Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel"

Transkript

1 Energieffektiv teknik för industrin med goda exempel

2 Designed by Liz Wheatley

3 Innehåll Inledning 1 Ekonomiska och miljömässiga 2 fördelar med energieffektivisering Energiledningssystem 3 Vanliga problem 4 som små företag stöter på Praktiska, tekniska och ekonomiska 5 lösningar på gemensamma problem Goda exempel från ENGINE 7 Framtida marknadspotential 21 på kort och medellång sikt Kontakt 22

4

5 Inledning EU:s 23 miljoner små och medelstora företag (SME) anställer 75 miljoner européer och utgör 99 % av alla europeiska företag. ENGINEs mål och syfte har varit att hjälpa dem att bli mer energieffektiva. Mindre företag har sällan varken förmåga eller resurser att systematiskt genomföra energibesparingar. Målen för projektet, som genomförs av åtta projektpartners i Österrike, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien är att: Motivera små och medelstora företag att genomföra energieffektiviseringsåtgärder Främja innovativa energitjänster och finansieringslösningar Lära upp energirevisorer och bygga upp expertgrupper Påskynda introduktion av konceptet energitjänster till små och medelstora företag Kommunicera energieffektivitet till beslutsfattare och intressenter Sprida och överföra framgångsrika koncept och åtgärder De energikartläggningar och undersökningar som utförts som en del av ENGINE avsåg företag och experter inom metall-, automotive-, trä- och livsmedelsindustrin. Alla de energisparande åtgärderna och erfarenheterna, förutom de som specifikt rör en tillverkningsprocess, gäller för de flesta små och medelstora företag. I ENGINE utfördes 56 energikartläggningar i de olika regionerna. Kartläggningarna omfattade följande steg: Denna publikation presenterar resultatet av några av energikartläggningarna som gjorts i projektet och tar upp allmänna energieffektiviseringsfrågor för SMEs. Material och underlag togs fram på de olika språken som förberedelse av utbildningarna. Kurserna omfattade både energihushållning och energikrävande utrustning. Hela utbildningspaketet kan laddas ned från ENGINEs hemsida, Nulägesanalys: Inspektion på plats, datainsamling, identifiering av fokusområden och intervjuer Förberedelse av rapport: Beskrivning av företag, dataanalyser och jämförelse av nyckeltal för energianvändning Utvärdering: Beräkning av potential för energieffektivisering Förslag: Presentation av en plan för genomförande av energieffektvisering, mål, åtgärder osv ENGINE erbjöd SMEs en nulägesanalys genom en energiundersökning samt kartläggning och jobbade med regional kunskapsuppbyggnad genom utbildning om energihushållning. ENGINE har byggt upp en kunskapspool av begrepp, instrument och metoder som redan fanns tillgängliga och har satt igång informationskampanjer för att öka medvetenheten inom området. 1

6 Ekonomiska och miljömässiga fördelar med energieffektivisering Att energieffektivisera medför fördelar för både den berörda organisationen och för samhället i stort på en lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den främsta drivkraften för företag att energieffektivisera är oftast den ekonomiska faktorn. Effektivare energianvändning leder till minskade kostnader och gör en verksamhet mer effektiv och därmed mer konkurrenskraftig. Minskade energikostnader är dock inte det enda skälet för att energieffektivisera ur ett ekonomiskt perspektiv. Användningen av mer modern processutrustning, som är lättare att styra och reglera, kan också förbättra produkternas kvalitet och enhetlighet. Bättre styrning och reglering kan förbättra komforten och ibland också produktiviteten, samtidigt som det minskar energianvändningen. SME uppmuntras av vissa kunder, i synnerhet större företag, att förbättra sin miljöprestanda och energieffektivitet. Större organisationer tillämpar i allt högre grad miljöledningssystem såsom ISO 14001, som tvingar dem att hantera både sin egen produktion och underleverantörernas. Ett litet företag med ett energiledningssystem på plats har därför en konkurrensfördel jämfört med ett företag som inte har det, vilket kan vara avgörande i en anbudsgivning eller i andra underleverantörssituationer. Att uppnå samma resultat med lägre energianvändning bidrar till att minska beroendet av importerad energi och håller nere energikostnaden. Minskad energianvändning sänker utsläppen av många föroreningar. Det bidrar till att förbättra luftkvaliteten lokalt, tex genom minskad förekomst av surt regn, och dämpar effekterna av klimatförändringar globalt genom minskade utsläpp av koldioxid och vattenånga. 2

7 Energiledningssystem Det största hindret för effektiv energihushållning är att man inte kan åtgärda det man inte känner till, därför är mätning viktigt och ju noggrannare mätningar, desto mer värdefull är den insamlade datan. Det första steget i ett strukturerat energiarbete är alltså nästan alltid att mäta energianvändningen. Det finns många sätt att implementera ett energiledningssystem på. Den bästa åtgärden för en liten livsmedelsindustri kan vara väldigt annorlunda mot den bästa åtgärden för ett företag som levererar flygkomponenter och som är vana att dokumentera alla aspekter av produktionen. Vissa företag kan dra nytta av att få ett intyg på att de använder ett energi- eller miljöledningssystem, medan andra vill följa riktlinjerna utan att få ackreditering, och för en tredje grupp räcker det med att använda ett mycket enkelt energiledningssystem. I ett tidigt skede av ENGINE blev den nya europeiska energiledningsstandarden, EN 16001, färdig, och utbildningsmaterialet som användes i projektet baserades på denna standard. Standarden följer samma mönster som den flitigt använda ISO standarden, med hjälp av en Plan- Do-Check-Act cykel för att stimulera ständiga förbättringar. EN standardens huvudpunkter är: Allmänna villkor & policy, Kartläggning och översyn av energiaspekter, Rättsliga skyldigheter, Resurser, roller och ansvar, Ökad medvetenhet och kommunikation, Dokumentation av energiledningssystem, Kontroll av dokument och verksamhetsstyrning, Energiövervakning, Utvärdering av överensstämmelser & brister, Korrigerande åtgärder, Kontroll av register, Internrevision & granskning Kontinuerlig förbättring av energieffektiviteten är inte möjlig utan att ett energiledningssystem implementeras. Det krävs en processorganisation för energiledningsarbetet, tydliga ansvarsområden, rutiner och normer för upphandlingar och investeringar. Ett av de största hindren för att minska energianvändningen och skapa rutiner för upphandling av ny utrustning är att det saknas kunskap om de enskilda processernas energianvändning. Implementeringen av mätteknik kan vara en av de största hinder vid införandet av energiledningssystem. Framgången för systemet är beroende av delaktigheten på alla nivåer, framförallt den högsta ledningens. Dr. Ralf Utermöhlen, Agimus GmbH 3

8 Vanliga problem som små företag stöter på Det finns flera skäl till varför små och medelstora företag i Europa har svårt att energieffektivisera, även i de fall där det finns givna ekonomiska argument för det. I många fall, även då investeringar i mer energieffektiv utrustning kan ge en relativt snabb avkastning, har små och medelstora företag svårt att finansiera investeringarna. Detta beror antingen på bristande likviditet eller svårigheter eller ovilja att låna för verksamhet som ligger utanför kärnverksamheten. En typisk verksamhet kan på ett enkelt sätt mycket väl hitta sätt att minska energianvändningen med 15 %. För en stor energianvändande industri är det värt att investera mycket tid och resurser för att spara 15 %, men däremot kan det vara svårt för ett litet företag att avvara resurserna för att genomföra ett projekt som sparar 15 % av en energikostnad på några tals kr. Startkostnaden är också relativt sett högre för mindre företag, särskilt de med få anställda och ingen kännedom om energieffektivitet. Antingen kommer värdefull tid gå åt för att lära upp personalen om energi och energieffektivitet, eller så blir företaget beroende av råd från säljare och konsulter, som kanske inte bara har företagets bästa för ögonen. I många företag finns det inte någon samverkan mellan de som har kontroll över energianvändningen och de som betalar energiräkningarna. Då finns det inget incitament för personalen att förbättra energianvändningen - det är bara en fast kostnad som ingen är ansvarig för. I många fall hyr företaget sina lokaler, ofta på korta kontrakt, och därför finns det inte incitament att investera i byggnadens stödsystem, även om det finns stora möjligheter att energieffektivisera. Ofta saknar hyresvärden incitament för energieffektivitet, eftersom de inte betalar energiräkningarna åt hyresgästerna, och de kostnader de faktiskt betalar, t.ex. för kommunala tjänster på gemensamma platser, täcks i nästa led av hyresgästerna genom avgifter. 4

9 Praktiska, tekniska och ekonomiska lösningar på gemensamma problem För att åtgärda bristen på kunskap om energieffektivisering finns oberoende rådgivare och konsulter, och de flesta EU-medlemsstater har stöd från regeringen i olika slags program för att ge råd till företag via olika medier, såsom telefonsupport, webbplatser, publikationer, utbildnings- och rådgivningssessioner. Produktmärkning, framför allt av hushållsapparater, kan hjälpa små och medelstora företag att identifiera effektiv utrustning. Modern utrustning är betydligt mer effektiv än äldre modeller på grund av teknisk utveckling och skärpta normer för energieffektivitet. Värme-, ljus- och kylteknik har förbättrats betydligt under det senaste decenniet. Politik som främjar inköp av energieffektiv utrustning och skatter på fossila bränslen är ännu en anledning till att välja energieffektiv utrustning och att få rutiner på plats. Den offentliga sektorn ska gå före och visa vägen, genom upphandling och användning av energieffektiv utrustning och bidrar till att stimulera marknaden och distributionskedjan för ny teknik, och kan också fungera som skyltfönster för mindre kända tekniker. De viktigaste stegen är dock några av de enklaste. I alla företag, oavsett storlek, bör någon ha huvudansvar för energianvändningen, och regelbundet kunna utvärdera arbetet tillsammans med företagets energianvändning. En av de första uppgifterna för den som är energiansvarig blir att inrätta ett system för mätning och uppföljning av energianvändningen. När detta väl är etablerat är det möjligt att utvärdera varje års energianvändning, bedöma den ekonomiska bärkraften för åtgärder, och utvärdera om energianvändningen är acceptabel. De företag som har liten kontroll eller inflytande över de byggnader som de använder har ett mer begränsat utrymme för förbättringar, även om mycket kan uppnås genom dialog med hyresvärden. Även om detta inte är möjligt, kan företaget förändra hur utrustningen används och göra installationer som inte kostar mycket, särskilt inom styrsystem och belysning. 5

10

11 Goda exempel från ENGINE Automotive industri Verksamheten Verksamheten levererar komponenter till bilindustrin, men är inte något typiskt företag inom automotive eftersom de levererar kemiska produkter. Energiprestanda Företaget använder el och gas använde företaget cirka 817 MWh el och MWh naturgas. Under 2007 betalade företaget i energikostnader (5,2 % av företagets intäkter). Det går mest el till tryckluftsproduktionen (308 MWh/årligen). Den största konsumenten av naturgas är de olika termiska processerna som kräver temperaturer på upp till 700 C (1 697 MWh/årligen). Besparingspotential Efter energikartläggningen överlämnades en rapport, komplett med en rad rekommendationer för att minska användningen av och kostnaderna för energi. Identifierade besparingspotential uppgick till 608 MWh per år eller per år. Företaget har åtagit sig att genomföra flera åtgärder. Energi upphandling Kompressor Belysning Förnyelse av sand Sand täcke Kompressor drift Belysning Underhåll av tryckluftsnätet. Regelbunden analys av läckor Koppla ifrån två kompressorer Anpassning till kraven. Demontering av lampor som inte behövs Förvärmning av förbränningsluften med hjälp av spillvärme Isolera sandvärmaren (10cm isolering) Användning av spillvärme för varmvattenproduktion och uppvärmning Byte av belysningssystem (utbyte av konventionella armaturer) Ingen Inbjudan till nya anbud för energiupphandling Prisminskning på el från 10,75 ct/kwh till 10 ct/kwh: Besparingspotential ca /år Område Åtgärd Investering Besparingspotential Återbetalningtid 0 år Ingen Upp till /år 0 år Ingen 560 /år 0 år Minskning av naturgas 54,8 m³/h Möjlig kostnadsbesparing /år Minskning av naturgas: 16,6 MWh/år Möjlig kostnadsbesparing ca 800 /år Minskning av naturgas och elektricitet 8 MWh/år. Möjlig kostnadsbesparing ca /år Möjlig kostnadsbesparing ca 490 /år 7 år 1,3 år 2,5 år 5 år 7

12 Goda exempel från ENGINE Lasersvetsning Verksamheten Verksamheten finns inom metallindustriområdet, framförallt lasersvetsning. Företaget sysselsätter 70 anställda och har en årlig omsättning på 341,8 miljoner euro. Energiprestanda Företaget använder el och fjärrvärme använde man cirka MWh el och MWh värme från fjärrvärmenätet. Besparingspotential Efter energikartläggningen överlämnades en rapport, komplett med en rad rekommendationer för att minska användningen av och kostnaderna för energi. Identifierade besparingspotential uppgick till 608 MWh per år eller per år. Företaget har åtagit sig att genomföra flera åtgärder. Övrigt att arbeta med Personalmedvetenhet Belysning: byt 200 lampor till LED-teknik, nytt belysningskoncept, färre lampor, installation av belysningsgrupper som kan stängas av gemensamt Ersättning av den gamla pumpstationen Införa ett energiledningssystem Mäta tryckluftsläckage, optimera lufttrycket Område Åtgärd Investering Besparingspotential Återbetalningstid Avdammningsanläggning Användning av spillvärme för uppvärmning av arbetsplatser Ännu oklart 181 MWh /år Laser system Värmepump Ännu oklart 216 MWh / år Tryckluft Belysning Laser system Värmeåtervinning Byte av radiumlampor till lysdioder med spegeloptik Användning av spillvärme till förvärmning av processvatten MWh /år kostnad för fjärrvärme: 70 /MWh (uppskattning) MWh 950 /år Plattvärmeväxlaren installation och material 26 MWh /år Ännu oklart Ännu oklart < 1 år 3,3 år 1,6 år 8

13 Goda exempel från ENGINE Mejeri Caseifici Zani F.lli Undersökningen Följande punkter har största effektiviseringsmöjligheter och potential för minskning av energianvändningen: Verksamheten Mejeriet Caseifici Zani F.lli, som grundades i början av förra århundradet, ligger i Cigole, en liten stad ca 30 km söder om Brescia i Italien. Under 2008 nådde produktionen ton ost gjort från cirka ton mjölk. Varje år släpper fabriken ut 3200 ton CO 2. Energiprestanda Fabriken använder el, värme och vatten använde företaget cirka MWh el och m 3 naturgas. Den största delen av elanvändningen går till kylning och luftkonditionering. Kylanläggningen kyler produktionscykeln (som mjölkkylning eller kyllagring för ost) och förser hela fabriken med luftkonditionering. Produktionen kräver 9 bars ånga, endast 4 % av ångan används för uppvärmning av lokalerna. Varje dag förbrukar anläggningen ca 200 m 3 vatten, där 20 m 3 av vattnet behöver genomgå en speciell reningscykel. Huvudaspekten när det gäller energianvändningen är den simultana och intensiva användning av värme och kyla (t.ex. el) under hela året. Detta tyder på en potential att effektivisera, exempelvis genom kombinerad el- och värmeproduktion, men det finns också potential för solvärme och solceller. Företaget beaktar dessa åtgärder och tar fram förstudier för både de tekniska och ekonomiska aspekterna. Kylning och luftkonditionering Produktion av ånga och värme Värme och elproduktion från solen Effektivisering av motorer och pumpar Tryckluft Förbättrad belysningseffektivitet Dessa åtgärder har beskrivits i detalj i en rapport lämnad till ägarna. Rapporten innehåller förslag på hur energianvändningen kan minskas. En annan aspekt är hanteringen av energin som kan förbättras med övervakningssystem och kontraktanalys. Huvudpunkter Ackumulatortank (ca 20 m 3 ) som kan kopplas till solvärme. Detta kan också öka effektiviteten i pannorna. Förvärmning av vatten med energi från kylanläggningens frånluft. Ersätta traditionella neonlampor med LEDekvivalenter med potential att spara 70 MWh el per år. 9

14 Undersökningen Följande punkter ger största möjligheterna till effektivisering och minskning av energianvändningen: Goda exempel från ENGINE Vinproducent Cesari Vini Framställning av ånga och värme Kylning och luftkonditionering Värme- och elproduktion från solen Effektivisering av motorer och pumpar Tryckluft Belysning Dessa åtgärder har beskrivits i detalj i en rapport lämnad till ägarna. Rapporten innehåller förslag på hur energianvändningen kan minskas. En annan aspekt är hanteringen av energin som kan förbättras med övervakningssystem och kontraktanalys. Huvudpunkter Ersätta ånggeneratorn som har en mycket låg verkningsgrad. Ackumulatortank (4 6 m 3 ) som kan kopplas till solvärme. Detta kan öka effektiviteten i pannorna. Ersätta traditionella neonlampor med LED-belysning, med sparpotential på 25 MWh el per år. Verksamheten Vinproducenten Gerardo Cesari, som grundades 1936, är belägen i Quinzano d Oglio, en liten stad ca 40 km söder om Brescia i Italien. Anläggningen tillhandahåller slutlig bearbetning, tappning och frakt av många viner från provinsen Verona. Varje år hanterar fabriken hektoliter vin på ca timmar. Varje år släpper verksamheten ut 460 ton CO 2. Energiprestanda Fabriken använder el och termisk energi samt vatten. År 2009 förbrukade Gerardo Cesari cirka 600 MWh el och m 3 naturgas. Den största delen av elanvändningen är ansluten till buteljeringsprocessen, särskilt filtrering och förpackning. Belysningen i fabriken använder över 8 % av den totala elen. Huvuddelen av naturgasen används för framställning av ånga för sterilisering av utrustning. Endast 10 % av gasen används för uppvärmning av lokalerna. Varje år använder fabriken ca m 3 vatten. 10

15 Goda exempel från ENGINE Sågverk i Österrike Verksamheten En analys gjordes av ett Österrikiskt sågverk med 90 anställda och en årlig produktion av m 3 bearbetat trä. Energiprestanda Den årliga elanvändningen är ca MWh och majoriteten av elen måste köpas in, men en liten andel kommer från ett eget litet vattenkraftverk. Värmeanvändningen är cirka MWh och genereras med två biobränslepannor och en gaspanna. Omkring 2/3 av värmeenergin kommer från biobränsle och 1/3 från gas. Undersökningen Diagrammen till höger visar el- och värmeanvändningen. Alla områden av anläggningen analyserades och även om den energiansvariga redan hade vidtagit åtgärder för att effektivisera kunde energibesparingsåtgärder fortfarande identifieras inom alla områden: Belysning - Användning av dagsljus, installation av reflektorer och rörelsesensorer i biutrymmen och utbyte av gamla lampor mot nya effektiva lampor. Motorer - att koppla ihop processen med efterfrågan så att utrustningen stängs ner när processen är klar, kontinuerligt utbyte av gamla motorer mot högeffektiva motorer. Ventilation - Länka processerna som alstrar avgaser för att stoppa ventilation när processen är klar, återanvändning av spillvärme och minska hastigheten på fläktarna. Tryckluft Återanvändning av spillvärmen, kontinuerlig rengöring och underhåll, avstängning av kompressorn när den inte används. Uppvärmning - Förbättrad isolering av torkningskamrarna, kontinuerlig rengöring av utrustning, användning av solenergi för torkning och användning av spillvärme till förvärmning av torkningskamrarna. Huvudpunkter Potentiella besparingar när det gäller uppvärmning är över MWh/år (14 %) och över 900 MWh/år (12 %) i el. De flesta av de billiga åtgärderna, såsom bättre underhåll, installation av termostatventiler, rengöring av fönster, har redan genomförts. Investeringar i en ny kompressor har gjorts: Till följd av kartläggningen har bolaget designat om tryckluftsnätet och ersatt en 70 kw kompressorer med en 30 kw kompressor. 1MWh Kontor 38MWh Belysning 187MWh Tryckluft 3MWh Kylning 182MWh Ventilation 574 MWh Elmotorer 1. Elektricitet och uppvärmning 3. 31MWh Övrigt <1% MWh Fjärrvärme 18% MWh Flistork 26% 1MWh Kontor 38MWh Belysning 187MWh Tryckluft 316MWh Uppvärmning kontor/ produktion 1% MWh Förluster 20% MWh Torkrum 35% 2. Elektricitet och uppvärmning MWh Torkrum 426MWh Flistork 3MWh Kylning 182MWh Ventilation 574MWh Elmotorer 1385MWh Förluster 201MWh Uppvärmning 28MWh Övrigt 11

16 Elektricitet 27% Bränsle 29% Värme 44% 5MWh Pumpar <1% 31MWh Övrigt 2% 218MWh Ventilation 16% <1MWh Pumpar 4MWh Belysning 24MWh Elmotorer 18MWh Värme avd.1 1% 42MWh Övrigt 2% 560MWh Gamla torkrummet 26% 14MWh Belysning 1% 116MWh Tryckluft 8% 994MWh Elmotorer 72% <1MWh Ventilation 37MWh Tryckluft 24MWh Värme avd.2 2% 394MWh Förluster 18% 1123MWh Nya torkrummet 52% Goda exempel från ENGINE Sågverk i Österrike 2 Verksamheten Detta sågverk har 30 anställda och en årlig produktion på m3 massivt virke. Företaget hade inte utsett en person som ansvarar för energieffektivitet och inköp av energieffektiva apparater. Energiprestanda Vanligtvis så torkar inte företaget träet, men de driver egna transportsystem. Detta förklarar den relativt höga bränsleförbrukningen och relativt låga värmeförbrukningen. Den totala energianvändningen är ca MWh, varav ca MWh är el. Diagrammen till vänster belyser användningsområden. När det gäller el är de största förbrukarna elektriska motorer, tryckluft och ventilationssystem. Undersökningen Från kartläggningen kunde följande besparingsområden identifieras: Tryckluft - Att upprätthålla ett netto på tryckluften för att undvika läckage, minska trycket, och stänga av enskilda kompressorer för att undvika kontinuerlig drift av alla kompressorer. Elmotorer Körning av motorerna med pauser emellan och byta ut platta remmar mot remmar med tänder. På uppvärmningssidan använder företaget två pannor: den stora pannan, 575 kw, drivs med olja och den mindre pannan, 20 kw, drivs med biobränsle. Värmeförbrukning är ungefär 2,17 GWh/år. Förluster uppstår främst genom läckage och gammal utrustning. De åtgärder som krävs för att på bästa sätt kunna energieffektivisera är: Förbättra isoleringen på torkningskammaren och på rören i värmesystemet. Rören har redan blivit isolerade. Återanvändning av spillvärme från torkningskammaren och kompressorerna. Denna åtgärd är delvis genomförd. Huvudpunkter Tryckluftsåtgärderna har genomförts. Verksamheten har gjort framsteg med att minska värmeförbrukningen. Den totala potentiella energibesparingen inom uppvärmning är cirka 560 MWh och när det gäller el är det cirka 65 MWh.

17 Goda exempel från ENGINE Processkontroll Verksamheten Huvudpunkter Processkontroll består av tre Sett till investeringskostnad olika företag som alla arbetar och tekniskt genomförande 2% Varmvatten 5% Övrigt med industriell automation inom processindustrin. Kunderna finns inom energiförsörjning, är värmepumpen den bästa värmelösningen i de flesta byggnaderna. 7% Kontor 9% Produktion 15% Ventilation 8% Tryckluft 10% Belysning 44% Värme kärnkraftverk, kemi, massa- och pappers- och stålindustrin. Produktionen är främst montering men även en del tillverkning förekommer. Många komponenter anskaffas och stora delar av anläggningen används som lager. Företagen har en omsättning på cirka 24 miljoner euro och cirka 160 anställda. Det finns också en potential för energibesparingar genom justeringar av schemat för ventilation och belysning med anpassningar till den tid då byggnaderna faktiskt används. En investering i moderna belysningsarmaturer är också lönsamt. 9. Energiprestanda Genom att återvinna varmluften från kompressorn kan användningen av el i den All energi som används närliggande byggnaden är el och den totala årliga minskas. energianvändningen är 920 MWh. Totalt lönsamma energi- Undersökningen Genom kartläggningar och beräkningar kunde energianvändningen delas in i besparande åtgärder ger en energiminskning på 37 % av energianvändningen vilket motsvarar en minskning på 340 MWh el/år. olika kategorier som visas i listan till höger. 13

18 Goda exempel från ENGINE Plast Petter Verksamheten PLAST PETTER AB tillverkar plastprodukter som huvudsakligen används på kontor. Plastprodukterna skärs, svetsas och limmas ihop. Plast Petter finns i sydvästra Sverige och har 33 anställda och en omsättning på cirka 3,5 miljoner euro. Energiprestanda Plast Petter använder årligen ca 320 MWh olja och ca 550 MWh el. Undersökningen En energikartläggning genomfördes och Plast Petter deltog i ENGINE utbildningen. Flera åtgärder har genomförts kort därefter, till exempel: Frånkoppling av transformatorer Stänga av kylare för torkning av tryckluft Avstängning av ventilation under nätter och helger Luft från kylningen av kompressorn leds till produktionsområdet för uppvärmning Dessa åtgärder, utan investeringskostnader, ger nu en minskning av energianvändningen med %. Möjligheten att använda plastrester från produktion för uppvärmning istället för olja utreds. Plastspillet från den interna produktionen skulle kunna ersätta all oljeanvändning på företaget. Huvudpunkter En iver och ett engagemang att spara energi finns nu inom företaget. Redan utförda åtgärder ger en minskning av energianvändningen med %. Dessa besparingar uppnås utan stora investeringskostnader Totala potentialen för energibesparingar uppskattas till %. Om plastrester från produktionen används så kommer besparingssiffrorna att stiga betydligt. 14

19 Goda exempel från ENGINE Hakanssons Sawblades Verksamheten Huvudpunkter Håkanssons sågblad är en världsledande tillverkare av sågblad. Deras bandsågsblad är erkända som de tekniskt mest avancerade sågbladen tillgängliga på marknaden. Sågbladen som produceras är Den största potentialen för energibesparing ligger i bättre anpassning av drifttimmar och schema för ventilation och belysning så att det överensstämmer med det faktiska behovet. 45% Processer 14% Elvärme 6% Belysning 1% Kontor 21% Tryckluft 10% Ventilation 3% Övrigt främst för sågning av metall, men används även inom träindustrin och livsmedelsindustrin. 90 % En investering i modern belysningsarmatur är en lönsam åtgärd. 10. av produktionen exporteras. Företaget arbetar kontinuerligt med att åstadkomma förbättringar genom att utveckla verksamheten med hänsyn till miljökonsekvenserna i fråga om utsläpp, avfall och utnyttjande av resurser. Energiprestanda Elenergi används för de industriella processerna och för drift av belysning, ventilation och uppvärmning. Den totala årliga elanvändningen är MWh. De största elförbrukarna är härdningsprocessen, ventilationen inklusive värmebatterierna, tryckluften och fräsmaskinerna. Undersökningen Genom att kartlägga och beräkna Det finns en stor potential för energibesparing genom värmeåtervinning från härdningsprocessen samt från tryckluftssystemet. Genom återvinning av spillvärmen från härdningsprocessen via filtrering till en ackumulatortank kan värmen utnyttjas för tappvarmvatten och förvärmning av tilluften i ventilationssystemet. Värmen från kylsystemet i de två tryckluftskompresserorena kan också anslutas till ackumulatortanken via en värmeväxlare. Behovet av extra ventilation försvinner, något som annars sker genom att en stor port öppnas vid härdningen, vilket leder till oönskat korsdrag. kunde energianvändningen delas in i olika kategorier som visas i bilden till höger. Totalt lönsamma energibesparande åtgärder ger en 25 % -ig minskning av energianvändningen. 15

20 Goda exempel från ENGINE Blomdahls Verksamheten Blomdahls Mekaniska AB är ett familjeägt företag beläget i sydvästra Sverige. Verksamheten tillverkar plåtdetaljer till industrin och huvudprocesserna är skärning, bockning och ytbehandling av plåt. Blomdahls har 28 anställda och en omsättning på cirka 2,3 miljoner. Energiprestanda Energianvändningen är cirka 800 MWh el per år. Undersökningen En energikartläggning i kombination med utbildning har varit en viktig del av arbetet för energieffektivisering. Medarbetarna har blivit engagerade för energieffektivisering. Flera åtgärder har genomförts eller planeras för den närmaste framtiden. Justerade inställningar av ventilationssystemet, bättre belysning, samt förbättringar av tryckluftssystemet är några av de åtgärder som redan sparat ca 10 % el. Huvudpunkter Engagemang uppnås genom en kombination av energikartläggning och utbildning Besparingar på cirka 10 % har redan uppnåtts utan stora investeringskostnader under de första fem månaderna av energiarbetet. Viktigast för minskning av den totala energianvändningen är en övergång till mer energieffektiv produktionsutrustning, i första hand en ny ugn för ytbehandling. Potentialen för energieffektivisering är grovt uppskattat till 30 %. 16

21 Goda exempel från ENGINE Maschinen und Formenbau Leinetal (MFL GmbH), Tyskland Verksamheten MFL är ett väletablerat företag i utkanten av Hannover, vars huvudsakliga produktionsområde är verktygstillverkning och formgjutning. De har 70 anställda och år 2007 var energianvändningen totalt 581 MWh. Energiprestanda El krävs för varmvattenberedning och belysning samt för produktion av tryckluft. Vad gäller uppvärmning har företaget en separat oljepanna. Största delen av den oljebaserade energianvändningen, ca 44 %, berodde på uppvärmning med den gamla pannan i kombination med ineffektiva och gamla cirkulationspumpar. 11 % av den totala elanvändningen användes för belysningen och nästan 28 % gick till att producera tryckluft. Undersökningen Energikartläggningen omfattade nästan alla delar av företaget, med fokus på följande områden: Värme och varmvattensystem Belysning Tryckluft Värmeåtervinning Rapporten visar att det fanns fler energieffektiviseringsmöjligheter än vad man trodde från början och det fanns även effektiviseringsmöjligheter på vattenförbrukningsområdet. Även om värmeåtervinning är det viktigaste steget för att minska energianvändningen, finns det många andra större och mindre åtgärder som bidrar till att minska kostnaderna. Efter att företaget insett att det är mycket lätt att spara energi och pengar så optimerades maskiner och processer. Till exempel har de installerat ett helt nytt styrsystem för värmesystemet. Nu har kontoren och produktionsdelen fått olika tidsstyrningsmöjligheter som helt täcker de verkliga behoven. Utöver de tekniska åtgärder som implementerats har de anställda fått mer befogenheter och ansvar att agera självständigt. Företagets energikoncept lede till att de vann ett pris på Senare deltog de även i en uppföljningstävling i regionen som fokuserar på vidtagna åtgärder att uppnådda CO 2 minskningar, och företaget har gjort stora ansträngningar för att uppnå dessa mål. Ansträngningarna belönades med första pris och var värt Huvudpunkter Värmeåtervinning från kompressorer samt spillvärmeåtervinning från maskiner minskade energianvändningen med cirka 170 MWh. Ytterligare 32 MWh sparades genom optimering av belysningen. Installation av högeffektiva cirkulationspumpar och en hydraulisk justering har bidragit till en effektivisering på 30 MWh. Utdrag ur en intervju: Vi vet nu att ett viktigt framgångskriterium för en investering i energieffektivitet är att använda professionella energirådgivare som arbetar tillsammans med vår förvaltning att hitta ekonomiska och genomförbara lösningar. Ett annat kriterium är medverkan och utbildning av de anställda. Erfarenhet visar oss att det inte finns någon motsägelse i investeringar i energieffektivitet och god avkastning. 17

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier

Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Kalmar Maritime Academy Energianalysinstruktion för mindre till medelstora industrier Examensarbete omfattande 10 poäng Utfört av Jonathan Lundgren Driftingenjörsprogrammet 120 poäng Läsår: 05/06 Handledare:

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

PROJEKT 3: SERVERHALLAR

PROJEKT 3: SERVERHALLAR HyLok Nätverket för myndigheters energieffektivisering av lokaler PROJEKT 3: SERVERHALLAR ERFARENHETER AV ENERGIEFFEKTIVISERING HOS MEDLEMMARNA I HYLOK Christina Andersson, HyLok 2010 02 25 INNEHÅLL Inledning...

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Energieffektivt företagande i Norrbotten

Energieffektivt företagande i Norrbotten Rapport Energieffektivt företagande i Norrbotten Slutrapport September 2007 Finansiärer: 1 Redaktör: Tord Pettersson, Nenet Layout: Lena Ahlbäck, Lulegrafi ska 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning...6

Läs mer

Fallstudier. www.socialhousingaction.com

Fallstudier. www.socialhousingaction.com Fallstudier SHARE is an Intelligent Energy Europe Project working in eight European areas to develop energy efficiency and low carbon technologies in social housing. For more information about the SHARE

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Mera lokal verkstad! Avstämning våren 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Innehållsförteckning Mera lokal verkstad! 3 Ytterst handlar det om oss själva 3 Vår plats i sammanhanget 4 Många byalag men

Läs mer

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors

Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Energisystemanalys av ABB AB LV Motors Henrik Persson Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen Energisystem LIU-IEI-TEK-A--08/00271--SE 1 2 Sammanfattning

Läs mer

Utbildning i energieffektivitet för SME

Utbildning i energieffektivitet för SME Utbildning i energieffektivitet för SME Denna utbildning har utvecklats inom ENGINE. ENGINE är ett Europeiskt samarbetsprojekt för att stödja SME att införa lämpliga arbetssätt för energiledning, minska

Läs mer

En rapport om energifrågan. Näringslivets energirapport 2011

En rapport om energifrågan. Näringslivets energirapport 2011 En rapport om energifrågan FRÅN VECKANS AFFÄRER En del av E-pRize 2011 Näringslivets energirapport 2011 2 Näringslivets energirapport 2011 Innehåll Energiläget i Sverige 4 Case study: McDonalds 4 Enorm

Läs mer

Bergshamraskolans möjligheter till energieffektivisering

Bergshamraskolans möjligheter till energieffektivisering Bergshamraskolans möjligheter till energieffektivisering Martina Klingvall Linn Persson Bachelor of Science Thesis KTH School of Industrial Engineering and Management Energy Technology EGI-2011 SE-100

Läs mer

Vägval för framtidens energianvändning

Vägval för framtidens energianvändning Vägval för framtidens energianvändning Vägval energi VÄGVAL ENERGI 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier December, 2010 Louise Trygg Patrik Thollander Sandra Backlund Linda Olsson Energisystem Institutionen för ekonomisk

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer