Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den II december 2013, kl Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den II december 2013, kl 10.00-11.50 Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M)"

Transkript

1 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Dovre, Kommunhuset, torsdagen den december 2013, kl Hans Jildesten (S) Steve Nilsson (S) Bo Ekelund (M) Övriga deltagande Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare t r. l' Utses att justera Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Parab'Tafer Ordförande Justerande Organ Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för protokollet Bo Ekelund ANSLAGfBEVJS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags nedtagande Kommunhusets kansli Underskrift Uldragsbestyrkandc

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 164 Företagsbesök nget företagsbesök genomfördes.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 20l3-12-l 3(28) KSAU 165 Ändring och komplettering av föredragningslistan Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan kompletteras med följande extra ärende: Anställning av kocklkokerska, 100 %, tillsvidareanställning. Anställning av extra resurs på ntegrationsenheten, tidsbegränsad. Anställning av socialsekreterare, loo %, tillsvidareanställning. Anställning av socialsekreterare, loo %, tillsvidareanställning. Politisk nänmdorganisation: Samordning av Kommunstyrelsen och Välfårdsnänmden. Revidering av arvodesreglementet för Storfors kommun. Projekt: Fortsatt tillväxt 20l4-0l-0l~20l4-08-3l, Stål & Verkstad. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärenden.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 166 Meddelanden Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:57 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PF A och KAP-KL under år :58 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KP!. 13 :65 Linköpings tingsrätts dorn. Fråga om vilken anställningsform en arbetstagare haft och hur anställningen upphört. 13 :68 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. Östra Värmlands överförmyndarnämnd Sanunanträdesprotoko1l , och Dm KS Svenska kyrkan Storfors Pastorat nbjudan till Biskopsvisitation i Filipstad 21 januari och Storfors 22 januari KS Länsstyrelsen Värmland Beslut om projektstöd inom Leader till projektet Mobil Scen. KS Länsstyrelsen i Värrnlands läns yttrande över Energimyndighetens förslag på riksintresse vindbruk. KS nlandsbanan Kommunträffar/ägarsarmåd 2013 i Filipstad l. KS

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrl1desdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 166 forts. Polismyndigheten Värmland, Kristinehamn Tillståndsbevis for begagnande av offentlig plats och offentlig tillställning gällande julmarknad med forsäljning och minijogg KS Tillståndsbevis for begagnande av offentlig plats och allmän sa=ankomst: Uppställning av bord och stolar for partiinforrnation, kaffe, godis, beachflaggor och flygblad. (S). Lördagar, klockan , Dur KS Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen nformations- och prognosbrev. A Nationell utbildning for gode män till ensarnkomrnande barn. Folkbälsomyndighet Ny folkllälsomyndighet l januari Myndigheten övertar uppgifter som Smittskyddsinstitut och Statens folkhälsoinstitut ansvarar for samt större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan liksom ansvaret for miljö- och folkl1älsorapporteringen. West Sweden Extra föreningsstänuna i Vänersborg. KS Nils Holgerssongruppen Nils Holgerssourapportem 2013 Värmlands Brandhistoriska klubb Rapport från sextonde sommaren i Storfors Spruthus. Dur KS Region Värmland Delårsrapport 2013 samt verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna redovisningen av meddelanden.

6 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 167 Kommunchefens anmälningsärenden Mikael Jareke redogör för följande: Centrumfesten den 2 december Den var mycket uppskattad av medborgarna och företagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill rikta ett tack till alla de som arbetade och gjorde Centrumfesten så lyckad. Ett speciellt tack tilllnformationschefeva Wiklund som ledde arbetet. Ny Centrum fest är planerad till den 7 april Besök av Landshövdingen och Länsrådet den 17 december Kommunforum ntegration den 18 december Rapport om kommurulmevånareantalet från och med har innevånareantalet minskat med 13 personer. Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten redogör för följande: Rapport från Regionkonferensen i Malmö.

7 _ J STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 168 Dm KS Ekonomilmånadsrapport november månad 2013 Kommuntotal exkl VA. Utfallet ligger inom riktpunkten. Riktpunkten är 91,7 % och verksamhetens nettokostnader uppgår till 91 %. Arbetade timmar Mikael Jareke meddelar att i denna ekonomi/månadsrapport fnns ej någon redovisning av antalet arbetade timmar januari-oktober , ej heller för befolkningsutveckling v 50, beroende av problem med uppkopplingen till Qlikview. Likviditet Mikael.Tareke meddelar att kommunen har amorterat till Kommnninvest 4 mnkr den 6 december 2013 samt 980 tkr inlösen lån Handelsbanken Hypotek den 2 december Saldo likvida medel: kronor.,

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 169 Dm KS Anställning av assistent KS administration, 25 %, förlängning Bakgrund From 1 maj har enheten Administration tagit över en 75 % tjänst från enheten Teknisk drift där huvudsakliga arbetsuppgifter består av debitering av VA och renhållningsavgifter, upprätthålla en uppdaterad kundreskontra samt konteringar ;... av inkommande fakturor inom enheten Teknisk drift. Administrationen utökade endast sin organisation med 25 % och fördelade ut de övriga arbetsuppgifterna till befmtlig personal. Tjänsten om 25 % på administration har erbjudits tillfälligt till auställd inom biblioteksverksamheten som då fick 100 % sysselsättningsgrad totalt sett vilket ligger i linje med kommunens målsättning om att erbjuda full sysselsättning... Anledning till en tidbegränsning var att det inte farms klarhet kring en eventuell 'i: samverkau med Karlskoga konunun. Efter en utvärdering kring hanteringen av debiteringar för V A och renhållning har man konstaterat att det var orimligt att hantera arbetet på endast 25 % t j änst. ' i : i' ' Målsättning 2014 samband med vårt kontinuerliga effektiviseringsarbete finns det starka drivkrafter inom enheten Administration för att bibehålla V A debiteringarna. Det finns goda möjligheter att vi under 2:a kvartalet 2014 kan utföra VA debiteringar med vår befintliga personal. Detta förutsätter att den tidsbestämda anställningen förlängs i ytterligare 6 månader så att övrig personal lär sig debiteringssystemet. ", En ytterligare förutsättning är att det finns stöd i processen kring övergången av renhållningsdebitering till vårt gemensamma bolag i Karlskoga och att säkerställa att detta sker så smidigt som möjligt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtaude från ekonomichef Gilbert Klerk,

9 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 169 Dm KS Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar mr egen del Förlänga nuvarande tidsbegränsade anställning från och med den l januari 2014 till och med den 31 januari Anställningen belastar enheten Administration. Kommunstyrelsens arbetsutskotts mrslag till Kommunstyrelsen Förlänga nuvarande tidsbegränsade anställning från och med den 1 februari 2014 till och med den 30 juni Anställningen belastar enheten Administration. Kopia Gilbett Klerks Kristina Elmström lrene Svensson

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 170 Dnr KS Anställning av projektledare 50 %, tidsbegränsad Den 19 november 2013 fick Storfors kommun besked om att Leader beviljat medel till projekt mobil scen. ansökan söktes pengar till en projektledare på 50 %. Syftet med projektet är att renovera ett lastbilssläp som mobil scen. Scenen kommer att användas för evenemang som anordnas i kommunen. Kostnaden för anställning av projektledare 50 % finansieras till 100 % av projektpengar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ansvarig Kultur och fritid Olle Rod6hn, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ror egen del Anställa projektledare på 50 % från och med l-o l till och med Finansieras av ansvar 2301 verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts rorslag till Kommunstyrelsen Anställa projektledare på 50 % fl'ån och med till och med Finansieras av ansvar 2301 verksamhet Kopia Olle Rod6hn Kristina Karlsson

11 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrfidcsdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott l (28) KSAU 171 Dm KS Anställning av två stycken, personliga assistenter, 75% vardera, tillsvidareanställning Tjänsterna är tillsvidareanställningar. Med anledning av ett nytt LSS beslut om personlig assistans kommer vi behöva anställa två personliga assistenter, därav förordar undertecknad att tillsätta två tillsvidaretjänst, personlig assistent, om ca 75 % från och med l-o l till ny kund. Anställningen bygger på befmtligt LSS beslut, LSS beslutet innebär att kommunen har ett krav på sig som utförare att verkställa assistansen. Kunden har angivit att han vill ha kommunen som anordnare av assistansen.! ;j Beslntsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef för Vård och Omsorg, LSS Jenny Sandberg, Kommnnstyrelsens arbetsutskott beslutar lor egen del Anställa två stycken personliga assistenter, 75 % vardera, från och med till och med Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Bruttokostnaden för två 75 % anställningar på årshasis är, kr ink!. PO. Kostnaden är beaktad i budgetförslaget för Kommunstyrelsens arbetsutskotts 6rslag till Kommunstyrelsen Anställa två stycken personliga assistenter, 75 % vardera, tillsvidareanställning från och med Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet objekt Bruttokostnaden för två 75 % anställningar på årsbasis är, 711 OOOkr ink. PO. Kostnaden är beaktad i budgetförslaget för Kopia Jenny Sandberg ngela Bergare Justerandes signalur

12 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 172 Dnr KS Anställning av bibliotekarie, 75 %, tillsvidareanställning En av biblioteksassistenterna slutar sin anställning i början av januari nästa år. Då biblioteksverksamheten i Storfors numera innefattar två bibliotek, ett huvudbibliotek och ett skolbibliotek, behövs ännu en person med bibliotekariekompetens för att klara målen för verksamheterna. Skolbiblioteket Skolbiblioteket är centralt beläget på Vargbroskolan och har öppet varje förmiddag måndag - fredag. Grnndtanken med biblioteksrummets placering är att det ska signalera hur betydelsefull verksamheten är. Utöver Vargbroskolan ska skolbiblioteket ge service till Kroppaskolan och Bjurtjärnsskolan. l t f L Skolbiblioteksverksamheten ses av skolledningen som en av de mest betydelsefulla hörnstenarna i skolans verksamhet, genom dess viktiga uppgift att främja elevernas läsinlärning och läsniug. En god läskompetens är grunden för all måluppfyllning (utifrån LPO 11) för eleverna. Storfors kommun är lästraditionen generellt låg. Det gör att skolbiblioteket, utifrån den rådande sociokulturella miljön, har ett mycket angeläget uppdrag, att i samarbete med övriga skol funktioner hjälpa eleverna att nå måluppfyllnaden. Både rektor och biblioteksansvarig är överens om att skolbiblioteket behöver bemannas med utbildad personal för att klara uppgiften. Huvudbiblioteket Biblioteksverksamheten i Kulturhuset är av central betydelse för kommunen. Biblioteksrummet erbjuder en neutral mötesplats. Här finns aktuell skön-, studie- och facklitteratur, informationsservice, publika datorer, dagstidningar och tidskrifter. För yngre: Biblioteket har ett väl etablerat samarbete med kommunens alla förskolor, vilket under senaste halvåret utökats ytterligare för att stötta förskolepersonalen i deras utvecklingsarbete med de små barnens språkutveckling. För äldre: Biblioteket har nnder hösten startat upp ett samarbete med Seniorernas Hus, vilket bl.a. resulterat i släktforskningscirkel och seniorsurf på biblioteket. Programverksamhet: Under hösten har biblioteket arrangerat tre stycken mycket uppskattade föreläsningar.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 172 forts. Dm KS Under våren 2014 kommer biblioteket att ställas inför stora utmaningar då hela bibliotekssystemet ska bytas ut på både skolbiblioteket och huvudbiblioteket, ett arbete som kommer att ställa höga krav på bibliotekspersonalen. Biblioteket ska även ta steget fullt ut och bli fullvärdig medlem i det vännländska bibliotekssamarbetet "Bibliotek Vännland". Att rekrytera en bibliotekarie skulle trygga dessa processer och kompetenshöjningen skulle både säkerställa och höja biblioteksverksamhetens kvalite. För att säkerställa den positiva utveckling som biblioteket har och för att möta upp alla nya utmaningar som ställs på framtidens bibliotek behöver biblioteksverksamheten sträva efter att höja den totala utbildningsnivån i personalgruppen. Då tjänsten dessutom innebär att bemanna både ett folk- och ett skolbibliotek är kravet på bibliotekarieutbildning ytterst relevant. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från biblioteksansvarig Annica Arvidsson, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande från biblioteksansvarig Annica Arvidsson, Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Anställa bibliotekarie 75 % tillsvidareanställning Finansieras av ansvar 23 och verksamhet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 173 Dm KS Remiss från Länsstyrelsen gällande översyn av riksintressen fdr friluftsliv Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att genomföra en översyn av riksintresseområden för friluftslivet enligt 3 kap 6 miljöbalken. Arbetet ska ske enligt riktlinjker som är framtagna av Naturvårdsverket och innebär att samtliga utpekade områden ska bedömas, samtidigt som möjligheten att föreslå nya, tillkommande områden erbjuds. Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. Den främsta utgångspunkten för att ett område ska anses vara av riksintresse är att området är viktigt för många människors friluftsliv samt att det kan nyttjas ofta och mycket. Dessutom kan områden som är eller har potential att bli attraktiva för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, dvs områden med stort turistiskt intresse, vara lämpliga att peka ut som riksintresse. Länsstyrelsen har tagit fram ett översiktligt förslag på områden. Länsstyrelsen önskar remissinstansernas synpunkter på områdena, deras värden och avgränsningar. Vid dagens sannnanträde redogör kommunchef Mikael Jareke för ärendet. Länsstyrelsens förslag har Bergslagskanalen i Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner föreslagits som eventuella nya riksintresseområden. De föreslagna områdena sammanfaller med de områden som Storfors kommun tagit upp i sin översiktsplan som utvecklingsområden för Storfors kommun.. r'! j l. Med hänvisning till den defnition som ovan beskrivits, om vad som kärmetecknar områden som kan vara av riksintresse, anförs följande gällande de områden som föreslagits: En fråga som måste ställas är, att om föreslagna områden ej blir riksintresseområden för friluftsliv, kommer då dessa områden att exploateras, vilket innebär att allmänheten ej har tillgång till dessa områden i nyttjandet av friluftsliv? Svaret på den frågan måste bedömas erhålla ett nekande svar. Dessutom torde angivna områden vara för generella. Om områden ska utpekas som riksintresse skall dessa områden vara starkt avgränsade. l

15 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 173 forts. Dm KS Kormnunen anser dock att grund saknas till att utpeka dessa ormåden istarfors kommun som riksintresse. Det fiuns redan befmtliga regler som reglerar och säkerställer att ormådena ej blir exploaterade och förhindrar friluftsliv.. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Avstyrka Länsstyrelsen Värmlands förslag till riksintresseormåden längs Bergslagskanalen i Storfors kommun. Orsak till Storfors kommuns ställningstagande är att det saknas grund för utpekande av dessa Olmåden som riksintresseområden. i, i Kopia Jan Rees Länsstyrelsen Värmland Lennart Johansson

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 174 Dnr KS nvesteringsbndget 2014 Budgetberedningen beslutade att föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att nvesteringsbudgeten för Starfars kommun 2014 skall uppgå till max 4 miljoner kronor. Beslutsunderlag Budgetberedningen Vid dagens sammanträde meddelar Hans Jildesten (S) att driftchef Tommy Svärd utarbetat ett förslag till investeringsbudget om ca 6 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Anta nvesteringsbudget 2014 om max 4 miljoner kronor.

17 ~l STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 175 Dm KS Anställning av kock! kokerska, 100 %, tillsvidareanställning En tillsvidareanställd 100% kokerska har inkommit med en uppsägning av sin anställning inom Storfors kommun ( Teknisk drift kostenheten) och gör sin sista anställningsdag i kommunen den 14 januari Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd, Kommuustyrelsens arbetsutskott beslutar f"ör egen del Uppdra till driftchef Tommy Svärd att starta rekryteringsprocessen för anställning av kock/ kokerska på 100% tillsvidare. Kostnaden belastar befintlig budget. Ansvar 224 verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts f"örslag till Kommunstyrelsen Godkänna anställning av kock/kokerska, 100 %, tillsvidareanställning. Kostnaden belastar befintlig budget. Ansvar 224 verksamhet 82400

18 SA~NTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28). KSAU 176 Dnr KS Anställning av extra resurs till Jntegrationsenheten, 100 %, tidsbegränsad Migrationsverket har tilldelat Storfors kommun en resurs på heltid till ntegrationsenheten under en period av fyra månader från och med v. 50,2013. Kostnaden täcks av bidrag från Migrationsverket. [,. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från verksamhetschef skola och välfård, ngmarie Thyr, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Godkänna anställning aven extra resurs på ntegrationsenheten från och med till och med Uppdra till integrationssamordnaren att anställa en person. Kostnaden täcks av bidrag från Migrationsverket. Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till Kommunstyrelsen Godkänna anställning aven extra resurs på ntegrationsenheten från och med till och med Kostnaden täcks av bidrag från Migrationsverket.

19 J t--- STORFORS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) f KSAU 177 Dnr KS Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning En socialsekreterare går i pension den l mars Tjänsten behöver återbesättas för att verksamheten ska fungera. Beslntsunderlag Tjänsteutlåtande från vik. FO chefewa Hallberg, Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till Kommunstyrelsen Godkänna att tjänsten får återbesättas. Anställa en socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning från och med

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 178 Dnr KS 20] Anställning av socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning På avdelningen finns idag två sjukskrivna och får att få stabilitet på avdelningen behövs en anställning tillsvidare istället får att ha timanställda vikarier. Troligen kommer kommunen att ta emot ensamkommande barn vilket leder till att utredningar ska göras på FO avdelningen. Därfår ser vi framtida behov av flera anställda på avdelningen. Tjänsten kommer att rymmas i budget Beslutsuuderlag Tjänsteutlåtande från vik. FO chefewa hall berg, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar for egen del Anställa en socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning från och med till och med Kostnaden belastar ansvar 34, verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till Kommunstyrelsen Anställa en socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning från och med l, tillsvidareanställning. Kostnaden belastar ansvar 34, verksamhet

21 --'-... STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammallträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 Dm KS Politisk nämndorganisation: Samordning av Kommunstyrelsen och Välf"årdsnämnden Bakgrund Kommunen är inne i ett omfattande omställnings arbete i syfte att reducera kommunens kostnader. De närmsta åren kommer att vara minst lika svåra som gångna åren sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett beredningsarbete har pågått under våren och den 17 april 2013 beslutade Kommunstyrelsen om att fördjupa studier av ett antal områden. Bland dessa var att nänmdstrukturen skulle uh edas. Nuläge Organisation Nuvarande nänmdorganisation kan studeras i nedanstående bild. Revision Kommunl fullmäktige Valnämnd Överf<'l rmyn damamnd Miljö och Välfärds- Kommun- Drift och $enlcenämnd byggnads Adm ini strativ namnd nämnden styrelsen nämnden VFN AU KSAU Berg$lagens r~ddn lf\q ~ lj an~t Hjalpm ede lsnamnd Ka lknltlgslorbund mft Utöver Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har Storfors kommun idag två facknänmder: Välfårdsnänmden och Miljö- och byggnadsnämnden. Därutöver finns Valnämnd, Revision och nämnder som delas med andra kommuner. Välfårdsnämnden samt Kommunstyrelsen har arbetsutskott som bereder ärenden till nämnden/styrelsen. Kommunstyrelsen är tillika budgetberedning som bereder ekonomiska ramar och budget.

22 S~ANTRÄDESPROTOKOLL Sanunanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. Dm KS De politiska organens antal ledamöter fardelar sig enligt nedan. Politiskt organ Antal ledamöter + ersättare Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 7+7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 3+3 Miljö- och byggnadsnämnd 3+3 VäWirdsnämnd 7+7 Välfårdsnämndens arbetsutskott 3+3 Valnämnd 3+3 Revision 5 Ekonomi Kostnaderna fardelar sig mellan de aktuella politiska organen enligt nedan: Politiskt organ Kostnad budget 2012 (tkr) Kommunfullmäktige 75 Kommunstyrelsen + arbetsutskott 916 Välfårdsnämnd + arbetsutskott 450 Problembild Kommunen står infar stora utmaningar de kommande åren. Den globala ekonomiska nedgång som pågått sedan 2008 fortgår och de närmsta åren kommer att vara minst lika svåra som de gångna åren, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Befollmingsutvecklingen och den demografiska sammansättningen av befolkningen ställer krav på framåtriktade kommunövergripande insatser. Vision Storfors 2015 bygger till stor del på samordning och samverkan. nuvarande nänmdstruktur är varje nämnd en fristående enhet och det begränsar möjligheterna till samordning mellan nämnder. De neddragningar som gj orts under senare år har medfart att kommunens samlade berednings och ledningsresurser har minskat. Att upprätthålla en hög kvalitet i underlag for beslut farsvåras då beredning och ledning fardelas över tid med olika beslutstidpunkter. Justeramles signatur Utdragsbestyrkandc

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradcsdalum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. Dnr KS Kommunstyrelsen ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinj er och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Övergripande ledning utförs av respektive nämnd/styrelse för att därefter samordnas av kommunstyrelsen. Detta medför en tidsfördröjning i framtagande av ekonomiska styrdokument såsom budget och uppföljningar. Förslag till förändrad nämndorganisation Nedan presenteras tre olika förslag till nämndorganisation som i olika grad möter de problem som identifierats ovan. samtliga förslag samlas nuvarande Kommunstyrelsen och Välfårdsnämnden i Kommunstyrelsen. Alternativ l det första alternativet bildas ett verksamhets utskott och ett myndighetsutskott under Kommunstyrelsen. verksamhetsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Myndighetsutskottet svarar för myndighetsutövning inom Välfårdsnämndens område. Myndighetsutskottet ansvarar även för tillsyn av verksamheten. Revision Kommunfullmäktige Valnämnd ] Kommunstyrelsen Miljö och byggnads nämnden ] Ov"rformynd:omamnd Drft och servlcana mrjd Adml nlaln!lliv namnd Borgsl ~~ n. Nlddnlog ' ~ln.1 Hj elpmer:!ellnamnd Kalknln stortlund mfl [verksamhets [ Myndighets utskott utskott

24 . '- STORFORS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammantrlldesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. Dm KS Alternativ 2 det andra alternativet bildas ett allmänt utskott och ett välfårdsutskott under Kommunstyrelsen. Det allmänna utskottet bereder frågor som nuvarande KSAU bereder och välfårdsutskottet bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder. Ov..rfll<myndamllmnd Dtn och ""''''''''''11'''00 Adm.,s_ nftmnd O",o.. ag...,s,addnirljslj... HJlilpn'MKle16, lnm'd Kzonlfl!l",ilrbund mil Alternativ 3 det tredje alternativet bildas ett verksamhetsutskott, ett beredande utskott för vård och omsorg samt ett myndlghets- och beredande utskott för skola och välfård. verksamhetsutskottet bereds verksamhetsfrågor, mål, riktlinjer och ekonomiska frågor samlat och vid samma tidpunkt. Övriga utskott svarar för myndighetsutövning inom nuvarande Välfårdsnänmdens område samt beredning av sakfrågor som inte hanteras av verksamhetsutskottet. Myndighetsutskotten ansvarar även för tillsyn av verksamheten. Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Beredande utskott Vård/om sorg Kommunstyrelsen Verksamhets utskott Miljö och byggnads nämnden ~yncilgheu beredande Utskott ~ e r1 0 rttl)'ndamllmnd Drill och Bfl rvicenart10d Altnlrh'nrttv nlhmd 6ergsl89ef1S rlddoin 9Stjä Mt ~=::::'::~ft Juslerandes signatur

25 SA~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 20l (28) KSAU 179 forts. Dnr KS A!temativ 4 det fjärde alternativet bildas ett allmänt utskott, ett äldreomsorgsutskott samt ett utskott för skola och välfärd. Det allmänna utskottet bereder frågor som nuvarande KSAU bereder, äldreomsorgsutskott bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder och som rör äldreomsorg. Utskott för skola och välfärd bereder frågor som nuvarande VFNAU bereder och som rör frågor inom verksamheten skola och välfärd. Kommunfullmäktige ÖverlörmyndamllJTllld Drift och ""rvlceniimnd Adminl slrahv n/mild Bergslagens r äd dning. ij~n.1 Hjlllpm.. d.. lsn~mn d Kalknin ~ fö fbund m" Diskussion En ny närnndorganisation bör sträva efter att hantera de utmaningar som noterats i problembilden ovan. Kostnaderna bör så långt möjligt minimeras och den politiska organisationen bör nnderlätta att skapa en flexibel verksamhetsorganisation. En samlad politisk ledning kan anta ett helhetsperspektiv över kommunens alla verksamhetsområden och ärenden kan beredas samlat vid sannna tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag. Under de senaste åren har kraftiga prioriteringar och kostnadsreduceringar varit nödvändiga. Budgetberedning och olika gränsöverskridande grupper har arbetat med att se över kommunens verksamheter. Mot bakgrund av befintliga skatteprognoser kommer det att finnas behov av samordning av verksamhet, prioriteringar, beslutskraft och snabb hantering även framgent. Detta pekar på ett behov av ökad samordning av den politiska ledningen i kommnnen.

26 S~TRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) KSAU 179 forts. DnrKS Kostnaderna för den politiska organisationen minskas genom att minska antalet politiska instanser (nämnder, utskott, beredningar m.m.). En risk med den föreslagna organisationen är att Kommunstyrelsen och dess utskott får stora mängder med ärenden att hantera. Det är därför viktigt att se över reglementen och delegationer för att göra flödet av beslut så smidigt som möjligt. Förslagen ilmebär också att ett större politiskt ansvar läggs på fårre folkvalda politiker vilket också diskuteras. Alternativen med två utskott sker störst kostnadsreducering för den politiska organisationen. Bedömningen är att den kostnaden för den politiska organisationen kan reduceras med ca 200 tkr. alternativen med tre utskott bedöms reduceringen bli marginell. Alternativet ett bedöms ge störst möjligheter till reducering av verksamhetsorganisationen och bedöms kunna uppgå till ca 200 tkr, främst inom kanslifunktionen. Övriga alternativ bedöms ge betydligt lägre kostnadsreducering. f t l Alternativ med ett verksamhetsutskott gör att ärenden kan beredas samlat vid samma tidpunkt. Detta bidrar till att hushålla med kommunens ledningsresurser samt bidrar till kvaliten på beslutsunderlag. Den ekonomiska effekten är svår att kvantifiera men bedömningen är att lösningar som bättre samordnas mellan kommunens alla verksamhetsområden kommer att leda till högre effektivitet och lägre kostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Fastställa politisk nämndorganisation enligt alternativ 3. Nämndorganisationen skall gälla från och med

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE 1 KS 79. Datum 2014-05-07. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2014-05-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till EXTRA sammanträde. Tid: Tisdagen den 13 maj 2014, kl 08.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m

1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna. 2 Uppräkning av arvoden och ersättningar. 3 Ersättningsberättigade sammanträden m m SALA KOMMUN n ' n l "S "()14/10~/2.r~ev1derao..Ola ga tv. L v SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- o 7 Dlarienr_20il4 /J...~'2?'11Aktbilaga_lln_ Dpb: ' FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

ARVODEN M M TILL POLITIKER

ARVODEN M M TILL POLITIKER 01.4.20 ARVODEN M M TILL POLITIKER 2006-12-04, 73 med tillägg 2011-10-31, 99. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 2 Ersättningsberättigade sammanträden

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018

Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Arvodesregler för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Upprättad: 2014-05-14 Handläggare: Jerker Andersson Liljestrand Antagen av: Kommunfullmäktige 71 Datum för antagande: 2014-06-02 Diarienummer:

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING MM TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA SEKRETERARE I VÄRMDÖ KOMMUN År 2015-2018 Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige 2014-06-18 85, 14KS/0225 1 INNEHÅLL Allmänna

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda

Ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda av kommunfullmäktige 1991: 26, ändrade 1994-12-12 30, ändrade 1998-09-14 56 o 57, ändrade 1999-12-13

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2013-04-17 1(16) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, Storfors onsdagen den 17 april klockan 08.00-11.45. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen

12-15 164 (KS/2014:517-003) Stabsavdelningen 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-08-31 127 Gäller fr o m: 2015-09-04 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:291-003 Ersätter: Arvodesreglemente beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 164

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Vaggeryds kommun FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA 1 Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Ekonomiska förmåner till förtroendevalda Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från 2015-01-01 Antagen: KF 2014-12-11 350 och KF 2014-12-22 359 Bestämmelser om ekonomiska förmåner

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sid 1 Innehållsförteckning Sid nr Tolkning av bestämmelserna 2 Uppräkning av ersättningar 2 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 207 1 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg

om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda hos Landstinget Gävleborg Gäller fr.o.m 1 januari 2015 Utöver dessa ändringar har arvodesbeloppen räknats upp med anledning av höjda riksdagsmannaarvoden

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 54 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun

Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-05-27 72 Reviderad: 2011-09-29 130, 2014-04-24 69 Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Nässjö kommun 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014

Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Helsingborg stad, ERS 2014 Fastställd av kommunfullmäktige den 19 november 2014 167 Innehåll 1. Allmänt Tolkning och tillämpning 2. Månadsarvode Externa ledamöter

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

REGLEMENTE KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE PÅ MINST 40 % AV HELTID OPPOSITIONSRÅD. fr o m 2001-01-01

REGLEMENTE KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE PÅ MINST 40 % AV HELTID OPPOSITIONSRÅD. fr o m 2001-01-01 REGLEMENTE KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ORDFÖRANDE PÅ MINST 40 % AV HELTID OPPOSITIONSRÅD fr o m 2001-01-01 Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-02-15, 20 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNALRÅD KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer