VÅRDADMINISTRATIVA TJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRDADMINISTRATIVA TJÄNSTER"

Transkript

1 VÅRDADMINISTRATIVA TJÄNSTER

2 2

3 Företagsvärderingar som ger mervärde för kunden Närhet I Kentor arbetar vi nära och proaktivt med våra kunder och partners. Vi lyssnar, förstår och ger råd. Vi har en inkluderande kultur som ger stark tillhörighet och ansvars känsla. Vårt agerande externt och internt, kännetecknas av öppenhet, omtanke och respekt. Driv I Kentor sätter vi ambitiösa mål. Vi vågar ställa höga krav på oss själva och varandra. Vi vill vara bäst i allt vi gör. Vår vilja att vinna kännetecknas av laganda, insats, fokus och uthållighet. Inspiration I Kentor brinner vi för vårt arbete och ger av oss själva. Vi delar och sprider vår kunskap. Vi stimulerar varandra till lite mer och lite bättre - varje dag. Vår kontinuerliga förbättring kännetecknas av att vi är lösnings orienterade och vågar tänka i nya banor. Kvalitet I Kentor stämmer vi av förväntningar. Vi tar ansvar och levererar det vi har lovat. Vi är professionella och lönsamma för våra kunder och oss själva. Våra lösningar gör IT enkelt och skapar mervärden för våra kunder. 3

4 Kom igång och förstå vad din verksamhet behöver Vissa flöden och verksamhetsprocesser är mycket komplexa. Andra flöden och verksamhetsprocesser är unika. Oavsett vilket, krävs ett verksamhetsanpassat ITbaserat verksamhetsstöd för att kunna göra verklig nytta. Ett IT-stöd som löper hela vägen och som inte skapar manuella och ineffektiva glapp. Genom att systematiskt lära oss och sätta oss in i våra kunders verksamhet och processer, kan vi vara ett bra stöd till våra beställare. Vi både frågar och ifrågasätter. Vår ambition är att vara den bästa leverantören på marknaden. Strategin för att lyckas är att arbeta långsiktigt och i nära samarbete med kunden. Vi har en affärsmodell och en företagskultur som prioriterar leverans av det som kunden efterfrågar. Vår uppgift är att hjälpa kunden att ta fram och använda modern informationsteknik för att stärka sin verksamhet. Vi strävar alltid efter att ett nytt system skall ge verklig nytta i verksamheten. Detta genomsyrar vårt arbete i kravställandet, upphandling, utveckling, införande och förvaltning. Målet är en hög användningsgrad och hög verksamhetsnytta för användarna. Nyckelområden i Kentors koncept är: Kunskap om verksamheten Förmågan att leverera Medarbetarnas inställning Djup IT-kompetens Goda kundrelationer Se till att säkra expertisen du behöver för att lyckas med ditt IT-projekt Genom att dra nytta av Kentors långa erfarenhet av verksamhetsstyrd IT behöver du inte vara expert på området för att lyckas i ditt systemutvecklingsprojekt. Ta hjälp med kravställandet inför en investering, guidning och stöd vid upphandlingsprocesser eller låt oss vara din representant. Vi kan också stå till tjänst som leverantör av lösningen, utbildning och utrullning samt ta ansvar för aktiv förvaltning. Rådgivning Att få ett bollplank eller expertrådrådgivning inför ett stort beslut kan vara avgörande för att förverkligandet ska bli effektivt och lyckat. För att kunna ta till vara på de effekter som införandet av en ny webb, portal eller annat IT-baserat verksamhetstöd medför, måste du veta vad din verksamhet behöver och hur resultatet av förändringen ska omsättas i praktiken. Genom att ta del av Kentors erfarenhet och våra konsulters råd och tips inför en kommande upphandling eller verksamhetsförändring, får du svar på dina frågor och du kan känna dig trygg i dina val. Förstudie Att implementera ett nytt system påverkar ofta verksamheten mer än man kan ana och är aldrig enkelt. Att veta vilka processer som är mest lönsamma att digitalisera, vilka organisatoriska förändringar som kan komma att behövas samt var kompletterande utbildning behövs, är nödvändigt för att skapa förståelse och deltaktighet i förändringsarbetet. Kentor ser till så att ingenting missas och att du är beredd inför implementationen av ert nya IT-baserade verksamhetsstöd. Kravarbete Ett gediget kravarbete är viktigt för att leveransen av systemet ska motsvara kundens förväntningar och för att förvaltningen och framtiden med systemet ska bli smidig. Med gediget menar vi inte gigantiskt, kostsamt och överväldigande. Med verksamhetsanpassade agila system utvecklingsmetoder, så som SCRUM och DSDM blir kravarbetet kontinuerligt. Metod väljs utifrån vad som ska utvecklas och implementeras. Upphandlingsstöd Vid upphandling av tjänster eller IT-system hjälper vi till att ta fram ett underlag med en tydlig definition av upp draget eller systemet. Tillsammans med kunden tar vi sedan fram en totalkostnad samt beräknar framtida behov av liknande system. 4

5 Verksamhetsstöd för uppföljning, ersättning och fakturering inom hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården har ett stort antal informa tionsflöden som löser lokala behov, men dessa saknar ofta helhetsperspektiv. Result at et blir dyrt att förvalta och det blir svårt att överblicka och följa upp sin vård. Kentor har i många år arbetat med att ta fram lösningar för verksamhetsstöd och administration till hälso- och sjukvården. System finns idag för vård, omsorg, tandvård, hjälpmedel, förbrukningsartiklar och tolk. Lösningarna används av både vården och dess finansiärer (vårdhuvudmännen). Verksamhetsstödet används av vårdpersonal för att remittera, beställa, boka, lista eller begära förhandsbedömning. Även vårdhuvudmannen arbetar i verksamhets stödet, till exempel för att behandla begäran om förhandsbedömning. Verksamheten tjänar på en effektiv administration där alla aktörer sköter sina arbetsuppgifter och bidrar med information till systemen. Informationen som samlas i verksamhetsstödet överförs till det administratvia systemet och skapar ett flöde av information. Faktureringen sker elektroniskt från vårdproducent till vårdhuvudman. 5

6 Omfattande systemlösning för landstingsfinansierad tandvård Kentor har tillsammans med Stockholms läns landsting tagit fram en svit av system för landstingsfinansierad tandvård. Systemen är i drift inom SLL och Region Skåne samt i Uppsala. Systemmoduler Tandvårdsreformen Utfärdarapplikation o Utfärda/Beställa tandvårdsintyg o Registrera Ja/Nej till MHB Applikation för Tandvårdsenheten o Intygshantering o Nödvändig tandvård o Led i sjukdomsbehandling o 3:e steget o Bevaka MHB o Ärendehantering av FHB o Fakturering o Administration av basdata o Import av fakturafiler o Export av utbetalningsunderlag till ekonomisystem o Vårdgivareregister o Användarregister och behörighetshantering o Patientregister Vårdgivarapplikation o Underlag för MHB-planering o EPI-rapportering o Fakturering Systemmoduler Barn- och ungdomstandvård Systemdelar för vårdgivare o Allmäntandvård o Specialisttandvård o Ortodonti o Käkortopedi Applikation för tandvårdsenheten o Administration av basdata o Sökning och kontroll o Vårdgivarregister o Användarregister och behörighetshantering o Patientregister Allmäntandvård o Lista patienter o Rapportering EPI o Områdeshantering o Remisshantering Specialisttandvård och Ortodonti o Fakturering o Vårdrapportering o Hantering av Revisionsperioder Allmäntandvård Intygshantering Barn- och ungdomstandvård Specialisttandvård -Användarhantering -Vårdgivardatahantering -Säkerhet -Befolkning -Integrationer -Tryckeri Ortodonti Käkortopedi Förhandsbedömningar Uppsökande verksamhet Nöd, LiS 3:e steget Tandvårdsreformen 6

7 Beställningsportal uppfyller kraven på lika vård En stor mängd produkter och tjänster erbjuds till patienter och brukare via förskrivning eller som del av landstingens service. Detta gäller allt från inkontinensskydd till specialanpassade proteser och hörapparater, samt tjänster som språk- och dövtolk. Enligt patientdatalagen kan beställning inte göras via mail utan har därför hittills gjorts via fax och telefon. Med hjälp av en beställningsportal görs nu stora tidsvinster genom att beställningarna kan göras digitalt. Därutöver möjliggörs en bättre uppföljning av leveranser och avtal. Portal för beställning av tolktjänster Alla aktörer kan administrera sina beställningar/uppdrag via ett webbgränssnitt. Möjlighet till integration med egna system finns. Lösningen gör beställningar oberoende av tolkförmedlingens system. Uppföljning kan göras på patient/besöksnivå. Portal för beställning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar Systemen hanterar bedömningsunderlag, vilka ibland ska godkännas av central handläggare, såväl som förskrivningen och beställning från leverantörerna. Slut ligen genereras faktureringsunderlag för leverantörerna. Tolkportal Portal för förbrukningsartklar och hjälpmedel Beställare lägger order. Förfrågningar till tolkbolag enligt rangordning. Bolag bekräftar uppdrag. Beställare bekräftar genomfört uppdrag. Ev. reg. avvikelse. Fakturaunderlag till ordinarie fakturaflöden. Export till uppföljningsmodul. Förskrivare bedömmer behov och beställer artiklar. Handläggare godkänner. Leverantörer får samlade beställningar via fil. Leveranser bekräftas från leverantör. Fakturaunderlag och underlag för uppföljning skapas. 7

8 Införandestöd ger effektivare introduktion av nya IT-lösningar och ett produktivare arbetssätt För många organisationer är införande av verksamhetsstöd en ny erfarenhet. Detta är ofta en omfattande process som påverkar verksamhetens produktivitet, service mot kund och ekonomiska utveckling. Ett effektivt införande är därför av stor betydelse och det är därmed viktigt att säkra kompetens för arbetet. För att uppnå största möjliga nytta handlar det inte bara om att implementera ett IT-stöd, utan också om att genomföra en verksamhetsförändring som möjliggör maximal nytta. Nyttorna i sin tur identifieras och ligger sedan till grund för beslutsunderlag vid upphandling, och används därefter vid utvärdering av införandet. Kartläggning av nuläge och börläge samt metoder för nyttoanalys och nyttorealisering är självklara grundbultar i ett framgångsrikt införandeprojekt och basen i Kentors arbete vid införandestöd. Våra erfarna projektledare tar dessutom hänsyn till din verksamhets komplexitet och unika behov, och har en förmåga att hålla många aktiviteter igång parallellt. Detta är nyckeln till ett framgångsrikt införande av ett nytt verksamhetsstöd. 1 Förbereda 2 Genomföra 3 Utvärdera - Mål och nyttor - Analyser - Beslutsunderlag - Planera och organisera - Leda och driva projekt - Förändringsarbete - Utbildning - Implementation - Leveranser - Överlämna till förvaltning - Utvärdering - Nyttorealisering 8

9 Resursstark applikationsförvaltning anpassad efter verksamhetens behov Syftet med applikationsförvaltning är att säkerställa en kontinuerlig nytta med nedlagda investeringar i både applikationer och i medarbetares kunskapskapital över applikationens hela livscykel. Fokus ligger ofta på att upprätthålla och utveckla de funktioner och tjänster som applikationsförvaltningen skall leverera snarare än att förvalta systemet. Genom att organisera förvaltningen enligt en väletablerad modell, t.ex. ITIL eller pm3 uppnås tydliga roller och ansvarsområden. Detta skapar förutsättning ar får en god planering av anpassningar och vidareutveckling, vilket i sin tur gör att förvaltning en blir kostnadseffektiv och uppföljningsbar. Kentor har mångårig erfarenhet och en dedikerad organisation som förvaltar våra kunders applikationer och bistår med att förändrade verksamhetsbehov möts över tiden. Genom en väl utvecklad process för kartläggning och överlämning av applikationer har vi genom åren genomfört många lyckade förvaltningsåtaganden. En bärande princip för Kentors konsulter och förvaltare är närhet och samverkan, dels inom förvaltningsgruppen men framför allt inom kundens olika samverkansforum. Vi arbetar proaktivt för att minimera incidenter och brandkårsutryckningar och har som målsättning att kunna hålla en god planeringshorisont inför nödvändiga förändringar. Ett kontinuerligt kvalitets- och uppföljningsarbete ingår som en självklar del i vår förvaltningsprocess. Uppföljningsrapportering sker löpande till kund kring ärenden och eventuella incidenter samt årliga granskningar av processer och samarbetsformer genomförs med syfte att fördjupa och effektivisera samarbetet. Årskalender för förvaltningsprojekt 9

10 Ett team med bred kompetens och lång erfarenhet från offentlig verksamhet Dennis Djenfer Lösningsarkitekt, IT-arkitekt och verksamhetsarkitekt. Arbetar oftast på en hög nivå med till exempel IT-färdplaner och strategisk planering av IT-arkitektur. Kerstin Engman Har arbetat i eller för Stockholms läns landsting sedan 1980 och har därigenom en bred verksamhetskunskap om landstinget i synnerhet och offentlig verksamhet i allmänhet. Arbetar med projektledning, utredning, förändringsledning (t ex. Lean) samt med processkartläggning, behovsinventering och analys. Gunnar Forén Hjälper kunden att bli bättre beställare av IT-utveckling. Lång erfarenhet av verksamhetsutredning, IT-upphandling, projektledning, kravhantering och acceptanstest. Arbetar idag med fokus på kravställning och beställarstöd för vårdadministrativa system. Mats Holmblad Agerar ofta krav- och beställarstöd till kunder i offentlig sektor och har stor verksamhetskundskap. Har under många år lett och implementerat webbaserade systemlösningar inom olika branscher. Lars Wennerholm Utredare och projektledare som tar ansvar för förstudie och kravfas vid upphandling samt projektledning och leverans av IT-projekt. Har de senaste åren haft projektledarroller inom landstingsvärlden, främst avseende tandvårdsadministrativa lösningar. Certifierad Project Management Professional (PMP) av Project Management Institute. Ann-Sofi Paul Erfarenhet som projekt- och processledare, linjechef och utbildare inom telecom, högskola samt kommunal och statlig verksamhet. Har forskat om medarbetarenkäter. Arbetar idag som projektledare för etablering av samverkan mellan systemleverantör och kundgrupp. Eskil Österberg Specialist på att knyta ihop IT-system med verksamhetens behov, gärna utifrån ett processorienterat perspektiv. Har haft uppdrag hos SLL de senaste fem åren. Bill Heiding Lång erfarenhet inom Infrastructure Management med hantering av höga krav på tillgänglighet, riskhantering för drift och support av IT-system och användargränsnitt. Arbetar även med behörighetshantering och upphandling. 10

11 Susanne Ribbing Generalist med stora kunskaper inom projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Arbetar även med kravställning utifrån verksamhetsprocesser. Uppdrag för och inom vården i Stockholm sedan Även utbildad sjuksköterska. Magnus Hansson Projektledare, kravanalytiker och workshopsledare som arbetat med IT sedan Har förutom offentlig sektor arbetat inom bank/finans, försäkringsbolag och spelbranschen. Arbetar idag med fokus på utveckling och förvaltning av tandvårdssystem för offentligt finansierad vård. Magnus Börnow Projektledare med fokus på leverans. Erfarenhet av samtliga delar i projektens livscykel; från kravdefinition, utveckling, verksamhetsinförande och utbildning till avveckling. Stor erfarenhet av komplexa projekt i internationell miljö efter arbete utomlands. Anders Carlsson Mångårig bakgrund från kommuner. Djup och gedigen kunskap om förvaltning, utveckling och förändringsarbete inom offentlig sektor. Arbetar framförallt med projektledning i bland annat verksamhetsförändringsprocesser och implementation av IT-lösningar. 11

12 Kentor Stockholm Vasagatan 38, 6 tr Stockholm Tfn: Fax: E-post: Kentor Göteborg Stora Badhusgatan Göteborg Tfn: Fax: E-post: Kentor Norway Nesøyveien 4 P. O. Box BILLINGSTAD Tfn: Fax: E-post: Kentor St. Petersburg B. Konyushennya ul St Petersburg Ryssland Tfn: E-post:

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning. 8-11 Öppen

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

årsredovisning acando ab 2009

årsredovisning acando ab 2009 Årsstämma Årsstämma äger rum tisdagen den 4 maj 2010 kl. 15.00 på Kungliga Operan, Guld foajén, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara regi strerade i den av Euroclear Sweden AB/VPC

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad Årsredovisning 2010 Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad trender och tendenser 9 Vårt tjänsteerbjudande

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer