Vin som alternativ investering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vin som alternativ investering"

Transkript

1 Kandidatuppsats, ht 2010 Företagsekonomiska institutionen Vin som alternativ investering Författare: Max Alsborn Handledare: Tore Eriksson Andreas Oredsson Erik Pålsson Framläggning:

2 Sammanfattning Uppsatsens titel: Vin som alternativ investering. Seminariedatum: Ämne/kurs: Författare: Handledare: FEKK01, Företagsekonomi, inriktning finansiering: Examensarbete, kandidatnivå. Max Alsborn, Andreas Oredsson och Erik Pålsson. Tore Eriksson. Fem nyckelord: Vin, kapitalplacering, diversifiering, fine wine, alternativ investering. Syfte: Metod: Empiri: Syftet är att kartlägga om en kapitalplacering i tillgången vin kan vara ett fördelaktigt finansiellt alternativ för företag för att diversifiera en riskportfölj. Genom en deduktiv forskningsprocess testas insamlad sekundärdata genom ekonomiska teorier. Studien genomförs som en kvantitativ undersökning då historiska kurser bearbetas statistiskt. Vidare är portföljvalsteori och effektiva portföljer en essentiell del av det metodologiska arbetet. Empirin utgörs av resultatkapitlet som består av data från AFGX, samt utvalda guld- och vin. Rådata presenteras efter att den gjorts överskådlig genom datorprogrammet Excel. Teoretiska perspektiv: Teorin utgörs av finansiella nyckeltal som behandlar avkastning, risk samt korrelation. Slutsats: Granskade vin presterar 2,7 till 3,7 gånger högre årlig avkastning än marknadsportföljen under perioden som undersökts. Vidare sjunker portföljens risk när dessa vin kombineras med marknadsportföljen. 2

3 Abstract: Title: Wine as an alternative investment Seminar date: Course: Authors: Advisor: Key words: Purpose: Methodology: Empirical foundation: FEKK01 Business Administration: Degree Project undergraduate level. Max Alsborn, Andreas Oredsson and Erik Pålsson. Tore Eriksson Wine, capital investment, diversification, fine wine, alternative investment. This paper aims to identify if wine as a capital investment can be an efficient financial alternative for businesses to diversify their risk portfolio. Through a deductive research process collected secondary data is tested by economic theories. The study conduct historical rates of statistical data, therefore the study is quantitative. Furthermore, portfolio theory and efficient portfolios are an essential part of the methodological work. The empirical data is presented in the result chapter, which consists of data from the Swedish Stock Index AFGX, and selected gold and Fine Wine Index. Raw data are presented in the chapter after it has been foreseeable by the computer program, Excel. Theoretical perspectives: The theory consists of financial ratios, which represents annual return, risk and correlation. Conclusions: Audited Fine Wine Index performs 2.7 to 3.7 times higher annual return than the market portfolio during the period examined. Further, the portfolio risk decreases when these Fine Wine Index are combined with the market portfolio. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund Vin Investering av överskottskapital Fine wines som alternativ investering Bakgrund och problembakgrund Frågeställningar Syfte och avgränsningar Målgrupp Disposition Metod Tillvägagångssätt Metodansats Kvantitativ undersökningsmetod Operationalisering Portföljvalsteori Effektiva portföljer Forskningsideal Datainsamling Avgränsningar och urval av data Sekundärdata Insamling och bearbetning av sekundärdata Metodkritik Reliabilitet Validitet Praktisk referensram Beskrivning av vinmarknaden Viktiga faktorer vid investering i vin

5 3.2 Marknads OMX Nordic S&P FTSE Nikkei AFGX Riskfri ränta The Mid Price Fine Wine 500 Index Fine Wine 50 Index Fine Wine 100 Index Fine Wine Investables Index Råvara Guld Teori- och modellöversikt samt tidigare forskning Portföljvalsteori Kovarians Korrelation Risk Standardavvikelse Systematisk risk (Beta) Riskjusterad avkastning Sharpekvoten Tidigare forskning med relevans för studien Alternativa investeringar Vin som alternativ investering Sammanfattning av tidigare forskning med relevans för studien Resultat

6 5.1 Vin-, råvaru- och aktie Resultat för hela undersökningsperioden Risk Avkastning Riskjusterad avkastning Korrelation Resultat vid nedgående trend på aktiemarknad Risk Avkastning Riskjusterad avkastning Korrelation Resultat vid uppgående trend på aktiemarknaden Risk Avkastning Riskjusterad avkastning Korrelation Kombinationer av vin- och aktie Analys Risk Avkastning Riskjusterad avkastning Investeringar i vin i kombination med aktie Slutsatser Slutsats Diskussion Vidare forskning Källförteckning Artiklar Akademiska artiklar

7 8.2 Litteratur Elektroniska källor Bilagor Bilaga 1. Avgörande faktorer vid investering i vin Regioner Årgångar Marknadsplatser Bilaga 2. Tabeller och diagram Hela perioden Nedgående trend Uppgående trend Kombination av vin- och aktie Bilaga 3. komponentlistor

8 Figurförteckning Figur 1 Operationalisering Figur 2 Marknad och Figur 3 Sammanfattning av tidigare forskning med relevans för studien Figur 4 Standardavvikelsen för en portfölj med 500 och AFGX i nedgående trend Figur 5 Avkastning under hela undersökningsperioden Figur 6 Avkastning under nedgående trend Figur 7 Avkastning under uppgående trend Figur 8 Risk och avkastning under hela perioden Figur 9 Risk och avkastning under nedgående trend Figur 10 Risk och avkastning under en uppgående trend Figur 11 Ökad Sharpekvot och sänkt standardavvikelse genom kombination av tillgångar

9 Tabellförteckning Tabell 1 Standardavvikelse för hela perioden Tabell 2 Beta-värde för hela perioden Tabell 3 Avkastning för hela perioden Tabell 4 Riskjusterad avkastning för hela perioden Tabell 5 Korrelation för hela perioden Tabell 6 Standardavvikelse i nedgående trend Tabell 7 Beta-värde i nedgående trend Tabell 8 Avkastning i nedgående trend Tabell 9 Riskjusterad avkastning i nedgående trend Tabell 10 Korrelation i nedgående trend Tabell 11 Standardavvikelse i uppgående trend Tabell 12 Beta-värde i uppgående trend Tabell 13 Avkastning i uppgående trend Tabell 14 Riskjusterad avkastning i uppgående trend Tabell 15 Korrelation i uppgående trend Tabell 16 Portfölj med 500 och AFGX i uppgående trend Tabell 17 Portfölj med 100 och AFGX i uppgående trend Tabell 18 Korrelation, aktie för hela perioden Tabell 19 Avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot för hela perioden Tabell 20 Korrelation mellan aktie-, guld- och vin för hela perioden Tabell 21 Avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot i nedgående trend

10 Tabell 22 Korrelation mellan aktie-, guld- och vin i nedgående trend Tabell 23 Avkastning, standardavvikelse och Sharpekvot i uppgående trend Tabell 24 Korrelation mellan aktie-, guld- och vin i uppgående trend Tabell 25 Portfölj med 500 och AFGX för hela perioden Tabell 26 Portfölj med 100 och AFGX för hela perioden Tabell 27 Portfölj med 100 och AFGX i nedgående trend Tabell 28 Portfölj med 500 och AFGX i nedgående trend Formelförteckning Formel 1 Portföljens varians Formel 2 Förväntad avkastning Formel 3 Kovarians Formel 4 Korrelation Formel 5 Standardavvikelse Formel 6 Beta (ß) Formel 7 Sharpekvoten

11 Begrepp och förklaringar: Ekonomiska begrepp Alternativa investeringar: Alternativa investeringar är investeringar som inte tillhör de traditionella investeringsalternativen som är vanligast att överväga vid kapitalplacering. Exempel på traditionella investeringar är aktier, obligationer, fastigheter, hedgefonder och finansiella derivatinstrument. Bland alternativa investeringar finns t.ex. konst, vin, mynt och frimärken. 1 Diversifiering: Diversifiering innebär att man minskar risken i en portfölj genom att t.ex. investera i värdepapper utgivna av olika emittenter. Diversifiering kan också göras genom att investera i olika typer av värdepapper, t.ex. aktier och obligationer. Även att investera med stor geografisk spridning är ett sätt att diversifiera en portfölj. 2 Marknadsportfölj: Marknadsportföljen är en värdeviktad portfölj av alla tillgångar. Approximationer av olika typer brukar användas eftersom det inte är möjligt att se på förändringen av samtliga tillgångar. 3 I kapitel 3.2, Marknads, beskrivs olika marknads. Vilket av en som bäst beskriver marknaden kan dock diskuteras. Vid beräkningen av de fyra aktie som ingår i studien valdes att AFGX representerar marknadsportföljen. Obligationer: Skuldförbindelse som intygar att innehavaren har en ekonomisk fordran på ett företag, en stat eller en kommun. 4 Riskjusterad avkastning: Riskjusterad avkastning, ofta mätt i Sharpekvoten, är ett mått på värdeförändringen i förhållande till risken i ett värdepapper. Med hjälp av riskjusterad avkastning kan man jämföra risknivån för olika investeringar. Ju högre den riskjusterade avkastningen för en investering är, desto bättre värdeutveckling har erhållits i förhållande till risken

12 Vinbegrepp En Primeur: En Primeur är en fransk handelsterm för vin som är sålt som en option innan det är färdiglagrat och tappat på flaska. 6 Fine wine: Detta uttryck är ett vedertaget begrepp för exklusiva viner i vinbranschen. Dock finns ingen exakt definition av uttrycket. I denna uppsats undersöks vin; 500, 50, 100 samt Investables. Därmed får de ingående vinerna i dessa utgöra definitionen av fine wine i studien. De ingående vinerna finns redovisade i bilaga 3. Nya världen: I vinsammanhang är det vanligt att dela upp världen i två delar: gamla och nya världen. Till gamla världen hör Europa med de stora vinländerna Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland och Portugal. Den nya världen är således nya vinländer såsom USA, Sydafrika, Argentina och Chile dit kolonisatörer och resande tagit vinodlingskonsten. 7 Premier Cru: Den franska termen för First Growth. De viner som har högst ranking enligt det klassificeringssystem som infördes i Bordeaux år 1855 kallas för Premier Cru. 8 För utförligare förklaring av systemet se begreppsförklaringen av västra stranden. Robert Parker: Vinvärlden har som oftast ögonen på vad Robert Parker anser om vinproducenter, årgångar och trender. Denne amerikan bedömer viner och betygsätter dessa på en 100-gradig skala. I investeringssammanhang handlar det oftast om viner 95+ och han har ett stort inflytande på priser och efterfrågan, inte bara i USA utan även globalt. 9 Skördeuttag: Ju lägre skördeuttag desto högre kvalitet är en grundregel vid vinproduktion. Genom beskärning av vinrankorna håller man nere avkastningen dessa ger och kvaliteten på druvorna blir högre. Vanligen brukar man tala om avkastning per hektar eller skördeuttag Mölstad (2003) s Torstenson (1997) s

13 Supertuscan: Den italienska vinlagstiftningen kräver att druvor som är historiskt typiska för respektive område används. Med viner som Sassiscia, Tignanello och Solaia har en ny trend skapats och man producerar numera vin på franska druvor i Italien. De druvor som används är till största delen Cabernet Sauvignon och Merlot, druvor som ingår i de stora vinerna från Bordeaux. Benämningen på dessa viner från Toscana har blivit Supertuscans eftersom denna trend startade just i Toscana. 11 Västra stranden: Bordeaux är ett vindistrikt i sydvästra Frankrike. Distriktet delas av floderna Gironde, Garonne och Dordogne och dessa skapar skillnader i mikroklimat och jordmån för olika delar av Bordeaux. På den västra stranden finns mindre inslag av lera i jorden och mer av grus vilket gör att Cabernet Sauvignon trivs något bättre här än på östra sidan. 12 De viner som i 1855 års klassificering av Bordeauxs viner blev klassade som Premier Cru är Chateau Haut-Brion, Chateau Lafite-Rothschild, Chateau Margaux och Chateau Latour. Dessa viner ansågs vara bäst och var de som handlades till högst priser på den tiden. Endast ett slott har uppgraderats sedan klassificeringen från 2eme till 1er cru och det är Chateau Mouton-Rothschild. Det är fortfarande dessa fem viner som är de mest eftertraktade av Bordeauxvinerna även om några slott från östra stranden inte är långt ifrån och ibland till och med är dyrare (t.ex. Chateau Petrus och Chateau Ausone) Clarke (2000) s Jefford (2002) s Mölstad (2003) s

14 1. Inledning och bakgrund Första kapitlet introducerar ämnet för läsaren genom en kort inledning och bakgrund samt ger den en uppfattning om problembakgrunden vilket leder fram till uppsatsens syfte. Dessutom behandlas uppsatsens frågeställning, avgränsningar och uppsatsens disposition. 1.1 Vin Chateau Haut-Brion, Chateau Lafite-Rothschild och Chateau Margaux är några av de berömda och nästan mytomspunna vinerna från Bordeaux i sydvästra Frankrike. Vin- och matälskare i hela världen har säkert hört talas om vinerna men få har haft privilegiet att få dricka dessa. Det nöjet är få förunnat och oftast förbehållet förmögna personer. Även om de flesta av oss inte har råd att prova de eftertraktade dropparna så erbjuds vi i alla fall möjligheten att få ha flaskorna i vår egendom genom olika investeringsfonder. Och kanske kan avkastningen från våra investeringar ge oss möjligheten att korka upp en dag. 1.2 Investering av överskottskapital För företag med överskottskapital kan det vara intressant att placera kapitalet i en eller flera av de finansiella instrument som marknaden erbjuder, med en ambition att försöka generera en avkastning på kapitalet som är tillfredställande. Valet av finansiellt instrument ett företag väljer beror främst på placeringshorisonten och vilken risk en investerare är villig att utsätta sitt kapital för. Den minst riskbenägna kapitalplaceringen är att placera kapitalet på ett bankkonto vilket dock genererar en låg avkastning. Obligationer är ett annat investeringsalternativ som har en låg risk och ger säker avkastning. Fonder och framförallt aktier är kapitalplaceringar som kräver mer kunskap men har också en potential till högre avkastning. Placeringsalternativen är alltid utsatta för en systematisk risk, mätt i ß (beta). Av denna anledning korrelerar de flesta fonder och aktier med konjunkturens upp- och nedgångar. Ett tillvägagångssätt att minska riskerna för ett företags kapitalplaceringar är att sträva efter en diversifierad portfölj, vilket innebär att investeringarna sprids på olika finansiella instrument, olika branscher, världsdelar och alternativa investeringar, t.ex. fastigheter, konst och vin. 14

15 För en investerare är det eftersträvansvärt att placera sitt kapital i tillgångar som förväntas generera högsta möjliga avkastning. Under 1970-talet var det råvaran guld som var aktuell, 1980-talet var det fastigheter och 1990-talet aktier. När de dubbelsiffriga avkastningarna från de nämnda placeringarna från 1970-, 80 och 90-talen uteblev var investeraren tvungen att leta efter nya investeringsalternativ, spara mer eller placera sitt kapital i alternativa investeringar. 14 En sådan alternativ investering kan vara fine wines, vilket är den underliggande tillgången i vin. 1.3 Fine wines som alternativ investering Det är sedan länge känt att exklusiva viner från Bordeaux har haft stor potential att ge en hög framtida förtjänst vid en investering. Möjligheten att investera i vin uppstod inte förrän på 1800-talet då vinindustrin introducerade vinflaskor med kork vilket möjliggjorde lagring av vin. 15 För investerare som haft möjligheten att lagra vinet på ett tillfredställande sätt och haft den rätta kunskapen om vin har detta varit en lukrativ affär. För företag utan tillgång till vinkällare har det varit ett osmidigt investeringsalternativ att investera i vinflaskor och även kunskapen om viner kan vara ett hinder för många investerare. Marknaden för fine wines har gått från att vara en växande marknad under talet till att vara en stabil investerarmarknad under 1990-talet. I slutet av talet startades två handlande marknader för fine wines, och Idealwine. 16 De två marknaderna underlättar handeln med fine wines p.g.a. att den fysiska flaskan inte behöver förflyttas, vinfonder har introducerats samt att tillgången till information har ökat. Idag handlas fine wines månadsvis för över $15 miljoner vid de sex största auktionshusen. 17 Enligt Winefinder har en investerare som under de senare åren placerat sitt kapital i någon av dessa marknader haft möjlighet att uppnå en högre avkastning för sin investering än jämfört med samma summa kapital placerat i aktier Kumar, M. (2005) s Ibid s och 17 Sanning et al. (2008) s i- vin/fine- wine.aspx 15

16 1.4 Bakgrund och problembakgrund Några av de mest vanliga investeringsalternativen för företag med överskottskapital är företagsobligationer, hedgefonder och aktier. Dessa har under de senare åren genererat en allt lägre riskpremie vilket har gjort att allt fler riktar blickarna efter alternativa investeringar. 19 Dessutom börjar investerare leta efter kapitalplaceringar som medför en lägre risk än de tidigare nämnda. Detta efter en turbulent kapitalmarknad som under de senaste tio åren varit väldigt skakig med framförallt två finansiellt oroliga perioder. Den senaste perioden övergick i en finansiell kris i mitten av 2008 då Lehman Brothers tvingades lämna in en ansökan om konkursskydd. 20 Likt guld, råolja och konst är vin en alternativ investering. Just konst har enligt professor Jianping Mei och Michael Moses levererat en bättre avkastning än räntebärande investeringar men sämre än aktier under åren 1875 till Forskarna har sammanställt ett konst som är baserat på 4500 målningar som är sålda på auktioner i New York. Indexet visade en låg korrelation med den Amerikanska aktiemarknaden, vilket ökar intresset vid svåra ekonomiska tider. 21 Den ledande handelsplatsen för fine wines är The London International Vinters Exchange () vilken lanserades år På går det att hämta information om, sälja och värdera viner. Marknaden vänder sig till så väl professionella handlare som till vinsamlare och sedan starten har antalet medlemmar ökat kraftigt. 22 I Sverige dröjde det till 2007 innan ett företag fick tillstånd att bedriva distansförsäljning av viner. Den 15 oktober 2007 fick Wine Finder tillstånd att bedriva sådan verksamhet. I dag är företaget Nordens ledande vinmäklare. 23 Vin har unika egenskaper i jämförelse med många andra investeringsalternativ. Några av dessa egenskaper kan relateras till egenskaper som konst även har, sett ur ett investeringsperspektiv. Exempel på dessa är att vin inte ger någon utdelning, 19 Coffman, B. et. al (2009) s Mei, J och Moses, M (2001) s

17 investeraren måste betala för förvaring och tidsperspektivet för att omvandla vin till likvida medel kan ta fyra till fem månader. Dessutom föreligger en risk att vinflaskan förstörs eller att vinet blir värdelöst p.g.a. felaktig förvaring. 24 Detta kan däremot undvikas genom att investera i vin, vilket gör att flaskan inte behöver flyttas och därmed uppstår inget behov av förvaringsutrymme. 1.5 Frågeställningar 1. Kan vinportföljer som investering vara intressant ur ett ekonomiskt perspektiv för företag som vill göra alternativa investeringar? 2. Kan en placering i vinportföljer medföra en mer väldiversifierad portfölj för företagsinvesteringar? 1.6 Syfte och avgränsningar Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra stycken etablerade vin kurshistorik och hur de har presterat under en period på drygt tio år. Vidare bearbetas inhämtad data för att granskas i jämförelse med fem olika aktie och en råvara. Slutligen används ett aktie som representativt för marknadsportföljen. Vin ses ur ett rent ekonomiskt perspektiv och granskas som en kapitalplacering för företag. Med detta perspektiv undersöks om vin kan användas som ett komplement till en marknadsportfölj för att sprida riskerna och höja den riskjusterade avkastningen, d.v.s. uppnå en mer väldiversifierad portfölj. 1.7 Målgrupp Målgruppen för denna uppsats är studenter vid svenska universitet och högskolor som har studerat företagsekonomi med en finansiell inriktning på kandidatnivån, högskolepoäng. 1.8 Disposition Uppsatsen inleds med en redogörelse för termologi och särskilda begrepp som används genom de följande kapitlen. 24 Sanning et. al. (2008) s

18 2. Metod: Förklarar och motiverar de metodval som gjorts i syfte för att besvara uppsatsens frågeställning. I slutet granskas den data som inhämtats kritiskt för att kartlägga uppsatsens reliabilitet, här tas även validiteten upp. 3. Praktisk referensram: Kapitel tre syftar till att ge läsaren en inblick i hur vinmarknaden fungerar, vilka marknadsplatser som finns samt i vad som är viktigt att fundera över vid investeringar i vin. Dessutom beskrivs kort vilka specifika viner som handlas i investeringssyfte samt ges en fingervisning om vart andrahands marknaden för vin är på väg. I kapitlet beskrivs olika som användas för analyser och jämförelser. Detta följs av en ingående redogörelse av vinbranschens då en bra insikt i hur de är uppbyggda är viktig för förståelsen av analysen. 4. Teori/modell översikt och tidigare forskning: I kapitlet presenteras de finansiella teorierna och grundläggande statistiska metoder som kommer att användas för att besvara frågeställningarna. Dessutom ges en presentation av tidigare studier i ämnet. 5. Resultat: I resultatkapitlet åskådliggörs inhämtad data. 6. Analys: Här analyseras studiens resultat som presenterats i föregående kapitel. 7. Slutsatser: Uppsatsen avslutas med en slutsats där uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras genom en sammanfattning av relevanta resultat från de två föregående kapitlen. Förslag till vidare forskning ges och kapitlet innehåller även en diskussion. 18

19 2. Metod Detta kapitel förklarar och motiverar de metodval som gjorts och hur uppsatsen genomförts för att besvara uppsatsens frågeställningar. I slutet granskas den data som inhämtats kritiskt för att kartlägga uppsatsens reliabilitet, här tas även validiteten upp. 2.1 Tillvägagångssätt För att analysera vin i relation till andra investeringar, så har historisk data från fyra olika vin jämförts med fem aktie och en råvara. Detta för att beräkna historisk avkastning, korrelation och risk för varje placeringsalternativ. All data bearbetas i Excel och i statistikprogrammet SPSS. 2.2 Metodansats Att utveckla en teori för att förklara ett fenomen kallas induktion. Induktionen innebär således att man försöker dra slutsatser från empiriska fakta. Vid användning av teorins implikationer för att göra förutsägelser, så antas en deduktiv forskningsprocess. 25 I studien används teorierna som ett verktyg för att skapa förståelse för uppsatsens problemställning. I denna uppsats antas således ett deduktivt perspektiv. 2.3 Kvantitativ undersökningsmetod I uppsatsen används kvantitativ undersökningsmetod. Denna kan beskrivas som att den kvantitativa metoden omvandlar information till siffror och mängder, utifrån detta genomförs sedan statistiska analyser. Valet av den kvantitativa metoden grundas på att det är intressant att undersöka vin kurshistorik. Dessutom för att kurshistoriken för de olika en och råvaran är mätbara. De nämnda en bearbetas statistiskt och analyseras för att besvara de aktuella frågeställningarna. 25 Lundahl och Skärvard (1999), s

20 2.4 Operationalisering För att kunna besvara frågeställningen följs nedanstående specificering av hur data och material samlas in och tolkas. Figur 1 Operationalisering 1 Genomgång av vinmarknaden allmänt och ur ett finansiellt perspektiv. 2 Praktisk genomgång av viktiga faktorer vid vininvestering. 3 Portföljvalsteori, för att kunna besvara andra frågeställningen. 4 Genomgång av risk och nyckeltal som används för att kunna jämföra vin med andra investeringsalternativ. 5 Resultat, all data som har inhämtats till undersökningen. 6 Analys av data. 7 Besvara frågeställningarna. Inledningsvis görs en genomgång av vinmarknaden allmänt och ur ett finansiellt perspektiv. Därefter följer en praktisk genomgång av viktiga faktorer vid vininvestering. För att kunna besvara: Kan en placering i vinportföljer medföra en mer väldiversifierad portfölj för företagsinvesteringar?, så beskrivs Markowitz portföljvalsteori. I steg fyra presenteras relevanta nyckeltal för investeringar, detta för att kunna bedöma vininvestering ur ett finansiellt perspektiv. Därefter behandlas resultatet, d.v.s. bearbetad data. Steg sex, beskrivs separat nedan i kapitel 2.4.1, Portföljvalsteori och 2.4.2, Effektiva portföljer. Avslutningsvis i steg sju besvaras frågeställningarna Portföljvalsteori Analysen av data, steg sex i operationaliseringsprocessen, utgår från portföljvalsteori. Portföljvalsteorin innebär att kartlägga sambandet mellan avkastning och risk. Det finns enligt teorin två typer av risk; systematisk risk och specifik risk. Den senare går att diversifiera bort tillskillnad från den systematiska risken. Enligt portföljvalsteorin finns det ett direkt samband mellan avkastning 20

21 och risk. Med andra ord måste en investerare som vill uppnå en högre avkastning på sitt kapital också acceptera en högre risk. Inom teorin används begreppet marknadsportfölj. Denna består av alla aktier på marknaden. I denna portfölj finns bara den systematiska risken kvar och den specifika risken är därmed bortdiversifierad Effektiva portföljer I analysen kartläggs även effektiva portföljer med hänsyn till avkastning och risk, dels för hela undersökningsperioden, men även för olika skeden av upp- och nedgående trender under den granskade perioden. Effektiva portföljer är ett begrepp inom den moderna portföljvalsteorin som ursprungligen utvecklades av Harry Markowitz. En effektiv portfölj är en portfölj där det kombinerade innehållet är optimalt med hänseende till den riskjusterade avkastningen. I den effektiva portföljen är förhållandet mellan avkastning och risk optimal. 27 I studien sker undersökningen under ett tioprocentsintervall, d.v.s. hypotetiska portföljer med vin 100 respektive 500 kombineras med marknadsportföljen. AFGX har i denna studie efter övervägande slutgiltigt fått representera marknadsportföljen. Tydligare beskrivet så kombineras en viktning från procent, vid varje tiotal procent, i vin med resterande del i marknadsportföljen. I kapitel 2.6.3, Insamling och bearbetning av sekundärdata, återfinns de övriga en som övervägts för att representera marknadsportföljen. I den praktiska referensramen i kapitel 3.2, Marknads, finns de olika ens karakteristika beskrivna

22 2.5 Forskningsideal Historisk data och matematiska uträkningar kommer till stor del att utgöra basen för utredningen. Avkastning och risk sätts i fokus under forskningen för vininvesteringar. Utgångsperspektivet kommer därmed att vara att undersökningen tolkas enligt positivismen då resultaten förväntas bygga på formell logik och fakta som är resultat av mätning Datainsamling Avgränsningar och urval av data Insamlandet av numerisk data hämtas från databaserna: Nasdacomxnordic 29, Wrenresearch 30, 31, Standardandpoors 32, Svenska riksbanken 33, och Affärsvärlden. 34 Detta metodval innebär som tidigare nämnts, att en kvantitativ studie genomförs, vilket inom företagsekonomisk forskning har varit den dominerande forskningsmetoden sedan mitten av 1980-talet. 35 För att kunna bedöma vin som en alternativ investering enligt kapitel 1.5, Frågeställningar, undersöks tidsperioden fr.o.m t.o.m Tidsperioden innehåller både upp- och nedgångar i ekonomin. Mellan maj 2007 och oktober 2008 förelåg en nedgång på börserna till följd av den då rådande finanskrisen medan det mellan mars 2003 och maj 2007 rådde tillväxt på aktiemarknaden. I rapporten granskas dels hela tidsperioden samt de två andra nämnda delperioderna separat för att bättre bedöma hur vin genererar avkastning samt hur de korrelerar med aktiemarknaden Sekundärdata Sekundärdata är datainsamlingar som redan tidigare insamlats och analyserats för andra ändamål. Detta innebär att data som någon annan insamlat och analyserat utsätts för en ny analys. 36 Vid utformningen av frågeställningen uppstod 28 Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001), s https://www.nasdaqomxnordic.com (info (tab hist))) 35 Bryman & Bell (2003), s Johansson och Lindfors (1993), s

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren

Placeringsalternativ för den försiktige investeraren Placeringsalternativ för den försiktige investeraren En jämförelse mellan svenska hedgefonder och räntefonder under perioden 2003-2008 VT 2009 FEKK01 Examensarbete kandidatnivå Handledare: Tore Eriksson

Läs mer

NYINTRODUKTIONER PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM EN STUDIE OM UNDERPRISSÄTTNING & RISK. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. John Lyrebrant Adam Mallick

NYINTRODUKTIONER PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM EN STUDIE OM UNDERPRISSÄTTNING & RISK. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. John Lyrebrant Adam Mallick NYINTRODUKTIONER PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM EN STUDIE OM UNDERPRISSÄTTNING & RISK Kandidatuppsats i Företagsekonomi John Lyrebrant Adam Mallick VT 2010:KF14 Förord Den här uppsatsen behandlar nyintroduktioner

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen?

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 HT 2009 Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Handledare: Måns Kjelsson Författare:

Läs mer

Aktiefonder. En prestationsjämförelse mellan Sverige- och. globalfonder under en tioårsperiod.

Aktiefonder. En prestationsjämförelse mellan Sverige- och. globalfonder under en tioårsperiod. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2010 Aktiefonder En prestationsjämförelse mellan Sverige- och globalfonder under en tioårsperiod.

Läs mer

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Författare: Filip Björklund Fredrik Liljeblad Tobias Magnusson Handledare: Niclas Andrén Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Problem: Volatilitetens

Läs mer

Positiva effekter av aktiesplit Myt eller verklighet?

Positiva effekter av aktiesplit Myt eller verklighet? Företagsekonomiska institutionen FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp VT 2014 Positiva effekter av aktiesplit Myt eller verklighet? Författare: Malin Lovén Caroline Ekdahl Victor

Läs mer

Vilken bank väljer du?

Vilken bank väljer du? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Nina Aknooni Charlotte Carlsson Vilken bank väljer du? - en nyckeltalsanalys av de fyra storbankerna i Sverige Which bank do you choose? a ratio analysis of

Läs mer

Analysmetoden value investing ett stöd för aktieinvesterare att nå en riskjusterad överavkastning på börsen

Analysmetoden value investing ett stöd för aktieinvesterare att nå en riskjusterad överavkastning på börsen Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Analysmetoden value investing ett stöd för aktieinvesterare att nå en riskjusterad överavkastning

Läs mer

Svartlistat En kvantitativ studie om tobak-, vapen-, alkohol- och spelrelaterade aktier som bojkottas av etiska fonder.

Svartlistat En kvantitativ studie om tobak-, vapen-, alkohol- och spelrelaterade aktier som bojkottas av etiska fonder. Nationalekonomiska institutionen Magisteruppsats Ekonomihögskolan vid januari 2007 Lunds Universitet Svartlistat En kvantitativ studie om tobak-, vapen-, alkohol- och spelrelaterade aktier som bojkottas

Läs mer

Ekonomihögskolan. Lunds Universitet. Titta ut från insidan Kan insynshandel följas för att förutspå framtida aktiekursutveckling?

Ekonomihögskolan. Lunds Universitet. Titta ut från insidan Kan insynshandel följas för att förutspå framtida aktiekursutveckling? Lunds Universitet Ekonomihögskolan Titel: Titta ut från insidan Kan insynshandel följas för att förutspå framtida aktiekursutveckling? Kurs: Examensarbete kandidatnivå (FEKK01) 15 ECTS Namn: Hanna Backman

Läs mer

Risk och tillväxt för högriskoch lågriskportfölj

Risk och tillväxt för högriskoch lågriskportfölj Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2012 Risk och tillväxt för högriskoch lågriskportfölj En kvantitativ studie på Stockholmsbörsen

Läs mer

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén

LETF. Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds. Höst. Författare: Christian Broström Johan Kalderén Höst 09 LETF Dyrt och osäkert på lång sikt En studie av Leveraged Exchange-Traded Funds Författare: Christian Broström Johan Kalderén Handledare: Björn Hansson Kandidatuppsats Förord Vi vill tacka vår

Läs mer

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis

Hedgefonder i finanskrisen. Hedge Funds in the Financial Crisis Linköpings universitet IEI Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats, 30 hp Ekonomprogrammet VT 2009 Hedgefonder i finanskrisen Prestationer, risker och regleringar Hedge Funds

Läs mer

Drivkrafter bakom kreditspreaden för företagsobligationer

Drivkrafter bakom kreditspreaden för företagsobligationer Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKH89 Examensarbete kandidatnivå Företagsekonomi Finansiering HT 2012 Drivkrafter bakom kreditspreaden för företagsobligationer En studie på den europeiska

Läs mer

Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi. Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare?

Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi. Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare? Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för ekonomi Titel: Hävstångsinstrument En lönsam investering för småsparare? Författare: Anna Bylund Jennie Pettersson Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

EXAMENSARBETE. Premiepensionen. Lönar det sig att vara en aktiv sparare? Hugo Hågestam 2013. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Premiepensionen. Lönar det sig att vara en aktiv sparare? Hugo Hågestam 2013. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Premiepensionen Lönar det sig att vara en aktiv sparare? Hugo Hågestam 2013 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen Är avkastning allt? Is the return everything? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Christopher von Koch Sammanfattning Författare: Adam

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL?

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, Finansiering EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Författare Paula Axell Carl-Johan Axsäter

Läs mer

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management

Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Valutariskhantering vid investering i Prosperity Capital Management Kandidatuppsats Företagsekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitetet Författare: Taylan Mavruk 770905 Marcus Westman 810226 Sammanfattning

Läs mer

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder?

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Ethical investments Does the return differ between ethical and traditional funds? Anders Gräns Martin Lööf Nils Wagenius

Läs mer

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Av:

Läs mer

Effektivitet på marknaden

Effektivitet på marknaden Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Rickard Olsson Författare: Lina Elfridsson Ida Eliasson Effektivitet på marknaden - en studie av den svenska aktiemarknadens effektivitet vid publicering av

Läs mer

Blankningens betydelse på den svenska aktiemarknaden -

Blankningens betydelse på den svenska aktiemarknaden - Företagsekonomiska institutionen Blankningens betydelse på den svenska aktiemarknaden - En kvalitativ studie av ett ifrågasatt marknadsinstrument. Magisteruppsats i företagsekonomi Extern redovisning Hösten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Aktiv fondförvaltning Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Fastighetsfinansiering

Fastighetsfinansiering Företagsekonomiska institutionen FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP HT2014 Fastighetsfinansiering En fallstudie om finansieringsmöjligheter i Sverige och Danmark Författare: Pontus

Läs mer

Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande. C uppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2012. Premiepensionen

Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande. C uppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2012. Premiepensionen Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande C uppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2012 Premiepensionen Hur ser privatpersoner på risk? Av: Sandra Bergstedt, Daniella Dauphine Kaze

Läs mer

Nyemissioner i onoterade svenska företag

Nyemissioner i onoterade svenska företag Magisteruppsats Juni 2009 Nyemissioner i onoterade svenska företag Förutsättningar för en framgångsrik nyemission Författare: Handledare: Max Eklund Victor Helbrink Sammanfattning Göran Anderson Examensarbetets

Läs mer

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen?

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Januari 2011 Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Handledare Erik Norrman Författare Jonathan Jelves Anders Walle Sammanfattning Vi har

Läs mer

En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång:

En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång: Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C - Finansiering VT 2014 En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång: - Råder förutsägbarhet på

Läs mer