VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Kommunstyrelsen 2006-08-30"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(154) Plats och tid Folkets Hus, onsdagen den 30 augusti 2006, kl Ajournerat kl Beslutande Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson, ej 252 Lars Pettersson Bernt Dahlberg Rune Andersson Inga Jonsson Gunnar Hörnlund Joakim Risberg Lars Eliasson Helen Gavelin Inga-Lena Larsson Övriga deltagande Utses att justera Karl-Johan Ottosson, kommunchef Gerd-Marie Carlsson, sekr. Gunnar Hörnlund Underskrift Sekreterare Gerd-Marie Carlsson Ordförande... Åke Nilsson Justerande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Gerd-Marie Carlsson

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Stellan Lundmark Ks 201 Au 294 Dnr06/Ks Försäljning av Kittelfjäll 1:34. Ärendebeskrivning Au Dan Forslund som äger Kittelfjäll 1:176 (Kittelparken) har ansökt om att få köpa Kittelfjäll 1:34, som enligt detaljplanen är avsatt för bostadsbyggande. Forslund har för avsikt att uppföra fritidshus. För detta område finns varken kommunalt va-system anordnat eller utrett hur ett va-system skall se ut. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår kommunstyrelsen besluta att inte försälja marken innan en va-utredning är utförd. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att inte försälja marken innan en va-utredning är utförd. Ks Yttrande i ärendet avges av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg och Lars Pettersson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att inte försälja marken innan en va-utredning är utförd, att uppdra till tekniska avdelningen att utföra va-utredning senast maj

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Ronny Norman Stellan Lundmark Ks 202 Au 296 Dnr06/Ks Försäljning av mark inom Grundsjö-Fiandbergsområdet. Ärendebeskrivning Au Ronny Norman, ägare till Grundsjö 1:32 har inkommit med en principiell fråga om Vilhelmina kommun kan tänka sig att sälja någon av sina fastigheter inom Grundsjö-Fiandbergområdet. Vilhelmina kommun äger några mindre fastigheter i området mellan järnvägsområdet i Fiandberg och österut mot den s k Lill-Grundsjön som han visar intresse för. Även andra fastigheter inom byalaget är av intresse. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att i avvaktan på utredning om långsiktiga plan för kommunens fastighetsinnehav ej ta ställning i detta ärende Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att i dags läget avslå framställningen om förvärv av mark, att för närvarande ej genomföra utredning om försäljning ur kommunens fastighetsinnehav. Gunnar Hörnlund yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att en redovisning av kommunens fastighetsinnehav som är möjligt att försälja ska redovisas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde, , Lars Eliasson yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds yrkande.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Ks 202 (forts) Au 296 (forts) Dnr06/Ks Försäljning av mark inom Grundsjö-Fiandbergsområdet. Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar kl Mötet återupptas kl Efter avslutad över läggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons yrkande röstar ja. Den som bifaller Gunnar Hörnlunds yrkande röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 6 ja och 5 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att i dags läget avslå framställningen om förvärv av mark, att för närvarande ej genomföra utredning om försäljning av kommunens fastighetsinnehav. Reservation avges av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg, Lars Eliasson, Helen Gavelin och Inga-Lena Larsson

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Stefan Kvist Stellan Lundmark Ks 203 Au 297 Dnr06/Ks Försäljning av del av Klimpfjäll 1:60. Ärendebeskrivning Au Stefan Kvist som bor på Klimpfjäll 1:59 ansöker om att få köpa Klimpfjäll 1:60, 1550 kvm, som gränsar mot hans tomt. Han vill kunna hålla ytan städad och fräsch och har även för avsikt att kunna bygga en minigolfbana för turister och Kultsjödalsbor. Tomten är klassad som friområde (minigolfbana ok) och får därmed inte bebyggas om inte detaljplanen ändras. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår att erbjuda Stefan Kvist att köpa Klimpfjäll 1:60 för kr. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Stefan Kvist att köpa Klimpfjäll 1:60 för kr. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att erbjuda Stefan Kvist att köpa Klimpfjäll 1:60 för kr. -

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Miljö- och byggnadsnämnden Ks 204 Au 298 Ks 225 Au 324 Ks 73 Au 103 Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. Ärendebeskrivning Au Kommunfullmäktige har , 42 beslutat att upprätta detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området. Kommuning Jan Ola Borg redovisar i skrivelse följande: Eftersom det inte blev någon försäljning är det inte försvarbart att genomföra en detaljplan i nuläget för detta område. Allm/tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att uppdraget till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra framtagandet av detaljplan för området avskrivs. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden att detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet, ska upprättas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kostnaden för va-anslutning ska utredas. Ks Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson och Anita Johansson.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Ks 204 (forts) Au 298 (forts) Ks 225 (forts) Au 324 (forts) Ks 73 (forts) Au 103 (forts) Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet, ska upprättas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kostnaden för va-anslutning ska utredas. Au Anbud har infordrats och lägsta anbudssumma är kr. Under överläggning i ärendet deltar kommuningenjör Jan-Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ks Under överläggning i ärendet föreslår Åke Nilsson upprättande av detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. Gunnar Hörnlund yrkar avslag. Leif Ahlmark, Lars Petersson och Rickard Norberg yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. Joakim Risberg yrkar bifall till Gunnar Hörnlunds avslagsyrkande. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Ks 204 (forts) Au 298 (forts) Ks 225 (forts) Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses och godkännes: Den som bifaller Åke Nilssons förslag röstar ja, den som bifaller Gunnar Hörnlunds förslag röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 9 ja och 2 nej på sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kommunstyrelsen har således beslutat att detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet ska upprättas till en kostnad om kr.. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet för en kostnad av kr. Gunnar Hörnlund reserverar sig mot beslutet Au Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår kommunstyrelsen att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att förslaget kompletteras med skrivning om att möjlighet att ska finnas att spränga in avloppstank,

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Ks 204 (forts) Au 298 (forts) Ks 225 (forts) Dnr03/Ks Detaljplan för Bergbacka 1:86, område vid vattentornet. att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget i övrigt. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förslaget kompletteras med skrivning om att möjlighet att ska finnas att spränga in avloppstank, att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget i övrigt

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Miljö- och byggnadsnämnden Susanna Karlsson Stellan Lundmark Ks 205 Au 299 Ks 62 Au 125 Au 418 Ks 205 Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. Ärendebeskrivning Kommunen har fått en förhandsförfrågan från Susanna Karlsson, Kongsvinger om möjligheten att upplåta mark samt att göra en planändring för del av fastigheten Granberg 1:2 vid södra infarten till Vilhelmina tätort. Sökanden avser att bygga en vägkrog med möjligheter för tankning och övernattning. Målgruppen är främst norska långtradarchaufförer, men även för service av turisttrafiken efter väg 45. Vägkrogen planeras vara öppen dygnet runt. Skoterfolket skall även kunna erbjudas tankning då anläggningen är i direkt anslutning till Ringleden. Området är idag grönområde i plan. Förfrågan om planändring för att bygga lågprishotell prövades i början av 90-talet. Kommunstyrelsen bedömde underlaget för ett ytterligare hotell i Vilhelmina för litet varför ärendet avstannade. Den nu redovisade affärsidén är delvis annorlunda än den som redovisades Utrymmet för tankning och rastställen för långtradare är idag ytterst begränsat i tätorten. Lösningen är ett antal fritt uppställda dieseltankar, vilket inte är bra ur miljösynpunkt. Möjligheten för turister i anslutning till väg 45 att kunna rasta och inhämta information om sevärdheter i kommunen har länge varit ett önskemål. Uppsnyggningen av södra infarten till Vilhelmina är ett omdiskuterat ärende. Det finns stora möjligheter att i detta sammanhang åtgärda brister i vägmiljön. För att kunna genomföra en byggnation i redovisad omfattning erfordras detaljplaneändring, samt omläggning av fjärrvärmeledningar. Även idag råder det en viss överetablering av matställen i Vilhelmina, men förslaget bygger delvis på en annan kategori kunder.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. Förslag till beslut att ställa sig välvillig till planändring samt upplåtelse av mark från Granberg 1:2. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att ställa sig välvillig till planändring samt upplåtelse av mark från Granberg 1:2. Au Skrivelse har inkommit från Susanna Karlsson som önskar erhålla ett kostnadsförslag på del av mark från Granberg 1:2 och att planändring görs för området. Yttrande i ärendet har upprättats av kom.ing. Jan Ola Borg. Av yttrandet framgår att fastighetens storlek uppskattas till ca m2. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kommunens försäljningspris har vid tidigare tillfällen uppgått till 5 kr/m2 för liknande mark. Detta innebär en kostnad för denna fastighet på kronor. Kostnaden avseende vatten och avlopp för den aktuella fastigheten beräknas uppgå till ca kr totalt där köparen måste stå för minst kr. Kostnaden måste utredas efter det att ritning på byggnad och mark inlämnas för bygglov. Kommuning. Jan Ola Borg föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att fastställa priset vid försäljning av mark ur fastigheten Granberg 1:2 till 5 kr/m2.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela sökanden att ansökan om planändring ska inges till miljöoch byggnadsnämnden. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut att genomföra planändring avseende mark ur Granberg 1:2 finansiera kostnaden ur vht ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att genomföra planändring avseende markområde ur Granberg 1:2. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att uppdra till tekniska avdelningen att upprätta förslag till planändring avseende markområde ur Granberg 1:2. Yttrande i ärendet avges vidare av Gunnar Hörnlund, Joakim Risberg och Maria Kristoffersson. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till tekniska avdelningen att upprätta förslag till planändring avseende markområde ur Granberg 1:2. Au Tekniske chefen Stellan Lundmark redovisar i skrivelse följande: Planområdet är beläget vid södra infarten till Vilhelmina, på norra sidan Rv 45 och ca 200 m nordväst om anslutningen av väg 360 (Lyckselevägen). Planområdets areal är ca 1,5 ha och ägs av kommunen. Området är idag parkmark och föreslås ändras till G (bilservice) och H (handel) Susanna Karlsson, Vilhelmina anhåller i skrivelse om att få förvärva markområdet för 5 kr/m2. Förvärvet förutsätter att detaljplaneändringen genomförs, att det ska vara två infarter till tomten samt att det ska finnas tillstånd att upprätta tankstation. Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget,

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Ks 205 (forts) Au 299 (forts) Ks 62 (forts) Au 125 (forts) Au 418 (forts) Ks 205 (forts) Dnr 02/Ks Planändring samt upplåtelse av mark, Granberg 1:2.. att försälja marken till Susanna Karlsson, Vilhelmina för 5 kr/m2, under förutsättning att fastigheten bebyggs enligt förslag, att uppdra till tekniske chef Stellan Lundmark att upprätta köpeavtal. - Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot planförslaget, att försälja marken till Susanna Karlsson, Vilhelmina för 5 kr/m2, under förutsättning att fastigheten bebyggs enligt förslag, att uppdra till tekniske chef Stellan Lundmark att upprätta köpeavtal. ----

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Stellan Lundmark Ks 206 Au /11-12 Au 64 Dnr 05/Ks Anvisande av medel till projektet Tillgänglighet Ärendebeskrivning Au Med anledning av regeringens proposition Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken 1999/2000:79 föreslår riksdagen att följande arbetsområden skall prioriteras de följande åren: - Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektor - Att skapa ett tillgängligare samhälle - Att förbättra bemötandet. Frågan har diskuterats i KPHR och de anser att det är hög tid att påbörja inventeringen av enkelt avhjälpta hinder. Många kommuner har påbörjat arbetet och avsätter medel årligen för att nå regeringens mål. I slutet av 90-talet gjordes en inventering om tillgänglighet i hela samhället. Den känns inte aktuell idag men kan vara en grund för en ny inventering. KPHR vill veta vilka planer kommunen har för att avhjälp enkla hinder i allmänna lokaler och offentliga platser. KPHR:s förslag är att en person med kunskap i handikappfrågor får uppdrag att göra en inventering och att varje facknämnd tar ansvar för planering hur och i vilken takt hindren kan avhjälpas. KPHR föreslår att en person projektanställs för uppdraget eftersom det inte ryms i befintlig verksamhet. Yttrande i ärendet har upprättats av teknisk chef Stellan Lundmark.

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Ks 206 (forts) Au 300 (forts) Au 64 (forts) Dnr 05/Ks Anvisande av medel till projektet Tillgänglighet Förslag till beslut att en projektledare anställs, med kunskaper om tillgänglighet, förslagsvis en arbetsterapeut. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan fungera som styrgrupp och en referensgrupp med personer från handikapprörelserna (olika kompetenser) och fastighetsägarna (privata och offentliga) bildas. att medel anslås för projektledare. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att bereda ärendet vidare Au Yttrande i ärendet har upprättats av tekniske chefen. Förslag till beslut att anslå medel till projektet Tillgänglighet Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att anvisa kronor för år 2006 resp ur kommunstyrelsens eget kapital för genomförande av projektet Tillgänglighet 2010, att en representant för KPHR ska ingå i referensgruppen.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Ks 206 (forts) Dnr 05/Ks Anvisande av medel till projektet Tillgänglighet Ks Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson och Joakim Risberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att anvisa kronor för år 2006 resp ur kommunstyrelsens eget kapital för genomförande av projektet Tillgänglighet 2010, att en representant för KPHR ska ingå i referensgruppen, att i övrigt genomföra projektet i enlighet med projektplan.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Ks 207 Au 303 Dnr06/Ks Begäran om överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsyn enligt miljöbalken av Vilhelmina Sågverk. Ärendebeskrivning Au Vilhelmina kommun har inte den operativa tillsynen enligt miljöbalken för Vilhelmina Sågverk ägd av SCA Timber AB eftersom det är en B- anläggning där Länsstyrelsen utövar tillsynen. Tillsynsavgiften är relativt hög och kommunen borde kunna sköta tillsynen till en lägre kostnad eftersom vi inte har lång restid till objektet. En ansökan om att Vilhelmina kommun skall sköta tillsynen kan ställas till länsstyrelsen som gör en bedömning om kommunen klarar tillsynen. I denna ansökan skall kommunen redovisa tillsynsplan, resursbehov och tillgängliga resurser. Länsstyrelsens policy är att de i princip är positiva till att överlåta tillsyn enligt miljöbalken till kommunerna. Begäran om ansökan till Länsstyrelsen om övertagande av tillsyn av B- anläggning skall beslutas av Vilhelmina kommuns fullmäktige. Miljö- och byggnadskontoret gör den bedömningen att kontoret skall klara tillsyn av Vilhelmina Sågverk med tillgängliga resurser. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen ansökan om att överta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för B-anläggning Vilhelmina Sågverk och att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ansökan.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ks 207 (forts) Au 303 (forts) Dnr06/Ks Begäran om överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsyn enligt miljöbalken av Vilhelmina Sågverk. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen ansökan om att överta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för B-anläggning Vilhelmina Sågverk, samt att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ansökan Ks Lars Eliasson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen ansökan om att överta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för B-anläggning Vilhelmina Sågverk, samt att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ansökan

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Ks 208 Au 304 Au 61 Au 2 Au 223 Ks 22 Au 754 Au /2-7 Au 540 Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Ärendebeskrivning Au Ulf och Arne Berglund ansöker om förhandsbesked för byggnadslov. De har planer på att exploatera ett större markområde för att sälja och/eller bebygga området. Möjliga områden är ett område i Fatmomakke på ca 90 ha samt ett område i Grundfors på ca 38 ha. Sökanden önskar svar på huruvida Vilhelmina kommun är beredd att bekosta vissa åtgärder ex.vis: - anläggning/underhåll av väg. - gatubelysning - anläggande av elljusspår/motionsslinga och kälkbacke - brygganläggning mot Kultsjön. - anläggning av gemensamhetsbyggnad (avsedd för hyrstugor) - detaljplankostnader, avstyckningskostnader etc En möjlighet kan vara att kombinera att kommunen står för vissa av dessa kostnader samt att senarelägga övriga kostnader i en betalningsplan för att undvika alltför stora investeringskostnader i startskedet. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller , 102 om kommunstyrelsens ställningstagande till att bekosta vissa åtgärder samt om en planläggning av området ska genomföras. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till GVA-ing Jan Ola Borg att till arbetsutskottets sammanträde ytterligare bereda ärendet.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Au 2 (forts) Au 223 (forts) Ks 22 (forts) Au 754 (forts) Au 567 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Au Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avvakta GVA-ingenjör Lars Sjöhlins redovisning av Vilhelmina kommuns kostnader vid en ev. exploatering. Au Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing Lars Sjöhlin. Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjöhlin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att meddela sökanden och miljö- och byggnadsnämnden att kommunen ser positivt på en exploatering av området, men kan i dagsläget inte ta ställning till ett ev. ekonomiskt åtagande utifrån redovisat underlag. Ks KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att meddela sökanden och miljö- och byggnadsnämnden att kommunen ser positivt på en exploatering av området, men kan i dagsläget inte ta ställning till ett ev. ekonomiskt åtagande utifrån redovisat underlag.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Au 2 (forts) Au 223 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Au Ulf Berglund ansöker om förhandsbesked för avstyckning av ca fritidstomter. Avsikten är att avstycka tomter på ca m2 med djupborrat vatten och enskilda avlopp för resp. tomt. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att inhämta yttranden från länsstyrelsen, Fatmomakkestyrelsen, Vilhelmina Norra Sameby och kommunstyrelsen. Länsstyrelsen redovisar i skrivelse sina synpunkter efter samråd med exploatören. Av skrivelsen framgår att föreslagen bebyggelse enligt länsstyrelsens bedömning inte uppfyller planeringskriterier som säkrar riksintresset. En lokalisering bör föregås av översiktliga planöverväganden för att säkra en långsiktig hållbar utveckling i området. Under överläggning i ärendet deltar kommuning. Jan Ola Borg. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ej avge yttrande i ärendet i avvaktan på att samråd med berörda parter, Vägverket, samebyn, ortsbefolkning, Fatmomakkestyrelsen m.fl. genomförs av exploatören. Au Ulf Berglund och Arne Berglund, Domsjö har i skrivelse ånyo ansökt om tillstånd för exploatering av markområdet i Fatmomakke med fastighetsbeteckningen Grundfors 1:41. Det reviderade förslaget är att exkludera permanent bebyggelse och enbart tillåta fritidsbebyggelse.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Au 2 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområden i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritid- och permanentboende. Yttrande i ärendet har upprättats av teknisk chef Stellan Lundmark. Av yttrandet framgår att miljö- och byggnadsnämnden beslutade att avslå ansökan om förhandsbesked för exploatering av markområdet i Fatmomakke enligt PBL 3 kap 1. Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Förhandsbeskedet avsåg byggande av hus för fritids- och permanentboende, medan den nya ansökan enbart avser byggande av fritidshus. Denna förändring har ingen betydelse för tolkningen av miljöoch byggnadsnämndens beslut. I sådant fall där kommunen inte tillåter en exploatering av området begär Ulf Berglund och Arne Berglund att kommunen löser in skiftet till ett värde som motsvarar ett fritidsområde. Förslag till beslut: att verka för en utveckling av turismen och företagandet i fjällområdet och därmed medverka till att en exploatering kommer till stånd. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till tekniske chefen att ytterligare bereda ärendet med redovisning av vad som finns sagt i översiktsplanen för det aktuella området Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att kommunstyrelsens arbetsutskott kallar exploatören och representanter för miljö- och byggnadsnämnden till ett möte för att finna en lösning i detta ärende.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Ks 208 (forts) Au 304 (forts) Au 61 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområde i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritids- och permanentboende. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till kommunchef Karl Johan Ottosson att kalla exploatören, representanter för miljö- och byggnadsnämnden samt ev andra intressenter till ett möte för att finna lösning i detta ärende Au Träff har hållits med representanter för kommunen, länsstyrelsen och exploatörerna, för att diskutera vilka möjligheter som finns för att exploatera området. Enligt uppgift från Länsstyrelsens länsarkitekt Bo Berge och länsantikvarie Bo Sundin framgår att hela området som ägs av sökanden omfattas av riksintresse för kulturminnesvård, benämnt Svartbäcksområdet. I register/beskrivning över riksintresset står det att området är skyddat genom att det blivit förskonat från all yttre exploatering med äldre sydsamisk byggnadstradition. I kommunens översiktsplan antagen 2000 är inte sökandens område medtaget för bebyggelse. Miljö- och byggnadsnämnden har , 38 beslutat att avslå ansökan om avstyckning av tomter med motivering att området omfattas av riksintresse för kulturminnesvård och att föreslå kommunstyrelsen att ej genomföra en fördjupad översiktsplan över Fatmomakkeområdet.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Ks 208 (forts Au 304 (forts) Au 61 (forts) Dnr 03/Ks Förhandsbesked exploatering av markområde i Grundfors och Fatmomakke för byggande av hus för fritids- och permanentboende. Under överläggning i ärendet deltar teknisk chef Stellan Lundmark. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan om avstyckning av tomter, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för området, att detaljplanen bekostas av exploatören. Ks Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör besluta att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut då ärendet är av principiell betydelse. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons yrkande. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka ansökan om avstyckning av tomter, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för området, att detaljplanen bekostas av exploatören.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Miljö- och byggnadsnämnden Näringsenheten Stellan Lundmark Ks 209 Au /1- Au 60 Dnr 03/Ks Anhållan om köp av mark i Lövlidenkorsningen. Ärendebeskrivning Au Skrivelse har inkommit från Martin Bergman ang. möjlighet att köpa mark i Lövlidenkorsningen för att bygga rökeri och kunna försälja varor. Bergman ansöker om förhandsbesked hos byggnadsnämnden att få uppföra rökeri på platsen. Ärendet ska om möjligt tas i miljö- och byggnadsnämnden Ärendet kommer att gå ut på remiss till Banverket och Vägverket innan miljö-och byggnadsnämnden fattar något beslut. Tekn. chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande arbetsutskottet besluta att under förutsättning att Martin Bergman får ett positivt besked på sin ansökan om förhandsbesked att försälja råmark enligt ansökan och bifogad karta och att ett exploateringsavtal upprättas i samband med köpet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att meddela Martin Bergman att under förutsättning att miljö- och byggnadsnämnden ger positivt förhandsbesked för uppförande av rökeri försälja råmark enligt ansökan och bifogad karta och att ett exploateringsavtal upprättas i samband med köpet Au Vägverket har i skrivelse avstyrkt etableringen av trafiksäkerhetsskäl. Vid en direkt fråga så har inte vägverket något lagrum för sitt beslut, så om kommunen beslutar att vara positiv till förhandsbeskedet med detaljplan över området så kan inte vägverket stoppa planen.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Kommunstyrelsen 2001-03-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(42) Innehållsförteckning Ärenden: Sid. 1. Årsredovisning 2000 för Vilhelmina kommun och Vilhelmina kommunkoncern 3-6 2. Snökanonanläggning i Kittelfjäll 7-18 3. Lokalanpassning

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Kommunstyrelsen 2003-08-27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(59) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 27 augusti 2003, Kl. 10.00-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Ewa Hed

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Kommunstyrelsen 2014-05-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(130) Plats och tid Kommunförvaltningen, Tisdagen 20 maj 2014, kl. 08.00-15.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf. ej 112 Anita Johansson Ewa Hed ej 134 Gunilla Prång 112 ordf, ej

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer