Blå Flagg manual Stränder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Flagg manual 2015. Stränder"

Transkript

1 Blå Flagg manual 2015 Stränder Uppdaterad

2 Innehåll Blå Flagg för stränder... 3 Vilka stränder kan få Blå Flagg?... 3 Avvikelser från kriterierna... 3 Miljöutbildning och information Blå Flagg- information (O) Miljöutbildningsaktiviteter ska erbjudas till strandens besökare (O) Information om badvattenkvalitet (O) Information om naturskyddsområden (O) Översiktskarta (O) Information om ordningsregler (O)... 9 Vattenkvalitet Badvattenprover (O) Badvattenanalys (O) Inga utsläpp eller föroreningar ska påverka stranden (O) Krav på mikrobiologisk kvalitet (O) Fysikaliska parametrar för badvatten (O) Miljö Miljökommitté (R) Skötsel av stranden (O) Känsliga naturområden (O) Renhållning och förebyggande av nedskräpning (O) Alger och tång på stranden (O) Avfallskärl/papperskorgar (O) Källsortering (O) Toaletter och omklädningsrum (O) Rena och välskötta toaletter (O) Toaletterna ska ha godkända avloppslösningar (O) Föreskrifter om camping och fordonsanvändning på stranden (O) Föreskrifter om hundar och andra husdjur på stranden (O) Föreskrifter om byggnader och utrustning som tillhör stranden (O) Föreskrifter om känsliga marina miljöer (O)

3 26. Föreskrifter om hållbara transportsätt (R) Säkerhet och service Föreskrifter om säkerhet på stranden (O) Första hjälpen- utrustning (O) Föreskrifter om beredskapsplan i händelse av förorening (O) Förebyggande av konflikter mellan olika användare på stranden (O) Föreskrifter om tillträde och säkerhet, för besökare (O) Föreskrifter om dricksvatten (R) Förskrifter om tillgänglighet för funktionshindrade (O)

4 Blå Flagg för stränder Blå Flagg programmet för hamnar och stränder drivs av den ideella organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). Blå Flagg programmet startade i Frankrike 1985 och har varit aktivt i Europa sedan 1987 och utanför Europa sedan 2001 då Sydafrika som första utomeuropeiska land gick med. Idag är Blå Flagg ett globalt program som finns i 49 länder men antalet ökar ständigt. Blå Flagg främjar hållbar utveckling i marina miljöer och strävar efter att lokala myndigheter kan uppnå en god vattenkvalitet, miljöledning, miljöutbildning och säkerhet. Blå Flagg är idag en högt ansedd miljömärkning som syftar till att länka ihop turism och miljösektorn lokalt, regionalt och nationellt. Blå Flaggs kriterier är fastslagna av Foundation for Environmental Education (FEE) och är desamma i hela världen. Det kan dock förekomma regionala och lokala skillnader beroende på de förutsättningar som råder på olika platser och i olika länder. Ett enskilt land kan ha högre krav än de internationella kriterierna, tex för att anpassa kriterierna till gällande lagar eller förordningar. Det finns både obligatoriska kriterier samt riktlinjer. Riktlinjerna bör uppfyllas men är inte obligatoriska. Obligatoriska kriterier är markerade med (O) samt riktlinjer med (R). Kontakta Blå Flagg Sverige om du har frågor kring kriterierna eller manualen. På kan du även hitta mer information samt länkar, råd och tips som förhoppningsvis ska vara till hjälp för dig i arbetet med Blå Flagg. Förklaringarna till kriterierna i detta dokument är till för att skapa förståelse för kriterierna för Blå Flagg-stränder samt hjälpa till att beskriva hur de ska införas och uppfyllas. Manualen används också som vägledning för den nationella och internationella juryn när de beslutar om vilka stränder som kan erhålla Blå Flagg. Blå Flagg rekommenderar alla stränder att, i den mån det är möjligt, alltid överväga miljöanpassade val för produkter, byggnationer och tjänster. Om en badplats inte uppfyller alla obligatoriska krav, så kommer ansökan följaktligen inte att kunna godkännas. Blå Flagg Sverige och FEE förbehåller sig rätten att neka en anläggning Blå Flagg om ledningen fortlöpande har brutit mot gällande miljölagar, regler och förordningar eller på annat sätt agerar mot Blå Flaggs syften och målsättningar. Vilka stränder kan få Blå Flagg? Det är möjligt för en strand att ansöka om Blå Flagg om stranden är definierad som en badplats och uppfyller Blå Flaggs krav. Stranden måste vara en öppen strand som är tillgänglig för allmänheten. Avvikelser från kriterierna Om en strand med Blå Flagg inte uppfyller de obligatoriska kriterierna, måste flaggan tas ner tillfälligt eller för resten av säsongen. Det finns olika steg av icke-efterlevnad : 3

5 En mindre avvikelse, där det endast är problem med ett kriterium med liten påverkan på hälsa och säkerhet för marinaanvändaren eller miljön. När sådant problem kan åtgärdas omgående behöver inte flaggan halas och avvikelsen antecknas i kontrollbesöksrapporten. Om det inte går att åtgärda direkt, har hamnen 10 dagar på sig att åtgärda problemet och flaggan behöver halas under tiden. Information om varför flaggan är halad läggs upp på Blå Flaggs webbsida. Flera mindre avvikelser innebär att två till tre kriterier av mindre konsekvens på hälsa och säkerhet för besökare på stranden eller miljön så har stranden 10 dagar på sig att åtgärda problemet och flaggan behöver halas under tiden. Information om varför flaggan är halad läggs upp på Blå Flaggs webbsida. Stor avvikelse innebär att stranden inte uppfyller ett eller flera kriterier, som kan få konsekvenser på hälsa och säkerhet för strandens besökare eller miljön, men även uppfattningen om stranden och Blå Flagg programmet. För större avvikelser halas flaggan direkt och för resten av säsongen. Stranden markeras som halad på webbsidan och måste informera på informationstavlan om att flaggan halats. Vid avvikelser från kriterierna, tex vid ett kontrollbesök, så ska omgående Blå Flagg Sverige informera ansvarig för stranden om avvikelserna. I det fall flaggan behöver halas så ska information om anledningen till att flaggan är halad tydligt anslås på informationstavlan. Innan flaggan kan hissas ska ansvarige för stranden åtgärda bristerna samt informera Blå Flagg Sverige om när kriterierna åter är uppfyllda, samt lämna dokumentation eller annat som visar att nödvändiga åtgärder vidtagits/utförts. Vid behov ska ett uppföljande besök utföras på stranden. Om stranden inte kan visa på nödvändiga åtgärder inom 10 dagar så är det Blå Flagg Sveriges ansvar att se till att flaggan halas för resten av säsongen. Förutom att ändra strandens status på den internationella webbsidan så ska även Blå Flaggs internationella koordination meddelas. Om avvikelsen rapporterats av en internationell kontrollant (FEE) så behöver Blå Flagg Sverige lämna återkoppling till FEE inom 30 dagar. I det fall särskilda tillfälliga händelser inträffar som gör att stranden behöver hala flaggan så ska Blå Flagg Sverige informeras och webbsidor uppdateras med denna information. Det är stranden huvudman som är ansvarig för Blå Flagg-ackrediteringen. FEE och Blå Flagg Sverige förbehåller sig rätten att kan neka eller frånta en strand Blå Flagg-ackrediteringen om stranden bryter mot miljöregler eller på annat sätt bryter mot Blå Flagg programmets syfte och mål. 4

6 Miljöutbildning och information Varje strand måste ha minst en Blå Flagg- informationstavla som innehåller den information som beskrivs i nedan kriterier. För långa stränder är rekommendationen att det finns fler informationstavlor. Lämpligen finns dessa vid väg ner till stranden alternativt rekommenderar FEE en informationstavla per ca 500 m. Informationstavlorna ska följa den standard som beskrivs i slutet av denna manual (bilaga 1). 1. Blå Flagg- information (O) När man kommer till en strand med Blå Flagg ska man tydligt kunna se att stranden har Blå Flagg. Badgästen ska också enkelt kunna lokalisera det stranden erbjuder, samt vilka regler som gäller. All nödvändig information ska samlas på en informationstavla. Den naturliga placeringen för informationstavlan bör vara i närheten av flaggan eller på plats där den enklast kan uppmärksammas av badgästerna. Exempel på placeringar är vid naturliga entréer till stranden, vid omklädningsrum, livräddningstorn eller vid kiosker/restauranger. Blå Flagg Sverige har tagit fram en strandposter som täcker in många av delarna nedan. Vi kommer tillsammans att utforma den information som ni vill ha med på postern. Postern kommer sedan att skickas till er för utskrift. Det ska finnas tydlig information om Blå Flagg och huvudområdena som utgör kriterierna för Blå Flagg; Information och miljöutbildning, vattenkvalitet, miljöledningsarbete och säkerhet och service. Korrekt Blå Flagg- logga ska finnas på informationstavlan Information om FEE och miljömärkningen Green Key. Det ska finnas kontaktinformation till Blå Flagg Sverige och lokalt ansvarig för stranden. Längden på Blå Flagg- säsongen ska framgå (tex 20 juni 20 augusti) I händelse av att flaggan tillfälligt är halad, måste information anslås på strandens informationstavla. Information om miljöutbildningsaktiviteter (se 2) Information om badvattenkvaliteten skall anslås på stranden informationstavla (se 3) Information om naturskyddsområden eller andra naturområden(se 4) Om flaggan av någon anledning är tillfälligt halad så ska anledningen till detta anslås på informationstavlan. Tips: I områden med internationella turister, rekommenderas att informationen är tillgänglig på flera språk (tex engelska och tyska). Det är bra om den lokala turistbyrån har information om Blå Flagg samt de stränder som har Blå Flagg i kommunen. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med hur ni kan utforma er information om Blå Flagg. Blå Flagg Sverige har ett antal olika posters som stränder kan använda (bla information om Allemansrätt, FEE samt badvattenkvalitet). 5

7 2. Miljöutbildningsaktiviteter ska erbjudas till strandens besökare (O) Besökare av stranden ska erbjudas fem olika miljöutbildningsaktiviteter under säsongen. Om det finns flera stränder i samma kommun med Blå Flagg kan miljöutbildningsaktiviteterna samordnas. Syftet med miljöutbildningar är att öka medvetenheten om miljö, natur, djur och växtliv i kustområden i allmänhet och Blå Flagg stränderna i synnerhet. Ökad kunskap ger också förutsättningar för ett hållbart nyttjande av våra stränder och kustmiljöer. Minst en aktivitet ska ske på stranden. De planerade aktiviteterna ska bifogas ansökan tillsammans med en utvärdering av föregående säsongs aktiviteter (om stranden haft Blå Flagg). Utvärderingen syftar till att hela tiden aktiviteterna ska förbättras. Aktiviteter kan delas in i fyra grupper: Trycksaker: Informationsbroschyrer, nyhetsbrev, affischer, vykort etc. Passivt deltagande: Utställningar, filmer, konferenser, debatter etc. Aktivt deltagande: Guidade turer, pedagogiska spel eller tävlingar, städdagar, foto- eller teckningstävlingar, strandstädningar eller delta i Håll Sverige rents kampanj Kusträddarna Utbildningar: Utbildningar eller kurser för t.ex. lärare eller ungdomsledare. Information om aktiviteterna ska finnas tillgängligt vid strandens informationstavla, på turistkontoret eller i turistbroschyrer. Informationen ska ge svar på vilka aktiviteter som erbjuds samt när och var dessa äger rum. Om det finns känsliga naturområden, arter eller fauna i strandens närhet rekommenderas att något eller några av aktiviteterna handlar om dessa. Tips: I bilaga 2 eller på finns exempel samt mer information om miljöutbildningsaktiviteter. Samordna aktiviteter med skolor och förskolor i kommunen. På Håll Sverige Rents hemsida kan man se vilka skolor som arbetar med Grön Flagg, Många kommuner har aktiviteter som kan användas för Blå Flagg. Ta hjälp av miljösamordnare, eller motsvarande, i din kommun På finns fler goda exempel 6

8 3. Information om badvattenkvalitet (O) Information om badvattenkvaliteten skall anslås på stranden informationstavla. Syftet med detta krav är att strandens användare ska ha tillförlitlig och lättförståelig information om strandens badvattenkvalitet. Informationen ska vara lättillgänglig, det vill säga, för allmänheten läsbar och den ska helst presenteras i form av sammanfattande symboler som överensstämmer med de obligatoriska och frivilliga normerna. Detta möjliggör att alla, oavsett språk, förstår informationen. Det skall också finnas en förklaring till hur man ska tolka tabellen. Badvattenresultatet ska anslås på informationstavlan senast inom 4 veckor från provtagningstillfället. Provtagningsdatum ska redovisas Besökaren bör kunna finna information om strandens badvattenhistorik. Provtagningsplats ska redovisas på kartan på informationstavlan. Tips: Information om strandens badvattenkvalitet bör även vara tillgänglig på strandansvariges/kommunens webbplats. 4. Information om naturskyddsområden (O) På stranden ska det finnas information om eventuella naturskyddsområden, fridlysta växter och djur som återfinns i strandens närhet, både i vatten och på land. Målet är att hålla besökare informerade om och insatta i områdets naturskyddsvärden. Syftet är att besökare ska visa hänsyn men även besöka och bekanta sig med området. Detta kan vara information om naturområden i strandens närhet t.ex. naturreservat och andra skyddsvärda naturtyper, kulturhistoriska sevärdheter, fridlysta arter eller vanligt förekommande växter och djur på land och i vatten. Informationen ska finnas på strandens informationstavla. Informationen bör också spridas på turistbyrån, på hemsidan, vid de naturliga entréerna till området, i turistbroschyrer eller i turisttidningar/foldrar för området. Informationen bör finnas på mer än ett språk i områden där det är vanligt med utländska turister. Informationen ska syfta till att förebygga eventuella långvariga och oreparerbara skador på de lokala omgivningarna. Detta är speciellt viktigt för stränder som finns i naturskyddsområden. 5. Översiktskarta (O) En översiktskarta över stranden ska finnas på informationstavlan. Den del av stranden som har Blå Flagg ska vara utmärkt på kartan. Använd gärna pictogram eller kartsymboler (finns för nedladdning på Blå Flagg Sveriges webbplats). Kartan ska placeras på en eller flera lämpliga platser på stranden eller i dess omedelbara närhet. 7

9 Följande delar ska vara utmärkta (om relevant): Livräddare eller livräddningsutrustning Första hjälpen Nödtelefon/telefon Toaletter (inklusive handikapptoalett) Område som patrulleras av livräddare Dricksvatten Bil- och cykelparkering Campingplatser i strandens närhet Återvinningskärl Plats för vattenprovtagning Faciliteter för handikappade Zoner för olika aktiviteter (tex surf, motorbåtar) Närliggande känsliga naturområden Du är här markering Blå Flagg- området (om del av stranden) Gångstigar/vandringsleder Vattendrag Kollektivtrafik i närheten Skala Väderstreck Lokala landmärken (om sådana finns) SWEREF99- koordinater 8

10 6. Information om ordningsregler (O) Strandgäster ska informeras om aktuella ordningsregler för stranden. Ordningsreglerna ska finnas på stranden informationstavla och markeras med lämpliga skyltar på andra håll. Som ett minimum ska ordningsreglerna omfatta regler för fordonskörning, camping, husdjur, nedskräpning/dumpning och eldning. Blå Flagg Sverige kommer att ta fram en mall för detta som kan användas. Om ni har särskilda önskemål om innehåll så kan Blå Flagg Sverige hjälpa till att anpassa mallen. Det bör finnas tydlig information om särskilda risker, tex dykförbud från bryggor, fara för undervattenströmmar. Exempel på information finns på Livräddningssällskapets webbplats bat- och- isvett Tid för när livräddare och livräddningsutrustning samt första hjälpen finns på stranden ska anges på informationstavlan och på eventuella livräddartorn. Om stranden använder varningsflaggor ska det finnas en förklaring till dessa på informationstavlan. Tips: Det bör även finnas information om allemansrätten. På finns affischer och information. Vattenkvalitet För att en strand ska kunna få Blå Flagg måste den ha kvalitetsnivån utmärkt, enligt EUs krav för badvattenkvalitet. 7. Badvattenprover (O) Stranden måste uppfylla EUs krav för badvatten. En strand med Blå Flagg måste ha minst ett provtagningsställe. Detta bör vara där koncentrationen av badande är som störst. Om det finns potentiella källor för föroreningar t.ex. utlopp, verksamheter eller annat som kan påverka vattenkvaliteten, ska eventuella ytterligare prover tas vid sådan plats. I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som hanterar badvattenfrågor, på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. All information som rör badvattenfrågor finns på Badplatsen, På Badplatsen (under fliken Aktuellt) finns dokumentet Vägledning för badvatten som beskriver regelverket kring EU- bad och badvattenkvalitet. I stort är kriterierna för Blå Flagg samma som de krav som finns beskrivna i vägledningen. Några viktiga undantag finns dock: - För att kunna ha Blå Flagg måste det tas minst 5 prov under säsongen. Dessa bör vara jämnt fördelade över säsongen. Det första provet måste tas inom 30 dagar innan badsäsongens start. Den svenska vägledningen anger 10 dagar. Blå Flagg Sverige rekommenderar att prover tas var 14 dag under säsongen. På (under menyn kriterier finns ett dokument som beskriver kraven för vattenprover inom Blå Flagg) Kontakta Blå Flagg Sverige om ni planerar att söka Blå Flagg för kommande säsong så kan vi titta på kraven för vattenprovtagning och behovet av antal prover. 9

11 8. Badvattenanalys (O) Stranden måste följa gällande standarder för analys av vattenprover (se vägledningen på Badplatsen) Proverna ska tas av en, för ändamålet, utbildad person och proverna ska analyseras på ett ackrediterat laboratorium (ackrediteringsnummer ska anges i ansökan, alt kan en inskannad kopia på tidigare års provtagningsresultat mailas till Blå Flagg Sverige). Testresultaten ska anslås på informationstavlan senast tre veckor efter att provet tagits. Nya Blå Flagg- stränder måste uppvisa totalt minst 20 prover för att kvalificera sig för Blå Flagg. Nya stränder har ett generellt undantag från kravet på fyra års historia av vattenprover. Kravet på nya stränder är att det finns minst 20 vattenprover för de parametrar som krävs. Dessa prover kan tas under en till fyra säsonger. Anledningen till att det måste tas 20 vattenprover är att den metod som används för bedömning 95- percentilen kräver minst 20 prover. En kalender över provtagningsdatum skickas till Blå Flagg Sverige innan provtagning startar. Prover får tas max fyra dagar efter datumet angivet i kalendern, om det inte finns särskilda skäl till en ev avvikelse. 9. Inga utsläpp eller föroreningar ska påverka stranden (O) Varje Blå Flagg- strand ska ha en badvattenprofil som beskriver förutsättningarna på platsen och möjliga föroreningskällor. Om det finns utsläppskällor i strandens närhet ska det finnas dokumentation som visar att detta inte påverkar vattenmiljön negativt. Dokumentation ska också visa på vilka åtgärder som vidtagits. Dessa åtgärder ska anges i Blå Flagg- ansökan. Det måste finnas rutiner för att varna allmänheten i händelse av förorening i strandens närhet. Uppsamling, rening och utsläpp av avloppsvatten måste uppfylla nationella krav. 10

12 10. Krav på mikrobiologisk kvalitet (O) Stranden måste fullt ut uppfylla kraven för de mikrobiologiska parametrarna E- coli samt Intestinala Enterokocker, enligt EUs badvattendirektiv. Stränder som söker Blå Flagg måste uppfylla vara klassificerade som utmärkt enligt EU för att kunna erhålla Blå Flagg. Kustbad Inlandsbad Escherichia coli (E- Coli): 250 cfu/100 ml 500 cfu/100 ml Intestinala Enterokocker: 100 cfu/100 ml 200 cfu/100 ml (Fekala Streptokocker) cfu = antal kolonier av bakterier som uppkommer på en odlingsplatta vid test av badvattenprovet Mikrobiologiska parametrar Resultaten för båda parametrarna måste överrensstämma med metoden 95- percentila värdet. Kontakta din provtagare eller Blå Flagg Sverige för ytterligare information. Badvattenkvaliteten bedöms utifrån prover från en 4- årsperiod. För nya badplatser som söker Blå Flagg måste minst 20 prover ha tagits innan en ansökan kan göras. Dessa prover kan vara från föregående säsong eller från flera tidigare säsonger. 11. Fysikaliska parametrar för badvatten (O) Stranden måste uppfylla kraven för följande fysikaliska parametrar Det ska inte finnas oljefilm på vattenytan och ingen onaturlig lukt. Det ska inte finnas spår av oljespill på land och nödlägesplaner ska inkludera hur ett eventuellt oljespill hanteras. Det ska inte finnas flytande föremål i vattnet exempelvis trä, plastartiklar, flaskor, behållare, glas eller annat skräp. Om förändring i färg eller siktdjup skulle upptäckas ska nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart. Om fysisk eller kemisk kontaminering sker vid upprepade tillfällen ska Blå Flagg tas ned resten av säsongen. Även andra tester kan utföras, tex ph, som normalt ligger mellan

13 Miljö 12. Miljökommitté (R) För att säkerställa att stranden och dess omgivningar bidrar till en hållbar kustmiljö, rekommenderas att en miljökommitté eller motsvarande upprättas. Kommittén bör ha deltagare ifrån relevanta intressenter (från de som kan påverka eller påverkas av verksamheten på stranden). Vidare bör kommittén samverka med, för stranden ansvarig organisation (kommun eller annan). En sådan kommitté kan jobba regionalt och därmed täcka in ett större antal stränder. 13. Skötsel av stranden (O) Stranden sköts och utvecklas i enlighet med gällande krav och regler från kommun och tillsynsmyndigheter. Beskriv i ansökan om det är annan huvudman än kommunen som är ansvarig för stranden och hur huvudmannen säkerställer att gällande krav uppfylls. Förordningar som rör kustplanering, miljöhantering och avloppsvatten ska följas för att stranden ska kunna få Blå Flagg. Ansökanden måste säkerställa att dessa förordningar följs samt att hänsyn tas till eventuell stadsplanering. När ansökan skickas in måste skriftligt intyg bifogas på att samtliga byggnader på stranden uppfyller Boverkets krav. 14. Känsliga naturområden (O) Om stranden ligger i ett naturskyddsområde eller finns i område med känslig natur, djur- eller växtliv ska det tydligt framgå hur verksamheten har tagit hänsyn till att skydda dessa delar på ett hållbart sätt. Ange i ansökan om känsliga naturområden finns i strandens närhet. Det kan vara så att vissa områden är så pass känsliga att stranden inte kan få Blå Flagg. Ett ökat antal besökare kan påverka vilda djur och deras revir, t.ex. genom att anlägga parkeringsplatser, promenadstråk eller uppförandet av nya byggnader. Generellt sett så ges endast Blå Flagg till stränder som kan påvisa att permanent åverkan på naturen förebyggs. 15. Renhållning och förebyggande av nedskräpning (O) Stranden samt omkringliggande vägar och markområden ska vara rena och välskötta. Stranden ska uppfylla gällande regler för avfallshantering och nedskräpning. Vid städning av stranden ska detta göras med hänsyn taget till flora och fauna. För borttagning av alger etc, se kriterie K16. Ett utvärderingsverktyg Beach Litter Measuring system kan med fördel användas downloads/measuring- system- for- beach- litter 12

14 16. Alger och tång på stranden (O) Alger och annan vegetation bör lämnas på stranden, så länge det inte utgör en olägenhet, fara eller andra besvär. Om den måste tas bort så görs detta på ett miljövänligt sätt, exempelvis genom kompostering. Tips: Alger, tång etc kan användas som gödningsmedel eller för att binda sanden i sanddyner. Ta kontakt med lokala naturvårdsorganisationer för tips och råd om hur alger, tång etc kan användas. 17. Avfallskärl/papperskorgar (O) Papperskorgar/avfallsbehållare ska finnas (i lämpligt antal) och ska tömmas regelbundet. Avfallsinsamlingen ska följa gällande regler och avfallet ska lämnas till en godkänd avfallsmottagare. Bra att tänka på: Soptunnor med lock för att fåglar inte ska komma åt soporna Monterade i lagom höjd Tätare soptömning under högsäsong 18. Källsortering (O) Det avfall som uppkommer på stranden ska kunna källsorteras i tillräckligt antal fraktioner, på eller i anslutning till stranden. Ange i ansökan vilka fraktioner för vilka källsortering är tillgänglig. Goda råd: Separata behållare för engångsgrillar kan vara en god idé på en del stränder. Det bör finnas askkoppar i anslutning till stranden. 19. Toaletter och omklädningsrum (O) Det ska finnas tillräckligt antal toaletter på stranden. Antalet toaletter ska vara anpassat efter behovet för antal besökare under högsäsong och strandens längd. Toaletterna ska vara lätta att hitta, t.ex. genom skyltar och pictogram på kartan på informationstavlan. Om möjligt uppmuntrar Blå Flagg att det också finns duschar och omklädningsrum på stranden. Minst en strand i kommunen ska vara anpassad för rörelsehindrade, se kriterie 33. Toaletterna ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta och torka händerna. Byggnader ska passa in i den omkringliggande miljön och vara välskötta och väl underhållna. 13

15 20. Rena och välskötta toaletter (O) Toaletter ska vara välskötta och rengöras regelbundet, anpassat till behovet, men oavsett tid på säsong. Använd gärna miljömärkta rengöringsmedel, toalettpapper och tvål på toaletterna. 21. Toaletterna ska ha godkända avloppslösningar (O) Avloppet för toaletten ska uppfylla gällande regler och krav. Strandens belägenhet avgör val av avloppslösning men i de fall stranden kan anslutas till kommunlat avlopp, är detta eftersträvansvärt. Ange i ansökan vilken avloppslösning stranden har. 22. Föreskrifter om camping och fordonsanvändning på stranden (O) Olovlig camping, cykling, bilkörning eller dumpning får inte äga rum på stranden. Detta ska anges i strandens ordningsregler som ska anslås på informationstavlan (se kriterie 6). Om fordonstrafik, utöver räddningsfordon, äger rum på stranden ska denna vara kontrollerad. Ange i ansökan om fordonstrafik förekommer på stranden, exempelvis i händelse av olika events. Räddningsvägar, parkeringsplatser och andra utrymmen för räddningsfordon ska finnas och vara utformade efter gällande regler. 23. Föreskrifter om hundar och andra husdjur på stranden (O) Hundar och andra husdjur är endast tillåtna på strandens parkeringar, gångvägar och områden i strandens bakre delar. Eventuella husdjur ska hållas under kontroll/vara kopplade. Stranden ska ange i ordningsregler som ska finnas anslagna på informationstavlan om vilka regler som gäller gällande husdjur. I de fall lösspringande husdjur finns på stranden ska i första hand ansvarig för stranden vidta åtgärder så att detta inte orsakar olägenhet för besökare och om problemet kvarstår, i andra hand informera besökare om situationen. 14

16 24. Föreskrifter om byggnader och utrustning som tillhör stranden (O) Alla byggnader och utrustning som hör till stranden måste följa svenska regler och krav samt vara utformade så att de passar in i omgivningen. Byggnader och utrustning ska vara väl underhållna. Miljöanpassade lösningar bör gärna användas för byggnation, drift och underhåll. Med utrustning menas här den utrustning som inte ingår i något av de övriga kriterierna, tex lekplatser. Vid byggnation under Blå Flagg- säsongen ska detta inte påverka besökare. Information ska anslås på informationstavlan och till Blå Flagg Sverige. Planerade byggnads- eller renoveringsarbeten ska anges i ansökan. 25. Föreskrifter om känsliga marina miljöer (O) Om det finns särskilt känsliga marina miljöer inom 500 meter från Blå Flagg- stranden ska ett övervakningsprogram upprättas, för att kunna följa upp utvecklingen för området. Samverkan ska ske med relevant myndighet eller expertis. Ange i ansökan om sådant område finns. 26. Föreskrifter om hållbara transportsätt (R) Blå Flagg vill uppmuntra till användning av miljöanpassade/kollektiva transportsätt. Stranden uppmuntras att erbjuda exempelvis strandbussar, cykelparkeringar eller lånecyklar. Information om hållbara transporter bör finnas tillgängligt på informationstavlan. Blå Flagg vill även uppmuntra till att anlägga gångvägar till stranden för fotgängare. 15

17 Säkerhet och service 27. Föreskrifter om säkerhet på stranden (O) Stranden ska erbjuda kvalificerade badvakter och eller tillräcklig säkerhetsutrustning och information om hur sådan utrustning ska användas. Exempel på godkänd livräddningsutrustning som bör finnas på en strand är (livboj, livflotte, hake). Riktlinjen för livräddare är 2 st per 200 m för stränder som inte genomfört en riskanalys. Riktlinjer för livräddningsutrustning är att det ska finnas med intervall om max 100 m. Utrustningen ska väl uppmärkt på kartan på informationstavlan där även tider för livräddare, livräddningsutrustning samt första hjälpen ska finnas angivet. Om stranden har ett varningssystem med flaggor ska även detta system förklaras på informationstavlan. En nödtelefon ska finnas tillgänglig, utom i de fall då riskutvärderingen visat att ingen nödtelefon behövs. Ansvarig för stranden ska säkerställa att säkerheten på stranden följer nationella lagar och krav, exempelvis lag 2003:778 om skydd mot olyckor. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram Guide till ökad vattensäkerhet - för kommuner och andra anläggningsägare där det finns mer detaljer kring vattensäkerhet. Denna publikation finns på och- exempel- strander/ Det rekommenderas att stranden gör en riskanalys med hjälp av experter på säkerhet på stränder, exempelvis Svenska Livräddningssällskapet. 28. Första hjälpen- utrustning (O) Första hjälpen- utrustning ska finnas tillgänglig på stranden eller i dess direkta närhet, exempelvis genom a) livräddare, b) första hjälpen- station med utbildad personal, c) första hjälpen- utrustning finns butik, kiosk eller restaurang, d) på annan plats på stranden Platsen där utrustningen finns ska vara tydligt markerad samt även finnas angiven på strandens informationstavla (på kartan). Strandens första hjälpen- kit bör innehålla: tryckförband/bandage, plasthandskar, Sterila sårtvättar/torkkompresser, andningsmask, sax, pincett, sårlösning och plåster. 29. Beredskapsplan i händelse av förorening (O) Stranden ska ha en nödläges- /beredskapsplan i händelse av föroreningsolycka. Planen ska uppfylla svenska krav samt ange vilka steg som ska tas, vilka personer, organisationer som ska kontaktas, varning till allmänheten, halande av Blå Flagg och information på informationstavlan. På informationstavlan ska telefonnummer till räddningstjänsten samt information till person ansvarig för stranden finnas angivet. Bifoga information om nödlägesplanen i ansökan. 16

18 30. Förebyggande av konflikter mellan olika användare på stranden (O) Det ska finnas en plan för hur stranden förebygga konflikter mellan olika grupper som vill nyttja stranden för sina ändamål. Blå Flagg uppmuntrar till att flera olika användare kan utöva sina aktiviteter på stranden, men det bör ske i samförstånd och enligt de riktlinjer som finns nationellt eller lokalt. Vid behov ska det finnas zoner för olika aktiviteter såsom exempelvis simning, vindsurf, båttrafik. Dessa zoner ska finnas angivna på strandens informationstavla. Det ska även säkerställas att strandens besökare, aktiviteter och events inte står i konflikt med djur- och naturintressen. Oavsett aktiviteter ska strandens närliggande naturområden skyddas. Om det förekommer events på stranden så bör dessa hållas bortanför badbryggorna för att inte hindra folk från bad. Om det inte är möjligt så måste Blå Flagg halas under eventet. Informera gärna allmänheten i förväg om sådana events. 31. Tillträde och säkerhet, för besökare (O) Allmänheten ska ha fritt tillträde till en strand med Blå Flagg. Därutöver ska vägar, trappor och annat till stranden vara gjorda på ett sätt att olyckor kan undvikas. Tillfartsvägar ska vara säkra och tillgängliga. Om badande måste korsa en väg för att komma ner på stranden måste det kunna ske säkert, exempelvis via övergångsställen eller dylikt. För stränder med exempelvis svår topografi ska det finnas nödvändiga trappor, räcken etc. - Stranden ska erbjuda handikapparkering (gäller minst en Blå Flagg- strand per kommun). - Det måste säkerställas att räddningstjänsten har tillgång till stranden, tex ska de ha eventuella nycklar till bommar etc. - Badande bör kunna känna sig säkra på stranden. Information om vilka tider livräddning och första hjälpen finns tillgängligt måste finnas på anslagstavlan. Vid behov kan utbildade väktare användas, dessa måste då kunna legitimera sig och bära uniform som är lättidentifierad. 32. Dricksvatten (R) Det ska finnas tillgång till rent dricksvatten på eller i anslutning till stranden. Dricksvattnet kan vara tillgängligt vid t.ex. toaletter, kranar via utsidan av byggnader eller liknande och ska vara skyddat från djur. 33. Tillgänglighet för funktionshindrade (O) Rekommendationen är att alla stränder med Blå Flagg är anpassade, enligt gällande regler och krav, så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan parkera med bil och besöka stranden, byggnader, toaletter etc. Det är ett krav att minst en av kommunens Blå Flagg- stränder uppfyller sådana krav. Det är en rekommendation att nödvändiga faciliteter finns så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan komma i och ur vattnet. Om ovan krav inte går att uppfylla på grund av topografiska hinder ska stranden ansöka om dispens från detta kriterium. Byggnader som allmänheten har tillträde till, skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan använda dem. Ramper bör utformas för att passa in i omgivningen och materialvalen bör vara miljövänliga. 17

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

En resmålsanalys för allas bästa

En resmålsanalys för allas bästa En resmålsanalys för allas bästa Traktens sevärdheter är många gånger det avgörandet motivet till att natur- och kulturintresserade resenärer väljer en viss destination. Därför är de arrangörer som kan

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Metodbeskrivning. för mätning av skräp på stränder

Metodbeskrivning. för mätning av skräp på stränder Metodbeskrivning för mätning av skräp på stränder Innehåll Förord 3 1 Inledning 4 2 Att genomföra mätningen 5 2.2 Avgränsning av mätytor i fält 8 2.3 Registrering och klassificering av skräp 12 3 Dataregistrering

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Soizick Lidström Bo-Marcus Lidström

Soizick Lidström Bo-Marcus Lidström Soizick Lidström Bo-Marcus Lidström 2 Innehållförteckning Att bilda en idrottsförening 4 Var bör en kanotklubb ligga? 6 Anläggningar för kanotidrotten 8 Klubbutrusning 14 Inköp av kanotutrustning 16 Iordningställa

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Vad gör ditt barn just nu? Linus Hansson och Viktor Karlsson 2013-05-19

Vad gör ditt barn just nu? Linus Hansson och Viktor Karlsson 2013-05-19 Vad gör ditt barn just nu? Linus Hansson och Viktor Karlsson 2013-05-19 Följande rapport är framtagen i undervisningen. Det huvudsakliga syftet har varit träning i problemlösning och metodik. Rapportens

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Allemansrätten och orientering

Allemansrätten och orientering Allemansrätten. Orienteringens ansvar Oktober 2012 Allemansrätten och orientering En informationsskrift om Svenska Orienteringsförbundets policy när det gäller sportens förhållningssätt till markåtkomsten

Läs mer

WP D - MaxLupo Riktlinjer för integration av Mobility Management med fysisk planering

WP D - MaxLupo Riktlinjer för integration av Mobility Management med fysisk planering Projektnummer: 518368 Projektakronym: Projekttitel: MAX Framgångsrika kampanjer för medvetet resande och Mobilty Management Strategier Integrerat projekt 6.2 Hållbar utveckling 1.6.2 Mål för hållbar yttransport

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2011 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2011 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer