BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00"

Transkript

1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg kl ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland Jansson/S/ Lindesberg ersättare för Ninni Badh-Grändås /S/ Jorma Keski-Saari/S/ Lindesberg Göran Gustavsson/Fp/ Hällefors ersättare för Sven-Gunnar Hoffstedt/Kd/ Bror-Erik Israelsson/S/ Nora Anna Karlsson /S/ Nora Lars Bergsten /S/ Ljusnarsberg Gunnar Fransson /M/ Ljusnarsberg Eino Kirjonen/Hob Hällefors Närvarande ersättare Bertil Nilsson /S/ Nora Ture Wikström/M/ Hällefors Övriga deltagande Mats Larsson sekreterare Maria Draxler Peter Ljungné Peter Jernberg Jens Råberg Bo Ståhl Katarina Johnsson Utses att justera Gunnar Fransson Underskrifter Sekreterare... BMB Ordförande ANSLAG BEVIS Organ Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning - Lindesbergs kommun. Underskrift...

2 Ärendeförteckning Föredragande 61 BMB Ekonomiska läget efter augusti 2008 Mats Larsson Delårsbokslut II 62 BMB Delegationsärenden juni och juli 2008 Mats Larsson 63 BMB Information om läget kring införande av BMB brukarenkät Mats Larsson 64 BMB Utse kontaktperson till Boverkets energideklarationsregister Mats Larsson 65 BMB Tillägg till delegationsordningen Jens Råberg 66 Nora Sunnanlid 1 Yttrande till Örebro tingsrätt rörande tvist om Mats Larsson faktura 67 Lindesberg Kv Käglan Antagande av detaljplan Hans Johansson 68 Ljusnarsberg Västra Born 1:15 mm Antagande av detaljplan Hans Johansson 69 Hällefors Grythyttan Campus om godkännande för samråd Peter Ljungné 70 Hällefors Grythyttan kv Prästgården om godkännande för samråd Peter Ljungné 71 Lindesberg Gusselhyttan 1:26 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Peter Jernberg jämte strandskyddsdispens 72 Lindesberg Gusselby 1:23 Föreläggande om rivning av f,d skolbyggnad Peter Jernberg 73 Lindesberg Ramshyttan 25:16 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Peter Jernberg 74 Nora Laven 5 Avslag på ansökan om bidrag till bostadsanpassning Maria Draxler 75 Nora Norra Husby 1:31 Föreläggande vid vite att komplettera Jens Råberg Energikartläggning och energiplan 76 Ljusnarsberg Skäret 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad av en grupp fritidshus Peter Ljugne 77 Lindesberg Bergslagsdelikatesser Lindesberg Förslag till beslut om Hilkka Sievert miljösanktionsavgift - Försenad årlig rapport för kylanläggningar,. 78 Ljusnarsberg Ljusnarsbergs kommun (storkök). Förslag till beslut om Hilkka Sievert miljösanktionsavgift - Utebliven årlig kontroll av för kylanläggningar (alt. Försenad årlig rapport för kylanläggningar), 79 Lindesberg Kårberget 5:16 Förslag till beslut om miljösanktionsavgift, Katarina Johnsson Björnax AB, Stråssa 80 Ljusnarsberg Norra Lövfallet 2:18 Förslag till beslut om vite om avlägsnande Katarina Johnsson av avfall från fastighet 81 Lindesberg Yxe 7:5 Anmälan om sluttäckning Bo Ståhl

3 61 BMB Ekonomiska läget efter augusti 2008 Delårsbokslut II Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att godkänna förvaltningschefens redovisning av det ekonomiska läget efter augusti 2008 samt delårsrapport januari-augusti 2008 med helårsprognos och beskrivning av måluppfyllelse. Ekonomisk redovisning av situationen vid BMB efter augusti månad Ekonomin är under kontroll. Inga korrigeringar behöver vidtas för närvarande. Helårsprognos visar på ett förväntat överskott även 2008

4 62 BMB Delegationsärenden juni och juli 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att godkänna samtliga i kallelsen till detta sammanträde redovisade delegationsärenden beslutade under tidsperioden tom och lägga dem till handlingarna. Förvaltningschef Mats Larsson redovisade delegationsärendena.

5 63 BMB Information om läget kring införande av BMB brukarenkät Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att tacka för informationen att uppdraga åt förvaltningschefen att förbereda för ett införande av brukarenkäter per 1 jan 2009 med formellt beslut vid nämndsammanträde Som ett led i BMB s utveckling av verksamhet behövs indata hur kunder/verksamhetsutövare/kommuninnevånare mfl ser på verksamheten och på tjänstemännens sätt att sköta denna. En idé med sk brukarenkät föreslås införas.

6 64 BMB Utse kontaktperson till Boverkets energideklarationsregister Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att utse byggnadsinspektör Maria Draxler till BMB s kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Boverket har utvecklat ett webbaserat energideklarationsregister till vilket handläggande tjänsteman vid BMB behöver access. Anmälan om detta namn skall ske till Boverket.

7 65 BMB Tillägg till delegationsordningen 2008-M0902 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att göra följande tillägg i delegationsordningen under (A 1.): a att begära utdömande av vite hos Miljödomstolen när det konstaterats att åtgärden inte utförts när tiden löpt ut. I övrigt företräda nämnden gällande utdömande av vite. Förändringen avser att göra det snabbare och enklare att begära utdömande av vite. Eftersom vitesföreläggande inte är delegerat har nämnden alltid först tagit beslut om detta. Ett nytt nämndbeslut bör därför vara onödigt för att konstatera att en åtgärd inte utförts i tid och begära utdömande av vite. Nämnden beviljade fullma kt att begära utdömande av vite i ett ärende.

8 66 Nora Sunnanlid 1 Yttrande till Örebro tingsrätt rörande tvist om faktura Dnr 2008-M0481 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att godkänna förvaltningschefens och ordförandes yttrande till Örebro tingsrätt i ärendet Tvist föreligger mellan BMB och Älvstorps Vårdhem AB rörande en faktura på återbetalning av tillsynsavgift. d BMB har avvisat betalningsansvar och ärendet har på yrkande av vårhemmet överlämnats till Örebro tingsrätt från Kronofogdemyndigheten.

9 67 Lindesberg Kv Käglan Antagande av detaljplan Dnr 2007-S744 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att planförslaget återförs till förvaltningen för viss överarbetning Nya synpunkter har inkommit på planförslaget varför viss överarbetning blir nödvändig

10 68 Ljusnarsberg Västra Born 1:15 mm Antagande av detaljplan Dnr 2008-S219 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att antaga förslag till ny detalj p la n för Ljus nars ber g Västra Born 1:15 mm Planförslaget har varit utställt Inga invändningar eller beaktansvärda synpunkter har inkommit under utställningstiden.

11 69 Hällefors Grythyttan Campus om godkännande för samråd Dnr 2008-S491 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att planprocessen kan vidareföras till sitt samrådsskede Detaljplanen syftar till att möjliggöra en mindre utvidgning av Campus-området kring Måltidens Hus i Grythyttan. Utvidgningen avser kvartersmarken som är markerad med beteckningen SB1, i detaljplanens mellersta del. I samband med utvidgningen görs en justering av planbestämmelserna så överensstämmer med den nuvarande användningen av marken till skoländamål. Bestämmelsemässigt omfattar planen i huvudsak ett område (rödmarkerat på nedanstående karta) för skolbyggnader och för en del av skolområdet även studentbostäder. Därutöver avgränsas ett kvarter i områdets nordöstra del för verksamheter (blåmarkerat på kartan). Med hänsyn till detaljplanens begränsade storlek har det inte upprättats något planprogram.

12 70 Hällefors Grythyttan kv Prästgården om godkännande för samråd Dnr 2008-S485 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d bedömer att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att planprocessen vidareföras till sitt samrådsskede Detaljplanen syftar till att möjliggöra lokalisering av ett whiskybränneri i den sydvästra delen av kv Prästgården (Grythyttan 3:19) i Grythyttan. Bestämmelsemässigt omfattar planen i huvudsak ett område för småindustri samt nya användningsbestämmelser mm för prästgårdstomten norr därom. Därutöver görs en utvidgning av naturmarken runt Grythyttans hyttruin till att även omfatta den låglänta och sanka delen direkt söder om nuvarande prästgårdstomten. Parkmarksutvidgningen motiveras av att en promenadslinga genomkorsar området. Med hänsyn till detaljplanens begränsade storlek har det inte upprättats något planprogram.

13 71 Lindesberg Gusselhyttan 1:26 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus jämte strandskyddsdispens Dnr 2008-S225- Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Gusselhyttan 1:26 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 34. att meddela dispens från 7 kap 16 miljöbalken om strandsk ydd eftersom åtgärden inte innebär någon påverkan på det rörliga friluftslivet. Åtgärden kom mer ej att på ett oacceptabelt sätt försämra livsvillkoren för djur- och växtarter inom den berörda delen av strandskyddso m rådet. Förutsättningar Förhandsbeskedet förutsätter att av nämndens beslutad om dispens från strandskyddet vinner laga kraft. Naturvårdsverket äger rätt att inom 3 veckor från att man delgivits nämndens beslut upphäva detsamma. Bygglovfrågan prövas efter det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft i vanlig ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husets utformning skall anpassas till förhållandena på platsen, såsom färgsättning och val av fasad- och taktäckningsmaterial, och ske i samråd med stadsarkitekten. Husets placering skall planeras för eventuellt tillkommande uthusbyggnader (garage, förråd). Grundläggningen (gäller överallt i kommunen) skall utföras radonsäkert. Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning för bostadshus skall sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Miljökontoret har klassat området som Klass 1. Information vad som gäller inom sådant område bifogas. Om särskild utredning krävs bekostas den av sökanden. Dricksvatten skall kontrolleras för eventuell åtgärd mot radon. Anslutning/avgifter för El skall utredas med berörd leverantör. Väg fram till tomten kräver servitut. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgiften debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat. Avgift förhandsbesked: 2 400:-

14 71 forts 1 Förhandsbesked har sökts för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Gusselhyttan 1:26. Den aktuella platsen ligger vid Aspasjön i sjöns nordvästra del. Området omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inom området finns 4 st avstyckade tomter varav 3 st är bebyggda. En av byggnaderna finns på den nu aktuella tomten. Huset är litet och med svag hävd som bostad. Starkare hävd av såväl hus som tomtplatsen kan förväntas efter pågående ägarbyte av fastigheten. Huset avses att utbytas till ett nytta fritidshus efter beslut i detta ärende Inom strandsk y ddso m rådet får ej ny byggnad uppföras enl. 7 kap. 16 miljö - balken. Inom strandskyddso m rådet får ej heller vidtas åtgärder som väsent - ligen försämrar livsvill k o ren för djur- och växtarter. Om särskilda skäl förelig - ger kan det meddelas dispens från strandsk y ddsbestäm m e lserna. Sådana skäl kan vara att den föreslagna åtgärden är avsedd för det rörliga friluftslivets be - hov eller i vart fall inte inskränker allmänhetens möjlighet att nyttja stranden. Ett nytt fritidshus på Gusselhyttan 1:26 kom mer inte att i någon högre grad hindra eller avhålla allmänheten från att röra sig i området eller ta sig förbi /runt fastigheterna. Med hänsyn till dessa förhållanden bedöms det föreligga särskilda skäl till dispens från strandsk yddsbestäm m elserna. Tomtplatsen öve - rensstä m m e r i detta fall med bildad fastig het. Bedömning: Resultatet av prövningen bedöms så att platsen uppfyller kraven enligt Plan och Bygglagen 1 Kap 6, 2 Kap 1,3, 3 Kap 2,3.

15 72 Lindesberg Gusselby 1:23 Föreläggande om rivning av f,d skolbyggnad Dnr 2006-S524 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att i enlighet med Plan och Bygglagens 10 kap 1,16 förelägga ägaren till fasti g h ete n Gussel b y 1:23 att senast ha rivi t byg g n a d e n att om beslutet inte följs kom mer nämnden i enlighet med PB L 10 kap 1,18 då att besluta att utföra rivningen på ägarens bekostnad varvid Kronofogde m y n d i g heten efter nämndens hemställan kom mer att lämna det biträde som behövs för genomförandet. : Skolbyggnaden i Gusselby är sedan ett antal år efter branden ej riven eller renoverad. Att så lång tid förflutit beror också på ägarens ansträngningar med att erhålla ekonomiskt bidrag för rivningen från Brottsoffermyndigheten drog ut på tiden, dels anförde ägaren också godtagbara personliga hälsoskäl för att ta tag i saken. Under tiden har på byggnadsinspektörens inrådan lösa garneringar/takplåtar och annat som kunde skada omgivningen eller lekande barn sanerats bort. Vid kontakt våren 2006 hade fastighetsägaren kontaktat en rivningsfirma genom en bekant och ombads därför att inkomma med en rivningsanmälan. Godkännande av rivningsplan beviljades vid inlämnad rivningsanmälan. Giltighetstiden för sådan anmälan är 2 år, vilket innebär att rivningen inte påbörjats inom 2 år alltså så har beslutet upphört att gälla. Efter besök har fastighetsägaren tagit kontakt med en lokal firma som kunde utföra rivningen. Jag har idag erfarit att firman inte kommer att åtaga sig arbetet. et fattas med besvärshänvisning

16 73 Lindesberg Ramshyttan 25:16 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Dnr 2008-S358 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus å fastigheten Ramshyttan 25:16 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 34. Förutsättningar Byggnaden skall placeras minst 100 meter från strandkant. Bygglovfrågan prövas i vanlig ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husets utformning skall anpassas till förhållandena på platsen och färgsättning och val av fasad- och taktäckningsmaterial, skall ske i samråd med stadsarkitekten. Husets placering bör planeras för eventuellt tillkommande uthusbyggnader (garage, förråd). Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning för bostadshus skall sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Av till förhandsbeskedet bifoga information från Miljökontoret framkommer att ett enskilt avlopp på den aktuella platsen kan komma att behöva klara en hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7. Om särskild utredning krävs bekostas den av sökanden. Dricksvatten skall kontrolleras för att utreda om eventuell åtgärd mot radon erfordras. Anslutning/avgifter för El skall utredas med berörd leverantör. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgiften debiteras enligt taxa antagen av kom m u n f u l l m ä k t i ge och faktureras separat. Avgift förhandsbesked: 2400:- Förhandsbesked har sökts för nybyggnad av ett enbostadshus å fastigheten Ramshyttan 23:16. Den aktuella platsen ligger på den västra sidan av sjön Glien i Ramsberg vid Sadelmakarudden. En väg måste anläggas fram till byggnaden. Bedömning: Resultatet av prövningen bedöms så att platsen uppfyller kraven enligt Plan och Bygglagen 1 Kap 6, 2 Kap 1,3, 3 Kap 2,3.

17 74 Nora Laven 5 Avslag på ansökan om bostadsanpassningsbidrag Dnr 2008-BAB117 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att meddela avslag på ansökan om iordningställande av toalett och tvättut - rym me med hänvisning till 6 Lagen (SFS 1992:1574) om bostadsanpass - ningsbidrag samt till nedanstående omständigheter. Ärendebeskrivning Ansökan om iordningställande av toalett och tvättutrymme på fastigheten Laven 5 i Nora kommun har inkommit till Berglagens miljö- och byggförvaltning. Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligt andra orsaker än behovet av anpassningen. Bostadsanpassningsbidrag är redan beviljat för iordningställande av toalett och handfat och kan därför inte beviljas igen, dnr 2008-BAB001, delegationsbeslut daterat Anslutningsmöjligheter för tvättmaskin fanns i utrymmet vid tiden för ansökan daterad , dnr 2008-BAB001, och kan därför inte beviljas. Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Yttrande har inkommit Detta beslut går att överklaga. Bilaga: Underrättelse hur man överklagar beslut.

18 75 Nora Norra Husby 1:31 Föreläggande vid vite att komplettera Energikartläggning och energiplan Dnr 2007-M0361 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att vid vite av kronor förelägga Bergslagens Förnic kling A B (organisationsnu m m e r ) med verksamhet på fastigheten Norra husby 1:31 i Nora kom m u n skicka in en ny Energikartläggning och energiplan som kompletterats med följande uppgifter (numrering enligt föreläg ga n d e ): 1. Det ska anges hur man kommit fram till värdena för den årliga energiförbrukningen vid de uppräknade 8 produktions- och stödprocesserna under blankettens punkt 7 och 8. Om delar beräknats och delar har avlästs från mätare ska detta anges. 3. Det ska redovisas sammanlagt minst 8 möjliga besparingsåtgärder under blankettens punkt 12. Återbetalningstiden ska beräknas med rak avskrivning utan ränta. Beräkningarna ska redovisas som bilaga. 5. Om man avser att genomföra åtgärder ska detta redovisas under punkt 15. Redovisningen skall ha inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd senast 1 december et tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kapitlet, 9, 14, 19, 21, och 22 och med hänvisning till 2 kapitlet 2, 3 och 5. Motivering av beslut Av 2 kap 3 miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av 26 kap 19 miljöbalken (MB) framgår det att verksamhetsutövaren ska undersöka verksamhetens miljöpåverkan. Enligt 26 kap 22 MB är en verksamhetsutövare skyldig att genomföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Av 26 kap 9 MB framgår vidare att tillsynsmyndigheterna kan meddela de förelägganden som behövs för att balkens bestämmelser ska efterlevas. Bergslagens miljö- och byggnämnd har tidigare förelagt bolaget om att genomföra en energikartläggning i syfte att effektivisera energianvändningen och redovisa detta arbete genom att fylla i en redovisningsmall för energieffektivisering och energiplan. Bergslagens miljö- och byggnämnd anser att inlämnad energiplan inte uppfyller föreläggandet.

19 75 forts 1 Kommentar till punkt 1. Punkten innebär inte att någon av metoderna mätning och beräkning är bättre än den andra, utan bara att ett förtydligande behövs. Motivering för punkt 3. Det anges i skriften Energifrågor vid tillsyn handledning att en minsta målsättning bör således vara att de åtgärder som har en återbetalningstid på tre år eller kortare (rak avskrivning utan ränta) ska genomföras. Skriften beskriver hur länsstyrelserna kan arbeta med energifrågor vid tillsynen av miljöfarliga verksamheter och har utarbetats i samarbete mellan ett antal länsstyrelser. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att begära att redovisa återbetalningstiden med rak avskrivning utan ränta. Motivering för punkt 5. Det har tidigare redovisas att man inte planerat några åtgärder enligt denna punkt. Eftersom ytterligare energibesparingsåtgärder ska anges under punkt 3, så kan förutsättningarna ändras för vilka åtgärder Bergs - lagens Förnicklings A B planerar. För att stimulera arbetet med energieffektivisering på företagen i Örebro län genomför Länsstyrelsen och länets kommuner ett tillsynsprojekt under med inriktning på kartläggning av energianvändning och effektiviseringspotential. Projektet är en åtgärd för att nå det regionala miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Tillståndspliktiga verksamheter i länet med en energiförbrukning av någon betydelse (riktvärde mer än 0,5 GWh/år) får därför krav på att redovisa uppgifter om energianvändningen samt genomförda och planerade energibesparande åtgärder. Bergslagens miljö- och byggnämnd förelade (diarienummer M0361-3) Bergslagens förnickling AB att göra undersökningar avseende anergianvändning och besparingsmöjligheter och redovisa dem enligt en mall. Föreläggandet innehöll ingenting om hur pay off tid = återbetalningstid skulle beräknas. Bolaget har inkom (diarienummer 2007-M0361-7) med Energikartläggning & energiplan. Bergslagens miljö- och byggförvaltning gjorde ett tillsynsbesök som fokuserades på energibesparing vid fabriken I anteckningar (diarienummer 2007-M0361-8) från tillsynsbesöktet nämns 5 besparingsåtgärder som diskuterats vid tillsynsbesöket, men inte har redovisats. I anteckningarna nämns också åtgärder som inte diskuterats vid besöket. Vid besöket diskuterades också möjligheten att återvinna värme ur frånluften, men detta nämndes inte i anteckningarna.

20 75 forts 2 Bergslagens miljö- och byggnämnd förelade Bolaget med diarienummer 2007-M att komplettera Energikartläggning och energiplan En komplettering inkom (Bolagets datum ) med ett följebrev rubricerat Angående föreläggande om komplettering av energikartläggning och energiplan, ärende 2007-M Energikartläggning och energiplan var kompletterad enlig följande punkter i föreläggandet. 2. Belysning ska redovisas som en separat energiförbrukare i blankettens punkt För åtgärderna Sjövatten värmepump och Byte av olja från pellets under blankettens punkt 12 ska det redovisas vad som ska värmas. 6 Det ska redovisas minst ett nyckeltal för energiåtgärder under blankettens punkt 17. Om möjligt ska ett startvärde för nyckeltalet under 2007 anges. Kommunicering hade inget yttrande inkommit Delgivning et skickas som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Bilagor till beslut: Hur man över k la g ar Minnesanteckningar från tillsynsbesök Energieffektivisering

21 76 Ljusnarsberg Skäret 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad av en grupp fritidshus Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att med hänsyn till exploateringens storlek, terrängförhållandena, utfarts - förhållanden mm skall exploateringen föregås av detaljplaneläggning. att detta ärende underställes kom m u nstyrelsen i Ljusnarsbergs kom m u n att ställa sig positiv till en möjlig exploateringen för fritidshus under förutsättning att kom m u nstyrelsen fattar samma beslut. Avgift förhandsbesked 2 400:- Till Bergslagens Miljö-och Byggförvaltning har det inkommit en ansökan från Bo Fjällman, Operafastigheter AB, om förhandsbesked gällande fastigheten Skäret 3:1. Den föreslagna platsen ligger söder om väg 793, intill samhället Skäret och sjön Ljusnaren vid Kålåsviken. Intill den aktuella platsen finns Opera på Skäret. Enligt ansökan vill Bo Fjällman stycka av en del av fastigheten och på denna del uppföra ca 30 st fritidshus för uthyrningsbruk. Fritidshusen avses ingå som ett komplement till operaanläggningen i syfte att förstärka tillgången till närbelägna övernattningsmöjligheter i samband med operaföreställningar. Någon närmare plan- och ritningsmässig presentation finns ej redovisad i ärendet. Den föreslagna fritidshusgruppen ingår som en del i Va-utredning Skäret som utförts av VAP i Örebro. I utredningen förerslås bl a att de planerade fritidshusen ansluts till det bef kommunala vatten- och avloppsnätet som försörjer befintlig bostadsbebyggelse norr om Opera på Skäret. Av yttrande från vägverket framgår bl a att vägverket vill att trafikmatningen till stugområdet helst skall ske via befintlig enskild väg belägen vid Skäret 3:1 västra gräns. Om detta inte är möjligt bör anslutning till allmän väg ske gemensamt för hela stugområdet. Området omfattas inte av någon detaljplan. I kommunens översiktsplan finns inga särskilda riktlinjer angivna för det aktuella området. Delar av området är beläget inom strandskyddsområde enligt miljöbalkens bestämmelser Inom strandskyddsområdet får inte ny byggnader uppföras enligt 7 kap 16 miljöbalken. Inom strandskyddsområdet får ej heller vidtas åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Förutsatt att tillkommande byggnader inte uppförs närmare stranden än 100 m uppstår ingen konflikt med

22 76 forts 2 strandskyddsbestämmelserna. Om särskilda skäl föreligger kan det medges undantag från strandskyddsbestämmelserna. Enligt 5 kap 1 plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bl a för ny sammanhållen bebyggelse. Den föreslagna exploateringen bedöms ha en sådan storlek att den omfattas av denna bestämmelse. Prövningen av områdets lämplighet för bebyggelse skall därför ske genom detaljplan. Inom ramen för planarbetet utreds även frågan om möjligheten till undantag från gällande strandskyddsbestämmelser.

23 77 Lindesberg Bergslagsdelikatesser Lindesberg Förslag till beslut om miljösanktionsavgift - Försenad årlig rapport för kylanläggningar,. Dnr 2008-M0929 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att m ed stöd av bestäm melserna i 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 1 och punkt i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter skall Bergslagsdelikatesser A B, organisationsnu m m e r , betala miljösanktionsav gi ft på kr. Sanktionsavgiften ska betalas till Kam m ar k o l legiet enligt särskild betalningsan maning senast 31 oktober Berörd fastighet: Lindesberg Lindeshyttan 8:3 et kan överklagas, se bilaga. Verksamhetsutövare med en stationär anläggning med kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller mer än 3 kg köldmedium skall årligen låta ackrediterat kontrollorgan genomföra en kontroll av sin anläggning. Resultatet av den återkommande läckagekontrollen ska rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars om den totala köldmediemängden vid anläggningen överstiger 10 kg (Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen). Bergslagsdelikatesser AB lämnade in kontrollrapporten den 19 augusti efter att förslag till beslut om miljösanktionsavgift kommunicerats av Miljökontoret. En miljösanktionsavgift om kr gäller för den som är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen (29 ). Bestämmelsen om det återfinns i förordningen om miljösanktionsavgifter, punkt Miljösanktionsavgift skall enligt 30 kap. 2 miljöbalken tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Den skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

24 78 Ljusnarsberg Ljusnarsbergs kommun (storkök). Förslag till beslut om miljösanktionsavgift - Utebliven årlig kontroll av för kylanläggningar (alt. Försenad årlig rapport för kylanläggningar), Dnr 2008-M0941 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att m ed stöd av bestäm melserna i 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 1 och punkt i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter skall Ljusnarsbergs kom m u n, organisationsnu m m e r , betala miljösanktionsav gi ft på kr. Sanktionsavgiften ska betalas till Kam m ar k o l legiet enligt särskild betalningsan maning senast 31 oktober et kan överklagas, se bilaga. Verksamhetsutövare med en stationär anläggning med kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller mer än 3 kg köldmedium skall årligen låta ackrediterat kontrollorgan genomföra en kontroll av sin anläggning. Resultatet av den återkommande läckagekontrollen ska rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars om den totala köldmediemängden vid anläggningen överstiger 10 kg (Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen). Ljusnarsbergs kommun lämnade in kontrollrapport för anläggningen vid fastigheten Stortorp 6:11 (centralköket) den 19 maj En miljösanktionsavgift om kr gäller för den som är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen (29 ). Bestämmelsen om det återfinns i förordningen om miljösanktionsavgifter, punkt Förslag till beslut har kommuncierats, men inga synpunkter har kommit in. Miljösanktionsavgift skall enligt 30 kap. 2 miljöbalken tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Den skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

25 79 Lindesberg Kårberget 5:16 Förslag till beslut om miljösanktionsavgift, Björnax AB, Stråssa 2008-M0756 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att Björnax A B (organisationsnu m m e r ) med verksamhet på fastigheten Kårberget 5:16 i Lindesbergs kom m u n ska betala en miljösank - tionsavgift på kr. Sanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning. et tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 30 kapitlet, 3 samt bilagan till Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, punkten b). Björnax AB inkom den 19 maj 2008 med miljörapport för verksamhetsåret 2007, via Svenska Miljörapporteringsportalen. Enligt 6 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport ska miljörapporten vara inlämnad senast den 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser. Motivering av beslut Följande gäller enligt bilagan till Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, punkten b): För en överträdelse av 6 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport genom att vara försenad med att ge in en miljörapport är miljösanktionsavgiften kr, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B. Kommunicering sförslaget har kommunicerats skriftligt. Yttrande har inte inkommit. Delgivning Med detta beslut skickas ett delgivningskvitto. Var vänlig skriv på delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Bergslagens miljö- och byggförvaltning snarast. Bilagor: Hur man överklagar Delgivningskvitto

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

V-Dala miljö och byggförvaltning Maria Hedenberg

V-Dala miljö och byggförvaltning Maria Hedenberg Plats och tid Månsbo kl 13.30 15:55 Beslutande Övriga deltagande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare?

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare? Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm uppdaterad i September 2002 Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Innehåll förord 5 miljöbalken

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Uppdaterad mars 2011 Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland april 2005 Uppdaterad mars 2011 Handledningen har uppdaterats

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-03-15 17 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 mars 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(17) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-11-16 PROTOKOLL 1(17) Paragrafer 149-159 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-27 025 Forsbo 17: 1 - Förbud mot att tillföra förorenade massor på fastigheten samt upphävande av tidigare delegationsbeslut...2 026 Yttrande till Lantmäteriet - Samråd

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, 112 -- 128 Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer