Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl :50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, enligt närvaroförteckning, sid 2-3. Övriga deltagare Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Lizzy Gullo och Göran Aronsson Kanslienheten, , kl. 13:15. Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt Jernhall Lizzy Gullo Göran Aronsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Närvaroförteckning kommunfullmäktige (21) Ordinarie Ersättare 1 Bengt-Åke Rehn (S) 2 Peter Helander (C) 3 Gunillahelen Olsson (S) Johan Jansson 4 Malin Höglund (M) 5 Christina Bröms (C) 6 Ingvar Nilima (MOP) 7 Thomas Näslund (S) Folke Thelin 8 Anna Hed (C) 9 Gunnel Söderberg (M) 10 Marie Ehlin (S) Magnus Drotz 11 Bengt Jernhall (C) 12 Bernt Persson (S) 13 Lena Heed-Sandlund (MOP) 14 Åke Knutz (C) 15 Birgitta Sacrédeus (KD) 16 Hans-Göran Åhgren (M) 17 Anna-Carin Rydstedt (S) 18 David Örnberg (V) 19 Jaakko Mattila (C) Billy Ferm 20 Mats-Gunnar Eriksson (FP) 21 Lennart Sohlberg (S) 22 Jörgen Lindén (SD) 23 Nils Carlsson (C) 24 Bigitta Sohlberg (S) 25 Christiane Djäken (M) 26 Gösta Frost (S) 27 Torbjörn Roos (MOP) Björn Hammarskjöld 28 Marianne Browne-Sarén (C) 29 Lizzy Gullo (S) 30 Terje Andersson (C) 31 Per Ericson (M) 32 Gunnar Nilsson (S) 33 Torsten Kjellgren (C) Johan Hed 34 Göran Aronson (KD) 35 Eva Johansson (S) 36 Sven-Anders Söderberg (M) 37 Marita Jacquzelius (MOP) Maria Frelin 38 Kisti Mats (V) 39 Sune Olsson (C) 40 Åsa Berg (MP) 41 Lovisa Hansson (MP) Ingen ersättare

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KF Innehållsförteckning Närvaroförteckning... 2 Allmänhetens frågestund... 4 Kommunalrådet har ordet... 5 Revidering av kommunplan Skattesats Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Borgensåtagande för Moravatten AB Allmänna lokala ordningsföreskrifter avseende förtäring av alkohol Avsägelse från Torsten Nilsson (S) Avsägelse från Thomas Näslund (S) Avsägelse från Torbjörn Roos (MOP) Återtagande av medborgarförslag om hel- och delägda bolag och sponsorbidrag Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Delgivningar... 21

4 Kommunfullmäktige 114/ Sammanträdesdatum Sida 4 Allmänhetens frågestund Ärendet utgår då inga frågor är inlämnade.

5 Kommunfullmäktige 115/ Sammanträdesdatum Sida 5 Kommunalrådet har ordet Kommunalråd Bengt-Åke Rehn berättar om förutsättningar för kommande år samt ger kort information om ärenden som bereds till kommande kommunfullmäktigesammanträden.

6 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KF 2013/1 031 Revidering av kommunplan 2014 Beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2014 i enlighet med upprättat förslag. 2. Öka nämndernas ramar 2014 för kompensation avseende lönerevision Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 17,3 Mkr. 3. Öka för- och grundskolenämndens ram med 2 Mkr som en förstärkning under arbetet med effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 4. Öka gymnasienämndens ram med 3,5 Mkr som en förlängning av tidigare strukturmedel om 1 Mkr och 2,5 Mkr som en förstärkning i arbetet med utveckling och effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 5. Öka socialnämndens ram med 4,2 Mkr, varav 3,1 Mkr på grund av ökade kostnader 2014 för kostleveranser från gemensamma nämnden för kostsamverkan samt 1,1 Mkr på grund av ökat behov av daglig verksamhet LSS med anledning av JAG- kooperativets nedläggning. 6. Öka kommunstyrelsens ram med 3,2 Mkr på grund av 1,4 Mkr i avvecklingskostnader, 1,4 Mkr ökade kostnader för kollektivtrafik och 0,4 Mkr för kostverksamhets hyreskostnader. Varav kostnader för avveckling tas ur strukturreserven. 7. Öka Mora Brandkårs ram med 450 Tkr för kapitalkostnader på grund av beslut om investering i ny basbrandbil. 8. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att samla arbetet avseende åtgärdsplanen, det vill säga månatlig uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner, inarbeta och följa upp besparingar relaterat till beslut samt föreslå och analysera områden som kan bidra till en anpassad modell för resursfördelning. Kommunledningskontoret skall också utifrån gymnasie- och för- och grundskoleverksamhetens framtida behov i samverkan med respektive förvaltning se över och komma med förslag till förändringar i nuvarande organisering av verksamheten. 9. Kommunfullmäktige antar revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: - Timtaxan ska vara 900 kronor. - Taxan träder i kraft 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige antar revidering av taxor inom livsmedelsområdet: - Ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska vara 1040 kr. - Ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 900 kr. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan. Höjningen görs med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.

7 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KF 2013/ Kommunfullmäktige antar reviderad av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen ( ) med följande ändringar: - Timtaxan ska vara 900 kr. - Ändra texten i 1 så att sista meningen lyder Taxan är meddelad med stöd av 43 strålskyddslagen (1988:220), 16 a strålskyddsförordningen (1988:293) och 19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Deltar ej i beslutet David Örnberg (V), Kisti Matz (V), Ingvar Nilima (MOP), Lena Hed-Sandlund (MOP), Maria Frelin (MOP) och Björn Hammarskjöld (MOP) deltar inte i punkt 1 i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2014 vid sammanträdet den 24 juni Sedan dess har förutsättningarna ändrats. Bland annat har prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag skrivits ned med cirka 5 Mkr och budgetramarna har förändrats vilket inneburit ett behov av att revidera kommunplanen Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2014 i juni innebar ingen generell uppräkning av de ekonomiska ramarna utan utrymme för kommande lönerevisioner var beräknad i planeringsreserven. Avslutad lönerevision innebär att överföring från planeringsreserven till respektive nämnder avseende löner kan genomföras. I samband med delårsrapport 2013 och med anledning av nämndernas redovisade underskott gavs uppdraget att rapportera förslag till beslut om hantering av underskott i samband med revidering av Kommunplan Nämnderna för för- och grundskola, gymnasiet, sociala och tekniska har varit berörda i beredningen inför revidering av kommunplanen. Utifrån nämndernas pågående och planerade åtgärder finns grunder för effektiviseringar och besparingar som möjliggör effekter under Som komplement till pågående åtgärder föreslås ramförstärkningar för att hantera kostnader som för närvarande inte direkt kan påverkas. Ramförstärkningarna föreslås genom överföring från budgetreserven. Kommunledningskontoret föreslår följande ändringar i budget För- och grundskolenämndens ram höjs med strukturmedel Gymnasienämndens ram höjs med strukturmedel Socialnämndens ram höjs med Kommunstyrelsens ram höjs med (varav strukturmedel 1,4 Mkr) Mora Brandkår 2,0 Mkr 3,5 Mkr 4,2 Mkr 3,2 Mkr 0,4 Mkr

8 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KF 2013/1 031 I det fortsatta arbetet med anledning av nämndernas prognostiserade underskott 2013 och för att komma i balans 2014 är det av ytterst vikt att arbeta vidare med uppföljning och analys. Därför bör föreslagna budgetförändringar i Kommunplan 2014 ses som en åtgärd i en större åtgärdsplan. Kommunledningskontoret förslår därför att i samband med den månatliga uppföljningen särskilt följa upp planerade och vidtagna åtgärder samt dess effekter för de respektive nämnder för- och grundskola, gymnasiet, sociala och tekniska. Pågående lokalöversyn bör ses som en åtgärd i arbetet med effektiviseringar och därför bör det uppdras att så snart som möjligt redovisa en plan för prioriteringar avseende lokalåtgärder. Genomföra en översyn och analys av kostnader och förutsättningar för resursfördelning av ett antal avgränsande områden exempelvis verksamhet i anslutning till fristående verksamheter. En ny taxa inom miljöbalkens område behöver antas. Bland annat på grund av att SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har reviderat sitt underlag för taxa inom miljöbalkens område. Det har även skett förändringar i lagstiftningen, miljönämnden har fått ökade kostnader samt att miljönämnden ser ett behov av att förenkla erfarenhetsbedömningen. I livsmedelslagstiftningen anges det att kommuner är skyldiga att ta ut en avgift för offentlig kontroll samt registrering och prövning av livsmedelsverksamheter. Det innebär att kommunens kostnader för offentlig kontroll av livsmedel ska täckas av avgifter och inte finansieras av skattemedel. Idag har miljönämnden en timtaxa på 820 kr, denna taxa speglar inte de faktiska kostnaderna som nämnden har. Det leder till att skattemedel måste skjutas till för att täcka nämndens kostnader för livsmedelskontroll. Den nya timtaxan föreslås vara 1040 kr per timme för planerad kontroll och godkännande samt 900 kr per timme för registrering och extra offentlig kontroll. Timtaxan är framräknad genom att räkna samman de verkliga kostnaderna miljönämnden har för en handläggare. I beräkningarna ingår bland annat kostnader för personal, administration, lokaler, It, utrustning, litteratur, nämnd och utbildning. Dessa kostnader ska sedan fördelas på de timmar nämnden lägger ner på kontroll. Anledningen till att det är olika timtaxa för planerad kontroll/godkännande och registreringar/offentlig kontroll beror på att det är olika tid som får räknas in. I den planerade kontrollen/godkännande får till exempel tiden för resor inte räknas med, därför blir timtaxan högre. För att täcka de kostnader miljönämnden har för offentlig kontroll av livsmedel måste timtaxan höjas. Den nya timtaxan föreslås därför vara 1040 kr per timme för planerad kontroll och godkännande samt 900 kr per timme för registrering och extra offentlig kontroll. Sedan den nu gällande taxan antogs i kommunfullmäktige 2012 har Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier ersatts av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Även beloppet på timtaxan behöver ändras på grund av ökade kostnader. Underlag Tjänsteskrivelse, revidering av kommunplan 2014, daterad Förslag till reviderad kommunplan, sid 12, och 22. Mora Orsa Miljönämnds beslut

9 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KF 2013/1 031 Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2014 i enlighet med upprättat förslag. 2. Öka nämndernas ramar 2014 för kompensation avseende lönerevision Medlen tas ur planeringsreserven om totalt 17,3 Mkr. 3. Öka för- och grundskolenämndens ram med 2 Mkr som en förstärkning under arbetet med effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 4. Öka gymnasienämndens ram med 3,5 Mkr som en förlängning av tidigare strukturmedel om 1 Mkr och 2,5 Mkr som en förstärkning i arbetet med utveckling och effektiviseringsåtgärder. Medlen tas ur strukturreserven. 5. Öka socialnämndens ram med 4,2 Mkr, varav 3,1 Mkr på grund av ökade kostnader 2014 för kostleveranser från gemensamma nämnden för kostsamverkan samt 1,1 Mkr på grund av ökat behov av daglig verksamhet LSS med anledning av JAG- kooperativets nedläggning. 6. Öka kommunstyrelsens ram med 3,2 Mkr på grund av 1,4 Mkr i avvecklingskostnader, 1,4 Mkr ökade kostnader kollektivtrafik och 0,4 Mkr på hyreskostnader för kostverksamhet. Varav kostnader för avveckling tas ur strukturreserven. 7. Öka Mora Brandkårs ram med 450 Tkr för kapitalkostnader på grund av beslut om investering i ny Basbrandbil. 8. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att samla arbetet avseende åtgärdsplanen, det vill säga månatlig uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner, inarbeta och följa upp besparingar relaterat till beslut samt föreslå och analysera områden som kan bidra till en anpassad modell för resursfördelning. Kommunledningskontoret skall också utifrån gymnasie- och för- och grundskoleverksamhetens framtida behov i samverkan med respektive förvaltning se över och komma med förslag till förändringar i nuvarande organisering av verksamheten. 9. Kommunfullmäktige antar revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: - Timtaxan ska vara 900 kronor. - Taxan träder i kraft 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Kommunfullmäktige antar revidering av taxor inom livsmedelsområdet: - Ny timtaxa för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska vara 1040 kr. - Ny timtaxa för extra offentlig kontroll och registrering ska vara 900 kr. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan. Höjningen görs med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2013.

10 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KF 2013/ Kommunfullmäktige antar reviderad av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen ( ) med följande ändringar: - Timtaxan ska vara 900 kr. - Ändra texten i 1 så att sista meningen lyder Taxan är meddelad med stöd av 43 strålskyddslagen (1988:220), 16 a strålskyddsförordningen (1988:293) och 19 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. - Den nya taxan träder i kraft den 1 januari Mora Orsa miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timtaxan med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S), Bernt Persson (S), Anna Hed (C), Åke Knutz (C), Lennart Sohlberg (S) och Birgitta Sacrédeus (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ingvar Nilima (MOP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Ekonomienheten, miljönämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden, brandkåren, kommunstyrelsen

11 Kommunfullmäktige 117/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KF 2013/1 031 Skattesats 2014 Beslut Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,81 kronor. Sammanfattning av ärendet Kommunplan 2014 med utblick för Mora kommun bygger på en oförändrad skattesats. I den strategiska planen för perioden anges att det är viktigt att dels sträva efter en kommunalskatt som inte överstiger genomsnittet för andra jämförbara kommuner, dels förmå genomföra satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten i kommunen. I nuvarande läge bedöms satsningar för att underlätta och främja befolkningstillväxten vara överordnat och på sikt kunna leda till en mer genomsnittlig skattesats mot jämförbara kommuner. Övertagandet av hemsjukvården under 2013 innebar en skatteväxling mellan landsting och kommuner om 23 öre och därmed är nuvarande skattesats 22, 81 kronor. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2014, vilket innebär 22,81 kronor. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Ekonomienheten

12 Kommunfullmäktige 118/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KF 2013/387 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 2. Avsätta 58,6 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv. Sammanfattning av ärendet Från och med 1 januari 2013 ger kommunallagen möjligheter att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivilligt att tillämpa. De kommuner och landsting som avser att avsätta medel måste fatta beslut om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur. Vid införandet finns även en möjlighet att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret Om kommunen vill reservera medel upparbetade under perioden 2010 till 2012 ska en ingåendebalans beräknas och beslutas av kommunfullmäktige under räkenskapsåret Ingående balans för Mora kommuns ackumulerade reservering har beräknas till 58,6 Mkr. Ett förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv för Mora Kommun har tagits fram och belopp för avsättning utifrån föreslagna riktlinjer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad PM God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, daterad Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 1. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 2. Avsätta 58,6 Mkr till kommunens resultatutjämningsreserv. Ansvarig att genomföra beslutet Ekonomienheten Beslutet delges Ekonomienheten

13 Kommunfullmäktige 119/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KF 2013/ Borgensåtagande för Moravatten AB Beslut Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Sammanfattning av ärendet Moravatten AB:s styrelse har beslutat att hos ägaren Mora kommun anhålla om kommunal borgen för nytt lån om 50 miljoner kronor. Anledningen till upptagande av nytt lån är köp av återvinningscentralen från Mora kommun, byggnation av en lågreservoar i Mora Noret samt behov av en likviditetsförsäkring om 10 miljoner kronor. Totalt anger Moravatten AB ett lånebehov om cirka 50 miljoner kronor. Mora kommun tar ut en årlig avgift för kommunala bolag. För närvarande uppgår avgiften till 0,3 % på utnyttjat borgensbelopp. Nivån på avgiften bedöms årligen och revideras vid behov. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Moravatten AB:s protokoll, daterat Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ansvarig att genomföra beslutet Ekonomienheten Beslutet delges Ekonomienheten

14 Kommunfullmäktige 120/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KF 2013/ Allmänna lokala ordningsföreskrifter avseende förtäring av alkohol Beslut Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun, 13 till följande lydelse: Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III får inte förtäras inom de delar av centrala Mora samt Norets köpcentrumområde som markerats på till dessa ordningsföreskrifter hörande karta. Sammanfattning av ärendet I Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun regleras bland annat inom vilka områden alkohol inte får förtäras annat än i samband med tillåten servering därav. I gällande föreskrifter framgår i 13 att: Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III, får inte förtäras på Kyrkogatan (delen Hamngatan till Fridhemsgatan), på Fridhemsplan eller på Moragatan inklusive busstationen samt kvarteren liggande mellan Kyrkogatan och Moragatan annat än i samband med tillåten servering därav. Polismyndigheten föreslår i skrivelse, daterad , att förbudet utvidgas till att gälla för centrala Mora inklusive kajområdet, ishallen, idrottsplatsen vid Prästholmen, Moraparken samt Kristineberg/ järnvägsstationen/ S:t Mikaelsskolan. Vidare föreslås att Norets köpcentrum, främst i anslutning till kvälls- och nattöppna restauranger ska omfattas av förbudet. Polismyndighetens förslag grundar sig på erfarenheter från alkoholrelaterade ordningsstörningar. Polismyndigheten framhåller att de i förslaget medvetet valt att inte föreslå förtäringsförbud vid Tingsnäs, detta för att möjliggöra trivsamma aktiviteter för ansvarsfull alkoholkonsumtion. Kommunledningskontoret konstaterar att polismyndighetens förslag är välmotiverat. Polisen är dessutom den myndighet som bedöms bäst kunna bedöma var i kommunen alkoholrelaterade ordningsproblem förekommer. Dock noteras att förslaget, såsom det är markerat på till skrivelsen bifogat kartblad, även omfattar Moraparkens camping. Campingområdet bör inte omfattas av förbudet. Vidare föreslår kommunledningskontoret att Tingshusparken ska undantas från förbudet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Polismyndighetens skrivelse, daterad Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun, 13 till följande lydelse: Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III får inte förtäras inom de delar av centrala Mora samt Norets köpcentrumområde som markerats på till dessa ordningsföreskrifter hörande karta.

15 Kommunfullmäktige 120/ Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KF 2013/ Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) och Christina Bröms (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. David Örnberg (V) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om ytterligare områden ska läggas till markerat område. Per Ericson (M) yrkar att markeringen även ska omfatta området Gödslan på Broåkern (fotbollsplan, idrottsanläggning och område kring elevhem). Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på om ärendet ska beslutas under sammanträdet vilket bifalls. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet som avslås. Reservation Ingvar Nilima (MOP), Maria Frelin(MOP), Björn Hammarskjöld(MOP), Lena Hed-Sandlund(MOP) och Åsa Berg (MP) reserverar sig mot beslutet. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Polisen Mora, kanslienheten (styrdokument)

16 Kommunfullmäktige 121/ Sammanträdesdatum Sida 16 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Torsten Nilsson (S) Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torsten Nilsson (S). 2. Uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser och tillika 1:e vice ordförande i revisionen lämnas vakant. Sammanfattning av ärendet Torsten Nilsson har avsagt sig uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser. Fullmäktige ska därför välja ny person till uppdraget. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Christina Tomth

17 Kommunfullmäktige 122/ Sammanträdesdatum Sida 17 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Thomas Näslund (S) Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Thomas Näslund (S). 2. Begär, hos Länsstyrelsen i Dalarna, ny sammanräkning för Socialdemokraterna. 3. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige Anna-Carin Rydstedt (S) till ersättare i kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Thomas Näslund har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Fullmäktige har därför att godkänna avsägelsen, begära ny sammanräkning för partiet samt välja ny ersättare i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Anna-Carin Rydstedt, kanslienheten (FMS)

18 Kommunfullmäktige 123/ Sammanträdesdatum Sida 18 Dnr: KF 2013/ Avsägelse från Torbjörn Roos (MOP) Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torbjörn Roos (MOP). 2. Kommunfullmäktige begär, hos Länsstyrelsen i Dalarna, ny sammanräkning för Morapartiet. 3. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige Ingvar Nilima (MOP) till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och Björn Hammarskjöld (MOP) till ersättare i kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Torbjörn Roos har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Fullmäktige ska därför begära ny sammanräkning för partiet samt välja ny person till uppdraget. Beslutsunderlag Avsägelse, daterad Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Ingvar Nilima, Björn Hammarskjöld, kanslienheten (FMS)

19 Kommunfullmäktige 124/ Sammanträdesdatum Sida 19 Dnr: KF 2013/ Återtagande av medborgarförslag om hel- och delägda bolag och sponsorbidrag Beslut Kommunfullmäktige upphäver punkt 2 i sitt beslut och lämnar därvid förslaget utan åtgärd. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige mottog medborgarförslag om att kommunens hel- eller delägda bolag inte ska få lämna sponsorbidrag. Efter mottagandet har medborgaren återtagit förslaget varför fullmäktige föreslås återta sitt beslut. Beslutsunderlag Medborgarförslag, daterad Kommunfullmäktiges beslut Tjänsteförslag Kommunfullmäktige upphäver punkt 2 i sitt beslut och lämnar därvid förslaget utan åtgärd. Ansvarig att genomföra beslutet -- Beslutet delges Kanslienheten, förslagsställaren

20 Kommunfullmäktige 125/ Sammanträdesdatum Sida 20 Dnr: KF 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ , 2013/ Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Beslut 1. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om att tillföra Mora ett fullvärdigt kulturhus. 2. Kommunfullmäktige tar emot motion om förvärv av fastigheten Stranden 49:3. 3. Kommunfullmäktige tar emot motion om upphävande av beslutet att sälja Moraparken. 4. Kommunfullmäktige tar emot motion om upphävande av beslutet att sälja Prästholmen. 5. Kommunfullmäktige tar emot motion om att undersöka möjligheterna att återuppbygga gammal landsvägsbro över älven mot Noret. 6. Kommunfullmäktige godkänner att interpellation om när blir det aktuellt att införa LOV får ställas. 7. Kommunfullmäktige godkänner att interpellation om när kommer handlingsplan för projektet Regionstad Mora ska presenteras får ställas. 8. Kommunfullmäktige godkänner att interpellation om vad som planeras för Strandens skolområde får ställas. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har att ta emot inkomna medborgarförslag och motioner samt besluta om inkomna interpellationer får ställas. Beslutsunderlag Medborgarförslag, 2013/ Motion, 2013/ Motion, 2013/ Motion, 2013/ Motion, 2013/ Interpellation, 2013/ Interpellation, 2013/ Interpellation, 2013/

21 Kommunfullmäktige 126/ Sammanträdesdatum Sida 21 Dnr: KF Delgivningar 1. Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-36 2015-05-19 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 19 maj, kl. 13:15-17:15 ande Övriga deltagare Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Åke Knutz

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, 18.00 21.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer