En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt"

Transkript

1 1 (20) En utvärdering av GIT Golfens IT-projekt

2 2 (20) DEL 1: INLEDNING OCH BAKGRUND 4 DEL 2: SAMMANFATTNING 5 DEL 3: ANALYSEN 6 1. Beslutsunderlag, förankringsprocess och kvalitativa aspekter på det förbundsmötesbeslut som ligger till grund för projektet. 6 FM-beslut Slutsats vad gäller underlaget till FMs beslut Projektets upplägg, planering och genomförande med avseende på intern bemanning, relationer med leverantörer och relationer med golfklubbarna 9 Projektorganisation 9 Definitionsfas, Projektplan och genomförande 9 Införande hos klubbarna 12 Utbildning Projektets förmåga att nå uppsatta mål samt projektets förmåga att hantera avvikelser under projekttiden. 16 Effektmål (visionen) 17 Huvudmålet 17 Produktmål 17 Övriga mål 19 DEL 4: SLUTORD 20

3 3 (20) DISPOSITION AV DOKUMENTET Del 1: Inledning och bakgrund Del 2: Sammanfattning Del 3: Analysen, som består av följande delar: 1. Beslutsunderlag, förankringsprocess och kvalitativa aspekter på det förbundsmötesbeslut som ligger till grund för projektet. 2. Projektets upplägg, planering och genomförande med avseende på intern bemanning, relationer med leverantörer och relationer med golfklubbarna. 3. Projektets förmåga att nå uppsatta mål samt projektets förmåga att hantera avvikelser under projekttiden. Del 4: Slutord AVGRÄNSNINGAR I uppdraget ingår inte att analysera varje enskilt delprojekt eller varje enskild klubbs införande av systemet. Analysen berör inte systemets faktiska prestanda eller funktionalitet utan endast övergripande frågor kring projektet. METOD Metoden består i huvudsak av två delar, dels studier av dokument och handlingar, dels ett antal intervjuer med personer i och omkring projektet. NOMENKLATUR Text skriven med normal text beskriver fakta, faktiska händelser och aktiviteter. Text skriven i kursiv stil beskriver mina egna kommentarer, funderingar och slutsatser. GIT och projektet används båda som benämning på hela projektet, alltså det projekt som Sveriges golfklubbar beslutat att genomföra.

4 4 (20) Del 1: Inledning och bakgrund Uppdraget jag fått av Förbundsstyrelsen är att utvärdera golfens IT-projekt. Två av de viktigaste inledande frågorna att få svar på inför en utvärdering av ett projekt är: Varför genomförs projektet? Vem står bakom projektet? Varför? Från 1999 och fram till FM-beslutet 2002 har GolfSverige både utrett, tagit beslut om och skapat en gemensam IT-strategi som bl a innehåller visioner om den framtida utvecklingen av golfen i Sverige. För att klara detta strävar man efter ett enhetligt gemensamt IT-system för både administratörer och golfare. I förarbetet har man också konstaterat att GK96, rent tekniskt och användarmässigt, inte klarar att ge det IT-stöd man behöver i form av ett gemensamt IT-system. GK96 behövde ersättas med något nytt. Kommentar Så här långt kan man tycka att svaret på frågan är given, men beroende på vem man frågar och när man frågar så innehåller svaret blandade delar av två inriktningar som i meningar kan uttryckas som: - Den framtida förändringen och verksamhetsutvecklingen inom golfen i Sverige kräver bättre verktyg än vad vi har idag därför behöver vi ett nytt IT-system. eller - GK96 har levt ut sin roll både tekniskt och användarmässigt - därför behöver vi ett nytt IT-system. Båda beskrivningarna innehåller sin del av svaret på varför, men det är bara den första beskrivningen som kan stå ensamt för hela svaret. Utan att föregripa själva analysen vill jag ändå redan nu nämna att projektet har genom tiden och i projektets olika delar zick-zackat mellan den första beskrivningen (processinriktningen) och den senare (procedurinriktningen) som tydligast svar på frågan varför. Min uppfattning av vilket svar klubbarna i sitt FM-beslut hade för ögonen är det andra svaret, medan projektet i sitt inledningsskede hade det första. Det första svaret är också som jag ser det den enda rätta. Sedan har projektet inte alltid lyckats upprätthålla denna vision när det blåst snålt; när leveranser är försenade, när systemet inte fungerar; när funktioner har bortprioriterats, i relationen med klubbarna, i relationen med leverantören. När tidskriteriet varit det som tydligast styrt i projektet har visionen fått för lite plats som anledning och motivering till varför projektet överhuvudtaget genomförs. Så i detta ligger också förklaringen till att projektet inledningsvis hade mer i sig av process än procedur och att de som var klubbarnas kontaktpersoner först kallades förändringsledare och sedan IT-handledare.

5 5 (20) Vem? GolfSveriges yttersta beslutsorgan är Förbundsmötet som tar beslut om den övergripande strategin och övriga gemensamma frågor. Det är i ett sådant beslut som FM beslutade att ge FS i uppdrag att samordna och initiera det projekt som sedan fick namnet GIT. Bakom beslutet står landets golfklubbar och det är också de som genom projektstyrelsen och referensgrupperna sedan gemensamt utvecklat och styrt projektet. Inte FS eller SGF. När vi väl nu fått svar på frågorna ovan kan vi gå vidare med: Hur genomfördes projektet? Hur gick det? Del 2: Sammanfattning GIT är och har varit ett mycket stort och komplext projekt. Både i pengar (64Mkr), tid (2år), personella resurser (100-tal) och inte minst antalet intressenter ( tal). Projekt i denna storlek och omfattning löper aldrig friktionsfritt och det har heller inte GIT gjort. GIT är intressant ur många synvinklar. Projektet har ägts och drivits gemensamt av Sveriges golfklubbar som en demokratisk process där delaktighet varit en ledstjärna. Paradoxalt nog är det också här GIT haft sina största problem; Att förankra och få acceptans bland golfklubbarna i Sverige. GIT har haft tre kriterier för att styra och prioritera under utvecklingen: Tid, pengar och funktion. Denna prioritering har funnits samtidigt som demokrati och delaktighet varit i centrum vilket har inneburit att man i vissa fall, mest beroende på tidskriteriet, inte fullt ut klarat intentionen med delaktighet som en ledstjärna. GIT har underskattat jobbet med att driva en demokratisk process med stor delaktighet i en ideell organisation och samtidigt ha tiden som styrande kriterium. Trots det, eller tack vare att GIT fokuserat så hårt på tiden, har man ändå lyckats leverera ett system, om än inte helt i tid och inte till fullo med alla planerade funktioner, enligt huvudmålet: Att ersätta GK96 som golfklubbarnas administrativa system Denna analys har inte som avsikt att analysera detaljer och enskilda händelser i projektet. Ej heller systemets prestanda eller funktionalitet. Analysen omfattar helheten utifrån GITs tre huvuduppgifter: 1. Utveckla ett nytt IT-system som ersätter GK96 2. Bistå klubbarna att införa det nya systemet 3. Ta fram och genomföra handhavandeutbildning Innan jag ger mig in i djupare resonemang kring projektets genomförande vill jag kort och utan vidare kvalitativa aspekter ge min syn på hur GIT lyckats i de tre huvuduppgifterna: 1. Utveckla ett nytt IT-system som ersätter GK96

6 6 (20) Ja, systemet är på plats och används istället för GK96. En del återstår för att komma upp i den ursprungliga ambitionsnivån både vad gäller funktion och prestanda och en del klubbar kör fortfarande parallellt, men systemet är onekligen på plats. 2. Bistå klubbarna att införa det nya systemet Ja, projektets 16 IT-handledare har varit kontaktpersoner till vars ca 30 klubbar under införandet. IT-handledarna har bistått med planering, handledning, tekniska frågor och varit klubbarnas kontakt till projektets alla delar. Viktigt att nämna är att det har varit klubbarna själva som ansvarat för den egna installationen och konverteringen till det nya systemet. IT-handledarna, som inledningsvis kallades förändringsledare, har gjort ett gediget jobb och varit de som haft första kontakten med klubbarna både i motgång och i medgång. 3. Ta fram och genomföra handhavandeutbildning Ja, utbildningar i systemets olika delar har tagits fram och gjorts tillgängligt för klubbarna. Alla klubbar har erbjudits utbildning för 1-2 personer som i sin tur haft ansvaret för att utbilda resten av klubben. Klubbarna har också haft möjlighet att köpa till mer utbildning. Del 3: Analysen 1. Beslutsunderlag, förankringsprocess och kvalitativa aspekter på det förbundsmötesbeslut som ligger till grund för projektet. FM-beslut 2002 Inför FM 2002 har ett antal aktiviteter genomförts för att få fram beslutsunderlag: - FM 2001 beslut om IT-strategi Ekonomisk ram och finansiering av framtidens IT-system ; ett förslag till FM 2002 som bygger på den tidigare beslutade IT-strategin st seminarier har genomförts runt om i Sverige som beskrivit projektets upplägg, ekonomiska ram och finansiering. Alla klubbar och distrikt blev inbjudna till dessa seminarier. - Kundnyttoanalys för att få fram prioriterade önskade funktioner i systemet. FM 2002 beslutade att uppdra åt FS att upphandla och sätta igång utvecklingsarbetet av nytt IT-system genom punkterna: (återgivet från FM-protokollet) 1. att besluta om finansiell ram för utveckling av framtidens IT-system. Den finansiella ramen utgörs av en engångsavgift om 168 kronor inklusive moms per aktiv medlem att utdebiteras med 56 kr per år under åren 2003, 2004 och Den finansiella ramen skall täcka utvecklingskostnader för utveckling av grund- och klubbmoduler samt delar av utbildningskostnaderna. På FM 2002 beslutades om följande förtydligande till punkt 1: att tillstyrka utvecklingen av ett nytt IT-system inom en kostnadsram av 64 Mkr exkl moms samt att kostnadsramen ej får överskridas. Ramen skall täcka utvecklingskostnader för grund- och klubbmodul samt framtagning av

7 7 (20) utbildningsmaterial och genomförande av grundutbildning exkl res- och logikostnader; att finansieringen skall vara solidarisk och baseras på antalet aktiva medlemmar per den 1 september för åren 2002, 2003 och För de klubbar, som så önskar, skall alternativa finansieringslösningar erbjudas; att IT-styrgruppen ej skall känna sig slaviskt bunden till IT-strategin. 2. att uppdra åt FS att avsätta medlen till ett särskilt IT-konto där alla kostnader och intäkter redovisas öppet, med en återbetalningsskyldighet till klubbarna vid eventuellt överskott efter utvecklingstidens slut, 3. att uppdra till FS att tillsätta en IT-styrgrupp med representanter från bl a klubbar och distrikt som har till uppgift att följa och rapportera utvecklingen av systemet, samt styra användandet av medlen på IT-kontot, 4. att uppdra till FS att igångsätta utvecklingsarbetet direkt efter FM 2002 med tidplan att alla klubbar skall vara med i grundsystemet senast och att alla nuvarande grundsystem, (GK96, On Course, On Link och golfterminalen) utgår , 5. att det är obligatoriskt för klubbarna att nyttja grundmodulen samt solidariskt dela på kostnaderna avseende framtida drift och förvaltning för densamma, 6. att det är frivilligt för klubbarna att nyttja hela eller delar av klubbmodulerna avseende drift och förvaltning. Kommentarer till punkterna: Punkt 1. Beslutades att den finansiella ramen skulle täcka delar av utbildningskostnaderna. Ur bilagan - Ekonomisk ram och finansiering av framtidens IT-system förtydligas detta genom att utbildningen delas upp i en procedur- och en processutbildning. Procedurutbildningen avser kurser i handhavande av datorer och funktioner i programmen. Processutbildningen fokuserar på förändringsarbete i den enskilda klubben, Utbildningarna subventioneras för en person per klubb och utbildning till en totalsumma av 2 miljoner kr. I projektet kom procedurutbildningarna att prioriteras och någon processutbildning kom aldrig till stånd inom projektets ramar. Punkt 6. Att i ett övergripande FM-beslut där man dels 1) tar beslut om en totalram på 64 miljoner kr, 2) tar beslut om att solidariskt dela kostnaden 3) tar beslut om att IT-styrgruppen ej skall känna sig slaviskt bunden till IT-strategin, också samtidigt tar ett systemtekniskt beslut om både en struktur i form av grund- och klubbmoduler och vad dessa moduler skall innehålla (finns beskrivet i IT-strategin) för att klubbarna skall kunna påverka sina kostnader, redan innan utvecklingsarbetet startat är inte bra. Det blir tydligt senare när utvecklingen av systemet pågår och det visar sig vara svårt att hålla kvar den ursprungliga fördelningen av funktioner i grund- och klubbmodul. Modellen med referensgrupper som successivt utvecklar och prioriterar tvingar helt enkelt fram en vidare tolkning av begreppet grundmodul som också GIT-styrelsen beslutar om. Om man hade velat ge klubbarna möjligheten att betala olika mycket hade det varit bättre att beskriva detta på en mer abstrakt nivå utan att förklara hur det skall gå till. Modellen med grund- och tilläggsmoduler kommer från en annan generation av IT-system, där det lokala klubborienterade systemet GK96 kunde byggas, och dessutom användes på det sättet. Med den typ av gemensamt system (för såväl klubbarna som deras medlemmar) som GIT innebär

8 8 (20) går det helt enkelt inte att resonera på samma sätt. GIT-styrelsen har anfört i diskussionen rörande detta att t ex en klubb med många distansmedlemmar då skulle kunna välja bort tidboknings - och tävlingsmoduler eftersom den klubben inte har så hög aktivitet på egen bana. Samtidigt är det ju just denna klubbs medlemmar som kanske har störst nytta av att deras medlemmar kan boka starttider och tävlingar på andra banor via GIT s Internetfunktioner. Om deras hemmaklubb då skulle slippa att betala för något som just deras medlemmar har kanske störst nytta av blir konstruktionen mindre begriplig. GIT-styrelsen har därför valt att se hela GIT i sin nuvarande form som en sorts grundmodul, då allt är så integrerat. Sedan kan t ex terminaler, On Tag och andra lösningar vara frivilliga tillägg för den enskilda klubben. Slutsats vad gäller underlaget till FMs beslut 2002 Det är bra (och så klart nödvändigt) att ta med utbildningskostnaderna i den finansiella ramen. Budgeten för utbildningsinsatserna är trots det inte tillräckligt utredda i underlaget. I underlaget saknas en utredning kring de verkliga utbildnings-/omställningskostnaderna för klubbarna, speciellt vad gäller hur det nya IT-systemet påverkar klubbens nuvarande rutiner och administration. Tidbokning via Internet t ex, som i kundnyttoanalysen prioriterades av både medlem, klubb och klubbpartner innebär en stor omställning för många klubbar jämfört med hur de hanterar bokning idag. Utredningen och förslaget fokuserar mycket kring nytt IT-system som skall ersätta GK-96 och det är också generellt så som FM-beslutet uppfattas bland klubbarna. För lite resurser har lagts på att belysa vad det nya IT-systemet egentligen innebär för klubbarna förutom på funktionsnivå. Även om det inte var tänkt att dessa kostnader skulle rymmas inom projektets budgetram hade det varit bra att förtydliga det arbete och de resurser som skulle krävas ute hos klubbarna. Här finns också ett av de problem som senare blir mycket tydligt i projektet; I projektgruppen fokuseras mycket på förändringsarbete och hur klubbarna genom förändringsledarna skall fås att utveckla sin verksamhet bl a med hjälp av det nya IT-systemet. Klubbarna däremot är inte alls lika intresserade av att få hjälp med sin verksamhetsutveckling utan vill först och främst ha ett nytt system som ersätter GK96. Det är också så som det framställs i beslutsunderlaget inför FM Ingen av de sex punkterna innehåller några ord som verksamhetsutveckling, förändringsprocess, eller annat som kopplar beslutet till visionen om att ett nytt IT-system hjälper golfen att vidareutvecklas. I stället handlar punkterna krasst om att köpa nytt IT-system för en viss summa pengar och hur kostnaderna skall fördelas. Jag saknar åtminstone en punkt som tydligt kopplar beslutet till visionen i ITstrategin och i underlaget om nytt IT-system. Jag återkommer till vad detta betyder för projektet senare i rapporten. Förutom ovannämnda resonemang så har gruppen bakom förslaget gjort ett bra jobb och genom de kanaler som finns i organisationen tydligt kommunicerat projektet och vad det innebär inför FM Beslutet är taget av klubbarnas representanter och kostnaderna skall delas solidariskt.

9 9 (20) 2. Projektets upplägg, planering och genomförande med avseende på intern bemanning, relationer med leverantörer och relationer med golfklubbarna Projektorganisation Som ägare till projektet bildas ett nytt bolag: SGF Golfsystem AB. Styrelsen utses och består av representanter från landets golfklubbar samt Generalsekreteraren. Till projektets styrgrupp utses bolagets styrelse. VD rekryteras och får samtidigt rollen som huvudprojektledare. En CCB-grupp (Change Control Board) bildas som har till uppgift att hantera de frågor som projektledare inte kan eller får ta beslut i. I gruppen ingår även representanter från leverantörens ledning. 15 st geografiskt fördelade referensgrupper bildas. Grupperna består av förtroendevalda och anställda från klubbar inom Sveriges alla golfdistrikt. En central referensgrupp med huvudansvar för referensgruppernas arbete bildas. I den centrala referensgruppen finns bl a också representanter från GAF och PGA med. Kommentar: Tillsättningen av grupperna har skett i demokratisk ordning och i enlighet med FMs beslut för att få insyn i projektet. Representanter från klubbar och distrikt finns med så att utvecklingen av systemet kan styras, följas och spridas till resten av organisationen. Deltagarna i referensgrupperna bestod till största delen av förtroendevalda. Slutsats projektorganisation: Tillsättningen av referensgrupperna skedde innan det stod helt klart vad referensgruppernas uppdrag var och hur mycket var och en skulle behöva lägga ner i arbetet med kravställning och leveranstester. Kriterierna för tillsättningen av personerna i referensgrupperna verkar bygga mer på demokrati än på vad varje enskild person kan tillföra. Med tanke på att en stor del av arbetet i referensgrupperna kom att handla om parametersättning, testning av funktioner och rent administrativt handhavande av systemet hade det varit bra om fler administratörer/ användare hade varit med. Definitionsfas, Projektplan och genomförande Överenskommelse träffades med WM-data om att starta Definitionsfasen som hade till uppgift att: (Hämtat från projektdirektivet till definitionsfasen) Effektmål definitionsfas: - Projektet skall utveckla ett system som kan ersätta GK96 på en modern teknisk plattform. En effekt som detta syftar till är att för framtiden behålla en gemensam systembas för landets klubbar och distrikt för gemensam verksamhets- och affärsutveckling. - Systemet skall jämfört med GK96 nå fler intressenter, inte minst medlemmar/spelare/ideella ledare, men samtidigt fortsatt vara det primära systemet för den enskilda klubben. En viktig tanke är att man skall kunna nå och arbeta i systemet från vilken arbetsplats man än befinner sig på. Projektmål definitionsfas: - ta fram en projektplan för hur det nya systemet skall kunna realiseras

10 10 (20) - förankra denna med och via referensgrupperna. - projektet skall också förhandla fram ett avtalsförslag med en huvudleverantör för att genomföra realiseringsfasen. Kommentar: Projektdirektivet tillsammans med projektplanen är ett projekts viktigaste styrdokument som tydligt skall beskriva varför ett projekt överhuvudtaget existerar. Med dessa mål som utgångspunkt definieras så nya effektmål, huvudmål, projektmål och övriga mål som sedan beskrivs i projektplanen. Se mer om mål och måluppfyllelse i avsnitt 3: Projektets förmåga att nå uppsatta mål samt projektets förmåga att hantera avvikelser under projekttiden. Projektet planeras så att referensgrupperna bildar remissinstans för att ta fram krav, användningsfall, processer och funktioner som skall ligga till grund för projektplan och avtal med leverantör som skall utveckla och leverera systemet. En kravledare med uppdrag att sammanställa referensgruppernas arbete utses. Projektet startar under sommaren 2002 och skall leverera underlag till nästa fas (Realisationsfasen) i september. Utifrån referensgruppernas arbete formuleras projektplanen med effektmål, huvudmål, projektmål, produktmål och övriga mål. Huvudmål enligt projektplan Huvudmålet formuleras i projektplanen som: Huvudmålet för projektet är att under 2004 ersätta Grundmodulen GK96 (ver 1.85) som huvudsystem för administration och idrottsverksamhet på landets klubbar. Vidare ur projektplanen: För att lyckas med detta måste projektet utveckla ett nytt system baserat på de användningsfall som vi identifierat med prioritet Måste och Bra med nuvarande Grundmodulen GK96 (ver 1.85) som en nedre nivå för funktionaliteten. Projektet måste också hantera införandeprocessen, alltså sådant som förändringsledning, utbildning, utrullning m.m. och driftsättningen på sådant sätt att systemet verkligen kommer i användning på landets klubbar. Detta innebär att metoder och verktyg tas fram i syfte att hantera implementeringen av det nya systemet på klubbarna. Slutsats projektplanen i stort: Huvudmålet för projektet är precist och tydligt formulerat. För projektets fortsatta arbete skall det således inte finnas någon tvekan om vad projektet skall göra. Utveckla, förankra och realisera ett nytt IT-system som skall ersätta GK96. Detta är också helt i linje med vad FM 2002 beslutade. Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ganska precist vad som skall göras. I definitionsfasen har referensgrupperna varit med och prioriterat ca 50 användningsfall i form av Måste och Bra. Dessa användningsfall ger projektet klara och tydliga direktiv inför utvecklingen av systemet.

11 11 (20) Projektplanen är väl förankrad genom referensgruppernas delaktighet och arbete. Utveckling, leverans och tidsplan Kommentar Här startar också referensgruppernas verkliga arbete med att varje månad leveranstesta, kravställa och återkoppla till WM-data. Utvecklingsmodellen man väljer bygger på att successivt var 14:e dag leverera körbara system som grupperna kan testa. Denna modell kräver en mycket tät kommunikation och snabb återkoppling mellan beställare och leverantör och en stor förståelse för varandras verksamheter. Fokus hamnar på leverans i tid snarare än felfria system vilket också innebär att många fel och brister finns i leveranserna. Med tät återkoppling och bra relationer får man en snabb, flexibel och pågående utveckling av ett system som hela tiden kodas, testas, felrättas, kodas, testas, felrättas osv. Som jag nämnde ovan så ställer det stora krav på inblandade parter att verkligen försöka förstå varandras verksamheter. Speciellt när allt inte går som på räls. Modellen kräver att referensgrupperna inser sin roll som företrädare för golfklubbarna och att de har mandat att ta beslut om utvecklingen av systemet för klubbarnas räkning. Modellen kräver också att leverantören förstår hur referensgrupperna fungerar, är sammansatta och den tidspress som grupperna skall jobba i. På det hela taget så måste alla inblandade från programmerare hos leverantören till slutanvändare i klubben förstå både sin egen och den andres roll i projektet. Slutsats utveckling, leverans och tidsplan Tidsplanen för leverans, test och kravställning var mycket snäv med tanke på arbetet som skulle göras i alla referensgrupperna. Prioritet var på att hålla tid och budget vilket innebar att grupperna ofta hade mindre än två dygn på sig att testa och återkoppla en leverans. När så nästa delleverans kom, kom samtidigt den förra leveransen med rättningar som också skulle testas. De första förseningarna i leveranserna kommer ganska tidigt 2003 vilket tas upp i både projektledning, styrgrupp och styrelse. Jag har i mitt underlag inte någonstans hittat något som tyder på att någon försökt mörka eller undanhålla information för styrelse och ledning. Tvärtom, projektet är väl dokumenterat och har varit väl öppet för insyn. Avvikelserna i leveranserna hanteras på så sätt att tiden styr. Ambitionsnivån förändras i form av att vissa funktioner som haft klassningen Måste sänks till Bra. Vissa funktioner skjuts upp till senare leveranser för att tiden ändå skall kunna hållas. Trots detta så hinner inte projektet med att leverera, testa, kravställa, felrätta och testa igen enligt den tidsplan som finns i projektet. Referensgrupperna ute i landet hinner helt enkelt inte med sitt arbete och var nog heller inte beredda på den stora insats som krävdes. Den centrala referensgruppen med ansvarig kravledare kom att få ta stora delar av de verkliga testerna, sammanställningarna och kravställningarna. Avståndet mellan referensgrupperna och leverantörens utvecklare upplever jag som väldigt lång. Många missförstånd uppstår på vägen i kommunikationen om hur golfen fungerar rent administrativt. Dessa missförstånd borde ha kunnat undvikits om WM-data bättre tagit fasta

12 12 (20) på den överenskommelse man hade om att WM-data skulle tillvarata möjligheterna att utnyttja och anlita personer och bolag som besitter kunskaper och erfarenheter från administrativ verksamhet inom golfsporten i Sverige. Referensgruppernas arbete kom också i många fall att handla om små, små detaljer i systemet. Var ett visst fält finns, utseende på knappar, textformuleringar osv. Min känsla är att det i och mellan referensgrupperna saknades en verklig gemensam målbild av vad deras uppgift var och vad de skulle koncentrera sig på. Anledningen till att leverantören inte lyckades leverera tekniskt fungerande system enligt tidplan har jag inte riktigt lyckats få fram i analysen. Jag har inte haft insyn i deras interna utvecklingsprocess och det går också utanför denna analys gränser. Här får det räcka med att konstatera faktum; det uppstod många förseningar i projektet pga att man från leverantörens sida inte lyckades leverera tekniskt fungerande lösningar. Förutom att man inom referensgrupperna och i projektledningen prioriterar om funktioner från Måste till Bra och i vissa fall helt prioriterar bort funktioner tas också vissa beslut i CCB. När projektledarna inte kan eller får ta beslut hänförs detta till CCB. CCB finner jag har fungerat som en bra instans för att hantera avvikelser i projektet som inte kunnat lösas i andra grupper. Även om man även här emellanåt haft en ansträngd relation till leverantören så har man från båda sidor hela tiden haft ambitionen att lösa uppkomna problem med ett huvudmål i sikte: Att ersätta GK96 med ett nytt IT-system. I februari 2004 tar styrelsen beslut om en ny projektorganisation och nya arbetsformer för att komma tillrätta med den alltmer pressade tidsplanen. Åtgärden är nödvändig för att få ett ännu effektivare utvecklingsarbete och ännu kortare ledtider. Man har tätare kontakter och har också kommit överens om en ny leveransplan med leverantören. Införande hos klubbarna Förändringsledarna / IT-Handledarna / lokala Ambassadörer I november 2002 rekryteras 16 förändringsledare. Förändringsledarnas uppdrag är som det beskrivits från början att vara klubbarnas kontaktpersoner genom hela projektet och de skall hjälpa och stödja klubbarna i utbildning av och införande av systemet. Ansvaret för klubbarna delas upp så att varje förändringsledare får ca 30 klubbar att ta hand om. Utdrag från projektplanen: IT-handledare och ambassadörer, införandet på klubbarna Från definitionsfasen har vi ärvt följande distinktion när det gäller ansvaret för införandet av det nya verksamhetssystemet på klubbarna: Distinktion: Projektet skall underlätta och möjliggöra införandet på klubbarna. Men själva införandet är klubbarnas ansvar!

13 13 (20) För att göra detta har vi valt ett koncept där en processledare coachar 16 IT-handledare att i sin tur coacha 2 ambassadörer per klubb (ca 900 personer) att leda införandet på klubben. Dessa i sin tur skall få igång klubbens anställda och förtroendevalda/idella ledare samt sköta information mm till klubbens blivande användare av den funktionalitet som släpps via golf.se. På VD:s uppdrag arbetar Troed Troedson som processledare och coach för de 16 IT-handledarna, som från februari 2003 har börjat arbeta. Dessa arbetar alla direkt på VD:s uppdrag. Deras mål är att få klubbarna att välkomna det nya systemet när det kommer. De skall också vara klubbarnas kontaktperson mot projektet under hela införandetiden, samt kanalisera information och frågor i bägge riktningarna mellan GK och projektet, t ex avseende EU-bidrag, golfkort, arkitekturval, kommunikation, utbildning mm. Rollbeskrivning för IT-handledarna och Ambassadörerna i korthet lyder: - IT-handledarna skall bistå klubbarnas nyckelpersoner (ambassadörer) i alla avseenden som krävs för att säkra att införandet skapar bästa möjliga förutsättningar för klubbens verksamhet och utveckling. Ambassadörerna skall ta helhetsansvar för klubbens arbete med att införa det nya systemet och skall därvid vara klubbledningens garant för att arbetet sker på ett sätt som skapar största möjliga verksamhetsnytta. Kommentar förändringsledare / IT-handledare / Ambassadörer: I ett uppstartsmöte i Laholm samlas alla förändringsledare under två dagar för att gå igenom projektet och vilken uppgift de har. Här läggs mycket vikt på förändringsprocess, affärsverksamhet, volym och kvalitetshöjning. Mycket diskussioner kring hur man på bästa sätt kan förbereda klubbarna och medlemmarna på det nya IT-systemet och hur det kommer att påverka klubbarna på andra sätt än bara rent handhavande av ett nytt system. Gruppen med förändringsledare sökte ett gemensamt förhållningssätt och attityd så att deras insatser på klubbarna skulle vara lika över hela Sverige. Förändringsledarna skulle i sin tur utbilda Ambassadörer på klubbarna som skulle vara den lokala klubbens ankare och drivkraft i projektet. Efter att antal träffar med förändringsledarna och efter att de varit i kontakt med sina första klubbar kommer också de första reaktionerna; En del klubbar ställde sig mycket frågande till frågor som förändringsprocess och affärsutveckling. Det man efterfrågade var i de flesta fall av rent teknisk karaktär. Hur kopplar vi upp oss? När får vi systemet? Kommer vi att kunna fakturera i systemet? Kan vi använda våra gamla datorer? Frågor som är helt relevanta och viktiga, men som förändringsledarna i många fall inte var rätt personer att svara på. Reaktionen från projektets styrelse var att rollen förändringsledare byts ut mot IThandledare. Problemet nu var att de personer som rekryterats fick en helt annan uppgift än vad som förespeglats dem. Många av IT-handledarna blev frustrerade över bytet men de

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE

Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE Innehållsförteckning Bilaga 1 IT-beslut på Förbundsmötet 2000 och 2001 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Omvärlden Kundnyttoanalysen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 samt uppföljning av etapp 1 Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Ansvarig nämnd/styrelse 2 5. Genomförd granskning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Slutrapport för Rikspolisstyrelsen

Slutrapport för Rikspolisstyrelsen Siebel Project Review Slutrapport för Rikspolisstyrelsen Referensnummer Version: 2013-04-29 Slutrapport Författare: Simon Mills Gustaf Söderlund John Gareth Roberts Peter Pohl 2013-04-29 1(36) Innehållsförteckning

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING MER PROBLEMATISKT ÄN MAN KAN TRO

AGIL KRAVHANTERING MER PROBLEMATISKT ÄN MAN KAN TRO Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats Handledare: Kai Wistrand Examinator: Isabella Scandurra HT-14, 9/1-2015 2015 AGIL KRAVHANTERING MER PROBLEMATISKT ÄN MAN KAN TRO HENRIK WALLDÉN

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer