RÄTT KLIMAT FÖR MAT? TEKNIK FORSKNING ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL NUMMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT KLIMAT FÖR MAT? TEKNIK FORSKNING ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL NUMMER 2 2007"

Transkript

1 Aktuellt från SP TEKNIK FORSKNING KOLDIOXIDFRIA MIL ÄR PÅ VÄG AGRODIESEL GER RENARE LUFT FORSKNING I ATMOSFÄREN NUMMER RÄTT KLIMAT FÖR MAT? ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL

2 Innovation för ett bättre liv Vi är beroende av god teknik i goda tillämpningar. Claes Tullin, forskningschef på SP Energiteknik, talade på SP:s årsstämma i april, bland annat om att en del av lösningen på vår globala klimatpåverkan ligger i många mindre utvecklingssteg inom energi- och miljötekniken. Energi ur avfall, biobränslen, vätgas är några exempel. Ett forskningsinstitut som SP i nära samverkan med högskola och universitet är en viktig del i ett effektivt innovationssystem. En starkare institutssektor är en god investering för Sverige, konstaterade Skogsindustriernas forskningsdirektör Greta Fossum i sitt avslutande inlägg på seminariet med rubriken ovan i samband med vår årsstämma den 25 april på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Utvecklingen i Europa bekräftar detta. Effektiva innovationssystem bygger i första hand på tre typer av aktörer med kompletterande kompetenser och resurser: företag, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. I Europa svarar forskningsinstituten idag för ungefär 14 procent av den totala forskningen och utvecklingen och för ungefär 40 procent av den offentliga insatsen. I Sverige är motsvarande siffror 3,4 respektive 13,6. En sammanställning i Ny Teknik visade att Sveriges stora FoU-företag ökar sin andel av forsknings- och utvecklingsarbetet utanför landet. Detta bekräftas av huvuddelen av de tio företag som står för över 80 procent av de omkring FoU-jobben. I Sverige har vi haft svårt att skapa en infrastruktur som omsätter forskningsresultat till industriell tillväxt. Innovation and competitiveness for an enlarged Europe samlade i maj, institut, företag och EU. Lars- Göran Rosengren, Volvo Technology, konstaterade att forskningsinstituten är en av huvudaktörerna när det gäller externa FoU-resurser för den internationella industrin. Den europeiska kommissionären för Science and Research, Janez Potočnik, underströk kommissionens förväntningar på instituten som nationella och europeiska resurser. European Research Advisory Board s slutrapport kring forsknings- och teknologiorganisationerna i Europa ser institutens som en nödvändig del i infrastrukturen. Man förväntar sig större insatser för att stärka innovationsstrukturen och ge näringslivet, inte minst små och medelstora företag, bättre förutsättningar. Rapporten pekar bland annat på att instituten behöver växa och förväntningarna på deras tjänster innefattar såväl forskning av världsklass som teknisk service på en bred nivå. Näringslivets beroende av denna resurs kommer att öka. I Europa sker nu en samling och utveckling av forskningsinstituten för att stärka det nationella och regionala erbjudandet till industrin, med avsikten att dra till sig både utvecklingsresurser och produktionskapacitet och därmed arbetsplatser. Inte minst de nya länderna i Europa är aktiva. Näringslivet väger det svenska erbjudandet mot andra länders. I detta perspektiv slår Sverige ur underläge. En omstrukturering i sista stund pågår av industriforskningsinstituten. Utredningar har gjorts. I regeringskansliet arbetas med en fortsatt färdplan. Statssekreteraren, Jöran Hägglund, uttalar att det är väldigt viktigt att våra industriföretag har huvudkontor och forskning i Sverige. Stöd till industriforskning är huvudväg. Regeringen planerar extra insatser till instituten. Under 2008 kommer ett förslag till ny forskningspolitik, men man vill komma fortare fram med institutsfrågan. Inom SP har vi kunnat se denna utveckling i Europa under en längre tid. Den väg Sverige slagit in på är både nödvändig och riktig. I vår verksamhet har upprepade studier av effekterna i olika industrisamarbeten visat på uppväxlingsfaktorer av nationella insatser mellan 10 till 100 när det gäller nyttoeffekten. Vi har under de senaste åren sammanfört resurser och är nu cirka 850 medarbetare. Vår framtida nytta för näringsliv och samhälle är beroende av den fortsatta institutsstruktureringen. En nyckelfråga är de nationella insatserna för att bygga en konkurrenskraftig kompetensbas i ett internationellt europeiskt perspektiv. Tåget går. Insatserna hastar. Det är dags för verkstad. CLAES BANKVALL Koncernchef, SP

3 foto anna sigge INNEHÅLL #2/07 Nanokomposit material med många fördelar 4 Avtal med posten väger tungt 4 Snabbväxare inom solenergi får goda råd 5 Mindre utsläpp från tankning 5 Singapore köper SP:s wattmeter 5 Ökad kontroll i sågverk 5 Ökat intresse för klimatmärkt mat 6 Röktäta dörrar kan provas 7 Elektronikforskning utvecklar småföretag 8 Temadag om färg och lack 8 Dyra droppar räknas 9 Edison klarar testet På väg mot koldioxidfria mil 12 Agrodisesel för renare luft 13 SP är norsk kostnad på spåret 14 Hur skadlig är arbetsmiljön? 15 Atmosfären en fråga i hetluften Lådvin smakar för miljön 18 Snabb, snabbare snabbast? 19 Handbok för vackra träfasader 19 Notiser Ett arbete för och med alla sinnen 20 Nu står det snart klart, det nya Edisonlabbet på SP. Nu kan vi erbjuda våra kunder kortare leveranstider och bättre prestanda. Edison innehåller den allra senaste tekniken och klarar fullständiga tester, säger Tomas Bodeklint, som arbetar på SP:s elektronikenhet. Läs mer på sidorna 10 och Nanokomposit, plast med mycket tunna skikt av lera, är ett nytt och lovande forskningsområde. Det är ett material med spännande egenskaper. Det skapar nya möjligheter att skräddarsy material för en mängd tillämpningar Hur mycket vatten använder ett svenskt hushåll? Den frågan, och några till, fick SP i uppdrag av Energimyndigheten att besvara. Åsa Wahlström, forskare på Energiteknik, mätte vattenflödet hos några hushåll för att få svaren. Det går åt mycket kraft att driva ett norskt tåg. Men hur mycket? För att kunna debitera kunderna på järnvägsspåren på ett riktigt och rättvist sätt fick SP i uppdrag att mäta energiåtgången. Teknik & Forskning är SP:s kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. Redaktör Staffan Ljung, Ansvarig utgivare Cecilia Nielsen, Adress: SP, Box 857, Borås, Grafisk form: Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11 13, Borås. Tryck: Eskils Tryckeri, Borås Upplaga: ex. ISSN Adressändringar: SP bedriver, i samverkan med bland annat universitet och högskolor, forskning som är fristående och bygger på vetenskaplig grund. I Teknik & Forskning berättar vi om aktuella projekt utan att detta innebär att SP som organisation tar ställning till resultat och uppfattningar. Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på I SP-koncernen ingår bolagen: SITAC certifierar produkter och personer inom bygg-, installationsoch anläggningssektorn. SMP Svensk Maskinprovning, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, YKI Ytkemiska Institutet,

4 Nanokomposit material med många fördelar Blanda plast med oerhört tunna skikt av lera och ett nanokompositmaterial med nya och spännande egenskaper har skapats. På SP forskas om nanokompositer bland annat i PLUS-projektet. Målet är produkter med förbättrad styvhet och dimensionsstabilitet. Bättre livsmedelsförpackningar och minskat behov av miljöfarliga flamskyddsmedel finns också i siktet inom ramen för nanoteknikforskningen. Nanokompositer är ett ganska nytt och lovande forskningsområde. Kompositmaterial innebär att man kombinerar två material för att skapa ett nytt som har båda ursprungsmaterialens goda egenskaper. Till exempel har man sedan länge kombinerat plast med glasfibrer och fått det starka, men ändå formbara, materialet glasfiberarmerad plast. Aktiva ytan ökar enormt Nanokompositer är material som är förstärkta med oerhört små partiklar eller fibrer. Vitsen med att blanda in de små partiklarna är att den aktiva ytan runt själva partiklarna ökar enormt jämfört med om man använt större partiklar. På SP arbetar Ignacy Jakubowicz, forskare och polymerexpert, med att blanda in lermineralet montmorillonit i polymerer. Forskningen sker inom ramen för PLUS-projektet, ett Ignacy Jakubowicz, forskare och polymerexpert på SP. samarbete mellan institut, företag och högskola som ska främja utvecklingen av uthålliga alternativ inom polymerområdet. PVC, polyeten och polypropylen är några exempel på så kallade termoplaster som Ignacy och hans kollegor arbetar med. Få isär skikten Atomerna i montmorriloniten är ordnade i skikt som är travade på varandra. De kemiska bindningarna är starka inom skikten och svaga mellan olika skikt. Att bara mala lerpartiklarna och blanda dem med polymeren ger inte den dramatiska förstärkningseffekten. Det gäller att få isär de enskilda skikten och på ett strukturerat sätt blanda in dem i polymeren. Utmaningen är att få tillverkningsprocessen så välfungerande som möjligt. Det handlar om ett stort antal olika parametrar som måste optimeras för att åstadkomma ett material med de önskade egenskaperna. Att pröva alla olika typer av sammansättningar är ett jättejobb, konstaterar Ignacy Jakubowicz. Skräddarsy material Användningen av nanopartiklar i kompositer ökar möjligheterna att skräddarsy nya material för en mängd tillämpningar. Egenskapsförbättringarna är dramatiska. Ett exempel är brandtålighet. När plast brinner orsakar det ofta svåra skador. Med nanopartiklar som innesluter brandfarliga ämnen kan bränder i plastmaterial dämpas och skadorna minskas. Då kan man minska användningen av miljöfarliga flamskyddsmedel. Bättre barriäregenskaper är en annan fördel som Ignacy Jakubowicz lyfter fram. Genom att skapa livsmedelsförpackningar som är gastätare kan man öka hållbarheten rejält. Minskat spill och minskad miljöpåverkan är resultatet. Mindre råvarukrävande Ytterligare en fördel är att man kan skapa material som har bättre mekaniska egenskaper, till exempel vad gäller hållfasthet och styvhet. Det öppnar möjligheter att göra produkter som är lättare och därmed kräver mindre råvara vid tillverkningen. På atomnivå Nano betyder en miljarddel och en nanometer är en miljondels millimeter. Inom nanovetenskapen studeras materien på atomär nivå. En nanokomposit innehåller ett fyllmedel med minst en dimension < 100 nm. Forskar, utbildar, stödjer PLUS-projektet är ett polymertekniskt kompetenscentrum baserat på Chalmers i Göteborg. Uppdraget: forskning för att ta fram nya kunskaper för utveckling av nya produkter, främja innovationer, stödja plastbearbetande företag som vill utveckla sina produkter och utbildning. Borealis, Hydro Polymers i Stenungsund, Västra Götalandsregionen, BRG Business Region Göteborg, Chalmers och SP deltar. Projektet finansieras genom de deltagande aktörerna. Läs mer på chem/sv/kbs-centra/plus Ignacy Jakubowicz, , En positiv följd av det är att transporterna blir effektivare och mindre miljöpåverkande, säger Ignacy Jakubowicz. Avtal med Posten väger tungt SP har tecknat ett rikstäckande avtal med Posten Sverige. Avtalet gäller samtliga affärsområden och även bolag ägda av Posten. SP har nu ansvaret för att trimma och justera alla vågar så att de mäter rätt. Det handlar om ett antal tusen vågar på terminaler, kontor och hos postombud i butiker över hela landet. Det är allt från finaste brevvågar till pallvågar och automatiska vågar som mäter i farten. Vi ser också till att räknevågsfunktionen fungerar så att Posten får full koll på antalet försändelser, säger Eddie Hasth på SP:s Mått och Vikt-enhet. I totaluppdraget ingår att SP hjälper Posten att uppfylla kraven i det europeiska vågdirektivet samt ISO 9000-systemet som företaget är certifierat för. SP har också lagt upp ett register över alla vågar, som redovisas centralt till Posten. Vi fick uppdraget för att vi kunde leverera en helhetslösning. Det känns väldigt roligt att ha fått det här förtroendet från Posten, säger Eddie Hasth. 19 eller 23 gram? Det gör skillnad för portot. SP hjälper nu Posten att väga rätt. foto posten

5 Singapore köper SP:s wattmeter Singapores nationella metrologiinstitut, SPRING, har köpt ett komplett referensmätsystem för elektrisk effekt. Mätsystemet är uppbyggt kring två samplande multimetrar, programvara samt strömshuntar och spänningsdelare för ström respektive spänningskanal. Förutom total effekt visar systemet hur denna fördelas på övertoner, distorsion och fasvinkel, säger Stefan Svensson på SP:s mätteknikenhet. Systemet är i första hand tänkt som en referens för elektrisk effekt. Tack vare sin flexibilitet har det kommit till användning även i SP:s fältverksamhet, som vid verifiering av energimätsystem i tåg i drift. Nyckelkomponenter i systemet är spänningsdelare och strömshuntar, även dessa utvecklade vid SP. Flera nationella metrologiinstiut har valt att bygga sina referensmätsystem kring SPs komponenter, bland annat Frankrike (LNE) och Kina (NIM). Mätsystemet utvecklades ursprungligen som en del i Stefan Svenssons doktorsavhandling Power Measurement Techniques for Non-sinusoidal Conditions. Ökad kontroll i sågverk SP Trätek har utvecklat en automatisk felinläggningsmätare. Utrustningen, som baseras på laserteknik och bildbehandling, gör det möjligt att on-line mäta de sågade blekesytornas form. På så sätt kan inläggningsfel, rundvridningsfel och variationer i blockets bredd mätas kontinuerligt, säger Johan Oja på SP Trätek. Systemet är ett värdefullt hjälpmedel för att snabbt upptäcka problem i inläggningen och sågningen, vilket är nödvändigt för att kunna upprätthålla ett högt sågutbyte. Den automatiska felinläggningsmätaren är i drift vid sågverken i Malå och Kåge och har snabbt blivit viktig för att diagnostisera processen. Snabbväxare inom solenergi får goda råd Vi ska bli störst i norra Sverige på alternativa energilösningar! Det säger Magnus Wiklund på snabbväxande företaget Miwa. SP stöttar med omvärldsanalys och rådgivning. Miwa startades av Magnus Wiklund och hans bror, Isac Andersson, hösten Företaget har basen i Lövånger (nio mil norr om Umeå) och erbjuder totallösningar inom brasvärme, sol-el, solvärme och pellets. Nyligen fick företaget även en generalagentur på solfångare för utomhuspooler, något som har satt extra fart på försäljningen. Fördubblad omsättning Sedan starten har Miwa fördubblat omsättningen varje år. Och den takten tänker bröderna hålla även i fortsättningen. Men de insåg att Mindre utsläpp från tankning Alla som köper bensin kan glädja sig åt att själva tankningen numera är skonsammare för miljön. Orsaken är pumparna är försedda med sug- och reglersystem som aktivt för tillbaka bensinångorna till förrådstanken under jord. Muffarna, som fanns tidigare, var långt ifrån lika effektiva och dessutom besvärliga att hantera. Den nya tekniken är också bra ur arbetsmiljösynpunkt för alla som jobbar på bensinmackar, säger Eddie Hasth på SPs enhet för Mått och Vikt. Kontroll vartannat år Att systemen fungerar kontrolleras vartannat år av SP:s personal i samband med den ordinarie kontrollen, eller kröningen som det heter på fackspråk. SP arbetar för samtliga oljebolag på den svenska marknaden. Vi gör simulerade tankningar, det krävdes aktiv omvärldsanalys för att nå tillväxtmålen. Här kom Nutekstödda projektet OMS, Omvärldssyn i små- och medelstora företag, in i bilden. OMS ger metoder och verktyg för att ta tillvara informationen från omvärlden och förvandla den till affärsutveckling. Nätverk med experter Projektet ger också företag möjlighet att nätverka med experter och andra företag, berättar Matz Sandström, teknikmäklare på SP. Han har hjälpt Miwa med att analysera trender för att se till att företaget ligger rätt i utvecklingen. Det gäller att bestämma vad man ska man satsa på och vad man inte ska satsa på. Nu har vi en strukturerad plattform att jobba från, säger Magnus Wiklund. Nu hoppas han på en solig sommar. Miwa har nyligen installerat en stor solvärmeanläggning vid ett utomhusbad i Skellefteå. Och fler kunder, över hela Sverige, knackar på dörren. Solvärme för pooler är ett område där efterfrågan växer raskt, utan statliga subventioner, konstaterar Magnus Wiklund nöjt. arbetar tillsammans I OMS arbetar CMF Centrum för Miljödriven Företagsutveckling och forskningsinstituten SP, SIK och IVL tillsammans med Almi. Finansieringen kommer från Nutek och de deltagande företagen. Matz Sandström, , Pumparna ska ge rätt mängd bränsle. SPs personal kollar också att sugsystemet fungerar. Det bidrar till att minska utsläppen. på precis samma sätt som när en bilist tankar, och mäter verkningsgraden. Alla fel rapporteras in omgående. Oljebolagen får också årliga sammanställningar över mätresultaten. Tankbilarna som levererar bensinen tar hand om ångorna som kondenseras och blir till bränsle igen ännu en miljövinst.

6 Ökat intresse för klimatmärkt mat Det engelska livsmedelsföretaget Tesco, med över anställda och nästan butiker, lovar att klimatmärka alla sina produkter. Sainsbury s och Marks & Spencer har liknande ambitionsnivåer. När dessa jättar agerar, påverkar det livsmedelsindustri och handel i hela världen, säger Thomas Angervall, miljöexpert på SIK. Han märker ett ökande intresse från svenska livsmedelsföretag som vill veta hur mycket deras produkter bidrar till klimatförändringarna. Det var inte så länge sedan som England fick öknamnet Europe s dirty old man på grund av oviljan att ta itu med miljöproblemen. Nu är läget helt annorlunda, både bland politiker och företag. Premiärminister Tony Blair är internationellt drivande i kampen mot växthuseffekten. Tillsammans med Tysklands Angela Merkel planerar han en kampanj för att få till stånd en internationell överenskommelse som kan ta vid när Kyotoprotokollet löper ut. Engelska matjättar startar miljötrend KOLDIOXID, LUSTGAS OCH METAN Utsläpp av klimatpåverkande gaser beskrivs i koldioxidekvivalenter. Det hänger samman med att det finns flera gaser som har en starkare klimatpåverkande effekt än koldioxid (även om de totalt sett släpps ut i mindre kvantiteter). Dit hör lustgas och metan. Lustgas bildas från gödslad jordbruksmark och metan från idisslande djur och annan anaerob nedbrytning. Markerar flygtransport Varuhuskedjan Marks & Spencer, med verksamheter i ett 30-tal länder, har som mål att bli helt koldioxidneutral inom fem år. Sainsbury s, en annan engelsk matgigant med anställda, driver ett ambitiöst miljöprogram. Företaget arbetar tillsammans med en oberoende statlig organisation, the Carbon Trust. Under 2004/2005 nådde man en 20-procentig minskning av C0 2 -utsläppen. Butikskedjan Tesco stöder forskning för att ta fram en märkning om koldioxidutsläpp som ska användas på alla kedjans produkter. En flygplanssymbol ska markera flygtransport som dessutom ska minskas. Tesco lovar också att sänka butikernas och distributionens utsläpp med hälften till år Och företaget tänker öppet redovisa utsläppen på webben och vad man gör för att minska dem. Konsumenterna kan jämföra Genom att tydligt märka produkterna får konsumenterna möjlighet att jämföra deras carbon footprint, det vill säga hur stora utsläpp av klimatpåverkande gaser som de har orsakat (se faktaruta). Märkningen ska skicka en mycket kraftfull ekonomisk signal genom hela vår leverantörskedja. Genom att utnyttja köpkraften hos miljontals konsumenter kan vi få till stånd en förändring i hela ekonomin, sa Sir Terry Leahy, VD på Tesco, i ett tal i januari i år. När de engelska matjättarna nu sätter fart på miljöarbetet, får det globala återverkningar på alla företag som är verksamma i livsmedelskedjan från bönder till transportörer, livsmedelstillverkare och handel. Miljötåget rullar och de som inte åker med kan tappa anseende och kunder, hävdar Thomas Angervall. Han är chef för miljögruppen på SIK. Den består av nio personer som arbetar med allt från att analysera hur fiske efter havskräftor påverkar miljön och forska om avfallshantering till att räkna ut hur mycket koldioxid som importerade viner släpper ut. Miljösystemanalyser Produktions- och skördemetoder, transporter, lagring, processning, kylning, förpackning och avfall är exempel på sådant som miljögruppen studerar, analyserar och dokumenterar. Det görs i form av miljösystemanalyser, där LCA (Life Cycle Assessment) är ett basverktyg. En fullständig LCA omfattar normalt en rad miljöpåverkande faktorer, som till exempel övergödning och markanvändning. Men det är just klimatpåverkan som på sistone blivit den mest intressanta faktorn, säger Thomas Angervall. Fler uppdrag Den svenska livsmedelskedjan svarar för en stor andel av landets totala, negativa miljöpåverkan. 75 procent av övergödningen, 25 procent av växthusgaserna och 20 procent av energiförbrukningen. Till detta kommer användning av bekämpningsmedel och kostsamt svinn. Det här får allt fler företag upp ögonen för. Thomas Angervall och hans

7 Tesco och andra brittiska varuhuskedjor planerar att klimatmärka sina matvaror. foto tesco kollegor på SIK ser en klart ökande tillströmning av förfrågningar och konkreta uppdrag. När handelns ambitioner om C0 2 -märkning blir verklighet är det deras leverantörer som får göra jobbet, det vill säga ta fram uppgifterna, konstaterar Thomas Angervall. Han menar att företagen i första hand behöver kunskap om deras produkters påverkan på miljön och växthuseffekten. De vet att deras verksamhet och produkter påverkar miljön och klimatet långsiktigt. Men de har inte siffror och det faktaunderlag som behövs för att fatta beslut och genomföra rätt åtgärder. Här är det bra med en neutral part som hjälper till. Unik miljödatabas Miljögruppen på SIK har arbetat på området sedan Under åren har världsledande kompetens byggts upp. Vi håller på att bygga en unik miljödatabas som innehåller information från LCA-analyser som både vi och andra forskningsaktörer har genomfört. Det här innebär att vi erbjuder kunskap som ingen annan kan ge, säger Thomas Angervall. Effektivisera produktionen SIK hjälper också livsmedelsindustrier att se över och effektivisera produktionen. Just det senare lockar företag som ser kopplingen mellan ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Två begrepp som går hand i hand. Ett praktiskt exempel är Arla Foods mejeri i Linköping. Där tog SIK-forskaren Johanna Berlin fram ett optimerat produktionsplaneringsprogram. Hon undersökte också produktionsfrekvensens miljöpåverkan. Det visade sig att när varje produkt producerades 1 2 gånger i veckan istället för 2 5 gånger minskade spillet och därmed miljöpåverkan drastiskt. foto joel blom, sp Röktäta dörrar kan provas Nu erbjuder SP dörrtillverkare möjlighet att prova sina produkter när det gäller täthet mot livsfarlig rök. Offentliga krav på brandgastäta dörrar för hotellrum väntas. I dag finns inga regler som kräver att dörrar i offentliga miljöer ska vara röktäta. Men de är i antågande. Statens haverikommission har släppt en rapport (RO 2006:03) där man rekommenderar Boverket att införa krav på röktäta dörrar till hotellrum. Bakgrunden är den tragiska branden på hotell Borgholm vid påsken Två unga människor omkom, berättar Lars Boström, brandexpert på SP. SP har investerat i ny teknik och kan prova och klassificera dörrar upp till en storlek av 3,4 gånger 3,4 meter. Arbetet görs enligt ett nytt europeiskt system som innehåller en speciell klassning för röktäthet hos dörrar. Två olika klasser finns att välja på: Sa för täthet vid rumstemperatur och Sm för täthet vid 200 grader C. Det betyder att det finns två typer av dörrar för brandavskiljning, en som är brandavskiljande och en som är rökavskiljande I vissa fall kan en dörrmodell ha båda egenskaperna, men inte alltid, säger Lars Boström. Instrumenteringen i röktäthetskammaren förbereds. I ugnen styrs både tryck och temperatur.

8 Elektronikforskning utvecklar småföretag Nu samarbetar SP med de tekniska högskolorna i Halmstad och Jönköping för att utveckla inbyggda elektroniksystem så att de blir pålitligare. Det ska därmed bli enklare för små- och medelstora företag i Syd- och Västsverige att hitta forskningsstöd för kvalificerad produktutveckling. Arbetet sker som ett led i Vinnovas strävan att söka nya samverkansformer mellan institut och lärosäten. Inbyggda system används där det ställs höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Lars Strandén är elektronikforskare på SP och projektledare för det nya högskolesamarbetet. Han exemplifierar med en framtida bil, där elektroniken övervakar förarens beteende och upptäcker om hans körförmåga är nedsatt. Ett annat exempel är styrning av rörelser hos truckar och transportbanor inom industriautomation. Styrsystemen måste vara pålitliga, annars har man skapat nya risker. Robust elektronik I dag bedrivs en hel del forskning på elektronikområdet vid högskolorna i Halmstad och Jönköping och på SP. I Halmstad drivs forskningscentrumet CERES, som stöds av KKstiftelsen. Trådlös kommunikation, datalogi och systemarkitektur är en del av det som står på programmet. På Högskolan i Jönköping arbetar forskarna bland annat med robust elektronik, datakommunikation och elektroniksystemdesign. Och SPs enhet för elektronik är, med sina 60 medarbetare, en stor resurs för företag som sysslar med processautomation, maskinstyrningar och fordonstillverkning. Nu samarbetar SP med de tekniska högskolorna i Halmstad och Jönköping på elektronikområdet. Bertil Svensson, Högskolan i Halmstad, Lars Strandén, SP, Tony Larsson, Högskolan i Halmstad, Jan Jacobson, SP, Lars Eskilsson, Tekniska Högskolan i Jönköping och Peter Leisner SP/Tekniska Högskolan i Jönköping (från vänster till höger) träffades på SP för att dra upp riktlinjerna. Högskolorna i Halmstad och Jönköping har hjälpt småföretaget Decon Wheel att ta fram en fungerande prototyp till en servoassisterad rullstol en produkt som måste vara helt säker. Det finns med andra ord väldigt mycket kunskap och industrikontakter redan. Och nu kan vi använda dyra laboratorieresurser på ett kostnadseffektivt sätt. Sammantaget bildar allt detta en bra bas för vårt nya samarbetsprojekt, säger Lars Strandén. Nu är utmaningen att fördjupa vår samverkan ännu mer så att vi kan bli en bättre och starkare partner till både småföretag och större företag. Stödja minst fem projekt Ett projektmål är att under 2008 stödja minst fem projekt där parterna jobbar gemensamt. Projekten kan vara finansierade antingen av företagen själva eller av forskningsprogram som Vinnovas Forska & Väx eller EUs sjunde ramprogram. Samarbetsprojektet är inriktat på företag i Västra Götaland, Halland, Småland och Skåne. Projektdeltagarna prövar också några nya sätt att jobba ihop. Till exempel ska personal från varje organisation arbeta hos de andra minst tio arbetsdagar. Ett sådant personalutbyte gör det betydligt lättare att lära känna verksamheterna, konstaterar Lars Strandén. foto Branschfolk på temadag om färg och lack I slutet av mars ordnade Scandinavian Coatings Center (SCC) en temadag med rubriken Aktuellt inom färg & lack. Syftet var att samla folk i branschen och visa vad som görs på SCC. Under temadagen, som lockade drygt 50 deltagare, hölls presentationer grupperade efter områdena Miljö och hälsa, Nya tekniker nya möjligheter, Provning och problemlösning samt Tema: Mögel. Efter lunch blev det också en rundvandring där delar av SP:s färgverksamhet i Borås visades. Utvärderingen visade att just denna del var speciellt uppskattad, säger Anna Bäckman, projektledare på SP. SCC erbjuder uppdragsforskning, teknisk utvärdering, utredning och produktutveckling inom färg, lack och övrig ytbehandling.

9 Dyra droppar räknas Hur mycket varmvatten använder du, och till vad? På uppdrag av Energimyndigheten mäter SP hur vattenförbrukningen ser ut i olika hushåll. Jag är mest spänd på att få veta hur länge kranarna står på, säger Åsa Wahlström, forskare på enheten Energiteknik. Mätningarna sker i åtta hushåll i Stockholmsområdet, varav hälften är villor och hälften lägenheter i flerbostadshus. I respektive kategori finns en barnfamilj, ett yngre par, ett äldre par och en ensamstående. Hushållen är slumpmässigt utvalda av Statistiska Centralbyrån och deltar frivilligt i undersökningen. Studien ingår i ett större foto Åsa Wahlström, forskare på enheten Energiteknik. projekt om energiförbrukning i svenska hushåll. Syftet med mätningarna av tappvatten är att få en tydligare bild av hur mycket vatten olika hushåll använder, och hur förbrukningen ser ut över dygnet. Sparad energi men hög komfort Det finns teknik och konstruktioner som hjälper till att sänka energiförbrukningen. Om vi vet att, och hur, onödigt mycket varmvatten används i duschen så kan man exempelvis utveckla armaturer som sparar energi utan att sänka komforten, säger Åsa Wahlström som är inriktad på energieffektivisering i byggnader. Mätningarna i de åtta hushållen startade i augusti 2006 och pågår till i slutet av juni Den effektiva mättiden beräknas till ett halvt år. En mätare har placerats på varje rör till respektive kalloch varmvattenkran i kök, bad och tvättställ. Med ett litet vattenhjul mäts vattnet som strömmar genom kuggarna och datan lagras i en dosa, som tankas på information ungefär varannan månad. Mätarna syns inte hela tiden och eftersom de sitter där en längre tid hoppas vi att man glömmer av dem, säger Åsa Wahlström. Iakttar hushållets beteende Mätningarna har delats upp i två delar. Under de första månaderna mättes hur vattenanvändningen var fördelad över dygnet. Därefter har mätarna registrerat hur länge respektive kran står på varje gång den öppnas. Då ser man beteendet och det är väldigt intressant. I vår familj är det ingen som får borsta tänderna med kranen på. Å andra sidan står tonåringen länge i duschen, menar Åsa Wahlström. De preliminära mätresultaten från undersökningen visar bland annat att det finns både likheter och skillnader mellan hushåll i villa och i flerbostadshus. Fördelningen av mängden vatten mellan de olika tappkranarna är relativt lika. I badet används cirka 40 procent av vattnet, i köket ungefär lika mycket, och i tvättstället rinner runt 20 procent av hushållens totala vattenförbrukning. Större förbrukning i lägenheter Däremot är det skillnader i hur mycket vatten man använder när man bor i villa respektive lägenhet. Hushållen i villor använder betydligt mindre vatten. Enligt mätningarna förbrukar en person som bor i villa 56 liter vatten om dagen, varav 31 är varmvatten. Och en person som bor i lägenhet förbrukar 82 liter om dagen, varav 50 liter är varmvatten. Detta tyder på att det särskilt i flerbostadshus finns mycket att vinna på mer energieffektiva konstruktioner, eller på att införa debitering av varmvatten, säger Åsa Wahlström. helena ullenius Varmt vatten är dyrt. För att ta reda på hur mycket vatten ett hushåll gör åt har SP mätt förbrukningen i åtta hushåll. Åsa Wahlström, ,

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP BETONG SKA BLI BRANDSÄKRARE DELEGATION avvärjer INGENJÖRSBRIST INGVAR SAHLIN ARKITEKT UTAN GRÄNSER Vem ångrar sina teknikstudier?

Läs mer

SP I NY FÖRPACKNING TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK

SP I NY FÖRPACKNING TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK Aktuellt från SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 SP I NY FÖRPACKNING TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK Nytt ansikte för SP vid årsskiftet! SP

Läs mer

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS Aktuellt från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS NUMMER 2 2006 TEMA ETANOL LÄS OM RISKERNA OCH

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Nu kommer resultaten

Nu kommer resultaten Annons Annons Nu kommer resultaten En tidning om hur den svenska godstransportnäringen ska halvera utsläppen av koldioxid posten logistik ica sverige ab logistik preem stora enso renova okq8 östgötafrakt

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

Året i korthet. Innehåll

Året i korthet. Innehåll Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 2 Året i korthet 3 VD:s kommentar 4 Detta är SP 6 Vision, affärsidé och strategi 8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö 12 Energi och miljö 14 Bygg, anläggning

Läs mer

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt 2012 2014 10 SP:s affärsområden 12 Verksamhet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, 114 82 Stockholm, www.svensktnaringsliv.se Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper:

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

På jakt efter nya biomarkörer

På jakt efter nya biomarkörer f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 5 2014 INTERVJUN MAGNUS HALL Tuff omställning för Vattenfall VINDKRAFTENS DOLDA KOSTNADER JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING KLIMATSATSNINGAR LANDET

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit att ge underlag för en bred diskussion

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3 Nyfiken på energi? 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer