Vaccination mot TBE. Underlag för regionala rekommendationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaccination mot TBE. Underlag för regionala rekommendationer"

Transkript

1 Vaccination mot TBE Underlag för regionala rekommendationer

2

3 Vaccination mot TBE Underlag för regionala rekommendationer

4 Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter och jäv inom ramen för anställningsförhållandet. När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i Folkhälsomyndighetens arbete med rapporter kräver myndigheten att de lämnar skriftliga jävsdeklarationer för potentiella intressekonflikter eller jäv. Sådana omständigheter kan föreligga om en expert t.ex. fått eller får ekonomisk ersättning från en aktör med intressen i utgången av den fråga som myndigheten behandlar eller om det finns ett tidigare eller pågående ställningstagande eller engagemang i den aktuella frågan på ett sådant sätt att det uppkommer misstanke om att opartiskheten inte kan upprätthållas. Folkhälsomyndigheten tar därefter ställning till om det finns några omständigheter som skulle försvåra en objektiv värdering av det framtagna materialet och därmed inverka på myndighetens möjligheter att agera sakligt och opartiskt. Bedömningen kan mynna ut i att experten kan anlitas för uppdraget alternativt att myndigheten föreslår vissa åtgärder beträffande expertens engagemang eller att experten inte bedöms kunna delta i det aktuella arbetet. De externa experter som medverkat i framtagandet av denna rapport har inför arbetet i enlighet med Folkhälsomyndighetens krav lämnat en deklaration av eventuella intressekonflikter och jäv. Folkhälsomyndigheten har därefter bedömt att det inte föreligger några omständigheter som skulle kunna äventyra myndighetens trovärdighet. Jävsdeklarationerna och eventuella kompletterande dokument utgör allmänna handlingar som normalt är offentliga. Handlingarna finns tillgängliga på Folkhälsomyndigheten. Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens beställningsservice c/o Strömberg, Stockholm. Fax: E-post: Den kan även laddas ner från: Citera gärna Folkhälsomyndighetens texter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd att använda dem. Folkhälsomyndigheten, ISBN (pdf) ISBN (print)

5 Förord Folkhälsomyndigheten har till uppgift att genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och bidra till att landets smittskydd fungerar effektivt. I uppgifterna ingår också att vara ett stöd i kvalitets- och metodutvecklingen för arbetet ute på landets smittskyddsenheter. TBE är en sjukdom som innebär en omfattande sjukdomsbörda och en rekommendation om vaccinering är en viktig fråga som ofta diskuteras. Det saknas i viss utsträckning en nationell konsensus om hur denna fråga ska hanteras. Av den anledningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett efterfrågat underlag som beskriver ett antal möjliga regler som kan användas för att fatta beslut ifall en TBE-vaccination är att rekommendera för dem som ska vistas i ett område. Arbetet har genomförts av Malin Kark och Lisa Brouwers. Ingrid Uhnoo och Marika Hjertqvist har granskat arbetet. Syftet med rapporten är att den ska fungera som underlag och stöd i smittskyddsenheternas arbete med att rekommendera vaccination för TBE ute i landets län/landsting och kommuner. Folkhälsomyndigheten Anders Tegnell Avdelningen för epidemiologi och uppföljning

6

7 Innehåll Förord... 5 Förkortningar... 8 Sammanfattning... 9 Frågeställning och förslag... 9 Summary Aim and proposals Bakgrund Material och metod Incidensberäkningar Utveckling av regler Definition av regler Resultat Diskussion Slutsats Referenser Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

8 Förkortningar TBE Tick Borne Encephalitis (Fästingburen encefalit). SmiNet Statligt datasystem som hanteras av Folkhälsomyndigheten, där behandlande läkare gör en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar i enlighet med smittskyddslagen. 8 VACCINATION MOT TBE

9 Sammanfattning Frågeställning och förslag Vilken eller vilka regler kan användas för att avgöra om vaccination mot TBE (Tick Borne Encephalitis eller Fästingburen encefalit) ska rekommenderas i ett område, utifrån data om inrapporterade fall av TBE i Sverige? Områdena definieras lokalt, på kommun eller län/landstingsnivå. Vi föreslår följande regler för att rekommendera vaccination: 1. Ökningsregeln signalerar, vilket innebär en positiv förändring två år i rad. 2. Fallregeln signalerar för högriskområde, det vill säga det har förekommit minst 25 fall under en 5-årsperiod. 3. Incidensvillkoret är uppfyllt, så incidensen är > 1/ För ökningsregeln krävs att incidensvillkoret är uppfyllt. Om ingen av reglerna signalerar kan en rekommendation ändå övervägas beroende på de lokala förhållandena om fallregeln signalerar för riskområde, det vill säga förekomsten är minst 5 fall under en 5-årsperiod eller minst 2 fall under 1 år. VACCINATION MOT TBE 9

10 Summary Aim and proposals Which rules can be used to determine whether vaccination against TBE (Tick Borne Encephalitis) should be recommended in an area, based on data for reported cases of TBE in Sweden? Areas are locally defined in municipality or state/county level. We propose the following rules for vaccine recommendation: 1. Increase rule signals, which is a positive change in two consecutive years. 2. Rule on cases signals for a high risk area, at least 25 cases over a 5 year period. 3. Incidence condition is fulfilled, incidence> 1/100, 000. For the increase rule, the incidence condition needs to be satisfied. If none of the rules signals, but where the case rule signals for risk area, that is at least 5 cases over a 5 year period, or at least 2 cases under 1 year, recommendation still should be considered, depending on local conditions. N.B. The title of the publication is translated from Swedish, however no full version of the publication has been produced in English. 10 VACCINATION MOT TBE

11 Bakgrund Smittskyddsenheterna och Folkhälsomyndigheten får inför varje sommarsäsong frågor om vilka rekommendationer de ger om vaccination mot TBE. Folkhälsomyndigheten har därför undersökt vilket epidemiologiskt underlag som skulle kunna användas för att rekommendera vaccination i län/landsting och kommuner. På internationell nivå finns ingen enhetlig definition på vad som är ett riskområde för TBE (1). En översiktsartikel visar att många länder i Europa definierar geografiska riskområden, men det saknas standardiserade metoder för att definiera riskområden i syfte att rekommendera vaccination mot TBE. Dessutom har endast ett land utvecklat ett standardiserat sätt att definiera riskområden för TBE. I Tyskland riskklassificeras områden årligen för TBE, vilket redovisas till sjukvården och allmänheten. Dels använder Tyskland en officiell definition där ett givet distrikt är ett riskområde om antalet bekräftade fall under en 5-årsperiod är signifikant högre än den förväntade insjuknandefrekvensen, incidensen 1 per (2). Det refererar vi i denna rapport till som Incidensvillkoret. Vidare används följande definitioner för högriskområde respektive riskområde i Tyskland (3): Högriskområde Riskområde ett område där minst 25 fall har förekommit under en 5-årsperiod. ett område där minst 5 fall har förekommit under en 5-årsperiod, eller, ett område där minst 2 fall har förekommit under 1 år. I Sverige finns det i dag inte någon enhetlig definition för när ett område kan klassas som riskområde för TBE. Uppsalas, Södermanlands och Stockholms län har använt en praktisk regel där de kallat områden där 2 eller fler fall av TBE rapporterats de senaste åren för riskområden (4). Ett urval av smittskyddsenheterna i landet har definierat vissa områden i sitt län som specifika riskområden för TBEsmitta, utan att ange med vilken metod eller regel man har klassificerat dessa, se Tabell 1. VACCINATION MOT TBE 11

12 Tabell 1. Riskområden för TBE-smitta i olika regioner i Sverige baserat på information från respektive Smittskyddsenheters hemsidor. Region Västra Götaland Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Kronoberg Blekinge Halland Värmland Västmanland Dalarna Gävleborg Gotland Område med smittrisk för TBE Strandnära områden längs östsidan av Vänern och västsidan av Vättern, småsjöarna i norra Skaraborg (t.ex. Örlen, Kyrksjön, Viken och Skagen), Lerdala nordväst om Skövde, området ostsydost om Tidaholm, Vilske-Kleva väster om Falköping/Mösseberg, områdena kring sjöarna Ånimmen och Östebosjön (mellan Åmål och Mellerud), området sydost om Brålanda, Fjällbacka och området kring Grebbestad, Skredsvik väster om Uddevalla, området nordost om Lödöse, sydöstra Orust och vid sjön Stora Hällungen öster om Stenungsund, Kärna väster om Kungälv, Norra Änggårdsbergen i Göteborg. Skärgårdsområdena från runt Norrtälje i norr till Södertälje i söder, områdena runt Mälaren. Skärgården runt Öregrund, områdena runt Mälaren. Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Gnesta, Trosa, Nyköping. Omberg, västra delen av länet. Hittar ingen information om specifika områden. Aspö, Karlskronas skärgård. Kungsbacka (endast 2 fall under de senaste åren). Vänernära områden. Mälarnära områden, Färna, Kungsör, Västerås, Hallstahammar. Hittar ingen information om specifika områden. Hittar ingen information om specifika områden. Hittar ingen information om specifika områden. Smittskyddsenheternas olika sätt att klassa in i riskområden (Tabell 1) kan inte tillämpas för att rekommendera vaccination nationellt, men kan vara ett bra komplement i riskbedömningen av mindre lokala områden. Det saknas en generell etablerad praxis för rekommendationer om TBE-vaccination, och Smittskyddsenheterna har uttryckt önskemål om att det ska finnas en sådan. Därför har Folkhälsomyndigheten utarbetat ett förslag på möjliga regler som kan användas som underlag för utfärdandet av vaccinationsrekommendationer för TBE på läns/landstings- eller kommunnivå. 12 VACCINATION MOT TBE

13 Material och metod Folkhälsomyndigheten har i detta arbete tagit fram fallregler baserade på de regler som används i Tyskland (se under rubriken Bakgrund), och även utvecklat en ökningsregel. Vidare har reglerna testats på Folkhälsomyndighetens egna data om TBE-förekomst i Sverige med programmet Excel. Tillgängliga data är antalet TBEfall åren med smittort, data som har hämtats från Folkhälsomyndighetens datasystem SmiNet. Faktorn smittort har manuellt delats in på län- respektive kommunnivå. Informationen om befolkningsstorleken per den sista december varje år kommer från Statistiska centralbyrån. Det finns inga TBEfall rapporterade under denna period i de 2 nordligaste av Sveriges 21 län. Incidensberäkningar För att analysera sjukdomsförekomsten över tid i Sverige beräknades 1-årsincidensen för perioden för varje län och kommun. Dataunderlaget med antalet fall fördelat på befolkningen tillät inte analys på mindre områden än kommun eftersom för små tal ger otillförlitliga resultat. Förändringar i TBEincidensen analyserades på årsbasis i definierade län och kommuner. Utveckling av regler Baserat på data om 1-årsincidensen och den årliga befolkningsförändringen i de olika länen åren , togs regler fram för situationer där vaccination kan övervägas. Två praktiska regler formulerades: ökningsregeln och fallregeln, vilka kan användas tillsammans eller var för sig. Ökningsregeln innefattar även ett kompletterande villkor rörande storleken på incidensen, incidensvillkoret, för att garantera att endast relevanta ökningar beaktas. Incidensvillkoret kan också användas enskilt för att belysa storleken på TBE-förekomsten. Ökningsregeln är en enkel regel utvecklad vid Folkhälsomyndigheten. En ökning bedöms ha skett om antalet fall ett år minus antalet fall föregående år dividerat med antalet fall föregående år är större än noll, det vill säga (X n-x n-1)/x n-1 > 0 där X står för antalet fall och n står för årtal. Ökningsregeln är testad på våra egna data. Denna regel ger en relativt snabb indikation på stigande förekomst, alltså ökning 2 år i rad. Fallregeln baseras på de kriterier som definierats av Süss och kollegor (3) och finns i två alternativ, för högriskområde eller för riskområde (se Definition av regler). Fallregeln för högriskområden ger en långsammare indikation på att något är på gång (risken baseras på en 5-årsperiod), medan fallregeln för riskområden (2 fall eller fler under ett år) är snabbare och kan användas som en varningssignal. VACCINATION MOT TBE 13

14 Definition av regler Incidensvillkoret: incidensen är högre än 1/ Ökningsregeln: förekomst av en positiv förändring två år i rad enligt beräkningen ovan. Regeln används tillsammans med incidensvillkoret, det vill säga incidensen ska vara högre än 1/ första året som förändringen är positiv. Fallregeln: o o Högriskområde minst 25 TBE-fall har förekommit under en 5-årsperiod. Riskområde antingen har minst 5 fall förekommit under en 5-årsperiod eller minst 2 fall under 1 år. Fallregeln tar inte hänsyn till incidensen, det vill säga antalet fall per invånare, utan bara till det absoluta antalet fall. Därför är regeln känsligare när den används i mindre kommuner. 14 VACCINATION MOT TBE

15 Resultat Resultaten av att tillämpa ökningsregeln och fallregeln (högriskområde och riskområde) redovisas först på länsnivå i bilaga 1 och sedan också på kommunnivå för Södermanlands län i bilaga 2, Stockholms län i bilaga 3, Uppsalas län i bilaga 4, Östergötlands län i bilaga 5, samt Västra Götalands län i bilaga 6. Endast län respektive kommuner som faller ut enligt föreslagna regler redovisas. Bland dessa utvalda län finns i dag inga generella rekommendationer för vaccination i hela länet utan vaccination rekommenderas till personer som är fastboende eller vistas mycket i skog och mark i områden med smittrisk (se Tabell 1). I Figur 1 illustreras resultaten för Södermanlands län, övriga områden presenteras i bilagorna 1-6. Figur 1. Incidens i TBE och förändring samt utslag av ökningsregeln i Södermanlands län under perioden ,0 15,0 10,0 5,0 Södermanlands län Incidens Förändring 0,0-5, I figur 1 visas 1-års incidensen med röd linje, den lila linjen visar förändringen. Pilen markerar vid vilken tidpunkt Ökningsregeln första gången signalerar att vaccination bör övervägas, det vill säga när förändringen varit positiv två år i rad och incidensen är minst 1 fall per Förändringen beräknades på incidensen per invånare, som var 0,40 år 1988 och 1,19 år Ökningen blir då 1,98 (d.v.s. incidensen år 1989 var 1,98 gånger högre än 1988, ((1,19-0,40)/0,40)). Året därpå, 1990, var incidensen 1,96 per invånare. Ökningen blev då 0,65 från föregående år (d.v.s. incidensen år 1990 var 0,65 gånger högre än 1989, ((1,96-1,19)/1,19)). Förändringen var alltså positiv två år i rad: 1,98 respektive 0,65. Detta redovisas i den lila linjen i figuren där alla värden ovanför 0-linjen visar en positiv förändring från föregående år. Pilen pekar därför på år Tillämpning av fallregeln visar också att området första gången klassas som högriskområde 1993 (5-årsperioden ). I bilaga 7 visas resultat av att tillämpa fallregeln, i tabellform. Bara de kommuner där fall av TBE har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten via SmiNet under perioden redovisas. Sammanställningen för de senaste åren VACCINATION MOT TBE 15

16 bör tas med viss reservation, eftersom beräkningarna inte baseras på 5 år vilket fallregeln är utformad för. Dessa år är markerade inom en ram för att tydliggöra denna osäkerhet. 16 VACCINATION MOT TBE

17 Diskussion Resultaten från analyserna visar att det kan vara bra att först tillämpa ökningsregeln på län/landstingsnivå, samt även på kommunnivå i de fall regeln ger signal på län/landstingsnivå. Vid behov är det möjligt att lokalt definiera områdesindelningen, till exempel om det finns kunskap om hög förekomst av TBE inom mindre delar av en kommun eller i områden som går över läns/landstingseller kommungränser. Man bör dock beakta att dataunderlaget på kommunnivå kan vara litet och därför något osäkert. Trots denna osäkerhet skulle ökningsregeln kunna ses som en snabb indikation på ökning även på kommunnivå och fungera som underlag för lokala vaccinationsrekommendationer. Vidare tyder analyserna på att vaccination skulle kunna rekommenderas för län/kommuner som under perioden klassificerats som högriskområden enligt fallregeln (minst 25 fall på 5 år) och/eller uppfyllt incidensvillkoret (haft en incidens > 1/ ), även om ökningsregeln inte signalerat. Incidensvillkoret säkerställer att vaccination rekommenderas även i högriskområden där det inte skett någon ökning de senaste åren. Slutligen skulle fallregeln för riskområden (minst 5 fall på 5 år eller 2 fall det senaste året) kunna användas som en varningssignal för att något är på gång. Regeln bör vara användbar för områden med ökande TBE-förekomst där en rekommendation om vaccination kan övervägas. Eftersom endast Tyskland har redovisat användning av en standardiserad metod för att definiera riskområden för TBE, valde vi att testa denna indelning på våra data. Vi har inte sett att några andra länder har använt de tyska reglerna. Vi tycker att reglerna faller väl ut på våra svenska data och anser att de kan användas vid indelning i riskområden för TBE. Författarna till de tyska studierna anser att reglerna kan möjliggöra extra åtgärder för människor som bor och vistas i definierade riskområden till exempel genom ändrat beteende för att undvika fästingsrika områden, använda skyddsmedel eller vaccination (1-3). I vår analys har vi använt 1-årsincidens för att räkna ut förändringar, och inte 5-årsincidens som Tyskland gjort. Vi valde detta på grund av snabbheten. För att en regel ska vara praktiskt användbar är det viktigt att den snabbt identifierar en ökning. Vid beräkningar av 5-årsincidens används ett genomsnitt över 5-årsperioden vilket gör att snabba ökningar inom perioden jämnas ut. Detta leder till en utslätning av kurvorna. För de sista åren i tidsserien blir resultaten för 5-årsincidensen missvisande eftersom perioden som ingår blir för kort. Analysen visar också att reglerna kan tillämpas på kommunnivå och inte bara på län/landstingsnivå, som till exempel när ökningsregeln appliceras på kommunnivå i Stockholms län och signal inträffar tidigare för Järfälla (1989) respektive Ekerö (1990) kommun än för länet som helhet. Kommuner från län som inte är högriskområden bör inkluderas i den årliga analysen, men bedömningar måste göras manuellt för dessa kommuner, beroende på hur tillförlitliga data är. VACCINATION MOT TBE 17

18 Reglerna tar inte hänsyn till individens ålder eller till riskbeteende såsom vistelse ute i naturen. Lokalt får man utforma vaccinationsrekommendationerna till vad som bedöms rimligt, som till exempel om personer som bor på äldreboenden i ett högriskområde men inte vistas ute i naturen ska vaccineras eller inte. Vi har inte tagit fram någon regel för när vaccination inte längre ska rekommenderas, eftersom detta underlag handlar om att ge stöd när eller om man vill starta vaccinering. Då tillförlitliga data över vaccinationer eller sålda vaccindoser för TBE inte finns, går det inte att avgöra om en minskning i antalet fall beror på faktisk minskad förekomst av TBE eller om det är en effekt av förbättrad vaccinationstäckning. Risken för TBE kvarstår oberoende av om antalet fall minskar när man vaccinerar. 18 VACCINATION MOT TBE

19 Slutsats Folkhälsomyndigheten föreslår tre regler som kan användas årligen på län/landstings- och kommunnivå för att bedöma om TBE-vaccination ska rekommenderas. Först tillämpas ökningsregeln och därefter fallregeln (för högriskområden). Se figur 2 för illustration och flöde. Om någon av reglerna, eller båda, faller ut innebär det att vaccination kan övervägas. Efter detta bör man kontrollera om incidensvillkoret signalerar, även det innebär att vaccination kan rekommenderas. Slutligen bör man kontrollera om fallregeln för riskområde signalerar. Om så är fallet bör en bedömning göras där de lokala förhållandena vägs in. Figur 2. Flödesschema för årligt användande av reglerna för att bedöma om TBE-vaccination kan rekommenderas Ökningsregeln och/eller Fallregeln (hög risk) Incidensvillkoret Fallregeln (risk) minus plus minus plus minus plus minus plus Ny bedömning året därpå Ingen vaccinrekommendation Vaccinrekommendation Om landstingen väljer att börja tillämpa dessa regler föreslår vi att vaccination rekommenderas i alla kommuner eller län där ökningsregeln gett signal någon gång under perioden VACCINATION MOT TBE 19

20 Referenser 1. Stefanoff P, Polkowska A, Giambi C, Levy-Bruhl D, O Flanagan D, Dematte L, Lopalco PL, Mereckiene J, Johansen K, D A F, VENICE project gatekeepers. Reliable surveillance of tick-borne encephalitis in European countries is necessary to improve the quality of vaccine recommendations. Vaccine 2011;29: Süss J. Tick-borne encephalitis 2010: Epidemiology, risk areas, and virus strains in Europé and Asia An overview. Ticks Tick-borne Dis 2011;2: Süss J, Schrader C, Falk U, Wolhanka N. Tick-borne encephalitis (TBE) in Germany Epidemiological data, development of risk areas and virus prevalence in field-collected ticks and in ticks removed from humans. Int J Med Microbiol 2004;293;Suppl 37: Smittskydd Stockholm, Informationsbladet Information om TBE, fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation. Daterat , Anvisningar/TBE/TBE-information.pdf. 20 VACCINATION MOT TBE

21 Bilaga 1 Incidensen per invånare på länsnivå under perioden samt förändringstakten. Pilen markerar tidpunkten då ökningsregeln första gången visar att vaccination ska rekommenderas. 20,0 15,0 10,0 5,0 Södermanlands län Incidens Förändring 0,0-5, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1990 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1993 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Stockholms län Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1991 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1990 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). VACCINATION MOT TBE 21

22 15,0 Uppsala län Incidens Förändring 10,0 5,0 0,0-5, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1994 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1996 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Östergötlands län Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1998 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2007 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). 22 VACCINATION MOT TBE

23 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Västra Götalands län Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2001 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2001 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). 3,0 2,0 1,0 Västmanlands län Incidens Förändring 0,0-1, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2010 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE 23

24 1,5 Värmlands län Incidens Förändring 1,0 0,5 0,0-0, ,0-1,5 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2012 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE

25 Bilaga 2 Incidensen per invånare på kommunnivå i Södermanlands län under perioden samt förändringstakten. Pilen markerar tidpunkten då ökningsregeln första gången visar att vaccination ska rekommenderas. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Nyköping Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1993 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2007 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Gnesta Incidens Förändring 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2002 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE 25

26 Trosa Incidens Förändring 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2004 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1995 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Incidens Förändring Strängnäs 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2007 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2007 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). För följande kommun slår fallregeln till men inte ökningsregeln: Fallregeln: Eskilstuna klassas som ett högriskområde första gången år 2012 (perioden förekom minst 25 fall). 26 VACCINATION MOT TBE

27 Bilaga 3 Incidensen per invånare på kommunnivå i Stockholms län under perioden samt förändringstakten. Pilen markerar tidpunkten då ökningsregeln första gången visar att vaccination ska rekommenderas. Järfälla Incidens Förändring 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1989 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren Ekerö Incidens Förändring 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1990 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2007 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). VACCINATION MOT TBE 27

28 Norrtälje Incidens Förändring 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1992 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1995 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Upplands Bro Incidens Förändring 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1992 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE

29 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Österåker Incidens Förändring Ökningsregeln: Pilen pekar på år 1995 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 2010 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Haninge Incidens Förändring 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2007 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1992 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). VACCINATION MOT TBE 29

30 Värmdö Incidens Förändring 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2008 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: År 1994 klassas området som ett högriskområde första gången (perioden förekom minst 25 fall). Huddinge Incidens Förändring 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1, ,0 Ökningsregeln: Pilen pekar på år 2011 (första gången då ökningstakten är positiv två år i rad och incidensen är högre än 1/ ). Fallregeln: Området har inte minst 25 fall under en 5-årsperiod under åren VACCINATION MOT TBE

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning

Bilaga. Avropsberättigade. IT-utbildning Sid 1 (7) 2015-04-21 Dnr 96-119-2014 Bilaga Avropsberättigade IT-utbildning Sid 2 (7) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare i den

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

KOMMISSIONEN (2000/220/EG) över de områden som omfattas av mål 2, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2 i den förordningen.

KOMMISSIONEN (2000/220/EG) över de områden som omfattas av mål 2, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2 i den förordningen. L 69/54 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 2000 om upprättande av förteckningen över de områden som omfattas av strukturfondernas mål 2 i Sverige för perioden 2000 2006 [delgivet med nr K(2000)

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7 Ale Västra Götaland Erik Hamberg Alingsås Västra Götaland Erik Hamberg Alvesta Kronobergs län Lina Månsdotter Aneby Jönköpings län Kristian Hernqvist Arboga Västmanlands län Kerstin Peanberg Arjeplog Norrbottens

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommun Partidistrikt Stift Ale Norra Älvsborg Göteborgs Alingsås Norra Älvsborg Skara Alvesta Kronoberg Växjö Aneby Jönköping Linköpings Arboga Västmanland

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Bilaga. Avropsberättigade. Användarnära IT-produkter

Bilaga. Avropsberättigade. Användarnära IT-produkter Sid 1 (6) 2015-08-25 Dnr 96-81-2014 Bilaga Avropsberättigade Användarnära IT-produkter Sid 2 (6) Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. Deltagare

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Ale Alingsås Västra Götaland beslut är inte fattat Den kommer att vara oförändrad Alvesta Kronoberg vara oförändrad

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer