LP-stöd Att inspirera och leda förändringsprocesser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LP-stöd 2016. Att inspirera och leda förändringsprocesser"

Transkript

1 LP-stöd 2016 Att inspirera och leda förändringsprocesser

2 SKOLAN LÄRAREN -> YRKESROLLEN FÖRÄNDRING - > MOTSTÅND VERKSAMHETSKULTUREN

3 Organisationer som sociala system av mening och innebörd Organisationer är sociala gemenskaper som hålls samman av gemensam förståelse av verksamheten: uppgift, roller och arbetssätt.= SKOLAN Myter och moderörelser har betydelse för val av strategier och metoder. Handlingar (inte planer) är centrala. Människor handlar i enlighet med sin förståelse av verkligheten. Överväganden kan föregå handling, men lika viktiga är reflektioner efter handlingen. Att leda och organisera innebär att få till stånd lärprocesser, där gemensam förståelse utvecklas och förändras. Förtroende ersätter till betydande del kontroll. Fokus på den subjektiva verkligheten Scherp, 2012

4 Skolan utifra n ett systemta nkande 1) organisation i termer av en helhet, ett system, snarare a n en uppsa ttning delar, = ARBETSORGANISATION 2) utvecklingsprocesser med utga ngspunkt i de insatser som go rs fo r att fo ra ndra denna helhet = UTVECKLINGSORGANISATION 3) medarbetares livsva rld och fo ra ndringar i densamma som grund fo r skolutveckling = MEDARBETARORGANISATION

5 Läroplan Värdegrund Verksamhetskultur - > Förebygger och åtgärdar störningar. Anpassar omvärlden Pedagogiska verksamheten Arbetsorganisationen skapar förutsättningar för påverkar utformningen av Utvecklingsorganisationen -> Scherp, 2011

6 Forskning kring skolors effektivitet a r: Ovanifra n orienterad Baserad huvudsakligen pa kvantitativa metoder Starkt inriktad pa att klarla gga skolors Forskning kring skolors effektivitet a r: Ovanifra norienterad resultat Baserad huvudsakligen pa kvantitativa metoder Tabell 1. Skillnader mellan skoleffektivitetsforskningen och skolutvecklingsforskningen. Starkt inriktad pa att klarla gga skolors resultat Upptagen av att fo rklara resultaten med Upptagen av att fo rklara resultaten med ha nvisning till variationer ha nvisning i skolornas till variationer formella uppbyggnad i skolornas Inriktad formella mot att uppbyggnad fo rsta skolor som relativt statiska och stabila lokala organisationer utifra n o gonblicksstudier Inriktad mot att fo rsta skolor som relativt statiska och stabila lokala organisationer utifra n o gonblicksstudier Forskning kring skolors utveckling a r: Under- eller inifra norienterad Baserad huvudsakligen pa kvalitativa metoder Mindre intresserad av skolors resultat a n av de processer som leder till att resultaten fo rba ttras Forskning kring skolors utveckling a r: Under- eller inifra norienterad Baserad huvudsakligen pa kvalitativa metoder Mindre intresserad av skolors resultat a n av de processer som leder till att resultaten fo rba ttras Upptagen av att fo rklara variationen i resultaten genom att synliggo ra bakomliggande problem Inriktad mot att fo rsta skolor som dynamiska lokala organisationer med hja lp av longitudinella studier da r fo ra ndring sta r i fokus Upptagen av att fo rklara variationen i resultaten genom att synliggo ra bakomliggande problem Inriktad mot att fo rsta skolor som dynamiska lokala organisationer med hja lp av longitudinella studier da r fo ra ndring sta r i fokus Skillnader mellan skoleffektivitetsforskningen och skolutvecklingsforskningen. Thelin, 2013

7 Forskning om lärares yrkesnormer

8 Ethos..a set of values, attitudes and behaviours which will become characteristic of the school as a whole (Rutter 1979) Ethos = Kåranda; yrkesnormer (Svensk översättning)

9 Lärares ethos enlight D. Lortie (1975) Individualism (ensamvargar) Conservatism (ovilja till förändring; rigiditet) Presentism (brist på långsiktig planering; nuorientering) Värdesystem som präglade amerikanska lärare på 1970-talet

10 Förändingar i kåranda (ethos) Individualism Samverkansdimensionen Samarbete Konservatism Förändringsdimensionen Flexibilitet Nuorientering Planeringsdimensionen Framförhållning G. Berg, (1991) Svensk skolforskning på 1990-talet som grund för skolutveckling

11 Förändringsledning Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att själv vilja förändra sitt beteende. (Wikipedia)

12 Förändring Beteende Beteende Känslor Tro/ Antaganden Värderingar Motiv Självaktning Självuppfattning Branson, 2005

13 THE SELF Behaviors Emotions Beliefs Values Motives Self-esteem Increasing self-knowledge Self concept Interface between The External and Inner Self Figure 2. Various dimensions of the self which shows how these dimensions are able to interact in order to influence a personality behavior. (Branson 2005) 13

14 Sett utifra n ett organisations- eller skolutvecklingsperspektiv ra cker det emellertid inte att enskilda medarbetare fo ra ndrar sitt sa tt att ta nka om och agera i verksamheten. Inom skolutvecklingsforskningen betonas betydelsen av att utveckla en gemensam fo rsta else av uppdraget och av den egna verksamheten och dess behov samt om betydelsen av att medarbetare i skolan a gnar sig a t ett gemensamt meningsskapande eller fo rsta elsefo rdjupande arbete. Thelin, 2013

15 Verksamhetsidé

16 Hur skapa en verksamhetsidé? La rares sa tt att ta nka och samtala kring undervisning och elevers la rande beho ver utmanas. Enligt Timperley et al. (2007) go rs detta ba st om la rarna fa r delta i en la rprocess som tar sin utga ngspunkt i vardagen och de problem som de sja lva upplever som angela gna och mo jliga att go ra na got a t. Thelin, 2013

17 Hinder för utveckling Man förstår inte vilken nytta förändringen för med sig Det inriktas på saker som enligt lärarnas åsikter är oväsentliga Det ökar arbetsmängden oskäligt mycket Det finns negativa förhandsattityder till det nya Tveksamhet om metoderna stöder målen Hämäläinen & Sava,1990

18 Förhållningssätt för att lyckas En solid självkänsla, sund yrkesstolthet och god arbetsmoral Beredskap att söka lösningar på problem Förtroende för kollegernas arbete Känsla av samhörighet En öppen attityd till arbetsmiljön Beredskap till kritisk diskussion inom arbetsmiljön Stegö, 1987

19 Hämäläinen & Sava, 1990 Omständigheter som befrämjar förändring Så många som möjligt bör vara med i utvecklingsarbetet U.a. bör börja med en bedömning av den nuvarande verksamheten Hela skolan bör vara föremål för utvecklandet Tillräckligt med tid bör ges u.a. Man bör gå framåt med små steg U.a. bör stödas av skolans ledning Vid behov bör man anlita utomstående hjälp

20 En god början... Analysera och utvärdera skolans verksamhetskultur

21 Verksamhetskulturens betydelse Kap. 4 Verksamhetskultur är ett historiskt och kulturellt format sätt att agera. Den kan utvecklas och ändras. Lagstiftningen, officiella direktiv och läroplaner får sin tolkning av utbildningsanordnaren i skolornas verksamhetskultur. Verksamhetskulturen är en helhet som består av - författningar, lokala planer och skolornas egna planer - ledningsstrukturer och arbetsorganisering - syn på lärande och pedagogik samt - interaktion och atmosfär. UBS, UBS: LP-2016, Utkast till kap nya 4 läroplansgrunder

22 Riktlinjerna som styr utvecklandet av verksamhetskulturen inom den grundläggande utbildningen beskrivs i det följande med nyckelorden - lärgemenskap - mångsidiga arbetssätt - interaktion och delaktighet - välbefinnande - trygg vardag - kulturell mångfald och språkmedvetenhet - ansvar för miljön och framtiden UBS, LP-2016, kap 4

23 Förändringar i verksamhetskulturen Personlig analys 8.4.

24 VARFÖR VILL JAG FÖRÄNDRA? HUR VILL JAG FÖRÄNDRA? VAD VILL JAG FÖRÄNDRA?

25 Motstånd mot förändring

26 Förändring Söka nytt, det nya och okända lockar, behov att växa Motstånd mot det nya, inte rubba tryggheten, ha kontroll, förbli oförändrad Skolans kultur och atmosfär påverkar lusten eller motståndet mot förändring

27 Orsaker till motstånd mot förändring NEGATIVA KÄNSLOR: Rädsla Ångest Känsla av oförmåga MAKTKAMP

28 Att inspirera och leda Inbördes samarbete Utveckla personliga relationer i skolan Processa tillsammans för att söka, utforska och finna Gemensam reflektion efter en process -> nya insikter Planering; idéprocess Reflektion; självvärdering Slutsatser, lärdomar

29 Förändring Beteende Beteende Känslor Tro/ Antaganden Värderingar Motiv Självaktning Självuppfattning På vilken nivå når Du Dina kolleger för att finna mottaglighet för förändring som leder till utveckling? Branson, 2005

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik Bortanför tidens horisont finns en förändrad värld, en värld som är mycket olik jämfört med dagens. Somliga människor ser bortom denna horisont och in i framtiden. De är övertygade om att drömmar kan bli

Läs mer

Mot en utvidgad lärarroll? En studie av skolkultur och inre styrning i fem grundskolor. Erik Groth

Mot en utvidgad lärarroll? En studie av skolkultur och inre styrning i fem grundskolor. Erik Groth Mot en utvidgad lärarroll? En studie av skolkultur och inre styrning i fem grundskolor Erik Groth Uppsats för licentiatexamen i pedagogik, framlagd vid Pedagogiska institutionen i Uppsala i april 2002

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Hans-Åke Scherp Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv

Hans-Åke Scherp Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Hans-Åke Scherp Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Hans-Åke Scherp. Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Tryck: Universitetstryckeriet i Karlstad,

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Skola på vetenskaplig grund -

Skola på vetenskaplig grund - Skola på vetenskaplig grund - hur uppfattar lärare och skolledare att de kan realisera skollagens skrivning om vetenskaplig grund i skola och förskola School based on scientific research - how do teachers

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling Skolutveckling ur ett vardagsnära perspektiv 2 Hans-Åke Scherp. PBS - Problembaserad

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9

Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9 Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Specialpedagogiskt stöd för elever i år 7-9 en intervjustudie med specialpedagoger, speciallärare, lärare och rektorer Ann-Gitt

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer