Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den II december 2013, kl Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den II december 2013, kl 10.00-11.50 Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M)"

Transkript

1 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den december 2013, kl Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M) Övriga deltagande Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare t r. l' Utses att justera Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Parab'Tafer Ordförande Justerande Organ Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bo Ekelund ANSLAGfBEVJS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags nedtagande Kommunhusets kansli Underskrift Uldragsbestyrkandc

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 164 Företagsbesök nget företagsbesök genomfördes.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 20l3-12-l 3(28) KSAU 165 Ändring och komplettering av föredragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande extra ärende: Anställning av kocklkokerska, 100 %, tillsvidareanställning. Anställning av extra resurs på ntegrationsenheten, tidsbegränsad. Anställning av socialsekreterare, loo %, tillsvidareanställning. Anställning av socialsekreterare, loo %, tillsvidareanställning. Politisk nänmdorganisation: Samordning av Kommunstyrelsen och Välfårdsnänmden. Revidering av arvodesreglementet för Storfors kommun. Projekt: Fortsatt tillväxt 20l4-0l-0l~20l4-08-3l, Stål & Verkstad. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärenden.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 166 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:57 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PF A och KAP-KL under år :58 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KP!. 13 :65 Linköpings tingsrätts dorn. Fråga om vilken anställningsform en arbetstagare haft och hur anställningen upphört. 13 :68 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. Östra Värmlands överförmyndarnämnd Sanunanträdesprotoko1l , och Dm KS Svenska kyrkan Storfors Pastorat nbjudan till Biskopsvisitation i Filipstad 21 januari och Storfors 22 januari KS Länsstyrelsen Värmland Beslut om projektstöd inom Leader till projektet Mobil Scen. KS Länsstyrelsen i Värrnlands läns yttrande över Energimyndighetens förslag på riksintresse vindbruk. KS nlandsbanan Kommunträffar/ägarsarmåd 2013 i Filipstad l. KS

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrl1desdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 166 forts. Polismyndigheten Värmland, Kristinehamn Tillståndsbevis for begagnande av offentlig plats och offentlig tillställning gällande julmarknad med forsäljning och minijogg KS Tillståndsbevis for begagnande av offentlig plats och allmän sa=ankomst: Uppställning av bord och stolar for partiinforrnation, kaffe, godis, beachflaggor och flygblad. (S). Lördagar, klockan , Dur KS Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen nformations- och prognosbrev. A Nationell utbildning for gode män till ensarnkomrnande barn. Folkbälsomyndighet Ny folkllälsomyndighet l januari Myndigheten övertar uppgifter som Smittskyddsinstitut och Statens folkhälsoinstitut ansvarar for samt större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan liksom ansvaret for miljö- och folkl1älsorapporteringen. West Sweden Extra föreningsstänuna i Vänersborg. KS Nils Holgerssongruppen Nils Holgerssourapportem 2013 Värmlands Brandhistoriska klubb Rapport från sextonde sommaren i Storfors Spruthus. Dur KS Region Värmland Delårsrapport 2013 samt verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna redovisningen av meddelanden.

6 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 167 Kommunchefens anmälningsärenden Mikael Jareke redogör för följande: Centrumfesten den 2 december Den var mycket uppskattad av medborgarna och företagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill rikta ett tack till alla de som arbetade och gjorde Centrumfesten så lyckad. Ett speciellt tack tilllnformationschefeva Wiklund som ledde arbetet. Ny Centrum fest är planerad till den 7 april Besök av Landshövdingen och Länsrådet den 17 december Kommunforum ntegration den 18 december Rapport om kommurulmevånareantalet från och med har innevånareantalet minskat med 13 personer. Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten redogör för följande: Rapport från Regionkonferensen i Malmö.

7 _ J STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 168 Dm KS Ekonomilmånadsrapport november månad 2013 Kommuntotal exkl VA. Utfallet ligger inom riktpunkten. Riktpunkten är 91,7 % och verksamhetens nettokostnader uppgår till 91 %. Arbetade timmar Mikael Jareke meddelar att i denna ekonomi/månadsrapport fnns ej någon redovisning av antalet arbetade timmar januari-oktober , ej heller för befolkningsutveckling v 50, beroende av problem med uppkopplingen till Qlikview. Likviditet Mikael.Tareke meddelar att kommunen har amorterat till Kommnninvest 4 mnkr den 6 december 2013 samt 980 tkr inlösen lån Handelsbanken Hypotek den 2 december Saldo likvida medel: kronor.,

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 169 Dm KS Anställning av assistent KS administration, 25 %, förlängning Bakgrund From 1 maj har enheten Administration tagit över en 75 % tjänst från enheten Teknisk drift där huvudsakliga arbetsuppgifter består av debitering av VA och renhållningsavgifter, upprätthålla en uppdaterad kundreskontra samt konteringar ;... av inkommande fakturor inom enheten Teknisk drift. Administrationen utökade endast sin organisation med 25 % och fördelade ut de övriga arbetsuppgifterna till befmtlig personal. Tjänsten om 25 % på administration har erbjudits tillfälligt till auställd inom biblioteksverksamheten som då fick 100 % sysselsättningsgrad totalt sett vilket ligger i linje med kommunens målsättning om att erbjuda full sysselsättning... Anledning till en tidbegränsning var att det inte farms klarhet kring en eventuell 'i: samverkau med Karlskoga konunun. Efter en utvärdering kring hanteringen av debiteringar för V A och renhållning har man konstaterat att det var orimligt att hantera arbetet på endast 25 % t j änst. ' i : i' ' Målsättning 2014 samband med vårt kontinuerliga effektiviseringsarbete finns det starka drivkrafter inom enheten Administration för att bibehålla V A debiteringarna. Det finns goda möjligheter att vi under 2:a kvartalet 2014 kan utföra VA debiteringar med vår befintliga personal. Detta förutsätter att den tidsbestämda anställningen förlängs i ytterligare 6 månader så att övrig personal lär sig debiteringssystemet. ", En ytterligare förutsättning är att det finns stöd i processen kring övergången av renhållningsdebitering till vårt gemensamma bolag i Karlskoga och att säkerställa att detta sker så smidigt som möjligt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtaude från ekonomichef Gilbert Klerk,

9 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 169 Dm KS Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar mr egen del Förlänga nuvarande tidsbegränsade anställning från och med den l januari 2014 till och med den 31 januari Anställningen belastar enheten Administration. Kommunstyrelsens arbetsutskotts mrslag till Kommunstyrelsen Förlänga nuvarande tidsbegränsade anställning från och med den 1 februari 2014 till och med den 30 juni Anställningen belastar enheten Administration. Kopia Gilbett Klerks Kristina Elmström lrene Svensson

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 170 Dnr KS Anställning av projektledare 50 %, tidsbegränsad Den 19 november 2013 fick Storfors kommun besked om att Leader beviljat medel till projekt mobil scen. ansökan söktes pengar till en projektledare på 50 %. Syftet med projektet är att renovera ett lastbilssläp som mobil scen. Scenen kommer att användas för evenemang som anordnas i kommunen. Kostnaden för anställning av projektledare 50 % finansieras till 100 % av projektpengar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ansvarig Kultur och fritid Olle Rod6hn, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ror egen del Anställa projektledare på 50 % från och med l-o l till och med Finansieras av ansvar 2301 verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts rorslag till Kommunstyrelsen Anställa projektledare på 50 % fl'ån och med till och med Finansieras av ansvar 2301 verksamhet Kopia Olle Rod6hn Kristina Karlsson

11 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrfidcsdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott l (28) KSAU 171 Dm KS Anställning av två stycken, personliga assistenter, 75% vardera, tillsvidareanställning Tjänsterna är tillsvidareanställningar. Med anledning av ett nytt LSS beslut om personlig assistans kommer vi behöva anställa två personliga assistenter, därav förordar undertecknad att tillsätta två tillsvidaretjänst, personlig assistent, om ca 75 % från och med l-o l till ny kund. Anställningen bygger på befmtligt LSS beslut, LSS beslutet innebär att kommunen har ett krav på sig som utförare att verkställa assistansen. Kunden har angivit att han vill ha kommunen som anordnare av assistansen.! ;j Beslntsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef för Vård och Omsorg, LSS Jenny Sandberg, Kommnnstyrelsens arbetsutskott beslutar lor egen del Anställa två stycken personliga assistenter, 75 % vardera, från och med till och med Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Bruttokostnaden för två 75 % anställningar på årshasis är, kr ink!. PO. Kostnaden är beaktad i budgetförslaget för Kommunstyrelsens arbetsutskotts 6rslag till Kommunstyrelsen Anställa två stycken personliga assistenter, 75 % vardera, tillsvidareanställning från och med Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Bruttokostnaden för två 75 % anställningar på årsbasis är, 711 OOOkr ink. PO. Kostnaden är beaktad i budgetförslaget för Kopia Jenny Sandberg ngela Bergare Justerandes signalur

12 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 172 Dnr KS Anställning av bibliotekarie, 75 %, tillsvidareanställning En av biblioteksassistenterna slutar sin anställning i början av januari nästa år. Då biblioteksverksamheten i Storfors numera innefattar två bibliotek, ett huvudbibliotek och ett skolbibliotek, behövs ännu en person med bibliotekariekompetens för att klara målen för verksamheterna. Skolbiblioteket Skolbiblioteket är centralt beläget på Vargbroskolan och har öppet varje förmiddag måndag - fredag. Grnndtanken med biblioteksrummets placering är att det ska signalera hur betydelsefull verksamheten är. Utöver Vargbroskolan ska skolbiblioteket ge service till Kroppaskolan och Bjurtjärnsskolan. l t f L Skolbiblioteksverksamheten ses av skolledningen som en av de mest betydelsefulla hörnstenarna i skolans verksamhet, genom dess viktiga uppgift att främja elevernas läsinlärning och läsniug. En god läskompetens är grunden för all måluppfyllning (utifrån LPO 11) för eleverna. Storfors kommun är lästraditionen generellt låg. Det gör att skolbiblioteket, utifrån den rådande sociokulturella miljön, har ett mycket angeläget uppdrag, att i samarbete med övriga skol funktioner hjälpa eleverna att nå måluppfyllnaden. Både rektor och biblioteksansvarig är överens om att skolbiblioteket behöver bemannas med utbildad personal för att klara uppgiften. Huvudbiblioteket Biblioteksverksamheten i Kulturhuset är av central betydelse för kommunen. Biblioteksrummet erbjuder en neutral mötesplats. Här finns aktuell skön-, studie- och facklitteratur, informationsservice, publika datorer, dagstidningar och tidskrifter. För yngre: Biblioteket har ett väl etablerat samarbete med kommunens alla förskolor, vilket under senaste halvåret utökats ytterligare för att stötta förskolepersonalen i deras utvecklingsarbete med de små barnens språkutveckling. För äldre: Biblioteket har nnder hösten startat upp ett samarbete med Seniorernas Hus, vilket bl.a. resulterat i släktforskningscirkel och seniorsurf på biblioteket. Programverksamhet: Under hösten har biblioteket arrangerat tre stycken mycket uppskattade föreläsningar.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 172 forts. Dm KS Under våren 2014 kommer biblioteket att ställas inför stora utmaningar då hela bibliotekssystemet ska bytas ut på både skolbiblioteket och huvudbiblioteket, ett arbete som kommer att ställa höga krav på bibliotekspersonalen. Biblioteket ska även ta steget fullt ut och bli fullvärdig medlem i det vännländska bibliotekssamarbetet "Bibliotek Vännland". Att rekrytera en bibliotekarie skulle trygga dessa processer och kompetenshöjningen skulle både säkerställa och höja biblioteksverksamhetens kvalite. För att säkerställa den positiva utveckling som biblioteket har och för att möta upp alla nya utmaningar som ställs på framtidens bibliotek behöver biblioteksverksamheten sträva efter att höja den totala utbildningsnivån i personalgruppen. Då tjänsten dessutom innebär att bemanna både ett folk- och ett skolbibliotek är kravet på bibliotekarieutbildning ytterst relevant. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från biblioteksansvarig Annica Arvidsson, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande från biblioteksansvarig Annica Arvidsson, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Anställa bibliotekarie 75 % tillsvidareanställning Finansieras av ansvar 23 och verksamhet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 173 Dm KS Remiss från Länsstyrelsen gällande översyn av riksintressen fdr friluftsliv Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att genomföra en översyn av riksintresseområden för friluftslivet enligt 3 kap 6 miljöbalken. Arbetet ska ske enligt riktlinjker som är framtagna av Naturvårdsverket och innebär att samtliga utpekade områden ska bedömas, samtidigt som möjligheten att föreslå nya, tillkommande områden erbjuds. Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. Den främsta utgångspunkten för att ett område ska anses vara av riksintresse är att området är viktigt för många människors friluftsliv samt att det kan nyttjas ofta och mycket. Dessutom kan områden som är eller har potential att bli attraktiva för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, dvs områden med stort turistiskt intresse, vara lämpliga att peka ut som riksintresse. Länsstyrelsen har tagit fram ett översiktligt förslag på områden. Länsstyrelsen önskar remissinstansernas synpunkter på områdena, deras värden och avgränsningar. Vid dagens sannnanträde redogör kommunchef Mikael Jareke för ärendet. Länsstyrelsens förslag har Bergslagskanalen i Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner föreslagits som eventuella nya riksintresseområden. De föreslagna områdena sammanfaller med de områden som Storfors kommun tagit upp i sin översiktsplan som utvecklingsområden för Storfors kommun.. r'! j l. Med hänvisning till den defnition som ovan beskrivits, om vad som kärmetecknar områden som kan vara av riksintresse, anförs följande gällande de områden som föreslagits: En fråga som måste ställas är, att om föreslagna områden ej blir riksintresseområden för friluftsliv, kommer då dessa områden att exploateras, vilket innebär att allmänheten ej har tillgång till dessa områden i nyttjandet av friluftsliv? Svaret på den frågan måste bedömas erhålla ett nekande svar. Dessutom torde angivna områden vara för generella. Om områden ska utpekas som riksintresse skall dessa områden vara starkt avgränsade. l

15 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 173 forts. Dm KS Kormnunen anser dock att grund saknas till att utpeka dessa ormåden istarfors kommun som riksintresse. Det fiuns redan befmtliga regler som reglerar och säkerställer att ormådena ej blir exploaterade och förhindrar friluftsliv.. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Avstyrka Länsstyrelsen Värmlands förslag till riksintresseormåden längs Bergslagskanalen i Storfors kommun. Orsak till Storfors kommuns ställningstagande är att det saknas grund för utpekande av dessa Olmåden som riksintresseområden. i, i Kopia Jan Rees Länsstyrelsen Värmland Lennart Johansson

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 174 Dnr KS nvesteringsbndget 2014 Budgetberedningen beslutade att föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att nvesteringsbudgeten för Starfars kommun 2014 skall uppgå till max 4 miljoner kronor. Beslutsunderlag Budgetberedningen Vid dagens sammanträde meddelar Hans Jildesten (S) att driftchef Tommy Svärd utarbetat ett förslag till investeringsbudget om ca 6 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Anta nvesteringsbudget 2014 om max 4 miljoner kronor.

17 ~l STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 175 Dm KS Anställning av kock! kokerska, 100 %, tillsvidareanställning En tillsvidareanställd 100% kokerska har inkommit med en uppsägning av sin anställning inom Storfors kommun ( Teknisk drift kostenheten) och gör sin sista anställningsdag i kommunen den 14 januari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd, Kommuustyrelsens arbetsutskott beslutar f"ör egen del Uppdra till driftchef Tommy Svärd att starta rekryteringsprocessen för anställning av kock/ kokerska på 100% tillsvidare. Kostnaden belastar befintlig budget. Ansvar 224 verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts f"örslag till Kommunstyrelsen Godkänna anställning av kock/kokerska, 100 %, tillsvidareanställning. Kostnaden belastar befintlig budget. Ansvar 224 verksamhet 82400

18 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28). KSAU 176 Dnr KS Anställning av extra resurs till Jntegrationsenheten, 100 %, tidsbegränsad Migrationsverket har tilldelat Storfors kommun en resurs på heltid till ntegrationsenheten under en period av fyra månader från och med v. 50,2013. Kostnaden täcks av bidrag från Migrationsverket. [,. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från verksamhetschef skola och välfård, ngmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna anställning aven extra resurs på ntegrationsenheten från och med till och med Uppdra till integrationssamordnaren att anställa en person. Kostnaden täcks av bidrag från Migrationsverket. Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till Kommunstyrelsen Godkänna anställning aven extra resurs på ntegrationsenheten från och med till och med Kostnaden täcks av bidrag från Migrationsverket.

19 J t--- STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) f KSAU 177 Dnr KS Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning En socialsekreterare går i pension den l mars Tjänsten behöver återbesättas för att verksamheten ska fungera. Beslntsunderlag Tjänsteutlåtande från vik. FO chefewa Hallberg, Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till Kommunstyrelsen Godkänna att tjänsten får återbesättas. Anställa en socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning från och med

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 178 Dnr KS 20] Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning På avdelningen finns idag två sjukskrivna och får att få stabilitet på avdelningen behövs en anställning tillsvidare istället får att ha timanställda vikarier. Troligen kommer kommunen att ta emot ensamkommande barn vilket leder till att utredningar ska göras på FO avdelningen. Därfår ser vi framtida behov av flera anställda på avdelningen. Tjänsten kommer att rymmas i budget Beslutsuuderlag Tjänsteutlåtande från vik. FO chefewa hall berg, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar for egen del Anställa en socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning från och med till och med Kostnaden belastar ansvar 34, verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till Kommunstyrelsen Anställa en socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning från och med l, tillsvidareanställning. Kostnaden belastar ansvar 34, verksamhet

21 --'-... STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammallträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 Dm KS Politisk nämndorganisation: Samordning av Kommunstyrelsen och Välf"årdsnämnden Bakgrund Kommunen är inne i ett omfattande omställnings arbete i syfte att reducera kommunens kostnader. De närmsta åren kommer att vara minst lika svåra som gångna åren sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett beredningsarbete har pågått under våren och den 17 april 2013 beslutade Kommunstyrelsen om att fördjupa studier av ett antal områden. Bland dessa var att nänmdstrukturen skulle uh edas. Nuläge Organisation Nuvarande nänmdorganisation kan studeras i nedanstående bild. Revision Kommunl fullmäktige Valnämnd Överf<'l rmyn damamnd Miljö och Välfärds- Kommun- Drift och $enlcenämnd byggnads Adm ini strativ namnd nämnden styrelsen nämnden VFN AU KSAU Berg$lagens r~ddn lf\q ~ lj an~t Hjalpm ede lsnamnd Ka lknltlgslorbund mft Utöver Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har Storfors kommun idag två facknänmder: Välfårdsnänmden och Miljö- och byggnadsnämnden. Därutöver finns Valnämnd, Revision och nämnder som delas med andra kommuner. Välfårdsnämnden samt Kommunstyrelsen har arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden/styrelsen. Kommunstyrelsen är tillika budgetberedning som bereder ekonomiska ramar och budget.

22 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sanunanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. Dm KS De politiska organens antal ledamöter fardelar sig enligt nedan. Politiskt organ Antal ledamöter + ersättare Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 7+7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 3+3 Miljö- och byggnadsnämnd 3+3 VäWirdsnämnd 7+7 Välfårdsnämndens arbetsutskott 3+3 Valnämnd 3+3 Revision 5 Ekonomi Kostnaderna fardelar sig mellan de aktuella politiska organen enligt nedan: Politiskt organ Kostnad budget 2012 (tkr) Kommunfullmäktige 75 Kommunstyrelsen + arbetsutskott 916 Välfårdsnämnd + arbetsutskott 450 Problembild Kommunen står infar stora utmaningar de kommande åren. Den globala ekonomiska nedgång som pågått sedan 2008 fortgår och de närmsta åren kommer att vara minst lika svåra som de gångna åren, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Befollmingsutvecklingen och den demografiska sammansättningen av befolkningen ställer krav på framåtriktade kommunövergripande insatser. Vision Storfors 2015 bygger till stor del på samordning och samverkan. nuvarande nänmdstruktur är varje nämnd en fristående enhet och det begränsar möjligheterna till samordning mellan nämnder. De neddragningar som gj orts under senare år har medfart att kommunens samlade berednings och ledningsresurser har minskat. Att upprätthålla en hög kvalitet i underlag for beslut farsvåras då beredning och ledning fardelas över tid med olika beslutstidpunkter. Justeramles signatur Utdragsbestyrkandc

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradcsdalum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. Dnr KS Kommunstyrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinj er och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Övergripande ledning utförs av respektive nämnd/styrelse för att därefter samordnas av kommunstyrelsen. Detta medför en tidsfördröjning i framtagande av ekonomiska styrdokument såsom budget och uppföljningar. Förslag till förändrad nämndorganisation Nedan presenteras tre olika förslag till nämndorganisation som i olika grad möter de problem som identifierats ovan. samtliga förslag samlas nuvarande Kommunstyrelsen och Välfårdsnämnden i Kommunstyrelsen. Alternativ l det första alternativet bildas ett verksamhets utskott och ett myndighetsutskott under Kommunstyrelsen. verksamhetsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Myndighetsutskottet svarar för myndighetsutövning inom Välfårdsnämndens område. Myndighetsutskottet ansvarar även för tillsyn av verksamheten. Revision Kommunfullmäktige Valnämnd ] Kommunstyrelsen Miljö och byggnads nämnden ] Ov"rformynd:omamnd Drft och servlcana mrjd Adml nlaln!lliv namnd Borgsl ~~ n. Nlddnlog ' ~ln.1 Hj elpmer:!ellnamnd Kalknln stortlund mfl [verksamhets [ Myndighets utskott utskott

24 . '- STORFORS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammantrlldesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. Dm KS Alternativ 2 det andra alternativet bildas ett allmänt utskott och ett välfårdsutskott under Kommunstyrelsen. Det allmänna utskottet bereder frågor som nuvarande KSAU bereder och välfårdsutskottet bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder. Ov..rfll<myndamllmnd Dtn och ""''''''''''11'''00 Adm.,s_ nftmnd O",o.. ag...,s,addnirljslj... HJlilpn'MKle16, lnm'd Kzonlfl!l",ilrbund mil Alternativ 3 det tredje alternativet bildas ett verksamhetsutskott, ett beredande utskott för vård och omsorg samt ett myndlghets- och beredande utskott för skola och välfård. verksamhetsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Övriga utskott svarar för myndighetsutövning inom nuvarande Välfårdsnänmdens område samt beredning av sakfrågor som inte hanteras av verksamhetsutskottet. Myndighetsutskotten ansvarar även för tillsyn av verksamheten. Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Beredande utskott Vård/om sorg Kommunstyrelsen Verksamhets utskott Miljö och byggnads nämnden ~yncilgheu beredande Utskott ~ e r1 0 rttl)'ndamllmnd Drill och Bfl rvicenart10d Altnlrh'nrttv nlhmd 6ergsl89ef1S rlddoin 9Stjä Mt ~=::::'::~ft Juslerandes signatur

25 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 20l (28) KSAU 179 forts. Dnr KS A!temativ 4 det fjärde alternativet bildas ett allmänt utskott, ett äldreomsorgsutskott samt ett utskott för skola och välfärd. Det allmänna utskottet bereder frågor som nuvarande KSAU bereder, äldreomsorgsutskott bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder och som rör äldreomsorg. Utskott för skola och välfärd bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder och som rör frågor inom verksamheten skola och välfärd. Kommunfullmäktige ÖverlörmyndamllJTllld Drift och ""rvlceniimnd Adminl slrahv n/mild Bergslagens r äd dning. ij~n.1 Hjlllpm.. d.. lsn~mn d Kalknin ~ fö fbund m" Diskussion En ny närnndorganisation bör sträva efter att hantera de utmaningar som noterats i problembilden ovan. Kostnaderna bör så långt möjligt minimeras och den politiska organisationen bör nnderlätta att skapa en flexibel verksamhetsorganisation. En samlad politisk ledning kan anta ett helhetsperspektiv över kommunens alla verksamhetsområden och ärenden kan beredas samlat vid sannna tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag. Under de senaste åren har kraftiga prioriteringar och kostnadsreduceringar varit nödvändiga. Budgetberedning och olika gränsöverskridande grupper har arbetat med att se över kommunens verksamheter. Mot bakgrund av befintliga skatteprognoser kommer det att finnas behov av samordning av verksamhet, prioriteringar, beslutskraft och snabb hantering även framgent. Detta pekar på ett behov av ökad samordning av den politiska ledningen i kommnnen.

26 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. DnrKS Kostnaderna för den politiska organisationen minskas genom att minska antalet politiska instanser (nämnder, utskott, beredningar m.m.). En risk med den föreslagna organisationen är att Kommunstyrelsen och dess utskott får stora mängder med ärenden att hantera. Det är därför viktigt att se över reglementen och delegationer för att göra flödet av beslut så smidigt som möjligt. Förslagen ilmebär också att ett större politiskt ansvar läggs på fårre folkvalda politiker vilket också diskuteras. Alternativen med två utskott sker störst kostnadsreducering för den politiska organisationen. Bedömningen är att den kostnaden för den politiska organisationen kan reduceras med ca 200 tkr. alternativen med tre utskott bedöms reduceringen bli marginell. Alternativet ett bedöms ge störst möjligheter till reducering av verksamhetsorganisationen och bedöms kunna uppgå till ca 200 tkr, främst inom kanslifunktionen. Övriga alternativ bedöms ge betydligt lägre kostnadsreducering. f t l Alternativ med ett verksamhetsutskott gör att ärenden kan beredas samlat vid samma tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag. Den ekonomiska effekten är svår att kvantifiera men bedömningen är att lösningar som bättre samordnas mellan kommunens alla verksamhetsområden kommer att leda till högre effektivitet och lägre kostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Fastställa politisk nämndorganisation enligt alternativ 3. Nämndorganisationen skall gälla från och med

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Kallelse och ärendelista till

Kallelse och ärendelista till Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktige Tid: 2014-05-26 kl. 18:00 Plats: Sessionssalen Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare 1. Inledning Dagordning 2. Information

Läs mer

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011-

1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- 1 -Reviderad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2011- INNEHÅLLSFÖRTECKNING TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA... 3 ÅRSARVODE... 3 Kommunalråd...3 Kommunstyrelsens ordförande...4 RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-03-04 23 (32) 36 REVIDERING AV LYSEKILS KOMMUNS REGLEMENTE FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA, BESTÄMMELSER OM PENSION M.M. Dnr:

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare I i: -o: STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 1(21 ) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, måndagen den 6 oktober 2014 kl. 10.00-14.00.

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden

Kommunfullmäktige. Protokoll 2015-06-15. Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Protokoll 2015-06-15 Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:20:00 Plats Linden Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) Peter Sahlqvist (C) Astrid Söderquist (C) Conny Boman (C) Annica Zetterholm

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Datum: 2012-10-01 Sida: 2 (12) Bestämmelser om arvoden och traktamenten med mera till förtroendemän

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl.09.00 Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

FÖRSLAG KULTURBEREDNINGEN 2013-02-22 Statligt anslag till kultur 2013 Förslag ökning Förslag Institution/Organisation Bidrag 2012 av bidrag bidrag 2013 NorrlandsOperan AB 23 224 000 23 224 000 - regional

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1256 Landstingsstyrelsen Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag

Läs mer