Vaccination mot TBE. Underlag för regionala rekommendationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaccination mot TBE. Underlag för regionala rekommendationer"

Transkript

1 Vaccination mot TBE Underlag för regionala rekommendationer

2

3 Vaccination mot TBE Underlag för regionala rekommendationer

4 Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom ramen för anställningsförhållandet. När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i Folkhälsomyndighetens arbete med rapporter kräver myndigheten att de lämnar skriftliga jävsdeklarationer för potentiella intressekonflikter eller jäv. Sådana omständigheter kan föreligga om en expert t.ex. fått eller får ekonomisk ersättning från en aktör med intressen i utgången av den fråga som myndigheten behandlar eller om det finns ett tidigare eller pågående ställningstagande eller engagemang i den aktuella frågan på ett sådant sätt att det uppkommer misstanke om att opartiskheten inte kan upprätthållas. Folkhälsomyndigheten tar därefter ställning till om det finns några omständigheter som skulle försvåra en objektiv värdering av det framtagna materialet och därmed inverka på myndighetens möjligheter att agera sakligt och opartiskt. Bedömningen kan mynna ut i att experten kan anlitas för uppdraget alternativt att myndigheten föreslår vissa åtgärder beträffande expertens engagemang eller att experten inte bedöms kunna delta i det aktuella arbetet. De externa experter som medverkat i framtagandet av denna rapport har inför arbetet i enlighet med Folkhälsomyndighetens krav lämnat en deklaration av eventuella intressekonflikter och jäv. Folkhälsomyndigheten har därefter bedömt att det inte föreligger några omständigheter som skulle kunna äventyra myndighetens trovärdighet. Jävsdeklarationerna och eventuella kompletterande dokument utgör allmänna handlingar som normalt är offentliga. Handlingarna finns tillgängliga på Folkhälsomyndigheten. Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens beställningsservice c/o Strömberg, Stockholm. Fax: E-post: Den kan även laddas ner från: Citera gärna Folkhälsomyndighetens texter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd att använda dem. Folkhälsomyndigheten, ISBN (pdf) ISBN (print)

5 Förord Folkhälsomyndigheten har till uppgift att genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och bidra till att landets smittskydd fungerar effektivt. I uppgifterna ingår också att vara ett stöd i kvalitets- och metodutvecklingen för arbetet ute på landets smittskyddsenheter. TBE är en sjukdom som innebär en omfattande sjukdomsbörda och en rekommendation om vaccinering är en viktig fråga som ofta diskuteras. Det saknas i viss utsträckning en nationell konsensus om hur denna fråga ska hanteras. Av den anledningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett efterfrågat underlag som beskriver ett antal möjliga regler som kan användas för att fatta beslut ifall en TBE-vaccination är att rekommendera för dem som ska vistas i ett område. Arbetet har genomförts av Malin Kark och Lisa Brouwers. Ingrid Uhnoo och Marika Hjertqvist har granskat arbetet. Syftet med rapporten är att den ska fungera som underlag och stöd i smittskyddsenheternas arbete med att rekommendera vaccination för TBE ute i landets län/landsting och kommuner. Folkhälsomyndigheten Anders Tegnell Avdelningen för epidemiologi och uppföljning

6

7 Innehåll Förord... 5 Förkortningar... 8 Sammanfattning... 9 Frågeställning och förslag... 9 Summary Aim and proposals Bakgrund Material och metod Incidensberäkningar Utveckling av regler Definition av regler Resultat Diskussion Slutsats Referenser Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

8 Förkortningar TBE Tick Borne Encephalitis (Fästingburen encefalit). SmiNet Statligt datasystem som hanteras av Folkhälsomyndigheten, där behandlande läkare gör en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar i enlighet med smittskyddslagen. 8 VACCINATION MOT TBE

9 Sammanfattning Frågeställning och förslag Vilken eller vilka regler kan användas för att avgöra om vaccination mot TBE (Tick Borne Encephalitis eller Fästingburen encefalit) ska rekommenderas i ett område, utifrån data om inrapporterade fall av TBE i Sverige? Områdena definieras lokalt, på kommun eller län/landstingsnivå. Vi föreslår följande regler för att rekommendera vaccination: 1. Ökningsregeln signalerar, vilket innebär en positiv förändring två år i rad. 2. Fallregeln signalerar för högriskområde, det vill säga det har förekommit minst 25 fall under en 5-årsperiod. 3. Incidensvillkoret är uppfyllt, så incidensen är > 1/ För ökningsregeln krävs att incidensvillkoret är uppfyllt. Om ingen av reglerna signalerar kan en rekommendation ändå övervägas beroende på de lokala förhållandena om fallregeln signalerar för riskområde, det vill säga förekomsten är minst 5 fall under en 5-årsperiod eller minst 2 fall under 1 år. VACCINATION MOT TBE 9

10 Summary Aim and proposals Which rules can be used to determine whether vaccination against TBE (Tick Borne Encephalitis) should be recommended in an area, based on data for reported cases of TBE in Sweden? Areas are locally defined in municipality or state/county level. We propose the following rules for vaccine recommendation: 1. Increase rule signals, which is a positive change in two consecutive years. 2. Rule on cases signals for a high risk area, at least 25 cases over a 5 year period. 3. Incidence condition is fulfilled, incidence> 1/100, 000. For the increase rule, the incidence condition needs to be satisfied. If none of the rules signals, but where the case rule signals for risk area, that is at least 5 cases over a 5 year period, or at least 2 cases under 1 year, recommendation still should be considered, depending on local conditions. N.B. The title of the publication is translated from Swedish, however no full version of the publication has been produced in English. 10 VACCINATION MOT TBE

11 Bakgrund Smittskyddsenheterna och Folkhälsomyndigheten får inför varje sommarsäsong frågor om vilka rekommendationer de ger om vaccination mot TBE. Folkhälsomyndigheten har därför undersökt vilket epidemiologiskt underlag som skulle kunna användas för att rekommendera vaccination i län/landsting och kommuner. På internationell nivå finns ingen enhetlig definition på vad som är ett riskområde för TBE (1). En översiktsartikel visar att många länder i Europa definierar geografiska riskområden, men det saknas standardiserade metoder för att definiera riskområden i syfte att rekommendera vaccination mot TBE. Dessutom har endast ett land utvecklat ett standardiserat sätt att definiera riskområden för TBE. I Tyskland riskklassificeras områden årligen för TBE, vilket redovisas till sjukvården och allmänheten. Dels använder Tyskland en officiell definition där ett givet distrikt är ett riskområde om antalet bekräftade fall under en 5-årsperiod är signifikant högre än den förväntade insjuknandefrekvensen, incidensen 1 per (2). Det refererar vi i denna rapport till som Incidensvillkoret. Vidare används följande definitioner för högriskområde respektive riskområde i Tyskland (3): Högriskområde Riskområde ett område där minst 25 fall har förekommit under en 5-årsperiod. ett område där minst 5 fall har förekommit under en 5-årsperiod, eller, ett område där minst 2 fall har förekommit under 1 år. I Sverige finns det i dag inte någon enhetlig definition för när ett område kan klassas som riskområde för TBE. Uppsalas, Södermanlands och Stockholms län har använt en praktisk regel där de kallat områden där 2 eller fler fall av TBE rapporterats de senaste åren för riskområden (4). Ett urval av smittskyddsenheterna i landet har definierat vissa områden i sitt län som specifika riskområden för TBEsmitta, utan att ange med vilken metod eller regel man har klassificerat dessa, se Tabell 1. VACCINATION MOT TBE 11

12 Tabell 1. Riskområden för TBE-smitta i olika regioner i Sverige baserat på information från respektive Smittskyddsenheters hemsidor. Region Västra Götaland Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Kronoberg Blekinge Halland Värmland Västmanland Dalarna Gävleborg Gotland Område med smittrisk för TBE Strandnära områden längs östsidan av Vänern och västsidan av Vättern, småsjöarna i norra Skaraborg (t.ex. Örlen, Kyrksjön, Viken och Skagen), Lerdala nordväst om Skövde, området ostsydost om Tidaholm, Vilske-Kleva väster om Falköping/Mösseberg, områdena kring sjöarna Ånimmen och Östebosjön (mellan Åmål och Mellerud), området sydost om Brålanda, Fjällbacka och området kring Grebbestad, Skredsvik väster om Uddevalla, området nordost om Lödöse, sydöstra Orust och vid sjön Stora Hällungen öster om Stenungsund, Kärna väster om Kungälv, Norra Änggårdsbergen i Göteborg. Skärgårdsområdena från runt Norrtälje i norr till Södertälje i söder, områdena runt Mälaren. Skärgården runt Öregrund, områdena runt Mälaren. Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Gnesta, Trosa, Nyköping. Omberg, västra delen av länet. Hittar ingen information om specifika områden. Aspö, Karlskronas skärgård. Kungsbacka (endast 2 fall under de senaste åren). Vänernära områden. Mälarnära områden, Färna, Kungsör, Västerås, Hallstahammar. Hittar ingen information om specifika områden. Hittar ingen information om specifika områden. Hittar ingen information om specifika områden. Smittskyddsenheternas olika sätt att klassa in i riskområden (Tabell 1) kan inte tillämpas för att rekommendera vaccination nationellt, men kan vara ett bra komplement i riskbedömningen av mindre lokala områden. Det saknas en generell etablerad praxis för rekommendationer om TBE-vaccination, och Smittskyddsenheterna har uttryckt önskemål om att det ska finnas en sådan. Därför har Folkhälsomyndigheten utarbetat ett förslag på möjliga regler som kan användas som underlag för utfärdandet av vaccinationsrekommendationer för TBE på läns/landstings- eller kommunnivå. 12 VACCINATION MOT TBE

13 Material och metod Folkhälsomyndigheten har i detta arbete tagit fram fallregler baserade på de regler som används i Tyskland (se under rubriken Bakgrund), och även utvecklat en ökningsregel. Vidare har reglerna testats på Folkhälsomyndighetens egna data om TBE-förekomst i Sverige med programmet Excel. Tillgängliga data är antalet TBEfall åren med smittort, data som har hämtats från Folkhälsomyndighetens datasystem SmiNet. Faktorn smittort har manuellt delats in på län- respektive kommunnivå. Informationen om befolkningsstorleken per den sista december varje år kommer från Statistiska centralbyrån. Det finns inga TBEfall rapporterade under denna period i de 2 nordligaste av Sveriges 21 län. Incidensberäkningar För att analysera sjukdomsförekomsten över tid i Sverige beräknades 1-årsincidensen för perioden för varje län och kommun. Dataunderlaget med antalet fall fördelat på befolkningen tillät inte analys på mindre områden än kommun eftersom för små tal ger otillförlitliga resultat. Förändringar i TBEincidensen analyserades på årsbasis i definierade län och kommuner. Utveckling av regler Baserat på data om 1-årsincidensen och den årliga befolkningsförändringen i de olika länen åren , togs regler fram för situationer där vaccination kan övervägas. Två praktiska regler formulerades: ökningsregeln och fallregeln, vilka kan användas tillsammans eller var för sig. Ökningsregeln innefattar även ett kompletterande villkor rörande storleken på incidensen, incidensvillkoret, för att garantera att endast relevanta ökningar beaktas. Incidensvillkoret kan också användas enskilt för att belysa storleken på TBE-förekomsten. Ökningsregeln är en enkel regel utvecklad vid Folkhälsomyndigheten. En ökning bedöms ha skett om antalet fall ett år minus antalet fall föregående år dividerat med antalet fall föregående år är större än noll, det vill säga (X n-x n-1)/x n-1 > 0 där X står för antalet fall och n står för årtal. Ökningsregeln är testad på våra egna data. Denna regel ger en relativt snabb indikation på stigande förekomst, alltså ökning 2 år i rad. Fallregeln baseras på de kriterier som definierats av Süss och kollegor (3) och finns i två alternativ, för högriskområde eller för riskområde (se Definition av regler). Fallregeln för högriskområden ger en långsammare indikation på att något är på gång (risken baseras på en 5-årsperiod), medan fallregeln för riskområden (2 fall eller fler under ett år) är snabbare och kan användas som en varningssignal. VACCINATION MOT TBE 13

14 Definition av regler Incidensvillkoret: incidensen är högre än 1/ Ökningsregeln: förekomst av en positiv förändring två år i rad enligt beräkningen ovan. Regeln används tillsammans med incidensvillkoret, det vill säga incidensen ska vara högre än 1/ första året som förändringen är positiv. Fallregeln: o o Högriskområde minst 25 TBE-fall har förekommit under en 5-årsperiod. Riskområde antingen har minst 5 fall förekommit under en 5-årsperiod eller minst 2 fall under 1 år. Fallregeln tar inte hänsyn till incidensen, det vill säga antalet fall per invånare, utan bara till det absoluta antalet fall. Därför är regeln känsligare när den används i mindre kommuner. 14 VACCINATION MOT TBE

15 Resultat Resultaten av att tillämpa ökningsregeln och fallregeln (högriskområde och riskområde) redovisas först på länsnivå i bilaga 1 och sedan också på kommunnivå för Södermanlands län i bilaga 2, Stockholms län i bilaga 3, Uppsalas län i bilaga 4, Östergötlands län i bilaga 5, samt Västra Götalands län i bilaga 6. Endast län respektive kommuner som faller ut enligt föreslagna regler redovisas. Bland dessa utvalda län finns i dag inga generella rekommendationer för vaccination i hela länet utan vaccination rekommenderas till personer som är fastboende eller vistas mycket i skog och mark i områden med smittrisk (se Tabell 1). I Figur 1 illustreras resultaten för Södermanlands län, övriga områden presenteras i bilagorna 1-6. Figur 1. Incidens i TBE och förändring samt utslag av ökningsregeln i Södermanlands län under perioden ,0 15,0 10,0 5,0 Södermanlands län Incidens Förändring 0,0-5, I figur 1 visas 1-års incidensen med röd linje, den lila linjen visar förändringen. Pilen markerar vid vilken tidpunkt Ökningsregeln första gången signalerar att vaccination bör övervägas, det vill säga när förändringen varit positiv två år i rad och incidensen är minst 1 fall per Förändringen beräknades på incidensen per invånare, som var 0,40 år 1988 och 1,19 år Ökningen blir då 1,98 (d.v.s. incidensen år 1989 var 1,98 gånger högre än 1988, ((1,19-0,40)/0,40)). Året därpå, 1990, var incidensen 1,96 per invånare. Ökningen blev då 0,65 från föregående år (d.v.s. incidensen år 1990 var 0,65 gånger högre än 1989, ((1,96-1,19)/1,19)). Förändringen var alltså positiv två år i rad: 1,98 respektive 0,65. Detta redovisas i den lila linjen i figuren där alla värden ovanför 0-linjen visar en positiv förändring från föregående år. Pilen pekar därför på år Tillämpning av fallregeln visar också att området första gången klassas som högriskområde 1993 (5-årsperioden ). I bilaga 7 visas resultat av att tillämpa fallregeln, i tabellform. Bara de kommuner där fall av TBE har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten via SmiNet under perioden redovisas. Sammanställningen för de senaste åren VACCINATION MOT TBE 15

16 bör tas med viss reservation, eftersom beräkningarna inte baseras på 5 år vilket fallregeln är utformad för. Dessa år är markerade inom en ram för att tydliggöra denna osäkerhet. 16 VACCINATION MOT TBE

17 Diskussion Resultaten från analyserna visar att det kan vara bra att först tillämpa ökningsregeln på län/landstingsnivå, samt även på kommunnivå i de fall regeln ger signal på län/landstingsnivå. Vid behov är det möjligt att lokalt definiera områdesindelningen, till exempel om det finns kunskap om hög förekomst av TBE inom mindre delar av en kommun eller i områden som går över läns/landstingseller kommungränser. Man bör dock beakta att dataunderlaget på kommunnivå kan vara litet och därför något osäkert. Trots denna osäkerhet skulle ökningsregeln kunna ses som en snabb indikation på ökning även på kommunnivå och fungera som underlag för lokala vaccinationsrekommendationer. Vidare tyder analyserna på att vaccination skulle kunna rekommenderas för län/kommuner som under perioden klassificerats som högriskområden enligt fallregeln (minst 25 fall på 5 år) och/eller uppfyllt incidensvillkoret (haft en incidens > 1/ ), även om ökningsregeln inte signalerat. Incidensvillkoret säkerställer att vaccination rekommenderas även i högriskområden där det inte skett någon ökning de senaste åren. Slutligen skulle fallregeln för riskområden (minst 5 fall på 5 år eller 2 fall det senaste året) kunna användas som en varningssignal för att något är på gång. Regeln bör vara användbar för områden med ökande TBE-förekomst där en rekommendation om vaccination kan övervägas. Eftersom endast Tyskland har redovisat användning av en standardiserad metod för att definiera riskområden för TBE, valde vi att testa denna indelning på våra data. Vi har inte sett att några andra länder har använt de tyska reglerna. Vi tycker att reglerna faller väl ut på våra svenska data och anser att de kan användas vid indelning i riskområden för TBE. Författarna till de tyska studierna anser att reglerna kan möjliggöra extra åtgärder för människor som bor och vistas i definierade riskområden till exempel genom ändrat beteende för att undvika fästingsrika områden, använda skyddsmedel eller vaccination (1-3). I vår analys har vi använt 1-årsincidens för att räkna ut förändringar, och inte 5-årsincidens som Tyskland gjort. Vi valde detta på grund av snabbheten. För att en regel ska vara praktiskt användbar är det viktigt att den snabbt identifierar en ökning. Vid beräkningar av 5-årsincidens används ett genomsnitt över 5-årsperioden vilket gör att snabba ökningar inom perioden jämnas ut. Detta leder till en utslätning av kurvorna. För de sista åren i tidsserien blir resultaten för 5-årsincidensen missvisande eftersom perioden som ingår blir för kort. Analysen visar också att reglerna kan tillämpas på kommunnivå och inte bara på län/landstingsnivå, som till exempel när ökningsregeln appliceras på kommunnivå i Stockholms län och signal inträffar tidigare för Järfälla (1989) respektive Ekerö (1990) kommun än för länet som helhet. Kommuner från län som inte är högriskområden bör inkluderas i den årliga analysen, men bedömningar måste göras manuellt för dessa kommuner, beroende på hur tillförlitliga data är. VACCINATION MOT TBE 17

18 Reglerna tar inte hänsyn till individens ålder eller till riskbeteende såsom vistelse ute i naturen. Lokalt får man utforma vaccinationsrekommendationerna till vad som bedöms rimligt, som till exempel om personer som bor på äldreboenden i ett högriskområde men inte vistas ute i naturen ska vaccineras eller inte. Vi har inte tagit fram någon regel för när vaccination inte längre ska rekommenderas, eftersom detta underlag handlar om att ge stöd när eller om man vill starta vaccinering. Då tillförlitliga data över vaccinationer eller sålda vaccindoser för TBE inte finns, går det inte att avgöra om en minskning i antalet fall beror på faktisk minskad förekomst av TBE eller om det är en effekt av förbättrad vaccinationstäckning. Risken för TBE kvarstår oberoende av om antalet fall minskar när man vaccinerar. 18 VACCINATION MOT TBE

19 Slutsats Folkhälsomyndigheten föreslår tre regler som kan användas årligen på län/landstings- och kommunnivå för att bedöma om TBE-vaccination ska rekommenderas. Först tillämpas ökningsregeln och därefter fallregeln (för högriskområden). Se figur 2 för illustration och flöde. Om någon av reglerna, eller båda, faller ut innebär det att vaccination kan övervägas. Efter detta bör man kontrollera om incidensvillkoret signalerar, även det innebär att vaccination kan rekommenderas. Slutligen bör man kontrollera om fallregeln för riskområde signalerar. Om så är fallet bör en bedömning göras där de lokala förhållandena vägs in. Figur 2. Flödesschema för årligt användande av reglerna för att bedöma om TBE-vaccination kan rekommenderas Ökningsregeln och/eller Fallregeln (hög risk) Incidensvillkoret Fallregeln (risk) minus plus minus plus minus plus minus plus Ny bedömning året därpå Ingen vaccinrekommendation Vaccinrekommendation Om landstingen väljer att börja tillämpa dessa regler föreslår vi att vaccination rekommenderas i alla kommuner eller län där ökningsregeln gett signal någon gång under perioden VACCINATION MOT TBE 19

20 Referenser 1. Stefanoff P, Polkowska A, Giambi C, Levy-Bruhl D, O Flanagan D, Dematte L, Lopalco PL, Mereckiene J, Johansen K, D A F, VENICE project gatekeepers. Reliable surveillance of tick-borne encephalitis in European countries is necessary to improve the quality of vaccine recommendations. Vaccine 2011;29: Süss J. Tick-borne encephalitis 2010: Epidemiology, risk areas, and virus strains in Europé and Asia An overview. Ticks Tick-borne Dis 2011;2: Süss J, Schrader C, Falk U, Wolhanka N. Tick-borne encephalitis (TBE) in Germany Epidemiological data, development of risk areas and virus prevalence in field-collected ticks and in ticks removed from humans. Int J Med Microbiol 2004;293;Suppl 37: Smittskydd Stockholm, Informationsbladet Information om TBE, fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation. Daterat , Anvisningar/TBE/TBE-information.pdf. 20 VACCINATION MOT TBE

21 Bilaga 1 Incidensen per invånare på länsnivå under perioden samt förändringstakten. Pilen markerar tidpunkten då ökningsregeln första gången visar att vaccination ska rekommenderas. 20,0 15,0 10,0 5,0 Södermanlands län Incidens Förändring 0,0-5, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1990 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1993 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Stockholms län Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1991 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1990 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). VACCINATION MOT TBE 21

22 15,0 Uppsala län Incidens Förändring 10,0 5,0 0,0-5, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1994 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1996 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Östergötlands län Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1998 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2007 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). 22 VACCINATION MOT TBE

23 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Västra Götalands län Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2001 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2001 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). 3,0 2,0 1,0 Västmanlands län Incidens Förändring 0,0-1, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2010 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE 23

24 1,5 Värmlands län Incidens Förändring 1,0 0,5 0,0-0, ,0-1,5 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2012 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE

25 Bilaga 2 Incidensen per invånare på kommunnivå i Södermanlands län under perioden samt förändringstakten. Pilen markerar tidpunkten då ökningsregeln första gången visar att vaccination ska rekommenderas. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Nyköping Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1993 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2007 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Gnesta Incidens Förändring 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2002 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE 25

26 Trosa Incidens Förändring 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2004 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1995 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Incidens Förändring Strängnäs 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2007 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2007 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). För följande kommun slår fallregeln till men inte ökningsregeln: Fallregeln: Eskilstuna klassas som ett högriskområde första gången år 2012 (perioden förekom minst 25 fall). 26 VACCINATION MOT TBE

27 Bilaga 3 Incidensen per invånare på kommunnivå i Stockholms län under perioden samt förändringstakten. Pilen markerar tidpunkten då ökningsregeln första gången visar att vaccination ska rekommenderas. Järfälla Incidens Förändring 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1989 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren Ekerö Incidens Förändring 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1990 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2007 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). VACCINATION MOT TBE 27

28 Norrtälje Incidens Förändring 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1992 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1995 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Upplands Bro Incidens Förändring 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1992 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE

29 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Österåker Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1995 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2010 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Haninge Incidens Förändring 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2007 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1992 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). VACCINATION MOT TBE 29

30 Värmdö Incidens Förändring 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2008 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1994 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Huddinge Incidens Förändring 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2011 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka

Högsta priset i länet har Nynäshamn med 884 kr/mwh, medan det lägsta priset finns i Huddinge, Botkyrka Stockholms län: Fjärrvärmen i Stockholm och Nynäshamn dyrast i länet I Stockholms län har Stockholm och Nynäshamn det klart högsta priset. Stockholms län är fjärde dyraste län bland Sveriges 21 län när

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Öppna jämförelser Företagsklimat 2011. Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Öppna jämförelser Företagsklimat 2011. Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Öppna jämförelser Företagsklimat 2011 Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Upplysningar

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade Rev.datum 2013-10-23 1 (6) Nedan anges de upphandlande myndigheter (UM) som har anmält sitt intresse i aktuell upphandling och därmed ges rätt att avropa från ramavtal

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer