VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret Anteckning Örjan Lid (M) förklarar sig jävig som styrelseledamot i Vallentuna Civilförsvarsförening och lämnar rummet mellan Elisabeth Rydström (C) tar över ordförandeskapet under Örjan Lids frånvaro. Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarförening har till kommunen inkommit med en begäran om kronor som ersättning för sin verksamhet med Frivillig resursgrupp för verksamhetsåret Yrkanden Elisabeth Rydström (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Rydströms (C)-yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag. Handlingar 1. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening år Verksamhetsberättelse för Vallentuna Civilförsvarsförening Verksamhetsplan och budget för Vallentuna Civilförsvarsförening 2014 Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR KS STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRGverksamhet 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarförening har till kommunen inkommit med begäran om kronor som ersättning för sin verksamhet med Frivillig resursgrupp för verksamhetsåret Bakgrund Kommunen har ett mångårigt och väl utvecklat samarbete med Vallentuna civilförsvarsförening (VCFF). Sedan några år tillbaka utgör verksamheten med Frivillig resursgrupp (FRG) stommen i föreningens verksamhet. FRG har visat sig vara till stor nytta för kommunen vid ett antal tillfällen då ordinarie resurser varit otillräckliga. Exempel på sådana situationer är vid störningar i kommunens vattenförsörjning och vid brandhändelse av större omfattning. VCFF har under en lång rad av år mottagit ett årligt driftbidrag från kommunen. På senare år har bidraget övergått till att vara en tydligt riktad ersättning för föreningens FRG-verksamhet medan kostnaderna för VCFF:s övriga verksamheter finansierats på annat sätt. För 2013 uppgick den beviljade ersättningen till kronor. Den för 2014 sökta ersättningen avses att användas till i huvudsak följande ändamål: Kompletterande utbildning och föreläsningar för FRG-medlemmar och i viss utsträckning även för allmänheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR KS SID 2/2 Övningar och planeringsmöten Utåtriktade aktiviteter i kommunen i syfte att marknadsföra FRGverksamheten Handlingar 1. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2014 Roland Beijer Kommundirektör Ska expedieras till: Akten VCFF

4 løhínna Civlftirsva s Tuna Torg 3 fórenr Val I entuna C iv i I forsvars föthfifffi [9]/llÍ'P * Vallentuna Till Vallentuna kommun 201q -01- I 0 Dnn.,.....' """r' """' 'r Ansökan om ersättnine till Vallentuna Civilfürsvarsfiirenine für ãn 2014 fïir att rekrvtera. u och öva FRG i Vallentuna Vallentuna Civilftirsvarsfrrening har i samverkan med kontmunens såikerhetssamordnare, och enligt avtal, kommunens uppdrag att rekrytera, utbilda och öva frivilliga till FRG i Vallentuna, Den Frivilliga Resurs Gruppen är en strukturerad form av samarbete mellan kommunen och olika frivilligorganisationer som resurs till kommunen. Vallentuna Civilftirsvarsfürening har också kommunens uppdrag, enligt avtalet, att svara für drift och administration av FRG ftir att såikerställa att FRG 2ir den resurs som kommunen kan inkalla nèir kommunens egna resurser behöver fiirstèirkas. Kommunen Èir beställare av FRG och Civilfdrsvarsfüreningen är utftirare. FRG i Vallentuna bestar idag av 45 medlemmar. Verksamheten under 2013 har präglats av hög aktivitet med fokus på utbildningar till såväl FRG som till allmåinheten. FRG har haft fina skarpa uppdrag från kommunen sedan FRG bildades. Det senaste var i samband med branden i Ä.by G irde i mars Resultatet for 201,3 åir ett underskott med drygt kr som kommer att täckas av foreningens kapital. Föreningen erhöll kr flor verksamheten FRG kommer ocksåunder 2014 altmarknadsftira sin verksamhet genom deltagande i olika publika evenemang i avsikt att synliggöra gruppen och påvisa resursen ftlr kommuninnevånarna. I år kommer FRG att fortsätta att synas i olika sammanhang Èiven utanfür centralorten fiir att bl.a. rekrytera nya medlemmar. Budget och verksamhetsplan ftir år 2014har framtagits och fastlagts av fiireningsstyrelsen. För att kunna genomfìira FRG-uppdraget ansöker Vallentuna Civilförsvarsförening hârmed om ersättning från Vallentuna kommun med kronor für verksamhetsåret Föreningens bankgirokonto åir Ersättningen kommer att användas ftir i huvudsak ftiljande: - Satsning på kompletterande utbildning och ftireläsningar fìir FRG-medlemmar och ftir allmåinheten. - Övningar och planeringsmöten - Utåtriktade aktiviteter i kommunen Föreningens verksamhetsplan och budget for 2014 kommer att översändas till kommunen så snart handlingarna âr arfiagna av füreningsst imman den 12 mars Vallentuna den Med Ordftirande i Vallentuna Ci

5 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna Februari 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Samling inför årets planeringskonferens Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

6 Tuna Torg Vallentuna Vallentuna Civilförsvarsförening Verksamhetsberättelse För verksamheten Förtroendevalda Föreningsstyrelsen har sedan föreningsstämman den 14 mars 2013 haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Christer Ärnhage, ordförande Anette Karlsson, vice ordförande Anna Wallin, sekreterare Kent Leimer Birgitta Ringström Alf Sigling, adjungerad kassör Ersättare i turordning Sven-Olof Ekström Jenny Nilsson Örjan Lid Ersättare har alltid kallats till styrelsens möten och har aktivt deltagit i styrelsearbetet. Ordinarie revisorer: Åke T. Carlestam och Horst Melzer. Ersättare: Carl Spetz och Eva Hellsten. Valberedningen har bestått av: Linnéa Skogert (sammankallande), Gabriella Böthun och Elisabeth Andersson. Styrelsen har under året haft sex sammanträden: den 8/1, 15/2, 4/4, 3/6, 29/8, 28/11 samt konstituerande styrelsesammanträde den 14/3, omedelbart efter föreningsstämman. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

7 Medlemmar Föreningsstämma 2013 Kurser, konferenser, representation Antalet betalande medlemmar var 95 st per den 31 december Medlemsavgiften har varit 150 kr. Föreningsstämma hölls den 14 mars på Träffpunkten, på Allévägen 10, med 30 deltagare. Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande, var gästföreläsare. Han informerade om vad som pågår inom kommunen beträffande infrastruktur och bostadsbyggande. Stämman genomfördes enligt dagordningen. Stämmoförhandlingarna leddes av Åke T. Carlestam med Anna-Lena Nylander som protokollförare. Gabriella Böthun, mångårig ledamot och kassör i föreningsstyrelsen, och som på egen begäran avsagt sig omval, avtackades med present och tal av föreningsordföranden. Föreningens funktionärer och medlemmar har deltagit i följande allmänna arrangemang på uppdrag av föreningen. De olika arbetsgruppernas egna arrangemang redovisas under respektive grupp. 25 jan: Träff med polisen i Täby om vår FRG-verksamhet 27 jan: Utbildning för valberedare som arrangeras av förbundet 5 mar: Föreningsstämma hos Täby Österåker 11 mar: Föreningsstämma hos Danderyd 23 mar: Föreningsstämma hos Sigtuna 20 apr: SLCF distriktsstämma i Haninge 11 apr: SLFK föredrag om svensk kärnkraft 13 maj: Studiebesök på Täby brandstation aug: SLCF föreningskonferens till Åbo och Kommunens övning och utbildning av 30 aug: Krisledningsorganisationen 17 sep: SLCF FRG-ansvarigträff i Älvsjö 23 sep: SLFK konferens till Åbo sep: Utbildning i Arlanda stad för nya FRG-ansvariga okt: Förbundsstämma på Globen hotell nov: FRG-fortbildning i Arlanda stad för FRG-ansvariga. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

8 Skrivelser och yttranden samt förbundstidningar FRG Från förbundet utkommer tidningen Civil. Stockholmsdistriktet ger ut tidningen Distriktsnytt, som skickas till medlemmarna. I Distriktsnytt har vi under året publicerat artiklar och bilder från aktiviteter som vår förening genomfört i Vallentuna. Föreningen har under året besvarat ett antal brev och propåer från andra föreningar i distriktet samt från förbundet och distriktstyrelsen. Satsningen på FRG i Vallentuna har under året haft fortsatt hög prioritet med bl.a. kompletteringsutbildningar. Under våren avslutades årets nya FRG-grundutbildning med åtta deltagare. I det sista utbildningspasset utdelades FRG-utrustningen till deltagarna och larmlistan med våra tre grupper kompletterades senare med de nya grundutbildade. Totalt omfattas nu FRG i Vallentuna av 45 grundutbildade personer som har avtal med kommunen. Ca 30 av dessa är mycket aktiva och ställer upp på övningar och kallelser till olika aktiviteter. Alla i FRG finns på en larmlista och kan komma att inkallas vid behov som kommunen beslutar om. FRG är indelat i tre grupper med var sin gruppledare och vice gruppledare. Ledningsgruppen i FRG består av: - två FRG-ansvariga: Christer Ärnhage och Sven-Olof Ekström som ersatt Berth Ringström som avgått på egen begäran. - tre gruppledare: Anette Karlsson, Eva Pihl Nilsson som ersatt Timo Ekholm som avgått på egen begäran och Agneta Karlsson. - tre vice gruppledare: Bengt Lundström som ny gruppledare efter Sven-Olof Ekström, Anna Wallin och Jenny Nilsson. Inom ramen för FRG Norr har under året ett antal möten hållits då gemensamma övningar och utbildningar planerats. Ett gemensamt blankettset har tagits fram för att användas av alla FRG i de kommuner som ingår i FRG Norr-samarbetet. En satsning på FRG Norr sker nu inom utbildningsområdet för de aktuella FRG i norra Storstockholmsområdet. Arbetet med en informationsskrift för FRG har färdigställts. Skriften ska användas vid marknadsföring av FRG och omfattar en beskrivning av uppdraget enligt överenskommelser med kommunen. Under året har två skarpa uppdrag givits till FRG från kommunen. Dels i samband med branden i mars månad i en flerfamiljsfastighet i Åby Gärde där FRG deltog i omhändertagandet av de boende som evakuerades från sina boenden. Dels i samband med en vattenläcka i norra Vallentuna där FRG bemannade ett tappställe för vatten och hjälpte till så att de boenden i området kunde fylla på vatten från vattentanken. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

9 Arkils tingstad Även i år inbjöd vi den 1 juni till en medlemsträff vid Arkils tingstad tillsammans med föreningarna Täby Österåker och Danderyd. Av tradition hade vi engagerat en guide för att tala om traktens historia. I år handlade det om Runriket. Tipstävlingen, med frågor om vår verksamhet och med anknytning till vikingatiden, ställde till med en del bryderi då frågorna var ganska svåra. Priserna gick åt ändå, likaså den grillade korven. Ett trettiotal medlemmar slöt upp under dagen. Flygdagen Utåtriktade aktiviteter Årets flygdag den 1 september blev en mycket lyckad satsning från föreningen och FRG. Dels ställde ca 15 medlemmar upp under dagen, bl.a. med att resa tälten och ställa fram all utrustning. Dels hade vi för första gången planerat det så att vi delade ut flygblad med hålltider för demonstration av HLR, hjärtstartare och stabilt sidoläge, för att få intresserade besökare på flygfältet att komma och själva prova på. Majfesten på torget i Vallentuna centrum, i år den 18 maj, är ett återkommande evenemang. Vi deltog med information om vår verksamhet och med att visa upp HLR-konceptet. Den 29 juni deltog vi i Runrundan, dels med sjukvårdssupport, dels med att bemanna en av löpartävlingens vätskestationer vid Gustavs udde. Även under höstfesten i Vallentuna centrum den 28 september hade vi mobiliserat våra styrkor för att visa upp FRG och visa HLR. Den 9 oktober deltog vi på ett annat återkommande uppdrag, Peppar peppar, som Träffpunkten arrangerar. Vi visade upp oss, demonstrerade HLR och bjöd på korv. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

10 Utåtriktade aktiviteter Bilden nedan är tagen från vår medverkan i Kårstabygdens dag den 31 augusti. Här gör vi iordning vårt tält och förbereder oss för att demonstrera HLR och hjärtstartare. Öppet hus Den 15 december, i samband med tredje adventsfirande på torget, var det Öppet hus. Vi höll till i nya kulturhuset i centrum. Vi ställde upp med olika stationer som FRG, information, hemsäkerhet och HLR/hjärtstartare. Vår tipstävling fylldes i av besökarna och efteråt bjöd vi på korv. Flera visade intresse för vår förening och FRGuppdraget. Planeringskonferensen Vår nya hemsida visades upp (www.civil.se/vallentuna) Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

11 Planeringskonferensen Den 26 oktober intog 35 medlemmar i FRG Folkets hus för att under dagen planera verksamheten för år Planeringsdagen inleddes med en liten operativ utomhusövning i att resa våra nya tält och våra beach-flaggor. Förslag till budget och verksamhetsplan för 2014 redovisades. Förbundets inriktningsplan för de kommande åren presenterades. Vi delade ut kompletterande utrustning samt genomförde en övning i kommunikation med våra nya kommunikationsterminaler med hjälp av vår medlem från FRO. Dagen avslutades med middag och en gymnastisk övning till allas stora glädje. Medlemsträff En intresserad publik i kulturrummet i kulturhuset lyssnade till föredrag den 30 november. En representant från utrikesdepartementet berättade om de tre katastroferna i Japan i mars Medlemmar från vår förening samt föreningarna Täby Österåker, Danderyd, Sigtuna och Bromma hade bjudits in. Samverkan med FRG i andra kommuner POSOM Samarbetet inom ramen för FRG Norr har utvecklats under året. FRG Norr är en frivillig sammanslutning av FRG-ansvariga i Norrortskommunerna. Avsikten är att fördjupa samarbetet mellan FRG för att stimulera till fortsatt utveckling av kompetens och erfarenheter. Arbetsgrupper har bildats för utbildningar och övningar. Christer Ärnhage har ingått i POSOM-gruppen i Vallentuna kommun som representant för föreningen och FRG. Gruppen har inte behövt inträda skarpt under året. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

12 Stockholms läns Civilförsvarsförbund Övrigt Christer Ärnhage har ingått som vice ordförande i styrelsen för Civilförsvarsförbundet i Stockholms län. Verksamhetsåret 2013 har inriktats på FRG-uppdraget enligt avtalet med kommunen. Fokus har lagts på ny grundutbildning för att utöka antalet medlemmar i FRG samt att visa upp FRG i kommunen vid olika publika evenemang. Till alla som bidragit till det goda resultatet i föreningen framför styrelsen härmed ett varmt tack. Ett stort tack också till kommunledningen och kommunens säkerhetssamordnare som ger oss ett mycket betydelsefullt stöd och med vilka vi har det allra bästa samarbete. Vallentuna i februari Christer Ärnhage ordförande.. Anette Karlsson styrelseledamot Anna Wallin styrelseledamot Kent Leimer styrelseledamot Birgitta Ringström styrelseledamot Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

13 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna BOKSLUT FÖR PERIODEN RESULTATRÄKNING Budget 2013 Resultat 2013 Intäkter Medlemsavgifter , ,00 Vallentuna kommun , ,00 Ränta 500,00 155,00 Utbildningsbidrag för FRG , ,00 Överskott från Riksgälden ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader FRG-kostnader , ,00 Föreningsgruppen , ,00 Internet 0 0 DEMO-hjärtstartare service/underhåll 1 000, ,00 Utbildningar 6 000, ,00 Utbildningar FRG-grund , ,00 Styrelsen inkl föreningsstämma 4 000, ,00 Kurser, konferenser , ,00 Administration 7 500, ,00 Medlemskap 600,00 650,00 Övriga kostnader 4 000, ,00 Summa kostnader , ,00 Årets underskott ,00 Bokslutskommentar för räkenskapsåret Utbildningsbidrag för FRG budgeterades för 15 deltagare. Utfallet blev dock 8 deltagare. (1 100 per deltagare) - Under året har sparkontot hos Riksgälen lösts in ( kr) och premieobligationer inköpts ( kr). - Föreningens plusgiro har haft begränsad användning och har avslutats. - Kostnaden för en del inköpta kapitalvaror, t.ex. demohjärtstartare och filtar, skulle ha kunnat periodiseras på tre år. Årets underskott kan på detta sätt i praktiken anses vara mindre. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

14 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna BOKSLUT FÖR PERIODEN BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa 0 Plusgiro Bankkonto SHB ,50 Premieobligationer ,00 SUMMA TILLGÅNGAR ,50 Skulder och eget kapital Leverantörsskulder ,00 Eget kapital ,50 SUMMA ,50 Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

15 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna Februari 2014 Verksamhetsplan och budget för år 2014 Vi syns där vi är Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

16 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna. Kommentarer till verksamheten år 2014 Vallentuna Civilförsvarsförening, som är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation, ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund. Föreningens huvuduppdrag är att rekrytera, utbilda och öva den Frivilliga ResursGruppen (FRG). Detta sker enligt avtal med kommunen. I arbetet ingår även att marknadsföra FRG och genomföra kurser och utbildningar för medlemmar och kommuninnevånare. Vallentuna Civilförsvarsförening arbetar i nära samverkan med kommunens säkerhetssamordnare. Under år 2014 kommer föreningen att fortsätta att vässa FRG med övningar och utbildningar för att höja kompetensnivån inom gruppen. I detta ingår att delta i olika evenemang i och utanför centralorten, dels för att visa vad vi gör, dels för att intressera innevånarna för vår verksamhet. Vi kommer även att fortsätta utveckla samarbetet med Civilförsvarsföreningarna i våra grannkommuner för att dra nytta av varandras erfarenheter och verksamhetsplaner. Arbetsgrupper inom FRG Norr kommer under året att skapas för att lägga fram ett program för gemensamma övningar och utbildningar. FRG är representerad i kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) vid kris. För år 2014 har föreningsstyrelsen fastlagt följande prioriterade mål: - Satsa på utbildningar samt på föreläsningar för FRG och för medlemmar i föreningen. - Utöka samverkan inom FRG Norr. Medlemsavgiften för 2014 är 150 kr enligt beslut på föreningsstämman i mars I avgiften ingår tidningen Civil från Riksförbundet samt Distriktsnytt från Stockholmsdistriktet. Föreningsstyrelsen, arbetsgrupper och övriga funktionärer i föreningen arbetar helt ideellt och utan ekonomisk ersättning. De som ingår i FRG förses med kläder och annan utrustning som krävs för att kunna verka som resurs till kommunen. Vallentuna Civilförsvarsförening är representerad med två representanter i Civilförsvarsförbundet Stockholms distriktstyrelse. Vallentuna Civilförsvarsförenings ordförande är förtroendevald vice ordförande i distriktstyrelsen. Vallentuna Civilförsvarsförening är medlem i Stockholms länsförbund för krishantering och i Vallentuna folkrörelsearkiv. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

17 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Där verksamheter i denna plan medför kostnader, anges dessa med rött. Övriga verksamheter är planerade att genomföras utan kostnader för föreningen. Aktiviteter vid arrangemang Platser: Kommentar: Beräknad kostnad: Någonstansbygdens dag (augusti). 5 deltagare. Mat/fika/transport kr Majfest Vallentuna torg. 5 deltagare. Mat/fika kr Flygdagen 7 september. 15 deltagare. Mat/fika kr Julmarknad/ Öppet hus 14 december, Vallentuna torg. 15 deltagare. Korv/mat/fika/priser kr Runrundan 28 juni. Mat/fika 500 kr Aktiviteter: Hitta vilse, utse kontaktperson, fixa stigarna i kommunen, ordna en aktivitet. Tipsfrågor. Beredskapshink. Elsäkerhet, tema eller kurs. Visa stabilt sidoläge. Visa hjärtstartare - folk får prova på. Medlemsvärvning. Kulturhuset. Samarbeta med våra grannföreningar. Total kostnad kr kr 500 kr kr kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

18 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Förslag på studiebesök/föreläsningar för medlemmar/frg Studiebesök (exempel): Görvelns vattenverk. Nödvatten i Norsborg. Käppala reningsverk - Svenska kraft. Roslagsvatten. Täby kommuns bassänger med vattenrening (Bergtorpsleden). Rundtur i Vallentuna med kommunen - visa riskområden (riskbusstur). Forsmark. Vallentuna ishall. Johannes Brandstation. Kriscentrum i Linköping. SOS Alarm Ledningscentral. Studiebesök i andra kommuner. Kustbevakningen. Roslagsbanan, SL, tunnelbana, SJ. Ambulansflyg/Helikopter. Djursholms slott. Sjukhus (SÖS, Karolinska, Röda korset). Rånäs slott. Katastrofsjukhus/akutsjukhus. Friends arena. Berga Örlogsskola. DC3 på flygfältet i Vallentuna. Musköbasen. Broby i Täby. Besöka Civils motsvarighet i Helsingfors. Vallentuna Elverk. Strålsäkerhetsmyndigheten. Miljöskyddsförbundet. Av föreningsgruppen utvalda studiebesök finansieras via medlemsavgifter + ev. egenavgifter: kr Föreläsning medlemmar och FRG: Besök på SÖRAB - Hur sorterar vi sopor? Hagbytippen, Löttippen. Föreläsning om väder, exempelvis isstormar och dåtid/nutid/framtid. Föredrag om rening av Vallentunasjön. Missing people. Ericsson Response. Bussresa till FRG i Mälardalen. Föreläsning om dagvatten. Föreläsning om nödvatten. Polisen: droger, samverkan vid Läkare utan gränser. katastrofer. Utvalda föreläsningar budgeteras avseende arvoden Total kostnad kr kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

19 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Övningar Delta i en utrymningsövning i någon av Globens arenor. Övning av larmlistan per grupp. Radiokommunikation med FRO. Delta vid POSOM-övning. Nödvatten i samverkan med kommunen. Strömavbrott: Upprätta informationscenter samt reservelektricitet med hjälp av aggregat. Delta vid kommunal beredskapsövning. Riskbusstur med kommunen, preliminärt i maj Skapa en stabslåda till varje larmgrupp, utrustning. Mat/fika/materiel kr FRG Norr-övningar Total kostnad kr Kurser/utbildningar Kurser/utbildningar som inte har åsatts kostnad är kostnadsfria. Presentationsteknik. Lära sig kompass och karta av en orienteringsklubb. Arvode kr Hitta vilse-stig för barn/vuxna via förbundet. Elsäkerhet via FRG Norr. Radiokommunikation (Teori & Praktik) via FRO. HLR-instruktörsutbildning. Arvode kr DHLR kurs via förbundet. HLR och Första hjälpen. Arvode kr Inventera midjeväskan (separat träff där vi går igenom våra midjeväskor). Utbildning i kommunikation/presentation av förbundets informatörer. Total kostnad kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

20 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Hur ska vi rekrytera nya medlemmar? FRG/föreningsbroschyr. Värvningsblankett på aktiviteter. Ev. kunna prao på FRG-aktiviteter för att se vad vi gör. Samverka med distriktets ungdomsgrupp. FRG/föreningspresentation i Powerpoint. Ta fram FRG-logga på utrustning. Sammanställning om utbildningar för FRG. Vidareutveckla hemsidan. Information om oss på kommunens hemsida och kommunens övriga informationsplatser. Annonsera i lokaltidningen. Utse en informatör. Ta fram en rekryteringsstrategi. Utåtriktade aktiviteter där vi syns. Besöka skolor (högstadiet, gymnasiet). Medverka i olika högtider. Personliga kontakter, rekrytera i egna led via barn och barnbarn, alla får i uppdrag att rekrytera minst en ny medlem. Företag och organisationer exempelvis båtklubb, scouter, bilkårister, Blå stjärnan. Bostadsrättsföreningar. Arbeta med digitala media, Facebook, Twitter och liknande kr Total kostnad kr Egna FRG-möten och möten med FRG Norr Egna återkommande möten för att lära känna varandra, informera varandra och hålla ångan uppe. Gemensamma kurser, slå ihop utbildningsprogrammen inom FRG Norr. Träffas och diskutera tillsammans med andra föreningar i närregionen. Arlandabanan / tunnel. Kulturhuset. Polisen i Vallentuna. Total kostnad kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

21 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Övriga förslag Vid möten bör vi se till så att alla hör. Vi ska använda mikrofon med hörslinga eller megafon där det är lämpligt. Uppdelade pass vid våra aktiviteter ex. kl 9-11, 11-13, 13-15, Förenkla blanketter, de ska vara lätta att fylla i och att förstå. Årlig sammankomst vid Arkils tingstad tillsammans med föreningarna Täby Österåker och Danderyd. Vi bör närvara vid företagarträffar i Vallentuna. Näringslivsdagen. E-post med påminnelser är bra! Tydligt! Alla i FRG ska läsa sin e-post kontinuerligt! Ibland för tätt mellan aktiviteterna. Sprid under året. Hösten ofta för intensiv. Mer intressanta aktiviteter och fler intressanta teman. Jobba med frågan: varför kommer vi inte till kallade aktiviteter? Material och utrustning vid aktiviteter Avser material till samtliga aktiviteter som FRG genomför enligt denna verksamhetsplan och som inte specificerats under respektive aktivitet. Total kostnad: kr Budget per larmgrupp Att användas av respektive FRG-larmgrupp (3 grupper) för de egna möten som grupperna planerar att genomföra under året. Total kostnad: kr Total budget för år 2014 = kr (varav kr för utbildning och för medlemsaktiviteter) Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

22 Tuna Torg Vallentuna Vallentuna Civilförsvarsförening Föreningens totala budget för 2014 INTÄKTER OCH KOSTNADER BUDGET UTFALL BUDGET ÅR 2013 ÅR 2013 ÅR 2014 INTÄKTER 3510 MEDLEMSAVGIFTER VALLENTUNA KOMMUN RÄNTOR xxxx ÖVERSKOTT FRÅN RIKSGÄLDEN UTBILDNINGSBIDRAG (bidrag från Civilförsvarsförbundet för FRG-grundkurs) 1) SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 402x FRG enl. separat spec x FÖRENINGSGRUPPEN enl. separat spec. 2) x hemsidans underhåll (internet) x DEMO-HJÄRTSTARTARE, service o underhåll x UTBILDNING FRG-GRUNDKURS (finansieras via utbildningsbidraget) 406x UTBILDNINGAR enl. separat spec STYRELSEN INKL FÖRENINGSSTÄMMA 3) EGNA OCH EXTERNA KONFERENSER 4) ADMINISTRATION, BANKAVGIFTER 5) MEDLEMSAVGIFTER externt 6) ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER UNDERSKOTT år Fotnoter för budget ) Ingen ny grundkurs planeras under ) Medlemsavgifter 3) Styrelseadministration kr, stämma kr 4) Distriktets föreningskonferens: 2 deltagare x kr = kr, SLFK konferens: 3 deltagare x = kr, FRG-endagsplaneringskonferens: 30 deltagare x 700 kr = kr 5) Bankavgifter kr, administration kr, trycksaker kr 6) Folkrörelsearkivet i Vallentuna 100 kr, Stockholms länsförbund för krishantering (SLFK) 500 kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

Vallentuna Civilförsvarsförening

Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg 3 KALENDARIUM 2015 186 31 Vallentuna Uppdaterad 2015-08-17 ( ) = ansvarig för aktivitet JANUARI Lö 17 Må 26 On 28 To 29 SLCF (Stockholms läns civilförsvars förbund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförenings årliga föreningsstämma

Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförenings årliga föreningsstämma Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförenings årliga föreningsstämma Vice ordföranden i Sveriges Civilförsvarsförbund tidigare försvarsministern och Järfälla-politikern Leni Björklund inleder med att

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse! för! 2013!

Verksamhetsberättelse! för! 2013! Södermanland Verksamhetsberättelse! för! 2013! Civilförsvarsförbundet Södermanland! MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE! Södermanland Verksamhetsberättelse omfattar tiden 2013-01-01

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (26) Sammanträdesprotokoll 23 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 37 Svar på motion (MP): Ta initiativ till en Klimatpakt (KS 2013.399) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna

Tjänsteskrivelse Information om utredning av intresse av samarbete kring särskild utbildning för vuxna inom Nordostkommunerna TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-04-02 DNR UN 2012.203 BIRGITTA TALLRYD SID 1/2 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Information om utredning av

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Tjänsteskrivelse Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-05-27 DNR KS 2014.204 STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE STAFFAN.GRONDAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Nyemission

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE Bild- och textdokumentation av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden RAPPORT FRÅN ÖVNING 2014-11-29 ALLMÄNT OM ÖVNINGEN

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

HSB STOCKHOLM DISTRIKT NACKA-VÄRMDÖ KISTA (11)

HSB STOCKHOLM DISTRIKT NACKA-VÄRMDÖ KISTA (11) HSB STOCKHOLM DISTRIKT NACKA-VÄRMDÖ KISTA 2017-11-18 1 (11) DAGORDNING DISTRIKTSSTÄMMA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 VERKSAMHETSPLAN 2018 VALBERDNINGENS FÖRSLAG 2 (11) 3 (11) DAGORDNING DISTRIKTSSTÄMMA Enligt

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

GIS i Uppsala län håller årsstämma hos Bjerking AB i Muninhuset på Strandbodgatan 1, i Uppsala onsdagen 15 mars 2017.

GIS i Uppsala län håller årsstämma hos Bjerking AB i Muninhuset på Strandbodgatan 1, i Uppsala onsdagen 15 mars 2017. GIS i Uppsala län håller årsstämma hos Bjerking AB i Muninhuset på Strandbodgatan 1, i Uppsala onsdagen 15 mars 2017. 14.00 Årsstämma 15.00 Föredrag Sara Johansson, GIS-strateg Uppsala kommun - Hur man

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3 Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till ftirmån för (S)-förslag. iirendet i korthet Socialnämnden har füreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen medo,g%o fr.o.m.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

,d-- 1. Riskhanterings- ochftirsäkringspolicy. 'o"'uno"ñ2. Ärendet i korthet. Handlingar

,d-- 1. Riskhanterings- ochftirsäkringspolicy. 'o'unoñ2. Ärendet i korthet. Handlingar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den riskhanterings- och försäkringspolicy som ftir ägarkommunernas räkning utarbetats av Stockholmsregionens Försäkring AB. Ärendet i korthet I enlighet

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Runriket verksamhetsberättelse 2015

Tjänsteskrivelse Runriket verksamhetsberättelse 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015-11-10 DNR KN 2015.055 ELEONOR ÅBERG SID 1/3 KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-04-09 DNR BUN 2014.085 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Barnomsorg

Läs mer

2. Motion (SD) - Införa kameraövervakning i kommunala skolor. 1. Svar på motion om att införa kameraövervakning vid Vallentunas skolor

2. Motion (SD) - Införa kameraövervakning i kommunala skolor. 1. Svar på motion om att införa kameraövervakning vid Vallentunas skolor Kommunst nelsen füreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då ett storskaligt genomförande av kameraövervakning på kommunens skolor inte bedöms på ett optimalt sätt öka tryggheten och höja säkerheten

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund Förbund, distrikt och föreningar Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010 Reviderade av förbundsstämman den 12-13 oktober 2013 Sidan 1 av 14 Gemensamma stadgar

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats 2013-09-05-05 1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS 2017.373 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-20 208 Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-03-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 24 Svar på motion (S) om att redovisa hur kommunen uppfyller minoritetsspråklagstiftningens

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer