PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande , Tyrone Hansson, s, ordförande 191

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande , Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m Catharina Eliasson, s Ingvar Arvidsson, kd Lars-Erik Carlbom, fp Christian Forsäng, m Sven Rydén, ad Kerstin Grund, s Magnus Aili, s Minna Ljungberg, mp Ersättare: övriga deltagande Daniel Mörner, m Lars-Eric Calås, ad Kjell Karlsson, fp Sten-Åke Oveborn, c Willy Kölborg, s Elisabeth Bredesen, s Gunilla Hagman, s Rune Strömberg, tf sektorchef Lisbeth Sjöström, sekreterare Utses att justera Tyrone Hansson , Fredrik Johansson 191 Justeringens plats och tid Kommunhuset, Alafors Underskrifter Sekreterare Paragrafer Lisbeth Sjöström Ordförande Justerande Jan A Pressfeldt Tyrone Hansson Tyrone Hansson Fredrik Johansson

2 2(73) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Alafors Lisbeth Sjöström

3 3(73) SBN 181 SBN000041/ Extra ärende SBN 182 SBN000078/ Ekonomiska rapporter SBN 183 SBN000093/ Diskussionärende- Norra Kilandavägen Ny F-5 skola i Nödinge Dpl. Hur går vi vidare utifrån inkomna samrådayttranden... SBN 184 SBN000201/ Förslag till ändring av beslutsordning för detaljplaneprocessen... SBN 185 SBN000285/ Upphandling av sopsäckar till renhållningen... SBN 186 SBN000301/ Redovisning av VA-enkäten SBN 187 SBN000296/ Taxa Renhållning SBN 188 SBN101229/ Skönningared 1:15 - Strandskyddsdispens... SBN 189 SBN101276/ Kollanda 1:44 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus... SBN 190 SBN101290/ Nödinge 6:68 - Nybyggnad av växthus... SBN 191 SBN101707/ Rished 2:78 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage... SBN 192 SBN101705/ Ryd 1:12 - Nybyggnad av enbostadshus/avstyckning... SBN 193 SBN101711/ Tokatorp 1:22 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus... SBN 194 SBN101157/ Ulvstorp 1:4 - Ansökan om förhandsbesked förenbostadshus och garage... SBN 195 SBN000207/ Riktlinjer för hästhållning... SBN 196 SBN101262/ Skönningared 8:3 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus och garage... SBN 197 SBN101287/ Nödinge 4:28 - Ansökan om förhandsbesked för två st enbostadshus... SBN 198 SBN101335/ Nödinge 5:54 - Nybyggnad av enbostadshus... SBN 199 SBN101081/ Relsbo 1:2 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 1... SBN 200 SBN101187/ Relsbo 1:2 -Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 2... SBN 201 SBN101323/ Relsbo 1:2 -Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 3...

4 4(73) SBN 202 SBN101702/ Relsbo 1:2 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus tomt 4... SBN 203 SBN101698/ Röbacka 1:3 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 1... SBN 204 SBN101847/ Röbacka 1:3 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 2... SBN 205 SBN101280/ Skårdal 4:89 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus... SBN 206 SBN101713/ Älebräcke 1:24 -Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus... SBN 207 SBN101692/ Ölanda 3:5 - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus... SBN 208 SBN101441/ Nödinge-stommen 1:200 - Olovlig uppförda komplementbyggnader... SBN 209 SBN101442/ Nödinge-stommen 1:201 - Olovlig byggnad... SBN 210 SBN101377/ Surte 43:2 - Ovårdad tomt... SBN 211 SBN000268/ Vimmersjön- Åtgärdspaket för att försöka förhindra de återkommande algblomningarna... SBN 212 SBN000273/ Inventering av enskilda avlopp- Upphävande av beslut... SBN 213 SBN000302/ Sammanträdesdagar för SBN 214 SBN000304/ Protokollskrivning för Arbetsutskotten - Ändrade rutiner... SBN 215 SBN000218/ Carlmarks Norra Industriområde... SBN 216 SBN000032/ Ordförande och Sektorchef informerar... SBN 217 SBN000034/ Delgivningar SBN 218 SBN000033/ Delegationsbeslut SBN 219 SBN101114/ Skårdal 62:21 - Tidsbegränsat lov t.o.m av moduler (förskola)... SBN 220 SBN101114/ Skårdal 62:21 - Tidsbegränsat lov t.o.m av moduler (förskola)- Byggnadsavgift samt tilläggsavgift....

5 5(73) SBN 181 SBN000041/11 Extra ärende 2011 Ordföranden Jan A Pressfeldt föreslår att bifalla två extra ärenden. - Skårdal 62:21 Ansökan om bygglov - Skårdal 62:21 Uttagande av byggnadsavgift samt tilläggsavgift 1. bifaller ordförandes förslag.

6 6(73) SBN 182 SBN000078/11 Uppföljningsrapport Enligt ekonomistyrreglerna i Verksamhetsplanen skall uppföljningsrapporterna upprättas av sektorerna och vara nämnd- eller AU-behandlade innan de beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Under året kommer fem uppföljningsrapporter samt en samlad uppföljning vid årets slut i samband med bokslutet att presenteras för nämnden. Uppföljningsrapport 5 är en uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. oktober och de prognoser för ekonomi och verksamhetsmått som nämnden lämnar per oktober. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Sixten Engström daterad Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till 1. godkänner uppföljningsrapport godkänner uppföljningsrapport 5. Ärendet expedieras efter beslut till Kommunstyrelsen Helene Ramert

7 7(73) SBN 183 SBN000093/11 Diskussionsärende- Norra Kilandavägen Ny F-5 skola i Nödinge Dpl. Hur går vi vidare utifrån inkomna samrådsyttranden. Planarkitekt Emelie Johansson informerar om pågående arbete i detta ärende. 1. noterar informationen

8 8(73) SBN 184 SBN000201/11 Förslag till ändring av beslutsordning för detaljplaneprocessen har gett Sektor samhällsbyggnad i uppdrag att utreda möjligheterna till ökad delegation i detaljplaneprocessen (från ansökan om planbesked till antagen detaljplan) i syfte att snabba upp och förenkla hanteringen. Den övergripande frågan i arbetet har varit vilka möjligheter Plan- och bygglagen och Kommunallagen ger för en utökad delegation. Samråd har skett med kommunjuristen och Göteborgs Stad. Nyckeln till en utökad delegation är en aktuell, tydlig och genomarbetad översiktsplan och god samordning mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Tre alternativa arbetsprocesser föreslås tillämpas för planarbetet beroende på ärendets art 1. Enkelt planförfarande ansvar som idag 2. Normalt planförfarande, exploateringen överensstämmer med översiktsplan. Beslutsrätten delegeras till 3. Normalt planförfarande, exploateringen överensstämmer inte med översiktsplan. Beslutsrätten ligger kvar under kommunstyrelse och kommunfullmäktige En delegation av planbesked och antagande till skulle förenkla handläggningen, korta handläggningstiden och bidra till att underlätta kommunens planerade bostadsexpansion. En ändrad arbetsprocess kräver ändring av reglemente för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden samt beredningsordningen för kommunfullmäktige Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Måns Werner daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. tillskriver kommunfullmäktige att ändra reglemente för nämnden för utökad delegation. 1. tillskriver kommunfullmäktige att ändra reglemente för nämnden för utökad delegation. Samråd/samverkan Samråd har hållits med kommunjuristen och Göteborgs Stads jurist. Ärendet expedieras efter beslut till: Kommunstyrelsen

9 9(73) SBN 185 SBN000285/11 Upphandling av sopsäckar till renhållningsavdelningen Upphandlingsenheten har av renhållningsavdelningen fått i uppdrag att upphandla sopsäckar. Upphandlingen skall avslutas med ett ramavtal som skall gälla med möjlighet för kommunen att förlänga avtalet två år, med ett år i taget. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Eva Andersson daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beslutar att uppdra åt upphandlingsenheten att utse leverantör av sopsäckar till renhållningsenheten för avtalstid med möjlighet för kommunen att förlänga ytterligare två år, ett år i taget. 1. beslutar att uppdra åt upphandlingsenheten att utse leverantör av sopsäckar till renhållningsenheten för avtalstid med möjlighet för kommunen att förlänga ytterligare två år, ett år i taget. Protokollsanteckning: Catharina Eliasson,s, anser att ärendet borde beretts av arbetsutskottet för tekniska frågor Bakgrund Befintligt avtal upphör att gälla Upphandlingen är en s.k. EU-upphandling då den överstiger tröskelvärdet. I förfrågningsunderlaget ställs bl.a. krav på kvalitets- och miljöledningssystem. Av de anbudsgivare som uppfyller samtliga ställda krav, kommer kommunen att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till kriterierna pris 60 % och kvalitet 40 %. Samråd/samverkan I arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag samråder upphandlingsenheten med Renhållningsavdelningen.

10 10(73) SBN 186 SBN000301/11 Redovisning av VA-enkäten 2011 Utredningsingenjör VA, Anja Pielström, informerar om genomförd enkätundersökning.. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om vad kunderna tycker om VA:s arbete och service. 1. noterar informationen. Protokollsanteckning: Catharina Eliasson, s, anser att ärendet borde beretts av arbetsutskottet för tekniska frågor.

11 11(73) SBN 187 SBN000296/11 Taxa Renhållning 2012 Tack vare överskottet från tidigare år har hushållstaxan inte höjts 2010 och Budgetåret 2011 har beräknats till ett underskott på c:a 1000 kkr. som balanseras med det ackumulerade överskottet på c:a 2500 kkr. Inför 2012 tillkommer ökade personalkostnader med 600 kkr, kapitalkostnader 50 kkr. Slamtömning kommer att ge en extra kostnad på 200 kkr på grund av Gryaabs taxehöjning för hantering av externt slam års budget ger ett underskott på c:a 1471 kkr. Inför detta har sektor samhällsbyggnad ett förslag på att höja hushållstaxan för storkärl 2 % samt övriga säckar och småkärl med 5 %. I den föreslagna höjningen för hushållsavfall ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Detta ger en intäkt på c:a 730 kkr. Slamsugningen föreslås en höjning på 10 % vilket ger c:a 200 kkr. Sammantaget ger detta ett tillskott på c:a 930 kkr. Kvarvarande underskott på c:a 541 kkr balanseras från delar av kvarvarande överskott på c:a kkr. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Lars-Olof Segerdahl daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till beslutar att begära godkännande av kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa innebärande följande tillägg och höjningar samt förtydligande i taxans textinformation enligt följande: 1. Sophämtning: I den föreslagna höjningen för hushållsavfall ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass. a) Taxan för storkärl liter höjs med 2 % samt säckar 160 liter och småkärl liter höjs med 5 %. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 1 och 2. b) Taxan för sophämtning brännbart grovavfall höjs från 155 kr till 250 kr samt extra säckar höjs från 44 kr till 48 kr. Se bilaga 4. c) Taxa för byte av kärl 100 kr. Se bilaga 2. d) Tömning av behållare för extra hämtning om denna ska ske före nästa ordinarie hämtning uttages en extra avgift på 200 kr. Se bilaga 4.

12 12(73) SBN 187 SBN000296/11 e) Taxa för tömning av extra sopbehållare. Se bilaga 4 Sopkärl upp till 240 liter 80 kr per styck Sopkärl liter 108 kr per styck Sopkärl liter 160 kr per styck Sopkärl liter 200 kr per styck f) Ny taxa 660 liters kärl 7198 kr Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 3. g) Regelbunden hämtning oftare än en gång per vecka. 2 gånger per vecka utgår dubbel taxa samt ytterligare 5 %. 3 gånger per vecka utgår trefaldig taxa samt ytterligare 10 % Se bilaga 4. h) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Om särskilda skäl finns kan renhållningskontoret medge hämtning av hushållsavfall oftare än en gång per vecka. Se bilaga 4. Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma högst 160 liter. Se bilaga 4. Sommarhämtning fritidshus. Hämtning sker vid 13 hämtningstillfällen var 14:e dag under perioden april till och med september. Se bilaga 1och Slamsugning a) Slamsugningstaxan höjs med 10 %. Se bilaga 6. b) Budningsuppdrag på jourtid utgår en extra avgift på 2000 kr. Se bilaga 6. c) Slangutdrag utöver 20 m. Höjning från 6,90 kr/m till 10,00 kr/m. Se bilaga 6. d) Tillägg i slamsugningstaxan då brunn eller tank är oåtkomlig, felinstallerad eller av annat på fastighetsägaren beroende skäl ej kan tömmas i samband med ordinarie tömning eller körlista, debiteras framkörningsavgift 500 kr per gång. Se bilaga 6. e) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Budning: Torsdag ska beställning göras senast dagen innan. Se bilaga 6. f) Tillägg taxa minireningsverk för fler än ett hushåll 350 kr. Se bilaga Storbehållare (container) a) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Begränsning från hushållens grovavfall där bygg och rivningsavfall inte ska ingå. Detta ska tillhöra verksamhetsavfall. Se bilaga 5.

13 13(73) SBN 187 SBN000296/11 4. Sörmossens återvinningscentral (ÅVC) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Däck: Max 4 bildäck per besök tas emot (även däck på fälg). Se bilaga 7. b) Slipers: 5 stycken gratis. Därefter 80 kr per styck enligt tidigare beslutat pris. Se bilaga 7. c) Farligt avfall får ej lämnas från verksamheter. Se bilaga Sörmossens avfallsupplag Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Ta bort befintlig text Avfall till kompostering Se bilaga Sektor samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska gälla från beslutar att begära godkännande av kommunfullmäktige att anta ny renhållningstaxa innebärande följande tillägg och höjningar samt förtydligande i taxans textinformation enligt följande: 1. Sophämtning: I den föreslagna höjningen för hushållsavfall ingår grundavgiften samt brukningstaxans lägsta taxeklass. a) Taxan för storkärl liter höjs med 2 % samt säckar 160 liter och småkärl liter höjs med 5 %. Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 1 och 2. b) Taxan för sophämtning brännbart grovavfall höjs från 155 kr till 250 kr samt extra säckar höjs från 44 kr till 48 kr. Se bilaga 4. c) Taxa för byte av kärl 100 kr. Se bilaga 2. d) Tömning av behållare för extra hämtning om denna ska ske före nästa ordinarie hämtning uttages en extra avgift på 200 kr. Se bilaga 4. e) Taxa för tömning av extra sopbehållare. Se bilaga 4 Sopkärl upp till 240 liter 80 kr per styck Sopkärl liter 108 kr per styck Sopkärl liter 160 kr per styck Sopkärl liter 200 kr per styck f) Ny taxa 660 liters kärl 7198 kr Övriga taxeklasser höjs med samma krontal. Se bilaga 3.

14 14(73) SBN 187 SBN000296/11 g) Regelbunden hämtning oftare än en gång per vecka. 2 gånger per vecka utgår dubbel taxa samt ytterligare 5 %. 3 gånger per vecka utgår trefaldig taxa samt ytterligare 10 % Se bilaga 4. h) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Om särskilda skäl finns kan renhållningskontoret medge hämtning av hushållsavfall oftare än en gång per vecka. Se bilaga 4. Säckar: Fastighetsägaren anskaffar själv erforderlig säck som får rymma högst 160 liter. Se bilaga 4. Sommarhämtning fritidshus. Hämtning sker vid 13 hämtningstillfällen var 14:e dag under perioden april till och med september. Se bilaga 1och Slamsugning a) Slamsugningstaxan höjs med 10 %. Se bilaga 6. b) Budningsuppdrag på jourtid utgår en extra avgift på 2000 kr. Se bilaga 6. c) Slangutdrag utöver 20 m. Höjning från 6,90 kr/m till 10,00 kr/m. Se bilaga 6. d) Tillägg i slamsugningstaxan då brunn eller tank är oåtkomlig, felinstallerad eller av annat på fastighetsägaren beroende skäl ej kan tömmas i samband med ordinarie tömning eller körlista, debiteras framkörningsavgift 500 kr per gång. Se bilaga 6. e) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Budning: Torsdag ska beställning göras senast dagen innan. Se bilaga 6. f) Tillägg taxa minireningsverk för fler än ett hushåll 350 kr. Se bilaga Storbehållare (container) a) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: Begränsning från hushållens grovavfall där bygg och rivningsavfall inte ska ingå. Detta ska tillhöra verksamhetsavfall. Se bilaga Sörmossens återvinningscentral (ÅVC) Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Däck: Max 4 bildäck per besök tas emot (även däck på fälg). Se bilaga 7. b) Slipers: 5 stycken gratis. Därefter 80 kr per styck enligt tidigare beslutat pris. Se bilaga 7. c) Farligt avfall får ej lämnas från verksamheter. Se bilaga 7.

15 15(73) SBN 187 SBN000296/11 5. Sörmossens avfallsupplag Förtydliganden i taxans textinformation såsom: a) Ta bort befintlig text Avfall till kompostering Se bilaga Sektor samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska gälla från Protokollsanteckning: Catharina Eliasson, s, anser att ärendet borde beretts av arbetsutskottet för tekniska frågor. Samråd/samverkan Lars-Olof Segerdahl/Renhållningschef Lennart Johansson/Miljöingenjör Torbjörn Andersson/Verksamhetschef

16 16(73) SBN 188 SBN101229/11 Skönningared 1:15 - Ansökan om strandskyddsdispens för tre enbostadshus samt tillfartsväg Ansökan Ansökan avser strandskyddsdispens för avstyckning av tre tomter på en del av fastigheten Skönningared 1:15 för nya enbostadshus samt tillfartsväg. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. nekar dispens från strandskyddet med stöd av Miljöbalken kap medger ej dispens från strandskyddet med stöd av Miljöbalken kap 7 18 Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande från Verksamhet Miljö Bakgrund Belägenhet Platsen ligger vid Grosjön ca fem km öster om Älvängens centrum. Grosjön har ett strandskydd som sträcker sig 200 meter från stranden. De avstyckade tomterna planeras ligga på rad längs en ny tillfartsväg. Platsen utgörs i dagsläget av gallrad blandskog. Tomten närmast vattnet hamnar ca 130 meter från strandlinjen vilket gör att samtliga tomter hamnar inom strandskyddat område. Remissinstanser Yttrande har inkommit från Verksamhet miljö som skriver att åtgärden utökar hemfridszonen och att det inte tillgodoser något allmänt eller annat angeläget intresse. Verksamhet miljö anser att ansökan inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna samt att det inte finns några särskilda skäl för att bevilja dispens.

17 17(73) SBN 188 SBN101229/11 Sökandens motivering för dispens av strandskyddet Sökanden har angett tre skäl för dispens: Önskad avstyckning ligger långt ifrån vattnet och sjön har under en tid blivit allt mindre varefter succesiv uttorkning skett. Tillgängligheten till sjön försämras inte, utan kan bli något bättre då marken görs i ordning och väg tillkommer. Markens karaktär är också sådan att önskad avstyckning ligger på samma nivå som den närliggande befintliga bebyggelsen. Marken stupar därefter mycket brant ner mot sjön. Sektor samhällsbyggnads bedömning och motivering Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökt åtgärd inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna (Miljöbalken 7 kap 13 ) samt att det inte finns några särskilda skäl till att medge en dispens (Miljöbalken 7 kap 18c ). Sökanden motiveringar är enligt miljöbalkens 7 kap 18 c inga skäl till att frångå strandskyddet. Avgift: Enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

18 18(73) SBN 189 SBN101276/11 Kollanda 1:44 - Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Kollanda 1:44. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap. 17. Föreskrifter och upplysningar Bygglov krävs för att få påbörja sökt byggnadsåtgärd. Detta måste ske inom två år. Därefter upphör beslut om förhandsbesked att gälla. PBL (2010:900) 9 kap. 18. Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas till Sektor samhällsbyggnad. Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande Miljö, naturvärden m.m, Yttrande Miljö, hälsa och avlopp m.m, Yttrande trafik, Avgift: Enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. Området ligger precis utanför området som är utpekat i kommunens vindbruksplan som så kallad skyddszon där ingen byggnation får ske.

19 19(73) SBN 189 SBN101276/11 Yttranden Grannar i fastigheterna Kollanda 1:16, 1:41, 1:11, 1:26, 1:2, 5:2, 1:46 och 1:15, Ranneberg 1:4 och 1:23, samt Kilanda 5:21 har getts tillfälle att yttra sig. Ägaren till fastigheten Kilanda 5:21 motsätter sig förslaget med hänvisning till det vindbruksområde som är utpekat i vindbruksplanen. Grannen vill inte att en byggnation omöjliggör eller försvårar möjligheten att etablera vindkraftverk i området. I övrigt har inga synpunkter från grannar kommit till känna. Remissinstanser Yttranden har inkommit från Verksamhet miljö angående avloppshantering, buller och naturvärden. De skriver att det finns en bäck på platsen. Om det grävs i bäcken, eventuellt i samband med vägdragning måste Länsstyrelsens vattenvårdsenhet kontaktas då det krävs tillstånd enligt 11 kap 9 Miljöbalken. Bedömning har gjorts att avlopp går att ordna på den egna fastigheten. Miljö låter också meddela att buller från verksamheter finns i området, bland annat från en endurobana, men att bullernivåerna inte är av den grad att boende är olämpligt. På grund av de vindbruksplaner som finns i området kan platsen, om exploatering sker på olämpligt sätt påverkas av buller i framtiden. Trafikgruppen har inget att erinra mot förslaget förutsatt att vägen till fastigheten inte överstiga en lutning på 8%. (Se vidare bifogade yttranden). Sektor samhällsbyggnads bedömning och motivering Med utgångspunkt från Ale Öp 07 gör Sektor samhällsbyggnad bedömningen att ett hus på höjden skulle påverka landskapsbilden, men att det inte utgör ett tillräckligt starkt hinder mot att medge förhandsbesked. Den föreslagna platsen ligger inte inom vindbruksplanens skyddsområde och ska således inte försvåra etablering av vindkraftverk. Ett hus på platsen kan uppföras utan att skada några natur- eller kulturvärden. Inga erinringar från remissinstanser har inkommit. Byggnation på platsen uppfyller kraven i såväl PBL 2 kap.3 som i PBL 3 kap.15 under förutsättning att räddningsverkets krav på tillgänglighet beaktas. Då huset kommer bli väl synligt på tomten bör omsorg läggas kring utseende och utformning i bygglovsskedet. Sektor samhällsbyggnads samlade bedömning är att förhandsbesked kan beviljas.

20 20(73) SBN 190 SBN101290/11 Nödinge 6:68 - Nybyggnad av växthus Ansökan Ansökan avser bygglov för ett växthus om 20 m² på fastigheten Nödinge 6:68. Fastighetens tomtyta är 1300 m². Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Ordföranden Jan A Pressfeldt tillstyrker beviljande av bygglov. Tyrone Hansson tillstyrker sektorns förslag. Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar bygglov med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 30 Tyrone Hansson, s, yrkar på sektorns förslag om att avslå bygglov. Jan A Pressfeldt, ad, yrkar på arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor förslag till beslut. Votering Med 6 ja röster för Jan A Pressfeldts förslag mot 5 nej röster för Tyrone Hanssons förslag beslutar nämnden i enlighet med Jan A Pressfeldts förslag till beslut. Ledamot JA NEJ AVSTÅR Fredrik Johansson, m X Christian Forsäng, m X Sven Rydén, ad X Lars-Erik Carlbom, fp X Ingvar Arvidsson, kd X Jan A Pressfeldt, ad X Tyrone Hansson, s X Catharina Eliasson, s X Kerstin Grund, s X Magnus Aili, s X Minna Ljungberg, mp X beviljar bygglov med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 30

21 21(73) SBN 190 SBN101290/11 Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan ankomstdatum Plan- och fasadritningar ankomstdatum Detaljplan Fastigheten omfattas av detaljplan 203 upprättad Enligt planbestämmelser får endast en gårdsbyggnad uppföras. Åtgärden är inte planenlig genom att en gårdsbyggnad redan finns på tomten. Yttranden Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga erinringar har inkommit. Sektor samhällsbyggnads bedömning Fastigheten har redan utnyttjat byggrätten av ett uthus och en nybyggnad av ett ytterligare uthus kan därmed inte ses som en liten avvikelse i enlighet med PBL (2010:900) 9 kap. 30. Några andra hinder än att byggrätten redan är utnyttjad finns därmed inte för att neka byggnation. Inga grannar har motsatt sig åtgärden. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år (PBL 9:43). Föreskrifter Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet (PBL 10:5) Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs ej. Kontrollplan ska dock lämnas in till Sektor samhällsbyggnad innan byggnation. Byggnation får ej påbörjas innan startbesked har utfärdats. Övriga upplysningar Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Lägeskontroll För att verifiera att byggnadens (eller tillbyggnadens) läge överensstämmer med beviljat bygglov, ska lägeskontroll, i både plan och höjd, utföras i koordinatsystem SWEREF , höjdsystem Göteborgs lokala. Lägeskontrollen skall utföras efter formsättning och före gjutning av grunden. Sökanden kan beställa lägeskontrollen av mätenheten, telefon eller , eller av annan behörig enligt Mätningskungörelsen. Ärendet expedieras efter beslut till: Sökanden

22 22(73) SBN 191 SBN101707/11 Rished 2:78 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av fastigheten Rished 2:78. Den avstyckade tomtens storlek blir ca 2500 m². Kvar av stamfastigheten blir det ca 1500 m² tomtyta. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad På grund av jäv deltager Jan A Pressfeldt, ad, varken i handläggning eller beslut i detta ärende Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 17. På grund av jäv deltager Jan A Pressfeldt, ad, samt Magnus Aili, s, varken i handläggning eller beslut i detta ärende. 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 17. Föreskrifter och upplysningar Bygglov krävs för att få påbörja sökt byggnadsåtgärd. Detta måste ske inom två år. Därefter upphör beslut om förhandsbesked att gälla. PBL (2010:9000) 9 kap 18. Fastigheten måste ansluta till det kommunala avloppsnätet. Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Parkering av bil måste lösas minst 6 meter mellan gata och eventuell garageport. Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande Miljö, naturvärden m.m, 2011-xx-xx Yttrande trafik,

23 23(73) SBN 191 SBN101707/11 Grannar Grannar i fastigheterna Rished 2.82, 2:83, 2:89 och 7:1 har getts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. Remissinstanser Yttranden har inkommit från Verksamhet miljö angående naturvärden. I yttrandet låter man meddela att det finns förhöjda naturvärden. Trafikgruppen har inget att erinra. (Se vidare bifogade yttranden). Sektor samhällsbyggnads bedömning och motivering Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att platsen ligger bra till med närhet till kollektivtrafik och annan samhällsservice. Erinringar har inkommit från Verksamhet miljö på grund av de naturvärden som finns på platsen. I bygglovsskedet ska detta beaktas. Inga erinringar har inkommit från grannar. Bedömning har gjorts att infart kan lösas på platsen genom sprängning i berget. Nybyggnationen bedöms inte påverka pågående planläggning. Byggnation på platsen uppfyller i övrigt kraven i PBL (2010:900) 2 kap. 5 och i PBL (2010:900) 8 kap. 9. Avgift: Enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

24 24(73) SBN 192 SBN101705/11 Ryd 1:12 - Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage Ansökan Ansökan avser förhandsbesked för enbostadshus och garage på avstyckad del av fastigheten Ryd 1:12. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Signe Wirdby daterad Arbetsutskottet för miljö- och byggfrågor beslutsförslag till 1. beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap beviljar positivt förhandsbesked med stöd av PBL (2010:900) 9 kap 17. Föreskrifter och upplysningar Bygglov krävs för att få påbörja sökt byggnadsåtgärd. Detta måste ske inom två år. Därefter upphör beslut om förhandsbesked att gälla. PBL (2010:900) 9 kap 18. Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas till Sektor samhällsbyggnad. Dagvatten ska omhändertas på den egna fastigheten. Handlingar som legat till grund för beslutet Situationsplan, ankomst datum Yttrande Miljö, naturvärden och avlopp m.m, Yttrande trafik, Fastigheten ligger inom ett område som är utpekat i kommunens kulturarvsplan, Kultur i arv. Området är beskrivet som en kulturhistorisk värdefull bybildning där ny bebyggelse bör placeras med hänsyn till rådande strukturer och där nya byggnader bör ges en omsorgsfull utformning. Inga kända fornminnen finns på eller i direkt närhet till fastigheten. Grannar Grannar i fastigheterna Ryd 1:55, 1:41, 1:38, 1:13, 1:43, 1:49, 1:57, 1:35, 1:53 och 1:11 samt Krokmosse 1:1 har getts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter mot att bebygga platsen har inkommit.

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer