Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl Paragraf Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan 27, Sekreterare Helena Johansson Ordförande Martin Vadelius (S) Ayser Bayraktar (C) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Utbildning Gävle, Skolkontoret, Ruddammsg. 27 Underskrift Helena Johansson Gävle kommun Bo 603 Väel

2 Sid 2 (27) Ledamöter Närv. Frånv Tjänstgörande ersättare Paragraf Martin Vadelius (S) Ordf. Sanna Backeskog (S) Håkan Alenius (S) Linnea Wickman (S) Anders Bergsten (S) Kerstin Röstlund (MP) Gin Akgul Hajo (V) vice ordf Ewa Stenberg Jäderberg (M) Nina Hiller (M) Anna Lindgren (M) Lars Widén (M) Ayser Bayraktar (C) Kari Aelsson (FP) Matilda Sundqvist Boo Mario Izquierdo Ersättare Närv. Frånv Matilda Sundqvist Boo (S) Hampus Forsmark (S) Michaela Gästgivar (S) Linnea Gåsberg (MP) Mario Izquierdo (V) Ewa Marja Andersson (M) Annica Wallenborg (M) Mats Ivarsson (FP) Rolf Karlsson (KD) Övriga Helena Johansson, sekreterare Frank Stoor, förvaltningschef Jon-Erik Egerszegi, bitr förvaltningschef Sinikka Pisilä, kvalitetschef Susanne Tedenby, kommunikationschef d, Camilla Larsson, chef förskolan, d Eva Levin, chef grundskolan, d AnnCatrin Johansson, kommunikationsstrateg Ronny Sjögren, vik ekonomichef, 105 e-109 Åsa Holmberg, resesamordnare, 105 a Gerd Andén, förändringsledare PRIO, 105 a-b Ann-Louise Rosén, förändringsledare PRIO, 105 a-b Johan Sjökvist, kontaktperson för SKL:s matematiksatsning 105 c Stefan Thunström, personalföreträdare,

3 Sid 3 (27) 104: Fastställande av föredragningslista Föreslagen justeringsdag i kallelsen den 17 december ändras till den 16 december. I övrigt inga ändringar i föredragningslistan.

4 Sid 4 (27) 105: Informationsärenden i utbildningsnämnden år 2014 a) Resepolicy för Gävle kommun Åsa Holmberg, resesamordnare, presenterar resepolicyn som antogs i kommunfullmäktige i september Målet med resepolicyn är att minska resekostnaderna, resornas miljöbelastning och antalet tillbud per år. Den omfattar all personal och samtliga resor inom kommunkoncernen. Även förtroendevalda inbegrips av resepolicyn. Grundregeln är att i första hand gå eller cykla, i andra hand välja elcykel eller åka kollektivt och i tredje hand resa med fordon från bilpoolen, som har förnyelsebart drivmedel. När det gäller den tredje punkten för förtroendevalda ställs krav på fordon i den grad det är möjligt. För att underlätta kollektivt resande finns möjlighet för förtroendevalda att lösa företagskort med X-trafik. Fakturan skickas till förvaltningen och inga utlägg behöver göras. b) Lägesrapport PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation) Gerd Andén och Ann-Louise Rosén är förändringsledare i utvecklingsarbetet PRIO. De ger en beskrivning av det pågående PRIO-arbetet som är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och bygger på McKinseys rapporter om lyckade skolsystem och Hatties forskning Visible learning. Huvudmålet är att varaktigt höja kunskapsresultaten genom att stärka det kollegiala samarbetet och att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. PRIO är inget projekt utan ska leda till bestående förändringar av arbetssättet på respektive skola. Arbetet med PRIO har pågått i kommunen i ett och ett halvt år och hittills har tolv skolor involverats. Arbetet startar med en kartläggning i ca se veckor vid aktuell skola då utvecklingsområden utses. Detta sker t e genom djupintervjuer, dokumentanalyser och observationer vid möten. Därefter görs en lokal anpassning med konkreta mål och en handlingsplan med aktiviteter tas fram. Arbetssätt och metoder utvärderas och förbättras i verksamheten. Skolledningen på respektive skola äger och leder utvecklingsarbetet i samråd med förändringsledarna. c) Lägesrapport Sveriges Kommuner och Landstings matematiksatsning PISA 2015 Johan Sjökvist, matematikutvecklare i grundskolan och Gävle kommuns kontaktperson i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, berättar om satsningen. Alla kommuner som deltar i matematiksatsningen åtar sig att förbättra matematikundervisningen i sina grundskolor. Sju kommuner deltar i satsningen varav Gävle kommun är en av dem sedan hösten Avsikten med deltagandet är att vända en negativ trend med låga resultat inom matematiken. En kommungrupp bestående av en representant från nämnden, en representant från förvaltningen, två rektorer, två lärare och en kontaktperson har inrättats. Syftet med att bilda en kommungrupp på olika nivåer är att skapa en gemensam ledning med tydlig uppdrags- och rollfördelning och som har en gemensam syn med höga förväntningar på alla - elever, lärare och övriga - samt att skapa gemensamma fungerande rutiner för systematisk uppföljning och återkoppling och för att fånga upp elever i behov av stöd.

5 Sid 5 (27) Forts 105 c Vid nätverksträffarna, som anordnas varje termin, arbetar kommungruppen tillsammans med de andra satsande kommunerna kring hur den egna styrningen och ledningen kan förbättras. Frågor som diskuteras vid nätverksträffarna är systematisk uppföljning och återkoppling, lärkompetens och lärsamarbete, elever i behov av stöd, höga förväntningar samt gemensam ledning. Tanken är att nätverksarbetet ska mynna ut i förslag till eventuella förändringar inom matematikundervisningen. Det som framkommit vid träffarna sammanställs i rapporter för fortsatt arbete i respektive kommun. Deltagande i SKL:s satsning pågår fram till hösten Utöver denna matematiksatsning deltar kommunen även i Skolverkets Matematiklyftet. d) Förvaltningschefen informerar Gävle väer Folkmängden i Gävle fortsätter att väa och har ökat med 1026 invånare sedan årsskiftet. Fr. o m 1 januari till 31 oktober 2014 är antalet nyanlända 217 barn i förskolan, 513 elever i grundskolan och 124 elever i gymnasieskolan. Under november månad har förskolan ökat mest med 50 barn. Folkökningen skapar utmaningar och bland annat visar prognosen ett underskott på 119 förskoleplatser i slutet på mars. Förvaltningens bedömning är ändå att lagkravet på placering inom fyra månader kommer att uppnås. Utifrån det uppkomna behovet av lokaler har Utbildning Gävle föreslagit Kommunfullmäktige att besluta om justeringar i investeringsplanen 2015 genom ett tillskott på 37 mnkr. Medlen är avsedda att användas till paviljonglösningar i Andersberg, Stigslund, Strömsbro och Sätra. Dessutom har förvaltningen till kommunfullmäktige lämnat förslag till beslut på justeringar i investeringsplanen (Utblicken) för perioden Utifrån den ökade folkmängden måste lokalförsörjningsprocessen ses över. Hållbara lösningar bör skapas där behovet är som störst. Lokalförsörjning är en viktig strategisk fråga under kommande år. Hedesunda förskolor Hedesundagårdens verksamhet med 36 platser har flyttats över till nya lokaler i Hedesunda skola, som har anpassats till förskolelokaler. Samtliga förskoleplatser i Hedesunda (Nya Lurbergsgården och Rävlyan) samordnas som Hedesunda förskolor med totalt ca 100 platser. Skol- och förskolegården har byggts om. Det behövs bättre samordning och organisation av trafikströmmarna på morgnar och eftermiddagar kring Hedesunda skola. Ekologiska varor i förskolan Enligt Miljöstrategiska programmet är målet att 50 % ekologiska råvaror ska serveras år 2020 i kommunala verksamheter. Kommunens ekologiska andel råvaror var 27,2 % för 2013 och 28,8 % under perioden januari - juni I kommunens förskolor med egen kock serveras 48 % ekologiska råvaror i genomsnitt, vilket är en ökning med 10 % enheter sedan 2013.

6 Sid 6 (27) Forts 105 d Karriärtjänster Syftet med inrättande av karriärtjänster är att lyfta lärare som bidrar till skolutveckling och att höja skolans kunskaps- och värdegrundsresultat samt att ge skickliga lärare möjlighet att göra karriär och få bättre lön. Det finns tre karriärspår; lektor, förstelärare och ledarskap (bitr. rektor/rektor). Tjänster inrättas på respektive rektorsområde och skolenhet utifrån det övergripande målet att resultaten ska höjas i skolan och att alla elever utmanas och klarar sin utbildning. Forskning visar att det är mötet mellan elev och pedagog i klassrummet som är avgörande för elevernas resultat. De främsta uppgifterna för försteläraren och lektorn är att undervisa, att hålla sig välorienterade i aktuell forskning, att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet främja lärares professionella utveckling och sprida goda eempel inom den egna skolenheten, rektorsområdet och i kommunen. I kommunen finns totalt 126 karriärtjänster (fyra vakanser) i nuläget. Nu skapas ett nätverk för erfarenhetsutbyte, reflektion och analys bland förstelärarna.. Kompetensutveckling sker genom centralt anordnade utbildningsinsatser. Lönen för en karriärtjänst är individuell och överenskommelse träffas med respektive chef om hur tiden för uppdragets utförande ska disponeras. Karriärtjänsterna är tidsbegränsade förordnanden på tre år med möjlighet till förlängning. Utredning - Studie- och yrkesvägledning Genomförd utredning ger en bild av hur mycket studie- och yrkesvägledningstid som ges elever på olika skolor i Gävle i jämförelse med riket. Gävle har i förhållande till riket en högre bemanning av studie- och yrkesvägledare (SYV). Den totala gävlesiffran innehåller samtliga skolformer. För grundskolan är antalet elever per SYV lika med 337 elever. Motsvarande siffra för riket är 501 elever. Utredningen innehåller också förslag på åtgärder, som t e att skapa metoder och arbetssätt för att säkerställa likvärdigheten, att göra en fördelning av ansvaret mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal, att ämnesundervisningen kopplas mer till arbetslivet under hela skoltiden och att utveckla elevers valkompetens och förmågor utifrån de uppdrag som finns i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Öppet hus i gymnasieskolan Inför ansökan till gymnasieskolan anordnas årligen en informationskväll av gymnasiets yrkes- och studievägledare vid Polhemsskolan. I år skedde detta den 15 oktober. Vid detta tillfälle ges information om alla program och inriktningar. Dessutom arrangeras Öppet hus av både personal och elever vid varje gymnasieskola i november-december. Alla aktiviteter inför val av program till gymnasieskolan är välbesökta av både vårdnadshavare och presumtiva elever. Samverkan på förvaltningsnivå Inför utbildningsnämndens sammanträde har facklig samverkan skett den 3 december. Gällande dagens beslutsärende Internbudget 2015 reserverar sig samtliga fackliga

7 Sid 7 (27) Forts 105 d organisationer mot beslutet om effektivisering av verksamheterna med 1 % och mot utrymmet för löneöversyn. Gällande dagens beslutsärende Ansökan om godkännande av fristående fritidshem, Multi care fritidshem anser samtliga fackliga företrädare att godkännande inte bör lämnas till företag som saknar kollektivavtal. Gällande dagens beslutsärende Motion (SD) Drogtester i skolan anser Lärarförbundet att förslaget i motionen är kränkande eftersom det inkräktar på ungdomars integritet Ajournering e) Ekonomisk månadsrapport (Dnr 14UN60) har tagit del av utsänd rapport för oktober månad. Ronny Sjögren, vik ekonomichef, redovisar muntligt nämndens resultat för november månad som visar ett underskott på 13 miljoner kr. Årsprognosen är oförändrad sedan oktober månad, nämligen 20 mnkr. f) Rapport Elevintervjuer åk 9 (Dnr 14UN23) har tagit del av utsänd rapport. Sinikka Pisilä, kvalitetschef, berättar att en metastudie ska göras av alla intervjuer som genomförts fr. o m 2002 till Förvaltningen har också planer på att gymnasieskolans elever ska inbegripas av intervjuerna framöver. g) Utredning likvärdig fritid (Dnr 14UN246) I kommunplanerna för 2013 och 2014 finns uppdrag kring fritidsfrågor för barn och ungdomar. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Kultur & Fritid Gävle och Utbildning Gävle har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa verksamhet och aktiviteter i anslutning till fritidshem, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskolan. En första utredning har utarbetats och arbetsgruppen föreslår fortsatt arbete enligt följande; En fortsatt och fördjupad utredning av avgiftsfri öppen fritidsverksamhet, start av försöksverksamhet i en eller flera kommundelar där utökat delansvar för samverkan läggs på en fritidsgård eller annan lämplig aktör samt att utveckla samverkan mellan Kulturskolan, fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet utifrån de strävanden och initiativ som finns idag. har tagit del av utredningen, som även kommer att delges kommunstyrelsen. h) Rapport från förtroendeuppdrag Kontaktpolitikerbesök i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har genomförts under hösten. Nämndsledamöterna uttrycker mestadels positiva synpunkter kring besöken. Bland annat omnämns att besöken varit väl organiserade, givande och intressanta samt lett till bättre kunskap om

8 Sid 8 (27) Forts 105 h verksamheterna och hur de arbetar. Några anser att träffarna varit för tillrättalagda och menar att mindre grupper är att föredra eftersom det gynnar möjlighet till dialog och friare former efterfrågas. Någon lyfter dock att möjlighet till det finns redan idag eftersom de strukturerade besöken kan kompletteras med egna besök. Ett tackbrev från nämnden kommer att formuleras av ordförande och skickas till skolorna. Nämnden har haft möjlighet att utvärdera och lämna synpunkter på nämndens arbete under det gångna året via utsänd enkät. En sammanställning av enkäten är framtagen och finns att ta del av vid dagens sammanträde. Sammanfattningsvis är ledamöterna nöjda med nämndsarbetet. Bland annat upplevs samtalsklimatet vara gott och att information från förvaltningen ges i de frågor som nämnden behöver. Kontaktpolitikerbesöken i förskola och skola upplevs som positiva, men några anser att information om datum och tid inte ges i tillräckligt god tid före besöken. Kerstin Röstlund (MP), nämndens representant i tillgänglighetsrådet, ger en kort återkoppling från rådets sammanträde den 1 december. Genomförd enkät visar att Gävle placeras på fjärde plats i landet när det gäller tillgänglighet. Nyheter i diskrimineringslagen kommer att skärpa kraven på tillgänglighet.

9 Sid 9 (27) 106: Redovisning av anmälningsärenden under perioden Dnr 14UN15 1. Beslut om föreläggande från Samhällsbyggnad - Livsmedelskontroll vid Masurgården (Dnr 14UN230-1) 2. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Internationella Engelska skolan (Dnr 14UN232-1) 3. Överklagan till Förvaltningsrätten - Avslag på ansökan om inackorderingsbidrag för elev för studier i Hudiksvall (14UN194-10) 4. Beslut från Skolinspektionen - Anmälan om rätt till stöd för en elev vid Solängsskolan (Dnr 14UN149-17) 5. Beslut från Skolinspektionen - Anmälan om rätt till stöd för en elev vid Solängsskolan (Dnr 14UN149-18) 6. Beslut från Utbildning Gävle - Ansökan om skolskjuts för elev till Alborga skola (Dnr 14UN190-11) 7. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Kunskapsskolan (Dnr 14UN229-1) 8. Beslut från Falun - Ansökan om skolskjuts för elever till Sofiedalskolan (Dnr 14UN184-8) samt Beslut från Utbildning Gävle i samma ärende (14UN184-10) 9. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Solängsskolan (Dnr 14UN223-2) samt Beslut från Utbildning Gävle i samma ärenden (Dnr 14UN223-2) 10. Beslut från Skolinspektionen - Uppföljning av barn- och elevombudets beslut om kränkande behandling vid Sörbyskolan (Dnr 14UN127-15) 11. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Kunskapsskolan (Dnr 14UN221-1) 12. Beslut från Förvaltningsrätten Ansökan om skolskjuts för elever till Ludvigsbergsskolan (Dnr 14UN192-9) samt Beslut från Utbildning Gävle i samma ärenden (Dnr 14UN192-10)

10 Sid 10 (27) Forts Rapport - Tillsyn av pedagogisk omsorg, Silversvedens pedagogiska omsorg (Dnr 14UN59-8) 14. Rapport - Tillsyn av pedagogisk omsorg, Måhléns i Gammelbyn (Dnr 14UN59-9) 15. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Bergby centralskola (Dnr 14UN219-1) 16. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Internationella Engelska skolan (Dnr 14UN220-1) 17. Yttrande till Barn - och elevombudet - Anmälan om skolsituationen för elev i förskoleklass vid Sjöängsskolan (Dnr 14UN146-9) 18. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elever till Milboskolan (Dnr 14UN218-1) 19. Beslut från Skolverket - Statsbidrag för omsorg på obekväm arbetstid (Dnr 14UN51-7) 20. Begäran om yttrande från Skolinspektionen - Anmälan om skolsituation för elev vid Stigslunds skola (Dnr 14UN217-1) 21. Rapport - Tillsyn av pedagogisk omsorg, Mumintrollets förskola (Dnr 14UN59-7) 22. Begäran om omprövning av beslut Avslag på ansökan om särskild variant inom det estetiska området av estetiska programmet vid Vasaskolan (Dnr 14UN102-3) 23. Överklagan - Avslag på ansökan om skolskjuts för elev till Ludvigsbergsskolan (Dnr 14UN212-1) samt Beslut från Utbildning Gävle i samma ärenden (Dnr 14UN212-2) 24. Beslut från Skolinspektionen - anmälan om rätten till utbildning för en tidigare grundskoleelev vid Sörbyskolan (Dnr 14UN98-5) 25. Rapport - Ung Företagsamhet Gävleborg Prao-utvärdering 2013/ Beslut i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Fördelning av statsbidrag för flyktingmottagning En del av handlingarna ovan delges nämnden digitalt och en del finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.

11 Sid 11 (27) 107: Anmälan av delegationsbeslut under perioden Dnr 14UN16 Protokoll Utredning av kränkande behandling eller trakasserier 86 st. utredningar varav 51 st. är avslutade. Två avser gymnasieskolan, övriga grundskolan. 2. Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering till elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola Avslag på ansökan om inackorderingsstöd till elev i gymnasieskolan (Dnr 14UN194-9) 3. Beslut om skolskjuts Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN212-2) Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN192-10) Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN184-10) Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN223-3) Avslag på ansökan om skolskjuts (Dnr 14UN190-11) 4. Ordförandebeslut eva Levin, chef för grundskolan, har fått i uppdrag att för utbildningsnämndens räkning lämna yttrande till Barn- och elevombudet med anledning av anmälan om kränkande behandling vid Sjöängsskolan (Dnr 14UN146-10) Fullmakt att föra Utbildning Gävles talan inför domstol och andra myndigheter (Dnr 14UN226-1) Pärm med handlingarn ovan fanns tillgängliga under sammanträdet.

12 Sid 12 (27) 108: Information om kommande beslut Ansökan om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi, Marias busungar har tagit del av ansökan med bilagor, yttrande över ansökan samt förslag till beslut i ärendet. Ärendet kommer att behandlas som beslutsärende den 18 februari 2015.

13 Sid 13 (27) 109: Internbudget år 2015 för utbildningsnämnden Delges: Rektorer och förskolechefer Dnr 14UN235 Beslut beslutar att anta förslag till Internbudget år 2015 med två revideringar enligt förvaltningschefens redogörelse nedan. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 18 november om Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick har i uppdrag att fastställa internbudget för Frank Stoor, förvaltningschef, föredrar ärendet och förklarar att siffrorna i handlingen har justerats sedan ärendet presenterades vid nämndssammanträdet i november. Utsänt förslag till internbudget förutsätter att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 15 december fastställer kommunstyrelsen beslutade budgetramar. har för 2015 ett effektiviserings- och omstruktureringskrav på 1,0 procent, vilket motsvarar ca 20 mnkr, av kommunbidraget. Utifrån utbildningsnämndens uppdrag att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning riktas 10 mnkr för att säkerställa att eleverna klarar gymnasieeamen. Efter justering av antalet barn och elever återstår 1,4 % att fördela i elevpeng. Förvaltningschefen redogör för två inskrivningsfel i utsänd budgethandling: s 2, sista ordet i stycket under rubriken Prioriteringar ändras från når gymnasieutbildning till klarar gymnasieeamen. Meningens ordalydelse blir därmed Kommunfullmäktiges rambeslut innebär en utökning med 10 mnkr för att säkerställa att eleverna klarar gymnasieeamen. s 14, i tabellen över kommunala övergripande budgetposter per verksamhet 2015 ska siffran för Elevhälsan inkl. skolhälsovård i kolumnen för gymnasieskolan ändras från till Den totala summan för gymnasieskolan ska därmed ändras från tkr till tkr. Beslutsunderlag Förslag till Internbudget år 2015 med bilaga Elevpeng och lokalersättningar budget 2015, barnchecklista samt tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

14 Sid 14 (27) 110: Översyn av resursfördelningen inom Dnr 14UN245 Beslut beslutar att uppdra åt Utbildning Gävle att utreda resursfördelningen till de verksamheter som organiseras inom Utbildning Gävle. Syftet är att få en resursfördelningsmodell som ger likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att utmanas och klara sin utbildning. Ärendebeskrivning har som specifikt uppdrag från Kommunfullmäktige att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. Nämnden har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag och ansvar. Kunskapsresultaten varierar kraftigt mellan grundskolorna. Det finns anledning att utreda om nuvarande resursfördelningsmodell innebär en tillräckligt verkningsfull fördelning av resurser. Resursfördelningsmodellen i förskolan tar inte hänsyn till barnets vistelsetid. Gymnasieskolans resurser fördelas inte utifrån kompensatoriska principer. måste ha en god bild av vilken effekt resursfördelningen har för verksamheternas resultat. Beslutsunderlag Utredningsuppdrag från ordförande i utbildningsnämnden, barnchecklista, tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

15 Sid 15 (27) 111: Attesträtt för utbildningsnämnden år 2015 Delges: Rektorer och förskolechefer Dnr 14UN241 Beslut beslutar att godkänna delegation och attesträtt för år 2015 samt att förvaltningschefen har rätten att besluta om nya/förändrade attestanter under året. Ärendebeskrivning Utbildning Gävle har upprättat förslag till attestanter och ansvarsfördelning för förvaltningen att gälla under redovisningsåret Delegation med tillhörande ansvarsutkrävande enligt attestförteckningen lämnas till personer på respektive område inom förvaltningen. Attestförteckningen finns publicerad i Platina och uppdateras kontinuerligt. Revisorerna har därmed ständig tillgång till attestförteckningen. Beslutsunderlag Attestförteckning med beslutsattestanter 2015 samt tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

16 Sid 16 (27) 112: Bemyndigande för utbildningsnämnden år 2015 Dnr 14UN243 Beslut Förvaltningschef, biträdande förvaltningschef och kvalitetschef ska var och en för sig utkvittera all till utbildningsnämndens ankommande värdepost. Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef ska var för sig underteckna och endossera checkar, bankgiro och postremissvälar samt verkställa uttag i bank eller från postgiro. Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef ska inom utbildningsnämndens ramar svara för övergripande attesträtt, varvid dock utbetalningar som gäller vederbörande personligen skall attesteras genom annan person med attesträtt. Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef ska svara för att underteckna förvaltningsövergripande avtal. Chef för gymnasieskolan ska svara för att underteckna verksamhetsanknutna avtal av stor vikt och övergripande karaktär i gymnasiet. Chef för grundskolan ska svara för att underteckna verksamhetsanknutna avtal av stor vikt och övergripande karaktär i grundskolan och grundsärskolan. Chef för förskolan ska svara för att underteckna verksamhetsanknutna avtal av stor vikt och övergripande karaktär i förskolan. Rektor och förskolechef ska svara för att underteckna lokala avtal för den egna skolan/förskolan. Samtliga avtal av stor vikt och/eller långvarig karaktär ska diarieföras. s ordförande och dess vice ordförande ska vid förfall för övriga attestanter inom utbildningsnämndens ansvarsområde inträda som attestanter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

17 Sid 17 (27) 113: Firmatecknare för utbildningsnämnden år 2015 Dnr 14UN244 Beslut beslutar att för 2015 bemyndiga förvaltningschef Frank Stoor att underteckna förekommande handlingar för all verksamhet inom Utbildning Gävle. att utse biträdande förvaltningschef Jon-Erik Egerszegi som ersättare för förvaltningschefen. att uppdra till utbildningsnämndens ordförande att vid förfall för övriga firmatecknare inom utbildningsnämndens förvaltningsområde teckna förvaltningens firma. att utse vice ordförande som ersättare för ordförande. Ärendebeskrivning Enligt reglemente för utbildningsnämnden ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden i sin helhet undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef eller anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. För att i löpande förvaltning kunna hantera ärenden som kräver bemyndigande att teckna utbildningsnämndens firma föreslås förvaltningschefen med biträdande förvaltningschef som ersättare och nämndens ordförande med vice ordförande som ersättare att i nämnd ordning ges firmateckningsrätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

18 Sid 18 (27) 114: Färdighetsprov inom det estetiska området Delges: Rektorer i gymnasieskolan Dnr 14UN231 Beslut beslutar att vid antagningen till estetiska programmets musikinriktning 2015/2016 kan färdighetsprov användas vid urvalet. Meritvärdet får efter genomfört prov höjas med 10, 15 eller 20 poäng. Ärendebeskrivning Enligt gymnasieförordningen 7 kap 5 får huvudmannen besluta att, utöver betyg, hänsyn även ska tas till ett färdighetsprov vid antagning till en estetisk utbildning. Det estetiska programmet ges därmed en särställning bland gymnasieskolans nationella program. Bakgrunden är den tradition som finns inom estetiska utbildningar med olika former av färdighetsprov som grund för antagning. Färdighetsprovets syfte är att göra det möjligt för fler elever att direkt eller snarast efter gymnasieeamen kunna gå vidare till högskolan. Det estetiska programmet ska enligt eamensmålen ge kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. I praktiken är det endast en liten andel av programmets elever som når eamensmålen för fortsatta studier inom konstnärliga högskoleutbildningar med antagningsprov. Vanligt är att elever måste ägna minst ett postgymnasialt år åt studier för att uppnå de färdighetsnivåer som krävs för högskolestudier. Att vid antagningen till gymnasiet till en del väga in färdigheter som eleverna redan har, gör det möjligt för fler elever att nå sina utbildningsmål inom konstnärliga utbildningar. Färdighetsprov har under senare år endast används inom musikinriktningen vid estetiska programmet i Gävle. Inom övriga inriktningar har eleverna inbjudits till en informationsdag med möjlighet att pröva på de praktiska färdigheter som inriktningen avser att utveckla. På samtliga inriktningars informationsdagar, även på musikinriktningens färdighetsprov, har avsikten varit att ge eleverna en så fyllig inblick som möjligt i utbildningens olika delar. Företrädare för estetiska programmet anser att det för närvarande inte finns behov av färdighetsprov inom ytterligare inriktningar vid sidan om musiken. Noteras kan att cirkusinriktningen, den särskilda variant som kräver Skolverket godkännande, måste tillämpa färdighetsprov enligt gällande bestämmelser. Det färdighetsprov som föreslås medger att meritvärdet kan höjas med 10, 15 eller 20 poäng. Denna blygsamma höjning av meritvärdet har sällan någon avgörande betydelse för antagningen. Istället är det provet i sig som betonar vikten av färdigheter inom musikinriktningens karaktär. Elever som avböjer att delta i färdighetsprovet kommer att antas enbart på betygspoäng. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med förslag till beslut samt barnchecklista.

19 Sid 19 (27) 115: Riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg i Gävle kommun Delges: Rektorer Dnr 14UN215 Beslut beslutar att anta förslag till riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg och att Skolskjutsreglementet (dnr 11BUN141-5) upphävs. Ärendebeskrivning Förslag till nya riktlinjerna för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg har tagits fram av en arbetsgrupp inom Utbildning Gävle. Skolskjutsreglementet, som fastställdes av barn- och ungdomsnämnden år 2011, upphör att gälla. Inom Utbildning & Arbete fanns riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan och inackorderingstillägg. Dessa riktlinjer är inarbetade i det nya förslaget till riktlinjer som gäller för Utbildning Gävle. Utgångspunkten i arbete med nya riktlinjer har utgått från gällande lagstiftning, rättsäkerhetstänkande och att riktlinjerna leder till konsekvent handläggning. Beslutsunderlag Förslag på riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg i Gävle kommun, barnchecklista samt tjänsteskrivelse med förslag på beslut.

20 Sid 20 (27) 116: Upphörande av riktlinjer för hantering av kommersiell marknadsföring (reklam) och sponsring i förskola och skola Delges: Rektorer och förskolechefer Dnr 14UN222 Beslut beslutar att riktlinjer för hantering av kommersiell marknadsföring (reklam) och sponsring i förskola och skola upphör att gälla. Ärendebeskrivning Med anledning av en motion i fullmäktige från (v) Reklamfria barn- och ungdomsmiljöer antog år 2005 dåvarande Barn- och ungdomsnämnden och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden ett gemensamt förslag till hantering av kommersiell marknadsföring och sponsring i förskola och skola. Marknadsföringslagen (2008:486) har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Handbok för gymnasieantagning, som ges ut varje år av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Friskolornas Riksförbund, innehåller riktlinjer för hur marknadsföring ska hanteras. Konsumentverket har 2014 i Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga sammanställt de regler och den prais som gäller för marknadsföring riktad till barn och unga samt för minderårigas möjligheter att ingå avtal. Detta innebär att de riktlinjer som antogs 2005 nu kan upphöra. Tillräcklig styrning och vägledning finns i andra dokument. Beslutsunderlag Riktlinjer Hantering av kommersiell marknadsföring och sponsring i förskola och skola, barnchecklista samt tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27, kl 14:00-16:15 Mötet ajourneras kl 16.05-16.10 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Utbildning & Arbete Gävle,

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (12) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-02-02 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Anslag/Bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag.

Barn- och ungdomsnämnden. Anslag/Bevis. Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag. Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2011-10-12 Plats Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 13.30-16.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Barn & Ungdom, Ruddammsgatan 27,

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (12) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-11-17 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.40 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013

Godkännande av dagordning. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport 2013-04. (Handlingar kommer senare) UK-nämndsbudget och nämndsmål 2013 NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Måndag 20 maj 2013 kl. 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 3. 2008-03-19 Sammanträdestid 13:00-17:00

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 3. 2008-03-19 Sammanträdestid 13:00-17:00 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 3 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2008-03-19 Sammanträdestid 13:00-17:00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjänstgörande Ersättare Tjänstemän Kerstin Angel (c), ordförande

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma. 1(5) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.se Gruppmöten: Borgerliga gruppen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (10) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2009-02-04 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 15 juni 2015 kl. 08:15 12:40

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 15 juni 2015 kl. 08:15 12:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 15 juni 2015 kl. 08:15 12:40 Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Kent Hammarström (S) Oskar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer