Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 1999"

Transkript

1 Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 19

2 Innehåll VD-kommentar 2 Det går återigen bättre för Spendrups. Strategin ligger fast för fortsatt lönsamhet och tillväxt. Ölskattens negativa inverkan på bryggeribranschen kvarstår. Femårsöversikt 4 Aktien 5 Spendrups börsvärde steg med 44 procent och uppgick vid årets slut till 323 MSEK. Värderingar, affärsidé, mål och strategi 6 Spendrups mål är att bli Sveriges ledande ölbryggeri. Strategier har antagits för att uppnå detta mål. Marknadsöversikt 7 Globalisering och konsolidering av bryggeribranschen. Ökad försäljning på öl-, vatten- och läskmarknaden. Ökad privatimport av öl förväntas då Sveriges undantag från EUs resandebestämmelser upphör den 1 juli 2. Produkter och starka varumärken 9 Spendrups har byggt upp såväl starka varumärken som en stark corporate image. Investeringarna i varumärkena fortsätter eftersom starka varumärken är en överlevnadsfråga på sikt. Några av de starka varumärkena är Spendrups Original, Norrlands Guld, Mariestads och Loka. Affärsområden 14 Lönsamheten har ökat i dagligvaru-, restaurangoch exportdivisionen medan resultatet för systembolagsdivisionen i stort sett var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen har ökat på alla tre produktområdena öl, vatten och läsk. Spendrups Vin 16 Spendrups har importerat och sålt vin sedan Vin & Sprit AB:s import- och distributionsmonopol upphörde 15. För att underlätta en fortsatt expansion och ytterligare accentuera satsningen på vin bildades 19 ett separat bolag, Spendrups Vin AB. Produktion 18 Produktionskostnaderna har genom ett brett åtgärdspaket minskats med 21 miljoner. Beslut har tagits att investera i två nya produktionslinjer och Spendrups första plastflaska för öl har lanserats tillsammans med Tetra Pak. Distribution 2 Spendrups levererar drycker från Kiruna i norr till Smygehuk i söder. Totalt görs 33 leveranser per år. Genom att omstrukturera och rationalisera distributionen har Spendrups under 1-talet i princip lyckats att halvera kostnaden per försåld enhet. Medarbetare 22 Den centrala förvaltningen, förutom data- och löneavdelningen, flyttades till huvudkontoret i Stockholm. En gemensam produktionsledning skapades för bryggerierna i Grängesberg och Vårby. Några viktiga chefsrekryteringar genomfördes under året. Miljö 24 Miljöarbetet leds av en central miljöstyrgrupp med chefer från verksamhetens alla delar. Utbildning och engagemang är nyckeln i det fortsatta miljöarbetet. Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkningar 29 Balansräkningar 3 Kassaflödesanalyser 32 Noter 33 Revisionsberättelse 37 Styrelse och revisor 38 Ledande befattningshavare 4 Bolagsstämma 41

3 19 i korthet Stark resultatförbättring Bästa resultatet någonsin i restaurangdivisionen Resultatförbättring med 5 procent i dagligvarudivisionen Stark ökning för Loka Soliditeten ökade 9 procentenheter till 35 procent NYCKELTAL Nettoomsättning exkl. dryckesskatter, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK 74 1 Vinstmarginal, % 5,,9 Räntabilitet på eget kapital, % 15, 2,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK Investeringar, MSEK Vinst per aktie, SEK 5,58,96 Antal anställda, årsmedeltal SPENDRUPS I 1 ÅR 18 Företaget grundas 1923 Louis Spendrup förvärvar Grängesbergs Bryggeri 195 Jens Fredrik Spendrup tar över företaget 1967 Mariestads Bryggeri förvärvas 16 Jens och Ulf Spendrup leder företaget 19 Lansering av varumärket Spendrups 1 Risingsbo Bryggeri förvärvas 13 Spendrups börsnoteras 19 Wårby Bryggerier förvärvas 15 Spendrups vinhandel 17 1 årsjubileum

4 VD-kommentar Bättre resultat Det går återigen bra för Spendrups. Vi genomförde ett stort antal resultatförbättrande åtgärder under året och lyckades därmed snabbt vända lönsamheten till ett klart mycket bättre resultat för 19. Kostnadsbesparingar och höjda intäkter ledde till lönsamhetsförbättringen. Vi samordnade produktionsorganisationerna och minskade därigenom kostnaderna. Vi stängde tappningsverksamheten i Helsingborg. Inom administrationen åstadkom vi också besparingar genom att föra samman tre enheter till ett centralt kontor. Intäkterna förbättrades som följd av bättre försäljningsmix, högre volymer och stigande priser. Starkt bidrog även ett antal kostnadsbesparande åtgärder. Resultatförbättringen under året uppgick till cirka 1 MSEK om hänsyn tas även till jämförelsestörande poster. Fem kvartal i rad har Spendrups redovisat ett allt bättre resultat. Vi fördubblade resultatet i dagligvarudivisionen och hade en stark ökning i restaurangdivisionen. Resultatet i systembolagsdivisionen var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Förbättringen härrör i ungefär lika delar från de tre produktområdena öl, läsk och vatten medan vinförsäljningen stagnerade. Bakom den snabba återhämtningen ligger kanske en del av Spendrups styrka. Organisationen kännetecknas av målmedvetenhet och handlingskraft och det är inte långt mellan beslut och handling. Strategi för lönsamhet och tillväxt En annan styrka är vår långa tradition inom ölbryggning. Den är grunden för verksamheten och från vilken vi skall expandera Spendrups till ett ännu större ölbryggeri. I en bransch som har en månghundraårig historia är det viktigt att knyta samman traditionen med nutidens krav. Det är konstateranden vi gjort när vi under vintern har arbetat med Spendrups strategi för de närmaste åren. I övrigt har vi tagit fasta på följande områden: Vi kommer kompromisslöst att hålla kvar vid våra stränga kvalitetsnormer och principer för ölbryggningen. Ölkvalitet i världsklass måste även fortsättningsvis vara vårt främsta signum. Vi måste bli en ännu bättre samarbetspartner genom att förbättra servicen och vara mer lyhörda för kundernas individuella behov. Vi fortsätter att stärka våra varumärken genom att kommunicera ännu bättre budskap till konsumenterna. Vi har också behov av att skaffa fler produkter och förpackningar för de expansiva sektorerna inom dryckesmarknaden. Utgången av skiljedomen mot Pepsi påverkar vår framtida produktstrategi. Vi har dock beslutat att även fortsättningsvis verka inom dryckesmarknaden med ett fullsortiment av öl, läskedrycker, vatten och vin, men måste utveckla våra varumärken och finna nya vägar att bredda distributionen och därmed öka tillgängligheten i butikerna och restaurangerna. Allt detta måste förenas med ständigt ökade krav på kostnadseffektiviseringar. Däri ligger svårigheten och utmaningen för en dagligvaruproducent; att ge kunderna mer för pengarna. Några exempel på förändringar som vi redan satt igång: För att fokusera ännu hårdare på vin och importöl skapade vi under året en ny organisation i ett separat dotterbolag, Spendrups Vin AB, som leds av min bror Ulf Spendrup. Importen är lönsam och förändringen gjordes för att bättre kunna utveckla verksamheten och ge den en friare ställning inom koncernen. I början av innevarande år lanserade vi också en helt ny plastflaska för öl i samarbete med Tetra Pak. Vi spår en snabb utveckling och en bredare användning av plastförpackningar för bryggeriprodukter och vår ambition är att 2

5 ligga i frontlinjen i den utvecklingen. I år kommer vi att investera över 9 MSEK i nya tappningslinjer för att bättre kunna möta utvecklingen. Vi har också beslutat att skaffa utrustning för aseptisk fyllning av stilldrinkar, vatten, juicer och vin i kartongförpackningar. I ambitionen att förbättra vår kommunikation har vi fördjupat samarbetet med Paradiset, en av Sveriges bästa reklambyråer. Vi får en ny strategi för att kommunicera med konsumenterna. Den skall underlätta en breddning av distributionen och öka efterfrågan på våra märkesvaror. Vi ökar också våra IT-satsningar. Avsikten är i första hand att på olika sätt förbättra servicen till kunderna men också att på sikt kunna rationalisera ordertagning, kundservice och försäljningsarbetet. Under året kommer vi att offentliggöra mer av våra planer. Ölskatten Internationaliseringen av ekonomin påverkar även bryggeriindustrin. Ett påtagligt bevis utgör Sveriges EUmedlemskap som öppnat gränserna för friare varuflöden. Höga svenska ölskatter har lett till ökad gränshandel och till lägre ölförsäljning för de svenska bryggerierna. Under detta år kommer problemet att accentueras ytterligare när Öresundsbron öppnas för trafik och i samband med att införselkvoterna för privatpersoner höjs avsevärt. Samtidigt överväger man i Danmark att ännu en gång sänka sina ölskatter. Förhoppningsvis blir detta en tillräckligt klar signal för att Sveriges regering och riksdag äntligen skall ta initiativ till en svensk skattesänkning. Det handlar inte längre enbart om förutsättningen för den svenska bryggeriindustrin. Även staten förlorar direkta skatteintäkter på all den utländska öl som förs in i landet och som punktbeskattats och momsbelagts i andra länder. Dessutom ser vi dagligen bevis på framväxten av en svensk sprit- och starkölsmaffia som ägnar sig åt kriminell smuggling och svarthandel. I spåren av den verksamheten följer ytterligare problem i samhället som konkurrenssnedvridning i restaurangnäringen och tyngre brottslighet. Att tiden därför är mogen för en skattesänkning till dansk nivå står utom alla tvivel. Handelns internationalisering En annan följd av internationaliseringen är detaljhandelns koncentration till större multinationella företagsenheter. Alla de tre stora detaljhandelsblocken har under året tagit steg i den riktningen. För att Spendrups som nationell aktör skall kunna hävda sig som prioriterad dryckesleverantör ställs nya krav. Dels krävs att vi ytterligare stärker positionen för våra varumärken på den svenska marknaden, dels ett ökat samarbete med internationella varumärkesföretag. En annan linje som vi kommer att följa är att inom vissa produktområden erbjuda handeln produktion av deras egna varumärken i våra anläggningar. Genom ett sådant upplägg kan vi bättre utnyttja tillgänglig kapacitet och ytterligare stärka samarbetet med de större kundgrupperingarna. Byte på ordförandeposten I samband med årets bolagsstämma kommer Rolf Ängfors av åldersskäl att lämna sin befattning. Han har varit bolagets ordförande i nästan ett kvarts sekel och är i hög grad en av arkitekterna bakom dagens Spendrups. Under hans 24 år som ordförande har ett av Sveriges mest oansenliga bryggerier utvecklats till ett av landets allra största bryggeriföretag. Under samma tidsrymd har ett stort antal bryggerier försvunnit från marknaden och andra har fått se sina marknadsandelar minska högst avsevärt. Spendrups aktieägare och medarbetare är mycket tacksamma för Rolf Ängfors enastående insatser för bolagets utveckling. Till ny ordförande kommer styrelsen att utse Svend Holst-Nielsen, som ägnat huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv åt skandinavisk livsmedels- och dryckesindustri, och därigenom är en i högsta grad välmeriterad efterträdare till Rolf Ängfors. Stockholm den 1 mars 2 Jens Spendrup 3

6 Femårsöversikt Försäljning Försålda volymer, milj. liter 296,8 37,3 315,5 288,9 274,4 Tillväxt/år, % 12,8 3,5 2,7 8,4 5, Nettoomsättning, MSEK Tillväxt/år, % 12,8 6,7,4 3,5 9,4 Nettoomsättning exkl. dryckesskatter, MSEK Tillväxt/år, % 16,4 5, 9,7-8,5 4,4 Kapital Balansomslutning, MSEK 1 87, 1 277,5 1 39, ,5 1 14,2 Kapitalomsättningshastighet 1,87 1,67 1,63 1,49 1,48 Rörelsekapital, MSEK 23,8 7,1 25,9 41,3 2,3 Eget kapital, MSEK 32,1 36,6 363,6 335,6 373,3 Resultat Resultat efter finansiella poster, MSEK 63,2 23,1 1,5 1,4 73,9 Vinstmarginal, % 4,8 2,6 6,2,9 5, Räntabilitet Räntabilitet på eget kapital, % 15,9 5,5 21,6 2,1 15, Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 17,5 7,7 17,4 2,1 12,8 Finansiering Soliditet, % 3,2 25,7 29,5 25,8 34,8 Skuldsättningsgrad,62 1,41,9 1,2,63 Räntetäckningsgrad 4,1 1,9 5,2,6 6, Investeringar, MSEK 16,2 336,2 16,1 149,2 65,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 131, , ,1 3 53,5 169,6 Likviditet Kassalikviditet, % Balanslikviditet, % Produktivitet Antal anställda, årsmedeltal Nettoomsättning per anställd, KSEK Resultat per anställd, KSEK Liter per arbetad timme, Sverige Tidigare år har nettoomsättningen inkluderat fakturering av en hanteringsersättning på emballage. Från 19 nettoredovisas dessa intäkter mot kostnad sålda varor. För jämförbarhets skull har nettoomsättning och kostnad sålda varor omräknats för Omsättningen från CB, som avyttrades i april 19, har inkluderats i koncernens omsättning för tiden fram till avyttring. Tidigare år har inte omräknats utan inkluderar CB:s helårsomsättning. 3 Jämförelseåren 15 har inte räknats om utan avser tidigare redovisade kassaflöden från rörelsen. DEFINITIONER Antal anställda: Årsarbetstiden är beräknad till 1 75 timmar. Balanslikviditet: Omsättningstillgångar inklusive outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning vid årets slut. Fakturering: Nettoomsättning exklusive dryckesskatter. Fakturering per anställd: Nettoomsättning exklusive dryckesskatter/antal anställda. Kapitalomsättningshastighet: Nettoomsättning exklusive dryckesskatter dividerad med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för dryckesskatteskuld. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inklusive outnyttjad checkräkningskredit men exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning vid årets slut. Liter per arbetad timme: Försåld volym dividerad med totalt antal arbetade timmar. Resultat per anställd: Resultat efter finansiella poster/antal anställda. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster reducerat med schablonskatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning exklusive icke räntebärande skulder. Icke räntebärande skulder omfattar pantskulder, latent skatt och kortfristiga skulder exklusive kortfristig del av långfristiga skulder. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Rörelsekapital: Omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning vid årets slut. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerade med eget kapital vid årets slut. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen med avdrag för dryckesskatteskuld vid årets slut. Vinstmarginal: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av nettoomsättning exklusive dryckesskatter. 4

7 Aktien AKTIEDATA Vinst per aktie (schablonskatt), SEK 4,78 1,75 7,61,79 5,59 Vinst per aktie (betald skatt), SEK 5, 1,51 7,41,96 5,58 P/E-tal neg 6 Eget kapital per aktie, SEK Kurs/eget kapital vid årets utgång 1,17 1, 1,89,7,91 Utdelning per aktie, SEK 1,45 1,45 2, 1,6 1,8* Direktavkastning vid årets utgång, % 4,1 2,4 2,9 6,8 5,3 Årets sista betalkurs, SEK 35,5 6,5 68,5 23,6 34, Börsvärde vid årets utgång, MSEK 337,7 575,5 651,6 224,5 323,4 *Enligt styrelsens förslag Aktieslag Antal aktier % av aktiekapitalet % av rösterna A (1 röster) ,6 59,1 B (1 röst) ,4 4,9 Totalt , 1, AKTIEFÖRDELNING PER , (enligt VPC) Antal aktier per ägare Antal aktieägare Antal aktier % av alla aktier , , , ,9 Fler än ,7 Summa , % av aktie- % av Aktieägarstruktur A B kapitalet rösterna Spendrup Holding B.V ,9 66,8 Odin Fonder 944 9,9 4,6 Familjen Spendrup ,3 3,4 Sven Wik och familj 225 2,4 1,1 Lars Magnusson och bolag ,1 1, Hagge Seim och familj 145 1,5,7 DFA Fonder (USA) 67 1,7,3 Stockholm Sjöfartshotell stiftelse 6,6,3 Rolf Lundström och bolag 5 5,5,2 Övriga ,1 23, Totalt , 1, Spendrupsaktien Spendrups B-aktier noterades i maj 13 på OTC-listan. Från och med juli 12 är aktien noterad vid OM Stockholmsbörsens A-lista. Börsposten ändrades den 2 januari 15 från 2 aktier till 5 aktier. Aktiekapital Aktiekapitalet i Spendrups Bryggeri AB uppgick vid årskiftet till 95,1 MSEK. Aktiens nominella värde är 1 SEK. Utdelningspolitik Styrelsens avsikt är att utdelningen till aktieägarna, över åren, ska uppgå till minst 25 procent av vinsten per aktie efter schablonskatt. För verksamhetsåret 19 föreslås utdelningen till 1,8 SEK (1,6) per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår till 32 procent av vinsten per aktie och 4,6 procent (4,5) av det egna kapitalet. Utdelningstillväxten under femårsperioden blir i genomsnitt 8 procent. Kursutvecklingen Kursen vid introduktionen på OTClistan omräknad efter emissioner var 4,79 SEK per aktie. Under 19 omsattes aktier, motsvarande 76 procent av de noterade aktierna till ett värde av 29 MSEK. I genomsnitt omsattes drygt 22 aktier per börsdag motsvarande 738 KSEK. Aktiekursen för Spendrups ökade med 44 procent under året. Generalindex steg under samma period med 66 procent. Årets sista betalkurs blev 34, SEK. Årets högsta betalkurs var 42, SEK och den lägsta var 22,6 SEK. Kursutveckling Kursutveckling SEK (c) SIX SEK 4 35 (c) SIX JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Spendrups Affärsvärldens Generalindex Spendrups Affärsvärldens Generalindex 5

8 Värderingar, affärsidé, mål och strategi Värderingar Spendrups brygger öl på traditionellt sätt, på enbart malt, humle, jäst och vatten utan tillsatser. Spendrups brygger och distribuerar miljövänligt. Konkurrens är bra både för kunder, konsumenter och företag. Utan konkurrens, ingen utveckling. Spendrups ska utvecklas som ett fristående svenskt bryggeriföretag och Spendrups Stiftelse är garanten för bolagets självständighet och oberoende. Medarbetare som får ta ansvar gör ett bättre arbete. Affärsidé Spendrups affärsidé är att tillverka, importera och marknadsföra drycker, företrädesvis bryggeriprodukter och vin. Mål Att bli Sveriges ledande ölbryggeri med lönsamhet och stabilitet genom dominans inom flera produkt- och affärsområden. Strategi Att knyta samman Spendrups hundraåriga tradition med nutidens krav är betydelsefullt om Spendrups ska nå sitt mål att bli Sverige ledande ölbryggeri. Viktiga hörnstenar i strategin är bl a följande. Ölkvalité i världsklass Spendrups kommer även fortsättningsvis att kompromisslöst hålla kvar vid sina stränga kvalitetsnormer och principer för ölbryggning. Starka varumärken Genom att kommunicera ännu bättre budskap till konsumenterna och genom att ladda varumärkena så att konsumenterna upplever ett ökat mervärde ska Spendrups varumärken stärkas ytterligare. Spendrups ska genom att förbättra servicen och genom att beakta kundernas individuella behov bli en ännu bättre samarbetspartner. Spendrups ska ligga i framkanten på den tekniska utvecklingen, såväl vad gäller nya förpackningar som produktionsteknik och IT. Spendrups verksamhet ska sträva efter kostnadseffektivitet i varje led. 6

9 Marknadsöversikt Utvecklingstrender De senaste åren har en viss globalisering skett av bryggeribranschen som annars av tradition varit en nationell industri. Utvecklingen är dock inte entydig och det finns en fortsatt stark position för lokala eller nationella varumärken på öl. Svårast blir det för de bryggerier som inte klarar konkurrensen på den lokala marknaden och inte heller lyckas nå en position på den internationella. Det är därför viktigt att satsa på att antingen vara en stark nationell aktör eller på att ha ett ledande internationellt varumärke. Spendrups främsta konkurrenter på marknaden är Pripps, Falcon och Åbro. Även bland bryggeriernas kunder, dagligvaruhandeln, pågår strukturförändringar i riktning mot en europeisk koncentration och globala kedjor. Under 19 har t ex holländska Ahold köpt 5 procent av ICA och dessutom har KF initierat samarbete på nordisk nivå. Det är sannolikt att ytterligare internationella dagligvarukedjor gör sitt intåg i Sverige under de närmaste åren. En konsekvens av denna utveckling är att dagligvaruhandeln i allt högre utsträckning centraliserar sina inköp, vilket i sin tur ökar betydelsen av starka varumärken som antingen kan vara lokala eller internationella. Svenskarna uppskattar allt mer hälsosamma och nyttiga drycker. Inom dryckesnäringen har s k functional foods börjat utvecklas. Det vill säga alkoholfria drycker, vanligtvis mineralvatten eller fruktjuice, berikade med viktiga näringsämnen som t ex vitaminer och fibrer. Denna marknad förutspås en stark tillväxt i framtiden. Det är också ett område av dryckesmarknaden inom vilket bryggerierna får konkurrens av företag i andra branscher som mejerier, apotek, hälsokost etc. Ölskatten Det största hotet mot den svenska bryggerinäringen är de höga ölskatterna. Den svenska ölskatten är nästan dubbelt så hög som den danska och åtta gånger högre än den tyska. Skatten för en liter starköl (5 volymprocent) är i Sverige 7,35 SEK. I Danmark är skatten för samma alkoholstyrka 4,13 SEK och i Tyskland cirka,84 SEK. De höga alkoholskatterna i Sverige innebär att privatinförseln är mycket lönsam. Enligt en SIFO-undersökning var svenskarnas privatinförsel av enbart öl 64 miljoner liter under 19. Samtidigt tredubblade tullen sina beslag av öl under året. Privatinförsel och illegal införsel av starköl uppskattas tillsammans uppgå till mer än 1 miljoner liter 19. Detta resulterar i stora volymförluster för både svensk bryggerinäring och för dem som säljer öl i Sverige. Dessutom förlorar svenska statskassan betydande belopp i alkoholskatter och moms varje år. Sveriges nuvarande undantag från EU:s resandebestämmelser upphör den 1 juli 2. Det betyder att svenskarna då får föra in 11 liter öl istället för 15 liter som idag. Detta är inte något som den svenska regeringen önskar. Den har därför föreslagit EU att Sverige successivt ska anpassa sig till EU:s regler för att senast år 24 nå upp till EU:s införselkvot på 11 liter öl i samband med resa från ett EU-land till ett annat. Höjda införselkvoter måste kombineras med sänkta ölskatter om inte bryggeriindustrin i Sverige ska drabbas ännu hårdare. De svenska bryggerierna är effektiva och kan mycket väl klara importkonkurrens under förutsättning att konkurrensneutralitet råder. 7

10 Ölmarknaden Ölförsäljningen i Sverige ökade med 3 procent under 19, vilket är relativt blygsamt sett till det fina sommarvädret och till att 19 försäljningsmässigt var ett dåligt år. Förklaringen finns att hämta i en ökad privatinförsel av öl och en ökning av öl som tas in på illegal väg genom smuggling. Förskjutningen mot konsumtion av alkoholstarkare öl har fortsatt. Under 19 konsumerades mer starköl men mindre folköl och lättöl. Försäljningen ökade av det starkare folkölet (3,5%) medan det svagare (2,8%) sjönk kraftigt. Starkölsförsäljningen ökade med 12 procent medan försäljningen av folköl och lättöl minskade med,7 procent respektive 5,8 procent. Totalt uppgick försäljningen av öl i Sverige till 59 liter per person. Försäljningen på Systembolaget av lågprisöl har ökat starkt under 19. Av starkölsförsäljningen utgjorde 3 procent lågprisöl. Läskmarknaden Läskförsäljningen växer i jämn takt år från år och ökade med 7,5 procent under 19. Men även denna marknad har fått känna av konkurrens av billig parallellimport av läsk. Läskmarknaden har potential att växa framöver. I Sverige dricks lite läsk i jämförelse med andra länder. Totalt konsumerades 81 liter läsk per capita 19. Det finns en stor överkapacitet inom svensk läskedrycksproduktion. Detta får till följd att konkurrensen även fortsättningsvis är hård. Lönsamheten i marknaden är svag även om en förbättring skedde under året. Vattenmarknaden Konsumtionen av buteljerat vatten, som har skjutit fart under de senaste åren, fortsätter att öka. Totalt konsumerades 16 liter vatten per person 19. Det finns all anledning att vänta sig en fortsatt tillväxt på vattenmarknaden, särskilt vad gäller smaksatt vatten som blir allt populärare. Försäljningen ökade under 19 med 13,6 procent. Vattenpriserna ökade under 19. Den svenska ölmarknaden miljoner liter Den svenska läskmarknaden miljoner liter Den svenska vattenmarknaden miljoner liter (Totalt 531) (Totalt 476) (Totalt 483) (Totalt 455) (Totalt 467) Starköl Folköl Lättöl 8

11 Produkter och starka varumärken Jag vet int varför de gillar Norrlands På en konkurrensutsatt marknad krävs bra marknadsföring, en tydlig kommunikation och starka varumärken. Spendrups har under de senaste åren intensifierat marknadsaktiviteterna, vilket har gett god effekt på marknadspositionerna för de prioriterade varumärkena. Satsningen på de största märkena fortsätter med oförminskad styrka samtidigt som antalet nylanseringar och relanseringar ökar. Spendrups har genom en konsekvent marknadsföring under senare år intagit en tydlig position på marknaden. På en hårdnande marknad kan budskapen i marknadsföringen utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande. Företaget har i sin kommunikation byggt upp såväl starka varumärken som en stark corporate image. Arbetet har varit framgångsrikt. Norrlands Guld är det största ölet på Systembolaget, med undantag för lågprisöl. När tidningen Resumé 19 rankade millenniets bästa reklam kom Spendrups kampanjer för Norrlands Guld på tredje plats. Spendrups Original är ett stort varumärke i alla ölklasser och cirka var tionde öl som dricks i Sverige är en Spendrups Original. Mariestads är det mest sålda flaskölet och det fjärde största ölet på Systembolaget. Loka har en stark position på vattenmarknaden och ökar väsentligt snabbare än marknaden. Konsumenten har i dag nästan obegränsad tillgång till information och väljer mellan ett stort utbud av märken. Produkterna måste utvecklas med utgångspunkt i konsumentens önskemål och behov. För att lyckas krävs djupare kunskaper om konsumentens dryckesbeteende. Konsumenten vill ofta ha en relation till varumärkena och en dialog med producenten. Spendrups arbetar kontinuerligt med detta för att ge konsumenten ökat mervärde. Marknadsföringen måste vara tydlig med kreativa och innovativa koncept. Eftersom starka varumärken är en överlevnadsfråga fortsätter Spendrups att investera i sina starkaste märken. Det är en strategi som har visat sig framgångsrik med högre intäkter och snabbare tillväxt som följd. % 3 Marknadsandelar Sverige % volymandelar % 1 De egna varumärkenas och vinförsäljningens andel av nettoomsättningen Öl Läsk Vatten Mariestads Norrlands Guld Spendrups Original Jaffa Linné Loka Övriga varumärken Vin 1 exkl. dryckesskatter 9

12 Spendrups Original Nettoomsättning 1 Spendrups Original MSEK 4 Andel av koncernens nettoomsättning 1 16% exkl. dryckesskatter En ljus lager med medelstor beska och balanserad smak. Ölet som är Spendrups house-brand har en stark position i alla tre ölklasserna på marknaden. Det bryggs enligt företagets filosofi att riktigt öl ska bryggas på enbart malt, humle, jäst och vatten utan några tillsatser. Ölet är mycket uppskattat och fick utmärkelsen Årets bästa ljusa lager på Stockholm Beer festival 17 och 19. Försäljningen av Spendrups Original har ökat på restaurang. Inom dagligvaruhandeln har försäljningen av varumärket minskat, men det är fortfarande det tredje största. Mediastödet kommer även fortsättningsvis att vara starkt. Norrlands Guld Nettoomsättning 1 Norrlands Guld MSEK 3 Andel av koncernens nettoomsättning 1 16% exkl. dryckesskatter Varumärket har relativt sett haft ett mycket positivt år. Norrlands Guld är fortfarande största ölet på Systembolaget med en andel på knappt 7,5 procent, undantaget lågprisöl. I dagligvaruhandeln ligger varumärket stabilt kvar på 7,5 procent andel och är där det fjärde största ölet. Norrlands Guld är ett varumärke med mycket starka och positiva värden. Varumärket har ett starkt mediastöd med TV som huvudmedia. Norrlands Guld filmerna är mycket uppskattade av konsumenterna. 19 års TV film, utomhuskampanj samt annonser är guldäggsnominerade inför 2. 1

13 Mariestads Nettoomsättning 1 Mariestads MSEK 12 Andel av koncernens nettoomsättning 1 6% 1 exkl. dryckesskatter Mariestads fortsätter att växa och är idag det största av Sveriges flasköl. På Systembolaget var Mariestads det fjärde största varumärket under 19 och ett av de få ölvarumärken som ökade trots lågprisölens frammarsch. På restaurang ökade det med 28 procent. På dagligvaruhandeln lanserades ölet på 5 cl burk inom 3,5-segmentet och tog snabbt en bra marknadsandel. Mariestads potential är fortfarande stor och under 2 kommer fler varianter och märket kommer också att synas i media. 11

14 Loka Life Nettoomsättning Loka Andel av koncernens nettoomsättning Nettoomsättning Life Andel av koncernens nettoomsättning MSEK 15 8% MSEK 4 2% Loka har på tio år ökat sin marknadsandel från 2 procent till över 2 procent. Den positiva utvecklingen har även fortsatt under 19. Loka var det varumärke som lyckades bäst på en växande vattenmarknad. Lokas försäljning ökade med 3 procent i dagligvaruhandeln att jämföra med totalmarknadens 2 procent. Den ökade försäljningen och marknadsundersökningar visar på att de förändringar i marknadsföringsstrategi och förpackningsdesign som genomfördes 19 har varit lyckosamma och att den positiva inställningen till varumärket har stärkts. Det friska och goda Lokavattnet kommer från en källa i Bergslagen. Loka finns även smaksatt med citron, grapefrukt och melon/citron. Life står för det livfulla, individuella och aktiva. Stilldrinken som saknar kolsyra attraherar särskilt barn och unga människor. Under året relanserades Life med ny design, ny förpackning och nya smaker. Försäljningen av Life i tetraförpackningen har gått särskilt bra under året. Smakerna är apelsin, päron, äpple och svartvinbär. Under 19 kompletterades de med citron/fläder och persika/ passion. Linné Nettoomsättning Linné MSEK 15 Andel av koncernens nettoomsättning 1% 1 5 Vattnet till Carl von Linné hämtas ur en källa i skånska Råå. Vattnet har en naturligt låg salthalt och det är varsamt kolsyrat. Resultatet är ett mildare vatten som är lite lenare mot gommen. Linné har en position som ett lite finare vatten. Vattnet finns också smaksatt med citron/lime. 12

SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997

SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997 SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls på Cirkus i Stockholm tisdagen den 12 maj 1998 klockan 13.. Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

ÅR SRED OV ISNING 20 09

ÅR SRED OV ISNING 20 09 ÅR SRED OV ISNING 20 09 Innehåll Inledning 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Nyheter under året 6 Nya Cloetta 7 Vision, mål och strategier 8 Aktien och ägare 10 Varumärken13 Cloettas starka varumärken

Läs mer

46 Kommentarer och noter, koncernbokslut. 56 Kommentarer och noter, AB Catenas bokslut. Revisionsberättelse för AB Catena

46 Kommentarer och noter, koncernbokslut. 56 Kommentarer och noter, AB Catenas bokslut. Revisionsberättelse för AB Catena 4 VDs kommentar 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Aktiedata 10 Bildetaljhandel 30 Catena Invest 34 Personal 38 Miljö & Kvalitet 40 Koncernens resultaträkning 41 Kommentar till resultaträkningen 42 Koncernens

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Axfood årsredovisning

Axfood årsredovisning Axfood årsredovisning 2000 Innehåll Året som gått 3 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och strategi 7 Koncerngemensamma funktioner 8 Förändringar och trender på dagligvarumarknaden 10 Axfoods butiksvarumärken

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1998 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 Historik... 5 VD har ordet... 6 Ekonomisk översikt... 11 NIBE-aktien... 16 Verksamheten Affärsområde

Läs mer

Inne. nnehåll. Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning. Inledning Året i korthet 3

Inne. nnehåll. Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning. Inledning Året i korthet 3 Årsredovisning 2010 nnehåll Innehåll Årsredovisning Inne med hållbarhetsredovisning Inledning Finansiell information Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 61 VD har ordet 4 Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

AXEL JOHNSONAB ÅRSREDOVISNING 2006 INTERNETVERSION

AXEL JOHNSONAB ÅRSREDOVISNING 2006 INTERNETVERSION AXEL JOHNSONAB ÅRSREDOVISNING 2006 INTERNETVERSION INNEHÅLL Året i korthet samt flerårsöversikt 1 Ord från ägaren 2 VD-kommentar 4 Axel Johnson 6 Axel Johnson International 8 Axfood 10 Mekonomen 12 Novax

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

N Stor Stark AB (publ)

N Stor Stark AB (publ) N Stor Stark AB (publ) Investeringsmemorandum Nyemission Oktober - November 2011 1 Generell information Detta investeringsmemorandum har upprättats med anledning av den förestående emissionen i N Stor

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll Årsredovisning 2009 Kort om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Läs mer

ansvar fokus enkelhet

ansvar fokus enkelhet ansvar fokus enkelhet NCC Årsredovisning 2001 INNEHÅLL/VÄND INNEHÅLL 1 Ansvar, fokus, enkelhet 2 2001 i korthet 3 VD har ordet 6 Strategisk inriktning och mål 10 NCC-aktien 12 NCCs utvecklingskoncept 14

Läs mer

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3.

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. INNEHÅLL Vd-ord 2 Strategi och mål 4 Åtgärdsplanen 6 Marknadsöversikt

Läs mer

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Innehåll Kort om MultiQ 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé 7 Fallstudie: Glitter 8 8 Vår verksamhet 9 Fallstudie: Svenska Spel 11 Produktion och hållbarhet 12 Fallstudie: Abu Garcia

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll 3 2009 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren

Analytiker: Zimon Inge Madina Holmegren Mekonomen är i grunden ett välskött bolag som sedan starten 1973 visat både hög omsättningstillväxt och lönsamhet. När eftermarknaden avreglerades 2003 var Mekonomen ett av de bolag som hade mest att vinna

Läs mer

Ett fokuserat bolag med starka varumärken

Ett fokuserat bolag med starka varumärken Årsredovisning 2012 Ett fokuserat bolag med starka varumärken Ett fokuserat bolag med starka varumärken Midsona är ett konsumentvaruföretag som, efter de senaste årens renodling, är fokuserat på att utveckla

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Innehåll 3 2008 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktiens totalavkastning 12 Latouraktien

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer