Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den II december 2013, kl Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den II december 2013, kl 10.00-11.50 Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M)"

Transkript

1 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den december 2013, kl Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M) Övriga deltagande Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare t r. l' Utses att justera Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Parab'Tafer Ordförande Justerande Organ Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bo Ekelund ANSLAGfBEVJS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags nedtagande Kommunhusets kansli Underskrift Uldragsbestyrkandc

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 164 Företagsbesök nget företagsbesök genomfördes.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 20l3-12-l 3(28) KSAU 165 Ändring och komplettering av föredragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande extra ärende: Anställning av kocklkokerska, 100 %, tillsvidareanställning. Anställning av extra resurs på ntegrationsenheten, tidsbegränsad. Anställning av socialsekreterare, loo %, tillsvidareanställning. Anställning av socialsekreterare, loo %, tillsvidareanställning. Politisk nänmdorganisation: Samordning av Kommunstyrelsen och Välfårdsnänmden. Revidering av arvodesreglementet för Storfors kommun. Projekt: Fortsatt tillväxt 20l4-0l-0l~20l4-08-3l, Stål & Verkstad. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärenden.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 166 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:57 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PF A och KAP-KL under år :58 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KP!. 13 :65 Linköpings tingsrätts dorn. Fråga om vilken anställningsform en arbetstagare haft och hur anställningen upphört. 13 :68 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. Östra Värmlands överförmyndarnämnd Sanunanträdesprotoko1l , och Dm KS Svenska kyrkan Storfors Pastorat nbjudan till Biskopsvisitation i Filipstad 21 januari och Storfors 22 januari KS Länsstyrelsen Värmland Beslut om projektstöd inom Leader till projektet Mobil Scen. KS Länsstyrelsen i Värrnlands läns yttrande över Energimyndighetens förslag på riksintresse vindbruk. KS nlandsbanan Kommunträffar/ägarsarmåd 2013 i Filipstad l. KS

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrl1desdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 166 forts. Polismyndigheten Värmland, Kristinehamn Tillståndsbevis for begagnande av offentlig plats och offentlig tillställning gällande julmarknad med forsäljning och minijogg KS Tillståndsbevis for begagnande av offentlig plats och allmän sa=ankomst: Uppställning av bord och stolar for partiinforrnation, kaffe, godis, beachflaggor och flygblad. (S). Lördagar, klockan , Dur KS Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen nformations- och prognosbrev. A Nationell utbildning for gode män till ensarnkomrnande barn. Folkbälsomyndighet Ny folkllälsomyndighet l januari Myndigheten övertar uppgifter som Smittskyddsinstitut och Statens folkhälsoinstitut ansvarar for samt större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan liksom ansvaret for miljö- och folkl1älsorapporteringen. West Sweden Extra föreningsstänuna i Vänersborg. KS Nils Holgerssongruppen Nils Holgerssourapportem 2013 Värmlands Brandhistoriska klubb Rapport från sextonde sommaren i Storfors Spruthus. Dur KS Region Värmland Delårsrapport 2013 samt verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna redovisningen av meddelanden.

6 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 167 Kommunchefens anmälningsärenden Mikael Jareke redogör för följande: Centrumfesten den 2 december Den var mycket uppskattad av medborgarna och företagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill rikta ett tack till alla de som arbetade och gjorde Centrumfesten så lyckad. Ett speciellt tack tilllnformationschefeva Wiklund som ledde arbetet. Ny Centrum fest är planerad till den 7 april Besök av Landshövdingen och Länsrådet den 17 december Kommunforum ntegration den 18 december Rapport om kommurulmevånareantalet från och med har innevånareantalet minskat med 13 personer. Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten redogör för följande: Rapport från Regionkonferensen i Malmö.

7 _ J STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 168 Dm KS Ekonomilmånadsrapport november månad 2013 Kommuntotal exkl VA. Utfallet ligger inom riktpunkten. Riktpunkten är 91,7 % och verksamhetens nettokostnader uppgår till 91 %. Arbetade timmar Mikael Jareke meddelar att i denna ekonomi/månadsrapport fnns ej någon redovisning av antalet arbetade timmar januari-oktober , ej heller för befolkningsutveckling v 50, beroende av problem med uppkopplingen till Qlikview. Likviditet Mikael.Tareke meddelar att kommunen har amorterat till Kommnninvest 4 mnkr den 6 december 2013 samt 980 tkr inlösen lån Handelsbanken Hypotek den 2 december Saldo likvida medel: kronor.,

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 169 Dm KS Anställning av assistent KS administration, 25 %, förlängning Bakgrund From 1 maj har enheten Administration tagit över en 75 % tjänst från enheten Teknisk drift där huvudsakliga arbetsuppgifter består av debitering av VA och renhållningsavgifter, upprätthålla en uppdaterad kundreskontra samt konteringar ;... av inkommande fakturor inom enheten Teknisk drift. Administrationen utökade endast sin organisation med 25 % och fördelade ut de övriga arbetsuppgifterna till befmtlig personal. Tjänsten om 25 % på administration har erbjudits tillfälligt till auställd inom biblioteksverksamheten som då fick 100 % sysselsättningsgrad totalt sett vilket ligger i linje med kommunens målsättning om att erbjuda full sysselsättning... Anledning till en tidbegränsning var att det inte farms klarhet kring en eventuell 'i: samverkau med Karlskoga konunun. Efter en utvärdering kring hanteringen av debiteringar för V A och renhållning har man konstaterat att det var orimligt att hantera arbetet på endast 25 % t j änst. ' i : i' ' Målsättning 2014 samband med vårt kontinuerliga effektiviseringsarbete finns det starka drivkrafter inom enheten Administration för att bibehålla V A debiteringarna. Det finns goda möjligheter att vi under 2:a kvartalet 2014 kan utföra VA debiteringar med vår befintliga personal. Detta förutsätter att den tidsbestämda anställningen förlängs i ytterligare 6 månader så att övrig personal lär sig debiteringssystemet. ", En ytterligare förutsättning är att det finns stöd i processen kring övergången av renhållningsdebitering till vårt gemensamma bolag i Karlskoga och att säkerställa att detta sker så smidigt som möjligt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtaude från ekonomichef Gilbert Klerk,

9 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 169 Dm KS Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar mr egen del Förlänga nuvarande tidsbegränsade anställning från och med den l januari 2014 till och med den 31 januari Anställningen belastar enheten Administration. Kommunstyrelsens arbetsutskotts mrslag till Kommunstyrelsen Förlänga nuvarande tidsbegränsade anställning från och med den 1 februari 2014 till och med den 30 juni Anställningen belastar enheten Administration. Kopia Gilbett Klerks Kristina Elmström lrene Svensson

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 170 Dnr KS Anställning av projektledare 50 %, tidsbegränsad Den 19 november 2013 fick Storfors kommun besked om att Leader beviljat medel till projekt mobil scen. ansökan söktes pengar till en projektledare på 50 %. Syftet med projektet är att renovera ett lastbilssläp som mobil scen. Scenen kommer att användas för evenemang som anordnas i kommunen. Kostnaden för anställning av projektledare 50 % finansieras till 100 % av projektpengar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ansvarig Kultur och fritid Olle Rod6hn, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ror egen del Anställa projektledare på 50 % från och med l-o l till och med Finansieras av ansvar 2301 verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts rorslag till Kommunstyrelsen Anställa projektledare på 50 % fl'ån och med till och med Finansieras av ansvar 2301 verksamhet Kopia Olle Rod6hn Kristina Karlsson

11 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrfidcsdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott l (28) KSAU 171 Dm KS Anställning av två stycken, personliga assistenter, 75% vardera, tillsvidareanställning Tjänsterna är tillsvidareanställningar. Med anledning av ett nytt LSS beslut om personlig assistans kommer vi behöva anställa två personliga assistenter, därav förordar undertecknad att tillsätta två tillsvidaretjänst, personlig assistent, om ca 75 % från och med l-o l till ny kund. Anställningen bygger på befmtligt LSS beslut, LSS beslutet innebär att kommunen har ett krav på sig som utförare att verkställa assistansen. Kunden har angivit att han vill ha kommunen som anordnare av assistansen.! ;j Beslntsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef för Vård och Omsorg, LSS Jenny Sandberg, Kommnnstyrelsens arbetsutskott beslutar lor egen del Anställa två stycken personliga assistenter, 75 % vardera, från och med till och med Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Bruttokostnaden för två 75 % anställningar på årshasis är, kr ink!. PO. Kostnaden är beaktad i budgetförslaget för Kommunstyrelsens arbetsutskotts 6rslag till Kommunstyrelsen Anställa två stycken personliga assistenter, 75 % vardera, tillsvidareanställning från och med Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Bruttokostnaden för två 75 % anställningar på årsbasis är, 711 OOOkr ink. PO. Kostnaden är beaktad i budgetförslaget för Kopia Jenny Sandberg ngela Bergare Justerandes signalur

12 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 172 Dnr KS Anställning av bibliotekarie, 75 %, tillsvidareanställning En av biblioteksassistenterna slutar sin anställning i början av januari nästa år. Då biblioteksverksamheten i Storfors numera innefattar två bibliotek, ett huvudbibliotek och ett skolbibliotek, behövs ännu en person med bibliotekariekompetens för att klara målen för verksamheterna. Skolbiblioteket Skolbiblioteket är centralt beläget på Vargbroskolan och har öppet varje förmiddag måndag - fredag. Grnndtanken med biblioteksrummets placering är att det ska signalera hur betydelsefull verksamheten är. Utöver Vargbroskolan ska skolbiblioteket ge service till Kroppaskolan och Bjurtjärnsskolan. l t f L Skolbiblioteksverksamheten ses av skolledningen som en av de mest betydelsefulla hörnstenarna i skolans verksamhet, genom dess viktiga uppgift att främja elevernas läsinlärning och läsniug. En god läskompetens är grunden för all måluppfyllning (utifrån LPO 11) för eleverna. Storfors kommun är lästraditionen generellt låg. Det gör att skolbiblioteket, utifrån den rådande sociokulturella miljön, har ett mycket angeläget uppdrag, att i samarbete med övriga skol funktioner hjälpa eleverna att nå måluppfyllnaden. Både rektor och biblioteksansvarig är överens om att skolbiblioteket behöver bemannas med utbildad personal för att klara uppgiften. Huvudbiblioteket Biblioteksverksamheten i Kulturhuset är av central betydelse för kommunen. Biblioteksrummet erbjuder en neutral mötesplats. Här finns aktuell skön-, studie- och facklitteratur, informationsservice, publika datorer, dagstidningar och tidskrifter. För yngre: Biblioteket har ett väl etablerat samarbete med kommunens alla förskolor, vilket under senaste halvåret utökats ytterligare för att stötta förskolepersonalen i deras utvecklingsarbete med de små barnens språkutveckling. För äldre: Biblioteket har nnder hösten startat upp ett samarbete med Seniorernas Hus, vilket bl.a. resulterat i släktforskningscirkel och seniorsurf på biblioteket. Programverksamhet: Under hösten har biblioteket arrangerat tre stycken mycket uppskattade föreläsningar.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 172 forts. Dm KS Under våren 2014 kommer biblioteket att ställas inför stora utmaningar då hela bibliotekssystemet ska bytas ut på både skolbiblioteket och huvudbiblioteket, ett arbete som kommer att ställa höga krav på bibliotekspersonalen. Biblioteket ska även ta steget fullt ut och bli fullvärdig medlem i det vännländska bibliotekssamarbetet "Bibliotek Vännland". Att rekrytera en bibliotekarie skulle trygga dessa processer och kompetenshöjningen skulle både säkerställa och höja biblioteksverksamhetens kvalite. För att säkerställa den positiva utveckling som biblioteket har och för att möta upp alla nya utmaningar som ställs på framtidens bibliotek behöver biblioteksverksamheten sträva efter att höja den totala utbildningsnivån i personalgruppen. Då tjänsten dessutom innebär att bemanna både ett folk- och ett skolbibliotek är kravet på bibliotekarieutbildning ytterst relevant. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från biblioteksansvarig Annica Arvidsson, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande från biblioteksansvarig Annica Arvidsson, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Anställa bibliotekarie 75 % tillsvidareanställning Finansieras av ansvar 23 och verksamhet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 173 Dm KS Remiss från Länsstyrelsen gällande översyn av riksintressen fdr friluftsliv Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att genomföra en översyn av riksintresseområden för friluftslivet enligt 3 kap 6 miljöbalken. Arbetet ska ske enligt riktlinjker som är framtagna av Naturvårdsverket och innebär att samtliga utpekade områden ska bedömas, samtidigt som möjligheten att föreslå nya, tillkommande områden erbjuds. Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. Den främsta utgångspunkten för att ett område ska anses vara av riksintresse är att området är viktigt för många människors friluftsliv samt att det kan nyttjas ofta och mycket. Dessutom kan områden som är eller har potential att bli attraktiva för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, dvs områden med stort turistiskt intresse, vara lämpliga att peka ut som riksintresse. Länsstyrelsen har tagit fram ett översiktligt förslag på områden. Länsstyrelsen önskar remissinstansernas synpunkter på områdena, deras värden och avgränsningar. Vid dagens sannnanträde redogör kommunchef Mikael Jareke för ärendet. Länsstyrelsens förslag har Bergslagskanalen i Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner föreslagits som eventuella nya riksintresseområden. De föreslagna områdena sammanfaller med de områden som Storfors kommun tagit upp i sin översiktsplan som utvecklingsområden för Storfors kommun.. r'! j l. Med hänvisning till den defnition som ovan beskrivits, om vad som kärmetecknar områden som kan vara av riksintresse, anförs följande gällande de områden som föreslagits: En fråga som måste ställas är, att om föreslagna områden ej blir riksintresseområden för friluftsliv, kommer då dessa områden att exploateras, vilket innebär att allmänheten ej har tillgång till dessa områden i nyttjandet av friluftsliv? Svaret på den frågan måste bedömas erhålla ett nekande svar. Dessutom torde angivna områden vara för generella. Om områden ska utpekas som riksintresse skall dessa områden vara starkt avgränsade. l

15 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 173 forts. Dm KS Kormnunen anser dock att grund saknas till att utpeka dessa ormåden istarfors kommun som riksintresse. Det fiuns redan befmtliga regler som reglerar och säkerställer att ormådena ej blir exploaterade och förhindrar friluftsliv.. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Avstyrka Länsstyrelsen Värmlands förslag till riksintresseormåden längs Bergslagskanalen i Storfors kommun. Orsak till Storfors kommuns ställningstagande är att det saknas grund för utpekande av dessa Olmåden som riksintresseområden. i, i Kopia Jan Rees Länsstyrelsen Värmland Lennart Johansson

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 174 Dnr KS nvesteringsbndget 2014 Budgetberedningen beslutade att föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att nvesteringsbudgeten för Starfars kommun 2014 skall uppgå till max 4 miljoner kronor. Beslutsunderlag Budgetberedningen Vid dagens sammanträde meddelar Hans Jildesten (S) att driftchef Tommy Svärd utarbetat ett förslag till investeringsbudget om ca 6 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Anta nvesteringsbudget 2014 om max 4 miljoner kronor.

17 ~l STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 175 Dm KS Anställning av kock! kokerska, 100 %, tillsvidareanställning En tillsvidareanställd 100% kokerska har inkommit med en uppsägning av sin anställning inom Storfors kommun ( Teknisk drift kostenheten) och gör sin sista anställningsdag i kommunen den 14 januari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd, Kommuustyrelsens arbetsutskott beslutar f"ör egen del Uppdra till driftchef Tommy Svärd att starta rekryteringsprocessen för anställning av kock/ kokerska på 100% tillsvidare. Kostnaden belastar befintlig budget. Ansvar 224 verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts f"örslag till Kommunstyrelsen Godkänna anställning av kock/kokerska, 100 %, tillsvidareanställning. Kostnaden belastar befintlig budget. Ansvar 224 verksamhet 82400

18 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28). KSAU 176 Dnr KS Anställning av extra resurs till Jntegrationsenheten, 100 %, tidsbegränsad Migrationsverket har tilldelat Storfors kommun en resurs på heltid till ntegrationsenheten under en period av fyra månader från och med v. 50,2013. Kostnaden täcks av bidrag från Migrationsverket. [,. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från verksamhetschef skola och välfård, ngmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna anställning aven extra resurs på ntegrationsenheten från och med till och med Uppdra till integrationssamordnaren att anställa en person. Kostnaden täcks av bidrag från Migrationsverket. Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till Kommunstyrelsen Godkänna anställning aven extra resurs på ntegrationsenheten från och med till och med Kostnaden täcks av bidrag från Migrationsverket.

19 J t--- STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) f KSAU 177 Dnr KS Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning En socialsekreterare går i pension den l mars Tjänsten behöver återbesättas för att verksamheten ska fungera. Beslntsunderlag Tjänsteutlåtande från vik. FO chefewa Hallberg, Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till Kommunstyrelsen Godkänna att tjänsten får återbesättas. Anställa en socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning från och med

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 178 Dnr KS 20] Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning På avdelningen finns idag två sjukskrivna och får att få stabilitet på avdelningen behövs en anställning tillsvidare istället får att ha timanställda vikarier. Troligen kommer kommunen att ta emot ensamkommande barn vilket leder till att utredningar ska göras på FO avdelningen. Därfår ser vi framtida behov av flera anställda på avdelningen. Tjänsten kommer att rymmas i budget Beslutsuuderlag Tjänsteutlåtande från vik. FO chefewa hall berg, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar for egen del Anställa en socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning från och med till och med Kostnaden belastar ansvar 34, verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till Kommunstyrelsen Anställa en socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning från och med l, tillsvidareanställning. Kostnaden belastar ansvar 34, verksamhet

21 --'-... STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammallträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 Dm KS Politisk nämndorganisation: Samordning av Kommunstyrelsen och Välf"årdsnämnden Bakgrund Kommunen är inne i ett omfattande omställnings arbete i syfte att reducera kommunens kostnader. De närmsta åren kommer att vara minst lika svåra som gångna åren sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett beredningsarbete har pågått under våren och den 17 april 2013 beslutade Kommunstyrelsen om att fördjupa studier av ett antal områden. Bland dessa var att nänmdstrukturen skulle uh edas. Nuläge Organisation Nuvarande nänmdorganisation kan studeras i nedanstående bild. Revision Kommunl fullmäktige Valnämnd Överf<'l rmyn damamnd Miljö och Välfärds- Kommun- Drift och $enlcenämnd byggnads Adm ini strativ namnd nämnden styrelsen nämnden VFN AU KSAU Berg$lagens r~ddn lf\q ~ lj an~t Hjalpm ede lsnamnd Ka lknltlgslorbund mft Utöver Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har Storfors kommun idag två facknänmder: Välfårdsnänmden och Miljö- och byggnadsnämnden. Därutöver finns Valnämnd, Revision och nämnder som delas med andra kommuner. Välfårdsnämnden samt Kommunstyrelsen har arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden/styrelsen. Kommunstyrelsen är tillika budgetberedning som bereder ekonomiska ramar och budget.

22 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sanunanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. Dm KS De politiska organens antal ledamöter fardelar sig enligt nedan. Politiskt organ Antal ledamöter + ersättare Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 7+7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 3+3 Miljö- och byggnadsnämnd 3+3 VäWirdsnämnd 7+7 Välfårdsnämndens arbetsutskott 3+3 Valnämnd 3+3 Revision 5 Ekonomi Kostnaderna fardelar sig mellan de aktuella politiska organen enligt nedan: Politiskt organ Kostnad budget 2012 (tkr) Kommunfullmäktige 75 Kommunstyrelsen + arbetsutskott 916 Välfårdsnämnd + arbetsutskott 450 Problembild Kommunen står infar stora utmaningar de kommande åren. Den globala ekonomiska nedgång som pågått sedan 2008 fortgår och de närmsta åren kommer att vara minst lika svåra som de gångna åren, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Befollmingsutvecklingen och den demografiska sammansättningen av befolkningen ställer krav på framåtriktade kommunövergripande insatser. Vision Storfors 2015 bygger till stor del på samordning och samverkan. nuvarande nänmdstruktur är varje nämnd en fristående enhet och det begränsar möjligheterna till samordning mellan nämnder. De neddragningar som gj orts under senare år har medfart att kommunens samlade berednings och ledningsresurser har minskat. Att upprätthålla en hög kvalitet i underlag for beslut farsvåras då beredning och ledning fardelas över tid med olika beslutstidpunkter. Justeramles signatur Utdragsbestyrkandc

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradcsdalum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. Dnr KS Kommunstyrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinj er och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Övergripande ledning utförs av respektive nämnd/styrelse för att därefter samordnas av kommunstyrelsen. Detta medför en tidsfördröjning i framtagande av ekonomiska styrdokument såsom budget och uppföljningar. Förslag till förändrad nämndorganisation Nedan presenteras tre olika förslag till nämndorganisation som i olika grad möter de problem som identifierats ovan. samtliga förslag samlas nuvarande Kommunstyrelsen och Välfårdsnämnden i Kommunstyrelsen. Alternativ l det första alternativet bildas ett verksamhets utskott och ett myndighetsutskott under Kommunstyrelsen. verksamhetsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Myndighetsutskottet svarar för myndighetsutövning inom Välfårdsnämndens område. Myndighetsutskottet ansvarar även för tillsyn av verksamheten. Revision Kommunfullmäktige Valnämnd ] Kommunstyrelsen Miljö och byggnads nämnden ] Ov"rformynd:omamnd Drft och servlcana mrjd Adml nlaln!lliv namnd Borgsl ~~ n. Nlddnlog ' ~ln.1 Hj elpmer:!ellnamnd Kalknln stortlund mfl [verksamhets [ Myndighets utskott utskott

24 . '- STORFORS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammantrlldesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. Dm KS Alternativ 2 det andra alternativet bildas ett allmänt utskott och ett välfårdsutskott under Kommunstyrelsen. Det allmänna utskottet bereder frågor som nuvarande KSAU bereder och välfårdsutskottet bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder. Ov..rfll<myndamllmnd Dtn och ""''''''''''11'''00 Adm.,s_ nftmnd O",o.. ag...,s,addnirljslj... HJlilpn'MKle16, lnm'd Kzonlfl!l",ilrbund mil Alternativ 3 det tredje alternativet bildas ett verksamhetsutskott, ett beredande utskott för vård och omsorg samt ett myndlghets- och beredande utskott för skola och välfård. verksamhetsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Övriga utskott svarar för myndighetsutövning inom nuvarande Välfårdsnänmdens område samt beredning av sakfrågor som inte hanteras av verksamhetsutskottet. Myndighetsutskotten ansvarar även för tillsyn av verksamheten. Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Beredande utskott Vård/om sorg Kommunstyrelsen Verksamhets utskott Miljö och byggnads nämnden ~yncilgheu beredande Utskott ~ e r1 0 rttl)'ndamllmnd Drill och Bfl rvicenart10d Altnlrh'nrttv nlhmd 6ergsl89ef1S rlddoin 9Stjä Mt ~=::::'::~ft Juslerandes signatur

25 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 20l (28) KSAU 179 forts. Dnr KS A!temativ 4 det fjärde alternativet bildas ett allmänt utskott, ett äldreomsorgsutskott samt ett utskott för skola och välfärd. Det allmänna utskottet bereder frågor som nuvarande KSAU bereder, äldreomsorgsutskott bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder och som rör äldreomsorg. Utskott för skola och välfärd bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder och som rör frågor inom verksamheten skola och välfärd. Kommunfullmäktige ÖverlörmyndamllJTllld Drift och ""rvlceniimnd Adminl slrahv n/mild Bergslagens r äd dning. ij~n.1 Hjlllpm.. d.. lsn~mn d Kalknin ~ fö fbund m" Diskussion En ny närnndorganisation bör sträva efter att hantera de utmaningar som noterats i problembilden ovan. Kostnaderna bör så långt möjligt minimeras och den politiska organisationen bör nnderlätta att skapa en flexibel verksamhetsorganisation. En samlad politisk ledning kan anta ett helhetsperspektiv över kommunens alla verksamhetsområden och ärenden kan beredas samlat vid sannna tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag. Under de senaste åren har kraftiga prioriteringar och kostnadsreduceringar varit nödvändiga. Budgetberedning och olika gränsöverskridande grupper har arbetat med att se över kommunens verksamheter. Mot bakgrund av befintliga skatteprognoser kommer det att finnas behov av samordning av verksamhet, prioriteringar, beslutskraft och snabb hantering även framgent. Detta pekar på ett behov av ökad samordning av den politiska ledningen i kommnnen.

26 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. DnrKS Kostnaderna för den politiska organisationen minskas genom att minska antalet politiska instanser (nämnder, utskott, beredningar m.m.). En risk med den föreslagna organisationen är att Kommunstyrelsen och dess utskott får stora mängder med ärenden att hantera. Det är därför viktigt att se över reglementen och delegationer för att göra flödet av beslut så smidigt som möjligt. Förslagen ilmebär också att ett större politiskt ansvar läggs på fårre folkvalda politiker vilket också diskuteras. Alternativen med två utskott sker störst kostnadsreducering för den politiska organisationen. Bedömningen är att den kostnaden för den politiska organisationen kan reduceras med ca 200 tkr. alternativen med tre utskott bedöms reduceringen bli marginell. Alternativet ett bedöms ge störst möjligheter till reducering av verksamhetsorganisationen och bedöms kunna uppgå till ca 200 tkr, främst inom kanslifunktionen. Övriga alternativ bedöms ge betydligt lägre kostnadsreducering. f t l Alternativ med ett verksamhetsutskott gör att ärenden kan beredas samlat vid samma tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag. Den ekonomiska effekten är svår att kvantifiera men bedömningen är att lösningar som bättre samordnas mellan kommunens alla verksamhetsområden kommer att leda till högre effektivitet och lägre kostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Fastställa politisk nämndorganisation enligt alternativ 3. Nämndorganisationen skall gälla från och med

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev ,

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev , BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2010-09-27, rev 2010-11-29, 2011-01-31 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, , 1 (11) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19 175. Reviderat 1999-02-22, 28, 2000-08-28 128, Reviderat 2003-01-27, 6, 2006-12-18 269, 2010-12-20

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Typ av dokument: Regler Dnr KS 2010-37 Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 1 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN FASTSTÄLLT STYRDOKUMENT Dnr 1 (12) 2016-02-29 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentansvarig Kommunsekreterare Dokumentnamn

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Ekonomiska ersättningar för Förtroendevalda Allmänna bestämmelser 2015-03-31,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun Ansvarig namn Kommunfullmäktige Dokumentnamn Ekonomiska förmåner till förtroendevalda KFS nr 14 Upprättad av Berörda verksamheter Anne-Krestin Palmgren Förtroendevalda, ekonomienheten/lönefunktion Reviderad:

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 5.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr.o.m. Antagen 2014/265 2015-01-01 Kf 2014-12-15 145 2014/265 2015-02-09 KF 2015-02-09 5 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN Nr 1-2013 Ersätter nr 1-2012 ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN 2011-2014 Antagna av kommunfullmäktige 2010-09-30, 155 Reviderade 2010-11-25, 32 Reviderade 2011-02-24, 135 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden I BENGTSFORS KOMMUN POLICY Dalum 2014.811.024 1(5) Kommunlednlnqskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-526002 ulrika.thorell@bengtsfors.se Anlagen av Kommunfullmäktige Reglemente

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda från 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN

ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN Nr ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I EKSJÖ KOMMUN 2015 2018 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5)

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5) 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Ersättningsberättigade sammanträden m m... 2 3 Årsarvoden... 3 4 Uppgifter som täcks inom ramen för årsarvodet... 3 5 Sammanträdesarvode och arvode för justering...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.1

Laholms kommuns författningssamling 6.1 Laholms kommuns författningssamling 6.1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun; antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 26 och 27, med ändring den 30 september

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Östra Göinge kommun Ansvarig namn Upprättad av Berörda verksamheter Fastställt datum Kommunfullmäktige Anne-Krestin Palmgren Förtroendevalda, ekonomienheten/lönefunktion KF 2014-11-20 76 Dokumentnamn Reviderad: Diarienummer

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Arvodesreglemente ERS 2011

Arvodesreglemente ERS 2011 Dnr KS-2011/186 Arvodesreglemente ERS 2011 gällande from 2011-01-01 rev tom 2012-06-14 samt uppräkning from 2012-07-01 Antaget av Kommunfullmäktige 2012-06-14 117 1 Inledning Syftet med ERS är att ge de

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:7 Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 107 Träder i kraft 2015-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda rev 160418.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19)

Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns förtroendevalda. (2008-08-19) 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900).

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen (1991:900). BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 Kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 12 REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 12 REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 12 REGLEMENTE OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA I ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-08, 97. Att gälla från och med 2011-01-01. I vad avser

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR

ARVODESREGLEMENTE FÖR ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av fullmäktige 2016-10-31, KF 159 Dnr: KS 2016/595 Gäller från 2017-01-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun

Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun /12 Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25, 124 Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Plusgiro E-post: 827 80 Ljusdal Telefax

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Arvodesreglemente Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Arvodesreglemente Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2016 118 Arvodesreglemente Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Ersättning utgår i huvudsak enligt följande: 1. Arvoden. 2. Sammanträdesarvode

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Dnr 2015/026/024 Id 46622 Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23 42 Dnr 2015/026/024 Id 46622 Innehållsförteckning ALLMÄNNA

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.5

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.5 1 (11) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.5 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDE- VALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-12-20, 83 MED SENASTE ÄNDRING 2014-06-30 129

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Datum 2016-03-23 10 Antal sidor Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Reviderad, datum och Revideringen avser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser... 3 1. Bakgrund... 3 2. Regler

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arvodesreglemente 2015 KS-2014/47

Arvodesreglemente 2015 KS-2014/47 Klas Bergström Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2014/47 2014-01-08 Kommunstyrelsen Arvodesreglemente 2015 KS-2014/47 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer