Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar Henriksson (S) Tjänstemän Göran Molin, stadsarkitekt Ann-Sofie Bengtsson, bygglovssamordnare Charlott Ullstadius, anläggningsingenjör 1068 Johan Vibe, bostadsanpassningsbidragshandl Annika Wahlström, bygglovhandläggare Lars Larsson, byggnadsinspektör , Paragrafer Ordföranden samt Ingvar Henriksson (S) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson Ordförande... Yvonne Nilsson (S) Justerare. Ingvar Henriksson (S) Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Ann-Sofie Bengtsson

2 1061 Ändringar i föredragningslistan s beslut Nämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan. Ärende som utgår: Ärende 19, Heberg 3:28 Ärende 26, Skällentorp 3: (38)

3 1062 Bygglov/rivningslov/marklov, startbesked beviljade av stadsbyggnadskontorets bygglovavdelning enligt delegation Agerör 1:51, ändring fasad fritidshus, , 3013 Boberg 8:27 stuga 10, ändring fritidshus fasad, , 3014 Vinberg 6:5, tillbyggnad enbostadshus glasveranda, , 7011 Olofsbo 3:166, nybyggnad enbostadshus samt rivning av befintligt fritidshus, , 9010 Tångalyckan 1, återuppbyggnad idrottshall, , 7012 Källstorp 1:58, tillbyggnad enbostadshus, , 7013 Stafsinge-Arvidstorp 3:89, nybyggnad skärmtak, , 7014 Skogstorp 6:1, ändrad användning från pizzeria till bostad, , 3015 Agerör 1:115, nybyggnad fritidshus, , 9011 Agerör 1:122, nybyggnad fritidshus, , 9012 Vesslunda 5:7, tillbyggnad fritidshus, , 3016 Arvidstorp 1:39, nybyggnad affärshus, , 7015 Skrea 11:69, rivning och nybyggnad enbostadshus, , 9013 Digesgård 1:46, tillbyggnad fritidshus med balkong och trappa ovan befintlig uterum, , 3018 Ullared 2:151, tillbyggnad servicebyggnad 2 st vindfång. uppsättande av skyltar, ändrad inre användning med toalett- och personaldel, ommålning, , 7016 Stafsinge 4:70, nybyggnad komplementbyggnad, , 9014 Ullared 2:205, rivning och nybyggnad överbyggnad pumpstation och carport, , 3017 Olofsbo 5:4 Pilängen 318, ändring takkonstruktion och fasader av badstuga, , 8001 Boberg 8:27 stuga 37, tillbyggnad och ändring av fritidshus, , 8002 Ekobilen 2, tillbyggnad handels- och kontorsbyggnad med lager, , (38)

4 /forts 1062/ Jollen 4, nybyggnad enbostadshus, , 7017 Skrea 7:46, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 8003 Skrea 16:1, fasadändring och inglasning balkong, , 9015 Tröinge 18:9, nybyggnad garage, , 3019 Tröinge 18:9, nybyggnad garage, , 3019 Boberg 8:27 stuga 21, tillbyggnad fritidshus, , 3020 Hjortsberg 3:43 Ålen 87, nybyggnad badstuga, , 8004 Boberg 4:40, till- och ombyggnad fritidshus, , 9016 Hägern 24, tillbyggnad av råvarulager, , 3021 Vattsgård 1:10 och 1:14, ändrad användning av lageryta till bostad , 7018 Långan 2, tillbyggnad fritidshus. ändring komplementbyggnad, , 2005 Jordgloben 5, nybyggnad enbostadshus, rivning befintligt, , 3022 Faktorn 3, ändrad användning industribyggnad till smådjursklinik, Lejonet 20-21, fasadändring flerbostadshus- byte av dörrar, , 2006 Morups-Lyngen 2:63, fasadändring flerbostadshus, , 2008 Tröinge 4:190, tillbyggnad enbostadshus med uterum, , 8004 Morups-Ry 1:109, tillbyggnad enbostadshus med uterum delvis under befintlig balkong, , Svärdet 6, fasadändring, , 2009 Ullared 2:151, rivning av garagebyggnad och tvätthall, , 7019 Dryckessången 1, tillbyggnad enbostadshus, , (38)

5 1063 Beslut om kontrollplan/rivningsplan och godkännande av kvalitetsansvarig för samma objekt samt startbesked enligt delegationsrätt Eftra 3:95, nybyggnad fritidshus, , 4009 Lanternan 1, nybyggnad fritidshus, , 4010 Rönnhagen 6, installation rökkanal/eldstad, , 4013 Skrea 23:53, nybyggnad F2 skola, , 4014 Morup 1:51, nybyggnad enbostadshus med garage, , 4015 Lodjuret 17, installation rökkanal/eldstad, , 4016 Skäran 14, installation rökkanal/eldstad, , 4017 Tröinge 4:49, nybyggnad garage och komplementbyggnad, , 4020 Morups-Lyngen 2:44, tillbyggnad fritidshus, , 4021 Källstorp 1:101, nybyggnad enbostadshus med carport, , 4023 Jordgloben 5, nybyggnad enbostadshus, rivning befintligt, , 4024 Skällentorp 1:61, installation rökkanal/eldstad, , 4025 Sjömärket 2, installation rökkanal/eldstad, , 4026 Vesslunda 5:15, installation rökkanal/eldstad, , 4027 Hällarp 6:20, installation rökkanal/eldstad, , 4028 Björnen 4, installation rökkanal/eldstad, , 4029 Jonstorp 7:2, installation rökkanal/eldstad, , 4030 Vessige 28:1, installtion rökkanal/eldstad, , 4031 Skrea-Brogård 1:10, installation rökkanal/eldstad, , 4032 Skällentorp 1:152, installation rökkanal/eldstad, , 4033 Bågen 15, nybyggnad flerbostadshus med 6 lägenheter och 2 förrådsbyggnader, , 4034 Tröinge 5:68, tillbyggnad enbostadshus med uterum och carport, , (38)

6 1064 Anmälan av delegationsbeslut/bostadsanpassning (bidrag och åtgärder) 2013/27 SKOGSTORP 4: BIFALL Förbättring av belysning 6 (38)

7 1065 Antecknades för kännedom följande beslut mm Länsstyrelsens beslut , avseende överklagat beslut om byggsanktionsavgift, Esered 1:224. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om nekad förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Skogstorp 1:43. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut att bevilja säsongslov för anordnande av uppställningsplats för husbilar på fastigheten Morups-Lyngen 2:40. Länsstyrelsen återförvisar ärendet till bygglovsnämnden för vidare handläggning (dålig motivering av beslut) Länsstyrelsens beslut avseende överklagat avslag för tillbyggnad av balkong på enbostadshus och inglasning uterum på fastigheten Vindbryggan 7. Länsstyrelsen avskriver ärendet då klaganden tagit tillbaka överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom avseende överklagat beslut om upphävande av bygglovsnämndens strandskyddsdispens på fastigheten Rävige 2:23. Mark- och miljödomstolen ändrar inte länsstyrelsens beslut. Mark- och miljödomstolens dom avseende överklagat beslut att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Boberg 3:166. Mark- och miljödomstolen upphäver bygglovsnämndens beslut. 7 (38)

8 1066 Månadsuppföljning februari 2013 s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga till kommunstyrelsen. Ärende/övervägande Stadsarkitekt Göran Molin redogör för ärendet. 8 (38)

9 Månadsuppföljning Månadsuppföljning februari Driftsredovisning Driftsredovisning TOTALT Budget perioden Utfall perioden Diff perioden Budget (tkr) Taxeintäkter Personalkostnader Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Driftsredovisning NÄMND Budget perioden Utfall perioden Diff perioden Budget (tkr) Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnad Driftsredovisning BYGGLOV Budget perioden Utfall perioden Diff perioden Budget (tkr) Taxeintäkter Övriga kostnader Nettokostnad Driftsredovisning BAB Budget perioden Utfall perioden Diff perioden Budget (tkr) Lokalkostnad Övriga kostnader Nettokostnad Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

10 Kommentar till driftredovisning Jämförelser utfall budget. Koppling till redovisade verksamhetsnyckeltal. m m Verksamhetsnyckeltal Verksamhetsnyckeltal Utfall senaste 12 månader mars februari 2013 Bygglov Inkomna ärenden Bygglovsansökan Nybyggnation enbostadshus Bostadsanpassning Inkomna ärenden Beslut Perioden 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Kommentar verksamhetsnyckeltal Bygglovnämndens verksamhet ligger vad gäller ärendemängden på vad som kan förväntas vid denna tid på året. Det ekonomiska resultatet är bättre än förväntat jämfört med budget. Det är särskilt taxeintäkterna som ökad jämfört med budget. Vi har haft högre övriga kostnader som balanserats av intäkterna. Dessa övriga kostnader är i huvudsak kostnader för personal på SBK. 2

11 1067 Verksamhetsplan 2013 s beslut s verksamhetsplan 2013 enligt bilaga godkänns. Ärende/övervägande Stadsarkitekt Göran Molin redogör för ärendet. 9 (38)

12 Verksamhetsplan 2013 Omvärldsanalys Oroligheter i världen påverkar både konjunktur och ränteläge i Sverige vilket ger en direkt påverkan på efterfrågan av byggbar mark i Falkenberg. De höga byggkostnaderna påverkar också negativt antalet bostäder som byggts. Det råder dock fortfarande efterfrågan på bostadsmark i Falkenberg. I ett hårdare ekonomiskt klimat kan efterfrågan på nya bostäder sjunka men också styra efterfrågan mot bostäder som kostar mindre och ger lägre månadskostnader. Vi kan redan se effekterna av bankernas högre krav på eget kapital på bostadslån. Unga familjer får det svårare att köpa villor när det är dags att bilda familj. Lägenheter och radhus, gärna med låga förbrukningsavgifter, kan vara ett bättre alternativ för dem som inte förmår att ta steget till ett enbostadshus. Detta kan också vara en väg mot ett mer uthålligt boende och ett mindre sårbart samhälle. Att bygga om befintliga småhus och fritidshus för att passa till nya boendekrav är också en trolig väg att möta en hårdare ekonomisk verklighet. Möjligheten till ROT-bidrag talar för detta men andra sidan hämmar de hårdare lånekraven en sådan utveckling. Vi bör dock räkna med att vårt bostadsbestånd i stor utsträckning kommer förnyas genom om- och tillbyggnader i det som redan är byggt. Även om befolkningsutvecklingen i Falkenberg ökar långsamt så kan behovet av bostäder öka fortare. Andelen ensamhushåll stiger i Sverige dels på grund av livstilsval och skilsmässor men även pga. av en stigande äldre befolkning och ökat kvarboende. Allt detta påverkar bygglovnämndens verksamhetsområde, även bidragen för bostadsanpassning borde succesivt öka så länge bostadsbeståndet inte är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Ett tillgängligt samhälle är en viktig förutsättning för ett gott liv och för en allt viktigare del av Bygglovnämndens verksamhet. Förändringarna i PBL gör att tillgängligheten bedöms i varje bygglov. Den offentliga miljön ska göras mer tillgängligt genom att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. De bostadsbidrag som ges för personer med funktionsnedsättning utgör en väsentlig del av bygglovnämndens budget. Samverkan och kompetensutveckling inom området tillgänglighet är väsentligt för alla som arbetar med tillgänglighet inom bygglovenheten och kommunen för att möta ökade krav och behov. Förbättrad möjlighet till att arbetspendla innebär att val av bostadsort inom regionen får allt mindre betydelse. Efterfrågan på bostadsmark styrs allt mer av vilket utbud Falkenbergs kommun har att erbjuda i attraktiva områden i konkurrens med vad grannkommunerna har att erbjuda. Även andra faktorer som barnomsorg, fortbildningsmöjlighet m.m. spelar givetvis in. Falkenbergs nya översiktsplan beräknas antas under 2013, vilket kan komma att få viss inverkan på bygglovsnämndens verksamhet. I översiktsplanen har t.ex. ett flertal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekats ut i inlandet. Det kan medföra en ökning av antalet bygglovsansökningar för nybyggnad av småhus. Genomgående för hela stadsbyggnadskontorets verksamhet är att det blir allt svårare att rekrytera erfaren personal. Här finns en stor utmaning i att höja attraktiviteten för kommunen och stadsbyggnadskontoret som arbetsplats. I övrigt så finns det flera stora utmaningar i bygglovsnämndens verksamhet. Under 2013 kommer en del resurser läggas på ett kvalitetssäkringsarbete för bygglovshandläggning. Arbetet ses som mycket viktigt för att skapa förutsägbarhet i handläggning, för att höja kvaliteten på handläggning och beslut, för att skapa en trygghet och större säkerhet för handläggare i framför allt för de typer av ärenden som handläggs sällan, samt för att underlätta arbetet med introduktion av nya medarbetare. 1

13 Medborgare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Deltagandet i de allmänna valen ska öka Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin Förutsättningarna för alla medborgares sociala engagemang ska vara goda och ständigt förbättras Falkenberg ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i Folkhälsan i Falkenberg ska vara mycket god : Nämndens övergripande syfte och mål är att ge kommunens medborgare en snabb och korrekt handläggning enligt plan- och bygglagen (PBL), samt en så god rådgivning som möjligt av ärenden som rör lov, tillsyn och kontroll av byggande. Det gäller även prövning av bidrag till bostadsanpassning i hemmet för personer med funktionshinder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB). Utifrån fullmäktiges övergripande medborgarmål har bygglovsnämnden som delmål: Bygglovnämndens verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet genom att fokusera på en ärendehantering som är så rättsäker och effektiv som möjligt. Ge medborgarna en snabb service genom att ha korta handläggningstider med fokus på förutsägbarhet och korrekthet i handläggningen. De medborgare som kommer i kontakt med bygglovsnämndens verksamhet, ska få klara besked och kunna ta del av information från verksamheten genom tydlig och lättläst information. Vidareutveckla former för information och rådgivning till brukare. Arbeta fram riktlinjer i samarbete med gatukontoret för enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. Verksamhet Kommunfullmäktiges övergripande mål: De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna De tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara utformade så att brukarna är nöjda med service och bemötande Alternativa driftsformer ska uppmuntras och ständigt utvecklas och brukarnas valmöjligheter ska öka : Utifrån fullmäktiges övergripande verksamhetsmål har bygglovsnämnden som delmål: Max 10 % av överklagadebeslut upphävs (3st/år). Råd och riktlinjer tas fram och tillämpas för ökad förutsägbarhet. Dessa ska uppdateras senast varje mandatperiod. Inom verksamheten ska en samsyn eftersträvas och ett kvalitetssäkringssystem utvecklas så att ärenden handläggs och beslutas på likartat sätt oavsett vem som handlägger. Vidareutveckla former för information och rådgivning till brukare. Hög tillgänglighet (bekräfta kontakt eller ge svar inom 24 arbetstimmar). Utveckla former för information och rådgivning till brukare. Myndighetsutövning med integritet (likabehandling, jämställdhet, rättssäkerhet, tydlighet, professionalitet). Förstärka personalstyrkan för att klara arbetsuppgifterna på ett tillfredställande sätt Inom nämnden sker handläggning av samtliga förkommande ärenden kopplade till PBL vad gäller bygglov, mark- och rivningslov, bygganmälan med godkännande av kvalitetsansvarig och kontrollplaner, ventilationskontroll mm. En betydande verksamhet är också bostadsanpassningsbidrag, 2

14 vilken syftar till att funktionshindrade i så stor utsträckning som möjligt skall kunna bo kvar i sitt hem med hög grad av självständighet. Bidrag söks av den enskilde och kommunen handlägger bidragsbedömningen utifrån behovsprövning med hänsyn till funktionshindret. Som underlag finns ett medicinskt intyg, utfärdat av läkare eller arbetsterapeut. Mer resurser bör läggas på nämndens ålägganden med bl.a. tillsynsansvar inom ett flertal områden, såsom energideklarationer, lägenhetsregister, tillgänglighet, olovligt byggande, ovårdade byggnader etc. När det gäller åtgärder för övriga fastighetsägare, som kommunen har tillsyn över, så har resurserna inte räckt för att informera eller beivra i tillräckligt stor omfattning. Ekonomi Kommunfullmäktiges övergripande mål: Gällande budgetramar ska hållas Verksamheten i kommunen ska kännetecknas av hög produktivitet och effektivitet Kommunens ekonomi ska planeras långsiktigt och vara i balans : Utifrån ovanstående övergripande ekonomimål har bygglovsnämnden fördelat sin budget enligt nedan. Avdelningens anställda återfinns inom stadsbyggnadskontoret under kommunstyrelsen, medan de uppgifter och den verksamhet som de utför ligger under bygglovsnämndens ansvar. Nedan följer en siffersammanställning som är specificerad med olika intäkts- och kostnadsslag. Vid förändring från budget 2012 anges det i text. Utöver dessa förändringar kommer även budgetmedel för arvodes- och löneökningar att tillkomma. Dessa är budgeterade centralt och tillfaller nämnderna efter särskilda beslut när kostnaderna uppstår. Medarbetare Kommunfullmäktiges övergripande mål: Medarbetarna ska kunna påverka sin arbetssituation beträffande arbetstider, arbetssätt, utförande, innehåll mm Kommunens medarbetare ska uppleva att arbetsmiljön är god Kommunens medarbetare ska ha möjlighet till kompetensutveckling så att de ges goda förutsättningar att bidra till uppfyllande av kommunens och verksamhetens mål : s medarbetare är anställda av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens mål är: Det ska finnas en utvecklingsplan för alla medarbetare Medarbetarna ska ha tillräcklig utbildning för att klara sina arbetsuppgifter Det ska finnas möjligheter till kompetensutveckling inom sitt arbetsområde Medarbetarna ska kunna påverka hur arbetet ska utföras Medarbetarna ska kunna påverka innehållet i sina arbetsuppgifter Medarbetarna ska kunna påverka när arbetet ska utföras Medarbetarnas fysiska arbetsmiljö ska kännas trygg och säker Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsmiljön i de lokaler de arbetar i Det ska råda bra stämning inom medarbetarnas arbetsgrupp/arbetslag Utöver kommunstyrelsens mål har bygglovsnämnden följande mål: Medarbetarna ska känna delaktighet, inflytande, engagemang och ansvar Medarbetarna ska ges möjlighet att uppfatta kommunen som en bra arbetsgivare och sin arbetsplats som en bra och trivsam arbetsplats. Medarbetarna ska ges möjlighet att utveckla sin yrkesroll genom att ta ett ökat ansvar (t.ex. arbetsledande ansvar) om det gynnar nämndens verksamhet positivt och är förenligt med nämndens budget. 3

15 Förstärka personalstyrkan så inte den höga arbetsbelastningen ska leda till stress och ohälsa hos personalen. Hållbarhet och tillväxt Kommunfullmäktiges övergripande mål: Falkenberg ska vara en ledande miljökommun, bl.a. i arbetet med förnybar energi, och därigenom bidra till ekologisk balans så att kommande generationers handlingsutrymme i detta avseende inte minskar Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning Den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas : har en ambition att öka den allmänna kunskapsnivån med avseende på lovprocessen, kulturmiljövård och energieffektivt byggande, t.ex. genom att anordna informationsträffar för allmänheten, egna seminarier och framtagande av broschyrmaterial. Vidareutveckla former för information och rådgivning till brukare. Fokusområden Formerna för medborgarkontakter, information och dialog ska ständigt vidareutvecklas i syfte att stärka den lokala demokratin: kommer i sin verksamhet och inom ramen för budget arbeta med kvalitetssäkring av handläggning för ökad rättssäkerhet och effektivitet, utveckla former för information och rådgivning till brukare, samt introducera en webbaserad bygglovsguide. Falkenbergs ska vara och ska uppfattas som en trygg plats att bo på och vistas i: kommer att verka för en ökad samverkan vad gäller tillgängligheten i den byggda miljön. I detta ingår att i samarbete med gatukontoret arbeta fram riktlinjer för enkelt avhjälpta hinder som ska utgöra krav på utformning av t.ex. uteserveringar mm vid tillståndsgivning på allmän plats. Nämndens samlade styrtal/nyckeltal Nyckeltal, antal Utfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Plan 2013 Bygglov Inkomna ärenden Bygglovsansökningar Ansökan Nybyggnation enbostadshus Beslut om bygglov, förhandsbesked mm Bostadsanpassning Inkomna ärenden Beslut

16 1068 Effektiviseringsförslag för bygglovsnämnden s beslut godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga till kommunstyrelsen. Ärende/övervägande Stadsarkitekt Göran Molin redogör för ärendet. 10 (38)

17 Datum Göran Molin Förändrings- och utvecklingsarbete beskrivning av åtgärder Nämnd: 1. av taxor s verksamhet är till stor del självfinansierad och det skulle vara möjligt att öka taxan för att uppnå en ännu högre självfinansieringsgrad. har dock gjort en taxehöjning redan p.g.a. den nya plan- och bygglagen och därför skulle man undvika detta då det kan få konsekvenser för både kommuninvånare och även minska antalet företagsetableringar. Målkoppling: Företagsklimatet i Falkenberg ska vara och uppfattas som gott och ska ytterligare förbättras så att det genererar flera företag och ökad inflyttning. Sida 1 (1)

18 1069 Verksamhetsutveckling stadsbyggnadskontoret, information Ärende Anläggningsingenjör Charlott Ullstadius informerar nämnden. 11 (38)

19 1070 Falkåsen 2, ovårdad tomt. Dnr 2010-S0724 s beslut Ärendet återremitteras till stadsbyggnadskontoret för kommunikation med fastighetsägaren och ärendet kommer att behandlas igen på nämndens möte i april. 12 (38)

20 1071 Morup 23:1, ovårdad tomt. Dnr 2012-S0137 s beslut Ärendet avskrivs. Ärende/övervägande Vid tillsyn kunde konstaterats att tomten avstädats. 13 (38)

21 1072 Morup 18:1, ovårdad tomt. Dnr 2012-S0138 s beslut Ärendet återremitteras till stadsbyggnadskontoret för kommunikation med fastighetsägaren. Ärendet kommer att behandlas igen på nämndens möte i april. 14 (38)

22 1073 Ärendet skyddat enligt personuppgiftslagen 15 (38)

23 1074 Ärendet skyddat enligt personuppgiftslagen 16 (38)

24 1075 Krogsered 1:12, strandskyddsdispens för nybyggnad av två växthus och en komplementbyggnad. Dnr 2013-S0143 s beslut Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens (MB) 7:18b medges. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Särskilt skäl för dispens föreligger enligt MB 7:18c 1. då området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt enligt MB 7:18c 2. då området genom väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet minskar inte och livsvillkoren för växt- och djurlivet försämras inte. Hela fastigheten utgör befintlig tomtplatsavgränsning enligt bifogad karta. De föreslagna växthusen och komplementbyggnaden kommer inte att framträda på ett sådant sätt att de uppfattas som en olägenhet för att passera på vägen sydost om fastigheten jämfört med befintlig situation och redan uppförda byggnader. Upplysningar Detta beslut översändes till Länsstyrelsen i Hallands län. Nämnden vill erinra om att länsstyrelsen inom tre veckor, från den dag beslutet inkom till länsstyrelsen, ska ta ställning till om de ska överpröva beslutet. Tillståndet för strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vinner laga kraft. Handlingar för bygglov för åtgärden måste inkomma innan prövning av bygglov kan ske. Ärende/övervägande Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av två växthus och en komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför planlagt område samt inom område med strandskydd. Förslaget redovisar en placering ca 30 m från Lyngsjön. För Lyngsjön gäller 100 m strandskydd enligt 7:15 MB. Det innebär bland annat förbud mot att uppföra nya byggnader eller ändra byggnaders användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Om det finns särskilda skäl enligt MB 7:18 c kan kommunen ge dispens från strandskyddet. 17 (38)

25 1076 Hermanstorp 2:18, avstyckning och nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsförfrågan. Dnr 2012-S0665 s beslut Som förhandsbesked uttalas att åtgärder enligt förslaget kan tillåtas, vilket innebär att lämplighetsprövning enligt Plan- och Bygglagen (PBL) kap 2 har skett. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 PBL. Åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markresurserna och bedöms inte påtagligt skada, riksintressena, landskapsbilden eller övriga natur- och kulturvärden. Kända sakägare med flera enligt PBL kap 9 25, har godkänt eller inte erinrat över åtgärden. Upplysningar Detta tillstånd medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärderna söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 PBL. Prövning av ansökan om bygglov för åtgärderna kommer att ske på sedvanliga villkor och så att ärendet överensstämmer med bestämmelserna i PBL kap 2, 8, 9 och 10 samt föreskrifter i plan- och byggförordningen (PBF) innan bygglov lämnas. Innan bygglov söks ska kontakt tas med Länsstyrelsen i Halland län, Kulturmiljöenheten då området är rikt på fornlämningar. Husplacering, byggnadsutformning, yttre färg- och materialval skall anpassas till traditionell bebyggelse i området, i samråd med stadsbyggnadskontoret. Högsta nockhöjd ska understiga 6 m. Bostadshuset ska ha ett radonsäkert utförande. Avstyckningen ligger inom vattenskyddsområde vilket kan påverka utformningen av anläggningar inom området. Formellt handläggs avstyckningsärenden av Lantmäteriet i Halmstad, Box 603, Halmstad, varför sökanden upplyses om att ansökan om avstyckning skall göras hos denna myndighet. Dessförinnan skall tillstånd från miljö- och hälsoskyddskontoret för avloppsanläggning vara klart. Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande och Kulturmiljö Hallands skall beaktas. 18 (38)

26 /forts 1076/ Ärende/övervägande Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av en ca 1500 m² stor fastighet och nybyggnad av enbostadshus och garage om ca 160 m 2. Fastigheten är belägen utanför planlagt område, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kap och ingår i område för riksintresse kulturmiljö, Ätradalen. Kulturmiljö Halland har i sitt yttrande framfört att området är fornminnesrikt och placeringen kan behöva justeras för att bättre anpassa i landskapet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar i sitt yttrande upp fråga om tillstånd för avloppsanläggning och jordbrukets och avloppsanordningens påverkan på en enskild vattentäkt. Ägarna till grannfastigheten har framfört synpunkter på förslaget avseende spridning av gödsel i tomgräns samt buller från jordbruket. Övriga berörda sakägare har inte haft några erinringar mot förslaget. 19 (38)

27 1077 Slätteberg 1:33, ändrad användning, förhandsbesked, omprövning av beslut. Dnr 2012-S0763 s beslut Ärendet återremitteras för vidare utredning och kommunicering med stadsbyggnadskontorets planavdelning. 20 (38)

28 1078 Lönestig 1:17, nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked. Dnr 2012-S0700 s beslut Som förhandsbesked uttalas att åtgärder enligt förslaget inte kan tillåtas. Handläggningsavgift: kronor (faktureras separat). Beslutsmotivering Lokaliseringen bedöms påtagligt skada landskapsbilden och övriga dokumenterade höga natur- och kulturvärden enligt 2 kap 6 plan- och bygglagen (PBL). Den är inte förenlig med en från allmän synpunktlämplig användning av markresurserna och den gällande översiktsplanen och DÖP Norra kustbygden. Området för den tänkta byggnationen ligger till största delen inom det som i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten betecknas som jordbruksområde med intresse för naturvård och/eller friluftslivsintressen: bestående markanvändning. Planläggning och prövning i ärenden om förhandsbesked ska, enligt 2 kap 2 PBL, syfta till att mark- och vattenområdena används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) ska tillämpas. I detta ärende har mest lämplig användning prövats i gällande översiktsplan och DÖP Norra kustbygden. I förhandsbesked får endast mark tas i anspråk för bebyggelse om marken ur allmän synpunkt är lämplig för ändamålet, 2 kap 4 PBL. Det som enligt PBL räknas som allmänna intressen beskrivs i 2 kap PBL. Detta omfattar bland annat hänsyn till natur- och kulturaspekter, utformningen av bebyggelse samt vissa bestämmelser i miljöbalken. Bland annat ska enligt, 3 kap 6 MB, hänsyn tas till mark- och vattenområden samt den fysiska miljön i övrigt som har betydelse med hänsyn till naturvärden, kulturvärden eller friluftslivet. Marken bör ur hushållningssynpunkt enligt kommunens översiktsplan användas till annat ändamål. Bebyggelsen bedöms, genom att den avsevärt skulle förändra upplevelsen av detta kustnära landskap, påtagligt skada landskapsbilden. Slutsatsen är att en bebyggelse med denna lokalisering inte är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av marken. /forts 1078/ 21 (38)

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bo Rylander (M) Ingvar Andersson (C) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson. Ordförande... Claës L Ljung (M), Justerare. Yvonne Nilsson (S)

Bo Rylander (M) Ingvar Andersson (C) Underskrifter Sekreterare... Ann-Sofie Bengtsson. Ordförande... Claës L Ljung (M), Justerare. Yvonne Nilsson (S) Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30-10:30 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Anders Ranhög (M) Folke

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-02-21 Sammanträdestid 08:30 12:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-02-21 Sammanträdestid 08:30 12:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:00 Närvarande Ledamöter Claës L Ljung (M), ordförande Björn Bengtsson (S) för Yvonne Nilsson (S) Anders Ranhög (M) Folke Kambler Jacobsen (C) Ingvar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdestid 08:30-12:10

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-11-17 Sammanträdestid 08:30-12:10 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30-12:10 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Lena Carlbom (C) för Folke Kambler Jacobsen (C) Anders

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-22 Sammanträdestid 08:30 11:30

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-22 Sammanträdestid 08:30 11:30 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:30 Närvarande Ledamöter Ersättare Bo Gustafsson (M), ordförande Yvonne Nilsson (S) Agneta Åkerberg (C) ej 1316 Ingvar Andersson (C) för Agneta Åkerberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-11-20 Sammanträdestid 08:30 11:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2014-11-20 Sammanträdestid 08:30 11:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:00 Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson, (S) vice ordförande Anders Ranhög (M) Bo Rylander (M) Folke

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-12-15 Sammanträdestid 08:00-12:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-12-15 Sammanträdestid 08:00-12:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:00-12:00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Folke Kambler Jacobsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-21 Sammanträdestid 13:15 16:45

Protokoll Sammanträdesdatum 2012-08-21 Sammanträdestid 13:15 16:45 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:15 16:45 Närvarande Ledamöter Ersättare Claës L Ljung (M), ordförande, ej 1203 Yvonne Nilsson (S), ordförande 1203 Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Anders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:00

Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:00 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:00 Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Anders Ranhög (M) inte under 1098 Bo

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-19 Sammanträdestid 08:30-12:00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-19 Sammanträdestid 08:30-12:00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-19 Sammanträdestid 08:30-12:00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Claës L Ljung (M), ordförande ej 1150 Yvonne Nilsson (S), vice ordförande och ordförande 1150 Bo

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg.

Ärendet Ansökan inkom och avser bygglov för nybyggnad av enbostadhus. Sökande: Fanny Bertilsson, Lövskogsgatan 6a, Göteborg. Ärendebeskrivning s1(3) Datum 2016-08-29 Beteckning Dnr 2016-0337 Bygglov med lokaliseringsprövning och strandskydddispens Nybyggnad av enbostadshus Ingared 4:94, församling Alingsås Ärendet Ansökan inkom

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-19 Sammanträdestid 08:30 12:20

Protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-19 Sammanträdestid 08:30 12:20 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 12:20 Närvarande Ledamöter Ersättare Bo Gustafsson (M), ordförande Yvonne Nilsson (S) Agneta Åkerberg (C) Rebecka Jönsson (S) Ingmar Bengtsson (C) Ingvar

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2038-2047 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 09:00-11:15 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande Sara Risberg, s vice ordförande Anneli Johansson, s Magnus Danielsson,

Läs mer