PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande , Tyrone Hansson, s, ordförande 191

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande , Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m Catharina Eliasson, s Ingvar Arvidsson, kd Lars-Erik Carlbom, fp Christian Forsäng, m Sven Rydén, ad Kerstin Grund, s Magnus Aili, s Minna Ljungberg, mp Ersättare: övriga deltagande Daniel Mörner, m Lars-Eric Calås, ad Kjell Karlsson, fp Sten-Åke Oveborn, c Willy Kölborg, s Elisabeth Bredesen, s Gunilla Hagman, s Rune Strömberg, tf sektorchef Lisbeth Sjöström, sekreterare Utses att justera Tyrone Hansson , Fredrik Johansson 191 Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lisbeth Sjöström Ordförande Justerande Jan A Pressfeldt Tyrone Hansson Tyrone Hansson Fredrik Johansson

2 2(73) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Alafors Lisbeth Sjöström

3 3(73) SBN 181 SBN000041/ Extra ärende SBN 182 SBN000078/ Ekonomiska rapporter SBN 183 SBN000093/ Diskussionärende- Norra Kilandavägen Ny F-5 skola i Nödinge Dpl. Hur går vi vidare utifrån inkomna samrådayttranden... SBN 184 SBN000201/ Förslag till ändring av beslutsordning för detaljplaneprocessen... SBN 185 SBN000285/ Upphandling av sopsäckar till renhållningen... SBN 186 SBN000301/ Redovisning av VA-enkäten SBN 187 SBN000296/ Taxa Renhållning SBN 188 SBN101229/ Skönningared 1:15 - Strandskyddsdispens... SBN 189 SBN101276/ Kollanda 1:44 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus... SBN 190 SBN101290/ Nödinge 6:68 - Nybyggnad av växthus... SBN 191 SBN101707/ Rished 2:78 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage... SBN 192 SBN101705/ Ryd 1:12 - Nybyggnad av enbostadshus/avstyckning... SBN 193 SBN101711/ Tokatorp 1:22 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus... SBN 194 SBN101157/ Ulvstorp 1:4 - Ansökan om förhandsbesked förenbostadshus och garage... SBN 195 SBN000207/ Riktlinjer för hästhållning... SBN 196 SBN101262/ Skönningared 8:3 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus och garage... SBN 197 SBN101287/ Nödinge 4:28 - Ansökan om förhandsbesked för två st enbostadshus... SBN 198 SBN101335/ Nödinge 5:54 - Nybyggnad av enbostadshus... SBN 199 SBN101081/ Relsbo 1:2 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 1... SBN 200 SBN101187/ Relsbo 1:2 -Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 2... SBN 201 SBN101323/ Relsbo 1:2 -Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 3...

4 4(73) SBN 202 SBN101702/ Relsbo 1:2 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 4... SBN 203 SBN101698/ Röbacka 1:3 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 1... SBN 204 SBN101847/ Röbacka 1:3 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 2... SBN 205 SBN101280/ Skårdal 4:89 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus... SBN 206 SBN101713/ Älebräcke 1:24 -Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus... SBN 207 SBN101692/ Ölanda 3:5 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus... SBN 208 SBN101441/ Nödinge-stommen 1:200 - Olovlig uppförda komplementbyggnader... SBN 209 SBN101442/ Nödinge-stommen 1:201 - Olovlig byggnad... SBN 210 SBN101377/ Surte 43:2 - Ovårdad tomt... SBN 211 SBN000268/ Vimmersjön- Åtgärdspaket för att försöka förhindra de återkommande algblomningarna... SBN 212 SBN000273/ Inventering av enskilda avlopp- Upphävande av beslut... SBN 213 SBN000302/ Sammanträdesdagar för SBN 214 SBN000304/ Protokollskrivning för Arbetsutskotten - Ändrade rutiner... SBN 215 SBN000218/ Carlmarks Norra Industriområde... SBN 216 SBN000032/ Ordförande och Sektorchef informerar... SBN 217 SBN000034/ Delgivningar SBN 218 SBN000033/ Delegationsbeslut SBN 219 SBN101114/ Skårdal 62:21 - Tidsbegränsat lov t.o.m av moduler (förskola)... SBN 220 SBN101114/ Skårdal 62:21 - Tidsbegränsat lov t.o.m av moduler (förskola)- Byggnadsavgift samt tilläggsavgift....

5 5(73) SBN 181 SBN000041/11 Extra ärende 2011 Ordföranden Jan A Pressfeldt föreslår att bifalla två extra ärenden. - Skårdal 62:21 Ansökan om bygglov - Skårdal 62:21 Uttagande av byggnadsavgift samt tilläggsavgift 1. bifaller ordförandes förslag.

6 6(73) SBN 182 SBN000078/11 Uppföljningsrapport Enligt ekonomistyrreglerna i Verksamhetsplanen skall uppföljningsrapporterna upprättas av sektorerna och vara nämnd- eller AU-behandlade innan de beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under året kommer fem uppföljningsrapporter samt en samlad uppföljning vid årets slut i samband med bokslutet att presenteras för nämnden. Uppföljningsrapport 5 är en uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. oktober och de prognoser för ekonomi och verksamhetsmått som nämnden lämnar per oktober. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Sixten Engström daterad Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till 1. godkänner uppföljningsrapport godkänner uppföljningsrapport 5. Ärendet expedieras efter beslut till Kommunstyrelsen Helene Ramert

7 7(73) SBN 183 SBN000093/11 Diskussionsärende- Norra Kilandavägen Ny F-5 skola i Nödinge Dpl. Hur går vi vidare utifrån inkomna samrådsyttranden. Planarkitekt Emelie Johansson informerar om pågående arbete i detta ärende. 1. noterar informationen

8 8(73) SBN 184 SBN000201/11 Förslag till ändring av beslutsordning för detaljplaneprocessen har gett Sektor samhällsbyggnad i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad delegation i detaljplaneprocessen (från ansökan om planbesked till antagen detaljplan) i syfte att snabba upp och förenkla hanteringen. Den övergripande frågan i arbetet har varit vilka möjligheter Plan- och bygglagen och Kommunallagen ger för en utökad delegation. Samråd har skett med kommunjuristen och Göteborgs Stad. Nyckeln till en utökad delegation är en aktuell, tydlig och genomarbetad översiktsplan och god samordning mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Tre alternativa arbetsprocesser föreslås tillämpas för planarbetet beroende på ärendets art 1. Enkelt planförfarande ansvar som idag 2. Normalt planförfarande, exploateringen överensstämmer med översiktsplan. Beslutsrätten delegeras till 3. Normalt planförfarande, exploateringen överensstämmer inte med översiktsplan. Beslutsrätten ligger kvar under kommunstyrelse och kommunfullmäktige En delegation av planbesked och antagande till skulle förenkla handläggningen, korta handläggningstiden och bidra till att underlätta kommunens planerade bostadsexpansion. En ändrad arbetsprocess kräver ändring av reglemente för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden samt beredningsordningen för kommunfullmäktige Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Måns Werner daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. tillskriver kommunfullmäktige att ändra reglemente för nämnden för utökad delegation. 1. tillskriver kommunfullmäktige att ändra reglemente för nämnden för utökad delegation. Samråd/samverkan Samråd har hållits med kommunjuristen och Göteborgs Stads jurist. Ärendet expedieras efter beslut till: Kommunstyrelsen

9 9(73) SBN 185 SBN000285/11 Upphandling av sopsäckar till renhållningsavdelningen Upphandlingsenheten har av renhållningsavdelningen fått i uppdrag att upphandla sopsäckar. Upphandlingen skall avslutas med ett ramavtal som skall gälla med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet två år, med ett år i taget. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Eva Andersson daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beslutar att uppdra åt upphandlingsenheten att utse leverantör av sopsäckar till renhållningsenheten för avtalstid med möjlighet för kommunen att förlänga ytterligare två år, ett år i taget. 1. beslutar att uppdra åt upphandlingsenheten att utse leverantör av sopsäckar till renhållningsenheten för avtalstid med möjlighet för kommunen att förlänga ytterligare två år, ett år i taget. Protokollsanteckning: Catharina Eliasson,s, anser att ärendet borde beretts av arbetsutskottet för tekniska frågor Bakgrund Befintligt avtal upphör att gälla Upphandlingen är en s.k. EU-upphandling då den överstiger tröskelvärdet. I förfrågningsunderlaget ställs bl.a. krav på kvalitets- och miljöledningssystem. Av de anbudsgivare som uppfyller samtliga ställda krav, kommer kommunen att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till kriterierna pris 60 % och kvalitet 40 %. Samråd/samverkan I arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag samråder upphandlingsenheten med Renhållningsavdelningen.

10 10(73) SBN 186 SBN000301/11 Redovisning av VA-enkäten 2011 Utredningsingenjör VA, Anja Pielström, informerar om genomförd enkätundersökning.. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om vad kunderna tycker om VA:s arbete och service. 1. noterar informationen. Protokollsanteckning: Catharina Eliasson, s, anser att ärendet borde beretts av arbetsutskottet för tekniska frågor.

11 11(73) SBN 187 SBN000296/11 Taxa Renhållning 2012 Tack vare överskottet från tidigare år har hushållstaxan inte höjts 2010 och Budgetåret 2011 har beräknats till ett underskott på c:a 1000 kkr. som balanseras med det ackumulerade överskottet på c:a 2500 kkr. Inför 2012 tillkommer ökade personalkostnader med 600 kkr, kapitalkostnader 50 kkr. Slamtömning kommer att ge en extra kostnad på 200 kkr på grund av Gryaabs taxehöjning för hantering av externt slam års budget ger ett underskott på c:a 1471 kkr. Inför detta har sektor samhällsbyggnad ett förslag på att höja hushållstaxan för storkärl 2 % samt övriga säckar och småkärl med 5 %. I den föreslagna höjningen för hushållsavfall ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Detta ger en intäkt på c:a 730 kkr. Slamsugningen föreslås en höjning på 10 % vilket ger c:a 200 kkr. Sammantaget ger detta ett tillskott på c:a 930 kkr. Kvarvarande underskott på c:a 541 kkr balanseras från delar av kvarvarande överskott på c:a kkr. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Lars-Olof Segerdahl daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till beslutar att begära godkännande av kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa innebärande följande tillägg och höjningar samt förtydligande i taxans textinformation enligt följande: 1. Sophämtning: I den föreslagna höjningen för hushållsavfall ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass. a) Taxan för storkärl liter höjs med 2 % samt säckar 160 liter och småkärl liter höjs med 5 %. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 1 och 2. b) Taxan för sophämtning brännbart grovavfall höjs från 155 kr till 250 kr samt extra säckar höjs från 44 kr till 48 kr. Se bilaga 4. c) Taxa för byte av kärl 100 kr. Se bilaga 2. d) Tömning av behållare för extra hämtning om denna ska ske före nästa ordinarie hämtning uttages en extra avgift på 200 kr. Se bilaga 4.

12 12(73) SBN 187 SBN000296/11 e) Taxa för tömning av extra sopbehållare. Se bilaga 4 Sopkärl upp till 240 liter 80 kr per styck Sopkärl liter 108 kr per styck Sopkärl liter 160 kr per styck Sopkärl liter 200 kr per styck f) Ny taxa 660 liters kärl 7198 kr Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 3. g) Regelbunden hämtning oftare än en gång per vecka. 2 gånger per vecka utgår dubbel taxa samt ytterligare 5 %. 3 gånger per vecka utgår trefaldig taxa samt ytterligare 10 % Se bilaga 4. h) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Om särskilda skäl finns kan renhållningskontoret medge hämtning av hushållsavfall oftare än en gång per vecka. Se bilaga 4. Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma högst 160 liter. Se bilaga 4. Sommarhämtning fritidshus. Hämtning sker vid 13 hämtningstillfällen var 14:e dag under perioden april till och med september. Se bilaga 1och Slamsugning a) Slamsugningstaxan höjs med 10 %. Se bilaga 6. b) Budningsuppdrag på jourtid utgår en extra avgift på 2000 kr. Se bilaga 6. c) Slangutdrag utöver 20 m. Höjning från 6,90 kr/m till 10,00 kr/m. Se bilaga 6. d) Tillägg i slamsugningstaxan då brunn eller tank är oåtkomlig, felinstallerad eller av annat på fastighetsägaren beroende skäl ej kan tömmas i samband med ordinarie tömning eller körlista, debiteras framkörningsavgift 500 kr per gång. Se bilaga 6. e) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Budning: Torsdag ska beställning göras senast dagen innan. Se bilaga 6. f) Tillägg taxa minireningsverk för fler än ett hushåll 350 kr. Se bilaga Storbehållare (container) a) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Begränsning från hushållens grovavfall där bygg och rivningsavfall inte ska ingå. Detta ska tillhöra verksamhetsavfall. Se bilaga 5.

13 13(73) SBN 187 SBN000296/11 4. Sörmossens återvinningscentral (ÅVC) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Däck: Max 4 bildäck per besök tas emot (även däck på fälg). Se bilaga 7. b) Slipers: 5 stycken gratis. Därefter 80 kr per styck enligt tidigare beslutat pris. Se bilaga 7. c) Farligt avfall får ej lämnas från verksamheter. Se bilaga Sörmossens avfallsupplag Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Ta bort befintlig text Avfall till kompostering Se bilaga Sektor samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska gälla från beslutar att begära godkännande av kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa innebärande följande tillägg och höjningar samt förtydligande i taxans textinformation enligt följande: 1. Sophämtning: I den föreslagna höjningen för hushållsavfall ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass. a) Taxan för storkärl liter höjs med 2 % samt säckar 160 liter och småkärl liter höjs med 5 %. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 1 och 2. b) Taxan för sophämtning brännbart grovavfall höjs från 155 kr till 250 kr samt extra säckar höjs från 44 kr till 48 kr. Se bilaga 4. c) Taxa för byte av kärl 100 kr. Se bilaga 2. d) Tömning av behållare för extra hämtning om denna ska ske före nästa ordinarie hämtning uttages en extra avgift på 200 kr. Se bilaga 4. e) Taxa för tömning av extra sopbehållare. Se bilaga 4 Sopkärl upp till 240 liter 80 kr per styck Sopkärl liter 108 kr per styck Sopkärl liter 160 kr per styck Sopkärl liter 200 kr per styck f) Ny taxa 660 liters kärl 7198 kr Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 3.

14 14(73) SBN 187 SBN000296/11 g) Regelbunden hämtning oftare än en gång per vecka. 2 gånger per vecka utgår dubbel taxa samt ytterligare 5 %. 3 gånger per vecka utgår trefaldig taxa samt ytterligare 10 % Se bilaga 4. h) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Om särskilda skäl finns kan renhållningskontoret medge hämtning av hushållsavfall oftare än en gång per vecka. Se bilaga 4. Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma högst 160 liter. Se bilaga 4. Sommarhämtning fritidshus. Hämtning sker vid 13 hämtningstillfällen var 14:e dag under perioden april till och med september. Se bilaga 1och Slamsugning a) Slamsugningstaxan höjs med 10 %. Se bilaga 6. b) Budningsuppdrag på jourtid utgår en extra avgift på 2000 kr. Se bilaga 6. c) Slangutdrag utöver 20 m. Höjning från 6,90 kr/m till 10,00 kr/m. Se bilaga 6. d) Tillägg i slamsugningstaxan då brunn eller tank är oåtkomlig, felinstallerad eller av annat på fastighetsägaren beroende skäl ej kan tömmas i samband med ordinarie tömning eller körlista, debiteras framkörningsavgift 500 kr per gång. Se bilaga 6. e) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Budning: Torsdag ska beställning göras senast dagen innan. Se bilaga 6. f) Tillägg taxa minireningsverk för fler än ett hushåll 350 kr. Se bilaga Storbehållare (container) a) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Begränsning från hushållens grovavfall där bygg och rivningsavfall inte ska ingå. Detta ska tillhöra verksamhetsavfall. Se bilaga Sörmossens återvinningscentral (ÅVC) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Däck: Max 4 bildäck per besök tas emot (även däck på fälg). Se bilaga 7. b) Slipers: 5 stycken gratis. Därefter 80 kr per styck enligt tidigare beslutat pris. Se bilaga 7. c) Farligt avfall får ej lämnas från verksamheter. Se bilaga 7.

15 15(73) SBN 187 SBN000296/11 5. Sörmossens avfallsupplag Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Ta bort befintlig text Avfall till kompostering Se bilaga Sektor samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska gälla från Protokollsanteckning: Catharina Eliasson, s, anser att ärendet borde beretts av arbetsutskottet för tekniska frågor. Samråd/samverkan Lars-Olof Segerdahl/Renhållningschef Lennart Johansson/Miljöingenjör Torbjörn Andersson/Verksamhetschef

16 16(73) SBN 188 SBN101229/11 Skönningared 1:15 - Ansökan om strandskyddsdispens för tre enbostadshus samt tillfartsväg Ansökan Ansökan avser strandskyddsdispens för avstyckning av tre tomter på en del av fastigheten Skönningared 1:15 för nya enbostadshus samt tillfartsväg. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. nekar dispens från strandskyddet med stöd av Miljöbalken kap medger ej dispens från strandskyddet med stöd av Miljöbalken kap 7 18 Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande från Verksamhet Miljö Bakgrund Belägenhet Platsen ligger vid Grosjön ca fem km öster om Älvängens centrum. Grosjön har ett strandskydd som sträcker sig 200 meter från stranden. De avstyckade tomterna planeras ligga på rad längs en ny tillfartsväg. Platsen utgörs i dagsläget av gallrad blandskog. Tomten närmast vattnet hamnar ca 130 meter från strandlinjen vilket gör att samtliga tomter hamnar inom strandskyddat område. Remissinstanser Yttrande har inkommit från Verksamhet miljö som skriver att åtgärden utökar hemfridszonen och att det inte tillgodoser något allmänt eller annat angeläget intresse. Verksamhet miljö anser att ansökan inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna samt att det inte finns några särskilda skäl för att bevilja dispens.

17 17(73) SBN 188 SBN101229/11 Sökandens motivering för dispens av strandskyddet Sökanden har angett tre skäl för dispens: Önskad avstyckning ligger långt ifrån vattnet och sjön har under en tid blivit allt mindre varefter succesiv uttorkning skett. Tillgängligheten till sjön försämras inte, utan kan bli något bättre då marken görs i ordning och väg tillkommer. Markens karaktär är också sådan att önskad avstyckning ligger på samma nivå som den närliggande befintliga bebyggelsen. Marken stupar därefter mycket brant ner mot sjön. Sektor samhällsbyggnads bedömning och motivering Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökt åtgärd inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna (Miljöbalken 7 kap 13 ) samt att det inte finns några särskilda skäl till att medge en dispens (Miljöbalken 7 kap 18c ). Sökanden motiveringar är enligt miljöbalkens 7 kap 18 c inga skäl till att frångå strandskyddet. Avgift: Enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

18 18(73) SBN 189 SBN101276/11 Kollanda 1:44 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Kollanda 1:44. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap. 17. Föreskrifter och upplysningar Bygglov krävs för att få påbörja sökt byggnadsåtgärd. Detta måste ske inom två år. Därefter upphör beslut om förhandsbesked att gälla. PBL (2010:900) 9 kap. 18. Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas till Sektor samhällsbyggnad. Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande Miljö, naturvärden m.m, Yttrande Miljö, hälsa och avlopp m.m, Yttrande trafik, Avgift: Enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. Området ligger precis utanför området som är utpekat i kommunens vindbruksplan som så kallad skyddszon där ingen byggnation får ske.

19 19(73) SBN 189 SBN101276/11 Yttranden Grannar i fastigheterna Kollanda 1:16, 1:41, 1:11, 1:26, 1:2, 5:2, 1:46 och 1:15, Ranneberg 1:4 och 1:23, samt Kilanda 5:21 har getts tillfälle att yttra sig. Ägaren till fastigheten Kilanda 5:21 motsätter sig förslaget med hänvisning till det vindbruksområde som är utpekat i vindbruksplanen. Grannen vill inte att en byggnation omöjliggör eller försvårar möjligheten att etablera vindkraftverk i området. I övrigt har inga synpunkter från grannar kommit till känna. Remissinstanser Yttranden har inkommit från Verksamhet miljö angående avloppshantering, buller och naturvärden. De skriver att det finns en bäck på platsen. Om det grävs i bäcken, eventuellt i samband med vägdragning måste Länsstyrelsens vattenvårdsenhet kontaktas då det krävs tillstånd enligt 11 kap 9 Miljöbalken. Bedömning har gjorts att avlopp går att ordna på den egna fastigheten. Miljö låter också meddela att buller från verksamheter finns i området, bland annat från en endurobana, men att bullernivåerna inte är av den grad att boende är olämpligt. På grund av de vindbruksplaner som finns i området kan platsen, om exploatering sker på olämpligt sätt påverkas av buller i framtiden. Trafikgruppen har inget att erinra mot förslaget förutsatt att vägen till fastigheten inte överstiga en lutning på 8%. (Se vidare bifogade yttranden). Sektor samhällsbyggnads bedömning och motivering Med utgångspunkt från Ale Öp 07 gör Sektor samhällsbyggnad bedömningen att ett hus på höjden skulle påverka landskapsbilden, men att det inte utgör ett tillräckligt starkt hinder mot att medge förhandsbesked. Den föreslagna platsen ligger inte inom vindbruksplanens skyddsområde och ska således inte försvåra etablering av vindkraftverk. Ett hus på platsen kan uppföras utan att skada några natur- eller kulturvärden. Inga erinringar från remissinstanser har inkommit. Byggnation på platsen uppfyller kraven i såväl PBL 2 kap.3 som i PBL 3 kap.15 under förutsättning att räddningsverkets krav på tillgänglighet beaktas. Då huset kommer bli väl synligt på tomten bör omsorg läggas kring utseende och utformning i bygglovsskedet. Sektor samhällsbyggnads samlade bedömning är att förhandsbesked kan beviljas.

20 20(73) SBN 190 SBN101290/11 Nödinge 6:68 - Nybyggnad av växthus Ansökan Ansökan avser bygglov för ett växthus om 20 m² på fastigheten Nödinge 6:68. Fastighetens tomtyta är 1300 m². Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Ordföranden Jan A Pressfeldt tillstyrker beviljande av bygglov. Tyrone Hansson tillstyrker sektorns förslag. Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar bygglov med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 30 Tyrone Hansson, s, yrkar på sektorns förslag om att avslå bygglov. Jan A Pressfeldt, ad, yrkar på arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor förslag till beslut. Votering Med 6 ja röster för Jan A Pressfeldts förslag mot 5 nej röster för Tyrone Hanssons förslag beslutar nämnden i enlighet med Jan A Pressfeldts förslag till beslut. Ledamot JA NEJ AVSTÅR Fredrik Johansson, m X Christian Forsäng, m X Sven Rydén, ad X Lars-Erik Carlbom, fp X Ingvar Arvidsson, kd X Jan A Pressfeldt, ad X Tyrone Hansson, s X Catharina Eliasson, s X Kerstin Grund, s X Magnus Aili, s X Minna Ljungberg, mp X beviljar bygglov med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 30

21 21(73) SBN 190 SBN101290/11 Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan ankomstdatum Plan- och fasadritningar ankomstdatum Detaljplan Fastigheten omfattas av detaljplan 203 upprättad Enligt planbestämmelser får endast en gårdsbyggnad uppföras. Åtgärden är inte planenlig genom att en gårdsbyggnad redan finns på tomten. Yttranden Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. Sektor samhällsbyggnads bedömning Fastigheten har redan utnyttjat byggrätten av ett uthus och en nybyggnad av ett ytterligare uthus kan därmed inte ses som en liten avvikelse i enlighet med PBL (2010:900) 9 kap. 30. Några andra hinder än att byggrätten redan är utnyttjad finns därmed inte för att neka byggnation. Inga grannar har motsatt sig åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år (PBL 9:43). Föreskrifter Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet (PBL 10:5) Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs ej. Kontrollplan ska dock lämnas in till Sektor samhällsbyggnad innan byggnation. Byggnation får ej påbörjas innan startbesked har utfärdats. Övriga upplysningar Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Lägeskontroll För att verifiera att byggnadens (eller tillbyggnadens) läge överensstämmer med beviljat bygglov, ska lägeskontroll, i både plan och höjd, utföras i koordinatsystem SWEREF , höjdsystem Göteborgs lokala. Lägeskontrollen skall utföras efter formsättning och före gjutning av grunden. Sökanden kan beställa lägeskontrollen av mätenheten, telefon eller , eller av annan behörig enligt Mätningskungörelsen. Ärendet expedieras efter beslut till: Sökanden

22 22(73) SBN 191 SBN101707/11 Rished 2:78 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Rished 2:78. Den avstyckade tomtens storlek blir ca 2500 m². Kvar av stamfastigheten blir det ca 1500 m² tomtyta. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad På grund av jäv deltager Jan A Pressfeldt, ad, varken i handläggning eller beslut i detta ärende Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 17. På grund av jäv deltager Jan A Pressfeldt, ad, samt Magnus Aili, s, varken i handläggning eller beslut i detta ärende. 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 17. Föreskrifter och upplysningar Bygglov krävs för att få påbörja sökt byggnadsåtgärd. Detta måste ske inom två år. Därefter upphör beslut om förhandsbesked att gälla. PBL (2010:9000) 9 kap 18. Fastigheten måste ansluta till det kommunala avloppsnätet. Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Parkering av bil måste lösas minst 6 meter mellan gata och eventuell garageport. Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande Miljö, naturvärden m.m, 2011-xx-xx Yttrande trafik,

23 23(73) SBN 191 SBN101707/11 Grannar Grannar i fastigheterna Rished 2.82, 2:83, 2:89 och 7:1 har getts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. Remissinstanser Yttranden har inkommit från Verksamhet miljö angående naturvärden. I yttrandet låter man meddela att det finns förhöjda naturvärden. Trafikgruppen har inget att erinra. (Se vidare bifogade yttranden). Sektor samhällsbyggnads bedömning och motivering Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att platsen ligger bra till med närhet till kollektivtrafik och annan samhällsservice. Erinringar har inkommit från Verksamhet miljö på grund av de naturvärden som finns på platsen. I bygglovsskedet ska detta beaktas. Inga erinringar har inkommit från grannar. Bedömning har gjorts att infart kan lösas på platsen genom sprängning i berget. Nybyggnationen bedöms inte påverka pågående planläggning. Byggnation på platsen uppfyller i övrigt kraven i PBL (2010:900) 2 kap. 5 och i PBL (2010:900) 8 kap. 9. Avgift: Enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

24 24(73) SBN 192 SBN101705/11 Ryd 1:12 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage på avstyckad del av fastigheten Ryd 1:12. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 17. Föreskrifter och upplysningar Bygglov krävs för att få påbörja sökt byggnadsåtgärd. Detta måste ske inom två år. Därefter upphör beslut om förhandsbesked att gälla. PBL (2010:900) 9 kap 18. Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas till Sektor samhällsbyggnad. Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande Miljö, naturvärden och avlopp m.m, Yttrande trafik, Fastigheten ligger inom ett område som är utpekat i kommunens kulturarvsplan, Kultur i arv. Området är beskrivet som en kulturhistorisk värdefull bybildning där ny bebyggelse bör placeras med hänsyn till rådande strukturer och där nya byggnader bör ges en omsorgsfull utformning. Inga kända fornminnen finns på eller i direkt närhet till fastigheten. Grannar Grannar i fastigheterna Ryd 1:55, 1:41, 1:38, 1:13, 1:43, 1:49, 1:57, 1:35, 1:53 och 1:11 samt Krokmosse 1:1 har getts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter mot att bebygga platsen har inkommit.

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

PROTOKOLL 1(49) Sammanträdesdatum 2010-11-11

PROTOKOLL 1(49) Sammanträdesdatum 2010-11-11 1(49) Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15: 30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Rolf Gustavsson, s, ordförande Fredrik Johansson, m Catharina Eliasson, s Jan A Pressfeldt,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(20) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-05-16. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00. Ledamöter

PROTOKOLL 1(20) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-05-16. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00. Ledamöter PROTOKOLL 1(20) Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00 Ledamöter Ersättare Jan A Pressfeldt (AD), ordförande Rolf Engström (S) Fredrik Johansson (M) Catharina Eliasson (S) Ingvar Arvidsson (KD) Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-10-17. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-11:10

PROTOKOLL 1(18) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-10-17. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-11:10 PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Alerummet, kl 09:00-11:10 Ledamöter Jan A Pressfeldt (AD), ordförande Tyrone Hansson (S) Fredrik Johansson (M) Catharina Eliasson (S) Ingvar Arvidsson (KD) Lars-Erik Carlbom

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer