RÄTT KLIMAT FÖR MAT? TEKNIK FORSKNING ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL NUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT KLIMAT FÖR MAT? TEKNIK FORSKNING ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL NUMMER 2 2007"

Transkript

1 Aktuellt från SP TEKNIK FORSKNING KOLDIOXIDFRIA MIL ÄR PÅ VÄG AGRODIESEL GER RENARE LUFT FORSKNING I ATMOSFÄREN NUMMER RÄTT KLIMAT FÖR MAT? ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL

2 Innovation för ett bättre liv Vi är beroende av god teknik i goda tillämpningar. Claes Tullin, forskningschef på SP Energiteknik, talade på SP:s årsstämma i april, bland annat om att en del av lösningen på vår globala klimatpåverkan ligger i många mindre utvecklingssteg inom energi- och miljötekniken. Energi ur avfall, biobränslen, vätgas är några exempel. Ett forskningsinstitut som SP i nära samverkan med högskola och universitet är en viktig del i ett effektivt innovationssystem. En starkare institutssektor är en god investering för Sverige, konstaterade Skogsindustriernas forskningsdirektör Greta Fossum i sitt avslutande inlägg på seminariet med rubriken ovan i samband med vår årsstämma den 25 april på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Utvecklingen i Europa bekräftar detta. Effektiva innovationssystem bygger i första hand på tre typer av aktörer med kompletterande kompetenser och resurser: företag, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. I Europa svarar forskningsinstituten idag för ungefär 14 procent av den totala forskningen och utvecklingen och för ungefär 40 procent av den offentliga insatsen. I Sverige är motsvarande siffror 3,4 respektive 13,6. En sammanställning i Ny Teknik visade att Sveriges stora FoU-företag ökar sin andel av forsknings- och utvecklingsarbetet utanför landet. Detta bekräftas av huvuddelen av de tio företag som står för över 80 procent av de omkring FoU-jobben. I Sverige har vi haft svårt att skapa en infrastruktur som omsätter forskningsresultat till industriell tillväxt. Innovation and competitiveness for an enlarged Europe samlade i maj, institut, företag och EU. Lars- Göran Rosengren, Volvo Technology, konstaterade att forskningsinstituten är en av huvudaktörerna när det gäller externa FoU-resurser för den internationella industrin. Den europeiska kommissionären för Science and Research, Janez Potočnik, underströk kommissionens förväntningar på instituten som nationella och europeiska resurser. European Research Advisory Board s slutrapport kring forsknings- och teknologiorganisationerna i Europa ser institutens som en nödvändig del i infrastrukturen. Man förväntar sig större insatser för att stärka innovationsstrukturen och ge näringslivet, inte minst små och medelstora företag, bättre förutsättningar. Rapporten pekar bland annat på att instituten behöver växa och förväntningarna på deras tjänster innefattar såväl forskning av världsklass som teknisk service på en bred nivå. Näringslivets beroende av denna resurs kommer att öka. I Europa sker nu en samling och utveckling av forskningsinstituten för att stärka det nationella och regionala erbjudandet till industrin, med avsikten att dra till sig både utvecklingsresurser och produktionskapacitet och därmed arbetsplatser. Inte minst de nya länderna i Europa är aktiva. Näringslivet väger det svenska erbjudandet mot andra länders. I detta perspektiv slår Sverige ur underläge. En omstrukturering i sista stund pågår av industriforskningsinstituten. Utredningar har gjorts. I regeringskansliet arbetas med en fortsatt färdplan. Statssekreteraren, Jöran Hägglund, uttalar att det är väldigt viktigt att våra industriföretag har huvudkontor och forskning i Sverige. Stöd till industriforskning är huvudväg. Regeringen planerar extra insatser till instituten. Under 2008 kommer ett förslag till ny forskningspolitik, men man vill komma fortare fram med institutsfrågan. Inom SP har vi kunnat se denna utveckling i Europa under en längre tid. Den väg Sverige slagit in på är både nödvändig och riktig. I vår verksamhet har upprepade studier av effekterna i olika industrisamarbeten visat på uppväxlingsfaktorer av nationella insatser mellan 10 till 100 när det gäller nyttoeffekten. Vi har under de senaste åren sammanfört resurser och är nu cirka 850 medarbetare. Vår framtida nytta för näringsliv och samhälle är beroende av den fortsatta institutsstruktureringen. En nyckelfråga är de nationella insatserna för att bygga en konkurrenskraftig kompetensbas i ett internationellt europeiskt perspektiv. Tåget går. Insatserna hastar. Det är dags för verkstad. CLAES BANKVALL Koncernchef, SP

3 foto anna sigge INNEHÅLL #2/07 Nanokomposit material med många fördelar 4 Avtal med posten väger tungt 4 Snabbväxare inom solenergi får goda råd 5 Mindre utsläpp från tankning 5 Singapore köper SP:s wattmeter 5 Ökad kontroll i sågverk 5 Ökat intresse för klimatmärkt mat 6 Röktäta dörrar kan provas 7 Elektronikforskning utvecklar småföretag 8 Temadag om färg och lack 8 Dyra droppar räknas 9 Edison klarar testet På väg mot koldioxidfria mil 12 Agrodisesel för renare luft 13 SP är norsk kostnad på spåret 14 Hur skadlig är arbetsmiljön? 15 Atmosfären en fråga i hetluften Lådvin smakar för miljön 18 Snabb, snabbare snabbast? 19 Handbok för vackra träfasader 19 Notiser Ett arbete för och med alla sinnen 20 Nu står det snart klart, det nya Edisonlabbet på SP. Nu kan vi erbjuda våra kunder kortare leveranstider och bättre prestanda. Edison innehåller den allra senaste tekniken och klarar fullständiga tester, säger Tomas Bodeklint, som arbetar på SP:s elektronikenhet. Läs mer på sidorna 10 och Nanokomposit, plast med mycket tunna skikt av lera, är ett nytt och lovande forskningsområde. Det är ett material med spännande egenskaper. Det skapar nya möjligheter att skräddarsy material för en mängd tillämpningar Hur mycket vatten använder ett svenskt hushåll? Den frågan, och några till, fick SP i uppdrag av Energimyndigheten att besvara. Åsa Wahlström, forskare på Energiteknik, mätte vattenflödet hos några hushåll för att få svaren. Det går åt mycket kraft att driva ett norskt tåg. Men hur mycket? För att kunna debitera kunderna på järnvägsspåren på ett riktigt och rättvist sätt fick SP i uppdrag att mäta energiåtgången. Teknik & Forskning är SP:s kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. Redaktör Staffan Ljung, Ansvarig utgivare Cecilia Nielsen, Adress: SP, Box 857, Borås, Grafisk form: Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11 13, Borås. Tryck: Eskils Tryckeri, Borås Upplaga: ex. ISSN Adressändringar: SP bedriver, i samverkan med bland annat universitet och högskolor, forskning som är fristående och bygger på vetenskaplig grund. I Teknik & Forskning berättar vi om aktuella projekt utan att detta innebär att SP som organisation tar ställning till resultat och uppfattningar. Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på I SP-koncernen ingår bolagen: SITAC certifierar produkter och personer inom bygg-, installationsoch anläggningssektorn. SMP Svensk Maskinprovning, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, YKI Ytkemiska Institutet,

4 Nanokomposit material med många fördelar Blanda plast med oerhört tunna skikt av lera och ett nanokompositmaterial med nya och spännande egenskaper har skapats. På SP forskas om nanokompositer bland annat i PLUS-projektet. Målet är produkter med förbättrad styvhet och dimensionsstabilitet. Bättre livsmedelsförpackningar och minskat behov av miljöfarliga flamskyddsmedel finns också i siktet inom ramen för nanoteknikforskningen. Nanokompositer är ett ganska nytt och lovande forskningsområde. Kompositmaterial innebär att man kombinerar två material för att skapa ett nytt som har båda ursprungsmaterialens goda egenskaper. Till exempel har man sedan länge kombinerat plast med glasfibrer och fått det starka, men ändå formbara, materialet glasfiberarmerad plast. Aktiva ytan ökar enormt Nanokompositer är material som är förstärkta med oerhört små partiklar eller fibrer. Vitsen med att blanda in de små partiklarna är att den aktiva ytan runt själva partiklarna ökar enormt jämfört med om man använt större partiklar. På SP arbetar Ignacy Jakubowicz, forskare och polymerexpert, med att blanda in lermineralet montmorillonit i polymerer. Forskningen sker inom ramen för PLUS-projektet, ett Ignacy Jakubowicz, forskare och polymerexpert på SP. samarbete mellan institut, företag och högskola som ska främja utvecklingen av uthålliga alternativ inom polymerområdet. PVC, polyeten och polypropylen är några exempel på så kallade termoplaster som Ignacy och hans kollegor arbetar med. Få isär skikten Atomerna i montmorriloniten är ordnade i skikt som är travade på varandra. De kemiska bindningarna är starka inom skikten och svaga mellan olika skikt. Att bara mala lerpartiklarna och blanda dem med polymeren ger inte den dramatiska förstärkningseffekten. Det gäller att få isär de enskilda skikten och på ett strukturerat sätt blanda in dem i polymeren. Utmaningen är att få tillverkningsprocessen så välfungerande som möjligt. Det handlar om ett stort antal olika parametrar som måste optimeras för att åstadkomma ett material med de önskade egenskaperna. Att pröva alla olika typer av sammansättningar är ett jättejobb, konstaterar Ignacy Jakubowicz. Skräddarsy material Användningen av nanopartiklar i kompositer ökar möjligheterna att skräddarsy nya material för en mängd tillämpningar. Egenskapsförbättringarna är dramatiska. Ett exempel är brandtålighet. När plast brinner orsakar det ofta svåra skador. Med nanopartiklar som innesluter brandfarliga ämnen kan bränder i plastmaterial dämpas och skadorna minskas. Då kan man minska användningen av miljöfarliga flamskyddsmedel. Bättre barriäregenskaper är en annan fördel som Ignacy Jakubowicz lyfter fram. Genom att skapa livsmedelsförpackningar som är gastätare kan man öka hållbarheten rejält. Minskat spill och minskad miljöpåverkan är resultatet. Mindre råvarukrävande Ytterligare en fördel är att man kan skapa material som har bättre mekaniska egenskaper, till exempel vad gäller hållfasthet och styvhet. Det öppnar möjligheter att göra produkter som är lättare och därmed kräver mindre råvara vid tillverkningen. På atomnivå Nano betyder en miljarddel och en nanometer är en miljondels millimeter. Inom nanovetenskapen studeras materien på atomär nivå. En nanokomposit innehåller ett fyllmedel med minst en dimension < 100 nm. Forskar, utbildar, stödjer PLUS-projektet är ett polymertekniskt kompetenscentrum baserat på Chalmers i Göteborg. Uppdraget: forskning för att ta fram nya kunskaper för utveckling av nya produkter, främja innovationer, stödja plastbearbetande företag som vill utveckla sina produkter och utbildning. Borealis, Hydro Polymers i Stenungsund, Västra Götalandsregionen, BRG Business Region Göteborg, Chalmers och SP deltar. Projektet finansieras genom de deltagande aktörerna. Läs mer på chem/sv/kbs-centra/plus Ignacy Jakubowicz, , En positiv följd av det är att transporterna blir effektivare och mindre miljöpåverkande, säger Ignacy Jakubowicz. Avtal med Posten väger tungt SP har tecknat ett rikstäckande avtal med Posten Sverige. Avtalet gäller samtliga affärsområden och även bolag ägda av Posten. SP har nu ansvaret för att trimma och justera alla vågar så att de mäter rätt. Det handlar om ett antal tusen vågar på terminaler, kontor och hos postombud i butiker över hela landet. Det är allt från finaste brevvågar till pallvågar och automatiska vågar som mäter i farten. Vi ser också till att räknevågsfunktionen fungerar så att Posten får full koll på antalet försändelser, säger Eddie Hasth på SP:s Mått och Vikt-enhet. I totaluppdraget ingår att SP hjälper Posten att uppfylla kraven i det europeiska vågdirektivet samt ISO 9000-systemet som företaget är certifierat för. SP har också lagt upp ett register över alla vågar, som redovisas centralt till Posten. Vi fick uppdraget för att vi kunde leverera en helhetslösning. Det känns väldigt roligt att ha fått det här förtroendet från Posten, säger Eddie Hasth. 19 eller 23 gram? Det gör skillnad för portot. SP hjälper nu Posten att väga rätt. foto posten

5 Singapore köper SP:s wattmeter Singapores nationella metrologiinstitut, SPRING, har köpt ett komplett referensmätsystem för elektrisk effekt. Mätsystemet är uppbyggt kring två samplande multimetrar, programvara samt strömshuntar och spänningsdelare för ström respektive spänningskanal. Förutom total effekt visar systemet hur denna fördelas på övertoner, distorsion och fasvinkel, säger Stefan Svensson på SP:s mätteknikenhet. Systemet är i första hand tänkt som en referens för elektrisk effekt. Tack vare sin flexibilitet har det kommit till användning även i SP:s fältverksamhet, som vid verifiering av energimätsystem i tåg i drift. Nyckelkomponenter i systemet är spänningsdelare och strömshuntar, även dessa utvecklade vid SP. Flera nationella metrologiinstiut har valt att bygga sina referensmätsystem kring SPs komponenter, bland annat Frankrike (LNE) och Kina (NIM). Mätsystemet utvecklades ursprungligen som en del i Stefan Svenssons doktorsavhandling Power Measurement Techniques for Non-sinusoidal Conditions. Ökad kontroll i sågverk SP Trätek har utvecklat en automatisk felinläggningsmätare. Utrustningen, som baseras på laserteknik och bildbehandling, gör det möjligt att on-line mäta de sågade blekesytornas form. På så sätt kan inläggningsfel, rundvridningsfel och variationer i blockets bredd mätas kontinuerligt, säger Johan Oja på SP Trätek. Systemet är ett värdefullt hjälpmedel för att snabbt upptäcka problem i inläggningen och sågningen, vilket är nödvändigt för att kunna upprätthålla ett högt sågutbyte. Den automatiska felinläggningsmätaren är i drift vid sågverken i Malå och Kåge och har snabbt blivit viktig för att diagnostisera processen. Snabbväxare inom solenergi får goda råd Vi ska bli störst i norra Sverige på alternativa energilösningar! Det säger Magnus Wiklund på snabbväxande företaget Miwa. SP stöttar med omvärldsanalys och rådgivning. Miwa startades av Magnus Wiklund och hans bror, Isac Andersson, hösten Företaget har basen i Lövånger (nio mil norr om Umeå) och erbjuder totallösningar inom brasvärme, sol-el, solvärme och pellets. Nyligen fick företaget även en generalagentur på solfångare för utomhuspooler, något som har satt extra fart på försäljningen. Fördubblad omsättning Sedan starten har Miwa fördubblat omsättningen varje år. Och den takten tänker bröderna hålla även i fortsättningen. Men de insåg att Mindre utsläpp från tankning Alla som köper bensin kan glädja sig åt att själva tankningen numera är skonsammare för miljön. Orsaken är pumparna är försedda med sug- och reglersystem som aktivt för tillbaka bensinångorna till förrådstanken under jord. Muffarna, som fanns tidigare, var långt ifrån lika effektiva och dessutom besvärliga att hantera. Den nya tekniken är också bra ur arbetsmiljösynpunkt för alla som jobbar på bensinmackar, säger Eddie Hasth på SPs enhet för Mått och Vikt. Kontroll vartannat år Att systemen fungerar kontrolleras vartannat år av SP:s personal i samband med den ordinarie kontrollen, eller kröningen som det heter på fackspråk. SP arbetar för samtliga oljebolag på den svenska marknaden. Vi gör simulerade tankningar, det krävdes aktiv omvärldsanalys för att nå tillväxtmålen. Här kom Nutekstödda projektet OMS, Omvärldssyn i små- och medelstora företag, in i bilden. OMS ger metoder och verktyg för att ta tillvara informationen från omvärlden och förvandla den till affärsutveckling. Nätverk med experter Projektet ger också företag möjlighet att nätverka med experter och andra företag, berättar Matz Sandström, teknikmäklare på SP. Han har hjälpt Miwa med att analysera trender för att se till att företaget ligger rätt i utvecklingen. Det gäller att bestämma vad man ska man satsa på och vad man inte ska satsa på. Nu har vi en strukturerad plattform att jobba från, säger Magnus Wiklund. Nu hoppas han på en solig sommar. Miwa har nyligen installerat en stor solvärmeanläggning vid ett utomhusbad i Skellefteå. Och fler kunder, över hela Sverige, knackar på dörren. Solvärme för pooler är ett område där efterfrågan växer raskt, utan statliga subventioner, konstaterar Magnus Wiklund nöjt. arbetar tillsammans I OMS arbetar CMF Centrum för Miljödriven Företagsutveckling och forskningsinstituten SP, SIK och IVL tillsammans med Almi. Finansieringen kommer från Nutek och de deltagande företagen. Matz Sandström, , Pumparna ska ge rätt mängd bränsle. SPs personal kollar också att sugsystemet fungerar. Det bidrar till att minska utsläppen. på precis samma sätt som när en bilist tankar, och mäter verkningsgraden. Alla fel rapporteras in omgående. Oljebolagen får också årliga sammanställningar över mätresultaten. Tankbilarna som levererar bensinen tar hand om ångorna som kondenseras och blir till bränsle igen ännu en miljövinst.

6 Ökat intresse för klimatmärkt mat Det engelska livsmedelsföretaget Tesco, med över anställda och nästan butiker, lovar att klimatmärka alla sina produkter. Sainsbury s och Marks & Spencer har liknande ambitionsnivåer. När dessa jättar agerar, påverkar det livsmedelsindustri och handel i hela världen, säger Thomas Angervall, miljöexpert på SIK. Han märker ett ökande intresse från svenska livsmedelsföretag som vill veta hur mycket deras produkter bidrar till klimatförändringarna. Det var inte så länge sedan som England fick öknamnet Europe s dirty old man på grund av oviljan att ta itu med miljöproblemen. Nu är läget helt annorlunda, både bland politiker och företag. Premiärminister Tony Blair är internationellt drivande i kampen mot växthuseffekten. Tillsammans med Tysklands Angela Merkel planerar han en kampanj för att få till stånd en internationell överenskommelse som kan ta vid när Kyotoprotokollet löper ut. Engelska matjättar startar miljötrend KOLDIOXID, LUSTGAS OCH METAN Utsläpp av klimatpåverkande gaser beskrivs i koldioxidekvivalenter. Det hänger samman med att det finns flera gaser som har en starkare klimatpåverkande effekt än koldioxid (även om de totalt sett släpps ut i mindre kvantiteter). Dit hör lustgas och metan. Lustgas bildas från gödslad jordbruksmark och metan från idisslande djur och annan anaerob nedbrytning. Markerar flygtransport Varuhuskedjan Marks & Spencer, med verksamheter i ett 30-tal länder, har som mål att bli helt koldioxidneutral inom fem år. Sainsbury s, en annan engelsk matgigant med anställda, driver ett ambitiöst miljöprogram. Företaget arbetar tillsammans med en oberoende statlig organisation, the Carbon Trust. Under 2004/2005 nådde man en 20-procentig minskning av C0 2 -utsläppen. Butikskedjan Tesco stöder forskning för att ta fram en märkning om koldioxidutsläpp som ska användas på alla kedjans produkter. En flygplanssymbol ska markera flygtransport som dessutom ska minskas. Tesco lovar också att sänka butikernas och distributionens utsläpp med hälften till år Och företaget tänker öppet redovisa utsläppen på webben och vad man gör för att minska dem. Konsumenterna kan jämföra Genom att tydligt märka produkterna får konsumenterna möjlighet att jämföra deras carbon footprint, det vill säga hur stora utsläpp av klimatpåverkande gaser som de har orsakat (se faktaruta). Märkningen ska skicka en mycket kraftfull ekonomisk signal genom hela vår leverantörskedja. Genom att utnyttja köpkraften hos miljontals konsumenter kan vi få till stånd en förändring i hela ekonomin, sa Sir Terry Leahy, VD på Tesco, i ett tal i januari i år. När de engelska matjättarna nu sätter fart på miljöarbetet, får det globala återverkningar på alla företag som är verksamma i livsmedelskedjan från bönder till transportörer, livsmedelstillverkare och handel. Miljötåget rullar och de som inte åker med kan tappa anseende och kunder, hävdar Thomas Angervall. Han är chef för miljögruppen på SIK. Den består av nio personer som arbetar med allt från att analysera hur fiske efter havskräftor påverkar miljön och forska om avfallshantering till att räkna ut hur mycket koldioxid som importerade viner släpper ut. Miljösystemanalyser Produktions- och skördemetoder, transporter, lagring, processning, kylning, förpackning och avfall är exempel på sådant som miljögruppen studerar, analyserar och dokumenterar. Det görs i form av miljösystemanalyser, där LCA (Life Cycle Assessment) är ett basverktyg. En fullständig LCA omfattar normalt en rad miljöpåverkande faktorer, som till exempel övergödning och markanvändning. Men det är just klimatpåverkan som på sistone blivit den mest intressanta faktorn, säger Thomas Angervall. Fler uppdrag Den svenska livsmedelskedjan svarar för en stor andel av landets totala, negativa miljöpåverkan. 75 procent av övergödningen, 25 procent av växthusgaserna och 20 procent av energiförbrukningen. Till detta kommer användning av bekämpningsmedel och kostsamt svinn. Det här får allt fler företag upp ögonen för. Thomas Angervall och hans

7 Tesco och andra brittiska varuhuskedjor planerar att klimatmärka sina matvaror. foto tesco kollegor på SIK ser en klart ökande tillströmning av förfrågningar och konkreta uppdrag. När handelns ambitioner om C0 2 -märkning blir verklighet är det deras leverantörer som får göra jobbet, det vill säga ta fram uppgifterna, konstaterar Thomas Angervall. Han menar att företagen i första hand behöver kunskap om deras produkters påverkan på miljön och växthuseffekten. De vet att deras verksamhet och produkter påverkar miljön och klimatet långsiktigt. Men de har inte siffror och det faktaunderlag som behövs för att fatta beslut och genomföra rätt åtgärder. Här är det bra med en neutral part som hjälper till. Unik miljödatabas Miljögruppen på SIK har arbetat på området sedan Under åren har världsledande kompetens byggts upp. Vi håller på att bygga en unik miljödatabas som innehåller information från LCA-analyser som både vi och andra forskningsaktörer har genomfört. Det här innebär att vi erbjuder kunskap som ingen annan kan ge, säger Thomas Angervall. Effektivisera produktionen SIK hjälper också livsmedelsindustrier att se över och effektivisera produktionen. Just det senare lockar företag som ser kopplingen mellan ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Två begrepp som går hand i hand. Ett praktiskt exempel är Arla Foods mejeri i Linköping. Där tog SIK-forskaren Johanna Berlin fram ett optimerat produktionsplaneringsprogram. Hon undersökte också produktionsfrekvensens miljöpåverkan. Det visade sig att när varje produkt producerades 1 2 gånger i veckan istället för 2 5 gånger minskade spillet och därmed miljöpåverkan drastiskt. foto joel blom, sp Röktäta dörrar kan provas Nu erbjuder SP dörrtillverkare möjlighet att prova sina produkter när det gäller täthet mot livsfarlig rök. Offentliga krav på brandgastäta dörrar för hotellrum väntas. I dag finns inga regler som kräver att dörrar i offentliga miljöer ska vara röktäta. Men de är i antågande. Statens haverikommission har släppt en rapport (RO 2006:03) där man rekommenderar Boverket att införa krav på röktäta dörrar till hotellrum. Bakgrunden är den tragiska branden på hotell Borgholm vid påsken Två unga människor omkom, berättar Lars Boström, brandexpert på SP. SP har investerat i ny teknik och kan prova och klassificera dörrar upp till en storlek av 3,4 gånger 3,4 meter. Arbetet görs enligt ett nytt europeiskt system som innehåller en speciell klassning för röktäthet hos dörrar. Två olika klasser finns att välja på: Sa för täthet vid rumstemperatur och Sm för täthet vid 200 grader C. Det betyder att det finns två typer av dörrar för brandavskiljning, en som är brandavskiljande och en som är rökavskiljande I vissa fall kan en dörrmodell ha båda egenskaperna, men inte alltid, säger Lars Boström. Instrumenteringen i röktäthetskammaren förbereds. I ugnen styrs både tryck och temperatur.

8 Elektronikforskning utvecklar småföretag Nu samarbetar SP med de tekniska högskolorna i Halmstad och Jönköping för att utveckla inbyggda elektroniksystem så att de blir pålitligare. Det ska därmed bli enklare för små- och medelstora företag i Syd- och Västsverige att hitta forskningsstöd för kvalificerad produktutveckling. Arbetet sker som ett led i Vinnovas strävan att söka nya samverkansformer mellan institut och lärosäten. Inbyggda system används där det ställs höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Lars Strandén är elektronikforskare på SP och projektledare för det nya högskolesamarbetet. Han exemplifierar med en framtida bil, där elektroniken övervakar förarens beteende och upptäcker om hans körförmåga är nedsatt. Ett annat exempel är styrning av rörelser hos truckar och transportbanor inom industriautomation. Styrsystemen måste vara pålitliga, annars har man skapat nya risker. Robust elektronik I dag bedrivs en hel del forskning på elektronikområdet vid högskolorna i Halmstad och Jönköping och på SP. I Halmstad drivs forskningscentrumet CERES, som stöds av KKstiftelsen. Trådlös kommunikation, datalogi och systemarkitektur är en del av det som står på programmet. På Högskolan i Jönköping arbetar forskarna bland annat med robust elektronik, datakommunikation och elektroniksystemdesign. Och SPs enhet för elektronik är, med sina 60 medarbetare, en stor resurs för företag som sysslar med processautomation, maskinstyrningar och fordonstillverkning. Nu samarbetar SP med de tekniska högskolorna i Halmstad och Jönköping på elektronikområdet. Bertil Svensson, Högskolan i Halmstad, Lars Strandén, SP, Tony Larsson, Högskolan i Halmstad, Jan Jacobson, SP, Lars Eskilsson, Tekniska Högskolan i Jönköping och Peter Leisner SP/Tekniska Högskolan i Jönköping (från vänster till höger) träffades på SP för att dra upp riktlinjerna. Högskolorna i Halmstad och Jönköping har hjälpt småföretaget Decon Wheel att ta fram en fungerande prototyp till en servoassisterad rullstol en produkt som måste vara helt säker. Det finns med andra ord väldigt mycket kunskap och industrikontakter redan. Och nu kan vi använda dyra laboratorieresurser på ett kostnadseffektivt sätt. Sammantaget bildar allt detta en bra bas för vårt nya samarbetsprojekt, säger Lars Strandén. Nu är utmaningen att fördjupa vår samverkan ännu mer så att vi kan bli en bättre och starkare partner till både småföretag och större företag. Stödja minst fem projekt Ett projektmål är att under 2008 stödja minst fem projekt där parterna jobbar gemensamt. Projekten kan vara finansierade antingen av företagen själva eller av forskningsprogram som Vinnovas Forska & Väx eller EUs sjunde ramprogram. Samarbetsprojektet är inriktat på företag i Västra Götaland, Halland, Småland och Skåne. Projektdeltagarna prövar också några nya sätt att jobba ihop. Till exempel ska personal från varje organisation arbeta hos de andra minst tio arbetsdagar. Ett sådant personalutbyte gör det betydligt lättare att lära känna verksamheterna, konstaterar Lars Strandén. foto Branschfolk på temadag om färg och lack I slutet av mars ordnade Scandinavian Coatings Center (SCC) en temadag med rubriken Aktuellt inom färg & lack. Syftet var att samla folk i branschen och visa vad som görs på SCC. Under temadagen, som lockade drygt 50 deltagare, hölls presentationer grupperade efter områdena Miljö och hälsa, Nya tekniker nya möjligheter, Provning och problemlösning samt Tema: Mögel. Efter lunch blev det också en rundvandring där delar av SP:s färgverksamhet i Borås visades. Utvärderingen visade att just denna del var speciellt uppskattad, säger Anna Bäckman, projektledare på SP. SCC erbjuder uppdragsforskning, teknisk utvärdering, utredning och produktutveckling inom färg, lack och övrig ytbehandling.

9 Dyra droppar räknas Hur mycket varmvatten använder du, och till vad? På uppdrag av Energimyndigheten mäter SP hur vattenförbrukningen ser ut i olika hushåll. Jag är mest spänd på att få veta hur länge kranarna står på, säger Åsa Wahlström, forskare på enheten Energiteknik. Mätningarna sker i åtta hushåll i Stockholmsområdet, varav hälften är villor och hälften lägenheter i flerbostadshus. I respektive kategori finns en barnfamilj, ett yngre par, ett äldre par och en ensamstående. Hushållen är slumpmässigt utvalda av Statistiska Centralbyrån och deltar frivilligt i undersökningen. Studien ingår i ett större foto Åsa Wahlström, forskare på enheten Energiteknik. projekt om energiförbrukning i svenska hushåll. Syftet med mätningarna av tappvatten är att få en tydligare bild av hur mycket vatten olika hushåll använder, och hur förbrukningen ser ut över dygnet. Sparad energi men hög komfort Det finns teknik och konstruktioner som hjälper till att sänka energiförbrukningen. Om vi vet att, och hur, onödigt mycket varmvatten används i duschen så kan man exempelvis utveckla armaturer som sparar energi utan att sänka komforten, säger Åsa Wahlström som är inriktad på energieffektivisering i byggnader. Mätningarna i de åtta hushållen startade i augusti 2006 och pågår till i slutet av juni Den effektiva mättiden beräknas till ett halvt år. En mätare har placerats på varje rör till respektive kalloch varmvattenkran i kök, bad och tvättställ. Med ett litet vattenhjul mäts vattnet som strömmar genom kuggarna och datan lagras i en dosa, som tankas på information ungefär varannan månad. Mätarna syns inte hela tiden och eftersom de sitter där en längre tid hoppas vi att man glömmer av dem, säger Åsa Wahlström. Iakttar hushållets beteende Mätningarna har delats upp i två delar. Under de första månaderna mättes hur vattenanvändningen var fördelad över dygnet. Därefter har mätarna registrerat hur länge respektive kran står på varje gång den öppnas. Då ser man beteendet och det är väldigt intressant. I vår familj är det ingen som får borsta tänderna med kranen på. Å andra sidan står tonåringen länge i duschen, menar Åsa Wahlström. De preliminära mätresultaten från undersökningen visar bland annat att det finns både likheter och skillnader mellan hushåll i villa och i flerbostadshus. Fördelningen av mängden vatten mellan de olika tappkranarna är relativt lika. I badet används cirka 40 procent av vattnet, i köket ungefär lika mycket, och i tvättstället rinner runt 20 procent av hushållens totala vattenförbrukning. Större förbrukning i lägenheter Däremot är det skillnader i hur mycket vatten man använder när man bor i villa respektive lägenhet. Hushållen i villor använder betydligt mindre vatten. Enligt mätningarna förbrukar en person som bor i villa 56 liter vatten om dagen, varav 31 är varmvatten. Och en person som bor i lägenhet förbrukar 82 liter om dagen, varav 50 liter är varmvatten. Detta tyder på att det särskilt i flerbostadshus finns mycket att vinna på mer energieffektiva konstruktioner, eller på att införa debitering av varmvatten, säger Åsa Wahlström. helena ullenius Varmt vatten är dyrt. För att ta reda på hur mycket vatten ett hushåll gör åt har SP mätt förbrukningen i åtta hushåll. Åsa Wahlström, ,

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED PRODUKTION AV KEMIKALIER, MATERIAL OCH BRÄNSLEN FRÅN

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-03 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Dream

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Följedokument till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Följedokument till FÖRSLAG FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg

Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg Den coola livsmedelskedjan & BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler Ulla Lindberg SIK Medlemsdag 2012-03-07 Att spara energi och samtidigt öka livsmedelssäkerheten - Butiken Målgrupp: - Butiksägare -

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Miljöfordon Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Dettifoss 200 ton per sekund Dramatiskt ökande transport behov Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Plastpåsar Myter och sanningar

Plastpåsar Myter och sanningar Plastpåsar Myter och sanningar Ignacy Jakubowicz SP Kemi och Materialteknik Nu är det bara tygkassar och papperspåsar som gäller Plastpåsar bra för miljön! Plast är miljövänlig jämfört med alternativen

Läs mer

Världens främsta utvecklingsresurser väntar på dig. Bli medlem nu!

Världens främsta utvecklingsresurser väntar på dig. Bli medlem nu! Världens främsta utvecklingsresurser väntar på dig. Bli medlem nu! www.sik.se Med SIK är du rustad för livsmedelsbranschens största utmaningar Ökande energi- och råvarukostnader SIK har en hel arsenal

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer