Exklusiva erbjudanden till förvärv av aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exklusiva erbjudanden till förvärv av aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB"

Transkript

1 Exklusiva erbjudanden till förvärv av aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB 1/ 27

2 Vår affärsidé bygger på att vi har unik kompetens som kan överblicka den europeiska vinmarknaden och erbjuda Svenska konsumenter: Investeringsmöjlighet i mogna och fina viner. Vi gör det möjligt att investera i mogna och fina viner med god potential för värdetillväxt. Good Old Wines unika inköpskanal gör det möjligt att effektivt täcka av mindre och medelstora auktioner i framförallt Frankrike och Italien, vilket borgar för attraktiva inköpspriser. Vi erbjuder också mervärden i form av förköpsrätt och vinprovningar med några av världens främsta vinkännare. Svensk försäljning av mogna, fina viner via Internet. Det blir möjligt för svenskar att kunna njuta och uppleva de unika kvalitéerna hos mogna och fina viner. Genom att beställa på Good Old Wines hemsida och hämta ut via Systembolaget på ett enkelt sätt. Handel börjar under hösten / 28

3 Viktig information De erbjudna aktierna är inte föremål för notering eller ansökan därom i Sverige eller något annat land, har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte, vare sig direkt eller indirekt, överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt, vare sig direkt eller indirekt, till person vars deltagande förutsätter ytterligare informations memorandum, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning i strid med ovanstående kommer att anses ogiltig. Detta informations memorandum får inte distribueras till eller i något land där sådan distribution eller erbjudandet (i) förutsätter ytterligare informations memorandum, registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt, eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land. Tvist eller eventuellt krav, av vad slag det vara må, som uppkommer med anledning av innehållet i eller spridningen av detta informations memorandum eller erbjudandet i övrigt samt alla härmed sammanhängande frågor skall exklusivt avgöras av svensk domstol med exklusiv tillämpning av svensk rätt. Detta informations memorandum innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen för och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende bolagen, marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Lämnad information avseende framtidsutsikter är, liksom övrig framåtriktad information, förenad med osäkerhet och det lämnas inte någon försäkran att uppskattningar, bedömningar och prognoser avseende framtiden kommer att infrias. En investering i aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB är förenad med risker. Den som överväger att investera uppmanas därför att noggrant studera detta informations memorandum, särskilt avsnittet Riskfaktorer. Dessa erbjudanden är två separata erbjudanden med individuella risker och möjligheter, som enbart av praktiska skäl presenteras i detta gemensamma informations memorandum. Detta informations memorandum är ej granskat av Finansinspektionen och gällande prospektregler. Emissionsbeloppen är under 1 MEUR per bolag för att undvika den kostsamma hantering som ett publikt prospektförfarande medför. Vissa siffror i detta informations memorandum har avrundats. Villkor i sammandrag Anmälningsperiod: 24 april 2006 till och med den 9 juni 2006 Begränsad spridning: Antalet aktieägare är begränsat till maximalt 90 per portföljbolag. Teckningskurs för nyemitterade aktier: kronor per aktie i Good Old Wines Invest AB kronor per aktie i Good Old Champagne Invest AB Anmälan: Genom anmälningssedel senast den 9 juni 2006 Minsta anmälningspost: Minsta anmälningspost är åtta (8) nyemitterad preferens aktier, alla poster erbjuds i enheter om 8 nyemitterade preferensaktier. Minsta teckningsbara post motsvarar i Good Old Wines Invest AB, beloppet kronor och i Good Old Champagne Invest AB, beloppet kronor. Betalning: Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota, beräknat till omkring 30 juni Definitioner: Om inte annat anges i texten har följande termer som används i detta dokument följande betydelse. Definierade termer markeras med versaler i början av varje ord. Erbjudandet avser det begränsade och exklusiva erbjudandet för maximalt 90 aktieägare i respektive bolag; Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB i enlighet med avsnittet Inbjudan till förvärv av aktier i Good Old Wines Portföljer samt detta Informationsmemorandum i övrigt. Erbjudna Aktier avser nyemitterade preferensaktierna i respektive Portfölj som erbjuds till nyteckning. Investeringsperioden avser den period om 5-7 år som det är tänkt att respektive Portfölj skall bedriva verksamhet. Portföljerna avser Good Old Wines Invest AB, och Good Old Champagne Invest AB, vilka registreras i samband med att nyemissionen genomförs. Wines Invest avser Good Old Wines Invest AB. Champagne Invest avser Good Old Champagne Invest AB. GOW eller Bolaget avser, org nr , som är moderbolag till Good Old Champagne Invest AB och Good Old Wines Invest AB. Layout och original: Carl Rietz, Mårten Söderlund Tryck: Grahns Tryckeri i Lund 3/ 28

4 Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i Good Old Wines Portföljer...4 Good Old Wines Portföljer i korthet...5 Bakgrund och motiv...6 Villkor och anvisningar...8 Varför investera i Good Old Wines Portföljer...10 Affärsidé och investeringsstrategi...13 Good Old Wines verksamhet...15 Ekonomisk sammanfattning...19 Aktiekapital och ägarförhållanden...21 Riskfaktorer...23 Styrelse, Advisory Board, Investeringskommitté och revisor / 28

5 Inbjudan till förvärv av aktier i Good Old Wines portföljer Härmed inbjuds, enligt villkoren i detta informations memorandum en begränsad grupp privatpersoner och institutionella investerare att förvärva preferensaktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB. Dessa erbjudanden är två separata erbjudanden med individuella risker och möjligheter, som enbart av praktiska skäl presenteras i detta gemensamma informations memorandum. Nyemission i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB innebär att högst 720 preferensaktier per bolag till en teckningskurs om kronor per aktie erbjuds, med minsta anmälningspost om 8 aktier, dvs. minsta tecknings bara belopp är kronor per post och Portfölj. Vid full teckning i nyemissionen motsvarar det 41,9 procent av rösterna och 28 procent av aktiekapitalet respektive 1,1 procent av det insatta kapitlet i respektive Portfölj 1. Utdelningsprinciperna är sådana att preferensaktieägarna (externa aktieägare) har företrädesrätt framför stamaktieägarna upp till de insatta kapitalet vid en likvidation. Värdeökning över det insatta kapitalet fördelas med 80% till preferens aktieägarna och 20% till stamaktieägarna. Vid full anslutning till Erbjudandet, vilket innebär full teckning i nyemissionen, kommer respektive Portfölj att tillföras kronor före emissionskostnader 2. Totalt tillfört kapital till både; Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB kommer således att uppgå till kronor vid full anslutning i Erbjudandet kombinerat med tillfört kapital om kronor från. Nyemissionen är ej garanterad. Erbjudandet kan komma att återkallas om inte full anslutning uppnås 3. Vidare är Erbjudandet villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Stockholm den 15 april 2006 Styrelsen 1. För vidare information om preferensakties rösträttighet och ekonomiska rättighet, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. 2. Emissionskostnaderna, omfattande; kapital anskaffning, legal rådgivning, investeringsträffar, samt kostnader relaterade till framtagande av informations memorandum, beräknas uppgå till cirka kronor per bolag. 3. Vid överteckning kan GOW komma att besluta om bildande av fler bolag, dock maximalt 2 stycken inom det närmaste året, på villkor liknande de i detta Erbjudande. 5/ 28

6 Good Old Wines Portföljer i korthet förvaltar två svenska aktiebolag, Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB vilkas affärsidé är att investera i bättre viner och Champagne. Förutom att vara ett rent placeringsalternativ ges det möjlighet för intresserade att under investeringsperioden köpa och avnjuta viner och Champagne från Wines Invest. Avsikten är att verksamheten i respektive portföljbolag skall bedrivas under en investeringsperiod om fem år, med möjlighet till förlängning med maximalt två år om det bedöms att marknadsförutsättningarna så kräver, efter beslut med enkel majoritet vid Bolagsstämma. Vid utgången av Investeringsperioden ska vinerna säljas, varefter bolagens fria egna kapital skall delas ut till aktieägarna. Därefter skall Portföljen avvecklas varvid återstående likvida medel skiftas ut till aktieägarna. Urvalet av viner och Champagne till Portföljerna sker genom den mycket välrenommerade Investeringskommittén. Kommittén består av Richard Juhlin (en av världens främsta Champagneexperter), Mårten Söderlund (en av Sveriges främsta kännare av äldre viner), och Andreas Larsson (utsedd till Internationell Sommelier of the Year 2005 ). Genom det unika kontaktnät som Good Old Wines har med mäklare och inköpare i Frankrike, Italien och Tyskland, köps viner in från lokala auktioner, mäklare, privatpersoner och direkt från producenter. Den absoluta merparten av Wine Invest kommer att utgöras av viner och champagne från Frankrike, samt viner från Italien och i viss mån från Tyskland. Vinerna kommer att väljas ut med fokus på att finna viner från både välrenommerade och från mindre kända hus där Investeringskommittén anser att vinerna är undervärderade och där det kan förväntas bli en god värdeökning under de närmaste 5 till 7 åren. Aktieägare kommer med företrädesrätt framför allmänheten att erbjudas möjlighet att till marknadspris, från Wine Invest vinportfölj via GOW och Systembolaget förvärva vin och champagne. Erhållna medel för avyttrade viner återinvesteras i nya viner till gagna för portföljens värdetillväxt. Vid investeringsperiodens slut avyttras tillgångarna till så högt pris som möjligt, troligen via någon välrenommerad auktionsfirma. Avsikten med Champagne Invest är att under Investeringsperioden bygga upp en världsunik portfölj av champagne som vid Investeringsperiodens slut avyttras till ett så högt pris som möjligt. Sannolikt via Sotheby s eller Christies i London eller New York, alternativt att Champagneportföljen säljs direkt till någon privatperson eller placerare. I Champagne Invest är den övergripande strategin att under investeringsperioden skapa en unik portfölj med kvalitativa champagne från bra år, från kända och mindre kända hus med erkänt goda champagne. Inslag av unika champagne kommer att prioriteras om Champagne Invest kan komma över dessa till vad Investeringskommittén anser är fördelaktiga priser. (GOW) kommer att fungera som ett så kallat förvaltningsbolag, vilket bl.a. innebär att GOW mot en årlig avgift kommer att förvalta Wines Invest och Champagne Invest och mot en kommission sköta alla inköp och all försäljning av vin i portföljerna. Förutom att vara ett placeringsalternativ kommer Good Old Wines Portföljer att enbart till aktieägare erbjuda ytterliggare mervärden i form av bl.a. möjlighet att då GOW kommer över intressanta lotter för Portföljerna låta delar av dessa lotter erbjudas direkt till aktieägare till anskaffningspriser. Under Portföljens livslängd kommer ett par unika provningar till självkostnadspris att hållas enbart för aktieägare där; Richard Juhlin, Mårten Söderlund och Andreas Larsson kommer att dela med sig av sina erfarenheter. 6/ 28

7 Bakgrund och motiv Good Old Wines har identifierat vin och champagne som en högst intressant marknad att investera i. Det finns ett begränsat utbud av äldre viner, prestigeviner och champagne, kombinerat med en ökande efterfrågan och en historiskt god prisutveckling. Good Old Wines avsikt är att förena ett genuint intresse för högklassiga viner och Champagne med möjligheten till en finansiellt god placering. Samtidigt erbjuda möjligheten till en ny marknadskanal via där det möjliggörs för individer i Sverige att få njuta av goda viner, vilka är svåra att få tag i. Genom den unika kompetensen i Investeringskommittén och det kontaktnät som Good Old Wines har med mäklare, producenter och auktionshus finns förutsättningar att komma över viner och champagne till fördelaktiga prisnivåer. (GOW) bildades den 12 Dec GOW kommer i samband med nyemissionen att registrera två bolag: Good Old Wines Invest AB respektive Good Old Champagne Invest AB. Dessa bolags affärsidé är att med en investeringshorisont om fem år, med möjlig förlängning om maximalt två år om det bedöms att marknadsförutsättningarna så kräver, investera i viner och champagne. Vid utgången av Investeringsperioden ska alla tillgångar, d.v.s. vinerna, säljas och aktieägarna på bolagsstämma fatta beslut om att avveckla bolagen, varvid erhållna likvida medlen kommer att skiftas ut till aktieägarna. Avsikten är att vinerna och champagnen i Wines Invest, anskaffas och erbjuds till försäljning under Investeringsperioden via GOW och Systembolaget för de fall det är gynnsamt för Portföljens avkastning. Då avyttring av vin eller champagne sker återinvesteras medlen för nya inköp. Avsikten med Good Old Champagne Invest AB är att under Investeringsperioden bygga upp en världsunik portfölj av champagne som vid Investeringsperiodens slut avyttras till ett så högt pris som möjligt. Wines Invest och Champagne Invest har inga anställda eller egen administration utan GOW fungerar som ett förvaltningsbolag, där GOW sköter all administration och förvaltning av investeringsbolagen mot en förvaltningsavgift. Köp och försäljning av viner till portföljerna kommer att med exklusiv rätt utföras av GOW mot en kommissionsavgift. Good Old Wines erbjuder intresserade möjlighet att köpa i Sverige svåråtkomliga viner Sköter portföljernas förvaltning och Köp och försäljning av vin i Portföljerna Good Old Wines Portföljer erbjuder ett intressant placeringsalternativ för investerare och vinkännare (GOW) Förvaltningsavtal Kommissionsavtal Good Old Wines Invest AB Investerings kommitté Advisory Board Magnus Berggren Johan Borelius Carl-Johan Nikell Styrelse Carl Rietz Mårten Söderlund Bättre äldre viner och Champagne Möjlighet att köpa vin ur portföljen under investeringsperioden Investeringshorisont 5-7 år Good Old Champagne Invest AB Namnkunnigt rådgivande forum: Richard Juhlin En av världens främste Champagne kännare Andreas Larsson Utsedd till International Sommelier 2005 Mårten Söderlund En av Sveriges främste kännare på äldre viner Ren Champagne portfölj Ingen omsättning under investeringsperioden Investeringshorisont 5-7 år 7/ 28

8 Motiven till den föreliggande nyemissionen är att erhålla kapital för inköp av viner och champagne i de två bolagen Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB. Vid full anslutning till Erbjudandet, vilket innebär full teckning i nyemissionen, tillförs respektive bolag kronor före emissionskostnader i tillägg till av GOW tillför kapital om kronor per bolag. Totalt tillförs kronor om båda bolagen fulltecknas. I Portföljerna kommer cirka kronor av totalt tillgängligt kapital att avsättas för täckande av emissionskostnader samt löpande kostnader för det första året. Därefter kommer Bolagets löpande kostnader att finansieras genom antingen likvida medel eller successiva försäljningar av viner för att täcka årlig förvaltningsavgift. Resterande del av tillgängligt kapital, vilket vid full anslutning i Erbjudandet beräknas uppgå till cirka kronor år 1, kommer att användas för anskaffande av viner och champagne. Vid en anslutning om 100 procent i Erbjudandet, förutsätts enligt nuvarande planer bolagens driftskostnader stå i rimlig proportion till avkastningsmöjligheten under de 5-7 år som det är tänkt att bolagen skall bedriva verksamhet. Avkastningen efter rörelsekostnader och kommissioner förväntas i snitt vara minst 10% per år sett över hela Investeringsperioden. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta informations memorandum, vilket har upprättats med anledning av Erbjudandet att förvärva aktier i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB. Styrelsen för är ansvarig för innehållet i detta Informations memorandum. Härmed försäkras att, såvitt känt för styrelsen, uppgifterna i Informations memorandum överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna ändra den bild av bolagen som skapas av detta Informations memorandum. Stockholm den 15 april 2006 Styrelsen 8/ 28

9 Villkor och anvisningar Erbjudandet En begränsad grupp av privata och juridiska personer i Sverige erbjuds att förvärva 720 nyemitterade aktier i respektive bolag; Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB till en teckningskurs om kronor per aktie. Erbjudna aktier kommer endast att tilldelas i grupp om 8 nyemitterade aktier. Erbjudandet är exklusivt och begränsat till maximalt 90 aktieägare per bolag. Teckningskurs/Försäljningspris Teckningskursen för de Nyemitterade Aktierna är kronor per aktie. Minsta anmälningspost är åtta (8) Nyemitterade preferensaktier. Alla poster erbjuds i enheter om 8 nyemitterade preferensaktier. Minsta teckningsbara post motsvarar i Good Old Wines Invest AB, beloppet kronor, och i Good Old Champagne Invest AB, beloppet kronor. Anmälan och anmälningstid Anmälan om förvärv av Erbjudna Aktier skall ske genom insändande av till prospektet medföljande anmälningssedel. Anmälan ska insändas eller lämnas till revisorn för Good Old Wines AB, Berit Holmgren, enligt: Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB Att: Berit Holmgren Box Stockholm Anmälan ska vara tillhanda senast den 9 juni klockan Inlämnad anmälningssedel är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den förtryckta texten. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Tilldelning och betalning Styrelsen för Good Old Wines Portföljer beslutar i samråd med GOW om och i vilken utsträckning tilldelning av Erbjudna Aktier ska ske. Grundprincipen kommer att vara Först till kvarn. Tilldelning kommer endast att ske i grupper om åtta (8) Nyemitterade aktier. Beslut om tilldelning beräknas fattas omkring den 12 juni Snarast därefter kommer avräkningsnota att utsändas till dem som erhållit tilldelning. Inget meddelande lämnas till dem som inte erhållit tilldelning. Betalning ska erläggas kontant senast den 30 juni 2006 i enlighet med anvisningarna på avräkningsnotan. Om full betalning ej erläggs i tid kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset enligt Erbjudandet kan den som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få svara för mellanskillnaden samt eventuella kostnader relaterade till överlåtelsen. Vid överteckning kan GOW på en extra bolagsstämma komma att besluta om bildande av nya portföljbolag och emission av ytterligare högst 720 preferensaktier på villkor liknande Erbjudandet i kombination med en emission om högst 100 stamaktier till GOW i syfte att bibehålla proportionen mellan antalet preferensaktier och stamaktier i de nya bolagen. Erhållande av aktier Efter att full betalning har mottagits och registrerats, kommer bolagen att registrera nyemissionen hos Bolagsverket vilket normalt tar cirka 2-3 veckor. Försäljningen av aktierna är villkorad av att nyemissionen registreras hos Bolagsverket och efter att sådan registrering gjorts kommer de nya aktieägarna att föras in i aktieboken. Aktieägare kommer snarast därefter att tillsändas meddelande om att de blivit införda i aktieboken, vilket beräknas ske i slutet av juli Good Old Wines Portföljer är ej anslutna till VPCs kontobaserade värdepapperssystem och några fysiska aktiebrev kommer ej att utfärdas. En ej allmänt officiell kopia på aktieboken, men dock tillgänglig för aktieägarna kommer i takt med att GOW hemsida utvecklas finnas där. Aktieboken kommer att användas för att möjliggöra för aktieägare att logga in till de unika erbjudanden som erbjuds endast aktieägarna via GOWs hemsida; 9/ 28

10 Rätt till utdelning Aktierna medför rätt till utdelning från och med första räkenskapsåret Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Bolaget. Styrelsen avser inte att förslå någon utdelning förrän vid utgången av Investeringsperioden. Handel Investeraren är fri att sälja vidare sina aktier till andra privata eller juridiska personer. Rätten till de speciella erbjudanden som en aktieägare har följer en post om 8 aktier. Det finns inga planer på att notera aktierna på börs eller annan marknadsplats. GOW påtar sig inte något ansvar som marknadsplats och ger ingen garanti för genomförandet av köp och försäljningar av enskilda aktier. All privathandel av aktier skall registreras via GOW för att säkerställa så att den nya aktieägaren får del av de förmåner och förköpsrättigheter som aktieägandet medför. GOW förbehåller sig rätten att med beslut med enkel majoritet av aktieägarna stoppa köp och försäljning av vin till slutkonsumenter, skulle det visa sig inte förenligt med den långsiktiga strategiska värde utvecklingen i portföljbolagen. Informationsmemorandum och anmälningssedel Begränsat antal informationsmemorandum och anmälningssedlar kommer att finnas på följande platser: Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB på Surbrunnsgatan 42, Stockholm Borelius Capital AB Stureplan 4 C, 4tr Stockholm Vidare kan intresseanmälan och informations memorandum laddas ner från GOW:s hemsida Övriga inkomna intresseanmälningar direkt till hanteras med telefonkontakt och utskick av informations memorandum. Villkor för Erbjudandets fullföljande Erbjudandet kan komma att återkallas om inte full anslutning uppnås. Vidare är Erbjudandet villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Vidare är försäljningen villkorad av att emissionen av de Nyemitterade Aktierna registreras hos Bolagsverket. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas. Sida 10 10/ 28

11 Varför investera i Good Old Wines Portföljer Spännande utveckling på vinmarknaden Ökande efterfrågan: Utbudet av de främsta och mest eftertraktade vinerna är i det närmaste konstant sett i ett längre perspektiv. Tillgången på fina viner minskar dramatiskt på grund av marknadens globalisering och ökade transparens. Framöver kommer sannolikt en stor mängd toppviner säljas till vinentusiaster från nya vinmarknader som Ryssland, Kina, Japan och Indien. Prestige och kvalitet är drivkrafter. Varje vinkännares dröm är att kunna äga och dricka viner från de klassiska vinområdena i Europa. Kunskapen om mogna viner har ökat och ökar kraftigt globalt och de äldre vinerna dricks i en högre omfattning än tidigare. Kunskapen har inte bara ökat på så sätt att det blivit fler kunniga vindrickare, utan mängden information om vilka viner som är attraktiva har likaså ökat. Därmed har vid sidan av traditionella Bordeaux, mogen Bourgogne, Rhône och Champagne fått ökat fokus hos samlare. God historisk värdetillväxt: Vin från de ledande vinslotten framförallt premier cru Bordeaux, har historiskt visat en mycket stabil värdetillväxt. Värdet av premier cru Bordeaux 1990 har ökat med 522 procent under de senaste 10 åren. Så bra är naturligtvis inte normalinvesteringar i vin, men en välskött vinfond som brittiska Fine wine, har haft en årlig snittillväxt på 14% de senaste 15 åren, ett gott resultat i jämförelse med Standard & Poors balanserade fonder, se fig. Låg risk: Vin, framförallt från välkända topproducenter, har över tiden visat sig vara en investering behäftad med relativt låg risk, med fördelar som att de är lätta att avsätta och transportera globalt. Historiskt sett har vin varit relativt konjunkturokänsligt. Äldre viner har en särskild attraktionskraft då de mindre frekvent dyker upp på marknaden. Nya institutionella aktörer: Vin röner allt större intresse som placeringsalternativ på internationell basis. Kapitalplacerare som pensionsfonder och livbolag riktar större uppmärksamhet mot vin som placering. Jan 90 Jan 00 Jan 05 Källa: 11/ 28

12 Utvecklingen av utbud och efterfrågan på mogna viner Efterfrågan på äldre och mogna viner ökar markant från år till år allteftersom fler och fler tar till sig exklusiviteten, kulturen och den unika njutningen som mogna viner erbjuder. Samtidigt är det tydligt ur investeringssynpunkt att mängden äldre viner är tillräckligt för att möta det ökade intresset. De senaste tio åren har vi sett en kraftig efterfrågeökning från framförallt USA och Europa, eftersom intresset hos stora nya grupper vindrickare har ökat. Efterfrågan har också stigit kraftigt i Japan, Kina, Indien, Ryssland och Sydamerika. På många marknader fyller bättre viner inte bara ett syfte att som en god dryck avnjutas, utan höga premier betalas i många fall för den status och prestige det innebär för en värd att kunna servera sina gäster en Chateau Latour från 1961, exempelvis. Kunskapsnivån om fina viners kvalitéer når fler idag, vilket leder till ökande priser Varje vinkännares dröm är att kunna äga och dricka viner från de klassiska vinområdena i Europa. Kunskapen om och efterfrågan på mogna viner ökar kraftigt globalt och fler av de äldre vinerna dricks i en högre utsträckning än tidigare. Kunskapen har inte bara ökat genom att det blivit fler kunniga vindrickare. Mängden information om vilka viner som är attraktiva har likaså ökat. Stora vindatabaser har byggts upp av ledande aktörer som Wine Spectator och Robert Parker med breda analyser av bordeaux. Men även vinområden som traditionellt varit svårare att penetrera såsom Champagne och bourgogne detaljanalyseras på ett sätt som aldrig tidigare skett. Bedömningar av viner lagras i lättillgängliga databaser. Nyare inflytelserika bedömare av specialområden är till exempel Richard Juhlin för Champagne och Allan Medows för Bourgogne. Transparensen på marknaden gör att säljare av fina viner med ganska små medel kan nå en mycket stor marknad. Aldrig förr har så många haft möjlighet att köpa äldre viner. Däremot är möjligheten att handla från auktioner och grossister begränsad för den stora allmänheten. Kunskapen om äldre viner ökar kraftigt, men ännu har konsumenten inte förstått att uppskatta dem till fullo, med undantag för legendarisk gammal Bordeaux och Bourgogne från DRC, den mest namnkunniga firman i Bourgogne. Liknande fonder Såvitt vi känner till har våra Portföljer en unik uppbyggnad. Det finns ett flertal engelska, amerikanska och franska portföljer, men de flesta av dessa har ett investeringskapital på MEUR. På grund av deras storlek kan de inte investera i mindre lotter av äldre vin, utan de inriktar sig huvudsakligen på primörer från Bordeaux och från de största vinfirmorna i Bourgogne, t.ex. Jadot och Bouchard. Good Old Wines kommer att handla mindre och medelstora lotter från hela den franska auktionsmarknaden och till viss del även från övriga Europa. Exklusivitetsavtal med en egen mäklare med stort kontaktnät och med ett centralt utgångsläge i Europa gör att GOW snabbt når de flesta auktioner av intresse, vilket är viktigt då det ofta är nödvändigt att vara på plats för att bedöma kvalitén på produkterna. Varför investerar GOW inte i enbart ung Bordeaux? Vi anser att ung Bordeaux kan vara en bra investering om den görs med försiktighet och kunskap. En bredare investering anser vi dock ger möjlighet till både säkrare och högre avkastning. Traditionellt har priset på ung Bordeaux från fina år stigit kraftigt mellan det att de sålts och fram till dess att de buteljerats och kommit ut på öppna marknaden. Men priserna har ökat kraftigt på vin som fortfarande ligger på fat och det är möjligt att detta dämpar den historiskt goda utvecklingen på denna placeringsform. Vidare är prisutvecklingen av ung Bordeaux beroende på efterföljande års kvalité, skulle denna vara överlägsen tappar marknaden intresset för föregående årgång. Ofta händer det att en årgång sluter sig under många år, dvs. blir stum och svår att uppskatta för vinkännarna, även då är risken stor för stagnerande eller fallande priser. Genom att finna prisvärda viner från mogna årgångar anser vi att det finns större möjligheter till en god och säkrare avkastning. Detta ställer krav på en kombination av unik inköpskanal som möjliggör inköp av mindre lotter på ett effektivt sätt och gedigen erfarenhet och kunskap för att välja vin som med sannolikhet har god värdetillväxt. Vi anser att dessa förutsättningar finns i Bolaget, vilket borgar för byggandet av värdefulla Portföljer. 12/ 28

13 Varför investera i Good Old Wines Portföljer (forts) Unik kompetens: Portföljerna har knutit till sig några av världens främsta vinkännare Richard Juhlin och Mårten Söderlund och sommelier Andreas Larsson för att sköta urvalet till Portföljerna. Detta borgar för att inköpen görs med bra beslutsunderlag. Unika portföljer av vin: GOW ser möjligheten att samla ihop en samling sällsynta och mogna viner med särskild internationell attraktionskraft vid en samlad försäljning. För fina samlingar är det inte ovanligt att priset ligger tiotals procent över normal prissättning för vinet. Unikt nätverk för inköp: GOW köper vinerna i huvudsak direkt på den franska auktionsmarknaden som har ett attraktivt prisläge i förhållande till t.ex. USA och England. GOW har ett etablerat nätverk med bland annat exklusivitetsavtal med skicklig fransk expertis som har mycket god överblick över såväl större som mindre auktionshus. Detta möjliggör att på plats kontrollera kvalitén på auktionerade viner. Via nätverket kommer GOW att inspektera merparten av vinerna på plats innan inköp. På den övriga europeiska marknaden har GOW ett stort kontaktnät. Låga ingångsvärden: Samma vin ofta har mycket olika inköpspris beroende på var det anskaffas. Det är inte ovanligt att det skiljer 3-5 ggr mellan mindre lokala och större väletablerade auktioner. Med vårt fokus på att finna intressanta viner på mindre auktioner, direkt från producenter, dödsbon, mm. kommer vinerna att ha ett ingångsvärde som ligger på en internationellt sett låg nivå. Volymfördelar och distribution: Skalfördelar gör att inköp och hantering kan göras till attraktiva priser. Med de medel som finns i portföljerna har GOW också möjlighet att köpa hela eller delar av källare innan de kommer ut på auktionsmarknaden. GOW lagrings- och distributionskostnader är relativt låga. Vinet kommer att ligga i Frankrike under bra förhållanden och vara försäkrat. Kunskap och möjlighet att hantera vinerna korrekt: GOW har god kunskap om hantering, re-etikettering, omkorkning, etc. Vinerna kommer att presenteras i bästa möjliga skick till marknaden. Ny spännande investeringsform: GOW erbjuder en ny form av investering som både är rolig och spännande, framförallt för personer med intresse för vin, men även för den som vill sprida sina tillgångar utöver traditionella placeringar. Nytt placeringsalternativ: Vin röner allt större intresse som internationellt placeringsalternativ. Institutionella kapitalplacerare som pensionsfonder och livbolag riktar större uppmärksamhet mot vin som alternativ placering. GOW ser detta som en alternativ möjlighet för avsättning av tillgångarna vid försäljning av Portföljerna. Speciella mervärden för vinintresserade Portföljernas tillgångar: Aktieägare och andra intresserade kommer via att kunna följa tillgångarna i Portföljerna. Värdering av Portföljerna görs årligen. Möjlighet att köpa vin och Champagne: Under investeringsperioden erbjuds intresserade att till marknadspris köpa viner som ingår i Good Old Wines Invest AB:s vin och Champagneportfölj. Urval och utskrift av beställningsformulär sker genom GOWs hemsida: (handels delen beräknas vara i drift hösten 2006). Beställning och avhämtning sker på närmaste Systembolag. Speciella mervärden enbart för aktieägare Förköpsrätt: Under Investeringsperioden kommer enbart aktieägare i GOWI och GOCI att erbjudas möjlighet att via GOW köpa vissa delar av de lotter som köps in till Portföljerna, vilka normalt inte går att få tag på i Sverige. Sökhjälp: GOW kan bistå med hjälp att söka efter speciella viner för aktieägare som så önskar. Unika provningar: Aktieägare i Good Old Wines Portföljer erbjuds mervärden bl.a. i form av unika provningar till självkostnadspris med Richard Juhlin, Mårten Söderlund och Andreas Larsson. De kommer att göra sitt yttersta för att dela med sig till Er som aktieägare kring sina erfarenheter av viner, Champagne och konsten av att njuta av dessa ädla drycker. 13/ 28

14 Affärsidé och investeringsstrategi Affärsidé GOWs affärsidé bygger på att tillgången på goda viner av särskilda årgångar är och förblir begränsad. Samtidigt ökar andelen finansiellt starka potentiella köpare med stort intresse för att konsumera och investera i dessa viner. GOW vill ge aktieägarna en möjlighet att göra en god finansiell investering i något som de dessutom har en passion för. Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne AB kan genom sitt väl utvecklade nätverk anskaffa vin som uppfyller investerings kriterier på ett fördelaktigt vis. Traditionell vinfond Anskaffningskanaler Som primör direkt från slott - Fokus på yngre årgångar och stora volymer Avyttringskanaler Mäklare Mäklare Fond Auktioner Mäklare In bond till privatpersoner GOWs investeringar Anskaffningskanaler Auktioner med ofta betydligt lägre Priser* Direkt från slott, Mindre producenter, Privatpersoner Dödsbon Konkursbon - Fokus på fina årgångar till attraktiva inköpspriser Avyttringskanaler (exempel) Mäklare Good Old Välrenommerade auktioner med Wines Privata / institutionella exklusivitets & placerare avtal Champagne till GOW Invest AB Avyttring via GOW till privatpersoner *3-5 ggr lägre priser är inte ovanligt Målsättning är att uppnå en årlig avkastning på minst tio procent GOWs målsättning är att uppnå en årlig avkastning på minst 10% beräknat efter avdrag för försäljningskommissioner och avgifter men före skatt, under en period om 5-7 år. GOW:s förutsättningar för att uppnå detta mål framgår av punkterna nedan: 1 Unik kunskap: GOWs Investeringskommitté har en kunskapsnivå i världsklass. Med gedigen erfarenhet kan vi bedöma viner till smak, utseende och marknadsvärdering på ett professionellt sätt. 2 Unikt kontaktnät och låga ingångsvärden: GOW köper vinerna i huvudsak direkt på den franska auktionsmarknaden som har ett attraktivt prisläge i förhållande till t ex USA och England. GOW har ett etablerat nätverk med mycket skicklig fransk expertis med god överblick över såväl större som mindre auktionshus, detta gör det möjligt att på plats kontrollera kvalitén på auktionerade viner. På så vis kan GOW försäkra sig om att vinerna har bästa möjliga ursprung. En av de viktigaste faktorerna för värdet på en auktion är just vinets kondition och den bedöms bäst på plats av expert. Vällagrade viner från bättre franska eller övriga central europeiska källare med dokumenterat ursprung värdesätts högt på den internationella arenan. 3 Omsättning: Om det är lämpligt kommer GOW marknadsföra vinerna och omsätta viner under portföljernas livstid för att ytterligare öka dess värde med nya inköp. 4 Skalfördelar: Med Portföljernas ekonomiska muskler kan GOW köpa större lotter och det öppnar för möjligheten att köpa hela källare innan de kommer ut på auktionsmarknaden till fördelaktiga priser. 5 Attraktiva samlingar: Genom att samla ihop särskilt attraktiva samlingar av sällsynta och fina viner kan GOW förmodligen attrahera ett internationellt intresse vid avyttringen av lotterna. För fina samlingar är det inte ovanligt att priset ligger tiotals procent eller mer över normal prissättning för motsvarande enskilda viner. 14/ 28

15 Preliminär sammanställning av viner och champagne i Good Old Wines Invest AB Portföljinnehållet kommer inte att vara konstant utan kommer att variera över tiden med hänsyn till vilka viner och champagne som går att få tag på till vad Investeringskommittén anser bra priser vid varje given tidpunkt. Vidare kan Wines Invest innehåll komma att ändras beroende på de köp av vin och champagne som aktieägare och andra intresserade gör. Följande är Investeringskommitténs initiala sortimentsstrategi (procent på värdet av portföljen): Bordeaux primör 10% Ung röd Bordeaux (1995 to 2005) 12% Mogen röd Bordeaux (1959 to 1990) 10% Ung Sauternes 5% Mogen Sauternes (1921 to 1990) 3% Ung röd Bourgogne 12% Mogen röd Bourgogne 5% Ung fin vit Bourgogne 4% Mogen vit Bourgogne 3% Champagne (mogen- ung 90/10) 11% Norra Rhone (unga gamla; 50/50) 5% Södra Rhone (endast mogen) 2% Övriga franska viner (Alsace, söt Loire, Jura Jaune...) 3% Mycket gammalt vin 10% Övrigt (Piemonte, Tyskland Etc.) 5% Preliminär sammanställning av Champagne i Good Old Champagne Invest AB Champagneportföljen kommer successivt att byggas upp under Investeringsperioden. Inköpen till portföljen är främst beroende av vilka champagne som går att få tag på till vad Investeringskommittén anser fördelaktiga priser vid varje given tidpunkt. Avvägning kommer att göras avseende kombinationer av att skapa en unik, för samlare, placerare och champagne kännare intressant portfölj. Portföljen kommer att bestå av rariteter från unika årgångar och hus, till erkänd välrenommerad champagne från intressanta år, samt mindre kända champagne som Investeringskommittén anser undervärderade eller ännu ej upptäckta. Fokus är att kunna erbjuda marknaden en världsunik samling av vad som kan anses vara det bästa distriktet Champagne kan erbjuda. Följande är Investeringskommitténs initiala sortimentsstrategi (procent på värdet av portföljen): Mogen Champagne ( 1995) 70% Ung Champagne (1995 ) 30% 15/ 28

16 Good Old Wines verksamhet Organisation Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB är två aktiebolag med uteslutande fokus på investeringar i vin och champagne. Målsättningen är att erbjuda ett intressant alternativ till andra, mer konventionella, placeringar för personer med intresse för vin. Bolagen investerar i vin och champagne med god potential till värdestegring under de kommande 5-7 åren, varefter samtliga viner avyttras till bästa pris. Good Old Wines Invest AB har även möjlighet att sälja hela eller delar av sin vinportfölj under Investeringsperioden och återinvestera medlen i nya viner givet att marknadsförutsättningarna bedöms som attraktiva. Vinerna kommer att lagras i vinkällare med hög standard vad gäller klimat och säkerhetsarrangemang. Good Old Wines erbjuder intresserade möjlighet att köpa i Sverige svåråtkomliga viner Sköter portföljernas förvaltning och Köp och försäljning av vin i Portföljerna Good Old Wines Portföljer erbjuder ett intressant placeringsalternativ för investerare och vinkännare (GOW) Förvaltningsavtal Kommissionsavtal Good Old Wines Invest AB Investerings kommitté Advisory Board Magnus Berggren Johan Borelius Carl-Johan Nikell Styrelse Carl Rietz Mårten Söderlund Bättre äldre viner och Champagne Möjlighet att köpa vin ur portföljen under investeringsperioden Investeringshorisont 5-7 år Good Old Champagne Invest AB Namnkunnigt rådgivande forum: Richard Juhlin En av världens främste Champagne kännare Andreas Larsson Utsedd till International Sommelier 2005 Mårten Söderlund En av Sveriges främste kännare på äldre viner Ren Champagne portfölj Ingen omsättning under investeringsperioden Investeringshorisont 5-7 år Relationen mellan Wines Invest, Champagne Invest och GOW Good Old Wines Portföljer är fristående juridiska enheter vars syfte är att fungera som investeringsverktyg för dess aktieägare. GOW är ett nystartat svenskt aktiebolag som bildades 12 dec 2005 och namn registrerades hos Bolagsverket den 21 mars Såsom beskrivs nedan skall GOW fungera som förvaltningsbolag. Vidare har GOW tillstånd att bedriva och sköta alla inköp och försäljning av vin och champagne för Good Old Wines Portföljer. GOW har ett utvecklat inköpsnätverk och exklusivitetsavtal med franska mäklare och hyr ett lager i Beaune där merparten av de viner och champagne som inte omsätts förvaras. För viner med omsättning sker lagring och distribution i Sverige via ett avtal med Green Cargo och via Systembolaget. GOW har en aktiv styrelse och Rådgivande forum (Advisory Board) sammansatt av individer med kunskap om vin och med erfarenhet av att utveckla verksamheter (se Styrelse, Investeringskommitté och Advisory Board ). Good Old Wines Portföljer har ingått ett uppdragsavtal med GOW, enligt vilket GOW skall fungera som ett förvaltningsbolag. Enligt avtalet åtar sig GOW bl.a. att förvalta Portföljerna, ombesörja att försäkringar och andra med verksamheten i Good Old Wines förbundna tjänster säkerställs samt ge information till aktieägarna om den ekonomiska utvecklingen i portföljbolagen. Med hänsyn till att GOW kommer att fungera som förvaltningsbolag finns inga anställda i Portföljbolagen. För uppdraget som förvaltningsbolag utgår en årlig avgift till GOW. GOW avgör såsom förvaltare av portföljerna vilka viner och champagne som skall ingå i 16/ 28

17 portföljerna samt vid vilken tidpunkt och till vilka villkor respektive vin skall köpas och säljas. Inköp och försäljningar av viner utförs av GOW utifrån de råd som Investeringskommittén ger, GOW erhåller ersättning i form av kommissionsavgift och vinstdelningsersättning härför. Likaså kan GOW på förfrågan bistå aktieägare med att anskaffa speciella viner för avhämtning via Systembolaget mot en hanterings avgift för köparen. GOW har påbörjat utvecklingen av sin hemsida vilken initialt kommer att fungera som en informationssida, med grundläggande information om och med möjlighet för investerare att visa sitt intresse för tecknande i denna emission. Så snart emissionen är fullföljd kommer hemsidan att vidareutvecklas för att även kunna visa vinsortimentet i Portföljerna och göra det möjligt att beställa vin via hemsidan. Målsättningen är att hemsidan kommer att fungera som Bolagets och Portföljernas naturliga; information-, handel- och administrationsgränssnitt. Vinstdelningsprincip I egenskap av aktieägare i Good Old Wines Portföljer är GOW berättigat till en viss andel av Portföljernas resultat och tillgångar. Principen för vinstdelning mellan aktieägarna i Good Old Wines Invest AB och Good Old Champagne Invest AB är att 20 procent av vinsten, dvs. avkastning efter att aktieägare fått tillbaka det belopp som ursprungligen investerades, tillfaller GOW som stamaktieägare, resterande 80 procent av vinsten tillfaller övriga aktieägare dvs. de som förvärvar aktier i Erbjudandet. Skulle värdetillväxten vara noll eller negativ har externa aktieägare (preferensaktieägare) företräde att erhålla upp till sitt insatta kapital framför stamaktieägarna (GOW). Ovanstående bidrar till att GOW kommer att eftersträva maximal avkastning på den totala ILLUSTRATIVT EXEMPEL PÅ VINSTDELNINGSPRINCIP Beräknat utifrån full anslutning till Erbjudnandet och en årlig värdeökning om 10 procent vid full anskaffning av vin under hela Investeringsperioden Vinst efter bolagsskatt 3,1 MSEK ca 0,6 MSEK ca 2,5 MSEK 20% av värdeökningen tillfaller stamaktieägarna 80% av värdeökningen tillfaller preferensaktieägarna Fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 9,1 MSEK 9,1 MSEK ursprungligt investerat belopp med företräde för preferensaktieägarna År 1, dag 1 - totalt insatt kapital 9,1 MSEK År 5-7, exit - kapital att fördela kapital 12,2 MSEK investeringen i Good Old Wines Portföljer då en hög avkastning till Good Old Wines Portföljers övriga aktieägare tillika ger en hög avkastning till GOW. Det ligger således både i GOW:s och övriga aktieägares intressen att Good Old Wines Portföljers investeringar utvecklar sig väl. 17/ 28

18 Relationen mellan Good Old Wines Portföljer och Investeringskommittén Investeringskommittén är ett rådgivande forum bestående av några av de främsta experterna inom vin och Champagne i världen. Richard Juhlin Anses som världens främste Champagnekännare. Ett exklusivitetsavtal har tecknats med Richard Juhlin där han förbundit sig att arbeta som oberoende rådgivare i Investeringskommittén för att välja ut de viner och champagne som skall köpas in. Eftersom Richard Juhlins rekommendationer kan vara prisdrivande och hans oberoende som Champagneexpert är avgörande för Richard Juhlins övriga verksamhet har han inget ägande i GOW eller i Portföljerna. Juhlin ersätts däremot med ett fast belopp per år som står i relation till de årliga inköpsvolymerna. Vidare ersätts Juhlin med ett fast belopp per gång som han är med vid någon tillställning så som investeringsträff eller provning. Dessa kostnader bärs av portföljerna direkt. Andreas Larsson Utnämnd till Wine International Sommelier of the Year 2005, Best Sommelier of Europé 2004 (Trophée Ruinart Meilleur Sommelier d Europé). Andreas bidrar med sin kunskap kring viner i Investeringskommittén som oberoende ledamot, i att råda vilka viner som bör köpas in. Andreas har ett gott namn hos många restauranger och kommer att fungera som en länk i att marknadsföra GOW och Portföljernas utbud gentemot dem. Andreas ersätts med ett fast årligt arvode för sina insatser i Investeringskommittén direkt från Portföljerna och med en provision på nettomarginalen på det vin som han förmedlar till restauranger via GOW, vilken ingår som en del av kommissionsavgiften. Mårten Söderlund Med ett drygt 20 årigt brinnande intresse för mogna viner är han en av de främsta förespråkarna och kännare av äldre viner i Sverige. Mårten är ordförande i investeringskommittén och är den som tillsammans med GOWs kontakter i vinvärlden regelbundet tar fram underlag för vilka viner som finns tillgängliga på marknaden och tillsammans med övriga ledamöter i kommittén beslutar vilka och till vilka priser Portföljerna skall köpa in vin. Mårten uppbringar ingen speciell ersättning för sitt arbete i Investeringskommittén förutom det som GOW tar ut i form av förvaltningsavgift och kommission vid inköp och försäljning. Avveckling av Good Old Wines Portföljer När Investeringsperioden har löpt ut är avsikten att Portföljerna skall avvecklas. Vinet i portföljerna kommer att realiseras genom försäljningar på vinmarknaden, till aktieägare eller via auktioner, beroende på vad som förväntas ge högst avkastning. Champagne Portföljen kommer sannolikt att avyttras på någon av de mer kända auktionshusen i New York eller London alternativt till någon placerare, eftersom samlingar av detta slag historiskt sett ofta har gett de högsta priserna via dessa kanaler. När portföljerna har omvandlats till likvida medel är avsikten att Portföljernas fria egna kapital skall delas ut till aktieägarna. Därför är avsikten att aktieägarna på bolagsstämma skall fatta beslut om frivillig likvidation, varvid de likvida medel som återstår efter ovan nämnda utdelning och likvidationskostnader kommer att skiftas ut till aktieägarna. GOW har röstmajoritet i Portföljerna och kan på egen hand driva igenom ett utdelningsbeslut och ett likvidationsbeslut. Vid Bolagets upplösning medför preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktierna att ur Bolagets behållna tillgångar få ut kronor per preferensaktie (totalt för en post om 8 aktier). Därefter medför stamaktierna företrädesrätt framför preferensaktierna att få ut kronor för sina stamaktie. Återstoden av behållna tillgångar fördelas mellan preferensaktierna och stamaktierna, varvid 80 procent av tillgångarna skall tillfalla innehavarna av preferensaktierna (externa aktieägare) och 20 procent av tillgångarna skall tillfalla innehavarna av stamaktierna (GOW). 18/ 28

19 Verksamhetens kostnader Sammantaget räknar Good Old Wines Portföljer med att årliga driftskostnader, inklusive förvaltningsavgiften, kommer att uppgå till cirka 4 procent av totalt insatt kapital i Bolaget förutsatt full anslutning i Erbjudandet. En del av dessa kostnader är av rörlig karaktär och står i direkt proportion till det slutgiltiga insatta kapitalet i Bolaget. Rörelsekostnaderna innefattar bl.a.: Lagerkostnad under Investeringsperioden; Försäkring av vinportföljen; Logistikkostnader Ersättning till Investeringskommittén Administration och bokföring Marknadsföring av portföljerna inför försäljning Drift av IT system Arvode till revisor inklusive årlig värdering av vininnehavet Advokatkostnader för upprättande av avtal m m. Arvode för Advisory Board. Som del i rörelsekostnaderna ingår den förvaltningsavgift på 2% per år, exklusive mervärdeskatt, som GOW tar för att täcka GOWs kostnader och ersättning för bl.a. Administrera Portföljerna; hantera redovisning, revisioner, informera aktieägare, marknadsföra portföljerna, ersättning till VD, etc. Upprätthålla relationerna med inköpskanalerna Upprätthålla och utveckla IT system för GOW och Portföljerna Förvaltningsavgiften beräknas på det bokförda värdet på portföljerna samt likvida medel avsedda för investering i vin vid utgången av föregående kalenderår. Medlen tillfaller årligen i januari GOW för dess uppdrag att sköta förvaltningen av Portföljerna. Är Portföljerna fullinvesterade vid utgången av ett år säljas vin så att ersättningen till GOW kan betalas. Till skillnad från många andra finansiella placeringsalternativ innefattar denna placeringsmöjlighet en hel del praktisk hantering eftersom GOW finner de mest attraktiva vinerna och champagne vid dess källa. För den praktiska hanteringen av att; identifiera viner tillgängliga på marknaden, låta investeringskommittén bedöma vilka som är lämpliga att förvärva, samt sköta administrationen kring inhandlandet av viner till Portföljerna utgår en kommissionsavgift till GOW om 7%* av inköpspriset före mervärdesskatt. På samma sätt utgår en kommissionsavgift till GOW om 7%* av försäljningspriset för identifiering av lämpliga avyttringsalternativ och administrationen för den fysiska hanteringen av vin vid försäljning. Direkta inköp och avyttringslogistik kostnader kommer att belasta Good Old Wines Portföljer direkt på anskaffning, respektive avyttringspriserna på vinerna. För att kunna hålla nere kommissionsavgiften för inköp och försäljning för aktieägarna till Portföljerna, tas det ut en administrationsavgift direkt mot köparen på vin och champagne som omsätts under Investeringsperioden. Denna är en fast administrationsavgift på 300 kronor per order och 3% på orderbelopp över kronor. Vid Investeringsperiodens slut och vid bolagens avveckling utgår en vinstdelningsersättning till GOW motsvarande 20% på värdetillväxten utöver insatt kapital. * Det finns få direkt jämförbara placeringsalternativ, men andra aktörer som fokuserar på att köpa större mängder som primörer från en mäklare och återsälja dem till samma mäklare efter investeringsperiodens slut tar ut en motsvarande kommissionsavgift på 5%. Detta visar sannolikt på skillnaden på att köpa in större volymer vid få tillfällen mot GOWs strategi att finna och samla ihop det bästa som är tillgängligt på marknaden genom regelbundna mindre inköpta partier. 19/ 28

20 Ekonomisk sammanfattning Räkenskaper Eftersom Bolaget är nybildat finns inga historiska balans- och resultaträkningar eller finansieringsanalyser för de senast räkenskapsåren. Av samma anledning finns inte heller några historiska nyckeltal. Finansiella antaganden Följande beräkningar skall endast ses som exempel på värdetillväxten givet olika antaganden om årlig ökning av lagerbeståndet, d.v.s. vinet. De förutsättningar och antaganden som, vid sidan av full anslutning till Erbjudandet, ligger till grund för beräkningarna är följande: Årlig värdeökning är beräknad efter rörelsekostnader och anskaffnings och försäljningskommissioner; Försäljningskommission till tredje part är svår att uppskatta då den ofta är kopplad till vilket försäljningsled man säljer till (t.ex. grossist eller auktionsfirma); Totalt insatt kapital i respektive Portfölj uppgår till kronor, varav vin anskaffas för cirka kronor; Rörelsekostnaderna för första året finansieras av insatskapitalet i Portföljerna, varefter följande års rörelsekostnader finansieras via försäljning av vin i de fall Portföljen är fullinvesterad. Rörelsekostnaderna utgörs främst av förvaltningsavgift, ersättning till investeringskommittén, lagerhantering, försäkringar, juridisk assistans, IT kostnader, samt bokföring och revision; Rörelsekostnaderna beräknas uppgå till cirka kronor per år och Portfölj (vilket motsvarar cirka 4 procent av det totala insatskapitalet). Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka kronor per Portfölj, vilka bokas mot eget kapital; Av Bolagets tillgängliga likvida medel, efter emissionskostnader, om cirka kronor anskaffas vin för cirka kronor Kostnader för likvidation av respektive Portfölj tillkommer vid beräkning av vinst per post (dessa kostnader uppgår dock till ett mindre belopp); P.g.a. att Portföljernas sannolika vinst kommer att realiseras i slutet av Investeringsperioden kommer driftskostnaderna att medföra att Bolaget redovisar förluster de första åren; Vinst per post (en post = innehav av åtta preferensaktier, vilket är minsta förvärvspost i Erbjudandet) efter skatt är beräknad utifrån antagande om totalt 90 poster. 20/ 28

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:26 2013-05-10 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1(5) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling

Läs mer

1 Införande av aktiesparprogram. 1.1 Aktiesparprogram 2016 i sammandrag

1 Införande av aktiesparprogram. 1.1 Aktiesparprogram 2016 i sammandrag 1 (9) Styrelsens för Avensia AB förslag till beslut om införande av Aktiesparprogram 2016, om emission av teckningsoptioner och om överlåtelse av egna aktier under programmet Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer