AVANCERAD VERKSAMHETS-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVANCERAD VERKSAMHETS-"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2015 MODERATOR Rikard Olsson Ekan Management VÅRA TALARE Migrationsverket My Rabenius Kvalitetsavdelningen Sida Annika Lysén Chefscontroller Försäkringskassan Annika Berthold Verksamhetsområdeschef Carina Persson Verksamhetsutvecklare Kvalitetssäkra & effektivisera med: Nya effektivare processer och rutiner Hållbara styrsystem och modeller Ständiga förbättringar & lean Framgångsrik samverkan Kungliga Tekniska högskolan Sara Karlsson Kvalitetssamordnare, universitetsförvaltningen Kronofogdemyndigheten Aleksandra Nattlund Palmén Teamchef Handelshögskolan Göteborg & Preera Johan Åkesson Universitetsadjunkt och konsult Havs- och vattenmyndigheten Hedvig Hernevik Verksamhetsutvecklare Konkurrensverket Ylva Mannervik Chef avdelningen för stöd Försvarets materielverk Tobias Steen Förändringsledare Naturvårdsverket Anna Otmalm Programledare För ledare på alla nivåer Stockholms universitet Eva Wittbom Föreståndare, Akademin för ekonomistyrning i staten WORKSHOP Ekan Management Rikard Olsson STYRSYSTEM - SAMVERKAN STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

2 Stockholm den januari 2015 Vad innebär ökad styrning för dig? Att balansera effektivitet och kvalitet i styrningen på både övergripande och lägre nivåer i verksamheten är en komplex utmaning med många krav att ta hänsyn till. Styrningen ökar i många offentliga verksamheter vilket kan leda till motstridiga krav som minskar effektiviteten såväl som kvaliteten. För att kunna nå de högt satta målen krävs en styrning som strävar åt samma håll på alla nivåer i verksamheten. Hur skapar du en effektiv styrning med helhetsfokus på alla nivåer? På konferensen angriper vi dina viktigaste utmaningar inom verksamhetsstyrning. Aktuella praktikfall ger dig nya strategier och metoder för en kostnadseffektiv styrning som bättre möter alla krav. Dessutom får du ta del av den senaste forskningen på området. PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Utveckla ett tydligt ramverk för verksamhetsstyrningen Förbättra samarbete och samverkan internt & externt Nya metoder för ständiga förbättringar & lean DU FÅR BL.A. LYSSNA TILL: Systematisk översyn av processer som grund för effektivare verksamhetsstyrning Annika Lysén, chefscontroller, Sida Myndighetssamverkan för att möta komplexa krav Anna Otmalm, programledare, Naturvårdsverket Hur vidareutvecklar du din styrning för bättre balans mellan effektivitet och kvalitet? My Rabenius, kvalitetsavdelningen, Migrationsverket Vill du göra ännu större skillnad för din organisation och få nya användbara verktyg som underlättar och förbättrar verksamhetsstyrningen? I så fall hoppas jag att vi möts i Stockholm i januari! Katja Kardeskog Projektledare AVANCERAD VERKSAMHETS

3 ONSDAG 21 JANUARI :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Katja Kardeskog, Conductive, och moderator Rikard Olsson, Ekan Management, hälsar välkommen 09:40 Hur skapar du hållbara styrsystem i en komplex omvärld? Från teoretisk utformning till praktisk tillämpning risk för oönskade effekter? Behov av tydligt ramverk för styrning och gemensam bild Din roll vid förändringar i styrpaketet Johan Åkesson delar sin tid mellan Handelshögskolan i Göteborg där han är universitetsadjunkt inom företagsekonomi och Preera där han i egenskap av konsult stöttar verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor. Johan har lång erfarenhet av verksamhetsstyrning och ett särskilt intresse för hur oönskade effekter hanteras. 10:30 Bensträckare med frukt 10:40 Systematisk översyn av processer som grund för effektivare verksamhetsstyrning Kartläggning av processer & systematisk processanalys Gemensam styrmodell Förbättrad riskhantering Sida har de senaste åren drivit igenom radikala förändringar i syfte att få en effektivare styrning i enlighet med sina verksamhetsmål, och en kvalitetssäkrad kontroll. Annika Lysén, chefscontroller på Sida, har varit med under den turbulenta resan som bl.a. lett till förbättrad riskhantering och delar här med sig av lärdomar från myndighetens intensiva förbättringsarbete. 11:20 Bensträckare 11:30 Från utvärdering till förbättring utveckling av KTH:s administrativa processer Syfte och aspekter som bedöms Projektmetod, processer och slutsatser Från slutsats till förbättringsarbete Under 2014 genomför KTH en omfattande utvärdering av hela sin administration. I projektet AAE 2014 utvärderas 14 områden varav verksamhetsplanering och uppföljning är ett. Sara Karlsson är kvalitetssamordnare på KTH:s förvaltning och har en central roll i AAE 2014 med målet att få fram konkreta utvecklingsprojekt som förbättrar administrationen på bred front. 12:10 Nätverkslunch med dina branschkollegor 13:10 Enhetlig styrning som stöttar verksamheten effektivt med hänsyn till regelverket Lagar och regler hur följer vi dem effektivt? Ständiga förbättringar i nya organisationen Flexibilitet i den gemensamma styrmodellen? År 2011 genomförde Kronofogdemyndigheten en stor omorganisation där färre antal chefer fick ökad befogenhet. Idag har de en förenklad och mer enhetlig verksamhetsstyrning med bättre kontroll på hela verksamheten. Aleksandra Nattlund Palmén har arbetat på myndigheten sedan 2008 varav de senaste 4 åren som teamchef, och har varit med under hela förändringsresan. 13:50 Bensträckare 14:00 Myndighetssamverkan för att möta komplexa krav Hur samverka för bättre service och minskad uppgiftslämnarbörda? Hur skapar vi samordnade insatser mot gemensamma mål? Infrastruktur som möjliggör digitalt informationsutbyte hur då? Naturvårdsverket startar under hösten 2014 nya samverkans former för att myndigheter med gemensamma ansträngningar ska kunna möta de krav som ställs. Anna Otmalm är program ledare och driver arbetet i samverkan med deltagande myndig heter. Målet är att skapa gemensamma arbetssätt så att samordnade insatser ska kunna genomföras effektivt och till ömsesidig nytta. 14:40 Eftermiddagskaffe 15:00 Inköp som naturlig del i din verksamhetsplanering och uppföljning Hur integrerar du inköp i din styrning? Planering och genomförande i praktiken Vad har du som chef för ansvar? Under 2014 har Konkurrensverket, KKV, tagit över ansvaret för ett samlat upphandlingsstöd till offentlig sektor i syfte att utveckla en hållbar och effektiv upphandling som främjar väl fungerande marknader. I uppdraget ingår bl.a. att öka upphandlingens strategiska betydelse och ge konkret stöd till chefer. Ylva Mannervik är chef för KKV:s avdelning för stöd och den som driver inköpsfrågan i praktiken. 15:40 Bensträckare 15:50 Hur vidareutvecklar du din styrning för bättre balans mellan kvalitet & effektivitet? Styrning & uppföljning med helhetsfokus Anpassad metod & struktur Nå genomslag i hela organisationen Migrationsverket har i flera år arbetat aktivt med lean och genom en stor omorganisation tar de sig vidare till nästa steg. My Rabenius på Migrations verkets kvalitetsavdelning är en av de drivande i förändrings processen och arbetar bl.a. med planering och strategi för ett antal försöks verksamheter genom vilka hela myndighetens verksamhet successivt kommer att utvecklas. 16:30 Moderator Rikard Olsson sammanfattar och avslutar första dagen AVANCERAD VERKSAMHETS

4 TORSDAG 22 JANUARI :00 Moderator Rikard Olsson inleder förmiddagen 09:05 Integrering och mätning av horisontella krav i verksamheten Hur integrerar du horisontella krav i verksamheten? Hur hanterar du krav som inte stöds av de interna styrsystemen? Nyckeltal undvik oönskade effekter Akademin för ekonomistyrning i staten, AES, forskar om de styrsystem som används för att statliga myndigheterna ska kunna uppnå fastställda mål och krav. Eva Wittbom är föreståndare för AES och hennes forskning handlar om hur myndigheternas interna styrning fungerar i förhållande till de politiska uppdragen. 09:50 Förmiddagsfika 10:10 Hur tydliggör du kopplingen mellan planering, uppföljning och verksamhetens övergripande mål? Ledningssystem och standardisering Koppla resurser till prestationer Verksamhetsplanering på olika nivåer De senaste åren har Havs- och vattenmyndigheten satsat hårt på att utveckla sin planerings- och uppföljningsprocess i syfte att tydliggöra sin verksamhet och sitt uppdrag. Hedvig Hernevik är verksamhetsutvecklare och driver utvecklingen av ett integrerat ledningssystem som tydliggör kopplingen mellan regeringens styrning och myndighetens egen styrning och uppföljning. 10:50 Bensträckare 11:00 Hur lyckas du driva en effektiv och målinriktad verksamhet trots pågående förändringsprocess? Fungerande verksamhet under förändringsresan Bättre uppföljningsmöjligheter & mer rättvisande nyckeltal Integrering av styrsystem Försvarets materielverk, FMV, är just nu inne i en stor förändrings resa där man på kort tid fördubblat personalstyrkan och fått nya ansvarsområden. Tobias Steen var tidigare chef inom FMV men är sedan 2013 förändringsledare för hela utvecklingsresan och driver bland annat utvecklingen av en ny styrmodell som hanterar hela verksamheten. 11:40 Bensträckare 11:50 Kundlöftesdrivet förändringsarbete med lean som plattform Lean ur ett systemperspektiv Visualisering av komplexa flöden & prioriteringsordning Hur använder vi lean som metod för att nå våra verksamhetsmål? 2012 påbörjade Försäkringskassan ett systematiskt införande av lean i hela myndigheten. Konkreta kundlöften ger nu en tydlig riktning för leanarbetet och cheferna ett bra stöd i verksamhetsstyrningen. Annika Berthold, verksamhetsområdeschef, driver ledning & styrning av servicekontoren, och Carina Persson driver i sin roll som verksamhetsutvecklare det praktiska tillvägagångs sättet i kundcentret. 12:30 Konferensen avslutas och deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30-16:30 Separat bokningsbar workshop Den nya verksamhetsstyrningen Under ledning av Rikard Olsson, Ekan Management Vi reserverar oss för eventuella ändringar. TID & PLATS ANMÄLAN Konferens januari 2015 Workshop 22 januari 2015 Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm PRIS T.o.m. 24 okt T.o.m. 12 dec Fr.o.m. 13 dec Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Konferenskod Con685 Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida

5 Separat bokningsbar TORSDAG 22 JANUARI 2015 Nya förutsättningar ställer nya krav på din verksamhetsstyrning. När både verksamheten och omvärlden rör sig allt snabbare ger de tidigare metoderna helt enkelt inte önskad effekt. Det finns många metoder att välja på, och minst lika många åsikter om hur du bör gå tillväga. Men vilket sätt är egentligen det bästa för just din organisation och de mål ni ska nå i praktiken? Du får lära dig: TORSDAG 22 JANUARI KL. 13:30-16:30 Den nya verksamhetsstyrningen från strategi till fungerande styrning Hantera de specifika krav som gäller styrning i stat & myndighet Välja rätt styrmedel för din verksamhet Rätt användande av styrmedel och metoder Praktisk tillämpning av nya styrmetoder som exempelvis Beyond Budgeting Förbättra planering och uppföljning Tydligare koppla verksamhetsstyrningen till aktiviteter och resultat Varför ska du gå på workshopen? Du får här en unik möjlighet att i mindre grupp lyfta och diskutera de utmaningar som rör just din verksamhet. Workshopen har sin utgångspunkt i stat & myndighet, men ger dig också nya, relevanta metoder och lösningar från andra intressanta verksamheter. Utöver generella strategier får du även ta del av nya metoder som hjälper dig att möta de nya kraven. WORKSHOP WORKSHOPEN LEDS AV Workshopen leds av Rikard Olsson, Ekan Management Rikard Olsson har gedigen erfarenhet inom verksamhetsstyrning från såväl privat som offentlig sektor. Rikard arbetar dagligen med att hjälpa organisationer att utveckla sina styrmodeller och processer i linje med respektive verksamhets mål och förutsättningar. AVANCERAD VERKSAMHETS

6 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. AVANCERAD VERKSAMHETS- inbjudan till konferens i Stockholm den januari 2015 DU FÅR MÖTA Migrationsverket My Rabenius Sida Annika Lysén Försäkringskassan Annika Berthold Carina Persson Kungliga Tekniska högskolan Sara Karlsson Kronofogdemyndigheten Aleksandra Nattlund Palmén Handelshögskolan Göteborg & Preera Johan Åkesson Havs- och vattenmyndigheten Hedvig Hernevik Konkurrensverket Ylva Mannervik Försvarets materielverk Tobias Steen Naturvårdsverket Anna Otmalm Stockholms universitet Eva Wittbom PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG: Välja rätt styrmedel och använda dem på rätt sätt Bättre balansera effektivitet och kvalitet i styrningen Få större effekt av lean och ständiga förbättringar Styra, planera & följa upp verksamheten som helhet WORKSHOP Den nya verksamhetsstyrningen Nya tider ställer nya krav på din verksamhetsstyrning. Hur ska du uppnå målen och samtidigt uppfylla alla krav under de nya förutsättningar som råder? Under 3 interaktiva timmar får du lära dig hur du implementerar och använder nya metoder för effektivare verksamhetsstyrning, och hur du identifierar rätt styrmodell för din verksamhetet. Under ledning av Rikard Olsson, Ekan Management Ekan Management Rikard Olsson FÖLJ OSS PÅ AB Conductive conductives Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Con685

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI

BESLUTSSTÖD KOMMUNALEKONOMI inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2014 DU FÅR MÖTA Rådet för främjande av kommunala analyser Anders Norrlid Kanslichef Helsingborgs stad Ann-Marie Ståhlgren Enhetschef Nybro kommun

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

L practice! CONTROLLER 2014 BUSINESS & FINANCIAL. Nya effektiva nyckeltal & styrmedel

L practice! CONTROLLER 2014 BUSINESS & FINANCIAL. Nya effektiva nyckeltal & styrmedel BUSINESS & FINANCIAL inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅ R A TA L A R E Volvo Personbilar Sverige AB Ola Sjölander Ekonomichef Microsoft Sweden Sophie Reinius Financial Controller

Läs mer

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011

Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 Lean i statliga verk och myndigheter Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 PRAKTIKFALL Marie K Johansson Tomas Hallqvist Verket för högskoleservice Sara Raneke Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

HR I HÖGSKOLAN Stockholm den 28-29 januari 2015

HR I HÖGSKOLAN Stockholm den 28-29 januari 2015 inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 KEYNOTE SPEAKER University of Leeds Jenny Creagh Head of Reward, Recruitment and Resourcing TALARE SULF Barbro Biström Universitetsadjunkt & ordförande

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER NYTT TILLFÄLLE KONFERENSEN ÄR TILLBAKA! LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 VÅRA TALARE Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS

CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 SPECIELLT INBJUDNA Finn Kronsporre Jurist Organisationspsykolog Anna Barsk Holmbom Kvalitetsstrateg VÅRA TALARE Frösunda Christine Rosencrantz

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING I KOMMUN

HÅLLBAR MILJÖUTVECKLING I KOMMUN inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 augusti 2014 NYCKELTALARE Regeringskansliet Lena Ek Miljödepartementet VÅRA TALARE Blekinge Tekniska Högskola Karl-Henrik Robèrt Professor i strategisk hållbar

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 VÅRA TALARE Nya Karolinska Solna Lars Carlsson Programledare MT/IKT Verksamhetschef medicinsk teknik inom UoI E&Y Linda Andersson Ansvarig rådgivare

Läs mer