Verksamhetsplan Polismyndigheten i Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten

2 Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, Luleå Diarienummer: A /2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth Hammami 2Grafisk VERKSAMHETSPLAN form: Informationsenheten 2014

3 Innehåll INNEHÅLL FÖRORD 4 EN MYNDIGHET VERKSAMHETENS INRIKTNING 6 Underrättelsestyrt arbete 7 Händelsestyrt arbete 7 Operativ resurs 7 Gränsöverskridande brottslighet 7 Anpassad organisation 8 Polisstyrelsens inriktning 8 MÅL FÖR VERKSAMHETEN 9 Våldsbrottslighet 9 Våld i offentlig miljö 9 Grov organiserad brottslighet 9 Brott i nära relationer 9 Mängdbrott 10 Livsstilskriminella 10 Bedrägerier 10 Inbrottsstölder i bostad 10 Organiserad brottslighet 11 Ungdomars brottslighet 11 Trafiksäkerhet 11 Narkotikabrott 12 IT-relaterad brottslighet 12 Brottsofferarbete 13 Service och ärenden 13 Enhetlig och rättsäker handläggning av ärenden 13 Miljöbrott 14 Verkställighetsarbete och gränskontroll 14 Krishantering 14 VERKSAMHETSSTÖD 15 Intern styrning och kontroll 15 Ekonomi 15 Chefs- och medarbetarstöd 15 Medarbetarskap 15 Arbetsmiljöansvar 15 Mångfald och likabehandling 15 Chefernas kommunikativa uppdrag 15 Förändringsledning 15 Kompetensförsörjning 16 Kompetensförsörjningsprocessen 16 Rekrytering 16 Polisens IT-baserade verksamhetsstöd 16 Verksamhetsskydd 16 Hållbar utveckling 16 FOTNOTER 17 VERKSAMHETSPLAN

4 FÖRORD Förord Polismyndigheten i Norrbotten står inför det sista året som egen myndighet då vi snart övergår till att bli en Polismyndighet i landet. Vi skapar de bästa förutsättningarna för denna förändring genom att göra ett mycket gott arbete och vi underlättar övergången genom att bidra med den samlade kunskap som vi har från lång erfarenhet av att bedriva polisverksamhet över stor yta. Vår verksamhet ska kännetecknas av att: Vi har låg brottslighet inom mängdbrotten Vi gör allt för att utreda anmälda brott Alla får ett gott bemötande från Polisen Norrbottningarna har ett högt förtroende för polisens sätt att sköta sitt arbete Medarbetarna känner stolthet över det arbete som vi gemensamt utför Det övergripande målet för polisen är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Vår gemensamma utgångspunkt måste vara att vi arbetar för att så få brott som möjligt drabbar våra medborgare. Det förebyggande arbetet måste prioriteras och vår synlighet ska vara hög. Vi ska ha en drivkraft att utreda och lagföra brott för att få bort brottslingar från gatan. Polisverksamheten ska inriktas med ett särskilt fokus på de fåtal personer som livnär sig på en stor mängd av brottsligheten. Polismyndigheten i Norrbotten ska kännetecknas av handlingskraft och operativ styrka där ett tidigt ingripande kan vara att föredra när det finns olika handlingsalternativ. Resursen kan då användas till ett större antal insatser och ge en brottsförebyggande effekt. Att vi klarar upp brott är en viktig faktor för att få nöjda brottsoffer. Vi måste under hela utredningsprocessen, från anmälan till att ärendet redovisas till åklagare, förbättra dialogen och informationen till den som utsatts för brott. Eftersom kontakten med brottsoffer sker på många plan inom polisverksamheten, inom såväl ingripandeverksamheten som utredningsarbetet måste vi försäkra oss om att detta inte prioriteras bort. Vår gemensamma utgångspunkt måste vara att vi arbetar för att så få brott som möjligt drabbar våra medborgare. Det förebyggande arbetet måste prioriteras och vår synlighet ska vara hög. Allmänheten är vår viktigaste källa till information och vi bygger grunden till tillit och ett starkt förtroende genom en god kontakt med den som utsatts för brott. Vi ska visa respekt för alla människor och stå upp för alla människors lika värde. Vi ska lägga kraft på de brott som begås av våra ungdomar och göra allt vi kan för att förhindra nyrekrytering och utveckling av ungdomsbrotten. Vi ska se till att dessa brott utreds enligt gällande tidsfrister, därigenom bidrar vi till att samhället snabbt reagerar på denna typ av brottslighet. Det är viktigt att vi tar hand om våra medarbetare. Medarbetarna ska känna engagemang i arbetet och vi ska fortsätta vårt gemensamma arbete för att skapa ökad arbetsglädje och motivation på våra arbetsplatser. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi ska främja en god arbetsmiljö som präglas av god kommunikation, öppenhet och delaktighet. Svensk polis ska samlas i en polismyndighet från och med 2015 och vi ska förbereda oss för den sammanslagningen. Vi ska fortsätta att leverera en mycket god polisverksamhet till norrbottningarna så att vi förtjänar det förtroende de har visat oss genom åren. Därigenom har vi de bästa förutsättningarna inför framtiden. Håkan Karlsson Länspolismästare 4 VERKSAMHETSPLAN 2014

5 EN MYNDIGHET 2015 En myndighet 2015 Svensk polis står inför en av de största organisationsförändringarna i modern tid då vi snart övergår till att bli en myndighet i landet. Att detta kommer att påverka verksamheten i Norrbotten under 2014 är ofrånkomligt, men det kommer inte ha någon inverkan på vår ambition att göra ett gott arbete. Vi kommer att ta vårt ansvar för att förändringsarbetet kan ske parallellt med den planerade linjeverksamheten. För att nå fram till ett lyckat resultat krävs att alla tar sitt ansvar och bidrar med åsikter om hur vi vill forma vår framtid. Myndigheten kommer att verka för att skapa forum så att dessa frågor kan hanteras och att vi snabbt kommer in i den nya organisationen. Att vi lyckas med detta är en övergripande målsättning för 2014 då den nya organisationen kommer att ställa högre krav på ökad effektivitet och flexibilitet. Tillsammans kommer vi att skapa en attraktiv och trivsam arbetsplats. om Polissamordningen Arbetsplan lämnas till regeringen Beslut fattas om mål och inriktning för den nya organisationen Struktur för organisation, ledning och styrning blir klart Medarbetare får erbjudande om verksamhetsövergång till den nya Polismyndigheten Beslut fattas om polisregioner och huvudorter Regionchefer rekryteras Nyckelbefattningar tillsätts den 1/ startar den nya Polismyndigheten Rubrik Rubrik KVarTal 1 KVarTal 2 KVarTal 3 KVarTal 4 KVarTal 1 KVarTal 2 KVarTal 3 KVarTal 4 så Blir Polisen en sammanhållen myndighet Vad Den nya polismyndigheten startar den 1 januari 2015 och polissamordningen är det arbete som kommer att forma hur den nya polismyndigheten ska arbeta och fungera. Förändringar i omvärlden och kriminalitet som snabbt ändrar karaktär gör att det finns ett behov av en mer flexibel organisation. Beslutet om polissamordningen vilar på en enig riksdag och stor samstämmighet bland remissinstanserna. Genom att ta bort gamla gränser och öka samordningen kan Polisen få bättre förutsättningar att bli mer effektiva och flexibla. Vem Polissamordningen leds av regeringens särskilda utredare Thomas Rolén med stöd av en så kallad genomförandekommitté. Genomförandekommittén stöttar polisen i förändringsarbetet så att den ordinarie verksamheten kan fungera som vanligt och inte bli lidande under perioden fram till den 1 januari En viktig stödgrupp i arbetet är polisanställda från hela Sverige med olika befattningar, funktioner och erfarenheter som valts ut och deltar i arbetet i en så kallad reformstödsgrupp. Även arbetstagarorganisationerna, andra berörda myndigheter och frivilligorganisationer är involverade i arbetet. HUr Polissamordningen kommer att ske steg för steg i sju faser. Syftet med de sju faserna är att dela upp arbetet i en logisk ordning så att rätt frågor får rätt prioritet vid rätt tillfälle. Arbetet är omfattande vilket gör att alla frågor inte kan diskuteras samtidigt. En utgångspunkt för polissamordningen är att den nya myndig heten byggs utifrån polisens redan existerande sju samverkansområden. En annan utgångspunkt är att den nya organisationen byggs underifrån med fokus på det lokala polisarbetet för att säkerställa att polisen får rätt möjlighet att förebygga och klara upp brott nära medborgarna tal Intrapolis Affisch_A3_liggande_0620.indd :51 VERKSAMHETSPLAN

6 VERKSAMHETENS INRIKTNING Verksamhetens inriktning Grunden för Polisens legitimitet i samhället ligger i att vår verksamhet är rättssäker och enhetlig. De arbetsmetoder vi använder måste vara proportionerliga och ändamålsenliga. Polisens värdegrund är basen i vårt förhållningssätt mot varandra inom organisationen. Värdegrunden ska även vara levande i vårt sätt att arbeta utanför vår egen organisation. Polisens nationella plan för likabehandling ska under året implementeras i vårt arbete och synas såväl i våra verksamhetsresultat som i vårt förhållningssätt mot varandra i myndigheten. Genom att alla medarbetare bidrar, och tillåts komma med kritik och förslag på åtgärder, så kan vi nå bättre resultat och få större förtroende. Målen måste vara förankrade hos chefer och medarbetarna för att nå bra resultat. Tidigare erfarenheter och resultat ska ligga till grund för de åtaganden som görs ute i verksamheten. Uppföljning av dessa åtaganden är en naturlig del för att uppnå en erfarenhetslärande organisation. Såväl kvalitet som produktivitet ska vara hög och verksamheten ska bedrivas på ett rättssäkert sätt i enlighet med beslutade metoder och strategier. Polisens verksamhet ska ledas och planeras enligt fastställda metoder. Polisens underrättelsemodell (PUM) och polisens nationella utredningskoncept (PNU) är beprövade arbetsmodeller som ska tillämpas. Att jobba med synlighet och tillgänglighet bidrar till ökad trygghet och stärker Polisens förtroende. Arbetet ska ske ute på gatan, via webbplats och i sociala medier. Polisen ska vara lyhörd för hur vi uppfattas och detta ska vara styrande för hur vi kommunicerar med allmänheten. Vi ska ha en drivkraft att utreda och lagföra brott för att få bort brottslingar från gatan. Ett tidigt ingripande, jämfört med ett längre spaningsarbete, kan vara att föredra även om det kan innebära ett lägre straffvärde. Resursen kan då användas till ett större antal insatser och ge en brottsförebyggande effekt. Vår målsättning är att de som bor och vistas i Norrbotten ska känna sig trygga och ha en stor tilltro till rättsväsendet. Brottsförebyggande arbete och väl tillvaratagna resurser ska leda till att färre brott begås. Vi ska även se till att våra utredande enheter blir effektivare så att fler brott klaras upp. Allmänheten ska få bra service och vi ska stärka vårt förtroende. Polisens övergripande mål Uppdraget till polisen från medborgarna är tydligt: vi ska bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Rikspolischefen pekar ut fem mål: Färre brott ska begås Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att färre brott begås. Fler brott ska klaras upp Polisen ska genom sin utredande verksamhet verka för att fler brott ska klaras upp. Människor ska känna sig trygga Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och mindre oro för brott. Vi ska bli synligare Polisen ska arbeta enligt metoder som gör oss synligare och mer tillgängliga för allmänheten. Förtroendet ska vårdas och stärkas Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har för oss och arbeta för att det stärks ytterligare. Polisens värdegrund Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara: Engagerade med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. Effektiva för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. Tillgängliga för allmänheten och varandra. Vi är hjälpsamma flexibla och stödjande. 6 VERKSAMHETSPLAN 2014

7 VERKSAMHETENS INRIKTNING Underrättelsestyrt arbete Polisarbetet ska vara planerat och strukturerat. Arbetet ska baseras på vår kunskap om brottslighet, gärningspersoner och andra faktorer som påverkar det som stör ordningen i vårt samhälle. Polisens underrättelsemodell (PUM) är ett metodstöd skapat i syfte att vägleda hur resurserna ska användas på ett optimalt sätt. Kriminalunderrättelsetjänstens uppdrag är att samla in, kartlägga och analysera underrättelser och trender om brottslig verksamhet. Det underlaget genererar goda förutsättningar för planering och styrning av det operativa arbetet. Att använda rätt resurser vid rätt tidpunkt är en nyckel för att nå framgång i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Händelsestyrt arbete En liten del av polisens arbete är händelsestyrt, det vill säga att arbetsinsatserna sker efter att brott begåtts eller att andra situationer uppstått. Dessa jobb avbryter det planerade arbetet och vi har på förhand liten möjlighet att påverka när det sker. Vi kan i viss mån arbeta förebyggande i syfte att minimera antalet händelser och genom utbildning kan vi säkerställa att vi är väl förberedda för att hantera sådana situationer. Operativ resurs Myndigheten ska med ett slagkraftigt och flexibelt arbetssätt kunna agera mot strategiskt viktiga brott. En förmåga att genomföra spaning och utredning som är tillämpbar mot det som anses vara såväl organiserad, systematiserad brottslighet som mot andra brott. Operativa ledningsgruppen styr inriktningen som förstärker den geografiska enhetens arbete där utpekad kompetens krävs. Genom detta har vi även skapat goda förutsättningar för att vi gemensamt med övriga myndigheter bidrar till ett tryggare samhälle. Gränsöverskridande brottslighet De som i dag begår brott i Sverige har med tiden expanderat sitt kriminella territorium. Kommun och länsgränser är inget som begränsar de kriminellas framfart. Inte ens landets gränser hindrar var de begår sina brott. Vi utvecklar därför ständigt vårt samarbete med andra brottsbekämpande aktörer. Detta involverar både landets polismyndigheter och internationella polisorgan. I samarbetet ingår även operativ brottsanalys 1 för att snabbt kunna möta upp och motverka den gränsöverskridande brottsligheten. VERKSAMHETSPLAN

8 VERKSAMHETENS INRIKTNING Anpassad organisation Myndigheten måste vara beredd på att anpassa sin organisation. Sammanslagningen till en polismyndighet, tillsammans med förbättrings- och samverkansmöjligheter som vi själva utvecklar, gör att förändringar kommer att ske. Basen i verksamheten ska dock fortsatt vara en lokalt förankrad polis nära medborgarna. Polisstyrelsens inriktning Polisstyrelsen lyfter vikten att skapa trygghet för allmänheten. Att ha en lokalt förankrad polis med två områdespoliser i varje kommun möjliggör upprätthållande och utveckling av samverkan med kommunerna. Då länet utgör en viktig resurs med betydande naturvärden prioriterar polisstyrelsen arbete mot CITESbrott 2. Polismyndigheten ska även fortsättningsvis aktivt arbeta i samverkan med andra myndigheter och organisationer med stöd till våldsutsatta kvinnor. Polissamordningen, som ansvarar för arbetet med en polismyndighet, trycker särskilt på vikten av att polisverksamheten har lokal förankring. En stark bas i verksamheten grundas på att polisen finns i alla kommuner. Vår satsning på områdespoliser i alla kommuner borgar för ett gott samarbete med övriga förvaltningar och myndigheter. 8 VERKSAMHETSPLAN 2014

9 MÅL FÖR VERKSAMHETEN Mål för verksamheten Våldsbrottslighet Våldsbrott får avsevärda konsekvenser för de som drabbas. Brotten medför även stora samhällsekonomiska belastningar. Våldsbrottslighet ska minska Färre våldsbrott ska begås Polisen ska bidra till att lagföringen för våldsbrott ska öka Våld i offentlig miljö underrättelsestyrd polisiär närvaro på strategiska platser dokumentera bevissäkring med ljud och bild god samverkan med externa aktörer enligt ANDTstrategin 3 Ansvarsfull alkoholservering 4 Arena krogen 5 Krogar mot knark 6 Kronobergsmodellen 7 Grova våldsbrott arbetet ska bedrivas enligt Polisens metodstöd för utredning av grova brott - PUG fokus på att aktivt stödja och skydda målsägande och bevispersoner Brott i nära relationer bevissäkringen ska öka genom dokumentation med ljud och bild och efterforskning av eventuella vittnen SOL 14 8 ska användas när barn under 18 år finns i familjen, oavsett om de är närvarande vid brottstillfället eller ej strukturerade riskanalyser ska genomföras strategisk samverkan med externa myndigheter och organisationer LVM 6 9 ska beaktas i ärenden med koppling till drogmissbruk handbok och åtgärdskort ska finnas tillgängliga och användas stödjande målsägande- och vittnesarbete vilket leder till högre lagföring VERKSAMHETSPLAN

10 MÅL FÖR VERKSAMHETEN Mängdbrott Mängdbrott är brott med stor påverkan i vardagen för de som drabbas. Exempel är bedrägerier och inbrottsstölder. Ett fåtal gärningspersoner begår en oproportionerligt stor del av dessa brott. Dessa gärningspersoner benämns livsstilskriminella. Fokus i arbetet ska ligga på inbrottsstölder i bostad då dessa är mycket integritetskränkande. Bland annat ska spårsäkringen på brottsplatsen bli effektivare. Myndigheten bidrar med resurser till nationella mängdbrottstyrkan. Fler mängdbrott ska förebyggas och klaras upp Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att bidra till polisens nationella mål. Livsstilskriminella fokuslistan 10 ska hållas uppdaterad brottsplatsundersökningar där livsstilskriminella kan vara misstänkta ska prioriteras arbetet mot livsstilskriminella ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten fortlöpande informera om arbetet som bedrivs och underrättelser som inkommit aktiv samordning tillsammans med åklagare dialog med personerna på fokuslistan motiverande samtal 11 när det bedöms lämpligt samverkan med Landstinget, Kriminalvården, kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Frivården och frivilligorganisationer. operativ brottsanalys ska söka samband mellan brott, för att kunna öka lagföringen vidta förebyggande åtgärder för att minska antalet brott fokusera på att lagföra de mest brottsaktiva bedragarna i länet Inbrottsstölder i bostad Antalet inbrottsstölder i bostäder ska minska Andel redovisade ärenden till åklagare ska öka brottsplatsundersökning ska ske vid samtliga inbrott i permanentbostad 12 operativ brottsanalys 13 genomföra DNA-topsningar vidta förebyggande åtgärder för att minska antalet brott upptäcka och agera mot seriebrott riktat arbete mot livsstilskriminella fokuspersoner försvåra avyttring av tillgripet gods genom att agera mot häleriverksamhet Bedrägerier Andelen ärenden redovisade till åklagare ska öka Antalet anmälda brott ska minska informera om trender och hur man kan undvika att drabbas 10 VERKSAMHETSPLAN 2014

11 MÅL FÖR VERKSAMHETEN Organiserad brottslighet Grov organiserad brottslighet drabbar många människor och företag. Det förekommer även att grova brottslingar försöker störa den rättsliga processen. Det blir ett allvarligt hot mot samhället när den är systemhotande. Exempel på områden som kan förekomma inom grov organiserad brottslighet är miljöbrott, narkotikabrott, människohandel, illegala vapen och otillåten påverkan. Polisen ska bidra till att försämra förutsättningarna för att bedriva såväl organiserad brottslighet som grov organiserad och systemhotande brottslighet. Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att bidra till polisens nationella mål. tillgångsutredningar i syfte att återta vinning av brott samverka med externa parter medverka i Regionalt underrättelsecentrum, RUC medverka i Regional Operativ Ledningsgrupp identifiera och jobba mot strategiska målpersoner samarbeta med Rikskriminalpolisen, RKP, och aktionsgrupper. Ungdomars brottslighet Tidiga och tydliga insatser mot ungdomar som begår brott kan motverka allvarlig kriminalitet i framtiden. Snabb handläggning och andra former av stöd kan bidra till förhindrad upprepad kriminalitet. Särskild prioritering av utredningar av brott mot ungdomar ska ske. Polisen ska bidra i arbetet med att identifiera ungdomar som riskerar att välja en kriminell livsstil. Ungdomsutredningar ska bedrivas skyndsamt och effektivt. Handläggning av ärenden ska ske med hög effektivitet och kvalitet. utveckla arbetet med sociala insatsgrupper samverka med externa aktörer (skola, socialtjänsten i kommunerna) erbjuda medling identifiera ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil orossamtal 14 använda SoL då barn under 18 år kan antas fara illa på grund av eget beteende Trafiksäkerhet Antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken ska minska. Polisen ska bidra till att regelefterlevnaden ökar. Trafiksäkerhetsarbetet ska även ses som en metod för att nå annan brottslighet, underrättelser och information. Polisen ska bidra till att antalet skadade och dödade i trafiken minskar Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att bidra till polisens nationella mål. alla poliser i yttre tjänst ska delta i trafiksäkerhetsarbetet arbetet ska bedrivas i enlighet med den nationella trafiksäkerhetsstrategin 16 fokus på att sänka medelhastigheten fokus på användande av skyddsutrustning och nykterhet fokus på oskyddade trafikanter yrkesmässig trafik ska kontrolleras enligt EU-direktiv INVIT 17 ska användas SMADIT 18 ska användas insatser mot aggressiv körning arbetet ska bedrivas både på väg och i terräng anmäla enligt SoL om en misstänkt rattfyllerist/ drograttfyllerist har barn under 18 år. VERKSAMHETSPLAN

12 MÅL FÖR VERKSAMHETEN Narkotikabrott Narkotika är en drivkraft för annan brottslighet. Problematiken finns på olika nivåer kopplat till mängdbrott, ungdomar, grov organiserad brottslighet och trafik. Polisen ska bidra till att tillgången på och användningen av narkotika minskar. Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att bidra till polisens nationella mål. förhindra nyrekrytering till missbruk genom att minska tillgången till narkotika poliser i yttre tjänst ska arbeta mot individers eget bruk och överlåtelser av narkotika på gatunivå samt drograttfyllerier särskilt fokus på försäljning till och bland ungdomar samverkan med externa aktörer för att få ungdomar att sluta använda narkotika aktivt delta i det samordnade arbetet mot alkohol, narkotika, droger och tobak, (ANDT) motiverande samtal 20 kartläggning av lokal problembild samt analys av arbetsmetoder kopplat till kön för att säkerställa att både unga kvinnor och unga män synliggörs IT-relaterad brottslighet Vårt moderna samhälle med högt användande och beroende av informationsteknik är utsatt för IT-relaterad brottslighet. Dessa brott kan leda till stort lidande och utsatthet för individer och orsaka stor påverkan på samhällskritisk infrastruktur. De ekonomiska vinsterna är höga för de som begår dessa brott. Vanligt förekommande IT-relaterade brott är bedrägerier och hot, trakasserier samt ärekränkningar riktade mot ungdomar. Polisen ska öka sin förmåga att bekämpa IT-relaterad brottslighet Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att bidra till polisens nationella mål. kompetensen för att bekämpa och utreda IT-relaterade brott ska öka bevissäkring och tydligare prioritering ska leda till en ökad uppklaring av IT-relaterade brott Arbetet med personsäkerhet och brottsofferstöd säkerställer uppföljning av hatbrottsmarkerade anmälningar i anmälnings- och utredningssystem. Ett särskilt stöd för utsatta kvinnor och barn finns att tillgå. Riskanalyser på individnivå gör att vi kan erbjuda och följa upp de skyddsåtgärder vi anser nödvändiga. 12 VERKSAMHETSPLAN 2014

13 MÅL FÖR VERKSAMHETEN Brottsofferarbete Att vi klarar upp brott är en viktig faktor för att få nöjda brottsoffer. Den första kontakten ett brottsoffer får med polisen är ofta via Polisens kontaktcenter, Länskommunikationscentralen eller någon av våra receptioner. Kontakten med brottsoffer sker på många plan inom verksamheten, inom såväl ingripandeverksamheten som utredningsarbetet. Brottsoffer är vår viktigaste källa till information och ett gott bemötande ökar våra möjligheter att utreda och lagföra brott. Det goda bemötandet hjälper brottsoffret att hantera det inträffade och undvika upprepad utsatthet. Vi ska på ett professionellt sätt stödja de som utsatts för brott genom personsäkerhets- och brottsofferstödjande arbete. Genom att ha strukturerat delar av brottsofferarbetet effektiviseras utredningsprocessen. Andelen brottsoffer som är nöjda med Polisen ska öka Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att bidra till polisens nationella mål. fokus på brottsoffer ska finnas i all verksamhet inrättande av personsäkerhets- och brottsoffergrupp uppföljning av kontaktförbud strukturerade riskanalyser i tillämpbara fall uppföljning av hatbrottsmarkeringar i anmälningsoch utredningssystem erbjuda och följa upp skyddsåtgärder identifiera och förebygga upprepad utsatthet för brott säkerställa att rätt kunskap och bemötande finns vid första kontakten Service och ärenden Det är inte bara brottsoffer som kommer i kontakt med polismyndigheten. Medborgare ringer för att få upplysningar, söker information via e-tjänster och besöker våra receptioner i syfte att bland annat ansöka om pass, lämna in vapen eller hittegods. Vår målsättning är därför att hålla en hög och professionell servicenivå. Andelen servicemottagare som är nöjda med Polisens service ska öka Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att bidra till polisens nationella mål. implementera den nationella servicestrategin utveckla tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning fokus på bemötande handläggningstider för serviceärenden ska uppfattas som rimliga Enhetlig och rättsäker handläggning av ärenden Handläggning av polisrättsärenden är en viktig kontakt med allmänheten. Den myndighetsutövning som sker måste vara rättssäker då den kan få stora konsekvenser såväl för enskilda personer som för ordning och säkerhet i samhället. Polisen ska öka sin förmåga att handlägga ärenden på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt Att utifrån lokala förutsättningar arbeta för att bidra till polisens nationella mål. tillämpa nationella rutiner verka för enhetlig och rättssäker hantering av polisrättsärenden handläggningstider för polisrättsärenden ska uppfattas som rimliga VERKSAMHETSPLAN

14 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En inkomstkälla för den grova organiserade brottsligheten är miljöbrott. Att myndigheten arbetar mot miljöbrott är ett led i att försvåra för den grova organiserade brottsligheten. Krishantering Myndigheten upprätthåller en god beredskap för att kunna verka då svårare situationer uppstår. Vi har förstärkt förmåga att agera vid särskilda händelser i form av katastrofer, större olyckor samt händelser som i övrigt påverkar samhället i hög omfattning. Arbetet i Regionala rådet23 kommer att ytterligare stärka vår förmåga att tillsammans med andra myndigheter hantera särskilda händelser. I myndigheten ska finnas en resurs för att hantera särskilt farliga och komplicerade situationer. Till exempel handlar det om att kunna verka mot farlig person. Miljöbrott Att värna om naturen och vår miljö ska vara ett arbete där polisen aktivt bidrar. Myndigheten ska ha kompetens för arbetet med att värna om de värden i naturen som kan skadas. Arbetet sker i samarbete med Åklagarmyndigheten, Naturvårdsverket, Tullverket och Länsstyrelsen21. Verkställighetsarbete och gränskontroll Verkställighetsarbetet inom polisen har tillsammans med Migrationsverket och Kriminalvården utvecklats i en arbetsmetodik för att effektivisera verkställighetsprocessen. Polisen i Norrbotten har varit delaktig i denna process och kommer att fortsätta jobba enligt dessa metoder. Gränskontroll mot tredje land22 är en annan verksamhetsgren som ska genomföras. 14 VERKSAMHETSPLAN 2014 Vår förmåga att agera i fjällvärlden ska vara mycket god och vi har en stark fjällräddningsorganisation.

15 VERKSAMHETSSTÖD Verksamhetsstöd Intern styrning och kontroll Engagerade medarbetare som bidrar i processen leder till bättre resultat. Ansvarsfördelningen på olika nivåer i organisationen måste vara tydlig för att uppnå effektivitet. De risker som identifieras måste dokumenteras och hanteras enligt tydliga rutiner. Myndigheten ska uppfylla förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Ekonomi Ekonomin ska vara i balans. All verksamhet inom myndigheten ska bedrivas effektivt och inom ramen för tillgängliga medel. Varje chef ansvarar för att aktivt planera sin verksamhet utifrån de givna ekonomiska ramarna. I planeringen ska hänsyn tas till att även kunna hantera oförutsedda situationer. Chefs- och medarbetarskap Medarbetarskap Alla i myndigheten har ett ansvar för att uppdraget utförs professionellt och med hög rättssäkerhet. En tydlig fördelning av ansvaret för uppdraget ska vara genomgående i verksamheten. Dialog mellan chefer och medarbetare, såväl när det gäller verksamhetsutveckling som individuell prestation, leder till ett bra resultat. Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka upp och ta del av information som ges, samt ta initiativ till kommunikation. Förväntningarna på medarbetare och chefer framgår av Polisens medarbetarpolicy. Arbetsmiljöansvar En god arbetsmiljö säkerställs genom ett väl utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete. Myndighetens chefer ansvarar för att behärska den kompetens som krävs för att ta sitt arbetsgivaransvar. Detta innefattar att avsätta tid för utbildning inom arbetsmiljöområdet, planera in lokala och centrala skyddskommittéer, arbetsplatsträffar, medarbetar- och lönesamtal, skyddsronder, riskanalyser samt ansvara för årliga uppföljningar. En chef ansvarar även för att vid behov initiera och genomföra kvalitativ rehabilitering på ett korrekt sätt. De handlingsplaner som enheterna upprättade som ett resultat av 2013 års medarbetarundersökning ska under året följas upp av ansvarig chef på varje enhet. Mångfald och likabehandling Polisens plan för likabehandling 24 anger hur myndigheten ska arbeta med dessa frågor. Vi har, genom vår möjlighet att påverka, ett viktigt uppdrag att slå vakt om de mänskliga rättigheterna. Vi ska vara medvetna om att likabehandling och kunskap om mångfald hjälper oss att nå våra verksamhetsmål. Respekt för allas lika värde ska prägla vårt arbete både i mötet med allmänheten och inom vår organisation. Likabehandling är en förutsättning för att skapa en god mångfald inom vår verksamhet. Chefernas kommunikativa uppdrag Varje chef har ett kommunikativt uppdrag, det vill säga att chefen ansvarar för att vara länken mellan myndighetens mål och medarbetarnas förståelse för dessa mål. Varje chef ska omsätta myndighetens mål till enhetens mål och kommunicera detta till medarbetarna på ett sätt så att de får en förståelse för hur deras arbete påverkar myndighetens resultat 25. Hur styrningen av arbetstiden påverkar resultatet ska också kommuniceras. Förändringsledning Under året kommer den under 2013 påbörjade satsningen på förändringskommunikation/ledning att fortsätta. Målgruppen för 2014 är direkta chefer och deras medarbetare. Varje chef har som ansvar att vid arbetsplatsträffar och övriga möten med personalen kommunicera det pågående förändringsarbetet så att medarbetarna känner sig trygga inför Detta innebär att chefer måste hålla sig uppdaterade avseende de beslut som fattas inför 2015, samt säkerställa att medarbetarna får möjlighet att påverka bland annat via lokala skyddskommittéer. VERKSAMHETSPLAN

16 VERKSAMHETSSTÖD Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsprocessen Det strategiska arbetet med att säkerställa att myndigheten har den kompetens den behöver för att nå verksamhetens mål dokumenteras i myndighetens kompetensförsörjningsplan. Den nuvarande planen med inriktning betonar att kompetensutveckling kan nås på flera sätt, bland annat genom arbetsrotation, bredvidtjänstgöring, studiebesök samt genom utbildning. Den strategiska planen ses över varje år i december inför enheternas kompetensplanering. Rekrytering Var gång en medarbetare slutar ska överväganden göras avseende möjligheten att förändra arbetsmetoder samt utveckla kompetensen hos övriga medarbetare innan behov om nyrekrytering framställs. Om behovet av rekrytering finns följer myndigheten den nationellt framtagna rekryteringsprocessen. Under 2014 kommer det sedan länge planerade IT-baserade rekryteringsstödet att kunna användas av chefer i linjen. Varje chef ansvarar för att, med utgång i Polisens ledarkriterier, identifiera och utveckla lämpliga medarbetare till att anta chefsuppdrag. Det arbetet ska också resultera i att fler kvinnor rekryteras till chefstjänster. Möjlighet till karriärväxling är bra för både individen och organisationen. Myndigheten och dess chefer ska utifrån en fastställd aktivitetsplan planera in attraktionskapande aktiviteter för att säkerställa en långsiktighet avseende kompetensförsörjning. Polisens IT-baserade verksamhetsstöd Målet för polisens IT-baserade verksamhetsstöd är att bidra till ett väsentligt förbättrat resultat för verksamheten i stort. De nya verksamhetsstöden kräver förändrade arbetssätt. För att kunna tillgodogöra sig nya IT-stöd behöver myndigheten säkerställa planering gällande exempelvis utbildning, förändringsledning, kommunikation, säkerhet samt nyttohemtagning. God kvalitet vid utveckling och införanden säkerställs genom myndighetens styr- och referensgrupper. Verksamhetsskydd Verksamhetsskyddet kommer att utvecklas så att arbetet kan bedrivas med höga krav i form av skydd för de anställda, sekretess i arbetet och säker hantering och förvaring av utrustning. Lokaler ska utformas och skyddas för att säkra verksamheten 26. Hållbar utveckling Eftersom det blir allt mer angeläget att värna om vår miljö kommer polismyndigheten i Norrbotten att fortsätta utvecklingen av alternativa mötesformer. Videooch telefonkonferenser ska vara ett naturligt inslag i verksamheten för att minska bilanvändandet. Möten ska om möjligt förläggas så att kollektiva färdmedel kan utnyttjas. Förutom miljövinsterna kommer detta att medföra att vi reducerar antalet restimmar, viktig tid som istället kan läggas på operativt arbete. 16 VERKSAMHETSPLAN 2014

17 Fotnoter 1 Att söka och finna samband mellan brott genom forensiska spår, gärningspersons tillvägagångssätt, ärendetyper m.m. 2 Handel och befattning med fridlysta djur och växter. 3 Alkohol, narkotika, dopning och tobak. 4 Samverkan i alkoholrelaterade problembilder mellan polis, ordningsvakter, kommun, länsstyrelse och krögare för att minska våld och skador i offentlig miljö. 5 Samverkan mellan polisen, kommunerna och krögare för att skapa en tryggare krogmiljö. 6 Samarbete mellan krogar och myndigheter för att minska och förhindra användandet av narkotika i krogmiljö. 7 Modellen innebär att ingripa och förverka alkohol och att rapportera brott mot alkohollag och lokal ordningsföreskrift. Fokus ska vara mot langare och innehav och förtäring på gatunivå. Kontakt med föräldrar till ungdomar ska ske. 8 Socialtjänstlagen som anger polisens skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om ett barn kan fara illa. 9 Lag om vård av missbrukare i vissa fall som anger polisens skyldighet att anmäla till socialtjänst om att någon kan vara i behov av vård enligt denna lag. 10 Lista på aktiva brottsmisstänkta. 11 Samtalsmetod som hjälper till att motivera människor till att förändra sin livsstil. 12 Definition permanentbostad: villa, radhus, lägenhet. 13 Resultaten från brottsplatsundersökningarna och spåranalyser ska sammanföras med information från underrättelseverksamheten. 14 Hembesök då en ungdom uppmärksammats av polis/kommun genom drogmissbruk eller annat riskbeteende. 15 Socialtjänstlagen som anger polisens skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om ett barn kan fara illa. 16 Polisens trafiksäkerhetsstrategi och arbete mot kriminella på vägnätet, POA / Metod för att jobba mot vaneförbrytare i trafiken. 18 Samverkansmodell mellan polis och socialtjänst. 19 Socialtjänstlagen som anger polisens skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om ett barn kan fara illa. 20 Samtalsmetod som hjälper till att motivera människor till att förändra sin livsstil. 21 Strategier mot miljöbrott, POA /0. 22 Inpassering vid gräns mot icke Schengen land. 23 En samverkansform mellan myndigheter och andra aktörer som berörs vid större kriser. 24 Polisens plan för likabehandling , HR / Som stöd för detta uppdrag finns bland annat broschyren Att kommunicera resultat en handledning för chefer samt boken Den kommunikativa chefen en handbok för chefer inom Polisen. 26 Policy för Polisens verksamhetsskydd PVS /06. VERKSAMHETSPLAN

18 18 VERKSAMHETSPLAN 2014

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 ---

Talmanus till PowerPointpresentationen: polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021. Bild 1 --- Talmanus till PowerPointpresentationen: Vägen till en polismyndighet 2015 uppdaterad version 131021 Bild 1 --- Bild 2 Säkerhetspolisen ingår inte i reformen utan kommer att vara en egen myndighet efter

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Polisens planeringsförutsättningar. 2013 2015 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2012

Polisens planeringsförutsättningar. 2013 2015 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2012 Polisens planeringsförutsättningar 2013 2015 (prel.) Rikspolisstyrelsen juni 2012 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Dnr Tryck Grafisk form Rikspolisstyrelsen, PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Polismyndigheten i Örebro län

Verksamhetsplan 2013. Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2013 Polismyndigheten i Örebro län Utgivare Polismyndigheten i Örebro län Datum 18 december 2012 Textbearbetning Jan Mill, Annelie Finnebäck Utvecklings- och planeringsenheten Grafisk layout

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2013

Polisens planeringsförutsättningar. Rikspolisstyrelsen februari 2013 Polisens planeringsförutsättningar 2013 2014 Rikspolisstyrelsen februari 2013 Följande avsnitt/bilagor har reviderats i större utsträckning sedan Polisens planeringsförutsättningar 2013-2015 (prel.) beslutades.

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Grafisk profil styrande dokument. En manual från Rikspolisstyrelsen

Grafisk profil styrande dokument. En manual från Rikspolisstyrelsen Grafisk profil styrande dokument En manual från Rikspolisstyrelsen avdelning I den här manualen finns information om den grafiska profil som används för styrande dokument inom Polisen. Det kan vara strategier,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Dnr Tryck Upplaga Grafisk form Foto Polismyndigheten i Västmanlands län Box 9 721 03 Västerås Kommunikationsenheten Controllerenheten

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015 Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget av brottsförebyggande

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Utgivare: Polismyndigheten i Östergötlands län Dnr: A096.847/2013, saknr 191 Grafisk layout: Annika Manninen, Polismyndigheten i Östergötlands län Foto: Lars Hedelin, Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 INNEHÅLL 1 LÄNSPOLISMÄSTARENS INRIKTNING AV VERKSAMHETEN...3 1.1 Vårt uppdrag ligger fast...3 1.2 Vår verksamhet...3 1.3 Vår organisation...4 1.4 Avslutningsvis...4 2 LEDNING OCH STYRNING...5

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 A191-1275/07

VERKSAMHETSPLAN 2008 A191-1275/07 A191-1275/07 VERK SAM HETS PLAN 2008 1 1. Inledning En planering för goda resultat Polisstyrelsen har i Verksamhetsplan 2008 lagt fast viktiga mål för polisarbetet i Jönköpings län. Den är ett uppdrag

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Verksamhetsplan Budgetåret 2014

Verksamhetsplan Budgetåret 2014 Verksamhetsplan Budgetåret 2014 Polisstyrelsen har beslutat om vår verksamhetsplan för 2014. Den har tagits fram efter uppdrag och förutsättningar som vi har fått från regeringen. 1 V ER K S A M H E T

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

KRONOBERGSMODELLEN DET LOKALA EXEMPLET

KRONOBERGSMODELLEN DET LOKALA EXEMPLET KRONOBERGSMODELLEN DET LOKALA EXEMPLET NPO-Söderåsen 1 NPO Söderåsen Är ett närpolisområde som omfattar fem kommuner, Klippan, Åstorp, Bjuv, Örkelljunga samt Svalöv Området har polisstationer med yttre

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 1

Innehållsförteckning 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 1 A-191-7326/08 Innehållsförteckning 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 1 2 CENTRALA STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2009.... 2 2.1 POLISENS PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2009-2011.... 2 2.2 POLISSTYRELSENS

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 Förord Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet, som leds av Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer