BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00"

Transkript

1 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg kl ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland Jansson/S/ Lindesberg ersättare för Ninni Badh-Grändås /S/ Jorma Keski-Saari/S/ Lindesberg Göran Gustavsson/Fp/ Hällefors ersättare för Sven-Gunnar Hoffstedt/Kd/ Bror-Erik Israelsson/S/ Nora Anna Karlsson /S/ Nora Lars Bergsten /S/ Ljusnarsberg Gunnar Fransson /M/ Ljusnarsberg Eino Kirjonen/Hob Hällefors Närvarande ersättare Bertil Nilsson /S/ Nora Ture Wikström/M/ Hällefors Övriga deltagande Mats Larsson sekreterare Maria Draxler Peter Ljungné Peter Jernberg Jens Råberg Bo Ståhl Katarina Johnsson Utses att justera Gunnar Fransson Underskrifter Sekreterare... BMB Ordförande ANSLAG BEVIS Organ Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning - Lindesbergs kommun. Underskrift...

2 Ärendeförteckning Föredragande 61 BMB Ekonomiska läget efter augusti 2008 Mats Larsson Delårsbokslut II 62 BMB Delegationsärenden juni och juli 2008 Mats Larsson 63 BMB Information om läget kring införande av BMB brukarenkät Mats Larsson 64 BMB Utse kontaktperson till Boverkets energideklarationsregister Mats Larsson 65 BMB Tillägg till delegationsordningen Jens Råberg 66 Nora Sunnanlid 1 Yttrande till Örebro tingsrätt rörande tvist om Mats Larsson faktura 67 Lindesberg Kv Käglan Antagande av detaljplan Hans Johansson 68 Ljusnarsberg Västra Born 1:15 mm Antagande av detaljplan Hans Johansson 69 Hällefors Grythyttan Campus om godkännande för samråd Peter Ljungné 70 Hällefors Grythyttan kv Prästgården om godkännande för samråd Peter Ljungné 71 Lindesberg Gusselhyttan 1:26 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Peter Jernberg jämte strandskyddsdispens 72 Lindesberg Gusselby 1:23 Föreläggande om rivning av f,d skolbyggnad Peter Jernberg 73 Lindesberg Ramshyttan 25:16 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Peter Jernberg 74 Nora Laven 5 Avslag på ansökan om bidrag till bostadsanpassning Maria Draxler 75 Nora Norra Husby 1:31 Föreläggande vid vite att komplettera Jens Råberg Energikartläggning och energiplan 76 Ljusnarsberg Skäret 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad av en grupp fritidshus Peter Ljugne 77 Lindesberg Bergslagsdelikatesser Lindesberg Förslag till beslut om Hilkka Sievert miljösanktionsavgift - Försenad årlig rapport för kylanläggningar,. 78 Ljusnarsberg Ljusnarsbergs kommun (storkök). Förslag till beslut om Hilkka Sievert miljösanktionsavgift - Utebliven årlig kontroll av för kylanläggningar (alt. Försenad årlig rapport för kylanläggningar), 79 Lindesberg Kårberget 5:16 Förslag till beslut om miljösanktionsavgift, Katarina Johnsson Björnax AB, Stråssa 80 Ljusnarsberg Norra Lövfallet 2:18 Förslag till beslut om vite om avlägsnande Katarina Johnsson av avfall från fastighet 81 Lindesberg Yxe 7:5 Anmälan om sluttäckning Bo Ståhl

3 61 BMB Ekonomiska läget efter augusti 2008 Delårsbokslut II Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att godkänna förvaltningschefens redovisning av det ekonomiska läget efter augusti 2008 samt delårsrapport januari-augusti 2008 med helårsprognos och beskrivning av måluppfyllelse. Ekonomisk redovisning av situationen vid BMB efter augusti månad Ekonomin är under kontroll. Inga korrigeringar behöver vidtas för närvarande. Helårsprognos visar på ett förväntat överskott även 2008

4 62 BMB Delegationsärenden juni och juli 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att godkänna samtliga i kallelsen till detta sammanträde redovisade delegationsärenden beslutade under tidsperioden tom och lägga dem till handlingarna. Förvaltningschef Mats Larsson redovisade delegationsärendena.

5 63 BMB Information om läget kring införande av BMB brukarenkät Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att tacka för informationen att uppdraga åt förvaltningschefen att förbereda för ett införande av brukarenkäter per 1 jan 2009 med formellt beslut vid nämndsammanträde Som ett led i BMB s utveckling av verksamhet behövs indata hur kunder/verksamhetsutövare/kommuninnevånare mfl ser på verksamheten och på tjänstemännens sätt att sköta denna. En idé med sk brukarenkät föreslås införas.

6 64 BMB Utse kontaktperson till Boverkets energideklarationsregister Bergslagens Miljö- och Byggnämnd beslutar att utse byggnadsinspektör Maria Draxler till BMB s kontaktperson för Boverkets energideklarationsregister för kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Boverket har utvecklat ett webbaserat energideklarationsregister till vilket handläggande tjänsteman vid BMB behöver access. Anmälan om detta namn skall ske till Boverket.

7 65 BMB Tillägg till delegationsordningen 2008-M0902 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att göra följande tillägg i delegationsordningen under (A 1.): a att begära utdömande av vite hos Miljödomstolen när det konstaterats att åtgärden inte utförts när tiden löpt ut. I övrigt företräda nämnden gällande utdömande av vite. Förändringen avser att göra det snabbare och enklare att begära utdömande av vite. Eftersom vitesföreläggande inte är delegerat har nämnden alltid först tagit beslut om detta. Ett nytt nämndbeslut bör därför vara onödigt för att konstatera att en åtgärd inte utförts i tid och begära utdömande av vite. Nämnden beviljade fullma kt att begära utdömande av vite i ett ärende.

8 66 Nora Sunnanlid 1 Yttrande till Örebro tingsrätt rörande tvist om faktura Dnr 2008-M0481 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att godkänna förvaltningschefens och ordförandes yttrande till Örebro tingsrätt i ärendet Tvist föreligger mellan BMB och Älvstorps Vårdhem AB rörande en faktura på återbetalning av tillsynsavgift. d BMB har avvisat betalningsansvar och ärendet har på yrkande av vårhemmet överlämnats till Örebro tingsrätt från Kronofogdemyndigheten.

9 67 Lindesberg Kv Käglan Antagande av detaljplan Dnr 2007-S744 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att planförslaget återförs till förvaltningen för viss överarbetning Nya synpunkter har inkommit på planförslaget varför viss överarbetning blir nödvändig

10 68 Ljusnarsberg Västra Born 1:15 mm Antagande av detaljplan Dnr 2008-S219 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att antaga förslag till ny detalj p la n för Ljus nars ber g Västra Born 1:15 mm Planförslaget har varit utställt Inga invändningar eller beaktansvärda synpunkter har inkommit under utställningstiden.

11 69 Hällefors Grythyttan Campus om godkännande för samråd Dnr 2008-S491 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att planprocessen kan vidareföras till sitt samrådsskede Detaljplanen syftar till att möjliggöra en mindre utvidgning av Campus-området kring Måltidens Hus i Grythyttan. Utvidgningen avser kvartersmarken som är markerad med beteckningen SB1, i detaljplanens mellersta del. I samband med utvidgningen görs en justering av planbestämmelserna så överensstämmer med den nuvarande användningen av marken till skoländamål. Bestämmelsemässigt omfattar planen i huvudsak ett område (rödmarkerat på nedanstående karta) för skolbyggnader och för en del av skolområdet även studentbostäder. Därutöver avgränsas ett kvarter i områdets nordöstra del för verksamheter (blåmarkerat på kartan). Med hänsyn till detaljplanens begränsade storlek har det inte upprättats något planprogram.

12 70 Hällefors Grythyttan kv Prästgården om godkännande för samråd Dnr 2008-S485 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d bedömer att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att planprocessen vidareföras till sitt samrådsskede Detaljplanen syftar till att möjliggöra lokalisering av ett whiskybränneri i den sydvästra delen av kv Prästgården (Grythyttan 3:19) i Grythyttan. Bestämmelsemässigt omfattar planen i huvudsak ett område för småindustri samt nya användningsbestämmelser mm för prästgårdstomten norr därom. Därutöver görs en utvidgning av naturmarken runt Grythyttans hyttruin till att även omfatta den låglänta och sanka delen direkt söder om nuvarande prästgårdstomten. Parkmarksutvidgningen motiveras av att en promenadslinga genomkorsar området. Med hänsyn till detaljplanens begränsade storlek har det inte upprättats något planprogram.

13 71 Lindesberg Gusselhyttan 1:26 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus jämte strandskyddsdispens Dnr 2008-S225- Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Gusselhyttan 1:26 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 34. att meddela dispens från 7 kap 16 miljöbalken om strandsk ydd eftersom åtgärden inte innebär någon påverkan på det rörliga friluftslivet. Åtgärden kom mer ej att på ett oacceptabelt sätt försämra livsvillkoren för djur- och växtarter inom den berörda delen av strandskyddso m rådet. Förutsättningar Förhandsbeskedet förutsätter att av nämndens beslutad om dispens från strandskyddet vinner laga kraft. Naturvårdsverket äger rätt att inom 3 veckor från att man delgivits nämndens beslut upphäva detsamma. Bygglovfrågan prövas efter det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft i vanlig ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husets utformning skall anpassas till förhållandena på platsen, såsom färgsättning och val av fasad- och taktäckningsmaterial, och ske i samråd med stadsarkitekten. Husets placering skall planeras för eventuellt tillkommande uthusbyggnader (garage, förråd). Grundläggningen (gäller överallt i kommunen) skall utföras radonsäkert. Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning för bostadshus skall sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Miljökontoret har klassat området som Klass 1. Information vad som gäller inom sådant område bifogas. Om särskild utredning krävs bekostas den av sökanden. Dricksvatten skall kontrolleras för eventuell åtgärd mot radon. Anslutning/avgifter för El skall utredas med berörd leverantör. Väg fram till tomten kräver servitut. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgiften debiteras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige och faktureras separat. Avgift förhandsbesked: 2 400:-

14 71 forts 1 Förhandsbesked har sökts för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Gusselhyttan 1:26. Den aktuella platsen ligger vid Aspasjön i sjöns nordvästra del. Området omfattas ej av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inom området finns 4 st avstyckade tomter varav 3 st är bebyggda. En av byggnaderna finns på den nu aktuella tomten. Huset är litet och med svag hävd som bostad. Starkare hävd av såväl hus som tomtplatsen kan förväntas efter pågående ägarbyte av fastigheten. Huset avses att utbytas till ett nytta fritidshus efter beslut i detta ärende Inom strandsk y ddso m rådet får ej ny byggnad uppföras enl. 7 kap. 16 miljö - balken. Inom strandskyddso m rådet får ej heller vidtas åtgärder som väsent - ligen försämrar livsvill k o ren för djur- och växtarter. Om särskilda skäl förelig - ger kan det meddelas dispens från strandsk y ddsbestäm m e lserna. Sådana skäl kan vara att den föreslagna åtgärden är avsedd för det rörliga friluftslivets be - hov eller i vart fall inte inskränker allmänhetens möjlighet att nyttja stranden. Ett nytt fritidshus på Gusselhyttan 1:26 kom mer inte att i någon högre grad hindra eller avhålla allmänheten från att röra sig i området eller ta sig förbi /runt fastigheterna. Med hänsyn till dessa förhållanden bedöms det föreligga särskilda skäl till dispens från strandsk yddsbestäm m elserna. Tomtplatsen öve - rensstä m m e r i detta fall med bildad fastig het. Bedömning: Resultatet av prövningen bedöms så att platsen uppfyller kraven enligt Plan och Bygglagen 1 Kap 6, 2 Kap 1,3, 3 Kap 2,3.

15 72 Lindesberg Gusselby 1:23 Föreläggande om rivning av f,d skolbyggnad Dnr 2006-S524 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att i enlighet med Plan och Bygglagens 10 kap 1,16 förelägga ägaren till fasti g h ete n Gussel b y 1:23 att senast ha rivi t byg g n a d e n att om beslutet inte följs kom mer nämnden i enlighet med PB L 10 kap 1,18 då att besluta att utföra rivningen på ägarens bekostnad varvid Kronofogde m y n d i g heten efter nämndens hemställan kom mer att lämna det biträde som behövs för genomförandet. : Skolbyggnaden i Gusselby är sedan ett antal år efter branden ej riven eller renoverad. Att så lång tid förflutit beror också på ägarens ansträngningar med att erhålla ekonomiskt bidrag för rivningen från Brottsoffermyndigheten drog ut på tiden, dels anförde ägaren också godtagbara personliga hälsoskäl för att ta tag i saken. Under tiden har på byggnadsinspektörens inrådan lösa garneringar/takplåtar och annat som kunde skada omgivningen eller lekande barn sanerats bort. Vid kontakt våren 2006 hade fastighetsägaren kontaktat en rivningsfirma genom en bekant och ombads därför att inkomma med en rivningsanmälan. Godkännande av rivningsplan beviljades vid inlämnad rivningsanmälan. Giltighetstiden för sådan anmälan är 2 år, vilket innebär att rivningen inte påbörjats inom 2 år alltså så har beslutet upphört att gälla. Efter besök har fastighetsägaren tagit kontakt med en lokal firma som kunde utföra rivningen. Jag har idag erfarit att firman inte kommer att åtaga sig arbetet. et fattas med besvärshänvisning

16 73 Lindesberg Ramshyttan 25:16 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Dnr 2008-S358 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus å fastigheten Ramshyttan 25:16 enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 34. Förutsättningar Byggnaden skall placeras minst 100 meter från strandkant. Bygglovfrågan prövas i vanlig ordning när fullständiga handlingar inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd. Husets utformning skall anpassas till förhållandena på platsen och färgsättning och val av fasad- och taktäckningsmaterial, skall ske i samråd med stadsarkitekten. Husets placering bör planeras för eventuellt tillkommande uthusbyggnader (garage, förråd). Tillstånd enligt miljöbalken för enskild avloppsanläggning för bostadshus skall sökas hos Bergslagens miljö- och byggnämnds miljökontor. Av till förhandsbeskedet bifoga information från Miljökontoret framkommer att ett enskilt avlopp på den aktuella platsen kan komma att behöva klara en hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7. Om särskild utredning krävs bekostas den av sökanden. Dricksvatten skall kontrolleras för att utreda om eventuell åtgärd mot radon erfordras. Anslutning/avgifter för El skall utredas med berörd leverantör. Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla efter två år från denna dag. Avgiften debiteras enligt taxa antagen av kom m u n f u l l m ä k t i ge och faktureras separat. Avgift förhandsbesked: 2400:- Förhandsbesked har sökts för nybyggnad av ett enbostadshus å fastigheten Ramshyttan 23:16. Den aktuella platsen ligger på den västra sidan av sjön Glien i Ramsberg vid Sadelmakarudden. En väg måste anläggas fram till byggnaden. Bedömning: Resultatet av prövningen bedöms så att platsen uppfyller kraven enligt Plan och Bygglagen 1 Kap 6, 2 Kap 1,3, 3 Kap 2,3.

17 74 Nora Laven 5 Avslag på ansökan om bostadsanpassningsbidrag Dnr 2008-BAB117 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att meddela avslag på ansökan om iordningställande av toalett och tvättut - rym me med hänvisning till 6 Lagen (SFS 1992:1574) om bostadsanpass - ningsbidrag samt till nedanstående omständigheter. Ärendebeskrivning Ansökan om iordningställande av toalett och tvättutrymme på fastigheten Laven 5 i Nora kommun har inkommit till Berglagens miljö- och byggförvaltning. Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligt andra orsaker än behovet av anpassningen. Bostadsanpassningsbidrag är redan beviljat för iordningställande av toalett och handfat och kan därför inte beviljas igen, dnr 2008-BAB001, delegationsbeslut daterat Anslutningsmöjligheter för tvättmaskin fanns i utrymmet vid tiden för ansökan daterad , dnr 2008-BAB001, och kan därför inte beviljas. Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Yttrande har inkommit Detta beslut går att överklaga. Bilaga: Underrättelse hur man överklagar beslut.

18 75 Nora Norra Husby 1:31 Föreläggande vid vite att komplettera Energikartläggning och energiplan Dnr 2007-M0361 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att vid vite av kronor förelägga Bergslagens Förnic kling A B (organisationsnu m m e r ) med verksamhet på fastigheten Norra husby 1:31 i Nora kom m u n skicka in en ny Energikartläggning och energiplan som kompletterats med följande uppgifter (numrering enligt föreläg ga n d e ): 1. Det ska anges hur man kommit fram till värdena för den årliga energiförbrukningen vid de uppräknade 8 produktions- och stödprocesserna under blankettens punkt 7 och 8. Om delar beräknats och delar har avlästs från mätare ska detta anges. 3. Det ska redovisas sammanlagt minst 8 möjliga besparingsåtgärder under blankettens punkt 12. Återbetalningstiden ska beräknas med rak avskrivning utan ränta. Beräkningarna ska redovisas som bilaga. 5. Om man avser att genomföra åtgärder ska detta redovisas under punkt 15. Redovisningen skall ha inkommit till Bergslagens miljö- och byggnämnd senast 1 december et tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kapitlet, 9, 14, 19, 21, och 22 och med hänvisning till 2 kapitlet 2, 3 och 5. Motivering av beslut Av 2 kap 3 miljöbalken framgår att den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av 26 kap 19 miljöbalken (MB) framgår det att verksamhetsutövaren ska undersöka verksamhetens miljöpåverkan. Enligt 26 kap 22 MB är en verksamhetsutövare skyldig att genomföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Av 26 kap 9 MB framgår vidare att tillsynsmyndigheterna kan meddela de förelägganden som behövs för att balkens bestämmelser ska efterlevas. Bergslagens miljö- och byggnämnd har tidigare förelagt bolaget om att genomföra en energikartläggning i syfte att effektivisera energianvändningen och redovisa detta arbete genom att fylla i en redovisningsmall för energieffektivisering och energiplan. Bergslagens miljö- och byggnämnd anser att inlämnad energiplan inte uppfyller föreläggandet.

19 75 forts 1 Kommentar till punkt 1. Punkten innebär inte att någon av metoderna mätning och beräkning är bättre än den andra, utan bara att ett förtydligande behövs. Motivering för punkt 3. Det anges i skriften Energifrågor vid tillsyn handledning att en minsta målsättning bör således vara att de åtgärder som har en återbetalningstid på tre år eller kortare (rak avskrivning utan ränta) ska genomföras. Skriften beskriver hur länsstyrelserna kan arbeta med energifrågor vid tillsynen av miljöfarliga verksamheter och har utarbetats i samarbete mellan ett antal länsstyrelser. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att begära att redovisa återbetalningstiden med rak avskrivning utan ränta. Motivering för punkt 5. Det har tidigare redovisas att man inte planerat några åtgärder enligt denna punkt. Eftersom ytterligare energibesparingsåtgärder ska anges under punkt 3, så kan förutsättningarna ändras för vilka åtgärder Bergs - lagens Förnicklings A B planerar. För att stimulera arbetet med energieffektivisering på företagen i Örebro län genomför Länsstyrelsen och länets kommuner ett tillsynsprojekt under med inriktning på kartläggning av energianvändning och effektiviseringspotential. Projektet är en åtgärd för att nå det regionala miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Tillståndspliktiga verksamheter i länet med en energiförbrukning av någon betydelse (riktvärde mer än 0,5 GWh/år) får därför krav på att redovisa uppgifter om energianvändningen samt genomförda och planerade energibesparande åtgärder. Bergslagens miljö- och byggnämnd förelade (diarienummer M0361-3) Bergslagens förnickling AB att göra undersökningar avseende anergianvändning och besparingsmöjligheter och redovisa dem enligt en mall. Föreläggandet innehöll ingenting om hur pay off tid = återbetalningstid skulle beräknas. Bolaget har inkom (diarienummer 2007-M0361-7) med Energikartläggning & energiplan. Bergslagens miljö- och byggförvaltning gjorde ett tillsynsbesök som fokuserades på energibesparing vid fabriken I anteckningar (diarienummer 2007-M0361-8) från tillsynsbesöktet nämns 5 besparingsåtgärder som diskuterats vid tillsynsbesöket, men inte har redovisats. I anteckningarna nämns också åtgärder som inte diskuterats vid besöket. Vid besöket diskuterades också möjligheten att återvinna värme ur frånluften, men detta nämndes inte i anteckningarna.

20 75 forts 2 Bergslagens miljö- och byggnämnd förelade Bolaget med diarienummer 2007-M att komplettera Energikartläggning och energiplan En komplettering inkom (Bolagets datum ) med ett följebrev rubricerat Angående föreläggande om komplettering av energikartläggning och energiplan, ärende 2007-M Energikartläggning och energiplan var kompletterad enlig följande punkter i föreläggandet. 2. Belysning ska redovisas som en separat energiförbrukare i blankettens punkt För åtgärderna Sjövatten värmepump och Byte av olja från pellets under blankettens punkt 12 ska det redovisas vad som ska värmas. 6 Det ska redovisas minst ett nyckeltal för energiåtgärder under blankettens punkt 17. Om möjligt ska ett startvärde för nyckeltalet under 2007 anges. Kommunicering hade inget yttrande inkommit Delgivning et skickas som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Bilagor till beslut: Hur man över k la g ar Minnesanteckningar från tillsynsbesök Energieffektivisering

21 76 Ljusnarsberg Skäret 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad av en grupp fritidshus Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att med hänsyn till exploateringens storlek, terrängförhållandena, utfarts - förhållanden mm skall exploateringen föregås av detaljplaneläggning. att detta ärende underställes kom m u nstyrelsen i Ljusnarsbergs kom m u n att ställa sig positiv till en möjlig exploateringen för fritidshus under förutsättning att kom m u nstyrelsen fattar samma beslut. Avgift förhandsbesked 2 400:- Till Bergslagens Miljö-och Byggförvaltning har det inkommit en ansökan från Bo Fjällman, Operafastigheter AB, om förhandsbesked gällande fastigheten Skäret 3:1. Den föreslagna platsen ligger söder om väg 793, intill samhället Skäret och sjön Ljusnaren vid Kålåsviken. Intill den aktuella platsen finns Opera på Skäret. Enligt ansökan vill Bo Fjällman stycka av en del av fastigheten och på denna del uppföra ca 30 st fritidshus för uthyrningsbruk. Fritidshusen avses ingå som ett komplement till operaanläggningen i syfte att förstärka tillgången till närbelägna övernattningsmöjligheter i samband med operaföreställningar. Någon närmare plan- och ritningsmässig presentation finns ej redovisad i ärendet. Den föreslagna fritidshusgruppen ingår som en del i Va-utredning Skäret som utförts av VAP i Örebro. I utredningen förerslås bl a att de planerade fritidshusen ansluts till det bef kommunala vatten- och avloppsnätet som försörjer befintlig bostadsbebyggelse norr om Opera på Skäret. Av yttrande från vägverket framgår bl a att vägverket vill att trafikmatningen till stugområdet helst skall ske via befintlig enskild väg belägen vid Skäret 3:1 västra gräns. Om detta inte är möjligt bör anslutning till allmän väg ske gemensamt för hela stugområdet. Området omfattas inte av någon detaljplan. I kommunens översiktsplan finns inga särskilda riktlinjer angivna för det aktuella området. Delar av området är beläget inom strandskyddsområde enligt miljöbalkens bestämmelser Inom strandskyddsområdet får inte ny byggnader uppföras enligt 7 kap 16 miljöbalken. Inom strandskyddsområdet får ej heller vidtas åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Förutsatt att tillkommande byggnader inte uppförs närmare stranden än 100 m uppstår ingen konflikt med

22 76 forts 2 strandskyddsbestämmelserna. Om särskilda skäl föreligger kan det medges undantag från strandskyddsbestämmelserna. Enligt 5 kap 1 plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bl a för ny sammanhållen bebyggelse. Den föreslagna exploateringen bedöms ha en sådan storlek att den omfattas av denna bestämmelse. Prövningen av områdets lämplighet för bebyggelse skall därför ske genom detaljplan. Inom ramen för planarbetet utreds även frågan om möjligheten till undantag från gällande strandskyddsbestämmelser.

23 77 Lindesberg Bergslagsdelikatesser Lindesberg Förslag till beslut om miljösanktionsavgift - Försenad årlig rapport för kylanläggningar,. Dnr 2008-M0929 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att m ed stöd av bestäm melserna i 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 1 och punkt i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter skall Bergslagsdelikatesser A B, organisationsnu m m e r , betala miljösanktionsav gi ft på kr. Sanktionsavgiften ska betalas till Kam m ar k o l legiet enligt särskild betalningsan maning senast 31 oktober Berörd fastighet: Lindesberg Lindeshyttan 8:3 et kan överklagas, se bilaga. Verksamhetsutövare med en stationär anläggning med kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller mer än 3 kg köldmedium skall årligen låta ackrediterat kontrollorgan genomföra en kontroll av sin anläggning. Resultatet av den återkommande läckagekontrollen ska rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars om den totala köldmediemängden vid anläggningen överstiger 10 kg (Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen). Bergslagsdelikatesser AB lämnade in kontrollrapporten den 19 augusti efter att förslag till beslut om miljösanktionsavgift kommunicerats av Miljökontoret. En miljösanktionsavgift om kr gäller för den som är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen (29 ). Bestämmelsen om det återfinns i förordningen om miljösanktionsavgifter, punkt Miljösanktionsavgift skall enligt 30 kap. 2 miljöbalken tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Den skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

24 78 Ljusnarsberg Ljusnarsbergs kommun (storkök). Förslag till beslut om miljösanktionsavgift - Utebliven årlig kontroll av för kylanläggningar (alt. Försenad årlig rapport för kylanläggningar), Dnr 2008-M0941 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att m ed stöd av bestäm melserna i 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 1 och punkt i bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter skall Ljusnarsbergs kom m u n, organisationsnu m m e r , betala miljösanktionsav gi ft på kr. Sanktionsavgiften ska betalas till Kam m ar k o l legiet enligt särskild betalningsan maning senast 31 oktober et kan överklagas, se bilaga. Verksamhetsutövare med en stationär anläggning med kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller mer än 3 kg köldmedium skall årligen låta ackrediterat kontrollorgan genomföra en kontroll av sin anläggning. Resultatet av den återkommande läckagekontrollen ska rapporteras till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars om den totala köldmediemängden vid anläggningen överstiger 10 kg (Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen). Ljusnarsbergs kommun lämnade in kontrollrapport för anläggningen vid fastigheten Stortorp 6:11 (centralköket) den 19 maj En miljösanktionsavgift om kr gäller för den som är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen (29 ). Bestämmelsen om det återfinns i förordningen om miljösanktionsavgifter, punkt Förslag till beslut har kommuncierats, men inga synpunkter har kommit in. Miljösanktionsavgift skall enligt 30 kap. 2 miljöbalken tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Den skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

25 79 Lindesberg Kårberget 5:16 Förslag till beslut om miljösanktionsavgift, Björnax AB, Stråssa 2008-M0756 Bergslagens Miljö- och Byggnä m n d beslutar att Björnax A B (organisationsnu m m e r ) med verksamhet på fastigheten Kårberget 5:16 i Lindesbergs kom m u n ska betala en miljösank - tionsavgift på kr. Sanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanmaning. et tas med stöd av miljöbalken (1998:808) 30 kapitlet, 3 samt bilagan till Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, punkten b). Björnax AB inkom den 19 maj 2008 med miljörapport för verksamhetsåret 2007, via Svenska Miljörapporteringsportalen. Enligt 6 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport ska miljörapporten vara inlämnad senast den 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser. Motivering av beslut Följande gäller enligt bilagan till Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, punkten b): För en överträdelse av 6 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport genom att vara försenad med att ge in en miljörapport är miljösanktionsavgiften kr, om verksamheten enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen B. Kommunicering sförslaget har kommunicerats skriftligt. Yttrande har inte inkommit. Delgivning Med detta beslut skickas ett delgivningskvitto. Var vänlig skriv på delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Bergslagens miljö- och byggförvaltning snarast. Bilagor: Hur man överklagar Delgivningskvitto

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-02-06. 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-02-06 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (9) Paragrafer 57-63 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-05-07. 2008-05-07 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2008-05-07. 2008-05-07 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-05-07 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Agneta Nilsdotter /V/ Lindesberg Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstuna Energi och Miljö Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstun VD Ca 410 anställda 6 affärsområden 2 dotterbolag Stab Elnät AB Försäljning AB Återvinning Service Support Stadsnät Vatten och

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-11- 05. 2008-11-05 kl. 14.00-16.30.

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-11- 05. 2008-11-05 kl. 14.00-16.30. Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-11-05 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Beslut med anledning av revidering av avslutningsplan för industrideponi Ålviken 1, Billerud AB Gruvöns Bruk, Grums kommun

Beslut med anledning av revidering av avslutningsplan för industrideponi Ålviken 1, Billerud AB Gruvöns Bruk, Grums kommun Dnr: 555-5551-2011 Anl.nr: 1764-122 Miljöskydd och Förvaltning Gertrud Gybrant Billerud AB Gruvöns bruk Att. Mats Ganrot BOX 500 664 28 Grums Beslut med anledning av revidering av avslutningsplan för industrideponi

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET BESLUT 1 (6) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Uppsala kommun VA- och avfallsnämnden 753 75 UPPSALA Delgivningskvitto Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken (MB) BESLUT Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-08-29

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-08-29 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C), Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S)

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (6) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338

Sluttäckning deponi 2015-02-16 MY2014.2338 Miljöinspektör: Therese Andersson Tfn: 0481-453 82 E-post: therese.andersson@nybro.se 2015-02-16 MY2014.2338 Sluttäckning deponi Beslut Myndighetsnämnden i Nybro kommun (nedan förkortad MYN) har inga invändningar

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Fastighet och sökande/anmälare

Fastighet och sökande/anmälare ANMÄLNINGSBLANKETT Datum Sid 1 (5) Bygg- och miljöförvaltningen Box 66 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Fastighet och sökande/anmälare Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (1) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e v ordf Sven-Olov

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Bilaga 1 Fasta avgifter

Bilaga 1 Fasta avgifter Bilaga 1 Fasta avgifter ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

Läs mer

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion?

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Per Hübinette Gudrun Magnusson Bakgrund Länsstyrelsen har tillsyn på större avfallsanläggningar och vägleder kommuner i t ex anmälningsärenden

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer