VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret Anteckning Örjan Lid (M) förklarar sig jävig som styrelseledamot i Vallentuna Civilförsvarsförening och lämnar rummet mellan Elisabeth Rydström (C) tar över ordförandeskapet under Örjan Lids frånvaro. Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarförening har till kommunen inkommit med en begäran om kronor som ersättning för sin verksamhet med Frivillig resursgrupp för verksamhetsåret Yrkanden Elisabeth Rydström (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Rydströms (C)-yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag. Handlingar 1. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening år Verksamhetsberättelse för Vallentuna Civilförsvarsförening Verksamhetsplan och budget för Vallentuna Civilförsvarsförening 2014 Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR KS STAFFAN GRÖNDAHL SID 1/2 SÄKERHETSSAMORDNARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRGverksamhet 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på kronor till Vallentuna civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp verksamhetsåret Ärendet i korthet Vallentuna civilförsvarförening har till kommunen inkommit med begäran om kronor som ersättning för sin verksamhet med Frivillig resursgrupp för verksamhetsåret Bakgrund Kommunen har ett mångårigt och väl utvecklat samarbete med Vallentuna civilförsvarsförening (VCFF). Sedan några år tillbaka utgör verksamheten med Frivillig resursgrupp (FRG) stommen i föreningens verksamhet. FRG har visat sig vara till stor nytta för kommunen vid ett antal tillfällen då ordinarie resurser varit otillräckliga. Exempel på sådana situationer är vid störningar i kommunens vattenförsörjning och vid brandhändelse av större omfattning. VCFF har under en lång rad av år mottagit ett årligt driftbidrag från kommunen. På senare år har bidraget övergått till att vara en tydligt riktad ersättning för föreningens FRG-verksamhet medan kostnaderna för VCFF:s övriga verksamheter finansierats på annat sätt. För 2013 uppgick den beviljade ersättningen till kronor. Den för 2014 sökta ersättningen avses att användas till i huvudsak följande ändamål: Kompletterande utbildning och föreläsningar för FRG-medlemmar och i viss utsträckning även för allmänheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR KS SID 2/2 Övningar och planeringsmöten Utåtriktade aktiviteter i kommunen i syfte att marknadsföra FRGverksamheten Handlingar 1. Bidrag till Vallentuna civilförsvarsförening för FRG-verksamhet 2014 Roland Beijer Kommundirektör Ska expedieras till: Akten VCFF

4 løhínna Civlftirsva s Tuna Torg 3 fórenr Val I entuna C iv i I forsvars föthfifffi [9]/llÍ'P * Vallentuna Till Vallentuna kommun 201q -01- I 0 Dnn.,.....' """r' """' 'r Ansökan om ersättnine till Vallentuna Civilfürsvarsfiirenine für ãn 2014 fïir att rekrvtera. u och öva FRG i Vallentuna Vallentuna Civilftirsvarsfrrening har i samverkan med kontmunens såikerhetssamordnare, och enligt avtal, kommunens uppdrag att rekrytera, utbilda och öva frivilliga till FRG i Vallentuna, Den Frivilliga Resurs Gruppen är en strukturerad form av samarbete mellan kommunen och olika frivilligorganisationer som resurs till kommunen. Vallentuna Civilftirsvarsfürening har också kommunens uppdrag, enligt avtalet, att svara für drift och administration av FRG ftir att såikerställa att FRG 2ir den resurs som kommunen kan inkalla nèir kommunens egna resurser behöver fiirstèirkas. Kommunen Èir beställare av FRG och Civilfdrsvarsfüreningen är utftirare. FRG i Vallentuna bestar idag av 45 medlemmar. Verksamheten under 2013 har präglats av hög aktivitet med fokus på utbildningar till såväl FRG som till allmåinheten. FRG har haft fina skarpa uppdrag från kommunen sedan FRG bildades. Det senaste var i samband med branden i Ä.by G irde i mars Resultatet for 201,3 åir ett underskott med drygt kr som kommer att täckas av foreningens kapital. Föreningen erhöll kr flor verksamheten FRG kommer ocksåunder 2014 altmarknadsftira sin verksamhet genom deltagande i olika publika evenemang i avsikt att synliggöra gruppen och påvisa resursen ftlr kommuninnevånarna. I år kommer FRG att fortsätta att synas i olika sammanhang Èiven utanfür centralorten fiir att bl.a. rekrytera nya medlemmar. Budget och verksamhetsplan ftir år 2014har framtagits och fastlagts av fiireningsstyrelsen. För att kunna genomfìira FRG-uppdraget ansöker Vallentuna Civilförsvarsförening hârmed om ersättning från Vallentuna kommun med kronor für verksamhetsåret Föreningens bankgirokonto åir Ersättningen kommer att användas ftir i huvudsak ftiljande: - Satsning på kompletterande utbildning och ftireläsningar fìir FRG-medlemmar och ftir allmåinheten. - Övningar och planeringsmöten - Utåtriktade aktiviteter i kommunen Föreningens verksamhetsplan och budget for 2014 kommer att översändas till kommunen så snart handlingarna âr arfiagna av füreningsst imman den 12 mars Vallentuna den Med Ordftirande i Vallentuna Ci

5 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna Februari 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Samling inför årets planeringskonferens Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

6 Tuna Torg Vallentuna Vallentuna Civilförsvarsförening Verksamhetsberättelse För verksamheten Förtroendevalda Föreningsstyrelsen har sedan föreningsstämman den 14 mars 2013 haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Christer Ärnhage, ordförande Anette Karlsson, vice ordförande Anna Wallin, sekreterare Kent Leimer Birgitta Ringström Alf Sigling, adjungerad kassör Ersättare i turordning Sven-Olof Ekström Jenny Nilsson Örjan Lid Ersättare har alltid kallats till styrelsens möten och har aktivt deltagit i styrelsearbetet. Ordinarie revisorer: Åke T. Carlestam och Horst Melzer. Ersättare: Carl Spetz och Eva Hellsten. Valberedningen har bestått av: Linnéa Skogert (sammankallande), Gabriella Böthun och Elisabeth Andersson. Styrelsen har under året haft sex sammanträden: den 8/1, 15/2, 4/4, 3/6, 29/8, 28/11 samt konstituerande styrelsesammanträde den 14/3, omedelbart efter föreningsstämman. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

7 Medlemmar Föreningsstämma 2013 Kurser, konferenser, representation Antalet betalande medlemmar var 95 st per den 31 december Medlemsavgiften har varit 150 kr. Föreningsstämma hölls den 14 mars på Träffpunkten, på Allévägen 10, med 30 deltagare. Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande, var gästföreläsare. Han informerade om vad som pågår inom kommunen beträffande infrastruktur och bostadsbyggande. Stämman genomfördes enligt dagordningen. Stämmoförhandlingarna leddes av Åke T. Carlestam med Anna-Lena Nylander som protokollförare. Gabriella Böthun, mångårig ledamot och kassör i föreningsstyrelsen, och som på egen begäran avsagt sig omval, avtackades med present och tal av föreningsordföranden. Föreningens funktionärer och medlemmar har deltagit i följande allmänna arrangemang på uppdrag av föreningen. De olika arbetsgruppernas egna arrangemang redovisas under respektive grupp. 25 jan: Träff med polisen i Täby om vår FRG-verksamhet 27 jan: Utbildning för valberedare som arrangeras av förbundet 5 mar: Föreningsstämma hos Täby Österåker 11 mar: Föreningsstämma hos Danderyd 23 mar: Föreningsstämma hos Sigtuna 20 apr: SLCF distriktsstämma i Haninge 11 apr: SLFK föredrag om svensk kärnkraft 13 maj: Studiebesök på Täby brandstation aug: SLCF föreningskonferens till Åbo och Kommunens övning och utbildning av 30 aug: Krisledningsorganisationen 17 sep: SLCF FRG-ansvarigträff i Älvsjö 23 sep: SLFK konferens till Åbo sep: Utbildning i Arlanda stad för nya FRG-ansvariga okt: Förbundsstämma på Globen hotell nov: FRG-fortbildning i Arlanda stad för FRG-ansvariga. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

8 Skrivelser och yttranden samt förbundstidningar FRG Från förbundet utkommer tidningen Civil. Stockholmsdistriktet ger ut tidningen Distriktsnytt, som skickas till medlemmarna. I Distriktsnytt har vi under året publicerat artiklar och bilder från aktiviteter som vår förening genomfört i Vallentuna. Föreningen har under året besvarat ett antal brev och propåer från andra föreningar i distriktet samt från förbundet och distriktstyrelsen. Satsningen på FRG i Vallentuna har under året haft fortsatt hög prioritet med bl.a. kompletteringsutbildningar. Under våren avslutades årets nya FRG-grundutbildning med åtta deltagare. I det sista utbildningspasset utdelades FRG-utrustningen till deltagarna och larmlistan med våra tre grupper kompletterades senare med de nya grundutbildade. Totalt omfattas nu FRG i Vallentuna av 45 grundutbildade personer som har avtal med kommunen. Ca 30 av dessa är mycket aktiva och ställer upp på övningar och kallelser till olika aktiviteter. Alla i FRG finns på en larmlista och kan komma att inkallas vid behov som kommunen beslutar om. FRG är indelat i tre grupper med var sin gruppledare och vice gruppledare. Ledningsgruppen i FRG består av: - två FRG-ansvariga: Christer Ärnhage och Sven-Olof Ekström som ersatt Berth Ringström som avgått på egen begäran. - tre gruppledare: Anette Karlsson, Eva Pihl Nilsson som ersatt Timo Ekholm som avgått på egen begäran och Agneta Karlsson. - tre vice gruppledare: Bengt Lundström som ny gruppledare efter Sven-Olof Ekström, Anna Wallin och Jenny Nilsson. Inom ramen för FRG Norr har under året ett antal möten hållits då gemensamma övningar och utbildningar planerats. Ett gemensamt blankettset har tagits fram för att användas av alla FRG i de kommuner som ingår i FRG Norr-samarbetet. En satsning på FRG Norr sker nu inom utbildningsområdet för de aktuella FRG i norra Storstockholmsområdet. Arbetet med en informationsskrift för FRG har färdigställts. Skriften ska användas vid marknadsföring av FRG och omfattar en beskrivning av uppdraget enligt överenskommelser med kommunen. Under året har två skarpa uppdrag givits till FRG från kommunen. Dels i samband med branden i mars månad i en flerfamiljsfastighet i Åby Gärde där FRG deltog i omhändertagandet av de boende som evakuerades från sina boenden. Dels i samband med en vattenläcka i norra Vallentuna där FRG bemannade ett tappställe för vatten och hjälpte till så att de boenden i området kunde fylla på vatten från vattentanken. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

9 Arkils tingstad Även i år inbjöd vi den 1 juni till en medlemsträff vid Arkils tingstad tillsammans med föreningarna Täby Österåker och Danderyd. Av tradition hade vi engagerat en guide för att tala om traktens historia. I år handlade det om Runriket. Tipstävlingen, med frågor om vår verksamhet och med anknytning till vikingatiden, ställde till med en del bryderi då frågorna var ganska svåra. Priserna gick åt ändå, likaså den grillade korven. Ett trettiotal medlemmar slöt upp under dagen. Flygdagen Utåtriktade aktiviteter Årets flygdag den 1 september blev en mycket lyckad satsning från föreningen och FRG. Dels ställde ca 15 medlemmar upp under dagen, bl.a. med att resa tälten och ställa fram all utrustning. Dels hade vi för första gången planerat det så att vi delade ut flygblad med hålltider för demonstration av HLR, hjärtstartare och stabilt sidoläge, för att få intresserade besökare på flygfältet att komma och själva prova på. Majfesten på torget i Vallentuna centrum, i år den 18 maj, är ett återkommande evenemang. Vi deltog med information om vår verksamhet och med att visa upp HLR-konceptet. Den 29 juni deltog vi i Runrundan, dels med sjukvårdssupport, dels med att bemanna en av löpartävlingens vätskestationer vid Gustavs udde. Även under höstfesten i Vallentuna centrum den 28 september hade vi mobiliserat våra styrkor för att visa upp FRG och visa HLR. Den 9 oktober deltog vi på ett annat återkommande uppdrag, Peppar peppar, som Träffpunkten arrangerar. Vi visade upp oss, demonstrerade HLR och bjöd på korv. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

10 Utåtriktade aktiviteter Bilden nedan är tagen från vår medverkan i Kårstabygdens dag den 31 augusti. Här gör vi iordning vårt tält och förbereder oss för att demonstrera HLR och hjärtstartare. Öppet hus Den 15 december, i samband med tredje adventsfirande på torget, var det Öppet hus. Vi höll till i nya kulturhuset i centrum. Vi ställde upp med olika stationer som FRG, information, hemsäkerhet och HLR/hjärtstartare. Vår tipstävling fylldes i av besökarna och efteråt bjöd vi på korv. Flera visade intresse för vår förening och FRGuppdraget. Planeringskonferensen Vår nya hemsida visades upp (www.civil.se/vallentuna) Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

11 Planeringskonferensen Den 26 oktober intog 35 medlemmar i FRG Folkets hus för att under dagen planera verksamheten för år Planeringsdagen inleddes med en liten operativ utomhusövning i att resa våra nya tält och våra beach-flaggor. Förslag till budget och verksamhetsplan för 2014 redovisades. Förbundets inriktningsplan för de kommande åren presenterades. Vi delade ut kompletterande utrustning samt genomförde en övning i kommunikation med våra nya kommunikationsterminaler med hjälp av vår medlem från FRO. Dagen avslutades med middag och en gymnastisk övning till allas stora glädje. Medlemsträff En intresserad publik i kulturrummet i kulturhuset lyssnade till föredrag den 30 november. En representant från utrikesdepartementet berättade om de tre katastroferna i Japan i mars Medlemmar från vår förening samt föreningarna Täby Österåker, Danderyd, Sigtuna och Bromma hade bjudits in. Samverkan med FRG i andra kommuner POSOM Samarbetet inom ramen för FRG Norr har utvecklats under året. FRG Norr är en frivillig sammanslutning av FRG-ansvariga i Norrortskommunerna. Avsikten är att fördjupa samarbetet mellan FRG för att stimulera till fortsatt utveckling av kompetens och erfarenheter. Arbetsgrupper har bildats för utbildningar och övningar. Christer Ärnhage har ingått i POSOM-gruppen i Vallentuna kommun som representant för föreningen och FRG. Gruppen har inte behövt inträda skarpt under året. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

12 Stockholms läns Civilförsvarsförbund Övrigt Christer Ärnhage har ingått som vice ordförande i styrelsen för Civilförsvarsförbundet i Stockholms län. Verksamhetsåret 2013 har inriktats på FRG-uppdraget enligt avtalet med kommunen. Fokus har lagts på ny grundutbildning för att utöka antalet medlemmar i FRG samt att visa upp FRG i kommunen vid olika publika evenemang. Till alla som bidragit till det goda resultatet i föreningen framför styrelsen härmed ett varmt tack. Ett stort tack också till kommunledningen och kommunens säkerhetssamordnare som ger oss ett mycket betydelsefullt stöd och med vilka vi har det allra bästa samarbete. Vallentuna i februari Christer Ärnhage ordförande.. Anette Karlsson styrelseledamot Anna Wallin styrelseledamot Kent Leimer styrelseledamot Birgitta Ringström styrelseledamot Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

13 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna BOKSLUT FÖR PERIODEN RESULTATRÄKNING Budget 2013 Resultat 2013 Intäkter Medlemsavgifter , ,00 Vallentuna kommun , ,00 Ränta 500,00 155,00 Utbildningsbidrag för FRG , ,00 Överskott från Riksgälden ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader FRG-kostnader , ,00 Föreningsgruppen , ,00 Internet 0 0 DEMO-hjärtstartare service/underhåll 1 000, ,00 Utbildningar 6 000, ,00 Utbildningar FRG-grund , ,00 Styrelsen inkl föreningsstämma 4 000, ,00 Kurser, konferenser , ,00 Administration 7 500, ,00 Medlemskap 600,00 650,00 Övriga kostnader 4 000, ,00 Summa kostnader , ,00 Årets underskott ,00 Bokslutskommentar för räkenskapsåret Utbildningsbidrag för FRG budgeterades för 15 deltagare. Utfallet blev dock 8 deltagare. (1 100 per deltagare) - Under året har sparkontot hos Riksgälen lösts in ( kr) och premieobligationer inköpts ( kr). - Föreningens plusgiro har haft begränsad användning och har avslutats. - Kostnaden för en del inköpta kapitalvaror, t.ex. demohjärtstartare och filtar, skulle ha kunnat periodiseras på tre år. Årets underskott kan på detta sätt i praktiken anses vara mindre. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

14 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna BOKSLUT FÖR PERIODEN BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa 0 Plusgiro Bankkonto SHB ,50 Premieobligationer ,00 SUMMA TILLGÅNGAR ,50 Skulder och eget kapital Leverantörsskulder ,00 Eget kapital ,50 SUMMA ,50 Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsberättelse för

15 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna Februari 2014 Verksamhetsplan och budget för år 2014 Vi syns där vi är Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

16 Vallentuna Civilförsvarsförening Tuna Torg Vallentuna. Kommentarer till verksamheten år 2014 Vallentuna Civilförsvarsförening, som är en politiskt och religiöst obunden frivilligorganisation, ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund. Föreningens huvuduppdrag är att rekrytera, utbilda och öva den Frivilliga ResursGruppen (FRG). Detta sker enligt avtal med kommunen. I arbetet ingår även att marknadsföra FRG och genomföra kurser och utbildningar för medlemmar och kommuninnevånare. Vallentuna Civilförsvarsförening arbetar i nära samverkan med kommunens säkerhetssamordnare. Under år 2014 kommer föreningen att fortsätta att vässa FRG med övningar och utbildningar för att höja kompetensnivån inom gruppen. I detta ingår att delta i olika evenemang i och utanför centralorten, dels för att visa vad vi gör, dels för att intressera innevånarna för vår verksamhet. Vi kommer även att fortsätta utveckla samarbetet med Civilförsvarsföreningarna i våra grannkommuner för att dra nytta av varandras erfarenheter och verksamhetsplaner. Arbetsgrupper inom FRG Norr kommer under året att skapas för att lägga fram ett program för gemensamma övningar och utbildningar. FRG är representerad i kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) vid kris. För år 2014 har föreningsstyrelsen fastlagt följande prioriterade mål: - Satsa på utbildningar samt på föreläsningar för FRG och för medlemmar i föreningen. - Utöka samverkan inom FRG Norr. Medlemsavgiften för 2014 är 150 kr enligt beslut på föreningsstämman i mars I avgiften ingår tidningen Civil från Riksförbundet samt Distriktsnytt från Stockholmsdistriktet. Föreningsstyrelsen, arbetsgrupper och övriga funktionärer i föreningen arbetar helt ideellt och utan ekonomisk ersättning. De som ingår i FRG förses med kläder och annan utrustning som krävs för att kunna verka som resurs till kommunen. Vallentuna Civilförsvarsförening är representerad med två representanter i Civilförsvarsförbundet Stockholms distriktstyrelse. Vallentuna Civilförsvarsförenings ordförande är förtroendevald vice ordförande i distriktstyrelsen. Vallentuna Civilförsvarsförening är medlem i Stockholms länsförbund för krishantering och i Vallentuna folkrörelsearkiv. Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

17 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Där verksamheter i denna plan medför kostnader, anges dessa med rött. Övriga verksamheter är planerade att genomföras utan kostnader för föreningen. Aktiviteter vid arrangemang Platser: Kommentar: Beräknad kostnad: Någonstansbygdens dag (augusti). 5 deltagare. Mat/fika/transport kr Majfest Vallentuna torg. 5 deltagare. Mat/fika kr Flygdagen 7 september. 15 deltagare. Mat/fika kr Julmarknad/ Öppet hus 14 december, Vallentuna torg. 15 deltagare. Korv/mat/fika/priser kr Runrundan 28 juni. Mat/fika 500 kr Aktiviteter: Hitta vilse, utse kontaktperson, fixa stigarna i kommunen, ordna en aktivitet. Tipsfrågor. Beredskapshink. Elsäkerhet, tema eller kurs. Visa stabilt sidoläge. Visa hjärtstartare - folk får prova på. Medlemsvärvning. Kulturhuset. Samarbeta med våra grannföreningar. Total kostnad kr kr 500 kr kr kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

18 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Förslag på studiebesök/föreläsningar för medlemmar/frg Studiebesök (exempel): Görvelns vattenverk. Nödvatten i Norsborg. Käppala reningsverk - Svenska kraft. Roslagsvatten. Täby kommuns bassänger med vattenrening (Bergtorpsleden). Rundtur i Vallentuna med kommunen - visa riskområden (riskbusstur). Forsmark. Vallentuna ishall. Johannes Brandstation. Kriscentrum i Linköping. SOS Alarm Ledningscentral. Studiebesök i andra kommuner. Kustbevakningen. Roslagsbanan, SL, tunnelbana, SJ. Ambulansflyg/Helikopter. Djursholms slott. Sjukhus (SÖS, Karolinska, Röda korset). Rånäs slott. Katastrofsjukhus/akutsjukhus. Friends arena. Berga Örlogsskola. DC3 på flygfältet i Vallentuna. Musköbasen. Broby i Täby. Besöka Civils motsvarighet i Helsingfors. Vallentuna Elverk. Strålsäkerhetsmyndigheten. Miljöskyddsförbundet. Av föreningsgruppen utvalda studiebesök finansieras via medlemsavgifter + ev. egenavgifter: kr Föreläsning medlemmar och FRG: Besök på SÖRAB - Hur sorterar vi sopor? Hagbytippen, Löttippen. Föreläsning om väder, exempelvis isstormar och dåtid/nutid/framtid. Föredrag om rening av Vallentunasjön. Missing people. Ericsson Response. Bussresa till FRG i Mälardalen. Föreläsning om dagvatten. Föreläsning om nödvatten. Polisen: droger, samverkan vid Läkare utan gränser. katastrofer. Utvalda föreläsningar budgeteras avseende arvoden Total kostnad kr kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

19 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Övningar Delta i en utrymningsövning i någon av Globens arenor. Övning av larmlistan per grupp. Radiokommunikation med FRO. Delta vid POSOM-övning. Nödvatten i samverkan med kommunen. Strömavbrott: Upprätta informationscenter samt reservelektricitet med hjälp av aggregat. Delta vid kommunal beredskapsövning. Riskbusstur med kommunen, preliminärt i maj Skapa en stabslåda till varje larmgrupp, utrustning. Mat/fika/materiel kr FRG Norr-övningar Total kostnad kr Kurser/utbildningar Kurser/utbildningar som inte har åsatts kostnad är kostnadsfria. Presentationsteknik. Lära sig kompass och karta av en orienteringsklubb. Arvode kr Hitta vilse-stig för barn/vuxna via förbundet. Elsäkerhet via FRG Norr. Radiokommunikation (Teori & Praktik) via FRO. HLR-instruktörsutbildning. Arvode kr DHLR kurs via förbundet. HLR och Första hjälpen. Arvode kr Inventera midjeväskan (separat träff där vi går igenom våra midjeväskor). Utbildning i kommunikation/presentation av förbundets informatörer. Total kostnad kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

20 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Hur ska vi rekrytera nya medlemmar? FRG/föreningsbroschyr. Värvningsblankett på aktiviteter. Ev. kunna prao på FRG-aktiviteter för att se vad vi gör. Samverka med distriktets ungdomsgrupp. FRG/föreningspresentation i Powerpoint. Ta fram FRG-logga på utrustning. Sammanställning om utbildningar för FRG. Vidareutveckla hemsidan. Information om oss på kommunens hemsida och kommunens övriga informationsplatser. Annonsera i lokaltidningen. Utse en informatör. Ta fram en rekryteringsstrategi. Utåtriktade aktiviteter där vi syns. Besöka skolor (högstadiet, gymnasiet). Medverka i olika högtider. Personliga kontakter, rekrytera i egna led via barn och barnbarn, alla får i uppdrag att rekrytera minst en ny medlem. Företag och organisationer exempelvis båtklubb, scouter, bilkårister, Blå stjärnan. Bostadsrättsföreningar. Arbeta med digitala media, Facebook, Twitter och liknande kr Total kostnad kr Egna FRG-möten och möten med FRG Norr Egna återkommande möten för att lära känna varandra, informera varandra och hålla ångan uppe. Gemensamma kurser, slå ihop utbildningsprogrammen inom FRG Norr. Träffas och diskutera tillsammans med andra föreningar i närregionen. Arlandabanan / tunnel. Kulturhuset. Polisen i Vallentuna. Total kostnad kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

21 Tuna Torg 3 Vallentuna Civilförsvarsförening Vallentuna VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR Övriga förslag Vid möten bör vi se till så att alla hör. Vi ska använda mikrofon med hörslinga eller megafon där det är lämpligt. Uppdelade pass vid våra aktiviteter ex. kl 9-11, 11-13, 13-15, Förenkla blanketter, de ska vara lätta att fylla i och att förstå. Årlig sammankomst vid Arkils tingstad tillsammans med föreningarna Täby Österåker och Danderyd. Vi bör närvara vid företagarträffar i Vallentuna. Näringslivsdagen. E-post med påminnelser är bra! Tydligt! Alla i FRG ska läsa sin e-post kontinuerligt! Ibland för tätt mellan aktiviteterna. Sprid under året. Hösten ofta för intensiv. Mer intressanta aktiviteter och fler intressanta teman. Jobba med frågan: varför kommer vi inte till kallade aktiviteter? Material och utrustning vid aktiviteter Avser material till samtliga aktiviteter som FRG genomför enligt denna verksamhetsplan och som inte specificerats under respektive aktivitet. Total kostnad: kr Budget per larmgrupp Att användas av respektive FRG-larmgrupp (3 grupper) för de egna möten som grupperna planerar att genomföra under året. Total kostnad: kr Total budget för år 2014 = kr (varav kr för utbildning och för medlemsaktiviteter) Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

22 Tuna Torg Vallentuna Vallentuna Civilförsvarsförening Föreningens totala budget för 2014 INTÄKTER OCH KOSTNADER BUDGET UTFALL BUDGET ÅR 2013 ÅR 2013 ÅR 2014 INTÄKTER 3510 MEDLEMSAVGIFTER VALLENTUNA KOMMUN RÄNTOR xxxx ÖVERSKOTT FRÅN RIKSGÄLDEN UTBILDNINGSBIDRAG (bidrag från Civilförsvarsförbundet för FRG-grundkurs) 1) SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 402x FRG enl. separat spec x FÖRENINGSGRUPPEN enl. separat spec. 2) x hemsidans underhåll (internet) x DEMO-HJÄRTSTARTARE, service o underhåll x UTBILDNING FRG-GRUNDKURS (finansieras via utbildningsbidraget) 406x UTBILDNINGAR enl. separat spec STYRELSEN INKL FÖRENINGSSTÄMMA 3) EGNA OCH EXTERNA KONFERENSER 4) ADMINISTRATION, BANKAVGIFTER 5) MEDLEMSAVGIFTER externt 6) ÖVRIGA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER UNDERSKOTT år Fotnoter för budget ) Ingen ny grundkurs planeras under ) Medlemsavgifter 3) Styrelseadministration kr, stämma kr 4) Distriktets föreningskonferens: 2 deltagare x kr = kr, SLFK konferens: 3 deltagare x = kr, FRG-endagsplaneringskonferens: 30 deltagare x 700 kr = kr 5) Bankavgifter kr, administration kr, trycksaker kr 6) Folkrörelsearkivet i Vallentuna 100 kr, Stockholms länsförbund för krishantering (SLFK) 500 kr Vallentuna Civilförsvarsförenings verksamhetsplan och budget för

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Vi vill skapa medvetenhet om att föreningsuppdrag innebär ledarskap.

Vi vill skapa medvetenhet om att föreningsuppdrag innebär ledarskap. Motioner 2009 1. Framgångsrikt ledarskap Dalarna 2. Organisatoriskt utvecklingsarbete Dalarna 3. Kvalitetssäkrade lokaler Sjuhärad 4. Plan för beredskap Dalarna 5. Bygdegården Lokal servicepunkt för utveckling

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds. - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen.

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer