörda fastighetsägare. Bredare samråd har även hållits av Vindelälvens Fiskeråd mot berörda samebyar, Ume-Vindelälvens Vattenråd (VRO10) och Fiskeriverket. Åtgärderna har diskuterats och förankrats under flertalet möten och år inom VRO 10 och dess arbetsgrupp för Hornträsket och Vormbäcken (Ref: Hans-Erik Johansson, Miljöanalys, Länsstyrelsen Västerbottens län). Nedan presenteras följande: -Översiktskarta -Ortofoton -Fotografier över berörda objekt

3 Översiktskarta Vormbäcken Ortofoto 1: Vormbäcken. Traktorrensade sträckor i blått och manuellt uppförda konstruktioner i rött.

4 Ortofoto 2: Vormbäcken Ortofoto 3: Vormbäcken

5 Ortofoto 4: Vormbäcken

6 Fotografier på objekt som ska återställas i Vormbäcken.

7 Action C3 och C4 ÅMAN MED BIFLÖDEN Sökande: Åtgärd: Vindeln och Norsjö kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Sävsjöbäcken, Slipbäcken, Joppträskbäcken, Lill-Åman, Månsträskån & Åman vid Åmsele (samtliga Åmans ARO) Beskrivning av åtgärden Sökande har för avsikt att genomföra återställningsåtgärder i nedlagda flottleder inom Åmans avrinningsområde (ARO). Sammanfattningsvis går åtgärderna ut på att återlägga upprensade massor längs vattendragens stränder i form av flottledsstrukturer till vattendragen. Åtgärden genomförs med hjälp av bandburna grävmaskiner om ton utrustade med gallerskopa. Åtgärderna dokumenteras och följs noggrant upp av SLU och UmU. Förhoppningsvis leder detta till metodutveckling och högre biologisk kunskap om återställningar och vattendragens naturliga dynamik. Åtgärderna har i ett inledande skede presenterats vid möte på Länsstyrelsen den 11 nov Närvarande: Vattenhandläggare: Tina Nilsson och Sofia Ohlsson. Miljömålsantikvarie: Jeanette Joelsson. Fiske: Torleif Eriksson. Miljöanalys, restaurering vattendrag: Roger Vallin, Mats Norberg och Robert Ström samt Vattenförvaltningen: Mats Johansson. Omfattning/orientering Delar av Sävsjöbäcken, Slipbäcken, Joppträskbäcken, Lill-Åman, Månsträskån & Åman vid Åmsele (samtliga Åmans ARO); sträckorna är detaljinventerade och dokumenterade i fält varvid bl a de fysiska grundförutsättningarna för åtgärderna undersökts. Samtliga objekt utpekade i åtgärdsinventeringen och fältinveteringsprotokollet avses åtgärdas i detta skede. Syfte Syftet med projektet är att återställa delar av Vindelälvens sidoflöden, efter det att flottningen upphört, så att vattendraget erhåller ett skick som mer påminner om det ursprungliga. Samråd, information och sökandes motivering Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos fiskerättsägarorganisationer och fiskerättsägare vid utbildningar och informationsmöten. Åtgärderna påverkar inte renflyttningsvägar eller renbetesland för berörd sameby. Åman är av Länsstyrelsen, genom den regionala restaureringsstrategin, utpekad som nationellt värdefull sötvattensmiljö och särskilt värdefull ur ett fiskeriperspektiv. Detta medför att vattensystemet är särskilt prioriterat för bl.a. återställning. Åman och flertalet av dess vattenförekomster är klassade med måttlig ekologisk status kopplad till bl.a. kontinuitetsförändring enligt ramdirektivet för vatten och utpekade i

8 vattendistriktets Åtgärdsplan. Återställning av flottledsrensningar skulle högst sannolikt förbättra den ekologiska statusen enligt direktivet. Nedan presenteras följande: - Översiktskartor för Lill-Åman och Månsträskån - Ortofoton - Fotografier över vissa berörda objekt Översiktskarta: Lill-Åman Översiktskarta: Månsträskån

9 Ortofoto 1. Flottledkonstruktioner i Lill-Åman. Traktorrensade sträckor i blått och manuellt uppförda konstruktioner i rött. Ortofoto 2. Flottledkonstruktioner i Lill-Åman.

10 Ortofoto 3: Flottledkonstruktioner i Aggträskbäcken. Ortofoto:. Månsträskån

11 Bilder tagna vid lokaler i Lill-Åman som är markerade i ortofoto 1 och 2. Dessa objekt ska återställas inom Vindel River LIFE.

12 RIBBIKBÄCKEN Sökande: Åtgärd: Kvarnbränna samfällighetsförening genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Kompletterande återställning av Ribbikbäcken med avseende på de flottledsrensningar som skett under flottningstiden. Bakgrund Ribbikbäckens nedersta del mot utflödet i Vindelälven återställdes inom ramen för Miljöåterställningsprojekt Vindelälven-Piteälven Kvarnbränna samfällighetsförening var dock huvudman för åtgärderna men personal och maskiner tillhandahölls av Vindelälvens Fiskeråd genom projektet. Under 2009 återställdes ca 200m av bäcken och en volym av ca 190m 3 sten, block och ca 9m 3 lekgrus för öring lades ut. Åtgärderna får betecknas som lyckade men biologiskt uppföljning pågår fortfarande. Motsvarande åtgärder i närliggande system har dock visat sig vara mycket positiva för att återskapa den naturliga dynamik som råder i naturliga vattendrag. Fiskpopulationerna tenderar även att öka betydligt. Med detta som bakgrund avses kvarvarande oåtgärdade sträckor i Ribbikbäcken att återställas. Personal och arbetsledning av grävmaskin kommer att tillhandahållas av Vindelälvens Fiskeråd. Daniel Jonsson, Vindelälvens Fiskeråd kommer att fungera som arbetsledare för maskin på plats. Beskrivning av åtgärden Planerade åtgärder i Ribbikbäcken går ut på att allt stenmaterial som forslats upp från vattendraget vid flottledsrensningar återförs med grävmaskin. Vidare så öppnas sidofåror och sidogrenar som avstängts under flottningsepoken. Lekbottnar grovplaneras med grävmaskin i samband med stenutläggning och finjusteras efteråt manuellt. Död ved i form av träd i varierande storlek tillförs vattendraget på ett sätt som liknar hur träd skulle falla in i bäcken om inte avverkningar skett ända fram till strandkant. Omfattning/ orientering Sammanlagt finns det fyra åtgärdsobjekt med start vid positionen , Dessa objekt har sinsemellan en sammanlagd längd om ca 210m och 660m 3 rensningsmassor. Hela bäckens sträckning avses dock att åtgärdas från översta objektet till det nedersta. Detta innebär en total åtgärdslängd om ca 2km. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Nedan presenteras följande: - Översiktskarta Ribbikbäcken - Ortofoto - Fotografier över aktuella objekt

13 Översiktskarta Ribbikbäcken. Ortofoto över Ribbikbäcken. Rödmarkerade områden är planerade åtgärdsområden. Det grönmarkerade området är redan återställt.

14 Bilder från Ribbikbäcken, vilka refererar till platser som ska återställas och är markerade i ortofotot ovan.

15 Action C4 Nackbäcken Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Nackbäcken och biflödet, Löparbäcken. Beskrivning av åtgärden Planerade åtgärder i Löparbäcken, biflöde till Nackbäcken, går ut på att stenmaterial som forslats upp från vattendraget vid flottledsrensningar återförs med maskin. Vidare så öppnas sidofåror, sidogrenar som avstängts under flottningsepokerna. S.k. död ved läggs även ut i vattendraget under arbetets gång. Även lekbottnar restaureras och återställs. Lekbottenrestaurering genomförs till stor del för hand. Tidigare återställningsåtgärder har gjorts i Nackbäcken 2007 med samma huvudman och utförande part. Dessa åtgärder bestod i att sten återbördades längs sträckan samt att lekområden för öring återställdes. De nu planerade åtgärderna i Nackbäcken får ses som en fortsättning av påbörjade restaureringar med syftet att återställa hela bäcken och målet att återskapa bättre betingelser för vattenlevande organismer. Nackbäcken är även ett högprioriterat vattendrag för återställning av Vindelälvens Fiskeråd. Omfattning/orientering Sammanlagt har sex åtgärdsobjekt identifierats i Löparbäcken. Dessa objekt omfattar i sin helhet ca 2 050m 3 upprensade stenmassor. I Nackbäcken gäller endast viss justering av tidigare utlagt material. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick Samråd och information Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare, fiskerättsägareorganisation och berörda samebyar. Kommunen har informerats och samrådsmaterial har skickats till dem. Innan åtgärder skall kontakt hållas med Länsstyrelsen angående hantering av ev. flodpärlmussla i bäcken. Nedan presenteras följande: - Översiktskarta - Fotografier över berörda objekt

16 Översikt med sex objekt i Löparbäcken Objekt 2vh

17 Ovan: Objekt 3vh T.v. Objekt 4vh

18 Objekt 5vh Objekt 6vh.

19 Action C2 & C4 Klintdammen Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Uppförande av överfallströskel vid Klintdammen, Nackbäcken X y samt bäckåterställning kring damm. Bakgrund Dammen vid utloppet av Klinttjärnen är en s.k. flottledsdamm. Dammen uppfördes sannolikt under mitten av 1930-talet och har renoverats under åren. Idag går även en mindre landsväg över dammkonstruktionen, en träkonstruerad bro. Den idag befintliga dammen underhålls ej och kommer möjligtvis att raseras, med den påföljden att nivån i tjärnen sjunker med upp till 50cm. Följderna av detta blir naturligtvis ogynnsamma för mark- och fastighetsägare längs sjön. Vidare är Klinttjärnen relativt grund med mycket grynnor och betydande växlighet. En sänkning av sjön vid ett dammhaveri kommer att påverka vattenmiljön betydande med minskad sjöareal. Beskrivning och omfattning av åtgärden Stentröskel anläggs uppströms befintliga sättar och förses med tätkärna av spåntat trä för att förhindra urspolning av densamma. Sten fylls i fåran nedströms tröskeln på en sträcka av ca 5m så att en forssträcka skapas. Gradienten/fallhöjden över dammen flyttas således längs en större sträcka vilket medför att dammen åter blir passerbar för strömlevande fisk och övriga akvatiska organismer. En sidoeffekt är att ett jämnare vattenstånd kan erhållas i sjön. Tröskeln anläggs så att Klinttjärnens yta vid normalvattenstånd kommer att ligga på oförändrad nivå. Utöver dammen åtgärdas även bäckfåran nedströms. Åtgärden omfattar tre objekt av totalt 380m samt ca 2040m2. Dessa objekt används delvis för att ta ut fallhöjden från dammen. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Ingrepp som gjordes i form av flottledsrensningar och damm förändrade helt möjligheterna till fiskvandring till översta delarna av Nackbäck-systemet. Genom åtgärd återskapas ett naturligare flödesschema i vattendraget då utloppet breddas till ett mer naturligt Samråd Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare och berörda samebyar. Kommunen har informerats och samrådsmaterial har skickats till dem. Innan åtgärder skall kontakt även hållas med Länsstyrelsen angående hantering av ev. flodpärlmussla i bäcken.

20 Nedan presenteras följande -Schematisk teknisk beskrivning över åtgärd -Fotografi över liknande utförd åtgärd i Falåströmsbäcken -Karta (koordinater angivna vid planerade åtgärder) -Fotografier av åtgärdsobjekt Teknisk beskrivning av åtgärd då damm tas bort

21 Exempel på åtgärdad damm. 1=dammplats. 2-4=rensningar.

22 Klinttjärnsdammen i nuvarande skick. Objekt 2vh. Kanaliserad sträcka, rensningsmassorna ligger på bägge sidor av vattendraget

23 Objekt 3vh. Kanaliserad sträcka i ett lugnare parti, rensningsmassorna ligger på bägge sidor av vattendraget. Objekt 4vh. Kanaliserad sträcka i ett lugnare parti, rensningsmassorna ligger på bägge sidor av vattendraget.

24 Action C2 SANDSJÖDAMMEN Sökande: Åtgärd: Sorsele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindelriver LIFE Uppförande av överfallströskel vid utloppet Sandsjön; Sandsjödammen X ,78 Y ,92 Bakgrund Vid utloppet av Sandsjön finns en s.k. flottledsdamm. Dammen uppfördes sannolikt och i nuvarande utformning under mitten av 1930-talet. När flottledsdammar uppfördes var det brukligt att gräva ur och fördjupa det naturliga utloppet för att på detta sätt få en större regleringsmöjlighet av ovan liggande sjö. Detta innebär att om en damm skall avlägsnas eller på grund av bristande underhåll skulle rasa, kommer nivå på ovan liggande sjö att sjunka till en lägre nivå än förhållandet innan reglering. För att behålla en naturlig nivå på dessa sjöar krävs alltså att nya trösklar anläggs om dammen skall rivas eller rasar. Förutom den olägenhet de icke åtgärdade dammarna utgör för fiskvandring, är de även en källa till osäkerhet då ansvar och underhåll för dessa herrelösa dammar vanligen saknas. Flottningsföreningen som en gång uppförde dammarna är ju för länge sedan avvecklad. Den idag befintliga dammen underhålls ej och kommer inom ett antal år sannolikt att rasa, med den påföljden att nivåerna i Sandsjön sjunker med upp till 30cm, följderna av detta blir naturligtvis ogynnsamma för mark- och fastighetsägare längs sjön. En sänkning av sjön vid ett dammhaveri kommer att påverka vattenmiljön med minskad sjöareal. Beskrivning av åtgärden Stentröskel anläggs i anslutning till befintliga sättar och förses med tätkärna av spåntat trä för att förhindra urspolning av densamma. Sten fylls i fåran nedströms tröskeln på en sträcka av ca 5m så att en forssträcka skapas. Gradienten/fallhöjden över dammen flyttas således längs en större sträcka vilket medför att dammen åter blir passerbar för strömlevande fisk och övriga akvatiska organismer. En sidoeffekt är att ett jämnare vattenstånd erhålls i sjön. Ett antal lekbottnar för laxfisk kommer eventuellt även att anläggas längs den strömsträcka som bildas. Tröskeln anläggs så att Sandsjöns yta vid normalvattenstånd kommer att ligga på oförändrad nivå. Omfattning/orientering Grävningsarbeten i vatten planeras att genomföras längs en yta om ca 400m 2, dvs. ca 100 löpmeter bäcksträcka om ca 4m bredd. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Samråd och information Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare, fiskerättsägareorganisation och fiskerättsägare vid Fiskevårdsområdets årsstämma. Referens: Åke Johansson ordf. Juktåns mellersta FVO

25 Följande synpunkt har efter samråd med olika instanser inkommit från Grans sameby: Angående arbetena med återställning så ser samebyn positivt på detta om det bedrivs inom de tidsramar som angivits (aug-okt). Är det så att det skall bedrivas något arbete utanför dessa ramar så skall samebyn kontaktas för att undvika störningar. E-post daterat 25/10-09 från Tobias Jonsson, ordförande Grans sameby. Nedan presenteras följande: -Översiktskarta -Ortofoto -Dammen innan åtgärd Översiktskarta Sandsjödammen

26 Ortofoto Sandsjödammen Bild på Sandsjödammen innan åtgärd. Sjönivån regleras idag av en järnbalk som håller nivån. Fallet är ca 30cm.

27 Action C2 Beukabäcken Sökande: Åtgärd: Sorsele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Återskapande av utlopp vid Stenträsket (Stenträskdammen), Norra Beukaträsket (Olsdammen) och Södra Beukaträsket X Y , X Y samt X Y i Beukabäcken. Bakgrund Vid utloppen av träsken finns så kallade flottledsdammar. Dammarna uppfördes sannolikt under mitten av 1930-talet, förutom Olsdammen som anlades tidigare. Den togs ur bruk när en kanal anlades (på första bilden markerad med en grön stjärna). Dämningsfunktionen i samtliga dammar är satta ur bruk och möjligheten till överfart på dessa är borttagna. Stenträskdammen åtgärdades 1978 då man sparsamt tog bort delar av vandringshinder och anlade en tröskel framför dammen. Även slussgolvet togs bort. Ytterligare åtgärder gjordes 2003 då en stor landtorva togs bort kring utskovet och förbättringar gjordes i kanalfåran. Dock har ny landtorva strandat i framkant på objektet, viket höjer sjönivån något. Dessutom finns en sätt kvar i botten på konstruktionen, och vandringsmöjligheterna är försvårade på grund av det höga vattentryck som bildas i kanal/dammfåran. Olsdammen/N. Beukaträsket åtgärdades 1978 då hela konstruktionen togs bort. Delar av den träkonstruktion som höll samman dammvallen med dammen finns dock kvar. Även här har en landtorva fastnat, i den konstgjorda tröskel man anlagt istället för dammen. Delar av dammvallen bör tas bort för att bredda fåran. S. Beukaträsket åtgärdades 2003, då man endast återställde och säkrade vandringsmöjligheterna kring dammplatsen. Beskrivning av åtgärden Dammkonstruktionerna i form av hugget stenfundament, gjutet betongfundament samt träfundament rivs och fraktas bort. Vidare rivs delar av dammvallarna för att återskapa de naturliga utloppen. Genom att sjönivån redan är reglerad i tidigare återställning påverkas den inte av åtgärden. Möjligen krävs viss justering i samband med utrivning. Det gäller också de landtorvor som strandat kring dammkonstruktionerna. Syfte och effekt Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Ingreppen som gjordes i form av flottledsrensningar och dammbygge förändrade helt möjligheterna till fiskvandring till de övre delarna av Beukabäcken. Genom åtgärd återskapas ett naturligare flöde i vattendraget då utloppet breddas till ett mer naturligt. Samtidigt tas ett farligt inslag bort då ingen av dammarna är säkra för överfart över bäcken. Nedan presenteras följande -Karta (koordinater angivna vid planerade åtgärder) -Fotografier av åtgärdsobjekt -Fotografier över motsvarande åtgärd i Stangobäcken

28 Den övre röda stjärnan visar utloppet av Stenträsket (X Y ). Mellersta röda stjärnan visar Olsdammen/N. Beukaträsket (X Y ) och den nedre röda stjärnan visar Södra Beukaträsket (X Y ). Med på bild är även Kanaldammen (grön stjärna), vilken lämnas i nuvarande skick. Olsdammen/Norra Beukaträsket

29 Stenträskdammen Södra Beukaträskdammen

30 Bilderna visar en liknande åtgärd som är utförd i Stangoträskdammen

31 Action C3 RUSKTRÄSKBÄCKEN Sökande: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Åtgärd: Miljöåterställningsåtgärder i Ruskträskbäcken X ,60 Y ,41 Beskrivning av åtgärden Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd och Miljöåterställningsprojekt Vindelälven-Piteälven återställde stora delar av Ruskträskbäcken 2006, delen Gammbäcken blev dock inte återställd med avseende på lekområden. Planerade åtgärder i Ruskträskbäcken innefattar en öppning av ursprunglig bäckfåra ( Gammbäcken ) som avstängts under flottningsepoken. Genom att återöppna ursprungliga bäckfåran möjliggörs restaurering av lekbottnar längs sträckan då uppväxtområden redan finns och lekområdena ligger relativt skyddade för högvatten etc. då de är lokaliserade till en sidogren. Strandskogen längs sträckan är relativt opåverkad. Detta medför att själva lekbottenrestaureringen förenklas då vattendjupet är begränsat och vadbart längs hela sträckan. Omfattning/ orientering Fördämning och avstängning om ca 200m2 grävs bort. En återöppning av Gammbäcken ökar produktionsarealen (våta ytan) längs Ruskträskbäcken motsvarande ca 850m2. Flertalet lekområden kommer därmed att kunna återställas längs sträckan. Syfte/motiv och effekt Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Nedan presenteras följande -Översiktskarta -Ortofoto

32 . Översiktskarta över Ruskträskbäcken.. Ortofoto över Ruskträskbäcken

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Projektering av biotopåterställning i Leån från Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön, Ljusdals FVO

Projektering av biotopåterställning i Leån från Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön, Ljusdals FVO Projektering av biotopåterställning i Leån från Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön, Ljusdals FVO Leån har som de flesta större vattendrag använts som flottled och därmed utsatts för omfattande

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO 2013-11-18 Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Åtgärdsförslag ID Namn och vattendrag Åtgärdstyp A Inventera vandringshinder

Läs mer

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Stockholm 2008-04-11 PM Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Bakgrund och syfte Bällstaån är ett kraftigt modifierat vattendrag som rinner genom kommunerna

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 1958 byggs Stornorrfors kraftverk Ingen dom på skada för fisket i Vindelälven 1999 Förhandlingar i domstol (Vattenfall hävdar att fisket

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

NATUR. Biotopvård i vattendrag. Temablad SKAPA

NATUR. Biotopvård i vattendrag. Temablad SKAPA NATUR Biotopvård i vattendrag Foto: Fredrik Boo, Mostphotos.com Många vattendrag är påverkade av människan, till exempel längs med vägar och järnvägar eller vid broar. De naturliga strukturerna i vattnet

Läs mer

En kort historia om hur fiskevårdsprojektet framskridit genom åren

En kort historia om hur fiskevårdsprojektet framskridit genom åren En kort historia om hur fiskevårdsprojektet framskridit genom åren C:A 98-03-20 Vi skickade första utkastet på ansökan till Länsstyrelsen. 98-04 98-08 Med jämna mellanrum kontaktade vi Länsstyrelsen för

Läs mer

Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft

Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft Vårt arbete med biologisk mångfald och vattenkraft 2 Laxen i Vindelälven vandrar upp till 26 mil för att kom till sina lekvatten. Vi arbetar med biologisk mångfald Sveriges riksdag har beslutat att Sveriges

Läs mer

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF

Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Behov av kunskap och råd om vattenhushållning ur lantbrukets perspektiv Uppsala 2015-02-04 Rune Hallgren LRF Morfologiska förändringar Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund 5.1.4 Rensning av vattendrag för upprätthållande

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Information För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Anmälan ska

Läs mer

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa 2 Säveåns naturvärden Säveån kommer från trakterna kring sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Huvudfåran är opåverkad av

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Kommentarer Dalälven Österdalälven Hösthån: Hösthån regleras av kraftverket Båthusströmmen, ett kraftverk som bidrar med så pass mycket

Läs mer

Redovisning objekt vattendrag och sjöar avrinningsområdesvis

Redovisning objekt vattendrag och sjöar avrinningsområdesvis Redovisning objekt vattendrag och sjöar avrinningsområdesvis 8:5 Vindelälven Ingen särskild redovisning av Vindelälvens huvudfåra ingår i denna redovisning. Grundforsen Vindelälven Anders Granér 005 8:5:8:1-

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Lunds kommun Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Trelleborgs kommun 2013-03-22

Trelleborgs kommun 2013-03-22 Omprövning av dikningsföretaget Grönby-Assartorp av år 1934 och nedläggning av dikningsföretaget Grönby nr 2 och 13 samt Hönsinge nr 10 år 1887 och 1888 Trelleborgs kommun 2013-03-22 Innehåll 1. Sökande...

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde

Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde Frågeställningar kring ÖVF samt klassificering av vatten Storleksgränsen 1 km2 varför inte 1 ha? Naturvårdsverket beslutade om storlekskriterierna.

Läs mer

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN

UTVECKLINGS- OCH ÅTGÄRDSPLAN FÖR GOLFBANAN -06-02 Sida 1(9) UTVECKLINGS- OCH FÖR GOLFBANAN LÄSANVISNING Åtgärdsplanen är ett dokument där både absolut nödvändiga åtgärder och idéer, visioner och tänkbara möjligheter för utveckling av banan beskrivs.

Läs mer

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Beställare:

Läs mer

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Konkurrensen om vattnet Vattendagarna 2008 Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet Var är kraftverket? Var är vattnet?

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder C-G Göransson, Sweco Environment AB Vattendag Hydrotekniska Sällskapet 30 januari 2013 1 Mölndalsån avrinningsområden Avrinningsområde för Mölndalsån. Oreglerade,

Läs mer

Välkommen till Utbildning/demonstration i Nationella Kalkdatabasen

Välkommen till Utbildning/demonstration i Nationella Kalkdatabasen Välkommen till Utbildning/demonstration i Nationella Kalkdatabasen Tobias Haag, Länsstyrelsen i Jönköpings län Upplägg/Program Bakgrund Startsida Vilken data innehåller systemet? Organisationer Åtgärdsområden

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer

Fiskevårdsplan för Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid (ÖGF) 1. Vattendrag... 3. 1.1 Gumbaldsån... 3 1.1.1 Projekt nr 1 Lau Gumbaldsån 08...

Fiskevårdsplan för Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid (ÖGF) 1. Vattendrag... 3. 1.1 Gumbaldsån... 3 1.1.1 Projekt nr 1 Lau Gumbaldsån 08... för Östra Gotlands Fiskevård Vilt & Fritid () Innehåll: 1. Vattendrag... 3 1.1 Gumbaldsån... 3 1.1.1 Projekt nr 1 Lau Gumbaldsån 08... 3 1.2 Rödån... 4 1.2.1 Projekt nr 2 Rödån Alskog 08... 4 1.2.1.1 Källflöde

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Förutsättningar att återetablera vildlax i Ljusnan?

Förutsättningar att återetablera vildlax i Ljusnan? Förutsättningar att återetablera vildlax i Ljusnan? Fallstudie Ljusnan -2+1 Lek på specifika ytor Uppströms lekvandring efter 1-3 år i havet Nedströms vandring smolt efter 1-4 år, kelt efter lek (höst

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar 2015-05-18 2015/955 ANVISNING Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar och exempel Nedan följer anvisningar och kommentarer till respektive fält i blanketten Konsekvensutredning

Läs mer

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Bergsjöns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Bergsjöns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Området ligger efter Sagavägen (Ö-vik -Norge) cirka 2mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön,

Läs mer

Projektansökan 2012, sammanfattning: Bilaga 2

Projektansökan 2012, sammanfattning: Bilaga 2 Komplettering av ansökan om havsmiljöanslag för projektet Ökande bestånd av gädda, abborre och havsöring för att motverka eutrofieringseffekter i kustnära områden (drn 661-11). Ansökan om projektmedel

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen

Fiskevårdsplan. Kultsjöåns FVO. Styrelsen Fiskevårdsplan Kultsjöåns FVO Styrelsen Version 2014 Förord Gaskalite/Voullelite FVO bildades den 4 juni 2002 och ombildades till Kultsjöåns FVO den 23/9-2004 i och med att fastigheterna Kultsjöluspen

Läs mer

Rymman respektive Dyvran

Rymman respektive Dyvran Rymman respektive Dyvran Översiktlig beskrivning Rymman och Dyvran är vattensystem som återfinns inom fvof. norra delar. Denna beskrivning berör enbart de delar som ingår inom Mora/Våmhus fvof., vilket

Läs mer

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten VF Begreppet vattenförekomster Vattenförekomst Kust allt vatten till 1 mil utanför baslinjen

Läs mer

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd

Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Uppstartsmöte arbetsgrupp Vattenkraften och miljön 2013-05-13 Gullspångsälvens vattenråd Deltagare (längst ned i dokumentet finns en lista med epostadresser till deltagarna) Person Organisation Anders

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Älta 2014-10-11 Box 8314 104 20 Stockholm

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Älta 2014-10-11 Box 8314 104 20 Stockholm Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Älta 2014-10-11 Box 8314 104 20 Stockholm Kopia till:stockholms Stadsbyggnadsnämnd Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd Angående återställande av fastigheten Solvärmen 1,

Läs mer

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i Statkra~ Vatlenmyndigheten i Botlenvikens vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Botlenhavets vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Västerhavet vatlendistrikt S37-!S67b og i, 'III II 02. Statkraft SverIge AB

Läs mer

Skötselplan. Skötselplan för riksintresse AC 26 Pausele-Pauliden

Skötselplan. Skötselplan för riksintresse AC 26 Pausele-Pauliden Skötselplan Skötselplan för riksintresse AC 26 Pausele-Pauliden Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten Nina Granholm & Berit Andersson 2009 Dnr 522/09 Innehåll Bakgrund 2 Bevattningsdiken 2 Bäckflottning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson UPPDRAG Åbyfors Tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1300884000 UPPDRAGSLEDARE Karin Alenius UPPRÄTTAD AV DATUM 09 PLATS Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö DATUM 2013-12-17 TID 13.00-15.30 NÄRVARANDE Jan

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 46. Nyängsåns avrinningsområde Version 1.0 2 46. Nyängsåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Naturvärden och skyddade områden...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK

Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK Åke Engström, HydroTerra Ingenjörer AB, Karlstad Jonas Nilsson, NCC Construction Sverige AB, Karlstad SKÅPAFORS KRAFTVERK 1 Skåpafors kraftverk Västra Silen Skiforsdammen Svärdlång Skåpafors kraftverk

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Översvämningsutredning Lekarydsån

Översvämningsutredning Lekarydsån Alvesta kommun Översvämningsutredning Lekarydsån Sträckan Stråken till Huseby Uppdragsnummer Stockholm 2009-01-09 12700047 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen

Läs mer

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation

rapport 2009/15 årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation rapport / årummet i fyrisån Djupfördelning, bottensubstrat och undervattensvegetation Johan Persson, Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Johan Persson,

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Regler för sportfiske 2013

Regler för sportfiske 2013 Regler för sportfiske 2013 Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo i samarbete med Ta chansen att vinna 3 000 kr - skicka in din bästa fiske- eller naturbild tagen i området Läs mer på

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

P-03-04. Rekognoscering av mätplatser för ythydrologiska mätningar i Simpevarpsområdet. Agne Lärke, Robert Hillgren SMHI.

P-03-04. Rekognoscering av mätplatser för ythydrologiska mätningar i Simpevarpsområdet. Agne Lärke, Robert Hillgren SMHI. P-03-04 Rekognoscering av mätplatser för ythydrologiska mätningar i Simpevarpsområdet Agne Lärke, Robert Hillgren SMHI Mars 2003 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

GEORANGE Kan man göra renbete av industriområden?

GEORANGE Kan man göra renbete av industriområden? GEORANGE Kan man göra renbete av industriområden? Ett seminarium i samverkan med Enetjärn Natur, Länsstyrelsen Västerbotten och Boliden AB Var: Bergrum Boliden + Långselegruvan Innan seminariet började

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Nya mätmetoder inom hydrologin fokus på Vattenföring och flöden Nils Sjödin SMHI Utveckling av mätmetoder Fokus på I går - i dag - i morgon 1) Hur ser vanliga mätproblem ut? 2) Vilka metoder finns? Hur

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Sjöuppgifter Koordinater (X / Y): 7677 / 896 Höjd över havet (m): Län: Västerbotten () Sjöyta (ha): 7 Kommun: Lycksele och Vilhelmina Maxdjup (m): Vattensystem (SMHI):

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet

Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet Innehållsförteckning Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Förekomst av artificiella vandringshinder för vattendragvattenförekomster

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Dagvattenutredning Linero-Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden

Läs mer

Svea Hovrätt Näsåker 2014 10 06 Mark och miljööverdomstolen

Svea Hovrätt Näsåker 2014 10 06 Mark och miljööverdomstolen Svea Hovrätt Näsåker 2014 10 06 Mark och miljööverdomstolen Skickas till: Mark och miljödomstolen Östersunds Tingsrätt Box 708 831 28 Östersund Överklagad dom och beslut Östersund tingsrätts, mark och

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer