WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4"

Transkript

1 Vindel River LIFE Work plan för 2012 Action C2-C4

2 Action C3 och C4 VORMBÄCKEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Vormbäcken Beskrivning av åtgärden Planerade åtgärder i Vormbäcken går ut på att stenmaterial som forslats upp från vattendraget vid flottledsrensningar återförs med maskin. Vidare så öppnas sidofåror, sidogrenar som avstängts under flottningsepoken. S.k. död ved läggs ut i vattendraget under arbetets gång. Även lekbottnar restaureras och återställs till stor del för hand. Omfattning/orientering Sammantaget har 35 åtgärdsobjekt identifierats i Vormbäcken. Dessa objekt omfattar i sin helhet ca 5 000m 3 upprensade stenmassor i Vormbäcken. Samtliga objekt avses att åtgärdas. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Samråd Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare, fiskerättsägareorganisation och fiskerättsägare vid Fiskevårdsområdets årsstämma. Sökanden har för avsikt att parallellt även samråda med kommun och i detalj även med berörda fastighetsägare. Bredare samråd har även hållits av Vindelälvens Fiskeråd mot berörda samebyar, Ume-Vindelälvens Vattenråd (VRO10) och Fiskeriverket. Åtgärderna har diskuterats och förankrats under flertalet möten och år inom VRO 10 och dess arbetsgrupp för Hornträsket och Vormbäcken (Ref: Hans-Erik Johansson, Miljöanalys, Länsstyrelsen Västerbottens län). Nedan presenteras följande: -Översiktskarta -Ortofoton -Fotografier över berörda objekt

3 Översiktskarta Vormbäcken Ortofoto 1: Vormbäcken. Traktorrensade sträckor i blått och manuellt uppförda konstruktioner i rött.

4 Ortofoto 2: Vormbäcken Ortofoto 3: Vormbäcken

5 Ortofoto 4: Vormbäcken

6 Fotografier på objekt som ska återställas i Vormbäcken.

7 Action C3 och C4 ÅMAN MED BIFLÖDEN Sökande: Åtgärd: Vindeln och Norsjö kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Sävsjöbäcken, Slipbäcken, Joppträskbäcken, Lill-Åman, Månsträskån & Åman vid Åmsele (samtliga Åmans ARO) Beskrivning av åtgärden Sökande har för avsikt att genomföra återställningsåtgärder i nedlagda flottleder inom Åmans avrinningsområde (ARO). Sammanfattningsvis går åtgärderna ut på att återlägga upprensade massor längs vattendragens stränder i form av flottledsstrukturer till vattendragen. Åtgärden genomförs med hjälp av bandburna grävmaskiner om ton utrustade med gallerskopa. Åtgärderna dokumenteras och följs noggrant upp av SLU och UmU. Förhoppningsvis leder detta till metodutveckling och högre biologisk kunskap om återställningar och vattendragens naturliga dynamik. Åtgärderna har i ett inledande skede presenterats vid möte på Länsstyrelsen den 11 nov Närvarande: Vattenhandläggare: Tina Nilsson och Sofia Ohlsson. Miljömålsantikvarie: Jeanette Joelsson. Fiske: Torleif Eriksson. Miljöanalys, restaurering vattendrag: Roger Vallin, Mats Norberg och Robert Ström samt Vattenförvaltningen: Mats Johansson. Omfattning/orientering Delar av Sävsjöbäcken, Slipbäcken, Joppträskbäcken, Lill-Åman, Månsträskån & Åman vid Åmsele (samtliga Åmans ARO); sträckorna är detaljinventerade och dokumenterade i fält varvid bl a de fysiska grundförutsättningarna för åtgärderna undersökts. Samtliga objekt utpekade i åtgärdsinventeringen och fältinveteringsprotokollet avses åtgärdas i detta skede. Syfte Syftet med projektet är att återställa delar av Vindelälvens sidoflöden, efter det att flottningen upphört, så att vattendraget erhåller ett skick som mer påminner om det ursprungliga. Samråd, information och sökandes motivering Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos fiskerättsägarorganisationer och fiskerättsägare vid utbildningar och informationsmöten. Åtgärderna påverkar inte renflyttningsvägar eller renbetesland för berörd sameby. Åman är av Länsstyrelsen, genom den regionala restaureringsstrategin, utpekad som nationellt värdefull sötvattensmiljö och särskilt värdefull ur ett fiskeriperspektiv. Detta medför att vattensystemet är särskilt prioriterat för bl.a. återställning. Åman och flertalet av dess vattenförekomster är klassade med måttlig ekologisk status kopplad till bl.a. kontinuitetsförändring enligt ramdirektivet för vatten och utpekade i

8 vattendistriktets Åtgärdsplan. Återställning av flottledsrensningar skulle högst sannolikt förbättra den ekologiska statusen enligt direktivet. Nedan presenteras följande: - Översiktskartor för Lill-Åman och Månsträskån - Ortofoton - Fotografier över vissa berörda objekt Översiktskarta: Lill-Åman Översiktskarta: Månsträskån

9 Ortofoto 1. Flottledkonstruktioner i Lill-Åman. Traktorrensade sträckor i blått och manuellt uppförda konstruktioner i rött. Ortofoto 2. Flottledkonstruktioner i Lill-Åman.

10 Ortofoto 3: Flottledkonstruktioner i Aggträskbäcken. Ortofoto:. Månsträskån

11 Bilder tagna vid lokaler i Lill-Åman som är markerade i ortofoto 1 och 2. Dessa objekt ska återställas inom Vindel River LIFE.

12 RIBBIKBÄCKEN Sökande: Åtgärd: Kvarnbränna samfällighetsförening genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Kompletterande återställning av Ribbikbäcken med avseende på de flottledsrensningar som skett under flottningstiden. Bakgrund Ribbikbäckens nedersta del mot utflödet i Vindelälven återställdes inom ramen för Miljöåterställningsprojekt Vindelälven-Piteälven Kvarnbränna samfällighetsförening var dock huvudman för åtgärderna men personal och maskiner tillhandahölls av Vindelälvens Fiskeråd genom projektet. Under 2009 återställdes ca 200m av bäcken och en volym av ca 190m 3 sten, block och ca 9m 3 lekgrus för öring lades ut. Åtgärderna får betecknas som lyckade men biologiskt uppföljning pågår fortfarande. Motsvarande åtgärder i närliggande system har dock visat sig vara mycket positiva för att återskapa den naturliga dynamik som råder i naturliga vattendrag. Fiskpopulationerna tenderar även att öka betydligt. Med detta som bakgrund avses kvarvarande oåtgärdade sträckor i Ribbikbäcken att återställas. Personal och arbetsledning av grävmaskin kommer att tillhandahållas av Vindelälvens Fiskeråd. Daniel Jonsson, Vindelälvens Fiskeråd kommer att fungera som arbetsledare för maskin på plats. Beskrivning av åtgärden Planerade åtgärder i Ribbikbäcken går ut på att allt stenmaterial som forslats upp från vattendraget vid flottledsrensningar återförs med grävmaskin. Vidare så öppnas sidofåror och sidogrenar som avstängts under flottningsepoken. Lekbottnar grovplaneras med grävmaskin i samband med stenutläggning och finjusteras efteråt manuellt. Död ved i form av träd i varierande storlek tillförs vattendraget på ett sätt som liknar hur träd skulle falla in i bäcken om inte avverkningar skett ända fram till strandkant. Omfattning/ orientering Sammanlagt finns det fyra åtgärdsobjekt med start vid positionen , Dessa objekt har sinsemellan en sammanlagd längd om ca 210m och 660m 3 rensningsmassor. Hela bäckens sträckning avses dock att åtgärdas från översta objektet till det nedersta. Detta innebär en total åtgärdslängd om ca 2km. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Nedan presenteras följande: - Översiktskarta Ribbikbäcken - Ortofoto - Fotografier över aktuella objekt

13 Översiktskarta Ribbikbäcken. Ortofoto över Ribbikbäcken. Rödmarkerade områden är planerade åtgärdsområden. Det grönmarkerade området är redan återställt.

14 Bilder från Ribbikbäcken, vilka refererar till platser som ska återställas och är markerade i ortofotot ovan.

15 Action C4 Nackbäcken Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Nackbäcken och biflödet, Löparbäcken. Beskrivning av åtgärden Planerade åtgärder i Löparbäcken, biflöde till Nackbäcken, går ut på att stenmaterial som forslats upp från vattendraget vid flottledsrensningar återförs med maskin. Vidare så öppnas sidofåror, sidogrenar som avstängts under flottningsepokerna. S.k. död ved läggs även ut i vattendraget under arbetets gång. Även lekbottnar restaureras och återställs. Lekbottenrestaurering genomförs till stor del för hand. Tidigare återställningsåtgärder har gjorts i Nackbäcken 2007 med samma huvudman och utförande part. Dessa åtgärder bestod i att sten återbördades längs sträckan samt att lekområden för öring återställdes. De nu planerade åtgärderna i Nackbäcken får ses som en fortsättning av påbörjade restaureringar med syftet att återställa hela bäcken och målet att återskapa bättre betingelser för vattenlevande organismer. Nackbäcken är även ett högprioriterat vattendrag för återställning av Vindelälvens Fiskeråd. Omfattning/orientering Sammanlagt har sex åtgärdsobjekt identifierats i Löparbäcken. Dessa objekt omfattar i sin helhet ca 2 050m 3 upprensade stenmassor. I Nackbäcken gäller endast viss justering av tidigare utlagt material. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick Samråd och information Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare, fiskerättsägareorganisation och berörda samebyar. Kommunen har informerats och samrådsmaterial har skickats till dem. Innan åtgärder skall kontakt hållas med Länsstyrelsen angående hantering av ev. flodpärlmussla i bäcken. Nedan presenteras följande: - Översiktskarta - Fotografier över berörda objekt

16 Översikt med sex objekt i Löparbäcken Objekt 2vh

17 Ovan: Objekt 3vh T.v. Objekt 4vh

18 Objekt 5vh Objekt 6vh.

19 Action C2 & C4 Klintdammen Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Uppförande av överfallströskel vid Klintdammen, Nackbäcken X y samt bäckåterställning kring damm. Bakgrund Dammen vid utloppet av Klinttjärnen är en s.k. flottledsdamm. Dammen uppfördes sannolikt under mitten av 1930-talet och har renoverats under åren. Idag går även en mindre landsväg över dammkonstruktionen, en träkonstruerad bro. Den idag befintliga dammen underhålls ej och kommer möjligtvis att raseras, med den påföljden att nivån i tjärnen sjunker med upp till 50cm. Följderna av detta blir naturligtvis ogynnsamma för mark- och fastighetsägare längs sjön. Vidare är Klinttjärnen relativt grund med mycket grynnor och betydande växlighet. En sänkning av sjön vid ett dammhaveri kommer att påverka vattenmiljön betydande med minskad sjöareal. Beskrivning och omfattning av åtgärden Stentröskel anläggs uppströms befintliga sättar och förses med tätkärna av spåntat trä för att förhindra urspolning av densamma. Sten fylls i fåran nedströms tröskeln på en sträcka av ca 5m så att en forssträcka skapas. Gradienten/fallhöjden över dammen flyttas således längs en större sträcka vilket medför att dammen åter blir passerbar för strömlevande fisk och övriga akvatiska organismer. En sidoeffekt är att ett jämnare vattenstånd kan erhållas i sjön. Tröskeln anläggs så att Klinttjärnens yta vid normalvattenstånd kommer att ligga på oförändrad nivå. Utöver dammen åtgärdas även bäckfåran nedströms. Åtgärden omfattar tre objekt av totalt 380m samt ca 2040m2. Dessa objekt används delvis för att ta ut fallhöjden från dammen. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Ingrepp som gjordes i form av flottledsrensningar och damm förändrade helt möjligheterna till fiskvandring till översta delarna av Nackbäck-systemet. Genom åtgärd återskapas ett naturligare flödesschema i vattendraget då utloppet breddas till ett mer naturligt Samråd Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare och berörda samebyar. Kommunen har informerats och samrådsmaterial har skickats till dem. Innan åtgärder skall kontakt även hållas med Länsstyrelsen angående hantering av ev. flodpärlmussla i bäcken.

20 Nedan presenteras följande -Schematisk teknisk beskrivning över åtgärd -Fotografi över liknande utförd åtgärd i Falåströmsbäcken -Karta (koordinater angivna vid planerade åtgärder) -Fotografier av åtgärdsobjekt Teknisk beskrivning av åtgärd då damm tas bort

21 Exempel på åtgärdad damm. 1=dammplats. 2-4=rensningar.

22 Klinttjärnsdammen i nuvarande skick. Objekt 2vh. Kanaliserad sträcka, rensningsmassorna ligger på bägge sidor av vattendraget

23 Objekt 3vh. Kanaliserad sträcka i ett lugnare parti, rensningsmassorna ligger på bägge sidor av vattendraget. Objekt 4vh. Kanaliserad sträcka i ett lugnare parti, rensningsmassorna ligger på bägge sidor av vattendraget.

24 Action C2 SANDSJÖDAMMEN Sökande: Åtgärd: Sorsele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindelriver LIFE Uppförande av överfallströskel vid utloppet Sandsjön; Sandsjödammen X ,78 Y ,92 Bakgrund Vid utloppet av Sandsjön finns en s.k. flottledsdamm. Dammen uppfördes sannolikt och i nuvarande utformning under mitten av 1930-talet. När flottledsdammar uppfördes var det brukligt att gräva ur och fördjupa det naturliga utloppet för att på detta sätt få en större regleringsmöjlighet av ovan liggande sjö. Detta innebär att om en damm skall avlägsnas eller på grund av bristande underhåll skulle rasa, kommer nivå på ovan liggande sjö att sjunka till en lägre nivå än förhållandet innan reglering. För att behålla en naturlig nivå på dessa sjöar krävs alltså att nya trösklar anläggs om dammen skall rivas eller rasar. Förutom den olägenhet de icke åtgärdade dammarna utgör för fiskvandring, är de även en källa till osäkerhet då ansvar och underhåll för dessa herrelösa dammar vanligen saknas. Flottningsföreningen som en gång uppförde dammarna är ju för länge sedan avvecklad. Den idag befintliga dammen underhålls ej och kommer inom ett antal år sannolikt att rasa, med den påföljden att nivåerna i Sandsjön sjunker med upp till 30cm, följderna av detta blir naturligtvis ogynnsamma för mark- och fastighetsägare längs sjön. En sänkning av sjön vid ett dammhaveri kommer att påverka vattenmiljön med minskad sjöareal. Beskrivning av åtgärden Stentröskel anläggs i anslutning till befintliga sättar och förses med tätkärna av spåntat trä för att förhindra urspolning av densamma. Sten fylls i fåran nedströms tröskeln på en sträcka av ca 5m så att en forssträcka skapas. Gradienten/fallhöjden över dammen flyttas således längs en större sträcka vilket medför att dammen åter blir passerbar för strömlevande fisk och övriga akvatiska organismer. En sidoeffekt är att ett jämnare vattenstånd erhålls i sjön. Ett antal lekbottnar för laxfisk kommer eventuellt även att anläggas längs den strömsträcka som bildas. Tröskeln anläggs så att Sandsjöns yta vid normalvattenstånd kommer att ligga på oförändrad nivå. Omfattning/orientering Grävningsarbeten i vatten planeras att genomföras längs en yta om ca 400m 2, dvs. ca 100 löpmeter bäcksträcka om ca 4m bredd. Syfte Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Samråd och information Miljöåterställningsåtgärder har förankrats hos markägare, fiskerättsägareorganisation och fiskerättsägare vid Fiskevårdsområdets årsstämma. Referens: Åke Johansson ordf. Juktåns mellersta FVO

25 Följande synpunkt har efter samråd med olika instanser inkommit från Grans sameby: Angående arbetena med återställning så ser samebyn positivt på detta om det bedrivs inom de tidsramar som angivits (aug-okt). Är det så att det skall bedrivas något arbete utanför dessa ramar så skall samebyn kontaktas för att undvika störningar. E-post daterat 25/10-09 från Tobias Jonsson, ordförande Grans sameby. Nedan presenteras följande: -Översiktskarta -Ortofoto -Dammen innan åtgärd Översiktskarta Sandsjödammen

26 Ortofoto Sandsjödammen Bild på Sandsjödammen innan åtgärd. Sjönivån regleras idag av en järnbalk som håller nivån. Fallet är ca 30cm.

27 Action C2 Beukabäcken Sökande: Åtgärd: Sorsele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Återskapande av utlopp vid Stenträsket (Stenträskdammen), Norra Beukaträsket (Olsdammen) och Södra Beukaträsket X Y , X Y samt X Y i Beukabäcken. Bakgrund Vid utloppen av träsken finns så kallade flottledsdammar. Dammarna uppfördes sannolikt under mitten av 1930-talet, förutom Olsdammen som anlades tidigare. Den togs ur bruk när en kanal anlades (på första bilden markerad med en grön stjärna). Dämningsfunktionen i samtliga dammar är satta ur bruk och möjligheten till överfart på dessa är borttagna. Stenträskdammen åtgärdades 1978 då man sparsamt tog bort delar av vandringshinder och anlade en tröskel framför dammen. Även slussgolvet togs bort. Ytterligare åtgärder gjordes 2003 då en stor landtorva togs bort kring utskovet och förbättringar gjordes i kanalfåran. Dock har ny landtorva strandat i framkant på objektet, viket höjer sjönivån något. Dessutom finns en sätt kvar i botten på konstruktionen, och vandringsmöjligheterna är försvårade på grund av det höga vattentryck som bildas i kanal/dammfåran. Olsdammen/N. Beukaträsket åtgärdades 1978 då hela konstruktionen togs bort. Delar av den träkonstruktion som höll samman dammvallen med dammen finns dock kvar. Även här har en landtorva fastnat, i den konstgjorda tröskel man anlagt istället för dammen. Delar av dammvallen bör tas bort för att bredda fåran. S. Beukaträsket åtgärdades 2003, då man endast återställde och säkrade vandringsmöjligheterna kring dammplatsen. Beskrivning av åtgärden Dammkonstruktionerna i form av hugget stenfundament, gjutet betongfundament samt träfundament rivs och fraktas bort. Vidare rivs delar av dammvallarna för att återskapa de naturliga utloppen. Genom att sjönivån redan är reglerad i tidigare återställning påverkas den inte av åtgärden. Möjligen krävs viss justering i samband med utrivning. Det gäller också de landtorvor som strandat kring dammkonstruktionerna. Syfte och effekt Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Ingreppen som gjordes i form av flottledsrensningar och dammbygge förändrade helt möjligheterna till fiskvandring till de övre delarna av Beukabäcken. Genom åtgärd återskapas ett naturligare flöde i vattendraget då utloppet breddas till ett mer naturligt. Samtidigt tas ett farligt inslag bort då ingen av dammarna är säkra för överfart över bäcken. Nedan presenteras följande -Karta (koordinater angivna vid planerade åtgärder) -Fotografier av åtgärdsobjekt -Fotografier över motsvarande åtgärd i Stangobäcken

28 Den övre röda stjärnan visar utloppet av Stenträsket (X Y ). Mellersta röda stjärnan visar Olsdammen/N. Beukaträsket (X Y ) och den nedre röda stjärnan visar Södra Beukaträsket (X Y ). Med på bild är även Kanaldammen (grön stjärna), vilken lämnas i nuvarande skick. Olsdammen/Norra Beukaträsket

29 Stenträskdammen Södra Beukaträskdammen

30 Bilderna visar en liknande åtgärd som är utförd i Stangoträskdammen

31 Action C3 RUSKTRÄSKBÄCKEN Sökande: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Åtgärd: Miljöåterställningsåtgärder i Ruskträskbäcken X ,60 Y ,41 Beskrivning av åtgärden Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd och Miljöåterställningsprojekt Vindelälven-Piteälven återställde stora delar av Ruskträskbäcken 2006, delen Gammbäcken blev dock inte återställd med avseende på lekområden. Planerade åtgärder i Ruskträskbäcken innefattar en öppning av ursprunglig bäckfåra ( Gammbäcken ) som avstängts under flottningsepoken. Genom att återöppna ursprungliga bäckfåran möjliggörs restaurering av lekbottnar längs sträckan då uppväxtområden redan finns och lekområdena ligger relativt skyddade för högvatten etc. då de är lokaliserade till en sidogren. Strandskogen längs sträckan är relativt opåverkad. Detta medför att själva lekbottenrestaureringen förenklas då vattendjupet är begränsat och vadbart längs hela sträckan. Omfattning/ orientering Fördämning och avstängning om ca 200m2 grävs bort. En återöppning av Gammbäcken ökar produktionsarealen (våta ytan) längs Ruskträskbäcken motsvarande ca 850m2. Flertalet lekområden kommer därmed att kunna återställas längs sträckan. Syfte/motiv och effekt Åtgärderna som helhet syftar till att återställa vattendraget i ett mer naturligt och ursprungligt skick. Nedan presenteras följande -Översiktskarta -Ortofoto

32 . Översiktskarta över Ruskträskbäcken.. Ortofoto över Ruskträskbäcken

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4

Vindel River LIFE. Work plan för 2011 Action C2-C4 Vindel River LIFE Work plan för 2011 Action C2-C4 Action C2: ROTENTRÄSKDAMMEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun / Vindelälvens Fiskeråd Uppförande av överfallströskel vid utloppet av Rotenträsket (Sikbäcken)

Läs mer

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna Redovisning av biotopvårdsåtgärder 2006 Inom ramen för Projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige LIFE04 NAT/SE/000231 Författare: Peter Johansson EMÅFÖRBUNDET

Läs mer

Samrådsunderlag för restaurering av flottledsrensade sträckor i Lögdeälven inom Nordmalings kommun

Samrådsunderlag för restaurering av flottledsrensade sträckor i Lögdeälven inom Nordmalings kommun Samrådsunderlag för restaurering av flottledsrensade sträckor i Lögdeälven inom Nordmalings kommun Nordmalings kommun och projektet ReBorN planerar att genomföra restaurering av flottledsrensade sträckor

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015

Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015 Flottledsåterställning i Bureälven Etapp 1 Delrapport Strömsholm Bursjön 2015 Foto: Tony Söderlund Bakgrund Flottningen av timmer var som mest omfattande i Sverige mellan 1850-1950. Detta var den metod

Läs mer

Noteringar och bilder från exkursionen till Vormbäcken och Lidsbäcken den 16 augusti 2011.

Noteringar och bilder från exkursionen till Vormbäcken och Lidsbäcken den 16 augusti 2011. Exkursion Vormbäckens samverkansgrupp 1(7) Noteringar och bilder från exkursionen till Vormbäcken och Lidsbäcken den 16 augusti 2011. Deltagare: Daniel Holmqvist, Vindelälvens Fiskeråd; Rolf Örnberg, Rökå,

Läs mer

Flottledsåterställning i Bureälven

Flottledsåterställning i Bureälven Slutrapport Etapp 1: 2015-2016 Flottledsåterställning i Bureälven Datum: 2016-09-21 Samarbetspartner: 1 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Kartläggning av påverkan i Bureälvens avrinningsområde...

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Varför flottledsåterställning?

Varför flottledsåterställning? Information om återställningsarbetena i Sävarån och Gravån verksamhetsåret 2011 Informationen går ut till dig som är sakägare kring återställningsarbetena som är planerade i denna fas för Sävarån och Gravån.

Läs mer

ReBorN - LIFE. Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin. Teknisk koordinator Robert Ström. Laxförvaltning Stefan Larsson

ReBorN - LIFE. Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin. Teknisk koordinator Robert Ström. Laxförvaltning Stefan Larsson ReBorN - LIFE Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin Teknisk koordinator Robert Ström Laxförvaltning Stefan Larsson Varför ReBorN? - Gynnsam bevarandestatus inom Natura 2000-nätverket Aktuella Natura

Läs mer

Biotoprestaurering i Väljeån 2015

Biotoprestaurering i Väljeån 2015 Biotoprestaurering i Väljeån 2015 Redovisning På uppdrag av Ljusdal Energi AB och Ljusdals FVOF Rapport 2015: 2 Titel: Biotoprestaurering i Väljeån 2015- Redovisning Författare & foton: Peter Hallgren

Läs mer

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Bilder i presentationen: Åsa Widén Rapport från Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin God Ekologisk Potential

Läs mer

Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009

Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009 Resultatrapport Biotopkartering av Marsån 2009 Förord Resultat Karta 1. Marsån, Stalonbäcken och Datikån med respektive avdelningar. Marsån delades in i 68 avdelningar, Stalonbäcken 7avdelningar och Datikån

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Maskinrestaurering i Leån 2014

Maskinrestaurering i Leån 2014 Maskinrestaurering i Leån 2014 Redovisning Fiskevårdstjänst-Peter Hallgren Svarvarvägen 15 820 20 Ljusne www.fiskevardstjanst.se Maskinrestaurering i Leån 2014 Nedan följer en redovisning av den biotopåprestaurering

Läs mer

Åtgärder utan betydande produktionspåverkan. 12 åtgärdsgrupper i huvudfåra och biflöden

Åtgärder utan betydande produktionspåverkan. 12 åtgärdsgrupper i huvudfåra och biflöden Åtgärder utan betydande produktionspåverkan 12 åtgärdsgrupper i huvudfåra och biflöden Hur tänkte vi? Innovativt - Att praktiskt i fält lokalisera var naturvärde och biologisk mångfald finns bevarad och

Läs mer

Förslag till teknisk beskrivning

Förslag till teknisk beskrivning Förslag till teknisk beskrivning Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken Datum: 2017-02-16 Innehåll Orientering...3 Hydrologi... 4 Höjdsystem och fixpunkter...4 Beskrivning av

Läs mer

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Peter Gustafsson 20080715 Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 108, 590 54 Sturefors Tel: 0702792068 Hemsideadress: www.ekologi.nu Email: peter@ekologi.nu

Läs mer

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån 2012 Projekt Leduån Patrik / Ove Segerljung Projekt Leduån 2012-11-11 Förord Projekt Leduån har genomfört inventering av hela ån från Olofsfors till stensvattnet med start vecka 26 2012 och avslutad v46

Läs mer

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Tina Hedlund, Aquanord 2006-06-22 Rapport Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Undersökningen utförd av Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Hösten 2005 utfördes två elfisken i Vojmån och ett elfiske

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Datum: 2017-03-14 1 2 Figurhänvisningarna i det här dokumentet hänvisar till figurerna i dokumenten: - Förslag till miljökonsekvensbeskrivning-

Läs mer

Projektering av biotopåterställning i Leån från Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön, Ljusdals FVO

Projektering av biotopåterställning i Leån från Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön, Ljusdals FVO Projektering av biotopåterställning i Leån från Gråströmmen uppströms Lostersjön ned till Letssjön, Ljusdals FVO Leån har som de flesta större vattendrag använts som flottled och därmed utsatts för omfattande

Läs mer

Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008

Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008 Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008 Emåförbundet 2008 På uppdrag av Norrköpings kommun T. Nydén & P. Johansson Inledning Pjältån 2008 Denna rapport redovisar översiktligt genomförda

Läs mer

Exkursionsguide- miljöåterställning längs Vindelälven inom Lycksele kommun. Daniel Holmqvist, Vindelälvens Fiskeråd

Exkursionsguide- miljöåterställning längs Vindelälven inom Lycksele kommun. Daniel Holmqvist, Vindelälvens Fiskeråd Exkursionsguide- miljöåterställning längs Vindelälven inom Lycksele kommun Daniel Holmqvist, Vindelälvens Fiskeråd Ruskträskbäckens biflottled Ruskträskbäcken med dess biflöden Mösupbäcken, Västibäcken/Tväråbäcken

Läs mer

Ranån Rapport över gjorda åtgärder 2002-2006

Ranån Rapport över gjorda åtgärder 2002-2006 Ranån Rapport över gjorda åtgärder 2002-2006 2007-03-27 Jon Bergström Arbetsledare biotopvård Storgatan 28B 667 30 Forshaga Tfn: 070-687 34 02 E-mail:j_bergstrom82@hotmail.com RANÅN Rapport över gjorda

Läs mer

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Dämmet i Tollarp Vramsån Ett av kommunens mest värdefulla vattendrag. Sen 80-talet har kommunen jobbat med att bevara och utveckla de biologiska värdena i ån. En mycket rik fiskfauna tex finns grönling,

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Hammarskogsån-Danshytteån

Hammarskogsån-Danshytteån Hammarskogsån-Danshytteån Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terränkartan: 11f4b, 11f4c och 11f3c Vattenförekomst: SE661976-146120 Kommun: Lindesberg Vattendragsnummer: 122616 Inventeringsdatum: 2 september

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering 2009-12-14 sid 1 (5) Härryda kommun Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering Två fiskare i Mölndalsån Sportfiskarna Per-Erik Jacobsen Fiskevårdskonsulent Sjölyckan 6 416 55 Göteborg

Läs mer

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Fortum Generation AB Att. Johnny Norrgård Gammelkroppa 682 92 Filipstad Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Bakgrund Föreliggande elfiske samt allmänna beskrivning av Kolsjöbäcken, är genomförd

Läs mer

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ).

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ). Hörksälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 12f1a, 12f0a, 11e9j och 11f9a Vattenförekomst: SE664838-144980 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 122882 & 1228821 Inventeringsdatum: 3

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10f6a Vattenförekomst: - Kommun: Örebro Vattendragsnummer: 121023 Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Koordinater: 6580327 1453197 Inventerad

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse 2009-2014 - Åtgärdande av vandringshinderför fisk i nedre del av Storbäcken Projekt: Samrådsredogörelse 2009-2014: Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken. Ort

Läs mer

Fiskväg vid Bjevröds kvarndamm

Fiskväg vid Bjevröds kvarndamm Fiskväg vid Bjevröds kvarndamm Slutredovisning av anläggning av fiskväg vid Bjevröds kvarndamm till förmån för Ringsjöns, Kvesarumssjöns och Kvesarumsåns öringbestånd RAPPORT 2003-5 Sid 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Levande vatten- En förstudie om fiskevårdsåtgärder Ovanåkers kommun

Levande vatten- En förstudie om fiskevårdsåtgärder Ovanåkers kommun Levande vatten- En förstudie om fiskevårdsåtgärder Ovanåkers kommun (En rapport som finansierats med bidrag från LONA- Lokala naturvårdsprojekt) Bodaströmmen. En av de längre strömsträckorna i Voxnan som

Läs mer

Fri vandringsväg till och genom Nybro stad; Från Skabro till Flyebo

Fri vandringsväg till och genom Nybro stad; Från Skabro till Flyebo Fri vandringsväg till och genom Nybro stad; Från Skabro till Flyebo Fri vandringsväg till och genom Nybro stad; Från Skabro till Flyebo Kommunens mål och strategier I kommunens översiktsplan har vi ett

Läs mer

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön.

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. 1 HALLERUDSÄLVEN Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Fylkesmannen

Läs mer

Allmänt om Tidanöringen

Allmänt om Tidanöringen Allmänt om Tidanöringen Insjö-öring Insjööring är öring som anpassats till att leva helt och hållet i sötvatten. De förändrades när de blev instängda i sjöar efter istiden. Tidanöringen utgör en av tre

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

SKOGENS VATTEN-livsviktigt

SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2015-02-26 SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2014-01-22 2 Körskador som leder till ökad slamtransport till sjöar och vattendrag Inget nytt för Södra att engagera sig i vatten! Vattendemoslingor Om markskoning,

Läs mer

Återställningsplan för Ljustorpsån och Mjällån 2010-2014

Återställningsplan för Ljustorpsån och Mjällån 2010-2014 Återställningsplan för Ljustorpsån och Mjällån 2010-2014 Ljustorpsåns FVO Öhmans Fiskevårdsservice Titel: Fiskevårdsåtgärder i Ljustorpsån och Mjällån Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Timrå kommun

Läs mer

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven

Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Flera hotade arter och stammar i Nedre Dalälven Massor med oro och frågor om fisken i Dalälven Oroande minskning av öring, harr, sik! Lax, harr, öring: Vad kan vi göra för att få det bättre för våra laxfiskar?

Läs mer

Götarpsån: Hären - Töllstorpaån

Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Lantmäteriet 2008. Ur GSD-produkter ärende 106-2004/188F. Projekt Vattensamverkan är ett initiativ från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Mycket av data är hämtad från databasen

Läs mer

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1).

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1). Svartälven Avrinningsomr.: Gullspångsälv. 61-138 Terrängkartan: 12ed, 11e9d, 11e8d, 11e8e, Vattenförekomst: SE663193-14263 11e7e, 11e7f, 11e6f, 11e5f, 11e2f, 11e2g, 11eg, Vattendragsnummer: 13814 11gh,

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket På inspektionsresa till småskaliga vattenkraftsanläggningar i Dalarna Bålstabon Anders Nilsson blev 1990 egenföretagare då han grundade rörmokarfirman Håbo Rör AB. 1993 gav han sig in i vindkraftbranschen

Läs mer

Elfisken Vojmån 2010

Elfisken Vojmån 2010 2011-01-21 Sammanställning Elfisken Vojmån 2010 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Under 2009 framställde Aquanord en fiskevårdsplan för Vojmån för Vojmåns fiskevårdsområdes räkning, som syftade till att förbättra

Läs mer

Utformning av. Ekologiskt anpassade vägpassager

Utformning av. Ekologiskt anpassade vägpassager Utformning av Ekologiskt anpassade vägpassager Råd när nya vägpassager ska anläggas och vandringshinder åtgärdas Valvbågens bredd Naturlig bäckbredd 1 2 3 Det bästa sättet att se till att vattendrag inte

Läs mer

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan PM 1 (17) 48 Miljöanalys Pär Granström 026-17 12 40 per.granstrom@x.lst.se Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan Förord Detta förslag

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING Lekhytteån Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e41, 10e4j, 10e3i och 10e3j Vattenförekomst: SE656786-144723 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121068 Inventeringsdatum: 3 juni 2004

Läs mer

Restaurering av Imälven 2008-2011

Restaurering av Imälven 2008-2011 Restaurering av Imälven 2008-2011 Bakgrund Imälven rinner från sjöarna Älgsimmen och Rösimmen, genom Karlskoga och har sitt utflöde i sjön Möckeln. Området har varit kraftigt försurat och kalkas sedan

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Fiskväg vid Ludvigsborgs kvarndamm

Fiskväg vid Ludvigsborgs kvarndamm Fiskväg vid Ludvigsborgs kvarndamm Slutredovisning av anläggning av fiskväg vid Ludvigsborgs kvarndamm till förmån för Ringsjöns, Kvesarumssjöns och Kvesarumsåns öringbestånd RAPPORT 2003-6 Sid 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun arbetat med underhåll och reparationer av fiskvägar samt ny kulvert i omlöpet i Grannebyån. De vattendrag som vi arbetat

Läs mer

Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark

Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Delrapport Resultat av inventeringar under 2003 samt förslag till fiskevårdande åtgärder Medfinansieras av Europeiska Unionen, Utvecklings- och garantifonden för

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

l JÖNKÖPING$ KOMMUN Delprojekt Sammanställning av lekgrusutläggning hösten 2012 inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors.

l JÖNKÖPING$ KOMMUN Delprojekt Sammanställning av lekgrusutläggning hösten 2012 inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors. Norra Nissandalens FVOF l JÖNKÖPING$ KOMMUN Länsstyrelsen i Jönköpings län o FISKEVARD l NISSANS KALLFLODEN Delprojekt Sammanställning av lekgrusutläggning hösten 2012 inom Nissans avrinningsområde ovan

Läs mer

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO 2013-11-18 Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Åtgärdsförslag ID Namn och vattendrag Åtgärdstyp A Inventera vandringshinder

Läs mer

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Inventering gjordes 2013-07-25 av Per Ingvarsson på Naturcentrum AB med medhjälpare Oscar Ingvarsson. Sträckan som undersöktes

Läs mer

ReMiBar. fria vandringsvägar i vattendrag

ReMiBar. fria vandringsvägar i vattendrag ReMiBar fria vandringsvägar i vattendrag REMIBAR fria vandringsvägar i vattendrag I Norrbotten och Västerbotten pågår projektet Remibar vars mål är att åtgärda vandringshinder för fisk och andra vattenlevande

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten

Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Klassning av ekologisk potential och möjliga åtgärder i Kraftigt modifierade vatten Miljökvalitetsnormer: De kraftigt modifierade och konstgjorda vattnen ska uppnå god ekologisk potential och god kemisk

Läs mer

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Avrinningsområde: Gullspångsälven 61-138 Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Vattenförekomst: - Kommun: Karlskoga Vattendragsnummer: 138134 Inventeringsdatum: 29 och 30 juni 2004 Koordinater: 6583283

Läs mer

Biotopvårdsplan 2001 Tuggenbäcken

Biotopvårdsplan 2001 Tuggenbäcken Biotopvårdsplan 2001 Tuggenbäcken Förord I Västerbottens län är flertalet av vattendragen kraftigt påverkade av mänskliga aktiviteter. I en del vattendrag har detta lett till stora negativa konsekvenser

Läs mer

PM för objekt AC-15833-890, väg 890, delen Stryckfors Myrheden, Skellefteå kommun.

PM för objekt AC-15833-890, väg 890, delen Stryckfors Myrheden, Skellefteå kommun. PM (Bilaga 2) Ärendenr: TRV 2010/2410 A Till: Från: 2010-05-27 Trafikverket Box 809 971 25 Luleå Besöksadress: Sundsbacken 2-4 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Andreas Asplund Investering Nord

Läs mer

Samtliga inventerade vattendrag

Samtliga inventerade vattendrag Samtliga inventerade vattendrag Figur 1. Karta över samtliga vattendrag som biotopkarterades i Örebro län år 2004. 10 Strömförhållande Sammantaget i alla inventerade vattendrag är strömförhållanden med

Läs mer

Biotopvård och byggande av vandringsväg i Sågkvarnsbäcken 2009

Biotopvård och byggande av vandringsväg i Sågkvarnsbäcken 2009 Biotopvård och byggande av vandringsväg i Sågkvarnsbäcken 2009 Juni till september 2009 Klarafors AB Industrileden 5 B 667 32 Forshaga Tel: 054 53 61 29 1 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Nyttoeffekter av ett ökat flöde i Lillån

Nyttoeffekter av ett ökat flöde i Lillån TN Vatten- & Fiskevård 2008 2008-06-27 Rapport TN vatten- & fiskevård Västergatan 5 571 78 FORSERUM Tel: 0380-20471, 0733-447816 Lars Gezelius Länsstyrelsen i Östergötland 581 86 Linköping Nyttoeffekter

Läs mer

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Stockholm 2008-04-11 PM Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Bakgrund och syfte Bällstaån är ett kraftigt modifierat vattendrag som rinner genom kommunerna

Läs mer

Begäran om Länsstyrelsens bedömning av påverkan på allmänna intressen i samband med restaurering av flottledspåverkade sträckor av Mjösjöån i

Begäran om Länsstyrelsens bedömning av påverkan på allmänna intressen i samband med restaurering av flottledspåverkade sträckor av Mjösjöån i Begäran om Länsstyrelsens bedömning av påverkan på allmänna intressen i samband med restaurering av flottledspåverkade sträckor av Mjösjöån i Nordmalings kommun Sammanfattning Länsstyrelens miljöanalysenhet

Läs mer

Projektplan för Den levande Nyköpingsån

Projektplan för Den levande Nyköpingsån Projektplan för Den levande Nyköpingsån Foto: Storhusfallet vid högvattenflöde 1 maj 2010, flöde 100 m 3 per sekund. Bakgrund Nyköpingsån är en av södra Sveriges större vattendrag, den tar sin början vid

Läs mer

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN Detta dokument tjänar som diskussionsunderlag, för grov kostnadsuppskattning och effektivitetsbedömning. Skapat av John Schütte, 10 oktober 2013. Kontaktuppgifter: 0766

Läs mer

Svennevadsån-Skogaån Figur 1.

Svennevadsån-Skogaån Figur 1. Svennevadsån-Skogaån Avrinningsområde: Nyköpingsån 65 Terrängkartan: 9f8d, 9f9d och 9f8e Vattenförekomst: SE654370-147609 Kommun: Hallsberg Vattendragsnummer: 650250 & 65041 Inventeringsdatum: 27 och 28

Läs mer

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004 Kyrkån Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e Vattenförekomst: - Kommun: Laxå Vattendragsnummer: 8 Inventeringsdatum: 9 augusti 4 Koordinater: 655964 49694 Inventerad

Läs mer

Uppföljande elfisken 2012

Uppföljande elfisken 2012 2013-03-31 Rapport Uppföljande elfisken 2012 Aquanord AB Bakgrund Ett stort antal flottledsrestaureringar har under åren genomförts inom Storumans kommun, huvudsakligen för att återge vattendragen ett

Läs mer

Nissan status på laxbeståndet enligt tillgängliga undersökningar

Nissan status på laxbeståndet enligt tillgängliga undersökningar Höjd över havet (m) Nissan status på laxbeståndet enligt tillgängliga undersökningar Bakgrund Den laxförande delen av Nissan sträckte sig förr från havet ca 11 mil upp till Nissafors (ovanför Gislaved).

Läs mer

Vägtrummor som vandringshinder

Vägtrummor som vandringshinder Publikation 2004:199 Vägtrummor som vandringshinder Samarbetsprojekt Dalarna 2005-03 Titel: Samarbetsprojekt Dalarna Foto: Anders Bruks Ove Eriksson Solfrid Kulstadvik Orsa kommun Bildarkivet Utgivningsdatum:

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan,

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, 1(6) Storumans kommun Siv Forsberg siv.forsberg@storuman.se Arkivbeteckning 525 Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, Storumans kommun (2 bilagor)

Läs mer

Antikvarisk kontroll av Döderhult 68:1 vid återställning av VA-schakt inom Oskarshamn 3:2 i Döderhult socken i Oskarshamns kommun, Kalmar län,

Antikvarisk kontroll av Döderhult 68:1 vid återställning av VA-schakt inom Oskarshamn 3:2 i Döderhult socken i Oskarshamns kommun, Kalmar län, Antikvarisk kontroll av Döderhult 68:1 vid återställning av VA-schakt inom Oskarshamn 3:2 i Döderhult socken i Oskarshamns kommun, Kalmar län, Småland. KNATON AB Rapport November 2015 1 Rapport KNATON

Läs mer

Vattenvård och skydd av små vattendrag inom skogsbruket i Finland

Vattenvård och skydd av små vattendrag inom skogsbruket i Finland Vattenvård och skydd av små vattendrag inom skogsbruket i Finland Ledande naturvårdsspecialist Matti Seppälä Finlands skogscentral OFFENTLIGA TJÄNSTER Om att efterfölja lagar och förordningar i småvattendrags

Läs mer

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644

Murån Koord: X: 676895 / Y: 154644 Murån Koord: X: 676895 / Y: 54644 Tolvören Norrtjärnen Sågtjärnen Vittersjö Sammanfattning Murån rinner från Vittersjön via Sågtjärnen och Norrtjärnen till Tolvören. Ån passerar öster om Tolvören gränsen

Läs mer

Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015

Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015 Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015 Per-Erik Sandberg Vatten påverkade av vandringshinder Underlag till vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vi behöver prioritera våra

Läs mer

Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån

Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavet johan.kling@lansstyrelsen.se, 070-600 99 03 Syfte Analys av Smedjeåns hydrologi och geomorfologi för

Läs mer

Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Det finns inga specifika vandringsfiskar, alla arter vandrar och måste vandra för att överleva och fortplanta sig. (Erik Degerman, Sveriges lantbruksuniversitet, Havs-

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald

Isättrabäcken. Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken Biotopvård för ökad biologisk mångfald Isättrabäcken- biotopvård för ökad biologisk mångfald Bakgrund Antalet rovfiskar minskar längst med kusten och påverkar ekologin i havet. När antalet

Läs mer

MILJÖENHETEN. Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk. Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1

MILJÖENHETEN. Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk. Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1 MILJÖENHETEN Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1 Det finns inga specifika vandringsfiskar, alla arter vandrar och måste vandra för att överleva och fortplanta

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2013 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun inventerat två vattendrag. De inventerade vattendragen är Lahällabäcken som mynnar i Lökebergskile samt Tjuvkilsbäcken.

Läs mer

Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:17 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för Övre Indalsälvens åtgärdsområde Detta är en sammanställning av de som föreslås för Övre Indalsälvens

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2012

Elfiske i Jönköpings kommun 2012 Elfiske i Jönköpings kommun 2012 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer