HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV STADSKÄRNAN UPPRÄTTAT: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV STADSKÄRNAN UPPRÄTTAT: 2013-09-11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV STADSKÄRNAN UPPRÄTTAT: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2 HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM INNEHÅLL Antaget av KF i Höganäs Stadsmiljöprogrammet är framtaget och sammanställt av landskapsarkitekt Karolina Alvaker vid samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med ledningsgruppen för stadsmiljöfrågor på Höganäs kommun. Ledningsgrupp: Kerstin Nilermark, samhällsbyggnadschef Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef Sverker Tingdal, stadsarkitekt Referensgrupp: Lennart Andersson, gatuchef Margareta Engkvist Björkenhall, fastighetschef Maria Fänge, miljöinspektör Anna Jerleke, landskapsarkitekt Sylvia Månsson, handikappombud Bengt Nilsson, handikappsamordnare Annica Owesson, miljöstrateg Henrik Ranby, stadsantikvarie Magnus Svederberg, parkingenjör Foto och illustration: Karolina Alvaker FÖRORD STADSMILJÖPROGRAM HÖGANÄS SIGNUM STADSKÄRNANS KARAKTÄRER STADSKÄRNANS INNEHÅLL KULÖR OCH FASAD GOLV MÖBLER GRÖNSKA LJUS UTESERVERINGAR SKYLTAR OFFENTLIG KONST VATTEN TILLFÄLLIGA EVENEMANG OCH UTSMYCKNINGAR MINDRE BYGGNADER PARKERING DRIFT OCH UNDERHÅLL ANVÄND PROGRAMMET SÅ HÄR Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Stationshuset HÖGANÄS Telefon Fax

3 FÖRORD Höganäs stadskärna är allas angelägenhet målsättningen med ett stadsmiljöprogram är att samordna och utveckla Höganäs centrala delar och skapa en attraktiv stadskärna för såväl invånare, företagare som besökare. Det är viktigt att stadsmiljöfrågor får en bred förankring i kommunen. Syftet med ett stadsmiljöprogram är att skapa en estetisk och funktionell stadsmiljö för alla. Stadsmiljöprogrammet för Höganäs innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas. Tillsammans med andra dokument ska det ska fungera som redskap och en inspiration för att samordna och utveckla Höganäs stadsmiljö. Hur stadsrummet är utformat och möblerat, bidrar i hög grad till stadens samlade uttryck och det intryck man får. Anledningen till att vi tagit fram ett stadsmiljöprogram är att hålla samman Höganäs offentliga miljö som utgörs av olika material, föremål och budskap. Av särskild betydelse är de områden som utpekats av Riksantikvarieämbetet som riksintressanta för kulturmiljövården. Här måste ALLTID speciell omsorg gälla. Exempel på sådana områden är Höganäs övre, Kyrkplatsen och Hultabo. Under 2000-talet har en upprustning skett i de centrala delarna av Höganäs; Köpmansgatan, hamnområdet, Kvickbadet, kvarteren Eros och Vesta samt Oden och Balder. Området vid Julivallen och Folkparken är på gång. Många konstutsmyckningar har dessutom skett med finansiering av Nymbergs fond. Dessa åtgärder har fått ett starkt gensvar hos Höganäs invånare och uppfattas som att Höganäs har blivit en trevligare stad att bo, verka, besöka och leva i. För att attraktionsutveckla stadskärnan krävs ännu mer helhetstänkande i gestaltningsfrågorna; gator, parker, utsmyckning, skyltning, grönska, belysning, tillgänglighet etc. Ambitionen bör vara att hålla sig till ett begränsat antal material och en samordnad färgskala med anknytning både framåt och bakåt i tiden en summa av detaljer som ska bilda en helhet. Dessa gestaltningsprinciper kan med fördel även användas utanför centralorten. Med detta som bakgrund och den uttalade ambitionen att bli Årets stadskärna har ett stadsmiljöprogram med tillhörande råd och riktlinjer tagits fram för att samordna och utveckla staden Höganäs. Kerstin Nilermark samhällsbyggnadschef CHECKLISTA FÖR UTVECKLING AMBITION Ambitionen bör vara att hålla sig till ett begränsat antal material och en samordnad färgskala med anknytning både framåt och bakåt i tiden en summa av detaljer som ska bilda en helhet. Öppettider Tillgänglighet Koncentration Utbud Aktiviteter och evenemang Attraktiv form Mötesplatser Skötsel och underhåll Trygghet och säkerhet 3 FÖRORD

4 STÄRKA IDENTITETEN STÄRKA ATTRAKTIVITETEN STADSMILJÖPROGRAM FÖRÄDLA KULTURARVET DEFINIERA STADENS KOSTYM UPPDRAG Kommunstyrelsen beslutade ( ) att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med kulturoch fritidsförvaltningen och i dialog med andra aktörer ta fram ett förslag till stadsmiljöprogram. Till underlag för beslutet, och för detta program, ligger en förstudie gjord av samhällsbyggnadsförvaltningen under vinter/vår DEFINIERA STADSKÄRNAN MED SINA ENTRÉER, PLATSER OCH STRÅK DEFINIERA KOPPLINGAR MELLAN STADENS CENTRALA PUNKTER VISION I enighet med Höganäs kommuns vision, från kol till diamant, är ambitionen att förädla de kvaliteter som redan finns och utveckla stadskärnan till en attraktiv mötesplats för invånare och besökare. MÅL OCH SYFTE Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö för alla i Höganäs. Programmet ska innehålla råd och riktlinjer för hur stadsmiljön i Höganäs ska utvecklas. ÖKA ORIENTERBARHETEN AVGRÄNSNING Programmet gäller överallt i staden förutom på platser och i områden där särskilda program tagits fram. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AKTIVITET I DET OFFENTLIGA RUMMET ANVÄNDNING Stadsmiljöprogrammet ska fungera som underlag och inspirationskälla för alla som bör samverka för en attraktiv stadsmiljö i Höganäs. Stadsmiljöprogrammets ambitioner ska följas upp vid detaljplanering och i myndighetsutövning. Programmet anger lägsta standard. SKAPA EN ARENA FÖR VÅRA GEMENSAMMA VÄRDERINGAR GÖRA STADSKÄRNAN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Riktlinjerna i detta program är framtagna för att skapa en attraktiv stadskärna i Höganäs. Stadsrummet innehåller många komponenter som tillsammans formar en samlad helhet med såväl funktionella som estetiska värden. Riktlinjerna skapar en ram inom vilken variation uppmuntras för att framhäva en föränderlig, men välbalanserad, offentlig miljö. Programmet är ett styrdokument för stadens offentliga platsmark. Efter antagande av kommunfullmäktige ska programmets riktlinjer följas i den offentliga miljön. Kommunstyrelsen är styrgrupp och beslutande med ledningsgruppen för stadsmiljö som beredande med delegerat beslutsmandat. 4 STADSMILJÖPROGRAM

5 HÖGANÄS SIGNUM KERAMIKEN Trots att gruvindustrin lade grunden till Höganäs som stad så är det den efterföljande keramiken som satt prägel på stadsrummen och på stadens invånare. Keramiken är stadens starka signum, särskilt det saltglaserade godset som sedan 1800-talet varit synonymt med Höganäs. KULÖRERNA Med keramiken kom också den varma färgskalan till Höganäs. Fasader, markmaterial och utsmyckningar i keramiska kulörer återfinns idag i hela staden. Tegel i grågula, ockragula och röda toner skapar tillsammans med Höganäsröd puts en stadsbild som utstrålar värme året om. LÅT STADENS SIGNUM SYNAS Genom att lyfta fram stadens signum, keramiken, kan vi skapa en helhet och en röd tråd i stadsbilden. Keramiken syns redan på byggnader och i privatträdgårdar i form av exempelvis friser, socklar, fasaddetaljer, kantstöd, markklinkers och planteringskärl. I stadens offentliga rum kan keramiken få ta plats framförallt som markmaterial men också i murar, trappor, socklar, möbler och offentlig konst. EN STAD SOM ÅLDRAS MED SKÖNHET Keramik åldras vackert och patina ger liv och karaktär till både material och till omgivning. Att välja material med lång livslängd är viktigt för att upprätthålla ett stabilt uttryck för Höganäs som stad. Naturligtvis krävs noggrann anläggning och kontinuerligt underhåll av materialen för att de ska komma till sin fulla rätt och skönhet. KERAMIKEN OCH DEN VARMA KULÖRSKALAN PRÄGLAR HÖGANÄS INMURAD TEGELSKO INVID EN FÖRE DETTA SKOVERKSAMHET. MARKKLINKERS. TEGELMUR MED RÖTT BRUK. TROTTOAR MED GULA MARKKLINKERS. PLANTERINGSURNA AV HÖGANÄSGODS. 5 HÖGANÄS SIGNUM

6 STADSKÄRNANS KARAKTÄRER HANDELSSTRÅK SAMMANKOPPLANDE STRÅK GÅNG-/CYKELSTRÅK OUTLET ENTRÉPUNKT/KNUTPUNKT TORG/SPECIFIK PLATS OFFENTLIG MÅLPUNKT KOMMERSIELL MÅLPUNKT KULTURELL MÅLPUNKT ÄRTAN OCH BÖNAN PARK-/NATURMÅLPUNKT SALUHALLSOMRÅDET ARBORETET VATTENTORNET HAMNPLAN SUNDSTORGET SUNDSPLAN HAMNOMRÅDET BIO UTEGYM LEKPLATS BIBLIOTEK KVARN- PLATSEN TURIST- BYRÅ NYMBERGS PLATS BUSSTORGET STADSHUS ARNBERGS PLATS KYRKPLATSEN SJÖCRONAS PARK RUUTHSPARKEN MUSEUM GRUVTORGET KAPTENENS TRÄDGÅRD KVICKBADET CITY BEACH LEKPLATS OLOF PALMES PLATS KYRKOGÅRDEN FOLKPARKEN NYMBERGS PARK SKATEPARK N LERBERGSSKOGEN 6 STADSKÄRNANS KARAKTÄRER

7 GATA Den vanliga gatan förekommer både inom och utanför stadskärnan. Som standard utgör asfalt markmaterial. EXEMPEL: Torggatan, Centralgatan, Långarödsvägen. HANDELSSTRÅK Gator med hög besöksfrekvens och stort handelsoch serviceutbud. Täthet, korta avstånd och specifik utformning markerar status och karaktär. EXEMPEL: Köpmansgatan - Storgatan. TORG OCH SPECIFIK PLATS Stora och små platser med egen karaktär och prägel. Ofta har platsen kulturhistorisk kontext och den kan kopplas till aktiviteter och evenemang. EXEMPEL: Gruvtorget, Sundstorget, Kyrkplatsen, Arnbergs plats, Nymbergs plats, Kvarnplatsen. KULTURHISTORISK MILJÖ Bebyggelse och/eller offentlig miljö med tydlig kulturell och historisk kontext. EXEMPEL: Gruvtorget, Kyrkplatsen med Himmelsfärdskyrkan, Sjöcronas park, Folkparken, Kaptenens trädgård, Stadshuset, Stationshuset, Tivolihuset. PARK OCH NATUROMRÅDE Gröna platser och stråk kan ha ordnad karaktär med stadsmässig möblering och hög skötselnivå, eller vildare karaktär med hög biologisk mångfald. EXEMPEL: Sjöcronas park, Folkparken, Ruuthsparken, Kaptenens trädgård, Ärtan och Bönan. KAJ OCH STRAND I Höganäs stadskärna är det kustnära läget direkt märkbart. Hamn och strand formar viktiga mötespunkter och kvaliteter i stadskärnan. EXEMPEL: Kvickbadet/City Beach, Höganäs hamn. 7 STADSKÄRNANS KARAKTÄRER

8 STADSKÄRNANS INNEHÅLL Höganäs stadskärna ska vara en levande miljö där både boende och besökare trivs. För att tillfredsställa en bred målgrupp krävs en bred verktygslåda vid utveckling och förädling av staden. Verktygslådan kan liknas vid olika beståndsdelar och en bra helhet kräver ett bra samspel mellan dessa delar. Golv, väggar och tak är för stadskärnan lika viktiga beståndsdelar som sittplatser, målpunkter och kulturhistoria. Material, kulör, formspråk och skala kan liknas vid bruksmassan som binder samman beståndsdelarna. Följande urval representerar viktiga delar att utveckla och arbeta vidare med i Höganäs stadskärna. UPPLEVELSEN AV EN STADSKÄRNA Stadskärnan som upplevelse formas av seriella sinnessekvenser. Sekvenserna byggs upp av kontraster som tillsammans formar ett föränderligt visuellt sammanhang: plats... stråk paus... rörelse förtätning... förtunning händelseintensivitet... lugn ordnad... vild gammal... ny grön... grå... blå tyst... bullrig trygghet... äventyr STADENS IDENTITET Höganäs har formats av fisk, kol och keramik. Bruksverksamheten har satt, och sätter fortfarande, sin prägel på staden. Även om produktionen avslutats eller flyttats är den viktig för stadens identitet. Keramiken har fortfarande en stark koppling till Höganäs och syns på många platser och byggnader i form av tegel och detaljer. Stadsstrukturen visar tydliga spår efter de tre ursprungsområdena; Bruket, Ryd och fiskeläget och större delen av dagens stadskärna är förlagd till Höganäs nedre, dvs. fiskelägets ursprungsområde. Höganäs identitet idag präglas av den lugna och trygga trädgårdsstaden mellan hav och land. Sommarsäsongen har stor betydelse både för stad och näringsliv då många besöker staden Höganäs och kommunens många attraktioner. DEN TILLGÄNGLIGA STADEN En praktiskt användbar stadskärna för alla innebär en tillgänglig offentlig miljö oavsett ålder och funktionalitet. Detaljer, som exempelvis armstöd, ramper, lite extra utrymme och bra belysning, kan göra stor skillnad för stadens användare. Stadens platser bör vara anpassade efter olika sorters fötter, hjul och sinnen. 8 STADSKÄRNANS INNEHÅLL

9 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Höganäs ska präglas av utrymme både för våra gemensamma värderingar och för våra olikheter. Du ska känna dig välkommen som invånare och som besökare; som människa är du grunden till en levande stadskärna! Vårt offentliga rum har andra värden än ditt privata. Det är viktigt att definiera zonerna mellan offentligt och privat. Det offentliga stadsrummet är en öppen scen där socialt och kulturellt utbyte mellan människor står i fokus. BARNENS STAD Staden är också till för barnen! Upplevelsen av att kunna leka med staden i en detaljerad skala skapar utrymme för barn att bli del av det sociala sammanhang staden utgör. Lekvänliga element kan vävas in i stadskärnan, gärna i form av föränderliga och lösa naturmaterial såsom vatten och vegetation. Värme och kyla lagrad i material såsom natursten och metall är också spännande inslag. Parkmiljöer lämpar sig särskilt väl för lek men gatumiljöer och torg bör också beaktas ur leksynpunkt. Föränderlighet bjuder in till nyfikenhet varför särskilda platsmiljöer längs stråk bör ta olika form. Självklart bör säkerheten beaktas i form för lek. Tillgänglighetsanpassade lekplatser finns redan men bör utvecklas. ÄLDRES BEHOV Våra äldre invånare har ofta särskilda behov för att kunna utnyttja den offentliga miljön. Bänkar och sittplatser med särskilda hjälpmedel är exempel på tillgängliggörande. RUM FÖR UNGA Ungdomar är flitiga användare av det centrala offentliga rummet och det gör dem till en särskilt viktig målgrupp i staden. Platser där ungdomar tillåts uppehålla sig för umgänge utanför det egna hemmet, så kallade frizoner, behövs i stadskärnan. Funktionsflexibilitet är en viktig aspekt vid gestaltning av platser för unga. Stöd för att kunna stå, sitta eller ligga kan utgöras av ett räcke, en mur eller en trätrall lika väl som av en soffa. Klimatskydd, mot regn, sol och vind, är viktigt liksom möjligheter att både kunna sitta avskärmat och exponerat. MÅLEN LÄNGS GATAN Målpunkter är viktiga, de formar stadskärnan och avgör ofta vilken väg vi väljer att gå. Stadskärnan bör innehålla en bred blandning av målpunkter; sociala, kommersiella, offentliga och inofficiella. 9 STADSKÄRNANS INNEHÅLL

10 TEGELFASAD. GAMMAL OCH NY PUTSFASAD MED LYCKAT RESULTAT. KERAMISK MUR VID ENTRÉN TILL KAPTENENS TRÄDGÅRD. KULÖR OCH FASAD STADSKÄRNANS KULÖRPALETT Höganäs stad präglas av en varm färgskala med dominerande kulörer i rött, ockra och vitt. Den mest typiska kulören på stadens putsade fasader är höganäsrött, som dominerar kring Gruvtorget och på Övre. Tegelhus i grågula, ockragula och röda toner är ett vanligt inslag i stadsbilden liksom vitputsade eller mossgröna funkishus. Tak är ofta lagda med gult och rött tegel eller med röd och grå plåt. STADSKÄRNANS MATERIALPALETT Typiskt för Höganäs är stenhus vilka har dominerat stadsbilden sedan Höganäsbolagets byggmaterialindustri började förse staden med murtegel, taktegel m.m. under och 1900-talet. Typiska byggnader från denna tid är grågula tegelhus med grågula tegelpannor och ljusputsade egnahem. IDENTITET OCH KARAKTÄR Höganäs historia, med bolagets produktion och den keramiska traditionen, är ständigt närvarande i stadens bebyggelse. Höganäs är staden byggd av bränd lera. Att bygga vidare på denna karaktär är ett sätt att tillvarata och förädla stadens identitet. Medveten färgsättning av byggnader kan framhäva Höganäs lokala byggnadstradition och utveckla stadens identitet och karaktär. Tänk på att bygglov ofta krävs för förändringar. DET ÄR DETALJERNA SOM GÖR DET Fönsterfoder, portar och stuprör är exempel på detaljer där kontrasterande kulör kan verka effektivt mot fasaden. Detaljering i harmonisk skala och kulörsättning kan framhäva en hel byggnad. RIKTLINJER KULÖRER Varma kulörer i röda, ockragula och vita nyanser med inslag av mossgrönt. En särskilt identitetsskapande kulör är höganäsrött. Att byta kulör på fasad kräver bygglov. FASADER Stenhus med tegel- eller putsfasad. Socklar målas ofta i gråa nyanser, ljusa som mörka. TAK Tegelpannor, eternit, papp och plåt. DETALJER Kontrasterande kulörer ska ge ett harmoniskt uttryck. Utsmyckningar, detaljer, gångar och rabattkanter i terracotta eller saltglaserad keramik. 10 KULÖR OCH FASAD

11 FASADPUTS Höganäsröd DE FÖR STADEN KARAKTÄRISTISKA HÖGANÄSRÖDA KULÖRERNA. Mossgrön Pärlgrå Gräddvit FASADTEGEL Ockra NY BEBYGGELSE I TEGEL BALANSERAR ÄLDRE BEBYGGELSE I PUTS. Röd SOCKEL Grå Ljus grågul TAKTEGEL DETALJ I HÖGANÄSGODS VID KAPTENENS TRÄDGÅRD. Röd Brunröd Grågul TAKPLÅT Grå Röd Ljusröd Ärggrön Exempel på kulörer i NCS färgbeteckningssystem. KULÖRSAMVERKAN. KERAMISKA DETALJER. 11 KULÖR OCH FASAD

12 MARKKLINKERS I KORSFÖRBAND. KLINKERS PÅ TROTTOAR VID GRUVTORGET. GULT MARKTEGEL SKAPAR EN PLATSBILDNING INTILL GATAN. GOLV TEMA OCH UTTRYCK Golvet berättar någonting om platsen eller gatan du står på. Detaljeringsgraden definierar platsens status, funktion, karaktär och historia. Markbeläggning kan länka samman platser och stråk och på så sätt skapa sammanhang och kontinuitet i stadskärnan. GUL MARKKLINKERS I KORSFÖRBAND. TROTTOAR VID GRUVTORGET. Höganäs har en historisk koppling till keramik och detta material förekommer ofta på mark, fasad och tak. Markkeramik, i form av tegel och klinker, är särskilt dekorativa och kan läggas i flertalet olika mönster. MÖTE MELLAN MATERIAL Hur olika markmaterial möts och samspelar har stor betydelse för harmonin och orienterbarheten i staden. En behaglig kulörpallett i samspelta valörer ger ett stabilt uttryck som stad och som helhet. TILLGÄNGLIGHET Taktil markbeläggning är en del av tillgänglighetsanpassningen i offentlig miljö. Ökad läsbarhet och orienterbarhet på mark kan fås genom strukturerade detaljer, visuella kontraster eller mönster, skillnader i höjd och olikheter i material. TAKTIL MARKBELÄGGNING. ØRESTAD, DANMARK. KERAMISKA DETALJER PÅ STADSHOTELLETS TRAPP, GRUVTORGET. 12 GOLV

13 FRAMKOMLIGHET Att kunna cykla i staden är viktigt. Separata cykelbanor bör vara lika självklara som körbanor för motorfordon i staden. Det är inte alla markmaterial som är cykelvänliga; exempelvis gatsten och kullersten kan vara mycket obekväma för cyklister. MATERIALPALLETT FÖR STADSKÄRNANS GOLV RIKTLINJER MATERIAL Material som är hållbart över tid och som producerats på ett hållbart och etiskt sätt bör väljas. Lokala material prioriteras. GATA Asfalt läggs på körbana. Trottoarer beläggs med fyrkantiga betongplattor alternativt markklinker i kulturmiljöer. Asfalt endast i undantag. Kantsten i råhuggen svensk granit längs trottoarer. Markklinker Markklinker Marktegel SÄRSKILT STRÅK Kan utformas platsspecifikt inom ramen för stadsmiljöprogrammet. Markklinker Smågatsten Kullersten Köpmansgatan är ett exempel på särskilt stråk: smågatsten i bågsättning på körbana, gångzon av granithällar, möbleringszon i markklinker med avgränsning av smågatsten mot gångzonen och dagvattenrännor i granit. TORG OCH SPECIFIK PLATS Här ges utrymme att forma en platsspecifik markbeläggning inom ramen för materialpalletten. Grus Granithäll Markbetong KULTURHISTORISK MILJÖ Äldre foton och bilder bör studeras för att få en bild av ursprungssammanhanget. Exempel på äldre material i Höganäs är markklinkers och kullersten. Betongplatta Betongplatta Brunnslock HAMN- OCH STRANDMILJÖ Trä, sten, betong och metall. Trädäck lämpar sig väl för miljöer med bad och båt. PARK- OCH NATURMARK Grus bör användas till gångar. Träkubb Trädäck Detaljer i gjutgods Små gröna platser av särskild karaktär kan beläggas med särskilt markmaterial. GAMMALT MÖTER NYTT: BETONGPLATTOR MED KULLERSTENSFRIS. KÖPMANSGATAN: KLINKERS, SMÅGATSTEN OCH GRANITHÄLLAR. 13 GOLV

14 SOFFA LESSEBO MED RAM I SVARTLACKERAT GJUTGODS. TRÄDÄCK VID KVICKBADET. PAPPERSKORG BYARUM MED KOMMUNVAPEN. SITTBÄNK SOM MÖTESPUNKT. MÖBLER FORM OCH FUNKTIONALITET Vackra och funktionella möbler i stadsrummet signalerar omtanke om staden och om dess invånare och besökare. Möbler hjälper också till att förstärka stadens identitet i samspel med stadsrummens skala och formspråk. I Höganäs stadskärna bör möblernas form, materialitet och kulör begränsas för att skapa en formstark och tidlös helhet. Undantaget gäller särskilda platser där utrymme ges för platsspecifik möblering. MÖBLERING Möbler ska förstärka stadens karaktär och de stadsrum och målpunkter som finns där. Möblerna ska placeras med avseende på siktlinjer, klimat och rumslighet på varje enskild plats. Staden ska präglas av välkomnande och trivsamhet. SITTPLATSER Sittplatser i staden kan vara både ordnade och spontana. Förutom standardbänken kan platsspecifika möbler användas, särskilt om de främjar rumslighet och användande av platsen. Soffor och sittplatser kan göras tillgängliga genom rygg- och armstöd som underlättar vid funktionsnedsättning. VÄXTKÄRL KARL XL FRÅN BYARUMS BRUK. DET STADSTYPISKA HÖGANÄSSTAKETET. Lämpliga typer av pollare. 14 MÖBLER

15 KULTURMILJÖER Betong, omålat trä och aluminium bör undvikas i kulturmiljöer. Nya material och möbler ska anpassas efter den aktuella miljön. HÖGANÄSSTAKETET Det så kallade Höganässtaketet är förknippat med egnahemsbebyggelse i Höganäs från talet. Gammaldags täckmålade spjälstaket är lämpliga i ålderdomliga miljöer. Sandflygsgatan domineras exempelvis helt av denna äldre stakettyp. MATERIALPALLETT FÖR STADENS MÖBLER RIKTLINJER SOFFOR OCH SITTPLATSER Standardsoffa: Lessebo från Byarums Bruk eller likvärdig. Soffa i stadsmiljö: oljad ek. Soffa i parkmiljö: grönmålad. SKRÄPKORGAR OCH HUNDLATRINER Papperskorg Byarum i svartlackerat gods med kommunvapen (Byarums Bruk eller likvärdig). Papperskorg Örebro (Hags eller likvärdig), svartlackerad. Hundlatrin Humle (Hags eller likvärdig), svart. CYKELSTÄLL Cykelställ ska vara funktionella, enkla och robusta i form och material. Gjutgods Keramik Keramik Cyklar bör kunna låsas fast i ramen. Cykelställ får inte blockera öppna platser. Trä Sten Aluminium KULÖRPALLETT FÖR STADENS MÖBLER RÄCKEN, STAKET, MUR OCH PLANK Bygglov krävs för mur och staket högre än 1,20 meter. Se kommunens policy för mur och plank. Form, material och kulör bör anpassas efter omgivning och bebyggelse. Tryckimpregnerat virke får inte förekomma. RAMPER Ramper bör anpassas efter omgivande bebyggelse gällande form och material. Svart Furu/natur Keramik RAL 9005 TYPEXEMPEL MÖBLER Rampen får inte dominera fasadens uttryck. POLLARE Pollare bör vara av svartmålat gjutjärn enligt modell nedan (fr.v. Broxap, Nola, Kulturjern). Typ av pollare anpassas efter typ av miljö. Pollare bör användas sparsamt. Pollare kan samnyttjas som cykelställ och ljuskälla, exempelvis som bild till vänster. Trätunna och lokalt keramikgods som planteringskärl. Lämplig typ av skräpkorg och hundlatrin. Cykelställ med ramlåsning. Cykelställ med belysning. 15 MÖBLER

16 VERTIKAL OCH HORISONTELL GRÖNSKA RAMAR IN NYMBERGS PLATS. BLOMSTERARRANGEMANG SÄTTER FÄRG PÅ STADSKÄRNAN. GRÖNSKA VÄXTMATERIAL FÖR STADEN Höganäs småskalighet och utpräglade småhusstruktur ger intrycket av trädgårdsstad. Grönskan från trädgårdarna mjukar upp stadskärnan och formar tillsammans med stadens parker viktiga gröna pärlband och korridorer. Parker har stor betydelse för människors hälsa, för biologisk mångfald och som klimatförbättrare. Parkerna är identitetsbärare av stadens historia. och fungerar som stadens gröna mötespunkter. Stadens växtmaterial bör varieras och anpassas efter varje specifik plats så att rätt växt sätts på rätt plats. PRIVATA SMÅHUSTRÄDGÅRDAR BIDRAR MED GRÖNSKA. GRÖNT PARKRUM I KAPTENENS TRÄDGÅRD. PERENNER OCH SOMMARBLOMMOR Perenner kräver kontinuerlig skötsel men är ett långsiktigt hållbart alternativ i avseende till ekonomi och miljö. Sommarblommor i planteringskärl och amplar är kostsamt och kortlivat alternativ men också ett mycket uppskattat inslag i stadsmiljön. GRÖNSKA KAN FÖRSTÄRKA RUMSLIGHETEN PÅ EN PLATS. 16 GRÖNSKA

17 STADSTRÄD Hästkastanjen har under gångna tider präglat Höganäs stadsmiljöer och solitära träd och delar av alléer pryder än idag gator och parker. Hästkastanjen nyplanteras inte på grund av sjukdom. Andra karaktäristiska lövträd i Höganäs är ek, oxel och körsbär. Vid nyplantering av träd bör skalan på det fullvuxna trädet och dess krona jämföras med platsens eller gatans skala. Nya träd ska vara speciellt tåliga för stadsmiljö. Trädkronor och rotsystem kan påverka befintliga strukturer såsom byggnader och ledningar. Påverkan på kringliggande miljö i form av ljus och skugga bör studeras innan plantering. Längs stadskärnans centrala handelsstråk bör träd kompletteras med markgaller i gjutjärn. I parkmiljöer och på gröningar bör ringar av barrträdsbark eller perenner omgärda träden. Höstlöv kan samlas runt träden och hållas på plats med hjälp av hönsnät. Alléer bör kopplas till trädplan eller kvalitetsprogram eftersom speciella krav ställs på förhållandena i gatan mellan trädrötter och ledningar. PLANTERINGSKÄRL Planteringskärl är användbara i stadsrummet, både som rumsbildare, trafikhinder och dekoration. Kärl Karl XL (Byarums Bruk) används längs stadskärnans centrala handelsstråk; från Triangelplatsen till Sundstorget. Lämna inga tomma hål efter borttagna träd, återplantera nytt växtmaterial för ett gott helhetsuttryck. Det är fastighetsägarens skyldighet att tillse att trafiksäkerheten hålls. Se kommunens policy för häckar och växtlighet. Snöröjning och gångbanerenhållning hänvisas till gällande KFS. RIKTLINJER PLANTERINGSKÄRL Handelsstråk: Växtkärl Karl XL (Byarums Bruk eller likvärdig). Placeras i möbleringszonen (se s.20). Övriga stråk och platser: trätunna eller keramikgods från Höganäsbolaget. STAM- OCH MARKSKYDD KRING TRÄD Längs stadskärnans centrala handelsstråk bör träd omgärdas av markgaller i gjutjärn. I parkmiljöer och på gröningar bör ringar av barrträdsbark eller perenner omgärda träden. För information om stamskydd se Trädplan för Höganäs kommun (under framtagande). LÄS MER Grönplan för Höganäs kommun (under framtagande). Trädplan för Höganäs kommun (under framtagande). Klipp häcken - du kan rädda liv. Om regler för växtlighet för en tryggare trafikmiljö. TA REDA PÅ MER För placering av blomlådor och val av växter kontakta parkavdelningen på tel Trätunnor används i övriga delar av stadskärnan. PLANTERING För plantering av träd hänvisas till Trädplan för Höganäs kommun (under framtagande). SKÖTSEL OCH DRIFT Stadskärnan ska präglas av genomgående hög skötselgrad. BLOMMANDE TRÄD ÄR ETT VACKERT INSLAG I STADSBILDEN. 17 GRÖNSKA

18 STRÅK: KÖPMANSGATAN. HISTORISK MILJÖ: GRUVTORGET. PARK: MALMÖ (LOUIS POULSEN). GATA: ARMATUR VICTOR (THORN). LJUS LJUS I STADEN Ljusets huvudfunktion i stadskärnan är att definiera särskilda platser och stråk, att framhäva och förstärka stadens karaktär och att skapa trygga och orienterbara miljöer. Ljus är också kopplat till funktion och bör anpassas efter varje enskild miljö. Helhetstänkande är viktigt för att skapa en balanserad ljusbild i staden. Stadskärnan mår bra av att formas av ett fåtal armaturer; det skapar igenkännande och förhindrar ett rörigt uttryck. DAG OCH NATT Ljus har en avgörande roll för stadsrummets användning under dygnets mörka timmar. Ljus skapar trygghet, vägleder oss längs stråk och på platser och ska bidra till att stadens miljöer upplevs som levande och trivsamma. Ljus fyller inte bara en viktig funktion i mörker utan har också en estetiskt viktig roll dagtid. Sol och skugga och samspelet mellan ljus och mörker är effektfulla komponenter som kan användas för att framhäva markmaterial, platser, fasader och kulörer. Lekplatser och spontanidrottsanläggningar bör belysas med starka, men inte bländande, ljuskällor så att de kan användas även under årets mörka månader. Ljus bidrar till en välkomnande, tillgänglig och säker miljö. EFFEKTBELYSNING Viktiga byggnader, träd och strukturer kan förstärkas genom effektbelysning. Det är viktigt att belysningen inte tar fokus från objektet i fråga, den ska snarare framhäva dess attribut. ENERGIEFFEKTIVITET För att minska energiförbrukningen ska armaturernas utformning och placering i så stor mån som möjligt styra ljuset till det område som ska belysas. Livscykelkostnaden för ljuskällan ska också beaktas. Möjlighet till tillämpning av energibesparande åtgärder ska beaktas i all projektering. LÄS MER Ljussättningsprogram för Höganäs stad (2009) hittar du på 18 LJUS

19 VISA STADEN NATTETID. ALINGSÅS. PARKBÄNK MED BELYSNING. MALMÖ. LJUSKONST. MONIKA GORAS SKULPTURER JIMMYS. MALMÖ. RIKTLINJER ARMATURER Valet av armatur avgörs av platsens sammanhang. Armaturen ska samverka med, och förstärka, platsens karaktär. Energieffektivitet ska beaktas i val av ljuskälla. LED-ljuskällor prioriteras. Baskulör på stadens armaturstolpar är svart. Armaturen Victor från Thorn är standardarmatur i Höganäs. Undvik bländning och bländande armaturer. LJUSSKYLTAR SKAPAR FIN STÄMNING I STADSKÄRNAN. EKSJÖ. STRÅK Särskilda stråk kan ljussättas med stolp-, eller pollararmaturer. Handelsstråk ska ha småskalig belysning. SÄRSKILDA PLATSER På torg, platser och stråk av särskild dignitet kan unika armaturtyper introduceras för att framhäva exempelvis hela fasader, detaljer eller entréer. SKYLTFÖNSTER Butiker och verksamheter kan med sina skylt-fönster bli värdefulla ljuskällor i stadskärnan. LJUS VÄCKER NYFIKENHETEN. ALINGSÅS.. 19 LJUS

20 UTESERVERING MED HEMMAKÄNSLA. KÖPENHAMN. UTESERVERINGAR PÅ KÖPMANSGATAN I TÄT OCH LITEN SKALA. PARASOLL SKA VARA UNDERLÄGSNA FASADEN. KÖPENHAMN. UTESERVERINGAR EN DEL AV GATULIVET Uteserveringar är en del av gatulivet och ska tillsammans med sin omgivning forma en prydlig och vacker helhet. Avskärmade uteserveringar bör undvikas eftersom ett öppet och välkomnande gaturum eftersträvas. Möbler, markiser, parasoll och inhägnader bör formas i samspråk med omgivningen och i linje med verksamheten. MÖBLER I METALL PASSAR BRA TILL UTESERVERINGAR. MÖBLERINGSZONEN Köpmansgatan har en möbleringszon mellan körbana och gångbana. Zonen är belagd med markklinkers som tydligt markerar ytan där exempelvis uteserveringar, skräpkorgar och gatupratare placeras. AVGIFT Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av allmän plats. Taxa för uteserveringar på trottoar finns i KFS 2009:43. ANSÖK OM TILLSTÅND Ansökan görs hos Polisen. Fyll i blanketten Ansökan om tillstånd RPS Blanketten kan också hämtas hem på Polisens hemsida Polisen tar ut en avgift för tillståndet. INHÄGNAD AV REP OCH POLLARE PASSAR BRA I HAMNMILJÖN. UTESERVERINGAR I KÖPMANSGATANS MÖBLERINGSZON. 20 UTESERVERINGAR

KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby INNEHÅLL BAKGRUND 3 FAKTA OM TÄVLINGEN 3 Tävlingsuppgift 3 Deltagande arkitektkontor 3 Inlämnade förslag 3 Jury 3 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 4

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Stadsliv Örebro. En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden

Stadsliv Örebro. En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden Stadsliv Örebro En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden Det hållbara samhället måste byggas med hjälp av flera grundstenar. Hur vi lever och agerar är en sådan grundsten. Hur

Läs mer

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Titel: Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Utgivare:

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Kvartersnära återvinningscentraler RAPPORT U2013:18 ISSN 1103-4092 förord Ett sätt att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna är att inrätta kvartersnära, mindre enheter. Men det är oklart

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö

Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinje 2003-06-03 Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö TN-2/2008 310 Antagna av tekniska nämnden 2003-06-03. Reviderad 2007. Reviderad 2008-01-24. Riktlinjerna ska ses som en vägledning

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15

Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15 Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15 Inledning Tyrens AB har på uppdrag av Sollefteå kommun utarbetat ett program för miljöförbättringar av Sollefteå stadspark. Kommunens kontaktperson

Läs mer