Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 1999"

Transkript

1 Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 19

2 Innehåll VD-kommentar 2 Det går återigen bättre för Spendrups. Strategin ligger fast för fortsatt lönsamhet och tillväxt. Ölskattens negativa inverkan på bryggeribranschen kvarstår. Femårsöversikt 4 Aktien 5 Spendrups börsvärde steg med 44 procent och uppgick vid årets slut till 323 MSEK. Värderingar, affärsidé, mål och strategi 6 Spendrups mål är att bli Sveriges ledande ölbryggeri. Strategier har antagits för att uppnå detta mål. Marknadsöversikt 7 Globalisering och konsolidering av bryggeribranschen. Ökad försäljning på öl-, vatten- och läskmarknaden. Ökad privatimport av öl förväntas då Sveriges undantag från EUs resandebestämmelser upphör den 1 juli 2. Produkter och starka varumärken 9 Spendrups har byggt upp såväl starka varumärken som en stark corporate image. Investeringarna i varumärkena fortsätter eftersom starka varumärken är en överlevnadsfråga på sikt. Några av de starka varumärkena är Spendrups Original, Norrlands Guld, Mariestads och Loka. Affärsområden 14 Lönsamheten har ökat i dagligvaru-, restaurangoch exportdivisionen medan resultatet för systembolagsdivisionen i stort sett var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen har ökat på alla tre produktområdena öl, vatten och läsk. Spendrups Vin 16 Spendrups har importerat och sålt vin sedan Vin & Sprit AB:s import- och distributionsmonopol upphörde 15. För att underlätta en fortsatt expansion och ytterligare accentuera satsningen på vin bildades 19 ett separat bolag, Spendrups Vin AB. Produktion 18 Produktionskostnaderna har genom ett brett åtgärdspaket minskats med 21 miljoner. Beslut har tagits att investera i två nya produktionslinjer och Spendrups första plastflaska för öl har lanserats tillsammans med Tetra Pak. Distribution 2 Spendrups levererar drycker från Kiruna i norr till Smygehuk i söder. Totalt görs 33 leveranser per år. Genom att omstrukturera och rationalisera distributionen har Spendrups under 1-talet i princip lyckats att halvera kostnaden per försåld enhet. Medarbetare 22 Den centrala förvaltningen, förutom data- och löneavdelningen, flyttades till huvudkontoret i Stockholm. En gemensam produktionsledning skapades för bryggerierna i Grängesberg och Vårby. Några viktiga chefsrekryteringar genomfördes under året. Miljö 24 Miljöarbetet leds av en central miljöstyrgrupp med chefer från verksamhetens alla delar. Utbildning och engagemang är nyckeln i det fortsatta miljöarbetet. Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkningar 29 Balansräkningar 3 Kassaflödesanalyser 32 Noter 33 Revisionsberättelse 37 Styrelse och revisor 38 Ledande befattningshavare 4 Bolagsstämma 41

3 19 i korthet Stark resultatförbättring Bästa resultatet någonsin i restaurangdivisionen Resultatförbättring med 5 procent i dagligvarudivisionen Stark ökning för Loka Soliditeten ökade 9 procentenheter till 35 procent NYCKELTAL Nettoomsättning exkl. dryckesskatter, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK 74 1 Vinstmarginal, % 5,,9 Räntabilitet på eget kapital, % 15, 2,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK Investeringar, MSEK Vinst per aktie, SEK 5,58,96 Antal anställda, årsmedeltal SPENDRUPS I 1 ÅR 18 Företaget grundas 1923 Louis Spendrup förvärvar Grängesbergs Bryggeri 195 Jens Fredrik Spendrup tar över företaget 1967 Mariestads Bryggeri förvärvas 16 Jens och Ulf Spendrup leder företaget 19 Lansering av varumärket Spendrups 1 Risingsbo Bryggeri förvärvas 13 Spendrups börsnoteras 19 Wårby Bryggerier förvärvas 15 Spendrups vinhandel 17 1 årsjubileum

4 VD-kommentar Bättre resultat Det går återigen bra för Spendrups. Vi genomförde ett stort antal resultatförbättrande åtgärder under året och lyckades därmed snabbt vända lönsamheten till ett klart mycket bättre resultat för 19. Kostnadsbesparingar och höjda intäkter ledde till lönsamhetsförbättringen. Vi samordnade produktionsorganisationerna och minskade därigenom kostnaderna. Vi stängde tappningsverksamheten i Helsingborg. Inom administrationen åstadkom vi också besparingar genom att föra samman tre enheter till ett centralt kontor. Intäkterna förbättrades som följd av bättre försäljningsmix, högre volymer och stigande priser. Starkt bidrog även ett antal kostnadsbesparande åtgärder. Resultatförbättringen under året uppgick till cirka 1 MSEK om hänsyn tas även till jämförelsestörande poster. Fem kvartal i rad har Spendrups redovisat ett allt bättre resultat. Vi fördubblade resultatet i dagligvarudivisionen och hade en stark ökning i restaurangdivisionen. Resultatet i systembolagsdivisionen var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Förbättringen härrör i ungefär lika delar från de tre produktområdena öl, läsk och vatten medan vinförsäljningen stagnerade. Bakom den snabba återhämtningen ligger kanske en del av Spendrups styrka. Organisationen kännetecknas av målmedvetenhet och handlingskraft och det är inte långt mellan beslut och handling. Strategi för lönsamhet och tillväxt En annan styrka är vår långa tradition inom ölbryggning. Den är grunden för verksamheten och från vilken vi skall expandera Spendrups till ett ännu större ölbryggeri. I en bransch som har en månghundraårig historia är det viktigt att knyta samman traditionen med nutidens krav. Det är konstateranden vi gjort när vi under vintern har arbetat med Spendrups strategi för de närmaste åren. I övrigt har vi tagit fasta på följande områden: Vi kommer kompromisslöst att hålla kvar vid våra stränga kvalitetsnormer och principer för ölbryggningen. Ölkvalitet i världsklass måste även fortsättningsvis vara vårt främsta signum. Vi måste bli en ännu bättre samarbetspartner genom att förbättra servicen och vara mer lyhörda för kundernas individuella behov. Vi fortsätter att stärka våra varumärken genom att kommunicera ännu bättre budskap till konsumenterna. Vi har också behov av att skaffa fler produkter och förpackningar för de expansiva sektorerna inom dryckesmarknaden. Utgången av skiljedomen mot Pepsi påverkar vår framtida produktstrategi. Vi har dock beslutat att även fortsättningsvis verka inom dryckesmarknaden med ett fullsortiment av öl, läskedrycker, vatten och vin, men måste utveckla våra varumärken och finna nya vägar att bredda distributionen och därmed öka tillgängligheten i butikerna och restaurangerna. Allt detta måste förenas med ständigt ökade krav på kostnadseffektiviseringar. Däri ligger svårigheten och utmaningen för en dagligvaruproducent; att ge kunderna mer för pengarna. Några exempel på förändringar som vi redan satt igång: För att fokusera ännu hårdare på vin och importöl skapade vi under året en ny organisation i ett separat dotterbolag, Spendrups Vin AB, som leds av min bror Ulf Spendrup. Importen är lönsam och förändringen gjordes för att bättre kunna utveckla verksamheten och ge den en friare ställning inom koncernen. I början av innevarande år lanserade vi också en helt ny plastflaska för öl i samarbete med Tetra Pak. Vi spår en snabb utveckling och en bredare användning av plastförpackningar för bryggeriprodukter och vår ambition är att 2

5 ligga i frontlinjen i den utvecklingen. I år kommer vi att investera över 9 MSEK i nya tappningslinjer för att bättre kunna möta utvecklingen. Vi har också beslutat att skaffa utrustning för aseptisk fyllning av stilldrinkar, vatten, juicer och vin i kartongförpackningar. I ambitionen att förbättra vår kommunikation har vi fördjupat samarbetet med Paradiset, en av Sveriges bästa reklambyråer. Vi får en ny strategi för att kommunicera med konsumenterna. Den skall underlätta en breddning av distributionen och öka efterfrågan på våra märkesvaror. Vi ökar också våra IT-satsningar. Avsikten är i första hand att på olika sätt förbättra servicen till kunderna men också att på sikt kunna rationalisera ordertagning, kundservice och försäljningsarbetet. Under året kommer vi att offentliggöra mer av våra planer. Ölskatten Internationaliseringen av ekonomin påverkar även bryggeriindustrin. Ett påtagligt bevis utgör Sveriges EUmedlemskap som öppnat gränserna för friare varuflöden. Höga svenska ölskatter har lett till ökad gränshandel och till lägre ölförsäljning för de svenska bryggerierna. Under detta år kommer problemet att accentueras ytterligare när Öresundsbron öppnas för trafik och i samband med att införselkvoterna för privatpersoner höjs avsevärt. Samtidigt överväger man i Danmark att ännu en gång sänka sina ölskatter. Förhoppningsvis blir detta en tillräckligt klar signal för att Sveriges regering och riksdag äntligen skall ta initiativ till en svensk skattesänkning. Det handlar inte längre enbart om förutsättningen för den svenska bryggeriindustrin. Även staten förlorar direkta skatteintäkter på all den utländska öl som förs in i landet och som punktbeskattats och momsbelagts i andra länder. Dessutom ser vi dagligen bevis på framväxten av en svensk sprit- och starkölsmaffia som ägnar sig åt kriminell smuggling och svarthandel. I spåren av den verksamheten följer ytterligare problem i samhället som konkurrenssnedvridning i restaurangnäringen och tyngre brottslighet. Att tiden därför är mogen för en skattesänkning till dansk nivå står utom alla tvivel. Handelns internationalisering En annan följd av internationaliseringen är detaljhandelns koncentration till större multinationella företagsenheter. Alla de tre stora detaljhandelsblocken har under året tagit steg i den riktningen. För att Spendrups som nationell aktör skall kunna hävda sig som prioriterad dryckesleverantör ställs nya krav. Dels krävs att vi ytterligare stärker positionen för våra varumärken på den svenska marknaden, dels ett ökat samarbete med internationella varumärkesföretag. En annan linje som vi kommer att följa är att inom vissa produktområden erbjuda handeln produktion av deras egna varumärken i våra anläggningar. Genom ett sådant upplägg kan vi bättre utnyttja tillgänglig kapacitet och ytterligare stärka samarbetet med de större kundgrupperingarna. Byte på ordförandeposten I samband med årets bolagsstämma kommer Rolf Ängfors av åldersskäl att lämna sin befattning. Han har varit bolagets ordförande i nästan ett kvarts sekel och är i hög grad en av arkitekterna bakom dagens Spendrups. Under hans 24 år som ordförande har ett av Sveriges mest oansenliga bryggerier utvecklats till ett av landets allra största bryggeriföretag. Under samma tidsrymd har ett stort antal bryggerier försvunnit från marknaden och andra har fått se sina marknadsandelar minska högst avsevärt. Spendrups aktieägare och medarbetare är mycket tacksamma för Rolf Ängfors enastående insatser för bolagets utveckling. Till ny ordförande kommer styrelsen att utse Svend Holst-Nielsen, som ägnat huvuddelen av sitt yrkesverksamma liv åt skandinavisk livsmedels- och dryckesindustri, och därigenom är en i högsta grad välmeriterad efterträdare till Rolf Ängfors. Stockholm den 1 mars 2 Jens Spendrup 3

6 Femårsöversikt Försäljning Försålda volymer, milj. liter 296,8 37,3 315,5 288,9 274,4 Tillväxt/år, % 12,8 3,5 2,7 8,4 5, Nettoomsättning, MSEK Tillväxt/år, % 12,8 6,7,4 3,5 9,4 Nettoomsättning exkl. dryckesskatter, MSEK Tillväxt/år, % 16,4 5, 9,7-8,5 4,4 Kapital Balansomslutning, MSEK 1 87, 1 277,5 1 39, ,5 1 14,2 Kapitalomsättningshastighet 1,87 1,67 1,63 1,49 1,48 Rörelsekapital, MSEK 23,8 7,1 25,9 41,3 2,3 Eget kapital, MSEK 32,1 36,6 363,6 335,6 373,3 Resultat Resultat efter finansiella poster, MSEK 63,2 23,1 1,5 1,4 73,9 Vinstmarginal, % 4,8 2,6 6,2,9 5, Räntabilitet Räntabilitet på eget kapital, % 15,9 5,5 21,6 2,1 15, Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 17,5 7,7 17,4 2,1 12,8 Finansiering Soliditet, % 3,2 25,7 29,5 25,8 34,8 Skuldsättningsgrad,62 1,41,9 1,2,63 Räntetäckningsgrad 4,1 1,9 5,2,6 6, Investeringar, MSEK 16,2 336,2 16,1 149,2 65,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 131, , ,1 3 53,5 169,6 Likviditet Kassalikviditet, % Balanslikviditet, % Produktivitet Antal anställda, årsmedeltal Nettoomsättning per anställd, KSEK Resultat per anställd, KSEK Liter per arbetad timme, Sverige Tidigare år har nettoomsättningen inkluderat fakturering av en hanteringsersättning på emballage. Från 19 nettoredovisas dessa intäkter mot kostnad sålda varor. För jämförbarhets skull har nettoomsättning och kostnad sålda varor omräknats för Omsättningen från CB, som avyttrades i april 19, har inkluderats i koncernens omsättning för tiden fram till avyttring. Tidigare år har inte omräknats utan inkluderar CB:s helårsomsättning. 3 Jämförelseåren 15 har inte räknats om utan avser tidigare redovisade kassaflöden från rörelsen. DEFINITIONER Antal anställda: Årsarbetstiden är beräknad till 1 75 timmar. Balanslikviditet: Omsättningstillgångar inklusive outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning vid årets slut. Fakturering: Nettoomsättning exklusive dryckesskatter. Fakturering per anställd: Nettoomsättning exklusive dryckesskatter/antal anställda. Kapitalomsättningshastighet: Nettoomsättning exklusive dryckesskatter dividerad med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för dryckesskatteskuld. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inklusive outnyttjad checkräkningskredit men exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning vid årets slut. Liter per arbetad timme: Försåld volym dividerad med totalt antal arbetade timmar. Resultat per anställd: Resultat efter finansiella poster/antal anställda. Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster reducerat med schablonskatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning exklusive icke räntebärande skulder. Icke räntebärande skulder omfattar pantskulder, latent skatt och kortfristiga skulder exklusive kortfristig del av långfristiga skulder. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Rörelsekapital: Omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning vid årets slut. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerade med eget kapital vid årets slut. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen med avdrag för dryckesskatteskuld vid årets slut. Vinstmarginal: Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i procent av nettoomsättning exklusive dryckesskatter. 4

7 Aktien AKTIEDATA Vinst per aktie (schablonskatt), SEK 4,78 1,75 7,61,79 5,59 Vinst per aktie (betald skatt), SEK 5, 1,51 7,41,96 5,58 P/E-tal neg 6 Eget kapital per aktie, SEK Kurs/eget kapital vid årets utgång 1,17 1, 1,89,7,91 Utdelning per aktie, SEK 1,45 1,45 2, 1,6 1,8* Direktavkastning vid årets utgång, % 4,1 2,4 2,9 6,8 5,3 Årets sista betalkurs, SEK 35,5 6,5 68,5 23,6 34, Börsvärde vid årets utgång, MSEK 337,7 575,5 651,6 224,5 323,4 *Enligt styrelsens förslag Aktieslag Antal aktier % av aktiekapitalet % av rösterna A (1 röster) ,6 59,1 B (1 röst) ,4 4,9 Totalt , 1, AKTIEFÖRDELNING PER , (enligt VPC) Antal aktier per ägare Antal aktieägare Antal aktier % av alla aktier , , , ,9 Fler än ,7 Summa , % av aktie- % av Aktieägarstruktur A B kapitalet rösterna Spendrup Holding B.V ,9 66,8 Odin Fonder 944 9,9 4,6 Familjen Spendrup ,3 3,4 Sven Wik och familj 225 2,4 1,1 Lars Magnusson och bolag ,1 1, Hagge Seim och familj 145 1,5,7 DFA Fonder (USA) 67 1,7,3 Stockholm Sjöfartshotell stiftelse 6,6,3 Rolf Lundström och bolag 5 5,5,2 Övriga ,1 23, Totalt , 1, Spendrupsaktien Spendrups B-aktier noterades i maj 13 på OTC-listan. Från och med juli 12 är aktien noterad vid OM Stockholmsbörsens A-lista. Börsposten ändrades den 2 januari 15 från 2 aktier till 5 aktier. Aktiekapital Aktiekapitalet i Spendrups Bryggeri AB uppgick vid årskiftet till 95,1 MSEK. Aktiens nominella värde är 1 SEK. Utdelningspolitik Styrelsens avsikt är att utdelningen till aktieägarna, över åren, ska uppgå till minst 25 procent av vinsten per aktie efter schablonskatt. För verksamhetsåret 19 föreslås utdelningen till 1,8 SEK (1,6) per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår till 32 procent av vinsten per aktie och 4,6 procent (4,5) av det egna kapitalet. Utdelningstillväxten under femårsperioden blir i genomsnitt 8 procent. Kursutvecklingen Kursen vid introduktionen på OTClistan omräknad efter emissioner var 4,79 SEK per aktie. Under 19 omsattes aktier, motsvarande 76 procent av de noterade aktierna till ett värde av 29 MSEK. I genomsnitt omsattes drygt 22 aktier per börsdag motsvarande 738 KSEK. Aktiekursen för Spendrups ökade med 44 procent under året. Generalindex steg under samma period med 66 procent. Årets sista betalkurs blev 34, SEK. Årets högsta betalkurs var 42, SEK och den lägsta var 22,6 SEK. Kursutveckling Kursutveckling SEK (c) SIX SEK 4 35 (c) SIX JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Spendrups Affärsvärldens Generalindex Spendrups Affärsvärldens Generalindex 5

8 Värderingar, affärsidé, mål och strategi Värderingar Spendrups brygger öl på traditionellt sätt, på enbart malt, humle, jäst och vatten utan tillsatser. Spendrups brygger och distribuerar miljövänligt. Konkurrens är bra både för kunder, konsumenter och företag. Utan konkurrens, ingen utveckling. Spendrups ska utvecklas som ett fristående svenskt bryggeriföretag och Spendrups Stiftelse är garanten för bolagets självständighet och oberoende. Medarbetare som får ta ansvar gör ett bättre arbete. Affärsidé Spendrups affärsidé är att tillverka, importera och marknadsföra drycker, företrädesvis bryggeriprodukter och vin. Mål Att bli Sveriges ledande ölbryggeri med lönsamhet och stabilitet genom dominans inom flera produkt- och affärsområden. Strategi Att knyta samman Spendrups hundraåriga tradition med nutidens krav är betydelsefullt om Spendrups ska nå sitt mål att bli Sverige ledande ölbryggeri. Viktiga hörnstenar i strategin är bl a följande. Ölkvalité i världsklass Spendrups kommer även fortsättningsvis att kompromisslöst hålla kvar vid sina stränga kvalitetsnormer och principer för ölbryggning. Starka varumärken Genom att kommunicera ännu bättre budskap till konsumenterna och genom att ladda varumärkena så att konsumenterna upplever ett ökat mervärde ska Spendrups varumärken stärkas ytterligare. Spendrups ska genom att förbättra servicen och genom att beakta kundernas individuella behov bli en ännu bättre samarbetspartner. Spendrups ska ligga i framkanten på den tekniska utvecklingen, såväl vad gäller nya förpackningar som produktionsteknik och IT. Spendrups verksamhet ska sträva efter kostnadseffektivitet i varje led. 6

9 Marknadsöversikt Utvecklingstrender De senaste åren har en viss globalisering skett av bryggeribranschen som annars av tradition varit en nationell industri. Utvecklingen är dock inte entydig och det finns en fortsatt stark position för lokala eller nationella varumärken på öl. Svårast blir det för de bryggerier som inte klarar konkurrensen på den lokala marknaden och inte heller lyckas nå en position på den internationella. Det är därför viktigt att satsa på att antingen vara en stark nationell aktör eller på att ha ett ledande internationellt varumärke. Spendrups främsta konkurrenter på marknaden är Pripps, Falcon och Åbro. Även bland bryggeriernas kunder, dagligvaruhandeln, pågår strukturförändringar i riktning mot en europeisk koncentration och globala kedjor. Under 19 har t ex holländska Ahold köpt 5 procent av ICA och dessutom har KF initierat samarbete på nordisk nivå. Det är sannolikt att ytterligare internationella dagligvarukedjor gör sitt intåg i Sverige under de närmaste åren. En konsekvens av denna utveckling är att dagligvaruhandeln i allt högre utsträckning centraliserar sina inköp, vilket i sin tur ökar betydelsen av starka varumärken som antingen kan vara lokala eller internationella. Svenskarna uppskattar allt mer hälsosamma och nyttiga drycker. Inom dryckesnäringen har s k functional foods börjat utvecklas. Det vill säga alkoholfria drycker, vanligtvis mineralvatten eller fruktjuice, berikade med viktiga näringsämnen som t ex vitaminer och fibrer. Denna marknad förutspås en stark tillväxt i framtiden. Det är också ett område av dryckesmarknaden inom vilket bryggerierna får konkurrens av företag i andra branscher som mejerier, apotek, hälsokost etc. Ölskatten Det största hotet mot den svenska bryggerinäringen är de höga ölskatterna. Den svenska ölskatten är nästan dubbelt så hög som den danska och åtta gånger högre än den tyska. Skatten för en liter starköl (5 volymprocent) är i Sverige 7,35 SEK. I Danmark är skatten för samma alkoholstyrka 4,13 SEK och i Tyskland cirka,84 SEK. De höga alkoholskatterna i Sverige innebär att privatinförseln är mycket lönsam. Enligt en SIFO-undersökning var svenskarnas privatinförsel av enbart öl 64 miljoner liter under 19. Samtidigt tredubblade tullen sina beslag av öl under året. Privatinförsel och illegal införsel av starköl uppskattas tillsammans uppgå till mer än 1 miljoner liter 19. Detta resulterar i stora volymförluster för både svensk bryggerinäring och för dem som säljer öl i Sverige. Dessutom förlorar svenska statskassan betydande belopp i alkoholskatter och moms varje år. Sveriges nuvarande undantag från EU:s resandebestämmelser upphör den 1 juli 2. Det betyder att svenskarna då får föra in 11 liter öl istället för 15 liter som idag. Detta är inte något som den svenska regeringen önskar. Den har därför föreslagit EU att Sverige successivt ska anpassa sig till EU:s regler för att senast år 24 nå upp till EU:s införselkvot på 11 liter öl i samband med resa från ett EU-land till ett annat. Höjda införselkvoter måste kombineras med sänkta ölskatter om inte bryggeriindustrin i Sverige ska drabbas ännu hårdare. De svenska bryggerierna är effektiva och kan mycket väl klara importkonkurrens under förutsättning att konkurrensneutralitet råder. 7

10 Ölmarknaden Ölförsäljningen i Sverige ökade med 3 procent under 19, vilket är relativt blygsamt sett till det fina sommarvädret och till att 19 försäljningsmässigt var ett dåligt år. Förklaringen finns att hämta i en ökad privatinförsel av öl och en ökning av öl som tas in på illegal väg genom smuggling. Förskjutningen mot konsumtion av alkoholstarkare öl har fortsatt. Under 19 konsumerades mer starköl men mindre folköl och lättöl. Försäljningen ökade av det starkare folkölet (3,5%) medan det svagare (2,8%) sjönk kraftigt. Starkölsförsäljningen ökade med 12 procent medan försäljningen av folköl och lättöl minskade med,7 procent respektive 5,8 procent. Totalt uppgick försäljningen av öl i Sverige till 59 liter per person. Försäljningen på Systembolaget av lågprisöl har ökat starkt under 19. Av starkölsförsäljningen utgjorde 3 procent lågprisöl. Läskmarknaden Läskförsäljningen växer i jämn takt år från år och ökade med 7,5 procent under 19. Men även denna marknad har fått känna av konkurrens av billig parallellimport av läsk. Läskmarknaden har potential att växa framöver. I Sverige dricks lite läsk i jämförelse med andra länder. Totalt konsumerades 81 liter läsk per capita 19. Det finns en stor överkapacitet inom svensk läskedrycksproduktion. Detta får till följd att konkurrensen även fortsättningsvis är hård. Lönsamheten i marknaden är svag även om en förbättring skedde under året. Vattenmarknaden Konsumtionen av buteljerat vatten, som har skjutit fart under de senaste åren, fortsätter att öka. Totalt konsumerades 16 liter vatten per person 19. Det finns all anledning att vänta sig en fortsatt tillväxt på vattenmarknaden, särskilt vad gäller smaksatt vatten som blir allt populärare. Försäljningen ökade under 19 med 13,6 procent. Vattenpriserna ökade under 19. Den svenska ölmarknaden miljoner liter Den svenska läskmarknaden miljoner liter Den svenska vattenmarknaden miljoner liter (Totalt 531) (Totalt 476) (Totalt 483) (Totalt 455) (Totalt 467) Starköl Folköl Lättöl 8

11 Produkter och starka varumärken Jag vet int varför de gillar Norrlands På en konkurrensutsatt marknad krävs bra marknadsföring, en tydlig kommunikation och starka varumärken. Spendrups har under de senaste åren intensifierat marknadsaktiviteterna, vilket har gett god effekt på marknadspositionerna för de prioriterade varumärkena. Satsningen på de största märkena fortsätter med oförminskad styrka samtidigt som antalet nylanseringar och relanseringar ökar. Spendrups har genom en konsekvent marknadsföring under senare år intagit en tydlig position på marknaden. På en hårdnande marknad kan budskapen i marknadsföringen utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande. Företaget har i sin kommunikation byggt upp såväl starka varumärken som en stark corporate image. Arbetet har varit framgångsrikt. Norrlands Guld är det största ölet på Systembolaget, med undantag för lågprisöl. När tidningen Resumé 19 rankade millenniets bästa reklam kom Spendrups kampanjer för Norrlands Guld på tredje plats. Spendrups Original är ett stort varumärke i alla ölklasser och cirka var tionde öl som dricks i Sverige är en Spendrups Original. Mariestads är det mest sålda flaskölet och det fjärde största ölet på Systembolaget. Loka har en stark position på vattenmarknaden och ökar väsentligt snabbare än marknaden. Konsumenten har i dag nästan obegränsad tillgång till information och väljer mellan ett stort utbud av märken. Produkterna måste utvecklas med utgångspunkt i konsumentens önskemål och behov. För att lyckas krävs djupare kunskaper om konsumentens dryckesbeteende. Konsumenten vill ofta ha en relation till varumärkena och en dialog med producenten. Spendrups arbetar kontinuerligt med detta för att ge konsumenten ökat mervärde. Marknadsföringen måste vara tydlig med kreativa och innovativa koncept. Eftersom starka varumärken är en överlevnadsfråga fortsätter Spendrups att investera i sina starkaste märken. Det är en strategi som har visat sig framgångsrik med högre intäkter och snabbare tillväxt som följd. % 3 Marknadsandelar Sverige % volymandelar % 1 De egna varumärkenas och vinförsäljningens andel av nettoomsättningen Öl Läsk Vatten Mariestads Norrlands Guld Spendrups Original Jaffa Linné Loka Övriga varumärken Vin 1 exkl. dryckesskatter 9

12 Spendrups Original Nettoomsättning 1 Spendrups Original MSEK 4 Andel av koncernens nettoomsättning 1 16% exkl. dryckesskatter En ljus lager med medelstor beska och balanserad smak. Ölet som är Spendrups house-brand har en stark position i alla tre ölklasserna på marknaden. Det bryggs enligt företagets filosofi att riktigt öl ska bryggas på enbart malt, humle, jäst och vatten utan några tillsatser. Ölet är mycket uppskattat och fick utmärkelsen Årets bästa ljusa lager på Stockholm Beer festival 17 och 19. Försäljningen av Spendrups Original har ökat på restaurang. Inom dagligvaruhandeln har försäljningen av varumärket minskat, men det är fortfarande det tredje största. Mediastödet kommer även fortsättningsvis att vara starkt. Norrlands Guld Nettoomsättning 1 Norrlands Guld MSEK 3 Andel av koncernens nettoomsättning 1 16% exkl. dryckesskatter Varumärket har relativt sett haft ett mycket positivt år. Norrlands Guld är fortfarande största ölet på Systembolaget med en andel på knappt 7,5 procent, undantaget lågprisöl. I dagligvaruhandeln ligger varumärket stabilt kvar på 7,5 procent andel och är där det fjärde största ölet. Norrlands Guld är ett varumärke med mycket starka och positiva värden. Varumärket har ett starkt mediastöd med TV som huvudmedia. Norrlands Guld filmerna är mycket uppskattade av konsumenterna. 19 års TV film, utomhuskampanj samt annonser är guldäggsnominerade inför 2. 1

13 Mariestads Nettoomsättning 1 Mariestads MSEK 12 Andel av koncernens nettoomsättning 1 6% 1 exkl. dryckesskatter Mariestads fortsätter att växa och är idag det största av Sveriges flasköl. På Systembolaget var Mariestads det fjärde största varumärket under 19 och ett av de få ölvarumärken som ökade trots lågprisölens frammarsch. På restaurang ökade det med 28 procent. På dagligvaruhandeln lanserades ölet på 5 cl burk inom 3,5-segmentet och tog snabbt en bra marknadsandel. Mariestads potential är fortfarande stor och under 2 kommer fler varianter och märket kommer också att synas i media. 11

14 Loka Life Nettoomsättning Loka Andel av koncernens nettoomsättning Nettoomsättning Life Andel av koncernens nettoomsättning MSEK 15 8% MSEK 4 2% Loka har på tio år ökat sin marknadsandel från 2 procent till över 2 procent. Den positiva utvecklingen har även fortsatt under 19. Loka var det varumärke som lyckades bäst på en växande vattenmarknad. Lokas försäljning ökade med 3 procent i dagligvaruhandeln att jämföra med totalmarknadens 2 procent. Den ökade försäljningen och marknadsundersökningar visar på att de förändringar i marknadsföringsstrategi och förpackningsdesign som genomfördes 19 har varit lyckosamma och att den positiva inställningen till varumärket har stärkts. Det friska och goda Lokavattnet kommer från en källa i Bergslagen. Loka finns även smaksatt med citron, grapefrukt och melon/citron. Life står för det livfulla, individuella och aktiva. Stilldrinken som saknar kolsyra attraherar särskilt barn och unga människor. Under året relanserades Life med ny design, ny förpackning och nya smaker. Försäljningen av Life i tetraförpackningen har gått särskilt bra under året. Smakerna är apelsin, päron, äpple och svartvinbär. Under 19 kompletterades de med citron/fläder och persika/ passion. Linné Nettoomsättning Linné MSEK 15 Andel av koncernens nettoomsättning 1% 1 5 Vattnet till Carl von Linné hämtas ur en källa i skånska Råå. Vattnet har en naturligt låg salthalt och det är varsamt kolsyrat. Resultatet är ett mildare vatten som är lite lenare mot gommen. Linné har en position som ett lite finare vatten. Vattnet finns också smaksatt med citron/lime. 12

15 Spendrups Klassiker Jaffa Nettoomsättning Spendrups Klassiker Andel av koncernens nettoomsättning Nettoomsättning Jaffa Andel av koncernens nettoomsättning MSEK 1 4% MSEK 1 4% Spendrups traditionella och klassiska läskedrycker är sedan våren 19 samlade under ett gemensamt varumärke, Spendrups Klassiker. Genom det nya varumärket får dryckerna en tydligare och mer enhetlig profil. Försäljningen har sedan relanseringen ökat med drygt 1 procent jämfört med motsvarande period 19. Under året har Jaffas smak förbättrats. Smaken av solmogna apelsiner är nu ännu tydligare i och med att fruktjuiceinnehållet har ökat. Jaffa finns i smakerna apelsin, blodapelsin och citron. 19 års försäljningen låg i nivå med 19 efter ett dåligt första halvår och ett bra sista halvår. Jaffa är den näst största apelsinläsken och den största blodapelsinläsken på dagligvarumarknaden. Pepsi / 7UP Nettoomsättning Pepsi/7UP MSEK 4 Andel av koncernens nettoomsättning 16% Pepsi har haft ett bra år 19. Trots kraftigt ökade marknadsinsatser från Coca Colas sida ökade Pepsis försäljning och marknadsandelarna bibehölls. Särskilt bra gick försäljningen av Pepsi Max. Spendrups höll sin ställning på marknaden tack vare en engagerad säljkår och kreativa marknadsaktiviteter. 7UP har fått en ny design och försäljningen ökade med 21 procent under

16 Affärsområden Dagligvaruhandeln Spendrups är den näst största bryggerileverantören till svensk dagligvaruhandel med en bred produktportfölj av öl, läsk och vatten. Under 19 har både volymen och lönsamheten ökat inom affärsområdet dagligvaruhandel. Den totala nettoomsättningen exklusive dryckesskatter uppgick till 852 MSEK. Spendrups har tagit marknadsandelar på en stabil ölmarknad och har haft en försiktig tillväxt på en läskmarknad som ökat med 7 procent. Även på vattenmarknaden, som har växt med 14 procent, har Spendrups tagit marknadsandelar. Spendrups har under året stärkt sin position på ICA och D&D, men också servicehandeln har uppvisat positiva tillväxttal. Koncentrationen inom svensk dagligvaruhandel fortsätter. Bildandet av D&D under första kvartalet 19 och sedan samgåendet mellan D&D och Hemköp i början av innevarande år är exempel på detta. Holländska Aholds inträde som hälftenägare i ICA, liksom KF:s nordiska samarbete är andra exempel på dagligvaruhandelns internationalisering. En effektivisering av dagligvaruhandelns arbetsmetoder och inköpsarbete är att förvänta som följd av denna utveckling. Spendrups kan erbjuda en bred produktportfölj med starka varumärken som grundas på konsumenternas behov och önskemål. Framgångarna inom dagligvaruhandeln har varit stora under senare år och Spendrups arbetar kontinuerligt för att ytterligare förbättra samarbetet. Internet kommer definitivt att bli ett verktyg i det arbetet. Under närmaste året kommer Spendrups att bygga vidare på sin marknadsposition och förbättra konkurrenskraften genom att bredda distributionen och genom satsningar på nya produkter och emballage. Restaurang Restaurangmarknaden i Sverige växer i takt med bättre utsikter för den svenska ekonomin. Antalet restauranger ökar, vilket medför att konkurrensen och prispressen är hård. Under året har Spendrups ökat något mer än restaurangmarknaden generellt. Marknadsandelen i Sverige uppgår till knappt 3 procent och i Stockholm till närmare 4 procent. Restaurangernas starkölsförsäljning ökade med 6 procent och Spendrups försäljning steg något mer. Restaurangdivisionens totala nettoomsättning exklusive dryckesskatter uppgick till 524 MSEK. En viktig konkurrensfaktor förutom priset är att kunna erbjuda mervärde till kunderna. Spendrups har ett flertal tjänster som ökar nyttan för kunden. Bland annat driver restaurangdivisionen flera trademarketing projekt med syfte att hjälpa kunden att utveckla sin affärsverksamhet. Ett antal IT-projekt har initierats för att effektivisera och förbättra kundkontakten. Spendrups erbjuder dessutom genom Mercuri en mycket uppskattad sexårig managementutbildning till större kunder. Hittills har cirka 4 kunder genomgått utbildningen, som omfattar såväl ekonomi, juridik som specifika branschkunskaper. Restaurangdivisionen har cirka 5 kunder. Några av de största är Scandic Hotels, Trafikrestauranger (TR), Eurest, Partena, Baldakinenkedjan, AMICA, Pizza Hut, Radisson SAS Hotels och restauranger samt Scandinavian Service Partner på landets flygrestauranger. Wallmans salonger är ny kund sedan årsskiftet. Spendrups erbjuder ett brett sortiment av starka varumärken på restaurangmarknaden. MSEK % Dagligvaruhandelsmarknaden producentvärde MSEK % Restaurangmarknaden producentvärde Systembolagsmarknaden producentvärde MSEK % Totalt värde Spendrups marknadsandel Totalt värde Spendrups marknadsandel Totalt värde Spendrups marknadsandel 14

17 % Spendrups marknadsandel försäljningsvärde Restaurang Systembolag MSEK Nettoomsättning 1 per affärsområde Sverige Dagligvaruhandeln Dagligvaruhandeln Restaurang 1 exkl. dryckesskatter Systembolag Restaurangdivisionen kommer under kommande år att fortsätta arbetet att stärka relationen med kunderna och att utveckla kundservicen. Viktiga delar i den strategin är bland annat att stärka säljkåren och att koncentrera marknadsinsatserna mot särskilt utvalda segment av restaurangmarknaden. Systembolaget Systembolagets utbud av öl och vin har sedan Sveriges inträde i EU vuxit kraftigt. Det finns i dag uppskattningsvis 4 5 vinmärken och cirka 35 starkölsmärken representerade i Systembolagets olika sortiment. Som monopolföretag försöker Systembolaget undvika diskriminering av leverantörer, vilket förklarar det breda produktutbudet. Det ökade utbudet av produkter på Systembolaget och inträdet av lågprissatt öl har ökat konkurrensen. Spendrups har i stort avstått från det segmentet och hävdar sig mycket bra inom övriga delar av marknaden. Norrlands Guld befäster sin ställning som, undantaget lågprissatt öl, det största ölet på Systembolaget. Mariestads är det näst största. Därmed besitter Spendrups en stor andel av den normalprisade delen av marknaden. Totalt har Spendrups 25 ölmärken på Systembolaget. Inom vinsegmentet intar Spanien och Rioja ledande positioner. El Coto har under slutet av 19 återtagit förstaplatsen inom Riojasegmentet. För att bland annat öka tillgängligheten för konsumenterna genomförs nu försök med lördagsöppet. Åtgärden kommer sannolikt att ha en gynnsam effekt på försäljningen. Försäljningen till Systembolaget ökade under 19 med drygt 4 procent. Nettoomsättningen exklusive dryckesskatter uppgick till 317 MSEK. Exporten Exportförsäljningen var under 19 stabil och i nivå med föregående år medan lönsamheten förbättrades. Exportförsäljningen fokuserar främst på stora kunder som exempelvis IKEA och på båttrafiken till och från Sverige. Exporten utgör en mindre del av Spendrups verksamhet. Av den totala ölförsäljningen står exporten för drygt 2 procent och av starkölsförsäljningen står den för knappt 5 procent. Nettoomsättning 1 Dagligvaruhandeln Nettoomsättning 1 Restaurang Nettoomsättning 1 Systembolaget MSEK 5 MSEK 3 MSEK Öl Läsk Vatten Öl Läsk Vatten Vin och Cider Öl Vin 1 exkl. dryckesskatter 1 exkl. dryckesskatter 1 exkl. dryckesskatter 15

18 Spendrups Vin Spendrups har importerat och sålt vin sedan Vin & Sprit AB:s import- och distributionsmonopol upphörde 15. Verksamheten har under denna tid varit lönsam och omsättningen har ökat kraftigt varje år. För att underlätta en fortsatt expansion och ytterligare accentuera satsningen på vin bildades 19 ett separat bolag, Spendrup Trading AB. I början av 2 bytte företaget namn till Spendrups Vin AB. Ulf Spendrup ny VD Försäljningen av vin ökade med 5 procent i Sverige under 19 och Spendrups Vin ökade sin försäljning med 17 procent. De senaste årens starka tillväxt har medfört ett uppdämt behov att utveckla organisationen och fördjupa relationerna till vinleverantörerna, ett arbete som nu har påbörjats. Under året utsågs Ulf Spendrup till VD för Spendrups Vin AB. Bolaget har under 19 utökat organisationen, utbildat medarbetarna och stärkt fokuseringen på vin och importöl. Företaget har en speciellt utbildad säljkår för vin som samarbetar med restaurangsäljkåren i moderbolaget. I slutet av 19 inleddes samarbete med ny leverantör från Australien, Australian Vineyard Company. Ett nytt 5-årigt avtal med spanska El Coto är under förhandling och samarbetet med franska Le Cep har fördjupats. Under året har en del leverantörsbyten skett. Syftet var att etablera starkare leverantörsrelationer och säkerställa behovet av långsiktigt märkesbyggande. Marknaden Vinmarknaden i Sverige förväntas fortsätta att växa. På grund av Systembolagets monopol och Sveriges inträde i EU har antalet vinmärken på marknaden ökat kraftigt. Marknadsbilden är splittrad och det finns uppskattningsvis över 5 vinmärken i landet. Det finns idag vin från alla världens hörn, även om Europa dominerar försäljningsmässigt. Viner från den nya världen är dock på stark frammarsch. Spanska Rioja-viner är dominerande på den svenska marknaden och vad gäller vitt vin är Tyskland och Italien de största leverantörsländerna. Spendrups största vin El Coto är det mest sålda Rioja-vinet i Sverige. Framtiden Spendrups vinimport har varit framgångsrik. Genom bryggeriverksamheten föreligger uppenbara konkurrensfördelar inte minst inom kundkontakter och distribution. Spendrups Vin bygger successivt upp en starkare kunskap om vinmarknaden, något som ytterligare stärker konkurrenskraften. I framtiden kan även konkurrens förväntas i detaljistledet. Med starka märkesviner inom restaurangsektorn kommer Spendrups Vin att ligga väl framme när konkurrensen släpps fri i detaljhandeln. Spendrups Vin står väl rustat för framtiden. Under åren har vinkompetensen och fokuseringen på vin höjts. Företaget är en mycket bra partner för vinproducenterna genom ett väl utvecklat och effektivt distributionsnät och hög närvaro på alla säljkanaler. Dessutom kommer Spendrups relativa konkurrensfördel som vinimportör ytterligare att stärkas när marginalerna i framtiden reduceras i takt med lägre alkoholskatter. Vinnarna på den framtida marknaden blir de vinproducenter som samarbetar med de mest kostnadseffektiva distributörerna. Spendrups Vin AB driver också export av Spendrups produkter, en verksamhet som under innevarande år kommer att förstärkas. Nettoomsättning 1 Vin MSEK 2 Andel av koncernens nettoomsättning 1 9% exkl. dryckesskatter 16

19 17

20 Produktion Produktionsökning, teknikutveckling och kostnadseffektivitet har kännetecknat Spendrups produktion under året. Spendrups produktion sker huvudsakligen på bryggerierna i Grängesberg och Vårby. Grängesberg, som är Spendrups första och största anläggning, svarar för cirka 6 procent av företagets totala produktionsvolym. Den varma sommaren bidrog till en ökad försäljning och produktion. 19 producerades 155 miljoner liter i Grängesberg och på bryggeriet i Vårby producerades 15 miljoner liter, vilket sammantaget utgör ett kapacitetsutnyttjande på 75 procent. De båda bryggerierna producerar i princip ett identiskt produktsortimentet. Grängesberg förser södra och västra Sverige med drycker medan bryggeriet i Vårby förser Stockholmsregionen, Östergötland och Norrland. Spendrups har även ett mindre bryggeri, Gotlands Bryggeri, beläget innanför ringmuren i Visby. Där produceras enbart färsköl och specialöl men bryggeriet används också för provbryggning och framtagning av nya ölsorter. Kostnadsanpassning En del i strategin att återställa lönsamheten i Spendrups har varit att sänka kostnaderna. Bland annat har produktionsorganisationen bantats genom skapande av en gemensam produktionsledning för bryggerierna i Vårby och Grängesberg. Dessutom har tappning av Linnévatten lagts ner i Helsingborg och flyttats till Grängesberg och Vårby. Sammanlagt uppgick besparingen i produktionen till 21 MSEK. Kvalitet på råvarorna Spendrups kompromissar aldrig med kvalitén på råvarorna. I ölproduktionen används sigillodlat maltkorn, dvs kvalitetskorn som kommer från lantbrukare som garanterar en miljöanpassad odlingsform. Malten köps huvudsakligen från Nordmalt i Söderhamn, vars produktion baseras på tvåradigt maltkorn från Skåne och Mälardalen. Humle importeras framförallt från Tyskland och Tjeckien. Socker till läskedryckerna kommer från sockerbruk i Skåne. Vatten till Linné tas ur Linnékällan i Helsingborg och Lokavattnet tas ur Loka Brunn i Bergslagen. Ny unik ölförpackning Spendrups lanserade tillsammans med Tetra Pak i början av 2 en ny unik förpackning. Det har tidigare inte funnits någon bra plastflaska för öl på marknaden. Tetra Pak har utvecklat en helt ny ölförpackning som uppfyller Spendrups högt ställda kvalitetskrav. Flaskan har utmärkta barriäregenskaper och dess insida är täckt av ett tunt lager kiseloxid. Det förhindrar syre från att komma in i flaskan och kolsyra från att tränga ut. Norrlands Guld är den första produkten som lanserades i plastflaskan. Marknaden för drycker i platsflaskor ökar snabbt och därför är det viktigt för Spendrups att ligga i framkant av utvecklingen. Bolaget investerar över 9 MSEK i två nya produktionslinjer för plastflaskor för att möta efterfrågan. Under året kommer också en ny linje för Tetra brick-förpackning att tas i bruk. Spendrups produktion i Sverige fördelat på förpackningstyper Fat och tank 5% PRB 27% Returglas 42% Burk 24% Engångsglas 1% Å-pet 1% 18

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Spendrup Invest AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007

Spendrup Invest AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 Spendrup Invest AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 Omsättningen ökade drygt 8 procent Resultat före skatt 74 (61) MSEK Exporten ökade 18 procent Ökade marknadsandelar på samtliga marknadssegment

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

DELÅRSRAPPORT för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ) DELÅRSRAPPORT för perioden 2004-01-01 2004-09-30 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 KOPPARBERGS ÖKADE RESULTATET TROTS KRYMPANDE VOLYM Koncernens nettofakturering inkl. dryckesskatt uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2014 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 194,7 Mkr (125,1 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2013. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2013 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2013 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 125,1 Mkr (96,4 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare,

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare, Stockholm 11 september, 2002 Bäste aktieägare, Årets första kvartal kännetecknades av låga försäljningsvolymer under framförallt januari och februari. Försäljning förbättrades därefter men den har inte

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer