SV Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN"

Transkript

1 SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

2 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tfn E post: Internet: YouTube: EUAuditorsECA En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 ISBN doi: /71753 Europeiska unionen, 2014 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Luxembourg

3 SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? (i enlighet med artikel andra stycket i EUF-fördraget)

4 Innehållsförteckning 02 Punkt Förkortningar Ordförklaringar I IX Sammanfattning 1 11 Inledning 1 11 EU:s vinsektor Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod Iakttagelser Del I Har investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs den i enlighet med principen om sparsamhet? Behovet av ytterligare investeringsåtgärder inom den gemensamma vinmarknadsordningen har inte påvisats Genomförandet av investeringar inom den gemensamma vinmarknadsordningen försenades eller begränsades i några medlemsstater De besökta medlemsstaterna ger begränsade garantier för att det endast är ekonomiskt bärkraftiga projekt som får stöd Medlemsstaterna utvärderar inte systematiskt om projektkostnaderna är rimliga Del II Har de säljfrämjande åtgärderna utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs de effektivt? Stöd till säljfrämjande åtgärder ges till stora företag som redan har gott anseende och en exporttradition Stöd ges även till företag som troligen skulle ha genomfört de säljfrämjande åtgärderna utan offentligt stöd Oklar definition av stödberättigande utgifter fram till 2013

5 Innehållsförteckning Medlemsstaterna kontrollerar inte alltid om det förekommer oriktig dubbelfinansiering En otillräcklig verifieringskedja minskar ändamålsenligheten i de kontroller som de besökta medlemsstaterna gör för att försäkra sig om att säljfrämjande åtgärder har vidtagits och är stödberättigande Del III Har åtgärdernas effekter påvisats på ett tillfredsställande sätt? Övervakningen och utvärderingen av åtgärderna inriktades på output och det finansiella genomförandet, men det finns ännu inte tillräcklig information om uppnådda resultat Effekterna av investeringarna inom den gemensamma marknadsordningen kan inte på ett enkelt sätt särskiljas från effekterna av investeringar inom landsbygdsutveckling Medlemsstaternas vinexport till tredjeländer har ökat Det är svårt att fastställa i vilken utsträckning den ökade vinexporten till tredjeländer är en direkt följd av de säljfrämjande åtgärderna Slutsatser och rekommendationer Bilaga I Försörjningsbalansen i EU-27 de viktigaste rubrikerna Bilaga II Bilaga Xb till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 Kommissionens svar

6 Förkortningar 04 EGFJ: Europeiska garantifonden för jordbruket EJFLU: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Eruf: Europeiska regionala utvecklingsfonden EU: Europeiska unionen EU-27: Europeiska unionens 27 medlemsstater NSP: nationellt stödprogram RD: landsbygdsutveckling SGB: skyddad geografisk beteckning SUB: skyddad ursprungsbeteckning USD: US dollar Wine COM: den gemensamma organisationen av marknaden för vin (den gemensamma vinmarknadsordningen)

7 Ordförklaringar 05 Destillation av biprodukter: Stöd som beviljas för frivillig eller obligatorisk destillation av biprodukter vid framställning av vin (återstoder från vindruvspressning och jäsningsrester) som har utförts i enlighet med villkoren i punkt D i bilaga XVb till rådets förordning (EG) nr 1234/2007. Dödviktseffekt: En situation där ett subventionerat projekt skulle ha genomförts helt eller delvis utan stödet. Effektivitet: Principen om effektivitet innebär det bästa förhållandet mellan de resurser som används och de resultat som uppnås. Exportbidrag: Inom den gemensamma jordbrukspolitiken fastställer Europeiska unionen minimipriser för vissa jordbruksprodukter. Minimipriserna är ofta högre än världsmarknadspriset för samma produkter. När odlade produkter ska exporteras till tredjeländer (dvs. utanför EU) måste skillnaden mellan EU:s priser och världsmarknadspriserna överbryggas. Det går till så att man betalar exportbidrag till exportörerna. Exportbidragen varierar mellan olika tidpunkter, produktsektorer och produkter. Koncentrerad druvmust: Koncentrerad druvmust är icke karamelliserad druvmust som framställs genom partiell dehydratisering av druvmust med varje godkänd metod utom direkt uppvärmning. Krisdestillation: Stöd för frivillig eller obligatorisk destillation av överskott av vin i syfte att minska eller eliminera överskottet och samtidigt säkerställa kontinuerlig tillgång från en skörd till nästa som i motiverade krisfall beviljades av medlemsstaterna fram till och med den 31 juli Landsbygdsutvecklingsprogram: Ett dokument med planering av landsbygdsutvecklingspolitiken som utarbetas av medlemsstaten eller regionen och godkänns av kommissionen. Nationellt stödprogram/nationella anslag: Vinproducerande medlemsstater använder medel inom den gemensamma organisationen av marknaden för vin via nationella stödprogram för att finansiera särskilda stödåtgärder som främjar vinsektorn (artikel 103i i förordning (EG) nr 1234/2007). Medlemsstaterna lämnar in ett femårigt stödprogram till kommissionen som innehåller åtgärder i enlighet med bestämmelserna för vinsektorn (artikel 103k i förordning (EG) nr 1234/2007). Programperiod: De nationella stödprogrammen utarbetas för femårsperioder. Programperioden är den första och är den andra. Röjningsbidrag: Stöd som beviljas vinodlare som permanent tar bort alla vinstockar på ett skifte eller inom ett företag. Sparsamhet: Principen om sparsamhet innebär att en viss output eller ett visst resultat uppnås till lägsta kostnad. Sund ekonomisk förvaltning: Enligt artikel 27 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ( budgetförordningen (EUT L 248, )) omfattar begreppet sund ekonomisk förvaltning principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

8 Ordförklaringar 06 Systemet med samlat gårdsstöd: Ett stödsystem som ersatte merparten av de tidigare betalningarna av direktstöd och där stödet är frikopplat från en skyldighet att producera. Full utbetalning av stöd sker i stället under förutsättning att jordbrukarna håller all sin jordbruksmark i god jordbrukshävd och iakttar goda miljöförhållanden samt iakttar föreskrivna verksamhetskrav bestämmelserna om tvärvillkor. Medlemsstater får ge stöd till vinodlare genom att tilldela dem sådana stödrättigheter som avses i kapitel 3 i avdelning III i förordning (EG) nr 1782/2003 i enlighet med punkt O i bilaga VII till förordningen. Säljfrämjande åtgärd: Stöd till informationsåtgärder eller säljfrämjande åtgärder för gemenskapsvin. De säljfrämjande åtgärderna ska gälla vin med en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, eller vin med uppgift om vindruvssort. Åtgärderna får endast vara följande: a) PR, marknadsföring eller reklam, b) deltagande i stora internationella evenemang, varumässor eller utställningar, c) informationskampanjer, d) nya marknadsundersökningar som är nödvändiga för att utöka avsättningsmöjligheterna och e) utvärderingsstudier av resultaten av informationsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna. Gemenskapens bidrag till säljfrämjande verksamhet får högst utgöra 50 % av de stödberättigande kostnaderna (artikel 103p i förordning (EG) nr 1234/2007). Vin med uppgift om druvsort: Viner utan geografisk beteckning som under vissa förutsättningar får ha uppgift om vindruvssort. Dessa viner omfattas av de säljfrämjande åtgärderna. Vinår: Produktionsåret för vinprodukter (beskrivs i del XII av bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007. Det börjar den 1 augusti varje år och slutar den 31 juli påföljande år. Åtgärd för gemensamma fonder: Gemensamma fonder ska bistå producenter som vill försäkra sig mot marknadssvängningar. EU stöd för inrättande av gemensamma fonder får lämnas i form av tillfälligt och gradvis avtagande stöd för att täcka de administrativa kostnaderna för fonderna. Ingen medlemsstat har valt denna åtgärd. Åtgärd för grön skörd: Med grön skörd avses fullständig destruktion eller borttagande av omogna druvklasar för att därmed reducera avkastningen från det berörda området till noll. Stöd för grön skörd får lämnas som ersättning i form av ett schablonbelopp per hektar som ska fastställas av den berörda medlemsstaten.

9 Ordförklaringar 07 Åtgärd för investeringar: Stöd som beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vintillverkning och saluföring av vin som förbättrar företagets totala resultat och avser ett eller flera av följande områden: a) Framställning eller saluföring av produkter enligt bilaga XIb i förordning (EG) nr 1234/2007 och b) utveckling av nya produkter, processer och tekniska metoder i samband med produkter enligt bilaga XIb. Åtgärd för omstrukturering och omställning av vingårdar: Stöd för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast omfatta en eller flera av följande verksamheter: a) Omställning till andra sorter, även genom dubbelympning, b) förflyttning av vinodlingar och c) förbättringar av tekniken för att förvalta vinodlingarna. Stöd för omstrukturering och omställning lämnas inte för normal förnyelse av uttjänta vinodlingar. Stöd för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast lämnas i följande former: a) Ersättning till producenter för förlorade intäkter till följd av genomförandet av åtgärden och b) bidrag till kostnaderna för omstruktureringen och omställningen. Åtgärd för skördeförsäkring: Stöd som ska bidra till att trygga producenternas intäkter när dessa påverkas av naturkatastrofer, ogynnsamma väderleksförhållanden, sjukdomar eller skadedjursangrepp. Åtgärd för spritdrycksdestillation: Stöd i form av hektarstöd för vin som destilleras till spritdryck. Stödet beviljades producenter fram till och med den 31 juli Ändamålsenlighet: Principen om ändamålsenlighet innebär att de specifika målen och de förväntade resultaten uppnås. Övriga viner: Viner som inte omfattas av säljfrämjande åtgärder, till exempel bordsviner utan uppgift om druvsort.

10 Sammanfattning 08 I Europeiska unionen (EU) är världens största vinproducent. År 2008 införde rådet en reform av den gemensamma vinmarknadsordningen som främst syftade till att öka konkurrenskraften hos EU:s vinproducenter och balansera utbud och efterfrågan i vinsektorn, vilket skedde i en situation med ett långvarigt strukturellt överskott på utbudssidan i förhållande till efterfrågan. De viktigaste finansiella instrumenten i denna reform var ett tillfälligt röjningssystem och inrättandet av nationella stödprogram, där medlemsstaterna kan välja de åtgärder (bland 11 tillgängliga) som är bäst lämpade för landets specifika situation. II Revisionsrätten har i en tidigare revision 1 granskat röjning av vinodlingar som huvudsakligen syftar till att balansera utbud och efterfrågan. Vid den här revisionen granskade revisionsrätten om EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn förvaltas väl och om man kan visa hur stödet har påverkat EU vinernas konkurrenskraft. Revisionsrätten drar slutsatsen att förvaltningen av stödet till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn under de första år som revisionen omfattade försvårades av de brister i utformningen och genomförandet som uppmärksammas i denna rapport och att man inte alltid har visat hur stödet har påverkat EU vinernas konkurrenskraft. III Det finns inte ett påvisat behov av ytterligare en investeringsåtgärd som är specifik för vinsektorn, eftersom den redan finns inom landsbygdsutvecklingspolitiken. Denna ytterligare åtgärd gör systemet komplicerat, har gett upphov till administrativa hinder och har lett till förseningar i genomförandet i några medlemsstater eller en till alltför begränsad definition av vilka investeringar som är stödberättigande. När revisionen genomfördes behövde en stor del av medlemsstaternas ursprungliga anslag till investeringsåtgärden fördelas om till andra åtgärder inom de nationella stödprogrammen. IV Dessutom genomfördes inte investeringsåtgärden i enlighet med principen om sparsamhet. De flesta av de granskade medlemsstaterna försäkrade sig inte om att endast bärkraftiga projekt fick stöd och det finns en risk för att för mycket stöd betalas ut eftersom man inte systematiskt utvärderade om projektkostnaderna var rimliga. V De säljfrämjande åtgärderna används ofta till konsolidering av marknader i stället för till etablering på nya marknader eller återerövring av gamla marknader. Trots att stödet företrädesvis är avsett för små och medelstora företag finansierades även stora företag. VI Medlemsstaterna var inte tillräckligt selektiva när de genomförde de säljfrämjande åtgärderna. Revisionsrätten fann tydliga fall där stödmottagarna skulle ha burit kostnaderna för de säljfrämjande åtgärderna utan EU stödet. Vidare var kostnaderna för de säljfrämjande åtgärderna, omkostnaderna och kostnaderna för genomförandeorganen inte tillräckligt styrkta; de styrkande underlagen var bristfälliga eller felaktiga. Detta minskar ändamålsenligheten i de kontroller som medlemsstaterna gör för att försäkra sig om att säljfrämjande åtgärder har vidtagits och är stödberättigande. VII De tillgängliga medel som medlemsstaterna avsätter för de säljfrämjande åtgärderna har mer än fördubblats i budgeten för programperioden jämfört med de medel som användes under den föregående programperioden 2. Med hänsyn till de svårigheter medlemsstaterna har haft att utnyttja den budget för perioden som ursprungligen hade öronmärkts för säljfrämjande åtgärder finns det en risk för att budgeten för är för hög och därmed för att principerna för en sund ekonomisk förvaltning inte tillämpas. 1 Särskild rapport nr 7/2012 Reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin: Framsteg som gjorts hittills (http://eca.europa.eu) miljoner euro betalades ut för de säljfrämjande åtgärderna under programperioden För programperioden avsatte medlemsstaterna miljoner euro för de säljfrämjande åtgärderna (EU-27). Det innebär en ökning med 121 % jämfört med de medel som betalades ut under den föregående perioden.

11 Sammanfattning 09 VIII Kommissionen och de granskade medlemsstaterna lämnar ännu inte tillräckligt mycket relevant information för att visa vilka direkta resultat åtgärderna har gett. När det gäller investeringsåtgärden kan man inte på ett enkelt sätt särskilja investeringar inom den gemensamma vinmarknadsordningen från investeringar inom landsbygdsutveckling. När det gäller de säljfrämjande åtgärderna täcker de resultatindikatorer som används många variabler som inte påverkas av de säljfrämjande åtgärderna. Följaktligen har resultatet av åtgärderna ännu inte påvisats. IX På grundval av dessa iakttagelser rekommenderar revisionsrätten följande: När det gäller investeringsåtgärden: a) För att rationalisera stödordningen bör kommissionen följa upp anslagsutnyttjandet, analysera behovet av åtgärden och bedöma om vinsektorn behöver mer investeringsstöd än andra jordbrukssektorer. b) Medlemsstaterna bör minska risken avseende principen om sparsamhet genom att systematiskt bedöma projektkostnadernas rimlighet och de sökandes ekonomiska bärkraft. Resultatet av bedömningarna bör dokumenteras på lämpligt sätt. Kommissionen bör se till att medlemsstaterna utför dessa kontroller ändamålsenligt. När det gäller de säljfrämjande åtgärderna: b) För att minska risken för dödviktseffekter bör kommissionen försäkra sig om att medlemsstaterna i sina urvalsförfaranden har krav på att mottagarna tydligt ska visa att de behöver EU stödet och att normala driftskostnader inte finansieras av EU budgeten. c) Kommissionen bör se till att extra kostnader såsom genomförandeorganens kostnader och omkostnader styrks korrekt och begränsas till en högsta procentandel av de totala kostnaderna. d) Medlemsstaterna bör se till att det finns en tillräcklig verifieringskedja där allt stöd till säljfrämjande åtgärder kopplas samman med specifika åtgärder som är tillräckligt väl dokumenterade. e) Kommissionen bör kräva av medlemsstaterna att de noggrannare utvärderar resultatet av marknadsföringsprojekt. Framför allt bör resultatet av de säljfrämjande åtgärderna bedömas på mottagarnivå och inte för hela EU:s vinsektor. Medlemsstaterna bör använda de rapporter som stödmottagarna utarbetar när de säljfrämjande åtgärderna avslutas och bedöma och konsolidera resultatet av åtgärderna. f) När en tillräckligt lång tidsperiod har förflutit bör kommissionen analysera hur väl budgeten för de nationella stödprogrammen under perioden motsvarar behoven inom vinsektorn och medlemsstaternas absorptionsförmåga. På grundval av analysen bör kommissionen vid behov justera budgeten så att den ger medlemsstaterna incitament att vara mer effektiva när de genomför åtgärderna. a) Huvudförordningen bör föreskriva att en enskild stödmottagare inte får lägga fram ett program med säljfrämjande åtgärder för samma målländer under flera programperioder. Kommissionen bör även begränsa åtgärdens omfattning när det gäller stödberättigandet för varumärkesreklam och lägga mer vikt vid att främja att små och medelstora företags tillgång till de säljfrämjande åtgärderna.

12 Inledning 10 EU:s vinsektor 01 Europeiska unionen är världens största vinproducent. Med ungefär 3 miljoner hektar vinstockar producerar EU i genomsnitt omkring 158 miljoner hektoliter vin per år. Den årliga genomsnittskonsumtionen i EU är ungefär 127 miljoner hektoliter 3. Under vinåret 2011/2012 exporterades cirka 23 miljoner hektoliter vin till tredjeländer och 14 miljoner hektoliter vin importerades, vilket motsvarar ett marknadsvärde på 8,6 miljarder euro respektive 2,4 miljarder euro 4 (se försörjningsbalansen för vin i bilaga I). 02 År 2005 när kommissionen började förbereda en reform av den gemensamma organisationen av marknaden för vin (nedan den gemensamma vinmarknadsordningen) fanns ett strukturellt överskott på vin som uppskattades till 18,5 miljoner hektoliter. 03 I ett meddelande till rådet och Europaparlamentet 5 angav kommissionen att den ökande obalansen mellan utbud och efterfrågan var det viktigaste skälet till reformen av den gemensamma marknadsordningen. År 2007 offentliggjorde kommissionen en konsekvensbedömning 6 där situationen inom EU:s vinsektor utvärderades. I konsekvensbedömningen bekräftades att det fanns en ohållbar obalans på marknaden och att EU:s viner förlorade i konkurrenskraft jämfört med vin från länder utanför EU. 04 År 2008 reformerades den gemensamma vinmarknadsordningen genom rådets förordning (EG) nr 479/ Enligt konsekvensbedömningen var två av de viktigaste målen med reformen av den gemensamma vinmarknadsordningen att stärka konkurrenskraften hos europeiska viner, att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan. 05 Sedan den 1 augusti 2008 har åtgärderna för marknadsintervention, till exempel destillation, exportbidrag och lagringsåtgärder, gradvis minskats och den 31 juli 2012 upphörde dessa åtgärder helt 8. Utgifterna för marknadsinterventioner sjönk från 364 miljoner euro per år före reformen av vinmarknadsordningen (2007/2008) till noll 2012/ Eurostat försörjningsbalans för vin genomsnitt för de senaste 5 vinåren (2007/ /2012). 4 Uppgiftskällor: Eurostats databas Comext datautdrag från den 24 juli KOM(2006) 319 slutlig av den 22 juni SEK(2007) 893 slutlig av den 4 juli Rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (EGT L 148, , s. 1). I augusti 2009 upphävdes den förordningen och den gemensamma vinmarknadsordningen införlivades i den samlade marknadsordning som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (EUT L 299, , p. 1). 8 Endast destillation av biprodukter behölls eftersom syftet med den åtgärden är att säkerställa produktion av kvalitetsvin och miljövänlig vinproduktion.

13 Inledning De viktigaste finansiella instrumenten inom den reformerade gemensamma vinmarknadsordningen under programperioden är följande: a) Frivillig röjning av vinodlingar, vars syfte var att skapa en vinsektor som är anpassad till marknadssituationen genom att mindre konkurrenskraftiga vinodlingar tas bort permanent. Denna åtgärd avslutades under vinåret En areal på hektar vinodlingar har röjts inom ramen för åtgärden. EU:s anslag till åtgärden uppgick till ungefär miljoner euro. b) Nationella stödprogram, som även kallas nationella anslag, där en särskild budget ställs till medlemsstaternas förfogande för upprättandet av ett femårigt stödprogram som består av flera åtgärder som väljs utifrån en lista över elva tillgängliga åtgärder 9. Stödprogrammen ska överlämnas till kommissionen för godkännande. 18 medlemsstater får en årlig budget för sina nationella stödprogram. För den första femårsperioden uppgick den totala budgeten till 5,3 miljarder euro. Motsvarande årliga budgetar per medlemsstat anges i bilaga II. c) Överföring av belopp 10 till befintliga landsbygdsutvecklingsprogram för att öka stödet till landsbygdsutveckling i vinproducerande regioner. 07 Utöver systemet med samlat gårdsstöd 11 utgjordes de ekonomiskt viktigaste åtgärder som infördes av medlemsstaterna i de nationella stödprogrammen för programperioden av omstrukturering och omställning av vingårdar (43 % av budgeten för de nationella stödprogrammen, dvs. mer är 2 miljarder euro under femårsperioden), säljfrämjande åtgärder och investeringar (de två sistnämnda åtgärderna motsvarar vardera 10 % av budgeten för de nationella stödprogrammen, eller 522 respektive 518 miljoner euro) (se diagram 1). Syftet med dessa tre åtgärder är att öka vinsektorns konkurrenskraft och speglar avsikten i den nya vinmarknadsordningen att gå över från marknadsinterventioner till marknadsorienterade åtgärder. 9 Åtgärderna är omstrukturering och omställning av vingårdar, grön skörd, gemensamma fonder, skördeförsäkringar, systemet med samlat gårdsstöd, säljfrämjande åtgärder, investeringar och destillation av biprodukter samt tre tillfälliga åtgärder som avslutades den 31 juli 2012 (spritdrycksdestillation, krisdestillation och användning av koncentrerad druvmust). 10 Beloppen fastställs i artikel 190 a.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 utifrån historiska utgifter enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, , s. 1) för de interventioner i syfte att stabilisera marknaden som anges artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, , s. 1). 11 Systemet med samlat gårdsstöd är en av åtgärderna i det nationella stödprogrammet, men den anses inte bidra direkt till vinsektorns konkurrenskraft. Anslaget till den åtgärden under perioden var 510 miljoner euro.

14 Inledning 12 Diagram 1 De viktigaste åtgärdernas andel av de nationella stödprogrammen (programperioden ) Avslutade åtgärder ** 13 % Övrigt * 14 % Omstrukturering 43 % Systemet för samlat gårdsstöd 10 % Investeringar 10 % Säljfrämjande åtgärder 10 % * Destillation av biprodukter, skördeförsäkring, grön skörd och pågående planer enligt förordning (EG) nr 1493/1999. ** Åtgärder som har avslutats sedan vinåret 2012/2013: stöd till spritdrycksdestillation, krisdestillation och koncentrerad druvmust. Källa: Kommissionen redovisning i tabellform från medlemsstaterna, oktober Investeringsåtgärden är ett stöd som beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vintillverkning och saluföring av vin. Målet med stödet är att förbättra företagets övergripande resultat 12. Medlemsstaterna måste ange vilka investeringsinsatser som är stödberättigande. Stödet är högst 40 % 13 av de stödberättigande investeringskostnaderna, vilka i de projekt som revisionsrätten valde ut varierar från euro för en ny skruvkorksmaskin till 10,3 miljoner euro för att bygga och utrusta ett nytt kooperativ där man samlar flera kooperativ. 12 Artikel 103u i förordning (EG) nr 1234/ Andra stödnivåer: 50 % i regioner som klassificeras som konvergensregioner enligt förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, , s. 25), 75 % i de yttersta randområdena enligt förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (EUT L 42, , s. 1) och 65 % på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i förordning (EG) nr 1405/2006 av den 18 september 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 265, , s. 1).

15 Inledning De säljfrämjande åtgärderna är stöd för informations- och säljfrämjande åtgärder för gemenskapsvin i tredjeland i syfte att förbättra gemenskapsvinets konkurrenskraft i de länderna 14. I åtgärden ingår följande: PR, marknadsföring eller reklam som betonar fördelarna med gemenskapsprodukterna, särskilt när det gäller kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn. Deltagande i stora internationella evenemang, varumässor eller utställningar. Informationskampanjer, särskilt om gemenskapssystemen för skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och ekologisk produktion. Undersökningar av nya marknader som är nödvändiga för att utöka avsättningsmöjligheterna. Utvärderingsstudier av resultaten av de säljfrämjande åtgärderna och informationsåtgärderna Stödet är högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna, vilka i de projekt som revisionsrätten valde ut varierar från euro för PR åtgärder till 32,6 miljoner euro för en fullständig uppsättning säljfrämjande åtgärder enligt beskrivningen i förra punkten. 11 Förvaltningen av investeringsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna i de nationella stödprogrammen delas mellan kommissionen och medlemsstaterna. Det innebär att kommissionen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av åtgärderna, medan medlemsstaterna ansvarar för genomförandet. Genomförandet av investeringsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna och kontrollsystemen för dem är alltså i stor utsträckning medlemsstaternas ansvar 16. Slutmottagarna av dessa åtgärder måste uppfylla de villkor som fastställs i EU lagstiftning och nationell/regional lagstiftning. 14 Enligt rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 3, , s. 1) får kommissionen ge direkt stöd till informationskampanjer om Europeiska unionens system för klassificering av viner. Sådana allmänna informationskampanjer skiljer sig från de särskilda stödåtgärder som behandlas i denna rapport. Den 21 november 2013 föreslog kommissionen att förordning (EG) nr 3/2008 skulle upphävas och ersättas. Enligt förslaget skulle stöd ges till säljfrämjande åtgärder där vin kopplas samman med andra jordbruksprodukter, förutsatt att inget stöd beviljas enligt någon annan EU åtgärd. 15 Artikel 103p i förordning (EG) nr 1234/ I artikel 76 i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, , s. 1) som handlar om genomförandet av rådets grundförordning om den gemensamma vinmarknadsordningen anges följande: Utan att det påverkar tillämpningen av specifika bestämmelser i den här förordningen eller annan gemenskapslagstiftning ska medlemsstaterna införa de kontroller och åtgärder som krävs för att se till att förordning (EG) nr 479/2008 och den här förordningen tillämpas korrekt. De ska vara tillräckligt effektiva, proportionerliga och avskräckande för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen.

16 Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod Den senaste rapporten från revisionsrätten om den gemensamma vinmarknadsordningen offentliggjordes Rapporten handlade om de två stödordningar inom den reformerade gemensamma vinmarknadsordningen som är ekonomiskt viktigast röjning av vinodlingar och omstrukturering och omställning av vingårdar. Revisionsrätten undersökte särskilt stödordningarnas bidrag till att balansera utbud och efterfrågan i EU:s vinsektor, vilket är ett av huvudsyftena med reformen (se punkt 4). För att komplettera sin revision av reformen av den gemensamma vinmarknadsordningen försökte revisionsrätten behandla de viktigaste åtgärderna för konkurrenskraft som medlemsstaterna har valt i sina nationella stödprogram: investeringar och säljfrämjande åtgärder. Målet med granskningen var att besvara följande frågor: Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU vinernas konkurrenskraft? 13 Vid revisionen bedömdes huruvida investeringsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna hade utformats på ett tillfredsställande sätt. Revisionsrätten undersökte också tillgängliga övervaknings- och utvärderingsuppgifter för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna på ett effektivt sätt hade uppnått förväntat resultat. När det gällde investeringsåtgärden har revisionsrätten redan granskat effektiviteten i liknande investeringsåtgärder inom landsbygdsutvecklingspolitiken 18. Därför koncentrerade sig revisionsrätten på åtgärdens ekonomiska aspekter, såsom investeringarnas ekonomiska bärkraft och projektkostnadernas rimlighet. Revisionens inriktning och omfattning framgår av följande delfrågor: a) Har investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs den i enlighet med principen om sparsamhet? b) Har de säljfrämjande åtgärderna utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs de effektivt? c) Har åtgärdernas effekter påvisats på ett tillfredsställande sätt? 14 Revisionen inriktades på projekt som finansierades mellan vinåret 2008/2009 och 2010/2011, dvs. som omfattade de tre första åren av genomförandet av reformen. Revisionsrätten besökte berörda avdelningar vid kommissionen och i följande medlemsstater och regioner: Österrike, Frankrike regionerna Aquitaine och Languedoc Roussillon, Italien regionerna Lazio och Venetien, Portugal och Spanien regionen Katalonien. De fem besökta medlemsstaterna står för 95 % respektive 82 % av utgifterna för säljfrämjande åtgärder och investeringsåtgärder under den första programperioden ( ). 17 Särskild rapport nr 7/2012 (http://eca.europa.eu). 18 Se de särskilda rapporterna nr 8/2012, nr 1/2013 och nr 6/2013 (http://eca.europa.eu).

17 Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod Totalt besöktes 37 stödmottagare på plats, varav 23 gällde projekt för säljfrämjande åtgärder (nedan marknadsföringsprojekt), 11 gällde investeringsprojekt och 3 gällde marknadsföringsprojekt och investeringsprojekt. Dessutom valdes 73 projekt ut för skrivbordsgranskning. Totalt har 113 projekt analyserats (79 marknadsföringsprojekt och 34 investeringsprojekt) 19. Urvalet baserades på projektens väsentlighet och typen av mottagare så att projekten i urvalet var sådana som vanligen finansierades i de berörda medlemsstaterna. 19 Det var fler marknadsföringsprojekt än investeringsprojekt som analyserades på grund av att genomförandet av de utvalda investeringsprojekten var försenat i två medlemsstater och en medlemsstat hade beslutat att inte genomföra åtgärden.

18 Iakttagelser 16 Del I Har investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs den i enlighet med principen om sparsamhet? 16 Att åtgärden är väl utformad är grundläggande för en sund ekonomisk förvaltning. Genom investeringsåtgärden beviljas offentligt stöd till den typ av företag som även har rätt till EU finansiering inom landsbygdsutvecklingspolitiken. För att en åtgärd inom den gemensamma vinmarknadsordningen ska vara väl utformad bör den motsvara ett tydligt fastställt behov som inte tillgodoses av befintliga åtgärder. Vidare bör den inte medföra en onödig administrativ börda för de genomförande myndigheterna. 17 För att kunna genomföra investeringsåtgärderna i enlighet med principen om sparsamhet bör medlemsstaterna införa administrativa kontroller och förfaranden som garanterar följande: a) Stödet ges till ekonomiskt bärkraftiga projekt. För att undvika att offentliga medel slösas bort på projekt som misslyckas i förtid bör medlemsstaterna genom lämpliga kontroller av den ekonomiska bärkraften analysera om den sökandes ekonomiska ställning är sund och dokumentera sin analys. b) De kostnader som stödmottagarna begär ersättning för är rimliga. Kontrollen ska göras med hjälp av ett lämpligt utvärderingssystem, till exempel mot bakgrund av kostnaderna i andra liknande fall, genom en jämförelse med andra anbud eller genom att en särskild kommitté får detta i uppdrag. Behovet av ytterligare investeringsåtgärder inom den gemensamma vinmarknadsordningen har inte påvisats 18 Investeringsåtgärden inom vinmarknadsordningen tillämpas visserligen specifikt inom vinsektorn (och inte generellt inom alla jordbrukssektorer), men den har i huvudsak samma tilllämpningsområde som landsbygdsutvecklingspolitikens åtgärder för investeringsstöd nr 121 ( Modernisering av jordbruksföretag ) och nr 123 ( Högre värde i jord- och skogsbruksprodukter ). Åtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen har även samma syfte som de två investeringsåtgärderna inom landsbygdsutveckling, vilket framgår av ruta Med den nya gemensamma vinmarknadsordningen finns mer stöd tillgängligt för de vinproducerande regionerna genom att budgetanslagen till landsbygdsutvecklingsprogram i de regionerna ökar. Enligt bilaga Xc till förordning (EG) nr 1234/2007 är ökningen 121,4 miljoner euro 20 per år från och med År 2009 och 2010 var denna budgetöverföring 40,5 respektive 80,9 miljoner euro.

19 Iakttagelser 17 Ruta 1 Investeringsåtgärderna inom den gemensamma vinmarknadsordningen och inom landsbygdsutvecklingspolitiken har samma syfte a) Investeringsåtgärd enligt den gemensamma vinmarknadsordningen (artikel 103u.1 i förordning (EG) nr 1234/2007): Stöd får beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vintillverkning och saluföring av vin som förbättrar företagets totala resultat... b) Åtgärd 121 inom landsbygdsutvecklingspolitiken (artikel 26.1 i förordning (EG) nr 1698/ ): Stöd enligt artikel 20 b i skall beviljas för materiella och/eller immateriella investeringar som a) förbättrar de generella prestationerna på jordbruksföretaget,... c) Åtgärd 123 inom landsbygdsutvecklingspolitiken (artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1698/2005): Stöd enligt artikel 20 b iii skall beviljas för materiella och/eller immateriella investeringar som a) förbättrar företagets generella prestationer, Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, , s. 1). 20 För perioden tog nio medlemsstater (Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Ungern, Österrike och Slovakien) med investeringsåtgärden i sitt nationella stödprogram och nio (Bulgarien, Grekland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien och Förenade kungariket) tog inte med den 22. Portugal beslutade att inte ta med investeringsåtgärden i sitt nationella stödprogram på grund av att lämpligt stöd redan fanns tillgängligt i landsbygdsutvecklingsprogrammet; för programperioden för landsbygdsutveckling avsattes nämligen 13,5 % av den totala budgeten för de två investeringsstödsåtgärderna till den portugisiska vinsektorn. 21 Revisionsrätten anser att det är oklart varför just vinsektorn behövde ytterligare investeringsstöd, eftersom sådant stöd redan fanns tillgängligt för alla jordbrukssektorer inom landsbygdsutvecklingspolitiken och budgetanslagen för landsbygdsutveckling i vinproducerande regioner har höjts (se punkt 19). Det finns ingen undersökning eller analys som stöder beslutet att ställa detta ytterligare stöd till förfogande. 22 Litauen avsatte hela sitt nationella anslag till säljfrämjande åtgärder. Luxemburg (från och med 2009/2010), Malta och Förenade kungariket avsatte hela sitt nationella anslag till systemet med samlat gårdsstöd.

20 Iakttagelser 18 Genomförandet av investeringar inom den gemensamma vinmarknadsordningen försenades eller begränsades i några medlemsstater 22 Eftersom investeringsåtgärderna inom den gemensamma vinmarknadsordningen och landsbygdsutvecklingen fungerade parallellt från 2008/2009 och framåt måste man minimera risken för dubbelfinansiering. Därför var medlemsstaterna tvungna att finansiera andra insatser inom vinmarknadsordningen än de som finansieras inom landsbygdsutvecklingsprogrammen 23. Behovet av att dra en gräns mellan väldigt likartade åtgärder och se till att den respekterades (särskilt mellan åtgärd 123 inom landsbygdsutveckling och investeringar inom vinmarknadsordningen) har ökat den administrativa bördan för medlemsstaterna som måste ändra sina befintliga landsbygdsutvecklingsprogram innan investeringsåtgärderna inom vinmarknadsordningen genomfördes. 23 I Italien och Spanien medförde kravet på att dra den gränsen att genomförandet av investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen försenades betydligt 24. I dessa medlemsstater förvaltas landsbygdsutvecklingsprogrammen regionalt och därför måste varje region dra denna gräns. Åtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen försenades med tre år. I Italien utnyttjades endast 44 % av det ursprungligen planerade beloppet. 24 Gränsdragningen mellan insatser som är stödberättigande inom de olika åtgärderna begränsade i alltför hög grad åtgärdens räckvidd inom vinmarknadsordningen i Spanien. Innehållet i investeringsåtgärderna inom landsbygdsutvecklingspolitiken har inte ändrats men inom vinmarknadsordningen var endast de investeringar som spanska stödmottagare gjort inom EU men utanför spanskt territorium stödberättigande. Resultatet blev att Spanien endast betalade ut euro för det enda projekt som presenterades trots att man enligt den ursprungliga planeringen skulle använda 148 miljoner euro för hela perioden I Österrike och Frankrike fastställdes gränsen centralt, och investeringsåtgärden genomfördes redan under vinåret 2008/2009 utan förseningar. De besökta medlemsstaterna ger begränsade garantier för att det endast är ekonomiskt bärkraftiga projekt som får stöd 26 I artikel 103u.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 anges följande: Stöd får inte beviljas företag i svårigheter 25. Om ett företag som inte anses vara i svårigheter vid tiden för bidragsansökan hamnar i en svår ekonomisk situation kan det äventyra bärkraften i ett eventuellt projekt som företaget presenterat. I den nuvarande lagstiftningen finns det inga uttryckliga krav på att medlemsstaterna ska kontrollera bärkraften innan de beviljar bidrag. 23 Artikel 20.2 i förordning (EG) nr 555/2008: Inga åtgärder ska få stöd enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 479/2008 inom ramen för ett nationellt stödprogram i enlighet med avdelning II i den förordningen för en viss medlemsstat eller region som omfattas av stöd enligt den medlemsstatens eller den regionens program för landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/ I del 4.3 i COM(2012) 737 final, , anges följande: Problem när det gäller gränsdragningen vid liknande insatser inom ramen för program för landsbygdsutveckling har i framför allt Italien och Spanien lett till förseningar i genomförandet av den här åtgärden. 25 Enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter befinner sig ett företag i svårigheter om det inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare/aktieägare eller långivare kan hejda förluster som utan ingripanden från de offentliga myndigheterna leder till att företaget med största sannolikhet försätts i konkurs på kort eller medellång sikt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Särskild rapport nr 6. Har åtgärderna för att diversifiera ekonomin på landsbygden gett medlemsstaterna och kommissionen valuta för pengarna?

Särskild rapport nr 6. Har åtgärderna för att diversifiera ekonomin på landsbygden gett medlemsstaterna och kommissionen valuta för pengarna? 2013 ISSN 1831-0990 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Särskild rapport nr 6 Har åtgärderna för att diversifiera ekonomin på landsbygden gett medlemsstaterna och kommissionen valuta för pengarna? SV Särskild

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 919 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Första rapporten om effekterna av reformen från 2006 av ordningen för särskilda

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER Rapport från Institute for European Environmental Policy för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling November 2006

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Ds 2015:13 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter

Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 28-10-2002 C(2002) 4136 Ärende: Statligt stöd / Finland - Stöd nr N 552/2002 - Låneprogram för Finnvera för förädling och saluföring av jordbruksprodukter Herr Minister,

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Förordning 1308/2013, marknadsordning för jordbruksprodukter [1451]

Förordning 1308/2013, marknadsordning för jordbruksprodukter [1451] Förordning 1308/2013, marknadsordning för jordbruksprodukter [1451] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

Läs mer

Vad är förenkling? 3. Hur kan förenkling uppnås? 4. Vilka är kommissionens förslag? 5

Vad är förenkling? 3. Hur kan förenkling uppnås? 4. Vilka är kommissionens förslag? 5 Europeiska kommissionen Förenkling av sammanhållningspolitiken för perioden 2014-2020 Innehållsförteckning Inledning 2 Vad är förenkling? 3 Hur kan förenkling uppnås? 4 Vilka är kommissionens förslag?

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SJÄTTE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SJÄTTE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.07.2004 KOM(2004) 524 slutlig SJÄTTE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 1(6) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 5 maj 2015 Sammanfattning Mötet diskuterade den andra uppsättningen artiklar om PO-stödet (förordning 543/2011). De nya skolfruktsreglerna

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse 000824 av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.7.2015 COM(2015) 370 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond SV SV INFORMATION OCH VILLKOR

Läs mer