Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp"

Transkript

1 Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp rapport 6338 februari 2010

2 Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Per Bengtson & Maria Lewander NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM Gruppen AB, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket 2010 Elektronisk Publikation Foto & illustrationer: Per Bengtson/Grön idé Form: Maria Lewander/Grön idé

4 Förord Avlopp från fastigheter utanför kommunernas verksamhetsområden för gemensamt vatten- och avlopp är en del av havsmiljöproblematiken, likaväl som övergödda sjöar och förorenade vattentäkter. Trots fyrtio års tvingande lagstiftning är läget långt ifrån tillfredsställande. I det läget har frågan uppstått vilka andra medel som behöver prövas. Området är komplext, med många olika intressenter inblandade. Det innebär bl.a. ofta kommunikationsproblem. Detta projekt (finansierat via havsmiljömedel) har haft till syfte att pröva vilken potential information har inom området och på vilket sätt kommunikationsinsatser bäst kompletterar andra åtgärder. Exempelvis har nya kommunikationskanaler som information via och telefonintervjuer prövats. Tanken är att sprida dessa erfarenheter till kommunerna att bygga vidare på. Projektet Renare avlopp inleddes under hösten 2008 och avslutades den 31 mars Projektet leddes av Naturvårdsverket och i projektgruppen ingick Janin Tekkeden, Linköpings kommun, Anita Ericsson, Norrtjälje kommun och Thorbjörn Johansson, Skellefteå kommun. Konsumentvägledarna och andra medarbeteare på respektive kommun har också deltagit i arbetet. För koncept, genomförande och rapport stod Per Bengtson och Maria Lewander på Grön idé AB. Christer Litzell Projektansvarig Naturvårdsverket Naturvårdsverket har inte tagit ställning till innehållet i rapporten. Författarna svarar ensamma för innehåll, slutsatser och rekommendationer. 3

5 Innehåll FÖRORD INNEHÅLL SAMMANFATTNING BAKGRUND PROJEKTETS INRIKTNING PROJEKTETS STRUKTUR OCH GENOMFÖRANDE Steg 1. Kartläggning och urval Steg 2. Förhandsinformation via brev Steg 3. Telefondialog Steg 4. Uppföljande utskick Steg 5. Informationsseminarier Steg 6. Utvärderande samtal Steg 7. Resultatsammanställning Tidsplan Samverkan med andra aktörer RESULTATSAMMANSTÄLLNING Resultat från telefondialogerna Resultat från seminarierna Resultat från de utvärderande samtalen Övriga resultat KOMMUNERNAS RESULTAT OCH SLUTSATSER FRÅN PROJEKTET Frågor om projektets upplägg och struktur Frågor om projektets resultat Slutsatser från kommunerna KOSTNADER OCH TIDSÅTGÅNG, ÖVERSIKT SLUTSATSER Slutsatser om projektets upplägg och struktur Slutsatser om projektets resultat Rekommendationer inför fortsatt arbete BILAGOR

6 Sammanfattning Pilotprojektet Renare avlopp genomfördes i Linköping, Norrtälje och Skellefteå kommuner. Projektet testade kommunikation om enskilda avlopp riktad till fastighetsägare. Målgruppen är fastighetsägare med wc anslutet till enskilt avlopp som behöver åtgärdas av olika skäl, som att de är föråldrade, har dålig funktion eller saknar tillstånd. Metoden bygger på kommunikation i flera steg: först ett personligt brev, sedan ett telefonsamtal, uppföljande information och informationsseminarium. Projektet syftar till att minska antalet felaktiga avlopp och därmed övergödningen och andra negativa miljöeffekter. Målet är att utveckla en metod som verkligen når fram till fastighetsägarna och som påverkar deras kunskap, attityd och beteende i dessa frågor. Projektet är ett frivilligt informationsprojekt, relativt fristående från kommunens ordinarie tillsynsverksamhet. I projektet valdes totalt 1378 fastighetsägare ut i de tre kommunerna. Ett brev skickades till dem som informerade om projektet och gav grundläggande information om vad som är ett grönt, gult eller rött avlopp. Särskilt utbildade telefonister ringde sedan upp fastighetsägarna på kvällstid och frågade om deras avlopp och vilka planer de hade för dem, samt frågade om de ville ha mer information och ville gå på en informationskväll. Responsen från fastighetsägarna var mycket positiv och den visar likartade mönster från alla tre kommuner. Sammanlagt genomfördes 882 intervjuer. Bara 4% av de som tillfrågades ville inte prata om sina avlopp. De flesta av de intervjuade (86%) hade läst informationsbrevet. 38% ansåg att de hade ett väl fungerande grönt avlopp. 36% hade gula avlopp de var osäkra på om deras avlopp var bra eller hade tillstånd. 16% ansåg att de hade röda avlopp, med inaktuella tillstånd eller dålig funktion som behövde åtgärdas. Cirka 20% av fastighetsägarna visste hur de skulle gå vidare med sina avlopp. Över hälften, 55% av de tillfrågade ville ha mer information om avlopp. 32% ville ha det per e-post och 23% per brev. Ungefär 15% ville gå på informationskväll om enskilda avlopp. Så många dök också upp på de informationskvällar som anordnades i Linköping (70 personer) och Norrtälje (ca 40 personer). I Skellefteå genomförs informationskvällar efter projektets slut. Besökarna på informationskvällarna var övervägande nöjda med informationen och projektet som helhet, med vissa undantag. Efter några veckor genomfördes en utvärdering med ett slumpmässigt urval av 147 personer av de 882 som hade blivit uppringda tidigare, ca 50 per kommun. Dessa personer var påfallande positiva till både projektet som helhet, till telefonsamtalet och det första brevet som skickades ut. Relativt få läste det uppföljande materialet. 55% hade beställt det, 21% uppgav att de hade fått det och 14% att de hade läst det. Förvånande var att svaren indikerar att de uppföljande utskicken som gjordes per e-post nåddes av fler och lästes av fler jämfört med brevutskicken. Det kan ha berott på att e-postutskicken gick ut direkt efter samtalen. 5

7 Många, över 90% tyckte att det var lätt att bedöma om de hade ett grönt, gult eller rött avlopp. Ungefär 5% uppgav att de hade gjort konkreta åtgärder, ungefär lika många planerade att göra det. I princip alla dessa menade att det var informationsprojektet som påverkat dem att agera. En slutsats av projektet är att kommunikationen till fastighetsägarna har fungerat. Den verkar ha påverkat både kunskap och attityder om de enskilda avloppen. Det är dock osäkert i vilken utsträckning projektet leder till konkreta åtgärder. Det visar också den relativt svaga respons i form av ansökningar till kommunerna som kom in till kommunerna under projekttiden. Här har tvingande åtgärder som inspektioner och förelägganden naturligt en bättre effekt. Informationsmetodens styrka är att den är en positiv kommunikation, som uppskattas av fastighetsägarna och är jämförelsevis billig jämfört med inspektioner. Den ger också troligen en relativt tillförlitlig bild av anordningarnas status hos dem man intervjuar. Dessutom stimulerar informationen fastighetsägarna till att bli mer medvetna om och mer mottagliga för att genomföra förbättringar av sina avloppsanordningar. 6

8 Bakgrund Alla kommuner har olika typer av information riktat till fastigheter med enskilda avlopp. Hur man informerar och hur man bedriver tillsyn skiljer sig mellan kommuner. Många kommuner har genomfört inventeringar av enskilda avlopp för att identifiera otillräckliga anordningar. Det är ett tidskrävande arbete, men ger en hög kvalitet på informationen och resulterar i förelägganden från kommunen som leder till åtgärdade avlopp. Trots att en tydlig lagstiftning om enskilda avlopp funnits i 40 år så är det uppenbart att förbättringen av dessa avlopp inte följt den utveckling av avloppsrening som gäller samhället i övrigt. Det finns anledning att hitta nya vägar att påskynda utvecklingen mot mer funktionella avloppsanordningar. Detta kan ske genom intensifierad tillsyn eller genom andra insatser. Detta pilotprojekt testar en mjuk metod, att genom frivilliga informationsinsatser påverka kunskap, attityder och beteenden i dessa frågor. Ofta när det gäller kommunikationsprojekt så är det förhållandevis enkelt att påverka kunskaper och attityder. Det svåra är få kunskapsoch attitydförändringarna att leda till beteendeförändringar. Information kan ofta fungera som en katalysator som tillsammans med andra styrmedel kan påskynda förbättringen av avlopp. Andra styrmedel kan vara bidrag, lagstiftning, tillsyn, mm. Metoden som används i detta projekt är till viss del inspirerad av kommunikationsprojektet Efter elvärmen riktat till småhusägare med direktverkande elvärme som bedrivs av Energirådgivningen i Stockholmsregionen. (För mer information om detta projekt, se www. energiradgivningen.se.) 7

9 Projektets inriktning Nedanstående grundförutsättningar fastställdes av projektgruppen. Övergripande mål: Att minska antalet felaktiga avlopp och därigenom minska övergödningen och andra negativa miljö- och hälsoeffekter. Att påverka kunskap, attityd och beteende hos målgrupperna. Utgångspunkter Detta pilotprojekt utformades för att vara genomförbart på kort tid och ge resultat som kan utvärderas inför eventuella fortsatta steg. Projektet bygger på att vara relativt fristående från den ordinarie tillsynsverksamheten i kommunen. Det ska vara inriktat på att effektivt kommunicera med den relevanta målgruppen och stimulera till handling. Målgrupp Målgruppen är fastighetsägare som har enskilda avlopp med wc anslutet som behöver åtgärdas. Kommunikationsmål Kunskapsmål: Att målgruppen får grundläggande kunskap om de regler som gäller, och kunskap att förstå sitt eget avloppssystems brister. Attitydmål: Att skapa känslan Det är bäst att jag tar tag i detta nu, Beteendemål: Att målgruppen tar minst ett steg i rätt riktning. Pilotprojekt våren 2009 Genomförs i kommunerna Norrtälje, Linköping och Skellefteå. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs i samarbete med Konsumentverket och de deltagande kommunerna. 8

10 Projektets struktur och genomförande Informationsprojektet Renare avlopp byggdes upp i sju steg. Varje steg beskrivs i korthet nedan. Steg 1. Kartläggning och urval Det första steget var att planera aktiviteten och dess innehåll samt välja ut de områden och målgrupper där projektet genomförs. Urval av fastigheter. Projektet riktade sig till fastigheter med WC-avlopp där man har anledning att tro att de kanske inte uppfyller kommunens krav. Man behöver alltså sålla bort nyligen godkända avlopp (ungefär efter år 2000), fastigheter utan WC-avlopp och kommunalt anslutna. Dessutom sållades fastigheter bort som man inte fick fram kontaktuppgifter till. Fastighetsuppgifterna togs fram på olika sätt. I Linköping gjordes GISsökning i avgränsade områden, samt bortsållning av fastigheter med nya avlopp, kommunala avlopp, mm. I Norrtälje togs fastigheterna från kommunens renhållningsregister ut (där alla wc- och infiltrationsanläggningar finns) och jämfördes med tillståndsgivna anläggningar i bygg- och miljökontorets register. Registersökningen gav dåligt resultat för många sommarboende så man kompletterade genom manuell sökning i Eniro. I Skellefteå gjorde man en sökning i kommunens fastighetsregister. Ett registerföretag anlitades för att få fram telefonnummer till fastigheterna. De enda fastighetsuppgifterna som behövdes inför denna sökning var gatuadress och postnr, resten kunde registerföretaget ta fram. I pilotförsöket blev det färdiga urvalet 1378 fastigheter för de tre kommunerna Linköping, Skellefteå och Norrtälje. Det gjordes ett större urval från början. 9

11 Steg 2. Förhandsinformation via brev Syfte med brevet: Brevet beskrev informationskampanjen. Det innehåller en brevsida och en sida med ett faktablad som beskriver vad som är ett grönt, gult eller rött avlopp. På kuvertet printades kommunens vapen i svartvitt. Brevet adresserades personligen och målsättningen var att det skulle ge en känsla av att man erbjuder information och stöd att förbättra avloppen. Det skulle inte uppfattas som ett hotfullt myndighetsbrev. Se brev och faktablad. Bilaga 2A och 2B, breven skiljde sig något mellan de tre pilotkommunerna beroende på deras olika förutsättningar. Informationsbrev med faktablad skickades ut till de 1378 adressaterna. Steg 3. Telefondialog Upplägg: Telefondialogen utfördes av ett callcenter med kommunikatörer som ringde enligt ett fastställt manus. Telefonin genomfördes på kvällstid under måndag torsdag mellan kl 17 och 21. Telefonisterna uppgav att de ringde på uppdrag av kommunen, för att kommunen skulle uppfattas som avsändare. Kommunikatörerna utbildades för att förstå projektets innehåll och syfte och vilka motfrågor de kan få. Telefondialogens innehåll: Inledning förtydligade uppdraget och att detta är en helt frivillig informationsinsats för att berätta om de regler och krav som finns, samt för att underlätta för att komma tillrätta med otillräckliga avloppslösningar. Frågor: Hur är ditt enskilda avlopp? Behöver du mer information? Planerar du några åtgärder? Vilka? Slutligen erbjöds fastighetsägarna att komma på en informationskväll. Anmälan kunde ske direkt. Se intervjumanus, bilaga 3. Läs om resultaten längre fram från de 882 intervjuer som genomfördes. Steg 4. Uppföljande utskick Uppföljande material skickades per e-post eller brev efter samtalet, sammanlagt 487 utskick. Ett uppföljande brev och en checklista, samt olika faktamaterial specifikt för de olika kommunerna skickades elektroniskt. Se exempel bilaga 4A och B, som alltså kompletterades av kommunernas eget material i ämnet. 10

12 Steg 5. Informationsseminarier Informationskvällar som informerade om lagstiftningen och på ett opartiskt sätt beskrev olika lösningar, erbjöds i Linköping och Norrtälje. Dessa ägde rum i Linköping och i Norrtälje för sammanlagt drygt hundra deltagare. Se affischexempel bilaga 5. Informationskvällarna utvärderades av deltagarna, se under resultatsammanställningen i nästa kapitel. Steg 6. Utvärderande samtal Ett slumpmässigt urval av de genomförda telefonsamtalen följdes upp med en ny telefonintervju, med syfte att undersöka kommunikationsinsatsens effektivitet och hur informationen mottagits. Utvärderingen ägde rum 9 11 mars 2009, där 147 dialoger genomfördes. Läs om resultaten i nästa kapitel.. Steg 7. Resultatsammanställning Det sista steget i pilotprojektet är resultatsammanställning och diskussion av slutsatserna. Se vidare under kapitlen resultat och slutsatser. Tidsplan De förberedande aktiviteterna inleddes i november 2008 Erbjudande om deltagande gick ut till några utvalda kommuner, utveckling av projektet i samråd med kommunerna och Konsumentverket. Urval av områden och fastigheter. Utveckling av informationsmaterial och dialoger. Upphandling av callcenter och tryckeri som skötte de första brevutskicken. Utbildning av callcenter och informationsmöte med konsumentvägledarna i de deltagande kommunerna. (hölls januari 2009) Informationsaktiviteterna startade 21 januari 2009 Det första brevet skickades till alla fastigheter. Några dagar senare inleddes telefondialogerna, som genomfördes 26 januari 5 februari. Därefter skickades det uppföljande materialet ut per e-post av callcentret, eller per brev från respektive kommun. Informationskvällar 12 och 24 februari 2009 Genomfördes i Linköping och Norrtälje. 11

13 Utvärderingssamtal 9 11 mars 2009 Genomfördes med ett urval av fastighetsägarna. Slutrapport 31 mars 2009 Projektet slutredovisas till Naturvårdsverket. Samverkan med andra aktörer Pilotprojektet genomfördes i samråd med flera parter. Kommunens bygg- och miljökontor Bygg- och miljöförvaltningar samordnade projektet i kommunerna. De har normalt flera handläggare som arbetar med tillståndsärenden för avlopp. I informationsmaterialet uppmanades fastighetsägarna att kontakta förvaltningen med frågor kring enskilda avloppslösningar och tillstånd för dessa. Konsumentvägledare Konsumentvägledarna medverkade i projektet i alla tre kommuner. De är en part som är fristående från tillsynsverksamheten. De är inga avloppsexperter, men kan ge en grundläggande information, berätta om möjligheten att göra HUS-avdrag och hänvisa till andra informationskällor. Konsumentvägledarna var med vid informationskvällarna och gav råd och tips. Andra resurser Avloppsguiden m.m. Utöver projektets informationsmaterial och kommunernas egna material är webbplatsen Avloppsguiden en kunskapsbank som kommunerna ofta hänvisar till. En del av landets kommuner är inte med i Avloppsguiden, men informationen kan användas oberoende av var man bor. 12

14 Resultatsammanställning Resultat från telefondialogerna Linköping Norrtälje Skellefteå Totalt Antal poster totalt Genomförd Proc 75% 67% 53% 64% Ej nådd Övrigt Vill ej vara med Andel som ej vill delta 4,4% 4,5% 3,3% 4,0% Telefondialogerna genomfördes 26 januari 5 februari 2009, sammanlagt 882 intervjuer. Alla hushåll blev uppringda minst fem gånger. Antalet genomförda samtal blev något färre än beräknat. Detta berodde på att det var ett stort antal dubbletter i registren i Skellefteå, vilket ledde till en lägre genomförandeprocent där. (Samma fastighetsägare fanns med på fler än en post.) Anmärkningsvärt få av fastighetsägarna ville inte delta endast 4%. Det innebär att 96% ställde upp på telefonintervjun. De som ej nåddes var sådana som inte var hemma när de blev uppringda. Övrigt innebär t ex att adressaten hade flyttat, eller att det var en dubblett. 1. Har du hunnit läsa brevet om informationsprojektet? Linköping Norrtälje Skellefteå Totalt Ja Proc 85% 79% 94% 86% Nej Inte sett brevet I genomsnitt 86% hade läst brevet, vilket är en hög andel. Den var högst i Skellefteå, och lägst i Norrtälje. 2. Har du ett enskilt avlopp med vattentoalett ansluten på fastigheten? Linköping Norrtälje Skellefteå Totalt Ja Nej Vet ej % av fastighetsägarna hade enskilt avlopp med vattentoalett. Kommunernas urval av fastigheter var alltså rätt. 13

15 3. Vet du hur gammalt avloppet är, när byggdes det? Linköping Norrtälje Skellefteå Medel Medelvärde Median % av kunde uppge när avloppet byggdes. Äldst är avloppen i Skellefteå. Yngst i Norrtälje kommun. 4. Vet du om det är grönt, gult eller rött enligt beskrivningen i brevet? Linköping Norrtälje Skellefteå Totalt Grönt Procent grönt 37% 45% 33% 38% Gult Procent gult 34% 39% 35% 36% Rött Procent rött 19% 7% 21% 16% Vet ej Norrtälje som har de nyaste avloppen har också lägre andel som uppger att de har en röd avloppsanordning. Av Skellefteås fastigheter har en större andel angett att de har ett rött avlopp. 5. Har du funderat på hur du vill gå vidare? Linköping Norrtälje Skellefteå Totalt Ja Procent ja 28% 10% 14% 19% Nej Procent nej 53% 73% 81% 67% Vet ej Betydligt fler visste hur de ska gå vidare i Linköping, jämfört med Norrtälje och Skellefteå. Ett hundratal har kommenterat frågan. Många indikerar att de förstår att de behöver göra något, men är osäkra på vad de behöver göra. En person kommenterade i Linköping: Man blir väl tvungen att ändra så att det blir grönt. En annan hade funderingar om bonden som spred slam på åkrarna bredvid fastigheten. Många i Skellefteå indikerar att de avvaktar av olika skäl. Några i Norrtälje menade att de väntade på kommunalt avlopp. 6. Har du varit i kontakt med miljökontoret/konsumentvägledare/ entreprenör om ditt avlopp? Linköping Norrtälje Skellefteå Totalt Ja Procent 25% 45% 18% 28% Nej Procent 72% 44% 80% 67% Vet ej

16 Många berättade att de varit i kontakt med miljökontoret eller entreprenörer, ett par uppgav att de varit i kontakt med konsumentvägledare om dessa frågor. Särskilt många i Norrtälje menade att de hade varit kontakt med miljökontoret, (ett 60-tal personer) och/eller entreprenörer (ett 50-tal personer). Detta beror på att många i området relativt nyligen har gjort åtgärder med sina avlopp. Många i Linköping uppgav att de hade tagit kontakt med miljökontoret (ett 50-tal) färre hade tagit kontakt med entreprenörer. I Skellefteå uppgav ca 35 att varit i kontakt med miljökontoret. Denna fråga anger inte när de tagit dessa kontakter, utan indikerar generellt hur många som aktivt gjort något med sina avlopp under senare år. 7. Vill du ha kommunens informationsmaterial om avlopp i ett mail? Linköping Norrtälje Skellefteå Totalt Ja Proc 45% 24% 25% 32% Nej Vill du ha kommunens informationsmaterial om avlopp i ett brev? Linköping Norrtälje Skellefteå Totalt Ja Proc 24% 16% 27% 23% Nej Summa vill ha info: 69% 39% 52% 55% Särskilt många i Linköping ville ha uppföljande information. I Norrtälje var intresset lägst. Telefonisterna försökte få fastighetsägarna att acceptera information per e-post i första hand. Sammanlagt önskade 55% av de tillfrågade mer information. Det är en hög andel med tanke på att en stor del (38%) anser sig ha gröna avlopp som inte behöver åtgärdas. 8. Är du intresserad av att gå på en informationskväll om enskilda avlopp? Linköping Norrtälje Skellefteå Totalt Ja Proc 20% 9% 15% 15% Kanske Proc 20% 12% 19% 17% Nej Ungefär 15% ville gå på informationskväll om enskilda avlopp och anmälde sig direkt. Informationskvällarna genomfördes i Linköping och Norrtälje, med sammanlagt ett hundratal deltagare. Resultaten från informationskvällarna beskrivs längre ner. 15

17 Resultat från seminarierna Seminarierna ägde rum i Linköping och i Norrtälje för sammanlagt drygt hundra deltagare. De utvärderades av deltagarna, enligt nedan. Resultat Linköping, fråga 1 4 Vad tycker du om telefonsamtalet? Vad tycker du om den skriftliga informationen i projektet? Vad tycker du om informationsprojektet som helhet? Vad tyckte du om detta seminarium? Resultat Norrtälje, fråga 1 4 Vad tycker du om telefonsamtalet? Vad tycker du om den skriftliga informationen i projektet? Vad tycker du om informationsprojektet som helhet? Vad tyckte du om detta seminarium? 16

18 5. Tror du att detta informationsprojekt kommer att bidra till att du gör några åtgärder för din avloppsanordning? Linköping Norrtälje Totalt Ja Proc 91% 75% 85% Nej Vet ej Exakt samma enkät genomfördes i samband med informationskvällarna i Linköping (36 respondenter) och Norrtlje (20 respondenter). Deltagarna var enligt enkäten något mer positiva i Norrtälje jämfört med Linköping. De flesta, 85%, trodde att informationsprojektet skulle bidra till att de gör åtgärder. Resultat från de utvärderande samtalen Ett slumpmässigt urval av de genomförda telefondialogerna följdes upp med en ny telefonintervju. 147 intervjuer genomfördes, ca 50 per kommun. 1A. I detta informationsprojekt fick du först ett brev, sedan ett telefonsamtal, sedan erbjudande om uppföljande information och ett seminarium. Vad tycker du om projektet som helhet? 53% av de svarande gav betyget 5, mycket bra och 25% gav betyget bra. Man var mest positiva i Norrtälje, sannolikt beroende på att det var färre där som kände sig tvingade att göra åtgärder. 2A. Vad tycker du om telefonsamtalet när du blev uppringd? Lika många var positiva till telefonsamtalet som till projektet som helhet (fråga 1). 83% hade angett bra eller mycket bra på frågan. 3A. Det gick ut ett första brev från kommunen som informerade om projektet innan telefonsamtalet. Läste du det? 91% uppgav att de hade läst brevet. Detta är en något högre andel än de som hade läst det vid det första samtalet. (86%). 3B. Om ja, vad tyckte du om det? Även här var respondenterna mycket positiva. 83% tyckte att brevet var bra (betyg 4) eller mycket bra (betyg 5). 17

19 Eftersom relativt få kunde svara på fråga 4A 4D (31 personer) så bör dessa resultat tolkas mycket försiktigt. 4A. Efter samtalet kom det uppföljande information i form av ett andra brev, en checklista och fördjupande material till dem som önskat det. Fick du denna uppföljande information? Bara 21% uppgav att de hade fått den uppföljande informationen. Det är relativt få jämfört med den andel (55%) som hade beställt det. Orsakerna till detta är oklara. Möjligen tog det tid innan materialet kom, eller så har någon annan i hushållet mottagit informationen. Troligen har många glömt bort att de fick den. 4B. Läste du det uppföljande brevet? 64% av de som fått den uppföljande informationen uppgav att de hade läst den. Förvånande var att svaren indikerar att de uppföljande utskicken som gjordes per e- post nåddes av fler och lästes av fler jämfört med brevutskicken. Det kan ha berott på att e-postutskicken gick ut direkt efter samtalen. Totalt uppgav 20 personer att de läst brevet. 17 av dem hade fått det per e-post. Det är en märkligt dålig respons för det material som skickades per post från kommunerna. Resultaten måste tolkas försiktigt eftersom de bygger på relativt få personer. 4B1. Om ja, vad tyckte du om det? De som läste brevet var inte särskilt positiva till det. 47% gav det betyget OK. 48% gav betyget bra eller mycket bra. Bara 20 personer hade läst brevet, så resultaten måste tolkas försiktigt. 4C. Läste du checklistan? Vad tyckte du om den? Samma låga antal hade läst checklistan. De hade liknande åsikter om den som för det uppföljande brevet. 4D. Läste du det fördjupande materialet? Vad tyckte du om det? Lika få svarade ja på denna fråga, 20 personer. De hade liknande åsikter om det som för checklistan. 5A. I det första brevet gick det ut information om vad som var en grön, gul och röd avloppsanordning. Senare i telefonsamtalet ombads du berätta om du ansåg att du hade ett grönt, gult eller rött avlopp. Var det lätt att avgöra detta? En mycket hög andel, 90% av respondenterna, tyckte att detta var lätt att avgöra. (Denna fråga kunde de flesta svara på, 133 personer.) 18

20 6A. Har du inspekterat eller gjort några åtgärder på din avloppsanordning i år efter att projektet startade? Tror du att detta informationsprojekt påverkat att du gjort detta? Ungefär 5% uppgav att de hade gjort åtgärder redan nu. (Sex veckor efter projektets start.) 6B. Planerar du att göra några åtgärder på ditt avlopp inom en tvåårsperiod? På frågan om man planerade åtgärder inom en tvåårsperiod så svarade 5% ja och 16% kanske. Sammantaget är det alltså 26% som menar att de gjort eller kommer att göra förändringar. 6B2. Tror du att detta informationsprojekt påverkat att du planerar detta? Av de 31 som sagt ja eller kanske så menar 28 personer (90%) att det var informationsprojektet som påverkat dem att agera. 7A. Har du varit i kontakt med miljökontoret, konsumentvägledare eller någon entreprenör om ditt avlopp? 8A. Har ni diskuterat med grannar eller andra om avlopp under året? 9A. Har ni diskuterat med grannar eller andra om detta informationsprojekt under året? Ett fåtal, bara 5%, menade att de varit i kontakt med miljökontoret mfl. Ungefär samma andel, 5% respektive 4%, hade diskuterat om avlopp och projektet med grannar eller andra under året. Det visar att relativt få diskuterar denna kommunikation med sina grannar. Projektet orsakar ingen folkstorm. 10. Är det något som du tycker att jag bör framföra till din kommun om detta informationsprojekt? En person i Norrtälje ville framföra sitt tack till kommunen från de fritidsboende. Tre personer berättade att de varit på informationsseminarium. Övriga resultat Presskontakter Detta projekt har en stor potential att ge underlag till nyheter i lokala medier. I detta projekt har ingen stor ansats gjorts för att få pressen att skriva om projektet och ämne. En kort artikel skrevs i Norrtelje tidning om projektet. I Skellefteå har Norra Österbotten tidning visat intresse och kommer troligen att skriva senare. I 19

21 Linköping bjöd man in en tidning till informationskvällen, men man vet inte om det resulterade i någon artikel. Callcentrets synpunkter Callcentret Uniguide som uppdrogs att göra intervjuerna ombads att ge synpunkter på projektet. Så här skrev den ansvariga i samband med den stora intervjuomgången med 882 intervjuer: Sammanfattningsvis tycker vi att det här går OTROLIGT bra, smidigt, lätt, och som sagt är det många som gärna pratar på om sina avlopp. Vare sig de är gröna eller röda faktiskt! Kanske lite oväntat. Tänk att avlopp är så intressanta ändå. När utvärderingen var färdig med 147 uppföljande intervjuer sammanfattade man det så här: Vår telefonist vill passa på att framföra att flera stycken i Linköping känt sig lite "jagade" av kommunen (beträffande avloppet alltså). Lite svalare stämning där hos dem än i de andra två kommunerna, men generellt sett har hon känt sig väl bemött när hon ringt. En flagga också för: Kanske har det inte gått tillräckligt lång tid mellan brevet och samtalet etc och denna utvärdering, för det är ju ännu snö i Skellefteå och i både Linköping och Norrtälje är det mycket sommarstugor i registret, så läget är oförändrat för många. 20

22 Kommunernas resultat och slutsatser från projektet Representanterna från Linköping, Norrtälje och Skellefteå ombads kommentera och bedöma projektets olika delar. Se svaren nedan. Frågor om projektets upplägg och struktur 1. Projektets upplägg kommunikation i flera steg med brev, samtal, uppföljande material, seminarium vad tycker ni övergripande om det? Kommentera gärna de enskilda delarna. Linköping: Tycker strukturen har varit bra. Det finns en gradvis ökning i informationsmängd från första till sista i informationen man får. Eftersom man var med att ta fram materialet i de olika delarna eller helt höll i informationskvällen själva är det svårt att kommentera och utvärdera de enskilda delarna! Norrtälje: Flerstegskommunikationen var bra. Brevet ut med faktabladet med rött, gult och grönt avlopp var mycket bra. Seminariet kändes positivt bra stämning, men det är inte alltid som folk är så trevliga vid föredragningar av kommunens tjänstemän. Någon enstaka kan förstöra en god stämning. Vi behöver träning i hur man bemöter de personerna för att bli fortsatt informativa och trevliga. Informationsträffar är tyvärr resurskrävande när då de ofta måste genomföras kvällar eller helger. Men väl värt att pröva igen. Jag tror att vi skulle vinna mycket på att lära oss att informera på ett systematiskt sätt. Nu kan det bli långa telefonsamtal utan att det leder fram till målet att hjälpa fastighetsägarna framåt. Pers peppning inför seminariet gjorde att vi tänkte om och kanske slappnade av. Det är lätt att falla in i tillsyns- och resultatfällan redan då. Uppföljande samtal: hur skulle det gått om miljöinspektörer hade genomfört samtalen? Det vore intressant att testa, då hade vi vetat mer om vad de tyckte. Det kanske ni kan testa i andra kommuner och vi inför en inventering i ett annat sammanhang. Skellefteå: Jag tror att detta har varit bra. Svårt att veta responsen hos de uppringda men flerstegsprincipen gör ju att man blir påmind vid flera tillfällen.. Jag ser ett litet problem i att projektet utförts under vintern som för vår del innebär mycket snö. Detta innebär svårigheter att kontrollera sin egen brunn. En annan årstid är att föredra. 21

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Resultat av tillsyn 2015 2016-06-07 Maria Högqvist 1 Inledning 1:1 Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljökvalitetsnormer

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Tillsyn av enskilda avlopp 2014 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 6 Diskussion...

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2007-06-15 RH06090 ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT Juni 2007 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Dnr : 2011-1300-446 akt 10 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 2 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Söder om sjön Örlen 2011-10-19

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Söder om sjön Örlen 2011-10-19 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar Söder om sjön Örlen 2011-10-19 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

Information. Är det dags att rätta till avloppet?

Information. Är det dags att rätta till avloppet? Information Är det dags att rätta till avloppet? BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här

Läs mer

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Arbetet med tillsyn av små avlopp... 4 Förberedelser... 4 Platsbesök... 4 Bedömning...

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning

Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. - en sammanställning Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Rapport 5333 november 2003 Ekonomiska styrmedel inom miljöområdet - en sammanställning Naturvårdsverket BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Karleby och Vartofta i Falköpings kommun

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Karleby och Vartofta i Falköpings kommun PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Karleby och Vartofta i Falköpings kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Jeanette Nilsson 0477-441 70 jeanette.nilsson@tingsryd.se 2009-02-23 1(6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten

Frågor och svar. Hyllinge 29/5 2012. Samhällsbyggnadsenheten Frågor och svar Hyllinge 29/5 2012 Historik- ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Handboken beskrev tekniska beskrivningar och rekommendationer

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Välkomna. Dagens program 18:00 Kaffe 18:30 Presentation Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 19:15 Frågestund 19:45 Avslutning

Välkomna. Dagens program 18:00 Kaffe 18:30 Presentation Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 19:15 Frågestund 19:45 Avslutning Välkomna Dagens program 18:00 Kaffe 18:30 Presentation Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 19:15 Frågestund 19:45 Avslutning Tillsyn av enskilda avlopp Maria Högqvist, Emilia Lindberg och Stefan Engblom

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-28 RH06090 FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Information om inventering av enskilda avlopp

Information om inventering av enskilda avlopp Information om inventering av enskilda avlopp Caroline Ahlrén 0581-817 09 caroline.ahlren@bmb.se Therese Bekk 0581-817 46 Therese.bekk@bmb.se Kort om enskilda avlopp I Sverige finns ca 1 miljon små avlopp

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området Stämningen Slam, revision av aktionsplan för återföring av fosfor BSAP och internationell rapportering Revidering av föreskrift? Återrapportering,

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar

Blankett ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning med anvisningar Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning enligt 9 kap 7 Miljöbalken och 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (5) Reviderad 2016-01-11 Blankett ansökan/anmälan om inrättande

Läs mer

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter?

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Iréne Bernhard, Högskolan Väst Irene.bernhard@hv.se Stockholm, Projektmöte Innoveta 2010-09-14 Material Pilotundersökning bland medborgare i Jönköping; 21 telefonintervjuer

Läs mer

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor

Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Kommuners kontakt med butiker i tillgänglighetsfrågor Rapport 2010:27 Konsumentverket 2010 2 (20) 3 (20) Innehåll Förord... 4 Bakgrund...

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt?

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? PROMEMORIA/PM 1(9) Kontaktperson Karin Persson Miljötillsynsenheten, EBH-gruppen Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? Denna PM utgår från ansökan om bidrag

Läs mer

Miljösamverkan Halland Erfarenheter från projektet

Miljösamverkan Halland Erfarenheter från projektet Miljösamverkan Halland Erfarenheter från projektet Johan Cederbrink, Halmstads komun Johanna Ekelund, Falkenbergs kommun Erika Andersson, Varbergs kommun Malin Andersson, Laholms kommun Erfarenheter från

Läs mer

Små avlopp mäklare och konsument. Dialogmöte 21 januari 2011

Små avlopp mäklare och konsument. Dialogmöte 21 januari 2011 Små avlopp mäklare och konsument Dialogmöte 21 januari 2011 Mötets innehåll Inledning och presentationsrunda Vad innebär den nya fastighetsmäklarlagen? Diskussion Hur gå vidare? Vem och vad? - Utbildningar

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Informationsmöte. Dagens program

Informationsmöte. Dagens program Informationsmöte Dagens program 17:30 Kaffe 18:00 Presentation SMOHF 18:40 Frågestund 19:00 Presentation VA-rådgivaren 19:30 Frågestund 20:00 Avslutning Tillsyn av enskilda avlopp Farida Khudur, Maria

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

DOM 2015-11-26 Stockholm

DOM 2015-11-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-11-26 Stockholm Mål nr M 6531-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-11 i mål nr M 3820-14, se bilaga KLAGANDE Bygg- och miljönämnden

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan).

Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Samhällsbyggnadsförvaltningen ver. 060815 1 (5) Ansökan / anmälan av enskild avloppsanläggning för 1-5 hushåll Ansökan / anmälan skickas eller lämnas in till miljökontoret (adress se nedan). Läs noga igenom

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av små avlopp i områdena runt Brevik i Karlsborgs kommun och runt Hönsa och Fröstorp i Tibro kommun

PROJEKT. Inspektion av små avlopp i områdena runt Brevik i Karlsborgs kommun och runt Hönsa och Fröstorp i Tibro kommun PROJEKT Inspektion av små avlopp i områdena runt Brevik i Karlsborgs kommun och runt Hönsa och Fröstorp i Tibro kommun 2016-09-14 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument

Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Dokumentation 2011-01-21 201 Dokumentation av Dialogmöte: små avlopp mäklare och konsument Nedtecknat och författat av Björn Eriksson, Avloppsguiden. Avsikten med dokumentationen är att översiktligt återge

Läs mer

Intervjuundersökning. Madeleine Engfeldt-Julin

Intervjuundersökning. Madeleine Engfeldt-Julin Intervjuundersökning Madeleine Engfeldt-Julin 1 Målgrupper Miljökontor Miljöenheter länsstyrelser Entreprenörer/avnämare - vägar Vägföreningar Producenter/energiföretag Producenter/skogsindustri 2 Syfte

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04

Dagordning. 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs. Miljöenheten 2014-03-04 Dagordning 18.00 Samling 18.10 Presentation av inventeringen 18.40 - Frågor 19.00 - Fika 20.00 Dörrarna stängs Välkomna till Informationsmöte inför avloppsinventering Fogdön Helena Segervall, miljöchef

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Efter elvärmen så gick det

Efter elvärmen så gick det Efter elvärmen så gick det Utvärderingsrapport 2010 En uppföljning av småhusprojektet Efter elvärmen riktat till 11651 småhusfastigheter i sjutton kommuner under 2007 2009. Rapport av Per Bengtson, projektledare

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14.

ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. 1/5 ANSÖKAN / ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 eller 14. Sökanden Namn: Adress: Personnr/Org.nr: Fastighetsägare (om annan

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Planera ditt enskilda avlopp

Planera ditt enskilda avlopp Planera ditt enskilda avlopp I den här guiden får du hjälp med det som är viktigt att tänka på när du ska anlägga ett nytt enskilt avlopp och vad som ska vara med när du fyller i blanketten rörande nytt

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Urbania Pilotprojekt Simrishamnsbanan. Våren 2013

Urbania Pilotprojekt Simrishamnsbanan. Våren 2013 Urbania Pilotprojekt Simrishamnsbanan Våren 2013 2 2013-12-10 Vad man vill få input kring bestämmer projektet själv 3 2013-12-10 Urbana ett verktyg för digitala samråd Om det fungerar som tänkt är det

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever Utfört av auxilium, Graz maj 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Publikationen återspeglar endast

Läs mer