Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl Paragraf Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan 27, Sekreterare Helena Johansson Ordförande Martin Vadelius (S) Ayser Bayraktar (C) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Utbildning Gävle, Skolkontoret, Ruddammsg. 27 Underskrift Helena Johansson Gävle kommun Bo 603 Väel

2 Sid 2 (27) Ledamöter Närv. Frånv Tjänstgörande ersättare Paragraf Martin Vadelius (S) Ordf. Sanna Backeskog (S) Håkan Alenius (S) Linnea Wickman (S) Anders Bergsten (S) Kerstin Röstlund (MP) Gin Akgul Hajo (V) vice ordf Ewa Stenberg Jäderberg (M) Nina Hiller (M) Anna Lindgren (M) Lars Widén (M) Ayser Bayraktar (C) Kari Aelsson (FP) Matilda Sundqvist Boo Mario Izquierdo Ersättare Närv. Frånv Matilda Sundqvist Boo (S) Hampus Forsmark (S) Michaela Gästgivar (S) Linnea Gåsberg (MP) Mario Izquierdo (V) Ewa Marja Andersson (M) Annica Wallenborg (M) Mats Ivarsson (FP) Rolf Karlsson (KD) Övriga Helena Johansson, sekreterare Frank Stoor, förvaltningschef Jon-Erik Egerszegi, bitr förvaltningschef Sinikka Pisilä, kvalitetschef Susanne Tedenby, kommunikationschef d, Camilla Larsson, chef förskolan, d Eva Levin, chef grundskolan, d AnnCatrin Johansson, kommunikationsstrateg Ronny Sjögren, vik ekonomichef, 105 e-109 Åsa Holmberg, resesamordnare, 105 a Gerd Andén, förändringsledare PRIO, 105 a-b Ann-Louise Rosén, förändringsledare PRIO, 105 a-b Johan Sjökvist, kontaktperson för SKL:s matematiksatsning 105 c Stefan Thunström, personalföreträdare,

3 Sid 3 (27) 104: Fastställande av föredragningslista Föreslagen justeringsdag i kallelsen den 17 december ändras till den 16 december. I övrigt inga ändringar i föredragningslistan.

4 Sid 4 (27) 105: Informationsärenden i utbildningsnämnden år 2014 a) Resepolicy för Gävle kommun Åsa Holmberg, resesamordnare, presenterar resepolicyn som antogs i kommunfullmäktige i september Målet med resepolicyn är att minska resekostnaderna, resornas miljöbelastning och antalet tillbud per år. Den omfattar all personal och samtliga resor inom kommunkoncernen. Även förtroendevalda inbegrips av resepolicyn. Grundregeln är att i första hand gå eller cykla, i andra hand välja elcykel eller åka kollektivt och i tredje hand resa med fordon från bilpoolen, som har förnyelsebart drivmedel. När det gäller den tredje punkten för förtroendevalda ställs krav på fordon i den grad det är möjligt. För att underlätta kollektivt resande finns möjlighet för förtroendevalda att lösa företagskort med X-trafik. Fakturan skickas till förvaltningen och inga utlägg behöver göras. b) Lägesrapport PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation) Gerd Andén och Ann-Louise Rosén är förändringsledare i utvecklingsarbetet PRIO. De ger en beskrivning av det pågående PRIO-arbetet som är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och bygger på McKinseys rapporter om lyckade skolsystem och Hatties forskning Visible learning. Huvudmålet är att varaktigt höja kunskapsresultaten genom att stärka det kollegiala samarbetet och att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. PRIO är inget projekt utan ska leda till bestående förändringar av arbetssättet på respektive skola. Arbetet med PRIO har pågått i kommunen i ett och ett halvt år och hittills har tolv skolor involverats. Arbetet startar med en kartläggning i ca se veckor vid aktuell skola då utvecklingsområden utses. Detta sker t e genom djupintervjuer, dokumentanalyser och observationer vid möten. Därefter görs en lokal anpassning med konkreta mål och en handlingsplan med aktiviteter tas fram. Arbetssätt och metoder utvärderas och förbättras i verksamheten. Skolledningen på respektive skola äger och leder utvecklingsarbetet i samråd med förändringsledarna. c) Lägesrapport Sveriges Kommuner och Landstings matematiksatsning PISA 2015 Johan Sjökvist, matematikutvecklare i grundskolan och Gävle kommuns kontaktperson i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, berättar om satsningen. Alla kommuner som deltar i matematiksatsningen åtar sig att förbättra matematikundervisningen i sina grundskolor. Sju kommuner deltar i satsningen varav Gävle kommun är en av dem sedan hösten Avsikten med deltagandet är att vända en negativ trend med låga resultat inom matematiken. En kommungrupp bestående av en representant från nämnden, en representant från förvaltningen, två rektorer, två lärare och en kontaktperson har inrättats. Syftet med att bilda en kommungrupp på olika nivåer är att skapa en gemensam ledning med tydlig uppdrags- och rollfördelning och som har en gemensam syn med höga förväntningar på alla - elever, lärare och övriga - samt att skapa gemensamma fungerande rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling och för att fånga upp elever i behov av stöd.

5 Sid 5 (27) Forts 105 c Vid nätverksträffarna, som anordnas varje termin, arbetar kommungruppen tillsammans med de andra satsande kommunerna kring hur den egna styrningen och ledningen kan förbättras. Frågor som diskuteras vid nätverksträffarna är systematisk uppföljning och återkoppling, lärkompetens och lärsamarbete, elever i behov av stöd, höga förväntningar samt gemensam ledning. Tanken är att nätverksarbetet ska mynna ut i förslag till eventuella förändringar inom matematikundervisningen. Det som framkommit vid träffarna sammanställs i rapporter för fortsatt arbete i respektive kommun. Deltagande i SKL:s satsning pågår fram till hösten Utöver denna matematiksatsning deltar kommunen även i Skolverkets Matematiklyftet. d) Förvaltningschefen informerar Gävle väer Folkmängden i Gävle fortsätter att väa och har ökat med 1026 invånare sedan årsskiftet. Fr. o m 1 januari till 31 oktober 2014 är antalet nyanlända 217 barn i förskolan, 513 elever i grundskolan och 124 elever i gymnasieskolan. Under november månad har förskolan ökat mest med 50 barn. Folkökningen skapar utmaningar och bland annat visar prognosen ett underskott på 119 förskoleplatser i slutet på mars. Förvaltningens bedömning är ändå att lagkravet på placering inom fyra månader kommer att uppnås. Utifrån det uppkomna behovet av lokaler har Utbildning Gävle föreslagit Kommunfullmäktige att besluta om justeringar i investeringsplanen 2015 genom ett tillskott på 37 mnkr. Medlen är avsedda att användas till paviljonglösningar i Andersberg, Stigslund, Strömsbro och Sätra. Dessutom har förvaltningen till kommunfullmäktige lämnat förslag till beslut på justeringar i investeringsplanen (Utblicken) för perioden Utifrån den ökade folkmängden måste lokalförsörjningsprocessen ses över. Hållbara lösningar bör skapas där behovet är som störst. Lokalförsörjning är en viktig strategisk fråga under kommande år. Hedesunda förskolor Hedesundagårdens verksamhet med 36 platser har flyttats över till nya lokaler i Hedesunda skola, som har anpassats till förskolelokaler. Samtliga förskoleplatser i Hedesunda (Nya Lurbergsgården och Rävlyan) samordnas som Hedesunda förskolor med totalt ca 100 platser. Skol- och förskolegården har byggts om. Det behövs bättre samordning och organisation av trafikströmmarna på morgnar och eftermiddagar kring Hedesunda skola. Ekologiska varor i förskolan Enligt Miljöstrategiska programmet är målet att 50 % ekologiska råvaror ska serveras år 2020 i kommunala verksamheter. Kommunens ekologiska andel råvaror var 27,2 % för 2013 och 28,8 % under perioden januari - juni I kommunens förskolor med egen kock serveras 48 % ekologiska råvaror i genomsnitt, vilket är en ökning med 10 % enheter sedan 2013.

6 Sid 6 (27) Forts 105 d Karriärtjänster Syftet med inrättande av karriärtjänster är att lyfta lärare som bidrar till skolutveckling och att höja skolans kunskaps- och värdegrundsresultat samt att ge skickliga lärare möjlighet att göra karriär och få bättre lön. Det finns tre karriärspår; lektor, förstelärare och ledarskap (bitr. rektor/rektor). Tjänster inrättas på respektive rektorsområde och skolenhet utifrån det övergripande målet att resultaten ska höjas i skolan och att alla elever utmanas och klarar sin utbildning. Forskning visar att det är mötet mellan elev och pedagog i klassrummet som är avgörande för elevernas resultat. De främsta uppgifterna för försteläraren och lektorn är att undervisa, att hålla sig välorienterade i aktuell forskning, att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet främja lärares professionella utveckling och sprida goda eempel inom den egna skolenheten, rektorsområdet och i kommunen. I kommunen finns totalt 126 karriärtjänster (fyra vakanser) i nuläget. Nu skapas ett nätverk för erfarenhetsutbyte, reflektion och analys bland förstelärarna.. Kompetensutveckling sker genom centralt anordnade utbildningsinsatser. Lönen för en karriärtjänst är individuell och överenskommelse träffas med respektive chef om hur tiden för uppdragets utförande ska disponeras. Karriärtjänsterna är tidsbegränsade förordnanden på tre år med möjlighet till förlängning. Utredning - Studie- och yrkesvägledning Genomförd utredning ger en bild av hur mycket studie- och yrkesvägledningstid som ges elever på olika skolor i Gävle i jämförelse med riket. Gävle har i förhållande till riket en högre bemanning av studie- och yrkesvägledare (SYV). Den totala gävlesiffran innehåller samtliga skolformer. För grundskolan är antalet elever per SYV lika med 337 elever. Motsvarande siffra för riket är 501 elever. Utredningen innehåller också förslag på åtgärder, som t e att skapa metoder och arbetssätt för att säkerställa likvärdigheten, att göra en fördelning av ansvaret mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal, att ämnesundervisningen kopplas mer till arbetslivet under hela skoltiden och att utveckla elevers valkompetens och förmågor utifrån de uppdrag som finns i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Öppet hus i gymnasieskolan Inför ansökan till gymnasieskolan anordnas årligen en informationskväll av gymnasiets yrkes- och studievägledare vid Polhemsskolan. I år skedde detta den 15 oktober. Vid detta tillfälle ges information om alla program och inriktningar. Dessutom arrangeras Öppet hus av både personal och elever vid varje gymnasieskola i november-december. Alla aktiviteter inför val av program till gymnasieskolan är välbesökta av både vårdnadshavare och presumtiva elever. Samverkan på förvaltningsnivå Inför utbildningsnämndens sammanträde har facklig samverkan skett den 3 december. Gällande dagens beslutsärende Internbudget 2015 reserverar sig samtliga fackliga

7 Sid 7 (27) Forts 105 d organisationer mot beslutet om effektivisering av verksamheterna med 1 % och mot utrymmet för löneöversyn. Gällande dagens beslutsärende Ansökan om godkännande av fristående fritidshem, Multi care fritidshem anser samtliga fackliga företrädare att godkännande inte bör lämnas till företag som saknar kollektivavtal. Gällande dagens beslutsärende Motion (SD) Drogtester i skolan anser Lärarförbundet att förslaget i motionen är kränkande eftersom det inkräktar på ungdomars integritet Ajournering e) Ekonomisk månadsrapport (Dnr 14UN60) har tagit del av utsänd rapport för oktober månad. Ronny Sjögren, vik ekonomichef, redovisar muntligt nämndens resultat för november månad som visar ett underskott på 13 miljoner kr. Årsprognosen är oförändrad sedan oktober månad, nämligen 20 mnkr. f) Rapport Elevintervjuer åk 9 (Dnr 14UN23) har tagit del av utsänd rapport. Sinikka Pisilä, kvalitetschef, berättar att en metastudie ska göras av alla intervjuer som genomförts fr. o m 2002 till Förvaltningen har också planer på att gymnasieskolans elever ska inbegripas av intervjuerna framöver. g) Utredning likvärdig fritid (Dnr 14UN246) I kommunplanerna för 2013 och 2014 finns uppdrag kring fritidsfrågor för barn och ungdomar. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Kultur & Fritid Gävle och Utbildning Gävle har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa verksamhet och aktiviteter i anslutning till fritidshem, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskolan. En första utredning har utarbetats och arbetsgruppen föreslår fortsatt arbete enligt följande; En fortsatt och fördjupad utredning av avgiftsfri öppen fritidsverksamhet, start av försöksverksamhet i en eller flera kommundelar där utökat delansvar för samverkan läggs på en fritidsgård eller annan lämplig aktör samt att utveckla samverkan mellan Kulturskolan, fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet utifrån de strävanden och initiativ som finns idag. har tagit del av utredningen, som även kommer att delges kommunstyrelsen. h) Rapport från förtroendeuppdrag Kontaktpolitikerbesök i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har genomförts under hösten. Nämndsledamöterna uttrycker mestadels positiva synpunkter kring besöken. Bland annat omnämns att besöken varit väl organiserade, givande och intressanta samt lett till bättre kunskap om

8 Sid 8 (27) Forts 105 h verksamheterna och hur de arbetar. Några anser att träffarna varit för tillrättalagda och menar att mindre grupper är att föredra eftersom det gynnar möjlighet till dialog och friare former efterfrågas. Någon lyfter dock att möjlighet till det finns redan idag eftersom de strukturerade besöken kan kompletteras med egna besök. Ett tackbrev från nämnden kommer att formuleras av ordförande och skickas till skolorna. Nämnden har haft möjlighet att utvärdera och lämna synpunkter på nämndens arbete under det gångna året via utsänd enkät. En sammanställning av enkäten är framtagen och finns att ta del av vid dagens sammanträde. Sammanfattningsvis är ledamöterna nöjda med nämndsarbetet. Bland annat upplevs samtalsklimatet vara gott och att information från förvaltningen ges i de frågor som nämnden behöver. Kontaktpolitikerbesöken i förskola och skola upplevs som positiva, men några anser att information om datum och tid inte ges i tillräckligt god tid före besöken. Kerstin Röstlund (MP), nämndens representant i tillgänglighetsrådet, ger en kort återkoppling från rådets sammanträde den 1 december. Genomförd enkät visar att Gävle placeras på fjärde plats i landet när det gäller tillgänglighet. Nyheter i diskrimineringslagen kommer att skärpa kraven på tillgänglighet.

9 Sid 9 (27) 106: Redovisning av anmälningsärenden under perioden Dnr 14UN15 1. Beslut om föreläggande från Samhällsbyggnad - Livsmedelskontroll vid Masurgården (Dnr 14UN230-1) 2. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Internationella Engelska skolan (Dnr 14UN232-1) 3. Överklagan till Förvaltningsrätten - Avslag på ansökan om inackorderingsbidrag för elev för studier i Hudiksvall (14UN194-10) 4. Beslut från Skolinspektionen - Anmälan om rätt till stöd för en elev vid Solängsskolan (Dnr 14UN149-17) 5. Beslut från Skolinspektionen - Anmälan om rätt till stöd för en elev vid Solängsskolan (Dnr 14UN149-18) 6. Beslut från Utbildning Gävle - Ansökan om skolskjuts för elev till Alborga skola (Dnr 14UN190-11) 7. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Kunskapsskolan (Dnr 14UN229-1) 8. Beslut från Falun - Ansökan om skolskjuts för elever till Sofiedalskolan (Dnr 14UN184-8) samt Beslut från Utbildning Gävle i samma ärende (14UN184-10) 9. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Solängsskolan (Dnr 14UN223-2) samt Beslut från Utbildning Gävle i samma ärenden (Dnr 14UN223-2) 10. Beslut från Skolinspektionen - Uppföljning av barn- och elevombudets beslut om kränkande behandling vid Sörbyskolan (Dnr 14UN127-15) 11. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Kunskapsskolan (Dnr 14UN221-1) 12. Beslut från Förvaltningsrätten Ansökan om skolskjuts för elever till Ludvigsbergsskolan (Dnr 14UN192-9) samt Beslut från Utbildning Gävle i samma ärenden (Dnr 14UN192-10)

10 Sid 10 (27) Forts Rapport - Tillsyn av pedagogisk omsorg, Silversvedens pedagogiska omsorg (Dnr 14UN59-8) 14. Rapport - Tillsyn av pedagogisk omsorg, Måhléns i Gammelbyn (Dnr 14UN59-9) 15. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Bergby centralskola (Dnr 14UN219-1) 16. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Internationella Engelska skolan (Dnr 14UN220-1) 17. Yttrande till Barn - och elevombudet - Anmälan om skolsituationen för elev i förskoleklass vid Sjöängsskolan (Dnr 14UN146-9) 18. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elever till Milboskolan (Dnr 14UN218-1) 19. Beslut från Skolverket - Statsbidrag för omsorg på obekväm arbetstid (Dnr 14UN51-7) 20. Begäran om yttrande från Skolinspektionen - Anmälan om skolsituation för elev vid Stigslunds skola (Dnr 14UN217-1) 21. Rapport - Tillsyn av pedagogisk omsorg, Mumintrollets förskola (Dnr 14UN59-7) 22. Begäran om omprövning av beslut Avslag på ansökan om särskild variant inom det estetiska området av estetiska programmet vid Vasaskolan (Dnr 14UN102-3) 23. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Ludvigsbergsskolan (Dnr 14UN212-1) samt Beslut från Utbildning Gävle i samma ärenden (Dnr 14UN212-2) 24. Beslut från Skolinspektionen - anmälan om rätten till utbildning för en tidigare grundskoleelev vid Sörbyskolan (Dnr 14UN98-5) 25. Rapport - Ung Företagsamhet Gävleborg Prao-utvärdering 2013/ Beslut i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Fördelning av statsbidrag för flyktingmottagning En del av handlingarna ovan delges nämnden digitalt och en del finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.

11 Sid 11 (27) 107: Anmälan av delegationsbeslut under perioden Dnr 14UN16 Protokoll Utredning av kränkande behandling eller trakasserier 86 st. utredningar varav 51 st. är avslutade. Två avser gymnasieskolan, övriga grundskolan. 2. Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering till elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola Avslag på ansökan om inackorderingsstöd till elev i gymnasieskolan (Dnr 14UN194-9) 3. Beslut om skolskjuts Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN212-2) Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN192-10) Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN184-10) Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN223-3) Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN190-11) 4. Ordförandebeslut eva Levin, chef för grundskolan, har fått i uppdrag att för utbildningsnämndens räkning lämna yttrande till Barn- och elevombudet med anledning av anmälan om kränkande behandling vid Sjöängsskolan (Dnr 14UN146-10) Fullmakt att föra Utbildning Gävles talan inför domstol och andra myndigheter (Dnr 14UN226-1) Pärm med handlingarn ovan fanns tillgängliga under sammanträdet.

12 Sid 12 (27) 108: Information om kommande beslut Ansökan om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi, Marias busungar har tagit del av ansökan med bilagor, yttrande över ansökan samt förslag till beslut i ärendet. Ärendet kommer att behandlas som beslutsärende den 18 februari 2015.

13 Sid 13 (27) 109: Internbudget år 2015 för utbildningsnämnden Delges: Rektorer och förskolechefer Dnr 14UN235 Beslut beslutar att anta förslag till Internbudget år 2015 med två revideringar enligt förvaltningschefens redogörelse nedan. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 18 november om Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick har i uppdrag att fastställa internbudget för Frank Stoor, förvaltningschef, föredrar ärendet och förklarar att siffrorna i handlingen har justerats sedan ärendet presenterades vid nämndssammanträdet i november. Utsänt förslag till internbudget förutsätter att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 15 december fastställer kommunstyrelsen beslutade budgetramar. har för 2015 ett effektiviserings- och omstruktureringskrav på 1,0 procent, vilket motsvarar ca 20 mnkr, av kommunbidraget. Utifrån utbildningsnämndens uppdrag att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning riktas 10 mnkr för att säkerställa att eleverna klarar gymnasieeamen. Efter justering av antalet barn och elever återstår 1,4 % att fördela i elevpeng. Förvaltningschefen redogör för två inskrivningsfel i utsänd budgethandling: s 2, sista ordet i stycket under rubriken Prioriteringar ändras från når gymnasieutbildning till klarar gymnasieeamen. Meningens ordalydelse blir därmed Kommunfullmäktiges rambeslut innebär en utökning med 10 mnkr för att säkerställa att eleverna klarar gymnasieeamen. s 14, i tabellen över kommunala övergripande budgetposter per verksamhet 2015 ska siffran för Elevhälsan inkl. skolhälsovård i kolumnen för gymnasieskolan ändras från till Den totala summan för gymnasieskolan ska därmed ändras från tkr till tkr. Beslutsunderlag Förslag till Internbudget år 2015 med bilaga Elevpeng och lokalersättningar budget 2015, barnchecklista samt tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

14 Sid 14 (27) 110: Översyn av resursfördelningen inom Dnr 14UN245 Beslut beslutar att uppdra åt Utbildning Gävle att utreda resursfördelningen till de verksamheter som organiseras inom Utbildning Gävle. Syftet är att få en resursfördelningsmodell som ger likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att utmanas och klara sin utbildning. Ärendebeskrivning har som specifikt uppdrag från Kommunfullmäktige att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. Nämnden har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag och ansvar. Kunskapsresultaten varierar kraftigt mellan grundskolorna. Det finns anledning att utreda om nuvarande resursfördelningsmodell innebär en tillräckligt verkningsfull fördelning av resurser. Resursfördelningsmodellen i förskolan tar inte hänsyn till barnets vistelsetid. Gymnasieskolans resurser fördelas inte utifrån kompensatoriska principer. måste ha en god bild av vilken effekt resursfördelningen har för verksamheternas resultat. Beslutsunderlag Utredningsuppdrag från ordförande i utbildningsnämnden, barnchecklista, tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

15 Sid 15 (27) 111: Attesträtt för utbildningsnämnden år 2015 Delges: Rektorer och förskolechefer Dnr 14UN241 Beslut beslutar att godkänna delegation och attesträtt för år 2015 samt att förvaltningschefen har rätten att besluta om nya/förändrade attestanter under året. Ärendebeskrivning Utbildning Gävle har upprättat förslag till attestanter och ansvarsfördelning för förvaltningen att gälla under redovisningsåret Delegation med tillhörande ansvarsutkrävande enligt attestförteckningen lämnas till personer på respektive område inom förvaltningen. Attestförteckningen finns publicerad i Platina och uppdateras kontinuerligt. Revisorerna har därmed ständig tillgång till attestförteckningen. Beslutsunderlag Attestförteckning med beslutsattestanter 2015 samt tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

16 Sid 16 (27) 112: Bemyndigande för utbildningsnämnden år 2015 Dnr 14UN243 Beslut Förvaltningschef, biträdande förvaltningschef och kvalitetschef ska var och en för sig utkvittera all till utbildningsnämndens ankommande värdepost. Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef ska var för sig underteckna och endossera checkar, bankgiro och postremissvälar samt verkställa uttag i bank eller från postgiro. Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef ska inom utbildningsnämndens ramar svara för övergripande attesträtt, varvid dock utbetalningar som gäller vederbörande personligen skall attesteras genom annan person med attesträtt. Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef ska svara för att underteckna förvaltningsövergripande avtal. Chef för gymnasieskolan ska svara för att underteckna verksamhetsanknutna avtal av stor vikt och övergripande karaktär i gymnasiet. Chef för grundskolan ska svara för att underteckna verksamhetsanknutna avtal av stor vikt och övergripande karaktär i grundskolan och grundsärskolan. Chef för förskolan ska svara för att underteckna verksamhetsanknutna avtal av stor vikt och övergripande karaktär i förskolan. Rektor och förskolechef ska svara för att underteckna lokala avtal för den egna skolan/förskolan. Samtliga avtal av stor vikt och/eller långvarig karaktär ska diarieföras. s ordförande och dess vice ordförande ska vid förfall för övriga attestanter inom utbildningsnämndens ansvarsområde inträda som attestanter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

17 Sid 17 (27) 113: Firmatecknare för utbildningsnämnden år 2015 Dnr 14UN244 Beslut beslutar att för 2015 bemyndiga förvaltningschef Frank Stoor att underteckna förekommande handlingar för all verksamhet inom Utbildning Gävle. att utse biträdande förvaltningschef Jon-Erik Egerszegi som ersättare för förvaltningschefen. att uppdra till utbildningsnämndens ordförande att vid förfall för övriga firmatecknare inom utbildningsnämndens förvaltningsområde teckna förvaltningens firma. att utse vice ordförande som ersättare för ordförande. Ärendebeskrivning Enligt reglemente för utbildningsnämnden ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden i sin helhet undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. För att i löpande förvaltning kunna hantera ärenden som kräver bemyndigande att teckna utbildningsnämndens firma föreslås förvaltningschefen med biträdande förvaltningschef som ersättare och nämndens ordförande med vice ordförande som ersättare att i nämnd ordning ges firmateckningsrätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

18 Sid 18 (27) 114: Färdighetsprov inom det estetiska området Delges: Rektorer i gymnasieskolan Dnr 14UN231 Beslut beslutar att vid antagningen till estetiska programmets musikinriktning 2015/2016 kan färdighetsprov användas vid urvalet. Meritvärdet får efter genomfört prov höjas med 10, 15 eller 20 poäng. Ärendebeskrivning Enligt gymnasieförordningen 7 kap 5 får huvudmannen besluta att, utöver betyg, hänsyn även ska tas till ett färdighetsprov vid antagning till en estetisk utbildning. Det estetiska programmet ges därmed en särställning bland gymnasieskolans nationella program. Bakgrunden är den tradition som finns inom estetiska utbildningar med olika former av färdighetsprov som grund för antagning. Färdighetsprovets syfte är att göra det möjligt för fler elever att direkt eller snarast efter gymnasieeamen kunna gå vidare till högskolan. Det estetiska programmet ska enligt eamensmålen ge kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. I praktiken är det endast en liten andel av programmets elever som når eamensmålen för fortsatta studier inom konstnärliga högskoleutbildningar med antagningsprov. Vanligt är att elever måste ägna minst ett postgymnasialt år åt studier för att uppnå de färdighetsnivåer som krävs för högskolestudier. Att vid antagningen till gymnasiet till en del väga in färdigheter som eleverna redan har, gör det möjligt för fler elever att nå sina utbildningsmål inom konstnärliga utbildningar. Färdighetsprov har under senare år endast används inom musikinriktningen vid estetiska programmet i Gävle. Inom övriga inriktningar har eleverna inbjudits till en informationsdag med möjlighet att pröva på de praktiska färdigheter som inriktningen avser att utveckla. På samtliga inriktningars informationsdagar, även på musikinriktningens färdighetsprov, har avsikten varit att ge eleverna en så fyllig inblick som möjligt i utbildningens olika delar. Företrädare för estetiska programmet anser att det för närvarande inte finns behov av färdighetsprov inom ytterligare inriktningar vid sidan om musiken. Noteras kan att cirkusinriktningen, den särskilda variant som kräver Skolverket godkännande, måste tillämpa färdighetsprov enligt gällande bestämmelser. Det färdighetsprov som föreslås medger att meritvärdet kan höjas med 10, 15 eller 20 poäng. Denna blygsamma höjning av meritvärdet har sällan någon avgörande betydelse för antagningen. Istället är det provet i sig som betonar vikten av färdigheter inom musikinriktningens karaktär. Elever som avböjer att delta i färdighetsprovet kommer att antas enbart på betygspoäng. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag till beslut samt barnchecklista.

19 Sid 19 (27) 115: Riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg i Gävle kommun Delges: Rektorer Dnr 14UN215 Beslut beslutar att anta förslag till riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg och att Skolskjutsreglementet (dnr 11BUN141-5) upphävs. Ärendebeskrivning Förslag till nya riktlinjerna för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg har tagits fram av en arbetsgrupp inom Utbildning Gävle. Skolskjutsreglementet, som fastställdes av barn- och ungdomsnämnden år 2011, upphör att gälla. Inom Utbildning & Arbete fanns riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan och inackorderingstillägg. Dessa riktlinjer är inarbetade i det nya förslaget till riktlinjer som gäller för Utbildning Gävle. Utgångspunkten i arbete med nya riktlinjer har utgått från gällande lagstiftning, rättsäkerhetstänkande och att riktlinjerna leder till konsekvent handläggning. Beslutsunderlag Förslag på riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg i Gävle kommun, barnchecklista samt tjänsteskrivelse med förslag på beslut.

20 Sid 20 (27) 116: Upphörande av riktlinjer för hantering av kommersiell marknadsföring (reklam) och sponsring i förskola och skola Delges: Rektorer och förskolechefer Dnr 14UN222 Beslut beslutar att riktlinjer för hantering av kommersiell marknadsföring (reklam) och sponsring i förskola och skola upphör att gälla. Ärendebeskrivning Med anledning av en motion i fullmäktige från (v) Reklamfria barn- och ungdomsmiljöer antog år 2005 dåvarande Barn- och ungdomsnämnden och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden ett gemensamt förslag till hantering av kommersiell marknadsföring och sponsring i förskola och skola. Marknadsföringslagen (2008:486) har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Handbok för gymnasieantagning, som ges ut varje år av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Friskolornas Riksförbund, innehåller riktlinjer för hur marknadsföring ska hanteras. Konsumentverket har 2014 i Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga sammanställt de regler och den prais som gäller för marknadsföring riktad till barn och unga samt för minderårigas möjligheter att ingå avtal. Detta innebär att de riktlinjer som antogs 2005 nu kan upphöra. Tillräcklig styrning och vägledning finns i andra dokument. Beslutsunderlag Riktlinjer Hantering av kommersiell marknadsföring och sponsring i förskola och skola, barnchecklista samt tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande Utbildningsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-401/2803 Sida 1 (105) 2013-08-15 Handläggare Roy Melchert Telefon: 076-129 19 02 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer