VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl Ajournerat kl Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson Bernt Dahlberg Rune Andersson Inga Jonsson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg Lars Eliasson Helen Gavelin Inga-Lena Larsson Övriga deltagande Utses att justera Karl-Johan Ottosson, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Stellan Lundmark Ks 201 Au 294 Dnr06/Ks Försäljning av Kittelfjäll 1:34. Ärendebeskrivning Au Dan Forslund som äger Kittelfjäll 1:176 (Kittelparken) har ansökt om att få köpa Kittelfjäll 1:34, som enligt detaljplanen är avsatt för bostadsbyggande. Forslund har för avsikt att uppföra fritidshus. För detta område finns varken kommunalt va-system anordnat eller utrett hur ett va-system skall se ut. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår kommunstyrelsen besluta att inte försälja marken innan en va-utredning är utförd. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att inte försälja marken innan en va-utredning är utförd. Ks Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg och Lars Pettersson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inte försälja marken innan en va-utredning är utförd, att uppdra till tekniska avdelningen att utföra va-utredning senast maj

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ronny Norman Stellan Lundmark Ks 202 Au 296 Dnr06/Ks Försäljning av mark inom Grundsjö-Fiandbergsområdet. Ärendebeskrivning Au Ronny Norman, ägare till Grundsjö 1:32 har inkommit med en principiell fråga om Vilhelmina kommun kan tänka sig att sälja någon av sina fastigheter inom Grundsjö-Fiandbergområdet. Vilhelmina kommun äger några mindre fastigheter i området mellan järnvägsområdet i Fiandberg och österut mot den s k Lill-Grundsjön som han visar intresse för. Även andra fastigheter inom byalaget är av intresse. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att i avvaktan på utredning om långsiktiga plan för kommunens fastighetsinnehav ej ta ställning i detta ärende Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att i dags läget avslå framställningen om förvärv av mark, att för närvarande ej genomföra utredning om försäljning ur kommunens fastighetsinnehav. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att en redovisning av kommunens fastighetsinnehav som är möjligt att försälja ska redovisas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde, , Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds yrkande.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 202 (forts) Au 296 (forts) Dnr06/Ks Försäljning av mark inom Grundsjö-Fiandbergsområdet. Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar kl Mötet återupptas kl Efter avslutad över läggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons yrkande röstar ja. Den som bifaller Gunnar Hörnlunds yrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i dags läget avslå framställningen om förvärv av mark, att för närvarande ej genomföra utredning om försäljning av kommunens fastighetsinnehav. Reservation avges av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg, Lars Eliasson, Helen Gavelin och Inga-Lena Larsson

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Stefan Kvist Stellan Lundmark Ks 203 Au 297 Dnr06/Ks Försäljning av del av Klimpfjäll 1:60. Ärendebeskrivning Au Stefan Kvist som bor på Klimpfjäll 1:59 ansöker om att få köpa Klimpfjäll 1:60, 1550 kvm, som gränsar mot hans tomt. Han vill kunna hålla ytan städad och fräsch och har även för avsikt att kunna bygga en minigolfbana för turister och Kultsjödalsbor. Tomten är klassad som friområde (minigolfbana ok) och får därmed inte bebyggas om inte detaljplanen ändras. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår att erbjuda Stefan Kvist att köpa Klimpfjäll 1:60 för kr. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Stefan Kvist att köpa Klimpfjäll 1:60 för kr. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att erbjuda Stefan Kvist att köpa Klimpfjäll 1:60 för kr. -

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Miljö- och byggnadsnämnden Ks 204 Au 298 Ks 225 Au 324 Ks 73 Au 103 Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 42 beslutat att upprätta detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området. Kommuning Jan Ola Borg redovisar i skrivelse följande: Eftersom det inte blev någon försäljning är det inte försvarbart att genomföra en detaljplan i nuläget för detta område. Allm/tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att uppdraget till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området avskrivs. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden att detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet, ska upprättas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kostnaden för va-anslutning ska utredas. Ks Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson och Anita Johansson.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 204 (forts) Au 298 (forts) Ks 225 (forts) Au 324 (forts) Ks 73 (forts) Au 103 (forts) Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet, ska upprättas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kostnaden för va-anslutning ska utredas. Au Anbud har infordrats och lägsta anbudssumma är kr. Under överläggning i ärendet deltar kommuningenjör Jan-Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Under överläggning i ärendet föreslår Åke Nilsson upprättande av detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. Gunnar Hörnlund yrkar avslag. Leif Ahlmark, Lars Petersson och Rickard Norberg yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Joakim Risberg yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds avslagsyrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 204 (forts) Au 298 (forts) Ks 225 (forts) Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 9 ja och 2 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet ska upprättas till en kostnad om kr.. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet för en kostnad av kr. Gunnar Hörnlund reserverar sig mot beslutet Au Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår kommunstyrelsen att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att förslaget kompletteras med skrivning om att möjlighet att ska finnas att spränga in avloppstank,

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 204 (forts) Au 298 (forts) Ks 225 (forts) Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget i övrigt. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förslaget kompletteras med skrivning om att möjlighet att ska finnas att spränga in avloppstank, att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget i övrigt

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Miljö- och byggnadsnämnden Susanna Karlsson Stellan Lundmark Ks 205 Au 299 Ks 62 Au 125 Au 418 Ks 205 Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. Ärendebeskrivning Kommunen har fått en förhandsförfrågan från Susanna Karlsson, Kongsvinger om möjligheten att upplåta mark samt att göra en planändring för del av fastigheten Granberg 1:2 vid södra infarten till Vilhelmina tätort. Sökanden avser att bygga en vägkrog med möjligheter för tankning och övernattning. Målgruppen är främst norska långtradarchaufförer, men även för service av turisttrafiken efter väg 45. Vägkrogen planeras vara öppen dygnet runt. Skoterfolket skall även kunna erbjudas tankning då anläggningen är i direkt anslutning till Ringleden. Området är idag grönområde i plan. Förfrågan om planändring för att bygga lågprishotell prövades i början av 90-talet. Kommunstyrelsen bedömde underlaget för ett ytterligare hotell i Vilhelmina för litet varför ärendet avstannade. Den nu redovisade affärsidén är delvis annorlunda än den som redovisades Utrymmet för tankning och rastställen för långtradare är idag ytterst begränsat i tätorten. Lösningen är ett antal fritt uppställda dieseltankar, vilket inte är bra ur miljösynpunkt. Möjligheten för turister i anslutning till väg 45 att kunna rasta och inhämta information om sevärdheter i kommunen har länge varit ett önskemål. Uppsnyggningen av södra infarten till Vilhelmina är ett omdiskuterat ärende. Det finns stora möjligheter att i detta sammanhang åtgärda brister i vägmiljön. För att kunna genomföra en byggnation i redovisad omfattning erfordras detaljplaneändring, samt omläggning av fjärrvärmeledningar. Även idag råder det en viss överetablering av matställen i Vilhelmina, men förslaget bygger delvis på en annan kategori kunder.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. Förslag till beslut att ställa sig välvillig till planändring samt upplåtelse av mark från Granberg 1:2. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ställa sig välvillig till planändring samt upplåtelse av mark från Granberg 1:2. Au Skrivelse har inkommit från Susanna Karlsson som önskar erhålla ett kostnadsförslag på del av mark från Granberg 1:2 och att planändring görs för området. Yttrande i ärendet har upprättats av kom.ing. Jan Ola Borg. Av yttrandet framgår att fastighetens storlek uppskattas till ca m2. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kommunens försäljningspris har vid tidigare tillfällen uppgått till 5 kr/m2 för liknande mark. Detta innebär en kostnad för denna fastighet på kronor. Kostnaden avseende vatten och avlopp för den aktuella fastigheten beräknas uppgå till ca kr totalt där köparen måste stå för minst kr. Kostnaden måste utredas efter det att ritning på byggnad och mark inlämnas för bygglov. Kommuning. Jan Ola Borg föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att fastställa priset vid försäljning av mark ur fastigheten Granberg 1:2 till 5 kr/m2.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela sökanden att ansökan om planändring ska inges till miljöoch byggnadsnämnden. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut att genomföra planändring avseende mark ur Granberg 1:2 finansiera kostnaden ur vht ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra planändring avseende markområde ur Granberg 1:2. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till tekniska avdelningen att upprätta förslag till planändring avseende markområde ur Granberg 1:2. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg och Maria Kristoffersson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till tekniska avdelningen att upprätta förslag till planändring avseende markområde ur Granberg 1:2. Au Tekniske chefen Stellan Lundmark redovisar i skrivelse följande: Planområdet är beläget vid södra infarten till Vilhelmina, på norra sidan Rv 45 och ca 200 m nordväst om anslutningen av väg 360 (Lyckselevägen). Planområdets areal är ca 1,5 ha och ägs av kommunen. Området är idag parkmark och föreslås ändras till G (bilservice) och H (handel) Susanna Karlsson, Vilhelmina anhåller i skrivelse om att få förvärva markområdet för 5 kr/m2. Förvärvet förutsätter att detaljplaneändringen genomförs, att det ska vara två infarter till tomten samt att det ska finnas tillstånd att upprätta tankstation. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget,

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. att försälja marken till Susanna Karlsson, Vilhelmina för 5 kr/m2, under förutsättning att fastigheten bebyggs enligt förslag, att uppdra till tekniske chef Stellan Lundmark att upprätta köpeavtal. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget, att försälja marken till Susanna Karlsson, Vilhelmina för 5 kr/m2, under förutsättning att fastigheten bebyggs enligt förslag, att uppdra till tekniske chef Stellan Lundmark att upprätta köpeavtal. ----

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Stellan Lundmark Ks 206 Au /11-12 Au 64 Dnr 05/Ks Anvisande av medel till projektet Tillgänglighet Ärendebeskrivning Au Med anledning av regeringens proposition Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000:79 föreslår riksdagen att följande arbetsområden skall prioriteras de följande åren: - Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektor - Att skapa ett tillgängligare samhälle - Att förbättra bemötandet. Frågan har diskuterats i KPHR och de anser att det är hög tid att påbörja inventeringen av enkelt avhjälpta hinder. Många kommuner har påbörjat arbetet och avsätter medel årligen för att nå regeringens mål. I slutet av 90-talet gjordes en inventering om tillgänglighet i hela samhället. Den känns inte aktuell idag men kan vara en grund för en ny inventering. KPHR vill veta vilka planer kommunen har för att avhjälp enkla hinder i allmänna lokaler och offentliga platser. KPHR:s förslag är att en person med kunskap i handikappfrågor får uppdrag att göra en inventering och att varje facknämnd tar ansvar för planering hur och i vilken takt hindren kan avhjälpas. KPHR föreslår att en person projektanställs för uppdraget eftersom det inte ryms i befintlig verksamhet. Yttrande i ärendet har upprättats av teknisk chef Stellan Lundmark.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 206 (forts) Au 300 (forts) Au 64 (forts) Dnr 05/Ks Anvisande av medel till projektet Tillgänglighet Förslag till beslut att en projektledare anställs, med kunskaper om tillgänglighet, förslagsvis en arbetsterapeut. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan fungera som styrgrupp och en referensgrupp med personer från handikapprörelserna (olika kompetenser) och fastighetsägarna (privata och offentliga) bildas. att medel anslås för projektledare. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att bereda ärendet vidare Au Yttrande i ärendet har upprättats av tekniske chefen. Förslag till beslut att anslå medel till projektet Tillgänglighet Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anvisa kronor för år 2006 resp ur kommunstyrelsens eget kapital för genomförande av projektet Tillgänglighet 2010, att en representant för KPHR ska ingå i referensgruppen.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 206 (forts) Dnr 05/Ks Anvisande av medel till projektet Tillgänglighet Ks Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson och Joakim Risberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anvisa kronor för år 2006 resp ur kommunstyrelsens eget kapital för genomförande av projektet Tillgänglighet 2010, att en representant för KPHR ska ingå i referensgruppen, att i övrigt genomföra projektet i enlighet med projektplan.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 207 Au 303 Dnr06/Ks Begäran om överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsyn enligt miljöbalken av Vilhelmina Sågverk. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun har inte den operativa tillsynen enligt miljöbalken för Vilhelmina Sågverk ägd av SCA Timber AB eftersom det är en B- anläggning där Länsstyrelsen utövar tillsynen. Tillsynsavgiften är relativt hög och kommunen borde kunna sköta tillsynen till en lägre kostnad eftersom vi inte har lång restid till objektet. En ansökan om att Vilhelmina kommun skall sköta tillsynen kan ställas till länsstyrelsen som gör en bedömning om kommunen klarar tillsynen. I denna ansökan skall kommunen redovisa tillsynsplan, resursbehov och tillgängliga resurser. Länsstyrelsens policy är att de i princip är positiva till att överlåta tillsyn enligt miljöbalken till kommunerna. Begäran om ansökan till Länsstyrelsen om övertagande av tillsyn av B- anläggning skall beslutas av Vilhelmina kommuns fullmäktige. Miljö- och byggnadskontoret gör den bedömningen att kontoret skall klara tillsyn av Vilhelmina Sågverk med tillgängliga resurser. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen ansökan om att överta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för B-anläggning Vilhelmina Sågverk och att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ansökan.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 207 (forts) Au 303 (forts) Dnr06/Ks Begäran om överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsyn enligt miljöbalken av Vilhelmina Sågverk. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen ansökan om att överta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för B-anläggning Vilhelmina Sågverk, samt att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ansökan Ks Lars Eliasson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen ansökan om att överta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för B-anläggning Vilhelmina Sågverk, samt att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ansökan

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 208 Au 304 Au 61 Au 2 Au 223 Ks 22 Au 754 Au /2-7 Au 540 Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Ärendebeskrivning Au Ulf och Arne Berglund ansöker om förhandsbesked för byggnadslov. De har planer på att exploatera ett större markområde för att sälja och/eller bebygga området. Möjliga områden är ett område i Fatmomakke på ca 90 ha samt ett område i Grundfors på ca 38 ha. Sökanden önskar svar på huruvida Vilhelmina kommun är beredd att bekosta vissa åtgärder ex.vis: - anläggning/underhåll av väg. - gatubelysning - anläggande av elljusspår/motionsslinga och kälkbacke - brygganläggning mot Kultsjön. - anläggning av gemensamhetsbyggnad (avsedd för hyrstugor) - detaljplankostnader, avstyckningskostnader etc En möjlighet kan vara att kombinera att kommunen står för vissa av dessa kostnader samt att senarelägga övriga kostnader i en betalningsplan för att undvika alltför stora investeringskostnader i startskedet. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller , 102 om kommunstyrelsens ställningstagande till att bekosta vissa åtgärder samt om en planläggning av området ska genomföras. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Jan Ola Borg att till arbetsutskottets sammanträde ytterligare bereda ärendet.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Au 2 (forts) Au 223 (forts) Ks 22 (forts) Au 754 (forts) Au 567 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Au Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta GVA-ingenjör Lars Sjöhlins redovisning av Vilhelmina kommuns kostnader vid en ev. exploatering. Au Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela sökanden och miljö- och byggnadsnämnden att kommunen ser positivt på en exploatering av området, men kan i dagsläget inte ta ställning till ett ev. ekonomiskt åtagande utifrån redovisat underlag. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela sökanden och miljö- och byggnadsnämnden att kommunen ser positivt på en exploatering av området, men kan i dagsläget inte ta ställning till ett ev. ekonomiskt åtagande utifrån redovisat underlag.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Au 2 (forts) Au 223 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Au Ulf Berglund ansöker om förhandsbesked för avstyckning av ca fritidstomter. Avsikten är att avstycka tomter på ca m2 med djupborrat vatten och enskilda avlopp för resp. tomt. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att inhämta yttranden från länsstyrelsen, Fatmomakkestyrelsen, Vilhelmina Norra Sameby och kommunstyrelsen. Länsstyrelsen redovisar i skrivelse sina synpunkter efter samråd med exploatören. Av skrivelsen framgår att föreslagen bebyggelse enligt länsstyrelsens bedömning inte uppfyller planeringskriterier som säkrar riksintresset. En lokalisering bör föregås av översiktliga planöverväganden för att säkra en långsiktig hållbar utveckling i området. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ej avge yttrande i ärendet i avvaktan på att samråd med berörda parter, Vägverket, samebyn, ortsbefolkning, Fatmomakkestyrelsen m.fl. genomförs av exploatören. Au Ulf Berglund och Arne Berglund, Domsjö har i skrivelse ånyo ansökt om tillstånd för exploatering av markområdet i Fatmomakke med fastighetsbeteckningen Grundfors 1:41. Det reviderade förslaget är att exkludera permanent bebyggelse och enbart tillåta fritidsbebyggelse.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Au 2 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Yttrande i ärendet har upprättats av teknisk chef Stellan Lundmark. Av yttrandet framgår att miljö- och byggnadsnämnden beslutade att avslå ansökan om förhandsbesked för exploatering av markområdet i Fatmomakke enligt PBL 3 kap 1. Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Förhandsbeskedet avsåg byggande av hus för fritids- och permanentboende, medan den nya ansökan enbart avser byggande av fritidshus. Denna förändring har ingen betydelse för tolkningen av miljöoch byggnadsnämndens beslut. I sådant fall där kommunen inte tillåter en exploatering av området begär Ulf Berglund och Arne Berglund att kommunen löser in skiftet till ett värde som motsvarar ett fritidsområde. Förslag till beslut: att verka för en utveckling av turismen och företagandet i fjällområdet och därmed medverka till att en exploatering kommer till stånd. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att ytterligare bereda ärendet med redovisning av vad som finns sagt i översiktsplanen för det aktuella området Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att kommunstyrelsens arbetsutskott kallar exploatören och representanter för miljö- och byggnadsnämnden till ett möte för att finna en lösning i detta ärende.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområde i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritids- och permanentboende. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Karl Johan Ottosson att kalla exploatören, representanter för miljö- och byggnadsnämnden samt ev andra intressenter till ett möte för att finna lösning i detta ärende Au Träff har hållits med representanter för kommunen, länsstyrelsen och exploatörerna, för att diskutera vilka möjligheter som finns för att exploatera området. Enligt uppgift från Länsstyrelsens länsarkitekt Bo Berge och länsantikvarie Bo Sundin framgår att hela området som ägs av sökanden omfattas av riksintresse för kulturminnesvård, benämnt Svartbäcksområdet. I register/beskrivning över riksintresset står det att området är skyddat genom att det blivit förskonat från all yttre exploatering med äldre sydsamisk byggnadstradition. I kommunens översiktsplan antagen 2000 är inte sökandens område medtaget för bebyggelse. Miljö- och byggnadsnämnden har , 38 beslutat att avslå ansökan om avstyckning av tomter med motivering att området omfattas av riksintresse för kulturminnesvård och att föreslå kommunstyrelsen att ej genomföra en fördjupad översiktsplan över Fatmomakkeområdet.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 208 (forts Au 304 (forts) Au 61 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområde i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritids- och permanentboende. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan om avstyckning av tomter, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för området, att detaljplanen bekostas av exploatören. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut då ärendet är av principiell betydelse. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka ansökan om avstyckning av tomter, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för området, att detaljplanen bekostas av exploatören.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Miljö- och byggnadsnämnden Näringsenheten Stellan Lundmark Ks 209 Au /1- Au 60 Dnr 03/Ks Anhållan om köp av mark i Lövlidenkorsningen. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Martin Bergman ang. möjlighet att köpa mark i Lövlidenkorsningen för att bygga rökeri och kunna försälja varor. Bergman ansöker om förhandsbesked hos byggnadsnämnden att få uppföra rökeri på platsen. Ärendet ska om möjligt tas i miljö- och byggnadsnämnden Ärendet kommer att gå ut på remiss till Banverket och Vägverket innan miljö-och byggnadsnämnden fattar något beslut. Tekn. chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande arbetsutskottet besluta att under förutsättning att Martin Bergman får ett positivt besked på sin ansökan om förhandsbesked att försälja råmark enligt ansökan och bifogad karta och att ett exploateringsavtal upprättas i samband med köpet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela Martin Bergman att under förutsättning att miljö- och byggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked för uppförande av rökeri försälja råmark enligt ansökan och bifogad karta och att ett exploateringsavtal upprättas i samband med köpet Au Vägverket har i skrivelse avstyrkt etableringen av trafiksäkerhetsskäl. Vid en direkt fråga så har inte vägverket något lagrum för sitt beslut, så om kommunen beslutar att vara positiv till förhandsbeskedet med detaljplan över området så kan inte vägverket stoppa planen.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Kommunstyrelsen 2008-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(152) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2008. kl. 10.00-16.15. Ajournerat kl. 14.15-14.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Hörnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Kommunstyrelsen 2004-06-02. Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Kommunstyrelsen 2004-06-02. Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(153) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 2 juni 2004, Kl. 10.00-18.15. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsen 2001-06-25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Plats och tid Folkets hus, måndagen den 25 juni 2001, kl. 14.00-15.20. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström-Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 1-23 Göran Lidström BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Plats och tid Vilhelmina folkets hus Måndagen den 15 februari 2010, kl 14.00 18.00 Beslutande Leif Ahlmark, ordf Ann-Kristin Norman Åke Nilsson Conny Lövgren Maria Kristoffersson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Tony Mannelqvist och Helen Gavelin. Underskrift Sekreterare... 1-20 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 13 februari 2012, kl. 10.00-11.46 K G Abramsson, ordf. Inga-Lena Larsson Åke Nilsson Ulrica Johansson Anita Johansson Mikael Danielsson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Kommunfullmäktige 2004-06-21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(97) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 21 juni 2004, kl. 14.00-19.00 Beslutande K G Abramsson ordf Helen Gavelin Åke Nilsson Lars Petersson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(143) Kommunstyrelsen 2005-11-08

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(143) Kommunstyrelsen 2005-11-08 1(143) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 8 november 2005, kl. 10.00-16.15. Mötet ajourneras kl. 10.55-11.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer