Presidiemöte 7 september Kl 10.00, Angarnsrummet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presidiemöte 7 september Kl 10.00, Angarnsrummet"

Transkript

1 K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Presidiemöte 7 september Kl 10.00, Angarnsrummet Kallade tjänstemän Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef Anna von Axelson, avdelningschef bygg och miljö Mikael Carlgren, nämndsekreterare Vallentuna den 4 september 2012 Elwe Nilsson Ordförande Mikael Carlgren Sekreterare Tfn:

2 2 (14) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare Avdelningschefen informerar Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013 (MSN ) Delegation gällande lantmäteriförrättningar (MSN ) om anmälan om miljöfarlig verksamhet (MSN ) LÖVSÄTTRA 1:74 (SVARTSJÖVÄGEN 70), Ansökan om bygglov för inbyggnad av uterum, SHBG (MSN ) LÖVSÄTTRA 1:83 (SVARTSJÖVÄGEN 60), Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, SHBG (MSN ) OLHAMRA 1:44 (OKVISTAVÄGEN 13), Ansökan om tidsbegränsat bygglov - byggnad för personal och bussuppställning, SHBG (MSN ) Anmälningslista Kallelsen finns också i elektroniskt format på

3 3 (14) 1. Val av justerare

4 4 (14) 2. Avdelningschefen informerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Avdelningschef Anna von Axelson informerar om aktuella miljö- och bygglovärenden.

5 5 (14) 3. Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013 (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer sina sammanträdesdagar för år 2013 enligt följande: Nämnd - 22 januari, 19 februari, 26 mars, 23 april, 14 maj, 18 juni, 13 augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november, 17 december. Presidiemöte - 18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 8 maj, 14 juni, 9 augusti, 13 september, 18 oktober, 15 november, 13 december. Ärendet i korthet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska fastställa sina sammanträdesdagar för år Nämnden sammanträder på tisdagar. Presidiet sammanträder på fredagar. Enligt liggande förslag görs ett undantag från detta. Presidiets möte inför nämnden den 14 maj föreslås hållas onsdagen den 5 maj på grund av Kristi himmelfärdsdag. Sammanträdesdagarna har anpassats så att handlägganingstiden för bygglov, så långt det är möjligt, inte ska överskrida 10 veckor. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Sammanträdeskalender MSN 2013 Expedieras till Akt Handläggare miljö och bygg

6 6 (14) 4. Delegation gällande lantmäteriförrättningar (MSN ) Ärendet i korthet Handlingar saknas vid utskick av kallelse. Ärendet rör delegation om att föra nämndens talan vid lantmäteriförrättningar.

7 7 (14) 5. om anmälan om miljöfarlig verksamhet (MSN ) Med stöd av 26 kap.9 och 19 miljöbalken (1998:808), 2 kap. 3 och 7 miljöbalken, 54 Avfallsförordningen (2011:927) samt med hänvisning till Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket beslutas att: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun förelägger Roger Billefält Transport AB, BOX 189, Vallentuna med organisationsnummer att följa nedanstående försiktighetsmått: 1. Bedriva verksamhet med verksamhetskoder 10.50, 90.40, och på fastigheten Gillinge 1:4 i enlighet med det som angetts i anmälan dnr: och dnr: och i enlighet med villkoren i detta beslut. Ändringar i verksamheten av betydelse för påverkan på miljön eller omfattningen av störningar ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 2. Ett förslag till egenkontrollprogram som täcker alla delar av verksamheten ska inlämnas till miljöenheten senast Verksamheten ska utföras så att skador på sluttäckningen av den gamla deponin som ligger på fastigheten inte uppkommer. 4. Anläggningar för bortledning av lakvatten från deponin får inte påverkas negativt. 5. Upplag av timmer, GROT (Gren, Rot Och Topp) respektive flis får inte överstiga 5 m på höjden av brandskyddsskäl. 6. Flisat material ska antingen täckas över eller förvaras på asfalterad eller därmed jämförligt yta. 7. Dagvatten från verksamheten ska samlas upp och genomgå rening innan det släpps ut till dikessystemet. Det utgående vattnets föroreningshalt ska inte överstiga 0,5 mg P/l och 15 mg BOD7/l. Utöver det ska vattnet vara så rent att det utgör mindre än ringa risk för förorening (se gränsvärden i bilaga 1). 8. I övrigt vidta försiktighetsmått för att följa gällande skogsskyddsbestämmelser med anledning av risk för insektangrepp m.m. vid ansamling av färskt virke. 9. Massor som transporteras in till fastigheten ska inte ha högre föroreningsgrad än den gräns som gäller för känslig markanvändning. För att säkerställa detta ska massor för anläggningsändamål vara kontrollerade genom provtagning och åtföljas av dokumentation av provtagningsresultatet. Provtagningen ska omfatta minst 5 samlingsprov för de första 2000 m3 som tas från ett område, därutöver tas 1 samlingsprov för var 1000 m3 som tas ut från samma område. 10. Mottagningskontroll ska utföras i enlighet med 54 Avfallsförordningen (2011:927). 11. Verksamhetsutövaren ska spara provtagningsresultat i minst fem år och kunna redovisa för tillsynsmyndigheten vid efterfrågan. Verksamhetsutövare ska själv kontrollera provtagningsresultat och bedöma om massorna är rena nog att lagras på anläggningen. 12. Verksamhetsutövaren ska spara redovisning över uppkomstplatsen för massorna i minst fem år och kunna visa för tillsynsmyndigheten vid efterfrågan. 13. Eventuellt byggavfall ska vara sanerat från farligt avfall innan det kommer in på fastigheten, det ska finnas saneringsintyg.

8 8 (14) 14. Bullernivåerna bör vid fasad till arbetslokaler för annan än bullrande verksamhet hållas under 60 LAeq ekvivalent ljudnivå mellan kl och varje dag, i övrigt bör bullernivåerna inte överskida de värden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om begränsning av externt buller från industrier och likartad miljöfarlig verksamhet. 15. Föroreningar som uppkommer inom verksamhetsområdet ska omhändertas så att marken återställs till den nivå av föroreningsgrad som den var innan verksamheten påbörjades. 16. Eventuell damning ska behandlas med bindande material i enlighet med anmälan 17. Mellanlagring av fastgödsel ska ske på platta med kant så att avrinning av näringsämnen från mellanlagring inte ska kunna ske. Eventuell lakning från mellanlagring av fastgödsel ska renas innan det går ut i befintligt dikessystem. 18. Bolaget ska i god tid före en nedläggning av hela eller delar av verksamheten inlämna en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten för godkännande. Avsikten med åtgärderna i planen ska vara att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika föroreningsrisker och att återställa platsen i ett från miljösynpunkt tillfredsställande skick. 19. Om verksamheten överskrider nivå för tillståndsplikt ska ansökan om tillstånd inlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län. 20. Ytterligare krav kan vid behov komma att ställas på verksamheten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutar i enlighet med taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KF 80 att 1.Roger Billefält Transport AB med organisationsnummer ska betala 6960 kr för svar på anmälan om miljöfarlig verksamhet. 2.Avgiften kommer att faktureras. Faktura skickas separat. 3.Betalning skall ske inom tid som anges på faktura. 4.Mervärdesskatt betalas inte på avgiften. 5. om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas. Detta beslut kan överklagas. Hur man överklagar framgår av bifogad information. Ärendet i korthet inkom en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Gillinge 1:4, anmälan lämnades av företaget Roger Billefält Transport AB och gäller mellanlagring av ca ton grus, sand, matjord och stenkross per år. Anmälan gäller även bergkrossning av ca ton berg per år. Verksamheten faller in under punkt 10.50, 90.40, och i bilaga till Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inkom en anmälan om mellanlagring och flisning av ca ton stamved per år. Grannhörande har gått ut i båda fallen och svar har inkommit. Företaget har meddelat att de har för avsikt att utöka verksamheten så att den kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Detta kommer att sökas hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Bilaga 1 Expedieras till Akt

9 9 (14) 6. LÖVSÄTTRA 1:74 (SVARTSJÖVÄGEN 70), Ansökan om bygglov för inbyggnad av uterum, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL att inte bevilja bygglov för inbyggnad av ett uterum. Skäl för beslutet Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser och avvikelsen bedöms inte vara en sådan liten avvikelse som menas i 9 kap 31b PBL. Bygglov ska därför enligt 9 kap 30 och 31b PBL inte ges. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ärendet i korthet Ansökan som inkom avser inbyggnad av ett uterum och anläggande av en ny veranda. Ansökan har bedömts som komplett Gällande detaljplan för området D Lövsättra by, fastslår att det per kolonilott får uppföras högst en huvudbyggnad och ett uthus. Den högsta tillåtna byggnadsarean för en huvudbyggnad är 32 kvadratmeter, varav högst 23 av dessa får utgöra bruksarea. I det lov man sökt föreslår man att öka byggnadsarean till 38 kvadratmeter och bruksarean till 33. Kolonilottsföreningen har efter besök hos bygglovhandläggare gett på uppdrag till sina medlemmar att pröva vilka avsteg från gällande detaljplan som kan ges av nämnd, och har därefter inkommit med bygglovansökningar av vilken denna är en. Då åtgärden avviker från bestämmelserna i detaljplanen och samhällbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är en sådan liten avvikelse som menas i 9 kap 31b PBL, har sakägare enligt 9 kap 22 PBL inte lämnats tillfälle att inkomma med synpunkter. Handlingar 1. Karta 2. Ansökan 3. Situationsplan 4. Planritning 5. Fasadritning 6. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akt Genom delgivning till Sökanden

10 10 (14) 7. LÖVSÄTTRA 1:83 (SVARTSJÖVÄGEN 60), Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL att inte bevilja bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus. Skäl för beslutet Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser och avvikelsen bedöms inte vara en sådan liten avvikelse som menas i 9 kap 31b PBL. Bygglov ska därför enligt 9 kap 30 och 31b PBL inte ges. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ärendet i korthet Ansökan som inkom avser tillbyggnad av ett fritidshus. Ansökan har bedömts som komplett Gällande detaljplan för området D Lövsättra by, fastslår att det per kolonilott får uppföras högst en huvudbyggnad och ett uthus. Den högsta tillåtna byggnadsarean för en huvudbyggnad är 32 kvadratmeter, varav högst 23 av dessa får utgöra bruksarea. I det lov man sökt föreslår man att öka byggnadsarean till 40 kvadratmeter och bruksarean till 35. Kolonilottsföreningen har efter besök hos bygglovhandläggare gett på uppdrag till sina medlemmar att pröva vilka avsteg från gällande detaljplan som kan ges av nämnd, och har därefter inkommit med bygglovansökningar av vilken denna är en. Då åtgärden avviker från bestämmelserna i detaljplanen och samhällbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är en sådan liten avvikelse som menas i 9 kap 31b PBL, har sakägare enligt 9 kap 22 PBL inte lämnats tillfälle att inkomma med synpunkter. Handlingar 1. Karta 2. Ansökan 3. Planritning 4. Fasadritning 5. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akt Genom delgivning till Sökanden till ägare av fastigheten Lövsättra 1:83

11 11 (14) 8. OLHAMRA 1:44 (OKVISTAVÄGEN 13), Ansökan om tidsbegränsat bygglov - byggnad för personal och bussuppställning, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 33, plan- och bygglagen (2010:900), PBL att bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år, till , att ta ut en avgift med kronor enligt fastställd taxa. Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura skickas ut separat. ge startbesked för att påbörja åtgärden enligt 10 kap. 23 Plan- och bygglagen, PBL. med stöd av 10 kap. 34 plan- och bygglagen meddela att de delar som omfattas av startbeskedet får tas i bruk innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden givit slutbesked. godta byggherrens förslag till kontrollansvarig namn: Lars Nyström Behörighetsnr: 1053-KA (Den norske veritas) Godkänd till: Skäl för beslutet Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då byggnaden till mer än hälften placeras på mark som inte får bebyggas. Avvikelsen bedöms inte inrymmas i en sådan liten avvikelse som menas i 9 kap 31 b PBL. Bygglov kan därför enligt 9 kap 30 PBL inte lämnas. Åtgärden bedöms uppfylla både de krav som följer av 2 kap och 8 kap. PBL och de krav som gäller för ett tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap 33 PBL. Då sökanden har begärt ett tidsbegränsat bygglov får därmed ett sådant ges. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). et gäller till den 11 september Då ska byggnadens placering vara ändrad till den ursprungliga i bygglovet från Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsnämnden lämnade bygglov för nybyggnad av kontorslokaler och bussuppställning. Ansökan bedömdes fullständig per den 2 juli Det har till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkommit en ansökan om tidsbegränsat bygglov för en byggnad med provisoriskt kontor och personalutrymmen. Ansökan överensstämmer med tidigare ansökan och den faktiska placeringen av byggnaden. Tiden är kopplad till ett hyresavtal med bussbolaget och som gäller till Hyresavtalet gäller uppställning av bussar och en byggnad med kontor och personalutrymmen. Åtgärden strider mot gällande detaljplan då byggnaden placeras med över halva byggnaden på mark som inte får bebyggas.

12 12 (14) Sakägare har enligt 9 kap 25 PBL lämnats tillfälle att inkomma med yttrande och inga synpunkter har inkommit. Handlingar 1. Karta 2. Ansökan 3. Skrivelse från sökanden -bilaga till ansökan 4. Situationsplan 5. Plan- och fasadritning 6. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Olhamra 1:14 Olhamra 1:57 Olhamra 1:60 Olhamra 1:61 Olhamra 1:62

13 13 (14) 9. Anmälningslista Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Länsstyrelsen i Stockholms län Får ej visas enligt PUL Får ej visas enligt PUL Polismyndigheten i Stockholms län Får ej visas enligt PUL MSN Sekretessbelagt Får ej visas enligt PUL Får ej visas enligt PUL Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län MSN Får ej visas enligt PUL Föreläggande om yttrande, Vallentuna-Mörby 1 : 133 Överlämnande från Länsstyrelsen av felaktigt inkommen överklagan avlopp, Broby 2:10 Överklagande av beslut, Broby 2:9 Begäran om omprövning av beslut angående avlopp för Garns-Ekskogen 1:349 Tillståndsbevis enligt ordningslagen för tillstånd att avlossa skott med skjutvapen för decimering av skadedjur Överklagande av bygglov för anläggning för UMTS bestående av torn samt två teknikbodar, SHBG Överklagande av beslut om ej beviljat bostadsanpassningsbidrag Överklagan av bygglov för container, Ubby 1:21, SHGB och , med bilagor Anmälan om olovlig sophantering i Löt, Apelns sopsorteringsanläggning Tillstånd för mindre tillbygge av badrum, Bergby 1:2, Markims socken Begäran om yttrande om fall av föreläggande, miljövillkor för jordbrukare gällande överklagat bygglov, Uthamra 1:116: överklagandet avslås Överklagande av nämndens beslut om förhandsbesked, Brollsta 1:13

14 14 (14) Delegationsbeslut Delegationsbeslut Bygg se lista i handlingar. Delegationsbeslut Miljö se lista i handlingar.

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 PROTOKOLL 1 Plats och tid Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 Beslutande Rolf Paulsson (SRD), ordförande Klas Eliasson (M), vice ordförande Björn Mårtensson (S) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer