Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten"

Transkript

1 PM Dnr 25764/2014 1(6) Avdelning för kunskapsstöd Evamaria Nerell Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten Enligt regeringsbeslut (S2014/3389/FST) har Socialstyrelsen, ehälsomyndigheten och Myndigheten för delaktighet i uppdrag att producera och tillgängligöra en webbutbildning inom områdena e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten. Arbetet ska ske i samverkan med Sveriges kommuner och landsting och medverkande aktörer Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg (Famna) och Vårdföretagarna. Socialstyrelsen ansvarar för att samordna uppdraget och för att utforma webbutbildningen. Härmed översänder Socialstyrelsen redovisningen av uppdraget. Syftet med webbutbildningen är att på en övergripande nivå ge kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är, om vilken nytta de kan bidra till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad. Medverkande aktörer De medverkande aktörerna är Socialstyrelsen, ehälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges kommuner och landsting, Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, Famna och Vårdföretagarna. Samarbetet har genomgående ägt rum under produktionen, såväl under framtagande av innehåll, grafisk form, kommunikationsplanering och fortsätter under lansering och marknadsföring. En gemensam styrgrupp har funnits för uppdraget. Produktion och förankring Vid uppdragets början fanns ingen enhetlig syn vad gäller definitioner av e- hälsa och välfärdsteknologi, inte heller något övergripande material som beskriver nytta, verktyg, interoperabilitet och aktörernas roller och ansvar inom socialtjänsten. Det har därför varit ett omfattande arbete och en utmaning att ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag för webbutbildningen. De praktiska exemplen från Göteborg stad, Västerås stad, Trollhättans stad, Bräcke diakoni och representanterna för målgrupperna är därför särskilt väsentliga för att visa på möjligheter med e-hälsa och välfärdsteknologi, samarbete och arbetssätt. I förstudien genomfördes insamling av behov och förankring bland målgrupperna och hos organisationer [1]. Detta låg till grund för urval och framtagande av underlaget till utbildningen. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 Dnr 25764/2014 2(6) En testversion av webbutbildningen kommer under sommaren att testas av målgrupperna för att säkerställa att utbildningens innehåll bidrar till att nå uppdragets syfte och att kunskapsmålen nås. Komplettering av definitionerna välfärdsteknologi och välfärdsteknik är förberedda tekniskt och införs i webbutbildningen när de är beslutade, se nedan. Publicering och lansering Testversion av E-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten finns tillgänglig 8 juni 5 augusti 2015 och kompletteringar görs under augusti. Webbutbildningen lanseras och marknadsförs tillsammans med ett nytt temaområde om e- hälsa på Kunskapsguiden den 1 september Den kommer även att marknadsföras via de samverkande aktörernas webbplatser och kanaler. En gemensam kommunikationsplan för detta har tagits fram (se nedan). Begreppen e-hälsa och välfärdsteknologi Redan i början av uppdraget framkom behovet av att gemensamt definiera de grundläggande begreppen e-hälsa och välfärdsteknologi för att kunna ta fram en webbutbildning. e-hälsa För att komma fram till en beskrivning av begreppet e-hälsa gav Socialstyrelsen Terminologicentrum (TNC) i uppdrag att samla de beskrivningar och definitioner som finns i Sverige och till viss del internationellt [2]. Denna utredning och analys har legat till grund för det arbete som samverkansaktörerna gjorde för att få fram en kort beskrivning av e-hälsa, där utgångspunkten var WHO:s definition av hälsa, vilken också ingår i Socialstyrelsens termbank. Begreppet e-hälsa beskrivs i webbutbildningen enligt följande: Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Välfärdsteknologi Begreppen välfärdsteknik och välfärdsteknologi behöver också definieras. En termutredning tillsattes under hösten 2014 där följande organisationer ingår i utredningen: Socialstyrelsen, ehälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges kommuner och landsting och företag inom omsorgen. Under hösten 2015 genomförs en extern remiss, därefter beslutas begreppen och förs in i Socialstyrelsens termbank. Målgrupperna och kompetensmål De målgrupper som webbutbildningen fokuserar på är beslutsfattare, professionen och IT-personal i socialtjänsten då dessa behöver samverka för att e-hälsa ska få effekt i verksamheterna. Webbutbildningen kan även med fördel vara ett stöd för andra som arbetar nära målgrupperna och socialtjänsten som ex. den kommunala hälso- och sjukvården.

3 Dnr 25764/2014 3(6) De tre målgrupperna definieras enligt följande: Beslutsfattare - politiker, beslutsfattare och chefer inom socialtjänsten som har ansvar för socialtjänstens olika verksamheter, ekonomi och IT samt de som fattar beslut om IT-system och applikationer Professionen - personal inom socialtjänsten som har direktkontakt med brukare och som oavsett arbetsuppgifter dokumenterar. Det är även chefer och personal som arbetar med stöd till socialtjänstens olika målgrupper såsom äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med missbruksproblem och barn och unga. IT-personal - leverantörer av dokumentationssystem och välfärdsteknologi, system- och verksamhetsutvecklare hos leverantören, inom kommunen och hos privata utförare. Här ingår även personal på IT-avdelningar som upphandlar, implementerar, administrerar och förvaltar system. De gemensamma kompetensmålen för samtliga målgrupper är att de ska förstå: vad e-hälsa och välfärdsteknologi är nyttan av e-hälsa och välfärdsteknik ur ett samhällsperspektiv nyttan av e-hälsa och välfärdsteknik för den enskilda brukaren nyttan med nomenklatur och standardiserad dokumentation interoperabilitet roller och ansvar på en övergripande nivå Webbutbildningens innehåll och pedagogiska upplägg Webbutbildningen innehåller fyra övergripande avsnitt och en introduktionsfilm som också kan användas separat i syfte att marknadsföra och introducera utbildningen. De fyra avsnitten med innehåll är: 1. Nytta med e-hälsa och välfärdsteknologi definitioner av e-hälsa, samt kompletteras med definitionerna välfärdsteknik och välfärdsteknologi när de är beslutade kvalitet, utveckling och förändringsledning två exempel (Göteborgs stad och Västerås stad) 2. Verktyg för att arbeta med e-hälsa och välfärdsteknologi delaktighet kvalitetssäkring av dokumentation e-tjänster två exempel (Bräcke diakoni och Trollhättan stad)

4 Dnr 25764/2014 4(6) 3. Förutsättningar för e-hälsa Beskrivning av interoperabilitet (politisk, juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk) 4. Roller och ansvar nationella aktörer inom e-hälsa Ett avslutande avsnitt innehåller test, intyg och referenslista. För att förstärka det pedagogiska upplägget har webbutbildningen en facilitator som förklarar de mer komplexa delarna om nytta, utveckling, förändringsledning och interoperabilitet, då dessa kan vara svåra att förstå för deltagare som inte är bekanta med begreppen. Interaktivitet I webbutbildningen finns interaktiva övningar som visar på vikten av samarbete mellan de tre målgrupperna. För att öka förståelsen för deras respektive perspektiv på samma område, kommer deltagaren att ta del av samtliga perspektiv, för att kunna fullfölja utbildningen. Webbutbildningen innehåller också exempel från verksamheter som idag arbetar med e-hälsa och välfärdsteknologi. I dessa exempel kommer deltagaren att kunna interagera genom att ställa intervjufrågor och som besvaras i form av korta filmer. Fördjupning och informationskällor För den som vill fördjupa sig finns hänvisningar och länkar. Referenslista till källmaterialet sammanfattas i avslutningen. Avgränsningar av innehåll Webbutbildningen riktar sig till socialtjänsten men kan användas av närliggande områden som kommunal hälso- och sjukvård. Innehållet riktar sig till socialtjänstens alla områden. I förstudien framkom behov av kunskap om etik, fördjupad juridik, standarder, teknik och upphandling. Dessa delar ingår i Uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård, (S2014/1398/FST) som Myndigheten för delaktighet ansvarar för och där Socialstyrelsen är en av flera samverkansaktörer. Även i uppdraget Välfärdsteknologi inom vård och omsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015 ingår delarna etik och juridik inom socialtjänsten. Innan dessa delar ingår i en utbildning behöver de utredas närmare och kunskapsunderlag tas fram. Tillgänglighet Webbutbildningen är på svenska, tar cirka minuter att genomföra och är anpassad till både dator och läsplatta. Den är anpassad efter Myndigheten för delaktighets riktlinjer för tillgänglighet [3] och följer också E-delegationens Vägledning för webbutveckling [4]. Innehållet i webbutbildningen stödjer olika lärstilar genom att texter har tillgång till uppläsning och filmer har undertext. Interaktivitet ingår i alla avsnitt

5 Dnr 25764/2014 5(6) och för den som har svårt att hålla fokus, eller blir avbruten, går det att pausa och återkomma. För de som inte har tillgång till dator eller läsplatta och för personer med synnedsättning, görs utbildningen tillgänglig som powerpoint- och i pdf-format. Flera olika lärstilar uppmuntras i webbutbildningen då den vänder sig till målgrupper som befinner sig på olika nivåer, både vad gäller utbildning och kunskap om e-hälsa och välfärdsteknologi. Webbutbildningen har ett normkritiskt perspektiv och visar på de möjligheter e-hälsa ger för att arbeta för en jämlik och rättvis socialtjänst som ges oavsett kön, socioekonomisk status, ålder, kultur, etnisk bakgrund, sexuellt uttryck samt bostadsort. Kunskapstest, intyg och uppföljning Ett kunskapstest finns i avslutningsdelen där kunskapsresultaten stäms av mot uppställda kompetensmål. När deltagaren genomgått webbutbildningen, samt har fått godkänt på kunskapstestet, kan ett kursintyg skrivas ut. Deltagaren anmäler sig med personnummer och organisatorisk tillhörighet, vilket underlättar uppföljningen och användningen för verksamheter som då kan få tillgång till statistik över antal deltagare i den egna verksamheten, och kan därigenom använda utbildningen i kompetensutveckling av anställda. Detta är ett önskemål som särskilt har framförts från huvudmän och verksamheter. Handledning Webbutbildningen kan genomföras både enskilt och i grupp, till exempel på arbetsplatsträffar för vårdbiträden. Ett särskilt handledningsmaterial utgör ett stöd för de chefer som ska engagera medarbetare att gå utbildningen. Handledningsmaterialet innehåller en beskrivning av webbutbildningen och konkreta förslag till upplägg för diskussion. Teknisk lösning och LMS Webbutbildningen produceras i HTML5 vilket möjliggör att den kan genomföras på både datorer och läsplattor. Utbildningen publiceras på Socialstyrelsens lärplattform (LMS). För att få tillgång till webbutbildningen registrerar deltagaren sig och loggar in. Inloggningen ger såväl samverkansaktörerna möjlighet att följa upp hur många som genomgått webbutbildningen som för arbetsgivaren att få tillgång till statistik. Gemensamma kommunikationsinsatser En gemensam kommunikationsplan har tagits fram där syftet är dels att målgrupperna ska få kännedom om utbildningen och dels att de som nås av kommunikationen ska välja att påbörja utbildningen. Huvudbudskapet i kommunikationen är att e-hälsa sker genom samverkan och gemensamt arbete. Det vill säga att alla behöver vara delaktiga och att arbetet med e-hälsa måste vara en del av arbetet med att förändra verksamheten och att det handlar om en förändring i arbetssätt och synsätt. De som kommer till webbutbildningens ingångssida är viktiga ambassadörer och därför måste det vara enkelt att sprida utbildningen vidare, exempelvis via e-

6 Dnr 25764/2014 6(6) post och sociala medier. Webbutbildningens viktigaste kommunikationskanaler är samverkansaktörernas redan upparbetade som kompletteras med riktade insatser som exempelvis annonsering i fackpress för att nå samtliga inom målgrupperna. Förvaltning Området e-hälsa och välfärdsteknologi är under snabb utveckling och webbutbildningen behöver därför hållas aktuell och uppdaterad. I delrapporten 2014 finns ett förslag på förvalting [1]. Deltagande I framtagningen av webbutbildningen har samverkan varit avgörande för att få fram och analysera underlaget. Förutom utredare och experter hos medverkande aktörer, har även kommunikatörerna bidragit med kompetens och gemensam kommunikationsplan. Deltagande i arbetet har varit: Socialstyrelsen: projektledare Evamaria Nerell, webbpedagog Karin Thorheim, informatiker Niklas Eklöf, jurist Ylva Ehn, terminolog Carl Strömbäck, kommunikatör Jimmy Mannung samt enhetscheferna Kristina Bränd Persson, Helena Nilsson och Ulrika Freiholtz. Myndigheten för delaktighet: utredare Elisabeth Lagerkrans, utredare Monica Rydén, kommunikatör Camilla Axelsson och avdelningschef Mats Gleisner. SKL: strateg Anna-Greta Brodin och programansvarig för e-hälsa Patrik Sundström. E-hälsomyndigheten: chefsarkitekt Manne Andersson, kommunikatör Emily Nordqvist och stabschef Mats Nilsson. Famna: utvecklingsledare Viktoria Loo, kvalitetschef Truls Neubeck, kommunikatör Ingemar Olofsson och kvalitetsansvarig på Bräcke Diakoni Thomas Schneider Vårdföretagarna: kvalitets-/etikrådgivare Rikard Johansson Referenser 1. Socialstyrelsen. (2014) Webbutbildning inom e-hälsa och välfärdsteknologi december [ ] 2. Terminologicentrum. Kartläggning av begreppet e-hälsa Myndigheten för delaktighet. Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren [ ] 4. E-delegationen. [ ] Länk till utbildningen Utbildningen publiceras på Kunskapsguiden den 1 september 2015 bland webbutbildningarna:

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

etjänster i socialtjänsten

etjänster i socialtjänsten EN VÄGLEDNING etjänster i socialtjänsten KOMMUNAL ehälsa etjänster i socialtjänsten en vägledning 1 etjänster i socialtjänsten en vägledning 2 Förord ehälsa ska göra socialtjänsten effektivare, säkrare

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA

Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA Årsrapport 2014 LANDSTING OCH REGIONER I SAMVERKAN FÖR E-HÄLSA 1 Innehåll 3 Inera i korthet 4 Styrelseordförande och vd har ordet 6 Journal via nätet ger pålästa och delaktiga patienter 8 Samlad läkemedelslista

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Förstudierapport NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Detta dokument redogör för den förstudie som genomförts i syfte att tydliggöra nyttan med att införa en ny kommunikationsplattform

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Slutrapport november 2011 Anne Persson Hanife Krasniqi anne.persson@his.se hanife.krasniqi@his.se Innehållsförteckning 1 Uppdragets

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer