Exklusiva erbjudanden till förvärv av aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exklusiva erbjudanden till förvärv av aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB"

Transkript

1 Exklusiva erbjudanden till förvärv av aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB 1/ 27

2 Vår affärsidé bygger på att vi har unik kompetens som kan överblicka den europeiska vinmarknaden och erbjuda Svenska konsumenter: Investeringsmöjlighet i mogna och fina viner. Vi gör det möjligt att investera i mogna och fina viner med god potential för värdetillväxt. Good Old Wines unika inköpskanal gör det möjligt att effektivt täcka av mindre och medelstora auktioner i framförallt Frankrike och Italien, vilket borgar för attraktiva inköpspriser. Vi erbjuder också mervärden i form av förköpsrätt och vinprovningar med några av världens främsta vinkännare. Svensk försäljning av mogna, fina viner via Internet. Det blir möjligt för svenskar att kunna njuta och uppleva de unika kvalitéerna hos mogna och fina viner. Genom att beställa på Good Old Wines hemsida och hämta ut via Systembolaget på ett enkelt sätt. Handel börjar under hösten / 28

3 Viktig information De erbjudna aktierna är inte föremål för notering eller ansökan därom i Sverige eller något annat land, har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte, vare sig direkt eller indirekt, överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt, vare sig direkt eller indirekt, till person vars deltagande förutsätter ytterligare informations memorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kommer att anses ogiltig. Detta informations memorandum får inte distribueras till eller i något land där sådan distribution eller erbjudandet (i) förutsätter ytterligare informations memorandum, registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt, eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. Tvist eller eventuellt krav, av vad slag det vara må, som uppkommer med anledning av innehållet i eller spridningen av detta informations memorandum eller erbjudandet i övrigt samt alla härmed sammanhängande frågor skall exklusivt avgöras av svensk domstol med exklusiv tillämpning av svensk rätt. Detta informations memorandum innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen för och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende bolagen, marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Lämnad information avseende framtidsutsikter är, liksom övrig framåtriktad information, förenad med osäkerhet och det lämnas inte någon försäkran att uppskattningar, bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att infrias. En investering i aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB är förenad med risker. Den som överväger att investera uppmanas därför att noggrant studera detta informations memorandum, särskilt avsnittet Riskfaktorer. Dessa erbjudanden är två separata erbjudanden med individuella risker och möjligheter, som enbart av praktiska skäl presenteras i detta gemensamma informations memorandum. Detta informations memorandum är ej granskat av Finansinspektionen och gällande prospektregler. Emissionsbeloppen är under 1 MEUR per bolag för att undvika den kostsamma hantering som ett publikt prospektförfarande medför. Vissa siffror i detta informations memorandum har avrundats. Villkor i sammandrag Anmälningsperiod: 24 april 2006 till och med den 9 juni 2006 Begränsad spridning: Antalet aktieägare är begränsat till maximalt 90 per portföljbolag. Teckningskurs för nyemitterade aktier: kronor per aktie i Good Old Wines Invest AB kronor per aktie i Good Old Champagne Invest AB Anmälan: Genom anmälningssedel senast den 9 juni 2006 Minsta anmälningspost: Minsta anmälningspost är åtta (8) nyemitterad preferens aktier, alla poster erbjuds i enheter om 8 nyemitterade preferensaktier. Minsta teckningsbara post motsvarar i Good Old Wines Invest AB, beloppet kronor och i Good Old Champagne Invest AB, beloppet kronor. Betalning: Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota, beräknat till omkring 30 juni Definitioner: Om inte annat anges i texten har följande termer som används i detta dokument följande betydelse. Definierade termer markeras med versaler i början av varje ord. Erbjudandet avser det begränsade och exklusiva erbjudandet för maximalt 90 aktieägare i respektive bolag; Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB i enlighet med avsnittet Inbjudan till förvärv av aktier i Good Old Wines Portföljer samt detta Informationsmemorandum i övrigt. Erbjudna Aktier avser nyemitterade preferensaktierna i respektive Portfölj som erbjuds till nyteckning. Investeringsperioden avser den period om 5-7 år som det är tänkt att respektive Portfölj skall bedriva verksamhet. Portföljerna avser Good Old Wines Invest AB, och Good Old Champagne Invest AB, vilka registreras i samband med att nyemissionen genomförs. Wines Invest avser Good Old Wines Invest AB. Champagne Invest avser Good Old Champagne Invest AB. GOW eller Bolaget avser, org nr , som är moderbolag till Good Old Champagne Invest AB och Good Old Wines Invest AB. Layout och original: Carl Rietz, Mårten Söderlund Tryck: Grahns Tryckeri i Lund 3/ 28

4 Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i Good Old Wines Portföljer...4 Good Old Wines Portföljer i korthet...5 Bakgrund och motiv...6 Villkor och anvisningar...8 Varför investera i Good Old Wines Portföljer...10 Affärsidé och investeringsstrategi...13 Good Old Wines verksamhet...15 Ekonomisk sammanfattning...19 Aktiekapital och ägarförhållanden...21 Riskfaktorer...23 Styrelse, Advisory Board, Investeringskommitté och revisor / 28

5 Inbjudan till förvärv av aktier i Good Old Wines portföljer Härmed inbjuds, enligt villkoren i detta informations memorandum en begränsad grupp privatpersoner och institutionella investerare att förvärva preferensaktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB. Dessa erbjudanden är två separata erbjudanden med individuella risker och möjligheter, som enbart av praktiska skäl presenteras i detta gemensamma informations memorandum. Nyemission i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB innebär att högst 720 preferensaktier per bolag till en teckningskurs om kronor per aktie erbjuds, med minsta anmälningspost om 8 aktier, dvs. minsta tecknings bara belopp är kronor per post och Portfölj. Vid full teckning i nyemissionen motsvarar det 41,9 procent av rösterna och 28 procent av aktiekapitalet respektive 1,1 procent av det insatta kapitlet i respektive Portfölj 1. Utdelningsprinciperna är sådana att preferensaktieägarna (externa aktieägare) har företrädesrätt framför stamaktieägarna upp till de insatta kapitalet vid en likvidation. Värdeökning över det insatta kapitalet fördelas med 80% till preferens aktieägarna och 20% till stamaktieägarna. Vid full anslutning till Erbjudandet, vilket innebär full teckning i nyemissionen, kommer respektive Portfölj att tillföras kronor före emissionskostnader 2. Totalt tillfört kapital till både; Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB kommer således att uppgå till kronor vid full anslutning i Erbjudandet kombinerat med tillfört kapital om kronor från. Nyemissionen är ej garanterad. Erbjudandet kan komma att återkallas om inte full anslutning uppnås 3. Vidare är Erbjudandet villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Stockholm den 15 april 2006 Styrelsen 1. För vidare information om preferensakties rösträttighet och ekonomiska rättighet, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. 2. Emissionskostnaderna, omfattande; kapital anskaffning, legal rådgivning, investeringsträffar, samt kostnader relaterade till framtagande av informations memorandum, beräknas uppgå till cirka kronor per bolag. 3. Vid överteckning kan GOW komma att besluta om bildande av fler bolag, dock maximalt 2 stycken inom det närmaste året, på villkor liknande de i detta Erbjudande. 5/ 28

6 Good Old Wines Portföljer i korthet förvaltar två svenska aktiebolag, Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB vilkas affärsidé är att investera i bättre viner och Champagne. Förutom att vara ett rent placeringsalternativ ges det möjlighet för intresserade att under investeringsperioden köpa och avnjuta viner och Champagne från Wines Invest. Avsikten är att verksamheten i respektive portföljbolag skall bedrivas under en investeringsperiod om fem år, med möjlighet till förlängning med maximalt två år om det bedöms att marknadsförutsättningarna så kräver, efter beslut med enkel majoritet vid Bolagsstämma. Vid utgången av Investeringsperioden ska vinerna säljas, varefter bolagens fria egna kapital skall delas ut till aktieägarna. Därefter skall Portföljen avvecklas varvid återstående likvida medel skiftas ut till aktieägarna. Urvalet av viner och Champagne till Portföljerna sker genom den mycket välrenommerade Investeringskommittén. Kommittén består av Richard Juhlin (en av världens främsta Champagneexperter), Mårten Söderlund (en av Sveriges främsta kännare av äldre viner), och Andreas Larsson (utsedd till Internationell Sommelier of the Year 2005 ). Genom det unika kontaktnät som Good Old Wines har med mäklare och inköpare i Frankrike, Italien och Tyskland, köps viner in från lokala auktioner, mäklare, privatpersoner och direkt från producenter. Den absoluta merparten av Wine Invest kommer att utgöras av viner och champagne från Frankrike, samt viner från Italien och i viss mån från Tyskland. Vinerna kommer att väljas ut med fokus på att finna viner från både välrenommerade och från mindre kända hus där Investeringskommittén anser att vinerna är undervärderade och där det kan förväntas bli en god värdeökning under de närmaste 5 till 7 åren. Aktieägare kommer med företrädesrätt framför allmänheten att erbjudas möjlighet att till marknadspris, från Wine Invest vinportfölj via GOW och Systembolaget förvärva vin och champagne. Erhållna medel för avyttrade viner återinvesteras i nya viner till gagna för portföljens värdetillväxt. Vid investeringsperiodens slut avyttras tillgångarna till så högt pris som möjligt, troligen via någon välrenommerad auktionsfirma. Avsikten med Champagne Invest är att under Investeringsperioden bygga upp en världsunik portfölj av champagne som vid Investeringsperiodens slut avyttras till ett så högt pris som möjligt. Sannolikt via Sotheby s eller Christies i London eller New York, alternativt att Champagneportföljen säljs direkt till någon privatperson eller placerare. I Champagne Invest är den övergripande strategin att under investeringsperioden skapa en unik portfölj med kvalitativa champagne från bra år, från kända och mindre kända hus med erkänt goda champagne. Inslag av unika champagne kommer att prioriteras om Champagne Invest kan komma över dessa till vad Investeringskommittén anser är fördelaktiga priser. (GOW) kommer att fungera som ett så kallat förvaltningsbolag, vilket bl.a. innebär att GOW mot en årlig avgift kommer att förvalta Wines Invest och Champagne Invest och mot en kommission sköta alla inköp och all försäljning av vin i portföljerna. Förutom att vara ett placeringsalternativ kommer Good Old Wines Portföljer att enbart till aktieägare erbjuda ytterliggare mervärden i form av bl.a. möjlighet att då GOW kommer över intressanta lotter för Portföljerna låta delar av dessa lotter erbjudas direkt till aktieägare till anskaffningspriser. Under Portföljens livslängd kommer ett par unika provningar till självkostnadspris att hållas enbart för aktieägare där; Richard Juhlin, Mårten Söderlund och Andreas Larsson kommer att dela med sig av sina erfarenheter. 6/ 28

7 Bakgrund och motiv Good Old Wines har identifierat vin och champagne som en högst intressant marknad att investera i. Det finns ett begränsat utbud av äldre viner, prestigeviner och champagne, kombinerat med en ökande efterfrågan och en historiskt god prisutveckling. Good Old Wines avsikt är att förena ett genuint intresse för högklassiga viner och Champagne med möjligheten till en finansiellt god placering. Samtidigt erbjuda möjligheten till en ny marknadskanal via där det möjliggörs för individer i Sverige att få njuta av goda viner, vilka är svåra att få tag i. Genom den unika kompetensen i Investeringskommittén och det kontaktnät som Good Old Wines har med mäklare, producenter och auktionshus finns förutsättningar att komma över viner och champagne till fördelaktiga prisnivåer. (GOW) bildades den 12 Dec GOW kommer i samband med nyemissionen att registrera två bolag: Good Old Wines Invest AB respektive Good Old Champagne Invest AB. Dessa bolags affärsidé är att med en investeringshorisont om fem år, med möjlig förlängning om maximalt två år om det bedöms att marknadsförutsättningarna så kräver, investera i viner och champagne. Vid utgången av Investeringsperioden ska alla tillgångar, d.v.s. vinerna, säljas och aktieägarna på bolagsstämma fatta beslut om att avveckla bolagen, varvid erhållna likvida medlen kommer att skiftas ut till aktieägarna. Avsikten är att vinerna och champagnen i Wines Invest, anskaffas och erbjuds till försäljning under Investeringsperioden via GOW och Systembolaget för de fall det är gynnsamt för Portföljens avkastning. Då avyttring av vin eller champagne sker återinvesteras medlen för nya inköp. Avsikten med Good Old Champagne Invest AB är att under Investeringsperioden bygga upp en världsunik portfölj av champagne som vid Investeringsperiodens slut avyttras till ett så högt pris som möjligt. Wines Invest och Champagne Invest har inga anställda eller egen administration utan GOW fungerar som ett förvaltningsbolag, där GOW sköter all administration och förvaltning av investeringsbolagen mot en förvaltningsavgift. Köp och försäljning av viner till portföljerna kommer att med exklusiv rätt utföras av GOW mot en kommissionsavgift. Good Old Wines erbjuder intresserade möjlighet att köpa i Sverige svåråtkomliga viner Sköter portföljernas förvaltning och Köp och försäljning av vin i Portföljerna Good Old Wines Portföljer erbjuder ett intressant placeringsalternativ för investerare och vinkännare (GOW) Förvaltningsavtal Kommissionsavtal Good Old Wines Invest AB Investerings kommitté Advisory Board Magnus Berggren Johan Borelius Carl-Johan Nikell Styrelse Carl Rietz Mårten Söderlund Bättre äldre viner och Champagne Möjlighet att köpa vin ur portföljen under investeringsperioden Investeringshorisont 5-7 år Good Old Champagne Invest AB Namnkunnigt rådgivande forum: Richard Juhlin En av världens främste Champagne kännare Andreas Larsson Utsedd till International Sommelier 2005 Mårten Söderlund En av Sveriges främste kännare på äldre viner Ren Champagne portfölj Ingen omsättning under investeringsperioden Investeringshorisont 5-7 år 7/ 28

8 Motiven till den föreliggande nyemissionen är att erhålla kapital för inköp av viner och champagne i de två bolagen Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB. Vid full anslutning till Erbjudandet, vilket innebär full teckning i nyemissionen, tillförs respektive bolag kronor före emissionskostnader i tillägg till av GOW tillför kapital om kronor per bolag. Totalt tillförs kronor om båda bolagen fulltecknas. I Portföljerna kommer cirka kronor av totalt tillgängligt kapital att avsättas för täckande av emissionskostnader samt löpande kostnader för det första året. Därefter kommer Bolagets löpande kostnader att finansieras genom antingen likvida medel eller successiva försäljningar av viner för att täcka årlig förvaltningsavgift. Resterande del av tillgängligt kapital, vilket vid full anslutning i Erbjudandet beräknas uppgå till cirka kronor år 1, kommer att användas för anskaffande av viner och champagne. Vid en anslutning om 100 procent i Erbjudandet, förutsätts enligt nuvarande planer bolagens driftskostnader stå i rimlig proportion till avkastningsmöjligheten under de 5-7 år som det är tänkt att bolagen skall bedriva verksamhet. Avkastningen efter rörelsekostnader och kommissioner förväntas i snitt vara minst 10% per år sett över hela Investeringsperioden. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta informations memorandum, vilket har upprättats med anledning av Erbjudandet att förvärva aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB. Styrelsen för är ansvarig för innehållet i detta Informations memorandum. Härmed försäkras att, såvitt känt för styrelsen, uppgifterna i Informations memorandum överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna ändra den bild av bolagen som skapas av detta Informations memorandum. Stockholm den 15 april 2006 Styrelsen 8/ 28

9 Villkor och anvisningar Erbjudandet En begränsad grupp av privata och juridiska personer i Sverige erbjuds att förvärva 720 nyemitterade aktier i respektive bolag; Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB till en teckningskurs om kronor per aktie. Erbjudna aktier kommer endast att tilldelas i grupp om 8 nyemitterade aktier. Erbjudandet är exklusivt och begränsat till maximalt 90 aktieägare per bolag. Teckningskurs/Försäljningspris Teckningskursen för de Nyemitterade Aktierna är kronor per aktie. Minsta anmälningspost är åtta (8) Nyemitterade preferensaktier. Alla poster erbjuds i enheter om 8 nyemitterade preferensaktier. Minsta teckningsbara post motsvarar i Good Old Wines Invest AB, beloppet kronor, och i Good Old Champagne Invest AB, beloppet kronor. Anmälan och anmälningstid Anmälan om förvärv av Erbjudna Aktier skall ske genom insändande av till prospektet medföljande anmälningssedel. Anmälan ska insändas eller lämnas till revisorn för Good Old Wines AB, Berit Holmgren, enligt: Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB Att: Berit Holmgren Box Stockholm Anmälan ska vara tillhanda senast den 9 juni klockan Inlämnad anmälningssedel är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den förtryckta texten. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Tilldelning och betalning Styrelsen för Good Old Wines Portföljer beslutar i samråd med GOW om och i vilken utsträckning tilldelning av Erbjudna Aktier ska ske. Grundprincipen kommer att vara Först till kvarn. Tilldelning kommer endast att ske i grupper om åtta (8) Nyemitterade aktier. Beslut om tilldelning beräknas fattas omkring den 12 juni Snarast därefter kommer avräkningsnota att utsändas till dem som erhållit tilldelning. Inget meddelande lämnas till dem som inte erhållit tilldelning. Betalning ska erläggas kontant senast den 30 juni 2006 i enlighet med anvisningarna på avräkningsnotan. Om full betalning ej erläggs i tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset enligt Erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden samt eventuella kostnader relaterade till överlåtelsen. Vid överteckning kan GOW på en extra bolagsstämma komma att besluta om bildande av nya portföljbolag och emission av ytterligare högst 720 preferensaktier på villkor liknande Erbjudandet i kombination med en emission om högst 100 stamaktier till GOW i syfte att bibehålla proportionen mellan antalet preferensaktier och stamaktier i de nya bolagen. Erhållande av aktier Efter att full betalning har mottagits och registrerats, kommer bolagen att registrera nyemissionen hos Bolagsverket vilket normalt tar cirka 2-3 veckor. Försäljningen av aktierna är villkorad av att nyemissionen registreras hos Bolagsverket och efter att sådan registrering gjorts kommer de nya aktieägarna att föras in i aktieboken. Aktieägare kommer snarast därefter att tillsändas meddelande om att de blivit införda i aktieboken, vilket beräknas ske i slutet av juli Good Old Wines Portföljer är ej anslutna till VPCs kontobaserade värdepapperssystem och några fysiska aktiebrev kommer ej att utfärdas. En ej allmänt officiell kopia på aktieboken, men dock tillgänglig för aktieägarna kommer i takt med att GOW hemsida utvecklas finnas där. Aktieboken kommer att användas för att möjliggöra för aktieägare att logga in till de unika erbjudanden som erbjuds endast aktieägarna via GOWs hemsida; 9/ 28

10 Rätt till utdelning Aktierna medför rätt till utdelning från och med första räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Bolaget. Styrelsen avser inte att förslå någon utdelning förrän vid utgången av Investeringsperioden. Handel Investeraren är fri att sälja vidare sina aktier till andra privata eller juridiska personer. Rätten till de speciella erbjudanden som en aktieägare har följer en post om 8 aktier. Det finns inga planer på att notera aktierna på börs eller annan marknadsplats. GOW påtar sig inte något ansvar som marknadsplats och ger ingen garanti för genomförandet av köp och försäljningar av enskilda aktier. All privathandel av aktier skall registreras via GOW för att säkerställa så att den nya aktieägaren får del av de förmåner och förköpsrättigheter som aktieägandet medför. GOW förbehåller sig rätten att med beslut med enkel majoritet av aktieägarna stoppa köp och försäljning av vin till slutkonsumenter, skulle det visa sig inte förenligt med den långsiktiga strategiska värde utvecklingen i portföljbolagen. Informationsmemorandum och anmälningssedel Begränsat antal informationsmemorandum och anmälningssedlar kommer att finnas på följande platser: Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB på Surbrunnsgatan 42, Stockholm Borelius Capital AB Stureplan 4 C, 4tr Stockholm Vidare kan intresseanmälan och informations memorandum laddas ner från GOW:s hemsida Övriga inkomna intresseanmälningar direkt till hanteras med telefonkontakt och utskick av informations memorandum. Villkor för Erbjudandets fullföljande Erbjudandet kan komma att återkallas om inte full anslutning uppnås. Vidare är Erbjudandet villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Vidare är försäljningen villkorad av att emissionen av de Nyemitterade Aktierna registreras hos Bolagsverket. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas. Sida 10 10/ 28

11 Varför investera i Good Old Wines Portföljer Spännande utveckling på vinmarknaden Ökande efterfrågan: Utbudet av de främsta och mest eftertraktade vinerna är i det närmaste konstant sett i ett längre perspektiv. Tillgången på fina viner minskar dramatiskt på grund av marknadens globalisering och ökade transparens. Framöver kommer sannolikt en stor mängd toppviner säljas till vinentusiaster från nya vinmarknader som Ryssland, Kina, Japan och Indien. Prestige och kvalitet är drivkrafter. Varje vinkännares dröm är att kunna äga och dricka viner från de klassiska vinområdena i Europa. Kunskapen om mogna viner har ökat och ökar kraftigt globalt och de äldre vinerna dricks i en högre omfattning än tidigare. Kunskapen har inte bara ökat på så sätt att det blivit fler kunniga vindrickare, utan mängden information om vilka viner som är attraktiva har likaså ökat. Därmed har vid sidan av traditionella Bordeaux, mogen Bourgogne, Rhône och Champagne fått ökat fokus hos samlare. God historisk värdetillväxt: Vin från de ledande vinslotten framförallt premier cru Bordeaux, har historiskt visat en mycket stabil värdetillväxt. Värdet av premier cru Bordeaux 1990 har ökat med 522 procent under de senaste 10 åren. Så bra är naturligtvis inte normalinvesteringar i vin, men en välskött vinfond som brittiska Fine wine, har haft en årlig snittillväxt på 14% de senaste 15 åren, ett gott resultat i jämförelse med Standard & Poors balanserade fonder, se fig. Låg risk: Vin, framförallt från välkända topproducenter, har över tiden visat sig vara en investering behäftad med relativt låg risk, med fördelar som att de är lätta att avsätta och transportera globalt. Historiskt sett har vin varit relativt konjunkturokänsligt. Äldre viner har en särskild attraktionskraft då de mindre frekvent dyker upp på marknaden. Nya institutionella aktörer: Vin röner allt större intresse som placeringsalternativ på internationell basis. Kapitalplacerare som pensionsfonder och livbolag riktar större uppmärksamhet mot vin som placering. Jan 90 Jan 00 Jan 05 Källa: 11/ 28

12 Utvecklingen av utbud och efterfrågan på mogna viner Efterfrågan på äldre och mogna viner ökar markant från år till år allteftersom fler och fler tar till sig exklusiviteten, kulturen och den unika njutningen som mogna viner erbjuder. Samtidigt är det tydligt ur investeringssynpunkt att mängden äldre viner är tillräckligt för att möta det ökade intresset. De senaste tio åren har vi sett en kraftig efterfrågeökning från framförallt USA och Europa, eftersom intresset hos stora nya grupper vindrickare har ökat. Efterfrågan har också stigit kraftigt i Japan, Kina, Indien, Ryssland och Sydamerika. På många marknader fyller bättre viner inte bara ett syfte att som en god dryck avnjutas, utan höga premier betalas i många fall för den status och prestige det innebär för en värd att kunna servera sina gäster en Chateau Latour från 1961, exempelvis. Kunskapsnivån om fina viners kvalitéer når fler idag, vilket leder till ökande priser Varje vinkännares dröm är att kunna äga och dricka viner från de klassiska vinområdena i Europa. Kunskapen om och efterfrågan på mogna viner ökar kraftigt globalt och fler av de äldre vinerna dricks i en högre utsträckning än tidigare. Kunskapen har inte bara ökat genom att det blivit fler kunniga vindrickare. Mängden information om vilka viner som är attraktiva har likaså ökat. Stora vindatabaser har byggts upp av ledande aktörer som Wine Spectator och Robert Parker med breda analyser av bordeaux. Men även vinområden som traditionellt varit svårare att penetrera såsom Champagne och bourgogne detaljanalyseras på ett sätt som aldrig tidigare skett. Bedömningar av viner lagras i lättillgängliga databaser. Nyare inflytelserika bedömare av specialområden är till exempel Richard Juhlin för Champagne och Allan Medows för Bourgogne. Transparensen på marknaden gör att säljare av fina viner med ganska små medel kan nå en mycket stor marknad. Aldrig förr har så många haft möjlighet att köpa äldre viner. Däremot är möjligheten att handla från auktioner och grossister begränsad för den stora allmänheten. Kunskapen om äldre viner ökar kraftigt, men ännu har konsumenten inte förstått att uppskatta dem till fullo, med undantag för legendarisk gammal Bordeaux och Bourgogne från DRC, den mest namnkunniga firman i Bourgogne. Liknande fonder Såvitt vi känner till har våra Portföljer en unik uppbyggnad. Det finns ett flertal engelska, amerikanska och franska portföljer, men de flesta av dessa har ett investeringskapital på MEUR. På grund av deras storlek kan de inte investera i mindre lotter av äldre vin, utan de inriktar sig huvudsakligen på primörer från Bordeaux och från de största vinfirmorna i Bourgogne, t.ex. Jadot och Bouchard. Good Old Wines kommer att handla mindre och medelstora lotter från hela den franska auktionsmarknaden och till viss del även från övriga Europa. Exklusivitetsavtal med en egen mäklare med stort kontaktnät och med ett centralt utgångsläge i Europa gör att GOW snabbt når de flesta auktioner av intresse, vilket är viktigt då det ofta är nödvändigt att vara på plats för att bedöma kvalitén på produkterna. Varför investerar GOW inte i enbart ung Bordeaux? Vi anser att ung Bordeaux kan vara en bra investering om den görs med försiktighet och kunskap. En bredare investering anser vi dock ger möjlighet till både säkrare och högre avkastning. Traditionellt har priset på ung Bordeaux från fina år stigit kraftigt mellan det att de sålts och fram till dess att de buteljerats och kommit ut på öppna marknaden. Men priserna har ökat kraftigt på vin som fortfarande ligger på fat och det är möjligt att detta dämpar den historiskt goda utvecklingen på denna placeringsform. Vidare är prisutvecklingen av ung Bordeaux beroende på efterföljande års kvalité, skulle denna vara överlägsen tappar marknaden intresset för föregående årgång. Ofta händer det att en årgång sluter sig under många år, dvs. blir stum och svår att uppskatta för vinkännarna, även då är risken stor för stagnerande eller fallande priser. Genom att finna prisvärda viner från mogna årgångar anser vi att det finns större möjligheter till en god och säkrare avkastning. Detta ställer krav på en kombination av unik inköpskanal som möjliggör inköp av mindre lotter på ett effektivt sätt och gedigen erfarenhet och kunskap för att välja vin som med sannolikhet har god värdetillväxt. Vi anser att dessa förutsättningar finns i Bolaget, vilket borgar för byggandet av värdefulla Portföljer. 12/ 28

13 Varför investera i Good Old Wines Portföljer (forts) Unik kompetens: Portföljerna har knutit till sig några av världens främsta vinkännare Richard Juhlin och Mårten Söderlund och sommelier Andreas Larsson för att sköta urvalet till Portföljerna. Detta borgar för att inköpen görs med bra beslutsunderlag. Unika portföljer av vin: GOW ser möjligheten att samla ihop en samling sällsynta och mogna viner med särskild internationell attraktionskraft vid en samlad försäljning. För fina samlingar är det inte ovanligt att priset ligger tiotals procent över normal prissättning för vinet. Unikt nätverk för inköp: GOW köper vinerna i huvudsak direkt på den franska auktionsmarknaden som har ett attraktivt prisläge i förhållande till t.ex. USA och England. GOW har ett etablerat nätverk med bland annat exklusivitetsavtal med skicklig fransk expertis som har mycket god överblick över såväl större som mindre auktionshus. Detta möjliggör att på plats kontrollera kvalitén på auktionerade viner. Via nätverket kommer GOW att inspektera merparten av vinerna på plats innan inköp. På den övriga europeiska marknaden har GOW ett stort kontaktnät. Låga ingångsvärden: Samma vin ofta har mycket olika inköpspris beroende på var det anskaffas. Det är inte ovanligt att det skiljer 3-5 ggr mellan mindre lokala och större väletablerade auktioner. Med vårt fokus på att finna intressanta viner på mindre auktioner, direkt från producenter, dödsbon, mm. kommer vinerna att ha ett ingångsvärde som ligger på en internationellt sett låg nivå. Volymfördelar och distribution: Skalfördelar gör att inköp och hantering kan göras till attraktiva priser. Med de medel som finns i portföljerna har GOW också möjlighet att köpa hela eller delar av källare innan de kommer ut på auktionsmarknaden. GOW lagrings- och distributionskostnader är relativt låga. Vinet kommer att ligga i Frankrike under bra förhållanden och vara försäkrat. Kunskap och möjlighet att hantera vinerna korrekt: GOW har god kunskap om hantering, re-etikettering, omkorkning, etc. Vinerna kommer att presenteras i bästa möjliga skick till marknaden. Ny spännande investeringsform: GOW erbjuder en ny form av investering som både är rolig och spännande, framförallt för personer med intresse för vin, men även för den som vill sprida sina tillgångar utöver traditionella placeringar. Nytt placeringsalternativ: Vin röner allt större intresse som internationellt placeringsalternativ. Institutionella kapitalplacerare som pensionsfonder och livbolag riktar större uppmärksamhet mot vin som alternativ placering. GOW ser detta som en alternativ möjlighet för avsättning av tillgångarna vid försäljning av Portföljerna. Speciella mervärden för vinintresserade Portföljernas tillgångar: Aktieägare och andra intresserade kommer via att kunna följa tillgångarna i Portföljerna. Värdering av Portföljerna görs årligen. Möjlighet att köpa vin och Champagne: Under investeringsperioden erbjuds intresserade att till marknadspris köpa viner som ingår i Good Old Wines Invest AB:s vin och Champagneportfölj. Urval och utskrift av beställningsformulär sker genom GOWs hemsida: (handels delen beräknas vara i drift hösten 2006). Beställning och avhämtning sker på närmaste Systembolag. Speciella mervärden enbart för aktieägare Förköpsrätt: Under Investeringsperioden kommer enbart aktieägare i GOWI och GOCI att erbjudas möjlighet att via GOW köpa vissa delar av de lotter som köps in till Portföljerna, vilka normalt inte går att få tag på i Sverige. Sökhjälp: GOW kan bistå med hjälp att söka efter speciella viner för aktieägare som så önskar. Unika provningar: Aktieägare i Good Old Wines Portföljer erbjuds mervärden bl.a. i form av unika provningar till självkostnadspris med Richard Juhlin, Mårten Söderlund och Andreas Larsson. De kommer att göra sitt yttersta för att dela med sig till Er som aktieägare kring sina erfarenheter av viner, Champagne och konsten av att njuta av dessa ädla drycker. 13/ 28

14 Affärsidé och investeringsstrategi Affärsidé GOWs affärsidé bygger på att tillgången på goda viner av särskilda årgångar är och förblir begränsad. Samtidigt ökar andelen finansiellt starka potentiella köpare med stort intresse för att konsumera och investera i dessa viner. GOW vill ge aktieägarna en möjlighet att göra en god finansiell investering i något som de dessutom har en passion för. Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne AB kan genom sitt väl utvecklade nätverk anskaffa vin som uppfyller investerings kriterier på ett fördelaktigt vis. Traditionell vinfond Anskaffningskanaler Som primör direkt från slott - Fokus på yngre årgångar och stora volymer Avyttringskanaler Mäklare Mäklare Fond Auktioner Mäklare In bond till privatpersoner GOWs investeringar Anskaffningskanaler Auktioner med ofta betydligt lägre Priser* Direkt från slott, Mindre producenter, Privatpersoner Dödsbon Konkursbon - Fokus på fina årgångar till attraktiva inköpspriser Avyttringskanaler (exempel) Mäklare Good Old Välrenommerade auktioner med Wines Privata / institutionella exklusivitets & placerare avtal Champagne till GOW Invest AB Avyttring via GOW till privatpersoner *3-5 ggr lägre priser är inte ovanligt Målsättning är att uppnå en årlig avkastning på minst tio procent GOWs målsättning är att uppnå en årlig avkastning på minst 10% beräknat efter avdrag för försäljningskommissioner och avgifter men före skatt, under en period om 5-7 år. GOW:s förutsättningar för att uppnå detta mål framgår av punkterna nedan: 1 Unik kunskap: GOWs Investeringskommitté har en kunskapsnivå i världsklass. Med gedigen erfarenhet kan vi bedöma viner till smak, utseende och marknadsvärdering på ett professionellt sätt. 2 Unikt kontaktnät och låga ingångsvärden: GOW köper vinerna i huvudsak direkt på den franska auktionsmarknaden som har ett attraktivt prisläge i förhållande till t ex USA och England. GOW har ett etablerat nätverk med mycket skicklig fransk expertis med god överblick över såväl större som mindre auktionshus, detta gör det möjligt att på plats kontrollera kvalitén på auktionerade viner. På så vis kan GOW försäkra sig om att vinerna har bästa möjliga ursprung. En av de viktigaste faktorerna för värdet på en auktion är just vinets kondition och den bedöms bäst på plats av expert. Vällagrade viner från bättre franska eller övriga central europeiska källare med dokumenterat ursprung värdesätts högt på den internationella arenan. 3 Omsättning: Om det är lämpligt kommer GOW marknadsföra vinerna och omsätta viner under portföljernas livstid för att ytterligare öka dess värde med nya inköp. 4 Skalfördelar: Med Portföljernas ekonomiska muskler kan GOW köpa större lotter och det öppnar för möjligheten att köpa hela källare innan de kommer ut på auktionsmarknaden till fördelaktiga priser. 5 Attraktiva samlingar: Genom att samla ihop särskilt attraktiva samlingar av sällsynta och fina viner kan GOW förmodligen attrahera ett internationellt intresse vid avyttringen av lotterna. För fina samlingar är det inte ovanligt att priset ligger tiotals procent eller mer över normal prissättning för motsvarande enskilda viner. 14/ 28

15 Preliminär sammanställning av viner och champagne i Good Old Wines Invest AB Portföljinnehållet kommer inte att vara konstant utan kommer att variera över tiden med hänsyn till vilka viner och champagne som går att få tag på till vad Investeringskommittén anser bra priser vid varje given tidpunkt. Vidare kan Wines Invest innehåll komma att ändras beroende på de köp av vin och champagne som aktieägare och andra intresserade gör. Följande är Investeringskommitténs initiala sortimentsstrategi (procent på värdet av portföljen): Bordeaux primör 10% Ung röd Bordeaux (1995 to 2005) 12% Mogen röd Bordeaux (1959 to 1990) 10% Ung Sauternes 5% Mogen Sauternes (1921 to 1990) 3% Ung röd Bourgogne 12% Mogen röd Bourgogne 5% Ung fin vit Bourgogne 4% Mogen vit Bourgogne 3% Champagne (mogen- ung 90/10) 11% Norra Rhone (unga gamla; 50/50) 5% Södra Rhone (endast mogen) 2% Övriga franska viner (Alsace, söt Loire, Jura Jaune...) 3% Mycket gammalt vin 10% Övrigt (Piemonte, Tyskland Etc.) 5% Preliminär sammanställning av Champagne i Good Old Champagne Invest AB Champagneportföljen kommer successivt att byggas upp under Investeringsperioden. Inköpen till portföljen är främst beroende av vilka champagne som går att få tag på till vad Investeringskommittén anser fördelaktiga priser vid varje given tidpunkt. Avvägning kommer att göras avseende kombinationer av att skapa en unik, för samlare, placerare och champagne kännare intressant portfölj. Portföljen kommer att bestå av rariteter från unika årgångar och hus, till erkänd välrenommerad champagne från intressanta år, samt mindre kända champagne som Investeringskommittén anser undervärderade eller ännu ej upptäckta. Fokus är att kunna erbjuda marknaden en världsunik samling av vad som kan anses vara det bästa distriktet Champagne kan erbjuda. Följande är Investeringskommitténs initiala sortimentsstrategi (procent på värdet av portföljen): Mogen Champagne ( 1995) 70% Ung Champagne (1995 ) 30% 15/ 28

16 Good Old Wines verksamhet Organisation Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB är två aktiebolag med uteslutande fokus på investeringar i vin och champagne. Målsättningen är att erbjuda ett intressant alternativ till andra, mer konventionella, placeringar för personer med intresse för vin. Bolagen investerar i vin och champagne med god potential till värdestegring under de kommande 5-7 åren, varefter samtliga viner avyttras till bästa pris. Good Old Wines Invest AB har även möjlighet att sälja hela eller delar av sin vinportfölj under Investeringsperioden och återinvestera medlen i nya viner givet att marknadsförutsättningarna bedöms som attraktiva. Vinerna kommer att lagras i vinkällare med hög standard vad gäller klimat och säkerhetsarrangemang. Good Old Wines erbjuder intresserade möjlighet att köpa i Sverige svåråtkomliga viner Sköter portföljernas förvaltning och Köp och försäljning av vin i Portföljerna Good Old Wines Portföljer erbjuder ett intressant placeringsalternativ för investerare och vinkännare (GOW) Förvaltningsavtal Kommissionsavtal Good Old Wines Invest AB Investerings kommitté Advisory Board Magnus Berggren Johan Borelius Carl-Johan Nikell Styrelse Carl Rietz Mårten Söderlund Bättre äldre viner och Champagne Möjlighet att köpa vin ur portföljen under investeringsperioden Investeringshorisont 5-7 år Good Old Champagne Invest AB Namnkunnigt rådgivande forum: Richard Juhlin En av världens främste Champagne kännare Andreas Larsson Utsedd till International Sommelier 2005 Mårten Söderlund En av Sveriges främste kännare på äldre viner Ren Champagne portfölj Ingen omsättning under investeringsperioden Investeringshorisont 5-7 år Relationen mellan Wines Invest, Champagne Invest och GOW Good Old Wines Portföljer är fristående juridiska enheter vars syfte är att fungera som investeringsverktyg för dess aktieägare. GOW är ett nystartat svenskt aktiebolag som bildades 12 dec 2005 och namn registrerades hos Bolagsverket den 21 mars Såsom beskrivs nedan skall GOW fungera som förvaltningsbolag. Vidare har GOW tillstånd att bedriva och sköta alla inköp och försäljning av vin och champagne för Good Old Wines Portföljer. GOW har ett utvecklat inköpsnätverk och exklusivitetsavtal med franska mäklare och hyr ett lager i Beaune där merparten av de viner och champagne som inte omsätts förvaras. För viner med omsättning sker lagring och distribution i Sverige via ett avtal med Green Cargo och via Systembolaget. GOW har en aktiv styrelse och Rådgivande forum (Advisory Board) sammansatt av individer med kunskap om vin och med erfarenhet av att utveckla verksamheter (se Styrelse, Investeringskommitté och Advisory Board ). Good Old Wines Portföljer har ingått ett uppdragsavtal med GOW, enligt vilket GOW skall fungera som ett förvaltningsbolag. Enligt avtalet åtar sig GOW bl.a. att förvalta Portföljerna, ombesörja att försäkringar och andra med verksamheten i Good Old Wines förbundna tjänster säkerställs samt ge information till aktieägarna om den ekonomiska utvecklingen i portföljbolagen. Med hänsyn till att GOW kommer att fungera som förvaltningsbolag finns inga anställda i Portföljbolagen. För uppdraget som förvaltningsbolag utgår en årlig avgift till GOW. GOW avgör såsom förvaltare av portföljerna vilka viner och champagne som skall ingå i 16/ 28

17 portföljerna samt vid vilken tidpunkt och till vilka villkor respektive vin skall köpas och säljas. Inköp och försäljningar av viner utförs av GOW utifrån de råd som Investeringskommittén ger, GOW erhåller ersättning i form av kommissionsavgift och vinstdelningsersättning härför. Likaså kan GOW på förfrågan bistå aktieägare med att anskaffa speciella viner för avhämtning via Systembolaget mot en hanterings avgift för köparen. GOW har påbörjat utvecklingen av sin hemsida vilken initialt kommer att fungera som en informationssida, med grundläggande information om och med möjlighet för investerare att visa sitt intresse för tecknande i denna emission. Så snart emissionen är fullföljd kommer hemsidan att vidareutvecklas för att även kunna visa vinsortimentet i Portföljerna och göra det möjligt att beställa vin via hemsidan. Målsättningen är att hemsidan kommer att fungera som Bolagets och Portföljernas naturliga; information-, handel- och administrationsgränssnitt. Vinstdelningsprincip I egenskap av aktieägare i Good Old Wines Portföljer är GOW berättigat till en viss andel av Portföljernas resultat och tillgångar. Principen för vinstdelning mellan aktieägarna i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB är att 20 procent av vinsten, dvs. avkastning efter att aktieägare fått tillbaka det belopp som ursprungligen investerades, tillfaller GOW som stamaktieägare, resterande 80 procent av vinsten tillfaller övriga aktieägare dvs. de som förvärvar aktier i Erbjudandet. Skulle värdetillväxten vara noll eller negativ har externa aktieägare (preferensaktieägare) företräde att erhålla upp till sitt insatta kapital framför stamaktieägarna (GOW). Ovanstående bidrar till att GOW kommer att eftersträva maximal avkastning på den totala ILLUSTRATIVT EXEMPEL PÅ VINSTDELNINGSPRINCIP Beräknat utifrån full anslutning till Erbjudnandet och en årlig värdeökning om 10 procent vid full anskaffning av vin under hela Investeringsperioden Vinst efter bolagsskatt 3,1 MSEK ca 0,6 MSEK ca 2,5 MSEK 20% av värdeökningen tillfaller stamaktieägarna 80% av värdeökningen tillfaller preferensaktieägarna Fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 9,1 MSEK 9,1 MSEK ursprungligt investerat belopp med företräde för preferensaktieägarna År 1, dag 1 - totalt insatt kapital 9,1 MSEK År 5-7, exit - kapital att fördela kapital 12,2 MSEK investeringen i Good Old Wines Portföljer då en hög avkastning till Good Old Wines Portföljers övriga aktieägare tillika ger en hög avkastning till GOW. Det ligger således både i GOW:s och övriga aktieägares intressen att Good Old Wines Portföljers investeringar utvecklar sig väl. 17/ 28

18 Relationen mellan Good Old Wines Portföljer och Investeringskommittén Investeringskommittén är ett rådgivande forum bestående av några av de främsta experterna inom vin och Champagne i världen. Richard Juhlin Anses som världens främste Champagnekännare. Ett exklusivitetsavtal har tecknats med Richard Juhlin där han förbundit sig att arbeta som oberoende rådgivare i Investeringskommittén för att välja ut de viner och champagne som skall köpas in. Eftersom Richard Juhlins rekommendationer kan vara prisdrivande och hans oberoende som Champagneexpert är avgörande för Richard Juhlins övriga verksamhet har han inget ägande i GOW eller i Portföljerna. Juhlin ersätts däremot med ett fast belopp per år som står i relation till de årliga inköpsvolymerna. Vidare ersätts Juhlin med ett fast belopp per gång som han är med vid någon tillställning så som investeringsträff eller provning. Dessa kostnader bärs av portföljerna direkt. Andreas Larsson Utnämnd till Wine International Sommelier of the Year 2005, Best Sommelier of Europé 2004 (Trophée Ruinart Meilleur Sommelier d Europé). Andreas bidrar med sin kunskap kring viner i Investeringskommittén som oberoende ledamot, i att råda vilka viner som bör köpas in. Andreas har ett gott namn hos många restauranger och kommer att fungera som en länk i att marknadsföra GOW och Portföljernas utbud gentemot dem. Andreas ersätts med ett fast årligt arvode för sina insatser i Investeringskommittén direkt från Portföljerna och med en provision på nettomarginalen på det vin som han förmedlar till restauranger via GOW, vilken ingår som en del av kommissionsavgiften. Mårten Söderlund Med ett drygt 20 årigt brinnande intresse för mogna viner är han en av de främsta förespråkarna och kännare av äldre viner i Sverige. Mårten är ordförande i investeringskommittén och är den som tillsammans med GOWs kontakter i vinvärlden regelbundet tar fram underlag för vilka viner som finns tillgängliga på marknaden och tillsammans med övriga ledamöter i kommittén beslutar vilka och till vilka priser Portföljerna skall köpa in vin. Mårten uppbringar ingen speciell ersättning för sitt arbete i Investeringskommittén förutom det som GOW tar ut i form av förvaltningsavgift och kommission vid inköp och försäljning. Avveckling av Good Old Wines Portföljer När Investeringsperioden har löpt ut är avsikten att Portföljerna skall avvecklas. Vinet i portföljerna kommer att realiseras genom försäljningar på vinmarknaden, till aktieägare eller via auktioner, beroende på vad som förväntas ge högst avkastning. Champagne Portföljen kommer sannolikt att avyttras på någon av de mer kända auktionshusen i New York eller London alternativt till någon placerare, eftersom samlingar av detta slag historiskt sett ofta har gett de högsta priserna via dessa kanaler. När portföljerna har omvandlats till likvida medel är avsikten att Portföljernas fria egna kapital skall delas ut till aktieägarna. Därför är avsikten att aktieägarna på bolagsstämma skall fatta beslut om frivillig likvidation, varvid de likvida medel som återstår efter ovan nämnda utdelning och likvidationskostnader kommer att skiftas ut till aktieägarna. GOW har röstmajoritet i Portföljerna och kan på egen hand driva igenom ett utdelningsbeslut och ett likvidationsbeslut. Vid Bolagets upplösning medför preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktierna att ur Bolagets behållna tillgångar få ut kronor per preferensaktie (totalt för en post om 8 aktier). Därefter medför stamaktierna företrädesrätt framför preferensaktierna att få ut kronor för sina stamaktie. Återstoden av behållna tillgångar fördelas mellan preferensaktierna och stamaktierna, varvid 80 procent av tillgångarna skall tillfalla innehavarna av preferensaktierna (externa aktieägare) och 20 procent av tillgångarna skall tillfalla innehavarna av stamaktierna (GOW). 18/ 28

19 Verksamhetens kostnader Sammantaget räknar Good Old Wines Portföljer med att årliga driftskostnader, inklusive förvaltningsavgiften, kommer att uppgå till cirka 4 procent av totalt insatt kapital i Bolaget förutsatt full anslutning i Erbjudandet. En del av dessa kostnader är av rörlig karaktär och står i direkt proportion till det slutgiltiga insatta kapitalet i Bolaget. Rörelsekostnaderna innefattar bl.a.: Lagerkostnad under Investeringsperioden; Försäkring av vinportföljen; Logistikkostnader Ersättning till Investeringskommittén Administration och bokföring Marknadsföring av portföljerna inför försäljning Drift av IT system Arvode till revisor inklusive årlig värdering av vininnehavet Advokatkostnader för upprättande av avtal m m. Arvode för Advisory Board. Som del i rörelsekostnaderna ingår den förvaltningsavgift på 2% per år, exklusive mervärdeskatt, som GOW tar för att täcka GOWs kostnader och ersättning för bl.a. Administrera Portföljerna; hantera redovisning, revisioner, informera aktieägare, marknadsföra portföljerna, ersättning till VD, etc. Upprätthålla relationerna med inköpskanalerna Upprätthålla och utveckla IT system för GOW och Portföljerna Förvaltningsavgiften beräknas på det bokförda värdet på portföljerna samt likvida medel avsedda för investering i vin vid utgången av föregående kalenderår. Medlen tillfaller årligen i januari GOW för dess uppdrag att sköta förvaltningen av Portföljerna. Är Portföljerna fullinvesterade vid utgången av ett år säljas vin så att ersättningen till GOW kan betalas. Till skillnad från många andra finansiella placeringsalternativ innefattar denna placeringsmöjlighet en hel del praktisk hantering eftersom GOW finner de mest attraktiva vinerna och champagne vid dess källa. För den praktiska hanteringen av att; identifiera viner tillgängliga på marknaden, låta investeringskommittén bedöma vilka som är lämpliga att förvärva, samt sköta administrationen kring inhandlandet av viner till Portföljerna utgår en kommissionsavgift till GOW om 7%* av inköpspriset före mervärdesskatt. På samma sätt utgår en kommissionsavgift till GOW om 7%* av försäljningspriset för identifiering av lämpliga avyttringsalternativ och administrationen för den fysiska hanteringen av vin vid försäljning. Direkta inköp och avyttringslogistik kostnader kommer att belasta Good Old Wines Portföljer direkt på anskaffning, respektive avyttringspriserna på vinerna. För att kunna hålla nere kommissionsavgiften för inköp och försäljning för aktieägarna till Portföljerna, tas det ut en administrationsavgift direkt mot köparen på vin och champagne som omsätts under Investeringsperioden. Denna är en fast administrationsavgift på 300 kronor per order och 3% på orderbelopp över kronor. Vid Investeringsperiodens slut och vid bolagens avveckling utgår en vinstdelningsersättning till GOW motsvarande 20% på värdetillväxten utöver insatt kapital. * Det finns få direkt jämförbara placeringsalternativ, men andra aktörer som fokuserar på att köpa större mängder som primörer från en mäklare och återsälja dem till samma mäklare efter investeringsperiodens slut tar ut en motsvarande kommissionsavgift på 5%. Detta visar sannolikt på skillnaden på att köpa in större volymer vid få tillfällen mot GOWs strategi att finna och samla ihop det bästa som är tillgängligt på marknaden genom regelbundna mindre inköpta partier. 19/ 28

20 Ekonomisk sammanfattning Räkenskaper Eftersom Bolaget är nybildat finns inga historiska balans- och resultaträkningar eller finansieringsanalyser för de senast räkenskapsåren. Av samma anledning finns inte heller några historiska nyckeltal. Finansiella antaganden Följande beräkningar skall endast ses som exempel på värdetillväxten givet olika antaganden om årlig ökning av lagerbeståndet, d.v.s. vinet. De förutsättningar och antaganden som, vid sidan av full anslutning till Erbjudandet, ligger till grund för beräkningarna är följande: Årlig värdeökning är beräknad efter rörelsekostnader och anskaffnings och försäljningskommissioner; Försäljningskommission till tredje part är svår att uppskatta då den ofta är kopplad till vilket försäljningsled man säljer till (t.ex. grossist eller auktionsfirma); Totalt insatt kapital i respektive Portfölj uppgår till kronor, varav vin anskaffas för cirka kronor; Rörelsekostnaderna för första året finansieras av insatskapitalet i Portföljerna, varefter följande års rörelsekostnader finansieras via försäljning av vin i de fall Portföljen är fullinvesterad. Rörelsekostnaderna utgörs främst av förvaltningsavgift, ersättning till investeringskommittén, lagerhantering, försäkringar, juridisk assistans, IT kostnader, samt bokföring och revision; Rörelsekostnaderna beräknas uppgå till cirka kronor per år och Portfölj (vilket motsvarar cirka 4 procent av det totala insatskapitalet). Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka kronor per Portfölj, vilka bokas mot eget kapital; Av Bolagets tillgängliga likvida medel, efter emissionskostnader, om cirka kronor anskaffas vin för cirka kronor Kostnader för likvidation av respektive Portfölj tillkommer vid beräkning av vinst per post (dessa kostnader uppgår dock till ett mindre belopp); P.g.a. att Portföljernas sannolika vinst kommer att realiseras i slutet av Investeringsperioden kommer driftskostnaderna att medföra att Bolaget redovisar förluster de första åren; Vinst per post (en post = innehav av åtta preferensaktier, vilket är minsta förvärvspost i Erbjudandet) efter skatt är beräknad utifrån antagande om totalt 90 poster. 20/ 28

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ)

Informationsmemorandum. Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Informationsmemorandum Riktad emission till allmänheten Inbjudan till teckning av preferensaktier i Global Financial Group Sweden Small Cap AB (publ) Vissa definitioner Med GFG Small Cap eller Bolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SJR IN SCANDINAVIA AB (PUBL) Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 34 kronor. Anmälningsperiod: 9-22 februari 2007. Likviddag: 2 mars 2007. Beräknad

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM VIKTIG INFORMATION INNEHÅLL Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier 9 Villkor och anvisningar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM VÄRDEPAPPERSNOTEN Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Denna värdepappersnot

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hakon Invest AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hakon Invest AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hakon Invest AB (publ) Innehållsförteckning Villkor i sammandrag 1 Hakon Invest i korthet 5 Inbjudan till förvärv av aktier i Hakon Invest 6 Villkor och anvisningar 9

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

investeringsmemorandum 2008

investeringsmemorandum 2008 Occasion Wine Sweden AB Postadress: Box 55 653, 102 14 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 9-11, 114 47 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8-40 01 52 30 :: Fax: +46 (0)8-6 64 68 48 info@occasionwine.se

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer