Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl :50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, enligt närvaroförteckning, sid 2-3. Övriga deltagare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Lizzy Gullo och Göran Aronsson Kanslienheten, , kl. 13:15. Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt Jernhall Lizzy Gullo Göran Aronsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Närvaroförteckning kommunfullmäktige (21) Ordinarie Ersättare 1 Bengt-Åke Rehn (S) 2 Peter Helander (C) 3 Gunillahelen Olsson (S) Johan Jansson 4 Malin Höglund (M) 5 Christina Bröms (C) 6 Ingvar Nilima (MOP) 7 Thomas Näslund (S) Folke Thelin 8 Anna Hed (C) 9 Gunnel Söderberg (M) 10 Marie Ehlin (S) Magnus Drotz 11 Bengt Jernhall (C) 12 Bernt Persson (S) 13 Lena Heed-Sandlund (MOP) 14 Åke Knutz (C) 15 Birgitta Sacrédeus (KD) 16 Hans-Göran Åhgren (M) 17 Anna-Carin Rydstedt (S) 18 David Örnberg (V) 19 Jaakko Mattila (C) Billy Ferm 20 Mats-Gunnar Eriksson (FP) 21 Lennart Sohlberg (S) 22 Jörgen Lindén (SD) 23 Nils Carlsson (C) 24 Bigitta Sohlberg (S) 25 Christiane Djäken (M) 26 Gösta Frost (S) 27 Torbjörn Roos (MOP) Björn Hammarskjöld 28 Marianne Browne-Sarén (C) 29 Lizzy Gullo (S) 30 Terje Andersson (C) 31 Per Ericson (M) 32 Gunnar Nilsson (S) 33 Torsten Kjellgren (C) Johan Hed 34 Göran Aronson (KD) 35 Eva Johansson (S) 36 Sven-Anders Söderberg (M) 37 Marita Jacquzelius (MOP) Maria Frelin 38 Kisti Mats (V) 39 Sune Olsson (C) 40 Åsa Berg (MP) 41 Lovisa Hansson (MP) Ingen ersättare

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KF Innehållsförteckning Närvaroförteckning... 2 Allmänhetens frågestund... 4 Kommunalrådet har ordet... 5 Revidering av kommunplan Skattesats Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Borgensåtagande för Moravatten AB Allmänna lokala ordningsföreskrifter avseende förtäring av alkohol Avsägelse från Torsten Nilsson (S) Avsägelse från Thomas Näslund (S) Avsägelse från Torbjörn Roos (MOP) Återtagande av medborgarförslag om hel- och delägda bolag och sponsorbidrag Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Delgivningar... 21

4 Kommunfullmäktige 114/ Sammanträdesdatum Sida 4 Allmänhetens frågestund Ärendet utgår då inga frågor är inlämnade.

5 Kommunfullmäktige 115/ Sammanträdesdatum Sida 5 Kommunalrådet har ordet Kommunalråd Bengt-Åke Rehn berättar om förutsättningar för kommande år samt ger kort information om ärenden som bereds till kommande kommunfullmäktigesammanträden.

6 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KF 2013/1 031 Revidering av kommunplan 2014 Beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2014 i enlighet med upprättat förslag. 2. Öka nämndernas ramar 2014 för kompensation avseende lönerevision Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 17,3 Mkr. 3. Öka för- och grundskolenämndens ram med 2 Mkr som en förstärkning under arbetet med effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 4. Öka gymnasienämndens ram med 3,5 Mkr som en förlängning av tidigare strukturmedel om 1 Mkr och 2,5 Mkr som en förstärkning i arbetet med utveckling och effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 5. Öka socialnämndens ram med 4,2 Mkr, varav 3,1 Mkr på grund av ökade kostnader 2014 för kostleveranser från gemensamma nämnden för kostsamverkan samt 1,1 Mkr på grund av ökat behov av daglig verksamhet LSS med anledning av JAG- kooperativets nedläggning. 6. Öka kommunstyrelsens ram med 3,2 Mkr på grund av 1,4 Mkr i avvecklingskostnader, 1,4 Mkr ökade kostnader för kollektivtrafik och 0,4 Mkr för kostverksamhets hyreskostnader. Varav kostnader för avveckling tas ur strukturreserven. 7. Öka Mora Brandkårs ram med 450 Tkr för kapitalkostnader på grund av beslut om investering i ny basbrandbil. 8. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att samla arbetet avseende åtgärdsplanen, det vill säga månatlig uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner, inarbeta och följa upp besparingar relaterat till beslut samt föreslå och analysera områden som kan bidra till en anpassad modell för resursfördelning. Kommunledningskontoret skall också utifrån gymnasie- och för- och grundskoleverksamhetens framtida behov i samverkan med respektive förvaltning se över och komma med förslag till förändringar i nuvarande organisering av verksamheten. 9. Kommunfullmäktige antar revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: - Timtaxan ska vara 900 kronor. - Taxan träder i kraft 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige antar revidering av taxor inom livsmedelsområdet: - Ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska vara 1040 kr. - Ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 900 kr. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan. Höjningen görs med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.

7 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KF 2013/ Kommunfullmäktige antar reviderad av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen ( ) med följande ändringar: - Timtaxan ska vara 900 kr. - Ändra texten i 1 så att sista meningen lyder Taxan är meddelad med stöd av 43 strålskyddslagen (1988:220), 16 a strålskyddsförordningen (1988:293) och 19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Deltar ej i beslutet David Örnberg (V), Kisti Matz (V), Ingvar Nilima (MOP), Lena Hed-Sandlund (MOP), Maria Frelin (MOP) och Björn Hammarskjöld (MOP) deltar inte i punkt 1 i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2014 vid sammanträdet den 24 juni Sedan dess har förutsättningarna ändrats. Bland annat har prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag skrivits ned med cirka 5 Mkr och budgetramarna har förändrats vilket inneburit ett behov av att revidera kommunplanen Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2014 i juni innebar ingen generell uppräkning av de ekonomiska ramarna utan utrymme för kommande lönerevisioner var beräknad i planeringsreserven. Avslutad lönerevision innebär att överföring från planeringsreserven till respektive nämnder avseende löner kan genomföras. I samband med delårsrapport 2013 och med anledning av nämndernas redovisade underskott gavs uppdraget att rapportera förslag till beslut om hantering av underskott i samband med revidering av Kommunplan Nämnderna för för- och grundskola, gymnasiet, sociala och tekniska har varit berörda i beredningen inför revidering av kommunplanen. Utifrån nämndernas pågående och planerade åtgärder finns grunder för effektiviseringar och besparingar som möjliggör effekter under Som komplement till pågående åtgärder föreslås ramförstärkningar för att hantera kostnader som för närvarande inte direkt kan påverkas. Ramförstärkningarna föreslås genom överföring från budgetreserven. Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar i budget För- och grundskolenämndens ram höjs med strukturmedel Gymnasienämndens ram höjs med strukturmedel Socialnämndens ram höjs med Kommunstyrelsens ram höjs med (varav strukturmedel 1,4 Mkr) Mora Brandkår 2,0 Mkr 3,5 Mkr 4,2 Mkr 3,2 Mkr 0,4 Mkr

8 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KF 2013/1 031 I det fortsatta arbetet med anledning av nämndernas prognostiserade underskott 2013 och för att komma i balans 2014 är det av ytterst vikt att arbeta vidare med uppföljning och analys. Därför bör föreslagna budgetförändringar i Kommunplan 2014 ses som en åtgärd i en större åtgärdsplan. Kommunledningskontoret förslår därför att i samband med den månatliga uppföljningen särskilt följa upp planerade och vidtagna åtgärder samt dess effekter för de respektive nämnder för- och grundskola, gymnasiet, sociala och tekniska. Pågående lokalöversyn bör ses som en åtgärd i arbetet med effektiviseringar och därför bör det uppdras att så snart som möjligt redovisa en plan för prioriteringar avseende lokalåtgärder. Genomföra en översyn och analys av kostnader och förutsättningar för resursfördelning av ett antal avgränsande områden exempelvis verksamhet i anslutning till fristående verksamheter. En ny taxa inom miljöbalkens område behöver antas. Bland annat på grund av att SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har reviderat sitt underlag för taxa inom miljöbalkens område. Det har även skett förändringar i lagstiftningen, miljönämnden har fått ökade kostnader samt att miljönämnden ser ett behov av att förenkla erfarenhetsbedömningen. I livsmedelslagstiftningen anges det att kommuner är skyldiga att ta ut en avgift för offentlig kontroll samt registrering och prövning av livsmedelsverksamheter. Det innebär att kommunens kostnader för offentlig kontroll av livsmedel ska täckas av avgifter och inte finansieras av skattemedel. Idag har miljönämnden en timtaxa på 820 kr, denna taxa speglar inte de faktiska kostnaderna som nämnden har. Det leder till att skattemedel måste skjutas till för att täcka nämndens kostnader för livsmedelskontroll. Den nya timtaxan föreslås vara 1040 kr per timme för planerad kontroll och godkännande samt 900 kr per timme för registrering och extra offentlig kontroll. Timtaxan är framräknad genom att räkna samman de verkliga kostnaderna miljönämnden har för en handläggare. I beräkningarna ingår bland annat kostnader för personal, administration, lokaler, It, utrustning, litteratur, nämnd och utbildning. Dessa kostnader ska sedan fördelas på de timmar nämnden lägger ner på kontroll. Anledningen till att det är olika timtaxa för planerad kontroll/godkännande och registreringar/offentlig kontroll beror på att det är olika tid som får räknas in. I den planerade kontrollen/godkännande får till exempel tiden för resor inte räknas med, därför blir timtaxan högre. För att täcka de kostnader miljönämnden har för offentlig kontroll av livsmedel måste timtaxan höjas. Den nya timtaxan föreslås därför vara 1040 kr per timme för planerad kontroll och godkännande samt 900 kr per timme för registrering och extra offentlig kontroll. Sedan den nu gällande taxan antogs i kommunfullmäktige 2012 har Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier ersatts av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Även beloppet på timtaxan behöver ändras på grund av ökade kostnader. Underlag Tjänsteskrivelse, revidering av kommunplan 2014, daterad Förslag till reviderad kommunplan, sid 12, och 22. Mora Orsa Miljönämnds beslut

9 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KF 2013/1 031 Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2014 i enlighet med upprättat förslag. 2. Öka nämndernas ramar 2014 för kompensation avseende lönerevision Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 17,3 Mkr. 3. Öka för- och grundskolenämndens ram med 2 Mkr som en förstärkning under arbetet med effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 4. Öka gymnasienämndens ram med 3,5 Mkr som en förlängning av tidigare strukturmedel om 1 Mkr och 2,5 Mkr som en förstärkning i arbetet med utveckling och effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 5. Öka socialnämndens ram med 4,2 Mkr, varav 3,1 Mkr på grund av ökade kostnader 2014 för kostleveranser från gemensamma nämnden för kostsamverkan samt 1,1 Mkr på grund av ökat behov av daglig verksamhet LSS med anledning av JAG- kooperativets nedläggning. 6. Öka kommunstyrelsens ram med 3,2 Mkr på grund av 1,4 Mkr i avvecklingskostnader, 1,4 Mkr ökade kostnader kollektivtrafik och 0,4 Mkr på hyreskostnader för kostverksamhet. Varav kostnader för avveckling tas ur strukturreserven. 7. Öka Mora Brandkårs ram med 450 Tkr för kapitalkostnader på grund av beslut om investering i ny Basbrandbil. 8. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att samla arbetet avseende åtgärdsplanen, det vill säga månatlig uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner, inarbeta och följa upp besparingar relaterat till beslut samt föreslå och analysera områden som kan bidra till en anpassad modell för resursfördelning. Kommunledningskontoret skall också utifrån gymnasie- och för- och grundskoleverksamhetens framtida behov i samverkan med respektive förvaltning se över och komma med förslag till förändringar i nuvarande organisering av verksamheten. 9. Kommunfullmäktige antar revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: - Timtaxan ska vara 900 kronor. - Taxan träder i kraft 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige antar revidering av taxor inom livsmedelsområdet: - Ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska vara 1040 kr. - Ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 900 kr. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan. Höjningen görs med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.

10 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KF 2013/ Kommunfullmäktige antar reviderad av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen ( ) med följande ändringar: - Timtaxan ska vara 900 kr. - Ändra texten i 1 så att sista meningen lyder Taxan är meddelad med stöd av 43 strålskyddslagen (1988:220), 16 a strålskyddsförordningen (1988:293) och 19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S), Bernt Persson (S), Anna Hed (C), Åke Knutz (C), Lennart Sohlberg (S) och Birgitta Sacrédeus (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ingvar Nilima (MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Ekonomienheten, miljönämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden, brandkåren, kommunstyrelsen

11 Kommunfullmäktige 117/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KF 2013/1 031 Skattesats 2014 Beslut Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,81 kronor. Sammanfattning av ärendet Kommunplan 2014 med utblick för Mora kommun bygger på en oförändrad skattesats. I den strategiska planen för perioden anges att det är viktigt att dels sträva efter en kommunalskatt som inte överstiger genomsnittet för andra jämförbara kommuner, dels förmå genomföra satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten i kommunen. I nuvarande läge bedöms satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten vara överordnat och på sikt kunna leda till en mer genomsnittlig skattesats mot jämförbara kommuner. Övertagandet av hemsjukvården under 2013 innebar en skatteväxling mellan landsting och kommuner om 23 öre och därmed är nuvarande skattesats 22, 81 kronor. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,81 kronor. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Ekonomienheten

12 Kommunfullmäktige 118/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KF 2013/387 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 2. Avsätta 58,6 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv. Sammanfattning av ärendet Från och med 1 januari 2013 ger kommunallagen möjligheter att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivilligt att tillämpa. De kommuner och landsting som avser att avsätta medel måste fatta beslut om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Vid införandet finns även en möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret Om kommunen vill reservera medel upparbetade under perioden 2010 till 2012 ska en ingåendebalans beräknas och beslutas av kommunfullmäktige under räkenskapsåret Ingående balans för Mora kommuns ackumulerade reservering har beräknas till 58,6 Mkr. Ett förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv för Mora Kommun har tagits fram och belopp för avsättning utifrån föreslagna riktlinjer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad PM God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, daterad Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 1. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 2. Avsätta 58,6 Mkr till kommunens resultatutjämningsreserv. Ansvarig att genomföra beslutet Ekonomienheten Beslutet delges Ekonomienheten

13 Kommunfullmäktige 119/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KF 2013/ Borgensåtagande för Moravatten AB Beslut Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Sammanfattning av ärendet Moravatten AB:s styrelse har beslutat att hos ägaren Mora kommun anhålla om kommunal borgen för nytt lån om 50 miljoner kronor. Anledningen till upptagande av nytt lån är köp av återvinningscentralen från Mora kommun, byggnation av en lågreservoar i Mora Noret samt behov av en likviditetsförsäkring om 10 miljoner kronor. Totalt anger Moravatten AB ett lånebehov om cirka 50 miljoner kronor. Mora kommun tar ut en årlig avgift för kommunala bolag. För närvarande uppgår avgiften till 0,3 % på utnyttjat borgensbelopp. Nivån på avgiften bedöms årligen och revideras vid behov. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Moravatten AB:s protokoll, daterat Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ansvarig att genomföra beslutet Ekonomienheten Beslutet delges Ekonomienheten

14 Kommunfullmäktige 120/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KF 2013/ Allmänna lokala ordningsföreskrifter avseende förtäring av alkohol Beslut Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun, 13 till följande lydelse: Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III får inte förtäras inom de delar av centrala Mora samt Norets köpcentrumområde som markerats på till dessa ordningsföreskrifter hörande karta. Sammanfattning av ärendet I Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun regleras bland annat inom vilka områden alkohol inte får förtäras annat än i samband med tillåten servering därav. I gällande föreskrifter framgår i 13 att: Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III, får inte förtäras på Kyrkogatan (delen Hamngatan till Fridhemsgatan), på Fridhemsplan eller på Moragatan inklusive busstationen samt kvarteren liggande mellan Kyrkogatan och Moragatan annat än i samband med tillåten servering därav. Polismyndigheten föreslår i skrivelse, daterad , att förbudet utvidgas till att gälla för centrala Mora inklusive kajområdet, ishallen, idrottsplatsen vid Prästholmen, Moraparken samt Kristineberg/ järnvägsstationen/ S:t Mikaelsskolan. Vidare föreslås att Norets köpcentrum, främst i anslutning till kvälls- och nattöppna restauranger ska omfattas av förbudet. Polismyndighetens förslag grundar sig på erfarenheter från alkoholrelaterade ordningsstörningar. Polismyndigheten framhåller att de i förslaget medvetet valt att inte föreslå förtäringsförbud vid Tingsnäs, detta för att möjliggöra trivsamma aktiviteter för ansvarsfull alkoholkonsumtion. Kommunledningskontoret konstaterar att polismyndighetens förslag är välmotiverat. Polisen är dessutom den myndighet som bedöms bäst kunna bedöma var i kommunen alkoholrelaterade ordningsproblem förekommer. Dock noteras att förslaget, såsom det är markerat på till skrivelsen bifogat kartblad, även omfattar Moraparkens camping. Campingområdet bör inte omfattas av förbudet. Vidare föreslår kommunledningskontoret att Tingshusparken ska undantas från förbudet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Polismyndighetens skrivelse, daterad Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun, 13 till följande lydelse: Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III får inte förtäras inom de delar av centrala Mora samt Norets köpcentrumområde som markerats på till dessa ordningsföreskrifter hörande karta.

15 Kommunfullmäktige 120/ Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KF 2013/ Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) och Christina Bröms (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. David Örnberg (V) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om ytterligare områden ska läggas till markerat område. Per Ericson (M) yrkar att markeringen även ska omfatta området Gödslan på Broåkern (fotbollsplan, idrottsanläggning och område kring elevhem). Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska beslutas under sammanträdet vilket bifalls. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet som avslås. Reservation Ingvar Nilima (MOP), Maria Frelin(MOP), Björn Hammarskjöld(MOP), Lena Hed-Sandlund(MOP) och Åsa Berg (MP) reserverar sig mot beslutet. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Polisen Mora, kanslienheten (styrdokument)

16 Kommunfullmäktige 121/ Sammanträdesdatum Sida 16 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Torsten Nilsson (S) Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torsten Nilsson (S). 2. Uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser och tillika 1:e vice ordförande i revisionen lämnas vakant. Sammanfattning av ärendet Torsten Nilsson har avsagt sig uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser. Fullmäktige ska därför välja ny person till uppdraget. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Christina Tomth

17 Kommunfullmäktige 122/ Sammanträdesdatum Sida 17 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Thomas Näslund (S) Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Thomas Näslund (S). 2. Begär, hos Länsstyrelsen i Dalarna, ny sammanräkning för Socialdemokraterna. 3. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige Anna-Carin Rydstedt (S) till ersättare i kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Thomas Näslund har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Fullmäktige har därför att godkänna avsägelsen, begära ny sammanräkning för partiet samt välja ny ersättare i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Anna-Carin Rydstedt, kanslienheten (FMS)

18 Kommunfullmäktige 123/ Sammanträdesdatum Sida 18 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Torbjörn Roos (MOP) Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torbjörn Roos (MOP). 2. Kommunfullmäktige begär, hos Länsstyrelsen i Dalarna, ny sammanräkning för Morapartiet. 3. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige Ingvar Nilima (MOP) till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och Björn Hammarskjöld (MOP) till ersättare i kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Torbjörn Roos har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Fullmäktige ska därför begära ny sammanräkning för partiet samt välja ny person till uppdraget. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Ingvar Nilima, Björn Hammarskjöld, kanslienheten (FMS)

19 Kommunfullmäktige 124/ Sammanträdesdatum Sida 19 Dnr: KF 2013/ Återtagande av medborgarförslag om hel- och delägda bolag och sponsorbidrag Beslut Kommunfullmäktige upphäver punkt 2 i sitt beslut och lämnar därvid förslaget utan åtgärd. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige mottog medborgarförslag om att kommunens hel- eller delägda bolag inte ska få lämna sponsorbidrag. Efter mottagandet har medborgaren återtagit förslaget varför fullmäktige föreslås återta sitt beslut. Beslutsunderlag Medborgarförslag, daterad Kommunfullmäktiges beslut Tjänsteförslag Kommunfullmäktige upphäver punkt 2 i sitt beslut och lämnar därvid förslaget utan åtgärd. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Kanslienheten, förslagsställaren

20 Kommunfullmäktige 125/ Sammanträdesdatum Sida 20 Dnr: KF 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Beslut 1. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om att tillföra Mora ett fullvärdigt kulturhus. 2. Kommunfullmäktige tar emot motion om förvärv av fastigheten Stranden 49:3. 3. Kommunfullmäktige tar emot motion om upphävande av beslutet att sälja Moraparken. 4. Kommunfullmäktige tar emot motion om upphävande av beslutet att sälja Prästholmen. 5. Kommunfullmäktige tar emot motion om att undersöka möjligheterna att återuppbygga gammal landsvägsbro över älven mot Noret. 6. Kommunfullmäktige godkänner att interpellation om när blir det aktuellt att införa LOV får ställas. 7. Kommunfullmäktige godkänner att interpellation om när kommer handlingsplan för projektet Regionstad Mora ska presenteras får ställas. 8. Kommunfullmäktige godkänner att interpellation om vad som planeras för Strandens skolområde får ställas. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har att ta emot inkomna medborgarförslag och motioner samt besluta om inkomna interpellationer får ställas. Beslutsunderlag Medborgarförslag, 2013/ Motion, 2013/ Motion, 2013/ Motion, 2013/ Motion, 2013/ Interpellation, 2013/ Interpellation, 2013/ Interpellation, 2013/

21 Kommunfullmäktige 126/ Sammanträdesdatum Sida 21 Dnr: KF Delgivningar 1. Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-05 Sida 1-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-05 Sida 1-7 2013-11-05 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-11-05, kl. 08:15-10:50. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Peter Helander (C) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-18 Kommunfullmäktige 2011-11-14 Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 november 2011, kl. 18.30-19.10. ande Ordförande Bengt Jernhall samt 33 ordinarie ledamöter och 7

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-20 Kommunfullmäktige 2014-03-10 Sammanträdesdatum Sida 1-20 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 10 mars 2014, kl. 18:30-20:15. Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 30 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Kanslienheten , kl

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Kanslienheten , kl Kommunfullmäktige 2012-12-10 Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 10 december 2012, kl. 18.30-20.05. Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Malin Höglund, Kanslienheten, 2011-12-06, kl. 16.00. Katarina Jönsson

Malin Höglund, Kanslienheten, 2011-12-06, kl. 16.00. Katarina Jönsson 2011-12-06 Sida 1-12 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 6 december 2011, kl. 8.15-10.15 Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Gunillahelen Olsson, S

Läs mer

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00.

Kallelse. Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. Kallelse Mora Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde på Mora folkhögskola, Yvradsvägen 29 i Mora, 2012-06-25, kl. 17.00. OBS! Sammanträdet äger rum på Mora folkhögskola. Ärenden: 1. Öppnande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-19 Kommunfullmäktige 2014-02-17 Sammanträdesdatum Sida 1-19 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 17 februari 2014, kl. 18:30-20:05. ande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och 6

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Gunnar Nilsson och Göran Aronsson Kanslienheten, , kl. 10:00.

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Gunnar Nilsson och Göran Aronsson Kanslienheten, , kl. 10:00. Kommunfullmäktige 2014-09-29 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 29 september 2014, kl. 18:30-19:05. Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ledamöter och 6 ersättare,

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-8. Kommunstyrelsen 2011-10-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-8. Kommunstyrelsen 2011-10-04 Sida 1-8 Kommunstyrelsen 2011-10-04 Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Gunillahelen Olsson, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-16

Sammanträdesdatum Sida 1-16 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 3 maj 2011, kl. 08.15-10.45. Beslutande Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S) Åke Knutz

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 1(5) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: 2016-06-20 kl. 17:00 OBS tiden! Plats: Våmhus bygdegård Vid sammanträdet kommer kommunens årsredovisning för år 2015 att behandlas. Årsredovisningen

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2. Kommunfullmäktige 2011-12-12

Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2. Kommunfullmäktige 2011-12-12 Kommunfullmäktige 2011-12-12 Sammanträdesdatum Sida 1-32 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 12 december 2011, kl. 18.30-22.00 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 116-120 31 ordinarie

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Kommunhuset, Mora, 2015-05-07, kl 13:00. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset, Mora, 2015-05-07, kl 13:00. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-22 2015-05-04 Kommunfullmäktige Plats och tid Ordenshuset, Venjan, måndagen den 4 maj 2015, kl 18:30-21:30 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 38 ledamöter och 2 tjänstgörande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Göran Aronsson och Anna-Carin Rydstedt Kanslienheten 2014-11-19, kl 14:00. Peter Helander

Göran Aronsson och Anna-Carin Rydstedt Kanslienheten 2014-11-19, kl 14:00. Peter Helander Sammanträdesdatum Sida 1-47 Kommunfullmäktige 2014-11-10 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 10 november 2014, kl 18:30.20:45 ande Ordförande Peter Helander samt 36 ledamöter och 4 tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-06-11 Sida 1-24 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 11 juni 2013, kl. 14.00-16.00. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande 70-79, 81-89 Anna Hed (C), ordförande 80 Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C)

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C) Sammanträdesdatum Sida 1-9 Kulturnämnden 2011-05-26 Plats och tid Kulturhuset, Mora kl. 14.00 16.00 ande Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Sara Tigerström, Region Dalarna och Ung Kraft, 1 Ove Strand, Trilog, 1

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Sara Tigerström, Region Dalarna och Ung Kraft, 1 Ove Strand, Trilog, 1 Kommunfullmäktige 2012-02-13 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 13 februari 2012, kl. 17.30-20.45 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande

Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande 1(8) Socialnämnden Plats och tid: MK KS-salen, 2017-02-15 kl. 08:30-11.25 Beslutande: Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande Eva Johansson (S) Anders Berg (KD) Lisbeth Magnusson

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-12

Sammanträdesdatum Sida 1-12 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Socialnämnden 2012-10-17 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Malin Höglund Kanslienheten, , kl. 14:00. Katarina Jönsson

Malin Höglund Kanslienheten, , kl. 14:00. Katarina Jönsson 2014-04-15 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-04-15, kl. 14:00-14:40. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer