SV Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN"

Transkript

1 SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

2 EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tfn E post: Internet: YouTube: EUAuditorsECA En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 ISBN doi: /71753 Europeiska unionen, 2014 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Luxembourg

3 SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? (i enlighet med artikel andra stycket i EUF-fördraget)

4 Innehållsförteckning 02 Punkt Förkortningar Ordförklaringar I IX Sammanfattning 1 11 Inledning 1 11 EU:s vinsektor Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod Iakttagelser Del I Har investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs den i enlighet med principen om sparsamhet? Behovet av ytterligare investeringsåtgärder inom den gemensamma vinmarknadsordningen har inte påvisats Genomförandet av investeringar inom den gemensamma vinmarknadsordningen försenades eller begränsades i några medlemsstater De besökta medlemsstaterna ger begränsade garantier för att det endast är ekonomiskt bärkraftiga projekt som får stöd Medlemsstaterna utvärderar inte systematiskt om projektkostnaderna är rimliga Del II Har de säljfrämjande åtgärderna utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs de effektivt? Stöd till säljfrämjande åtgärder ges till stora företag som redan har gott anseende och en exporttradition Stöd ges även till företag som troligen skulle ha genomfört de säljfrämjande åtgärderna utan offentligt stöd Oklar definition av stödberättigande utgifter fram till 2013

5 Innehållsförteckning Medlemsstaterna kontrollerar inte alltid om det förekommer oriktig dubbelfinansiering En otillräcklig verifieringskedja minskar ändamålsenligheten i de kontroller som de besökta medlemsstaterna gör för att försäkra sig om att säljfrämjande åtgärder har vidtagits och är stödberättigande Del III Har åtgärdernas effekter påvisats på ett tillfredsställande sätt? Övervakningen och utvärderingen av åtgärderna inriktades på output och det finansiella genomförandet, men det finns ännu inte tillräcklig information om uppnådda resultat Effekterna av investeringarna inom den gemensamma marknadsordningen kan inte på ett enkelt sätt särskiljas från effekterna av investeringar inom landsbygdsutveckling Medlemsstaternas vinexport till tredjeländer har ökat Det är svårt att fastställa i vilken utsträckning den ökade vinexporten till tredjeländer är en direkt följd av de säljfrämjande åtgärderna Slutsatser och rekommendationer Bilaga I Försörjningsbalansen i EU-27 de viktigaste rubrikerna Bilaga II Bilaga Xb till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 Kommissionens svar

6 Förkortningar 04 EGFJ: Europeiska garantifonden för jordbruket EJFLU: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Eruf: Europeiska regionala utvecklingsfonden EU: Europeiska unionen EU-27: Europeiska unionens 27 medlemsstater NSP: nationellt stödprogram RD: landsbygdsutveckling SGB: skyddad geografisk beteckning SUB: skyddad ursprungsbeteckning USD: US dollar Wine COM: den gemensamma organisationen av marknaden för vin (den gemensamma vinmarknadsordningen)

7 Ordförklaringar 05 Destillation av biprodukter: Stöd som beviljas för frivillig eller obligatorisk destillation av biprodukter vid framställning av vin (återstoder från vindruvspressning och jäsningsrester) som har utförts i enlighet med villkoren i punkt D i bilaga XVb till rådets förordning (EG) nr 1234/2007. Dödviktseffekt: En situation där ett subventionerat projekt skulle ha genomförts helt eller delvis utan stödet. Effektivitet: Principen om effektivitet innebär det bästa förhållandet mellan de resurser som används och de resultat som uppnås. Exportbidrag: Inom den gemensamma jordbrukspolitiken fastställer Europeiska unionen minimipriser för vissa jordbruksprodukter. Minimipriserna är ofta högre än världsmarknadspriset för samma produkter. När odlade produkter ska exporteras till tredjeländer (dvs. utanför EU) måste skillnaden mellan EU:s priser och världsmarknadspriserna överbryggas. Det går till så att man betalar exportbidrag till exportörerna. Exportbidragen varierar mellan olika tidpunkter, produktsektorer och produkter. Koncentrerad druvmust: Koncentrerad druvmust är icke karamelliserad druvmust som framställs genom partiell dehydratisering av druvmust med varje godkänd metod utom direkt uppvärmning. Krisdestillation: Stöd för frivillig eller obligatorisk destillation av överskott av vin i syfte att minska eller eliminera överskottet och samtidigt säkerställa kontinuerlig tillgång från en skörd till nästa som i motiverade krisfall beviljades av medlemsstaterna fram till och med den 31 juli Landsbygdsutvecklingsprogram: Ett dokument med planering av landsbygdsutvecklingspolitiken som utarbetas av medlemsstaten eller regionen och godkänns av kommissionen. Nationellt stödprogram/nationella anslag: Vinproducerande medlemsstater använder medel inom den gemensamma organisationen av marknaden för vin via nationella stödprogram för att finansiera särskilda stödåtgärder som främjar vinsektorn (artikel 103i i förordning (EG) nr 1234/2007). Medlemsstaterna lämnar in ett femårigt stödprogram till kommissionen som innehåller åtgärder i enlighet med bestämmelserna för vinsektorn (artikel 103k i förordning (EG) nr 1234/2007). Programperiod: De nationella stödprogrammen utarbetas för femårsperioder. Programperioden är den första och är den andra. Röjningsbidrag: Stöd som beviljas vinodlare som permanent tar bort alla vinstockar på ett skifte eller inom ett företag. Sparsamhet: Principen om sparsamhet innebär att en viss output eller ett visst resultat uppnås till lägsta kostnad. Sund ekonomisk förvaltning: Enligt artikel 27 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget ( budgetförordningen (EUT L 248, )) omfattar begreppet sund ekonomisk förvaltning principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

8 Ordförklaringar 06 Systemet med samlat gårdsstöd: Ett stödsystem som ersatte merparten av de tidigare betalningarna av direktstöd och där stödet är frikopplat från en skyldighet att producera. Full utbetalning av stöd sker i stället under förutsättning att jordbrukarna håller all sin jordbruksmark i god jordbrukshävd och iakttar goda miljöförhållanden samt iakttar föreskrivna verksamhetskrav bestämmelserna om tvärvillkor. Medlemsstater får ge stöd till vinodlare genom att tilldela dem sådana stödrättigheter som avses i kapitel 3 i avdelning III i förordning (EG) nr 1782/2003 i enlighet med punkt O i bilaga VII till förordningen. Säljfrämjande åtgärd: Stöd till informationsåtgärder eller säljfrämjande åtgärder för gemenskapsvin. De säljfrämjande åtgärderna ska gälla vin med en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, eller vin med uppgift om vindruvssort. Åtgärderna får endast vara följande: a) PR, marknadsföring eller reklam, b) deltagande i stora internationella evenemang, varumässor eller utställningar, c) informationskampanjer, d) nya marknadsundersökningar som är nödvändiga för att utöka avsättningsmöjligheterna och e) utvärderingsstudier av resultaten av informationsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna. Gemenskapens bidrag till säljfrämjande verksamhet får högst utgöra 50 % av de stödberättigande kostnaderna (artikel 103p i förordning (EG) nr 1234/2007). Vin med uppgift om druvsort: Viner utan geografisk beteckning som under vissa förutsättningar får ha uppgift om vindruvssort. Dessa viner omfattas av de säljfrämjande åtgärderna. Vinår: Produktionsåret för vinprodukter (beskrivs i del XII av bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007. Det börjar den 1 augusti varje år och slutar den 31 juli påföljande år. Åtgärd för gemensamma fonder: Gemensamma fonder ska bistå producenter som vill försäkra sig mot marknadssvängningar. EU stöd för inrättande av gemensamma fonder får lämnas i form av tillfälligt och gradvis avtagande stöd för att täcka de administrativa kostnaderna för fonderna. Ingen medlemsstat har valt denna åtgärd. Åtgärd för grön skörd: Med grön skörd avses fullständig destruktion eller borttagande av omogna druvklasar för att därmed reducera avkastningen från det berörda området till noll. Stöd för grön skörd får lämnas som ersättning i form av ett schablonbelopp per hektar som ska fastställas av den berörda medlemsstaten.

9 Ordförklaringar 07 Åtgärd för investeringar: Stöd som beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vintillverkning och saluföring av vin som förbättrar företagets totala resultat och avser ett eller flera av följande områden: a) Framställning eller saluföring av produkter enligt bilaga XIb i förordning (EG) nr 1234/2007 och b) utveckling av nya produkter, processer och tekniska metoder i samband med produkter enligt bilaga XIb. Åtgärd för omstrukturering och omställning av vingårdar: Stöd för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast omfatta en eller flera av följande verksamheter: a) Omställning till andra sorter, även genom dubbelympning, b) förflyttning av vinodlingar och c) förbättringar av tekniken för att förvalta vinodlingarna. Stöd för omstrukturering och omställning lämnas inte för normal förnyelse av uttjänta vinodlingar. Stöd för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast lämnas i följande former: a) Ersättning till producenter för förlorade intäkter till följd av genomförandet av åtgärden och b) bidrag till kostnaderna för omstruktureringen och omställningen. Åtgärd för skördeförsäkring: Stöd som ska bidra till att trygga producenternas intäkter när dessa påverkas av naturkatastrofer, ogynnsamma väderleksförhållanden, sjukdomar eller skadedjursangrepp. Åtgärd för spritdrycksdestillation: Stöd i form av hektarstöd för vin som destilleras till spritdryck. Stödet beviljades producenter fram till och med den 31 juli Ändamålsenlighet: Principen om ändamålsenlighet innebär att de specifika målen och de förväntade resultaten uppnås. Övriga viner: Viner som inte omfattas av säljfrämjande åtgärder, till exempel bordsviner utan uppgift om druvsort.

10 Sammanfattning 08 I Europeiska unionen (EU) är världens största vinproducent. År 2008 införde rådet en reform av den gemensamma vinmarknadsordningen som främst syftade till att öka konkurrenskraften hos EU:s vinproducenter och balansera utbud och efterfrågan i vinsektorn, vilket skedde i en situation med ett långvarigt strukturellt överskott på utbudssidan i förhållande till efterfrågan. De viktigaste finansiella instrumenten i denna reform var ett tillfälligt röjningssystem och inrättandet av nationella stödprogram, där medlemsstaterna kan välja de åtgärder (bland 11 tillgängliga) som är bäst lämpade för landets specifika situation. II Revisionsrätten har i en tidigare revision 1 granskat röjning av vinodlingar som huvudsakligen syftar till att balansera utbud och efterfrågan. Vid den här revisionen granskade revisionsrätten om EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn förvaltas väl och om man kan visa hur stödet har påverkat EU vinernas konkurrenskraft. Revisionsrätten drar slutsatsen att förvaltningen av stödet till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn under de första år som revisionen omfattade försvårades av de brister i utformningen och genomförandet som uppmärksammas i denna rapport och att man inte alltid har visat hur stödet har påverkat EU vinernas konkurrenskraft. III Det finns inte ett påvisat behov av ytterligare en investeringsåtgärd som är specifik för vinsektorn, eftersom den redan finns inom landsbygdsutvecklingspolitiken. Denna ytterligare åtgärd gör systemet komplicerat, har gett upphov till administrativa hinder och har lett till förseningar i genomförandet i några medlemsstater eller en till alltför begränsad definition av vilka investeringar som är stödberättigande. När revisionen genomfördes behövde en stor del av medlemsstaternas ursprungliga anslag till investeringsåtgärden fördelas om till andra åtgärder inom de nationella stödprogrammen. IV Dessutom genomfördes inte investeringsåtgärden i enlighet med principen om sparsamhet. De flesta av de granskade medlemsstaterna försäkrade sig inte om att endast bärkraftiga projekt fick stöd och det finns en risk för att för mycket stöd betalas ut eftersom man inte systematiskt utvärderade om projektkostnaderna var rimliga. V De säljfrämjande åtgärderna används ofta till konsolidering av marknader i stället för till etablering på nya marknader eller återerövring av gamla marknader. Trots att stödet företrädesvis är avsett för små och medelstora företag finansierades även stora företag. VI Medlemsstaterna var inte tillräckligt selektiva när de genomförde de säljfrämjande åtgärderna. Revisionsrätten fann tydliga fall där stödmottagarna skulle ha burit kostnaderna för de säljfrämjande åtgärderna utan EU stödet. Vidare var kostnaderna för de säljfrämjande åtgärderna, omkostnaderna och kostnaderna för genomförandeorganen inte tillräckligt styrkta; de styrkande underlagen var bristfälliga eller felaktiga. Detta minskar ändamålsenligheten i de kontroller som medlemsstaterna gör för att försäkra sig om att säljfrämjande åtgärder har vidtagits och är stödberättigande. VII De tillgängliga medel som medlemsstaterna avsätter för de säljfrämjande åtgärderna har mer än fördubblats i budgeten för programperioden jämfört med de medel som användes under den föregående programperioden 2. Med hänsyn till de svårigheter medlemsstaterna har haft att utnyttja den budget för perioden som ursprungligen hade öronmärkts för säljfrämjande åtgärder finns det en risk för att budgeten för är för hög och därmed för att principerna för en sund ekonomisk förvaltning inte tillämpas. 1 Särskild rapport nr 7/2012 Reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin: Framsteg som gjorts hittills (http://eca.europa.eu) miljoner euro betalades ut för de säljfrämjande åtgärderna under programperioden För programperioden avsatte medlemsstaterna miljoner euro för de säljfrämjande åtgärderna (EU-27). Det innebär en ökning med 121 % jämfört med de medel som betalades ut under den föregående perioden.

11 Sammanfattning 09 VIII Kommissionen och de granskade medlemsstaterna lämnar ännu inte tillräckligt mycket relevant information för att visa vilka direkta resultat åtgärderna har gett. När det gäller investeringsåtgärden kan man inte på ett enkelt sätt särskilja investeringar inom den gemensamma vinmarknadsordningen från investeringar inom landsbygdsutveckling. När det gäller de säljfrämjande åtgärderna täcker de resultatindikatorer som används många variabler som inte påverkas av de säljfrämjande åtgärderna. Följaktligen har resultatet av åtgärderna ännu inte påvisats. IX På grundval av dessa iakttagelser rekommenderar revisionsrätten följande: När det gäller investeringsåtgärden: a) För att rationalisera stödordningen bör kommissionen följa upp anslagsutnyttjandet, analysera behovet av åtgärden och bedöma om vinsektorn behöver mer investeringsstöd än andra jordbrukssektorer. b) Medlemsstaterna bör minska risken avseende principen om sparsamhet genom att systematiskt bedöma projektkostnadernas rimlighet och de sökandes ekonomiska bärkraft. Resultatet av bedömningarna bör dokumenteras på lämpligt sätt. Kommissionen bör se till att medlemsstaterna utför dessa kontroller ändamålsenligt. När det gäller de säljfrämjande åtgärderna: b) För att minska risken för dödviktseffekter bör kommissionen försäkra sig om att medlemsstaterna i sina urvalsförfaranden har krav på att mottagarna tydligt ska visa att de behöver EU stödet och att normala driftskostnader inte finansieras av EU budgeten. c) Kommissionen bör se till att extra kostnader såsom genomförandeorganens kostnader och omkostnader styrks korrekt och begränsas till en högsta procentandel av de totala kostnaderna. d) Medlemsstaterna bör se till att det finns en tillräcklig verifieringskedja där allt stöd till säljfrämjande åtgärder kopplas samman med specifika åtgärder som är tillräckligt väl dokumenterade. e) Kommissionen bör kräva av medlemsstaterna att de noggrannare utvärderar resultatet av marknadsföringsprojekt. Framför allt bör resultatet av de säljfrämjande åtgärderna bedömas på mottagarnivå och inte för hela EU:s vinsektor. Medlemsstaterna bör använda de rapporter som stödmottagarna utarbetar när de säljfrämjande åtgärderna avslutas och bedöma och konsolidera resultatet av åtgärderna. f) När en tillräckligt lång tidsperiod har förflutit bör kommissionen analysera hur väl budgeten för de nationella stödprogrammen under perioden motsvarar behoven inom vinsektorn och medlemsstaternas absorptionsförmåga. På grundval av analysen bör kommissionen vid behov justera budgeten så att den ger medlemsstaterna incitament att vara mer effektiva när de genomför åtgärderna. a) Huvudförordningen bör föreskriva att en enskild stödmottagare inte får lägga fram ett program med säljfrämjande åtgärder för samma målländer under flera programperioder. Kommissionen bör även begränsa åtgärdens omfattning när det gäller stödberättigandet för varumärkesreklam och lägga mer vikt vid att främja att små och medelstora företags tillgång till de säljfrämjande åtgärderna.

12 Inledning 10 EU:s vinsektor 01 Europeiska unionen är världens största vinproducent. Med ungefär 3 miljoner hektar vinstockar producerar EU i genomsnitt omkring 158 miljoner hektoliter vin per år. Den årliga genomsnittskonsumtionen i EU är ungefär 127 miljoner hektoliter 3. Under vinåret 2011/2012 exporterades cirka 23 miljoner hektoliter vin till tredjeländer och 14 miljoner hektoliter vin importerades, vilket motsvarar ett marknadsvärde på 8,6 miljarder euro respektive 2,4 miljarder euro 4 (se försörjningsbalansen för vin i bilaga I). 02 År 2005 när kommissionen började förbereda en reform av den gemensamma organisationen av marknaden för vin (nedan den gemensamma vinmarknadsordningen) fanns ett strukturellt överskott på vin som uppskattades till 18,5 miljoner hektoliter. 03 I ett meddelande till rådet och Europaparlamentet 5 angav kommissionen att den ökande obalansen mellan utbud och efterfrågan var det viktigaste skälet till reformen av den gemensamma marknadsordningen. År 2007 offentliggjorde kommissionen en konsekvensbedömning 6 där situationen inom EU:s vinsektor utvärderades. I konsekvensbedömningen bekräftades att det fanns en ohållbar obalans på marknaden och att EU:s viner förlorade i konkurrenskraft jämfört med vin från länder utanför EU. 04 År 2008 reformerades den gemensamma vinmarknadsordningen genom rådets förordning (EG) nr 479/ Enligt konsekvensbedömningen var två av de viktigaste målen med reformen av den gemensamma vinmarknadsordningen att stärka konkurrenskraften hos europeiska viner, att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan. 05 Sedan den 1 augusti 2008 har åtgärderna för marknadsintervention, till exempel destillation, exportbidrag och lagringsåtgärder, gradvis minskats och den 31 juli 2012 upphörde dessa åtgärder helt 8. Utgifterna för marknadsinterventioner sjönk från 364 miljoner euro per år före reformen av vinmarknadsordningen (2007/2008) till noll 2012/ Eurostat försörjningsbalans för vin genomsnitt för de senaste 5 vinåren (2007/ /2012). 4 Uppgiftskällor: Eurostats databas Comext datautdrag från den 24 juli KOM(2006) 319 slutlig av den 22 juni SEK(2007) 893 slutlig av den 4 juli Rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (EGT L 148, , s. 1). I augusti 2009 upphävdes den förordningen och den gemensamma vinmarknadsordningen införlivades i den samlade marknadsordning som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (EUT L 299, , p. 1). 8 Endast destillation av biprodukter behölls eftersom syftet med den åtgärden är att säkerställa produktion av kvalitetsvin och miljövänlig vinproduktion.

13 Inledning De viktigaste finansiella instrumenten inom den reformerade gemensamma vinmarknadsordningen under programperioden är följande: a) Frivillig röjning av vinodlingar, vars syfte var att skapa en vinsektor som är anpassad till marknadssituationen genom att mindre konkurrenskraftiga vinodlingar tas bort permanent. Denna åtgärd avslutades under vinåret En areal på hektar vinodlingar har röjts inom ramen för åtgärden. EU:s anslag till åtgärden uppgick till ungefär miljoner euro. b) Nationella stödprogram, som även kallas nationella anslag, där en särskild budget ställs till medlemsstaternas förfogande för upprättandet av ett femårigt stödprogram som består av flera åtgärder som väljs utifrån en lista över elva tillgängliga åtgärder 9. Stödprogrammen ska överlämnas till kommissionen för godkännande. 18 medlemsstater får en årlig budget för sina nationella stödprogram. För den första femårsperioden uppgick den totala budgeten till 5,3 miljarder euro. Motsvarande årliga budgetar per medlemsstat anges i bilaga II. c) Överföring av belopp 10 till befintliga landsbygdsutvecklingsprogram för att öka stödet till landsbygdsutveckling i vinproducerande regioner. 07 Utöver systemet med samlat gårdsstöd 11 utgjordes de ekonomiskt viktigaste åtgärder som infördes av medlemsstaterna i de nationella stödprogrammen för programperioden av omstrukturering och omställning av vingårdar (43 % av budgeten för de nationella stödprogrammen, dvs. mer är 2 miljarder euro under femårsperioden), säljfrämjande åtgärder och investeringar (de två sistnämnda åtgärderna motsvarar vardera 10 % av budgeten för de nationella stödprogrammen, eller 522 respektive 518 miljoner euro) (se diagram 1). Syftet med dessa tre åtgärder är att öka vinsektorns konkurrenskraft och speglar avsikten i den nya vinmarknadsordningen att gå över från marknadsinterventioner till marknadsorienterade åtgärder. 9 Åtgärderna är omstrukturering och omställning av vingårdar, grön skörd, gemensamma fonder, skördeförsäkringar, systemet med samlat gårdsstöd, säljfrämjande åtgärder, investeringar och destillation av biprodukter samt tre tillfälliga åtgärder som avslutades den 31 juli 2012 (spritdrycksdestillation, krisdestillation och användning av koncentrerad druvmust). 10 Beloppen fastställs i artikel 190 a.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 utifrån historiska utgifter enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, , s. 1) för de interventioner i syfte att stabilisera marknaden som anges artikel 3.1 b i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, , s. 1). 11 Systemet med samlat gårdsstöd är en av åtgärderna i det nationella stödprogrammet, men den anses inte bidra direkt till vinsektorns konkurrenskraft. Anslaget till den åtgärden under perioden var 510 miljoner euro.

14 Inledning 12 Diagram 1 De viktigaste åtgärdernas andel av de nationella stödprogrammen (programperioden ) Avslutade åtgärder ** 13 % Övrigt * 14 % Omstrukturering 43 % Systemet för samlat gårdsstöd 10 % Investeringar 10 % Säljfrämjande åtgärder 10 % * Destillation av biprodukter, skördeförsäkring, grön skörd och pågående planer enligt förordning (EG) nr 1493/1999. ** Åtgärder som har avslutats sedan vinåret 2012/2013: stöd till spritdrycksdestillation, krisdestillation och koncentrerad druvmust. Källa: Kommissionen redovisning i tabellform från medlemsstaterna, oktober Investeringsåtgärden är ett stöd som beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vintillverkning och saluföring av vin. Målet med stödet är att förbättra företagets övergripande resultat 12. Medlemsstaterna måste ange vilka investeringsinsatser som är stödberättigande. Stödet är högst 40 % 13 av de stödberättigande investeringskostnaderna, vilka i de projekt som revisionsrätten valde ut varierar från euro för en ny skruvkorksmaskin till 10,3 miljoner euro för att bygga och utrusta ett nytt kooperativ där man samlar flera kooperativ. 12 Artikel 103u i förordning (EG) nr 1234/ Andra stödnivåer: 50 % i regioner som klassificeras som konvergensregioner enligt förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, , s. 25), 75 % i de yttersta randområdena enligt förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (EUT L 42, , s. 1) och 65 % på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i förordning (EG) nr 1405/2006 av den 18 september 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 265, , s. 1).

15 Inledning De säljfrämjande åtgärderna är stöd för informations- och säljfrämjande åtgärder för gemenskapsvin i tredjeland i syfte att förbättra gemenskapsvinets konkurrenskraft i de länderna 14. I åtgärden ingår följande: PR, marknadsföring eller reklam som betonar fördelarna med gemenskapsprodukterna, särskilt när det gäller kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn. Deltagande i stora internationella evenemang, varumässor eller utställningar. Informationskampanjer, särskilt om gemenskapssystemen för skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och ekologisk produktion. Undersökningar av nya marknader som är nödvändiga för att utöka avsättningsmöjligheterna. Utvärderingsstudier av resultaten av de säljfrämjande åtgärderna och informationsåtgärderna Stödet är högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna, vilka i de projekt som revisionsrätten valde ut varierar från euro för PR åtgärder till 32,6 miljoner euro för en fullständig uppsättning säljfrämjande åtgärder enligt beskrivningen i förra punkten. 11 Förvaltningen av investeringsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna i de nationella stödprogrammen delas mellan kommissionen och medlemsstaterna. Det innebär att kommissionen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av åtgärderna, medan medlemsstaterna ansvarar för genomförandet. Genomförandet av investeringsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna och kontrollsystemen för dem är alltså i stor utsträckning medlemsstaternas ansvar 16. Slutmottagarna av dessa åtgärder måste uppfylla de villkor som fastställs i EU lagstiftning och nationell/regional lagstiftning. 14 Enligt rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland (EUT L 3, , s. 1) får kommissionen ge direkt stöd till informationskampanjer om Europeiska unionens system för klassificering av viner. Sådana allmänna informationskampanjer skiljer sig från de särskilda stödåtgärder som behandlas i denna rapport. Den 21 november 2013 föreslog kommissionen att förordning (EG) nr 3/2008 skulle upphävas och ersättas. Enligt förslaget skulle stöd ges till säljfrämjande åtgärder där vin kopplas samman med andra jordbruksprodukter, förutsatt att inget stöd beviljas enligt någon annan EU åtgärd. 15 Artikel 103p i förordning (EG) nr 1234/ I artikel 76 i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, , s. 1) som handlar om genomförandet av rådets grundförordning om den gemensamma vinmarknadsordningen anges följande: Utan att det påverkar tillämpningen av specifika bestämmelser i den här förordningen eller annan gemenskapslagstiftning ska medlemsstaterna införa de kontroller och åtgärder som krävs för att se till att förordning (EG) nr 479/2008 och den här förordningen tillämpas korrekt. De ska vara tillräckligt effektiva, proportionerliga och avskräckande för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen.

16 Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod Den senaste rapporten från revisionsrätten om den gemensamma vinmarknadsordningen offentliggjordes Rapporten handlade om de två stödordningar inom den reformerade gemensamma vinmarknadsordningen som är ekonomiskt viktigast röjning av vinodlingar och omstrukturering och omställning av vingårdar. Revisionsrätten undersökte särskilt stödordningarnas bidrag till att balansera utbud och efterfrågan i EU:s vinsektor, vilket är ett av huvudsyftena med reformen (se punkt 4). För att komplettera sin revision av reformen av den gemensamma vinmarknadsordningen försökte revisionsrätten behandla de viktigaste åtgärderna för konkurrenskraft som medlemsstaterna har valt i sina nationella stödprogram: investeringar och säljfrämjande åtgärder. Målet med granskningen var att besvara följande frågor: Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU vinernas konkurrenskraft? 13 Vid revisionen bedömdes huruvida investeringsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna hade utformats på ett tillfredsställande sätt. Revisionsrätten undersökte också tillgängliga övervaknings- och utvärderingsuppgifter för att bedöma om kommissionen och medlemsstaterna på ett effektivt sätt hade uppnått förväntat resultat. När det gällde investeringsåtgärden har revisionsrätten redan granskat effektiviteten i liknande investeringsåtgärder inom landsbygdsutvecklingspolitiken 18. Därför koncentrerade sig revisionsrätten på åtgärdens ekonomiska aspekter, såsom investeringarnas ekonomiska bärkraft och projektkostnadernas rimlighet. Revisionens inriktning och omfattning framgår av följande delfrågor: a) Har investeringsåtgärden inom den gemensamma vinmarknadsordningen utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs den i enlighet med principen om sparsamhet? b) Har de säljfrämjande åtgärderna utformats på ett tillfredsställande sätt och genomförs de effektivt? c) Har åtgärdernas effekter påvisats på ett tillfredsställande sätt? 14 Revisionen inriktades på projekt som finansierades mellan vinåret 2008/2009 och 2010/2011, dvs. som omfattade de tre första åren av genomförandet av reformen. Revisionsrätten besökte berörda avdelningar vid kommissionen och i följande medlemsstater och regioner: Österrike, Frankrike regionerna Aquitaine och Languedoc Roussillon, Italien regionerna Lazio och Venetien, Portugal och Spanien regionen Katalonien. De fem besökta medlemsstaterna står för 95 % respektive 82 % av utgifterna för säljfrämjande åtgärder och investeringsåtgärder under den första programperioden ( ). 17 Särskild rapport nr 7/2012 (http://eca.europa.eu). 18 Se de särskilda rapporterna nr 8/2012, nr 1/2013 och nr 6/2013 (http://eca.europa.eu).

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) 15.12.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 160c.4 i

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin R A P P O R T 2 0 0 1 : 2 Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin Eva Kaspersson Mats Marcusson Livsmedelsekonomiska institutet Utvärdering av ett investeringsstöd till livsmedelsindustrin

Läs mer

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa

EGESIF_14-0017. Vägledning om förenklade kostnadsalternativ. Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Europeiska struktur- och investeringsfonderna Ett socialt Europa EGESIF_14-0017 Vägledning om förenklade kostnadsalternativ Schablonfinansiering,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning för finansiering, omstrukturering och privatisering av statligt ägda bolag som är förenlig med reglerna för statligt stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för regionalpolitik Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken Oktober 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Om handledningen

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 januari 2005 (21.1) (OR. en) 5161/05 Interinstitutionellt ärende: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 NOT från: Rådets generalsekretariat till:

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 495 slutlig 2004/0167 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden (framlagt

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003L0087 SV 01.07.2013 005.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/87/EG av den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer