PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande , Tyrone Hansson, s, ordförande 191

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande , Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m Catharina Eliasson, s Ingvar Arvidsson, kd Lars-Erik Carlbom, fp Christian Forsäng, m Sven Rydén, ad Kerstin Grund, s Magnus Aili, s Minna Ljungberg, mp Ersättare: övriga deltagande Daniel Mörner, m Lars-Eric Calås, ad Kjell Karlsson, fp Sten-Åke Oveborn, c Willy Kölborg, s Elisabeth Bredesen, s Gunilla Hagman, s Rune Strömberg, tf sektorchef Lisbeth Sjöström, sekreterare Utses att justera Tyrone Hansson , Fredrik Johansson 191 Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lisbeth Sjöström Ordförande Justerande Jan A Pressfeldt Tyrone Hansson Tyrone Hansson Fredrik Johansson

2 2(73) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Alafors Lisbeth Sjöström

3 3(73) SBN 181 SBN000041/ Extra ärende SBN 182 SBN000078/ Ekonomiska rapporter SBN 183 SBN000093/ Diskussionärende- Norra Kilandavägen Ny F-5 skola i Nödinge Dpl. Hur går vi vidare utifrån inkomna samrådayttranden... SBN 184 SBN000201/ Förslag till ändring av beslutsordning för detaljplaneprocessen... SBN 185 SBN000285/ Upphandling av sopsäckar till renhållningen... SBN 186 SBN000301/ Redovisning av VA-enkäten SBN 187 SBN000296/ Taxa Renhållning SBN 188 SBN101229/ Skönningared 1:15 - Strandskyddsdispens... SBN 189 SBN101276/ Kollanda 1:44 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus... SBN 190 SBN101290/ Nödinge 6:68 - Nybyggnad av växthus... SBN 191 SBN101707/ Rished 2:78 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage... SBN 192 SBN101705/ Ryd 1:12 - Nybyggnad av enbostadshus/avstyckning... SBN 193 SBN101711/ Tokatorp 1:22 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus... SBN 194 SBN101157/ Ulvstorp 1:4 - Ansökan om förhandsbesked förenbostadshus och garage... SBN 195 SBN000207/ Riktlinjer för hästhållning... SBN 196 SBN101262/ Skönningared 8:3 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus och garage... SBN 197 SBN101287/ Nödinge 4:28 - Ansökan om förhandsbesked för två st enbostadshus... SBN 198 SBN101335/ Nödinge 5:54 - Nybyggnad av enbostadshus... SBN 199 SBN101081/ Relsbo 1:2 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 1... SBN 200 SBN101187/ Relsbo 1:2 -Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 2... SBN 201 SBN101323/ Relsbo 1:2 -Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 3...

4 4(73) SBN 202 SBN101702/ Relsbo 1:2 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 4... SBN 203 SBN101698/ Röbacka 1:3 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 1... SBN 204 SBN101847/ Röbacka 1:3 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 2... SBN 205 SBN101280/ Skårdal 4:89 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus... SBN 206 SBN101713/ Älebräcke 1:24 -Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus... SBN 207 SBN101692/ Ölanda 3:5 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus... SBN 208 SBN101441/ Nödinge-stommen 1:200 - Olovlig uppförda komplementbyggnader... SBN 209 SBN101442/ Nödinge-stommen 1:201 - Olovlig byggnad... SBN 210 SBN101377/ Surte 43:2 - Ovårdad tomt... SBN 211 SBN000268/ Vimmersjön- Åtgärdspaket för att försöka förhindra de återkommande algblomningarna... SBN 212 SBN000273/ Inventering av enskilda avlopp- Upphävande av beslut... SBN 213 SBN000302/ Sammanträdesdagar för SBN 214 SBN000304/ Protokollskrivning för Arbetsutskotten - Ändrade rutiner... SBN 215 SBN000218/ Carlmarks Norra Industriområde... SBN 216 SBN000032/ Ordförande och Sektorchef informerar... SBN 217 SBN000034/ Delgivningar SBN 218 SBN000033/ Delegationsbeslut SBN 219 SBN101114/ Skårdal 62:21 - Tidsbegränsat lov t.o.m av moduler (förskola)... SBN 220 SBN101114/ Skårdal 62:21 - Tidsbegränsat lov t.o.m av moduler (förskola)- Byggnadsavgift samt tilläggsavgift....

5 5(73) SBN 181 SBN000041/11 Extra ärende 2011 Ordföranden Jan A Pressfeldt föreslår att bifalla två extra ärenden. - Skårdal 62:21 Ansökan om bygglov - Skårdal 62:21 Uttagande av byggnadsavgift samt tilläggsavgift 1. bifaller ordförandes förslag.

6 6(73) SBN 182 SBN000078/11 Uppföljningsrapport Enligt ekonomistyrreglerna i Verksamhetsplanen skall uppföljningsrapporterna upprättas av sektorerna och vara nämnd- eller AU-behandlade innan de beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under året kommer fem uppföljningsrapporter samt en samlad uppföljning vid årets slut i samband med bokslutet att presenteras för nämnden. Uppföljningsrapport 5 är en uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. oktober och de prognoser för ekonomi och verksamhetsmått som nämnden lämnar per oktober. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Sixten Engström daterad Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till 1. godkänner uppföljningsrapport godkänner uppföljningsrapport 5. Ärendet expedieras efter beslut till Kommunstyrelsen Helene Ramert

7 7(73) SBN 183 SBN000093/11 Diskussionsärende- Norra Kilandavägen Ny F-5 skola i Nödinge Dpl. Hur går vi vidare utifrån inkomna samrådsyttranden. Planarkitekt Emelie Johansson informerar om pågående arbete i detta ärende. 1. noterar informationen

8 8(73) SBN 184 SBN000201/11 Förslag till ändring av beslutsordning för detaljplaneprocessen har gett Sektor samhällsbyggnad i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad delegation i detaljplaneprocessen (från ansökan om planbesked till antagen detaljplan) i syfte att snabba upp och förenkla hanteringen. Den övergripande frågan i arbetet har varit vilka möjligheter Plan- och bygglagen och Kommunallagen ger för en utökad delegation. Samråd har skett med kommunjuristen och Göteborgs Stad. Nyckeln till en utökad delegation är en aktuell, tydlig och genomarbetad översiktsplan och god samordning mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Tre alternativa arbetsprocesser föreslås tillämpas för planarbetet beroende på ärendets art 1. Enkelt planförfarande ansvar som idag 2. Normalt planförfarande, exploateringen överensstämmer med översiktsplan. Beslutsrätten delegeras till 3. Normalt planförfarande, exploateringen överensstämmer inte med översiktsplan. Beslutsrätten ligger kvar under kommunstyrelse och kommunfullmäktige En delegation av planbesked och antagande till skulle förenkla handläggningen, korta handläggningstiden och bidra till att underlätta kommunens planerade bostadsexpansion. En ändrad arbetsprocess kräver ändring av reglemente för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden samt beredningsordningen för kommunfullmäktige Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Måns Werner daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. tillskriver kommunfullmäktige att ändra reglemente för nämnden för utökad delegation. 1. tillskriver kommunfullmäktige att ändra reglemente för nämnden för utökad delegation. Samråd/samverkan Samråd har hållits med kommunjuristen och Göteborgs Stads jurist. Ärendet expedieras efter beslut till: Kommunstyrelsen

9 9(73) SBN 185 SBN000285/11 Upphandling av sopsäckar till renhållningsavdelningen Upphandlingsenheten har av renhållningsavdelningen fått i uppdrag att upphandla sopsäckar. Upphandlingen skall avslutas med ett ramavtal som skall gälla med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet två år, med ett år i taget. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Eva Andersson daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beslutar att uppdra åt upphandlingsenheten att utse leverantör av sopsäckar till renhållningsenheten för avtalstid med möjlighet för kommunen att förlänga ytterligare två år, ett år i taget. 1. beslutar att uppdra åt upphandlingsenheten att utse leverantör av sopsäckar till renhållningsenheten för avtalstid med möjlighet för kommunen att förlänga ytterligare två år, ett år i taget. Protokollsanteckning: Catharina Eliasson,s, anser att ärendet borde beretts av arbetsutskottet för tekniska frågor Bakgrund Befintligt avtal upphör att gälla Upphandlingen är en s.k. EU-upphandling då den överstiger tröskelvärdet. I förfrågningsunderlaget ställs bl.a. krav på kvalitets- och miljöledningssystem. Av de anbudsgivare som uppfyller samtliga ställda krav, kommer kommunen att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till kriterierna pris 60 % och kvalitet 40 %. Samråd/samverkan I arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag samråder upphandlingsenheten med Renhållningsavdelningen.

10 10(73) SBN 186 SBN000301/11 Redovisning av VA-enkäten 2011 Utredningsingenjör VA, Anja Pielström, informerar om genomförd enkätundersökning.. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om vad kunderna tycker om VA:s arbete och service. 1. noterar informationen. Protokollsanteckning: Catharina Eliasson, s, anser att ärendet borde beretts av arbetsutskottet för tekniska frågor.

11 11(73) SBN 187 SBN000296/11 Taxa Renhållning 2012 Tack vare överskottet från tidigare år har hushållstaxan inte höjts 2010 och Budgetåret 2011 har beräknats till ett underskott på c:a 1000 kkr. som balanseras med det ackumulerade överskottet på c:a 2500 kkr. Inför 2012 tillkommer ökade personalkostnader med 600 kkr, kapitalkostnader 50 kkr. Slamtömning kommer att ge en extra kostnad på 200 kkr på grund av Gryaabs taxehöjning för hantering av externt slam års budget ger ett underskott på c:a 1471 kkr. Inför detta har sektor samhällsbyggnad ett förslag på att höja hushållstaxan för storkärl 2 % samt övriga säckar och småkärl med 5 %. I den föreslagna höjningen för hushållsavfall ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Detta ger en intäkt på c:a 730 kkr. Slamsugningen föreslås en höjning på 10 % vilket ger c:a 200 kkr. Sammantaget ger detta ett tillskott på c:a 930 kkr. Kvarvarande underskott på c:a 541 kkr balanseras från delar av kvarvarande överskott på c:a kkr. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Lars-Olof Segerdahl daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till beslutar att begära godkännande av kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa innebärande följande tillägg och höjningar samt förtydligande i taxans textinformation enligt följande: 1. Sophämtning: I den föreslagna höjningen för hushållsavfall ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass. a) Taxan för storkärl liter höjs med 2 % samt säckar 160 liter och småkärl liter höjs med 5 %. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 1 och 2. b) Taxan för sophämtning brännbart grovavfall höjs från 155 kr till 250 kr samt extra säckar höjs från 44 kr till 48 kr. Se bilaga 4. c) Taxa för byte av kärl 100 kr. Se bilaga 2. d) Tömning av behållare för extra hämtning om denna ska ske före nästa ordinarie hämtning uttages en extra avgift på 200 kr. Se bilaga 4.

12 12(73) SBN 187 SBN000296/11 e) Taxa för tömning av extra sopbehållare. Se bilaga 4 Sopkärl upp till 240 liter 80 kr per styck Sopkärl liter 108 kr per styck Sopkärl liter 160 kr per styck Sopkärl liter 200 kr per styck f) Ny taxa 660 liters kärl 7198 kr Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 3. g) Regelbunden hämtning oftare än en gång per vecka. 2 gånger per vecka utgår dubbel taxa samt ytterligare 5 %. 3 gånger per vecka utgår trefaldig taxa samt ytterligare 10 % Se bilaga 4. h) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Om särskilda skäl finns kan renhållningskontoret medge hämtning av hushållsavfall oftare än en gång per vecka. Se bilaga 4. Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma högst 160 liter. Se bilaga 4. Sommarhämtning fritidshus. Hämtning sker vid 13 hämtningstillfällen var 14:e dag under perioden april till och med september. Se bilaga 1och Slamsugning a) Slamsugningstaxan höjs med 10 %. Se bilaga 6. b) Budningsuppdrag på jourtid utgår en extra avgift på 2000 kr. Se bilaga 6. c) Slangutdrag utöver 20 m. Höjning från 6,90 kr/m till 10,00 kr/m. Se bilaga 6. d) Tillägg i slamsugningstaxan då brunn eller tank är oåtkomlig, felinstallerad eller av annat på fastighetsägaren beroende skäl ej kan tömmas i samband med ordinarie tömning eller körlista, debiteras framkörningsavgift 500 kr per gång. Se bilaga 6. e) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Budning: Torsdag ska beställning göras senast dagen innan. Se bilaga 6. f) Tillägg taxa minireningsverk för fler än ett hushåll 350 kr. Se bilaga Storbehållare (container) a) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Begränsning från hushållens grovavfall där bygg och rivningsavfall inte ska ingå. Detta ska tillhöra verksamhetsavfall. Se bilaga 5.

13 13(73) SBN 187 SBN000296/11 4. Sörmossens återvinningscentral (ÅVC) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Däck: Max 4 bildäck per besök tas emot (även däck på fälg). Se bilaga 7. b) Slipers: 5 stycken gratis. Därefter 80 kr per styck enligt tidigare beslutat pris. Se bilaga 7. c) Farligt avfall får ej lämnas från verksamheter. Se bilaga Sörmossens avfallsupplag Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Ta bort befintlig text Avfall till kompostering Se bilaga Sektor samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska gälla från beslutar att begära godkännande av kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa innebärande följande tillägg och höjningar samt förtydligande i taxans textinformation enligt följande: 1. Sophämtning: I den föreslagna höjningen för hushållsavfall ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass. a) Taxan för storkärl liter höjs med 2 % samt säckar 160 liter och småkärl liter höjs med 5 %. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 1 och 2. b) Taxan för sophämtning brännbart grovavfall höjs från 155 kr till 250 kr samt extra säckar höjs från 44 kr till 48 kr. Se bilaga 4. c) Taxa för byte av kärl 100 kr. Se bilaga 2. d) Tömning av behållare för extra hämtning om denna ska ske före nästa ordinarie hämtning uttages en extra avgift på 200 kr. Se bilaga 4. e) Taxa för tömning av extra sopbehållare. Se bilaga 4 Sopkärl upp till 240 liter 80 kr per styck Sopkärl liter 108 kr per styck Sopkärl liter 160 kr per styck Sopkärl liter 200 kr per styck f) Ny taxa 660 liters kärl 7198 kr Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 3.

14 14(73) SBN 187 SBN000296/11 g) Regelbunden hämtning oftare än en gång per vecka. 2 gånger per vecka utgår dubbel taxa samt ytterligare 5 %. 3 gånger per vecka utgår trefaldig taxa samt ytterligare 10 % Se bilaga 4. h) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Om särskilda skäl finns kan renhållningskontoret medge hämtning av hushållsavfall oftare än en gång per vecka. Se bilaga 4. Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma högst 160 liter. Se bilaga 4. Sommarhämtning fritidshus. Hämtning sker vid 13 hämtningstillfällen var 14:e dag under perioden april till och med september. Se bilaga 1och Slamsugning a) Slamsugningstaxan höjs med 10 %. Se bilaga 6. b) Budningsuppdrag på jourtid utgår en extra avgift på 2000 kr. Se bilaga 6. c) Slangutdrag utöver 20 m. Höjning från 6,90 kr/m till 10,00 kr/m. Se bilaga 6. d) Tillägg i slamsugningstaxan då brunn eller tank är oåtkomlig, felinstallerad eller av annat på fastighetsägaren beroende skäl ej kan tömmas i samband med ordinarie tömning eller körlista, debiteras framkörningsavgift 500 kr per gång. Se bilaga 6. e) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Budning: Torsdag ska beställning göras senast dagen innan. Se bilaga 6. f) Tillägg taxa minireningsverk för fler än ett hushåll 350 kr. Se bilaga Storbehållare (container) a) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Begränsning från hushållens grovavfall där bygg och rivningsavfall inte ska ingå. Detta ska tillhöra verksamhetsavfall. Se bilaga Sörmossens återvinningscentral (ÅVC) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Däck: Max 4 bildäck per besök tas emot (även däck på fälg). Se bilaga 7. b) Slipers: 5 stycken gratis. Därefter 80 kr per styck enligt tidigare beslutat pris. Se bilaga 7. c) Farligt avfall får ej lämnas från verksamheter. Se bilaga 7.

15 15(73) SBN 187 SBN000296/11 5. Sörmossens avfallsupplag Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Ta bort befintlig text Avfall till kompostering Se bilaga Sektor samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska gälla från Protokollsanteckning: Catharina Eliasson, s, anser att ärendet borde beretts av arbetsutskottet för tekniska frågor. Samråd/samverkan Lars-Olof Segerdahl/Renhållningschef Lennart Johansson/Miljöingenjör Torbjörn Andersson/Verksamhetschef

16 16(73) SBN 188 SBN101229/11 Skönningared 1:15 - Ansökan om strandskyddsdispens för tre enbostadshus samt tillfartsväg Ansökan Ansökan avser strandskyddsdispens för avstyckning av tre tomter på en del av fastigheten Skönningared 1:15 för nya enbostadshus samt tillfartsväg. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. nekar dispens från strandskyddet med stöd av Miljöbalken kap medger ej dispens från strandskyddet med stöd av Miljöbalken kap 7 18 Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande från Verksamhet Miljö Bakgrund Belägenhet Platsen ligger vid Grosjön ca fem km öster om Älvängens centrum. Grosjön har ett strandskydd som sträcker sig 200 meter från stranden. De avstyckade tomterna planeras ligga på rad längs en ny tillfartsväg. Platsen utgörs i dagsläget av gallrad blandskog. Tomten närmast vattnet hamnar ca 130 meter från strandlinjen vilket gör att samtliga tomter hamnar inom strandskyddat område. Remissinstanser Yttrande har inkommit från Verksamhet miljö som skriver att åtgärden utökar hemfridszonen och att det inte tillgodoser något allmänt eller annat angeläget intresse. Verksamhet miljö anser att ansökan inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna samt att det inte finns några särskilda skäl för att bevilja dispens.

17 17(73) SBN 188 SBN101229/11 Sökandens motivering för dispens av strandskyddet Sökanden har angett tre skäl för dispens: Önskad avstyckning ligger långt ifrån vattnet och sjön har under en tid blivit allt mindre varefter succesiv uttorkning skett. Tillgängligheten till sjön försämras inte, utan kan bli något bättre då marken görs i ordning och väg tillkommer. Markens karaktär är också sådan att önskad avstyckning ligger på samma nivå som den närliggande befintliga bebyggelsen. Marken stupar därefter mycket brant ner mot sjön. Sektor samhällsbyggnads bedömning och motivering Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökt åtgärd inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna (Miljöbalken 7 kap 13 ) samt att det inte finns några särskilda skäl till att medge en dispens (Miljöbalken 7 kap 18c ). Sökanden motiveringar är enligt miljöbalkens 7 kap 18 c inga skäl till att frångå strandskyddet. Avgift: Enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

18 18(73) SBN 189 SBN101276/11 Kollanda 1:44 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Kollanda 1:44. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap. 17. Föreskrifter och upplysningar Bygglov krävs för att få påbörja sökt byggnadsåtgärd. Detta måste ske inom två år. Därefter upphör beslut om förhandsbesked att gälla. PBL (2010:900) 9 kap. 18. Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas till Sektor samhällsbyggnad. Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande Miljö, naturvärden m.m, Yttrande Miljö, hälsa och avlopp m.m, Yttrande trafik, Avgift: Enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. Området ligger precis utanför området som är utpekat i kommunens vindbruksplan som så kallad skyddszon där ingen byggnation får ske.

19 19(73) SBN 189 SBN101276/11 Yttranden Grannar i fastigheterna Kollanda 1:16, 1:41, 1:11, 1:26, 1:2, 5:2, 1:46 och 1:15, Ranneberg 1:4 och 1:23, samt Kilanda 5:21 har getts tillfälle att yttra sig. Ägaren till fastigheten Kilanda 5:21 motsätter sig förslaget med hänvisning till det vindbruksområde som är utpekat i vindbruksplanen. Grannen vill inte att en byggnation omöjliggör eller försvårar möjligheten att etablera vindkraftverk i området. I övrigt har inga synpunkter från grannar kommit till känna. Remissinstanser Yttranden har inkommit från Verksamhet miljö angående avloppshantering, buller och naturvärden. De skriver att det finns en bäck på platsen. Om det grävs i bäcken, eventuellt i samband med vägdragning måste Länsstyrelsens vattenvårdsenhet kontaktas då det krävs tillstånd enligt 11 kap 9 Miljöbalken. Bedömning har gjorts att avlopp går att ordna på den egna fastigheten. Miljö låter också meddela att buller från verksamheter finns i området, bland annat från en endurobana, men att bullernivåerna inte är av den grad att boende är olämpligt. På grund av de vindbruksplaner som finns i området kan platsen, om exploatering sker på olämpligt sätt påverkas av buller i framtiden. Trafikgruppen har inget att erinra mot förslaget förutsatt att vägen till fastigheten inte överstiga en lutning på 8%. (Se vidare bifogade yttranden). Sektor samhällsbyggnads bedömning och motivering Med utgångspunkt från Ale Öp 07 gör Sektor samhällsbyggnad bedömningen att ett hus på höjden skulle påverka landskapsbilden, men att det inte utgör ett tillräckligt starkt hinder mot att medge förhandsbesked. Den föreslagna platsen ligger inte inom vindbruksplanens skyddsområde och ska således inte försvåra etablering av vindkraftverk. Ett hus på platsen kan uppföras utan att skada några natur- eller kulturvärden. Inga erinringar från remissinstanser har inkommit. Byggnation på platsen uppfyller kraven i såväl PBL 2 kap.3 som i PBL 3 kap.15 under förutsättning att räddningsverkets krav på tillgänglighet beaktas. Då huset kommer bli väl synligt på tomten bör omsorg läggas kring utseende och utformning i bygglovsskedet. Sektor samhällsbyggnads samlade bedömning är att förhandsbesked kan beviljas.

20 20(73) SBN 190 SBN101290/11 Nödinge 6:68 - Nybyggnad av växthus Ansökan Ansökan avser bygglov för ett växthus om 20 m² på fastigheten Nödinge 6:68. Fastighetens tomtyta är 1300 m². Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Ordföranden Jan A Pressfeldt tillstyrker beviljande av bygglov. Tyrone Hansson tillstyrker sektorns förslag. Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar bygglov med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 30 Tyrone Hansson, s, yrkar på sektorns förslag om att avslå bygglov. Jan A Pressfeldt, ad, yrkar på arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor förslag till beslut. Votering Med 6 ja röster för Jan A Pressfeldts förslag mot 5 nej röster för Tyrone Hanssons förslag beslutar nämnden i enlighet med Jan A Pressfeldts förslag till beslut. Ledamot JA NEJ AVSTÅR Fredrik Johansson, m X Christian Forsäng, m X Sven Rydén, ad X Lars-Erik Carlbom, fp X Ingvar Arvidsson, kd X Jan A Pressfeldt, ad X Tyrone Hansson, s X Catharina Eliasson, s X Kerstin Grund, s X Magnus Aili, s X Minna Ljungberg, mp X beviljar bygglov med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 30

21 21(73) SBN 190 SBN101290/11 Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan ankomstdatum Plan- och fasadritningar ankomstdatum Detaljplan Fastigheten omfattas av detaljplan 203 upprättad Enligt planbestämmelser får endast en gårdsbyggnad uppföras. Åtgärden är inte planenlig genom att en gårdsbyggnad redan finns på tomten. Yttranden Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. Sektor samhällsbyggnads bedömning Fastigheten har redan utnyttjat byggrätten av ett uthus och en nybyggnad av ett ytterligare uthus kan därmed inte ses som en liten avvikelse i enlighet med PBL (2010:900) 9 kap. 30. Några andra hinder än att byggrätten redan är utnyttjad finns därmed inte för att neka byggnation. Inga grannar har motsatt sig åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år (PBL 9:43). Föreskrifter Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet (PBL 10:5) Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs ej. Kontrollplan ska dock lämnas in till Sektor samhällsbyggnad innan byggnation. Byggnation får ej påbörjas innan startbesked har utfärdats. Övriga upplysningar Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Lägeskontroll För att verifiera att byggnadens (eller tillbyggnadens) läge överensstämmer med beviljat bygglov, ska lägeskontroll, i både plan och höjd, utföras i koordinatsystem SWEREF , höjdsystem Göteborgs lokala. Lägeskontrollen skall utföras efter formsättning och före gjutning av grunden. Sökanden kan beställa lägeskontrollen av mätenheten, telefon eller , eller av annan behörig enligt Mätningskungörelsen. Ärendet expedieras efter beslut till: Sökanden

22 22(73) SBN 191 SBN101707/11 Rished 2:78 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Rished 2:78. Den avstyckade tomtens storlek blir ca 2500 m². Kvar av stamfastigheten blir det ca 1500 m² tomtyta. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad På grund av jäv deltager Jan A Pressfeldt, ad, varken i handläggning eller beslut i detta ärende Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 17. På grund av jäv deltager Jan A Pressfeldt, ad, samt Magnus Aili, s, varken i handläggning eller beslut i detta ärende. 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 17. Föreskrifter och upplysningar Bygglov krävs för att få påbörja sökt byggnadsåtgärd. Detta måste ske inom två år. Därefter upphör beslut om förhandsbesked att gälla. PBL (2010:9000) 9 kap 18. Fastigheten måste ansluta till det kommunala avloppsnätet. Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Parkering av bil måste lösas minst 6 meter mellan gata och eventuell garageport. Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande Miljö, naturvärden m.m, 2011-xx-xx Yttrande trafik,

23 23(73) SBN 191 SBN101707/11 Grannar Grannar i fastigheterna Rished 2.82, 2:83, 2:89 och 7:1 har getts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. Remissinstanser Yttranden har inkommit från Verksamhet miljö angående naturvärden. I yttrandet låter man meddela att det finns förhöjda naturvärden. Trafikgruppen har inget att erinra. (Se vidare bifogade yttranden). Sektor samhällsbyggnads bedömning och motivering Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att platsen ligger bra till med närhet till kollektivtrafik och annan samhällsservice. Erinringar har inkommit från Verksamhet miljö på grund av de naturvärden som finns på platsen. I bygglovsskedet ska detta beaktas. Inga erinringar har inkommit från grannar. Bedömning har gjorts att infart kan lösas på platsen genom sprängning i berget. Nybyggnationen bedöms inte påverka pågående planläggning. Byggnation på platsen uppfyller i övrigt kraven i PBL (2010:900) 2 kap. 5 och i PBL (2010:900) 8 kap. 9. Avgift: Enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

24 24(73) SBN 192 SBN101705/11 Ryd 1:12 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage på avstyckad del av fastigheten Ryd 1:12. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 17. Föreskrifter och upplysningar Bygglov krävs för att få påbörja sökt byggnadsåtgärd. Detta måste ske inom två år. Därefter upphör beslut om förhandsbesked att gälla. PBL (2010:900) 9 kap 18. Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas till Sektor samhällsbyggnad. Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande Miljö, naturvärden och avlopp m.m, Yttrande trafik, Fastigheten ligger inom ett område som är utpekat i kommunens kulturarvsplan, Kultur i arv. Området är beskrivet som en kulturhistorisk värdefull bybildning där ny bebyggelse bör placeras med hänsyn till rådande strukturer och där nya byggnader bör ges en omsorgsfull utformning. Inga kända fornminnen finns på eller i direkt närhet till fastigheten. Grannar Grannar i fastigheterna Ryd 1:55, 1:41, 1:38, 1:13, 1:43, 1:49, 1:57, 1:35, 1:53 och 1:11 samt Krokmosse 1:1 har getts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter mot att bebygga platsen har inkommit.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4)

BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus (hus 1, hus 2, hus 3, hus 4) Datum Dnr 2015-08-19 BYGG.2015.56 1 Conrad Grut conrad.grut@varmdo.se 08-570 483 87 Bygglovhandläggare/Miljöinspektör BETSEDE ÄNG AB Tjänsteskrivelse BETSEDE 1:54, : Bygglov för uppförande av 4st enbostadshus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1(20) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-09-18. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00

PROTOKOLL 1(20) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-09-18. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00 PROTOKOLL 1(20) Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00 Ledamöter Tyrone Hansson ( ), ordförande Fredrik Johansson (M) 101-106, 108-112 Maj Holmström (M) 107 Catharina Eliasson (S) 101-106, 108-112 Gunilla

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer