Förändringskunskap & Utvecklingsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringskunskap & Utvecklingsarbete"

Transkript

1 Institutet för Liv & Arbete Institutet för Liv och Arbete har sedan 20 år utbildat näringsliv, offentlig sektor och organisationer i förändringskunskap och utvecklingsarbete. Över ett tusen personer har nu gått vår ettåriga grundutbildning. Efter genomgången grundutbildning finns möjlighet till en ettårig fördjupningskurs. IFLA har också en årlig träff, IFLA-dagarna med spännande innehåll för tidigare deltagare och deras gäster samt andra utbildningar. I januari 2011 startar vår nästa ettåriga grundutbildning i förändringskunskap och utvecklingsarbete. Det blir den femtionde gruppen som går av stapeln. Den riktar sig till dig som arbetar med utvecklings- och förändringsarbete i företag, verk, landsting, kommuner och organisationer, externt eller internt. Lärarna har en kombination av hög teoretisk kompetens, stor erfarenhet av utbildning och genomförande av olika typer av projekt och förändringar. Praktiskt genomförande i vardagen är vår röda tråd. Från sagt till gjort. Pedagogiken är upplevelse- och processorienterad, dvs. teori och praktik integreras till en helhet genom egenerfarenheter och upplevelser. Målet är att deltagaren ska tillägna sig en djupare förståelse för förändringsprocesser och dess komplexitet samt kunna agera som katalysator och ledare vid förändringsarbete eller vara kreativt bollplank åt linjechefer och medarbetare som behöver stöd vid olika former av utvecklingsarbete. Utbildningen grundar sig på att förändring och utveckling endast kan genomföras av de inblandade människorna. De humanistiska aspekterna, tillsammans med aktuell forskning och kunskapsutveckling är därför både grundläggande och övergripande. Nytt för i år är att vi erbjuder en introduktionsdag i förändringsarbete, 12 oktober alt. 9 november 2010, för dig som är nyfiken och vill lära dig mer om förändringsarbete samt ta del av vår förändringsfilosofi. BAKGRUND Dagens organisatoriska arbete präglas av inre differentiering och anpassning till den snabba, komplexa och föränderliga omvärlden. Vi märker att organisationens gamla tankemönster inte alltid klarar de nya uppgifter vi ställs inför. Ibland krävs det att vi ska skapa helt nya tankemönster som grund för vårt agerande, vilket inte alltid är FÖR FEMTIONDE GÅNGEN! UTBILDNING I Förändringskunskap & Utvecklingsarbete lätt. Organisationen består av dess människor och all förändring och utveckling handlar därför om att förändra människor och tankemönster för att därigenom påverka beteende och agerande. Vägen mellan hjärna och hand kan dock vara både lång och krokig. Problemen är visserligen många, men bra och effektiva metoder till lösningar finns! En kontinuerlig utveckling av individens och organisationens kompetens inom detta spännande fält framstår alltmer som ett inre behov och en nödvändig konkurrensfördel. Den djupgående förändringsprocess vi ser idag medför att många yrkesgrupper får helt nya roller samtidigt som behovet av intern förändrings- och utvecklingskunskap ökar på ett dramatiskt sätt. Våra organisationer är inte alltid betjänta av extern expertis. Behovet av interna katalysatorer i det vardagliga förändringsarbetet är stort. Linjechefer har behov av att kunna leda människor, hantera processer och driva förändring och utveckling i sitt dagliga arbete. Medarbetare och arbetsgrupper har behov av att förstå och utveckla sitt tänkande och agerande i ett nytt sammanhang och mot nya mål. För att lyckas med det behövs personlig kompetens och interna experter i förändringskunskap och utvecklingsarbete. Varje organisation behöver därför långsiktigt bygga upp egen intern kompetens inom dessa områden, t.ex. via ledare och andra nyckelpersoner. Vi tillhandahåller den kompetensen till svenska företag och organisationer sedan tjugo år genom öppna och företagsinterna utbildningar. Förändring är vårt mänskliga och organisatoriska grundtillstånd. Vi får därför räkna med att ständigt behöva utveckla oss själva och förändra vår organisatoriska verklighet så det inre trycket svarar upp mot det yttre. Idag vet vi en hel del om människan, om hjärnan och dess funktioner samt hur individ och grupp processar målbilder, information och agerande. Den kunskapen tar vi tillvara och gör den användbar i en praktisk vardag. Medarbetarna ges möjlighet att förändra sina känslor, attityder och tolkningar av den nya verkligheten. Nya tankemönster ger ett nytt agerande i riktning mot önskade organisatoriska mål. När insikter blir till handling kan idéer implementeras och resultaten skördas!

2 Institutet för Liv & Arbete MÅLGRUPP Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av förändringsarbete. Du kanske arbetar som intraprenör och förändringsledare i organisationen eller som linjechef, internkonsult, utbildare, projektledare, med personal eller ekonomi. Du kan vara specialist, organisationsutvecklare eller extern konsult. I ditt arbete behöver du förstå och i praktiken hantera förändringar på individ-, gruppoch organisationsnivå. Och, inte minst viktigt, du vill utveckla dig själv. SYFTE Att överföra kompetens, dvs. kunskaper, färdigheter och i vardagen fungerande praktik, inom områdena förändrings- och utvecklingsarbete. Utbildningen syftar också till att ge dig som deltagare personliga verktyg och en individualiserad utvecklingsprocess som ökar personlig frihet och styrka, handlingskraft och mod, kreativitet och det mentala svängrummet i det dagliga livet. Privat och professionellt. Vi vill också ge komplexiteten i ett verkligt förändrings- Förändring som Tillstånd - Grundläggande förändringskunskap Individ, grupp och organisation i rörelse och förändring Förändring och utveckling som tillstånd för individ och system - konsekvenser för ledarskap Förändring av första och andra ordningen, förändring inne i eller av hela systemet Motstånd som kreativ kraft och informativt verktyg vid förändring av första och andra ordningen Förändringsprocesser vid mål- och resultatstyrning Empowerment - personlig utveckling, egen potential och aktivering av de egna resurserna Att agera som katalysator - identitet som förändringsledare Kognition, kompetens och kunskapsutveckling som förändringsagens i en organisation Retorik, kommunikation, intern marknadsföring, medvetande och idéförsäljning Att bygga en professionell relation warm working relationship Individuella förändringsprocesser och dess olika faser Utvecklande samtal som väg till förändring och utveckling Att tolka, förstå och stödja chefers och medarbetares personliga utvecklingsprocesser Motstånd och försvar vid förändringar hos individ, arbetsgrupp och organisation Att hantera och använda motstånd och försvar på ett kreativt sätt i riktning mot mål Etik och värderingar vid förändringsarbete, egenetikfällan och professionell hållning Kognition, emotion, tankemönster och agerande på individ och organisationsnivå Revir och samarbete, revirkonflikter och dess hantering i praktiken Konflikter och konflikthantering Den nya världsbildens konsekvenser för vår verklighetsbeskrivning och vårt arbete Utvecklande samtal Genererande dialog kontra kompromiss och skyttegravar Hindrande tankemönster Dialogens krafter De tre språken känslans, innebördens och handlingens språk och utvecklingsarbete sitt erkännande samt förståelse och verktyg för hur man hanterar denna även på ett djupare plan. INNEHÅLL Kännetecknande för vår utbildning är att vi arbetar med din aktuella verklighet snarare än med fiktiva fall och simuleringsövningar. Utgångspunkten för våra insatser är därför dina behov och din organisations behov. Varje huvudrubrik finns integrerad i arbetet vid varje kurstillfälle i större eller mindre utsträckning beroende på huvudämnet under kurstillfället. Kursen skiljer sig därför från traditionell utbildning. Pedagogiken syftar till att du skall uppleva och integrera kunskapen och göra den till din egen. Den går då att använda praktiskt i vardagsarbetet. Pedagogik och syfte är här två sidor av samma mynt. Organisationskunskap Organisationen som levande process Organisationen som en öppen, levande organism i ständig förändring och utveckling Organisationens relationer till omvärld, kontext och marknad Erfarenhetsutbyte - egna och andras organisationer i praktiken, fallstudier Individ, organisation och samhälle Tidsanda och attityder som med- och motkrafter i organisatoriskt förändringsarbete Individens förhållande till gruppen samt gruppens dynamik och självorganisering Individuella förändringsmotstånd och personlig motivation Människokunskap och människoförståelse Humanistisk psykologi och organismisk systemteori i teori och praktik Förändringsledning - funktionerna chefsroll och ledaridentitet Ledarskap - gruppen skapar ledaren och ledaren skapar gruppen Hinder och möjligheter för ansvarstagande Vuxenlivets utvecklingspsykologi - en förutsättning för förändring av andra ordningen

3 Kreativitet Mänsklig informationsbehandling och problemlösning av andra ordningen Hjärna, kropp, tempo, timing och kreativitet Perception, enfald och mångfald i individuella och organisatoriska bilder Kreativ problemidentifikation och kreativ problemlösning Projektionens betydelse vid förändrings- och utvecklingsarbete Kommunikation som utvecklingsprocess Den lärande människan och det goda livet Lärande som trygghet i kaos, tillit till dig själv och din egen bedömning Institutet för Liv & Arbete Processvecka - Personlig Utveckling: Individ i rörelse och förändring Under processveckan, fem dagar, kommer du att få en god möjlighet att lära känna dig själv, dina svaga och starka sidor i en trygg, avspänd och stödjande miljö där det finns utrymme för personliga och utvecklande experiment. Gruppens process och din personliga utveckling leder till ökad emotionell intelligens och självkännedom vilket frigör din personliga kraft, mod och kreativitet såväl professionellt som privat. Min egen ständigt pågående förändringsprocess Det Mentala Svängrummet och dess betydelse för förändring av andra ordningen Den personliga historien och erfarenheten som resurs och tillgång Att våga driva förändringsprocesser och se möjligheter i både ljus och mörker Att förändra sig själv och andra människor - känsla, tankemönster och agerande Kritik som informativ källa vid utveckling EQ, självkännedom och självhantering - starka sidor att utveckla Brister som potential Gestaltterapi och objektrelationsteori i praktiken Att använda sina drömmar - ett effektivt verktyg för egen utveckling Konfrontationstekniker Feedback som hjälpmedel i utvecklingsarbete Mänsklig informationsbehandling på olika nivåer inom individ och system Personlig styrka och personligt mod att utnyttja våra inneboende potentialer Utvecklingsprocessens dynamik på personlig nivå Modern hjärnforskning och dess konsekvenser vid förändringsledning Självet - vårt viktigaste verktyg som förändringsledare och katalysator Svaret finns inom oss inre kontrollokus och identitetsutveckling som förändringsledare Meditation, avspänning och inre vägledning, mindfulness medveten uppmärksamhet Att leva är att utvecklas, att utvecklas är att förändras Tillämpning - Från sagt till gjort Att se samband, komplexitet och ha en vänlig analytisk hållning till den egna organisationen Projektledning och lagledarskap, projektarbete som process Nedbrytning till SUNN Skit Under Naglarna Nivån Vad hjärnforskning lär oss om genomförande i praktiken, från mål till start Att göra yttre mål till inre mål att skapa förutsättningar för förändring av andra ordningen Utveckling, resultat och målstyrning i den egna och i andras organisationer Projektupplägg vid förändring av första och andra ordningen Projektstyrning och projektledning i den egna och i andras organisationer Förberedelser, genomförande och uppföljning, vid förändringar av andra ordningen Genomförande av jordnära projekt på den egna arbetsplatsen i vardagsarbetet Handledning av egna projekt och förändringsarbeten Hur vi skapar trovärdighet och är tro värdig under genomförande Nätverksbyggande och personligt stöd i praktiken Mål, ledarskap och KASAM, Känsla Av SAMmanhang Utvecklande samtal som väg till förändring och utveckling

4 Institutet för Liv & Arbete LÄRARE Dr Bo Ahrenfelt är grundare av och ledare för IFLA. Kursansvarig. Leg. läk och psykiater, ackrediterad kroppspsykoterapeut i European Association for Body Psychotherapy och Norsk Karakteranalytisk Institutt. Utbildad gestaltterapeut från Skandinavien och San Franciscoinstitutet. Författare till Förändring som Tillstånd och Ledarskap och revir, den senare nominerad till Årets Bokstöd av tidskriften Personal & Ledarskap Medförfattare till den prisbelönta Konflikthanteringsboken och i antologin Förändra Staten. Skrev Eftertankar i Töive Kivikas bok Det du vill men inte vågar Ledarutvecklare och managementkonsult. Chefscoach sedan många år. Har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete i över 25 år på individ och systemnivå inom privat och offentlig sektor. Erfarenhet av styrelseuppdrag i Sverige i små innovativa bolag och internationella organisationen Scientific and Medical Network med huvudkontor i England. Har ett stort internationellt kontaktnät. Leg. psykoterapeut Lennart Gyllensten är kognitiv psykoterapeut och beteendevetare. Arbetar också med stressrelaterade frågor som utbildare, föreläsare och programutvecklare, med stort kontaktnät inom området i såväl Sverige som USA. Individ- och organisationsutvecklare i eget företag. Utbildad i individ- och organisationspsykologi, mental träning och förändringsarbete. Arbetat som chef i 10 år inom kommun, företagshälsovård och i ett privat behandlingscenter. Civilekonom Anna Hammarsten arbetar som konsult inom privat och offentlig sektor. Har utbildat och fördjupat sig inom förändrings- och utvecklingsarbete sedan många år. 10 års erfarenhet av att leda egna förändringsprojekt samt stödja och utbilda andra förändringsledare. Har lång erfarenhet från bankvärlden på tre olika nivåer. Lokal nivå som kundansvarig på bankkontor, regional nivå som operativt stöd till chefer samt central nivå med medarbetar- och ledarutveckling inom såväl strategisk utveckling som genomförande. Professor Rolf Hedquist är professor i nordiska språk och docent i retorik vid Umeå Universitet, där han tidigare varit dekan. Forskare och lärare med retorik och kommunikation, särskilt riskkommunikation, som specialitet. Har skrivit om retorik, språk och påverkan, senast en bok om trovärdighet. Arbetat med information och påverkan i praktiskt arbete i Sverige och Ryssland, det senare gällde förstöring av kemiska vapen. Verksam inom det svenska militära försvaret med informationsfrågor. Utbildad vid US Army för att handha Psychological Operations. Docent Conny Johannesson är forskare och statsvetare med arbetsliv som specialitet, knuten till Lunds och Växjös universitet samt högskolan i Blekinge. Forskar bl.a. inom etik. Data- och utvärderingsexpert. Konsult inom privat och offentlig sektor. Teaterchef Tomas Melander är teaterregissör, utbildad vid Dramatiska Institutet med erfarenheter som såväl regissör som ledare och organisationsutvecklare inom teater. Känd från t.ex.vildhussen med bl.a. Sven Wollter. Leder Teater Väster Norrland i Sundsvall. Fil.dr. Sofia Kjellström, filosof, sociolog, forskare och lärare. Undervisar i bl.a. argumentationsanalys, vetenskapsteori samt etik. Forskar om ansvarsteorier samt individens föreställningar kring detta. Intresserar sig också för vuxenlivets utveckling. Samtliga lärare har lång erfarenhet och hög kompetens inom sina respektive områden såväl teoretiskt som praktiskt. De är vana föreläsare och konsulter. Du kommer därför att ha goda möjligheter att tillägna dig väsentliga delar av den samlade kompetens som IFLA erbjuder inom områdena människa, organisation, ledarskap, förändringskunskap och utvecklingsarbete! Vi vet också av erfarenhet att våra deltagare bygger intressanta och givande kontaktnät såväl privat som till vardagsarbetet. Vi utvecklar programmet kontinuerligt i nära samarbete med våra deltagare. Efter återkoppling från över ett tusen mycket nöjda deltagare, vet vi att vi kan tillföra dig själv och din organisation kunskap och verktyg i ditt personliga och ert organisatoriska förändrings- och utvecklingsarbete!

5 ETT ÅRIG GRUNDUTBILDNING I FÖRÄNDRINGSKUNSKAP OCH UTVECKLINGSARBETE Vi träffas tisdag till fredag under första blocket och fem dagar under processveckan. Övriga block är på tre dagar onsdag till fredag. Totalt 21 dagar från januari 2011 till januari Institutet för Liv & Arbete Utbildningen är förlagd till Kosta, utanför Växjö. Kommunikationerna dit är goda. Hämtning sker från Växjö flygplats och Lessebo järnvägstation till kursgården. Det är lätt att ta sig dit per bil. Internatkostnaden belastar inte utbildningsbudgeten alltför mycket. Seminarier: jan, mars, 2-6 maj, 7-9 sept, nov 2011 samt jan Pris: :- inklusive kurslitteratur och exklusive moms och internatkostnad. Sista anmälningsdag: 17 december Observera att Först till kvarn gäller! Kursen brukar bli överbokad med väntelista - anmäl dig nu för säker plats! Vill du diskutera något eller har frågor kring innehållet? Vill du tala med någon av dem som gått eller går utbildningen? Hör av dig till oss! Du är varmt välkommen till oss på IFLA för ett utvecklande år tillsammans! INTRODUKTIONSDAG I FÖRÄNDRINGSARBETE Vi börjar med kaffe startar och avslutar dagen Plats: Hufvudsta Gård, Stockholm Datum: 12 oktober alternativt 9 november Pris: 5000:- inklusive kurslitteratur, dokumentation, kaffe samt lunch och exklusive moms. Sista anmälningsdag: 17 september respektive 15 oktober 2010 Du är varmt välkommen till oss på IFLA för en utvecklande dag tillsammans! För vidare information eller frågor: Ring Bo Ahrenfelt på telefon E-post: Hemsida:

6 ANMÄLAN & INTRESSEFÖRFRÅGAN (Om du textar kan vi läsa. Tack!) Ja, tack! Jag anmäler mig till års grundutbildning i FÖRÄNDRINGSKUNSKAP UTVECKLINGSARBETE! OBS! Sista anmälningsdag 17 december 2010! Ja, tack! Jag anmäler mig till INTRODUKTIONSDAG I FÖRÄNDRINGSARBETE den 12 oktober OBS! Sista anmälningsdag 17 september! Institutet för Liv & Arbete Ja, tack! Jag anmäler mig till INTRODUKTIONSDAG I FÖRÄNDRINGSARBETE den 9 november OBS! Sista anmälningsdag 15 oktober! Intressant! Jag blir nyfiken, ring mig snarast för en helt förutsättningslös diskussion!... Namn Yrke/funktion/titel Arbetsadress Postnr Postadress Telefon arbetet arbete Mobiltelefon Hemtelefon privat Datum:... Underskrift Anmälan skickas till: Institutet för Liv och Arbete, Box 506, Växjö Fax: Du kan också anmäla dig och översända ovanstående uppgifter via Efter anmälan kommer en skriftlig bekräftelse via OBS! ANMÄLAN ÄR BINDANDE

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön.

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2010 LAS Debatt Läs mer på s 37» Utmaningar viktigare än högre lön sidan 5» HITTA arbetsro Läs mer av Olof på s 15» Löne & Ekonomidagar Läs mer på s 25» Vetenskapliga upptäckter

Läs mer

Årets HR-chef 2008. Motivation i lågkonjunkturen. CSR som HR-arbete. Stärk HR-avdelningens strategiska roll. Trender från ASTD 2008

Årets HR-chef 2008. Motivation i lågkonjunkturen. CSR som HR-arbete. Stärk HR-avdelningens strategiska roll. Trender från ASTD 2008 Posttidning B Posttidning B Nr 3 2008 Motivation i lågkonjunkturen Läs mer på s 8» CSR som HR-arbete Läs mer på s 11» Stärk HR-avdelningens strategiska roll Läs mer på s 6» Trender från ASTD 2008 Läs mer

Läs mer

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA Anmäl dig 850 kr för 2 dagar och 425 kr för 1 dag Posttidning B POSTTIDNING B Nr 4 2010 VARDAGSHJÄLTAR Läs mer på s 8» VEM ÄGER? sidan 10» SJU STEG MOT... Läs mer av Olof på s 15» HÄMTA KRAFT Läs mer på

Läs mer

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING Vill du vässa din förändringskompetens? Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och föränderlig omvärld som ständigt ställer nya krav och har

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING KUNSKAPSUTVECKLING COACHING GEMENSAMT LÄRANDE LEDARSKAP SOCIAL KOMPETENS SEPTEMBER 2004 Ditt beteende en framgångsfaktor

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

KompetensMässan 2012

KompetensMässan 2012 Posttidning B P o s tt i dnin gb Nr 3 2012 Management by love! Läs mer på sidan 16 KompetensMässan 2012 Lyckas som chef, Trender från ASTD, Bortom Tankefällan, Balans mellan förnuft och känsla Ibland kan

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför?

Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Företagsekonomi C vt 2004 Examensarbete 10p 2004-05-25 Chefscoachingens Vad, Hur och Varför? Författare: Kerstin Mjömark Madeleine Sandgren Handledare:

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Att vara klämd emellan

Att vara klämd emellan 1 Master of Science in Gestalt Psychotherapy Att vara klämd emellan - En studie om mellanchefers klämdhet och strategier för att hantera den Av Wiveca Green Mastersuppsats 2008-01-25 Handledare: Britt

Läs mer