Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel"

Transkript

1 Energieffektiv teknik för industrin med goda exempel

2 Designed by Liz Wheatley

3 Innehåll Inledning 1 Ekonomiska och miljömässiga 2 fördelar med energieffektivisering Energiledningssystem 3 Vanliga problem 4 som små företag stöter på Praktiska, tekniska och ekonomiska 5 lösningar på gemensamma problem Goda exempel från ENGINE 7 Framtida marknadspotential 21 på kort och medellång sikt Kontakt 22

4

5 Inledning EU:s 23 miljoner små och medelstora företag (SME) anställer 75 miljoner européer och utgör 99 % av alla europeiska företag. ENGINEs mål och syfte har varit att hjälpa dem att bli mer energieffektiva. Mindre företag har sällan varken förmåga eller resurser att systematiskt genomföra energibesparingar. Målen för projektet, som genomförs av åtta projektpartners i Österrike, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien är att: Motivera små och medelstora företag att genomföra energieffektiviseringsåtgärder Främja innovativa energitjänster och finansieringslösningar Lära upp energirevisorer och bygga upp expertgrupper Påskynda introduktion av konceptet energitjänster till små och medelstora företag Kommunicera energieffektivitet till beslutsfattare och intressenter Sprida och överföra framgångsrika koncept och åtgärder De energikartläggningar och undersökningar som utförts som en del av ENGINE avsåg företag och experter inom metall-, automotive-, trä- och livsmedelsindustrin. Alla de energisparande åtgärderna och erfarenheterna, förutom de som specifikt rör en tillverkningsprocess, gäller för de flesta små och medelstora företag. I ENGINE utfördes 56 energikartläggningar i de olika regionerna. Kartläggningarna omfattade följande steg: Denna publikation presenterar resultatet av några av energikartläggningarna som gjorts i projektet och tar upp allmänna energieffektiviseringsfrågor för SMEs. Material och underlag togs fram på de olika språken som förberedelse av utbildningarna. Kurserna omfattade både energihushållning och energikrävande utrustning. Hela utbildningspaketet kan laddas ned från ENGINEs hemsida, Nulägesanalys: Inspektion på plats, datainsamling, identifiering av fokusområden och intervjuer Förberedelse av rapport: Beskrivning av företag, dataanalyser och jämförelse av nyckeltal för energianvändning Utvärdering: Beräkning av potential för energieffektivisering Förslag: Presentation av en plan för genomförande av energieffektvisering, mål, åtgärder osv ENGINE erbjöd SMEs en nulägesanalys genom en energiundersökning samt kartläggning och jobbade med regional kunskapsuppbyggnad genom utbildning om energihushållning. ENGINE har byggt upp en kunskapspool av begrepp, instrument och metoder som redan fanns tillgängliga och har satt igång informationskampanjer för att öka medvetenheten inom området. 1

6 Ekonomiska och miljömässiga fördelar med energieffektivisering Att energieffektivisera medför fördelar för både den berörda organisationen och för samhället i stort på en lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den främsta drivkraften för företag att energieffektivisera är oftast den ekonomiska faktorn. Effektivare energianvändning leder till minskade kostnader och gör en verksamhet mer effektiv och därmed mer konkurrenskraftig. Minskade energikostnader är dock inte det enda skälet för att energieffektivisera ur ett ekonomiskt perspektiv. Användningen av mer modern processutrustning, som är lättare att styra och reglera, kan också förbättra produkternas kvalitet och enhetlighet. Bättre styrning och reglering kan förbättra komforten och ibland också produktiviteten, samtidigt som det minskar energianvändningen. SME uppmuntras av vissa kunder, i synnerhet större företag, att förbättra sin miljöprestanda och energieffektivitet. Större organisationer tillämpar i allt högre grad miljöledningssystem såsom ISO 14001, som tvingar dem att hantera både sin egen produktion och underleverantörernas. Ett litet företag med ett energiledningssystem på plats har därför en konkurrensfördel jämfört med ett företag som inte har det, vilket kan vara avgörande i en anbudsgivning eller i andra underleverantörssituationer. Att uppnå samma resultat med lägre energianvändning bidrar till att minska beroendet av importerad energi och håller nere energikostnaden. Minskad energianvändning sänker utsläppen av många föroreningar. Det bidrar till att förbättra luftkvaliteten lokalt, tex genom minskad förekomst av surt regn, och dämpar effekterna av klimatförändringar globalt genom minskade utsläpp av koldioxid och vattenånga. 2

7 Energiledningssystem Det största hindret för effektiv energihushållning är att man inte kan åtgärda det man inte känner till, därför är mätning viktigt och ju noggrannare mätningar, desto mer värdefull är den insamlade datan. Det första steget i ett strukturerat energiarbete är alltså nästan alltid att mäta energianvändningen. Det finns många sätt att implementera ett energiledningssystem på. Den bästa åtgärden för en liten livsmedelsindustri kan vara väldigt annorlunda mot den bästa åtgärden för ett företag som levererar flygkomponenter och som är vana att dokumentera alla aspekter av produktionen. Vissa företag kan dra nytta av att få ett intyg på att de använder ett energi- eller miljöledningssystem, medan andra vill följa riktlinjerna utan att få ackreditering, och för en tredje grupp räcker det med att använda ett mycket enkelt energiledningssystem. I ett tidigt skede av ENGINE blev den nya europeiska energiledningsstandarden, EN 16001, färdig, och utbildningsmaterialet som användes i projektet baserades på denna standard. Standarden följer samma mönster som den flitigt använda ISO standarden, med hjälp av en Plan- Do-Check-Act cykel för att stimulera ständiga förbättringar. EN standardens huvudpunkter är: Allmänna villkor & policy, Kartläggning och översyn av energiaspekter, Rättsliga skyldigheter, Resurser, roller och ansvar, Ökad medvetenhet och kommunikation, Dokumentation av energiledningssystem, Kontroll av dokument och verksamhetsstyrning, Energiövervakning, Utvärdering av överensstämmelser & brister, Korrigerande åtgärder, Kontroll av register, Internrevision & granskning Kontinuerlig förbättring av energieffektiviteten är inte möjlig utan att ett energiledningssystem implementeras. Det krävs en processorganisation för energiledningsarbetet, tydliga ansvarsområden, rutiner och normer för upphandlingar och investeringar. Ett av de största hindren för att minska energianvändningen och skapa rutiner för upphandling av ny utrustning är att det saknas kunskap om de enskilda processernas energianvändning. Implementeringen av mätteknik kan vara en av de största hinder vid införandet av energiledningssystem. Framgången för systemet är beroende av delaktigheten på alla nivåer, framförallt den högsta ledningens. Dr. Ralf Utermöhlen, Agimus GmbH 3

8 Vanliga problem som små företag stöter på Det finns flera skäl till varför små och medelstora företag i Europa har svårt att energieffektivisera, även i de fall där det finns givna ekonomiska argument för det. I många fall, även då investeringar i mer energieffektiv utrustning kan ge en relativt snabb avkastning, har små och medelstora företag svårt att finansiera investeringarna. Detta beror antingen på bristande likviditet eller svårigheter eller ovilja att låna för verksamhet som ligger utanför kärnverksamheten. En typisk verksamhet kan på ett enkelt sätt mycket väl hitta sätt att minska energianvändningen med 15 %. För en stor energianvändande industri är det värt att investera mycket tid och resurser för att spara 15 %, men däremot kan det vara svårt för ett litet företag att avvara resurserna för att genomföra ett projekt som sparar 15 % av en energikostnad på några tals kr. Startkostnaden är också relativt sett högre för mindre företag, särskilt de med få anställda och ingen kännedom om energieffektivitet. Antingen kommer värdefull tid gå åt för att lära upp personalen om energi och energieffektivitet, eller så blir företaget beroende av råd från säljare och konsulter, som kanske inte bara har företagets bästa för ögonen. I många företag finns det inte någon samverkan mellan de som har kontroll över energianvändningen och de som betalar energiräkningarna. Då finns det inget incitament för personalen att förbättra energianvändningen - det är bara en fast kostnad som ingen är ansvarig för. I många fall hyr företaget sina lokaler, ofta på korta kontrakt, och därför finns det inte incitament att investera i byggnadens stödsystem, även om det finns stora möjligheter att energieffektivisera. Ofta saknar hyresvärden incitament för energieffektivitet, eftersom de inte betalar energiräkningarna åt hyresgästerna, och de kostnader de faktiskt betalar, t.ex. för kommunala tjänster på gemensamma platser, täcks i nästa led av hyresgästerna genom avgifter. 4

9 Praktiska, tekniska och ekonomiska lösningar på gemensamma problem För att åtgärda bristen på kunskap om energieffektivisering finns oberoende rådgivare och konsulter, och de flesta EU-medlemsstater har stöd från regeringen i olika slags program för att ge råd till företag via olika medier, såsom telefonsupport, webbplatser, publikationer, utbildnings- och rådgivningssessioner. Produktmärkning, framför allt av hushållsapparater, kan hjälpa små och medelstora företag att identifiera effektiv utrustning. Modern utrustning är betydligt mer effektiv än äldre modeller på grund av teknisk utveckling och skärpta normer för energieffektivitet. Värme-, ljus- och kylteknik har förbättrats betydligt under det senaste decenniet. Politik som främjar inköp av energieffektiv utrustning och skatter på fossila bränslen är ännu en anledning till att välja energieffektiv utrustning och att få rutiner på plats. Den offentliga sektorn ska gå före och visa vägen, genom upphandling och användning av energieffektiv utrustning och bidrar till att stimulera marknaden och distributionskedjan för ny teknik, och kan också fungera som skyltfönster för mindre kända tekniker. De viktigaste stegen är dock några av de enklaste. I alla företag, oavsett storlek, bör någon ha huvudansvar för energianvändningen, och regelbundet kunna utvärdera arbetet tillsammans med företagets energianvändning. En av de första uppgifterna för den som är energiansvarig blir att inrätta ett system för mätning och uppföljning av energianvändningen. När detta väl är etablerat är det möjligt att utvärdera varje års energianvändning, bedöma den ekonomiska bärkraften för åtgärder, och utvärdera om energianvändningen är acceptabel. De företag som har liten kontroll eller inflytande över de byggnader som de använder har ett mer begränsat utrymme för förbättringar, även om mycket kan uppnås genom dialog med hyresvärden. Även om detta inte är möjligt, kan företaget förändra hur utrustningen används och göra installationer som inte kostar mycket, särskilt inom styrsystem och belysning. 5

10

11 Goda exempel från ENGINE Automotive industri Verksamheten Verksamheten levererar komponenter till bilindustrin, men är inte något typiskt företag inom automotive eftersom de levererar kemiska produkter. Energiprestanda Företaget använder el och gas använde företaget cirka 817 MWh el och MWh naturgas. Under 2007 betalade företaget i energikostnader (5,2 % av företagets intäkter). Det går mest el till tryckluftsproduktionen (308 MWh/årligen). Den största konsumenten av naturgas är de olika termiska processerna som kräver temperaturer på upp till 700 C (1 697 MWh/årligen). Besparingspotential Efter energikartläggningen överlämnades en rapport, komplett med en rad rekommendationer för att minska användningen av och kostnaderna för energi. Identifierade besparingspotential uppgick till 608 MWh per år eller per år. Företaget har åtagit sig att genomföra flera åtgärder. Energi upphandling Kompressor Belysning Förnyelse av sand Sand täcke Kompressor drift Belysning Underhåll av tryckluftsnätet. Regelbunden analys av läckor Koppla ifrån två kompressorer Anpassning till kraven. Demontering av lampor som inte behövs Förvärmning av förbränningsluften med hjälp av spillvärme Isolera sandvärmaren (10cm isolering) Användning av spillvärme för varmvattenproduktion och uppvärmning Byte av belysningssystem (utbyte av konventionella armaturer) Ingen Inbjudan till nya anbud för energiupphandling Prisminskning på el från 10,75 ct/kwh till 10 ct/kwh: Besparingspotential ca /år Område Åtgärd Investering Besparingspotential Återbetalningtid 0 år Ingen Upp till /år 0 år Ingen 560 /år 0 år Minskning av naturgas 54,8 m³/h Möjlig kostnadsbesparing /år Minskning av naturgas: 16,6 MWh/år Möjlig kostnadsbesparing ca 800 /år Minskning av naturgas och elektricitet 8 MWh/år. Möjlig kostnadsbesparing ca /år Möjlig kostnadsbesparing ca 490 /år 7 år 1,3 år 2,5 år 5 år 7

12 Goda exempel från ENGINE Lasersvetsning Verksamheten Verksamheten finns inom metallindustriområdet, framförallt lasersvetsning. Företaget sysselsätter 70 anställda och har en årlig omsättning på 341,8 miljoner euro. Energiprestanda Företaget använder el och fjärrvärme använde man cirka MWh el och MWh värme från fjärrvärmenätet. Besparingspotential Efter energikartläggningen överlämnades en rapport, komplett med en rad rekommendationer för att minska användningen av och kostnaderna för energi. Identifierade besparingspotential uppgick till 608 MWh per år eller per år. Företaget har åtagit sig att genomföra flera åtgärder. Övrigt att arbeta med Personalmedvetenhet Belysning: byt 200 lampor till LED-teknik, nytt belysningskoncept, färre lampor, installation av belysningsgrupper som kan stängas av gemensamt Ersättning av den gamla pumpstationen Införa ett energiledningssystem Mäta tryckluftsläckage, optimera lufttrycket Område Åtgärd Investering Besparingspotential Återbetalningstid Avdammningsanläggning Användning av spillvärme för uppvärmning av arbetsplatser Ännu oklart 181 MWh /år Laser system Värmepump Ännu oklart 216 MWh / år Tryckluft Belysning Laser system Värmeåtervinning Byte av radiumlampor till lysdioder med spegeloptik Användning av spillvärme till förvärmning av processvatten MWh /år kostnad för fjärrvärme: 70 /MWh (uppskattning) MWh 950 /år Plattvärmeväxlaren installation och material 26 MWh /år Ännu oklart Ännu oklart < 1 år 3,3 år 1,6 år 8

13 Goda exempel från ENGINE Mejeri Caseifici Zani F.lli Undersökningen Följande punkter har största effektiviseringsmöjligheter och potential för minskning av energianvändningen: Verksamheten Mejeriet Caseifici Zani F.lli, som grundades i början av förra århundradet, ligger i Cigole, en liten stad ca 30 km söder om Brescia i Italien. Under 2008 nådde produktionen ton ost gjort från cirka ton mjölk. Varje år släpper fabriken ut 3200 ton CO 2. Energiprestanda Fabriken använder el, värme och vatten använde företaget cirka MWh el och m 3 naturgas. Den största delen av elanvändningen går till kylning och luftkonditionering. Kylanläggningen kyler produktionscykeln (som mjölkkylning eller kyllagring för ost) och förser hela fabriken med luftkonditionering. Produktionen kräver 9 bars ånga, endast 4 % av ångan används för uppvärmning av lokalerna. Varje dag förbrukar anläggningen ca 200 m 3 vatten, där 20 m 3 av vattnet behöver genomgå en speciell reningscykel. Huvudaspekten när det gäller energianvändningen är den simultana och intensiva användning av värme och kyla (t.ex. el) under hela året. Detta tyder på en potential att effektivisera, exempelvis genom kombinerad el- och värmeproduktion, men det finns också potential för solvärme och solceller. Företaget beaktar dessa åtgärder och tar fram förstudier för både de tekniska och ekonomiska aspekterna. Kylning och luftkonditionering Produktion av ånga och värme Värme och elproduktion från solen Effektivisering av motorer och pumpar Tryckluft Förbättrad belysningseffektivitet Dessa åtgärder har beskrivits i detalj i en rapport lämnad till ägarna. Rapporten innehåller förslag på hur energianvändningen kan minskas. En annan aspekt är hanteringen av energin som kan förbättras med övervakningssystem och kontraktanalys. Huvudpunkter Ackumulatortank (ca 20 m 3 ) som kan kopplas till solvärme. Detta kan också öka effektiviteten i pannorna. Förvärmning av vatten med energi från kylanläggningens frånluft. Ersätta traditionella neonlampor med LEDekvivalenter med potential att spara 70 MWh el per år. 9

14 Undersökningen Följande punkter ger största möjligheterna till effektivisering och minskning av energianvändningen: Goda exempel från ENGINE Vinproducent Cesari Vini Framställning av ånga och värme Kylning och luftkonditionering Värme- och elproduktion från solen Effektivisering av motorer och pumpar Tryckluft Belysning Dessa åtgärder har beskrivits i detalj i en rapport lämnad till ägarna. Rapporten innehåller förslag på hur energianvändningen kan minskas. En annan aspekt är hanteringen av energin som kan förbättras med övervakningssystem och kontraktanalys. Huvudpunkter Ersätta ånggeneratorn som har en mycket låg verkningsgrad. Ackumulatortank (4 6 m 3 ) som kan kopplas till solvärme. Detta kan öka effektiviteten i pannorna. Ersätta traditionella neonlampor med LED-belysning, med sparpotential på 25 MWh el per år. Verksamheten Vinproducenten Gerardo Cesari, som grundades 1936, är belägen i Quinzano d Oglio, en liten stad ca 40 km söder om Brescia i Italien. Anläggningen tillhandahåller slutlig bearbetning, tappning och frakt av många viner från provinsen Verona. Varje år hanterar fabriken hektoliter vin på ca timmar. Varje år släpper verksamheten ut 460 ton CO 2. Energiprestanda Fabriken använder el och termisk energi samt vatten. År 2009 förbrukade Gerardo Cesari cirka 600 MWh el och m 3 naturgas. Den största delen av elanvändningen är ansluten till buteljeringsprocessen, särskilt filtrering och förpackning. Belysningen i fabriken använder över 8 % av den totala elen. Huvuddelen av naturgasen används för framställning av ånga för sterilisering av utrustning. Endast 10 % av gasen används för uppvärmning av lokalerna. Varje år använder fabriken ca m 3 vatten. 10

15 Goda exempel från ENGINE Sågverk i Österrike Verksamheten En analys gjordes av ett Österrikiskt sågverk med 90 anställda och en årlig produktion av m 3 bearbetat trä. Energiprestanda Den årliga elanvändningen är ca MWh och majoriteten av elen måste köpas in, men en liten andel kommer från ett eget litet vattenkraftverk. Värmeanvändningen är cirka MWh och genereras med två biobränslepannor och en gaspanna. Omkring 2/3 av värmeenergin kommer från biobränsle och 1/3 från gas. Undersökningen Diagrammen till höger visar el- och värmeanvändningen. Alla områden av anläggningen analyserades och även om den energiansvariga redan hade vidtagit åtgärder för att effektivisera kunde energibesparingsåtgärder fortfarande identifieras inom alla områden: Belysning - Användning av dagsljus, installation av reflektorer och rörelsesensorer i biutrymmen och utbyte av gamla lampor mot nya effektiva lampor. Motorer - att koppla ihop processen med efterfrågan så att utrustningen stängs ner när processen är klar, kontinuerligt utbyte av gamla motorer mot högeffektiva motorer. Ventilation - Länka processerna som alstrar avgaser för att stoppa ventilation när processen är klar, återanvändning av spillvärme och minska hastigheten på fläktarna. Tryckluft Återanvändning av spillvärmen, kontinuerlig rengöring och underhåll, avstängning av kompressorn när den inte används. Uppvärmning - Förbättrad isolering av torkningskamrarna, kontinuerlig rengöring av utrustning, användning av solenergi för torkning och användning av spillvärme till förvärmning av torkningskamrarna. Huvudpunkter Potentiella besparingar när det gäller uppvärmning är över MWh/år (14 %) och över 900 MWh/år (12 %) i el. De flesta av de billiga åtgärderna, såsom bättre underhåll, installation av termostatventiler, rengöring av fönster, har redan genomförts. Investeringar i en ny kompressor har gjorts: Till följd av kartläggningen har bolaget designat om tryckluftsnätet och ersatt en 70 kw kompressorer med en 30 kw kompressor. 1MWh Kontor 38MWh Belysning 187MWh Tryckluft 3MWh Kylning 182MWh Ventilation 574 MWh Elmotorer 1. Elektricitet och uppvärmning 3. 31MWh Övrigt <1% MWh Fjärrvärme 18% MWh Flistork 26% 1MWh Kontor 38MWh Belysning 187MWh Tryckluft 316MWh Uppvärmning kontor/ produktion 1% MWh Förluster 20% MWh Torkrum 35% 2. Elektricitet och uppvärmning MWh Torkrum 426MWh Flistork 3MWh Kylning 182MWh Ventilation 574MWh Elmotorer 1385MWh Förluster 201MWh Uppvärmning 28MWh Övrigt 11

16 Elektricitet 27% Bränsle 29% Värme 44% 5MWh Pumpar <1% 31MWh Övrigt 2% 218MWh Ventilation 16% <1MWh Pumpar 4MWh Belysning 24MWh Elmotorer 18MWh Värme avd.1 1% 42MWh Övrigt 2% 560MWh Gamla torkrummet 26% 14MWh Belysning 1% 116MWh Tryckluft 8% 994MWh Elmotorer 72% <1MWh Ventilation 37MWh Tryckluft 24MWh Värme avd.2 2% 394MWh Förluster 18% 1123MWh Nya torkrummet 52% Goda exempel från ENGINE Sågverk i Österrike 2 Verksamheten Detta sågverk har 30 anställda och en årlig produktion på m3 massivt virke. Företaget hade inte utsett en person som ansvarar för energieffektivitet och inköp av energieffektiva apparater. Energiprestanda Vanligtvis så torkar inte företaget träet, men de driver egna transportsystem. Detta förklarar den relativt höga bränsleförbrukningen och relativt låga värmeförbrukningen. Den totala energianvändningen är ca MWh, varav ca MWh är el. Diagrammen till vänster belyser användningsområden. När det gäller el är de största förbrukarna elektriska motorer, tryckluft och ventilationssystem. Undersökningen Från kartläggningen kunde följande besparingsområden identifieras: Tryckluft - Att upprätthålla ett netto på tryckluften för att undvika läckage, minska trycket, och stänga av enskilda kompressorer för att undvika kontinuerlig drift av alla kompressorer. Elmotorer Körning av motorerna med pauser emellan och byta ut platta remmar mot remmar med tänder. På uppvärmningssidan använder företaget två pannor: den stora pannan, 575 kw, drivs med olja och den mindre pannan, 20 kw, drivs med biobränsle. Värmeförbrukning är ungefär 2,17 GWh/år. Förluster uppstår främst genom läckage och gammal utrustning. De åtgärder som krävs för att på bästa sätt kunna energieffektivisera är: Förbättra isoleringen på torkningskammaren och på rören i värmesystemet. Rören har redan blivit isolerade. Återanvändning av spillvärme från torkningskammaren och kompressorerna. Denna åtgärd är delvis genomförd. Huvudpunkter Tryckluftsåtgärderna har genomförts. Verksamheten har gjort framsteg med att minska värmeförbrukningen. Den totala potentiella energibesparingen inom uppvärmning är cirka 560 MWh och när det gäller el är det cirka 65 MWh.

17 Goda exempel från ENGINE Processkontroll Verksamheten Huvudpunkter Processkontroll består av tre Sett till investeringskostnad olika företag som alla arbetar och tekniskt genomförande 2% Varmvatten 5% Övrigt med industriell automation inom processindustrin. Kunderna finns inom energiförsörjning, är värmepumpen den bästa värmelösningen i de flesta byggnaderna. 7% Kontor 9% Produktion 15% Ventilation 8% Tryckluft 10% Belysning 44% Värme kärnkraftverk, kemi, massa- och pappers- och stålindustrin. Produktionen är främst montering men även en del tillverkning förekommer. Många komponenter anskaffas och stora delar av anläggningen används som lager. Företagen har en omsättning på cirka 24 miljoner euro och cirka 160 anställda. Det finns också en potential för energibesparingar genom justeringar av schemat för ventilation och belysning med anpassningar till den tid då byggnaderna faktiskt används. En investering i moderna belysningsarmaturer är också lönsamt. 9. Energiprestanda Genom att återvinna varmluften från kompressorn kan användningen av el i den All energi som används närliggande byggnaden är el och den totala årliga minskas. energianvändningen är 920 MWh. Totalt lönsamma energi- Undersökningen Genom kartläggningar och beräkningar kunde energianvändningen delas in i besparande åtgärder ger en energiminskning på 37 % av energianvändningen vilket motsvarar en minskning på 340 MWh el/år. olika kategorier som visas i listan till höger. 13

18 Goda exempel från ENGINE Plast Petter Verksamheten PLAST PETTER AB tillverkar plastprodukter som huvudsakligen används på kontor. Plastprodukterna skärs, svetsas och limmas ihop. Plast Petter finns i sydvästra Sverige och har 33 anställda och en omsättning på cirka 3,5 miljoner euro. Energiprestanda Plast Petter använder årligen ca 320 MWh olja och ca 550 MWh el. Undersökningen En energikartläggning genomfördes och Plast Petter deltog i ENGINE utbildningen. Flera åtgärder har genomförts kort därefter, till exempel: Frånkoppling av transformatorer Stänga av kylare för torkning av tryckluft Avstängning av ventilation under nätter och helger Luft från kylningen av kompressorn leds till produktionsområdet för uppvärmning Dessa åtgärder, utan investeringskostnader, ger nu en minskning av energianvändningen med %. Möjligheten att använda plastrester från produktion för uppvärmning istället för olja utreds. Plastspillet från den interna produktionen skulle kunna ersätta all oljeanvändning på företaget. Huvudpunkter En iver och ett engagemang att spara energi finns nu inom företaget. Redan utförda åtgärder ger en minskning av energianvändningen med %. Dessa besparingar uppnås utan stora investeringskostnader Totala potentialen för energibesparingar uppskattas till %. Om plastrester från produktionen används så kommer besparingssiffrorna att stiga betydligt. 14

19 Goda exempel från ENGINE Hakanssons Sawblades Verksamheten Huvudpunkter Håkanssons sågblad är en världsledande tillverkare av sågblad. Deras bandsågsblad är erkända som de tekniskt mest avancerade sågbladen tillgängliga på marknaden. Sågbladen som produceras är Den största potentialen för energibesparing ligger i bättre anpassning av drifttimmar och schema för ventilation och belysning så att det överensstämmer med det faktiska behovet. 45% Processer 14% Elvärme 6% Belysning 1% Kontor 21% Tryckluft 10% Ventilation 3% Övrigt främst för sågning av metall, men används även inom träindustrin och livsmedelsindustrin. 90 % En investering i modern belysningsarmatur är en lönsam åtgärd. 10. av produktionen exporteras. Företaget arbetar kontinuerligt med att åstadkomma förbättringar genom att utveckla verksamheten med hänsyn till miljökonsekvenserna i fråga om utsläpp, avfall och utnyttjande av resurser. Energiprestanda Elenergi används för de industriella processerna och för drift av belysning, ventilation och uppvärmning. Den totala årliga elanvändningen är MWh. De största elförbrukarna är härdningsprocessen, ventilationen inklusive värmebatterierna, tryckluften och fräsmaskinerna. Undersökningen Genom att kartlägga och beräkna Det finns en stor potential för energibesparing genom värmeåtervinning från härdningsprocessen samt från tryckluftssystemet. Genom återvinning av spillvärmen från härdningsprocessen via filtrering till en ackumulatortank kan värmen utnyttjas för tappvarmvatten och förvärmning av tilluften i ventilationssystemet. Värmen från kylsystemet i de två tryckluftskompresserorena kan också anslutas till ackumulatortanken via en värmeväxlare. Behovet av extra ventilation försvinner, något som annars sker genom att en stor port öppnas vid härdningen, vilket leder till oönskat korsdrag. kunde energianvändningen delas in i olika kategorier som visas i bilden till höger. Totalt lönsamma energibesparande åtgärder ger en 25 % -ig minskning av energianvändningen. 15

20 Goda exempel från ENGINE Blomdahls Verksamheten Blomdahls Mekaniska AB är ett familjeägt företag beläget i sydvästra Sverige. Verksamheten tillverkar plåtdetaljer till industrin och huvudprocesserna är skärning, bockning och ytbehandling av plåt. Blomdahls har 28 anställda och en omsättning på cirka 2,3 miljoner. Energiprestanda Energianvändningen är cirka 800 MWh el per år. Undersökningen En energikartläggning i kombination med utbildning har varit en viktig del av arbetet för energieffektivisering. Medarbetarna har blivit engagerade för energieffektivisering. Flera åtgärder har genomförts eller planeras för den närmaste framtiden. Justerade inställningar av ventilationssystemet, bättre belysning, samt förbättringar av tryckluftssystemet är några av de åtgärder som redan sparat ca 10 % el. Huvudpunkter Engagemang uppnås genom en kombination av energikartläggning och utbildning Besparingar på cirka 10 % har redan uppnåtts utan stora investeringskostnader under de första fem månaderna av energiarbetet. Viktigast för minskning av den totala energianvändningen är en övergång till mer energieffektiv produktionsutrustning, i första hand en ny ugn för ytbehandling. Potentialen för energieffektivisering är grovt uppskattat till 30 %. 16

21 Goda exempel från ENGINE Maschinen und Formenbau Leinetal (MFL GmbH), Tyskland Verksamheten MFL är ett väletablerat företag i utkanten av Hannover, vars huvudsakliga produktionsområde är verktygstillverkning och formgjutning. De har 70 anställda och år 2007 var energianvändningen totalt 581 MWh. Energiprestanda El krävs för varmvattenberedning och belysning samt för produktion av tryckluft. Vad gäller uppvärmning har företaget en separat oljepanna. Största delen av den oljebaserade energianvändningen, ca 44 %, berodde på uppvärmning med den gamla pannan i kombination med ineffektiva och gamla cirkulationspumpar. 11 % av den totala elanvändningen användes för belysningen och nästan 28 % gick till att producera tryckluft. Undersökningen Energikartläggningen omfattade nästan alla delar av företaget, med fokus på följande områden: Värme och varmvattensystem Belysning Tryckluft Värmeåtervinning Rapporten visar att det fanns fler energieffektiviseringsmöjligheter än vad man trodde från början och det fanns även effektiviseringsmöjligheter på vattenförbrukningsområdet. Även om värmeåtervinning är det viktigaste steget för att minska energianvändningen, finns det många andra större och mindre åtgärder som bidrar till att minska kostnaderna. Efter att företaget insett att det är mycket lätt att spara energi och pengar så optimerades maskiner och processer. Till exempel har de installerat ett helt nytt styrsystem för värmesystemet. Nu har kontoren och produktionsdelen fått olika tidsstyrningsmöjligheter som helt täcker de verkliga behoven. Utöver de tekniska åtgärder som implementerats har de anställda fått mer befogenheter och ansvar att agera självständigt. Företagets energikoncept lede till att de vann ett pris på Senare deltog de även i en uppföljningstävling i regionen som fokuserar på vidtagna åtgärder att uppnådda CO 2 minskningar, och företaget har gjort stora ansträngningar för att uppnå dessa mål. Ansträngningarna belönades med första pris och var värt Huvudpunkter Värmeåtervinning från kompressorer samt spillvärmeåtervinning från maskiner minskade energianvändningen med cirka 170 MWh. Ytterligare 32 MWh sparades genom optimering av belysningen. Installation av högeffektiva cirkulationspumpar och en hydraulisk justering har bidragit till en effektivisering på 30 MWh. Utdrag ur en intervju: Vi vet nu att ett viktigt framgångskriterium för en investering i energieffektivitet är att använda professionella energirådgivare som arbetar tillsammans med vår förvaltning att hitta ekonomiska och genomförbara lösningar. Ett annat kriterium är medverkan och utbildning av de anställda. Erfarenhet visar oss att det inte finns någon motsägelse i investeringar i energieffektivitet och god avkastning. 17

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike

Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike Jämförande Analys av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike 1 Sammanfattning Små och medelstora industriföretag (SME) är hjärtat

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Guideline för genomförande av energicheckar. Målgrupp: Energikonsulter. Deliverable 2 Work Package 2. Slutversion 20.04.2009

Guideline för genomförande av energicheckar. Målgrupp: Energikonsulter. Deliverable 2 Work Package 2. Slutversion 20.04.2009 Guideline för genomförande av energicheckar Målgrupp: Energikonsulter Deliverable 2 Work Package 2 Slutversion 20.04.2009 Innehåll A. Introduktion... 2 Hänsyn till regionala förutsättningar... 2 B. Metodik

Läs mer

Energiläget i Dals-Ed

Energiläget i Dals-Ed Energiläget i Dals-Ed foto Forest Maps Delrapport Energiplan Dals-Ed augusti 2008 Innovative Thinking Sammanfattning: Hållbar utveckling är en ledstjärna i Sverige och i EU. Vad kan den enskilda medborgaren

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten

Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Organisering för energieffektivitet i sjöfarten Hannes Johnson, M.Sc. Sustainable Ship Propulsion, Chalmers hannes.johnson@chalmers.se Varför organisering? Energieffektivitet ur ett redarperspektiv Hur

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Med användarna i fokus

Med användarna i fokus Framtida utveckling Framtiden för LED-tekniken är givetvis nära sammankopplad med städernas tillväxt, förändring och utveckling. Men förändrade levnadssätt och förväntningar hos städernas invånare, kommer

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Kartläggning och analys Allmänna råd och Energianalys vid Ersboda mejeri i Umeå Per-Åke Franck (franc@cit.chalmers.se) CIT Industriell Energianalys AB Chalmers Teknikpark Göteborg

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

EE MUSIC Seminar Sverige.

EE MUSIC Seminar Sverige. EE MUSIC Seminar Sverige. Energikonsult för landet: EE MUSIK ambassadör i landet: Vor dem Workshop (für Clubbesitzer und betreiber),, Innan seminariet [om du äger en plats för möten eller operatör] För

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se

Karin Eliasson. Hushållningssällskapet/ Rådgivarna. Karin.eliasson@radgivarna.nu. www.hush.se Karin Eliasson Energirådgivare Hushållningssällskapet/ Rådgivarna 0325 618 612 Karin.eliasson@radgivarna.nu Jordbruket en energiomvandlare Sol energi Värme från djur, människor, maskiner och energiomvandling

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

t.ex. sporthallar, ridhus, industrier, verkstäder & lagerlokaler.

t.ex. sporthallar, ridhus, industrier, verkstäder & lagerlokaler. Checklista Energieffektivisera belysning i stora lokaler t.ex. sporthallar, ridhus, industrier, verkstäder & lagerlokaler. Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång

Läs mer

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp El till vad och hur mycket i svensk industri IKP Energisystem Sven-Olof Söderberg, Louise Trygg, Peter Karlsson, Alemayehu

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Introduktion till energikartläggning och energinätverk

Introduktion till energikartläggning och energinätverk EENet Introduktion till energikartläggning och energinätverk Patrik Thollander Magnus Karlsson Magnus Karlsson IEI/Energisystem 1 2 Energikartläggning Energy Management (hinder, drivkrafter, beteende etc.)

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL

SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL SÅ RAPPORTERAS EKL ENERGIMYNDIGHETENS BEGÄRAN OM RAPPORTERING AV ENERGIKARTLÄGGNING, EKL OKTOBER 2016 BAKGRUND VARFÖR BEGÄR ENERGIMYNDIGHETEN UPPGIFTER? Enligt lagen om energikartläggning i stora företag

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Maria Gustafsson 1 Energieffektivisering inom skogsindustrin genom värmeåtervinning från våtluft Förprojektering och lönsamhetsbedömning av anläggningsalternativ

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Underhåll ledningen Underhåll energibesparing

Underhåll ledningen Underhåll energibesparing Underhåll ledningen Underhåll energibesparing Mälarenergi Spar miljoner med frekvensomriktardrifter Kundens behov Minska energianvändningen för fjärrvärmepumpar, matarvattenpumpen, ackumulatorpumpen samt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD

Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD 2017 Energieffektivisera din bostadsrättsförening GODA EXEMPEL OCH EKONOMISKA STÖD BRF Seglatsen hittade gömda besparingar på 485 000 kr/år Bostadsrättsföreningen Seglatsens fastigheter byggdes 2007. Ändå

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Agenda En kort introduktion till Stoppsladd - Vad är Stoppsladd och vad är dess syfte? - Vilka är huvudaktörer/finansiärer? Stoppsladd fas 1-2 (2009 2011) - Metod, Resultat

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

En global koncern till din tjänst

En global koncern till din tjänst En global koncern till din tjänst Leroy-Somer har med hjälp av sina 10 000 medarbetare byggt upp ett globalt nätverk med 470 kunskaps- och servicecentra som kan erbjuda det tekniska och affärsmässiga stöd

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1

Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt. Fyra goda exempel i Norrbotten. Energieffektivt företagande 1 Energieffektivt företagande Så enkelt Så lönsamt Fyra goda exempel i Norrbotten Energieffektivt företagande 1 Fyra goda exempel i Norrbotten Lundbergs trä AB, Arvidsjaur............................ sid

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Öppet brev till växthusodlare gällande energi- och produktionseffektivitet Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Det är möjligt att minska förbrukningen av totalenergin i växthus

Läs mer

Energislukare eller energieffektiviserare?

Energislukare eller energieffektiviserare? Energislukare eller energieffektiviserare? Rottneros Bruk AB Rottneros fabriker Rottneros Vallvik Rockhammar Miranda Rottneros - Packaging Några fakta om Rottneros Omsättning cirka 3 miljarder SEK Tre

Läs mer