Kompetensutveckling inom ehälsa. Workshop om behov och möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling inom ehälsa. Workshop om behov och möjligheter"

Transkript

1 Kompetensutveckling inom ehälsa Workshop om behov och möjligheter

2 Behov av kompetensutveckling inom ehälsa? Bakgrund =ll workshopen Ini=a=vtagare/arrangörer Hanna Broberg Danielsson, Lektor i Informa=k, ehälsoins=tutet, Linnéuniversitetet Angelica Hafström, Innova=onsstrateg, Innovare R&D, ass.forskargruppen ehälsa ITIT (Chalmers- GU) kursledare Mål med workshopen Hur behoven av kompetens ser ut (för olika intressenter) Hur vi ska utorma utbildning för au uppfylla dem Resultat Börja kartlägga Sammanställa och sprida

3 Inledning ehälsa och Hälsoinforma=k Agenda Utbildning inom ehälsa former och aktörer Översikt och presenta=on av befintliga ehälsoutbildningar Workshop Del 1 Del 2 Paneldiskussion Summering och förslag =ll väg framåt

4 ehälsa och utbildning INLEDNING

5 ehälsa och Hälsoinforma=k Hälsoinforma4k Medicinsk Informa=k Klinisk Informa=k Omvårdnadsinforma=k Biomedicinsk Informa=k Telemedicin, etc ehälsa Hälsovetenskaper Informa4k

6 God Vård na=onellt begrepp Kvalitetsmål för vården den skall vara: Säker Pa=enTokuserad Kunskapsbaserad Jämlik Vård i rimlig =d Effek=v IT krävs som stöd för samtliga kvalitetsdimensioner

7 God Vård styr utvecklingsarbetet Verksamhetsutveckling bygger på en kombina=on av professionell kunskap och förbäuringskunskap. Professionell kunskap Verksamhets- utveckling FörbäUrings- kunskap När dessa kunskaper kombineras ökar möjligheterna au skapa värde för pa=enter och au förbäura diagnos och behandling samt vårdens processer och system. Samordnat med utveckling av vårdprocesserna behövs en utveckling av vårdens IT- stöd för au möta kraven på både gränsöverskridande informa=ons- åtkomst och lokala/processspecifika beslutsstöd IS/IT kunskap Källa: VGR, Handlingsprogram för God Vård

8 God Vård med stöd av IT Verksamhets- utveckling Professionell kunskap FörbäUrings- kunskap Digital kompetens Förändrings- ledningskunskap Innova=ons- ledningskunskap

9 Utbildning inom ehälsa Former Akademisk/kommersiell/intern Högre nivå (grund/avancerad)/ lägre nivå/icke poänggivande På plats/distans På svenska/engelska Program/kurs/ak=vitet Fristående/del i program eller kurs Uppdragsutbildning Från informa=skt eller hälsovetenskapligt perspek=v Aktörer Högskola och universitet Gymnasium, komvux, folkhögskola och yrkeshögskola Lands=ng, kommun och regionförbund Myndigheter (Socialstyrelsen, ehälsomyndigheten, m fl) Utbildningsföretag, konsulter etc IT- leverantörer Fackförbund

10 Kort presenta=on och översikt av BEFINTLIGA E- HÄLSOUTBILDNINGAR

11 Linnéuniversitetet Introduk4on 4ll ehälsa Ins=tu=onen för Informa=k Hälso- och sjukvårdens organisa=on, olika IT- system för hälso- och sjukvård, aktuellt läge för IT i hälso- och sjukvård och aktuell forskning inom området ehälsa Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Avancerad 7,5 10 v Halv- fart Språk: Svenska Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande J J Nej hip://lnu.se/utbildning/kurser/4ik101

12 Blekinge Tekniska Högskola e- Hälsa i ei omvårdnadsperspek4v Ins=tu=onen för Hälsa Symet med kursen är au den studerande skall =llägna sig fördjupande kunskaper om centrala begrepp inom ehälsa likväl eu vetenskapligt tänkande för au kunna värdera och kri=skt granska =llämpning av e- Hälsas utveckling och användning, med utgångspunkt från människans behov i eu vårdsammanhang. Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fri- stående kurs J/N Avancerad 7,5 10 v 50% Kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande inom närliggande discipliner Språk: Svenska Dista ns J/N Kostnad J J 0 hup://edu.bth.se/utbildning/utb_kurs=llfalle.asp?ktanmkod=h5322&kttermin=20151&lang=sv

13 Luleå tekniska universitet Grund- och specialistutbildning för sjuksköterskor Ins=tu=onen för Hälsovetenskap Inslag i kurser. Behov, möjligheter och risker med ehälsa. Digitala journaler och andra kliniska informa=onssystem. Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Grund/ avancerad 180 / 60 hp Språk: Svenska 3 år/1 år Hel- fart Grundläggande behörighet/ Sjuksköterskeexamen N N Nej

14 Högskolan i Skövde Hälsoinforma4k introduk4on (Kursen ges både höst och vår) Ins=tu=onen för informa=onsteknologi Kursen består av tre delar. I den första delen introduceras och diskuteras för området centrala begrepp. Dessutom ska studenten beskriva och kri=skt granska IS7IT- systemens roll, funk=on och dess påverkan på verksamhet och användare. I den andra delen ska studenten förklara hur verksamhetsprocesser och informa=onsflöden samverkan i vård och omsorg med fokus på pa=enten. I den tredje delen ska studenten slutligen förklara hur IS/IT i vården påverkas av juridiska- och säkerhetsmässiga aspekter, framförallt med avseende på pa=entsäkerhet och pa=en=ntegritet. Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Grundnivå 7,5 ½ år 25 % Grundläggande behörighet Språk: Svenska Ja Ja - - Länk 4ll utbildningen: hips://www.his.se/utbildning/hiia- utbildning/kurser/ite/it123g/

15 Vårdinforma4k för medicinska sekreterare (Återkommande uppdragsutbildning) Ins=tu=onen för informa=onsteknologi Högskolan i Skövde Emer kursen ska studenten kunna: kri=skt granska, tolka och beskriva informa=onssystemens påverkan på vård och omsorg, samt hur dessa påverkar medicinsk sekreterares yrkesfunk=on. Redogöra för informa=onssystemens grunddelar samt hur informa=on kan hanteras I vanligt förekommande pa=entadministra=va system, Kunna förklara hur verksamhetsprocesser och informa=onsflöden samverkar I vård och omsorg I syme au ge en så bra vård som möjligt, samt Redogöra för hur gällande regler gällande säkerhet och juridik kan uppräuhållas. Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Grundnivå 6hp 250 =mmar 60 % Grundläggande behörighet Nej - - Språk: Svenska

16 Hälsoinforma4k helt integrerad i sjuksköterskeutbildningen Ins=tu=onen för informa=onsteknologi Högskolan i Skövde Mål Integrera IT-frågorna i omvårdnaden Progression genom hela utbildningen! Kunskap om, förstå och använda IT i omvårdnadssammanhanget Detta har vi gjort: 1. Granskat utbildningens innehåll från ett ehälsoperspektiv 2. IT-strimmor i samtliga kurser 3. IT-strimmor i den verksamhetsförlagda utbildningen 4. Samarbete omvårdnadslärare och lärare i informationssystem

17 Joint Master s Programme in Health Informa4cs (5HI12) Karolinska Ins=tutet & Stockholms universitet Centrum för Hälsoinforma=k (HIC), Ins=tu=onen för Lärande, Informa=k, Management och E=k (LIME) KI Data- och systemvetenskap - SU Masterprogrammet i hälsoinforma=k vänder sig =ll personer som är intresserade av IT och teknik och som vill kunna =llämpa sina kunskaper och färdigheter inom medicin, vård och omsorg. Vi antar studenter med grundutbildning inom an=ngen något kliniskt område eller eu IT- område. Studenterna får lära sig metoder som är nödvändiga för au utveckla vården genom e- hälsa. Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Master år 100% Motsvarande kandidatexamen inom vård eller IT N N Språk: Engelska hip://ki.se/utbildning/5hi12- masterprogrammet- i- halsoinforma4k

18 Karolinska Ins=tutet MOOC: ehealth Opportuni4es and Challenges Centrum för Hälsoinforma=k (HIC), Ins=tu=onen för Lärande, Informa=k, Management och E=k (LIME) Sam=digt som Vitalis, den 22 april, startar Sveriges första MOOC inom ehälsa. En MOOC är en Massive, Open, Online Course och kan ha allt ifrån några hundra =ll =otusental studenter. Vår MOOC ger en bred introduk=on =ll området och vi diskuterar möjligheter och utmaningar. Vi kommer au beröra både e- hälsa för vårdpersonal och för pa=enter/individer, metoder för utveckling av användbar e- hälsa och e- hälsostrategier. Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Grund - 6 v 10% - J J gra=s Språk: Engelska hips://www.edx.org/course/ehealth- opportuni4es- challenges- kix- kiehealthx

19 Göteborgs Universitet Uppdragsutbildning ehälsa Ins=tu=onen för =llämpad IT Chalmers- Göteborgs Universitet Verksamhetsutveckling, förändringsledning och effekthemtagning av IT- investeringar, arkitekturdesign, IT- infrastruktur, strategiutveckling,. Målgrupp: IT relaterade uppgimer (utveckling/anskaffning/förvaltning/strategi) Ledning/ansvar för verksamhetsutveckling med stöd av IT samt beställare av IT- lösningar och tjänster. Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Behovsan passad Val- bart ½ dag 3 terminer Val- bart Beroende på poäng el. ej J J Ja hip://ait.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning

20 Göteborgs Universitet IT- Management för yrkesverksamma Ins=tu=onen för =llämpad IT Chalmers- Göteborgs Universitet Verksamhetsutveckling, förändringsledning och effekthemtagning av IT- investeringar, arkitekturdesign, IT- infrastruktur, strategiutveckling,. Målgrupp: IT relaterade uppgimer (utveckling/anskaffning/förvaltning/strategi) Ledning/ansvar för verksamhetsutveckling med stöd av IT samt beställare av IT- lösningar och tjänster. Många konsulter och ledande IT- befainingar fr näringslivet går utbildningen ger bra erfarenhetsutbyte. Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Avancerad 15 hp 1 termin Halv Kandidatexamen el. 7 år arbetslivs- erfarenhet J Månad smöte To- lö Nej hip://ait.gu.se/utbildning/yrkesverksamma

21 Chalmers ehealth Ins=tu=on Signaler & system Mål: Provide healthcare providers and healthcare related industry with people having skills and prerequisites to design and implement ehealth solu=ons Innehåll: 1. ehealth Fundamentals, Applica4ons, Devices and Interna4onal Outlook, 2. ehealth Technology and Standards, 3. Healthcare Organiza4on, Legisla4on, Clinical and Ethical Perspec4ve. The courses SSY180 Medicine for the engineer and SSY090 Biomedical instrumenta=on are highly recommended as background to this course Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Avancerad Engelska 7,5 hp 1 termin Kandidatexamen N N Nej hips://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/minkursinforma4on/sidor/sokkurs.aspx? course_id=21665&parsergrp=3

22 Socialstyrelsen Na4onell utbildning i e- hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten Beskriver nyuan med e- hälsa och välfärdsteknologi och ger exempel. Förklarar begreppen och ger exempel på verktyg för au arbeta individcentrerat i socialtjänsten med hjälp av e- hälsa. Förklarar interoperabilitet och beskriver roller samt ansvar lokalt, regional och na=onellt Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Grundlägg ande Språk: - 45 min - - j j 0 kr Svenska hip://www.socialstyrelsen.se/na4onellehalsa/utbildninge- halsasocialtjanst

23 Vitalis Svenska Mässan Innehåll: Introduk=on =ll ehälsa och grundläggande förståelse för tekniken och dess nyxggörande ur eu systemperspek=v, na=onella strategier, tjänster och ehälsoini=a=v, e=k, juridik och informa=onssäkerhet. Målgrupp: Verksamhetsnära professioner (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor sjukgymnaster, vårdare m fl), ledare på olika nivåer/beslutsfauare, IT- relaterade funk=oner, leverantörer Nivå Akad. poäng OmfaUning =d Fart Antagningskrav Fristående kurs J/N Distans J/N Kostnad Grund - Utbildnings - bevis 1 dag Inga J N Ja hip://www.vitalis.nu/konferens/masterclass/

24 Dags au ta vara på gruppens samlade erfarenheter och kunskap WORKSHOP DEL 1

25 Workshopfråga 1 Vilka ämnen anser ni är relevanta och bör ingå i en ehälsoutbildning? Workshopfråga 2 För vilken/vilka målgrupp(- er) anser ni respek=ve ämne är relevant? Brainstorma och fyll på kolumnen med de ämnen ni anser bör vara med Vik ut pappret och markera med X i kolumnen för den målgrupp ämnet anses relevant

26 Dags au ta vara på gruppens samlade erfarenheter och kunskap WORKSHOP DEL 2

27 Workshopfråga 3 I vilken form bör utbildning inom ehälsa ges =ll olika målgrupper? Former för utbildning Akademisk/kommersiell/intern Högre nivå (grund/avancerad)/ lägre nivå/icke poänggivande På plats/distans På svenska/engelska Program/kurs/ak=vitet Fristående/del i program eller kurs Uppdragsutbildning Från informa=skt eller hälsovetenskapligt perspek=v

28 Dialog med na=onella aktörer PANELDISKUSSION

29 Representanter i panelen Mats Nilsson Stabschef Patrik Sundström Programansvarig ehälsa Helena Nilsson Enhetschef för informa=ons- struktur och ehälsa Sara Lei Styrelseledamot i Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) David Liljequist Förbundsombudsman Vårdstrategiska avdelningen Maria Hägglund Studierektor/programansvarig och forskare

30 Avslutning och vägen framåt SUMMERING

31 Tack för diu engagemang och deltagande! Hanna Broberg Danielsson, Lektor i Informa=k, Ins=tu=onen för Informa=k vid ehälsoins=tutet, Linnéuniversitet, tel: Angelica Hafström, Innova=onsstrateg, Innovare R&D, (R,N, BcS Midwifery & M.Sc Business Technology, ass.forskargr. ehälsa Chalmers- GU), tel:

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Helena Francke Helena Francke är universitetsadjunkt i biblioteksoch informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och disputerade våren 2008 på avhandlingen

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-03-24 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-24 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-03-24 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

Rapport 2008:43 R. Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan

Rapport 2008:43 R. Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan Rapport 2008:43 R Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Undervisning

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

K O N F E R E N S R A P P O R T

K O N F E R E N S R A P P O R T KONFERENSRAPPORT KONFERENSRAPPORT Redaktör: Gerthrud Östlinder Förord 3 1. Informations- och KommunikationsTeknologi som stöd för god omvårdnad 4 2. Hur kan informationsteknologi och elektroniska journaler

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Användning av IT-stöd inom hälso-

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer