7.3.2 Vombs fure - Vombsjön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7.3.2 Vombs fure - Vombsjön"

Transkript

1 7.3 Vombsänkan Vombs fure, norra delen Vombs fure - Vombsjön Naturförhållanden Vombs by ligger i ett stort sandområde som avgränsas av lägre och fuktiga marker med Vombsjön i norr, Vombs ängar i väster och Klingavälsån i söder. De sandiga markerna som är lättarbetade, men relativt magra (åkermark klass 3-4), har medfört att byområdet är mycket stort och har präglats av ett ambulerande åkerbruk under mycket lång tid. Stora delar av området låg ständigt i träda och skapade förutsättningar för en rik och varierad flora och fauna. Under medeltiden fanns troligen fortfarande kvar en hel del ekskog, men genom en allt intensivare markanvändning under och 1700-talen, blev landskapet till slut helt trädlöst. Detta medförde att sanden blottlades och med vindens hjälp började driva. Både odlingar och betesmark drabbades av sandflykten. För att minska den omfattande sanddriften började man sätta upp risgärden där sanden kunde stoppas. Idag framträder flera av dessa sandvallar som långa, raka åsar i landskapet. Det var dock först när tallplanteringen tog fart som man mera effektivt kunde stoppa sandflykten. Detta skedde främst under talet och vid 1900-talets början hade tallskogen ungefär samma utbredning som idag. Den agrara revolutionen med bl.a. införandet av konstgödsel gjorde de långa trädesperioderna onödiga. Samtidigt fick skogsbruket successivt större betydelse. På 1940-talet beslutade man att hämta dricksvatten från Vombsjön till Malmö vilket föranledde att nästan hela området förvärvades av staden och vattenverket med vattenreningsdammarna anlades. Idag präglas området av rationellt skötta barrskogar och på de öppna markerna hästskötsel eller ohävd. Vissa partier av tallskogen innehåller enstaka gamla, grova träd som är värdefulla som boträd för rovfåglar som havsörn och fiskgjuse. Landskapsekologi Kring Bysjön och Häljasjön finns sandiga gräsklädda marker med värdefull torrängsflora och -fauna. Dessa arter har relativt bra spridningsförbindelser med andra sandmarker i norr och söder. De populationer som finns i gläntor inne i skogen har dock svårare att sprida sig och det är främst längs skogsvägarna som detta sker. Den sällsynta gröna hedvårtbitaren förekommer främst i högt gräs söder och väster om furet men även kring sjöarna i västra delen av furet. Skog, åkermark och kortbetad betesmark utgör barriärer för arten. Kronhjorten har en viktigt population i furet och en del av området är avsatt som djurskyddsområde. Viktiga vandringsstråk för kronhjorten går söderut mot Romeleåsen, nordöst mot Övedskloster 185

2 7 och analys Skånska Rekognosceringskartan och västerut mot Klingavälsån. Friluftslivets utnyttjande av området avgör hur mycket hjortarna blir störda. Trakten Vombs fure - Vombsjön med delområden Häradsekonomiska kartan 1912 Kulturmiljövärden Vombs by är en unik by på Vombsänkans sandmarker med en mycket speciell odlingshistoria och välbevarad bymiljö. Byn som tidigare löd under Övedskloster har en oregelbundet grupperad bebyggelse. Kyrkan är placerad på en kulle i byns östra del. Den äldre bebyggelsen består i huvudsak av gatuhus. De angränsande Vombs ängar hyser ett av landets bäst bevarade översilningssystem med höga kulturhistoriska värden. Ett tidigare extensivt åkerbruk kring byn har skapat förutsättningar för en mycket speciell fauna och flora. Tyvärr är delar av landskapet närmast byn statt i igenväxning. Sanddynerna inne i furet är resultat av de risgärden som byggdes upp för att stoppa sanddriften på 1700-talet. Skyddsplanteringarna vittnar om 1800-talets kamp mot sanden. Närmast Vombsjön och inne i byn finns en del äldre fritidshus av kulturhistoriskt intresse. Friluftsliv Vombs fure är ett av de största sammanhängande tallskogsområdena i Skåne och erbjuder stora värden för friluftslivet. Terrängen är lättframkomlig och ett stort antal skogsbilvägar underlättar också tillgängligheten. Konflikter finns dock, främst genom störningsrisken för kronhjort och rovfåglar. Det råder förbud för motortrafik i skogen förutom för besökare till de anlagda parkeringsplatserna, vilket uppfattas av många som förbud mot infart. Längs väg-arna finns ett 10-tal P-platser med kapacitet för flera hundra bilar, främst i den norra delen närmast sjön. Skogen är tidvis rik på matsvamp. I den sydöstra delen av furet råder beträdnadsförbud utanför vägarna under kronhjortens fortplantningstid ( ). Fuktängar väster om Vombsjön 186

3 7.3 Vombsänkan Förutsättningar för värden i landskapet Kronhjorten är beroende av ostörda skogspartier för att kunna trivas i området. En reglering och kanalisering av friluftslivet är därför nödvändig och har delvis skett genom bildandet av djurskyddsområdet i den södra delen av Furet. De öppna partierna kring Gröne damm och Bockabacken i väster, är till stora delar ohävdade och det pågår en långsam igenväxning. Återupptagen hävd är nödvändig för att bevara värdena. Öppna gläntor behövs också i skogen för ljuskrävande arter. Förslagsvis kan man öppna upp gläntor och stråk i tallskogen för att gynna den rika floran och faunan knuten till de sandiga, solbelysta markerna. Det vore också önskvärt öka skogens omloppsålder innan föryngring sker samt att öka inslaget av lövträd (det kommer en hel del självsådd björk och ek på vissa marker) och lämna en del att bli jätteträd. I väster bör man hävda de öppna gräsmarkerna och skapa sandblottor genom störning. Det vore också önskvärt att öka tillgängligheten för friluftslivet i vissa delar av furet, samtidigt som man kanaliserar besökarna till markerade strövstigar. Vissa områden bör dock avsättas med begränsad tillgänglighet under hela året, för viltets och rovfåglarnas skull. Gamla grova tallar bör sparas som boträd åt rovfåglar. Reservatsförordnande bör utredas. Larsson, A. & Andersson, J. (Ekokonsult AB) Revinge-Vombområdet, vegetation och vegetationsutveckling samt förslag till naturvårdsåtgärder. Naturvårdsnämnden, Lund. Troedsson, T Barrskogens framryckning i Vomsänkan. Ett markvårdsproblem. Skånes Natur 51: Mindre ljunghedsrest inne i Vombs fure (7.3.2) 1 Vombs Norregård - Vombs Nygård (2) Area: 156 ha Status: Riksintresse (NV), naturreservat, CWområde, NATURA 2000, strandskydd närmast Vombsjön. Fastighet: Vomb 1:3, 1:4. Naturtyp: Torra betesmarker, fuktängar, dammar och tallskog Motiv: N, Z, B, K, F, L Sydost om Vombs Norregård finns ett större sandområde med en klar gräns i norr som utgör en fortsättning på den markanta strandvallen söder om Vombsjön. I södra delen finns gles tallskog med anlagda travträningsbanor. Den mellersta delen består av välhävdad betesmark med torräng och bortståtelhed. Längst i norr finns en större betesmark på fuktig till frisk mark. Speciellt torrängarna är mycket artrika med flera rödlistade arter. Bland annat förekommer insekten Asilus crabroniformis. Idag betas området väl av hästar och nötdjur. Djuren sparkar upp sandblottor som är viktiga för många arter, dels kärlväxter som är konkurrenssvaga och krävar hög marktemperatur, dels grävande insekter som t.ex. steklar. Travbanorna medför en störning på fältskiktet som gynnar många arter där slitaget är måttligt. De sydvända skärningar som bildats vid travbanorna är mycket viktiga för grävande insekter. Området hyser en mycket värdefull sandmarksfauna (inkl. lökgroda i vattensamlingar) och -flora. Även de fuktiga betesmarkerna i norr är värdefulla. Landskapsbilden är tilltalande för friluftslivet som dock är sparsamt på grund av dålig tillgänglighet. Området har lång hävdkontinuitet och är därmed av kulturhistoriskt intresse. Fortsatt beteshävd och störning för att blottlägga sandytor på sandig mark. Tallskogen kan gärna glesas ut för att på sikt skapa ett savannlandskap med glest stående och grupper av gamla tallar. Detta gynnar den rika floran och faunan som är knuten till hög solinsntrålning. Fler groddammar kan grävas. Huggert, L. 1989, Sammanställning av intressanta och skyddsvärda insektsbiotoper inom Lunds kommun. Larsson, A. & Andersson, J. (Ekokonsult AB) Revinge-Vombområdet, vegetation och vegetationsutveckling samt förslag till naturvårdsåtgärder. Naturvårdsnämnden, Lund. 187

4 7 och analys (7.3.2) 2 Vombsjön (2) Area: 582 ha (endast Lunds kommuns del) Status: Riksintresse (NV, yrkesfiske), vattenskyddsområde, strandskydd, CW-område (delvis)., 50:73. Naturtyp: Sjö och strandvall Motiv: N, F, L, G Vombsjön är en reglerad, eutrof slättsjö som sedan 1940-talet utgör dricksvattentäkt, främst för Malmö stad. Sjöns största djup är 15 m. Tillflödet sker främst via Björkaån i öster och Borstbäcken i norr. Utloppet ligger i nordväst till Kävlingeån och bildar kommungräns mot Eslöv. I Vombsjön finns möjligheter till bad och fiske; bl.a. bedrivs här yrkesfiske. I sjön rastar en hel del sjöfågel under höst, vinter och vår; både havsörn och fiskgjuse ses regelbundet jaga i området. Den skogklädda strandvallen i söder är mäktig och stupar på vissa platser m ned mot sjön. Från strandvallen har man fina utblickar norrut över sjön, mot Hjälmaröd och Övedsklosters bokskogar. Södra halvan av sjön ligger i Lunds kommun medan den norra halvan delas mellan Eslövs och Sjöbo kommuner. Viktig rastlokal för fåglar, attraktivt för friluftslivet - strövande, skridsko, bad och fiske. Sjön har en hög fiskproduktion och är viktig för yrkesfisket. Ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten, så naturlig vattenreglering som möjligt. Kanalisera friluftslivet bort från de mest störningskänsliga områdena vid strandvallen i söder. Bättre angöringspunkter (P-plats, fågeltorn) längs västra stranden. Almestrand, A Några limnologiska synpunkter på de skånska sjöarnas framtida användning för vattenförsörjningsändamål. Skånes Natur 52: Andersson, G., Berzins, B., Björk, S. & Gelin, C Vombsjöns sommargröna vatten. Skånes Natur 55: Eklöv, A Fiskar och fiske i Lunds kommun. Lärande Natur, Tekniska förvaltningen i Lund. Persson, K Sjöinventering i Malmöhus län. Länsstyrelsen i Malmöhus län, Naturvårdsenheten. Medd. nr 1979:3 Weijman-Hane, G Vattenvårdsplan för Kävlingeån, Generalplan. Kävlingeåns vattenvårdsförbund. Wetterhall, S. & Dackman, T Skånes framtida vattenförsörjning. Skånes Natur 52: (7.3.2) 3 Bysjön (3) Area: 20 ha Status: Riksintresse (NV), strandskydd Fastighet: Vomb 1:4 Naturtyp: Sjö, strandskog Motiv: N, L, F Bysjön ligger direkt nordväst om Vombs by och omges av en gles strandskog med främst klibbal och björk. Sjön är förmodligen en dödissjö och ligger på sandig mark. Sjöns omgivningar utnyttjas intensivt för träning av travhästar. Tämligen rik fiskfauna. Värdefulla geologiska och limnologiska förhållanden. Ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten. Öka tillgängligheten för friluftslivet. Eklöv, A Fiskar och fiske i Lunds kommun. Lärande Natur/Tekniska förvaltningen. Persson, L Populationsundersökningar över ruda i Bysjön. Limnologiska institutionen, Lunds Universitet. Vombsjöns södra strand 188

5 7.3 Vombsänkan (7.3.2) 4 Häljasjön (3) Area: 53 ha Status: Riksintresse (NV), vattenskyddsområde, strandskydd. Naturtyp: Sjö, strandskog, torrhed och kärr. Motiv: N, F, K, G Häljasjön med omgivande strandskogar och sandiga öppna gräsmarker. Sjön är belägen vid norra gränsen av det s.k. Vomb-Sjöbofältet, ett stort isälvsfält som till stora delar är uppbyggt av sand. Sjösänkan är troligen en dödishåla som är nästan rund med en diameter på ca 400 meter. Det största djupet är hela 12 m och direkt söder om sjön höjer sig landskapet till ca 6 m över sjöytan. På skånska rekognosceringskartan ( ) har sjön en bred naturlig förbindelse med Klingavälsån. Häljasjön fungerar idag som infiltrationsdamm för vattenverket, men är också populär som bad- och sportfiskesjö. Limnologiska, geologiska och rekreativa värden. Ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten Bättre tillgänglighet för badande. Dahlberg, N Geoinventering, Lunds kommun. Naturvårdsnämnden, Lund. Eklöv, A Fiskar och fiske i Lunds kommun. Lärande Natur/Tekniska förvaltningen. (7.3.2) 5 Torrängar SO Vombs by (3) Area: 11,2 ha Status: Riksintresse (NV) Naturtyp: Torräng Motiv: N, K Området utgörs av öppna gräsmarker strax sydost om Vombs by. Marken är sandig och det har utvecklats torrängsvegetation. Delar av området betas av främst hästar och har en kortbetad vegetation. Stora delar är dock ohävdade och domineras av högvuxen knylhavre. Kulturhistoriska och biologiska värden knutna till de sandiga gamla åkermarkerna. Fortsatt bete. Återupptagen hävd i någon form på ohävdade ytor. Larsson, A. & Andersson, J. (Ekokonsult AB) Revinge-Vombområdet, vegetation och vegetationsutveckling samt förslag till naturvårdsåtgärder. Naturvårdsnämnden, Lund. Badplatsen vid Häljasjön Torrängar sydost om Vombs by 189

6 7 och analys (7.3.2) 6 Vattenverksdammarna (3) Area: 73 ha Status: Riksintresse (NV), vattenskyddsområde, 50:31. Naturtyp: Anlagda infiltrationsdammar, torräng. Motiv: N (7.3.2) 7 Vombs Raby (3) Area: 112 ha Status: Riksintresse (NV), vattenskyddsområde, 50:31 Naturtyp: Torräng, tallskog Motiv: N Inne i tallskogen finns ett långsträckt område med ett 30-tal anlagda infiltrationssdammar som utnyttjas för rening av Vombsjövatten, innan det pumpas upp från grundvattenbrunnar och distribueras som dricksvatten. Vattennivån varierar mellan dammarna och över året vilket skapar gynnsamma miljöer för bl.a. vadarfåglar och groddjur. Tidigare har här lekt strandpadda men de senaste åren har inget spel hörts. Nattskärra, sommargylling och mindre strandpipare är några av de fågelarter som förekommer i området. Runt dammarna finns en torrängsvegetation som slås för att hindra igenväxning. Viktigt område för fåglar och groddjur. Anpassad vattennivå för de prioriterade arterna. Hålla öppet kring dammarna. Skapa sandblottor för insekter. Troedsson, T Barrskogens framryckning i Vombsänkan. Ett markvårdsproblem. Skånes Natur 51: Wetterhall, S. & Dackman, T Skånes framtida vattenförsörjning. Skånes Natur 52: Öppna gräsmarker och skogsbryn på sandig mark vid Vombs fures västra sida. Området avgränsas av Vombs Rabyvägen i väster och tallskogen i öster. Sandiga gräsmarker med värdefull flora och fauna. Kulturhistoriskt intressant markhistoria. Förekomst av bl.a. grön hedvårtbitare, fältpiplärka och kronhjort. Någon form av hävd är nödvändig, antingen slåtter, bete eller återkommande upplöjning. Hela området bör inte hävdas lika intensivt varje år utan det är viktigt att det finns större ytor i träda med hög gräs- och örtvegetation hela tiden. Området borde stängslas och betas för att gynna de sandlevande arterna. I betesmarkerna finns det sedan möjlighet att skapa sandblottor genom plöjning eller schaktning. Tillgängligheten för friluftslivet borde också förbättras genom markerade strövstigar och parkeringsplatser. För att gynna strandpaddan som tidigare fanns i vattenverksdammarna kan grunda dammar grävas i skogskanten. Cavallin, B Mitt första Vomb. Skånes Natur 66: Troedsson, T Barrskogens framryckning i Vombsänkan. Ett markvårdsproblem. Skånes Natur 51: Strandpadda Hedblomster 190

7 7.3 Vombsänkan (7.3.2) 8 Grusgropen (2) Area:33,5 ha Status: Riksintresse (NV), djurskyddsområde, vattenskyddsområde Naturtyp: Tallskog, igenväxande grustag Motiv: G, N, K I södra delen av Vombs fure ligger en igenväxande grustäkt som var i drift fram till 1980-talet. Täktgropen är ca 3-4 meter djupare än kringliggande mark i norra delen för att succesivt höja sig söderut. I nordost finns en sandbrink som ännu hålls öppen av hjortdjurens slitage men som idag skuggas av uppväxande tall och björk. Fortfarande finns öppna gläntor i den norra delen där det även tippas jordmassor. Innan igenväxningen tog fart fanns här en mycket rik insektsfauna med bland annat flera mycket sällsynta myrarter. Kulturhistoriska, geomorfologiska och zoologiska. Motverka igenväxningen och bevara solbelysta sandblottor. Röjning av den uppväxande slyskogen i norra och nordöstra delen för att återskapa goda förutsättningar för en sandlevande insektsfauna. P. Douwes, muntl. (7.3.2) 9 Klostersågen (2) Area:70 ha Status: Riksintresse (NV), djurskyddsområde. Naturtyp: Tallskog på sanddyner, bokskog Motiv: G, N, K Ett större område med sanddyner i tallskog norr om väg 11 och bokskog söder om vägen. Dynerna har främst uppkommit under 1700-talet genom sanddrift. Skyddsplanteringar av tall etablerades under och 1800-talen. Idag består tallskogen av varierad ålder och bestånden har blivit utglesade genom stormfällning under de senaste decennierna. Dynerna är de största inom Vombområdet och breder ut sig över ett ganska stort område. Viktigt område för kronhjort. Kulturhistoriska, geomorfologiska och zoologiska. Ingen täktverksamhet och bevarande av äldre tallar. Öka andelen lövträd och avsätt en del av tallbeståndet för fri utveckling. Tillgängligheten för friluftslivet kan förbättras och kanaliseras, bl.a. genom en säkrare in- och utfart från parkeringen. Service i form av toalett, bänkar och bord, soptunnor och markerade strövstigar kan iordningställas. Troedsson, T Barrskogens framryckning i Vombsänkan. Ett markvårdsproblem. Skånes Natur 51: Norra delen av Grusgropen Sandås vid Klostersågen 191

8 7 och analys (7.3.2) 10 Stora sandåsen - Gröne damm (2) Area: 22 ha Status: Riksintresse (NV), djurskyddsområde, vattenskyddsområde Naturtyp: Sanddyn med tallskog, fattigkärr och damm. Motiv: N, K, G, F Markant sandås, ca 4-5 m hög och m bred, som löper i NV-SO- riktning. På åsen växer främst tallskog med inslag av gran. Flera av tallarna är närmare 200 år gamla. Fältskiktet är hedvegetation på den sandiga marken. Eventuellt har sanddynen uppkommit kring människoskapad hägnad då den går rakt i landskapet och fortsätter åt nordväst. Gamla tallar, geomorfologiska och kulturhistoriska värden Ingen täktverksamhet, spara de gamla tallarna. Skydda sandåsen och röja bort träd på delar av åsen där ljunghed kan utvecklas. Övriga delar bör lämnas för fri utveckling vilket dock på sikt kommer att skada sandåsen genom rotvälter (därför parti med mer kulturhistorisk skötsel). Skogsvårdssstyrelsen i Södra Götaland Nyckelbiotopsinventeringen. Risinger B Sanddyner i Malmöhus län. Länsstyrelsen i Malmöhus län, Naturvårdsenheten, medd. nr. 1984:1. (7.3.2) 11 Tyges håla (2) Area: 3 ha Status: Riksintresse (NV), djurskyddsområde, vattenskyddsområde Naturtyp: Tallskog, ljunghed Motiv: N, K Äldre gles tallskog med ljunghed längs skogsvägen. 6-7 tallar är troligen närmare 250 år och skulle i så fall vara från den första generationen tall som planterades i Vombs Fure. I en tall har en fläder slagit rot 7-8 meter upp och flera träd har bohål i sig. Mycket stora tallar ger förutsättningar för rovfåglar och hackspettar att bygga bo. Ljunghed är sällsynt i kommunen och hyser en del intressanta arter. I området finns även nattskärra. Tallarna lämnas för fri utveckling medan viss gallring av ungskog kring träden kan behövas. Bevara beståndet som biotopskyddsområde. Skogsvårdssstyrelsen i Södra Götaland Nyckelbiotopsinventeringen. Troedsson, T Barrskogens framryckning i Vombsänkan. Ett markvårdsproblem. Skånes Natur 51: Gamla tallar vid Tyges håla Den stora, långa sandåsen i furets mellersta del 192

9 7.3 Vombsänkan (7.3.2) 12 Eriksro (3) Area: 8 ha Status: Riksintresse (NV), djurskyddsområde, vattenskyddsområde Naturtyp: Rad med lövträd Motiv: N, K Längs vägen västerut från Eriksro finns en rad med äldre lövträd, främst ek och björk, som börjar nå en ålder då de är mer intressanta för lägre fauna och flora. Trädraden omges av barrskog och bidrar även till att släppa ner mer ljus till skogsvägen och göra den mer attraktiv för friluftslivet. Biologiska och rekreativa värden. Att trädraden vårdas och bibehålls. Plantera nya lövträd i luckorna. Skogsvårdssstyrelsen i Södra Götaland Nyckelbiotopsinventeringen. (7.3.2) 13 Björkekullarna, syd (2) Area: 5,4 ha Status: Riksintresse (NV), vattenskyddsområde Naturtyp: Tallskog med enstaka björkar. Motiv: N, K, G Sanddyner med tallskog och en mycket stor björk (> 100 år) som står ensam i tallskogen längst i norr. Området benämns näbblinjen i nyckelbiotopsinventeringen där det fått naturvärdesklass. Här står flera gamla vidkroniga tallar varav några är uppemot 200 år gamla. Sannolikt av stort värde för bl.a. insektsfaunan. Några grova björkar och björklågor finns i området. Geomorfologiska, kulturhistoriska och entomologiska Inga ingrepp från skogsbruk mer än för att gynna de större träden. Viss gallring av ungtall kring de äldre tallarna behövs. Björkarna bör ges större utrymme i framtiden. Den stora björken i norr bör frihuggas något för att kunna leva så länge som möjligt. Skogsvårdssstyrelsen i Södra Götaland Nyckelbiotopsinventeringen. 193

10 7 och analys (7.3.2) 14 Äskebäskan (2) Area: 4,2 ha Status: Riksintresse (NV), vattenskyddsområde, strandskydd Naturtyp: Ädellövskog, sumpskog Motiv: N, K (7.3.2) 15 Ö Äskebäskan (3) Area: 26 ha Status: Riksintresse (NV), vattenskyddsområde, strandskydd Naturtyp: Öppen betesmark Motiv: N, L Brant nordsluttning vid Vombsjöns SÖ hörn, med gammal ädellövskog och äldre alsumpskog. I alkärret finns grova och gamla träd med delvis hög sockenbildning. Området sluttar mot norr och är tydligt genomsilat av ytligt grundvatten. Några hålträd förekommer liksom högstubbar, lågor och några spärrgreniga, äldre bokar. Hassel växer i buskskiktet. På träden har påträffats krushättemossa och mossor av släktet Porella. Skärmstarr växer i fältskiktet. I branten växer främst mycket gamla och grova bokar med inslag av enstaka ekar. Här finns flera lågor och grova högstubbar trots att viss avverkning har förekommit tidigare. I nedre delen finns flera källor som springer fram och översilar alkärret nedanför. Beståndet är inte speciellt brett, ca meter men ganska långt, ca 400 meter. Den östra delen ligger i betesmark med öppen undervegetation. I söder växer ung lärkskog planterad på 1980-talet. Beståndet har ett fint sydbryn som troligen kan bestå trots att lärkskogen växer upp. Stora biologiska och geologiska värden. Att inga fler ingrepp görs i området annat än för att gynna de gamla träden. Viss röjning i mötet mot lärkskogen kanske kan behövas för att behålla sydbrynet. Området bör skyddas som naturreservat eller biotopskyddsområde. Skogsvårdssstyrelsen i Södra Götaland Nyckelbiotopsinventering. Betesmarker som i söder består av torrängar på sandig sluttning ner mot flacka och mer fuktiga marker i norr. Nyligen har spridda tallar i den torra betesmarken avverkats för att gynna den sällsynta gröna hedvårtbitaren. Troligen har området till större delen varit uppodlad i början på 1900-talet. I sydöstra kanten förekommer den rödlistade mossan sandnäbbmossa rikligt i gles tallskog. Sandiga miljöer och fuktig betesmark med intressant flora och lägre fauna. Fortsatt bete med återkommande röjningar och putsning av tuvor på de fuktigare partierna. Bevara förutsättningarna för mossfloran på marken. Återkommande röjningar för att hålla efter tallplantor i betesmarken. Tyler, T Värdefulla mosslokaler i Lunds kommun, stencil. 194

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

7.4.9 Veberöd, sydväst

7.4.9 Veberöd, sydväst 7 och analys Björkhage söder om Spången. 7.4.9 Veberöd, sydväst Naturförhållanden På Romeleåsens östsluttning väster om Veberöd finns ett varierat odlingslandskap med flera skogklädda bäckraviner som bryter

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

7.4 Romeleåsen. Rester av utmarksbokskog, sydost om Romeleklint Romeleklint

7.4 Romeleåsen. Rester av utmarksbokskog, sydost om Romeleklint Romeleklint 7.4 Romeleåsen Rester av utmarksbokskog, sydost om Romeleklint 7.4.6 Romeleklint Naturförhållanden Romeleåsens högsta punkt i Lunds kommun är Romeleklint ( Klinten ) med 175 meter över havet. Urberget

Läs mer

7.5.3 Assartorp - Bökesåkra

7.5.3 Assartorp - Bökesåkra Kommungränsen mot Svedala, med Assartorps gård i bakgrunden 7.5.3 Assartorp - Bökesåkra Naturförhållanden Backslandskapet i kommunens sydvästra del är ett öppet böljande landskap med en småskalig topografi

Läs mer

7.5.2 Lyngby - Hässleberga

7.5.2 Lyngby - Hässleberga 7 och analys Lyngby by, sedd från väster 7.5.2 Lyngby - Hässleberga Naturförhållanden Området består av ett kuperat, öppet landskap med sandiga marker och många småvatten. Byarna Lyngby och Hässleberga

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Skedeås (tidigare namn Skedemosse), SE0330104, Mörbylånga kommun, Kalmar län Bild från områdets södra delområde som betas

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

7.4.8 Humlamaden Skogsmöllebäcken

7.4.8 Humlamaden Skogsmöllebäcken 7.4.8 Humlamaden Skogsmöllebäcken Utsikt från sluttningen ovanför Humlamaden Naturförhållanden Området ligger på Romeleåsens nordostsluttning, söder om Veberöd, och består av ett varierat landskap med

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE i Kristianstad kommun

Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE i Kristianstad kommun Restaureringsplan för Natura 2000-området Gropahålet, SE0 0420137 i Kristianstad kommun Öppen glänta med bar sand i varmt söderläge inne i de trädklädda sanddynerna. Foto: Johanna Ragnarsson. Bilaga 1

Läs mer

Prästaskogen - Gryteskog

Prästaskogen - Gryteskog Vresbok (paraplybok) i Prästaskogens naturreservat. 7.4.14 Prästaskogen - Gryteskog Naturförhållanden Området ligger på Romeleåsens sluttning ned mot Vombsänkan i öster och består främst av lövskog och

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha

4126 Gyllebo. Areal värdekärna 41 ha Areal skyddszon 0 ha Areal utvecklingsmark 49 ha Areal arronderingsmark 0 ha 4126 Gyllebo Kommun Simrishamn Totalareal 129 ha Naturgeografisk region 8 Areal land 91 ha Objektskategori Ä Areal vatten 38 ha Markägare Sveaskog Areal produktiv skogsmark 87 ha Areal värdekärna 41 ha

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Sveriges sydligaste fasta älgstam finns i området, bilden på älgkvigan är tagen i Hagestad-Järarnas NR.

Sveriges sydligaste fasta älgstam finns i området, bilden på älgkvigan är tagen i Hagestad-Järarnas NR. Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområde Hagestad Järarna inom Natura 2000-området Sandhammaren, SE0 SE 0430088, Och Sandhammaren Kåseberga, SE 0430093, i Ystads kommun Sveriges

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

7.4 Romeleåsen. Utsikt över fäladsmarken i Häckeberga naturreservat ( Allmänningen ). 7.4.2 Allmänningen

7.4 Romeleåsen. Utsikt över fäladsmarken i Häckeberga naturreservat ( Allmänningen ). 7.4.2 Allmänningen 7.4 Romeleåsen Utsikt över fäladsmarken i Häckeberga naturreservat ( Allmänningen ). 7.4.2 Allmänningen Naturförhållanden Området ligger kring Höje å och på västsluttningen av Romeleåsen. Nivåskillnaderna

Läs mer

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun Foto: Boris Berglund 1 Bakgrund och beskrivning av lokalen 2007 gjorde Boris Berglund en inventering av hasselmus i Marks kommun på uppdrag av miljökontoret.

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Sida 2 av 8 revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras. Sida 1 av 8 Fastställd 2005-08-15 Ärendenummer 511-05535-2004 Bevarandeplan för Natura 2000 (enligt 17 Förordningen om Områdesskydd (1998:1252)) Område: Malmaryd Kommun: Ljungby Områdeskod: SE0320147 Areal:

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000-området Ravlunda skjutfält, SE0420240 i Simrishamns kommun

Restaureringsplan för Natura 2000-området Ravlunda skjutfält, SE0420240 i Simrishamns kommun 1 Restaureringsplan för Natura 2000-området Ravlunda skjutfält, SE0420240 i Simrishamns kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i Natura

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

STYRESHOLM OCH PUKEBORG

STYRESHOLM OCH PUKEBORG Förslag till Skötse.lplan för STYRESHOLM OCH PUKEBORG 199408 18 av museiekolog Elisabeth Aberg e e e - STYRESHOLM OCH PUKEBORG N i r---- rasbrant _ H-l " ' ".>: '..' '. '. / N /1 /v V d c - gammal älvfåra

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig

Skötselplan för LFTs mark antagen på årsstämman 2009-04-26. Numreringen hänvisar till bifogad karta Områdesbeskrivning Åtgärd Ansvarig 1. Området är klassat som ett naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Naturvärden är ett sådant område som inom relativt kort tid kan nå den högre klassen nyckelbiotop. Framför allt är det

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro ID I5 Namn Nissebo Dösjebro direkt Åker (ha) 1 040 Åker (%) 85 Bebyggt (ha) 40 Bebyggt (%) 3 Övrigt (ha) 140 Övrigt (%) 11 Total area (ha) 1 220

Läs mer

Restaurering av Wikparken

Restaurering av Wikparken Restaurering av Wikparken Tommy Lennartsson, Centrum för Biologisk Mångfald & Upplandsstiftelsen Steg 1, markanvändningshistoria, och 2, fältinventeringar En historisk genomgång visar att Wik-områdets

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE0430095 i Vellinge kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet Sand Life för område Lyngby. Bilaga: Karta

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Friseboda, SE i Kristianstad kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Friseboda, SE i Kristianstad kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Friseboda, SE0420136 i Kristianstad kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 INLEDNING Restaureringsplanen beskriver

Läs mer

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015

Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Om Skogsbruksplanen kommentar 2015 Inklassningarna: NO Naturvårdsmål Orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med

Läs mer

Trädesmarker i västra Åhus

Trädesmarker i västra Åhus Trädesmarker i västra Åhus Inventering av trädesmarker i västra Åhus 2005 Inventering av trädesmarker i västra Åhus Den 10-14 juli 2001 inventerade jag förekomsten av trädesmarker strax väster om tätorten

Läs mer

Yttrande angående förslag till bildandet av Naturreservatet Södra Bjärekusten i Båstad kommun.

Yttrande angående förslag till bildandet av Naturreservatet Södra Bjärekusten i Båstad kommun. 2013-01- 08 Till Länsstyrelsen i Skåne Län Naturvårdsenheten 205 15 MALMÖ Yttrande angående förslag till bildandet av Naturreservatet Södra Bjärekusten i Båstad kommun. Naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Bilaga 1 Översiktskarta över Natura 2000-området Sandhammaren-Kåseberga

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun 1(6) Restaureringsplan för Natura 2000- området på Utlängan, SE0410224, i Karlskrona kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Utlängan. Postadress: SE-371 86 KARLSKRONA Besöksadress:

Läs mer

Restaureringsplan för Kalvö i Natura området Sonekulla, Ronneby kommun.

Restaureringsplan för Kalvö i Natura området Sonekulla, Ronneby kommun. 2011-12-14 1 (5) Restaureringsplan för Kalvö i Natura 2000- området Sonekulla, Ronneby kommun. Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Kalvö. Postadress Besöksadress Telefon/Telefax

Läs mer

Skötselplan för ytor utanför spelplanen

Skötselplan för ytor utanför spelplanen Fastställd 2010 Skötselplan för ytor utanför spelplanen Bakgrund Skötselplan för ytor utanförs spelplanen syftar till kombinera banan som en attraktiv plats att spela golf på med banan som en värdefull

Läs mer

Arbetsplan för N2000-området Sjösakärren SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131

Arbetsplan för N2000-området Sjösakärren SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 Dnr (anges vid skriftväxling) 512-6516-2015 Ändringshistoria Datum Version Ändrad av Ändringar 2014-03-14 1 Hans Sandberg Skapat dokument 2015-08-12 1.1 Mari Nilsson Div redigeringar Ny logga Kartor 2015-11-19

Läs mer

Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm

Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm 2015-12-20 1 Inledande inventering av planområde inom Viggbyholm På uppdrag av Reierstam arkitektur & projektutveckling AB har CONEC konsulterande ekologer

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

RESTAURERINGSPLAN Prästgårdskilens naturreservat RESTAURERINGSRÅDGIVNING DATUM: 2009-02-27. Postadress: 402 22 Göteborg Adress: Skansgatan 3

RESTAURERINGSPLAN Prästgårdskilens naturreservat RESTAURERINGSRÅDGIVNING DATUM: 2009-02-27. Postadress: 402 22 Göteborg Adress: Skansgatan 3 RESTAURERINGSPLAN Prästgårdskilens naturreservat RESTAURERINGSRÅDGIVNING DATUM: 2009-02-27 Brukare: Västkuststiftelsen Rådgivare: Therese Lundell Adress: Box 5073 Länsstyrelsen Västra Götaland Postadress:

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum

Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken LERUM Lerum Lerums kommun Kommunstyrelsen 443 80 LERUM Lerum c/o Olov Holmstrand Torphagebacken 11 443 38 LERUM Lerum 2016-05-24 Kopia till Samhällsbyggnadsförvaltningen Lerums Naturskyddsförenings synpunkter på föreslagna

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Önneslövs fälad

Önneslövs fälad 7.4 Romeleåsen Utsikt norrut från Högebjär mot Önneslövstäkten (Dalby stenbrott) 7.4.11 Önneslövs fälad Naturförhållanden Området ligger söder om gamla landsvägen mellan Dalby och Veberöd men har tidigare

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Att anlägga eller restaurera en våtmark

Att anlägga eller restaurera en våtmark Att anlägga eller restaurera en våtmark Vad är en våtmark? Att definiera vad som menas med en våtmark är inte alltid så enkelt, för inom detta begrepp ryms en hel rad olika naturtyper. En våtmark kan se

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Marknadsplatsen, SE i Simrishamns kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Marknadsplatsen, SE i Simrishamns kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Marknadsplatsen, SE0420077 i Simrishamns kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 3 INLEDNING Restaureringsplanen

Läs mer

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala

Kalkbarrskogen ovanlig och hotad skogsmiljö Maria Forslund med hjälp av Niina Sallmén, Länsstyrelsen i Uppsala På Idön har kalkbarrskogen fått växa och falla lite som den vill. På marken ser man förra generationen av gran som nu är helt täckt av mossa. Betande djur gör att skogen blir lite mer öppen, men ändå behåller

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Naturvärdesbedömningar TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och Parkenheten Karlstad 2009-06-17 Alexandra Varbäck, 054-29 53 06 alexandra.varback@karlstad.se

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol

Figur 7 Ekhage i Brannebol, ängs- och hagmarksmiljö MKB för Detaljplan 24 (46) Bostäder i Brannebol I det öppna kulturlandskapet återfinns även flera stora fristående ekar, vilka utgör ekologiskt värdefulla strukturer för den biologiska mångfalden. Eken kan, om den får växa öppet och solbelyst, bli mycket

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag:

Havängs Museiförening vill framföra följande synpunkter på, rubricerade förslag: Till Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen 205 15 Malmö Förslag till bildande av naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar i Simrishamns kommun. Havängs Museiförening vill framföra följande

Läs mer

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000 3. Norra Täby Skala 1:75000 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 8 9 10 14 15 Skala 1:17000 148 Norra Täby, Hagby 15 16 Norra Täby, Vågsjö Skala 1:20000 10 17 18 Skala 1:20000 149 1. Runslingans naturpark Runslingan

Läs mer

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131

Arbetsplan för N2000-området Jungfruvassen SE inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 Ändringshistoria Dnr (anges vid skriftväxling) 512-6519-2015 Datum Version Ändrad av Ändringar 2014 1 Anna Ingvarson Skapat dokument 2015-07-03 2 Mari Nilsson Beskrivning av objektet Syfte och mål Ny logga.

Läs mer

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun

Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Skötselplan för naturmark i Kronogårdsområdet, Älvängen Ale Kommun Inledning Naturen i och runt bostadsområden fyller en mängd olika funktioner. Grönstrukturen har stor betydelse för lokalklimatet och

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE

Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE Bilaga 2 2012-06-21 Sida 1(8) Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för Torhamnaskär, Öppenskär och Äspeskär i Natura 2000-området Hästholmen-Öppenskär, SE0410099 i Karlskrona kommun Postadress:

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Långvråns Naturreservat

Långvråns Naturreservat Långvråns Naturreservat Skötselplan Upprättad 1991 Skogsvårdsstyrelsen i Östergötlands län INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄN BESKRIVNING...5 1. ADMINISTRATIVA DATA...5 2. ÖVERSIKTEIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer