Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl :50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, enligt närvaroförteckning, sid 2-3. Övriga deltagare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Lizzy Gullo och Göran Aronsson Kanslienheten, , kl. 13:15. Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt Jernhall Lizzy Gullo Göran Aronsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Närvaroförteckning kommunfullmäktige (21) Ordinarie Ersättare 1 Bengt-Åke Rehn (S) 2 Peter Helander (C) 3 Gunillahelen Olsson (S) Johan Jansson 4 Malin Höglund (M) 5 Christina Bröms (C) 6 Ingvar Nilima (MOP) 7 Thomas Näslund (S) Folke Thelin 8 Anna Hed (C) 9 Gunnel Söderberg (M) 10 Marie Ehlin (S) Magnus Drotz 11 Bengt Jernhall (C) 12 Bernt Persson (S) 13 Lena Heed-Sandlund (MOP) 14 Åke Knutz (C) 15 Birgitta Sacrédeus (KD) 16 Hans-Göran Åhgren (M) 17 Anna-Carin Rydstedt (S) 18 David Örnberg (V) 19 Jaakko Mattila (C) Billy Ferm 20 Mats-Gunnar Eriksson (FP) 21 Lennart Sohlberg (S) 22 Jörgen Lindén (SD) 23 Nils Carlsson (C) 24 Bigitta Sohlberg (S) 25 Christiane Djäken (M) 26 Gösta Frost (S) 27 Torbjörn Roos (MOP) Björn Hammarskjöld 28 Marianne Browne-Sarén (C) 29 Lizzy Gullo (S) 30 Terje Andersson (C) 31 Per Ericson (M) 32 Gunnar Nilsson (S) 33 Torsten Kjellgren (C) Johan Hed 34 Göran Aronson (KD) 35 Eva Johansson (S) 36 Sven-Anders Söderberg (M) 37 Marita Jacquzelius (MOP) Maria Frelin 38 Kisti Mats (V) 39 Sune Olsson (C) 40 Åsa Berg (MP) 41 Lovisa Hansson (MP) Ingen ersättare

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KF Innehållsförteckning Närvaroförteckning... 2 Allmänhetens frågestund... 4 Kommunalrådet har ordet... 5 Revidering av kommunplan Skattesats Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Borgensåtagande för Moravatten AB Allmänna lokala ordningsföreskrifter avseende förtäring av alkohol Avsägelse från Torsten Nilsson (S) Avsägelse från Thomas Näslund (S) Avsägelse från Torbjörn Roos (MOP) Återtagande av medborgarförslag om hel- och delägda bolag och sponsorbidrag Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Delgivningar... 21

4 Kommunfullmäktige 114/ Sammanträdesdatum Sida 4 Allmänhetens frågestund Ärendet utgår då inga frågor är inlämnade.

5 Kommunfullmäktige 115/ Sammanträdesdatum Sida 5 Kommunalrådet har ordet Kommunalråd Bengt-Åke Rehn berättar om förutsättningar för kommande år samt ger kort information om ärenden som bereds till kommande kommunfullmäktigesammanträden.

6 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KF 2013/1 031 Revidering av kommunplan 2014 Beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2014 i enlighet med upprättat förslag. 2. Öka nämndernas ramar 2014 för kompensation avseende lönerevision Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 17,3 Mkr. 3. Öka för- och grundskolenämndens ram med 2 Mkr som en förstärkning under arbetet med effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 4. Öka gymnasienämndens ram med 3,5 Mkr som en förlängning av tidigare strukturmedel om 1 Mkr och 2,5 Mkr som en förstärkning i arbetet med utveckling och effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 5. Öka socialnämndens ram med 4,2 Mkr, varav 3,1 Mkr på grund av ökade kostnader 2014 för kostleveranser från gemensamma nämnden för kostsamverkan samt 1,1 Mkr på grund av ökat behov av daglig verksamhet LSS med anledning av JAG- kooperativets nedläggning. 6. Öka kommunstyrelsens ram med 3,2 Mkr på grund av 1,4 Mkr i avvecklingskostnader, 1,4 Mkr ökade kostnader för kollektivtrafik och 0,4 Mkr för kostverksamhets hyreskostnader. Varav kostnader för avveckling tas ur strukturreserven. 7. Öka Mora Brandkårs ram med 450 Tkr för kapitalkostnader på grund av beslut om investering i ny basbrandbil. 8. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att samla arbetet avseende åtgärdsplanen, det vill säga månatlig uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner, inarbeta och följa upp besparingar relaterat till beslut samt föreslå och analysera områden som kan bidra till en anpassad modell för resursfördelning. Kommunledningskontoret skall också utifrån gymnasie- och för- och grundskoleverksamhetens framtida behov i samverkan med respektive förvaltning se över och komma med förslag till förändringar i nuvarande organisering av verksamheten. 9. Kommunfullmäktige antar revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: - Timtaxan ska vara 900 kronor. - Taxan träder i kraft 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige antar revidering av taxor inom livsmedelsområdet: - Ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska vara 1040 kr. - Ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 900 kr. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan. Höjningen görs med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.

7 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KF 2013/ Kommunfullmäktige antar reviderad av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen ( ) med följande ändringar: - Timtaxan ska vara 900 kr. - Ändra texten i 1 så att sista meningen lyder Taxan är meddelad med stöd av 43 strålskyddslagen (1988:220), 16 a strålskyddsförordningen (1988:293) och 19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Deltar ej i beslutet David Örnberg (V), Kisti Matz (V), Ingvar Nilima (MOP), Lena Hed-Sandlund (MOP), Maria Frelin (MOP) och Björn Hammarskjöld (MOP) deltar inte i punkt 1 i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2014 vid sammanträdet den 24 juni Sedan dess har förutsättningarna ändrats. Bland annat har prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag skrivits ned med cirka 5 Mkr och budgetramarna har förändrats vilket inneburit ett behov av att revidera kommunplanen Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2014 i juni innebar ingen generell uppräkning av de ekonomiska ramarna utan utrymme för kommande lönerevisioner var beräknad i planeringsreserven. Avslutad lönerevision innebär att överföring från planeringsreserven till respektive nämnder avseende löner kan genomföras. I samband med delårsrapport 2013 och med anledning av nämndernas redovisade underskott gavs uppdraget att rapportera förslag till beslut om hantering av underskott i samband med revidering av Kommunplan Nämnderna för för- och grundskola, gymnasiet, sociala och tekniska har varit berörda i beredningen inför revidering av kommunplanen. Utifrån nämndernas pågående och planerade åtgärder finns grunder för effektiviseringar och besparingar som möjliggör effekter under Som komplement till pågående åtgärder föreslås ramförstärkningar för att hantera kostnader som för närvarande inte direkt kan påverkas. Ramförstärkningarna föreslås genom överföring från budgetreserven. Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar i budget För- och grundskolenämndens ram höjs med strukturmedel Gymnasienämndens ram höjs med strukturmedel Socialnämndens ram höjs med Kommunstyrelsens ram höjs med (varav strukturmedel 1,4 Mkr) Mora Brandkår 2,0 Mkr 3,5 Mkr 4,2 Mkr 3,2 Mkr 0,4 Mkr

8 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KF 2013/1 031 I det fortsatta arbetet med anledning av nämndernas prognostiserade underskott 2013 och för att komma i balans 2014 är det av ytterst vikt att arbeta vidare med uppföljning och analys. Därför bör föreslagna budgetförändringar i Kommunplan 2014 ses som en åtgärd i en större åtgärdsplan. Kommunledningskontoret förslår därför att i samband med den månatliga uppföljningen särskilt följa upp planerade och vidtagna åtgärder samt dess effekter för de respektive nämnder för- och grundskola, gymnasiet, sociala och tekniska. Pågående lokalöversyn bör ses som en åtgärd i arbetet med effektiviseringar och därför bör det uppdras att så snart som möjligt redovisa en plan för prioriteringar avseende lokalåtgärder. Genomföra en översyn och analys av kostnader och förutsättningar för resursfördelning av ett antal avgränsande områden exempelvis verksamhet i anslutning till fristående verksamheter. En ny taxa inom miljöbalkens område behöver antas. Bland annat på grund av att SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har reviderat sitt underlag för taxa inom miljöbalkens område. Det har även skett förändringar i lagstiftningen, miljönämnden har fått ökade kostnader samt att miljönämnden ser ett behov av att förenkla erfarenhetsbedömningen. I livsmedelslagstiftningen anges det att kommuner är skyldiga att ta ut en avgift för offentlig kontroll samt registrering och prövning av livsmedelsverksamheter. Det innebär att kommunens kostnader för offentlig kontroll av livsmedel ska täckas av avgifter och inte finansieras av skattemedel. Idag har miljönämnden en timtaxa på 820 kr, denna taxa speglar inte de faktiska kostnaderna som nämnden har. Det leder till att skattemedel måste skjutas till för att täcka nämndens kostnader för livsmedelskontroll. Den nya timtaxan föreslås vara 1040 kr per timme för planerad kontroll och godkännande samt 900 kr per timme för registrering och extra offentlig kontroll. Timtaxan är framräknad genom att räkna samman de verkliga kostnaderna miljönämnden har för en handläggare. I beräkningarna ingår bland annat kostnader för personal, administration, lokaler, It, utrustning, litteratur, nämnd och utbildning. Dessa kostnader ska sedan fördelas på de timmar nämnden lägger ner på kontroll. Anledningen till att det är olika timtaxa för planerad kontroll/godkännande och registreringar/offentlig kontroll beror på att det är olika tid som får räknas in. I den planerade kontrollen/godkännande får till exempel tiden för resor inte räknas med, därför blir timtaxan högre. För att täcka de kostnader miljönämnden har för offentlig kontroll av livsmedel måste timtaxan höjas. Den nya timtaxan föreslås därför vara 1040 kr per timme för planerad kontroll och godkännande samt 900 kr per timme för registrering och extra offentlig kontroll. Sedan den nu gällande taxan antogs i kommunfullmäktige 2012 har Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier ersatts av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Även beloppet på timtaxan behöver ändras på grund av ökade kostnader. Underlag Tjänsteskrivelse, revidering av kommunplan 2014, daterad Förslag till reviderad kommunplan, sid 12, och 22. Mora Orsa Miljönämnds beslut

9 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KF 2013/1 031 Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2014 i enlighet med upprättat förslag. 2. Öka nämndernas ramar 2014 för kompensation avseende lönerevision Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 17,3 Mkr. 3. Öka för- och grundskolenämndens ram med 2 Mkr som en förstärkning under arbetet med effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 4. Öka gymnasienämndens ram med 3,5 Mkr som en förlängning av tidigare strukturmedel om 1 Mkr och 2,5 Mkr som en förstärkning i arbetet med utveckling och effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 5. Öka socialnämndens ram med 4,2 Mkr, varav 3,1 Mkr på grund av ökade kostnader 2014 för kostleveranser från gemensamma nämnden för kostsamverkan samt 1,1 Mkr på grund av ökat behov av daglig verksamhet LSS med anledning av JAG- kooperativets nedläggning. 6. Öka kommunstyrelsens ram med 3,2 Mkr på grund av 1,4 Mkr i avvecklingskostnader, 1,4 Mkr ökade kostnader kollektivtrafik och 0,4 Mkr på hyreskostnader för kostverksamhet. Varav kostnader för avveckling tas ur strukturreserven. 7. Öka Mora Brandkårs ram med 450 Tkr för kapitalkostnader på grund av beslut om investering i ny Basbrandbil. 8. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att samla arbetet avseende åtgärdsplanen, det vill säga månatlig uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner, inarbeta och följa upp besparingar relaterat till beslut samt föreslå och analysera områden som kan bidra till en anpassad modell för resursfördelning. Kommunledningskontoret skall också utifrån gymnasie- och för- och grundskoleverksamhetens framtida behov i samverkan med respektive förvaltning se över och komma med förslag till förändringar i nuvarande organisering av verksamheten. 9. Kommunfullmäktige antar revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: - Timtaxan ska vara 900 kronor. - Taxan träder i kraft 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige antar revidering av taxor inom livsmedelsområdet: - Ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska vara 1040 kr. - Ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 900 kr. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan. Höjningen görs med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.

10 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KF 2013/ Kommunfullmäktige antar reviderad av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen ( ) med följande ändringar: - Timtaxan ska vara 900 kr. - Ändra texten i 1 så att sista meningen lyder Taxan är meddelad med stöd av 43 strålskyddslagen (1988:220), 16 a strålskyddsförordningen (1988:293) och 19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S), Bernt Persson (S), Anna Hed (C), Åke Knutz (C), Lennart Sohlberg (S) och Birgitta Sacrédeus (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ingvar Nilima (MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Ekonomienheten, miljönämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden, brandkåren, kommunstyrelsen

11 Kommunfullmäktige 117/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KF 2013/1 031 Skattesats 2014 Beslut Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,81 kronor. Sammanfattning av ärendet Kommunplan 2014 med utblick för Mora kommun bygger på en oförändrad skattesats. I den strategiska planen för perioden anges att det är viktigt att dels sträva efter en kommunalskatt som inte överstiger genomsnittet för andra jämförbara kommuner, dels förmå genomföra satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten i kommunen. I nuvarande läge bedöms satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten vara överordnat och på sikt kunna leda till en mer genomsnittlig skattesats mot jämförbara kommuner. Övertagandet av hemsjukvården under 2013 innebar en skatteväxling mellan landsting och kommuner om 23 öre och därmed är nuvarande skattesats 22, 81 kronor. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,81 kronor. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Ekonomienheten

12 Kommunfullmäktige 118/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KF 2013/387 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 2. Avsätta 58,6 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv. Sammanfattning av ärendet Från och med 1 januari 2013 ger kommunallagen möjligheter att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivilligt att tillämpa. De kommuner och landsting som avser att avsätta medel måste fatta beslut om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Vid införandet finns även en möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret Om kommunen vill reservera medel upparbetade under perioden 2010 till 2012 ska en ingåendebalans beräknas och beslutas av kommunfullmäktige under räkenskapsåret Ingående balans för Mora kommuns ackumulerade reservering har beräknas till 58,6 Mkr. Ett förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv för Mora Kommun har tagits fram och belopp för avsättning utifrån föreslagna riktlinjer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad PM God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, daterad Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 1. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 2. Avsätta 58,6 Mkr till kommunens resultatutjämningsreserv. Ansvarig att genomföra beslutet Ekonomienheten Beslutet delges Ekonomienheten

13 Kommunfullmäktige 119/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KF 2013/ Borgensåtagande för Moravatten AB Beslut Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Sammanfattning av ärendet Moravatten AB:s styrelse har beslutat att hos ägaren Mora kommun anhålla om kommunal borgen för nytt lån om 50 miljoner kronor. Anledningen till upptagande av nytt lån är köp av återvinningscentralen från Mora kommun, byggnation av en lågreservoar i Mora Noret samt behov av en likviditetsförsäkring om 10 miljoner kronor. Totalt anger Moravatten AB ett lånebehov om cirka 50 miljoner kronor. Mora kommun tar ut en årlig avgift för kommunala bolag. För närvarande uppgår avgiften till 0,3 % på utnyttjat borgensbelopp. Nivån på avgiften bedöms årligen och revideras vid behov. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Moravatten AB:s protokoll, daterat Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ansvarig att genomföra beslutet Ekonomienheten Beslutet delges Ekonomienheten

14 Kommunfullmäktige 120/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KF 2013/ Allmänna lokala ordningsföreskrifter avseende förtäring av alkohol Beslut Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun, 13 till följande lydelse: Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III får inte förtäras inom de delar av centrala Mora samt Norets köpcentrumområde som markerats på till dessa ordningsföreskrifter hörande karta. Sammanfattning av ärendet I Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun regleras bland annat inom vilka områden alkohol inte får förtäras annat än i samband med tillåten servering därav. I gällande föreskrifter framgår i 13 att: Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III, får inte förtäras på Kyrkogatan (delen Hamngatan till Fridhemsgatan), på Fridhemsplan eller på Moragatan inklusive busstationen samt kvarteren liggande mellan Kyrkogatan och Moragatan annat än i samband med tillåten servering därav. Polismyndigheten föreslår i skrivelse, daterad , att förbudet utvidgas till att gälla för centrala Mora inklusive kajområdet, ishallen, idrottsplatsen vid Prästholmen, Moraparken samt Kristineberg/ järnvägsstationen/ S:t Mikaelsskolan. Vidare föreslås att Norets köpcentrum, främst i anslutning till kvälls- och nattöppna restauranger ska omfattas av förbudet. Polismyndighetens förslag grundar sig på erfarenheter från alkoholrelaterade ordningsstörningar. Polismyndigheten framhåller att de i förslaget medvetet valt att inte föreslå förtäringsförbud vid Tingsnäs, detta för att möjliggöra trivsamma aktiviteter för ansvarsfull alkoholkonsumtion. Kommunledningskontoret konstaterar att polismyndighetens förslag är välmotiverat. Polisen är dessutom den myndighet som bedöms bäst kunna bedöma var i kommunen alkoholrelaterade ordningsproblem förekommer. Dock noteras att förslaget, såsom det är markerat på till skrivelsen bifogat kartblad, även omfattar Moraparkens camping. Campingområdet bör inte omfattas av förbudet. Vidare föreslår kommunledningskontoret att Tingshusparken ska undantas från förbudet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Polismyndighetens skrivelse, daterad Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun, 13 till följande lydelse: Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III får inte förtäras inom de delar av centrala Mora samt Norets köpcentrumområde som markerats på till dessa ordningsföreskrifter hörande karta.

15 Kommunfullmäktige 120/ Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KF 2013/ Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) och Christina Bröms (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. David Örnberg (V) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om ytterligare områden ska läggas till markerat område. Per Ericson (M) yrkar att markeringen även ska omfatta området Gödslan på Broåkern (fotbollsplan, idrottsanläggning och område kring elevhem). Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska beslutas under sammanträdet vilket bifalls. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet som avslås. Reservation Ingvar Nilima (MOP), Maria Frelin(MOP), Björn Hammarskjöld(MOP), Lena Hed-Sandlund(MOP) och Åsa Berg (MP) reserverar sig mot beslutet. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Polisen Mora, kanslienheten (styrdokument)

16 Kommunfullmäktige 121/ Sammanträdesdatum Sida 16 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Torsten Nilsson (S) Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torsten Nilsson (S). 2. Uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser och tillika 1:e vice ordförande i revisionen lämnas vakant. Sammanfattning av ärendet Torsten Nilsson har avsagt sig uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser. Fullmäktige ska därför välja ny person till uppdraget. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Christina Tomth

17 Kommunfullmäktige 122/ Sammanträdesdatum Sida 17 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Thomas Näslund (S) Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Thomas Näslund (S). 2. Begär, hos Länsstyrelsen i Dalarna, ny sammanräkning för Socialdemokraterna. 3. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige Anna-Carin Rydstedt (S) till ersättare i kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Thomas Näslund har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Fullmäktige har därför att godkänna avsägelsen, begära ny sammanräkning för partiet samt välja ny ersättare i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Anna-Carin Rydstedt, kanslienheten (FMS)

18 Kommunfullmäktige 123/ Sammanträdesdatum Sida 18 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Torbjörn Roos (MOP) Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torbjörn Roos (MOP). 2. Kommunfullmäktige begär, hos Länsstyrelsen i Dalarna, ny sammanräkning för Morapartiet. 3. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige Ingvar Nilima (MOP) till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och Björn Hammarskjöld (MOP) till ersättare i kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Torbjörn Roos har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Fullmäktige ska därför begära ny sammanräkning för partiet samt välja ny person till uppdraget. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Ingvar Nilima, Björn Hammarskjöld, kanslienheten (FMS)

19 Kommunfullmäktige 124/ Sammanträdesdatum Sida 19 Dnr: KF 2013/ Återtagande av medborgarförslag om hel- och delägda bolag och sponsorbidrag Beslut Kommunfullmäktige upphäver punkt 2 i sitt beslut och lämnar därvid förslaget utan åtgärd. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige mottog medborgarförslag om att kommunens hel- eller delägda bolag inte ska få lämna sponsorbidrag. Efter mottagandet har medborgaren återtagit förslaget varför fullmäktige föreslås återta sitt beslut. Beslutsunderlag Medborgarförslag, daterad Kommunfullmäktiges beslut Tjänsteförslag Kommunfullmäktige upphäver punkt 2 i sitt beslut och lämnar därvid förslaget utan åtgärd. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Kanslienheten, förslagsställaren

20 Kommunfullmäktige 125/ Sammanträdesdatum Sida 20 Dnr: KF 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Beslut 1. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om att tillföra Mora ett fullvärdigt kulturhus. 2. Kommunfullmäktige tar emot motion om förvärv av fastigheten Stranden 49:3. 3. Kommunfullmäktige tar emot motion om upphävande av beslutet att sälja Moraparken. 4. Kommunfullmäktige tar emot motion om upphävande av beslutet att sälja Prästholmen. 5. Kommunfullmäktige tar emot motion om att undersöka möjligheterna att återuppbygga gammal landsvägsbro över älven mot Noret. 6. Kommunfullmäktige godkänner att interpellation om när blir det aktuellt att införa LOV får ställas. 7. Kommunfullmäktige godkänner att interpellation om när kommer handlingsplan för projektet Regionstad Mora ska presenteras får ställas. 8. Kommunfullmäktige godkänner att interpellation om vad som planeras för Strandens skolområde får ställas. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har att ta emot inkomna medborgarförslag och motioner samt besluta om inkomna interpellationer får ställas. Beslutsunderlag Medborgarförslag, 2013/ Motion, 2013/ Motion, 2013/ Motion, 2013/ Motion, 2013/ Interpellation, 2013/ Interpellation, 2013/ Interpellation, 2013/

21 Kommunfullmäktige 126/ Sammanträdesdatum Sida 21 Dnr: KF Delgivningar 1. Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00.

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. Kallelse Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. OBS! Sammanträdet äger rum på Mora folkhögskola. Ärenden: 1. Öppnande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Joakim Linder och Peter Dahlgren Kommunhuset, Mora, 2015-06-25, kl 10:00

Joakim Linder och Peter Dahlgren Kommunhuset, Mora, 2015-06-25, kl 10:00 Sammanträdesdatum Sida 1-42 2015-06-22 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 22 juni 2015, kl 17:00-23:35 ande Ordföranden Peter Helander samt 35 ledamöter och 5 ersättare enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 13.00-16.40 ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Leo Berndtson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden för IS/IT Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-05-18 Plats och tid Beslutande Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-17

Sammanträdesdatum Sida 1-17 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden i Mora kommun Sammanträdesdatum Sida 1-12 2011-11-22 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00-16.15 Beslutande Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C),

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2006 12 11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal C kl. 14.00-14.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Michalowski (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer