Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel"

Transkript

1 Energieffektiv teknik för industrin med goda exempel

2 Designed by Liz Wheatley

3 Innehåll Inledning 1 Ekonomiska och miljömässiga 2 fördelar med energieffektivisering Energiledningssystem 3 Vanliga problem 4 som små företag stöter på Praktiska, tekniska och ekonomiska 5 lösningar på gemensamma problem Goda exempel från ENGINE 7 Framtida marknadspotential 21 på kort och medellång sikt Kontakt 22

4

5 Inledning EU:s 23 miljoner små och medelstora företag (SME) anställer 75 miljoner européer och utgör 99 % av alla europeiska företag. ENGINEs mål och syfte har varit att hjälpa dem att bli mer energieffektiva. Mindre företag har sällan varken förmåga eller resurser att systematiskt genomföra energibesparingar. Målen för projektet, som genomförs av åtta projektpartners i Österrike, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien är att: Motivera små och medelstora företag att genomföra energieffektiviseringsåtgärder Främja innovativa energitjänster och finansieringslösningar Lära upp energirevisorer och bygga upp expertgrupper Påskynda introduktion av konceptet energitjänster till små och medelstora företag Kommunicera energieffektivitet till beslutsfattare och intressenter Sprida och överföra framgångsrika koncept och åtgärder De energikartläggningar och undersökningar som utförts som en del av ENGINE avsåg företag och experter inom metall-, automotive-, trä- och livsmedelsindustrin. Alla de energisparande åtgärderna och erfarenheterna, förutom de som specifikt rör en tillverkningsprocess, gäller för de flesta små och medelstora företag. I ENGINE utfördes 56 energikartläggningar i de olika regionerna. Kartläggningarna omfattade följande steg: Denna publikation presenterar resultatet av några av energikartläggningarna som gjorts i projektet och tar upp allmänna energieffektiviseringsfrågor för SMEs. Material och underlag togs fram på de olika språken som förberedelse av utbildningarna. Kurserna omfattade både energihushållning och energikrävande utrustning. Hela utbildningspaketet kan laddas ned från ENGINEs hemsida, Nulägesanalys: Inspektion på plats, datainsamling, identifiering av fokusområden och intervjuer Förberedelse av rapport: Beskrivning av företag, dataanalyser och jämförelse av nyckeltal för energianvändning Utvärdering: Beräkning av potential för energieffektivisering Förslag: Presentation av en plan för genomförande av energieffektvisering, mål, åtgärder osv ENGINE erbjöd SMEs en nulägesanalys genom en energiundersökning samt kartläggning och jobbade med regional kunskapsuppbyggnad genom utbildning om energihushållning. ENGINE har byggt upp en kunskapspool av begrepp, instrument och metoder som redan fanns tillgängliga och har satt igång informationskampanjer för att öka medvetenheten inom området. 1

6 Ekonomiska och miljömässiga fördelar med energieffektivisering Att energieffektivisera medför fördelar för både den berörda organisationen och för samhället i stort på en lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den främsta drivkraften för företag att energieffektivisera är oftast den ekonomiska faktorn. Effektivare energianvändning leder till minskade kostnader och gör en verksamhet mer effektiv och därmed mer konkurrenskraftig. Minskade energikostnader är dock inte det enda skälet för att energieffektivisera ur ett ekonomiskt perspektiv. Användningen av mer modern processutrustning, som är lättare att styra och reglera, kan också förbättra produkternas kvalitet och enhetlighet. Bättre styrning och reglering kan förbättra komforten och ibland också produktiviteten, samtidigt som det minskar energianvändningen. SME uppmuntras av vissa kunder, i synnerhet större företag, att förbättra sin miljöprestanda och energieffektivitet. Större organisationer tillämpar i allt högre grad miljöledningssystem såsom ISO 14001, som tvingar dem att hantera både sin egen produktion och underleverantörernas. Ett litet företag med ett energiledningssystem på plats har därför en konkurrensfördel jämfört med ett företag som inte har det, vilket kan vara avgörande i en anbudsgivning eller i andra underleverantörssituationer. Att uppnå samma resultat med lägre energianvändning bidrar till att minska beroendet av importerad energi och håller nere energikostnaden. Minskad energianvändning sänker utsläppen av många föroreningar. Det bidrar till att förbättra luftkvaliteten lokalt, tex genom minskad förekomst av surt regn, och dämpar effekterna av klimatförändringar globalt genom minskade utsläpp av koldioxid och vattenånga. 2

7 Energiledningssystem Det största hindret för effektiv energihushållning är att man inte kan åtgärda det man inte känner till, därför är mätning viktigt och ju noggrannare mätningar, desto mer värdefull är den insamlade datan. Det första steget i ett strukturerat energiarbete är alltså nästan alltid att mäta energianvändningen. Det finns många sätt att implementera ett energiledningssystem på. Den bästa åtgärden för en liten livsmedelsindustri kan vara väldigt annorlunda mot den bästa åtgärden för ett företag som levererar flygkomponenter och som är vana att dokumentera alla aspekter av produktionen. Vissa företag kan dra nytta av att få ett intyg på att de använder ett energi- eller miljöledningssystem, medan andra vill följa riktlinjerna utan att få ackreditering, och för en tredje grupp räcker det med att använda ett mycket enkelt energiledningssystem. I ett tidigt skede av ENGINE blev den nya europeiska energiledningsstandarden, EN 16001, färdig, och utbildningsmaterialet som användes i projektet baserades på denna standard. Standarden följer samma mönster som den flitigt använda ISO standarden, med hjälp av en Plan- Do-Check-Act cykel för att stimulera ständiga förbättringar. EN standardens huvudpunkter är: Allmänna villkor & policy, Kartläggning och översyn av energiaspekter, Rättsliga skyldigheter, Resurser, roller och ansvar, Ökad medvetenhet och kommunikation, Dokumentation av energiledningssystem, Kontroll av dokument och verksamhetsstyrning, Energiövervakning, Utvärdering av överensstämmelser & brister, Korrigerande åtgärder, Kontroll av register, Internrevision & granskning Kontinuerlig förbättring av energieffektiviteten är inte möjlig utan att ett energiledningssystem implementeras. Det krävs en processorganisation för energiledningsarbetet, tydliga ansvarsområden, rutiner och normer för upphandlingar och investeringar. Ett av de största hindren för att minska energianvändningen och skapa rutiner för upphandling av ny utrustning är att det saknas kunskap om de enskilda processernas energianvändning. Implementeringen av mätteknik kan vara en av de största hinder vid införandet av energiledningssystem. Framgången för systemet är beroende av delaktigheten på alla nivåer, framförallt den högsta ledningens. Dr. Ralf Utermöhlen, Agimus GmbH 3

8 Vanliga problem som små företag stöter på Det finns flera skäl till varför små och medelstora företag i Europa har svårt att energieffektivisera, även i de fall där det finns givna ekonomiska argument för det. I många fall, även då investeringar i mer energieffektiv utrustning kan ge en relativt snabb avkastning, har små och medelstora företag svårt att finansiera investeringarna. Detta beror antingen på bristande likviditet eller svårigheter eller ovilja att låna för verksamhet som ligger utanför kärnverksamheten. En typisk verksamhet kan på ett enkelt sätt mycket väl hitta sätt att minska energianvändningen med 15 %. För en stor energianvändande industri är det värt att investera mycket tid och resurser för att spara 15 %, men däremot kan det vara svårt för ett litet företag att avvara resurserna för att genomföra ett projekt som sparar 15 % av en energikostnad på några tals kr. Startkostnaden är också relativt sett högre för mindre företag, särskilt de med få anställda och ingen kännedom om energieffektivitet. Antingen kommer värdefull tid gå åt för att lära upp personalen om energi och energieffektivitet, eller så blir företaget beroende av råd från säljare och konsulter, som kanske inte bara har företagets bästa för ögonen. I många företag finns det inte någon samverkan mellan de som har kontroll över energianvändningen och de som betalar energiräkningarna. Då finns det inget incitament för personalen att förbättra energianvändningen - det är bara en fast kostnad som ingen är ansvarig för. I många fall hyr företaget sina lokaler, ofta på korta kontrakt, och därför finns det inte incitament att investera i byggnadens stödsystem, även om det finns stora möjligheter att energieffektivisera. Ofta saknar hyresvärden incitament för energieffektivitet, eftersom de inte betalar energiräkningarna åt hyresgästerna, och de kostnader de faktiskt betalar, t.ex. för kommunala tjänster på gemensamma platser, täcks i nästa led av hyresgästerna genom avgifter. 4

9 Praktiska, tekniska och ekonomiska lösningar på gemensamma problem För att åtgärda bristen på kunskap om energieffektivisering finns oberoende rådgivare och konsulter, och de flesta EU-medlemsstater har stöd från regeringen i olika slags program för att ge råd till företag via olika medier, såsom telefonsupport, webbplatser, publikationer, utbildnings- och rådgivningssessioner. Produktmärkning, framför allt av hushållsapparater, kan hjälpa små och medelstora företag att identifiera effektiv utrustning. Modern utrustning är betydligt mer effektiv än äldre modeller på grund av teknisk utveckling och skärpta normer för energieffektivitet. Värme-, ljus- och kylteknik har förbättrats betydligt under det senaste decenniet. Politik som främjar inköp av energieffektiv utrustning och skatter på fossila bränslen är ännu en anledning till att välja energieffektiv utrustning och att få rutiner på plats. Den offentliga sektorn ska gå före och visa vägen, genom upphandling och användning av energieffektiv utrustning och bidrar till att stimulera marknaden och distributionskedjan för ny teknik, och kan också fungera som skyltfönster för mindre kända tekniker. De viktigaste stegen är dock några av de enklaste. I alla företag, oavsett storlek, bör någon ha huvudansvar för energianvändningen, och regelbundet kunna utvärdera arbetet tillsammans med företagets energianvändning. En av de första uppgifterna för den som är energiansvarig blir att inrätta ett system för mätning och uppföljning av energianvändningen. När detta väl är etablerat är det möjligt att utvärdera varje års energianvändning, bedöma den ekonomiska bärkraften för åtgärder, och utvärdera om energianvändningen är acceptabel. De företag som har liten kontroll eller inflytande över de byggnader som de använder har ett mer begränsat utrymme för förbättringar, även om mycket kan uppnås genom dialog med hyresvärden. Även om detta inte är möjligt, kan företaget förändra hur utrustningen används och göra installationer som inte kostar mycket, särskilt inom styrsystem och belysning. 5

10

11 Goda exempel från ENGINE Automotive industri Verksamheten Verksamheten levererar komponenter till bilindustrin, men är inte något typiskt företag inom automotive eftersom de levererar kemiska produkter. Energiprestanda Företaget använder el och gas använde företaget cirka 817 MWh el och MWh naturgas. Under 2007 betalade företaget i energikostnader (5,2 % av företagets intäkter). Det går mest el till tryckluftsproduktionen (308 MWh/årligen). Den största konsumenten av naturgas är de olika termiska processerna som kräver temperaturer på upp till 700 C (1 697 MWh/årligen). Besparingspotential Efter energikartläggningen överlämnades en rapport, komplett med en rad rekommendationer för att minska användningen av och kostnaderna för energi. Identifierade besparingspotential uppgick till 608 MWh per år eller per år. Företaget har åtagit sig att genomföra flera åtgärder. Energi upphandling Kompressor Belysning Förnyelse av sand Sand täcke Kompressor drift Belysning Underhåll av tryckluftsnätet. Regelbunden analys av läckor Koppla ifrån två kompressorer Anpassning till kraven. Demontering av lampor som inte behövs Förvärmning av förbränningsluften med hjälp av spillvärme Isolera sandvärmaren (10cm isolering) Användning av spillvärme för varmvattenproduktion och uppvärmning Byte av belysningssystem (utbyte av konventionella armaturer) Ingen Inbjudan till nya anbud för energiupphandling Prisminskning på el från 10,75 ct/kwh till 10 ct/kwh: Besparingspotential ca /år Område Åtgärd Investering Besparingspotential Återbetalningtid 0 år Ingen Upp till /år 0 år Ingen 560 /år 0 år Minskning av naturgas 54,8 m³/h Möjlig kostnadsbesparing /år Minskning av naturgas: 16,6 MWh/år Möjlig kostnadsbesparing ca 800 /år Minskning av naturgas och elektricitet 8 MWh/år. Möjlig kostnadsbesparing ca /år Möjlig kostnadsbesparing ca 490 /år 7 år 1,3 år 2,5 år 5 år 7

12 Goda exempel från ENGINE Lasersvetsning Verksamheten Verksamheten finns inom metallindustriområdet, framförallt lasersvetsning. Företaget sysselsätter 70 anställda och har en årlig omsättning på 341,8 miljoner euro. Energiprestanda Företaget använder el och fjärrvärme använde man cirka MWh el och MWh värme från fjärrvärmenätet. Besparingspotential Efter energikartläggningen överlämnades en rapport, komplett med en rad rekommendationer för att minska användningen av och kostnaderna för energi. Identifierade besparingspotential uppgick till 608 MWh per år eller per år. Företaget har åtagit sig att genomföra flera åtgärder. Övrigt att arbeta med Personalmedvetenhet Belysning: byt 200 lampor till LED-teknik, nytt belysningskoncept, färre lampor, installation av belysningsgrupper som kan stängas av gemensamt Ersättning av den gamla pumpstationen Införa ett energiledningssystem Mäta tryckluftsläckage, optimera lufttrycket Område Åtgärd Investering Besparingspotential Återbetalningstid Avdammningsanläggning Användning av spillvärme för uppvärmning av arbetsplatser Ännu oklart 181 MWh /år Laser system Värmepump Ännu oklart 216 MWh / år Tryckluft Belysning Laser system Värmeåtervinning Byte av radiumlampor till lysdioder med spegeloptik Användning av spillvärme till förvärmning av processvatten MWh /år kostnad för fjärrvärme: 70 /MWh (uppskattning) MWh 950 /år Plattvärmeväxlaren installation och material 26 MWh /år Ännu oklart Ännu oklart < 1 år 3,3 år 1,6 år 8

13 Goda exempel från ENGINE Mejeri Caseifici Zani F.lli Undersökningen Följande punkter har största effektiviseringsmöjligheter och potential för minskning av energianvändningen: Verksamheten Mejeriet Caseifici Zani F.lli, som grundades i början av förra århundradet, ligger i Cigole, en liten stad ca 30 km söder om Brescia i Italien. Under 2008 nådde produktionen ton ost gjort från cirka ton mjölk. Varje år släpper fabriken ut 3200 ton CO 2. Energiprestanda Fabriken använder el, värme och vatten använde företaget cirka MWh el och m 3 naturgas. Den största delen av elanvändningen går till kylning och luftkonditionering. Kylanläggningen kyler produktionscykeln (som mjölkkylning eller kyllagring för ost) och förser hela fabriken med luftkonditionering. Produktionen kräver 9 bars ånga, endast 4 % av ångan används för uppvärmning av lokalerna. Varje dag förbrukar anläggningen ca 200 m 3 vatten, där 20 m 3 av vattnet behöver genomgå en speciell reningscykel. Huvudaspekten när det gäller energianvändningen är den simultana och intensiva användning av värme och kyla (t.ex. el) under hela året. Detta tyder på en potential att effektivisera, exempelvis genom kombinerad el- och värmeproduktion, men det finns också potential för solvärme och solceller. Företaget beaktar dessa åtgärder och tar fram förstudier för både de tekniska och ekonomiska aspekterna. Kylning och luftkonditionering Produktion av ånga och värme Värme och elproduktion från solen Effektivisering av motorer och pumpar Tryckluft Förbättrad belysningseffektivitet Dessa åtgärder har beskrivits i detalj i en rapport lämnad till ägarna. Rapporten innehåller förslag på hur energianvändningen kan minskas. En annan aspekt är hanteringen av energin som kan förbättras med övervakningssystem och kontraktanalys. Huvudpunkter Ackumulatortank (ca 20 m 3 ) som kan kopplas till solvärme. Detta kan också öka effektiviteten i pannorna. Förvärmning av vatten med energi från kylanläggningens frånluft. Ersätta traditionella neonlampor med LEDekvivalenter med potential att spara 70 MWh el per år. 9

14 Undersökningen Följande punkter ger största möjligheterna till effektivisering och minskning av energianvändningen: Goda exempel från ENGINE Vinproducent Cesari Vini Framställning av ånga och värme Kylning och luftkonditionering Värme- och elproduktion från solen Effektivisering av motorer och pumpar Tryckluft Belysning Dessa åtgärder har beskrivits i detalj i en rapport lämnad till ägarna. Rapporten innehåller förslag på hur energianvändningen kan minskas. En annan aspekt är hanteringen av energin som kan förbättras med övervakningssystem och kontraktanalys. Huvudpunkter Ersätta ånggeneratorn som har en mycket låg verkningsgrad. Ackumulatortank (4 6 m 3 ) som kan kopplas till solvärme. Detta kan öka effektiviteten i pannorna. Ersätta traditionella neonlampor med LED-belysning, med sparpotential på 25 MWh el per år. Verksamheten Vinproducenten Gerardo Cesari, som grundades 1936, är belägen i Quinzano d Oglio, en liten stad ca 40 km söder om Brescia i Italien. Anläggningen tillhandahåller slutlig bearbetning, tappning och frakt av många viner från provinsen Verona. Varje år hanterar fabriken hektoliter vin på ca timmar. Varje år släpper verksamheten ut 460 ton CO 2. Energiprestanda Fabriken använder el och termisk energi samt vatten. År 2009 förbrukade Gerardo Cesari cirka 600 MWh el och m 3 naturgas. Den största delen av elanvändningen är ansluten till buteljeringsprocessen, särskilt filtrering och förpackning. Belysningen i fabriken använder över 8 % av den totala elen. Huvuddelen av naturgasen används för framställning av ånga för sterilisering av utrustning. Endast 10 % av gasen används för uppvärmning av lokalerna. Varje år använder fabriken ca m 3 vatten. 10

15 Goda exempel från ENGINE Sågverk i Österrike Verksamheten En analys gjordes av ett Österrikiskt sågverk med 90 anställda och en årlig produktion av m 3 bearbetat trä. Energiprestanda Den årliga elanvändningen är ca MWh och majoriteten av elen måste köpas in, men en liten andel kommer från ett eget litet vattenkraftverk. Värmeanvändningen är cirka MWh och genereras med två biobränslepannor och en gaspanna. Omkring 2/3 av värmeenergin kommer från biobränsle och 1/3 från gas. Undersökningen Diagrammen till höger visar el- och värmeanvändningen. Alla områden av anläggningen analyserades och även om den energiansvariga redan hade vidtagit åtgärder för att effektivisera kunde energibesparingsåtgärder fortfarande identifieras inom alla områden: Belysning - Användning av dagsljus, installation av reflektorer och rörelsesensorer i biutrymmen och utbyte av gamla lampor mot nya effektiva lampor. Motorer - att koppla ihop processen med efterfrågan så att utrustningen stängs ner när processen är klar, kontinuerligt utbyte av gamla motorer mot högeffektiva motorer. Ventilation - Länka processerna som alstrar avgaser för att stoppa ventilation när processen är klar, återanvändning av spillvärme och minska hastigheten på fläktarna. Tryckluft Återanvändning av spillvärmen, kontinuerlig rengöring och underhåll, avstängning av kompressorn när den inte används. Uppvärmning - Förbättrad isolering av torkningskamrarna, kontinuerlig rengöring av utrustning, användning av solenergi för torkning och användning av spillvärme till förvärmning av torkningskamrarna. Huvudpunkter Potentiella besparingar när det gäller uppvärmning är över MWh/år (14 %) och över 900 MWh/år (12 %) i el. De flesta av de billiga åtgärderna, såsom bättre underhåll, installation av termostatventiler, rengöring av fönster, har redan genomförts. Investeringar i en ny kompressor har gjorts: Till följd av kartläggningen har bolaget designat om tryckluftsnätet och ersatt en 70 kw kompressorer med en 30 kw kompressor. 1MWh Kontor 38MWh Belysning 187MWh Tryckluft 3MWh Kylning 182MWh Ventilation 574 MWh Elmotorer 1. Elektricitet och uppvärmning 3. 31MWh Övrigt <1% MWh Fjärrvärme 18% MWh Flistork 26% 1MWh Kontor 38MWh Belysning 187MWh Tryckluft 316MWh Uppvärmning kontor/ produktion 1% MWh Förluster 20% MWh Torkrum 35% 2. Elektricitet och uppvärmning MWh Torkrum 426MWh Flistork 3MWh Kylning 182MWh Ventilation 574MWh Elmotorer 1385MWh Förluster 201MWh Uppvärmning 28MWh Övrigt 11

16 Elektricitet 27% Bränsle 29% Värme 44% 5MWh Pumpar <1% 31MWh Övrigt 2% 218MWh Ventilation 16% <1MWh Pumpar 4MWh Belysning 24MWh Elmotorer 18MWh Värme avd.1 1% 42MWh Övrigt 2% 560MWh Gamla torkrummet 26% 14MWh Belysning 1% 116MWh Tryckluft 8% 994MWh Elmotorer 72% <1MWh Ventilation 37MWh Tryckluft 24MWh Värme avd.2 2% 394MWh Förluster 18% 1123MWh Nya torkrummet 52% Goda exempel från ENGINE Sågverk i Österrike 2 Verksamheten Detta sågverk har 30 anställda och en årlig produktion på m3 massivt virke. Företaget hade inte utsett en person som ansvarar för energieffektivitet och inköp av energieffektiva apparater. Energiprestanda Vanligtvis så torkar inte företaget träet, men de driver egna transportsystem. Detta förklarar den relativt höga bränsleförbrukningen och relativt låga värmeförbrukningen. Den totala energianvändningen är ca MWh, varav ca MWh är el. Diagrammen till vänster belyser användningsområden. När det gäller el är de största förbrukarna elektriska motorer, tryckluft och ventilationssystem. Undersökningen Från kartläggningen kunde följande besparingsområden identifieras: Tryckluft - Att upprätthålla ett netto på tryckluften för att undvika läckage, minska trycket, och stänga av enskilda kompressorer för att undvika kontinuerlig drift av alla kompressorer. Elmotorer Körning av motorerna med pauser emellan och byta ut platta remmar mot remmar med tänder. På uppvärmningssidan använder företaget två pannor: den stora pannan, 575 kw, drivs med olja och den mindre pannan, 20 kw, drivs med biobränsle. Värmeförbrukning är ungefär 2,17 GWh/år. Förluster uppstår främst genom läckage och gammal utrustning. De åtgärder som krävs för att på bästa sätt kunna energieffektivisera är: Förbättra isoleringen på torkningskammaren och på rören i värmesystemet. Rören har redan blivit isolerade. Återanvändning av spillvärme från torkningskammaren och kompressorerna. Denna åtgärd är delvis genomförd. Huvudpunkter Tryckluftsåtgärderna har genomförts. Verksamheten har gjort framsteg med att minska värmeförbrukningen. Den totala potentiella energibesparingen inom uppvärmning är cirka 560 MWh och när det gäller el är det cirka 65 MWh.

17 Goda exempel från ENGINE Processkontroll Verksamheten Huvudpunkter Processkontroll består av tre Sett till investeringskostnad olika företag som alla arbetar och tekniskt genomförande 2% Varmvatten 5% Övrigt med industriell automation inom processindustrin. Kunderna finns inom energiförsörjning, är värmepumpen den bästa värmelösningen i de flesta byggnaderna. 7% Kontor 9% Produktion 15% Ventilation 8% Tryckluft 10% Belysning 44% Värme kärnkraftverk, kemi, massa- och pappers- och stålindustrin. Produktionen är främst montering men även en del tillverkning förekommer. Många komponenter anskaffas och stora delar av anläggningen används som lager. Företagen har en omsättning på cirka 24 miljoner euro och cirka 160 anställda. Det finns också en potential för energibesparingar genom justeringar av schemat för ventilation och belysning med anpassningar till den tid då byggnaderna faktiskt används. En investering i moderna belysningsarmaturer är också lönsamt. 9. Energiprestanda Genom att återvinna varmluften från kompressorn kan användningen av el i den All energi som används närliggande byggnaden är el och den totala årliga minskas. energianvändningen är 920 MWh. Totalt lönsamma energi- Undersökningen Genom kartläggningar och beräkningar kunde energianvändningen delas in i besparande åtgärder ger en energiminskning på 37 % av energianvändningen vilket motsvarar en minskning på 340 MWh el/år. olika kategorier som visas i listan till höger. 13

18 Goda exempel från ENGINE Plast Petter Verksamheten PLAST PETTER AB tillverkar plastprodukter som huvudsakligen används på kontor. Plastprodukterna skärs, svetsas och limmas ihop. Plast Petter finns i sydvästra Sverige och har 33 anställda och en omsättning på cirka 3,5 miljoner euro. Energiprestanda Plast Petter använder årligen ca 320 MWh olja och ca 550 MWh el. Undersökningen En energikartläggning genomfördes och Plast Petter deltog i ENGINE utbildningen. Flera åtgärder har genomförts kort därefter, till exempel: Frånkoppling av transformatorer Stänga av kylare för torkning av tryckluft Avstängning av ventilation under nätter och helger Luft från kylningen av kompressorn leds till produktionsområdet för uppvärmning Dessa åtgärder, utan investeringskostnader, ger nu en minskning av energianvändningen med %. Möjligheten att använda plastrester från produktion för uppvärmning istället för olja utreds. Plastspillet från den interna produktionen skulle kunna ersätta all oljeanvändning på företaget. Huvudpunkter En iver och ett engagemang att spara energi finns nu inom företaget. Redan utförda åtgärder ger en minskning av energianvändningen med %. Dessa besparingar uppnås utan stora investeringskostnader Totala potentialen för energibesparingar uppskattas till %. Om plastrester från produktionen används så kommer besparingssiffrorna att stiga betydligt. 14

19 Goda exempel från ENGINE Hakanssons Sawblades Verksamheten Huvudpunkter Håkanssons sågblad är en världsledande tillverkare av sågblad. Deras bandsågsblad är erkända som de tekniskt mest avancerade sågbladen tillgängliga på marknaden. Sågbladen som produceras är Den största potentialen för energibesparing ligger i bättre anpassning av drifttimmar och schema för ventilation och belysning så att det överensstämmer med det faktiska behovet. 45% Processer 14% Elvärme 6% Belysning 1% Kontor 21% Tryckluft 10% Ventilation 3% Övrigt främst för sågning av metall, men används även inom träindustrin och livsmedelsindustrin. 90 % En investering i modern belysningsarmatur är en lönsam åtgärd. 10. av produktionen exporteras. Företaget arbetar kontinuerligt med att åstadkomma förbättringar genom att utveckla verksamheten med hänsyn till miljökonsekvenserna i fråga om utsläpp, avfall och utnyttjande av resurser. Energiprestanda Elenergi används för de industriella processerna och för drift av belysning, ventilation och uppvärmning. Den totala årliga elanvändningen är MWh. De största elförbrukarna är härdningsprocessen, ventilationen inklusive värmebatterierna, tryckluften och fräsmaskinerna. Undersökningen Genom att kartlägga och beräkna Det finns en stor potential för energibesparing genom värmeåtervinning från härdningsprocessen samt från tryckluftssystemet. Genom återvinning av spillvärmen från härdningsprocessen via filtrering till en ackumulatortank kan värmen utnyttjas för tappvarmvatten och förvärmning av tilluften i ventilationssystemet. Värmen från kylsystemet i de två tryckluftskompresserorena kan också anslutas till ackumulatortanken via en värmeväxlare. Behovet av extra ventilation försvinner, något som annars sker genom att en stor port öppnas vid härdningen, vilket leder till oönskat korsdrag. kunde energianvändningen delas in i olika kategorier som visas i bilden till höger. Totalt lönsamma energibesparande åtgärder ger en 25 % -ig minskning av energianvändningen. 15

20 Goda exempel från ENGINE Blomdahls Verksamheten Blomdahls Mekaniska AB är ett familjeägt företag beläget i sydvästra Sverige. Verksamheten tillverkar plåtdetaljer till industrin och huvudprocesserna är skärning, bockning och ytbehandling av plåt. Blomdahls har 28 anställda och en omsättning på cirka 2,3 miljoner. Energiprestanda Energianvändningen är cirka 800 MWh el per år. Undersökningen En energikartläggning i kombination med utbildning har varit en viktig del av arbetet för energieffektivisering. Medarbetarna har blivit engagerade för energieffektivisering. Flera åtgärder har genomförts eller planeras för den närmaste framtiden. Justerade inställningar av ventilationssystemet, bättre belysning, samt förbättringar av tryckluftssystemet är några av de åtgärder som redan sparat ca 10 % el. Huvudpunkter Engagemang uppnås genom en kombination av energikartläggning och utbildning Besparingar på cirka 10 % har redan uppnåtts utan stora investeringskostnader under de första fem månaderna av energiarbetet. Viktigast för minskning av den totala energianvändningen är en övergång till mer energieffektiv produktionsutrustning, i första hand en ny ugn för ytbehandling. Potentialen för energieffektivisering är grovt uppskattat till 30 %. 16

21 Goda exempel från ENGINE Maschinen und Formenbau Leinetal (MFL GmbH), Tyskland Verksamheten MFL är ett väletablerat företag i utkanten av Hannover, vars huvudsakliga produktionsområde är verktygstillverkning och formgjutning. De har 70 anställda och år 2007 var energianvändningen totalt 581 MWh. Energiprestanda El krävs för varmvattenberedning och belysning samt för produktion av tryckluft. Vad gäller uppvärmning har företaget en separat oljepanna. Största delen av den oljebaserade energianvändningen, ca 44 %, berodde på uppvärmning med den gamla pannan i kombination med ineffektiva och gamla cirkulationspumpar. 11 % av den totala elanvändningen användes för belysningen och nästan 28 % gick till att producera tryckluft. Undersökningen Energikartläggningen omfattade nästan alla delar av företaget, med fokus på följande områden: Värme och varmvattensystem Belysning Tryckluft Värmeåtervinning Rapporten visar att det fanns fler energieffektiviseringsmöjligheter än vad man trodde från början och det fanns även effektiviseringsmöjligheter på vattenförbrukningsområdet. Även om värmeåtervinning är det viktigaste steget för att minska energianvändningen, finns det många andra större och mindre åtgärder som bidrar till att minska kostnaderna. Efter att företaget insett att det är mycket lätt att spara energi och pengar så optimerades maskiner och processer. Till exempel har de installerat ett helt nytt styrsystem för värmesystemet. Nu har kontoren och produktionsdelen fått olika tidsstyrningsmöjligheter som helt täcker de verkliga behoven. Utöver de tekniska åtgärder som implementerats har de anställda fått mer befogenheter och ansvar att agera självständigt. Företagets energikoncept lede till att de vann ett pris på Senare deltog de även i en uppföljningstävling i regionen som fokuserar på vidtagna åtgärder att uppnådda CO 2 minskningar, och företaget har gjort stora ansträngningar för att uppnå dessa mål. Ansträngningarna belönades med första pris och var värt Huvudpunkter Värmeåtervinning från kompressorer samt spillvärmeåtervinning från maskiner minskade energianvändningen med cirka 170 MWh. Ytterligare 32 MWh sparades genom optimering av belysningen. Installation av högeffektiva cirkulationspumpar och en hydraulisk justering har bidragit till en effektivisering på 30 MWh. Utdrag ur en intervju: Vi vet nu att ett viktigt framgångskriterium för en investering i energieffektivitet är att använda professionella energirådgivare som arbetar tillsammans med vår förvaltning att hitta ekonomiska och genomförbara lösningar. Ett annat kriterium är medverkan och utbildning av de anställda. Erfarenhet visar oss att det inte finns någon motsägelse i investeringar i energieffektivitet och god avkastning. 17

Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike

Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike Jämförande Analys av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike 1 Sammanfattning Små och medelstora industriföretag (SME) är hjärtat

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Underhåll ledningen Underhåll energibesparing

Underhåll ledningen Underhåll energibesparing Underhåll ledningen Underhåll energibesparing Mälarenergi Spar miljoner med frekvensomriktardrifter Kundens behov Minska energianvändningen för fjärrvärmepumpar, matarvattenpumpen, ackumulatorpumpen samt

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Kartläggning och analys Allmänna råd och Energianalys vid Ersboda mejeri i Umeå Per-Åke Franck (franc@cit.chalmers.se) CIT Industriell Energianalys AB Chalmers Teknikpark Göteborg

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

Energismart förvaltning. - Ett politiskt uppdrag - Hållbar framtid. Marcel Berkelder Exergi B(y)rån Energismart förvaltning

Energismart förvaltning. - Ett politiskt uppdrag - Hållbar framtid. Marcel Berkelder Exergi B(y)rån Energismart förvaltning Energismart förvaltning Energismart förvaltning - Ett politiskt uppdrag - Hållbar framtid Marcel Berkelder Exergi B(y)rån 2015-09-11 Exergi B(y)rån Energismart förvaltning 1 Utvecklar hjälpmedel Energi-

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Lönsamma Energiåtgärder -Så arbetar man systematiskt och strukturerat med energifrågorna. Oskar Räftegård, Sweco Energuide

Lönsamma Energiåtgärder -Så arbetar man systematiskt och strukturerat med energifrågorna. Oskar Räftegård, Sweco Energuide Lönsamma Energiåtgärder -Så arbetar man systematiskt och strukturerat med energifrågorna Oskar Räftegård, Sweco Energuide Systematiskt och Strukturerat POLICY MÅL RUTIN Inköp Miljö Produktion Systematiskt

Läs mer

Energianalys. Nyhammars Bruk

Energianalys. Nyhammars Bruk Energianalys Nyhammars Bruk Energianalys inom projektet SMEFFEN Energianalysen är utförd, med början i november 2008, av Peter Karlsson och Eva Karlsson Industriell Laststyrning i samarbete med projektledare

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Tommaso Auletta ABB Energy Efficiency, Automation för hållbar produktion 2013-01-31 Bli mer konkurrenskraftig med hjälp av energistrategi

Tommaso Auletta ABB Energy Efficiency, Automation för hållbar produktion 2013-01-31 Bli mer konkurrenskraftig med hjälp av energistrategi Tommaso Auletta ABB Energy Efficiency, Automation för hållbar produktion 2013-01-31 Bli mer konkurrenskraftig med hjälp av energistrategi Om mig Tommaso Auletta Oktober 1972 Italienare 1999-2003 PhD i

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

kunskap till landsbygdens näringar.

kunskap till landsbygdens näringar. Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap till landsbygdens näringar. 300 miljoner till energieffektivisering Solcellsstöd Solvärmestöd

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Utbildning Energi- och. Göteborg 20 januari 2010

Utbildning Energi- och. Göteborg 20 januari 2010 Utbildning Energi- och Klimatrådgivare Göteborg 20 januari 2010 Mikael Söderström Rosén Energikonsult på KanEnergi Sweden AB Civilingenjör i industriella energisystem och produktionslogistik Arbetar med

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Vägledning för energikartläggning i stora företag Vägledning för energikartläggning i stora företag Inför energikartläggningen Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Publikationer utgivna av

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Maria Gustafsson 1 Energieffektivisering inom skogsindustrin genom värmeåtervinning från våtluft Förprojektering och lönsamhetsbedömning av anläggningsalternativ

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer