SV Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN"

Transkript

1 SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

2 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tfn E post: Internet: YouTube: EUAuditorsECA En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 ISBN doi: /71753 Europeiska unionen, 2014 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Luxembourg

3 SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? (i enlighet med artikel andra stycket i EUF-fördraget)

4 Innehållsförteckning 02 Punkt Förkortningar Ordförklaringar I IX Sammanfattning 1 11 Inledning 1 11 EU:s vinsektor Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod Iakttagelser Del I Har investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs den i enlighet med principen om sparsamhet? Behovet av ytterligare investeringsåtgärder inom den gemensamma vinmarknadsordningen har inte påvisats Genomförandet av investeringar inom den gemensamma vinmarknadsordningen försenades eller begränsades i några medlemsstater De besökta medlemsstaterna ger begränsade garantier för att det endast är ekonomiskt bärkraftiga projekt som får stöd Medlemsstaterna utvärderar inte systematiskt om projektkostnaderna är rimliga Del II Har de säljfrämjande åtgärderna utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs de effektivt? Stöd till säljfrämjande åtgärder ges till stora företag som redan har gott anseende och en exporttradition Stöd ges även till företag som troligen skulle ha genomfört de säljfrämjande åtgärderna utan offentligt stöd Oklar definition av stödberättigande utgifter fram till 2013

5 Innehållsförteckning Medlemsstaterna kontrollerar inte alltid om det förekommer oriktig dubbelfinansiering En otillräcklig verifieringskedja minskar ändamålsenligheten i de kontroller som de besökta medlemsstaterna gör för att försäkra sig om att säljfrämjande åtgärder har vidtagits och är stödberättigande Del III Har åtgärdernas effekter påvisats på ett tillfredsställande sätt? Övervakningen och utvärderingen av åtgärderna inriktades på output och det finansiella genomförandet, men det finns ännu inte tillräcklig information om uppnådda resultat Effekterna av investeringarna inom den gemensamma marknadsordningen kan inte på ett enkelt sätt särskiljas från effekterna av investeringar inom landsbygdsutveckling Medlemsstaternas vinexport till tredjeländer har ökat Det är svårt att fastställa i vilken utsträckning den ökade vinexporten till tredjeländer är en direkt följd av de säljfrämjande åtgärderna Slutsatser och rekommendationer Bilaga I Försörjningsbalansen i EU-27 de viktigaste rubrikerna Bilaga II Bilaga Xb till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 Kommissionens svar

6 Förkortningar 04 EGFJ: Europeiska garantifonden för jordbruket EJFLU: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Eruf: Europeiska regionala utvecklingsfonden EU: Europeiska unionen EU-27: Europeiska unionens 27 medlemsstater NSP: nationellt stödprogram RD: landsbygdsutveckling SGB: skyddad geografisk beteckning SUB: skyddad ursprungsbeteckning USD: US dollar Wine COM: den gemensamma organisationen av marknaden för vin (den gemensamma vinmarknadsordningen)

7 Ordförklaringar 05 Destillation av biprodukter: Stöd som beviljas för frivillig eller obligatorisk destillation av biprodukter vid framställning av vin (återstoder från vindruvspressning och jäsningsrester) som har utförts i enlighet med villkoren i punkt D i bilaga XVb till rådets förordning (EG) nr 1234/2007. Dödviktseffekt: En situation där ett subventionerat projekt skulle ha genomförts helt eller delvis utan stödet. Effektivitet: Principen om effektivitet innebär det bästa förhållandet mellan de resurser som används och de resultat som uppnås. Exportbidrag: Inom den gemensamma jordbrukspolitiken fastställer Europeiska unionen minimipriser för vissa jordbruksprodukter. Minimipriserna är ofta högre än världsmarknadspriset för samma produkter. När odlade produkter ska exporteras till tredjeländer (dvs. utanför EU) måste skillnaden mellan EU:s priser och världsmarknadspriserna överbryggas. Det går till så att man betalar exportbidrag till exportörerna. Exportbidragen varierar mellan olika tidpunkter, produktsektorer och produkter. Koncentrerad druvmust: Koncentrerad druvmust är icke karamelliserad druvmust som framställs genom partiell dehydratisering av druvmust med varje godkänd metod utom direkt uppvärmning. Krisdestillation: Stöd för frivillig eller obligatorisk destillation av överskott av vin i syfte att minska eller eliminera överskottet och samtidigt säkerställa kontinuerlig tillgång från en skörd till nästa som i motiverade krisfall beviljades av medlemsstaterna fram till och med den 31 juli Landsbygdsutvecklingsprogram: Ett dokument med planering av landsbygdsutvecklingspolitiken som utarbetas av medlemsstaten eller regionen och godkänns av kommissionen. Nationellt stödprogram/nationella anslag: Vinproducerande medlemsstater använder medel inom den gemensamma organisationen av marknaden för vin via nationella stödprogram för att finansiera särskilda stödåtgärder som främjar vinsektorn (artikel 103i i förordning (EG) nr 1234/2007). Medlemsstaterna lämnar in ett femårigt stödprogram till kommissionen som innehåller åtgärder i enlighet med bestämmelserna för vinsektorn (artikel 103k i förordning (EG) nr 1234/2007). Programperiod: De nationella stödprogrammen utarbetas för femårsperioder. Programperioden är den första och är den andra. Röjningsbidrag: Stöd som beviljas vinodlare som permanent tar bort alla vinstockar på ett skifte eller inom ett företag. Sparsamhet: Principen om sparsamhet innebär att en viss output eller ett visst resultat uppnås till lägsta kostnad. Sund ekonomisk förvaltning: Enligt artikel 27 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ( budgetförordningen (EUT L 248, )) omfattar begreppet sund ekonomisk förvaltning principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

8 Ordförklaringar 06 Systemet med samlat gårdsstöd: Ett stödsystem som ersatte merparten av de tidigare betalningarna av direktstöd och där stödet är frikopplat från en skyldighet att producera. Full utbetalning av stöd sker i stället under förutsättning att jordbrukarna håller all sin jordbruksmark i god jordbrukshävd och iakttar goda miljöförhållanden samt iakttar föreskrivna verksamhetskrav bestämmelserna om tvärvillkor. Medlemsstater får ge stöd till vinodlare genom att tilldela dem sådana stödrättigheter som avses i kapitel 3 i avdelning III i förordning (EG) nr 1782/2003 i enlighet med punkt O i bilaga VII till förordningen. Säljfrämjande åtgärd: Stöd till informationsåtgärder eller säljfrämjande åtgärder för gemenskapsvin. De säljfrämjande åtgärderna ska gälla vin med en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, eller vin med uppgift om vindruvssort. Åtgärderna får endast vara följande: a) PR, marknadsföring eller reklam, b) deltagande i stora internationella evenemang, varumässor eller utställningar, c) informationskampanjer, d) nya marknadsundersökningar som är nödvändiga för att utöka avsättningsmöjligheterna och e) utvärderingsstudier av resultaten av informationsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna. Gemenskapens bidrag till säljfrämjande verksamhet får högst utgöra 50 % av de stödberättigande kostnaderna (artikel 103p i förordning (EG) nr 1234/2007). Vin med uppgift om druvsort: Viner utan geografisk beteckning som under vissa förutsättningar får ha uppgift om vindruvssort. Dessa viner omfattas av de säljfrämjande åtgärderna. Vinår: Produktionsåret för vinprodukter (beskrivs i del XII av bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007. Det börjar den 1 augusti varje år och slutar den 31 juli påföljande år. Åtgärd för gemensamma fonder: Gemensamma fonder ska bistå producenter som vill försäkra sig mot marknadssvängningar. EU stöd för inrättande av gemensamma fonder får lämnas i form av tillfälligt och gradvis avtagande stöd för att täcka de administrativa kostnaderna för fonderna. Ingen medlemsstat har valt denna åtgärd. Åtgärd för grön skörd: Med grön skörd avses fullständig destruktion eller borttagande av omogna druvklasar för att därmed reducera avkastningen från det berörda området till noll. Stöd för grön skörd får lämnas som ersättning i form av ett schablonbelopp per hektar som ska fastställas av den berörda medlemsstaten.

9 Ordförklaringar 07 Åtgärd för investeringar: Stöd som beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vintillverkning och saluföring av vin som förbättrar företagets totala resultat och avser ett eller flera av följande områden: a) Framställning eller saluföring av produkter enligt bilaga XIb i förordning (EG) nr 1234/2007 och b) utveckling av nya produkter, processer och tekniska metoder i samband med produkter enligt bilaga XIb. Åtgärd för omstrukturering och omställning av vingårdar: Stöd för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast omfatta en eller flera av följande verksamheter: a) Omställning till andra sorter, även genom dubbelympning, b) förflyttning av vinodlingar och c) förbättringar av tekniken för att förvalta vinodlingarna. Stöd för omstrukturering och omställning lämnas inte för normal förnyelse av uttjänta vinodlingar. Stöd för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast lämnas i följande former: a) Ersättning till producenter för förlorade intäkter till följd av genomförandet av åtgärden och b) bidrag till kostnaderna för omstruktureringen och omställningen. Åtgärd för skördeförsäkring: Stöd som ska bidra till att trygga producenternas intäkter när dessa påverkas av naturkatastrofer, ogynnsamma väderleksförhållanden, sjukdomar eller skadedjursangrepp. Åtgärd för spritdrycksdestillation: Stöd i form av hektarstöd för vin som destilleras till spritdryck. Stödet beviljades producenter fram till och med den 31 juli Ändamålsenlighet: Principen om ändamålsenlighet innebär att de specifika målen och de förväntade resultaten uppnås. Övriga viner: Viner som inte omfattas av säljfrämjande åtgärder, till exempel bordsviner utan uppgift om druvsort.

10 Sammanfattning 08 I Europeiska unionen (EU) är världens största vinproducent. År 2008 införde rådet en reform av den gemensamma vinmarknadsordningen som främst syftade till att öka konkurrenskraften hos EU:s vinproducenter och balansera utbud och efterfrågan i vinsektorn, vilket skedde i en situation med ett långvarigt strukturellt överskott på utbudssidan i förhållande till efterfrågan. De viktigaste finansiella instrumenten i denna reform var ett tillfälligt röjningssystem och inrättandet av nationella stödprogram, där medlemsstaterna kan välja de åtgärder (bland 11 tillgängliga) som är bäst lämpade för landets specifika situation. II Revisionsrätten har i en tidigare revision 1 granskat röjning av vinodlingar som huvudsakligen syftar till att balansera utbud och efterfrågan. Vid den här revisionen granskade revisionsrätten om EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn förvaltas väl och om man kan visa hur stödet har påverkat EU vinernas konkurrenskraft. Revisionsrätten drar slutsatsen att förvaltningen av stödet till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn under de första år som revisionen omfattade försvårades av de brister i utformningen och genomförandet som uppmärksammas i denna rapport och att man inte alltid har visat hur stödet har påverkat EU vinernas konkurrenskraft. III Det finns inte ett påvisat behov av ytterligare en investeringsåtgärd som är specifik för vinsektorn, eftersom den redan finns inom landsbygdsutvecklingspolitiken. Denna ytterligare åtgärd gör systemet komplicerat, har gett upphov till administrativa hinder och har lett till förseningar i genomförandet i några medlemsstater eller en till alltför begränsad definition av vilka investeringar som är stödberättigande. När revisionen genomfördes behövde en stor del av medlemsstaternas ursprungliga anslag till investeringsåtgärden fördelas om till andra åtgärder inom de nationella stödprogrammen. IV Dessutom genomfördes inte investeringsåtgärden i enlighet med principen om sparsamhet. De flesta av de granskade medlemsstaterna försäkrade sig inte om att endast bärkraftiga projekt fick stöd och det finns en risk för att för mycket stöd betalas ut eftersom man inte systematiskt utvärderade om projektkostnaderna var rimliga. V De säljfrämjande åtgärderna används ofta till konsolidering av marknader i stället för till etablering på nya marknader eller återerövring av gamla marknader. Trots att stödet företrädesvis är avsett för små och medelstora företag finansierades även stora företag. VI Medlemsstaterna var inte tillräckligt selektiva när de genomförde de säljfrämjande åtgärderna. Revisionsrätten fann tydliga fall där stödmottagarna skulle ha burit kostnaderna för de säljfrämjande åtgärderna utan EU stödet. Vidare var kostnaderna för de säljfrämjande åtgärderna, omkostnaderna och kostnaderna för genomförandeorganen inte tillräckligt styrkta; de styrkande underlagen var bristfälliga eller felaktiga. Detta minskar ändamålsenligheten i de kontroller som medlemsstaterna gör för att försäkra sig om att säljfrämjande åtgärder har vidtagits och är stödberättigande. VII De tillgängliga medel som medlemsstaterna avsätter för de säljfrämjande åtgärderna har mer än fördubblats i budgeten för programperioden jämfört med de medel som användes under den föregående programperioden 2. Med hänsyn till de svårigheter medlemsstaterna har haft att utnyttja den budget för perioden som ursprungligen hade öronmärkts för säljfrämjande åtgärder finns det en risk för att budgeten för är för hög och därmed för att principerna för en sund ekonomisk förvaltning inte tillämpas. 1 Särskild rapport nr 7/2012 Reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin: Framsteg som gjorts hittills (http://eca.europa.eu) miljoner euro betalades ut för de säljfrämjande åtgärderna under programperioden För programperioden avsatte medlemsstaterna miljoner euro för de säljfrämjande åtgärderna (EU-27). Det innebär en ökning med 121 % jämfört med de medel som betalades ut under den föregående perioden.

11 Sammanfattning 09 VIII Kommissionen och de granskade medlemsstaterna lämnar ännu inte tillräckligt mycket relevant information för att visa vilka direkta resultat åtgärderna har gett. När det gäller investeringsåtgärden kan man inte på ett enkelt sätt särskilja investeringar inom den gemensamma vinmarknadsordningen från investeringar inom landsbygdsutveckling. När det gäller de säljfrämjande åtgärderna täcker de resultatindikatorer som används många variabler som inte påverkas av de säljfrämjande åtgärderna. Följaktligen har resultatet av åtgärderna ännu inte påvisats. IX På grundval av dessa iakttagelser rekommenderar revisionsrätten följande: När det gäller investeringsåtgärden: a) För att rationalisera stödordningen bör kommissionen följa upp anslagsutnyttjandet, analysera behovet av åtgärden och bedöma om vinsektorn behöver mer investeringsstöd än andra jordbrukssektorer. b) Medlemsstaterna bör minska risken avseende principen om sparsamhet genom att systematiskt bedöma projektkostnadernas rimlighet och de sökandes ekonomiska bärkraft. Resultatet av bedömningarna bör dokumenteras på lämpligt sätt. Kommissionen bör se till att medlemsstaterna utför dessa kontroller ändamålsenligt. När det gäller de säljfrämjande åtgärderna: b) För att minska risken för dödviktseffekter bör kommissionen försäkra sig om att medlemsstaterna i sina urvalsförfaranden har krav på att mottagarna tydligt ska visa att de behöver EU stödet och att normala driftskostnader inte finansieras av EU budgeten. c) Kommissionen bör se till att extra kostnader såsom genomförandeorganens kostnader och omkostnader styrks korrekt och begränsas till en högsta procentandel av de totala kostnaderna. d) Medlemsstaterna bör se till att det finns en tillräcklig verifieringskedja där allt stöd till säljfrämjande åtgärder kopplas samman med specifika åtgärder som är tillräckligt väl dokumenterade. e) Kommissionen bör kräva av medlemsstaterna att de noggrannare utvärderar resultatet av marknadsföringsprojekt. Framför allt bör resultatet av de säljfrämjande åtgärderna bedömas på mottagarnivå och inte för hela EU:s vinsektor. Medlemsstaterna bör använda de rapporter som stödmottagarna utarbetar när de säljfrämjande åtgärderna avslutas och bedöma och konsolidera resultatet av åtgärderna. f) När en tillräckligt lång tidsperiod har förflutit bör kommissionen analysera hur väl budgeten för de nationella stödprogrammen under perioden motsvarar behoven inom vinsektorn och medlemsstaternas absorptionsförmåga. På grundval av analysen bör kommissionen vid behov justera budgeten så att den ger medlemsstaterna incitament att vara mer effektiva när de genomför åtgärderna. a) Huvudförordningen bör föreskriva att en enskild stödmottagare inte får lägga fram ett program med säljfrämjande åtgärder för samma målländer under flera programperioder. Kommissionen bör även begränsa åtgärdens omfattning när det gäller stödberättigandet för varumärkesreklam och lägga mer vikt vid att främja att små och medelstora företags tillgång till de säljfrämjande åtgärderna.

12 Inledning 10 EU:s vinsektor 01 Europeiska unionen är världens största vinproducent. Med ungefär 3 miljoner hektar vinstockar producerar EU i genomsnitt omkring 158 miljoner hektoliter vin per år. Den årliga genomsnittskonsumtionen i EU är ungefär 127 miljoner hektoliter 3. Under vinåret 2011/2012 exporterades cirka 23 miljoner hektoliter vin till tredjeländer och 14 miljoner hektoliter vin importerades, vilket motsvarar ett marknadsvärde på 8,6 miljarder euro respektive 2,4 miljarder euro 4 (se försörjningsbalansen för vin i bilaga I). 02 År 2005 när kommissionen började förbereda en reform av den gemensamma organisationen av marknaden för vin (nedan den gemensamma vinmarknadsordningen) fanns ett strukturellt överskott på vin som uppskattades till 18,5 miljoner hektoliter. 03 I ett meddelande till rådet och Europaparlamentet 5 angav kommissionen att den ökande obalansen mellan utbud och efterfrågan var det viktigaste skälet till reformen av den gemensamma marknadsordningen. År 2007 offentliggjorde kommissionen en konsekvensbedömning 6 där situationen inom EU:s vinsektor utvärderades. I konsekvensbedömningen bekräftades att det fanns en ohållbar obalans på marknaden och att EU:s viner förlorade i konkurrenskraft jämfört med vin från länder utanför EU. 04 År 2008 reformerades den gemensamma vinmarknadsordningen genom rådets förordning (EG) nr 479/ Enligt konsekvensbedömningen var två av de viktigaste målen med reformen av den gemensamma vinmarknadsordningen att stärka konkurrenskraften hos europeiska viner, att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan. 05 Sedan den 1 augusti 2008 har åtgärderna för marknadsintervention, till exempel destillation, exportbidrag och lagringsåtgärder, gradvis minskats och den 31 juli 2012 upphörde dessa åtgärder helt 8. Utgifterna för marknadsinterventioner sjönk från 364 miljoner euro per år före reformen av vinmarknadsordningen (2007/2008) till noll 2012/ Eurostat försörjningsbalans för vin genomsnitt för de senaste 5 vinåren (2007/ /2012). 4 Uppgiftskällor: Eurostats databas Comext datautdrag från den 24 juli KOM(2006) 319 slutlig av den 22 juni SEK(2007) 893 slutlig av den 4 juli Rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (EGT L 148, , s. 1). I augusti 2009 upphävdes den förordningen och den gemensamma vinmarknadsordningen införlivades i den samlade marknadsordning som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (EUT L 299, , p. 1). 8 Endast destillation av biprodukter behölls eftersom syftet med den åtgärden är att säkerställa produktion av kvalitetsvin och miljövänlig vinproduktion.

13 Inledning De viktigaste finansiella instrumenten inom den reformerade gemensamma vinmarknadsordningen under programperioden är följande: a) Frivillig röjning av vinodlingar, vars syfte var att skapa en vinsektor som är anpassad till marknadssituationen genom att mindre konkurrenskraftiga vinodlingar tas bort permanent. Denna åtgärd avslutades under vinåret En areal på hektar vinodlingar har röjts inom ramen för åtgärden. EU:s anslag till åtgärden uppgick till ungefär miljoner euro. b) Nationella stödprogram, som även kallas nationella anslag, där en särskild budget ställs till medlemsstaternas förfogande för upprättandet av ett femårigt stödprogram som består av flera åtgärder som väljs utifrån en lista över elva tillgängliga åtgärder 9. Stödprogrammen ska överlämnas till kommissionen för godkännande. 18 medlemsstater får en årlig budget för sina nationella stödprogram. För den första femårsperioden uppgick den totala budgeten till 5,3 miljarder euro. Motsvarande årliga budgetar per medlemsstat anges i bilaga II. c) Överföring av belopp 10 till befintliga landsbygdsutvecklingsprogram för att öka stödet till landsbygdsutveckling i vinproducerande regioner. 07 Utöver systemet med samlat gårdsstöd 11 utgjordes de ekonomiskt viktigaste åtgärder som infördes av medlemsstaterna i de nationella stödprogrammen för programperioden av omstrukturering och omställning av vingårdar (43 % av budgeten för de nationella stödprogrammen, dvs. mer är 2 miljarder euro under femårsperioden), säljfrämjande åtgärder och investeringar (de två sistnämnda åtgärderna motsvarar vardera 10 % av budgeten för de nationella stödprogrammen, eller 522 respektive 518 miljoner euro) (se diagram 1). Syftet med dessa tre åtgärder är att öka vinsektorns konkurrenskraft och speglar avsikten i den nya vinmarknadsordningen att gå över från marknadsinterventioner till marknadsorienterade åtgärder. 9 Åtgärderna är omstrukturering och omställning av vingårdar, grön skörd, gemensamma fonder, skördeförsäkringar, systemet med samlat gårdsstöd, säljfrämjande åtgärder, investeringar och destillation av biprodukter samt tre tillfälliga åtgärder som avslutades den 31 juli 2012 (spritdrycksdestillation, krisdestillation och användning av koncentrerad druvmust). 10 Beloppen fastställs i artikel 190 a.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 utifrån historiska utgifter enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, , s. 1) för de interventioner i syfte att stabilisera marknaden som anges artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, , s. 1). 11 Systemet med samlat gårdsstöd är en av åtgärderna i det nationella stödprogrammet, men den anses inte bidra direkt till vinsektorns konkurrenskraft. Anslaget till den åtgärden under perioden var 510 miljoner euro.

14 Inledning 12 Diagram 1 De viktigaste åtgärdernas andel av de nationella stödprogrammen (programperioden ) Avslutade åtgärder ** 13 % Övrigt * 14 % Omstrukturering 43 % Systemet för samlat gårdsstöd 10 % Investeringar 10 % Säljfrämjande åtgärder 10 % * Destillation av biprodukter, skördeförsäkring, grön skörd och pågående planer enligt förordning (EG) nr 1493/1999. ** Åtgärder som har avslutats sedan vinåret 2012/2013: stöd till spritdrycksdestillation, krisdestillation och koncentrerad druvmust. Källa: Kommissionen redovisning i tabellform från medlemsstaterna, oktober Investeringsåtgärden är ett stöd som beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vintillverkning och saluföring av vin. Målet med stödet är att förbättra företagets övergripande resultat 12. Medlemsstaterna måste ange vilka investeringsinsatser som är stödberättigande. Stödet är högst 40 % 13 av de stödberättigande investeringskostnaderna, vilka i de projekt som revisionsrätten valde ut varierar från euro för en ny skruvkorksmaskin till 10,3 miljoner euro för att bygga och utrusta ett nytt kooperativ där man samlar flera kooperativ. 12 Artikel 103u i förordning (EG) nr 1234/ Andra stödnivåer: 50 % i regioner som klassificeras som konvergensregioner enligt förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, , s. 25), 75 % i de yttersta randområdena enligt förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (EUT L 42, , s. 1) och 65 % på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i förordning (EG) nr 1405/2006 av den 18 september 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 265, , s. 1).

15 Inledning De säljfrämjande åtgärderna är stöd för informations- och säljfrämjande åtgärder för gemenskapsvin i tredjeland i syfte att förbättra gemenskapsvinets konkurrenskraft i de länderna 14. I åtgärden ingår följande: PR, marknadsföring eller reklam som betonar fördelarna med gemenskapsprodukterna, särskilt när det gäller kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn. Deltagande i stora internationella evenemang, varumässor eller utställningar. Informationskampanjer, särskilt om gemenskapssystemen för skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och ekologisk produktion. Undersökningar av nya marknader som är nödvändiga för att utöka avsättningsmöjligheterna. Utvärderingsstudier av resultaten av de säljfrämjande åtgärderna och informationsåtgärderna Stödet är högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna, vilka i de projekt som revisionsrätten valde ut varierar från euro för PR åtgärder till 32,6 miljoner euro för en fullständig uppsättning säljfrämjande åtgärder enligt beskrivningen i förra punkten. 11 Förvaltningen av investeringsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna i de nationella stödprogrammen delas mellan kommissionen och medlemsstaterna. Det innebär att kommissionen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av åtgärderna, medan medlemsstaterna ansvarar för genomförandet. Genomförandet av investeringsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna och kontrollsystemen för dem är alltså i stor utsträckning medlemsstaternas ansvar 16. Slutmottagarna av dessa åtgärder måste uppfylla de villkor som fastställs i EU lagstiftning och nationell/regional lagstiftning. 14 Enligt rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 3, , s. 1) får kommissionen ge direkt stöd till informationskampanjer om Europeiska unionens system för klassificering av viner. Sådana allmänna informationskampanjer skiljer sig från de särskilda stödåtgärder som behandlas i denna rapport. Den 21 november 2013 föreslog kommissionen att förordning (EG) nr 3/2008 skulle upphävas och ersättas. Enligt förslaget skulle stöd ges till säljfrämjande åtgärder där vin kopplas samman med andra jordbruksprodukter, förutsatt att inget stöd beviljas enligt någon annan EU åtgärd. 15 Artikel 103p i förordning (EG) nr 1234/ I artikel 76 i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, , s. 1) som handlar om genomförandet av rådets grundförordning om den gemensamma vinmarknadsordningen anges följande: Utan att det påverkar tillämpningen av specifika bestämmelser i den här förordningen eller annan gemenskapslagstiftning ska medlemsstaterna införa de kontroller och åtgärder som krävs för att se till att förordning (EG) nr 479/2008 och den här förordningen tillämpas korrekt. De ska vara tillräckligt effektiva, proportionerliga och avskräckande för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen.

16 Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod Den senaste rapporten från revisionsrätten om den gemensamma vinmarknadsordningen offentliggjordes Rapporten handlade om de två stödordningar inom den reformerade gemensamma vinmarknadsordningen som är ekonomiskt viktigast röjning av vinodlingar och omstrukturering och omställning av vingårdar. Revisionsrätten undersökte särskilt stödordningarnas bidrag till att balansera utbud och efterfrågan i EU:s vinsektor, vilket är ett av huvudsyftena med reformen (se punkt 4). För att komplettera sin revision av reformen av den gemensamma vinmarknadsordningen försökte revisionsrätten behandla de viktigaste åtgärderna för konkurrenskraft som medlemsstaterna har valt i sina nationella stödprogram: investeringar och säljfrämjande åtgärder. Målet med granskningen var att besvara följande frågor: Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU vinernas konkurrenskraft? 13 Vid revisionen bedömdes huruvida investeringsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna hade utformats på ett tillfredsställande sätt. Revisionsrätten undersökte också tillgängliga övervaknings- och utvärderingsuppgifter för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna på ett effektivt sätt hade uppnått förväntat resultat. När det gällde investeringsåtgärden har revisionsrätten redan granskat effektiviteten i liknande investeringsåtgärder inom landsbygdsutvecklingspolitiken 18. Därför koncentrerade sig revisionsrätten på åtgärdens ekonomiska aspekter, såsom investeringarnas ekonomiska bärkraft och projektkostnadernas rimlighet. Revisionens inriktning och omfattning framgår av följande delfrågor: a) Har investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs den i enlighet med principen om sparsamhet? b) Har de säljfrämjande åtgärderna utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs de effektivt? c) Har åtgärdernas effekter påvisats på ett tillfredsställande sätt? 14 Revisionen inriktades på projekt som finansierades mellan vinåret 2008/2009 och 2010/2011, dvs. som omfattade de tre första åren av genomförandet av reformen. Revisionsrätten besökte berörda avdelningar vid kommissionen och i följande medlemsstater och regioner: Österrike, Frankrike regionerna Aquitaine och Languedoc Roussillon, Italien regionerna Lazio och Venetien, Portugal och Spanien regionen Katalonien. De fem besökta medlemsstaterna står för 95 % respektive 82 % av utgifterna för säljfrämjande åtgärder och investeringsåtgärder under den första programperioden ( ). 17 Särskild rapport nr 7/2012 (http://eca.europa.eu). 18 Se de särskilda rapporterna nr 8/2012, nr 1/2013 och nr 6/2013 (http://eca.europa.eu).

17 Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod Totalt besöktes 37 stödmottagare på plats, varav 23 gällde projekt för säljfrämjande åtgärder (nedan marknadsföringsprojekt), 11 gällde investeringsprojekt och 3 gällde marknadsföringsprojekt och investeringsprojekt. Dessutom valdes 73 projekt ut för skrivbordsgranskning. Totalt har 113 projekt analyserats (79 marknadsföringsprojekt och 34 investeringsprojekt) 19. Urvalet baserades på projektens väsentlighet och typen av mottagare så att projekten i urvalet var sådana som vanligen finansierades i de berörda medlemsstaterna. 19 Det var fler marknadsföringsprojekt än investeringsprojekt som analyserades på grund av att genomförandet av de utvalda investeringsprojekten var försenat i två medlemsstater och en medlemsstat hade beslutat att inte genomföra åtgärden.

18 Iakttagelser 16 Del I Har investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs den i enlighet med principen om sparsamhet? 16 Att åtgärden är väl utformad är grundläggande för en sund ekonomisk förvaltning. Genom investeringsåtgärden beviljas offentligt stöd till den typ av företag som även har rätt till EU finansiering inom landsbygdsutvecklingspolitiken. För att en åtgärd inom den gemensamma vinmarknadsordningen ska vara väl utformad bör den motsvara ett tydligt fastställt behov som inte tillgodoses av befintliga åtgärder. Vidare bör den inte medföra en onödig administrativ börda för de genomförande myndigheterna. 17 För att kunna genomföra investeringsåtgärderna i enlighet med principen om sparsamhet bör medlemsstaterna införa administrativa kontroller och förfaranden som garanterar följande: a) Stödet ges till ekonomiskt bärkraftiga projekt. För att undvika att offentliga medel slösas bort på projekt som misslyckas i förtid bör medlemsstaterna genom lämpliga kontroller av den ekonomiska bärkraften analysera om den sökandes ekonomiska ställning är sund och dokumentera sin analys. b) De kostnader som stödmottagarna begär ersättning för är rimliga. Kontrollen ska göras med hjälp av ett lämpligt utvärderingssystem, till exempel mot bakgrund av kostnaderna i andra liknande fall, genom en jämförelse med andra anbud eller genom att en särskild kommitté får detta i uppdrag. Behovet av ytterligare investeringsåtgärder inom den gemensamma vinmarknadsordningen har inte påvisats 18 Investeringsåtgärden inom vinmarknadsordningen tillämpas visserligen specifikt inom vinsektorn (och inte generellt inom alla jordbrukssektorer), men den har i huvudsak samma tilllämpningsområde som landsbygdsutvecklingspolitikens åtgärder för investeringsstöd nr 121 ( Modernisering av jordbruksföretag ) och nr 123 ( Högre värde i jord- och skogsbruksprodukter ). Åtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen har även samma syfte som de två investeringsåtgärderna inom landsbygdsutveckling, vilket framgår av ruta Med den nya gemensamma vinmarknadsordningen finns mer stöd tillgängligt för de vinproducerande regionerna genom att budgetanslagen till landsbygdsutvecklingsprogram i de regionerna ökar. Enligt bilaga Xc till förordning (EG) nr 1234/2007 är ökningen 121,4 miljoner euro 20 per år från och med År 2009 och 2010 var denna budgetöverföring 40,5 respektive 80,9 miljoner euro.

19 Iakttagelser 17 Ruta 1 Investeringsåtgärderna inom den gemensamma vinmarknadsordningen och inom landsbygdsutvecklingspolitiken har samma syfte a) Investeringsåtgärd enligt den gemensamma vinmarknadsordningen (artikel 103u.1 i förordning (EG) nr 1234/2007): Stöd får beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vintillverkning och saluföring av vin som förbättrar företagets totala resultat... b) Åtgärd 121 inom landsbygdsutvecklingspolitiken (artikel 26.1 i förordning (EG) nr 1698/ ): Stöd enligt artikel 20 b i skall beviljas för materiella och/eller immateriella investeringar som a) förbättrar de generella prestationerna på jordbruksföretaget,... c) Åtgärd 123 inom landsbygdsutvecklingspolitiken (artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1698/2005): Stöd enligt artikel 20 b iii skall beviljas för materiella och/eller immateriella investeringar som a) förbättrar företagets generella prestationer, Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, , s. 1). 20 För perioden tog nio medlemsstater (Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Ungern, Österrike och Slovakien) med investeringsåtgärden i sitt nationella stödprogram och nio (Bulgarien, Grekland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien och Förenade kungariket) tog inte med den 22. Portugal beslutade att inte ta med investeringsåtgärden i sitt nationella stödprogram på grund av att lämpligt stöd redan fanns tillgängligt i landsbygdsutvecklingsprogrammet; för programperioden för landsbygdsutveckling avsattes nämligen 13,5 % av den totala budgeten för de två investeringsstödsåtgärderna till den portugisiska vinsektorn. 21 Revisionsrätten anser att det är oklart varför just vinsektorn behövde ytterligare investeringsstöd, eftersom sådant stöd redan fanns tillgängligt för alla jordbrukssektorer inom landsbygdsutvecklingspolitiken och budgetanslagen för landsbygdsutveckling i vinproducerande regioner har höjts (se punkt 19). Det finns ingen undersökning eller analys som stöder beslutet att ställa detta ytterligare stöd till förfogande. 22 Litauen avsatte hela sitt nationella anslag till säljfrämjande åtgärder. Luxemburg (från och med 2009/2010), Malta och Förenade kungariket avsatte hela sitt nationella anslag till systemet med samlat gårdsstöd.

20 Iakttagelser 18 Genomförandet av investeringar inom den gemensamma vinmarknadsordningen försenades eller begränsades i några medlemsstater 22 Eftersom investeringsåtgärderna inom den gemensamma vinmarknadsordningen och landsbygdsutvecklingen fungerade parallellt från 2008/2009 och framåt måste man minimera risken för dubbelfinansiering. Därför var medlemsstaterna tvungna att finansiera andra insatser inom vinmarknadsordningen än de som finansieras inom landsbygdsutvecklingsprogrammen 23. Behovet av att dra en gräns mellan väldigt likartade åtgärder och se till att den respekterades (särskilt mellan åtgärd 123 inom landsbygdsutveckling och investeringar inom vinmarknadsordningen) har ökat den administrativa bördan för medlemsstaterna som måste ändra sina befintliga landsbygdsutvecklingsprogram innan investeringsåtgärderna inom vinmarknadsordningen genomfördes. 23 I Italien och Spanien medförde kravet på att dra den gränsen att genomförandet av investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen försenades betydligt 24. I dessa medlemsstater förvaltas landsbygdsutvecklingsprogrammen regionalt och därför måste varje region dra denna gräns. Åtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen försenades med tre år. I Italien utnyttjades endast 44 % av det ursprungligen planerade beloppet. 24 Gränsdragningen mellan insatser som är stödberättigande inom de olika åtgärderna begränsade i alltför hög grad åtgärdens räckvidd inom vinmarknadsordningen i Spanien. Innehållet i investeringsåtgärderna inom landsbygdsutvecklingspolitiken har inte ändrats men inom vinmarknadsordningen var endast de investeringar som spanska stödmottagare gjort inom EU men utanför spanskt territorium stödberättigande. Resultatet blev att Spanien endast betalade ut euro för det enda projekt som presenterades trots att man enligt den ursprungliga planeringen skulle använda 148 miljoner euro för hela perioden I Österrike och Frankrike fastställdes gränsen centralt, och investeringsåtgärden genomfördes redan under vinåret 2008/2009 utan förseningar. De besökta medlemsstaterna ger begränsade garantier för att det endast är ekonomiskt bärkraftiga projekt som får stöd 26 I artikel 103u.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 anges följande: Stöd får inte beviljas företag i svårigheter 25. Om ett företag som inte anses vara i svårigheter vid tiden för bidragsansökan hamnar i en svår ekonomisk situation kan det äventyra bärkraften i ett eventuellt projekt som företaget presenterat. I den nuvarande lagstiftningen finns det inga uttryckliga krav på att medlemsstaterna ska kontrollera bärkraften innan de beviljar bidrag. 23 Artikel 20.2 i förordning (EG) nr 555/2008: Inga åtgärder ska få stöd enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 479/2008 inom ramen för ett nationellt stödprogram i enlighet med avdelning II i den förordningen för en viss medlemsstat eller region som omfattas av stöd enligt den medlemsstatens eller den regionens program för landsbygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/ I del 4.3 i COM(2012) 737 final, , anges följande: Problem när det gäller gränsdragningen vid liknande insatser inom ramen för program för landsbygdsutveckling har i framför allt Italien och Spanien lett till förseningar i genomförandet av den här åtgärden. 25 Enligt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter befinner sig ett företag i svårigheter om det inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare/aktieägare eller långivare kan hejda förluster som utan ingripanden från de offentliga myndigheterna leder till att företaget med största sannolikhet försätts i konkurs på kort eller medellång sikt.

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ISSN 1831-0990 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Särskild rapport nr 1 2013 HAR EU:S STÖD TILL LIVSMEDELSBEARBETNINGSINDUSTRIN VARIT ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT OCH HÖJT VÄRDET PÅ JORDBRUKSPRODUKTER? SV Särskild

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.12.2012 COM(2012) 737 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET i enlighet med artikel 184.8 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015

Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 1(5) Information från expertgruppen och kommittén för vin 20 oktober 2015 Sammanfattning Förslag till förenklingar av vissa rapporteringskrav diskuterades. Röstning om ändringar av förordning 555/2008,

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte samt Erklärungen - Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 Schlussakte

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0079/151. Ändringsförslag. Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen 6.3.2013 B7-0079/151 151 Martin Häusling, José Bové för Verts/ALE-gruppen Artikel 30 punkt 1a (ny) 1a. I områden där det av agronomiska skäl är omöjligt får reglerna för växelbruket, genom undantag från

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 339/49

Europeiska unionens officiella tidning L 339/49 .1.009 Europeiska unionens officiella tidning L 339/49 KOMMISSIONENS BESLUT av den 17 december 009 om ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen för 009 för att täcka Tysklands, Spaniens, Italiens, Maltas,

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Reformen av EU:s vinsektor

Reformen av EU:s vinsektor E u r o p e i s k a K o m m i s s i o n e n G e n e r a l d i r e k t o r a t e t f ö r j o r d b r u k o c h l a n d s b y g d s u t v e c k l i n g Europeiska Kommissionen Denna skrift har tagits fram

Läs mer

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in schwedischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/sv 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 38 Schlussakte in

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.2.2008 KOM(2008) 95 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0366/2013 6.11.2013

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0366/2013 6.11.2013 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling A7-0366/2013 6.11.2013 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer