Vin som alternativ investering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vin som alternativ investering"

Transkript

1 Kandidatuppsats, ht 2010 Företagsekonomiska institutionen Vin som alternativ investering Författare: Max Alsborn Handledare: Tore Eriksson Andreas Oredsson Erik Pålsson Framläggning:

2 Sammanfattning Uppsatsens titel: Vin som alternativ investering. Seminariedatum: Ämne/kurs: Författare: Handledare: FEKK01, Företagsekonomi, inriktning finansiering: Examensarbete, kandidatnivå. Max Alsborn, Andreas Oredsson och Erik Pålsson. Tore Eriksson. Fem nyckelord: Vin, kapitalplacering, diversifiering, fine wine, alternativ investering. Syfte: Metod: Empiri: Syftet är att kartlägga om en kapitalplacering i tillgången vin kan vara ett fördelaktigt finansiellt alternativ för företag för att diversifiera en riskportfölj. Genom en deduktiv forskningsprocess testas insamlad sekundärdata genom ekonomiska teorier. Studien genomförs som en kvantitativ undersökning då historiska kurser bearbetas statistiskt. Vidare är portföljvalsteori och effektiva portföljer en essentiell del av det metodologiska arbetet. Empirin utgörs av resultatkapitlet som består av data från AFGX, samt utvalda guld- och vin. Rådata presenteras efter att den gjorts överskådlig genom datorprogrammet Excel. Teoretiska perspektiv: Teorin utgörs av finansiella nyckeltal som behandlar avkastning, risk samt korrelation. Slutsats: Granskade vin presterar 2,7 till 3,7 gånger högre årlig avkastning än marknadsportföljen under perioden som undersökts. Vidare sjunker portföljens risk när dessa vin kombineras med marknadsportföljen. 2

3 Abstract: Title: Wine as an alternative investment Seminar date: Course: Authors: Advisor: Key words: Purpose: Methodology: Empirical foundation: FEKK01 Business Administration: Degree Project undergraduate level. Max Alsborn, Andreas Oredsson and Erik Pålsson. Tore Eriksson Wine, capital investment, diversification, fine wine, alternative investment. This paper aims to identify if wine as a capital investment can be an efficient financial alternative for businesses to diversify their risk portfolio. Through a deductive research process collected secondary data is tested by economic theories. The study conduct historical rates of statistical data, therefore the study is quantitative. Furthermore, portfolio theory and efficient portfolios are an essential part of the methodological work. The empirical data is presented in the result chapter, which consists of data from the Swedish Stock Index AFGX, and selected gold and Fine Wine Index. Raw data are presented in the chapter after it has been foreseeable by the computer program, Excel. Theoretical perspectives: The theory consists of financial ratios, which represents annual return, risk and correlation. Conclusions: Audited Fine Wine Index performs 2.7 to 3.7 times higher annual return than the market portfolio during the period examined. Further, the portfolio risk decreases when these Fine Wine Index are combined with the market portfolio. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund Vin Investering av överskottskapital Fine wines som alternativ investering Bakgrund och problembakgrund Frågeställningar Syfte och avgränsningar Målgrupp Disposition Metod Tillvägagångssätt Metodansats Kvantitativ undersökningsmetod Operationalisering Portföljvalsteori Effektiva portföljer Forskningsideal Datainsamling Avgränsningar och urval av data Sekundärdata Insamling och bearbetning av sekundärdata Metodkritik Reliabilitet Validitet Praktisk referensram Beskrivning av vinmarknaden Viktiga faktorer vid investering i vin

5 3.2 Marknads OMX Nordic S&P FTSE Nikkei AFGX Riskfri ränta The Mid Price Fine Wine 500 Index Fine Wine 50 Index Fine Wine 100 Index Fine Wine Investables Index Råvara Guld Teori- och modellöversikt samt tidigare forskning Portföljvalsteori Kovarians Korrelation Risk Standardavvikelse Systematisk risk (Beta) Riskjusterad avkastning Sharpekvoten Tidigare forskning med relevans för studien Alternativa investeringar Vin som alternativ investering Sammanfattning av tidigare forskning med relevans för studien Resultat

6 5.1 Vin-, råvaru- och aktie Resultat för hela undersökningsperioden Risk Avkastning Riskjusterad avkastning Korrelation Resultat vid nedgående trend på aktiemarknad Risk Avkastning Riskjusterad avkastning Korrelation Resultat vid uppgående trend på aktiemarknaden Risk Avkastning Riskjusterad avkastning Korrelation Kombinationer av vin- och aktie Analys Risk Avkastning Riskjusterad avkastning Investeringar i vin i kombination med aktie Slutsatser Slutsats Diskussion Vidare forskning Källförteckning Artiklar Akademiska artiklar

7 8.2 Litteratur Elektroniska källor Bilagor Bilaga 1. Avgörande faktorer vid investering i vin Regioner Årgångar Marknadsplatser Bilaga 2. Tabeller och diagram Hela perioden Nedgående trend Uppgående trend Kombination av vin- och aktie Bilaga 3. komponentlistor

8 Figurförteckning Figur 1 Operationalisering Figur 2 Marknad och Figur 3 Sammanfattning av tidigare forskning med relevans för studien Figur 4 Standardavvikelsen för en portfölj med 500 och AFGX i nedgående trend Figur 5 Avkastning under hela undersökningsperioden Figur 6 Avkastning under nedgående trend Figur 7 Avkastning under uppgående trend Figur 8 Risk och avkastning under hela perioden Figur 9 Risk och avkastning under nedgående trend Figur 10 Risk och avkastning under en uppgående trend Figur 11 Ökad Sharpekvot och sänkt standardavvikelse genom kombination av tillgångar

9 Tabellförteckning Tabell 1 Standardavvikelse för hela perioden Tabell 2 Beta-värde för hela perioden Tabell 3 Avkastning för hela perioden Tabell 4 Riskjusterad avkastning för hela perioden Tabell 5 Korrelation för hela perioden Tabell 6 Standardavvikelse i nedgående trend Tabell 7 Beta-värde i nedgående trend Tabell 8 Avkastning i nedgående trend Tabell 9 Riskjusterad avkastning i nedgående trend Tabell 10 Korrelation i nedgående trend Tabell 11 Standardavvikelse i uppgående trend Tabell 12 Beta-värde i uppgående trend Tabell 13 Avkastning i uppgående trend Tabell 14 Riskjusterad avkastning i uppgående trend Tabell 15 Korrelation i uppgående trend Tabell 16 Portfölj med 500 och AFGX i uppgående trend Tabell 17 Portfölj med 100 och AFGX i uppgående trend Tabell 18 Korrelation, aktie för hela perioden Tabell 19 Avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot för hela perioden Tabell 20 Korrelation mellan aktie-, guld- och vin för hela perioden Tabell 21 Avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot i nedgående trend

10 Tabell 22 Korrelation mellan aktie-, guld- och vin i nedgående trend Tabell 23 Avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot i uppgående trend Tabell 24 Korrelation mellan aktie-, guld- och vin i uppgående trend Tabell 25 Portfölj med 500 och AFGX för hela perioden Tabell 26 Portfölj med 100 och AFGX för hela perioden Tabell 27 Portfölj med 100 och AFGX i nedgående trend Tabell 28 Portfölj med 500 och AFGX i nedgående trend Formelförteckning Formel 1 Portföljens varians Formel 2 Förväntad avkastning Formel 3 Kovarians Formel 4 Korrelation Formel 5 Standardavvikelse Formel 6 Beta (ß) Formel 7 Sharpekvoten

11 Begrepp och förklaringar: Ekonomiska begrepp Alternativa investeringar: Alternativa investeringar är investeringar som inte tillhör de traditionella investeringsalternativen som är vanligast att överväga vid kapitalplacering. Exempel på traditionella investeringar är aktier, obligationer, fastigheter, hedgefonder och finansiella derivatinstrument. Bland alternativa investeringar finns t.ex. konst, vin, mynt och frimärken. 1 Diversifiering: Diversifiering innebär att man minskar risken i en portfölj genom att t.ex. investera i värdepapper utgivna av olika emittenter. Diversifiering kan också göras genom att investera i olika typer av värdepapper, t.ex. aktier och obligationer. Även att investera med stor geografisk spridning är ett sätt att diversifiera en portfölj. 2 Marknadsportfölj: Marknadsportföljen är en värdeviktad portfölj av alla tillgångar. Approximationer av olika typer brukar användas eftersom det inte är möjligt att se på förändringen av samtliga tillgångar. 3 I kapitel 3.2, Marknads, beskrivs olika marknads. Vilket av en som bäst beskriver marknaden kan dock diskuteras. Vid beräkningen av de fyra aktie som ingår i studien valdes att AFGX representerar marknadsportföljen. Obligationer: Skuldförbindelse som intygar att innehavaren har en ekonomisk fordran på ett företag, en stat eller en kommun. 4 Riskjusterad avkastning: Riskjusterad avkastning, ofta mätt i Sharpekvoten, är ett mått på värdeförändringen i förhållande till risken i ett värdepapper. Med hjälp av riskjusterad avkastning kan man jämföra risknivån för olika investeringar. Ju högre den riskjusterade avkastningen för en investering är, desto bättre värdeutveckling har erhållits i förhållande till risken

12 Vinbegrepp En Primeur: En Primeur är en fransk handelsterm för vin som är sålt som en option innan det är färdiglagrat och tappat på flaska. 6 Fine wine: Detta uttryck är ett vedertaget begrepp för exklusiva viner i vinbranschen. Dock finns ingen exakt definition av uttrycket. I denna uppsats undersöks vin; 500, 50, 100 samt Investables. Därmed får de ingående vinerna i dessa utgöra definitionen av fine wine i studien. De ingående vinerna finns redovisade i bilaga 3. Nya världen: I vinsammanhang är det vanligt att dela upp världen i två delar: gamla och nya världen. Till gamla världen hör Europa med de stora vinländerna Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Portugal. Den nya världen är således nya vinländer såsom USA, Sydafrika, Argentina och Chile dit kolonisatörer och resande tagit vinodlingskonsten. 7 Premier Cru: Den franska termen för First Growth. De viner som har högst ranking enligt det klassificeringssystem som infördes i Bordeaux år 1855 kallas för Premier Cru. 8 För utförligare förklaring av systemet se begreppsförklaringen av västra stranden. Robert Parker: Vinvärlden har som oftast ögonen på vad Robert Parker anser om vinproducenter, årgångar och trender. Denne amerikan bedömer viner och betygsätter dessa på en 100-gradig skala. I investeringssammanhang handlar det oftast om viner 95+ och han har ett stort inflytande på priser och efterfrågan, inte bara i USA utan även globalt. 9 Skördeuttag: Ju lägre skördeuttag desto högre kvalitet är en grundregel vid vinproduktion. Genom beskärning av vinrankorna håller man nere avkastningen dessa ger och kvaliteten på druvorna blir högre. Vanligen brukar man tala om avkastning per hektar eller skördeuttag Mölstad (2003) s Torstenson (1997) s

13 Supertuscan: Den italienska vinlagstiftningen kräver att druvor som är historiskt typiska för respektive område används. Med viner som Sassiscia, Tignanello och Solaia har en ny trend skapats och man producerar numera vin på franska druvor i Italien. De druvor som används är till största delen Cabernet Sauvignon och Merlot, druvor som ingår i de stora vinerna från Bordeaux. Benämningen på dessa viner från Toscana har blivit Supertuscans eftersom denna trend startade just i Toscana. 11 Västra stranden: Bordeaux är ett vindistrikt i sydvästra Frankrike. Distriktet delas av floderna Gironde, Garonne och Dordogne och dessa skapar skillnader i mikroklimat och jordmån för olika delar av Bordeaux. På den västra stranden finns mindre inslag av lera i jorden och mer av grus vilket gör att Cabernet Sauvignon trivs något bättre här än på östra sidan. 12 De viner som i 1855 års klassificering av Bordeauxs viner blev klassade som Premier Cru är Chateau Haut-Brion, Chateau Lafite-Rothschild, Chateau Margaux och Chateau Latour. Dessa viner ansågs vara bäst och var de som handlades till högst priser på den tiden. Endast ett slott har uppgraderats sedan klassificeringen från 2eme till 1er cru och det är Chateau Mouton-Rothschild. Det är fortfarande dessa fem viner som är de mest eftertraktade av Bordeauxvinerna även om några slott från östra stranden inte är långt ifrån och ibland till och med är dyrare (t.ex. Chateau Petrus och Chateau Ausone) Clarke (2000) s Jefford (2002) s Mölstad (2003) s

14 1. Inledning och bakgrund Första kapitlet introducerar ämnet för läsaren genom en kort inledning och bakgrund samt ger den en uppfattning om problembakgrunden vilket leder fram till uppsatsens syfte. Dessutom behandlas uppsatsens frågeställning, avgränsningar och uppsatsens disposition. 1.1 Vin Chateau Haut-Brion, Chateau Lafite-Rothschild och Chateau Margaux är några av de berömda och nästan mytomspunna vinerna från Bordeaux i sydvästra Frankrike. Vin- och matälskare i hela världen har säkert hört talas om vinerna men få har haft privilegiet att få dricka dessa. Det nöjet är få förunnat och oftast förbehållet förmögna personer. Även om de flesta av oss inte har råd att prova de eftertraktade dropparna så erbjuds vi i alla fall möjligheten att få ha flaskorna i vår egendom genom olika investeringsfonder. Och kanske kan avkastningen från våra investeringar ge oss möjligheten att korka upp en dag. 1.2 Investering av överskottskapital För företag med överskottskapital kan det vara intressant att placera kapitalet i en eller flera av de finansiella instrument som marknaden erbjuder, med en ambition att försöka generera en avkastning på kapitalet som är tillfredställande. Valet av finansiellt instrument ett företag väljer beror främst på placeringshorisonten och vilken risk en investerare är villig att utsätta sitt kapital för. Den minst riskbenägna kapitalplaceringen är att placera kapitalet på ett bankkonto vilket dock genererar en låg avkastning. Obligationer är ett annat investeringsalternativ som har en låg risk och ger säker avkastning. Fonder och framförallt aktier är kapitalplaceringar som kräver mer kunskap men har också en potential till högre avkastning. Placeringsalternativen är alltid utsatta för en systematisk risk, mätt i ß (beta). Av denna anledning korrelerar de flesta fonder och aktier med konjunkturens upp- och nedgångar. Ett tillvägagångssätt att minska riskerna för ett företags kapitalplaceringar är att sträva efter en diversifierad portfölj, vilket innebär att investeringarna sprids på olika finansiella instrument, olika branscher, världsdelar och alternativa investeringar, t.ex. fastigheter, konst och vin. 14

15 För en investerare är det eftersträvansvärt att placera sitt kapital i tillgångar som förväntas generera högsta möjliga avkastning. Under 1970-talet var det råvaran guld som var aktuell, 1980-talet var det fastigheter och 1990-talet aktier. När de dubbelsiffriga avkastningarna från de nämnda placeringarna från 1970-, 80 och 90-talen uteblev var investeraren tvungen att leta efter nya investeringsalternativ, spara mer eller placera sitt kapital i alternativa investeringar. 14 En sådan alternativ investering kan vara fine wines, vilket är den underliggande tillgången i vin. 1.3 Fine wines som alternativ investering Det är sedan länge känt att exklusiva viner från Bordeaux har haft stor potential att ge en hög framtida förtjänst vid en investering. Möjligheten att investera i vin uppstod inte förrän på 1800-talet då vinindustrin introducerade vinflaskor med kork vilket möjliggjorde lagring av vin. 15 För investerare som haft möjligheten att lagra vinet på ett tillfredställande sätt och haft den rätta kunskapen om vin har detta varit en lukrativ affär. För företag utan tillgång till vinkällare har det varit ett osmidigt investeringsalternativ att investera i vinflaskor och även kunskapen om viner kan vara ett hinder för många investerare. Marknaden för fine wines har gått från att vara en växande marknad under talet till att vara en stabil investerarmarknad under 1990-talet. I slutet av talet startades två handlande marknader för fine wines, och Idealwine. 16 De två marknaderna underlättar handeln med fine wines p.g.a. att den fysiska flaskan inte behöver förflyttas, vinfonder har introducerats samt att tillgången till information har ökat. Idag handlas fine wines månadsvis för över $15 miljoner vid de sex största auktionshusen. 17 Enligt Winefinder har en investerare som under de senare åren placerat sitt kapital i någon av dessa marknader haft möjlighet att uppnå en högre avkastning för sin investering än jämfört med samma summa kapital placerat i aktier Kumar, M. (2005) s Ibid s och 17 Sanning et al. (2008) s i- vin/fine- wine.aspx 15

16 1.4 Bakgrund och problembakgrund Några av de mest vanliga investeringsalternativen för företag med överskottskapital är företagsobligationer, hedgefonder och aktier. Dessa har under de senare åren genererat en allt lägre riskpremie vilket har gjort att allt fler riktar blickarna efter alternativa investeringar. 19 Dessutom börjar investerare leta efter kapitalplaceringar som medför en lägre risk än de tidigare nämnda. Detta efter en turbulent kapitalmarknad som under de senaste tio åren varit väldigt skakig med framförallt två finansiellt oroliga perioder. Den senaste perioden övergick i en finansiell kris i mitten av 2008 då Lehman Brothers tvingades lämna in en ansökan om konkursskydd. 20 Likt guld, råolja och konst är vin en alternativ investering. Just konst har enligt professor Jianping Mei och Michael Moses levererat en bättre avkastning än räntebärande investeringar men sämre än aktier under åren 1875 till Forskarna har sammanställt ett konst som är baserat på 4500 målningar som är sålda på auktioner i New York. Indexet visade en låg korrelation med den Amerikanska aktiemarknaden, vilket ökar intresset vid svåra ekonomiska tider. 21 Den ledande handelsplatsen för fine wines är The London International Vinters Exchange () vilken lanserades år På går det att hämta information om, sälja och värdera viner. Marknaden vänder sig till så väl professionella handlare som till vinsamlare och sedan starten har antalet medlemmar ökat kraftigt. 22 I Sverige dröjde det till 2007 innan ett företag fick tillstånd att bedriva distansförsäljning av viner. Den 15 oktober 2007 fick Wine Finder tillstånd att bedriva sådan verksamhet. I dag är företaget Nordens ledande vinmäklare. 23 Vin har unika egenskaper i jämförelse med många andra investeringsalternativ. Några av dessa egenskaper kan relateras till egenskaper som konst även har, sett ur ett investeringsperspektiv. Exempel på dessa är att vin inte ger någon utdelning, 19 Coffman, B. et. al (2009) s Mei, J och Moses, M (2001) s

17 investeraren måste betala för förvaring och tidsperspektivet för att omvandla vin till likvida medel kan ta fyra till fem månader. Dessutom föreligger en risk att vinflaskan förstörs eller att vinet blir värdelöst p.g.a. felaktig förvaring. 24 Detta kan däremot undvikas genom att investera i vin, vilket gör att flaskan inte behöver flyttas och därmed uppstår inget behov av förvaringsutrymme. 1.5 Frågeställningar 1. Kan vinportföljer som investering vara intressant ur ett ekonomiskt perspektiv för företag som vill göra alternativa investeringar? 2. Kan en placering i vinportföljer medföra en mer väldiversifierad portfölj för företagsinvesteringar? 1.6 Syfte och avgränsningar Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra stycken etablerade vin kurshistorik och hur de har presterat under en period på drygt tio år. Vidare bearbetas inhämtad data för att granskas i jämförelse med fem olika aktie och en råvara. Slutligen används ett aktie som representativt för marknadsportföljen. Vin ses ur ett rent ekonomiskt perspektiv och granskas som en kapitalplacering för företag. Med detta perspektiv undersöks om vin kan användas som ett komplement till en marknadsportfölj för att sprida riskerna och höja den riskjusterade avkastningen, d.v.s. uppnå en mer väldiversifierad portfölj. 1.7 Målgrupp Målgruppen för denna uppsats är studenter vid svenska universitet och högskolor som har studerat företagsekonomi med en finansiell inriktning på kandidatnivån, högskolepoäng. 1.8 Disposition Uppsatsen inleds med en redogörelse för termologi och särskilda begrepp som används genom de följande kapitlen. 24 Sanning et. al. (2008) s

18 2. Metod: Förklarar och motiverar de metodval som gjorts i syfte för att besvara uppsatsens frågeställning. I slutet granskas den data som inhämtats kritiskt för att kartlägga uppsatsens reliabilitet, här tas även validiteten upp. 3. Praktisk referensram: Kapitel tre syftar till att ge läsaren en inblick i hur vinmarknaden fungerar, vilka marknadsplatser som finns samt i vad som är viktigt att fundera över vid investeringar i vin. Dessutom beskrivs kort vilka specifika viner som handlas i investeringssyfte samt ges en fingervisning om vart andrahands marknaden för vin är på väg. I kapitlet beskrivs olika som användas för analyser och jämförelser. Detta följs av en ingående redogörelse av vinbranschens då en bra insikt i hur de är uppbyggda är viktig för förståelsen av analysen. 4. Teori/modell översikt och tidigare forskning: I kapitlet presenteras de finansiella teorierna och grundläggande statistiska metoder som kommer att användas för att besvara frågeställningarna. Dessutom ges en presentation av tidigare studier i ämnet. 5. Resultat: I resultatkapitlet åskådliggörs inhämtad data. 6. Analys: Här analyseras studiens resultat som presenterats i föregående kapitel. 7. Slutsatser: Uppsatsen avslutas med en slutsats där uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras genom en sammanfattning av relevanta resultat från de två föregående kapitlen. Förslag till vidare forskning ges och kapitlet innehåller även en diskussion. 18

19 2. Metod Detta kapitel förklarar och motiverar de metodval som gjorts och hur uppsatsen genomförts för att besvara uppsatsens frågeställningar. I slutet granskas den data som inhämtats kritiskt för att kartlägga uppsatsens reliabilitet, här tas även validiteten upp. 2.1 Tillvägagångssätt För att analysera vin i relation till andra investeringar, så har historisk data från fyra olika vin jämförts med fem aktie och en råvara. Detta för att beräkna historisk avkastning, korrelation och risk för varje placeringsalternativ. All data bearbetas i Excel och i statistikprogrammet SPSS. 2.2 Metodansats Att utveckla en teori för att förklara ett fenomen kallas induktion. Induktionen innebär således att man försöker dra slutsatser från empiriska fakta. Vid användning av teorins implikationer för att göra förutsägelser, så antas en deduktiv forskningsprocess. 25 I studien används teorierna som ett verktyg för att skapa förståelse för uppsatsens problemställning. I denna uppsats antas således ett deduktivt perspektiv. 2.3 Kvantitativ undersökningsmetod I uppsatsen används kvantitativ undersökningsmetod. Denna kan beskrivas som att den kvantitativa metoden omvandlar information till siffror och mängder, utifrån detta genomförs sedan statistiska analyser. Valet av den kvantitativa metoden grundas på att det är intressant att undersöka vin kurshistorik. Dessutom för att kurshistoriken för de olika en och råvaran är mätbara. De nämnda en bearbetas statistiskt och analyseras för att besvara de aktuella frågeställningarna. 25 Lundahl och Skärvard (1999), s

20 2.4 Operationalisering För att kunna besvara frågeställningen följs nedanstående specificering av hur data och material samlas in och tolkas. Figur 1 Operationalisering 1 Genomgång av vinmarknaden allmänt och ur ett finansiellt perspektiv. 2 Praktisk genomgång av viktiga faktorer vid vininvestering. 3 Portföljvalsteori, för att kunna besvara andra frågeställningen. 4 Genomgång av risk och nyckeltal som används för att kunna jämföra vin med andra investeringsalternativ. 5 Resultat, all data som har inhämtats till undersökningen. 6 Analys av data. 7 Besvara frågeställningarna. Inledningsvis görs en genomgång av vinmarknaden allmänt och ur ett finansiellt perspektiv. Därefter följer en praktisk genomgång av viktiga faktorer vid vininvestering. För att kunna besvara: Kan en placering i vinportföljer medföra en mer väldiversifierad portfölj för företagsinvesteringar?, så beskrivs Markowitz portföljvalsteori. I steg fyra presenteras relevanta nyckeltal för investeringar, detta för att kunna bedöma vininvestering ur ett finansiellt perspektiv. Därefter behandlas resultatet, d.v.s. bearbetad data. Steg sex, beskrivs separat nedan i kapitel 2.4.1, Portföljvalsteori och 2.4.2, Effektiva portföljer. Avslutningsvis i steg sju besvaras frågeställningarna Portföljvalsteori Analysen av data, steg sex i operationaliseringsprocessen, utgår från portföljvalsteori. Portföljvalsteorin innebär att kartlägga sambandet mellan avkastning och risk. Det finns enligt teorin två typer av risk; systematisk risk och specifik risk. Den senare går att diversifiera bort tillskillnad från den systematiska risken. Enligt portföljvalsteorin finns det ett direkt samband mellan avkastning 20

21 och risk. Med andra ord måste en investerare som vill uppnå en högre avkastning på sitt kapital också acceptera en högre risk. Inom teorin används begreppet marknadsportfölj. Denna består av alla aktier på marknaden. I denna portfölj finns bara den systematiska risken kvar och den specifika risken är därmed bortdiversifierad Effektiva portföljer I analysen kartläggs även effektiva portföljer med hänsyn till avkastning och risk, dels för hela undersökningsperioden, men även för olika skeden av upp- och nedgående trender under den granskade perioden. Effektiva portföljer är ett begrepp inom den moderna portföljvalsteorin som ursprungligen utvecklades av Harry Markowitz. En effektiv portfölj är en portfölj där det kombinerade innehållet är optimalt med hänseende till den riskjusterade avkastningen. I den effektiva portföljen är förhållandet mellan avkastning och risk optimal. 27 I studien sker undersökningen under ett tioprocentsintervall, d.v.s. hypotetiska portföljer med vin 100 respektive 500 kombineras med marknadsportföljen. AFGX har i denna studie efter övervägande slutgiltigt fått representera marknadsportföljen. Tydligare beskrivet så kombineras en viktning från procent, vid varje tiotal procent, i vin med resterande del i marknadsportföljen. I kapitel 2.6.3, Insamling och bearbetning av sekundärdata, återfinns de övriga en som övervägts för att representera marknadsportföljen. I den praktiska referensramen i kapitel 3.2, Marknads, finns de olika ens karakteristika beskrivna

22 2.5 Forskningsideal Historisk data och matematiska uträkningar kommer till stor del att utgöra basen för utredningen. Avkastning och risk sätts i fokus under forskningen för vininvesteringar. Utgångsperspektivet kommer därmed att vara att undersökningen tolkas enligt positivismen då resultaten förväntas bygga på formell logik och fakta som är resultat av mätning Datainsamling Avgränsningar och urval av data Insamlandet av numerisk data hämtas från databaserna: Nasdacomxnordic 29, Wrenresearch 30, 31, Standardandpoors 32, Svenska riksbanken 33, och Affärsvärlden. 34 Detta metodval innebär som tidigare nämnts, att en kvantitativ studie genomförs, vilket inom företagsekonomisk forskning har varit den dominerande forskningsmetoden sedan mitten av 1980-talet. 35 För att kunna bedöma vin som en alternativ investering enligt kapitel 1.5, Frågeställningar, undersöks tidsperioden fr.o.m t.o.m Tidsperioden innehåller både upp- och nedgångar i ekonomin. Mellan maj 2007 och oktober 2008 förelåg en nedgång på börserna till följd av den då rådande finanskrisen medan det mellan mars 2003 och maj 2007 rådde tillväxt på aktiemarknaden. I rapporten granskas dels hela tidsperioden samt de två andra nämnda delperioderna separat för att bättre bedöma hur vin genererar avkastning samt hur de korrelerar med aktiemarknaden Sekundärdata Sekundärdata är datainsamlingar som redan tidigare insamlats och analyserats för andra ändamål. Detta innebär att data som någon annan insamlat och analyserat utsätts för en ny analys. 36 Vid utformningen av frågeställningen uppstod 28 Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001), s https://www.nasdaqomxnordic.com (info (tab hist))) 35 Bryman & Bell (2003), s Johansson och Lindfors (1993), s

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Föreläsningens innehåll Historisk avkastning för finansiella tillgångar Beräkning av avkastning och risk

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2010 Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Hur presterar Hedgefonder under olika

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

(A -A)(B -B) σ A σ B. på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar.

(A -A)(B -B) σ A σ B. på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar. Del 2 Korrelation Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är korrelation?... 3 Hur fungerar sambanden?... 3 Hur beräknas korrelation?... 3 Diversifiering... 4 Korrelation och strukturerade produkter...

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter 28 Mars 2006 Strukturerade produkter Pär Sjögemark Pär Sjögemark, +46 8 701 36 58, pasj02@handelsbanken.se Agenda Vad menas med strukturerade produkter Olika riskprofiler En marknad i kraftig tillväxt

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

CAPM (capital asset pricing model)

CAPM (capital asset pricing model) CAPM (capital asset pricing model) CAPM En teoretisk modell för förväntad avkastning i jämvikt, d.v.s. när utbudet av varje tillgång är lika med efterfrågan på motsvarande tillgång. Detta betyder att CAPM

Läs mer

Ädelmetall i portföljen

Ädelmetall i portföljen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande c-uppsats 15 HP Höstterminen 2012 + Ädelmetall i portföljen En jämförande studie om ädelmetallers diversifieringsegenskaper Av: Zinelabidin

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Absolutavkastande tillgångsallokering

Absolutavkastande tillgångsallokering Absolutavkastande tillgångsallokering Vad är Chelys Kapitalförvaltning? Chelys Kapitalförvaltning AB är ett fristående analysföretag som veckovis analyserar förutsättningarna för aktie- och räntemarknaden

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter Portföljstudie av bostadshyresfastigheter En utvärdering av möjligheten att använda bostadshyresfastigheter som ett sätt att diversifiera en investeringsportfölj baserad på historisk avkastning för olika

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Finansiell Ekonomi i Praktiken

Finansiell Ekonomi i Praktiken Finansiell Ekonomi i Praktiken Seminarium den 16 februari 2005 Program 14.00-14.15 Inledning 14.15-15.00 Att fastställa en kunds riskbenägenhet 15.15-16.00 Olika placeringars risk 16.15-17.00 Rådgivning

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

payout = max [0,X 0(ST-K)]

payout = max [0,X 0(ST-K)] Del 6 Valutor Innehåll Strukturerade produkter och valutor... 3 Hur påverkar valutor?... 3 Metoder att hantera valutor... 3 Quanto valutaskyddad... 3 icke valutaskyddad... 4 icke valutaskyddad... 4 Hur

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

Hur har svenska investerares möjligheter till diversifiering inom Europa förändrats sedan euron infördes?

Hur har svenska investerares möjligheter till diversifiering inom Europa förändrats sedan euron infördes? Hur har svenska investerares möjligheter till diversifiering inom Europa förändrats sedan euron infördes? - En kvantitativ studie Seminariearbete, D-nivå i Företagsekonomi Industriell och Finansiell Ekonomi

Läs mer

Rådgivning i praktiken

Rådgivning i praktiken Arturo Arques 08-7636964 070-2999372 arturo.arques@seb.se Rådgivning i praktiken 1 Personliga relationer Finansiell ekonomi 2 3 4 Enskilt viktigaste frågan: Överensstämmer kundens riskbenägenhet med den

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer