Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S)"

Transkript

1 1-55 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S) Övriga deltagare Christer Johansson (V,) ej tjänstgörande ersättare Tommy Ek, förvaltningschef och stadsarkitekt Håkan Persson, planchef, Inger Svensson, verksamhetskoordinator Ulla Björklund, nämndsekreterare Utses att justera Olle Erlands (S) Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen, 30 april 2014 kl 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Björklund Ordförande Justerande Peter Helander Olle Erlands ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 s presidieberedning 2 Innehållsförteckning 41 Remiss, ansökan från Härjeåns nät AB om spänningshöjdning av nätkoncesion...sid 3 42 Vägplan för gång/cykelväg längs väg 70 Tuvan - Kråkberg...sid 4 43 Bostadsanpassningsbidrag,...sid 5 44 Bostadsanpassningsbidrag,...sid 6 45 Bostadsanpassningsbidrag,...sid 7 46 Bygglov för nybyggnad av fritidshus, Utanmyra 114:1...sid 9 47 Bygglov för ändrad användning av härbre, Nusnäs 473:6...sid Bygglov för nybyggnad av carport med förråd, Färnäs 662:2...sid Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Kumbelnäs 157:2...sid Hiss, Stranden 11:2...sid Hiss, Öna 394:12...sid Hiss, Stranden 52:3...sid Förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus och garage, Utanmyra 166:1...sid Mora Församling, bygglov fär ändring av garage, Stranden 42:1...sid Personuppgiftsbiträdesavtal för byggnadsnämnden...sid Verksamhetsplan för sid Flytt av beredningens möte i augusti...sid Verksamhetsuppföljning VUP1 för sid Delegationer...sid Delgivningar...sid Bostadsanpassningsbidrag,...sid Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Gruddbo 197:14...sid Tillsynsärende på Bonäs s:282...sid BRF Siljan, bygglov för om- och tillbyggnad av balkonger, Stranden 22:5...sid Selja Snickerifabrik AB, bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, Selja, 200:1...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage och carport, Urmeland 24:26...sid Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Morkarlby 42:24...sid 54

3 s presidieberedning 3 2 BN 41 PB 21 Dnr BN 2014/5-205 ÄRENDE: Remiss Ansökan om spänningshöjning av nätkoncession för område s beslut har ingen erinran mot den planerade spänningshöjningen av nätkoncessionen. Redogörelse för ärendet Härjeåns nät AB har lämnat in en ansökan om nätkoncession för område till Energimarknadsinspektionen som översänt ärendet till Mora kommun för remiss. Syftet är att höja högsta tillåtna spänning från nuvarande 24 kv till 52 kv för att möjliggöra framdragning av nya högspänningsledningar för högst 52 kv samt lågspänningsledningar inom Gävleborgs län, Jämtlands län och Dalarnas län. Motiven för spänningshöjningen är dels att det råder stor efterfrågan på anslutning av vindkraftparker samt att befintligt 45 kv- nät behöver reinvesteras. Härjeåns nät berör Mora i kommunens allra nordligaste delar då det finns en befintlig ledning som leder från Lillhärdal, över länsgränsen med Jämtland, över Ulvsjö och ner till Våmhuskölen. Ledningen kommer inte att byggas om och inte heller planeras några nya ledningar i denna Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av A Andersson, daterad

4 s presidieberedning 4 Dnr BN 2014/8-218 BN 42 PB ÄRENDE: Vägplan för gång- och cykelväg längs väg 70 Tuvan - Kråkberg s beslut Den föreslagna dragningen av gång- och cykelvägen överensstämmer med gällande detaljplaner förutom med Dp 250, S 85 och S 120. Avvikelsen från dessa bedöms enbart vara liten. Redogörelse för ärendet En gång- och cykelväg ska byggas längs med väg 70 mellan Tuvan och Kråkberg. Denna berör detaljplanerna i området på följande vis: S 46 gång- och cykelvägen och dess slänt ligger inom allmän plats- gata eller torg. Dp 250 del av gång- och cykelvägens slänt ligger inom G - område för bilservice och marken är prickad, dvs den får inte bebyggas. S 137 gång- och cykelvägen och dess slänt ligger inom allmän plats gata eller torg. S 85 del av gång- och cykelvägens slänt ligger inom BF område för bostadsändamål, fristående hus och marken är prickad, dvs den får inte bebyggas. S 120 gång- och cykelvägens slänt ligger till viss del inom BF område för bostadsändamål, fristående hus och marken är prickad, dvs den får inte bebyggas. S 147 gång- och cykelvägen och dess slänt ligger inom allmän plats- park eller plantering och en gångoch cykelväg är illustrerad i plankartan i ungefär samma sträckning som den nu föreslagna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Håkan Persson/Andrea Andersson, daterad

5 s presidieberedning 5 4 BN 43 PB 23 Dnr BAB 2013/0099 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

6 s presidieberedning 6 5 BN 44 PB 24 Dnr BAB 2013/0093 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

7 s presidieberedning 7 6 BN 45 PB 6 Dnr BAB 2014/0003 ÄRENDE: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag s beslut Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för tillbyggnad av bostadshus med toalett och elfritt sovrum med stöd av 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag. Redogörelse för ärendet Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av bostadshus med toalett och elfritt sovrum. Motiv för beslut Enligt 6 lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Bidrag lämnas inte för grundläggande bostadsfunktioner, normalt bostadsunderhåll eller byggnadstekniska brister. Enligt Boverkets föreskrifter BFS 1992:46 BAB 13 ska intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till handikappet. Intyg från läkare styrker inte att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till handikappet. För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna utgå skall det föreligga en klar koppling mellan det åberopade funktionshindret och anpassningsåtgärderna. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Då det inte är klarlagt att det finns ett samband som sökanden besväras av och exponering av elektromagnetiska fält kan det inte anses styrkt att den anpassningsåtgärd som sökanden har ansökt om bidrag till är nödvändig för att bostaden skall vara ändamålsenlig för henne. Rätt till bostadsanpassningsbidrag föreligger således inte.

8 s presidieberedning 8 7 BN 45 PB 25 ÄRENDE: Forts bostadsanpassningsbidrag VATTNÄS 127:1 Dnr BAB 2014/0003 Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Intyg från läkare, inkommet Tjänsteskrivelse av M Dahl Löfberg, daterad Beslutet skickas till: Sökanden med besvärshänvisning BAB (rek)

9 s presidieberedning 9 8 BN 46 PB 26 ÄRENDE: Eva-Marie Ström Bygglov för nybyggnad av fritidshus UTANMYRA 114:1 Dnr BYGG 2014/0022 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen Som villkor för startbesked gäller att sakkunnig med mätningsteknisk kompetens ska utföra utsättning/lägeskontroll. Arbetet kan beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet, tfn Byggnaden ska utföras så att den inte skadas vid en översvämning upp till + 164,5 meter över havet. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked. Slutbesked krävs för att få ta eldstaden i bruk. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Sakkunnighetsintyg om kontroll av eldstad/rökkanal, inklusive tillträdesanordningar på tak. Enligt vad som framkommit i ärendet beslutar byggnadsnämnden att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte är nödvändiga i detta ärende. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus vid Skålviksnäset på Sollerön Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan beläget inom delområde Bs 12. Området är av riksintresse för friluftslivet samt för turism och friluftsliv. Området är beläget inom område med översvämningsrisk vid 100-årsflöde för Siljan till +164,5 m ö h.

10 s presidieberedning 10 9 BN 46 PB 26 ÄRENDE: Forts Eva-Marie Ström UTANMYRA 114:1 Dnr BYGG 2014/0022 Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 miljöbalken inom 300 meter från Siljan Miljöinspektören har i delegationsbeslut lämnat följande synpunkter: Fastigheten behöver inget omhändertagande av avloppsvatten eftersom vatten inte kommer att dras in i byggnaden. Tillstånd från miljönämnden krävs för eget omhändertagande (t ex kompostering) av latrin och urin. Ansökningshandlingar finns på Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Dispens från 7 kap. 15 miljöbalken beviljades för fritidshus ändamål av byggnadsnämnden den 27 juni Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 plan- och bygglagen. Handingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Fasadritning, inkommen Planritning, inkommen Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad

11 s presidieberedning BN 46 PB 26 ÄRENDE: Forts Eva-Marie Ström UTANMYRA 114:1 Dnr BYGG 2014/0022 Upplysningar Tillstånd krävs från miljönämnden för eget omhändertagande (t ex kompostering) av latrin och urin. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden Fastighetsägaren med besvärshänvisning

12 s presidieberedning BN 47 PB 27 Dnr BYGG 2014/0035 ÄRENDE: Wivi-Anne Frost Bygglov för ändrad användning av härbre NUSNÄS 473:6 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen Ändringen ska utföras på sådant sätt att byggnaden inte skadas vid en vattennivå av +164,5 meter över havet. Ändringen får tas i bruk innan slutbesked Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser ändrad användning av ett härbre till gäststuga på en bebyggd fastighet vid Grönviksvägen 86 i Nusnäs. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 miljöbalken inom 100 meter från Siljan. Fastigheten är belägen inom område för översvämningsrisk vid 100-årsflöde. I yttrande från Miljönämnden, inkommet , har miljöinspektören och kommunekologen lämnat följande synpunkter; 1.Fastigheten behöver inget omhändertagande av avloppsvatten eftersom vatten inte kommer att dras in i byggnaden. 2. Miljönämnden har ingen invändning mot planerad ombyggnation avseende strandskydd. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som

13 s presidieberedning BN 47 PB 27 ÄRENDE: Forts Wivi-Anne Frost NUSNÄS 473:6 Dnr BYGG 2014/0035 områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser Enligt 7 kap 13 miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandom- råden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt 7 kap 15 miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Byggnadens ändrade användning bedöms inte strida mot 7 kap 15 miljöbalken. Åtgärden kan förenas med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 kap miljöbalken samt med den kommunala översiktsplanen. Sökt åtgärd uppfyller kraven i 2 kap plan- och bygglagen och skall inte föregås av detaljplaneläggning enligt bestämmelserna i 4 kap 2-3 plan- och bygglagen. Handingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Planritning, inkommen Fotografier, fyra stycken, inkomna Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad

14 s presidieberedning BN 47 PB 27 ÄRENDE: Forts Wivi-Anne Frost NUSNÄS 473:6 Dnr BYGG 2014/0035 Upplysningar Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

15 s presidieberedning BN 48 PB 28 Dnr BYGG 2014/0006 ÄRENDE: Kenneth Persson Bygglov för nybyggnad av carport med förråd FÄRNÄS 662:2 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för, byggnadens placering delvis på mark som inte får bebyggas, byggnadens area, antal våningar samt byggnadens höjd. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Sakkunnig med mätningsteknisk kompetens ska utföra utsättning/lägeskontroll. Arbetet kan beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet, tfn Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av en carport vid Jonsbacksgatan 11 i Färnäs. För området gäller detaljplan S 113. Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. Gårdsbyggnader får inte uppta större areal än 60 m² och inte uppföras till större höjd än 3,0meter. Byggnad får uppföras med högst en våning. Enligt 16 kap 14, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 i den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket innebär att 39 byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden.

16 s presidieberedning BN 48 PB 28 ÄRENDE: Forts Kenneth Persson FÄRNÄS 662:2 Dnr BYGG 2014/0006 Byggnaden föreslås delvis uppföras på mark som inte får bebyggas. Gårdsbyggnaderna upptar med föreslagen nybyggnad en sammanlagd areal om ca 100 m². Byggnaden föreslås delvis uppföras i två våningar och till en byggnadshöjd om ca 3,6 meter. Byggnaden föreslås uppföras ca 2 meter från gränsen mot Färnäs 164:1 och i gränsen mot Färnäs S:4. Gatuchefen har i remissvar skrivit: Byggnaden ska stå minst 2 meter från vägkanten på grund av vägunderhåll och snöröjning. Vid kommunicering har sökanden meddelat att avståndet till vägkant kommer att bli 2,5 meter. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Regeringsrätten har uttalat att, om de i 39 tredje stycket byggnadsstadgan angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare gränsen än 4,50 meter att anse som planenlig.

17 s presidieberedning BN 48 PB 28 ÄRENDE: Forts Kenneth Persson FÄRNÄS 662:2 Dnr BYGG 2014/0006 Sökt åtgärd bedöms inte utgöra men för grannar eller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och försvårar inte ett lämpligt bebyggande av området och får därför anses som planenlig. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till ca 15 procent. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Planritning, inkommen Fasadritningar, tre stycken, inkomna Fasadritning, fasad mot öster, inkommen Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

18 s presidieberedning BN 49 PB 29 Dnr BYGG 2013/0382 ÄRENDE: Marianne Brodin Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus KUMBELNÄS 157:2 s beslut Sökt förhandsbesked avslås. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i en våning med inredd vind vid Vassbäcksvägen i Kumbelnäs. beviljade 30 september 2010 förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus för den aktuella fastigheten. Förhandsbeskedet gick ut 30 september Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området är i antagen översiktsplan inom delområde Bs 7 Våmhus. I översiktsplanen är området markerat som jordbruksmark och som utblick. Enligt rekommendationerna för delområdet bör ny bebyggelse inte placeras på jordbruksmark, utöver på kartan markerade områden, dock bör komplettering av enstaka byggnader på jordbruksmark kunna ske. Området är beläget inom Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet. Området är av riksintresse för friluftslivet och för turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 miljöbalken. Möjlighet för anslutning till allmänna vattenledningar finns. Mora LRF-avdelning avstyrker då aktuellt område är utlagt för jordbruksändamål i den översiktsplan-områdesplan som antagits av Mora kommunfullmäktige. Man hänvisar till 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken som säger att markområden ska användas för de ändamål för vilka marken är mest lämpad. Man hänvisar också till 3 kap 4 miljöbalken som säger att jordbruk är av nationell betydelse och att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Vidare meddelar Mora LFR-avdelning att omarrondering ägt rum i Våmhus relativt nyligen. Vid omarronderingen lades

19 s presidieberedning BN 49 PB 29 ÄRENDE: Forts Marianne Brodin KUMBELNÄS 157:2 Dnr BYGG 2013/0382 mindre skiften ut på jordbruksmark för att fungera som odlingsmark för husbehov. Avsikten med dessa skiften var inte att de skulle bli tomtmark. Ägare till Kumbelnäs 64:3, Bengt Lundberg, har inget att erinra mot att bebygga aktuell fastighet under förutsättning att en vägsamfällighet eller liknande skapas för att reglera kostnader för underhåll m m och att vägen besiktigas före och efter byggnation med tanke på det slitage som då troligtvis uppstår. Vägfrågorna ska enligt Bengt Lundberg lösas innan bygglov ges. Vägen har byggts av och underhålls idag av Bengt Lundberg. Ägare till Kumbelnäs 33:53, Kenneth Sparr, m fl (ytterligare 44 stycken namnundersktifter) protesterar mot tänkt nybyggnation på fastigheten Kumbelnäs 157:2. Kenneth Sparr m fl menar att sökt förhandsbesked gäller öppen åkermark som brukas. Åkerbitarna på var sida om den aktuella fastigheten kommer att bli mindre intressanta att bruka om Kumbelnäs 157:2 bebyggs vilket kommer att få till följd att omgivande åkermark växer igen. Blommor till majstången i Kumbelnäs plockas på dessa åkrar. Siljansleden går genom Kumbelnäs by och förbi aktuell fastighet. Folk stannar ofta till just vid dessa åkrar för att njuta av utsikten. Området har kultur-, natur- och rekreationsvärden som man anses ska lämnas orörda. Sökanden har tagit del av inkomna yttranden och meddelar att hon är förvånad över att det inte framkom några protester vid hennes tidigare ansökan. Då området är bebyggt fram till sjön känns synpunkter gällande bevarande av landskapsbilden, hänvisningar till kulturvärden och riksintresse, obefogade. Landskapsbilden förändras, åkermark har bebyggts och övrig mark brukas i dagsläget inte på det viset som man vill hävda. Aktuell fastighet brukas inte av sökanden och marken har vid ett par tillfällen använts som betesmark. Att turister stannar till för att njuta av utsikten och att byborna plockar blommor till majstången på åkermarken är behjärtansvärt men inte rimligt skäl för att inte bebygga fastigheten. Motiv för beslut Enligt 2 kap 2 plan- och bygglagen och 3 kap 1 miljöbalken ska prövningen av lov eller förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Enligt 3 kap 4 miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga

20 s presidieberedning BN 49 PB 29 ÄRENDE: Forts Marianne Brodin KUMBELNÄS 157:2 Dnr BYGG 2013/0382 samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I översiktsplanen är området markerat som viktigt för utblickar. Ett bostadshus med föreslagen placering mitt på fastigheten får anses påverka möjligheten till utblickar på ett avgörande sätt. Området kan ses i ett samband med flera fastigheter som utgör samlad jordbruksmark, föreslagen etablering kan innebära försämrade möjligheter till rationellt jordbruk. Detta försvåras ytterligare genom byggnadens tänkta placering, mitt på fastigheten. Fastigheten är relativt smal, ca 20 meter, och är därigenom mindre lämpad för bostadsbebyggelse. Sammantaget bedöms föreslagen etablering ej vara lämplig utifrån bestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken om lämplig markanvändning, god hushållning och ianspråktagande av jordbruksmark. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Skrivelse, inkommen Tjänsteskrivelse av S Bolö, daterad Upplysningar Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden och fastighetsägaren med besvärshänvisning (rek)

21 s presidieberedning BN 50 PB 30 Dnr BYGG 2014/0026 ÄRENDE: Fridhemskyrkans Församling, Kyrkogatan 34, Mora Anmälan Hiss STRANDEN 11:2 s beslut Byggnaden som hissen är installerad i innehåller inte huvudsakligen arbetslokaler och omfattas därför inte av 5 kap. 2 BFS 2012:11. Avgiften för hantering ansökan är kronor (1,5 timme) enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser dispens från förbättringskrav på hiss. Av ansökan framgår att hissen används sparsamt men tillgodoser tillgängligheten för alla till hela byggnaden. Sökanden anser att kostnaden för att förbättra hissen så att den upp fyller 5 kap. 2 BFS 2012:11 är orimlig mot bakgrund av den obetydliga användningen av hissen och omöjlig för församlingen att finansiera. I anmälan anges att förbättringsåtgärderna skulle kosta ca kronor. Sökanden påpekar också att hissen inte betjänar några arbetslokaler. Motiv för beslut Enligt 3 kap. 11 4a plan- och byggförordningen ska en hiss som är avsedd för persontransport, för att uppfylla rimliga säkerhetskrav vid användning, alltid vara försedd med en korgdörr eller ett annat lämpligt skydd i korgöppningen, om hissen är installerad i en byggnad som huvudsakligen innehåller arbetslokaler. Enligt 2 kap. 2 BFS 2012:11 får mindre avsteg göras om anordningen ändå ger ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa, om det på grund av byggnadens eller fastighetens förutsättningar skulle medföra oskäliga kostnader, eller om det vid ändring av en anordning eller utbyte av viss del av anordningen skulle vara olämpligt av varsamhetsskäl med hänsyn till byggnadens särdrag och värden att följa föreskrifterna i denna författning. Enligt 5 kap. 2 BFS 2012:11 avses, med hissar avsedda för persontransport i 3 kap. 11 4a plan- och byggförordningen, hissar med hisskorg avsedda för transport av personer eller personer och gods i byggnader som huvudsakligen innehåller arbetslokaler. Dessa hissar får förses eller vara försedda

22 s presidieberedning BN 50 PB 30 ÄRENDE: Forts Fridhemskyrkans Församling STRANDEN 11:2 Dnr BYGG 2014/0026 med andra skydd än korgdörr om det är motiverat av kostnads- eller varsamhetsskäl enligt 2 kap. 2 2 denna författning. Varken plan- och bygglagen eller plan- och byggförordningen innehåller någon definition vad som innefattas av begreppet arbetslokal. En definition finns i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:2, där menas med beteckningen arbetslokal ett utrymme inomhus som omfattar en eller flera arbetsplatser för stadigvarande arbete. Arbetsplats definieras i samma föreskrift som varje plats inne eller ute där arbete utförs stadigvarande eller tillfälligt. I de allmänna råden till samma föreskrift ges att antal exempel på vad en stadigvarande arbetsplats kan vara. Exemplen som ges är datorarbetsplats, kassaarbetsplats, arbetsplatsen vid en svarv eller den enskilda arbetsplatsen i ett callcenter. Denna definition används som vägledning. Huvudsaklig del tolkas, efter svar från jurist på Boverket, som att det ska utgöra ca % av helheten. Genom att räkna på de ytor som finns i den aktuella byggnaden utifrån den funktion de har anses max 50 % av bruttoarean bestå av arbetslokaler för stadigvarande arbete. Utifrån ovanstående resonemang anses därför inte byggnaden bestå till huvudsaklig del av arbetslokaler och därför ska 5 kap. 2 BFS 2012:11 inte heller gälla. Beslutsunderlag Ansökan i form av en skrivelse, inkommen Tjänsteskrivelse av S Bolö, daterad Beslutet skickas till: Fastighetsägaren

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer