Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden 2007 02 21 Byggnadsnämndens beredning 2007 02 07 2 MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 Bn 1 MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE Ordföranden hälsar välkommen till årets och mandatperiodens första sammanträde. Kort presentation av ledamöter och tjänstemän. Bn 2 VAL AV BEREDNINGSUTSKOTT Byggnadsnämnden beslutar om följande val av beredningsutskott för mandatperioden : Hans Jensen (s) Emil Henning (s) Inger Solefält (c)

2 Bn 3 VAL AV ERSÄTTARE I BEREDNINGSUTSKOTTET Byggnadsnämnden beslutar om följande val av ersättare i beredningsutskottet för mandatperioden : Alf Karlsson (kl) Ragnar Persson (s) Kjell Landén (m) Bn 4 VAL AV REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE I PLAN- BEREDNINGEN Byggnadsnämnden utser följande representanter i planberedningen för mandatperioden :

3 Hans Jensen (s) Emil Henning (s) Inger Solefält (c) Alf Karlsson (kl) Ragnar Persson (s) Kjell Landén (m) Bn 5 ATTESTRÄTT PÅ BYGGNADSNÄMNDENS KONTO Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsnämndens ordförande Hans Jensen och byggnadsnämndens vice ordförande Emil Henning ska ha rätt, att var för sig, utanordna medel från byggnadsnämndens konto, ansvar 641. Attesträtt ges även till byggnadsnämndens sekreterare Monica Wallin. Tidigare attesträtter upphör härmed att gälla. Hans Jensen

4 ordförande Emil Henning vice ordförande Monica Wallin sekreterare Bn 6 DELEGATIONSORDNING ENLIGT PBL OCH SPECIAL- LAGSTIFTNING Byggnadsnämnden uppdrar, med stöd av 6 kap 33 kommunallagen samt 11 kap 3 plan- och bygglagen (PBL), åt angivna delegater, stadsarkitekten, planingenjören, byggnadsinspektörerna samt byggnadsnämndens ordförande (i brådskande fall) att besluta i ärenden på nämndens vägnar under förutsättning, såvitt gäller beslut enligt kommunallagen, att ärendet inte är av sådant slag som anges i 6 kap 34 kommunallagen. Beslut av delegat skall anmälas till nämndens nästkommande sammanträde.

5 Bn 7 INTERNKONTROLLPLAN enligt direktiv i den övergripande internkontrollplanen antagen av kommunfullmäktige Beredningsutskottets förslag Ärendet lämnas öppet till nämnden. _ Förslag till kontrollplan för år 2007 föredras. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner och antar internkontrollplanen för 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bilaga: Internkontrollplan Bn 8 BUDGET 2007, PLAN Revisionsrapport angående årlig ansvarsgranskning

6 Föredras och läggs till handlingarna. Bn 9 BYGGNADSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING 2006 Verksamhetsredovisning Redovisning av planarbeten Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning, med fördelning av behandlade ärenden, och redovisning av planarbeten för år 2006 föredras och godkänns. Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga: Verksamhetsredovisning för 2006

7 Bn 10 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 06/ , 07/ Föredras och läggs till handlingarna. Bn 11 MEDDELANDEN Terraproject AB, , informerar, på uppdrag av MaserFrakt Anläggning AB, om planerad bergtäkt söder om Idre vid Vålåberget. Naturvårdsverket överklagar byggnadsnämndens beslut , strandskyddsdispens för bostadshus och uthus, Idre 70:5 Gröveldalsvallen. Länsstyrelsen, rättsenhetens beslut, dnr , att upphäva byggnadsnämndens beslut BN L 06/0009, bygglov för

8 tillbyggnad av fritidshus Heden 1:170 Kringelfjorden. Älvdalens kommunfullmäktiges beslut, , att anta detaljplan för Skogslia m m, Idre 6:3 mfl, enligt byggnadsnämndens beslut. Älvdalens kommunfullmäktiges beslut, , att anta alkohol- o drogpolitiskt handlingsprogram Gott liv för alla för Älvdalens kommun Föredras och läggs till handlingarna. Bn 12 Dnr A 07/0001 REMISS Kommunkansliets remiss, dnr 2007/000003, förslag till bildande av Fulufjällets nationalpark och Fegn naturreservat i Trysil kommun. Förslag på samråd till 15 mars Beredningsutskottets förslag Byggnadsnämnden anser att en nationalpark i den norska delen av Fulufjället utgör en lämplig och behövlig komplettering av Fulufjällets nationalpark på den svenska sidan. Därigenom skyddas naturvärdena i hela Fulufjället. Vid fastställande av skötselplanen för den nya nationalparken är det viktigt att se till att ledsystemet över fjället samordnas. Leder för vandring och skidåkning som finns på ena sidan gränsen bör ha en

9 fortsättning med liknande markering på andra sidan gränsen. Därmed underlättas framkomligheten och ökas säkerheten. _ Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner förslaget och överlämnar det som sitt svar på remissen. Bn 13 Dnr A 07/0017 REMISS Kommunkansliets remiss, dnr , länsstyrelsens remiss om översyn av områden av riksintresse för vindkraft. Svar senast Beredningsutskottets förslag Beredningsutskottet uppdrar till stadsarkitekt Tomas Almgren att till nämnden skriva förslag till remissvar. _ Stadsarkitekt Tomas Almgren föredrar förslag till remissvar. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner förslaget och överlämnar det som sitt svar på remissen.

10 Bn 14 VÄGNAMN Rot-Holens samfällighetsförening har inkommit med förslag till nya vägnamn inom byarna Rot och Holen. Föreslås: Grotjärnsvägen, Bystugevägen, Kafévägen, Vålsängsvägen och Storbrottsvägen. Rättning stavning av befintliga vägnamn: Kittpersbacken ska stavas Kittperbacken och Hedpersvägen ska stavas Hedpervägen. Beredningsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar godkänna och anta föreslagna vägnamn. _ Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag.

11 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 07/0011 Bygglov Ärende: Uppförande av lift och skidbacke Fastighet: LILLFJÄTEN 5:7 Sökande: Fjätervålen AB P-G Nilsson SÄRNA Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0015 Beslutsdatum: Beslut Bygglov beviljas enligt ansökan. Redogörelse - motivering Ärendet avser uppförande av lift och skidbacke. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 11 pkt 1 är uppfyllda, varför bygglov skall beviljas. De allmänna intressena är

12 redan prövade genom den tidigare detaljplaneläggning som har skett för området, varför bygglov beviljas. Gällande planförhållanden Detaljplan Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0398

13 Strandskyddsdispens Ärende: Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, garage och vindskydd Fastighet: IDRE 27:6 Sökande: Ola Strand Högstvägen IDRE Beslutstyp: Strandskyddsdispens Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN SD 07/0016 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beviljar dispens jämlikt 7 kap 18 miljöbalken. Redogörelse motivering För området gäller strandskyddsbestämmelser jämlikt 7 kap 13, 14 och 16 miljöbalken, glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Vindskydd Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av vindskydd inom strandskyddsområde. Som skäl för dispensen anförs att åtgärden främjar det rörliga friluftslivet. Platsen vid Kvitån där vindskyddet avses att uppföras kommer att användas av scouterna och byggnadsnämnden bedömer att det är en verksamhet som är intimt förknippad med det rörliga friluftslivet och på så vis främjar det rörliga friluftslivet. Fritidshus

14 Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde. Som skäl för dispensen anförs att en dispens från strandskyddsbestämmelserna kan enligt förarbetena meddelas om en byggnad eller anläggning skall uppföras på en plats som är väl avskild från strandområdet och därför saknar betydelse för bad och friluftsliv. Så kan vara fallet om stranden skärs av genom en större väg, järnväg eller liknande och det är klart att den del av området som ligger på andra sidan från vattnet saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv. I det här fallet så har det vindskydd som avses att uppföras en avskärande effekt. Garage Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av garage inom strandskyddsområde. Som skäl för dispensen anförs att garaget uppförs på en så kallade lucktomt vilket är ett av de skäl för att medge en dispens som omtalas i förarbetena till miljöbalken. Byggnationerna bedöms ej nämnvärt påverka livsbetingelserna för växt- och djurliv. Angränsande granne på fastigheten 27:11 har inkommit med synpunkter emot ett beviljande av strandskyddsdispens och menar mycket förenklat att det ej finns några skäl för beviljande av en strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden avvisar dock dessa synpunkter och en motivering till detta återfinns ovan. Tomtplatsbestämning markerad med blått på bifogad karta. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Erinran Statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. Gällande planförhållanden

15 Glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om strandskyddsdispens Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för strandskyddsdispens kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0393

16 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus, garage och vindskydd Fastighet: IDRE 27:6 Sökande: Ola Strand Högstvägen IDRE Beslutstyp: Förhandsbesked Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN FB 07/0017 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. Övriga upplysningar Tillstånd att inrätta avloppsanordning erfordras. Tillstånd sökes hos miljökontoret. Redogörelse - motivering Ärendet avser uppförande av fritidshus, vindskydd och garage. Berörda grannar har hörts varvid en granne har framfört synpunkter mot sökt förhandsbesked. Samtliga synpunkter har redovisats för

17 byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden avvisar de inkomna synpunkterna. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig. Gällande planförhållanden Glesbygd inom samlad bebyggelse, generella strandskyddsbestämmelser samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om förhandsbesked Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson Besvärshänvisning.

18 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0428 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Fastighet: STORBO 43:4 Sökande: Tage Eriksson Drevdagen IDRE Beslutstyp: Förhandsbesked Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN FB 07/0018 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. Redogörelse - motivering Ärendet avser nybyggnad av fritidshus.

19 Berörda grannar har hörts, varvid en granne har framfört synpunkter mot sökt förhandsbesked. Samtliga punkter har redovisats för byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden avvisar de inkomna synpunkterna. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig. Gällande planförhållanden Glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson Besvärshänvisning

20 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0417 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Fastighet: STORBO 1:17 Sökande: Tomas Blomqvist Skönelidsstigen ÖRBY Beslutstyp: Förhandsbesked Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN FB 07/0019 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. Redogörelse - motivering Ärendet avser nybyggnad fritidshus.

21 Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter emot byggnationen ej har framförts. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig varför förhandsbesked beviljas. Gällande planförhållanden Glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson

22 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0430 Bygglov Ärende: Nybyggnad av fritidshus Fastighet: HEDEN 1:28 Sökande: Reijo Kaski Torpvägen VÄSTERÅS Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0020 Beslutsdatum: Beslut Bygglov beviljas enligt ansökan. Byggsamråd skall före igångsättning ske med kommunens byggnadsinspektör. Av byggherren föreslagen kvalitetsansvarig, Kjell Halvarsson Klitten 1682, Älvdalen, godkännes för detta arbete. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

23 Byggherrens förslag till kontrollplan med ankomstdatum godtas ligga till grund för arbetena. Övriga upplysningar När byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen kommer byggnadsnämnden att utfärda ett slutbevis i ett särskilt beslut. Därefter får byggnaden tas i bruk. Bevis om byggfelsförsäkring skall inges till byggnadsnämnden innan arbetena får påbörjas. Kontakta miljökontoret angående avloppsanordning. Redogörelse - motivering Ärendet avser nybyggnad av fritidshus. Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter emot byggnationen ej har framförts. Byggnadsnämnden bedömer att bygglov som en mindre avvikelse från detaljplan i enlighet med kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 11 kan beviljas. De allmänna intressena är, redan prövade genom den tidigare detaljplaneläggning som har skett för området, varför bygglov beviljas. Gällande planförhållanden Detaljplan Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Fasadritning Användningssätt (planritn) Kvalitetsansvarig Teknisk beskrivning

24 Avgift Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften kronor. I lovavgiften ingår avgift för bygganmälan och bygglov. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0385 Strandskyddsdispens Ärende: Strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus Fastighet: EVERTSBERG 91:5 Sökande: Sven Emanuelsson Evertsberg ÄLVDALEN Beslutstyp: Strandskyddsdispens

25 Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN SD 07/0021 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beviljar dispens jämlikt 7 kap 18 miljöbalken. Redogörelse - motivering För området gäller strandskyddsbestämmelser jämlikt 7 kap 13,14 och 16 miljöbalken, kommunomfattande översiktsplan samt glesbygd utanför samlad bebyggelse. Besök på platsen har skett av byggnadsinspektör Lars Norin och miljöinspektör Anna Bruus. Anna Bruus har ej något att erinra mot en strandskyddsdispens vad det gäller djur och växtliv. Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för fritidshus inom strandskyddsområde. Som skäl för dispens anförs att befintlig vasaloppsled/vasaloppsspår avgränsar mot strandområdet. Byggnationen inskränker inte på det allemansrättsliga nyttjandet av strandområdet. Byggnationen bedöms ej nämnvärt påverka livsbetingelserna för växt- och djurliv. För bebyggelse får begränsat område användas. Tomtplatsbestämning markerad med blått på bifogad karta. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. ERINRAN Statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om strandskyddsdispens Situationsplan

26 Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för strandskyddsdispens kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Lars Norin ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0386 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av sex fritidshus Fastighet: EVERTSBERG 91:5 Sökande: Sven Emanuelsson Evertsberg ÄLVDALEN Beslutstyp: Beslut: Förhandsbesked Beviljas

27 Beslutsnr: BN FB 07/0022 Beslutsdatum: Beslut Förhandsbesked beviljas. Förhandsbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Redogörelse - motivering Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av sex fritidshus på fastigheten Evertsberg 91:5. Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter emot förhandsbeskedet ej har framförts. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig. Anpassad byggnad i enlighet med kraven i PBL kap 3 1får anses uppfyllas och någon betydande olägenhet enligt kap 3 2 bedöms ej uppstå för omgivningen varför ett förhandsbesked beviljas. Gällande planförhållanden Glesbygd utanför samlad bebyggelse, kommunomfattande översiktsplan samt strandskyddsbestämmelser. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om förhandsbesked Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor.

28 Faktura översändes separat. Handläggare Lars Norin ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 07/0018 Bygglov Ärende: Tillfällig husvagnscamping. Fastighet: FLOÅSEN 19:28 Sökande: Grövelfjäll Lift & Fritids AB Rolf Eggen Grövelsjön IDRE Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0023 Beslutsdatum:

29 Beslut Tillfälligt bygglov beviljas till och med Redogörelse - motivering Ärendet avser tillfällig uppställning av husvagnar. Byggnadsnämnden har i protokoll , beviljat tillfälligt bygglov till och med Samtidigt påpekade byggnadsnämnden att förlängning av bygglovet ej kan påräknas och ett permanent bygglov förutsätter att en detaljplan har upprättats över campingområdet. Arbete med detaljplan har påbörjats ett planprogram har upprättats för samråd. Med hänvisning till detta har byggnadsnämnden omprövat sitt tidigare beslut och beviljat ett nytt tillfälligt bygglov. Byggnadsnämnden förutsätter att detaljplanen över campingområdet är färdigställd senast Sökande görs uppmärksam att ytterligare förlängning av det tillfälliga bygglovet ej kommer att medges. Gällande planförhållanden Glesbygd utanför samlad bebyggelse. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift

30 Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 560 kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson Bn 24 INFORMATIONSDAG för byggnadsnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän. Byggnadsnämnden beslutar att anta offerten på kurskostnaden från LAW-konsult, Lars Warg, daterad Informationsdagen blir tisdagen den 6 mars kl Bn 25 Dnr 07/0027 Fliesbergs Sport & Fritid AB, Johnny Granlund, E 18, Bro

31 Fastighet: Idre 13:115 Idre kommunalhus Detaljplan Ändrad användning inredning till turistbyrå, uppsättning av skyltanordning samt anordnande av parkeringsplatser. Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör Lars Norin att, när ärendet är kompletterat med grannars yttrande, bevilja bygglov. Bn 26 MEDDELANDE Länsstyrelsen rättsenhetens beslut, dnr , överklagande av byggnadsnämndens beslut /0083, strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus Rånäs 1:7 Älvdalen. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. Föredras och läggs till handlingarna.

32 Bn 27 ÖVERKLAGNING Byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om strandskyddsdispens, BN SD 06/0083, och beslutar att till Miljödomstolen överklaga länsstyrelsen, rättsenhetens beslut, dnr , att upphäva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för fastigheten Rånäs 1:7 Älvdalen. Byggnadsnämnden begär syn på plats. ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 07/0033 Bygglov Ärende: Nybyggnad av fritidshus Fastighet: FLOÅSEN 23:27

33 Sökande: Bengt Skoog Slottsvägen KALMAR Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0028 Beslutsdatum: Beslut Bygglov beviljas enligt ansökan. Åtgärder i ansökan avviker från gällande detaljplan. Åtgärderna utgör mindre avvikelser som är förenliga med planens syfte. Berörda grannar har godtagit avvikelserna. Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Åtgärderna är av sådan art att bygganmälan erfordras. Bygganmälan skall lämnas till byggnadsnämnden senast tre veckor före byggnadsarbetenas påbörjande. Byggnadsnämnden kallar till byggsamråd snarast möjligt efter det att bygganmälan inkommit. Uppgift om kvalitetsansvarig med riksbehörighet (eller ansökan om lokalt godkännande för detta arbete) skall inlämnas av byggherren före byggsamrådet. Byggherren skall redovisa förslag till kontrollplan senast vid byggsamrådet. Byggherren ombeds att kontakta byggnadsnämnden angående tid för byggsamråd. Utstakning skall ske innan byggnadsarbetena får påbörjas.

34 Redogörelse - motivering Byggnadsnämnden bedömer att bygglov som en mindre avvikelse från detaljplan i enlighet med kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 11 kan beviljas. De allmänna intressena är, redan prövade genom den tidigare detaljplaneläggning som har skett för området, varför bygglov beviljas. Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter mot bygget inte har framförts. Gällande planförhållanden Detaljplan Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Fasadritning Användningssätt (planritn) Avgift Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften kronor. I lovavgiften ingår avgift för bygganmälan och bygglov. Faktura översändes separat. Handläggare Tomas Almgren

35 Bn 29 Dnr L 07/0022 Tampen AB, Stefan Ljungberg, Lerberget Fastighet: Idre 80:328 Detaljplan Nybyggnad av fritidshus. Byggnationen strider mot gällande plan vad gäller byggnadsytan. Byggnadsnämnden beviljar mindre avvikelse från plan och delegerar till byggnadsinspektör Lars Norin att, när ärendet är kompletterat med grannars yttrande, bevilja bygglov.

36 Pb 1 Dnr P 06/0002 Titel Detaljplan för Fjällfoten, del av Idre 11:2 och Idre 32:32 m fl. Byggnadsnämnden har beslutat att sända ut ett planförslag på samråd. Samråd har pågått t.o.m Samrådsredogörelse och övriga utställningshandlingar redovisas under sammanträdet. Bilaga: Samrådsredogörelse, plan- och genomförandebeskrivning, miljökonsekvensanalys, plan- och illustrationskarta Stadsarkitekt Tomas Almgren säger att Idre reningsverk i nuläget inte har tillstånd för utökning med det antal pe som detaljplanen genererar. Kommunen måste ansöka om dispens för att ansluta den planerade utbyggnaden till Idre reningsverk. Avsnittet tekniska försörjning i planen bör kompletteras med en redovisning av Idre reningsverks tillstånd och hur utökat antal pe ska inrymmas. Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut planförslaget för granskning med komplettering av planbeskrivningen angående teknisk försörjning, avlopp. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

37 Pb 2 Dnr Titel Detaljplan för Strandskolan, Idre Samhällsbyggnadsavdelningen, Ander Bernhardsson, begär att byggnadsnämnden lämnar tillstånd för att upprätta ny detaljplan över Strandskolan, inklusive vissa angränsande områden, ungefär enligt den avgränsning som redovisas på bilagd karta. Bilaga: Brev, karta, skiss Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att bevilja plantillstånd. Tillståndet upphör att gälla om det inte utnyttjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

38 Pb 3 Dnr 05/0352 Titel Detaljplan för Idre 80:212 m.fl. Byggnadsnämnden beslutade att godkänna ett planförslag för samråd. Samråd har pågått t.o.m Bilaga: Samrådsredogörelse, planbestämmelser. Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut planförslaget för granskning. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag. Emil Henning deltar ej i föredragning och beslut i ärendet pga jäv.

39 Pb 4 Dnr P 07/0001 Titel Detaljplan för Blybergssågen, Blyberg 84:2 m fl. Plantillstånd Wedde Sveg Timber AB avser att utveckla verksamheten vid sågen i Blyberg. En förutsättning för detta är att driften kan säkerställas i befintligt läge. Detaljplan saknas för sågområdet. För att säkerställa nuvarande verksamhet och möjliggöra framtida utbyggnader vill företaget upprätta detaljplan både över sin egen fastighet Blyberg 84:2 och delar av angränsande fastigheter. Bilaga: Brev, karta Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att bevilja plantillstånd. Tillståndet upphör att gälla om det inte utnyttjas inom två år från beslutsdatum. Sökande upprättar plan på egen bekostnad. Ett avtal om handläggning av detaljplanen ska upprättas mellan kommunen och Wedde Sveg Timber AB innan planarbetet påbörjas. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

40 Pb 5 Dnr P 06/0004 Titel detaljplan för Häggbergsområdet, del av Idre 13:115 m.fl. Samråd om ett planprogram har skett Byggnadsnämnden beslutade att fortsätta planarbetet. Ett planförslag har upprättats för samråd av Mondo arkitekter. Stadsarkitekt Tomas Almgren redovisar förslag till utvidgning av planområdet. En boende i anslutning till planområdet, Peter Wallin, vill få möjlighet att utöka sin tomt med del av kommunens fastighet Idre 47:1 för att bygga garage. Tomas Almgren föreslår att planberedningen godkänner utvidgningen. Wallin betalar grundavgift för plan samt förvärv av mark. Tomas Almgren föreslår vidare vissa justeringar i fråga om gångvägar och skidspår inom planområdet. Bilagor. Plankarta med planbestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utvidgning av planområdet som Tomas Almgren föreslår. Byggnadsnämnden beslutar även om de ytterligare justeringar i planen som Tomas Almgren redovisar. Byggnadsnämnden beslutar att sända ut planförslaget på samråd med dessa ändringar. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

41 Pb 6 Dnr P 06/0001 Titel Detaljplan för Idre/Storbo 1:17 Byggnadsnämnden beslutade att godkänna ett planprogram för samråd. Sedan en naturvärdesinventering hade utförts beslutade byggnadsnämnden att en särskild miljöbedömning inte behöver göras. Samråd om planprogrammet har därefter pågått under tiden till Inkomna yttranden redovisas i bilagd samrådsredogörelse. Ett planförslag för samråd redovisas på bilagda preliminära plankarta med planbestämmelser samt i övrigt på sammanträdet. Stadsarkitekt Tomas Almgren säger att Idre reningsverk i nuläget inte har tillstånd för utökning med det antal pe som planen Idre/Storbo samt Fjällfoten genererar. Kommunen måste ansöka om dispens för att ansluta planerad utbyggnad till Idre reningsverk. Avsnittet tekniska försörjning i planen bör kompletteras med en redovisning av Idre reningsverks tillstånd och hur utökat antal pe ska inrymmas. Vidare föreslår Tomas Almgren att byggrätten för handel ändras från två till en våning samt att samt vissa mindre justeringar av gränser för två lokalgator. Bilagor. Samrådsredogörelse, preliminär plankarta med planbestämmelser Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att anta samrådsredogörelsen som sitt ställningstagande samt att sända ut planförslaget på plansamråd med de justeringar som Tomas Almgren föreslår. Byggnadsnämnden beslutar vidare att avsnittet teknisk försörjning kompletteras med en redovisning av Idre reningsverks tillstånd och hur det utökade antalet pe ska inrymmas. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

42 Pb 7 PLANBEREDNINGENS SAMMANTRÄDEN 2007 Stadsarkitekt Tomas Almgren föreslår följande sammanträdesdagar för planberedningens sammanträden 2007: Tisdagen den 24 april Tisdagen den 19 juni Tisdagen den 14 augusti Tisdagen den 18 september Tisdagen den 20 november. Beslut Planberedningen beslutar om sammanträdesdagar enligt ovan. Byggnadsnämnden tar del.

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Bengt Nordgren, miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Bengt Nordgren, miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(29) Paragrafer 91-107 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.10 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M), tj ers Marie

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S)

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S) 1-60 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-11-20 1 (20) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 08.30-13.00 Beslutande Kate Giæver (s) Kjell Odalgård (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer