Blå Flagg manual Stränder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Flagg manual 2015. Stränder"

Transkript

1 Blå Flagg manual 2015 Stränder Uppdaterad

2 Innehåll Blå Flagg för stränder... 3 Vilka stränder kan få Blå Flagg?... 3 Avvikelser från kriterierna... 3 Miljöutbildning och information Blå Flagg- information (O) Miljöutbildningsaktiviteter ska erbjudas till strandens besökare (O) Information om badvattenkvalitet (O) Information om naturskyddsområden (O) Översiktskarta (O) Information om ordningsregler (O)... 9 Vattenkvalitet Badvattenprover (O) Badvattenanalys (O) Inga utsläpp eller föroreningar ska påverka stranden (O) Krav på mikrobiologisk kvalitet (O) Fysikaliska parametrar för badvatten (O) Miljö Miljökommitté (R) Skötsel av stranden (O) Känsliga naturområden (O) Renhållning och förebyggande av nedskräpning (O) Alger och tång på stranden (O) Avfallskärl/papperskorgar (O) Källsortering (O) Toaletter och omklädningsrum (O) Rena och välskötta toaletter (O) Toaletterna ska ha godkända avloppslösningar (O) Föreskrifter om camping och fordonsanvändning på stranden (O) Föreskrifter om hundar och andra husdjur på stranden (O) Föreskrifter om byggnader och utrustning som tillhör stranden (O) Föreskrifter om känsliga marina miljöer (O)

3 26. Föreskrifter om hållbara transportsätt (R) Säkerhet och service Föreskrifter om säkerhet på stranden (O) Första hjälpen- utrustning (O) Föreskrifter om beredskapsplan i händelse av förorening (O) Förebyggande av konflikter mellan olika användare på stranden (O) Föreskrifter om tillträde och säkerhet, för besökare (O) Föreskrifter om dricksvatten (R) Förskrifter om tillgänglighet för funktionshindrade (O)

4 Blå Flagg för stränder Blå Flagg programmet för hamnar och stränder drivs av den ideella organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). Blå Flagg programmet startade i Frankrike 1985 och har varit aktivt i Europa sedan 1987 och utanför Europa sedan 2001 då Sydafrika som första utomeuropeiska land gick med. Idag är Blå Flagg ett globalt program som finns i 49 länder men antalet ökar ständigt. Blå Flagg främjar hållbar utveckling i marina miljöer och strävar efter att lokala myndigheter kan uppnå en god vattenkvalitet, miljöledning, miljöutbildning och säkerhet. Blå Flagg är idag en högt ansedd miljömärkning som syftar till att länka ihop turism och miljösektorn lokalt, regionalt och nationellt. Blå Flaggs kriterier är fastslagna av Foundation for Environmental Education (FEE) och är desamma i hela världen. Det kan dock förekomma regionala och lokala skillnader beroende på de förutsättningar som råder på olika platser och i olika länder. Ett enskilt land kan ha högre krav än de internationella kriterierna, tex för att anpassa kriterierna till gällande lagar eller förordningar. Det finns både obligatoriska kriterier samt riktlinjer. Riktlinjerna bör uppfyllas men är inte obligatoriska. Obligatoriska kriterier är markerade med (O) samt riktlinjer med (R). Kontakta Blå Flagg Sverige om du har frågor kring kriterierna eller manualen. På kan du även hitta mer information samt länkar, råd och tips som förhoppningsvis ska vara till hjälp för dig i arbetet med Blå Flagg. Förklaringarna till kriterierna i detta dokument är till för att skapa förståelse för kriterierna för Blå Flagg-stränder samt hjälpa till att beskriva hur de ska införas och uppfyllas. Manualen används också som vägledning för den nationella och internationella juryn när de beslutar om vilka stränder som kan erhålla Blå Flagg. Blå Flagg rekommenderar alla stränder att, i den mån det är möjligt, alltid överväga miljöanpassade val för produkter, byggnationer och tjänster. Om en badplats inte uppfyller alla obligatoriska krav, så kommer ansökan följaktligen inte att kunna godkännas. Blå Flagg Sverige och FEE förbehåller sig rätten att neka en anläggning Blå Flagg om ledningen fortlöpande har brutit mot gällande miljölagar, regler och förordningar eller på annat sätt agerar mot Blå Flaggs syften och målsättningar. Vilka stränder kan få Blå Flagg? Det är möjligt för en strand att ansöka om Blå Flagg om stranden är definierad som en badplats och uppfyller Blå Flaggs krav. Stranden måste vara en öppen strand som är tillgänglig för allmänheten. Avvikelser från kriterierna Om en strand med Blå Flagg inte uppfyller de obligatoriska kriterierna, måste flaggan tas ner tillfälligt eller för resten av säsongen. Det finns olika steg av icke-efterlevnad : 3

5 En mindre avvikelse, där det endast är problem med ett kriterium med liten påverkan på hälsa och säkerhet för marinaanvändaren eller miljön. När sådant problem kan åtgärdas omgående behöver inte flaggan halas och avvikelsen antecknas i kontrollbesöksrapporten. Om det inte går att åtgärda direkt, har hamnen 10 dagar på sig att åtgärda problemet och flaggan behöver halas under tiden. Information om varför flaggan är halad läggs upp på Blå Flaggs webbsida. Flera mindre avvikelser innebär att två till tre kriterier av mindre konsekvens på hälsa och säkerhet för besökare på stranden eller miljön så har stranden 10 dagar på sig att åtgärda problemet och flaggan behöver halas under tiden. Information om varför flaggan är halad läggs upp på Blå Flaggs webbsida. Stor avvikelse innebär att stranden inte uppfyller ett eller flera kriterier, som kan få konsekvenser på hälsa och säkerhet för strandens besökare eller miljön, men även uppfattningen om stranden och Blå Flagg programmet. För större avvikelser halas flaggan direkt och för resten av säsongen. Stranden markeras som halad på webbsidan och måste informera på informationstavlan om att flaggan halats. Vid avvikelser från kriterierna, tex vid ett kontrollbesök, så ska omgående Blå Flagg Sverige informera ansvarig för stranden om avvikelserna. I det fall flaggan behöver halas så ska information om anledningen till att flaggan är halad tydligt anslås på informationstavlan. Innan flaggan kan hissas ska ansvarige för stranden åtgärda bristerna samt informera Blå Flagg Sverige om när kriterierna åter är uppfyllda, samt lämna dokumentation eller annat som visar att nödvändiga åtgärder vidtagits/utförts. Vid behov ska ett uppföljande besök utföras på stranden. Om stranden inte kan visa på nödvändiga åtgärder inom 10 dagar så är det Blå Flagg Sveriges ansvar att se till att flaggan halas för resten av säsongen. Förutom att ändra strandens status på den internationella webbsidan så ska även Blå Flaggs internationella koordination meddelas. Om avvikelsen rapporterats av en internationell kontrollant (FEE) så behöver Blå Flagg Sverige lämna återkoppling till FEE inom 30 dagar. I det fall särskilda tillfälliga händelser inträffar som gör att stranden behöver hala flaggan så ska Blå Flagg Sverige informeras och webbsidor uppdateras med denna information. Det är stranden huvudman som är ansvarig för Blå Flagg-ackrediteringen. FEE och Blå Flagg Sverige förbehåller sig rätten att kan neka eller frånta en strand Blå Flagg-ackrediteringen om stranden bryter mot miljöregler eller på annat sätt bryter mot Blå Flagg programmets syfte och mål. 4

6 Miljöutbildning och information Varje strand måste ha minst en Blå Flagg- informationstavla som innehåller den information som beskrivs i nedan kriterier. För långa stränder är rekommendationen att det finns fler informationstavlor. Lämpligen finns dessa vid väg ner till stranden alternativt rekommenderar FEE en informationstavla per ca 500 m. Informationstavlorna ska följa den standard som beskrivs i slutet av denna manual (bilaga 1). 1. Blå Flagg- information (O) När man kommer till en strand med Blå Flagg ska man tydligt kunna se att stranden har Blå Flagg. Badgästen ska också enkelt kunna lokalisera det stranden erbjuder, samt vilka regler som gäller. All nödvändig information ska samlas på en informationstavla. Den naturliga placeringen för informationstavlan bör vara i närheten av flaggan eller på plats där den enklast kan uppmärksammas av badgästerna. Exempel på placeringar är vid naturliga entréer till stranden, vid omklädningsrum, livräddningstorn eller vid kiosker/restauranger. Blå Flagg Sverige har tagit fram en strandposter som täcker in många av delarna nedan. Vi kommer tillsammans att utforma den information som ni vill ha med på postern. Postern kommer sedan att skickas till er för utskrift. Det ska finnas tydlig information om Blå Flagg och huvudområdena som utgör kriterierna för Blå Flagg; Information och miljöutbildning, vattenkvalitet, miljöledningsarbete och säkerhet och service. Korrekt Blå Flagg- logga ska finnas på informationstavlan Information om FEE och miljömärkningen Green Key. Det ska finnas kontaktinformation till Blå Flagg Sverige och lokalt ansvarig för stranden. Längden på Blå Flagg- säsongen ska framgå (tex 20 juni 20 augusti) I händelse av att flaggan tillfälligt är halad, måste information anslås på strandens informationstavla. Information om miljöutbildningsaktiviteter (se 2) Information om badvattenkvaliteten skall anslås på stranden informationstavla (se 3) Information om naturskyddsområden eller andra naturområden(se 4) Om flaggan av någon anledning är tillfälligt halad så ska anledningen till detta anslås på informationstavlan. Tips: I områden med internationella turister, rekommenderas att informationen är tillgänglig på flera språk (tex engelska och tyska). Det är bra om den lokala turistbyrån har information om Blå Flagg samt de stränder som har Blå Flagg i kommunen. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med hur ni kan utforma er information om Blå Flagg. Blå Flagg Sverige har ett antal olika posters som stränder kan använda (bla information om Allemansrätt, FEE samt badvattenkvalitet). 5

7 2. Miljöutbildningsaktiviteter ska erbjudas till strandens besökare (O) Besökare av stranden ska erbjudas fem olika miljöutbildningsaktiviteter under säsongen. Om det finns flera stränder i samma kommun med Blå Flagg kan miljöutbildningsaktiviteterna samordnas. Syftet med miljöutbildningar är att öka medvetenheten om miljö, natur, djur och växtliv i kustområden i allmänhet och Blå Flagg stränderna i synnerhet. Ökad kunskap ger också förutsättningar för ett hållbart nyttjande av våra stränder och kustmiljöer. Minst en aktivitet ska ske på stranden. De planerade aktiviteterna ska bifogas ansökan tillsammans med en utvärdering av föregående säsongs aktiviteter (om stranden haft Blå Flagg). Utvärderingen syftar till att hela tiden aktiviteterna ska förbättras. Aktiviteter kan delas in i fyra grupper: Trycksaker: Informationsbroschyrer, nyhetsbrev, affischer, vykort etc. Passivt deltagande: Utställningar, filmer, konferenser, debatter etc. Aktivt deltagande: Guidade turer, pedagogiska spel eller tävlingar, städdagar, foto- eller teckningstävlingar, strandstädningar eller delta i Håll Sverige rents kampanj Kusträddarna Utbildningar: Utbildningar eller kurser för t.ex. lärare eller ungdomsledare. Information om aktiviteterna ska finnas tillgängligt vid strandens informationstavla, på turistkontoret eller i turistbroschyrer. Informationen ska ge svar på vilka aktiviteter som erbjuds samt när och var dessa äger rum. Om det finns känsliga naturområden, arter eller fauna i strandens närhet rekommenderas att något eller några av aktiviteterna handlar om dessa. Tips: I bilaga 2 eller på finns exempel samt mer information om miljöutbildningsaktiviteter. Samordna aktiviteter med skolor och förskolor i kommunen. På Håll Sverige Rents hemsida kan man se vilka skolor som arbetar med Grön Flagg, Många kommuner har aktiviteter som kan användas för Blå Flagg. Ta hjälp av miljösamordnare, eller motsvarande, i din kommun På finns fler goda exempel 6

8 3. Information om badvattenkvalitet (O) Information om badvattenkvaliteten skall anslås på stranden informationstavla. Syftet med detta krav är att strandens användare ska ha tillförlitlig och lättförståelig information om strandens badvattenkvalitet. Informationen ska vara lättillgänglig, det vill säga, för allmänheten läsbar och den ska helst presenteras i form av sammanfattande symboler som överensstämmer med de obligatoriska och frivilliga normerna. Detta möjliggör att alla, oavsett språk, förstår informationen. Det skall också finnas en förklaring till hur man ska tolka tabellen. Badvattenresultatet ska anslås på informationstavlan senast inom 4 veckor från provtagningstillfället. Provtagningsdatum ska redovisas Besökaren bör kunna finna information om strandens badvattenhistorik. Provtagningsplats ska redovisas på kartan på informationstavlan. Tips: Information om strandens badvattenkvalitet bör även vara tillgänglig på strandansvariges/kommunens webbplats. 4. Information om naturskyddsområden (O) På stranden ska det finnas information om eventuella naturskyddsområden, fridlysta växter och djur som återfinns i strandens närhet, både i vatten och på land. Målet är att hålla besökare informerade om och insatta i områdets naturskyddsvärden. Syftet är att besökare ska visa hänsyn men även besöka och bekanta sig med området. Detta kan vara information om naturområden i strandens närhet t.ex. naturreservat och andra skyddsvärda naturtyper, kulturhistoriska sevärdheter, fridlysta arter eller vanligt förekommande växter och djur på land och i vatten. Informationen ska finnas på strandens informationstavla. Informationen bör också spridas på turistbyrån, på hemsidan, vid de naturliga entréerna till området, i turistbroschyrer eller i turisttidningar/foldrar för området. Informationen bör finnas på mer än ett språk i områden där det är vanligt med utländska turister. Informationen ska syfta till att förebygga eventuella långvariga och oreparerbara skador på de lokala omgivningarna. Detta är speciellt viktigt för stränder som finns i naturskyddsområden. 5. Översiktskarta (O) En översiktskarta över stranden ska finnas på informationstavlan. Den del av stranden som har Blå Flagg ska vara utmärkt på kartan. Använd gärna pictogram eller kartsymboler (finns för nedladdning på Blå Flagg Sveriges webbplats). Kartan ska placeras på en eller flera lämpliga platser på stranden eller i dess omedelbara närhet. 7

9 Följande delar ska vara utmärkta (om relevant): Livräddare eller livräddningsutrustning Första hjälpen Nödtelefon/telefon Toaletter (inklusive handikapptoalett) Område som patrulleras av livräddare Dricksvatten Bil- och cykelparkering Campingplatser i strandens närhet Återvinningskärl Plats för vattenprovtagning Faciliteter för handikappade Zoner för olika aktiviteter (tex surf, motorbåtar) Närliggande känsliga naturområden Du är här markering Blå Flagg- området (om del av stranden) Gångstigar/vandringsleder Vattendrag Kollektivtrafik i närheten Skala Väderstreck Lokala landmärken (om sådana finns) SWEREF99- koordinater 8

10 6. Information om ordningsregler (O) Strandgäster ska informeras om aktuella ordningsregler för stranden. Ordningsreglerna ska finnas på stranden informationstavla och markeras med lämpliga skyltar på andra håll. Som ett minimum ska ordningsreglerna omfatta regler för fordonskörning, camping, husdjur, nedskräpning/dumpning och eldning. Blå Flagg Sverige kommer att ta fram en mall för detta som kan användas. Om ni har särskilda önskemål om innehåll så kan Blå Flagg Sverige hjälpa till att anpassa mallen. Det bör finnas tydlig information om särskilda risker, tex dykförbud från bryggor, fara för undervattenströmmar. Exempel på information finns på Livräddningssällskapets webbplats bat- och- isvett Tid för när livräddare och livräddningsutrustning samt första hjälpen finns på stranden ska anges på informationstavlan och på eventuella livräddartorn. Om stranden använder varningsflaggor ska det finnas en förklaring till dessa på informationstavlan. Tips: Det bör även finnas information om allemansrätten. På finns affischer och information. Vattenkvalitet För att en strand ska kunna få Blå Flagg måste den ha kvalitetsnivån utmärkt, enligt EUs krav för badvattenkvalitet. 7. Badvattenprover (O) Stranden måste uppfylla EUs krav för badvatten. En strand med Blå Flagg måste ha minst ett provtagningsställe. Detta bör vara där koncentrationen av badande är som störst. Om det finns potentiella källor för föroreningar t.ex. utlopp, verksamheter eller annat som kan påverka vattenkvaliteten, ska eventuella ytterligare prover tas vid sådan plats. I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som hanterar badvattenfrågor, på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. All information som rör badvattenfrågor finns på Badplatsen, På Badplatsen (under fliken Aktuellt) finns dokumentet Vägledning för badvatten som beskriver regelverket kring EU- bad och badvattenkvalitet. I stort är kriterierna för Blå Flagg samma som de krav som finns beskrivna i vägledningen. Några viktiga undantag finns dock: - För att kunna ha Blå Flagg måste det tas minst 5 prov under säsongen. Dessa bör vara jämnt fördelade över säsongen. Det första provet måste tas inom 30 dagar innan badsäsongens start. Den svenska vägledningen anger 10 dagar. Blå Flagg Sverige rekommenderar att prover tas var 14 dag under säsongen. På (under menyn kriterier finns ett dokument som beskriver kraven för vattenprover inom Blå Flagg) Kontakta Blå Flagg Sverige om ni planerar att söka Blå Flagg för kommande säsong så kan vi titta på kraven för vattenprovtagning och behovet av antal prover. 9

11 8. Badvattenanalys (O) Stranden måste följa gällande standarder för analys av vattenprover (se vägledningen på Badplatsen) Proverna ska tas av en, för ändamålet, utbildad person och proverna ska analyseras på ett ackrediterat laboratorium (ackrediteringsnummer ska anges i ansökan, alt kan en inskannad kopia på tidigare års provtagningsresultat mailas till Blå Flagg Sverige). Testresultaten ska anslås på informationstavlan senast tre veckor efter att provet tagits. Nya Blå Flagg- stränder måste uppvisa totalt minst 20 prover för att kvalificera sig för Blå Flagg. Nya stränder har ett generellt undantag från kravet på fyra års historia av vattenprover. Kravet på nya stränder är att det finns minst 20 vattenprover för de parametrar som krävs. Dessa prover kan tas under en till fyra säsonger. Anledningen till att det måste tas 20 vattenprover är att den metod som används för bedömning 95- percentilen kräver minst 20 prover. En kalender över provtagningsdatum skickas till Blå Flagg Sverige innan provtagning startar. Prover får tas max fyra dagar efter datumet angivet i kalendern, om det inte finns särskilda skäl till en ev avvikelse. 9. Inga utsläpp eller föroreningar ska påverka stranden (O) Varje Blå Flagg- strand ska ha en badvattenprofil som beskriver förutsättningarna på platsen och möjliga föroreningskällor. Om det finns utsläppskällor i strandens närhet ska det finnas dokumentation som visar att detta inte påverkar vattenmiljön negativt. Dokumentation ska också visa på vilka åtgärder som vidtagits. Dessa åtgärder ska anges i Blå Flagg- ansökan. Det måste finnas rutiner för att varna allmänheten i händelse av förorening i strandens närhet. Uppsamling, rening och utsläpp av avloppsvatten måste uppfylla nationella krav. 10

12 10. Krav på mikrobiologisk kvalitet (O) Stranden måste fullt ut uppfylla kraven för de mikrobiologiska parametrarna E- coli samt Intestinala Enterokocker, enligt EUs badvattendirektiv. Stränder som söker Blå Flagg måste uppfylla vara klassificerade som utmärkt enligt EU för att kunna erhålla Blå Flagg. Kustbad Inlandsbad Escherichia coli (E- Coli): 250 cfu/100 ml 500 cfu/100 ml Intestinala Enterokocker: 100 cfu/100 ml 200 cfu/100 ml (Fekala Streptokocker) cfu = antal kolonier av bakterier som uppkommer på en odlingsplatta vid test av badvattenprovet Mikrobiologiska parametrar Resultaten för båda parametrarna måste överrensstämma med metoden 95- percentila värdet. Kontakta din provtagare eller Blå Flagg Sverige för ytterligare information. Badvattenkvaliteten bedöms utifrån prover från en 4- årsperiod. För nya badplatser som söker Blå Flagg måste minst 20 prover ha tagits innan en ansökan kan göras. Dessa prover kan vara från föregående säsong eller från flera tidigare säsonger. 11. Fysikaliska parametrar för badvatten (O) Stranden måste uppfylla kraven för följande fysikaliska parametrar Det ska inte finnas oljefilm på vattenytan och ingen onaturlig lukt. Det ska inte finnas spår av oljespill på land och nödlägesplaner ska inkludera hur ett eventuellt oljespill hanteras. Det ska inte finnas flytande föremål i vattnet exempelvis trä, plastartiklar, flaskor, behållare, glas eller annat skräp. Om förändring i färg eller siktdjup skulle upptäckas ska nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart. Om fysisk eller kemisk kontaminering sker vid upprepade tillfällen ska Blå Flagg tas ned resten av säsongen. Även andra tester kan utföras, tex ph, som normalt ligger mellan

13 Miljö 12. Miljökommitté (R) För att säkerställa att stranden och dess omgivningar bidrar till en hållbar kustmiljö, rekommenderas att en miljökommitté eller motsvarande upprättas. Kommittén bör ha deltagare ifrån relevanta intressenter (från de som kan påverka eller påverkas av verksamheten på stranden). Vidare bör kommittén samverka med, för stranden ansvarig organisation (kommun eller annan). En sådan kommitté kan jobba regionalt och därmed täcka in ett större antal stränder. 13. Skötsel av stranden (O) Stranden sköts och utvecklas i enlighet med gällande krav och regler från kommun och tillsynsmyndigheter. Beskriv i ansökan om det är annan huvudman än kommunen som är ansvarig för stranden och hur huvudmannen säkerställer att gällande krav uppfylls. Förordningar som rör kustplanering, miljöhantering och avloppsvatten ska följas för att stranden ska kunna få Blå Flagg. Ansökanden måste säkerställa att dessa förordningar följs samt att hänsyn tas till eventuell stadsplanering. När ansökan skickas in måste skriftligt intyg bifogas på att samtliga byggnader på stranden uppfyller Boverkets krav. 14. Känsliga naturområden (O) Om stranden ligger i ett naturskyddsområde eller finns i område med känslig natur, djur- eller växtliv ska det tydligt framgå hur verksamheten har tagit hänsyn till att skydda dessa delar på ett hållbart sätt. Ange i ansökan om känsliga naturområden finns i strandens närhet. Det kan vara så att vissa områden är så pass känsliga att stranden inte kan få Blå Flagg. Ett ökat antal besökare kan påverka vilda djur och deras revir, t.ex. genom att anlägga parkeringsplatser, promenadstråk eller uppförandet av nya byggnader. Generellt sett så ges endast Blå Flagg till stränder som kan påvisa att permanent åverkan på naturen förebyggs. 15. Renhållning och förebyggande av nedskräpning (O) Stranden samt omkringliggande vägar och markområden ska vara rena och välskötta. Stranden ska uppfylla gällande regler för avfallshantering och nedskräpning. Vid städning av stranden ska detta göras med hänsyn taget till flora och fauna. För borttagning av alger etc, se kriterie K16. Ett utvärderingsverktyg Beach Litter Measuring system kan med fördel användas downloads/measuring- system- for- beach- litter 12

14 16. Alger och tång på stranden (O) Alger och annan vegetation bör lämnas på stranden, så länge det inte utgör en olägenhet, fara eller andra besvär. Om den måste tas bort så görs detta på ett miljövänligt sätt, exempelvis genom kompostering. Tips: Alger, tång etc kan användas som gödningsmedel eller för att binda sanden i sanddyner. Ta kontakt med lokala naturvårdsorganisationer för tips och råd om hur alger, tång etc kan användas. 17. Avfallskärl/papperskorgar (O) Papperskorgar/avfallsbehållare ska finnas (i lämpligt antal) och ska tömmas regelbundet. Avfallsinsamlingen ska följa gällande regler och avfallet ska lämnas till en godkänd avfallsmottagare. Bra att tänka på: Soptunnor med lock för att fåglar inte ska komma åt soporna Monterade i lagom höjd Tätare soptömning under högsäsong 18. Källsortering (O) Det avfall som uppkommer på stranden ska kunna källsorteras i tillräckligt antal fraktioner, på eller i anslutning till stranden. Ange i ansökan vilka fraktioner för vilka källsortering är tillgänglig. Goda råd: Separata behållare för engångsgrillar kan vara en god idé på en del stränder. Det bör finnas askkoppar i anslutning till stranden. 19. Toaletter och omklädningsrum (O) Det ska finnas tillräckligt antal toaletter på stranden. Antalet toaletter ska vara anpassat efter behovet för antal besökare under högsäsong och strandens längd. Toaletterna ska vara lätta att hitta, t.ex. genom skyltar och pictogram på kartan på informationstavlan. Om möjligt uppmuntrar Blå Flagg att det också finns duschar och omklädningsrum på stranden. Minst en strand i kommunen ska vara anpassad för rörelsehindrade, se kriterie 33. Toaletterna ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta och torka händerna. Byggnader ska passa in i den omkringliggande miljön och vara välskötta och väl underhållna. 13

15 20. Rena och välskötta toaletter (O) Toaletter ska vara välskötta och rengöras regelbundet, anpassat till behovet, men oavsett tid på säsong. Använd gärna miljömärkta rengöringsmedel, toalettpapper och tvål på toaletterna. 21. Toaletterna ska ha godkända avloppslösningar (O) Avloppet för toaletten ska uppfylla gällande regler och krav. Strandens belägenhet avgör val av avloppslösning men i de fall stranden kan anslutas till kommunlat avlopp, är detta eftersträvansvärt. Ange i ansökan vilken avloppslösning stranden har. 22. Föreskrifter om camping och fordonsanvändning på stranden (O) Olovlig camping, cykling, bilkörning eller dumpning får inte äga rum på stranden. Detta ska anges i strandens ordningsregler som ska anslås på informationstavlan (se kriterie 6). Om fordonstrafik, utöver räddningsfordon, äger rum på stranden ska denna vara kontrollerad. Ange i ansökan om fordonstrafik förekommer på stranden, exempelvis i händelse av olika events. Räddningsvägar, parkeringsplatser och andra utrymmen för räddningsfordon ska finnas och vara utformade efter gällande regler. 23. Föreskrifter om hundar och andra husdjur på stranden (O) Hundar och andra husdjur är endast tillåtna på strandens parkeringar, gångvägar och områden i strandens bakre delar. Eventuella husdjur ska hållas under kontroll/vara kopplade. Stranden ska ange i ordningsregler som ska finnas anslagna på informationstavlan om vilka regler som gäller gällande husdjur. I de fall lösspringande husdjur finns på stranden ska i första hand ansvarig för stranden vidta åtgärder så att detta inte orsakar olägenhet för besökare och om problemet kvarstår, i andra hand informera besökare om situationen. 14

16 24. Föreskrifter om byggnader och utrustning som tillhör stranden (O) Alla byggnader och utrustning som hör till stranden måste följa svenska regler och krav samt vara utformade så att de passar in i omgivningen. Byggnader och utrustning ska vara väl underhållna. Miljöanpassade lösningar bör gärna användas för byggnation, drift och underhåll. Med utrustning menas här den utrustning som inte ingår i något av de övriga kriterierna, tex lekplatser. Vid byggnation under Blå Flagg- säsongen ska detta inte påverka besökare. Information ska anslås på informationstavlan och till Blå Flagg Sverige. Planerade byggnads- eller renoveringsarbeten ska anges i ansökan. 25. Föreskrifter om känsliga marina miljöer (O) Om det finns särskilt känsliga marina miljöer inom 500 meter från Blå Flagg- stranden ska ett övervakningsprogram upprättas, för att kunna följa upp utvecklingen för området. Samverkan ska ske med relevant myndighet eller expertis. Ange i ansökan om sådant område finns. 26. Föreskrifter om hållbara transportsätt (R) Blå Flagg vill uppmuntra till användning av miljöanpassade/kollektiva transportsätt. Stranden uppmuntras att erbjuda exempelvis strandbussar, cykelparkeringar eller lånecyklar. Information om hållbara transporter bör finnas tillgängligt på informationstavlan. Blå Flagg vill även uppmuntra till att anlägga gångvägar till stranden för fotgängare. 15

17 Säkerhet och service 27. Föreskrifter om säkerhet på stranden (O) Stranden ska erbjuda kvalificerade badvakter och eller tillräcklig säkerhetsutrustning och information om hur sådan utrustning ska användas. Exempel på godkänd livräddningsutrustning som bör finnas på en strand är (livboj, livflotte, hake). Riktlinjen för livräddare är 2 st per 200 m för stränder som inte genomfört en riskanalys. Riktlinjer för livräddningsutrustning är att det ska finnas med intervall om max 100 m. Utrustningen ska väl uppmärkt på kartan på informationstavlan där även tider för livräddare, livräddningsutrustning samt första hjälpen ska finnas angivet. Om stranden har ett varningssystem med flaggor ska även detta system förklaras på informationstavlan. En nödtelefon ska finnas tillgänglig, utom i de fall då riskutvärderingen visat att ingen nödtelefon behövs. Ansvarig för stranden ska säkerställa att säkerheten på stranden följer nationella lagar och krav, exempelvis lag 2003:778 om skydd mot olyckor. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram Guide till ökad vattensäkerhet - för kommuner och andra anläggningsägare där det finns mer detaljer kring vattensäkerhet. Denna publikation finns på och- exempel- strander/ Det rekommenderas att stranden gör en riskanalys med hjälp av experter på säkerhet på stränder, exempelvis Svenska Livräddningssällskapet. 28. Första hjälpen- utrustning (O) Första hjälpen- utrustning ska finnas tillgänglig på stranden eller i dess direkta närhet, exempelvis genom a) livräddare, b) första hjälpen- station med utbildad personal, c) första hjälpen- utrustning finns butik, kiosk eller restaurang, d) på annan plats på stranden Platsen där utrustningen finns ska vara tydligt markerad samt även finnas angiven på strandens informationstavla (på kartan). Strandens första hjälpen- kit bör innehålla: tryckförband/bandage, plasthandskar, Sterila sårtvättar/torkkompresser, andningsmask, sax, pincett, sårlösning och plåster. 29. Beredskapsplan i händelse av förorening (O) Stranden ska ha en nödläges- /beredskapsplan i händelse av föroreningsolycka. Planen ska uppfylla svenska krav samt ange vilka steg som ska tas, vilka personer, organisationer som ska kontaktas, varning till allmänheten, halande av Blå Flagg och information på informationstavlan. På informationstavlan ska telefonnummer till räddningstjänsten samt information till person ansvarig för stranden finnas angivet. Bifoga information om nödlägesplanen i ansökan. 16

18 30. Förebyggande av konflikter mellan olika användare på stranden (O) Det ska finnas en plan för hur stranden förebygga konflikter mellan olika grupper som vill nyttja stranden för sina ändamål. Blå Flagg uppmuntrar till att flera olika användare kan utöva sina aktiviteter på stranden, men det bör ske i samförstånd och enligt de riktlinjer som finns nationellt eller lokalt. Vid behov ska det finnas zoner för olika aktiviteter såsom exempelvis simning, vindsurf, båttrafik. Dessa zoner ska finnas angivna på strandens informationstavla. Det ska även säkerställas att strandens besökare, aktiviteter och events inte står i konflikt med djur- och naturintressen. Oavsett aktiviteter ska strandens närliggande naturområden skyddas. Om det förekommer events på stranden så bör dessa hållas bortanför badbryggorna för att inte hindra folk från bad. Om det inte är möjligt så måste Blå Flagg halas under eventet. Informera gärna allmänheten i förväg om sådana events. 31. Tillträde och säkerhet, för besökare (O) Allmänheten ska ha fritt tillträde till en strand med Blå Flagg. Därutöver ska vägar, trappor och annat till stranden vara gjorda på ett sätt att olyckor kan undvikas. Tillfartsvägar ska vara säkra och tillgängliga. Om badande måste korsa en väg för att komma ner på stranden måste det kunna ske säkert, exempelvis via övergångsställen eller dylikt. För stränder med exempelvis svår topografi ska det finnas nödvändiga trappor, räcken etc. - Stranden ska erbjuda handikapparkering (gäller minst en Blå Flagg- strand per kommun). - Det måste säkerställas att räddningstjänsten har tillgång till stranden, tex ska de ha eventuella nycklar till bommar etc. - Badande bör kunna känna sig säkra på stranden. Information om vilka tider livräddning och första hjälpen finns tillgängligt måste finnas på anslagstavlan. Vid behov kan utbildade väktare användas, dessa måste då kunna legitimera sig och bära uniform som är lättidentifierad. 32. Dricksvatten (R) Det ska finnas tillgång till rent dricksvatten på eller i anslutning till stranden. Dricksvattnet kan vara tillgängligt vid t.ex. toaletter, kranar via utsidan av byggnader eller liknande och ska vara skyddat från djur. 33. Tillgänglighet för funktionshindrade (O) Rekommendationen är att alla stränder med Blå Flagg är anpassade, enligt gällande regler och krav, så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan parkera med bil och besöka stranden, byggnader, toaletter etc. Det är ett krav att minst en av kommunens Blå Flagg- stränder uppfyller sådana krav. Det är en rekommendation att nödvändiga faciliteter finns så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan komma i och ur vattnet. Om ovan krav inte går att uppfylla på grund av topografiska hinder ska stranden ansöka om dispens från detta kriterium. Byggnader som allmänheten har tillträde till, skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan använda dem. Ramper bör utformas för att passa in i omgivningen och materialvalen bör vara miljövänliga. 17

Blå Flagg- manual 2015. Hamnar

Blå Flagg- manual 2015. Hamnar Blå Flagg- manual 2015 Hamnar Innehåll Blå Flagg för hamnar... 4 Historia... 4 Blå Flaggs kriterier... 4 Definition av en Blå Flagg- hamn... 5 Miljöutbildning och information... 6 1. Information rörande

Läs mer

STRANDPLAN FÖR FALKENBERGS KOMMUN

STRANDPLAN FÖR FALKENBERGS KOMMUN STRANDPLAN FÖR FALKENBERGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-28, 33 1. Varför en strandplan? Strandplanen syftar bland annat till: Att beskriva vilken service och utrustningsnivå de olika

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN TRELLEBORG. Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007

MILJÖFÖRVALTNINGEN TRELLEBORG. Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 6/2007 Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Sammanfattning Vid årets provtagning på badvatten har 5 strandbad blivit

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 2010:044 Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Så kommer smittskyddet in i förslaget till ny föreskrift Margareta Lundin Unger Margareta.lundin-unger@havochvatten.se Film framtagen av

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Nu är Östra Mälaren vattenskyddsområde och ditt dricksvatten säkras för framtiden När du vrider om kranen får

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

8 Vildväxande produktion

8 Vildväxande produktion 8 Vildväxande produktion Vildväxande produktion är omfattar växter som kan samlas i skog och mark och alger från sjöar och hav som har insamlats utan att någon odlar dem. Kommentar [p1]: Allmän kommentar

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Lärarhandledning Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Välkomna att bli våra Vattenvänner! Bli Vattenvän! en Vattenvän! Experiment, kluriga frågor och pyssel om ett vatten i världsklass Kul

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Is och dricksvatten. Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011

Is och dricksvatten. Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011 Is och dricksvatten Projektinriktad kontroll i Norrbottens län 2011 2 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Metod och avgränsning...3 Bedömning och parametrar...3 Resultat...5 Resultat isprover...6

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på campingplats i Sverige har

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination

Husbilsdestination Sverige. Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Europas främsta husbilsdestination Husbilsdestination Sverige Inledning Detta dokument avser i första hand att definiera och konceptualisera begreppet ställplats. Camping på

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Riktlinjer för flaggning

Riktlinjer för flaggning Riktlinjer för flaggning I Umeå tätort finns för närvarande cirka 150 flaggstänger som kommunen ansvarar för. Riktlinjer som presenteras i detta dokument gäller inte för de flaggstänger som finns vid kommunens

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas Kragenäs

För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas Kragenäs För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas Kragenäs Sommartid är det många som har sina läger på Kragenäs. Våra gäster kommer och går på olika tider, är olika många och stannar olika länge. De som

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan

PIK PROJEKT 2013. Provtagning av is i livsmedelanläggningar. Projektplan PIK PROJEKT 2013 Västra Götalands län Provtagning av is i livsmedelanläggningar Projektplan Bakgrund Vid länsmöten har det framförts att det vore dags att genomföra ett projekt om is från ismaskiner inom

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Kommunal författningssamling Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Datum: Kommunfullmäktige 2002-05-27 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Datum: 2008-10-27

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening 1 Djupviks hamn i Eksta, ideell förening Gamla kajen med gästhamnskajen utanför. Gästhamnen håller segelbåtsdjup. Övergripande beskrivning. ~ Djupviks hamn ligger i den norra delen av Ekstas långa kuststräcka

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp Januari 2013, Version 1.0 Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? En broschyr om Produktkrav för enskilda avlopp För enskilda avlopp används många olika tekniker och ett stort antal produktfabrikat.

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer