BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00"

Transkript

1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg kl ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland Jansson/S/ Lindesberg ersättare för Ninni Badh-Grändås /S/ Jorma Keski-Saari/S/ Lindesberg Göran Gustavsson/Fp/ Hällefors ersättare för Sven-Gunnar Hoffstedt/Kd/ Bror-Erik Israelsson/S/ Nora Anna Karlsson /S/ Nora Lars Bergsten /S/ Ljusnarsberg Gunnar Fransson /M/ Ljusnarsberg Eino Kirjonen/Hob Hällefors Närvarande ersättare Bertil Nilsson /S/ Nora Ture Wikström/M/ Hällefors Övriga deltagande Mats Larsson sekreterare Maria Draxler Peter Ljungné Peter Jernberg Jens Råberg Bo Ståhl Katarina Johnsson Utses att justera Gunnar Fransson Underskrifter Sekreterare... BMB Ordförande ANSLAG BEVIS Organ Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning - Lindesbergs kommun. Underskrift...

2 Ärendeförteckning Föredragande 61 BMB Ekonomiska läget efter augusti 2008 Mats Larsson Delårsbokslut II 62 BMB Delegationsärenden juni och juli 2008 Mats Larsson 63 BMB Information om läget kring införande av BMB brukarenkät Mats Larsson 64 BMB Utse kontaktperson till Boverkets energideklarationsregister Mats Larsson 65 BMB Tillägg till delegationsordningen Jens Råberg 66 Nora Sunnanlid 1 Yttrande till Örebro tingsrätt rörande tvist om Mats Larsson faktura 67 Lindesberg Kv Käglan Antagande av detaljplan Hans Johansson 68 Ljusnarsberg Västra Born 1:15 mm Antagande av detaljplan Hans Johansson 69 Hällefors Grythyttan Campus om godkännande för samråd Peter Ljungné 70 Hällefors Grythyttan kv Prästgården om godkännande för samråd Peter Ljungné 71 Lindesberg Gusselhyttan 1:26 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Peter Jernberg jämte strandskyddsdispens 72 Lindesberg Gusselby 1:23 Föreläggande om rivning av f,d skolbyggnad Peter Jernberg 73 Lindesberg Ramshyttan 25:16 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Peter Jernberg 74 Nora Laven 5 Avslag på ansökan om bidrag till bostadsanpassning Maria Draxler 75 Nora Norra Husby 1:31 Föreläggande vid vite att komplettera Jens Råberg Energikartläggning och energiplan 76 Ljusnarsberg Skäret 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad av en grupp fritidshus Peter Ljugne 77 Lindesberg Bergslagsdelikatesser Lindesberg Förslag till beslut om Hilkka Sievert miljösanktionsavgift - Försenad årlig rapport för kylanläggningar,. 78 Ljusnarsberg Ljusnarsbergs kommun (storkök). Förslag till beslut om Hilkka Sievert miljösanktionsavgift - Utebliven årlig kontroll av för kylanläggningar (alt. Försenad årlig rapport för kylanläggningar), 79 Lindesberg Kårberget 5:16 Förslag till beslut om miljösanktionsavgift, Katarina Johnsson Björnax AB, Stråssa 80 Ljusnarsberg Norra Lövfallet 2:18 Förslag till beslut om vite om avlägsnande Katarina Johnsson av avfall från fastighet 81 Lindesberg Yxe 7:5 Anmälan om sluttäckning Bo Ståhl

3 61 BMB Ekonomiska läget efter augusti 2008 Delårsbokslut II Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att godkänna förvaltningschefens redovisning av det ekonomiska läget efter augusti 2008 samt delårsrapport januari-augusti 2008 med helårsprognos och beskrivning av måluppfyllelse. Ekonomisk redovisning av situationen vid BMB efter augusti månad Ekonomin är under kontroll. Inga korrigeringar behöver vidtas för närvarande. Helårsprognos visar på ett förväntat överskott även 2008

4 62 BMB Delegationsärenden juni och juli 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att godkänna samtliga i kallelsen till detta sammanträde redovisade delegationsärenden beslutade under tidsperioden tom och lägga dem till handlingarna. Förvaltningschef Mats Larsson redovisade delegationsärendena.

5 63 BMB Information om läget kring införande av BMB brukarenkät Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att tacka för informationen att uppdraga åt förvaltningschefen att förbereda för ett införande av brukarenkäter per 1 jan 2009 med formellt beslut vid nämndsammanträde Som ett led i BMB s utveckling av verksamhet behövs indata hur kunder/verksamhetsutövare/kommuninnevånare mfl ser på verksamheten och på tjänstemännens sätt att sköta denna. En idé med sk brukarenkät föreslås införas.

6 64 BMB Utse kontaktperson till Boverkets energideklarationsregister Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att utse byggnadsinspektör Maria Draxler till BMB s kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Boverket har utvecklat ett webbaserat energideklarationsregister till vilket handläggande tjänsteman vid BMB behöver access. Anmälan om detta namn skall ske till Boverket.

7 65 BMB Tillägg till delegationsordningen 2008-M0902 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att göra följande tillägg i delegationsordningen under (A 1.): a att begära utdömande av vite hos Miljödomstolen när det konstaterats att åtgärden inte utförts när tiden löpt ut. I övrigt företräda nämnden gällande utdömande av vite. Förändringen avser att göra det snabbare och enklare att begära utdömande av vite. Eftersom vitesföreläggande inte är delegerat har nämnden alltid först tagit beslut om detta. Ett nytt nämndbeslut bör därför vara onödigt för att konstatera att en åtgärd inte utförts i tid och begära utdömande av vite. Nämnden beviljade fullma kt att begära utdömande av vite i ett ärende.

8 66 Nora Sunnanlid 1 Yttrande till Örebro tingsrätt rörande tvist om faktura Dnr 2008-M0481 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att godkänna förvaltningschefens och ordförandes yttrande till Örebro tingsrätt i ärendet Tvist föreligger mellan BMB och Älvstorps Vårdhem AB rörande en faktura på återbetalning av tillsynsavgift. d BMB har avvisat betalningsansvar och ärendet har på yrkande av vårhemmet överlämnats till Örebro tingsrätt från Kronofogdemyndigheten.

9 67 Lindesberg Kv Käglan Antagande av detaljplan Dnr 2007-S744 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att planförslaget återförs till förvaltningen för viss överarbetning Nya synpunkter har inkommit på planförslaget varför viss överarbetning blir nödvändig

10 68 Ljusnarsberg Västra Born 1:15 mm Antagande av detaljplan Dnr 2008-S219 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att antaga förslag till ny detalj p la n för Ljus nars ber g Västra Born 1:15 mm Planförslaget har varit utställt Inga invändningar eller beaktansvärda synpunkter har inkommit under utställningstiden.

11 69 Hällefors Grythyttan Campus om godkännande för samråd Dnr 2008-S491 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att planprocessen kan vidareföras till sitt samrådsskede Detaljplanen syftar till att möjliggöra en mindre utvidgning av Campus-området kring Måltidens Hus i Grythyttan. Utvidgningen avser kvartersmarken som är markerad med beteckningen SB1, i detaljplanens mellersta del. I samband med utvidgningen görs en justering av planbestämmelserna så överensstämmer med den nuvarande användningen av marken till skoländamål. Bestämmelsemässigt omfattar planen i huvudsak ett område (rödmarkerat på nedanstående karta) för skolbyggnader och för en del av skolområdet även studentbostäder. Därutöver avgränsas ett kvarter i områdets nordöstra del för verksamheter (blåmarkerat på kartan). Med hänsyn till detaljplanens begränsade storlek har det inte upprättats något planprogram.

12 70 Hällefors Grythyttan kv Prästgården om godkännande för samråd Dnr 2008-S485 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d bedömer att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att planprocessen vidareföras till sitt samrådsskede Detaljplanen syftar till att möjliggöra lokalisering av ett whiskybränneri i den sydvästra delen av kv Prästgården (Grythyttan 3:19) i Grythyttan. Bestämmelsemässigt omfattar planen i huvudsak ett område för småindustri samt nya användningsbestämmelser mm för prästgårdstomten norr därom. Därutöver görs en utvidgning av naturmarken runt Grythyttans hyttruin till att även omfatta den låglänta och sanka delen direkt söder om nuvarande prästgårdstomten. Parkmarksutvidgningen motiveras av att en promenadslinga genomkorsar området. Med hänsyn till detaljplanens begränsade storlek har det inte upprättats något planprogram.

13 71 Lindesberg Gusselhyttan 1:26 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus jämte strandskyddsdispens Dnr 2008-S225- Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Gusselhyttan 1:26 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 34. att meddela dispens från 7 kap 16 miljöbalken om strandsk ydd eftersom åtgärden inte innebär någon påverkan på det rörliga friluftslivet. Åtgärden kom mer ej att på ett oacceptabelt sätt försämra livsvillkoren för djur- och växtarter inom den berörda delen av strandskyddso m rådet. Förutsättningar Förhandsbeskedet förutsätter att av nämndens beslutad om dispens från strandskyddet vinner laga kraft. Naturvårdsverket äger rätt att inom 3 veckor från att man delgivits nämndens beslut upphäva detsamma. Bygglovfrågan prövas efter det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft i vanlig ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husets utformning skall anpassas till förhållandena på platsen, såsom färgsättning och val av fasad- och taktäckningsmaterial, och ske i samråd med stadsarkitekten. Husets placering skall planeras för eventuellt tillkommande uthusbyggnader (garage, förråd). Grundläggningen (gäller överallt i kommunen) skall utföras radonsäkert. Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning för bostadshus skall sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Miljökontoret har klassat området som Klass 1. Information vad som gäller inom sådant område bifogas. Om särskild utredning krävs bekostas den av sökanden. Dricksvatten skall kontrolleras för eventuell åtgärd mot radon. Anslutning/avgifter för El skall utredas med berörd leverantör. Väg fram till tomten kräver servitut. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgiften debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat. Avgift förhandsbesked: 2 400:-

14 71 forts 1 Förhandsbesked har sökts för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Gusselhyttan 1:26. Den aktuella platsen ligger vid Aspasjön i sjöns nordvästra del. Området omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inom området finns 4 st avstyckade tomter varav 3 st är bebyggda. En av byggnaderna finns på den nu aktuella tomten. Huset är litet och med svag hävd som bostad. Starkare hävd av såväl hus som tomtplatsen kan förväntas efter pågående ägarbyte av fastigheten. Huset avses att utbytas till ett nytta fritidshus efter beslut i detta ärende Inom strandsk y ddso m rådet får ej ny byggnad uppföras enl. 7 kap. 16 miljö - balken. Inom strandskyddso m rådet får ej heller vidtas åtgärder som väsent - ligen försämrar livsvill k o ren för djur- och växtarter. Om särskilda skäl förelig - ger kan det meddelas dispens från strandsk y ddsbestäm m e lserna. Sådana skäl kan vara att den föreslagna åtgärden är avsedd för det rörliga friluftslivets be - hov eller i vart fall inte inskränker allmänhetens möjlighet att nyttja stranden. Ett nytt fritidshus på Gusselhyttan 1:26 kom mer inte att i någon högre grad hindra eller avhålla allmänheten från att röra sig i området eller ta sig förbi /runt fastigheterna. Med hänsyn till dessa förhållanden bedöms det föreligga särskilda skäl till dispens från strandsk yddsbestäm m elserna. Tomtplatsen öve - rensstä m m e r i detta fall med bildad fastig het. Bedömning: Resultatet av prövningen bedöms så att platsen uppfyller kraven enligt Plan och Bygglagen 1 Kap 6, 2 Kap 1,3, 3 Kap 2,3.

15 72 Lindesberg Gusselby 1:23 Föreläggande om rivning av f,d skolbyggnad Dnr 2006-S524 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att i enlighet med Plan och Bygglagens 10 kap 1,16 förelägga ägaren till fasti g h ete n Gussel b y 1:23 att senast ha rivi t byg g n a d e n att om beslutet inte följs kom mer nämnden i enlighet med PB L 10 kap 1,18 då att besluta att utföra rivningen på ägarens bekostnad varvid Kronofogde m y n d i g heten efter nämndens hemställan kom mer att lämna det biträde som behövs för genomförandet. : Skolbyggnaden i Gusselby är sedan ett antal år efter branden ej riven eller renoverad. Att så lång tid förflutit beror också på ägarens ansträngningar med att erhålla ekonomiskt bidrag för rivningen från Brottsoffermyndigheten drog ut på tiden, dels anförde ägaren också godtagbara personliga hälsoskäl för att ta tag i saken. Under tiden har på byggnadsinspektörens inrådan lösa garneringar/takplåtar och annat som kunde skada omgivningen eller lekande barn sanerats bort. Vid kontakt våren 2006 hade fastighetsägaren kontaktat en rivningsfirma genom en bekant och ombads därför att inkomma med en rivningsanmälan. Godkännande av rivningsplan beviljades vid inlämnad rivningsanmälan. Giltighetstiden för sådan anmälan är 2 år, vilket innebär att rivningen inte påbörjats inom 2 år alltså så har beslutet upphört att gälla. Efter besök har fastighetsägaren tagit kontakt med en lokal firma som kunde utföra rivningen. Jag har idag erfarit att firman inte kommer att åtaga sig arbetet. et fattas med besvärshänvisning

16 73 Lindesberg Ramshyttan 25:16 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Dnr 2008-S358 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus å fastigheten Ramshyttan 25:16 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 34. Förutsättningar Byggnaden skall placeras minst 100 meter från strandkant. Bygglovfrågan prövas i vanlig ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husets utformning skall anpassas till förhållandena på platsen och färgsättning och val av fasad- och taktäckningsmaterial, skall ske i samråd med stadsarkitekten. Husets placering bör planeras för eventuellt tillkommande uthusbyggnader (garage, förråd). Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning för bostadshus skall sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Av till förhandsbeskedet bifoga information från Miljökontoret framkommer att ett enskilt avlopp på den aktuella platsen kan komma att behöva klara en hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7. Om särskild utredning krävs bekostas den av sökanden. Dricksvatten skall kontrolleras för att utreda om eventuell åtgärd mot radon erfordras. Anslutning/avgifter för El skall utredas med berörd leverantör. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgiften debiteras enligt taxa antagen av kom m u n f u l l m ä k t i ge och faktureras separat. Avgift förhandsbesked: 2400:- Förhandsbesked har sökts för nybyggnad av ett enbostadshus å fastigheten Ramshyttan 23:16. Den aktuella platsen ligger på den västra sidan av sjön Glien i Ramsberg vid Sadelmakarudden. En väg måste anläggas fram till byggnaden. Bedömning: Resultatet av prövningen bedöms så att platsen uppfyller kraven enligt Plan och Bygglagen 1 Kap 6, 2 Kap 1,3, 3 Kap 2,3.

17 74 Nora Laven 5 Avslag på ansökan om bostadsanpassningsbidrag Dnr 2008-BAB117 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att meddela avslag på ansökan om iordningställande av toalett och tvättut - rym me med hänvisning till 6 Lagen (SFS 1992:1574) om bostadsanpass - ningsbidrag samt till nedanstående omständigheter. Ärendebeskrivning Ansökan om iordningställande av toalett och tvättutrymme på fastigheten Laven 5 i Nora kommun har inkommit till Berglagens miljö- och byggförvaltning. Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligt andra orsaker än behovet av anpassningen. Bostadsanpassningsbidrag är redan beviljat för iordningställande av toalett och handfat och kan därför inte beviljas igen, dnr 2008-BAB001, delegationsbeslut daterat Anslutningsmöjligheter för tvättmaskin fanns i utrymmet vid tiden för ansökan daterad , dnr 2008-BAB001, och kan därför inte beviljas. Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Yttrande har inkommit Detta beslut går att överklaga. Bilaga: Underrättelse hur man överklagar beslut.

18 75 Nora Norra Husby 1:31 Föreläggande vid vite att komplettera Energikartläggning och energiplan Dnr 2007-M0361 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att vid vite av kronor förelägga Bergslagens Förnic kling A B (organisationsnu m m e r ) med verksamhet på fastigheten Norra husby 1:31 i Nora kom m u n skicka in en ny Energikartläggning och energiplan som kompletterats med följande uppgifter (numrering enligt föreläg ga n d e ): 1. Det ska anges hur man kommit fram till värdena för den årliga energiförbrukningen vid de uppräknade 8 produktions- och stödprocesserna under blankettens punkt 7 och 8. Om delar beräknats och delar har avlästs från mätare ska detta anges. 3. Det ska redovisas sammanlagt minst 8 möjliga besparingsåtgärder under blankettens punkt 12. Återbetalningstiden ska beräknas med rak avskrivning utan ränta. Beräkningarna ska redovisas som bilaga. 5. Om man avser att genomföra åtgärder ska detta redovisas under punkt 15. Redovisningen skall ha inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd senast 1 december et tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kapitlet, 9, 14, 19, 21, och 22 och med hänvisning till 2 kapitlet 2, 3 och 5. Motivering av beslut Av 2 kap 3 miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av 26 kap 19 miljöbalken (MB) framgår det att verksamhetsutövaren ska undersöka verksamhetens miljöpåverkan. Enligt 26 kap 22 MB är en verksamhetsutövare skyldig att genomföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Av 26 kap 9 MB framgår vidare att tillsynsmyndigheterna kan meddela de förelägganden som behövs för att balkens bestämmelser ska efterlevas. Bergslagens miljö- och byggnämnd har tidigare förelagt bolaget om att genomföra en energikartläggning i syfte att effektivisera energianvändningen och redovisa detta arbete genom att fylla i en redovisningsmall för energieffektivisering och energiplan. Bergslagens miljö- och byggnämnd anser att inlämnad energiplan inte uppfyller föreläggandet.

19 75 forts 1 Kommentar till punkt 1. Punkten innebär inte att någon av metoderna mätning och beräkning är bättre än den andra, utan bara att ett förtydligande behövs. Motivering för punkt 3. Det anges i skriften Energifrågor vid tillsyn handledning att en minsta målsättning bör således vara att de åtgärder som har en återbetalningstid på tre år eller kortare (rak avskrivning utan ränta) ska genomföras. Skriften beskriver hur länsstyrelserna kan arbeta med energifrågor vid tillsynen av miljöfarliga verksamheter och har utarbetats i samarbete mellan ett antal länsstyrelser. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att begära att redovisa återbetalningstiden med rak avskrivning utan ränta. Motivering för punkt 5. Det har tidigare redovisas att man inte planerat några åtgärder enligt denna punkt. Eftersom ytterligare energibesparingsåtgärder ska anges under punkt 3, så kan förutsättningarna ändras för vilka åtgärder Bergs - lagens Förnicklings A B planerar. För att stimulera arbetet med energieffektivisering på företagen i Örebro län genomför Länsstyrelsen och länets kommuner ett tillsynsprojekt under med inriktning på kartläggning av energianvändning och effektiviseringspotential. Projektet är en åtgärd för att nå det regionala miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Tillståndspliktiga verksamheter i länet med en energiförbrukning av någon betydelse (riktvärde mer än 0,5 GWh/år) får därför krav på att redovisa uppgifter om energianvändningen samt genomförda och planerade energibesparande åtgärder. Bergslagens miljö- och byggnämnd förelade (diarienummer M0361-3) Bergslagens förnickling AB att göra undersökningar avseende anergianvändning och besparingsmöjligheter och redovisa dem enligt en mall. Föreläggandet innehöll ingenting om hur pay off tid = återbetalningstid skulle beräknas. Bolaget har inkom (diarienummer 2007-M0361-7) med Energikartläggning & energiplan. Bergslagens miljö- och byggförvaltning gjorde ett tillsynsbesök som fokuserades på energibesparing vid fabriken I anteckningar (diarienummer 2007-M0361-8) från tillsynsbesöktet nämns 5 besparingsåtgärder som diskuterats vid tillsynsbesöket, men inte har redovisats. I anteckningarna nämns också åtgärder som inte diskuterats vid besöket. Vid besöket diskuterades också möjligheten att återvinna värme ur frånluften, men detta nämndes inte i anteckningarna.

20 75 forts 2 Bergslagens miljö- och byggnämnd förelade Bolaget med diarienummer 2007-M att komplettera Energikartläggning och energiplan En komplettering inkom (Bolagets datum ) med ett följebrev rubricerat Angående föreläggande om komplettering av energikartläggning och energiplan, ärende 2007-M Energikartläggning och energiplan var kompletterad enlig följande punkter i föreläggandet. 2. Belysning ska redovisas som en separat energiförbrukare i blankettens punkt För åtgärderna Sjövatten värmepump och Byte av olja från pellets under blankettens punkt 12 ska det redovisas vad som ska värmas. 6 Det ska redovisas minst ett nyckeltal för energiåtgärder under blankettens punkt 17. Om möjligt ska ett startvärde för nyckeltalet under 2007 anges. Kommunicering hade inget yttrande inkommit Delgivning et skickas som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Bilagor till beslut: Hur man över k la g ar Minnesanteckningar från tillsynsbesök Energieffektivisering

21 76 Ljusnarsberg Skäret 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad av en grupp fritidshus Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att med hänsyn till exploateringens storlek, terrängförhållandena, utfarts - förhållanden mm skall exploateringen föregås av detaljplaneläggning. att detta ärende underställes kom m u nstyrelsen i Ljusnarsbergs kom m u n att ställa sig positiv till en möjlig exploateringen för fritidshus under förutsättning att kom m u nstyrelsen fattar samma beslut. Avgift förhandsbesked 2 400:- Till Bergslagens Miljö-och Byggförvaltning har det inkommit en ansökan från Bo Fjällman, Operafastigheter AB, om förhandsbesked gällande fastigheten Skäret 3:1. Den föreslagna platsen ligger söder om väg 793, intill samhället Skäret och sjön Ljusnaren vid Kålåsviken. Intill den aktuella platsen finns Opera på Skäret. Enligt ansökan vill Bo Fjällman stycka av en del av fastigheten och på denna del uppföra ca 30 st fritidshus för uthyrningsbruk. Fritidshusen avses ingå som ett komplement till operaanläggningen i syfte att förstärka tillgången till närbelägna övernattningsmöjligheter i samband med operaföreställningar. Någon närmare plan- och ritningsmässig presentation finns ej redovisad i ärendet. Den föreslagna fritidshusgruppen ingår som en del i Va-utredning Skäret som utförts av VAP i Örebro. I utredningen förerslås bl a att de planerade fritidshusen ansluts till det bef kommunala vatten- och avloppsnätet som försörjer befintlig bostadsbebyggelse norr om Opera på Skäret. Av yttrande från vägverket framgår bl a att vägverket vill att trafikmatningen till stugområdet helst skall ske via befintlig enskild väg belägen vid Skäret 3:1 västra gräns. Om detta inte är möjligt bör anslutning till allmän väg ske gemensamt för hela stugområdet. Området omfattas inte av någon detaljplan. I kommunens översiktsplan finns inga särskilda riktlinjer angivna för det aktuella området. Delar av området är beläget inom strandskyddsområde enligt miljöbalkens bestämmelser Inom strandskyddsområdet får inte ny byggnader uppföras enligt 7 kap 16 miljöbalken. Inom strandskyddsområdet får ej heller vidtas åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Förutsatt att tillkommande byggnader inte uppförs närmare stranden än 100 m uppstår ingen konflikt med

22 76 forts 2 strandskyddsbestämmelserna. Om särskilda skäl föreligger kan det medges undantag från strandskyddsbestämmelserna. Enligt 5 kap 1 plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bl a för ny sammanhållen bebyggelse. Den föreslagna exploateringen bedöms ha en sådan storlek att den omfattas av denna bestämmelse. Prövningen av områdets lämplighet för bebyggelse skall därför ske genom detaljplan. Inom ramen för planarbetet utreds även frågan om möjligheten till undantag från gällande strandskyddsbestämmelser.

23 77 Lindesberg Bergslagsdelikatesser Lindesberg Förslag till beslut om miljösanktionsavgift - Försenad årlig rapport för kylanläggningar,. Dnr 2008-M0929 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att m ed stöd av bestäm melserna i 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 1 och punkt i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter skall Bergslagsdelikatesser A B, organisationsnu m m e r , betala miljösanktionsav gi ft på kr. Sanktionsavgiften ska betalas till Kam m ar k o l legiet enligt särskild betalningsan maning senast 31 oktober Berörd fastighet: Lindesberg Lindeshyttan 8:3 et kan överklagas, se bilaga. Verksamhetsutövare med en stationär anläggning med kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller mer än 3 kg köldmedium skall årligen låta ackrediterat kontrollorgan genomföra en kontroll av sin anläggning. Resultatet av den återkommande läckagekontrollen ska rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars om den totala köldmediemängden vid anläggningen överstiger 10 kg (Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen). Bergslagsdelikatesser AB lämnade in kontrollrapporten den 19 augusti efter att förslag till beslut om miljösanktionsavgift kommunicerats av Miljökontoret. En miljösanktionsavgift om kr gäller för den som är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen (29 ). Bestämmelsen om det återfinns i förordningen om miljösanktionsavgifter, punkt Miljösanktionsavgift skall enligt 30 kap. 2 miljöbalken tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Den skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

24 78 Ljusnarsberg Ljusnarsbergs kommun (storkök). Förslag till beslut om miljösanktionsavgift - Utebliven årlig kontroll av för kylanläggningar (alt. Försenad årlig rapport för kylanläggningar), Dnr 2008-M0941 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att m ed stöd av bestäm melserna i 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 1 och punkt i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter skall Ljusnarsbergs kom m u n, organisationsnu m m e r , betala miljösanktionsav gi ft på kr. Sanktionsavgiften ska betalas till Kam m ar k o l legiet enligt särskild betalningsan maning senast 31 oktober et kan överklagas, se bilaga. Verksamhetsutövare med en stationär anläggning med kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller mer än 3 kg köldmedium skall årligen låta ackrediterat kontrollorgan genomföra en kontroll av sin anläggning. Resultatet av den återkommande läckagekontrollen ska rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars om den totala köldmediemängden vid anläggningen överstiger 10 kg (Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen). Ljusnarsbergs kommun lämnade in kontrollrapport för anläggningen vid fastigheten Stortorp 6:11 (centralköket) den 19 maj En miljösanktionsavgift om kr gäller för den som är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen (29 ). Bestämmelsen om det återfinns i förordningen om miljösanktionsavgifter, punkt Förslag till beslut har kommuncierats, men inga synpunkter har kommit in. Miljösanktionsavgift skall enligt 30 kap. 2 miljöbalken tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Den skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

25 79 Lindesberg Kårberget 5:16 Förslag till beslut om miljösanktionsavgift, Björnax AB, Stråssa 2008-M0756 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att Björnax A B (organisationsnu m m e r ) med verksamhet på fastigheten Kårberget 5:16 i Lindesbergs kom m u n ska betala en miljösank - tionsavgift på kr. Sanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning. et tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 30 kapitlet, 3 samt bilagan till Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, punkten b). Björnax AB inkom den 19 maj 2008 med miljörapport för verksamhetsåret 2007, via Svenska Miljörapporteringsportalen. Enligt 6 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport ska miljörapporten vara inlämnad senast den 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser. Motivering av beslut Följande gäller enligt bilagan till Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, punkten b): För en överträdelse av 6 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport genom att vara försenad med att ge in en miljörapport är miljösanktionsavgiften kr, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B. Kommunicering sförslaget har kommunicerats skriftligt. Yttrande har inte inkommit. Delgivning Med detta beslut skickas ett delgivningskvitto. Var vänlig skriv på delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Bergslagens miljö- och byggförvaltning snarast. Bilagor: Hur man överklagar Delgivningskvitto

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstuna Energi och Miljö Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstun VD Ca 410 anställda 6 affärsområden 2 dotterbolag Stab Elnät AB Försäljning AB Återvinning Service Support Stadsnät Vatten och

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer