Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar Henriksson (S) Tjänstemän Göran Molin, stadsarkitekt Ann-Sofie Bengtsson, bygglovssamordnare Charlott Ullstadius, anläggningsingenjör 1068 Johan Vibe, bostadsanpassningsbidragshandl Annika Wahlström, bygglovhandläggare Lars Larsson, byggnadsinspektör , Paragrafer Ordföranden samt Ingvar Henriksson (S) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson Ordförande... Yvonne Nilsson (S) Justerare. Ingvar Henriksson (S) Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Ann-Sofie Bengtsson

2 1061 Ändringar i föredragningslistan s beslut Nämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan. Ärende som utgår: Ärende 19, Heberg 3:28 Ärende 26, Skällentorp 3: (38)

3 1062 Bygglov/rivningslov/marklov, startbesked beviljade av stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning enligt delegation Agerör 1:51, ändring fasad fritidshus, , 3013 Boberg 8:27 stuga 10, ändring fritidshus fasad, , 3014 Vinberg 6:5, tillbyggnad enbostadshus glasveranda, , 7011 Olofsbo 3:166, nybyggnad enbostadshus samt rivning av befintligt fritidshus, , 9010 Tångalyckan 1, återuppbyggnad idrottshall, , 7012 Källstorp 1:58, tillbyggnad enbostadshus, , 7013 Stafsinge-Arvidstorp 3:89, nybyggnad skärmtak, , 7014 Skogstorp 6:1, ändrad användning från pizzeria till bostad, , 3015 Agerör 1:115, nybyggnad fritidshus, , 9011 Agerör 1:122, nybyggnad fritidshus, , 9012 Vesslunda 5:7, tillbyggnad fritidshus, , 3016 Arvidstorp 1:39, nybyggnad affärshus, , 7015 Skrea 11:69, rivning och nybyggnad enbostadshus, , 9013 Digesgård 1:46, tillbyggnad fritidshus med balkong och trappa ovan befintlig uterum, , 3018 Ullared 2:151, tillbyggnad servicebyggnad 2 st vindfång. uppsättande av skyltar, ändrad inre användning med toalett- och personaldel, ommålning, , 7016 Stafsinge 4:70, nybyggnad komplementbyggnad, , 9014 Ullared 2:205, rivning och nybyggnad överbyggnad pumpstation och carport, , 3017 Olofsbo 5:4 Pilängen 318, ändring takkonstruktion och fasader av badstuga, , 8001 Boberg 8:27 stuga 37, tillbyggnad och ändring av fritidshus, , 8002 Ekobilen 2, tillbyggnad handels- och kontorsbyggnad med lager, , (38)

4 /forts 1062/ Jollen 4, nybyggnad enbostadshus, , 7017 Skrea 7:46, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 8003 Skrea 16:1, fasadändring och inglasning balkong, , 9015 Tröinge 18:9, nybyggnad garage, , 3019 Tröinge 18:9, nybyggnad garage, , 3019 Boberg 8:27 stuga 21, tillbyggnad fritidshus, , 3020 Hjortsberg 3:43 Ålen 87, nybyggnad badstuga, , 8004 Boberg 4:40, till- och ombyggnad fritidshus, , 9016 Hägern 24, tillbyggnad av råvarulager, , 3021 Vattsgård 1:10 och 1:14, ändrad användning av lageryta till bostad , 7018 Långan 2, tillbyggnad fritidshus. ändring komplementbyggnad, , 2005 Jordgloben 5, nybyggnad enbostadshus, rivning befintligt, , 3022 Faktorn 3, ändrad användning industribyggnad till smådjursklinik, Lejonet 20-21, fasadändring flerbostadshus- byte av dörrar, , 2006 Morups-Lyngen 2:63, fasadändring flerbostadshus, , 2008 Tröinge 4:190, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 8004 Morups-Ry 1:109, tillbyggnad enbostadshus med uterum delvis under befintlig balkong, , Svärdet 6, fasadändring, , 2009 Ullared 2:151, rivning av garagebyggnad och tvätthall, , 7019 Dryckessången 1, tillbyggnad enbostadshus, , (38)

5 1063 Beslut om kontrollplan/rivningsplan och godkännande av kvalitetsansvarig för samma objekt samt startbesked enligt delegationsrätt Eftra 3:95, nybyggnad fritidshus, , 4009 Lanternan 1, nybyggnad fritidshus, , 4010 Rönnhagen 6, installation rökkanal/eldstad, , 4013 Skrea 23:53, nybyggnad F2 skola, , 4014 Morup 1:51, nybyggnad enbostadshus med garage, , 4015 Lodjuret 17, installation rökkanal/eldstad, , 4016 Skäran 14, installation rökkanal/eldstad, , 4017 Tröinge 4:49, nybyggnad garage och komplementbyggnad, , 4020 Morups-Lyngen 2:44, tillbyggnad fritidshus, , 4021 Källstorp 1:101, nybyggnad enbostadshus med carport, , 4023 Jordgloben 5, nybyggnad enbostadshus, rivning befintligt, , 4024 Skällentorp 1:61, installation rökkanal/eldstad, , 4025 Sjömärket 2, installation rökkanal/eldstad, , 4026 Vesslunda 5:15, installation rökkanal/eldstad, , 4027 Hällarp 6:20, installation rökkanal/eldstad, , 4028 Björnen 4, installation rökkanal/eldstad, , 4029 Jonstorp 7:2, installation rökkanal/eldstad, , 4030 Vessige 28:1, installtion rökkanal/eldstad, , 4031 Skrea-Brogård 1:10, installation rökkanal/eldstad, , 4032 Skällentorp 1:152, installation rökkanal/eldstad, , 4033 Bågen 15, nybyggnad flerbostadshus med 6 lägenheter och 2 förrådsbyggnader, , 4034 Tröinge 5:68, tillbyggnad enbostadshus med uterum och carport, , (38)

6 1064 Anmälan av delegationsbeslut/bostadsanpassning (bidrag och åtgärder) 2013/27 SKOGSTORP 4: BIFALL Förbättring av belysning 6 (38)

7 1065 Antecknades för kännedom följande beslut mm Länsstyrelsens beslut , avseende överklagat beslut om byggsanktionsavgift, Esered 1:224. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om nekad förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Skogstorp 1:43. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut att bevilja säsongslov för anordnande av uppställningsplats för husbilar på fastigheten Morups-Lyngen 2:40. Länsstyrelsen återförvisar ärendet till bygglovsnämnden för vidare handläggning (dålig motivering av beslut) Länsstyrelsens beslut avseende överklagat avslag för tillbyggnad av balkong på enbostadshus och inglasning uterum på fastigheten Vindbryggan 7. Länsstyrelsen avskriver ärendet då klaganden tagit tillbaka överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom avseende överklagat beslut om upphävande av bygglovsnämndens strandskyddsdispens på fastigheten Rävige 2:23. Mark- och miljödomstolen ändrar inte länsstyrelsens beslut. Mark- och miljödomstolens dom avseende överklagat beslut att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Boberg 3:166. Mark- och miljödomstolen upphäver bygglovsnämndens beslut. 7 (38)

8 1066 Månadsuppföljning februari 2013 s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga till kommunstyrelsen. Ärende/övervägande Stadsarkitekt Göran Molin redogör för ärendet. 8 (38)

9 Månadsuppföljning Månadsuppföljning februari Driftsredovisning Driftsredovisning TOTALT Budget perioden Utfall perioden Diff perioden Budget (tkr) Taxeintäkter Personalkostnader Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Driftsredovisning NÄMND Budget perioden Utfall perioden Diff perioden Budget (tkr) Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Driftsredovisning BYGGLOV Budget perioden Utfall perioden Diff perioden Budget (tkr) Taxeintäkter Övriga kostnader Nettokostnad Driftsredovisning BAB Budget perioden Utfall perioden Diff perioden Budget (tkr) Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

10 Kommentar till driftredovisning Jämförelser utfall budget. Koppling till redovisade verksamhetsnyckeltal. m m Verksamhetsnyckeltal Verksamhetsnyckeltal Utfall senaste 12 månader mars februari 2013 Bygglov Inkomna ärenden Bygglovsansökan Nybyggnation enbostadshus Bostadsanpassning Inkomna ärenden Beslut Perioden 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Kommentar verksamhetsnyckeltal Bygglovnämndens verksamhet ligger vad gäller ärendemängden på vad som kan förväntas vid denna tid på året. Det ekonomiska resultatet är bättre än förväntat jämfört med budget. Det är särskilt taxeintäkterna som ökad jämfört med budget. Vi har haft högre övriga kostnader som balanserats av intäkterna. Dessa övriga kostnader är i huvudsak kostnader för personal på SBK. 2

11 1067 Verksamhetsplan 2013 s beslut s verksamhetsplan 2013 enligt bilaga godkänns. Ärende/övervägande Stadsarkitekt Göran Molin redogör för ärendet. 9 (38)

12 Verksamhetsplan 2013 Omvärldsanalys Oroligheter i världen påverkar både konjunktur och ränteläge i Sverige vilket ger en direkt påverkan på efterfrågan av byggbar mark i Falkenberg. De höga byggkostnaderna påverkar också negativt antalet bostäder som byggts. Det råder dock fortfarande efterfrågan på bostadsmark i Falkenberg. I ett hårdare ekonomiskt klimat kan efterfrågan på nya bostäder sjunka men också styra efterfrågan mot bostäder som kostar mindre och ger lägre månadskostnader. Vi kan redan se effekterna av bankernas högre krav på eget kapital på bostadslån. Unga familjer får det svårare att köpa villor när det är dags att bilda familj. Lägenheter och radhus, gärna med låga förbrukningsavgifter, kan vara ett bättre alternativ för dem som inte förmår att ta steget till ett enbostadshus. Detta kan också vara en väg mot ett mer uthålligt boende och ett mindre sårbart samhälle. Att bygga om befintliga småhus och fritidshus för att passa till nya boendekrav är också en trolig väg att möta en hårdare ekonomisk verklighet. Möjligheten till ROT-bidrag talar för detta men andra sidan hämmar de hårdare lånekraven en sådan utveckling. Vi bör dock räkna med att vårt bostadsbestånd i stor utsträckning kommer förnyas genom om- och tillbyggnader i det som redan är byggt. Även om befolkningsutvecklingen i Falkenberg ökar långsamt så kan behovet av bostäder öka fortare. Andelen ensamhushåll stiger i Sverige dels på grund av livstilsval och skilsmässor men även pga. av en stigande äldre befolkning och ökat kvarboende. Allt detta påverkar bygglovnämndens verksamhetsområde, även bidragen för bostadsanpassning borde succesivt öka så länge bostadsbeståndet inte är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Ett tillgängligt samhälle är en viktig förutsättning för ett gott liv och för en allt viktigare del av Bygglovnämndens verksamhet. Förändringarna i PBL gör att tillgängligheten bedöms i varje bygglov. Den offentliga miljön ska göras mer tillgängligt genom att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. De bostadsbidrag som ges för personer med funktionsnedsättning utgör en väsentlig del av bygglovnämndens budget. Samverkan och kompetensutveckling inom området tillgänglighet är väsentligt för alla som arbetar med tillgänglighet inom bygglovenheten och kommunen för att möta ökade krav och behov. Förbättrad möjlighet till att arbetspendla innebär att val av bostadsort inom regionen får allt mindre betydelse. Efterfrågan på bostadsmark styrs allt mer av vilket utbud Falkenbergs kommun har att erbjuda i attraktiva områden i konkurrens med vad grannkommunerna har att erbjuda. Även andra faktorer som barnomsorg, fortbildningsmöjlighet m.m. spelar givetvis in. Falkenbergs nya översiktsplan beräknas antas under 2013, vilket kan komma att få viss inverkan på bygglovsnämndens verksamhet. I översiktsplanen har t.ex. ett flertal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekats ut i inlandet. Det kan medföra en ökning av antalet bygglovsansökningar för nybyggnad av småhus. Genomgående för hela stadsbyggnadskontorets verksamhet är att det blir allt svårare att rekrytera erfaren personal. Här finns en stor utmaning i att höja attraktiviteten för kommunen och stadsbyggnadskontoret som arbetsplats. I övrigt så finns det flera stora utmaningar i bygglovsnämndens verksamhet. Under 2013 kommer en del resurser läggas på ett kvalitetssäkringsarbete för bygglovshandläggning. Arbetet ses som mycket viktigt för att skapa förutsägbarhet i handläggning, för att höja kvaliteten på handläggning och beslut, för att skapa en trygghet och större säkerhet för handläggare i framför allt för de typer av ärenden som handläggs sällan, samt för att underlätta arbetet med introduktion av nya medarbetare. 1

13 Medborgare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Deltagandet i de allmänna valen ska öka Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god : Nämndens övergripande syfte och mål är att ge kommunens medborgare en snabb och korrekt handläggning enligt plan- och bygglagen (PBL), samt en så god rådgivning som möjligt av ärenden som rör lov, tillsyn och kontroll av byggande. Det gäller även prövning av bidrag till bostadsanpassning i hemmet för personer med funktionshinder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Utifrån fullmäktiges övergripande medborgarmål har bygglovsnämnden som delmål: Bygglovnämndens verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet genom att fokusera på en ärendehantering som är så rättsäker och effektiv som möjligt. Ge medborgarna en snabb service genom att ha korta handläggningstider med fokus på förutsägbarhet och korrekthet i handläggningen. De medborgare som kommer i kontakt med bygglovsnämndens verksamhet, ska få klara besked och kunna ta del av information från verksamheten genom tydlig och lättläst information. Vidareutveckla former för information och rådgivning till brukare. Arbeta fram riktlinjer i samarbete med gatukontoret för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Verksamhet Kommunfullmäktiges övergripande mål: De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka : Utifrån fullmäktiges övergripande verksamhetsmål har bygglovsnämnden som delmål: Max 10 % av överklagadebeslut upphävs (3st/år). Råd och riktlinjer tas fram och tillämpas för ökad förutsägbarhet. Dessa ska uppdateras senast varje mandatperiod. Inom verksamheten ska en samsyn eftersträvas och ett kvalitetssäkringssystem utvecklas så att ärenden handläggs och beslutas på likartat sätt oavsett vem som handlägger. Vidareutveckla former för information och rådgivning till brukare. Hög tillgänglighet (bekräfta kontakt eller ge svar inom 24 arbetstimmar). Utveckla former för information och rådgivning till brukare. Myndighetsutövning med integritet (likabehandling, jämställdhet, rättssäkerhet, tydlighet, professionalitet). Förstärka personalstyrkan för att klara arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt Inom nämnden sker handläggning av samtliga förkommande ärenden kopplade till PBL vad gäller bygglov, mark- och rivningslov, bygganmälan med godkännande av kvalitetsansvarig och kontrollplaner, ventilationskontroll mm. En betydande verksamhet är också bostadsanpassningsbidrag, 2

14 vilken syftar till att funktionshindrade i så stor utsträckning som möjligt skall kunna bo kvar i sitt hem med hög grad av självständighet. Bidrag söks av den enskilde och kommunen handlägger bidragsbedömningen utifrån behovsprövning med hänsyn till funktionshindret. Som underlag finns ett medicinskt intyg, utfärdat av läkare eller arbetsterapeut. Mer resurser bör läggas på nämndens ålägganden med bl.a. tillsynsansvar inom ett flertal områden, såsom energideklarationer, lägenhetsregister, tillgänglighet, olovligt byggande, ovårdade byggnader etc. När det gäller åtgärder för övriga fastighetsägare, som kommunen har tillsyn över, så har resurserna inte räckt för att informera eller beivra i tillräckligt stor omfattning. Ekonomi Kommunfullmäktiges övergripande mål: Gällande budgetramar ska hållas Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans : Utifrån ovanstående övergripande ekonomimål har bygglovsnämnden fördelat sin budget enligt nedan. Avdelningens anställda återfinns inom stadsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen, medan de uppgifter och den verksamhet som de utför ligger under bygglovsnämndens ansvar. Nedan följer en siffersammanställning som är specificerad med olika intäkts- och kostnadsslag. Vid förändring från budget 2012 anges det i text. Utöver dessa förändringar kommer även budgetmedel för arvodes- och löneökningar att tillkomma. Dessa är budgeterade centralt och tillfaller nämnderna efter särskilda beslut när kostnaderna uppstår. Medarbetare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll mm Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål : s medarbetare är anställda av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens mål är: Det ska finnas en utvecklingsplan för alla medarbetare Medarbetarna ska ha tillräcklig utbildning för att klara sina arbetsuppgifter Det ska finnas möjligheter till kompetensutveckling inom sitt arbetsområde Medarbetarna ska kunna påverka hur arbetet ska utföras Medarbetarna ska kunna påverka innehållet i sina arbetsuppgifter Medarbetarna ska kunna påverka när arbetet ska utföras Medarbetarnas fysiska arbetsmiljö ska kännas trygg och säker Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsmiljön i de lokaler de arbetar i Det ska råda bra stämning inom medarbetarnas arbetsgrupp/arbetslag Utöver kommunstyrelsens mål har bygglovsnämnden följande mål: Medarbetarna ska känna delaktighet, inflytande, engagemang och ansvar Medarbetarna ska ges möjlighet att uppfatta kommunen som en bra arbetsgivare och sin arbetsplats som en bra och trivsam arbetsplats. Medarbetarna ska ges möjlighet att utveckla sin yrkesroll genom att ta ett ökat ansvar (t.ex. arbetsledande ansvar) om det gynnar nämndens verksamhet positivt och är förenligt med nämndens budget. 3

15 Förstärka personalstyrkan så inte den höga arbetsbelastningen ska leda till stress och ohälsa hos personalen. Hållbarhet och tillväxt Kommunfullmäktiges övergripande mål: Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl.a. i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas : har en ambition att öka den allmänna kunskapsnivån med avseende på lovprocessen, kulturmiljövård och energieffektivt byggande, t.ex. genom att anordna informationsträffar för allmänheten, egna seminarier och framtagande av broschyrmaterial. Vidareutveckla former för information och rådgivning till brukare. Fokusområden Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin: kommer i sin verksamhet och inom ramen för budget arbeta med kvalitetssäkring av handläggning för ökad rättssäkerhet och effektivitet, utveckla former för information och rådgivning till brukare, samt introducera en webbaserad bygglovsguide. Falkenbergs ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i: kommer att verka för en ökad samverkan vad gäller tillgängligheten i den byggda miljön. I detta ingår att i samarbete med gatukontoret arbeta fram riktlinjer för enkelt avhjälpta hinder som ska utgöra krav på utformning av t.ex. uteserveringar mm vid tillståndsgivning på allmän plats. Nämndens samlade styrtal/nyckeltal Nyckeltal, antal Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Plan 2013 Bygglov Inkomna ärenden Bygglovsansökningar Ansökan Nybyggnation enbostadshus Beslut om bygglov, förhandsbesked mm Bostadsanpassning Inkomna ärenden Beslut

16 1068 Effektiviseringsförslag för bygglovsnämnden s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga till kommunstyrelsen. Ärende/övervägande Stadsarkitekt Göran Molin redogör för ärendet. 10 (38)

17 Datum Göran Molin Förändrings- och utvecklingsarbete beskrivning av åtgärder Nämnd: 1. av taxor s verksamhet är till stor del självfinansierad och det skulle vara möjligt att öka taxan för att uppnå en ännu högre självfinansieringsgrad. har dock gjort en taxehöjning redan p.g.a. den nya plan- och bygglagen och därför skulle man undvika detta då det kan få konsekvenser för både kommuninvånare och även minska antalet företagsetableringar. Målkoppling: Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning. Sida 1 (1)

18 1069 Verksamhetsutveckling stadsbyggnadskontoret, information Ärende Anläggningsingenjör Charlott Ullstadius informerar nämnden. 11 (38)

19 1070 Falkåsen 2, ovårdad tomt. Dnr 2010-S0724 s beslut Ärendet återremitteras till stadsbyggnadskontoret för kommunikation med fastighetsägaren och ärendet kommer att behandlas igen på nämndens möte i april. 12 (38)

20 1071 Morup 23:1, ovårdad tomt. Dnr 2012-S0137 s beslut Ärendet avskrivs. Ärende/övervägande Vid tillsyn kunde konstaterats att tomten avstädats. 13 (38)

21 1072 Morup 18:1, ovårdad tomt. Dnr 2012-S0138 s beslut Ärendet återremitteras till stadsbyggnadskontoret för kommunikation med fastighetsägaren. Ärendet kommer att behandlas igen på nämndens möte i april. 14 (38)

22 1073 Ärendet skyddat enligt personuppgiftslagen 15 (38)

23 1074 Ärendet skyddat enligt personuppgiftslagen 16 (38)

24 1075 Krogsered 1:12, strandskyddsdispens för nybyggnad av två växthus och en komplementbyggnad. Dnr 2013-S0143 s beslut Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c 1. då området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt enligt MB 7:18c 2. då området genom väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Hela fastigheten utgör befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta. De föreslagna växthusen och komplementbyggnaden kommer inte att framträda på ett sådant sätt att de uppfattas som en olägenhet för att passera på vägen sydost om fastigheten jämfört med befintlig situation och redan uppförda byggnader. Upplysningar Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen inom tre veckor, från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen, ska ta ställning till om de ska överpröva beslutet. Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vinner laga kraft. Handlingar för bygglov för åtgärden måste inkomma innan prövning av bygglov kan ske. Ärende/övervägande Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av två växthus och en komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. Förslaget redovisar en placering ca 30 m från Lyngsjön. För Lyngsjön gäller 100 m strandskydd enligt 7:15 MB. Det innebär bland annat förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 17 (38)

25 1076 Hermanstorp 2:18, avstyckning och nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsförfrågan. Dnr 2012-S0665 s beslut Som förhandsbesked uttalas att åtgärder enligt förslaget kan tillåtas, vilket innebär att lämplighetsprövning enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kap 2 har skett. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 PBL. Åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markresurserna och bedöms inte påtagligt skada, riksintressena, landskapsbilden eller övriga natur- och kulturvärden. Kända sakägare med flera enligt PBL kap 9 25, har godkänt eller inte erinrat över åtgärden. Upplysningar Detta tillstånd medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärderna söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 PBL. Prövning av ansökan om bygglov för åtgärderna kommer att ske på sedvanliga villkor och så att ärendet överensstämmer med bestämmelserna i PBL kap 2, 8, 9 och 10 samt föreskrifter i plan- och byggförordningen (PBF) innan bygglov lämnas. Innan bygglov söks ska kontakt tas med Länsstyrelsen i Halland län, Kulturmiljöenheten då området är rikt på fornlämningar. Husplacering, byggnadsutformning, yttre färg- och materialval skall anpassas till traditionell bebyggelse i området, i samråd med stadsbyggnadskontoret. Högsta nockhöjd ska understiga 6 m. Bostadshuset ska ha ett radonsäkert utförande. Avstyckningen ligger inom vattenskyddsområde vilket kan påverka utformningen av anläggningar inom området. Formellt handläggs avstyckningsärenden av Lantmäteriet i Halmstad, Box 603, Halmstad, varför sökanden upplyses om att ansökan om avstyckning skall göras hos denna myndighet. Dessförinnan skall tillstånd från miljö- och hälsoskyddskontoret för avloppsanläggning vara klart. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande och Kulturmiljö Hallands skall beaktas. 18 (38)

26 /forts 1076/ Ärende/övervägande Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av en ca 1500 m² stor fastighet och nybyggnad av enbostadshus och garage om ca 160 m 2. Fastigheten är belägen utanför planlagt område, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kap och ingår i område för riksintresse kulturmiljö, Ätradalen. Kulturmiljö Halland har i sitt yttrande framfört att området är fornminnesrikt och placeringen kan behöva justeras för att bättre anpassa i landskapet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar i sitt yttrande upp fråga om tillstånd för avloppsanläggning och jordbrukets och avloppsanordningens påverkan på en enskild vattentäkt. Ägarna till grannfastigheten har framfört synpunkter på förslaget avseende spridning av gödsel i tomgräns samt buller från jordbruket. Övriga berörda sakägare har inte haft några erinringar mot förslaget. 19 (38)

27 1077 Slätteberg 1:33, ändrad användning, förhandsbesked, omprövning av beslut. Dnr 2012-S0763 s beslut Ärendet återremitteras för vidare utredning och kommunicering med stadsbyggnadskontorets planavdelning. 20 (38)

28 1078 Lönestig 1:17, nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked. Dnr 2012-S0700 s beslut Som förhandsbesked uttalas att åtgärder enligt förslaget inte kan tillåtas. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Lokaliseringen bedöms påtagligt skada landskapsbilden och övriga dokumenterade höga natur- och kulturvärden enligt 2 kap 6 plan- och bygglagen (PBL). Den är inte förenlig med en från allmän synpunktlämplig användning av markresurserna och den gällande översiktsplanen och DÖP Norra kustbygden. Området för den tänkta byggnationen ligger till största delen inom det som i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten betecknas som jordbruksområde med intresse för naturvård och/eller friluftslivsintressen: bestående markanvändning. Planläggning och prövning i ärenden om förhandsbesked ska, enligt 2 kap 2 PBL, syfta till att mark- och vattenområdena används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) ska tillämpas. I detta ärende har mest lämplig användning prövats i gällande översiktsplan och DÖP Norra kustbygden. I förhandsbesked får endast mark tas i anspråk för bebyggelse om marken ur allmän synpunkt är lämplig för ändamålet, 2 kap 4 PBL. Det som enligt PBL räknas som allmänna intressen beskrivs i 2 kap PBL. Detta omfattar bland annat hänsyn till natur- och kulturaspekter, utformningen av bebyggelse samt vissa bestämmelser i miljöbalken. Bland annat ska enligt, 3 kap 6 MB, hänsyn tas till mark- och vattenområden samt den fysiska miljön i övrigt som har betydelse med hänsyn till naturvärden, kulturvärden eller friluftslivet. Marken bör ur hushållningssynpunkt enligt kommunens översiktsplan användas till annat ändamål. Bebyggelsen bedöms, genom att den avsevärt skulle förändra upplevelsen av detta kustnära landskap, påtagligt skada landskapsbilden. Slutsatsen är att en bebyggelse med denna lokalisering inte är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av marken. /forts 1078/ 21 (38)

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-08-28 Sammanträdestid 08:30 12:10

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-08-28 Sammanträdestid 08:30 12:10 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:10 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Bo Rylander (M) för Folke Kambler

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer