Blå Flagg manual Stränder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Flagg manual 2015. Stränder"

Transkript

1 Blå Flagg manual 2015 Stränder Uppdaterad

2 Innehåll Blå Flagg för stränder... 3 Vilka stränder kan få Blå Flagg?... 3 Avvikelser från kriterierna... 3 Miljöutbildning och information Blå Flagg- information (O) Miljöutbildningsaktiviteter ska erbjudas till strandens besökare (O) Information om badvattenkvalitet (O) Information om naturskyddsområden (O) Översiktskarta (O) Information om ordningsregler (O)... 9 Vattenkvalitet Badvattenprover (O) Badvattenanalys (O) Inga utsläpp eller föroreningar ska påverka stranden (O) Krav på mikrobiologisk kvalitet (O) Fysikaliska parametrar för badvatten (O) Miljö Miljökommitté (R) Skötsel av stranden (O) Känsliga naturområden (O) Renhållning och förebyggande av nedskräpning (O) Alger och tång på stranden (O) Avfallskärl/papperskorgar (O) Källsortering (O) Toaletter och omklädningsrum (O) Rena och välskötta toaletter (O) Toaletterna ska ha godkända avloppslösningar (O) Föreskrifter om camping och fordonsanvändning på stranden (O) Föreskrifter om hundar och andra husdjur på stranden (O) Föreskrifter om byggnader och utrustning som tillhör stranden (O) Föreskrifter om känsliga marina miljöer (O)

3 26. Föreskrifter om hållbara transportsätt (R) Säkerhet och service Föreskrifter om säkerhet på stranden (O) Första hjälpen- utrustning (O) Föreskrifter om beredskapsplan i händelse av förorening (O) Förebyggande av konflikter mellan olika användare på stranden (O) Föreskrifter om tillträde och säkerhet, för besökare (O) Föreskrifter om dricksvatten (R) Förskrifter om tillgänglighet för funktionshindrade (O)

4 Blå Flagg för stränder Blå Flagg programmet för hamnar och stränder drivs av den ideella organisationen FEE (Foundation for Environmental Education). Blå Flagg programmet startade i Frankrike 1985 och har varit aktivt i Europa sedan 1987 och utanför Europa sedan 2001 då Sydafrika som första utomeuropeiska land gick med. Idag är Blå Flagg ett globalt program som finns i 49 länder men antalet ökar ständigt. Blå Flagg främjar hållbar utveckling i marina miljöer och strävar efter att lokala myndigheter kan uppnå en god vattenkvalitet, miljöledning, miljöutbildning och säkerhet. Blå Flagg är idag en högt ansedd miljömärkning som syftar till att länka ihop turism och miljösektorn lokalt, regionalt och nationellt. Blå Flaggs kriterier är fastslagna av Foundation for Environmental Education (FEE) och är desamma i hela världen. Det kan dock förekomma regionala och lokala skillnader beroende på de förutsättningar som råder på olika platser och i olika länder. Ett enskilt land kan ha högre krav än de internationella kriterierna, tex för att anpassa kriterierna till gällande lagar eller förordningar. Det finns både obligatoriska kriterier samt riktlinjer. Riktlinjerna bör uppfyllas men är inte obligatoriska. Obligatoriska kriterier är markerade med (O) samt riktlinjer med (R). Kontakta Blå Flagg Sverige om du har frågor kring kriterierna eller manualen. På kan du även hitta mer information samt länkar, råd och tips som förhoppningsvis ska vara till hjälp för dig i arbetet med Blå Flagg. Förklaringarna till kriterierna i detta dokument är till för att skapa förståelse för kriterierna för Blå Flagg-stränder samt hjälpa till att beskriva hur de ska införas och uppfyllas. Manualen används också som vägledning för den nationella och internationella juryn när de beslutar om vilka stränder som kan erhålla Blå Flagg. Blå Flagg rekommenderar alla stränder att, i den mån det är möjligt, alltid överväga miljöanpassade val för produkter, byggnationer och tjänster. Om en badplats inte uppfyller alla obligatoriska krav, så kommer ansökan följaktligen inte att kunna godkännas. Blå Flagg Sverige och FEE förbehåller sig rätten att neka en anläggning Blå Flagg om ledningen fortlöpande har brutit mot gällande miljölagar, regler och förordningar eller på annat sätt agerar mot Blå Flaggs syften och målsättningar. Vilka stränder kan få Blå Flagg? Det är möjligt för en strand att ansöka om Blå Flagg om stranden är definierad som en badplats och uppfyller Blå Flaggs krav. Stranden måste vara en öppen strand som är tillgänglig för allmänheten. Avvikelser från kriterierna Om en strand med Blå Flagg inte uppfyller de obligatoriska kriterierna, måste flaggan tas ner tillfälligt eller för resten av säsongen. Det finns olika steg av icke-efterlevnad : 3

5 En mindre avvikelse, där det endast är problem med ett kriterium med liten påverkan på hälsa och säkerhet för marinaanvändaren eller miljön. När sådant problem kan åtgärdas omgående behöver inte flaggan halas och avvikelsen antecknas i kontrollbesöksrapporten. Om det inte går att åtgärda direkt, har hamnen 10 dagar på sig att åtgärda problemet och flaggan behöver halas under tiden. Information om varför flaggan är halad läggs upp på Blå Flaggs webbsida. Flera mindre avvikelser innebär att två till tre kriterier av mindre konsekvens på hälsa och säkerhet för besökare på stranden eller miljön så har stranden 10 dagar på sig att åtgärda problemet och flaggan behöver halas under tiden. Information om varför flaggan är halad läggs upp på Blå Flaggs webbsida. Stor avvikelse innebär att stranden inte uppfyller ett eller flera kriterier, som kan få konsekvenser på hälsa och säkerhet för strandens besökare eller miljön, men även uppfattningen om stranden och Blå Flagg programmet. För större avvikelser halas flaggan direkt och för resten av säsongen. Stranden markeras som halad på webbsidan och måste informera på informationstavlan om att flaggan halats. Vid avvikelser från kriterierna, tex vid ett kontrollbesök, så ska omgående Blå Flagg Sverige informera ansvarig för stranden om avvikelserna. I det fall flaggan behöver halas så ska information om anledningen till att flaggan är halad tydligt anslås på informationstavlan. Innan flaggan kan hissas ska ansvarige för stranden åtgärda bristerna samt informera Blå Flagg Sverige om när kriterierna åter är uppfyllda, samt lämna dokumentation eller annat som visar att nödvändiga åtgärder vidtagits/utförts. Vid behov ska ett uppföljande besök utföras på stranden. Om stranden inte kan visa på nödvändiga åtgärder inom 10 dagar så är det Blå Flagg Sveriges ansvar att se till att flaggan halas för resten av säsongen. Förutom att ändra strandens status på den internationella webbsidan så ska även Blå Flaggs internationella koordination meddelas. Om avvikelsen rapporterats av en internationell kontrollant (FEE) så behöver Blå Flagg Sverige lämna återkoppling till FEE inom 30 dagar. I det fall särskilda tillfälliga händelser inträffar som gör att stranden behöver hala flaggan så ska Blå Flagg Sverige informeras och webbsidor uppdateras med denna information. Det är stranden huvudman som är ansvarig för Blå Flagg-ackrediteringen. FEE och Blå Flagg Sverige förbehåller sig rätten att kan neka eller frånta en strand Blå Flagg-ackrediteringen om stranden bryter mot miljöregler eller på annat sätt bryter mot Blå Flagg programmets syfte och mål. 4

6 Miljöutbildning och information Varje strand måste ha minst en Blå Flagg- informationstavla som innehåller den information som beskrivs i nedan kriterier. För långa stränder är rekommendationen att det finns fler informationstavlor. Lämpligen finns dessa vid väg ner till stranden alternativt rekommenderar FEE en informationstavla per ca 500 m. Informationstavlorna ska följa den standard som beskrivs i slutet av denna manual (bilaga 1). 1. Blå Flagg- information (O) När man kommer till en strand med Blå Flagg ska man tydligt kunna se att stranden har Blå Flagg. Badgästen ska också enkelt kunna lokalisera det stranden erbjuder, samt vilka regler som gäller. All nödvändig information ska samlas på en informationstavla. Den naturliga placeringen för informationstavlan bör vara i närheten av flaggan eller på plats där den enklast kan uppmärksammas av badgästerna. Exempel på placeringar är vid naturliga entréer till stranden, vid omklädningsrum, livräddningstorn eller vid kiosker/restauranger. Blå Flagg Sverige har tagit fram en strandposter som täcker in många av delarna nedan. Vi kommer tillsammans att utforma den information som ni vill ha med på postern. Postern kommer sedan att skickas till er för utskrift. Det ska finnas tydlig information om Blå Flagg och huvudområdena som utgör kriterierna för Blå Flagg; Information och miljöutbildning, vattenkvalitet, miljöledningsarbete och säkerhet och service. Korrekt Blå Flagg- logga ska finnas på informationstavlan Information om FEE och miljömärkningen Green Key. Det ska finnas kontaktinformation till Blå Flagg Sverige och lokalt ansvarig för stranden. Längden på Blå Flagg- säsongen ska framgå (tex 20 juni 20 augusti) I händelse av att flaggan tillfälligt är halad, måste information anslås på strandens informationstavla. Information om miljöutbildningsaktiviteter (se 2) Information om badvattenkvaliteten skall anslås på stranden informationstavla (se 3) Information om naturskyddsområden eller andra naturområden(se 4) Om flaggan av någon anledning är tillfälligt halad så ska anledningen till detta anslås på informationstavlan. Tips: I områden med internationella turister, rekommenderas att informationen är tillgänglig på flera språk (tex engelska och tyska). Det är bra om den lokala turistbyrån har information om Blå Flagg samt de stränder som har Blå Flagg i kommunen. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med hur ni kan utforma er information om Blå Flagg. Blå Flagg Sverige har ett antal olika posters som stränder kan använda (bla information om Allemansrätt, FEE samt badvattenkvalitet). 5

7 2. Miljöutbildningsaktiviteter ska erbjudas till strandens besökare (O) Besökare av stranden ska erbjudas fem olika miljöutbildningsaktiviteter under säsongen. Om det finns flera stränder i samma kommun med Blå Flagg kan miljöutbildningsaktiviteterna samordnas. Syftet med miljöutbildningar är att öka medvetenheten om miljö, natur, djur och växtliv i kustområden i allmänhet och Blå Flagg stränderna i synnerhet. Ökad kunskap ger också förutsättningar för ett hållbart nyttjande av våra stränder och kustmiljöer. Minst en aktivitet ska ske på stranden. De planerade aktiviteterna ska bifogas ansökan tillsammans med en utvärdering av föregående säsongs aktiviteter (om stranden haft Blå Flagg). Utvärderingen syftar till att hela tiden aktiviteterna ska förbättras. Aktiviteter kan delas in i fyra grupper: Trycksaker: Informationsbroschyrer, nyhetsbrev, affischer, vykort etc. Passivt deltagande: Utställningar, filmer, konferenser, debatter etc. Aktivt deltagande: Guidade turer, pedagogiska spel eller tävlingar, städdagar, foto- eller teckningstävlingar, strandstädningar eller delta i Håll Sverige rents kampanj Kusträddarna Utbildningar: Utbildningar eller kurser för t.ex. lärare eller ungdomsledare. Information om aktiviteterna ska finnas tillgängligt vid strandens informationstavla, på turistkontoret eller i turistbroschyrer. Informationen ska ge svar på vilka aktiviteter som erbjuds samt när och var dessa äger rum. Om det finns känsliga naturområden, arter eller fauna i strandens närhet rekommenderas att något eller några av aktiviteterna handlar om dessa. Tips: I bilaga 2 eller på finns exempel samt mer information om miljöutbildningsaktiviteter. Samordna aktiviteter med skolor och förskolor i kommunen. På Håll Sverige Rents hemsida kan man se vilka skolor som arbetar med Grön Flagg, Många kommuner har aktiviteter som kan användas för Blå Flagg. Ta hjälp av miljösamordnare, eller motsvarande, i din kommun På finns fler goda exempel 6

8 3. Information om badvattenkvalitet (O) Information om badvattenkvaliteten skall anslås på stranden informationstavla. Syftet med detta krav är att strandens användare ska ha tillförlitlig och lättförståelig information om strandens badvattenkvalitet. Informationen ska vara lättillgänglig, det vill säga, för allmänheten läsbar och den ska helst presenteras i form av sammanfattande symboler som överensstämmer med de obligatoriska och frivilliga normerna. Detta möjliggör att alla, oavsett språk, förstår informationen. Det skall också finnas en förklaring till hur man ska tolka tabellen. Badvattenresultatet ska anslås på informationstavlan senast inom 4 veckor från provtagningstillfället. Provtagningsdatum ska redovisas Besökaren bör kunna finna information om strandens badvattenhistorik. Provtagningsplats ska redovisas på kartan på informationstavlan. Tips: Information om strandens badvattenkvalitet bör även vara tillgänglig på strandansvariges/kommunens webbplats. 4. Information om naturskyddsområden (O) På stranden ska det finnas information om eventuella naturskyddsområden, fridlysta växter och djur som återfinns i strandens närhet, både i vatten och på land. Målet är att hålla besökare informerade om och insatta i områdets naturskyddsvärden. Syftet är att besökare ska visa hänsyn men även besöka och bekanta sig med området. Detta kan vara information om naturområden i strandens närhet t.ex. naturreservat och andra skyddsvärda naturtyper, kulturhistoriska sevärdheter, fridlysta arter eller vanligt förekommande växter och djur på land och i vatten. Informationen ska finnas på strandens informationstavla. Informationen bör också spridas på turistbyrån, på hemsidan, vid de naturliga entréerna till området, i turistbroschyrer eller i turisttidningar/foldrar för området. Informationen bör finnas på mer än ett språk i områden där det är vanligt med utländska turister. Informationen ska syfta till att förebygga eventuella långvariga och oreparerbara skador på de lokala omgivningarna. Detta är speciellt viktigt för stränder som finns i naturskyddsområden. 5. Översiktskarta (O) En översiktskarta över stranden ska finnas på informationstavlan. Den del av stranden som har Blå Flagg ska vara utmärkt på kartan. Använd gärna pictogram eller kartsymboler (finns för nedladdning på Blå Flagg Sveriges webbplats). Kartan ska placeras på en eller flera lämpliga platser på stranden eller i dess omedelbara närhet. 7

9 Följande delar ska vara utmärkta (om relevant): Livräddare eller livräddningsutrustning Första hjälpen Nödtelefon/telefon Toaletter (inklusive handikapptoalett) Område som patrulleras av livräddare Dricksvatten Bil- och cykelparkering Campingplatser i strandens närhet Återvinningskärl Plats för vattenprovtagning Faciliteter för handikappade Zoner för olika aktiviteter (tex surf, motorbåtar) Närliggande känsliga naturområden Du är här markering Blå Flagg- området (om del av stranden) Gångstigar/vandringsleder Vattendrag Kollektivtrafik i närheten Skala Väderstreck Lokala landmärken (om sådana finns) SWEREF99- koordinater 8

10 6. Information om ordningsregler (O) Strandgäster ska informeras om aktuella ordningsregler för stranden. Ordningsreglerna ska finnas på stranden informationstavla och markeras med lämpliga skyltar på andra håll. Som ett minimum ska ordningsreglerna omfatta regler för fordonskörning, camping, husdjur, nedskräpning/dumpning och eldning. Blå Flagg Sverige kommer att ta fram en mall för detta som kan användas. Om ni har särskilda önskemål om innehåll så kan Blå Flagg Sverige hjälpa till att anpassa mallen. Det bör finnas tydlig information om särskilda risker, tex dykförbud från bryggor, fara för undervattenströmmar. Exempel på information finns på Livräddningssällskapets webbplats bat- och- isvett Tid för när livräddare och livräddningsutrustning samt första hjälpen finns på stranden ska anges på informationstavlan och på eventuella livräddartorn. Om stranden använder varningsflaggor ska det finnas en förklaring till dessa på informationstavlan. Tips: Det bör även finnas information om allemansrätten. På finns affischer och information. Vattenkvalitet För att en strand ska kunna få Blå Flagg måste den ha kvalitetsnivån utmärkt, enligt EUs krav för badvattenkvalitet. 7. Badvattenprover (O) Stranden måste uppfylla EUs krav för badvatten. En strand med Blå Flagg måste ha minst ett provtagningsställe. Detta bör vara där koncentrationen av badande är som störst. Om det finns potentiella källor för föroreningar t.ex. utlopp, verksamheter eller annat som kan påverka vattenkvaliteten, ska eventuella ytterligare prover tas vid sådan plats. I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som hanterar badvattenfrågor, på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. All information som rör badvattenfrågor finns på Badplatsen, På Badplatsen (under fliken Aktuellt) finns dokumentet Vägledning för badvatten som beskriver regelverket kring EU- bad och badvattenkvalitet. I stort är kriterierna för Blå Flagg samma som de krav som finns beskrivna i vägledningen. Några viktiga undantag finns dock: - För att kunna ha Blå Flagg måste det tas minst 5 prov under säsongen. Dessa bör vara jämnt fördelade över säsongen. Det första provet måste tas inom 30 dagar innan badsäsongens start. Den svenska vägledningen anger 10 dagar. Blå Flagg Sverige rekommenderar att prover tas var 14 dag under säsongen. På (under menyn kriterier finns ett dokument som beskriver kraven för vattenprover inom Blå Flagg) Kontakta Blå Flagg Sverige om ni planerar att söka Blå Flagg för kommande säsong så kan vi titta på kraven för vattenprovtagning och behovet av antal prover. 9

11 8. Badvattenanalys (O) Stranden måste följa gällande standarder för analys av vattenprover (se vägledningen på Badplatsen) Proverna ska tas av en, för ändamålet, utbildad person och proverna ska analyseras på ett ackrediterat laboratorium (ackrediteringsnummer ska anges i ansökan, alt kan en inskannad kopia på tidigare års provtagningsresultat mailas till Blå Flagg Sverige). Testresultaten ska anslås på informationstavlan senast tre veckor efter att provet tagits. Nya Blå Flagg- stränder måste uppvisa totalt minst 20 prover för att kvalificera sig för Blå Flagg. Nya stränder har ett generellt undantag från kravet på fyra års historia av vattenprover. Kravet på nya stränder är att det finns minst 20 vattenprover för de parametrar som krävs. Dessa prover kan tas under en till fyra säsonger. Anledningen till att det måste tas 20 vattenprover är att den metod som används för bedömning 95- percentilen kräver minst 20 prover. En kalender över provtagningsdatum skickas till Blå Flagg Sverige innan provtagning startar. Prover får tas max fyra dagar efter datumet angivet i kalendern, om det inte finns särskilda skäl till en ev avvikelse. 9. Inga utsläpp eller föroreningar ska påverka stranden (O) Varje Blå Flagg- strand ska ha en badvattenprofil som beskriver förutsättningarna på platsen och möjliga föroreningskällor. Om det finns utsläppskällor i strandens närhet ska det finnas dokumentation som visar att detta inte påverkar vattenmiljön negativt. Dokumentation ska också visa på vilka åtgärder som vidtagits. Dessa åtgärder ska anges i Blå Flagg- ansökan. Det måste finnas rutiner för att varna allmänheten i händelse av förorening i strandens närhet. Uppsamling, rening och utsläpp av avloppsvatten måste uppfylla nationella krav. 10

12 10. Krav på mikrobiologisk kvalitet (O) Stranden måste fullt ut uppfylla kraven för de mikrobiologiska parametrarna E- coli samt Intestinala Enterokocker, enligt EUs badvattendirektiv. Stränder som söker Blå Flagg måste uppfylla vara klassificerade som utmärkt enligt EU för att kunna erhålla Blå Flagg. Kustbad Inlandsbad Escherichia coli (E- Coli): 250 cfu/100 ml 500 cfu/100 ml Intestinala Enterokocker: 100 cfu/100 ml 200 cfu/100 ml (Fekala Streptokocker) cfu = antal kolonier av bakterier som uppkommer på en odlingsplatta vid test av badvattenprovet Mikrobiologiska parametrar Resultaten för båda parametrarna måste överrensstämma med metoden 95- percentila värdet. Kontakta din provtagare eller Blå Flagg Sverige för ytterligare information. Badvattenkvaliteten bedöms utifrån prover från en 4- årsperiod. För nya badplatser som söker Blå Flagg måste minst 20 prover ha tagits innan en ansökan kan göras. Dessa prover kan vara från föregående säsong eller från flera tidigare säsonger. 11. Fysikaliska parametrar för badvatten (O) Stranden måste uppfylla kraven för följande fysikaliska parametrar Det ska inte finnas oljefilm på vattenytan och ingen onaturlig lukt. Det ska inte finnas spår av oljespill på land och nödlägesplaner ska inkludera hur ett eventuellt oljespill hanteras. Det ska inte finnas flytande föremål i vattnet exempelvis trä, plastartiklar, flaskor, behållare, glas eller annat skräp. Om förändring i färg eller siktdjup skulle upptäckas ska nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart. Om fysisk eller kemisk kontaminering sker vid upprepade tillfällen ska Blå Flagg tas ned resten av säsongen. Även andra tester kan utföras, tex ph, som normalt ligger mellan

13 Miljö 12. Miljökommitté (R) För att säkerställa att stranden och dess omgivningar bidrar till en hållbar kustmiljö, rekommenderas att en miljökommitté eller motsvarande upprättas. Kommittén bör ha deltagare ifrån relevanta intressenter (från de som kan påverka eller påverkas av verksamheten på stranden). Vidare bör kommittén samverka med, för stranden ansvarig organisation (kommun eller annan). En sådan kommitté kan jobba regionalt och därmed täcka in ett större antal stränder. 13. Skötsel av stranden (O) Stranden sköts och utvecklas i enlighet med gällande krav och regler från kommun och tillsynsmyndigheter. Beskriv i ansökan om det är annan huvudman än kommunen som är ansvarig för stranden och hur huvudmannen säkerställer att gällande krav uppfylls. Förordningar som rör kustplanering, miljöhantering och avloppsvatten ska följas för att stranden ska kunna få Blå Flagg. Ansökanden måste säkerställa att dessa förordningar följs samt att hänsyn tas till eventuell stadsplanering. När ansökan skickas in måste skriftligt intyg bifogas på att samtliga byggnader på stranden uppfyller Boverkets krav. 14. Känsliga naturområden (O) Om stranden ligger i ett naturskyddsområde eller finns i område med känslig natur, djur- eller växtliv ska det tydligt framgå hur verksamheten har tagit hänsyn till att skydda dessa delar på ett hållbart sätt. Ange i ansökan om känsliga naturområden finns i strandens närhet. Det kan vara så att vissa områden är så pass känsliga att stranden inte kan få Blå Flagg. Ett ökat antal besökare kan påverka vilda djur och deras revir, t.ex. genom att anlägga parkeringsplatser, promenadstråk eller uppförandet av nya byggnader. Generellt sett så ges endast Blå Flagg till stränder som kan påvisa att permanent åverkan på naturen förebyggs. 15. Renhållning och förebyggande av nedskräpning (O) Stranden samt omkringliggande vägar och markområden ska vara rena och välskötta. Stranden ska uppfylla gällande regler för avfallshantering och nedskräpning. Vid städning av stranden ska detta göras med hänsyn taget till flora och fauna. För borttagning av alger etc, se kriterie K16. Ett utvärderingsverktyg Beach Litter Measuring system kan med fördel användas downloads/measuring- system- for- beach- litter 12

14 16. Alger och tång på stranden (O) Alger och annan vegetation bör lämnas på stranden, så länge det inte utgör en olägenhet, fara eller andra besvär. Om den måste tas bort så görs detta på ett miljövänligt sätt, exempelvis genom kompostering. Tips: Alger, tång etc kan användas som gödningsmedel eller för att binda sanden i sanddyner. Ta kontakt med lokala naturvårdsorganisationer för tips och råd om hur alger, tång etc kan användas. 17. Avfallskärl/papperskorgar (O) Papperskorgar/avfallsbehållare ska finnas (i lämpligt antal) och ska tömmas regelbundet. Avfallsinsamlingen ska följa gällande regler och avfallet ska lämnas till en godkänd avfallsmottagare. Bra att tänka på: Soptunnor med lock för att fåglar inte ska komma åt soporna Monterade i lagom höjd Tätare soptömning under högsäsong 18. Källsortering (O) Det avfall som uppkommer på stranden ska kunna källsorteras i tillräckligt antal fraktioner, på eller i anslutning till stranden. Ange i ansökan vilka fraktioner för vilka källsortering är tillgänglig. Goda råd: Separata behållare för engångsgrillar kan vara en god idé på en del stränder. Det bör finnas askkoppar i anslutning till stranden. 19. Toaletter och omklädningsrum (O) Det ska finnas tillräckligt antal toaletter på stranden. Antalet toaletter ska vara anpassat efter behovet för antal besökare under högsäsong och strandens längd. Toaletterna ska vara lätta att hitta, t.ex. genom skyltar och pictogram på kartan på informationstavlan. Om möjligt uppmuntrar Blå Flagg att det också finns duschar och omklädningsrum på stranden. Minst en strand i kommunen ska vara anpassad för rörelsehindrade, se kriterie 33. Toaletterna ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta och torka händerna. Byggnader ska passa in i den omkringliggande miljön och vara välskötta och väl underhållna. 13

15 20. Rena och välskötta toaletter (O) Toaletter ska vara välskötta och rengöras regelbundet, anpassat till behovet, men oavsett tid på säsong. Använd gärna miljömärkta rengöringsmedel, toalettpapper och tvål på toaletterna. 21. Toaletterna ska ha godkända avloppslösningar (O) Avloppet för toaletten ska uppfylla gällande regler och krav. Strandens belägenhet avgör val av avloppslösning men i de fall stranden kan anslutas till kommunlat avlopp, är detta eftersträvansvärt. Ange i ansökan vilken avloppslösning stranden har. 22. Föreskrifter om camping och fordonsanvändning på stranden (O) Olovlig camping, cykling, bilkörning eller dumpning får inte äga rum på stranden. Detta ska anges i strandens ordningsregler som ska anslås på informationstavlan (se kriterie 6). Om fordonstrafik, utöver räddningsfordon, äger rum på stranden ska denna vara kontrollerad. Ange i ansökan om fordonstrafik förekommer på stranden, exempelvis i händelse av olika events. Räddningsvägar, parkeringsplatser och andra utrymmen för räddningsfordon ska finnas och vara utformade efter gällande regler. 23. Föreskrifter om hundar och andra husdjur på stranden (O) Hundar och andra husdjur är endast tillåtna på strandens parkeringar, gångvägar och områden i strandens bakre delar. Eventuella husdjur ska hållas under kontroll/vara kopplade. Stranden ska ange i ordningsregler som ska finnas anslagna på informationstavlan om vilka regler som gäller gällande husdjur. I de fall lösspringande husdjur finns på stranden ska i första hand ansvarig för stranden vidta åtgärder så att detta inte orsakar olägenhet för besökare och om problemet kvarstår, i andra hand informera besökare om situationen. 14

16 24. Föreskrifter om byggnader och utrustning som tillhör stranden (O) Alla byggnader och utrustning som hör till stranden måste följa svenska regler och krav samt vara utformade så att de passar in i omgivningen. Byggnader och utrustning ska vara väl underhållna. Miljöanpassade lösningar bör gärna användas för byggnation, drift och underhåll. Med utrustning menas här den utrustning som inte ingår i något av de övriga kriterierna, tex lekplatser. Vid byggnation under Blå Flagg- säsongen ska detta inte påverka besökare. Information ska anslås på informationstavlan och till Blå Flagg Sverige. Planerade byggnads- eller renoveringsarbeten ska anges i ansökan. 25. Föreskrifter om känsliga marina miljöer (O) Om det finns särskilt känsliga marina miljöer inom 500 meter från Blå Flagg- stranden ska ett övervakningsprogram upprättas, för att kunna följa upp utvecklingen för området. Samverkan ska ske med relevant myndighet eller expertis. Ange i ansökan om sådant område finns. 26. Föreskrifter om hållbara transportsätt (R) Blå Flagg vill uppmuntra till användning av miljöanpassade/kollektiva transportsätt. Stranden uppmuntras att erbjuda exempelvis strandbussar, cykelparkeringar eller lånecyklar. Information om hållbara transporter bör finnas tillgängligt på informationstavlan. Blå Flagg vill även uppmuntra till att anlägga gångvägar till stranden för fotgängare. 15

17 Säkerhet och service 27. Föreskrifter om säkerhet på stranden (O) Stranden ska erbjuda kvalificerade badvakter och eller tillräcklig säkerhetsutrustning och information om hur sådan utrustning ska användas. Exempel på godkänd livräddningsutrustning som bör finnas på en strand är (livboj, livflotte, hake). Riktlinjen för livräddare är 2 st per 200 m för stränder som inte genomfört en riskanalys. Riktlinjer för livräddningsutrustning är att det ska finnas med intervall om max 100 m. Utrustningen ska väl uppmärkt på kartan på informationstavlan där även tider för livräddare, livräddningsutrustning samt första hjälpen ska finnas angivet. Om stranden har ett varningssystem med flaggor ska även detta system förklaras på informationstavlan. En nödtelefon ska finnas tillgänglig, utom i de fall då riskutvärderingen visat att ingen nödtelefon behövs. Ansvarig för stranden ska säkerställa att säkerheten på stranden följer nationella lagar och krav, exempelvis lag 2003:778 om skydd mot olyckor. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram Guide till ökad vattensäkerhet - för kommuner och andra anläggningsägare där det finns mer detaljer kring vattensäkerhet. Denna publikation finns på och- exempel- strander/ Det rekommenderas att stranden gör en riskanalys med hjälp av experter på säkerhet på stränder, exempelvis Svenska Livräddningssällskapet. 28. Första hjälpen- utrustning (O) Första hjälpen- utrustning ska finnas tillgänglig på stranden eller i dess direkta närhet, exempelvis genom a) livräddare, b) första hjälpen- station med utbildad personal, c) första hjälpen- utrustning finns butik, kiosk eller restaurang, d) på annan plats på stranden Platsen där utrustningen finns ska vara tydligt markerad samt även finnas angiven på strandens informationstavla (på kartan). Strandens första hjälpen- kit bör innehålla: tryckförband/bandage, plasthandskar, Sterila sårtvättar/torkkompresser, andningsmask, sax, pincett, sårlösning och plåster. 29. Beredskapsplan i händelse av förorening (O) Stranden ska ha en nödläges- /beredskapsplan i händelse av föroreningsolycka. Planen ska uppfylla svenska krav samt ange vilka steg som ska tas, vilka personer, organisationer som ska kontaktas, varning till allmänheten, halande av Blå Flagg och information på informationstavlan. På informationstavlan ska telefonnummer till räddningstjänsten samt information till person ansvarig för stranden finnas angivet. Bifoga information om nödlägesplanen i ansökan. 16

18 30. Förebyggande av konflikter mellan olika användare på stranden (O) Det ska finnas en plan för hur stranden förebygga konflikter mellan olika grupper som vill nyttja stranden för sina ändamål. Blå Flagg uppmuntrar till att flera olika användare kan utöva sina aktiviteter på stranden, men det bör ske i samförstånd och enligt de riktlinjer som finns nationellt eller lokalt. Vid behov ska det finnas zoner för olika aktiviteter såsom exempelvis simning, vindsurf, båttrafik. Dessa zoner ska finnas angivna på strandens informationstavla. Det ska även säkerställas att strandens besökare, aktiviteter och events inte står i konflikt med djur- och naturintressen. Oavsett aktiviteter ska strandens närliggande naturområden skyddas. Om det förekommer events på stranden så bör dessa hållas bortanför badbryggorna för att inte hindra folk från bad. Om det inte är möjligt så måste Blå Flagg halas under eventet. Informera gärna allmänheten i förväg om sådana events. 31. Tillträde och säkerhet, för besökare (O) Allmänheten ska ha fritt tillträde till en strand med Blå Flagg. Därutöver ska vägar, trappor och annat till stranden vara gjorda på ett sätt att olyckor kan undvikas. Tillfartsvägar ska vara säkra och tillgängliga. Om badande måste korsa en väg för att komma ner på stranden måste det kunna ske säkert, exempelvis via övergångsställen eller dylikt. För stränder med exempelvis svår topografi ska det finnas nödvändiga trappor, räcken etc. - Stranden ska erbjuda handikapparkering (gäller minst en Blå Flagg- strand per kommun). - Det måste säkerställas att räddningstjänsten har tillgång till stranden, tex ska de ha eventuella nycklar till bommar etc. - Badande bör kunna känna sig säkra på stranden. Information om vilka tider livräddning och första hjälpen finns tillgängligt måste finnas på anslagstavlan. Vid behov kan utbildade väktare användas, dessa måste då kunna legitimera sig och bära uniform som är lättidentifierad. 32. Dricksvatten (R) Det ska finnas tillgång till rent dricksvatten på eller i anslutning till stranden. Dricksvattnet kan vara tillgängligt vid t.ex. toaletter, kranar via utsidan av byggnader eller liknande och ska vara skyddat från djur. 33. Tillgänglighet för funktionshindrade (O) Rekommendationen är att alla stränder med Blå Flagg är anpassade, enligt gällande regler och krav, så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan parkera med bil och besöka stranden, byggnader, toaletter etc. Det är ett krav att minst en av kommunens Blå Flagg- stränder uppfyller sådana krav. Det är en rekommendation att nödvändiga faciliteter finns så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan komma i och ur vattnet. Om ovan krav inte går att uppfylla på grund av topografiska hinder ska stranden ansöka om dispens från detta kriterium. Byggnader som allmänheten har tillträde till, skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan använda dem. Ramper bör utformas för att passa in i omgivningen och materialvalen bör vara miljövänliga. 17

Kriterier för Blå Flagg- hamnar. - kortversion -

Kriterier för Blå Flagg- hamnar. - kortversion - Kriterier för Blå Flagg- hamnar - kortversion - Allmänt Detta dokument beskriver översiktligt de Blå Flagg-kriterier som gäller för hamnar. För mer detaljer kring kriterierna hänvisas till Manual för Blå

Läs mer

Blå Flagg- manual 2015. Hamnar

Blå Flagg- manual 2015. Hamnar Blå Flagg- manual 2015 Hamnar Innehåll Blå Flagg för hamnar... 4 Historia... 4 Blå Flaggs kriterier... 4 Definition av en Blå Flagg- hamn... 5 Miljöutbildning och information... 6 1. Information rörande

Läs mer

strandbad Sötvatten Mål och syfte Att tänka på Vattenkvalitet vid strandbad 1 Arbetsmaterial : (se SNFS 1996:6 MS:89)

strandbad Sötvatten Mål och syfte Att tänka på Vattenkvalitet vid strandbad 1 Arbetsmaterial : (se SNFS 1996:6 MS:89) Vattenkvalitet vid strandbad 1 Programområde: Kust och Hav Sötvatten : Vattenkvalitet vid strandbad (se SNFS 1996:6 MS:89) Mål och syfte Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om den hygieniska

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar,

Läs mer

Utmärkt kvalitet. Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt

Utmärkt kvalitet. Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt HVMFS 2012:14 Bilaga 2 Badvattenprofilen 1. Den badvattenprofil som avses i 6 ska bestå av följande: a) En beskrivning av badvattnets fysikaliska, geografiska och hydrologiska egenskaper som är relevanta

Läs mer

Utrustning för vattenlivräddning

Utrustning för vattenlivräddning Utrustning för vattenlivräddning 1 Säkerhet vid vatten I december 2007 publicerade Statens Räddningsverk, SRV, allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser

Läs mer

Kontroll av badvattenkvalitet på strandbad i Luleå 2006

Kontroll av badvattenkvalitet på strandbad i Luleå 2006 Miljönämnden 2007 01 18 16 1 Kontroll av badvattenkvalitet på strandbad i Luleå 2006 Skrivelse från kommunrevisionen Miljönämnden har fått en skrivelse från kommunrevisionen angående badvattenkvaliteten

Läs mer

Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder

Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder Allmänna funktions-, skötsel- och tillsynskrav Stränderna i Ängelholms kommun lockar årligen över många tusen besökare. Den positiva upplevelsen för besökaren

Läs mer

Badvattenprofil Grumlan, Östanå

Badvattenprofil Grumlan, Östanå Badvattenprofil Grumlan, Östanå Sammanfattning Östanå badplats är en relativt liten insjö, ca 4 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 250 m lång sandstrand. Vid badet finns bryggor samt hopptorn. Badplatsen

Läs mer

Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten)

Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten) Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten) Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med Smittskyddsinstitutet Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten) Version

Läs mer

STRANDPLAN FÖR FALKENBERGS KOMMUN

STRANDPLAN FÖR FALKENBERGS KOMMUN STRANDPLAN FÖR FALKENBERGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-28, 33 1. Varför en strandplan? Strandplanen syftar bland annat till: Att beskriva vilken service och utrustningsnivå de olika

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Egenkontrollprogram och kontrollplan för provtagning Bergabadet i Södertälje kommun Uppdragsnummer 1133171000 Stockholm 2011-03-17 Sweco Environment AB Sthlm Vattenresurser Charlotte Höglund Granskat av

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN TRELLEBORG. Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007

MILJÖFÖRVALTNINGEN TRELLEBORG. Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 6/2007 Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Sammanfattning Vid årets provtagning på badvatten har 5 strandbad blivit

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Det är förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Förbjudet att använda högtryckstvätt! Måla med hårda giftfria färger och tvätta manuellt eller i båtborsttvätt

Läs mer

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun

Isprojekt 2014. Mikrobiologisk provtagning av is. Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Isprojekt 2014 Mikrobiologisk provtagning av is Miljö och Stadsbyggnad Uddevalla kommun Oktober-december 2014 1- Sammanfattning 3 2- Inledning 4 2-1 Avgränsning 4 2-2 Metod 4 2-2-1 Information Bedömning

Läs mer

Utrustning för vattenlivräddning

Utrustning för vattenlivräddning Utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande vattennära anläggningar 1 Utgåva 2008-1 Säkerhet vid vatten I december 2007 publicerade Statens Räddningsverk, SRV, allmänna

Läs mer

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN

GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN GRÖN FLAGG PROGRAMMET SOM STÖD FÖR MILJÖFOSTRAN I DAGHEMMEN Theresa Knopp Natur och Miljö -2014- Vad är Grön Flagg? Daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. Ett internationellt

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Nu är Östra Mälaren vattenskyddsområde och ditt dricksvatten säkras för framtiden När du vrider om kranen får

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten 1 ; HVMFS 2012:14 Utkom från trycket den 25 juni 2012 beslutade den 21 juni 2012.

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Badvattenprofil Sibbarp, Barnviken

Badvattenprofil Sibbarp, Barnviken Badvattenprofil Sibbarp, Barnviken Sammanfattning Kommun Län Badplatsen Barnviken är en skyddad, grund vik belägen i södra Malmö. Själva badplatsen sträcker sig längs vikens östliga och norra del och består

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Skriv namnet på verksamheten. Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten fyller i datum när

Läs mer

2013-08-20. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr KS 2013-110

2013-08-20. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr KS 2013-110 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 241 Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. Dnr KS 2013-110 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN. Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN. Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nationella

Läs mer

små dricksvattenanläggningar

små dricksvattenanläggningar Information gällande små dricksvattenanläggningar Från 1 januari 2015 ska alla dricksvattenanläggningar registreras som en egen anläggning. Detta häfte ger information om vad som krävs och vilka handlingar

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Så kommer smittskyddet in i förslaget till ny föreskrift Margareta Lundin Unger Margareta.lundin-unger@havochvatten.se Film framtagen av

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

Projektrapport Badvattenprovtagning 2015

Projektrapport Badvattenprovtagning 2015 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/0761 Datum: 2015-09-22 Projektrapport Badvattenprovtagning 2015 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 90 00 vxl

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige)

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISM IN PROTECTED AREAS (GODKÄND STRATEGI) Kullabergs naturreservat (Ska ne, Sverige) JUNI 2016 STRATEGI Generella mål Bevara den naturliga miljön Förbättra förvaltningen

Läs mer

Is i livsmedelsanläggningar

Is i livsmedelsanläggningar Is i livsmedelsanläggningar Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Syfte Syftet med projektet är att med hjälp av provtagning undersöka den mikrobiologiska kvaliteten på

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Beslutad vid årsmötet 2009 Syfte och mål Skogsviks båtklubb (SBK) är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s och SBF:s MILJÖREVISION/MILJÖCERTIFIERING AV TÄVLING PÅ TILLFÄLLIG ANLÄGGNING

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s och SBF:s MILJÖREVISION/MILJÖCERTIFIERING AV TÄVLING PÅ TILLFÄLLIG ANLÄGGNING HANDLEDNING FÖR SVEMO:s och SBF:s MILJÖREVISION/MILJÖCERTIFIERING AV TÄVLING PÅ TILLFÄLLIG ANLÄGGNING Inledning I enlighet med SVEMO:s och SBF:s handlingsplaner för miljöarbetet skall samtliga anläggningar

Läs mer

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post:

Information. Box 622, Uppsala Tel: E-post: Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17)

Läs mer

2013-09-10. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. (AU 241) Dnr KS 2013-110

2013-09-10. Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. (AU 241) Dnr KS 2013-110 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-09-10 185 Medborgarförslag om livräddarbevakning av Skrea strand i Klitterbadets regi. (AU 241) Dnr KS 2013-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

Badvattenrapport i Landskrona 2014

Badvattenrapport i Landskrona 2014 1(5) Miljöförvaltningen Badvattenrapport i Landskrona 2014 Hanna Brost & Emilie Feuk Miljöinspektör Rapport 2014:3 Februari 2015 2(5) Inledning I Landskrona finns sex offentliga badplatser, fyra på fastlandet

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 22 FS 2015:xx Utkom från trycket den xx december 2015 Länsstyrelsen i X läns (Vattenmyndigheten i Y vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING Inledning I enlighet med SVEMO:s och SBF:s handlingsplaner för miljöarbetet skall samtliga anläggningar vara certifierade. Detta

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser TRIVSELREGLER I HAMNVIKEN I denna handling sammanfattas vilken verksamhet Hamnvikens samfällighetsförening bedriver och de Trivselregler som föreningens medlemmar har att följa. För de som har tilldelats

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

Badvattenprofil Vikens havsbad

Badvattenprofil Vikens havsbad Badvattenprofil Vikens havsbad Sammanfattning Kommun Län Vikens havsbad är belägen utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en lång sandstrand. Badet är registrerat som EU-bad av Höganäs

Läs mer

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 2010:044 Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 1 Dnr TK 2006/76.003 Antaget av KF 2006-04-27, 53 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Östra Göinge kommun föreskriver följande

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

Typisk sommarbild Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet. Gröda. Vattenkälla. Älv, sjö, bäck, å Damm

Typisk sommarbild Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet. Gröda. Vattenkälla. Älv, sjö, bäck, å Damm Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet Typisk sommarbild Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Gröda Vattenkälla Bakteriesjukdomar som sprids med vatten Älv, sjö, bäck, å Damm

Läs mer

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Namnet på verksamheten Datum

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter Forshaga kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2015-05-26 61 1 (5) Lokala ordningsföreskrifter för Forshaga kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-26 61. Forshaga kommun

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Planprogram för del av TYLUDDEN 1:1 m fl Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-06-18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Läs mer

Provtagning av dricksvatten från större vattentäkter och mindre vattentäkter med speciella regler

Provtagning av dricksvatten från större vattentäkter och mindre vattentäkter med speciella regler Miljöavdelningen Kundtjänst: 0910-73 50 00 www.skelleftea.se Provtagning av dricksvatten från större vattentäkter och mindre vattentäkter med speciella regler Följande undersökningar ska göras vid dricksvattenanläggningar:

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

NFS 2006:7 normal skyddsnivå, miljöskydd. Minst 90% reduktion av BOD7

NFS 2006:7 normal skyddsnivå, miljöskydd. Minst 90% reduktion av BOD7 Tabell över parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet, hälsoskydd och miljö i standard SS-EN12566-3:2005+A2:2013 och Tabell över parametrar för reningseffektivitet, behandlingskapacitet,

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Blomsterbutik Ansökan 2009:C

Blomsterbutik Ansökan 2009:C Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Blomsterbutik Ansökan 2009:C Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument

Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Omfattning... 1 2.1 Allmänna krav... 1 3 Krav på ledningssystem för kvalitet och miljö... 2 4 Märkning...

Läs mer

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1 1 Miljöplan Dianelunds Båtklubb rev:1.1 2 Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljö, Miljöplanen ska bidra till att dessa mål uppfylls. Miljöplanen har fler uppgifter,

Läs mer

STRANDBADPLATSER VISION 2015

STRANDBADPLATSER VISION 2015 STRANDBADPLATSER VISION 2015 Juni 2008 2 Innehållsförteckning 1.0 Inledning... 3 2.0 Syfte och mål... 3 3.0 Allmänna badplatser... 3 3.1 Centrumnära... 3 3.2 Södra Varberg... 4 3.3 Norra Varberg... 4 3.4

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer