Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet."

Transkript

1 Datum: Slutrapport Projektnamn: Tillväxt och Lönsamhet Diarienr: o298 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten ombeds ni beskriva vilka resultat ni uppnådde samt redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan. Slutrapporten förväntas omfatta mellan 10 och 15 A4-sidor. Vänligen bifoga också gärna andra produkter och/eller rapporter etc som ni arbetat fram under er projekttid. Till slutrapporten ska också lägesrapport för den avslutande delen av ert projekt bifogas. Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Från och med den 3:e rubriken och framåt bör om möjligt följande två frågor besvaras: 1. Redogör för eventuella orsaker till avvikelser. 2. Vad hade eventuellt kunnat göras bättre? Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. 1. Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Inledning IUC i Kalmar drev under perioden ett ESF-projekt Tillväxt & Lönsamhet. Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Telefon: Fax:

2 Problem och behov De flesta av de deltagande företagen i vårt projekt var små och medelstora inom industrin i Kalmars, Mönsterås och Torsås kommuner. De befann sig vid tiden för förprojekteringen i högkonjunktur och hård konkurrens med begränsade resurser och kompetenser. Kalmar län var då mitt uppe i en större strukturomvandling. För tillverkande företag rörde det sig om ta sig från lågteknologi till högteknologi. För handeln gällde det att ta sig från små enheter till stormarknader. De stora utmaningarna för företagen var att de dels måste se till att behålla sina marknadsandelar och kunder, dels satsa på nya marknader och utveckla ny teknik. De måste utveckla både verksamhet och anställda i rätt tid inför de omställningssituationer som inträffade under långkonjunkturen och genomförandefasen. Risken fanns annars att både företagens existens och anställningstryggheten hotades. Ambitioner och sätt att lösa problemet Utifrån vårt projekts programkriterium Att främja samverkan, så var det projektets ambition att med hjälp av riktad kompetensutveckling göra företagen redo för nya varor och tjänster, ny teknik, nya marknader och nya kunder. Därefter var ambitionen att sammanföra företagens olika kompetensbehov till gemensamma utbildningsinsatser. Genom dessa gemensamma utbildningar var tanken att nya nätverk skulle etableras mellan företagen så att resurser kunde samnyttjas och erfarenhetsutbyte och samverkan kunde ske kring aktuella problem och möjligheter. Den roll som skulle förverkliga dessa ambitioner och som var projektets innovativa idé var förändringsledarens. Han/hon skulle övervaka utbildningsaktiviteterna utifrån företagets behov för att säkerställa att resultaten blev de avsedda. I rollen ingick också att koordinera utvecklingsarbetet mellan sitt eget företag och övriga så att förutsättningar gavs till ett aktivt lärande i fortsatt nätverksarbete. Resultat Av de 69 företag som deltog i förprojekteringen var 53 kvar under genomförandefasen. Deltagare i utbildningsinsatserna var 496 mot 735 i förprojekteringen. Den procentuella differensen i relationen kvinnor-män totalt mellan förprojektering och genomförande är endast 2 %! 1 Tanken med att få en förändringsledare på varje deltagande företag höll inte och därmed inte heller den långa utbildning som var tänkt för denna funktion/roll. Istället fick projektet kontaktpersoner ute på företagen och dessa var i regel VD eller någon i hans/hennes ledningsgrupp. Den kvalitetssäkring som då gjordes var att projektet - med stöd i Samverkansgruppen - förändrade den planerade utbildningen för förändringsledare till seminarier med tung inriktning mot ett modernt ledarskap och förnyelse. Utbildningarna har matchats mot företagens strategi- och utvecklingsbehov. Förprojekteringen 1 Fördelningen kvinnor-män har varit mot förprojekteringens (18)

3 genomfördes 2008 under högkonjunktur och genomförandet med helt andra förutsättningar på grund av finanskrisen och den snabba omställningen till lågkonjunktur och orderstopp. Projektledningen fick därför inta en mycket flexibel roll i sin utbildningsplanering och göra avsteg från den planerade kompetensutvecklingen när företagen ville prioritera utbildningar genom vilka man såg en omedelbar nytta för sin verksamhet. När konjunkturen sen började vända uppåt igen blev det svårt för företagen att avvara sin nyckelpersonal. En jämförelse mellan ansökans mål för företagen och hur de uppfyllts ger vid handen att målen till största delen har uppnåtts. Utifrån den utvärdering som den externa utvärderaren kontinuerligt genomfört med företagen 2 och den enkät som IUC själva hanterade i slutskedet av projektet, så framkom att de deltagande företagen överlag var mycket nöjda med vad projektet erbjudit dem. Projektet bidrog väsentligt till att färre människor behövde sägas upp under 2009 och När det gäller styrningen av projektet fungerade en samverkansgrupp bestående av olika intresseorganisationer inom näringslivet. I denna grupp har också utvärderaren deltagit. En utvärdering i gruppen visade på vikten av att vara tydlig när det gäller strategiska beslut och att dokumentationen var fullödig. Projektägarens erfarenheter av Tillväxt & lönsamhet är mycket goda. Skickliga utbildare har kontrakterats och gett utbildningar av hög kvalitet som motsvarat företagens behov. Projektadministrationen har byggt upp funktionella rutiner både för sitt eget arbete, för kontakterna med företagen och för redovisningen till ESF-rådet. När det gäller jämställdhet och tillgänglighet har dessa områden inte fått det fokus som var tänkt från början. Dock har insatser gjorts under projektets gång för att förbättra detta. Spridning och påverkan av projektets insatser och resultat har kommunicerats på fyra olika nivåer: projektnivå, lokal nivå, regional- och nationell nivå. De metoder som använts har varit hemsida samt muntliga presentationer på träffar och möten utifrån resultat från den externa utvärderaren. Dessutom har projektadministrationen kontinuerligt genomfört egenutvärdering utifrån de kursutvärderingar som gjorts. Det viktigaste vi lärt oss är att projektledningen kontinuerligt ska stämmer av mot antagna syften, ambitioner och mål: är vi på rätt väg? att projektledningen genom lyhördhet och flexibilitet snabbt ska ändra kursinriktning när förutsättningarna förändrats: ändra kartan efter verkligheten! skillnaden mellan styrgrupp och samverkansgrupp. I förprojekteringen beslutades att vid ett genomförande skulle projektorganisationen bestå av en samverkansgrupp och projektägaren var styrande. Vid projekt där genomförande och förprojektering 2 Intervjuerna genomfördes i huvudsak under hösten 2009 och våren/sommaren Samtliga intervjuer har dokumenterats. 3 (18)

4 (mobilisering) hänger ihop blir det tydligare med en styrgrupp där befogenheter mm klargörs tydligt. att snabbt utifrån konsekvensanalyser kunna växla form och innehåll för utbildningar när förutsättningarna förändrats! att projektledningen ska ta fram och dokumentera rutiner för sina olika ansvarsområden! att styrgruppen noggrant ska dokumentera ändrade förhållanden och därigenom sina nya strategiska beslut! Att TBN - IUC:s verktyg för behovsanalyser - har stora utvecklingsmöjligheter och ska kunna anpassas till andra områden där fördjupning är önskvärd! att projekt som vänder sig till anställda i företag och organisationer ska fokusera på strategiska insatser som verkligen leder till tillväxt och ökad anställningstrygghet! att dessa insatser ska kombineras med samverkan, nätverkande och möjligheter till erfarenhetsutbyte för att projektet ska bli ett projekt och inte bara en serie utbildningar! att just samverkan mellan företag är vägledande och till stor nytta för utvecklingen av industrin! 2. Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? Problem och behov Industriföretagen (SME) hade begränsade resurser och kompetenser och behövde förstärkas för att klara av konkurrensen på marknaden. Inom handeln var problemet att de mindre företagen blev utslagna av stormarknader och varuhuskedjor. Förprojekteringen utfördes i högkonjunktur då många företag stod färdiga för utbyggnad av produktionskapacitet mm och genomförandet fick anpassas till den snabba omställningen. Projektets ambitioner 4 (18)

5 - utbilda strategiska förändringsledare på varje företag. Genom förändringsledarna skulle företagen få tillgång till verktyg (enkäter, uppföljningsmaterial) som fanns kvar och kunde tillämpas i företaget efter projektets slut. Metoden byggde på ett strukturerat tillvägagångssätt från analysarbete till genomförande och uppföljning. - förändringsledare från de olika företagen skulle bilda nätverk, där erfarenhetsutbyte och överföring av kunskaper skedde. - utbilda medarbetare vid företagen där det fanns utvecklingsbehov inför strukturförändringar, t ex i modernt ledarskap, projektledarutbildningar, ny teknik, nya varor o tjänster, data och IT. Syftet var att lägga samman dessa olika kompetensbehov till gemensamma utbildningsinsatser för att bygga upp en samverkan mellan företag och mellan medarbetare. - genom gemensamma utbildningar och genom bildande av nätverk för förändringsledare etablera nya kontakter och nya nätverk mellan företagen med syfte att samnyttja resurser. Erfarenhetsutbyte och samverkan skulle kunna ske kring aktuella problem och möjligheter. Resultat - målgruppen Vad var bra i projektet vad har vi uppnått? Företagen gjorde en noggrann analys av sitt behov av kompetensutveckling ställt i relation till deras affärsplan eller motsvarande. Kompetensutveckling har genomförts enligt planering för 77 % av företagen. Dock har mot slutet av projektperioden färre deltagare gått utbildningar jämfört med vad som planerades p g a att företagen under tiden fick så mycket att göra att de ansåg sig inte ha tid. De kompetenshöjande insatserna fokuserde enligt plan på ledarskap, utveckling av ny teknik, nya varor och tjänster, med syfte att nå nya marknader och kunder. Kompetensutvecklingen fokuserade i sitt innehåll även på att ge företagen verktyg och metoder för att arbeta med förändringsarbete och utveckling på egen hand efter projekttidens slut, t ex utbildningar i ledarskap, Lean Production, projektledning, utvecklingssamtal. Ett speciellt seminarium i serien Förnyelse och Utveckling ägnades åt analysverktyget TBN 3. Detta verktyg kan IUC numera erbjuda företag och organisationer i regionen. Genom att kompetensutvecklingen till mycket stor del genomförts tillsammans i grupper med företag från olika branscher och kommuner etablerades nya kontakter, som också ledde till nya nätverk. Med anledning av den snabba konjunkturförändring som skedde från förprojektering till genomförande ändrades företagens förutsättningar. Varsel och uppsägningar blev verklighet, produktioner fick läggas om eller minskas. Detta medförde i sin tur att projektet måste bli flexibelt och anpassa aktiviteterna till den situation som rådde i 3 IUC:s databas TBN (Tillväxt i befintligt näringsliv) är ett nationellt verktyg som konkret, baserat på verkliga fakta, belyser företagens utvecklingsbehov. Organisationer som har till uppgift att arbeta med näringslivsutvecking får via genomförda tillväxtanalyser en samlad och aktuell bild av företagens verkliga behov och status. 5 (18)

6 företagen. Denna flexibilitet kunde nås först efter olika överenskommelser med ESFrådet. Detta medförde att vissa företag kunde göra en del justeringar för vilka personer som skulle utbildas - dock inom ramen för projektets budget och mål. En del av projektets innovativa idé var utbilda förändringsledare, som skulle stödja företagen i deras förändringsarbete under projekttiden men även efter projektets slut. Den ursprungliga idén med att utse en speciell person på varje företag att utbildas till förändringsledare höll inte. Istället föredrog företagen att ha s k kontaktpersoner. Därmed föll också idén att genomföra en flerstegsutbildning till strategisk förändringsledare. Projektledningen lyssnade in företagens situation och behov och genomförde istället en serie seminarier med tema Förändringsarbete. Rubriken Förändringsarbete övergick det senaste året till Förnyelse och Utveckling också enligt önskemål från deltagande företag. Dessa seminarier har också lett till att nya kontakter skapats. Jämställdhetsperspektivet förstärktes i slutet av projektet. Det belystes tydligt i bl a Bo Ahrenfelts och Tina Thörners seminarier som handlade om Förnyelse och Utveckling. Tillgänglighet. Arbetet förstärktes under projektets sista år Följebrev gick ut till utbildningsanordnarna om vikten av tillgänglighet för deltagarna och på vilka olika sätt de kunde tillgodose detta i sina utbildningar. Vad sa företagen om projektet och genomförda kompetensutvecklingsinsatser? I uppföljande intervjuer med deltagande företag visade det sig att i stort sett alla företag var mycket nöjda eller nöjda med genomförda insatser. Utbildningarna motsvarade behoven och låg i linje med företagens affärs- och verksamhetsplaner. Insatserna passade väl in i tiden för de flesta och gav flera företagare anledning att tänka än mera strategiskt. De ansåg att projektägaren valt professionella föreläsare och de var också nöjda med både upplägg och dokumentation. Vissa företag ansåg att de skulle behövt utöka eller fördjupa utbildningsinsatserna ytterligare. Några företag konstaterade att de inte haft tid att låta medarbetare delta p g a konjunkturens svängningar. Vad sa företagen om samverkan med andra, nya nätverk? Det fanns i projektet företag som ansåg sig ha etablerat nya kontakter som i sin tur lett in i nya nätverk men också företag som inte etablerat vare sig nya kontakter eller nätverk. Exempel på företag som etablerat nya kontakter och affärer: IB städ, OGO, Carrab, Elajo, Motoman, Stece. Dessa nya kontakter (som också lett till nya affärer) etablerades främst under seminarierna i Förnyelse och Utveckling samt i utbildningarna om ledarskap, Lean Production, projektledning, offert/avtal och arbetsrätt. De företag som inte etablerat några nya kontakter/nätverk angav flera orsakerna till detta, t ex att man hade en sådan verksamhet som är speciell eller vände sig till speciell marknad, som inte är delades av övriga aktörer i projektet (t ex CRL, Naturbolaget). Det fanns också företag som saknat ett mera strukturerat program för samverkan (t ex Gila) eller där man förväntat sig samverkan inom ett speciellt område, t ex inom internationella affärer (ex Luma) eller e-handel (ex Trädgårdsliv). 6 (18)

7 Vad sa företagen om förändringsledare? Samtliga företag uttryckte ett stort intresse för idén med Strategisk förändringsledare. Däremot kan man säga att företagen inte prioriterade idén när det gällde de utvecklingsseminarier som genomförts för förändringsledare/ kontaktpersoner antalet deltagande företag i dessa borde varit flera. Under genomförandetiden i projektet har företagen istället prioriterat utbildningar inom ledarskap, projektledning, Lean Production, ny teknik, där de såg omedelbar nytta i företagen. I de uppföljande intervjuerna sa man t ex: vi växer snabbt nu vi lever mitt uppe i förändringen eller vi ser inte riktigt nytta med detta nu vi är ett företag som ständigt måste ligga steget före. Det fanns också företag som ville ha ytterligare kompetens i förändringsarbete, t ex struktur i kompetensförsörjning, utveckling av ledningsgruppsarbete, modern personalpolitik. Vad sa företagen om verktyg och metoder för att arbeta med förändringsarbete? Företagen ansåg de fått verktyg eller ett nytt synsätt att arbeta med förändringsarbete i de olika utbildningsinsatserna som de deltagit i. Detta gällde både chefer och medarbetare. Exempel: Utbildningen i ledarskap har gjort chefer säkrare i sitt ledarskap och fått dem att förstå vikten av tänka nytt och runt hörnet - att få nya perspektiv. Utbildningen i utvecklingssamtal har gjort att de förstått vikten av delaktighet och förankring. Medarbetarnas förståelse och motivation ökade, deras intresse för sin arbetplats likaså, vilket i sin tur blev en viktig förutsättning för ett fortsatt förändringsarbete. Övrigt från företagen Flera företag uttryckte en besvikelse över den långa tid som hann gå mellan förprojektering till genomförande av insatser. Förprojekteringen genomfördes sommaren 2008 då var det högkonjunktur. Genomförandet startade ett drygt halvår senare med dyster nedgång i konjunkturen och helt ändrade förhållanden för de flesta företag. Hösten 2010, dvs två år senare, vände konjunkturen och behoven blev helt annorlunda jämfört med sommaren Här kom vikten in av att kunna vara flexibel i ett ESF-projekt, vars övergripande målsättning var att insatserna skulle leda till tilllväxt och ökad lönsamhet. Vad har inte uppfyllts i jämförelse med ansökan? Antalet deltagande företag som deltagit i projektet blev 53 jämfört med 69 i ansökan. Antalet anställda som deltagit i kompetenshöjande insatser blev 496 jämfört med 735 i ansökan. Orsaken till att antalet företag och antalet anställda minskade i jämförelse med de behov som framkom i förprojekteringen var till stor del konjunkturberoende. Under den här tiden skedde flera uppsägningar, vilket ledde till att anställda som funnits med i förprojekteringen inte längre var kvar i företagen. Det fanns företag som gått i konkurs eller ombildats och ingick i nya konstellationer. Det fanns företag som på grund av nedgång och dålig ekonomi inte kunde delta i projektet. Tidplanen - vi kunde inte hålla tid- och aktivitetsplanen p g a konjunkturläget. En dialog om förändringar i utbildningsplanen och dess deltagara fördes med ESF- rådet innan projektet kunde starta. Insatsernas innehåll förändrades till viss del. Orsaken var även här konjunkturläget. Företag tvingades att lägga om kurs och omprioritera, vilket gjort att deras behov av 7 (18)

8 kompetensutveckling förändrades. Utbildning till strategisk förändringsledare ändrades från en flerstegsutbildning för en person till en serie seminarier för en eller flera personer på företagen enligt tidigare beskrivning. Jämställdhet framtagning, utveckling eller uppdatering av resp företags jämställdhetsplaner gjordes inte. Effekter målgruppen - Utbildningar inom ny teknik ledde till nya produkter och/eller tjänster. - Medarbetare blev tack vare ökad eller ny kompetens säkrare i sina arbetsuppgifter, de fick bättre självförtroende och blev mera motiverade och engagerade. - Medarbetare fick genom utbildningar ökad förståelse för utvecklingsmöjligheter vilket underlättade införandet av ny teknik och förändringsarbete. - Nya kontakter med företag i regionen ledde till nya affärer och utökade nätverk. - Kompetensutvecklande insatser ledde till att företag kunde behålla medarbetare som annars riskerat uppsägning p g a otillräcklig kompetens. - Ökad förmåga att tänka strategiskt eller tänka runt hörnet, vilket gav bättre framförhållning. - Ordning och reda i verkstad och produktion, tack vare Lean-utbildningarna. - Genom en ökad kompetens mindre risk för misstag i offert-/avtalsarbetet som kunde leda till felaktiga kalkyler och på sikt förlorade kunder. - Utbildningen kom i rätt tid. Vissa företag kunde behålla medarbetare som de annars fått säga upp. - Företagen står bättre rustade för att möta konjunkturuppgång och tillväxt. 3. Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc. - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. Syfte 1: Höja kompetensnivån i resp företag med stöd av förändringsledare så att företagen kan utveckla ny teknik, nya varor och tjänster, som efterfrågas för nya marknader och av nya kunder. Syfte 2: Ge företagen verktyg och metoder för att arbeta med förändringsarbete efter projekttidens slut. Företag och anställda ska efter projektet vara bättre rustade kompetensmässigt och uppleva en klart större framtidstro. 8 (18)

9 Målsättningar (enl ansökan) a) 80% av de anställda ska anse att de fått bättre förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter b) 50% av de anställda som deltagit i projektet ska efter projekttidens slut ha fått vidgade eller nya arbetsuppgifter c) 75% av företagen ska anse att de genom de kompetenshöjande aktiviteterna arbetar i mera flexibla och ändamålsenliga organisationer d) 100% av de som deltagit i projektet ska ha fått ökade kunskaper om hur man arbetar med rättvisare förutsättningar och hur diskriminering motverkas e) Nya nätverk ska bildas mellan företagen med syfte att öka erfarenhetsutbytet och skapa möjligheter till bättre resursutnyttjande Måluppfyllelse a) 97 % av de anställda ansåg att de fått bättre förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter; b) 71 % av de anställda har fått vidgade eller nya arbetsuppgifter; c) 71% av företagen ansåg att de genom de kompetenshöjande aktiviteterna arbetar i mera flexibla och ändamålsenliga organisationer; d) 40 % av deltagarna har fått ökade kunskaper om hur man arbetar med rättvisare förutsättningar och hur diskriminering motverkas; e) Nya nätverk. Hela skalan återfinns här, dvs från dem som anser sig ha etablerat nya kontakter som i sin tur leder in i nya nätverk till dem som inte har etablerat vare sig nya kontakter eller nätverk. Resultat samverkansgrupp Projektansvarig och stödmottagare har varit IUC i Kalmar AB. En samverkansgrupp, som bestått av projektledare, samverkansparter och uppföljare har haft regelbundna möten för att följa projektet. Strategiska frågor har tagits upp i gruppen och strategiska beslut inom ramen för projektet har tagits. Protokoll har förts vid samverkansmötena. Projektledningen har löpande haft avstämningar gentemot ESF-rådet vid frågeställningar eller vid kursändringar för avstämning och godkännande och återkopplat till samverkansgruppen. Samverkansparterna har var och en haft kontinuerlig uppföljning mot sina företag på resp ort eller branschvis och återkopplat till projektägaren. Vi kan konstatera att, när det gäller styrning av projektet, så är det viktigt att vara tydlig med strategiska diskussioner i en samverkansgrupp (beslut, dokumentation, korrigeringar, uppföljningar). Vi kunde varit bättre på att dokumentera, framför allt skulle vi varit tydligare i dokumentationen som gällt vissa strategiska frågeställningar. Vi kan också konstatera att det är viktigt att ha en projektledning som är lyhörd och flexibel och som kan möta och hantera de deltagande företagens önskemål och behov på ett klokt sätt i förhållande till vad som är möjligt och ryms inom regelverket. Vi tycker att vi haft en sådan grupp. Resultat projektägaren Våra erfarenheter av projektet är mycket goda. Vi har engagerat skickliga utbildare som erbjudit bra utbildningar som motsvarat företagens behov. Vi har varit lyhörda för företagens behov och flexibla utifrån deras önskemål och i dialog med ESF-rådet. Hos oss fanns redan en 9 (18)

10 gedigen kompetens uppbyggd för upphandling och genomförande av kompetensutvecklande insatser av större format denna har utvecklats ytterligare. Bra rutiner har byggts upp för utbildningsadministration och ekonomisk redovisning till ESFrådet. På IUCs hemsida har information om pågående insatser redovisats. Det har också funnits information om projektet i ESF s nyhetsblad. Positiva effekter för IUC är framför allt mycket goda kontakter med både industri- och tjänsteföretag i regionen. I gruppen deltagande företag fanns tidigare företag som inte visste vad IUC stod för och som idag på ett helt annat sätt vet vad de kan få hjälp med i sin utveckling. Vi har lärt oss att god ordning och god likviditet är viktigt när det gäller administration av fakturor och rekvisitioner. Avvikelser och orsaker Beträffande avvikelser och orsaker se punkt 2 Projektets resultat. 4. Arbetssätt Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. Metodmässigt använde vi oss av föreläsningar, bikupor, grupparbeten, praktiska övningar, seminarier och workshops. I de flesta fall genomfördes utbildningarna med en kombination av många metoder med tanke på det åtagande vi gjort när det gäller tillgänglighet. Learning by doing gällde framförallt när det rörde sig om LEAN-utbildningarna. Vi använde vår hemsida som ett instrument för att informera om kommande utbildningar, seminarier och workshops. En recension av seminarierna publicerades. Arbetet med att sälja in utbildningarna till deltagande företag gjordes både per mail och per telefon. Samtalen dokumenterades direkt i datorn där deltagarna skrevs in tillsammans med kostnadsbilden. I god tid före utbildningens start skickades inbjudan med kursprogram. Arbetet med att få kompetenta utbildningsanordnare dokumenterades i en rutinbeskrivning, vilket ledde till att vi var noga med att hantera offertförfrågningar och inkomna offerter på likartat sätt. Vi tog fram brev till de utbildningsanordnare som valdes där vi beskrev de åtaganden vi ville ha bekräftade: hur vi ville att utbildningarna skulle förberedas, genomföras och utvärderas ur både kompetens-, jämställdhets- och tillgänglighetsaspekter. I de fall utbildningsanordnaren inte följde våra direktiv tog vi direkt kontakt för korrigering. Under genomförandefasen fanns projektadministrationen i samma rum. Detta gav stora fördelar genom att vi hela tiden lyssnade på varandras samtal, var väl insatta i varandras 10 (18)

11 arbetsuppgifter och snabbt kunde bidra med synpunkter och kommentarer när frågor uppstod. Detta var också en förutsättning för snabba och konstruktiva beslut till förändringar vi arbetade i nuet. En nackdelen var att det ofta blev hög ljudvolym i rummet men fördelen av närheten till varandra uppvägde ofta detta. Vi lärde oss att ta hänsyn de gånger telefonsamtal krävde låg ljudnivå. Sammanfattningsvis som svar på frågan vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d v s som ledde fram till det önskade resultatet anser vi att de täta kontakterna med utbildarna utifrån begreppen kvalitetssäkring, -styrning och kontroll var grundläggande för de fina omdömen deltagarna gav våra utbildningar. 5. Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? 36 industriföretag och 17 handelsföretag deltog i projektet. Bilaga 1 och 2. Erfarenheter har utbytts i samband med utbildningarna mellan olika företag. I vissa fall har till och med affärsförbindelser och kontakter till affärer genomförts. Samverkansgruppen har haft löpande möten för kontinuerlig uppföljning och där strategiska beslut har fattats. I samverkansgruppen har följande aktörer ingått förutom projektägaren IUC: Sustainable Sweden Southeast AB, Kalmar Science Park, Möre Resurscentrum, Industriellt Ostkustcenter samt adjungerad uppföljare/utvärderare AKKA Kompetens AB. Handelsföretagen har inte haft någon egen repressentant i samverkansgruppen utan IUC har arbetat mot en kontaktpersson inom Giraffen (Handels). Handelsföretagen var från början en liten del av projektet - ca 2,5 % av omsättningen. Vår bedömning är att handelsföretagens behov avvek från övriga företags behov. Under projektperioden var det också flera butiker som fick ekonomiska svårigheter, detta med konkurser och upphörande som följd. Handeln och deras behov hade bättre tillgodosetts i ett separat projekt. IUC har haft en projektgrupp för den operativa verksamheten där sammansättningen har varierat något över tiden. 6. Jämställdhetsintegrering Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. 11 (18)

12 Arbetet med jämställdhetsintegrering beskrivs enligt följande i vår projektanssökan: Genusavsnitt kommer att läggas in i framförallt förändringsledarutbildningen, i ledar- och projektutbildningarna i utbildningarna i marknadsföring och försäljning med syfte att diskutera synsätt och rättvisa förutsättningar för att åstadkomma förändringar. Företagens jämställdhetsplaner skulle aktiveras alternativt tas fram om de inte fanns. En modell för jämställdhetsarbetet skulle tas fram och förankras under nätverksträffar. I vårt projekt deltog två personer ur projektgruppen i en utbildning, anordnad av ESF-rådet där processtöden för jämställdhet respektive tillgänglighet beskrev möjligheter och hinder för oss i detta arbete. Detta skedde ungefär i projektets mitt och blev ett uppvaknande. Följden blev att projektgruppen uppdaterade sig på de dokumenterade jämställdhetsmålen. Arbetet med jämställdhetsplanerna aktiverades inte. Vi kompletterade det brev som gick ut till utbildningsanordnare. Där betonade vi vikten av att jämställdhetssbegreppet ska genomsyra alla utbildningar, föreläsningar och seminarier som vi anordnar. För utbildningsanordnarna som knöts till våra projekt innebar det att han/hon som genomförde utbildningen från och med nu på något sätt belyste jämställdhetsperspektivet och integreringen och själva funderade över det språk de använde i sin föreläsning många s k könsmarkörer används ofta utan tanke på vilka signaler som de ger deltagarna. Konkret innebar det att förhållanden och villkor för kvinnor och män synliggjordes. Detta gällde hela skalan av utbildningar, t.ex. från projektledning och ledarskap till CAD-, svets- och skärteknik liksom i de seminarier som anordnades därefter. För projektet ledde det till att vi även planerade utbildningsstarter och tider utifrån vad som kunde tänkas vara rimligt med tanke på hämtning och lämning av barn på dagis. En kontinuerlig tillbakablick på projektansökan och målbeskrivningarna hade gett oss underlag för ett annan och tydligare angreppssätt för jämställdhet redan i början av genomförandefasen. 7. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Två personer ur projektgruppen (samma som nämns under 6. Jämställdhet ) deltog i en utbildning, anordnad av ESF-rådet där processtöden för jämställdhet respektive tillgänglighet beskrev möjligheter och hinder för oss i detta arbete. Följden blev att projektgruppen uppdaterade sig på projektplanens dokumentation om tillgänglighet och att projektgruppen kompletterade det brev som gick ut till utbildningsanordnare. Där betonade vi vikten av att tillgänglighetsbegreppet så långt det är möjligt ska kvalitetssäkras för alla utbildningar, föreläsningar och seminarier som vi anordnar. Projektgruppen blev mer lyhörd inför olika former av handikapp som negativt kunde påverka deltagarnas möjligheter att ta till sig undervisning, t.ex. någon form av dyslexi, hörsel- och/eller synskada. Vi uppmanade utbildarna att vara uppmärksamma t.ex. på hur de skrev på whiteboard och blädderblock, att de talade tydligt och inte vänd mot tavlan, att de tog många småraster för att underlätta för dem som av olika skäl inte klarar långa sittningar. Många gånger är ju detta s.k. dolda handikapp. Det ledde också till att vi gick igenom vår hemsida och gjorde en del språkliga förändringar. 12 (18)

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430

Slutrapport. Projektnamn: Industrikompetens i Väst. Diarienr: 2009-3050268. Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Slutrapport Projektnamn: Industrikompetens i Väst Diarienr: 2009-3050268 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 100501-120430 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Barns rättigheter- vuxnas skyldigheter Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé Det övergripande

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Socialt företagande Diarienr: 2008-3060176 Projektperiod (ÅÅMMDD-ÅÅ-MM-DD): 08-08-01 11-07-31 Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Mångfald som Konkurrensfaktor - ett Projekt för Städpoolen Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1377075107796] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utveckling mot arbete (UMA) Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. UMA - Utveckling Mot Arbete baserades på

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kraftsamling Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Idén till projektet utvecklades genom diskussioner med

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Den nya administratören2 Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Många administrativa medarbetare i Tranemo

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Konkurrenskraft Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt "Konkurrenskraft" har sin grund i projektledarnas

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Användning av IT-stöd inom hälso-

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Slutrapport. Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31

Slutrapport. Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Framtidens affärsaktörer Diarienummer: 2009-3090046 Projektperiod: 09-08-17-11-12-31 Slutrapportens bilagor: 1. Lägesrapport för sista perioden: 111001-111231 2. Transnationell

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Jobb IN Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Jobb IN har arbetat för att mobilisera utrikesfödda långtidsarbetslösa

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

- rapport från lärande utvärdering

- rapport från lärande utvärdering Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning - rapport från lärande utvärdering Ann Lundqvist, European Minds 2011-09-15 1 Sammanfattning Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (9) Projektnamn Att Ta Vid- Ungas väg till arbete och utbildning efter institutionsplacering Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer