Teknik- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik- och fritidsnämnden 2011-02-09 1"

Transkript

1 Teknik- och fritidsnämnden Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Moberg, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 9 februari 2011, kl Per Sigvardsson (s), ordförande Annchristin Rosell (s) Stig Skruvik (s) Anders Fransson (s) Gabriela Håveland (s) Viktoria Svensson (mp) Berthold Andersson (m) Cecilia Thuresson (m) Bo Sunesson (c) Anja Granlund Karlsson (c) Mac Hellborg (kd) Gunnar Magnusson (s) Erling Karlsson, teknisk chef Jan Hagström, fritidschef Åsa Albertsson, avdelningschef Åke Petersson, föredragande 1 Utses att justera Annchristin Rosell Justeringens plats och tid , kl Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-15 Åsa Albertsson ordförande justerande Per Sigvardsson Annchristin Rosell ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse Teknik- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningen, Emmaboda Underskrift Monica Areschoug

2 Teknik- och fritidsnämnden TFN 1 Dnr Energi effektivisering Enligt regerings målsättning har varje kommun fått i uppdrag att genomföre energi effektivisering på fastigheter och transporter. I Emmaboda kommun har det gjorts en nulägesanalys och därefter förslag på åtgärder som syftar till att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter.. Åke Peterson presenterar. Teknik och fritidsnämnden beslutar att anta handlingsplan och målsättning för Emmaboda kommuns fastigheter och transporter som syftar till 20% besparing av energin till år 2020 med 2009 som basår

3 Teknik- och fritidsnämnden TFN 2 Dnr Budget Erling Karlsson redogör för teknik och fritidsnämndens resultatredovisning per samt för pågående investeringsbudget Teknik och fritidsnämndens budgetram för 2011 är beslutad i KF till tkr. Investeringsbudgeten för Teknik och fritidsnämnden för 2011 är beslutad i till tkr. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att med godkännande anteckna om den preliminära bokslutsrapporten per till protokollet Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt ovanstående förslag samt att med godkännande anteckna om investeringsbudgeten per till protokollet.

4 Teknik- och fritidsnämnden TFN 3 Dnr Bilpool 4-hjulsdrift Social nämnden har beslutat i att uppdra till socialchefen att inleda en diskussion med teknik och fritidsnämnden om att anskaffa bilar med 4 hjulsdrift som ska användas i Emmaboda kommuns hemtjänst. Socialnämnden framför att de har antagit Trafiksäkerhetsrutiner för socialnämnden 9 november Ett av målen i denna rutin är att se över riskerna att de anställda drabbar av ohälsa och olycksfall i sitt arbete. Anställda inom hemtjänsten och hälso- och sjukvården kör ofta bil i tjänsten för att träffa och vårda personer som bor hemma i ordinärt boende. Under de senaste åren har vi haft rikliga vintrar med snöiga och hala vägar. Detta gör att personalen utsätter sig för stora risker då man ska besöka dessa personer. Tekniska kontoret har förståelse för de besvärliga vintervägarna, som måste användas dagligen, och har i samråd med socialkontoret studerat olika 4-hjulsdrivna bilmodeller. Med anledning av de senaste vintrarna kan också utbildning, körning i vinterväglag, handhavande av befintlig utrustning med motorvärmare etc vara aktuell. Teknik- och fritidsnämnden har beslutat i att alla nyinköp av kommunens bilar till bilpoolen ska förses med alkolås. Teknik- och fritidsnämnden har också beslutat i att etanolbilar ska användas. Teknik och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget men kommer vi detta inköp inte att följa beslutet beträffande etanoldrift. Teknik o fritidsnämnden beslutar att leasa 2 st fyrhjulsdrivna bilar för användning inom socialtjänstens hemtjänst och hälso- och sjukvård att uppdra till socialtjänsten att utvärdera hur dessa bilar fungerar för ändamålet.

5 Teknik- och fritidsnämnden TFN 4 Dnr Kommunens bilpool - höjning av milpriset 2011 Tekniska kontoret ansvarar för kommunens bilpool. Tabellen nedan visar antal körda mil i bilpoolen de senaste tre åren Verksamhet Socialtjänsten Övrigt SUMMA Teknik- och fritidsnämnden anser att det är positivt med minskad bilkörning. Eftersom bilflottan i stora delar är leasad finns betydande fasta kostnader för bilarna. Under 2010 har dessutom utgifterna för reparation, reservdelar och självrisk ökat väsentligt, samtidigt som drivmedelskostnaderna ökar stadigt. För att teknik- och fritidsnämnden ska få balans i bilpoolens ekonomi, behövs en höjning av milpriset med 2 kronor år Debitering av milpriset 2010 har varit mellan 29:- - 38:- per mil. Förvaltningarna kan gärna komma med förslag till olika åtgärder som gör att teknik- och fritidsnämnden kan minska fordonsflottan som leder till att totalkostnaderna kan minska. Teknik- och fritidsnämnden beslutar höja milkostnaden med 2 kronor år 2011 för att täcka nämndens bilkostnader.

6 Teknik- och fritidsnämnden TFN 5 Dnr Riskklassning av gamla deponier Länsstyrelserna i Sverige har utfört en kartläggning av potentiellt förorenade områden i landet. I Kalmar län finns det idag ca 4000 identifierade områden som misstänks vara förorenade eller där föroreningar har konstaterats. Av dessa objekt är ca 300 stycken deponier (soptippar). Dessa deponier kan bidra till spridning av föroreningar och ska därför riskklassas enligt Naturvårdsverket. I Emmaboda kommun har det identifierats 7 stycken; Vissefjärda nedlagd tipp på fastigheten Törestorp 2:1, Lindås nedlagd tipp på fastigheten Emmabo 1:71, Lindås nedlagd tipp på fastigheten Emmabo 1:459, Långasjö nedlagd tipp på fastigheten Strängsmåla 1:63, Långasjö nedlagd tipp bakom f d Pingstkyrkan, Broakulla nedlagd tipp på fastigheten Suttarekulla 1:46 och Algutsboda nedlagd tipp på fastigheten Algutsboda 3:1. Bygg o Miljönämnden har i beslut 102 den begärt av Teknik och fritidsnämnden att dessa gamla deponier ska riskklassas enligt MIFO fas 1. För att samordna detta i länet har miljösamverkan och regionförbundet tagit initiativet att göra en gemensam upphandling av dessa tjänster. Teknik och fritidsnämnden beslutar att gå med i den gemensamma upphandlingen för att utföra risklassning enligt MIFO fas 1 med ovanstående 7 deponier.

7 Teknik- och fritidsnämnden TFN 6 Dnr Fördelning av bidrag enskilda vägar I teknik och fritidsnämndens budget 2011 finns 2,4 miljoner kronor avsatt till drift och underhåll samt investering i kommunens enskilda vägar. Tilldelning av drift. Och underhållsbidrag genomförs enligt beslut bestämmelser för anslag och bidrag till enskild väghållning Investeringsutrymmet blir år kronor. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ersätta vägföreningarna med för drift och underhåll enligt redovisning och att avsätta kr till investeringar Bo Sunesson (c) deltar inte i beslutet av detta ärende p g a jäv.

8 Teknik- och fritidsnämnden TFN 7 Dnr Medborgarförslag - djurkyrkogård Ett medborgarförslag har inkommit där man vill att det byggs en djurkyrkogård för våra kära husdjur i Emmaboda. En plats där man kan komma och hedra de kära. Teknik och fritidsnämnden har beslutat att ön i ER-sjön ska anvisas som minneslund för spridande av aska efter avlidna sällskapsdjur. Information om detta och hur man går tillväga finns på Emmaboda kommuns hemsida. För invånare/djurskydd Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget om djurkyrkogård med hänvisning till att det finns en minneslund för avlidna husdjur i Emmaboda.

9 Teknik- och fritidsnämnden TFN Arbetsrutiner och ersättning för skadedjursskyttar Bygg o Miljönämnden arbetar med att ta fram arbetsrutiner och ersättning för skadedjursskytte. Arbetet har inletts med möte med skyttarna och också en dialog med andra kommuner i området hur de gör. Förslaget är nu ute på kommunicering med aktuella skadedjursskyttar och markägaren, teknik och fritidsnämnden. Förslaget bygger på att Bygg o miljönämndens fastställer arbetsrutiner och ersättningar för uppdrag av skyddsjakt som utförs inom detaljplanelagda områden, samt i tätbebyggt område som inte omfattas av detaljplan i Emmaboda kommun. Teknik o fritidsnämnden beslutar att med anledning av ovanstående upphäva beslutet i TFN i den delen som lyder om efterfrågan finns på avskjutning av skadedjur et cetera ska ersättning betalas ut per timma enligt Emmaboda kommun fastställda kommunarvode för förtroendevalda.

10 Teknik- och fritidsnämnden TFN 9 Dnr Val till gruppen Hållbar Hälsa och Miljö Gruppen hållbar Hälsa och miljö uppkom som ett resultat av en sammandragning av de tvåpolitiska styrgrupperna Agenda 21 och folkhälsofrågor. Inför mandatperioden jobbade an arbetsgrupp fram ett förslag för hur Hållbar Hälsa och miljö skulle organiseras. Arbetet baserades på den mandatfördelning som rådde efter 2002 år val. För mandatperioden har kommunstyrelsen behandlat frågan i Hållbar Hälsa och Miljö ska bestå av sju ledamöter och sex ersättare. Målet skall vara att samtliga partier i kommunfullmäktige är representerade i gruppen, antingen med ledamot eller med ersättare. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens nämnder ska inkomma med förslag på ledamöter och ersättare för gruppen Hållbar hälsa och miljö för perioden Enligt fördelningen har teknik o fritidsnämnden att utse en ledamot och en ersättare. Teknik- och fritidnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att tillsätta Annchristin Rosell som ledamot och Anja Granlund Karlsson som ersättare till gruppen Hållbar Hälsa och miljö för perioden

11 Teknik- och fritidsnämnden TFN 10 Dnr Ansökan om investeringsbidrag - Vissefjärda Crossklubb Vissefjärda Crossklubb bildades 1994 efter att dåvarande motorklubb gått i konkurs. Den nybildade föreningen förvärvade den gamla och anrika motoranläggningen Rövardalen som då befanns i nerslitet skick. Idag utgörs anläggningen av en huvudarena, mindre barn-slinga, klubbhus med dusch och garage, depå och parkeringsområde, spolplatta med miljöbod. Klubben har ca 250 medlemmar. Genom en medvetet stor satsning på ungdom finns för närvarande 55 barn/ungdomar aktiva inom olika körgrupper. Flera av de investeringar som klubben genomfört har bekostats genom egen ekonomi och ideella arbetskrafter över tid. Nu står klubben inför en alltför stor ekonomisk utgift genom förvärvande av en ny lastmaskin som ska ersätta den gamla och utslitna. Den beräknade förvärvskostnaden är kr plus moms. Vissefjärda crossklubbs ansöker om bidrag till investering av lastmaskin. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget och att bidra med kr i nuläget till investering av lastmaskin.

12 Teknik- och fritidsnämnden TFN 11 Dnr Bromboda bygdegård komunalt bidrag till standardhöjande renovering Bromboda bygdegårdsförening ansöker härmed om kommunalt bidrag till standardhöjande renovering av Bromboda bygdegård. Bygdegården är bra tilläggsisolerad efter renovering år Fönstren är däremot från 1964 och de är i dåligt skick och släpper ut mycket värme. Förutom en mindre luftvärmepump och värmefläktar i serveringsrummet består uppvärmningen av luftburen oljepanna. Efter rådfrågning kring detta har man kommit fram till att värmepumpar är det bästa alternativet för att få ner energiförbrukningen. Föreningen har ansökt om bidrag från Boverket. Följande åtgärder med kostnadsberäkning söker föreningen bidrag för. Byggmästeri inkl material :- Målning 10000:- 3 st luftvärmepumpar inkl installation 65000:- Elinstallation 5000:- Administration 1000:- Räntor och kreditiv 4000:- Moms 52250:- SUMMA :- Teknik- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja bidrag med 30% av Boverkets bidragsunderlag till Bromboda bygdegård under förutsättning att Boverket beviljar bidrag.

13 Teknik- och fritidsnämnden TFN 12 Dnr En bad- och vattensäker kommun Emmaboda kommuns handlingsplan för en bad o vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor har uppdaterats. Arbete med vattensäkerhetsfrågor skalla var en prioriterad fråga för Emmaboda kommun, då alltför många människor omkommer genom drunkning. För att få ner antalet drunkningstillbud ska simundervisning och information om vattensäkerhet förbättras. Räddningstjänsten tillsammans med teknikoch fritidsnämnden ska ta stor del i att främja detta arbete och stödja de olika aktörerna. Människor ska kunna vistas i och i kring vatten utan att skadas eller omkomma genom drunkning. Då dödsfall genom drunkning är ungefär lika vanligt som dödsfall vid bränder bör informations och utbildningsresurser läggas på denna verksamhet i syfte att minska riskerna för drunkning. Teknik och fritidsnämnden beslutar att anta det reviderade programmet daterat för en bad och vattensäker kommun i Emmaboda.

14 Teknik- och fritidsnämnden TFN 13 Dnr Lokalfrågan på Skatan, Långasjö skola Långasjö föräldrastyrelse har till bildningsnämnden lämnat in en skrivelse beträffande förskolan Skatans lokaler i Långasjö flyttade dåvarande förskolan Korallen från fd vårdhemmet till skolan. När nu barnantalet för inskrivning till förskolan ökat så anser man att lokalerna är för trånga. Styrelsen anser att såväl ytterliggare lekytor som personallokaler behöver tillskapas. Erling Karlsson och Ingrid Bruze som fick uppdraget av bildningsnämnden att hitta en snabb respektive. en långiktig lösning på problemet, har ombesörjt den snabba lösningen inför vårterminen. Erling Karlsson anser att den långsiktiga lösningen bör studeras lite mer i detalj, varför en enkel projektering krävs för att belysa åtgärdsbehovet. Dessutom ska en inventering av barnantal per m 2 göras för samtliga förskolor i kommunen. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att genomföra en enkel projektering för att visa på en långsiktig lösning på problemet.

15 Teknik- och fritidsnämnden TFN 14 Dnr Delegationsbeslut Parkeringstillstånd nr Yttrande till Emmaboda IS angående avstängning av gator, disponera mark för marknad i Emmaboda 9-10 september Ingen erinran. Dnr Yttrande till Polismyndigheten i Kalmar län: *Mobilt poliskontor vid Centrumtorget helgfria torsdagar, ojämna veckor under år Ingen erinran. Dnr *Tältmöte och torgmöte Långasjö-Emmaboda Pingstförsamling. Ingen erinran. Dnr Teknik- och fritidsnämnden beslutar anteckna om ovanstående delegationsbeslut till protokollet

16 Teknik- och fritidsnämnden TFN 15 Dnr Meddelanden Skrivelse från miljöenheten - Långasjö 4:21, Långasjö serviceområde. Kontroll av verksamhetens egenkontroll med inriktning på de boendes inomhusmiljö. Dnr Skrivelse från miljöenheten Tallbacken 1. Esplanadens serviceområde. Kontroll av verksamhetens egenkontroll med inriktning på de boendes inomhusmiljö. Dnr Skrivelse från miljöenheten Algutsboda 3:31. Algutsboda serviceområde. Kontroll av verksamhetens egenkontroll med inriktning på de boendes inomhusmiljö. Dnr Skrivelse från miljöenheten Vissefjärda 1:176. Vissefjärda serviceområde. Kontroll av verksamhetens egenkontroll med inriktning på de boendes inomhusmiljö. Dnr Skrivelse till en fastighetsägare som klagat på sin granne beträffande träd som växer över tomtgränsen. Dnr Aktuellt om gator och trafik Vägs ände för kommunernas väghållning. Dnr Skogsstyrelsen med avverkningsanmälan beträffande Vissefjärda-Lindehult 2:2. Dnr Skogsstyrelsen med beslut Ansökan om att få påbörja föryngringsavverkning tidigare än sex veckor efter det att anmälan gjorts Skutaryd 2:8 Dnr Trafikverket med sammanställning av allmänna vägar och andra viktigare vägar samt bärighetsklasser i Kalmar län år Dnr KF 105/2010 Höjning av taxor för vatten och avlopp samt latrintömning för Dnr KF 80/2010 Förslag till val till lediga uppdrag i kommunen m m från Dnr KF 97/2010 Komplettering Val till lediga uppdrag i kommunen m m från Dnr KS 146/2010 Höjning av nätavgifter för Emmaboda elnät Dnr

17 Teknik- och fritidsnämnden Sveriges Kommuner och Landsting med Indexserier av kommunalt intresse Dnr KS 13/2011 Samråd om förslaget Unga i samverkan Dnr KF 103/2010 Ansökan om investeringsbidrag allmänna samlingslokaler Broakulla Folkets Husförening. Dnr Förvaltningsrätten i Linköping med dom angående överklagat beslut av teknik- och fritidsnämnden , 59 beträffande jakt. Överklagandet avslås. Dnr Synpunktshantering: Dnr * Klagomål Stort hål i asfalten på Envägen, Broakulla. * Synpunkt Snöröjningen på Lodjursvägen * Klagomål Snöröjningen på Grimmansmålaområdet * Klagomål Snöröjningen på Älg-, Varg- och Bävervägen m fl. Synpunktshantering: Dnr * Klagomål Dålig sandning KF 106/2010 Antagande av Detaljplan för utökning av kv Blåsippan. Dnr Länsstyrelsen i Kalmar län med beslut Bidrag till administration, spridningskontroll och effektuppföljning i samband med kalkning av sjöar och vattendrag under Dnr KF 83/2010 Besvarande av motion Emmaboda en cykelvänlig kommun. Dnr KF 100/2010 Besvarande av medborgarförslag större lekplats vid Änglamark i Lindås. Dnr KF 88/2010 Antagande av nytt arkivreglemente. Dnr KS 12/2011 Remissvar Granskningsrapport kommunens arkivhantering uppföljning granskning. Dnr KF 101/2010 Besvarande av medborgarförslag cykelväg Esplanaden och Bokvägen. Dnr KS 11/2011 Remissvar granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner. Dnr

18 Teknik- och fritidsnämnden KS 126/2010 Upprätta överenskommelse om ett mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar. Dnr Samrådshandlingar Detaljplan för Förlångskvarn 1:86. Dnr Emmaboda IS med ansökan om tillstånd för avstängning av gator och disponering av mark för marknad 9-10 september. Dnr Teknik- och fritidsnämnden beslutar anteckna om ovanstående meddelanden till protokollet.

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Plats och tid Tallbacken, Esplanaden 8, Emmaboda, onsdagen den 5 maj 2010, kl 08.30-11.30 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00 2013-10-28 98 Plats och tid Lindås Folkets Hus, 2013-10-28, 18:00 21:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag av Ann-Charlott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 17.15. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer