VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret Anteckning Örjan Lid (M) förklarar sig jävig som styrelseledamot i Vallentuna Civilförsvarsförening och lämnar rummet mellan Elisabeth Rydström (C) tar över ordförandeskapet under Örjan Lids frånvaro. Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarförening har till kommunen inkommit med en begäran om kronor som ersättning för sin verksamhet med Frivillig resursgrupp för verksamhetsåret Yrkanden Elisabeth Rydström (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Rydströms (C)-yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag. Handlingar 1. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening år Verksamhetsberättelse för Vallentuna Civilförsvarsförening Verksamhetsplan och budget för Vallentuna Civilförsvarsförening 2014 Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR KS STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRGverksamhet 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarförening har till kommunen inkommit med begäran om kronor som ersättning för sin verksamhet med Frivillig resursgrupp för verksamhetsåret Bakgrund Kommunen har ett mångårigt och väl utvecklat samarbete med Vallentuna civilförsvarsförening (VCFF). Sedan några år tillbaka utgör verksamheten med Frivillig resursgrupp (FRG) stommen i föreningens verksamhet. FRG har visat sig vara till stor nytta för kommunen vid ett antal tillfällen då ordinarie resurser varit otillräckliga. Exempel på sådana situationer är vid störningar i kommunens vattenförsörjning och vid brandhändelse av större omfattning. VCFF har under en lång rad av år mottagit ett årligt driftbidrag från kommunen. På senare år har bidraget övergått till att vara en tydligt riktad ersättning för föreningens FRG-verksamhet medan kostnaderna för VCFF:s övriga verksamheter finansierats på annat sätt. För 2013 uppgick den beviljade ersättningen till kronor. Den för 2014 sökta ersättningen avses att användas till i huvudsak följande ändamål: Kompletterande utbildning och föreläsningar för FRG-medlemmar och i viss utsträckning även för allmänheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR KS SID 2/2 Övningar och planeringsmöten Utåtriktade aktiviteter i kommunen i syfte att marknadsföra FRGverksamheten Handlingar 1. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2014 Roland Beijer Kommundirektör Ska expedieras till: Akten VCFF

4 løhínna Civlftirsva s Tuna Torg 3 fórenr Val I entuna C iv i I forsvars föthfifffi [9]/llÍ'P * Vallentuna Till Vallentuna kommun 201q -01- I 0 Dnn.,.....' """r' """' 'r Ansökan om ersättnine till Vallentuna Civilfürsvarsfiirenine für ãn 2014 fïir att rekrvtera. u och öva FRG i Vallentuna Vallentuna Civilftirsvarsfrrening har i samverkan med kontmunens såikerhetssamordnare, och enligt avtal, kommunens uppdrag att rekrytera, utbilda och öva frivilliga till FRG i Vallentuna, Den Frivilliga Resurs Gruppen är en strukturerad form av samarbete mellan kommunen och olika frivilligorganisationer som resurs till kommunen. Vallentuna Civilftirsvarsfürening har också kommunens uppdrag, enligt avtalet, att svara für drift och administration av FRG ftir att såikerställa att FRG 2ir den resurs som kommunen kan inkalla nèir kommunens egna resurser behöver fiirstèirkas. Kommunen Èir beställare av FRG och Civilfdrsvarsfüreningen är utftirare. FRG i Vallentuna bestar idag av 45 medlemmar. Verksamheten under 2013 har präglats av hög aktivitet med fokus på utbildningar till såväl FRG som till allmåinheten. FRG har haft fina skarpa uppdrag från kommunen sedan FRG bildades. Det senaste var i samband med branden i Ä.by G irde i mars Resultatet for 201,3 åir ett underskott med drygt kr som kommer att täckas av foreningens kapital. Föreningen erhöll kr flor verksamheten FRG kommer ocksåunder 2014 altmarknadsftira sin verksamhet genom deltagande i olika publika evenemang i avsikt att synliggöra gruppen och påvisa resursen ftlr kommuninnevånarna. I år kommer FRG att fortsätta att synas i olika sammanhang Èiven utanfür centralorten fiir att bl.a. rekrytera nya medlemmar. Budget och verksamhetsplan ftir år 2014har framtagits och fastlagts av fiireningsstyrelsen. För att kunna genomfìira FRG-uppdraget ansöker Vallentuna Civilförsvarsförening hârmed om ersättning från Vallentuna kommun med kronor für verksamhetsåret Föreningens bankgirokonto åir Ersättningen kommer att användas ftir i huvudsak ftiljande: - Satsning på kompletterande utbildning och ftireläsningar fìir FRG-medlemmar och ftir allmåinheten. - Övningar och planeringsmöten - Utåtriktade aktiviteter i kommunen Föreningens verksamhetsplan och budget for 2014 kommer att översändas till kommunen så snart handlingarna âr arfiagna av füreningsst imman den 12 mars Vallentuna den Med Ordftirande i Vallentuna Ci

5 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna Februari 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Samling inför årets planeringskonferens Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

6 Tuna Torg Vallentuna Vallentuna Civilförsvarsförening Verksamhetsberättelse För verksamheten Förtroendevalda Föreningsstyrelsen har sedan föreningsstämman den 14 mars 2013 haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Christer Ärnhage, ordförande Anette Karlsson, vice ordförande Anna Wallin, sekreterare Kent Leimer Birgitta Ringström Alf Sigling, adjungerad kassör Ersättare i turordning Sven-Olof Ekström Jenny Nilsson Örjan Lid Ersättare har alltid kallats till styrelsens möten och har aktivt deltagit i styrelsearbetet. Ordinarie revisorer: Åke T. Carlestam och Horst Melzer. Ersättare: Carl Spetz och Eva Hellsten. Valberedningen har bestått av: Linnéa Skogert (sammankallande), Gabriella Böthun och Elisabeth Andersson. Styrelsen har under året haft sex sammanträden: den 8/1, 15/2, 4/4, 3/6, 29/8, 28/11 samt konstituerande styrelsesammanträde den 14/3, omedelbart efter föreningsstämman. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

7 Medlemmar Föreningsstämma 2013 Kurser, konferenser, representation Antalet betalande medlemmar var 95 st per den 31 december Medlemsavgiften har varit 150 kr. Föreningsstämma hölls den 14 mars på Träffpunkten, på Allévägen 10, med 30 deltagare. Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande, var gästföreläsare. Han informerade om vad som pågår inom kommunen beträffande infrastruktur och bostadsbyggande. Stämman genomfördes enligt dagordningen. Stämmoförhandlingarna leddes av Åke T. Carlestam med Anna-Lena Nylander som protokollförare. Gabriella Böthun, mångårig ledamot och kassör i föreningsstyrelsen, och som på egen begäran avsagt sig omval, avtackades med present och tal av föreningsordföranden. Föreningens funktionärer och medlemmar har deltagit i följande allmänna arrangemang på uppdrag av föreningen. De olika arbetsgruppernas egna arrangemang redovisas under respektive grupp. 25 jan: Träff med polisen i Täby om vår FRG-verksamhet 27 jan: Utbildning för valberedare som arrangeras av förbundet 5 mar: Föreningsstämma hos Täby Österåker 11 mar: Föreningsstämma hos Danderyd 23 mar: Föreningsstämma hos Sigtuna 20 apr: SLCF distriktsstämma i Haninge 11 apr: SLFK föredrag om svensk kärnkraft 13 maj: Studiebesök på Täby brandstation aug: SLCF föreningskonferens till Åbo och Kommunens övning och utbildning av 30 aug: Krisledningsorganisationen 17 sep: SLCF FRG-ansvarigträff i Älvsjö 23 sep: SLFK konferens till Åbo sep: Utbildning i Arlanda stad för nya FRG-ansvariga okt: Förbundsstämma på Globen hotell nov: FRG-fortbildning i Arlanda stad för FRG-ansvariga. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

8 Skrivelser och yttranden samt förbundstidningar FRG Från förbundet utkommer tidningen Civil. Stockholmsdistriktet ger ut tidningen Distriktsnytt, som skickas till medlemmarna. I Distriktsnytt har vi under året publicerat artiklar och bilder från aktiviteter som vår förening genomfört i Vallentuna. Föreningen har under året besvarat ett antal brev och propåer från andra föreningar i distriktet samt från förbundet och distriktstyrelsen. Satsningen på FRG i Vallentuna har under året haft fortsatt hög prioritet med bl.a. kompletteringsutbildningar. Under våren avslutades årets nya FRG-grundutbildning med åtta deltagare. I det sista utbildningspasset utdelades FRG-utrustningen till deltagarna och larmlistan med våra tre grupper kompletterades senare med de nya grundutbildade. Totalt omfattas nu FRG i Vallentuna av 45 grundutbildade personer som har avtal med kommunen. Ca 30 av dessa är mycket aktiva och ställer upp på övningar och kallelser till olika aktiviteter. Alla i FRG finns på en larmlista och kan komma att inkallas vid behov som kommunen beslutar om. FRG är indelat i tre grupper med var sin gruppledare och vice gruppledare. Ledningsgruppen i FRG består av: - två FRG-ansvariga: Christer Ärnhage och Sven-Olof Ekström som ersatt Berth Ringström som avgått på egen begäran. - tre gruppledare: Anette Karlsson, Eva Pihl Nilsson som ersatt Timo Ekholm som avgått på egen begäran och Agneta Karlsson. - tre vice gruppledare: Bengt Lundström som ny gruppledare efter Sven-Olof Ekström, Anna Wallin och Jenny Nilsson. Inom ramen för FRG Norr har under året ett antal möten hållits då gemensamma övningar och utbildningar planerats. Ett gemensamt blankettset har tagits fram för att användas av alla FRG i de kommuner som ingår i FRG Norr-samarbetet. En satsning på FRG Norr sker nu inom utbildningsområdet för de aktuella FRG i norra Storstockholmsområdet. Arbetet med en informationsskrift för FRG har färdigställts. Skriften ska användas vid marknadsföring av FRG och omfattar en beskrivning av uppdraget enligt överenskommelser med kommunen. Under året har två skarpa uppdrag givits till FRG från kommunen. Dels i samband med branden i mars månad i en flerfamiljsfastighet i Åby Gärde där FRG deltog i omhändertagandet av de boende som evakuerades från sina boenden. Dels i samband med en vattenläcka i norra Vallentuna där FRG bemannade ett tappställe för vatten och hjälpte till så att de boenden i området kunde fylla på vatten från vattentanken. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

9 Arkils tingstad Även i år inbjöd vi den 1 juni till en medlemsträff vid Arkils tingstad tillsammans med föreningarna Täby Österåker och Danderyd. Av tradition hade vi engagerat en guide för att tala om traktens historia. I år handlade det om Runriket. Tipstävlingen, med frågor om vår verksamhet och med anknytning till vikingatiden, ställde till med en del bryderi då frågorna var ganska svåra. Priserna gick åt ändå, likaså den grillade korven. Ett trettiotal medlemmar slöt upp under dagen. Flygdagen Utåtriktade aktiviteter Årets flygdag den 1 september blev en mycket lyckad satsning från föreningen och FRG. Dels ställde ca 15 medlemmar upp under dagen, bl.a. med att resa tälten och ställa fram all utrustning. Dels hade vi för första gången planerat det så att vi delade ut flygblad med hålltider för demonstration av HLR, hjärtstartare och stabilt sidoläge, för att få intresserade besökare på flygfältet att komma och själva prova på. Majfesten på torget i Vallentuna centrum, i år den 18 maj, är ett återkommande evenemang. Vi deltog med information om vår verksamhet och med att visa upp HLR-konceptet. Den 29 juni deltog vi i Runrundan, dels med sjukvårdssupport, dels med att bemanna en av löpartävlingens vätskestationer vid Gustavs udde. Även under höstfesten i Vallentuna centrum den 28 september hade vi mobiliserat våra styrkor för att visa upp FRG och visa HLR. Den 9 oktober deltog vi på ett annat återkommande uppdrag, Peppar peppar, som Träffpunkten arrangerar. Vi visade upp oss, demonstrerade HLR och bjöd på korv. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

10 Utåtriktade aktiviteter Bilden nedan är tagen från vår medverkan i Kårstabygdens dag den 31 augusti. Här gör vi iordning vårt tält och förbereder oss för att demonstrera HLR och hjärtstartare. Öppet hus Den 15 december, i samband med tredje adventsfirande på torget, var det Öppet hus. Vi höll till i nya kulturhuset i centrum. Vi ställde upp med olika stationer som FRG, information, hemsäkerhet och HLR/hjärtstartare. Vår tipstävling fylldes i av besökarna och efteråt bjöd vi på korv. Flera visade intresse för vår förening och FRGuppdraget. Planeringskonferensen Vår nya hemsida visades upp (www.civil.se/vallentuna) Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

11 Planeringskonferensen Den 26 oktober intog 35 medlemmar i FRG Folkets hus för att under dagen planera verksamheten för år Planeringsdagen inleddes med en liten operativ utomhusövning i att resa våra nya tält och våra beach-flaggor. Förslag till budget och verksamhetsplan för 2014 redovisades. Förbundets inriktningsplan för de kommande åren presenterades. Vi delade ut kompletterande utrustning samt genomförde en övning i kommunikation med våra nya kommunikationsterminaler med hjälp av vår medlem från FRO. Dagen avslutades med middag och en gymnastisk övning till allas stora glädje. Medlemsträff En intresserad publik i kulturrummet i kulturhuset lyssnade till föredrag den 30 november. En representant från utrikesdepartementet berättade om de tre katastroferna i Japan i mars Medlemmar från vår förening samt föreningarna Täby Österåker, Danderyd, Sigtuna och Bromma hade bjudits in. Samverkan med FRG i andra kommuner POSOM Samarbetet inom ramen för FRG Norr har utvecklats under året. FRG Norr är en frivillig sammanslutning av FRG-ansvariga i Norrortskommunerna. Avsikten är att fördjupa samarbetet mellan FRG för att stimulera till fortsatt utveckling av kompetens och erfarenheter. Arbetsgrupper har bildats för utbildningar och övningar. Christer Ärnhage har ingått i POSOM-gruppen i Vallentuna kommun som representant för föreningen och FRG. Gruppen har inte behövt inträda skarpt under året. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

12 Stockholms läns Civilförsvarsförbund Övrigt Christer Ärnhage har ingått som vice ordförande i styrelsen för Civilförsvarsförbundet i Stockholms län. Verksamhetsåret 2013 har inriktats på FRG-uppdraget enligt avtalet med kommunen. Fokus har lagts på ny grundutbildning för att utöka antalet medlemmar i FRG samt att visa upp FRG i kommunen vid olika publika evenemang. Till alla som bidragit till det goda resultatet i föreningen framför styrelsen härmed ett varmt tack. Ett stort tack också till kommunledningen och kommunens säkerhetssamordnare som ger oss ett mycket betydelsefullt stöd och med vilka vi har det allra bästa samarbete. Vallentuna i februari Christer Ärnhage ordförande.. Anette Karlsson styrelseledamot Anna Wallin styrelseledamot Kent Leimer styrelseledamot Birgitta Ringström styrelseledamot Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

13 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna BOKSLUT FÖR PERIODEN RESULTATRÄKNING Budget 2013 Resultat 2013 Intäkter Medlemsavgifter , ,00 Vallentuna kommun , ,00 Ränta 500,00 155,00 Utbildningsbidrag för FRG , ,00 Överskott från Riksgälden ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader FRG-kostnader , ,00 Föreningsgruppen , ,00 Internet 0 0 DEMO-hjärtstartare service/underhåll 1 000, ,00 Utbildningar 6 000, ,00 Utbildningar FRG-grund , ,00 Styrelsen inkl föreningsstämma 4 000, ,00 Kurser, konferenser , ,00 Administration 7 500, ,00 Medlemskap 600,00 650,00 Övriga kostnader 4 000, ,00 Summa kostnader , ,00 Årets underskott ,00 Bokslutskommentar för räkenskapsåret Utbildningsbidrag för FRG budgeterades för 15 deltagare. Utfallet blev dock 8 deltagare. (1 100 per deltagare) - Under året har sparkontot hos Riksgälen lösts in ( kr) och premieobligationer inköpts ( kr). - Föreningens plusgiro har haft begränsad användning och har avslutats. - Kostnaden för en del inköpta kapitalvaror, t.ex. demohjärtstartare och filtar, skulle ha kunnat periodiseras på tre år. Årets underskott kan på detta sätt i praktiken anses vara mindre. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

14 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna BOKSLUT FÖR PERIODEN BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa 0 Plusgiro Bankkonto SHB ,50 Premieobligationer ,00 SUMMA TILLGÅNGAR ,50 Skulder och eget kapital Leverantörsskulder ,00 Eget kapital ,50 SUMMA ,50 Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

15 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna Februari 2014 Verksamhetsplan och budget för år 2014 Vi syns där vi är Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

16 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna. Kommentarer till verksamheten år 2014 Vallentuna Civilförsvarsförening, som är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation, ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund. Föreningens huvuduppdrag är att rekrytera, utbilda och öva den Frivilliga ResursGruppen (FRG). Detta sker enligt avtal med kommunen. I arbetet ingår även att marknadsföra FRG och genomföra kurser och utbildningar för medlemmar och kommuninnevånare. Vallentuna Civilförsvarsförening arbetar i nära samverkan med kommunens säkerhetssamordnare. Under år 2014 kommer föreningen att fortsätta att vässa FRG med övningar och utbildningar för att höja kompetensnivån inom gruppen. I detta ingår att delta i olika evenemang i och utanför centralorten, dels för att visa vad vi gör, dels för att intressera innevånarna för vår verksamhet. Vi kommer även att fortsätta utveckla samarbetet med Civilförsvarsföreningarna i våra grannkommuner för att dra nytta av varandras erfarenheter och verksamhetsplaner. Arbetsgrupper inom FRG Norr kommer under året att skapas för att lägga fram ett program för gemensamma övningar och utbildningar. FRG är representerad i kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) vid kris. För år 2014 har föreningsstyrelsen fastlagt följande prioriterade mål: - Satsa på utbildningar samt på föreläsningar för FRG och för medlemmar i föreningen. - Utöka samverkan inom FRG Norr. Medlemsavgiften för 2014 är 150 kr enligt beslut på föreningsstämman i mars I avgiften ingår tidningen Civil från Riksförbundet samt Distriktsnytt från Stockholmsdistriktet. Föreningsstyrelsen, arbetsgrupper och övriga funktionärer i föreningen arbetar helt ideellt och utan ekonomisk ersättning. De som ingår i FRG förses med kläder och annan utrustning som krävs för att kunna verka som resurs till kommunen. Vallentuna Civilförsvarsförening är representerad med två representanter i Civilförsvarsförbundet Stockholms distriktstyrelse. Vallentuna Civilförsvarsförenings ordförande är förtroendevald vice ordförande i distriktstyrelsen. Vallentuna Civilförsvarsförening är medlem i Stockholms länsförbund för krishantering och i Vallentuna folkrörelsearkiv. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

17 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Där verksamheter i denna plan medför kostnader, anges dessa med rött. Övriga verksamheter är planerade att genomföras utan kostnader för föreningen. Aktiviteter vid arrangemang Platser: Kommentar: Beräknad kostnad: Någonstansbygdens dag (augusti). 5 deltagare. Mat/fika/transport kr Majfest Vallentuna torg. 5 deltagare. Mat/fika kr Flygdagen 7 september. 15 deltagare. Mat/fika kr Julmarknad/ Öppet hus 14 december, Vallentuna torg. 15 deltagare. Korv/mat/fika/priser kr Runrundan 28 juni. Mat/fika 500 kr Aktiviteter: Hitta vilse, utse kontaktperson, fixa stigarna i kommunen, ordna en aktivitet. Tipsfrågor. Beredskapshink. Elsäkerhet, tema eller kurs. Visa stabilt sidoläge. Visa hjärtstartare - folk får prova på. Medlemsvärvning. Kulturhuset. Samarbeta med våra grannföreningar. Total kostnad kr kr 500 kr kr kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

18 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Förslag på studiebesök/föreläsningar för medlemmar/frg Studiebesök (exempel): Görvelns vattenverk. Nödvatten i Norsborg. Käppala reningsverk - Svenska kraft. Roslagsvatten. Täby kommuns bassänger med vattenrening (Bergtorpsleden). Rundtur i Vallentuna med kommunen - visa riskområden (riskbusstur). Forsmark. Vallentuna ishall. Johannes Brandstation. Kriscentrum i Linköping. SOS Alarm Ledningscentral. Studiebesök i andra kommuner. Kustbevakningen. Roslagsbanan, SL, tunnelbana, SJ. Ambulansflyg/Helikopter. Djursholms slott. Sjukhus (SÖS, Karolinska, Röda korset). Rånäs slott. Katastrofsjukhus/akutsjukhus. Friends arena. Berga Örlogsskola. DC3 på flygfältet i Vallentuna. Musköbasen. Broby i Täby. Besöka Civils motsvarighet i Helsingfors. Vallentuna Elverk. Strålsäkerhetsmyndigheten. Miljöskyddsförbundet. Av föreningsgruppen utvalda studiebesök finansieras via medlemsavgifter + ev. egenavgifter: kr Föreläsning medlemmar och FRG: Besök på SÖRAB - Hur sorterar vi sopor? Hagbytippen, Löttippen. Föreläsning om väder, exempelvis isstormar och dåtid/nutid/framtid. Föredrag om rening av Vallentunasjön. Missing people. Ericsson Response. Bussresa till FRG i Mälardalen. Föreläsning om dagvatten. Föreläsning om nödvatten. Polisen: droger, samverkan vid Läkare utan gränser. katastrofer. Utvalda föreläsningar budgeteras avseende arvoden Total kostnad kr kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

19 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Övningar Delta i en utrymningsövning i någon av Globens arenor. Övning av larmlistan per grupp. Radiokommunikation med FRO. Delta vid POSOM-övning. Nödvatten i samverkan med kommunen. Strömavbrott: Upprätta informationscenter samt reservelektricitet med hjälp av aggregat. Delta vid kommunal beredskapsövning. Riskbusstur med kommunen, preliminärt i maj Skapa en stabslåda till varje larmgrupp, utrustning. Mat/fika/materiel kr FRG Norr-övningar Total kostnad kr Kurser/utbildningar Kurser/utbildningar som inte har åsatts kostnad är kostnadsfria. Presentationsteknik. Lära sig kompass och karta av en orienteringsklubb. Arvode kr Hitta vilse-stig för barn/vuxna via förbundet. Elsäkerhet via FRG Norr. Radiokommunikation (Teori & Praktik) via FRO. HLR-instruktörsutbildning. Arvode kr DHLR kurs via förbundet. HLR och Första hjälpen. Arvode kr Inventera midjeväskan (separat träff där vi går igenom våra midjeväskor). Utbildning i kommunikation/presentation av förbundets informatörer. Total kostnad kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

20 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Hur ska vi rekrytera nya medlemmar? FRG/föreningsbroschyr. Värvningsblankett på aktiviteter. Ev. kunna prao på FRG-aktiviteter för att se vad vi gör. Samverka med distriktets ungdomsgrupp. FRG/föreningspresentation i Powerpoint. Ta fram FRG-logga på utrustning. Sammanställning om utbildningar för FRG. Vidareutveckla hemsidan. Information om oss på kommunens hemsida och kommunens övriga informationsplatser. Annonsera i lokaltidningen. Utse en informatör. Ta fram en rekryteringsstrategi. Utåtriktade aktiviteter där vi syns. Besöka skolor (högstadiet, gymnasiet). Medverka i olika högtider. Personliga kontakter, rekrytera i egna led via barn och barnbarn, alla får i uppdrag att rekrytera minst en ny medlem. Företag och organisationer exempelvis båtklubb, scouter, bilkårister, Blå stjärnan. Bostadsrättsföreningar. Arbeta med digitala media, Facebook, Twitter och liknande kr Total kostnad kr Egna FRG-möten och möten med FRG Norr Egna återkommande möten för att lära känna varandra, informera varandra och hålla ångan uppe. Gemensamma kurser, slå ihop utbildningsprogrammen inom FRG Norr. Träffas och diskutera tillsammans med andra föreningar i närregionen. Arlandabanan / tunnel. Kulturhuset. Polisen i Vallentuna. Total kostnad kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

21 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Övriga förslag Vid möten bör vi se till så att alla hör. Vi ska använda mikrofon med hörslinga eller megafon där det är lämpligt. Uppdelade pass vid våra aktiviteter ex. kl 9-11, 11-13, 13-15, Förenkla blanketter, de ska vara lätta att fylla i och att förstå. Årlig sammankomst vid Arkils tingstad tillsammans med föreningarna Täby Österåker och Danderyd. Vi bör närvara vid företagarträffar i Vallentuna. Näringslivsdagen. E-post med påminnelser är bra! Tydligt! Alla i FRG ska läsa sin e-post kontinuerligt! Ibland för tätt mellan aktiviteterna. Sprid under året. Hösten ofta för intensiv. Mer intressanta aktiviteter och fler intressanta teman. Jobba med frågan: varför kommer vi inte till kallade aktiviteter? Material och utrustning vid aktiviteter Avser material till samtliga aktiviteter som FRG genomför enligt denna verksamhetsplan och som inte specificerats under respektive aktivitet. Total kostnad: kr Budget per larmgrupp Att användas av respektive FRG-larmgrupp (3 grupper) för de egna möten som grupperna planerar att genomföra under året. Total kostnad: kr Total budget för år 2014 = kr (varav kr för utbildning och för medlemsaktiviteter) Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

22 Tuna Torg Vallentuna Vallentuna Civilförsvarsförening Föreningens totala budget för 2014 INTÄKTER OCH KOSTNADER BUDGET UTFALL BUDGET ÅR 2013 ÅR 2013 ÅR 2014 INTÄKTER 3510 MEDLEMSAVGIFTER VALLENTUNA KOMMUN RÄNTOR xxxx ÖVERSKOTT FRÅN RIKSGÄLDEN UTBILDNINGSBIDRAG (bidrag från Civilförsvarsförbundet för FRG-grundkurs) 1) SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 402x FRG enl. separat spec x FÖRENINGSGRUPPEN enl. separat spec. 2) x hemsidans underhåll (internet) x DEMO-HJÄRTSTARTARE, service o underhåll x UTBILDNING FRG-GRUNDKURS (finansieras via utbildningsbidraget) 406x UTBILDNINGAR enl. separat spec STYRELSEN INKL FÖRENINGSSTÄMMA 3) EGNA OCH EXTERNA KONFERENSER 4) ADMINISTRATION, BANKAVGIFTER 5) MEDLEMSAVGIFTER externt 6) ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER UNDERSKOTT år Fotnoter för budget ) Ingen ny grundkurs planeras under ) Medlemsavgifter 3) Styrelseadministration kr, stämma kr 4) Distriktets föreningskonferens: 2 deltagare x kr = kr, SLFK konferens: 3 deltagare x = kr, FRG-endagsplaneringskonferens: 30 deltagare x 700 kr = kr 5) Bankavgifter kr, administration kr, trycksaker kr 6) Folkrörelsearkivet i Vallentuna 100 kr, Stockholms länsförbund för krishantering (SLFK) 500 kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

Vallentuna Civilförsvarsförening

Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg 3 KALENDARIUM 2015 186 31 Vallentuna Uppdaterad 2015-08-17 ( ) = ansvarig för aktivitet JANUARI Lö 17 Må 26 On 28 To 29 SLCF (Stockholms läns civilförsvars förbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE Bild- och textdokumentation av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden RAPPORT FRÅN ÖVNING 2014-11-29 ALLMÄNT OM ÖVNINGEN

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2009-01-01 2010-12-31 Idédag i Tällberg söndagen den 29 mars 2009. Civilförsvarsförbundet Gävleborg Civilförsvarsförbundet Gävleborg har verksamhet i hela länet

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats 2013-09-05-05 1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN

r. Tjänsteskrivelse 2. Rapport: Webbsändning av kommunfullmäktiges möten VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2013-ot-L7 6 (12) 94 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden (KS 2013.006) BESLUT

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning Föreningen arbetar enligt fastställd Verksamhetsplan där huvuduppgiften är: Att främja utvecklingen av befintligt näringsliv i Falkenbergs kommun samtidigt som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR Augusti 2014

STADGAR Augusti 2014 STADGAR Augusti 2014 INNEHÅLL KAPITEL 1. ALLMÄNNA STADGAR 1 Namn 2 Ändamål 3 Obundenhet 4 Föreningens säte KAPITEL 2. VERKSAMHET 1 Verksamheten 2 Räkenskapsår KAPITEL 3. MEDLEMMAR 1 Medlemskap 2 Medlemskrav

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer