VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl Ajournerat kl Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson Bernt Dahlberg Rune Andersson Inga Jonsson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg Lars Eliasson Helen Gavelin Inga-Lena Larsson Övriga deltagande Utses att justera Karl-Johan Ottosson, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Stellan Lundmark Ks 201 Au 294 Dnr06/Ks Försäljning av Kittelfjäll 1:34. Ärendebeskrivning Au Dan Forslund som äger Kittelfjäll 1:176 (Kittelparken) har ansökt om att få köpa Kittelfjäll 1:34, som enligt detaljplanen är avsatt för bostadsbyggande. Forslund har för avsikt att uppföra fritidshus. För detta område finns varken kommunalt va-system anordnat eller utrett hur ett va-system skall se ut. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår kommunstyrelsen besluta att inte försälja marken innan en va-utredning är utförd. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att inte försälja marken innan en va-utredning är utförd. Ks Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg och Lars Pettersson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inte försälja marken innan en va-utredning är utförd, att uppdra till tekniska avdelningen att utföra va-utredning senast maj

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ronny Norman Stellan Lundmark Ks 202 Au 296 Dnr06/Ks Försäljning av mark inom Grundsjö-Fiandbergsområdet. Ärendebeskrivning Au Ronny Norman, ägare till Grundsjö 1:32 har inkommit med en principiell fråga om Vilhelmina kommun kan tänka sig att sälja någon av sina fastigheter inom Grundsjö-Fiandbergområdet. Vilhelmina kommun äger några mindre fastigheter i området mellan järnvägsområdet i Fiandberg och österut mot den s k Lill-Grundsjön som han visar intresse för. Även andra fastigheter inom byalaget är av intresse. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att i avvaktan på utredning om långsiktiga plan för kommunens fastighetsinnehav ej ta ställning i detta ärende Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att i dags läget avslå framställningen om förvärv av mark, att för närvarande ej genomföra utredning om försäljning ur kommunens fastighetsinnehav. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att en redovisning av kommunens fastighetsinnehav som är möjligt att försälja ska redovisas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde, , Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds yrkande.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 202 (forts) Au 296 (forts) Dnr06/Ks Försäljning av mark inom Grundsjö-Fiandbergsområdet. Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar kl Mötet återupptas kl Efter avslutad över läggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons yrkande röstar ja. Den som bifaller Gunnar Hörnlunds yrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i dags läget avslå framställningen om förvärv av mark, att för närvarande ej genomföra utredning om försäljning av kommunens fastighetsinnehav. Reservation avges av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg, Lars Eliasson, Helen Gavelin och Inga-Lena Larsson

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Stefan Kvist Stellan Lundmark Ks 203 Au 297 Dnr06/Ks Försäljning av del av Klimpfjäll 1:60. Ärendebeskrivning Au Stefan Kvist som bor på Klimpfjäll 1:59 ansöker om att få köpa Klimpfjäll 1:60, 1550 kvm, som gränsar mot hans tomt. Han vill kunna hålla ytan städad och fräsch och har även för avsikt att kunna bygga en minigolfbana för turister och Kultsjödalsbor. Tomten är klassad som friområde (minigolfbana ok) och får därmed inte bebyggas om inte detaljplanen ändras. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår att erbjuda Stefan Kvist att köpa Klimpfjäll 1:60 för kr. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Stefan Kvist att köpa Klimpfjäll 1:60 för kr. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att erbjuda Stefan Kvist att köpa Klimpfjäll 1:60 för kr. -

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Miljö- och byggnadsnämnden Ks 204 Au 298 Ks 225 Au 324 Ks 73 Au 103 Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 42 beslutat att upprätta detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området. Kommuning Jan Ola Borg redovisar i skrivelse följande: Eftersom det inte blev någon försäljning är det inte försvarbart att genomföra en detaljplan i nuläget för detta område. Allm/tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att uppdraget till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området avskrivs. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden att detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet, ska upprättas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kostnaden för va-anslutning ska utredas. Ks Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson och Anita Johansson.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 204 (forts) Au 298 (forts) Ks 225 (forts) Au 324 (forts) Ks 73 (forts) Au 103 (forts) Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet, ska upprättas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kostnaden för va-anslutning ska utredas. Au Anbud har infordrats och lägsta anbudssumma är kr. Under överläggning i ärendet deltar kommuningenjör Jan-Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Under överläggning i ärendet föreslår Åke Nilsson upprättande av detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. Gunnar Hörnlund yrkar avslag. Leif Ahlmark, Lars Petersson och Rickard Norberg yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Joakim Risberg yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds avslagsyrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 204 (forts) Au 298 (forts) Ks 225 (forts) Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 9 ja och 2 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet ska upprättas till en kostnad om kr.. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet för en kostnad av kr. Gunnar Hörnlund reserverar sig mot beslutet Au Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår kommunstyrelsen att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att förslaget kompletteras med skrivning om att möjlighet att ska finnas att spränga in avloppstank,

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 204 (forts) Au 298 (forts) Ks 225 (forts) Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget i övrigt. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förslaget kompletteras med skrivning om att möjlighet att ska finnas att spränga in avloppstank, att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget i övrigt

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Miljö- och byggnadsnämnden Susanna Karlsson Stellan Lundmark Ks 205 Au 299 Ks 62 Au 125 Au 418 Ks 205 Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. Ärendebeskrivning Kommunen har fått en förhandsförfrågan från Susanna Karlsson, Kongsvinger om möjligheten att upplåta mark samt att göra en planändring för del av fastigheten Granberg 1:2 vid södra infarten till Vilhelmina tätort. Sökanden avser att bygga en vägkrog med möjligheter för tankning och övernattning. Målgruppen är främst norska långtradarchaufförer, men även för service av turisttrafiken efter väg 45. Vägkrogen planeras vara öppen dygnet runt. Skoterfolket skall även kunna erbjudas tankning då anläggningen är i direkt anslutning till Ringleden. Området är idag grönområde i plan. Förfrågan om planändring för att bygga lågprishotell prövades i början av 90-talet. Kommunstyrelsen bedömde underlaget för ett ytterligare hotell i Vilhelmina för litet varför ärendet avstannade. Den nu redovisade affärsidén är delvis annorlunda än den som redovisades Utrymmet för tankning och rastställen för långtradare är idag ytterst begränsat i tätorten. Lösningen är ett antal fritt uppställda dieseltankar, vilket inte är bra ur miljösynpunkt. Möjligheten för turister i anslutning till väg 45 att kunna rasta och inhämta information om sevärdheter i kommunen har länge varit ett önskemål. Uppsnyggningen av södra infarten till Vilhelmina är ett omdiskuterat ärende. Det finns stora möjligheter att i detta sammanhang åtgärda brister i vägmiljön. För att kunna genomföra en byggnation i redovisad omfattning erfordras detaljplaneändring, samt omläggning av fjärrvärmeledningar. Även idag råder det en viss överetablering av matställen i Vilhelmina, men förslaget bygger delvis på en annan kategori kunder.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. Förslag till beslut att ställa sig välvillig till planändring samt upplåtelse av mark från Granberg 1:2. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ställa sig välvillig till planändring samt upplåtelse av mark från Granberg 1:2. Au Skrivelse har inkommit från Susanna Karlsson som önskar erhålla ett kostnadsförslag på del av mark från Granberg 1:2 och att planändring görs för området. Yttrande i ärendet har upprättats av kom.ing. Jan Ola Borg. Av yttrandet framgår att fastighetens storlek uppskattas till ca m2. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kommunens försäljningspris har vid tidigare tillfällen uppgått till 5 kr/m2 för liknande mark. Detta innebär en kostnad för denna fastighet på kronor. Kostnaden avseende vatten och avlopp för den aktuella fastigheten beräknas uppgå till ca kr totalt där köparen måste stå för minst kr. Kostnaden måste utredas efter det att ritning på byggnad och mark inlämnas för bygglov. Kommuning. Jan Ola Borg föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att fastställa priset vid försäljning av mark ur fastigheten Granberg 1:2 till 5 kr/m2.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela sökanden att ansökan om planändring ska inges till miljöoch byggnadsnämnden. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut att genomföra planändring avseende mark ur Granberg 1:2 finansiera kostnaden ur vht ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra planändring avseende markområde ur Granberg 1:2. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till tekniska avdelningen att upprätta förslag till planändring avseende markområde ur Granberg 1:2. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg och Maria Kristoffersson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till tekniska avdelningen att upprätta förslag till planändring avseende markområde ur Granberg 1:2. Au Tekniske chefen Stellan Lundmark redovisar i skrivelse följande: Planområdet är beläget vid södra infarten till Vilhelmina, på norra sidan Rv 45 och ca 200 m nordväst om anslutningen av väg 360 (Lyckselevägen). Planområdets areal är ca 1,5 ha och ägs av kommunen. Området är idag parkmark och föreslås ändras till G (bilservice) och H (handel) Susanna Karlsson, Vilhelmina anhåller i skrivelse om att få förvärva markområdet för 5 kr/m2. Förvärvet förutsätter att detaljplaneändringen genomförs, att det ska vara två infarter till tomten samt att det ska finnas tillstånd att upprätta tankstation. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget,

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. att försälja marken till Susanna Karlsson, Vilhelmina för 5 kr/m2, under förutsättning att fastigheten bebyggs enligt förslag, att uppdra till tekniske chef Stellan Lundmark att upprätta köpeavtal. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget, att försälja marken till Susanna Karlsson, Vilhelmina för 5 kr/m2, under förutsättning att fastigheten bebyggs enligt förslag, att uppdra till tekniske chef Stellan Lundmark att upprätta köpeavtal. ----

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Stellan Lundmark Ks 206 Au /11-12 Au 64 Dnr 05/Ks Anvisande av medel till projektet Tillgänglighet Ärendebeskrivning Au Med anledning av regeringens proposition Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000:79 föreslår riksdagen att följande arbetsområden skall prioriteras de följande åren: - Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektor - Att skapa ett tillgängligare samhälle - Att förbättra bemötandet. Frågan har diskuterats i KPHR och de anser att det är hög tid att påbörja inventeringen av enkelt avhjälpta hinder. Många kommuner har påbörjat arbetet och avsätter medel årligen för att nå regeringens mål. I slutet av 90-talet gjordes en inventering om tillgänglighet i hela samhället. Den känns inte aktuell idag men kan vara en grund för en ny inventering. KPHR vill veta vilka planer kommunen har för att avhjälp enkla hinder i allmänna lokaler och offentliga platser. KPHR:s förslag är att en person med kunskap i handikappfrågor får uppdrag att göra en inventering och att varje facknämnd tar ansvar för planering hur och i vilken takt hindren kan avhjälpas. KPHR föreslår att en person projektanställs för uppdraget eftersom det inte ryms i befintlig verksamhet. Yttrande i ärendet har upprättats av teknisk chef Stellan Lundmark.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 206 (forts) Au 300 (forts) Au 64 (forts) Dnr 05/Ks Anvisande av medel till projektet Tillgänglighet Förslag till beslut att en projektledare anställs, med kunskaper om tillgänglighet, förslagsvis en arbetsterapeut. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan fungera som styrgrupp och en referensgrupp med personer från handikapprörelserna (olika kompetenser) och fastighetsägarna (privata och offentliga) bildas. att medel anslås för projektledare. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att bereda ärendet vidare Au Yttrande i ärendet har upprättats av tekniske chefen. Förslag till beslut att anslå medel till projektet Tillgänglighet Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anvisa kronor för år 2006 resp ur kommunstyrelsens eget kapital för genomförande av projektet Tillgänglighet 2010, att en representant för KPHR ska ingå i referensgruppen.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 206 (forts) Dnr 05/Ks Anvisande av medel till projektet Tillgänglighet Ks Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson och Joakim Risberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anvisa kronor för år 2006 resp ur kommunstyrelsens eget kapital för genomförande av projektet Tillgänglighet 2010, att en representant för KPHR ska ingå i referensgruppen, att i övrigt genomföra projektet i enlighet med projektplan.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 207 Au 303 Dnr06/Ks Begäran om överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsyn enligt miljöbalken av Vilhelmina Sågverk. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun har inte den operativa tillsynen enligt miljöbalken för Vilhelmina Sågverk ägd av SCA Timber AB eftersom det är en B- anläggning där Länsstyrelsen utövar tillsynen. Tillsynsavgiften är relativt hög och kommunen borde kunna sköta tillsynen till en lägre kostnad eftersom vi inte har lång restid till objektet. En ansökan om att Vilhelmina kommun skall sköta tillsynen kan ställas till länsstyrelsen som gör en bedömning om kommunen klarar tillsynen. I denna ansökan skall kommunen redovisa tillsynsplan, resursbehov och tillgängliga resurser. Länsstyrelsens policy är att de i princip är positiva till att överlåta tillsyn enligt miljöbalken till kommunerna. Begäran om ansökan till Länsstyrelsen om övertagande av tillsyn av B- anläggning skall beslutas av Vilhelmina kommuns fullmäktige. Miljö- och byggnadskontoret gör den bedömningen att kontoret skall klara tillsyn av Vilhelmina Sågverk med tillgängliga resurser. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen ansökan om att överta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för B-anläggning Vilhelmina Sågverk och att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ansökan.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 207 (forts) Au 303 (forts) Dnr06/Ks Begäran om överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsyn enligt miljöbalken av Vilhelmina Sågverk. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen ansökan om att överta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för B-anläggning Vilhelmina Sågverk, samt att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ansökan Ks Lars Eliasson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen ansökan om att överta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för B-anläggning Vilhelmina Sågverk, samt att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ansökan

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 208 Au 304 Au 61 Au 2 Au 223 Ks 22 Au 754 Au /2-7 Au 540 Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Ärendebeskrivning Au Ulf och Arne Berglund ansöker om förhandsbesked för byggnadslov. De har planer på att exploatera ett större markområde för att sälja och/eller bebygga området. Möjliga områden är ett område i Fatmomakke på ca 90 ha samt ett område i Grundfors på ca 38 ha. Sökanden önskar svar på huruvida Vilhelmina kommun är beredd att bekosta vissa åtgärder ex.vis: - anläggning/underhåll av väg. - gatubelysning - anläggande av elljusspår/motionsslinga och kälkbacke - brygganläggning mot Kultsjön. - anläggning av gemensamhetsbyggnad (avsedd för hyrstugor) - detaljplankostnader, avstyckningskostnader etc En möjlighet kan vara att kombinera att kommunen står för vissa av dessa kostnader samt att senarelägga övriga kostnader i en betalningsplan för att undvika alltför stora investeringskostnader i startskedet. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller , 102 om kommunstyrelsens ställningstagande till att bekosta vissa åtgärder samt om en planläggning av området ska genomföras. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Jan Ola Borg att till arbetsutskottets sammanträde ytterligare bereda ärendet.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Au 2 (forts) Au 223 (forts) Ks 22 (forts) Au 754 (forts) Au 567 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Au Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta GVA-ingenjör Lars Sjöhlins redovisning av Vilhelmina kommuns kostnader vid en ev. exploatering. Au Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela sökanden och miljö- och byggnadsnämnden att kommunen ser positivt på en exploatering av området, men kan i dagsläget inte ta ställning till ett ev. ekonomiskt åtagande utifrån redovisat underlag. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela sökanden och miljö- och byggnadsnämnden att kommunen ser positivt på en exploatering av området, men kan i dagsläget inte ta ställning till ett ev. ekonomiskt åtagande utifrån redovisat underlag.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Au 2 (forts) Au 223 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Au Ulf Berglund ansöker om förhandsbesked för avstyckning av ca fritidstomter. Avsikten är att avstycka tomter på ca m2 med djupborrat vatten och enskilda avlopp för resp. tomt. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att inhämta yttranden från länsstyrelsen, Fatmomakkestyrelsen, Vilhelmina Norra Sameby och kommunstyrelsen. Länsstyrelsen redovisar i skrivelse sina synpunkter efter samråd med exploatören. Av skrivelsen framgår att föreslagen bebyggelse enligt länsstyrelsens bedömning inte uppfyller planeringskriterier som säkrar riksintresset. En lokalisering bör föregås av översiktliga planöverväganden för att säkra en långsiktig hållbar utveckling i området. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ej avge yttrande i ärendet i avvaktan på att samråd med berörda parter, Vägverket, samebyn, ortsbefolkning, Fatmomakkestyrelsen m.fl. genomförs av exploatören. Au Ulf Berglund och Arne Berglund, Domsjö har i skrivelse ånyo ansökt om tillstånd för exploatering av markområdet i Fatmomakke med fastighetsbeteckningen Grundfors 1:41. Det reviderade förslaget är att exkludera permanent bebyggelse och enbart tillåta fritidsbebyggelse.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Au 2 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Yttrande i ärendet har upprättats av teknisk chef Stellan Lundmark. Av yttrandet framgår att miljö- och byggnadsnämnden beslutade att avslå ansökan om förhandsbesked för exploatering av markområdet i Fatmomakke enligt PBL 3 kap 1. Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Förhandsbeskedet avsåg byggande av hus för fritids- och permanentboende, medan den nya ansökan enbart avser byggande av fritidshus. Denna förändring har ingen betydelse för tolkningen av miljöoch byggnadsnämndens beslut. I sådant fall där kommunen inte tillåter en exploatering av området begär Ulf Berglund och Arne Berglund att kommunen löser in skiftet till ett värde som motsvarar ett fritidsområde. Förslag till beslut: att verka för en utveckling av turismen och företagandet i fjällområdet och därmed medverka till att en exploatering kommer till stånd. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att ytterligare bereda ärendet med redovisning av vad som finns sagt i översiktsplanen för det aktuella området Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att kommunstyrelsens arbetsutskott kallar exploatören och representanter för miljö- och byggnadsnämnden till ett möte för att finna en lösning i detta ärende.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområde i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritids- och permanentboende. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Karl Johan Ottosson att kalla exploatören, representanter för miljö- och byggnadsnämnden samt ev andra intressenter till ett möte för att finna lösning i detta ärende Au Träff har hållits med representanter för kommunen, länsstyrelsen och exploatörerna, för att diskutera vilka möjligheter som finns för att exploatera området. Enligt uppgift från Länsstyrelsens länsarkitekt Bo Berge och länsantikvarie Bo Sundin framgår att hela området som ägs av sökanden omfattas av riksintresse för kulturminnesvård, benämnt Svartbäcksområdet. I register/beskrivning över riksintresset står det att området är skyddat genom att det blivit förskonat från all yttre exploatering med äldre sydsamisk byggnadstradition. I kommunens översiktsplan antagen 2000 är inte sökandens område medtaget för bebyggelse. Miljö- och byggnadsnämnden har , 38 beslutat att avslå ansökan om avstyckning av tomter med motivering att området omfattas av riksintresse för kulturminnesvård och att föreslå kommunstyrelsen att ej genomföra en fördjupad översiktsplan över Fatmomakkeområdet.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 208 (forts Au 304 (forts) Au 61 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområde i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritids- och permanentboende. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan om avstyckning av tomter, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för området, att detaljplanen bekostas av exploatören. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut då ärendet är av principiell betydelse. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka ansökan om avstyckning av tomter, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för området, att detaljplanen bekostas av exploatören.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Miljö- och byggnadsnämnden Näringsenheten Stellan Lundmark Ks 209 Au /1- Au 60 Dnr 03/Ks Anhållan om köp av mark i Lövlidenkorsningen. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Martin Bergman ang. möjlighet att köpa mark i Lövlidenkorsningen för att bygga rökeri och kunna försälja varor. Bergman ansöker om förhandsbesked hos byggnadsnämnden att få uppföra rökeri på platsen. Ärendet ska om möjligt tas i miljö- och byggnadsnämnden Ärendet kommer att gå ut på remiss till Banverket och Vägverket innan miljö-och byggnadsnämnden fattar något beslut. Tekn. chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande arbetsutskottet besluta att under förutsättning att Martin Bergman får ett positivt besked på sin ansökan om förhandsbesked att försälja råmark enligt ansökan och bifogad karta och att ett exploateringsavtal upprättas i samband med köpet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela Martin Bergman att under förutsättning att miljö- och byggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked för uppförande av rökeri försälja råmark enligt ansökan och bifogad karta och att ett exploateringsavtal upprättas i samband med köpet Au Vägverket har i skrivelse avstyrkt etableringen av trafiksäkerhetsskäl. Vid en direkt fråga så har inte vägverket något lagrum för sitt beslut, så om kommunen beslutar att vara positiv till förhandsbeskedet med detaljplan över området så kan inte vägverket stoppa planen.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Folkets hus, tisdagen 17 februari 2015, kl. 08.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordförande Suzanne Sellin Magnus Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsen 2009-02-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23februari 2009, kl. 11.30-12.10. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 23 april, 2007 kl. 10.00-14.45. Ajournerat kl. 12.00-13.00, kl. 14.15-14.25. Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Roger Jönsson Åke Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Kommunfullmäktige 2002-02-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 18 februari 2002, kl. 14.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera K G Abramsson, ordf. S Åke Nilsson Per-Olof Nilsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(81) Kommunfullmäktige 2006-09-26

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(81) Kommunfullmäktige 2006-09-26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(81) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 september 2006, kl. 14.00-16.00 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. Sara Norman Åke Nilsson Ulf Andersson Gunnar Hörnlund

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets Hus, tisdagen den 21 juni 2005, kl. 21.00-22.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Kommunstyrelsen 2003-05-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 27 maj 2003, kl. 10.00-17.00 Beslutande Åke Nilsson, ordf., 126,132-138 Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Kommunfullmäktige 2003-04-28. K G Abramsson, ordf. Agneta Lindström-Berg Inga Lena Larsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(89) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 28 april 2003, kl. 14.00-19.40 Beslutande K G Abramsson, ordf. Åke Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Viveka Abramsson Lars Eliasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Kommunstyrelsen 2007-06-12. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(31) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 12 juni 2007, kl. 15.30-17.00. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 25 februari 2008, kl. 10.00-13.40 Ajournering för lunch 11.50-12.55 Beslutande Leif Ahlmark, ordf. Robert Svensson Åke Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2008. kl. 10.00-16.15. Ajournerat kl. 14.15-14.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2008-06-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, måndagen den 23 juni 2008, kl. 09.00-09.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Katarina Hahlin Conny Lövgren Inga-Lena

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(64) Kommunstyrelsen 2006-10-18

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(64) Kommunstyrelsen 2006-10-18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(64) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 18 oktober 2006, kl. 10.00.14.15. Beslutande Åke Nilsson ordf., ej vid beh. av 273 Lars Petersson, ej vid beh. av 282 Ewa

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Kommunfullmäktige 2002-04-08 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(35) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 8 april 2002, kl. 14.00-16.45 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson Per Olov Nilsson Göran Jonsson Gunnar Hörnlund Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-01-15 kl. 13.00 13.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Therese Granström (C) Anders Persson (C) Ulf Vidman (M) Veronika

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Kommunfullmäktige

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Kommunfullmäktige VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(112) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 28 november 2005, kl. 14.00-19.45. Mötet ajourneras 16.00-16.30. Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2011-02-09 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 34 Ishall i Sveg 35 Svegs Folkets Hus. Uppsägning av avtal. Kommunstyrelsen 2011-02-09 2 Plats och tid Folkets Hus,

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M)

Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Plats och tid Eriksövägen 27, kl. 15.00-15.20 Beslutande Lars Lindgren (M), ordförande Mailis Dahlberg (C), vice ordförande Rickard Gille (M) Katherine Angelo Lindqvist (S) Anette Dahlgren (S) Ersättare

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer