Restaurang- och Hotellhögskolan Örebro Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Restaurang- och Hotellhögskolan Örebro Universitet"

Transkript

1 Restaurang- och Hotellhögskolan Örebro Universitet Vinlagring som måltidsupplevelse och investering En litteraturgenomgång om vinkällarens roll som upphov till framtida måltidsupplevelser och monetär avkastning Datum: 13 december 2013 Kursnamn: Individuell läskurs, avancerad nivå Kursnummer: MÅ2002 Provkod: 0100 Författare: Anna Rönngren Handledare: Inger M Jonsson Examinator: Richard Tellström Betygsbedömd den: Betyg:

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Metod Resultat Vinlagring som måltidsupplevelse Vinets sensoriska mognadsprocess Vinlagringsmiljön påverkan på vinets sensoriska mognadsprocess Vinlagring som investering Andrahandsmarknaden för lagrade viner Prisutvecklingen för lagrade viner Proveniens för lagrade viner Diskussion Vinlagring som måltidsupplevelse och investering Vinlagring som måltidsupplevelse och investering på restaurang Litteraturdiskussion Slutsats Sökmatris

3 1. Inledning Att en flaska vin kan förbättras och utvecklas med lagring är en process som både fascinerar och förbryllar medan vissa viner bör drickas omgående finns det viner kan lagras och njutas i decennier. Ännu mer fängslade blir det om man studerar andrahandsmarknaden för vin och upptäcker vilka priser dessa mogna viner kan betinga. Vinlagring är en självklar del av vardagen för vinsamlande konnässörer, restauranger, professionella vinlagringskällare, importörer, vinhandlare och auktionshus världen över. Denna litteraturstudie avser att sammanställa de texter som rör vinlagring. Kunskap inom området vinlagring faller inom ramen för de aspekter som bidrar till en måltidsupplevelse på restaurang som diskuteras av måltidsforskarna Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006). Kunskapen om vinlagring är i mångt och mycket baserat på erfarenhetsbaserat vetande, men frågan är huruvida forskning kunnat fastslå denna tysta kunskap. Vad är egentligen en optimal vinkällarmiljö? Finns det en logik i att lagra sina viner korrekt? Och måhända viktigast av allt på vilket sätt kan lagringsmiljön påverka vinet smakmässigt och värdemässigt? 2. Syfte Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa och lyfta fram texter och perspektiv med relevans för att skapa en vetenskaplig förståelse kring ämnet vinlagring. 3. Metod För att förstå ett ämne måste man reflektera över den litteratur som redan existerar på området (Bryman, 2011). Det innefattar bland annat att hitta framtagna teorier och modeller och kunskaper från tidigare undersökningar inom ett undersökningsområde men avser även att se vilka undersökningsmetoder och forskningsstrategier som tidigare forskning använt sig av (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). Det är till exempel under litteraturgenomgången som man kan hitta motsättningar, inkonsekventa resultat och frågor som inte besvarats (Bryman, 2011) här man kan kort sagt hitta kunskapsluckor som kan komma att ligga till grund för egna forskningsproblem. Bryman (2011) beskriver en mängd olika förhållningssätt till litteraturgenomgångar som avser förklara hur man angriper ämnet. Bland annat talas om 3

4 narrativa litteraturgenomgångar (jämför med systematiska genomgångar); att angreppssätt som räknas som interpretativt och tolkningsinriktat. Motivet med ett sådant angreppssätt är inte att ackumulera kunskap utan snarare att forma en förståelse (Bryman, 2011). Litteraturgenomgången blir här ett redskap för att kartlägga det tema man vill få en bättre förståelse för och man vet sällan i inledningsskedet vart man kommer att hamna något som också innebär att forskningen kan ta nya och oväntade vändningar (ibid). Då litteraturgenomgångens syfte i föreliggande fall avser att kartlägga det ämne som sedan skall ligga till grund för en magisteruppsats avser denna litteraturstudie anta ett narrativt och tolkande förhållningssätt. Först när man skaffat sig en överblick om ämnet kan forskningsproblemet avgränsas och syftet formuleras (Patel & Davidson, 2011). Bryman (2011) rekommenderar elektroniska bibliografiska databaser då de på ett omfattande sätt samlar artiklar och tidskrifter inom olika discipliner. Han uppmanar dock till kritisk reflektion vid valet av databas bland annat bör upphovsman, motiv och uppdateringsfrekvens beaktas. Inför denna litteraturstudie valdes därför de databaser som fanns tillgängliga via Örebro Universitet vid tidpunkten för studien. Ett antal sökord som ansågs relevanta för studien valdes ut och låg till grund för sökningarna (för sökmatris, se bilaga 1). Sökningen delades in i två sorters sökningar. 1.) Sökningar efter forskningsartiklar i databaser där inklusionskriterierna för sökningen var att texten skulle finnas tillgänglig i fulltext och komma från vetenskapligt granskade tidskrifter. 2.) Generella sökningar i annan för ämnet relevant litteratur såsom fackböcker, kurslitteratur, akademiska böcker samt populärvetenskapliga och skönlitterära böcker skrivna i ämnet vinlagring. De mest relevanta texterna valdes ut för att bearbetas i resultatet och därefter analyseras i diskussionsavsnittet. 4. Resultat Master of Wine 1 Stephen Charters (2006) har, genom en sammanställning av forskning och litteratur om vinkulturen i samhället, uppfattningen att det idag finns två sorters vinsamlare: de som köper viner med ambitionen att någon skall dricka dem vid en mognadsmässigt 1 Master of Wine (MW) är en kvalificering (dvs inte en akademisk examen) som utfärdas av Institute of Masters of Wine (IMW) i Storbritannien. MW kvalificeringen anses allmänt inom vinindustrin som en av de högsta kvalificeringarna inom vin. 4

5 optimal tidpunkt (e.g. restauranger och konnässörer) och de som samlar på vin med avsikt att en dag sälja dem och förhoppningsvis göra en vinst (e.g. investerare). Denna indelning görs även av bland andra vinvärderingsmannen Johan Magnusson (2012), Arvind Ashta (2006) vid Burgundy School of Business och Kolpan, Smith och Weiss (2010) vid The Culinary Institute of America. Samtliga författare slår tidigt fast att denna fördelning kräver olika diskussioner och resultatet i denna litteraturstudie kommer följaktligen att delas upp enligt dessa två teman; Vinlagring som måltidsupplevelse, där texter om de sensoriska och upplevelsemässiga aspekterna av vinlagring diskuteras Vinlagring som investering, där fokus kommer att ligga på texter om andrahandsmarknaden för lagrade viner. Huvudfokus i resultatet och den efterföljande diskussionen kommer att utgå från ett restaurangperspektiv. Texten kan emellertid vara av relevans för alla som ämnar att lagra viner. Gustavsson (2000) menar att kunskap inhämtas genom en ständigt pågående process och därmed är ett mångtydigt ord. Begreppet delas in i kunskapsområdena teoretiskvetenskaplig kunskap; episteme, praktisk-produktiv kunskap; techne, och kunskap som praktisk klokhet; fronesis (Gustavsson, 2000). Genom att kombinera praktisk kunskap från branschverksamma med vetenskaplig kunskap från forskare mot en estetisk och företagsekonomisk fond avses de tre kunskapsformerna som nämns av Gustavsson (2000) vävas samman till en enhetlig bild av hantverket vinlagring Vinlagring som måltidsupplevelse Enligt Gustafsson et al. (2006) anses djupgående vetande om ett vins sensoriska smakkaraktärer vara en av de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs av matsalspersonal på en restaurang för att kunna skapa goda måltidsupplevelser. Jackson (2009) slår fast att man bör skaffa sig kunskap om vad som händer i ett vin som lagrats och fått mogna för att därefter kunna ta ett informerat beslut om hur och när flaskan skall avnjutas. Magnusson (2012) menar i samma linje att samma vin kommer att smaka helt olika beroende på om det är ungt eller moget och därmed förutom förändrade smakegenskaper även kommer att ha olika användningsområden under dess livstid som man behöver ta ställning till (Magnusson, 2012). Harrington (2008) diskuterar exempelvis hur ett moget vin bör 5

6 kombineras med mat och hur det skiljer sig från unga viner. Kolpan et al. (2010) diskuterar ämnet främst från ett företagsekonomiskt perspektiv och uppmuntrar restauranger att lagra sina viner på samma sätt som de lagrar sina livsmedel för att undvika ekonomisk förlust genom felaktig lagring som förstör vinernas positiva sensoriska egenskaper. För att skapa en förståelse för den sensoriska utvecklingen för viner har texter som belyser de kemikaliska processer som påbörjas i ett vin vid lagring undersökts. De förändringar som sker både utseende-, doft-, och smakmässigt diskuteras närmare i nästa kapitel Vinets sensoriska mognadsprocess Enligt Barth (2010) är ett vin förslutet i en oöppnad flaska en stabil produkt med en längre lagringsduglighet än de flesta livsmedel. Medan majoriteten av alla viner är redo att konsumeras unga finns ett fåtal viner av sådan kvalitet att de kommer att utvecklas positivt med lagring. De kemiska processer som pågår i ett vin under mognadsprocessen beskrivs övergripande av Jackson (2009) som sammanställt forskningsartiklar i ämnet. Jackson (2009) menar att orsakerna till ett vins lagringspotential till viss del ännu är höljda i dunkel det är inte helt vetenskapligt klarlagt varför vissa viner går att lagra medan andra bör drickas unga. Kunskapen är till stor del baserad på erfarenhet och tyst kunskap hos yrkesprofessionella då forskning i ämnet har ännu inte gett några fullt ut definitiva svar. Jackson (2009) pekar dock ut ett antal faktorer som man anser är avgörande för huruvida ett vin kan lagras eller ej; de åtskilliga hundra doftämnen, estrar och terpener som identifierats i olika druvsorter och druvans kemiska sammansättning avgör huruvida druvan har potentialen att ge viner som är mer eller mindre lämplig för långtida lagring (Jackson, 2009). Medan vissa estrar utvecklas på ett smakmässigt önskvärt sätt kommer andra att brytas ned med försämrad doft och smak som följd. Det innebär att lagringspotentialen bestäms av druvans kemikaliska komposition av estrar och terpener, men även dess socker-, tannin-, och alkoholnivå (ibid). Magnusson (2012) lägger även till faktorerna koncentration och fruktsyra och menar att alla dessa delar måste vara i balans för att ett vin skall kunna lagras. Magnusson (2012) räknar upp ett antal vinregioner som är särskilt kända för sina lagringsdugliga viner i sin populärvetenskapliga bok och får medhåll även i den akademiska litteraturen av bland andra Jackson (2009), Harrington (2008) och Kolpan et al (2010). Beroende på druvans sammansättning av estrar och dess kemikaliska komposition samt druvornas ursprung kan det förklara varför vissa viner lämpar sig bättre än andra för att lagras (Jackson, 2009). 6

7 Förutom den akademiska och populärvetenskapliga litteraturen har även vetenskapliga studier genomförts av forskargrupper som Recamales, Gallo, Hernanz, Gonzáles-Miret och Heredia (2011), Pérez-Prieto, López-Roca och Gómez-Plaza (2003), Butzke, Vogt och Chacón- Rodríguez (2012) samt D Auria, Emanuele och Racioppi, (2009). De olika forskargrupperna undersöker på olika sätt hur de aromgivande estrar som finns i det unga vinet bryts ned under dess lagringsprocess beroende på under vilka omständigheter som vinet lagrats med andra ord dess lagringsmiljö. Lagringsmiljön eller vinkällaren och dess fysiska miljö kommer att påverka hur vinet utvecklas (Jackson, 2009; Kolpan et al, 2010; Magnusson; 2012). Ämnet kommer att presenteras närmare i kapitel genom att ta stöd i ovanstående forskargruppers resultat Vinlagringsmiljön påverkan på vinets sensoriska mognadsprocess Det enda sättet varvid man kan lagra ett vin är medelst tålamod och tid (Jackson, 2009). På en restaurang är vinlagringsmiljön det lager där vinerna förvaras och denna lagerlokal kan se olika ut beroende på typ av restaurang (Kolpan et al, 2010). Magnusson (2012) räknar upp följande gemensamma faktorer som avgörande för vinlagringsmiljön: temperatur, ljusinsläpp, luftfuktighet, vibrationsfrihet och flaskornas position vilket även stöds av Jackson (2009), Harrington (2008) och Kolpan et al (2010). Temperatur Temperaturens effekt på vinet diskuteras bland annat av Magnusson (2012) som har arbetat i vinkällarmiljö sedan 1994 och baserar sin kunskap på lång personlig erfarenhet. Magnusson (2012) talar om en optimal lagringstemperatur, något som både Jackson (2009), Kolpan et al (2010) och Recamales et al. (2009) befäster. Forskningsartiklar i ämnet har skrivits av bland andra Recamales et al. (2009) som i sin forskning påvisar att flyktiga ämnen förändras till följd av de kemiska reaktioner som äger rum i vinflaskan under mognadsperioden och att processerna går fortare i takt med att temperaturen ökar. Forskarna visar även att de kemiska förändringarna som äger rum i vinerna dessutom ger utslag i sensoriska förändringar i smak och doft. Recamales et als. (2009) forskning gäller främst vita viner men stöds av Pérez-Prieto et al. (2003) som i sin studie når ett liknande resultat även för röda viner. Butzke et al. (2012) kommer till samma slutsats då de i sin forskning visar att höga temperaturer även under korta perioder kan skynda på vinets mognadsutveckling med vad som under korrekta förhållanden skulle motsvara 18 månaders lagring. Även d Auria et al. (2009) visar enligt samma linje i sin 7

8 studie att extrema temperaturer kan göra att estrarna försvinner helt. Ett vin som en gång blivit exponerat för ogynnsamma temperaturer kommer aldrig att återhämta sig (Kolpan et al, 2010). Ljus Ytterligare en viktig aspekt vid korrekt vinlagring är att undvika att vinerna exponeras för ultraviolett ljus som kan påverka vinets doftaromer negativt, något som stödjs erfarenhetsmässigt av Magnusson (2012). Även Jackson (2009) forskningssammanställning tyder på vikten av en mörk miljö. Kolpan et al (2010) menar att ljusexponering både kan höja vinets temperatur (vars negativa effekt diskuteras i stycket ovan) och ge vinet en oönskad doftutveckling. Recamales et als. (2009) forskning undersöker denna aspekt och hittar tendenser som på tyder på att antagandet stämmer. d Auria et al. (2009) visar även de i sin forskning att exponering av ljus påverkar vinets kemiska sammansättning negativt. Luftfuktighet Om ett vin skall lagras längre än tre år blir även luftfuktigheten en viktig faktor för att säkerställa en sensorisk önskvärd mognadsutveckling enligt Magnusson (2012). Påståendet stöds av såväl Kwong (2009), Jackson (2009), Dimson, Rousseau och Spaenjers (2013), Kolpan et al (2010) och Stanton (2008). Argumenten för luftfuktighetens påverkan består emellertid främst av korta noteringar i vetenskapliga artiklar, akademisk litteratur och populärvetenskaplig litteratur som alla belyser dess vikt, men ingen tydlig forskning i det specifika ämnet tycks stå att finna. Flaskornas position Magnusson (2012), Kolpan et al (2010) och Greer (intervjuad av Stanton, 2008) menar att vinflaskor bör ligga stilla vid mognadslagringen eftersom ett vin kan sättas ur balans om det utsätts för vibrationer. Även Jackson (2009) menar att en horisontal position är ultimat. För viner som skall lagras mindre än två år och viner som är förslutna med skryvkapsyl spelar dock inte flaskans position någon avgörande roll (Jackson, 2009). Mas, Puig, Lladoa och Zamora (2002) styrker Magnusson (2012) och Jacksons (2009) påståenden då de i sin forskning visar att ett horisontalt läge ger en bättre mognadsutveckling både vid kemisk och sensorisk analys. 8

9 4.2. Vinlagring som investering För en restaurang, som investerat pengar i sitt vinlager med avsikt att få avkastning på investeringen, krävs kunskap och noggrann planering (Kolpan et al. 2010). Även Bart (2011) belyser vikten av vinkällarens roll på en restaurang. Ett välskött och välplanerat lager är en viktig komponent för att uppnå avkastning och vinst för restaurangen (ibid). Vin som en investering är en relativt ny företeelse enligt Charters (2006) som i sin bok om vinkulturen i samhället nämner andrahandsmarknaden för viner. Magnusson (2012) talar med mångårig erfarenhet som värderingsman när han jämför vin som investering med att placera sina pengar i aktier, obligationer och konst. Fogarty och Jones (2011) grundar sin forskning i antagandet att icketraditionella tillgångar såsom vin möjliggör en framgångsrik riskspridning till en portfölj jämfört med traditionella tillgångar. Både den populärvetenskapliga och akademiska litteraturen är ganska fåordiga om vin som kapitalplacering, men räknar emellertid upp ett begränsat antal vinområden och producenter vars viner kan användas som ren investering (Charters, 2006; Magnusson, 2012). Magnusson (2009; 2012) är den främste att tala om viners andrahandsvärde baserat på erfarenhet och bevakning av vinauktioner världen runt. Följande avsnitt avser titta närmare på forskning som gjorts i ämnet i syfte att jämföra med den erfarenhetsbaserade kunskapen Andrahandsmarknaden för lagrade viner Som ett sätt för en restaurang att underhålla sin vinkällare och sin lagerhantering rekommenderar Kolpan et al (2010) att sommelieren tittar på andrahandsmarknaden för vin, det vill säga vinauktioner. Vinauktioner har ägt rum sedan 1766 då Londonbaserade auktionsfirman Christie s för första gången auktionerade ut vin och på senare år har även resten av Europa, USA, Canada, Australien och Asien följt efter (Charters, 2006). Sveriges riksdag tog år 2001 ett beslut att ge Systembolaget i uppdrag att hålla svenska vinauktioner och sedan 2004 hålls årligen ett antal auktioner via Stockholms Auktionsverk (Magnusson, 2012). Ursprungligen skedde två slagauktioner per år för att idag ha ökat till åtta webbaserade auktioner varje år (Magnusson, 2012). Charters (2006) slår fast att internet har revolutionerat vinauktionsmarknaden eftersom det innebär man som budgivare kan lägga bud under en längre tid och man behöver inte själv vara på plats. 9

10 Ashenfelter (1989) var den första forskare att närmare beskriva engelska vinauktioner och hur olika budgivningsstrategier påverkar klubbat pris och bevakningspris på de utropade vinerna. Ashenfelter (1989) är därmed en återkommande referens och inspirationskälla i en majoritet av den senare forskning som gjorts om vinauktioner. Förutom Ashenfelter (1989) har Ginsburgh (1998), Février, Roos och Visser (2005), Fogarty och Jones (2011) och Ashta (2006) alla studerat vinauktionsmarknaden med fokus på olika budgivningsstrategier och hur utropens pris varierar beroende på i vilken ordning utropet klubbas. Olika förklaringsmodeller till utropens slutpris diskuteras av de olika forskarna, främst med fokus på säljmodeller, prisanomalier, dolda budgivare och vilka valmöjligheter som står till buds för budgivaren Prisutvecklingen för lagrade viner Vid prissättning av vinlistan på en restaurang kan restaurangen ta ett högre pris för mogna viner alternativ använda dess exklusivitet som en marknadsföringsstrategi för att locka kunder (Kolpan et al, 2010). Ett vin hittar sitt pris mellan 2-4 år efter att det släppts från egendomen (Magnusson, 2012). Enligt Brodie (2006) är det emellertid först efter cirka fem år på andrahandsmarknaden som vinets prisbild börjar matchas med den slutkvalitet som vinet förutspås att få. Det beror på att det är först efter denna tid som experter kunnat forma en tydligare bild av årgångens kvalitet och lagringspotential (Brodie, 2006). Forskning som bekräftar dessa antaganden förefaller dock lysa med viss frånvaro. Charters (2006) menar att den årliga avkastningen på Bordeaux-viner har legat på ca 9 % sedan 1970-talet. Dimson et al (2013) undersöker i sin studie hur ett vins andrahandsvärde fluktuerar under dess livscykel baserat på årgångens rykte för det sålda vinet. De finner tydliga skillnader i prisutvecklingsmönstret beroende på om årgången av experter anses vara av god eller av sämre kvalitet. De finner vidare att det är först när vinet anses vara en antikvitet som årgångens egenskaper inte längre påverkar vinets pris på andrahandsmarknaden eftersom vinet då antas ha uppnått andra värden än det sensoriska. Tidigare forskning om avkastning på vin har även gjorts av Jaeger (1981) och Krasker (1979) men då dessa resultat är över 30 år gamla har resultaten inte längre relevans, framförallt i ljuset av internet och de webbaserade vinauktionernas intåg Proveniens för lagrade viner Att ett vin lagrats i en fördelaktig lagringsmiljö kan användas som ett försäljningsargument på restaurang enligt Kolpan et al (2010), något som även framhålls av Magnusson (2012) då han menar att kunskapen om var och hur flaskan förvarats är eftertraktad information inför en 10

11 försäljning. Ursprunget kallas proveniens och är andrahandsmarknadens viktigaste aspekt eftersom denna information tillsammans med information om egendomen och årgångens karaktär fungerar som ett sätt att från ett helhetsperspektiv bedöma flaskan kvalitet och drickbarhet (Kwong, 2009). Ingen vill förmedla ädla men dåligt lagrade viner, ingen vill köpa dem och marknaden betalar ett lägre pris för viner med tveksam lagringshistoria (Magnusson, 2012). Dimson et al (2013) berättar att viner med sådan proveniens ofta ratas av auktionshusen och Kwong (2009) belyser vikten av känd proveniens i takt med att de webbaserade vinauktionerna ökat och det blivit svårt för köparen att med egna ögon värdera objektet. Brodie (2006) berättar i sin litteratursammanställning att noteringar om proveniens i auktionskataloger generellt består namnet på den förra ägaren, eventuell publikation, vart det förvarats eller tidigare försäljning vid auktion. Denna information kan även införas på restaurangens vinlista som en förvaltningsstrategi (Kolpan, 2010). Denna typ av data syftar till att ge en djupare förståelse för den specifika flaskan (Brodie, 2006). Att ett vin tillhört en känd person kan addera ytterligare värde och status (Charters, 2006; Jackson, 2009; Magnusson, 2012). Vidare argumenterar Brodie (2006) för åsikten att ett klimat där köparna börjar diskriminera mogna viner utan dokumenterad proveniens, alternativt genom att betala högre priset för mogna viner med känd proveniens, borde leda till en mer transparant marknad där marknaden reglerar sig själv (Brodie, 2006). Vidare menar Brodie (2006) i enlighet med Magnusson (2012) att det finns indikationer som tyder på att marknaden är villiga att betala mer för utrop med känd proveniens. Det förefaller dock inte som att det finns någon entydig fastslagen forskning med data som tyder på att så är fallet. Kwongs (2009) forskning belyser exempelvis främst huruvida auktionshuset skall nämna utropets proveniens om kunskapen om ursprunget är lågt. Proveniensens betydelse för vinets andrahandsvärde syns därmed vara främst erfarenhetsbaserad och föremål för vidare forskning. 5. Diskussion Nedanstående diskussion kommer att ta avstamp i Gustavssons (2000) syn på kunskap. Genom att i diskussionen både behandla vinlagring som måltidsupplevelse och vinlagring som investering avses en tydlig distinktion mellan vinlagringens olika nyttor att framföras. 11

12 Dessa aspekter kommer att tillsammans med Gustavssons (2000) syn på kunskap att utgöra den gemensamma grunden för diskussionen och leda fram till studiens slutsats Vinlagring som måltidsupplevelse och investering Vare sig man ser ett vin som en källa till sensoriska måltidsupplevelser eller en möjlighet till monetär avkastning står det klart att vinets ursprung är av yttersta vikt för huruvida vinet kan lagras eller ej. Ämnet behandlas både i populärvetenskap (Magnusson, 2012), i akademisk litteratur baserat på forskningsgenomgång (Charters, 2006; Harrington, 2008; Jackson, 2009) och genom forskning (Pérez-Prieto et al., 2003; Recamales et al., 2011). Sammantaget menar man att vinets lagringsbarhet härrör från druvans kemikaliska sammansättning vilket är kopplat till dess ursprung då olika klimat ger olika förutsättningar för val av druvsort och druvornas fenoliska mognad. Kunskapen om vinets kemikaliska sammansättning och dess eventuella förutsättningar för vidare lagring kan kopplas till Gustavssons (2000) tankar om teoretisk-vetenskaplig kunskap, episteme. Kunskapen kännetecknas av att den är fri från värdemässiga ställningstaganden och utgår från vetande, det vill säga den kunskap vi har om hur världen är uppbyggd och samhället fungerar. Ett vins kemikaliska sammansättning och vilka viner som går att lagra ur ett sensorisk hänseende torde därmed baseras på faktiska kunskaper och inte ha så mycket med vinkunnigas egna åsikter att göra. Den teoretiskpraktiska kunskapen att veta att kan därmed härledas till kunskap om vad som sker i vinet under dess mognadsperiod. Det torde därmed vara först när restaurangpersonalen förstår mognadsprocessen som restaurangen till fullo kan ge gästen en måltidsupplevelse genom sin kunskap. Den praktiska kunskapen omvandlas därmed i sin tur till det Gustavsson (2000) kallar praktisk-produktiv kunskap att veta hur. I detta steg handlar det om att omsätta den teoretiska kunskapen till praktisk tillämpning. Hantverket utförs praktiskt genom att restaurangpersonalen kan hantera det mogna vinet på rätt sätt i källaren, ha en hållbar lageromsättning, en skälig prissättning, kan öppna vinet vid rätt mognadstidpunkt, kan öppna en mogen flaska på rätt sätt, kan dekantera vinet och kan servera det till rätt mat. Gustavsson (2000) talar även om en tredje kunskapsform fronesis som översätts till praktisk klokhet. Denna typ av kunskap syftar till att etiskt eller politiskt göra det bättre för människan och öka hennes välbefinnande vilket kan kopplas till dels status samt glädjen och stoltheten i att köpa, äga eller konsumera en flaska och dels den monetära avkastning som vininvestering kan ge (Charters, 2006; Dimson et al., 2013; Magnusson, 2012). Kunskapsformen kan närmast kopplas till försäljningssituationer på en restaurang där personalen rekommenderar viner till 12

13 en gäst efter att ha läst av gästens situationsbaserade önskemål exempel på det kan tänkas vara gästens sociala ställning, tillfällets art eller gästens intresse för mat och vin. Viner som anses ha tillräckligt hög status för att vara värda att investera i eller där man kan ta ut premiumpriser på en vinlista är relativt få och det torde vara i restaurangens intresse att besitta denna typ av kunskap. Lika viktigt som vinets ursprung är även den enskilda årgångens kvalitet vilket diskuteras i såväl populärvetenskap (Magnusson, 2012) som akademisk litteratur baserat på forskningsgenomgång (Brodie, 2006; Charters, 2006; Jackson, 2009) och genom forskning (Dimson et al., 2013; Kwong, 2009). Ett vins sensoriska kvalitet beror till stor del på årgångens kvalitet då väderförhållandena påverkar druvans växtmiljö och därmed dess smakkoncentration och balans (Jackson, 2009; Magnusson, 2012) och dess livslängd kommer vid en kvalitetsmässigt god årgång därmed att blir längre (Charters, 2006). Särskilt tydlig blir även kvaliteten på vinets årgång om man tittar närmare på andrahandsmarknadens priskänslighet (Dimson et al., 2013). Det stärker argumentet att restaurangpersonalen bör ha kunskap om årgångarnas egenskaper, något som kan kopplas till Gustafsson et als. (2006) teorier om måltidskunskap samt Gustavssons (2000) teorier om kunskapsfilosofi. Den teoretisk-vetenskapliga kunskapen om naturvetenskapliga klimatologiska förhållanden när det kommer till sensoriska upplevelser kan ställas mot den praktisk-produktiva kunskapen om hur och när vinet skall avnjutas och hanteras. Praktisk klokhet används när man avgör vilka viner som är värda att investera i och hur vinerna skall prissätts på vinlistan. Ur ett sensoriskt hänseende bör man veta hur länge vinet har ett drickvärde så att det serveras i ett upplevelsemässigt optimalt stadie (Jackson, 2009) och som investering och/eller prissättningsverktyg kommer årgångens kvalitet styra hur eftertraktat vinet är på andrahandsmarknaden och därmed påverka avkastning och förräntning av eget kapital (Dimson et al., 2013). Förutom de egenskaper som vinet fått med sig från vinmakningen (ursprung, årgång, vinmakningsmetod) har även miljön i vilken flaskan lagrats en avgörande betydelse i resultatdelen åsyftas den enskilda flaskans kondition. Ämnet behandlas både populärvetenskapligt (Magnusson, 2012), i akademisk litteratur baserat på forskningsgenomgång (Brodie, 2006; Charters, 2006; Harrington, 2008; Jackson, 2009) och genom forskning. Vikten av en optimal miljö för vinets kemikaliska och sensoriska utveckling har undersökts från en rad aspekter (se avsnitt 4.1.) medan andra forskare har tittat 13

14 närmare på andrahandsmarknaden för vin (se avsnit 4.2.). Av dessa forskare är det emellertid endast Kwong (2009) som närmare undersökt aspekten proveniens vilket tolkas vara närmast kopplat till vinets lagringsmiljö. Kwongs forskning handlar dock främst om huruvida man skall undvika att nämna utropets proveniens om den är av tveksam alternativt okänd karaktär. Forskning saknas därmed för att styrka de påståenden som görs av bland andra Brodie (2006), Charters (2006), Dimson et al (2013), Magnusson (2012) och Stanton (2008) som säger att marknaden är villig att betala mer för ett vin av erkänt god proveniens i form av en erkänt optimal lagringsmiljö (e.g. vinlagringsinstitut eller restaurang). Kopplat till de kunskapsfilosofiska teorier som diskuteras av Gustavsson (2000) omsätts den teoretiskvetenskapliga kunskap som ackumulerats om vinets kemiska sammansättning och årgångens väderleksmässiga förutsättningar till praktisk-vetenskaplig kunskap när det kommer till utformandet av och hanteringen i vinkällaren. Den utgår från en handlingsbaserad syn på kunskap där man genom reflektion når fram till ny kunskap. Översatt till praktisk klokhet sätts kunskapen i ett etiskt och politiskt perspektiv där värden och normer kan anses styra synen på vilken typ av proveniens som är accepterad knuten till olika samhällsmönster Vinlagring som måltidsupplevelse och investering på restaurang Charters (2006) menar att i samma sekund som en vinflaska säljs blir det mer än bara en dryck och givet hur många vinflaskor som dagligen säljs på restaurang är det relevant att belysa nyttan av vinlagring på restaurang. Det bör, baserat på ovanstående diskussion, stå tydligt klart att djupgående kunskap om vinlagring positivt kan bidra på ett flertal sätt för en restaurang vilket kan koppas till Gustafsson et als., (2006) teorier om praktisk och teoretisk produktkunskap. Dessa teorier kan även appliceras på Gustavssons (2000) tankar om praktisk och teoretisk kunskapsfilosofi att veta att och att veta hur. Ett exempel på detta är den teoretiska kunskapen om vad som sker i ett vin som lagras under dess livscykel som sammanställs av Jackson (2009). Kunskapen kan konkretiseras och appliceras av personalen genom insikt om olika användningsområden i kombination med mat och upplevelser beroende på vinets ålder vilket diskuteras av Magnusson (2012) och Harrington (2008). Den praktiskt kloka kunskapen som diskuteras av Gustavsson (2000) att veta när kan användas av restaurangen för att dels utnyttja den status som är knuten till kulturella normer 14

Riskfri Marknad? -en kvalitativ studie av bostadsköpares attityder i Umeå. Författare: Handledare: Owe R Hedström. Andreas Brändström Martin Fors

Riskfri Marknad? -en kvalitativ studie av bostadsköpares attityder i Umeå. Författare: Handledare: Owe R Hedström. Andreas Brändström Martin Fors Riskfri Marknad? -en kvalitativ studie av bostadsköpares attityder i Umeå Författare: Andreas Brändström Martin Fors Handledare: Owe R Hedström Student Handelshögskolan Vårterminen 2013 Kandidatuppsats,

Läs mer

Vinflaskans färg, form och vikt

Vinflaskans färg, form och vikt Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Vinflaskans färg, form och vikt En studie av marknadsföring, konsumentpåverkan och preferens Datum: 2013-02-21 Kurs: MÅ1437 Författare: Daniel Collin

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER?

DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? DOES SIZE MATTER? En kvalitativ undersökning om påverkande faktorer gällande styrmedel i småföretag DOES SIZE MATTER? A qualitative study of factors affecting economic instruments in small businesses Martina

Läs mer

"Har du förtroende för din bank?"

Har du förtroende för din bank? "Har du förtroende för din bank?" En studie om hur husägares förtroende till banken har förändrats under finanskrisen Författare: Terese Olsson Karin Lundgren Handledare: Owe. R. Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

Vinstsäkring av en aktieindexobligation

Vinstsäkring av en aktieindexobligation Vinstsäkring av en aktieindexobligation - En fallstudie över hur redovisningen bör ske Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Jan Marton Pernilla Lundqvist Författare:

Läs mer

Finansiell ställning och rapporters informationsmängd - med avseende på handelsvolym och bid-ask spread

Finansiell ställning och rapporters informationsmängd - med avseende på handelsvolym och bid-ask spread Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Kandidatseminarium - FEK 581 Datum: 2002-05-31 Akademiska Poäng: 10 Finansiell ställning och rapporters informationsmängd - med avseende

Läs mer

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren IAS 17 - Leasing En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen Författare: Frida Andersson Marlene Eriksson Handledare: Stefan Sundgren Student Handelshögskolan

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Hotellbranschen Fördelaktig marknadsföring i dagens samhälle

Hotellbranschen Fördelaktig marknadsföring i dagens samhälle Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hotellbranschen Fördelaktig marknadsföring i dagens samhälle Datum: 2013-02-22 Kurs: Måltidskunskap och värdskap B, MÅ1437 Författare: Henning Gräns,

Läs mer

Effektivitet på marknaden

Effektivitet på marknaden Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Rickard Olsson Författare: Lina Elfridsson Ida Eliasson Effektivitet på marknaden - en studie av den svenska aktiemarknadens effektivitet vid publicering av

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL?

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, Finansiering EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Författare Paula Axell Carl-Johan Axsäter

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Relationen mellan strategi och belöningssystem

Relationen mellan strategi och belöningssystem Redovisning, Kandidatkurs FEG 313 Redovisning, Kandidatuppsats Relationen mellan strategi och belöningssystem En studie av Gina Tricot, Hemtex, MQ och Sportex Kandidatuppsats Företagsekonomi Ekonomistyrning

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Riskhantering ur ett försäkringsperspektiv

Riskhantering ur ett försäkringsperspektiv Riskhantering ur ett försäkringsperspektiv - En djupgående kvalitativ studie i ett icke-finansiellt tjänsteföretag - Vårterminen 2011 Kandidat- och Magisteruppsats i företagsekonomi Industrial and Financial

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2006 Författare: Ulrika Malmheden Emilie Sleth Handledare:

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering?

Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? Returns Management inom e-handeln ett sätt att skapa en mer effektiv returhantering? En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag kan utveckla ett systematiskt Returns Management-arbete med sina konsumentreturer

Läs mer