Beskrivning Arbetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning Arbetsplan"

Transkript

1 Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län Objekt:

2 Uppdragsnr: (25) L:\5580\2009\ \3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning _AP\1T doc Mall: Rapport dot ver 1.0 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER ARBETSPLANENS OMFATTNING OCH SYFTE OMFATTNING SYFTE BAKGRUND OCH MOTIV FÖR BYGGANDE PROBLEMANALYS MOTIV KOMMUNALA PLANER FYRSTEGSPRINCIPEN NUVARANDE VÄGSYSTEM ALLMÄNT VÄGSTANDARD Korsningar TRAFIKFÖRHÅLLANDEN Gång-, cykel- och kollektivtrafik OLYCKSSTATISTIK BEBYGGELSE MILJÖFÖRHÅLLANDEN Avgränsningar Riksintressen och Natura 2000-områden Miljökvalitetsnormer Övrigt LEDNINGAR OCH INSTALLATIONER TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT BÄRIGHETSUNDERSÖKNING FÖRSTUDIE ANGRÄNSANDE PROJEKT VÄGFÖRSLAGET ALLMÄNT PLAN- OCH PROFILSTANDARD PLAN- OCH PROFILJUSTERINGAR KORSNINGAR BÄRIGHET TRAFIK VAL AV TYPSEKTION LANDSKAPSANPASSNING KULTUR- OCH MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER TRAFIKREGLERINGAR M.M LEDNINGAR AVVATTNING VATTENFRÅGOR GEOTEKNIK WSP Samhällsbyggnad Box Falun Besök: Vasagatan 28 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 7 FÖRÄNDRING AV ALLMÄN VÄG KONSEKVENSER AV DEN FÖRESLAGNA VÄGEN TRAFIK OCH TRAFIKANTER MARKANVÄNDNING Hushållning med naturresurser Barriäreffekter Boende Markägarförhållanden MILJÖ Naturmiljö Friluftsliv Boendemiljö Miljöpåverkan under byggtiden SAKPRÖVNINGAR STRANDSKYDD ÖVRIGA SAKPRÖVNINGAR MILJÖKVALITETSMÅL OCH HÄNSYNSREGLER MILJÖKVALITETSMÅL MILJÖBALKENS HÄNSYNSREGLER KOSTNADER OCH FINANSIERING GENOMFÖRANDE TIDPLAN BYGGSKEDET OCH ARBETSMILJÖN UNDER BYGGTIDEN UPPFÖLJNING UNDER BYGGSKEDET MARKÅTKOMST FASTSTÄLLELSE VÄGRÄTT GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT FÖR ALLMÄN VÄG GRÄNS FÖR TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT SAMRÅD

4 Sammanfattning Bakgrund och syfte Arbetsplanen och denna beskrivning behandlar vägsträckan Jöllen-Dyverdalen som är en del av väg Vägen planeras att byggas om från Jöllen till länsgränsen mot Jämtland och har delats upp i tre delsträckor. Denna arbetsplan omfattar endast sträckan Jöllen-Dyverdalen men den MKB som har upprättats omfattar även sträckan Kräckelbäcken-Ulvsjön. Väg 1029 är ett lokalt stråk mellan Älvdalen och Lillhärdal. Vägens bärighet är bristfällig med spårbildning, ojämnheter och sprickor orsakade av att befintlig vägkonstruktion är för tunn och av att diken saknas eller är för grunda vilket har lett till att vatten trängt in i vägkroppen. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom att höja bärighetsstandarden på ovan nämnda vägsträckor. Huvudkriterierna för projekteringen är höjd bärighet, högre ytstandard, förbättrad trafiksäkerhet inom ramen för standardökning av bärigheten samt ökad framkomlighet Arbetsplanens vägförslag innefattar: Upprättande av en enhetlig bredd av befintlig väg 1029 till 6,0 m belagd bredd Generella bärighetsförbättringar av befintlig väg där inga justeringar i plan och profil görs Plan- och profilförbättringar på fyra ställen för att förbättra sikten Förbättra avvattningen vilket bland annat innebär att trummor byts ut och dimension ökas Förbättra avvattningen vilket bland annat innebär fördjupning och breddning av diken Effekter och konsekvenser De mest väsentliga miljöaspekterna har bedömts vara vattendrag, masshantering och påverkan under byggtiden. Landskapet kommer att påverkas av den breddning som planeras, bortröjning av fasta hinder i närheten av vägen, bredare diken samt en nysträckning i obruten terräng. Åtgärderna bidrar till att vägrummet kommer att öka vilket gör att vägen i viss mån kommer att upplevas som storskaligare och mindre anpassad till landskapet. Den största risken för skada på natur- och kulturmiljöer inträffar under byggtiden. Några bestående skador på omgivande miljö och egendom uppstår dock sannolikt inte om normal försiktighet iakttas under byggtiden. Särskilt känsliga områden i närhet till vägen är vattendragen efter sträckan. Byggarbetets påverkan är tidsbegränsad men kan tidvis innebära väsentliga störningar för omgivningen. De olika negativa effekter som kan uppstå under en byggprocess handlar ofta om störningar i form av buller från arbetsmaskiner, vibrationer, damm, barriärer mm. De fastigheter som ligger i närheten av det planerade bygget kommer framför allt att utsättas för buller från arbetsmaskiner och transportfordon. Entreprenadtiden bedöms bli ca ett år. 3

5 Vilka vattendrag där trumbyten ska utföras är i dagsläget inte fastställt utan avgörs utifrån vad vårens truminventeringar visar. Omläggning av trummor ska utföras så att minimal påverkan på vattenlevande organismer kan uppstå. Åtgärderna bedöms inte påverka situationen avseende luftföroreningar, grundvattenflöden eller barriäreffekter. Friluftslivets värden kommer inte att påverkas negativt. Kulturmiljön berörs då ett flertal objekt som kan ha kulturhistoriskt värde har identifierats längs sträckan. Dessa bedöms dock ej påverkas negativt så länge föreslagna försiktighetsåtgärder vidtas. 1 Arbetsplanens omfattning och syfte 1.1 Omfattning Arbetsplanen omfattar ombyggnation av väg 1029 huvudsakligen i nuvarande sträckning mellan Jöllen och Dyverdalen. Sträckan är ca 8 km lång. I figur 1 nedan är den aktuella delsträckan av väg 1029 inringad. Figur 1. Aktuell vägsträcka efter väg 1029 Väg 1029 planeras att byggas om från Jöllen till länsgränsen mot Jämtland och har delats upp i tre delsträckor. Denna arbetsplan omfattar endast sträckan Jöllen-Dyverdalen men den MKB som har upprättats omfattar även sträckan Kräckelbäcken-Ulvsjön. Den tredje delsträckan omfattar väg 1029 mellan Dyverdalen och Kräckelbäcken. Ombyggnaden av väg 1029 ska så långt som möjligt ske inom befintligt vägområde, dels för att minska kostnaden dels för att begränsa inverkan på omgivande miljö och nytt markintrång. Arbetsplanens vägförslag omfattar: 4

6 Upprättande av en enhetlig bredd av befintlig väg 1029 till 6,0 m belagd bredd Generella bärighetsförbättringar av befintlig väg där inga justeringar i plan och profil görs Plan- och profilförbättringar på fyra ställen för att förbättra sikten Förbättra avvattningen vilket bland annat innebär att trummor byts ut och dimension ökas Förbättra avvattningen vilket bland annat innebär fördjupning och breddning av diken 1.2 Syfte Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom att höja bärighetsstandarden på ovan nämnda vägsträckor. Huvudkriterierna för projekteringen är: höjd bärighet högre ytstandard förbättrad trafiksäkerhet inom ramen för standardökning av bärigheten ökad framkomlighet Syftet med denna beskrivning är att beskriva vägförslagets syfte, omfattning och konsekvenser för väghållaren Trafikverket samt Länsstyrelsen, Älvdalens kommun, markägare och övriga intressenter. 2 Bakgrund och motiv för byggande 2.1 Problemanalys Väg 1029 är ett lokalt stråk mellan Älvdalen och Lillhärdal. Vägens bärighet är bristfällig med spårbildning, ojämnheter och sprickor orsakade av att befintlig vägkonstruktion är för tunn och av att diken saknas eller är för grunda vilket har lett till att vatten trängt in i vägkroppen. Vägens utformning innebär också att säkerheten och framkomligheten behöver ses över eftersom vägens geometri till viss del är undermålig vilket bland annat skapar siktproblem. 2.2 Motiv Planerade åtgärder motiveras med att bärigheten och därmed säkerheten och framkomligheten för trafikanter på väg 1029 är undermåliga. En stor andel av den trafik som går på vägen utgörs av tung trafik vilken belastar vägens konstruktion. Då vägens bärighet (konstruktion) är låg innebär det också att vägen emellanåt inte är framkomlig vilket främst gäller vid tjällossning. 5

7 2.3 Kommunala planer Översiktsplanen för Älvdalens kommun är antagen av kommunfullmäktige I ÖP pekas Riksintresset för naturvård N 37 Rotälven Rymman Dyverdalen (objekt 96 nvp) ut vilket ligger i anslutning till väg De planerade åtgärderna för vägen strider inte mot några av rekommendationerna som anges i ÖP för detta område. I ÖP pekas också Riksintresset för friluftsliv F 10 Rotälven Ansjovarden ut vilket vägen berör. De planerade åtgärderna för vägen strider dock ej mot de rekommendationer för området som anges i ÖP. Det finns inga detaljplaner i det aktuella området. Kring samtliga sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd på 100 meter. 2.4 Fyrstegsprincipen Fyrstegsprincipen är ett arbetssätt som hjälper till i analyser av åtgärder för att lösa identifierade problem och brister i vägtransportsystemet. Dessa steg är: Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt. Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på såväl transportsystemet som samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan eller föra över transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel. Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. Omfattar insatser inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till vägtransportsystemets olika komponenter för att använda befintligt vägnät effektivare, säkrare och miljövänligare. Steg 3. Vägförbättringsåtgärder. Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintligt sträckning till exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder. Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till exempel nya vägsträckningar. Steg 1 och 2 kan inte utföras inom objektet då alternativa färdsätt eller effektivare färdsätt är svårt att åstadkomma. Steg fyra innebär nysträckning av vägen vilket inte är aktuellt. Steg 3 omfattar exempelvis bärighetsåtgärder. En bärighetsåtgärd med dikning och förbättring av vägkroppen samt vissa kurvrätningar skulle kunna höja standarden på vägen så att projektmålet uppfylls. Projektet kommer enligt ovanstående resonemang utföras enligt Steg 3. Steg 3 är ett kostnadseffektivt sätt att åtgärda vägens brister. Dessutom möjliggör inte topografin att en nybyggnad enligt steg 4 genomförs utan orimligt höga kostnader. 6

8 3 Nuvarande vägsystem 3.1 Allmänt Väg 1029 är ett lokalt stråk mellan Älvdalen och Lillhärdal och är viktig för skogsnäringen. Vägsträckan har landsvägskaraktär och är utformad som tvåfältsväg. Varken belysning eller viltstängsel finns utmed sträckan. 3.2 Vägstandard Trafikverket har satt en hastighetsbegränsning för vägen till 80 km/h. Väg 1029 mellan Jöllen och Dyverdalen uppfyller dock inte kraven på standard med avseende på vägbredd och väggeometri med förväntad hastighetsbegränsning. Den aktuella vägsträckan har låg standard med dålig framkomlighet samt brister i trafiksäkerheten. Vägen har otillräcklig bärighet, i synnerhet under tjällossningsperioden. De befintliga dikena efter vägsträckorna är grunda och avvattnar inte vägkroppen tillräckligt. Vägbredden är ca sex meter. Vägen är belagd med asfalt som på sina håll endast är några få centimeter tjock. En tjälinventering som utfördes i november 2009 visade att beläggningen på ett flertal ställen helt eller delvis försvunnit Korsningar Den enda typ av korsning som förekommer på den aktuella sträckan är av typ A. Korsningstyp A är den enklaste typen av trevägskorsning som saknar trafikdelare på såväl primärväg som sekundärväg. De vägar som ansluter till 1029 är av mindre art och oftast av typen skogsbilväg. 3.3 Trafikförhållanden Väg 1029 har en ÅDT på ca 80 fordon per dygn (f/d)av vilka ca 10 f/d är tung trafik enligt 2000 års mätningar. Siffrorna kan dock variera mycket beroende på dag. Väg 1029 är en rekommenderad väg för trafik med farligt gods. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor och miljö om de inte hanteras på rätt sätt under transport Gång-, cykel- och kollektivtrafik Det finns inga separata gång- och cykelvägar eller iordningsställda passager vilket medför att fotgängare och cyklister som färdas utmed väg 1029 blandas med biltrafiken. Uppgifter om gång- och cykeltrafikens omfattning saknas. Eftersom det finns få boende utmed sträckan och få målpunkter för fotgängare och cyklister bedöms omfattningen vara begränsad. Avstånden till målpunkterna är i allmänhet så stora att det är mycket svårt att förflytta sig till fots eller med cykel. Längs med väg 1029 förekommer ingen kollektivtrafik eller skolskjutsar. 7

9 3.4 Olycksstatistik Enligt det nationella informationssystemet om skador och olyckor inom vägtransportsystemet, STRADA, finns det inga polisrapporterade data över döda eller skadade personer efter den aktuella vägsträckan från 2003 och framåt. 3.5 Bebyggelse Längs den aktuella sträckan finns endast ett fåtal fritidshus. De flesta av dessa är obebodda under stora delar av året. 3.6 Miljöförhållanden Avgränsningar Miljökonsekvensbeskrivningen har koncentrerats på de områden där de mest väsentliga aspekterna bedömts finnas. Övriga intressen har behandlats mer översiktligt. De mest väsentliga aspekterna har bedömts vara: Våtmarker Vattendrag Masshantering Påverkan under byggtiden Riksintressen och Natura 2000-områden Sträckan Jöllen-Dyverdalen berör två riksintressen, ett med avseende på friluftsliv och ett med avseende på naturvård, se figur 2 nedan. Närmaste Natura 2000-område finns ca 3 km öster om sträckan Jöllen Dyverdalen. 8

10 Figur 2. Riksintressen längs sträckan Jöllen-Dyverdalen Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem, särskilt sådana som orsakas av bidrag från många olika utsläppskällor. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om vad människan och naturen tål. Luft Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet finns för kväveoxider/kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, arsenik, kadmium, nickel, bly, bens(a)pyren och partiklar (PM 10 ). Gällande nivåer för utomhusluft samt datum för uppfyllande m.m. framgår av förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Det är miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar (PM10) som oftast överskrids i tättbebyggt område i och med att en viktig källa är trafiken. I och med att trafikmängden är så låg och att den inte heller bedöms öka nämnvärt i och med planerade åtgärder bedöms inte att det finns risk för att miljökvalitetsnormen för luft överstigs. Fisk- och musselvatten Inga utpekade fiskvatten eller musselvatten finns i Dalarnas län. 9

11 Omgivningsbuller Väg 1029 berörs ej av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller Vatten Sträckan Jöllen-Dyverdalen har potential att beröra tre vattenförekomster för vilka miljökvalitetsnormer fastställts (Tabell 1). För i stort sätt hela sträckan går väg 1029 parallellt med vattendraget Rymman, vilket utpekats som riksintresse för naturvården. I sträckans västra del ansluter Rymman till Rotnen som är en del av den oreglerade och därför ekologiskt och hydrologiskt värdefulla Rotälven. I sträckans östra del ansluter vattendraget Dyvran till Rymman. Tabell 1. Vattenförekomster som kan berördas av åtgärder vid vägområdet Namn Id Ekologisk status MKN Rymman SE Måttlig ekologisk status God ekologisk status 2021 Dyvran SE Måttlig ekologisk status God ekologisk status 2021 Rotnen SE God ekologisk status God ekologisk status 2015 Sträckans potentiella påverkan på vattenförekomsternas status utgörs av korsningar mellan väg och vattendrag. Vägen korsar dels Dyvrans huvudfåra och dels flera mindre tillflöden till Rymman. Om de nya vägtrummorna läggs felaktigt kan vandringshinder skapas som försvårar för fisk att vandra i vattendragen. Förutsatt att vägtrummor placeras på ett korrekt sätt kommer projektet inte ha negativ inverkan på uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna Övrigt Rymdalen är rik på intressanta glacifluviala avlagringar. Själva dalbotten är här uppbyggd som ett delta och genomskärs av den meandrande Rymman. Längs sträckan finns ett flertal objekt utpekade av Skogsstyrelsen som kan ha kulturhistoriskt värde. Inga fornlämningar finns enligt Riksantikvarieämbetet. Dessa framgår av tabell 2 nedan. Tabell 2. Identifierade objekt som kan ha kulturhistoriskt värde längs sträckan Jöllen- Dyverdalen Objekt Id.nr Sektion Avstånd från vägområde (m) Historisk skogsväg / Husgrund /820 4 Husgrund /865 5,5 Husgrund / Husgrund /

12 3.7 Ledningar och installationer Ledningar och installationer framgår av planritning. Inga kommunala vatten- och avloppsledningar finns utmed väg 1029 på aktuell sträcka. Uppgifter om enskilda brunnar och enskilt avlopp har insamlats från markägare i samband med markägarsammanträde. En riskanalys för de brunnar som berörs planeras i senare skede. Ledningsägare kontaktas i tidigt skede när bygghandling tas fram för att identifiera vilka ledningar som kommer att beröras. De ledningar som ska vara kvar flyttas och där så är aktuellt tas eventuella ledningar som inte längre används bort i samband med byggandet. 4 Tidigare utredningar och beslut 4.1 Bärighetsundersökning Trafikverket Region Mitt har utfört bärighetsundersökningar med analyser för objektet i samband med projektet Bärighetsundersökningar Region Mitt (förkortat Bärund ). I Bärund genomfördes mätningar av bärighet, tjälpåverkan och vägskador för ett antal vägar i Dalarnas län. Denna undersökning visade att väg 1029 var i behov av upprustning. 4.2 Förstudie En förstudie Förstärkningsåtgärder i Dalarnas län upprättades i april Förstudien behandlar förutsättningarna till att förstärka och förbättra standarden för aktuell väg och är handlagd i enlighet med miljöbalken. I förstudien anges att Väg 1029 har en mycket liten årsmedeldygnstrafik och är ett lokalt stråk av ganska liten betydelse för den regionala trafiken. Det är ändå av stor vikt att vägen är framkomlig, med tanke på boende längs sträckan. Standarden är i nuläget mycket skiftande mellan olika delar av vägen, både när det gäller vägbredd, beläggning, plan- och profilstandard. Så gott som hela sträckan har stora bärighetsbrister enligt den genomförda undersökningen. Lokala stråk bör vara framkomliga året om, enligt Vägverkets riktlinjer för val av standard. Därmed är det angeläget att åtgärda bärighetsbristerna på denna vägsträcka. Två av de fyra broarna är endast 4 m breda, men samtliga broar klarar BK1-laster. Den södra halvan av vägens sträcka kräver särskild hänsyn till miljön vid älvarna, både med hänsyn till friluftsliv, natur- och kulturmiljö. Eftersom den utrotningshotade arten utter finns i detta område bör behovet av utterpassager i samband med korsande vattendrag utredas. Uttrar blir generellt sett ofta överkörda när de går över vägar som korsarvattendrag där de lever. Med tanke på den låga trafikbelastningen är det inte troligt att väg 1029 utgör någon större risk för utterstammen. Eventuellt kan områdets tillgång på grus- och stenmaterial utnyttjas vid rekonstruktion av vägen. I ett beslut från Länsstyrelsen Dalarna, daterat , framgår att objektet inte antas ha betydande miljöpåverkan vad avser byggande av väg. 11

13 5 Angränsande projekt Sträckan Kräckelbäcken-Ulvsjön ska också åtgärdas och arbetsplan för denna sträcka har tagits fram samtidigt som denna. Miljökonsekvenser av arbetsplanerna avseende bägge sträckorna redovisas i en och samma MKB vilken upprättades Sträckan Dyverdalen Kräckelbäcken på väg 1029 ska också åtgärdas och där har arbetsplan med tillhörande MKB samt en bygghandling tagits fram. Byggstart för denna sträcka är bedömd till hösten 2010 och den beräknas vara färdig Rymman som går längs sträckan Jöllen-Dyverdalen planeras att åtgärdas med avseende på de muddringar som utfördes under 1980-talet. Hur och när åtgärderna ska utföras är inte bestämt i dagsläget. Överskottsmassor från vägbygget kan komma att användas till de vallar som föreslås anläggas om restaureringen av vattendraget genomförs. 6 Vägförslaget 6.1 Allmänt Väg 1029 är ett lokalt stråk mellan Älvdalen och Lillhärdal. Planerade åtgärder för att förbättra vägens bärighet är att förstärka vägen genom att lägga på nytt bärlager. En förbättrad avvattning genomförs längs vägsträckan och åtgärdsförbättringar på befintliga trummor kommer även att utföras. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten kommer tre profilförbättringar samt en kurvrätning att utföras, se tabell 2 nedan. En enhetlig bredd av vägen på 6,0 m belagd bredd kommer att upprättas. Vägområdet kommer i snitt att öka med ca 4-5 m. Sidoområdet kommer att förbättras genom rensning från oeftergivliga hinder som träd och stenblock. Vid höga bankar eller där fasta hinder inte är eftergivliga sätts sidoräcken som hindrar trafikanter från att köra av vägen. Säkerhetszonen kommer att ökas till >3 meter vid 70 km/h och >4,5 meter vid 80 km/h Inga särskilda åtgärder planeras för gång- och cykeltrafiken. 6.2 Plan- och profilstandard I detta projekt ligger främst Vägverket Region Mitts riktlinjer för vägutformning och dimensionering av bärighetsprojekt som grund samt VU 94 S-2. Låg standard accepteras samt sund förnuft får gälla för sektionsprojekteringen. Projekterad linje följer i stort befintlig väg, endast enstaka kurvrätningar och profiljusteringar föreslås. Vägsträckan har haft en hastighetsbegränsning till 90 km/h som i och med hastighetsrevisionen sänktes till 80 km/h. Minsta horisontalradie: VU94 S-2 anger minimiradie med låg standard vid respektive referenshastighet till följande: VR 70 = R200, VR 90 = R400. Befintlig väg har dock kurvor med mindre radie. I projektet föreslås att räta ut en del kurvor något, nedan visas vilka kurvor som inte uppfyller låg standard för VR 70 km/h: R110 vid km 5/700 med VR 80 km/h 12

14 R170 vid km 4/600 med VR 80 km/h R177 vid km 1/000 med VR 80 km/h R200 vid km 4/250 med VR 80 km/h Minsta konkava vertikalradie VU94 S-2 anger minimiradie med låg standard vid respektive referenshastighet till följande: VR 70 = R1800, VR 90 = R3500. Befintlig väg har dock vertikalkurvor med mindre radie. I projektet föreslås några profiljusteringar och som generell min-radie har R1250 valts som motsvarar låg standard vid korta båglängder och bekväm körning vid 90 km/h. Minsta konvexa vertikalradie VU94 S-2 anger minimiradie med låg standard vid respektive referenshastighet till följande: VR 70 = R3000, VR 90 = R4000. Befintlig väg har dock vertikalkurvor med mindre radie. I projektet föreslås några profiljusteringar och som min-radie har R1250 valts som motsvarar låg standard vid korta båglängder och bekväm körning vid 90 km/h. Största lutning i längdled 7,5 % vid km 0/ Plan- och profiljusteringar Planerade åtgärder omfattar förbättring av bärigheten samt ett fåtal plan- och profiljusteringar, se tabell 3 och 4 nedan, vilka syftar till att öka sikten. För denna projektering ligger främst Region Mitts riktlinjer för vägutformning och dimensionering av bärighetsprojekt som grund, så även VGU samt ATB Väg. Låg standard accepteras. Vägen kommer dock, trots planerade åtgärder, inte att uppnå den standard som motsvarar skyltad hastighet. Tabell 3. Planjusteringar Sektion (km) Söder/Norr Maximal justering (m) 5/610-5/770 Söder 10 Tabell 4. Profiljusteringar Sektion (km) Fyllning/Schakt Maximal justering (m) 0/480-0/580 F 1,0 3/035-3/110 S 0,6 3/600-3/670 F 0,8 13

15 6.4 Korsningar Inga åtgärder förutom höjdjustering av anslutande vägar planeras. 6.5 Bärighet Väg 1029 kommer att rekonstrueras då den har dålig bärighet och är ojämn. Den befintliga vägen har bristfällig konstruktion och det finns sprickor och spår i vägbanan. Bärigheten kommer att ökas genom en generell förstärkning av vägkonstruktionen då avvattningen förbättras genom dikesfördjupning samt att trummor byts ut. Väg 1029 skall uppnå bärighetsklass 1 och skall så långt som möjligt genomföras inom befintligt vägområde. En belagd vägbredd på 6,0 m eftersträvas efter hela sträckan. Enligt uppgifter från Trafikverket finns det ingen tjärasfalt på vägsträckan Dyverdalen- Kräckelbäcken vilket tolkas som att det inte finns på denna sträcka heller. Som överbyggnadskonstruktion vid förstärkning planeras att befintlig asfalt hyvlas, vägkroppen formas och nytt material påförs: 40 mm (100 kg) MJOG 80 mm bärlager grus 200 mm förstärkningslager Som överbyggnadskonstruktion vid profiljustering, nysträckning och breddning planeras att befintlig beläggning hyvlas, vägkroppen formas och nytt material påförs: 40 mm (100 kg) MJOG 80 mm bärlager grus 420 mm förstärkningslager 6.6 Trafik Vägförslaget bedöms inte påverka omfattningen av trafiken nämnvärt. Hastigheten längs sträckan har under 2009 ändrats så att där det tidigare var 90 km/h är det nu 80 km/h. 6.7 Val av typsektion Släntlutningar och andra mått för typsektioner framgår av ritning 101T Landskapsanpassning Vägsträckorna är småskaliga och ligger väl anpassade till omgivande terräng. Längs båda vägsträckorna ges vackra utblickar på öppna myrmarker, vatten och vattendrag. Sträckan Jöllen-Dyverdalen domineras av det slutna skogslandskapet med utblickar över älvarna Rotälven och Rymman vilka går genom landskapet. Ofta har vattendragen skurit djupt ned i berggrunden och bildat mäktiga kanjondalar. Båda älvarna är synliga från vägen där inte omgivande skog skymmer älvarna. Vegetationen längs vägsträckan domineras av barrträd. 14

16 Vägen och vägsträckornas sidoområden utformas med utgångspunkt i omgivande landskaps- och kulturvärden. Målsättningen med linjeföringen är att följa den befintliga vägen i såväl plan som profil så långt som möjligt. När den nya vägen tas i bruk är målsättningen att trafikanten ska känna att vägen är införlivad i landskapet. Landskapet kommer dock att påverkas av den breddning som planeras, bortröjning av fasta hinder i närheten av vägen, bredare diken samt en nysträckning i obruten terräng. Åtgärderna bidrar till att vägrummet kommer att öka vilket gör att vägen kommer att upplevas som storskaligare och mindre anpassad till landskapet. 6.9 Kultur- och miljöskyddsåtgärder I MKB:n för arbetsplanen redovisas samtliga skyddsåtgärder vilka ska vidtas för att minimera risk för negativ påverkan på kultur- och naturmiljö. Nedan följer de viktigaste åtgärderna: Övergivna vägavsnitt, t.ex. efter kurvrätningar ska återställas till naturmark om de inte har fortsatt betydelse som enskilda vägförbindelser. Arbetena med byte av trummor får ej utföras så att kraftig grumling skapas eller att bäckarna torrläggs vid känsliga perioder så att livet i bäckarna kan ta skada. För enskilda brunnar kommer en separat riskanalys med kontrollprogram att utföras i kommande planeringsskede. Arbeten nära bostadsbebyggelse ska genomföras under dagtid för att begränsa störningarna. Tillfälliga upplag ska undvikas i värdefulla och känsliga miljöer som våtmarker. Massor ska inte heller läggas upp i närheten av vattendrag då detta kan medföra läckage samt grumling av vattnet. Tillförsel av massor planeras så att transporter minimeras. Schaktmassor som uppstår i projektet kommer att om möjligt återanvändas till överbyggnad. Matjord och massor av sämre byggnadsteknisk kvalitet, till exempel silt och finkornigare jordarter, kan återanvändas i projektet inom vägområdet till släntbeklädnad. Utanför vägområdet eller i närliggande projekt som behöver övertäckningsmassor kan de användas till terrängmodellering, för att laga sår i landskapet t.ex. gamla sidotag från när vägen byggdes. Överskottsmassor kan också användas till de vallar som eventuellt kommer att anläggas om restaureringen av Rymman genomförs. Vegetationsmassor bör återanvändas för släntbeklädnad. Detta möjliggör att naturlig vegetation kan återetableras snabbt. Där arbete kommer att ske i närheten av värdefulla natur- och kulturobjekt ska de märkas ut under byggtiden för att inte skadas. Om ej tidigare känd fornlämning påträffas under byggtiden ska schaktningsarbetena avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen. Ytor som skadas efterbehandlas till utseende så nära ursprunglig karaktär som möjligt, se under avsnittet landskapsanalys. Detta ska inarbetas i bygghandlingen. Där så är möjligt tas markskiktet av innan arbete påbörjas och lagras så att det kan återanvändas vid efterbehandlingen. 15

17 6.10 Trafikregleringar m.m. Berörda anslutningsvägar redovisas på plan- och profilritningar Ledningar Befintliga ledningar och planerade förändringar redovisas på planritningarna. Ledningsägare kontaktas i tidigt skede när bygghandling tas fram för att identifiera vilka ledningar som kommer att beröras. De ledningar som ska vara kvar flyttas och där så är aktuellt tas eventuella ledningar som inte längre används bort i samband med byggandet. Det finns inte kommunalt vatten eller avlopp längs den aktuella sträckan Avvattning För väg 1029 kommer vägdagvattnet att avvattnas till v-formade diken, sidoområde typ C och en botten som är ca 1 m under vägbanan. I skärning kommer vägterrassen att avvattnas med längsgående diken. Dagvattnet kommer att ledas till de befintliga lågpunkterna och tvärgående diken. Huvudsakligen kommer befintliga lägen på trummor behållas men där så krävs kommer undermåliga trummor att bytas ut. Inga våtmarker berörs längs denna sträcka varvid eventuell negativ påverkan i samband med avvattning av vägen inte bedöms uppstå Vattenfrågor Då området kring väg 1029 inte omfattas av kommunalt vatten och avlopp har de flesta fastighetsägarna med hus enskilt vatten och avlopp. Under projekteringen med arbetsplanen har inventering gjorts för att inhämta underlag. Detta gjordes genom att brev skickades till dem som kallats till markägarsammanträdet där de uppmanades att lämna uppgifter om läge för brunnar och ledningar. De som närvarade vid markägarsammanträdet uppmanades ännu en gång att lämna uppgifter angående deras vatten och avlopp. Inkommet underlag kommer att användas i kommande riskanalyser. De vattendrag som berörs av planerade arbeten hanteras enligt vad som framgår av kapitel 9.2 Sakprövingar Geoteknik Terrängen längs den aktuella sträckan är till största delen mycket kuperad med höga slänter. De dominerande jordarterna är friktionsjord, sand och grus med inslag av silt, som ställvis överlagras av torv med små djup. Friktionsjorden har ofta stort innehåll av sten och är även blockig. Områden av torv med lite större djup förekommer och berg i dagen har påträffats på två ställen efter sträckan. Geotekniken beskrivs mer utförligt i PM Geoteknik. 16

18 7 Förändring av allmän väg Förändring av vägsträckningen i samband med kurvrätningen (km 5/610-5/770) på sträckan medför att nuvarande vägdel får grusad beläggning. 8 Konsekvenser av den föreslagna vägen Nedan redovisas konsekvenser för trafik och trafikanter samt en sammanfattning av miljökonsekvenserna som kan komma att uppstå som följd av vägförslaget. Miljökonsekvenserna framgår detaljerat i MKB:n. 8.1 Trafik och trafikanter Föreslagna åtgärder kommer att resultera i förbättrad framkomlighet och bärighet samt ökad trafiksäkerhet. Trafikmängder på vägen förväntas inte förändras i och med de åtgärder som planeras. Trafiksäkerheten ökar med vägförslaget genom de justeringar i plan och profil som planeras vilka skapar förbättrad sikt längs vägen. Dessutom förbättras vägens sidoområde med flackare slänter och borttagande av fasta hinder vilket medför reducerad risk för personskador vid en avåkning. Komfort och kontinuiteten förbättras med bättre horisontal- och vertikalradier. Trafikantupplevelsen ökar något med ett öppnare vägrum som den nya sektionen skapar samt med de justeringar i plan och profil som planeras. I övrigt förändras inte trafikantupplevelsen nämnvärt. 8.2 Markanvändning Hushållning med naturresurser Åtgärderna kommer att medföra ett underskott av överbyggnadsmassor och överskott av massor med egenskaper som inte är tillräckligt goda för att de ska kunna användas till överbyggnad. Material till överbyggnad, främst till förstärknings- och bärlager och beläggning av vägkonstruktionen, saknas längs väglinjen och behöver brytas från täkter. Byggnadsmassor kommer att lagras tillfälligt under byggtiden på upplagsplatser. Överskottsmassor kan också användas till de vallar som kan komma att anläggas om restaureringen av Rymman genomförs. Av tabell 5 på nästa sida framgår hur massor planeras att hanteras i projektet. 17

19 Tabell 5. Masshantering Massor (m 3 ) Återanvändning Fyllning Slänter Terrängmodellering Till sidotipp Från sidotag Fyllning Bärlager Förstärkningso skyddslager Schaktade massor Jord Berg/block Befintliga vägmassor Matjord Vegetationsmassor Urgrävning Återfyllning urg Rivning asfalt Fräsning asfalt Barriäreffekter De åtgärder som planeras bedöms inte medföra några negativa förändringar avseende de barriäreffekter som vägen utgör. Däremot kan byte av trummor till större dimensioner underlätta för vattenlevande organismer att förflytta sig under vägen Boende Anslutningsvägar från fritidshusen anpassas i plan och profil till väg 1029 i samband med de åtgärder som planeras. Åtgärderna bedöms därmed inte påverka de boende i de få fritidshus som finns längs sträckan Markägarförhållanden Skogsmark kommer att tas i anspråk i samband med att vägområdet breddas. Träd som står närmare vägkant än 4,5 m kommer att fällas för att kunna skapa hinderfri zon längs vägen. På profilritningarna redovisas markförhållandena och i sakägarförteckningen vilken mark som tas i anspråk. 8.3 Miljö Nedan följer en sammanfattning av miljökonsekvenserna som kan komma att uppstå som följd av vägförslaget. Miljökonsekvenserna framgår detaljerat i MKB:n där även förslag på skyddsåtgärder framgår. 18

20 8.3.1 Naturmiljö Riksintresset för naturvården bedöms inte påverkas av vägåtgärderna. Då det inte är aktuellt med någon större exploatering bedöms inte områdets värde att påverkas negativt. De åtgärder som planers medför ej påverkan på Rymman då inga erosionsskydd behöver anläggas vilka skulle kunna påverka vattendraget. Åtgärderna för vägen bedöms inte påverka öka trafikmängden i så stor utsträckning att det påverkar Rymman. Inga särskilda tillstånd krävs för riksintresset med anledning av de åtgärder som planeras. Om de nya vägtrummorna läggs felaktigt kan vandringshinder skapas som försvårar bl.a. för fisk att vandra i vattendraget. Vid byte av trummor kan även grumling av vattendraget uppstå, vilket kan ha en negativ inverkan på vattenlevande organismer. Grumling kan även uppstå i samband med dikning där vägslänter blottlagts i närheten av vattendrag och det skulle falla mycket regn som tar med material från slänterna till vattendraget. Längs sträckan Jöllen-Dyverdalen finns vattendrag, sumpskogar, biotoper vilka kan påverkas och riskera att utsättas för negativ påverkan i samband med skogsavverkning Friluftsliv Riksintresset för friluftsliv bedöms ej att påverkas av vägåtgärderna. Möjlighet till jakt, bärplockning och paddling kommer inte att påverkas. Det blir säkrare för oskyddade trafikanter att röra sig efter sträckan efter vägåtgärderna utförts då ny beläggning har lagts och vägen fått en enhetlig bredd på 6,0 m, exklusive stödremsor på bägge sidor på 0,25 m, längs hela sträckan. Inga särskilda tillstånd krävs för riksintresset med anledning av de åtgärder som planeras. Buller Boendemiljö Då kurvrätningar och profiljusteringar förekommer i närhet av bostadshus medför planerad åtgärder för vägen väsentlig ombyggnad varvid bullerutredning krävs. En beräkning av bullernivåer på olika avstånd från vägens mitt har genomförts under mars Hastighetsbegränsning på sträckan var tidigare 90 km/h, men har nu ändrats till 80 km/h och vid viss bebyggelse 70 km/h. Årsmedeldygnstrafiken är beräknad till 80 fordon per dygn varav 10 tunga fordon (år 2000). Ingen nämnvärd förändring av trafikvolym beräknas i och med åtgärderna. I och med att vägen byggs om, jämnas även ytan till vilket i sig leder till lägre ljudalstring från passerande fordon. Beräkning av trafikbuller Beräkningarna är genomförda enligt Naturvårdsverkets Beräkningsmodell för vägtrafikbuller. Modellen finns redovisad i Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller som inte bör överskridas vid väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är: 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 19

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

PLANBESKRIVNING Väg 620 Buberget - Botsmark Vindeln och Umeå kommun, Västerbottens län

PLANBESKRIVNING Väg 620 Buberget - Botsmark Vindeln och Umeå kommun, Västerbottens län PLANBESKRIVNING Väg 620 Buberget - Botsmark Vindeln och Umeå kommun, Västerbottens län Objekt: 130611 2013-09-20 Dokumentdata Dokumenttitel: Planbeskrivning, Väg 620 Buberget - Botsmark Dokumentdatum:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild

Snipåsvägen VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning. Yta för bild VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län Planbeskrivning 2014-08-11 Projektnummer: 106595 Yta för bild TMALL 0092 Mall planbeskrivning 1.0 Dokumenttitel:

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö.

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Vägbelysning: En vägbelysning finns på en sträcka av ca 3 km mellan Västanäng

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet

3. Förutsättningar och basfakta, kort beskrivning av objektet Objektnr 85544655 Kalkyl-PM Datum: 2008-08-22 Beteckning: Version 1 1. Bakgrund Väg 2183 ingår i det lokala vägnätet och går mellan Ed och Nössemark i Dals Eds kommun, Västra Götaland. Vägen utgör enda

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Väg 818, delen Kilvo-Mukkavaara

Väg 818, delen Kilvo-Mukkavaara VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING Väg 818, delen Kilvo-Mukkavaara Gällivare kommun, Norrbottens län Planbeskrivning med integrerad miljöbeskrivning 2014-06-23 Objektnummer: 130612 1 Dokumenttitel: Vägplan,

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer