Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden 2007 02 21 Byggnadsnämndens beredning 2007 02 07 2 MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 Bn 1 MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE Ordföranden hälsar välkommen till årets och mandatperiodens första sammanträde. Kort presentation av ledamöter och tjänstemän. Bn 2 VAL AV BEREDNINGSUTSKOTT Byggnadsnämnden beslutar om följande val av beredningsutskott för mandatperioden : Hans Jensen (s) Emil Henning (s) Inger Solefält (c)

2 Bn 3 VAL AV ERSÄTTARE I BEREDNINGSUTSKOTTET Byggnadsnämnden beslutar om följande val av ersättare i beredningsutskottet för mandatperioden : Alf Karlsson (kl) Ragnar Persson (s) Kjell Landén (m) Bn 4 VAL AV REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE I PLAN- BEREDNINGEN Byggnadsnämnden utser följande representanter i planberedningen för mandatperioden :

3 Hans Jensen (s) Emil Henning (s) Inger Solefält (c) Alf Karlsson (kl) Ragnar Persson (s) Kjell Landén (m) Bn 5 ATTESTRÄTT PÅ BYGGNADSNÄMNDENS KONTO Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsnämndens ordförande Hans Jensen och byggnadsnämndens vice ordförande Emil Henning ska ha rätt, att var för sig, utanordna medel från byggnadsnämndens konto, ansvar 641. Attesträtt ges även till byggnadsnämndens sekreterare Monica Wallin. Tidigare attesträtter upphör härmed att gälla. Hans Jensen

4 ordförande Emil Henning vice ordförande Monica Wallin sekreterare Bn 6 DELEGATIONSORDNING ENLIGT PBL OCH SPECIAL- LAGSTIFTNING Byggnadsnämnden uppdrar, med stöd av 6 kap 33 kommunallagen samt 11 kap 3 plan- och bygglagen (PBL), åt angivna delegater, stadsarkitekten, planingenjören, byggnadsinspektörerna samt byggnadsnämndens ordförande (i brådskande fall) att besluta i ärenden på nämndens vägnar under förutsättning, såvitt gäller beslut enligt kommunallagen, att ärendet inte är av sådant slag som anges i 6 kap 34 kommunallagen. Beslut av delegat skall anmälas till nämndens nästkommande sammanträde.

5 Bn 7 INTERNKONTROLLPLAN enligt direktiv i den övergripande internkontrollplanen antagen av kommunfullmäktige Beredningsutskottets förslag Ärendet lämnas öppet till nämnden. _ Förslag till kontrollplan för år 2007 föredras. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner och antar internkontrollplanen för 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bilaga: Internkontrollplan Bn 8 BUDGET 2007, PLAN Revisionsrapport angående årlig ansvarsgranskning

6 Föredras och läggs till handlingarna. Bn 9 BYGGNADSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING 2006 Verksamhetsredovisning Redovisning av planarbeten Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning, med fördelning av behandlade ärenden, och redovisning av planarbeten för år 2006 föredras och godkänns. Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga: Verksamhetsredovisning för 2006

7 Bn 10 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 06/ , 07/ Föredras och läggs till handlingarna. Bn 11 MEDDELANDEN Terraproject AB, , informerar, på uppdrag av MaserFrakt Anläggning AB, om planerad bergtäkt söder om Idre vid Vålåberget. Naturvårdsverket överklagar byggnadsnämndens beslut , strandskyddsdispens för bostadshus och uthus, Idre 70:5 Gröveldalsvallen. Länsstyrelsen, rättsenhetens beslut, dnr , att upphäva byggnadsnämndens beslut BN L 06/0009, bygglov för

8 tillbyggnad av fritidshus Heden 1:170 Kringelfjorden. Älvdalens kommunfullmäktiges beslut, , att anta detaljplan för Skogslia m m, Idre 6:3 mfl, enligt byggnadsnämndens beslut. Älvdalens kommunfullmäktiges beslut, , att anta alkohol- o drogpolitiskt handlingsprogram Gott liv för alla för Älvdalens kommun Föredras och läggs till handlingarna. Bn 12 Dnr A 07/0001 REMISS Kommunkansliets remiss, dnr 2007/000003, förslag till bildande av Fulufjällets nationalpark och Fegn naturreservat i Trysil kommun. Förslag på samråd till 15 mars Beredningsutskottets förslag Byggnadsnämnden anser att en nationalpark i den norska delen av Fulufjället utgör en lämplig och behövlig komplettering av Fulufjällets nationalpark på den svenska sidan. Därigenom skyddas naturvärdena i hela Fulufjället. Vid fastställande av skötselplanen för den nya nationalparken är det viktigt att se till att ledsystemet över fjället samordnas. Leder för vandring och skidåkning som finns på ena sidan gränsen bör ha en

9 fortsättning med liknande markering på andra sidan gränsen. Därmed underlättas framkomligheten och ökas säkerheten. _ Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner förslaget och överlämnar det som sitt svar på remissen. Bn 13 Dnr A 07/0017 REMISS Kommunkansliets remiss, dnr , länsstyrelsens remiss om översyn av områden av riksintresse för vindkraft. Svar senast Beredningsutskottets förslag Beredningsutskottet uppdrar till stadsarkitekt Tomas Almgren att till nämnden skriva förslag till remissvar. _ Stadsarkitekt Tomas Almgren föredrar förslag till remissvar. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner förslaget och överlämnar det som sitt svar på remissen.

10 Bn 14 VÄGNAMN Rot-Holens samfällighetsförening har inkommit med förslag till nya vägnamn inom byarna Rot och Holen. Föreslås: Grotjärnsvägen, Bystugevägen, Kafévägen, Vålsängsvägen och Storbrottsvägen. Rättning stavning av befintliga vägnamn: Kittpersbacken ska stavas Kittperbacken och Hedpersvägen ska stavas Hedpervägen. Beredningsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar godkänna och anta föreslagna vägnamn. _ Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag.

11 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 07/0011 Bygglov Ärende: Uppförande av lift och skidbacke Fastighet: LILLFJÄTEN 5:7 Sökande: Fjätervålen AB P-G Nilsson SÄRNA Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0015 Beslutsdatum: Beslut Bygglov beviljas enligt ansökan. Redogörelse - motivering Ärendet avser uppförande av lift och skidbacke. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 11 pkt 1 är uppfyllda, varför bygglov skall beviljas. De allmänna intressena är

12 redan prövade genom den tidigare detaljplaneläggning som har skett för området, varför bygglov beviljas. Gällande planförhållanden Detaljplan Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0398

13 Strandskyddsdispens Ärende: Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, garage och vindskydd Fastighet: IDRE 27:6 Sökande: Ola Strand Högstvägen IDRE Beslutstyp: Strandskyddsdispens Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN SD 07/0016 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beviljar dispens jämlikt 7 kap 18 miljöbalken. Redogörelse motivering För området gäller strandskyddsbestämmelser jämlikt 7 kap 13, 14 och 16 miljöbalken, glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Vindskydd Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av vindskydd inom strandskyddsområde. Som skäl för dispensen anförs att åtgärden främjar det rörliga friluftslivet. Platsen vid Kvitån där vindskyddet avses att uppföras kommer att användas av scouterna och byggnadsnämnden bedömer att det är en verksamhet som är intimt förknippad med det rörliga friluftslivet och på så vis främjar det rörliga friluftslivet. Fritidshus

14 Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde. Som skäl för dispensen anförs att en dispens från strandskyddsbestämmelserna kan enligt förarbetena meddelas om en byggnad eller anläggning skall uppföras på en plats som är väl avskild från strandområdet och därför saknar betydelse för bad och friluftsliv. Så kan vara fallet om stranden skärs av genom en större väg, järnväg eller liknande och det är klart att den del av området som ligger på andra sidan från vattnet saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv. I det här fallet så har det vindskydd som avses att uppföras en avskärande effekt. Garage Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av garage inom strandskyddsområde. Som skäl för dispensen anförs att garaget uppförs på en så kallade lucktomt vilket är ett av de skäl för att medge en dispens som omtalas i förarbetena till miljöbalken. Byggnationerna bedöms ej nämnvärt påverka livsbetingelserna för växt- och djurliv. Angränsande granne på fastigheten 27:11 har inkommit med synpunkter emot ett beviljande av strandskyddsdispens och menar mycket förenklat att det ej finns några skäl för beviljande av en strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden avvisar dock dessa synpunkter och en motivering till detta återfinns ovan. Tomtplatsbestämning markerad med blått på bifogad karta. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Erinran Statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. Gällande planförhållanden

15 Glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om strandskyddsdispens Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för strandskyddsdispens kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0393

16 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus, garage och vindskydd Fastighet: IDRE 27:6 Sökande: Ola Strand Högstvägen IDRE Beslutstyp: Förhandsbesked Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN FB 07/0017 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. Övriga upplysningar Tillstånd att inrätta avloppsanordning erfordras. Tillstånd sökes hos miljökontoret. Redogörelse - motivering Ärendet avser uppförande av fritidshus, vindskydd och garage. Berörda grannar har hörts varvid en granne har framfört synpunkter mot sökt förhandsbesked. Samtliga synpunkter har redovisats för

17 byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden avvisar de inkomna synpunkterna. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig. Gällande planförhållanden Glesbygd inom samlad bebyggelse, generella strandskyddsbestämmelser samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om förhandsbesked Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson Besvärshänvisning.

18 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0428 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Fastighet: STORBO 43:4 Sökande: Tage Eriksson Drevdagen IDRE Beslutstyp: Förhandsbesked Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN FB 07/0018 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. Redogörelse - motivering Ärendet avser nybyggnad av fritidshus.

19 Berörda grannar har hörts, varvid en granne har framfört synpunkter mot sökt förhandsbesked. Samtliga punkter har redovisats för byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden avvisar de inkomna synpunkterna. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig. Gällande planförhållanden Glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson Besvärshänvisning

20 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0417 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Fastighet: STORBO 1:17 Sökande: Tomas Blomqvist Skönelidsstigen ÖRBY Beslutstyp: Förhandsbesked Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN FB 07/0019 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. Redogörelse - motivering Ärendet avser nybyggnad fritidshus.

21 Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter emot byggnationen ej har framförts. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig varför förhandsbesked beviljas. Gällande planförhållanden Glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson

22 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0430 Bygglov Ärende: Nybyggnad av fritidshus Fastighet: HEDEN 1:28 Sökande: Reijo Kaski Torpvägen VÄSTERÅS Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0020 Beslutsdatum: Beslut Bygglov beviljas enligt ansökan. Byggsamråd skall före igångsättning ske med kommunens byggnadsinspektör. Av byggherren föreslagen kvalitetsansvarig, Kjell Halvarsson Klitten 1682, Älvdalen, godkännes för detta arbete. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

23 Byggherrens förslag till kontrollplan med ankomstdatum godtas ligga till grund för arbetena. Övriga upplysningar När byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen kommer byggnadsnämnden att utfärda ett slutbevis i ett särskilt beslut. Därefter får byggnaden tas i bruk. Bevis om byggfelsförsäkring skall inges till byggnadsnämnden innan arbetena får påbörjas. Kontakta miljökontoret angående avloppsanordning. Redogörelse - motivering Ärendet avser nybyggnad av fritidshus. Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter emot byggnationen ej har framförts. Byggnadsnämnden bedömer att bygglov som en mindre avvikelse från detaljplan i enlighet med kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 11 kan beviljas. De allmänna intressena är, redan prövade genom den tidigare detaljplaneläggning som har skett för området, varför bygglov beviljas. Gällande planförhållanden Detaljplan Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Fasadritning Användningssätt (planritn) Kvalitetsansvarig Teknisk beskrivning

24 Avgift Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften kronor. I lovavgiften ingår avgift för bygganmälan och bygglov. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0385 Strandskyddsdispens Ärende: Strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus Fastighet: EVERTSBERG 91:5 Sökande: Sven Emanuelsson Evertsberg ÄLVDALEN Beslutstyp: Strandskyddsdispens

25 Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN SD 07/0021 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beviljar dispens jämlikt 7 kap 18 miljöbalken. Redogörelse - motivering För området gäller strandskyddsbestämmelser jämlikt 7 kap 13,14 och 16 miljöbalken, kommunomfattande översiktsplan samt glesbygd utanför samlad bebyggelse. Besök på platsen har skett av byggnadsinspektör Lars Norin och miljöinspektör Anna Bruus. Anna Bruus har ej något att erinra mot en strandskyddsdispens vad det gäller djur och växtliv. Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för fritidshus inom strandskyddsområde. Som skäl för dispens anförs att befintlig vasaloppsled/vasaloppsspår avgränsar mot strandområdet. Byggnationen inskränker inte på det allemansrättsliga nyttjandet av strandområdet. Byggnationen bedöms ej nämnvärt påverka livsbetingelserna för växt- och djurliv. För bebyggelse får begränsat område användas. Tomtplatsbestämning markerad med blått på bifogad karta. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. ERINRAN Statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om strandskyddsdispens Situationsplan

26 Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för strandskyddsdispens kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Lars Norin ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0386 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av sex fritidshus Fastighet: EVERTSBERG 91:5 Sökande: Sven Emanuelsson Evertsberg ÄLVDALEN Beslutstyp: Beslut: Förhandsbesked Beviljas

27 Beslutsnr: BN FB 07/0022 Beslutsdatum: Beslut Förhandsbesked beviljas. Förhandsbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Redogörelse - motivering Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av sex fritidshus på fastigheten Evertsberg 91:5. Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter emot förhandsbeskedet ej har framförts. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig. Anpassad byggnad i enlighet med kraven i PBL kap 3 1får anses uppfyllas och någon betydande olägenhet enligt kap 3 2 bedöms ej uppstå för omgivningen varför ett förhandsbesked beviljas. Gällande planförhållanden Glesbygd utanför samlad bebyggelse, kommunomfattande översiktsplan samt strandskyddsbestämmelser. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om förhandsbesked Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor.

28 Faktura översändes separat. Handläggare Lars Norin ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 07/0018 Bygglov Ärende: Tillfällig husvagnscamping. Fastighet: FLOÅSEN 19:28 Sökande: Grövelfjäll Lift & Fritids AB Rolf Eggen Grövelsjön IDRE Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0023 Beslutsdatum:

29 Beslut Tillfälligt bygglov beviljas till och med Redogörelse - motivering Ärendet avser tillfällig uppställning av husvagnar. Byggnadsnämnden har i protokoll , beviljat tillfälligt bygglov till och med Samtidigt påpekade byggnadsnämnden att förlängning av bygglovet ej kan påräknas och ett permanent bygglov förutsätter att en detaljplan har upprättats över campingområdet. Arbete med detaljplan har påbörjats ett planprogram har upprättats för samråd. Med hänvisning till detta har byggnadsnämnden omprövat sitt tidigare beslut och beviljat ett nytt tillfälligt bygglov. Byggnadsnämnden förutsätter att detaljplanen över campingområdet är färdigställd senast Sökande görs uppmärksam att ytterligare förlängning av det tillfälliga bygglovet ej kommer att medges. Gällande planförhållanden Glesbygd utanför samlad bebyggelse. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift

30 Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 560 kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson Bn 24 INFORMATIONSDAG för byggnadsnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän. Byggnadsnämnden beslutar att anta offerten på kurskostnaden från LAW-konsult, Lars Warg, daterad Informationsdagen blir tisdagen den 6 mars kl Bn 25 Dnr 07/0027 Fliesbergs Sport & Fritid AB, Johnny Granlund, E 18, Bro

31 Fastighet: Idre 13:115 Idre kommunalhus Detaljplan Ändrad användning inredning till turistbyrå, uppsättning av skyltanordning samt anordnande av parkeringsplatser. Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör Lars Norin att, när ärendet är kompletterat med grannars yttrande, bevilja bygglov. Bn 26 MEDDELANDE Länsstyrelsen rättsenhetens beslut, dnr , överklagande av byggnadsnämndens beslut /0083, strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus Rånäs 1:7 Älvdalen. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. Föredras och läggs till handlingarna.

32 Bn 27 ÖVERKLAGNING Byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om strandskyddsdispens, BN SD 06/0083, och beslutar att till Miljödomstolen överklaga länsstyrelsen, rättsenhetens beslut, dnr , att upphäva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för fastigheten Rånäs 1:7 Älvdalen. Byggnadsnämnden begär syn på plats. ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 07/0033 Bygglov Ärende: Nybyggnad av fritidshus Fastighet: FLOÅSEN 23:27

33 Sökande: Bengt Skoog Slottsvägen KALMAR Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0028 Beslutsdatum: Beslut Bygglov beviljas enligt ansökan. Åtgärder i ansökan avviker från gällande detaljplan. Åtgärderna utgör mindre avvikelser som är förenliga med planens syfte. Berörda grannar har godtagit avvikelserna. Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Åtgärderna är av sådan art att bygganmälan erfordras. Bygganmälan skall lämnas till byggnadsnämnden senast tre veckor före byggnadsarbetenas påbörjande. Byggnadsnämnden kallar till byggsamråd snarast möjligt efter det att bygganmälan inkommit. Uppgift om kvalitetsansvarig med riksbehörighet (eller ansökan om lokalt godkännande för detta arbete) skall inlämnas av byggherren före byggsamrådet. Byggherren skall redovisa förslag till kontrollplan senast vid byggsamrådet. Byggherren ombeds att kontakta byggnadsnämnden angående tid för byggsamråd. Utstakning skall ske innan byggnadsarbetena får påbörjas.

34 Redogörelse - motivering Byggnadsnämnden bedömer att bygglov som en mindre avvikelse från detaljplan i enlighet med kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 11 kan beviljas. De allmänna intressena är, redan prövade genom den tidigare detaljplaneläggning som har skett för området, varför bygglov beviljas. Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter mot bygget inte har framförts. Gällande planförhållanden Detaljplan Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Fasadritning Användningssätt (planritn) Avgift Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften kronor. I lovavgiften ingår avgift för bygganmälan och bygglov. Faktura översändes separat. Handläggare Tomas Almgren

35 Bn 29 Dnr L 07/0022 Tampen AB, Stefan Ljungberg, Lerberget Fastighet: Idre 80:328 Detaljplan Nybyggnad av fritidshus. Byggnationen strider mot gällande plan vad gäller byggnadsytan. Byggnadsnämnden beviljar mindre avvikelse från plan och delegerar till byggnadsinspektör Lars Norin att, när ärendet är kompletterat med grannars yttrande, bevilja bygglov.

36 Pb 1 Dnr P 06/0002 Titel Detaljplan för Fjällfoten, del av Idre 11:2 och Idre 32:32 m fl. Byggnadsnämnden har beslutat att sända ut ett planförslag på samråd. Samråd har pågått t.o.m Samrådsredogörelse och övriga utställningshandlingar redovisas under sammanträdet. Bilaga: Samrådsredogörelse, plan- och genomförandebeskrivning, miljökonsekvensanalys, plan- och illustrationskarta Stadsarkitekt Tomas Almgren säger att Idre reningsverk i nuläget inte har tillstånd för utökning med det antal pe som detaljplanen genererar. Kommunen måste ansöka om dispens för att ansluta den planerade utbyggnaden till Idre reningsverk. Avsnittet tekniska försörjning i planen bör kompletteras med en redovisning av Idre reningsverks tillstånd och hur utökat antal pe ska inrymmas. Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut planförslaget för granskning med komplettering av planbeskrivningen angående teknisk försörjning, avlopp. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

37 Pb 2 Dnr Titel Detaljplan för Strandskolan, Idre Samhällsbyggnadsavdelningen, Ander Bernhardsson, begär att byggnadsnämnden lämnar tillstånd för att upprätta ny detaljplan över Strandskolan, inklusive vissa angränsande områden, ungefär enligt den avgränsning som redovisas på bilagd karta. Bilaga: Brev, karta, skiss Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att bevilja plantillstånd. Tillståndet upphör att gälla om det inte utnyttjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

38 Pb 3 Dnr 05/0352 Titel Detaljplan för Idre 80:212 m.fl. Byggnadsnämnden beslutade att godkänna ett planförslag för samråd. Samråd har pågått t.o.m Bilaga: Samrådsredogörelse, planbestämmelser. Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut planförslaget för granskning. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag. Emil Henning deltar ej i föredragning och beslut i ärendet pga jäv.

39 Pb 4 Dnr P 07/0001 Titel Detaljplan för Blybergssågen, Blyberg 84:2 m fl. Plantillstånd Wedde Sveg Timber AB avser att utveckla verksamheten vid sågen i Blyberg. En förutsättning för detta är att driften kan säkerställas i befintligt läge. Detaljplan saknas för sågområdet. För att säkerställa nuvarande verksamhet och möjliggöra framtida utbyggnader vill företaget upprätta detaljplan både över sin egen fastighet Blyberg 84:2 och delar av angränsande fastigheter. Bilaga: Brev, karta Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att bevilja plantillstånd. Tillståndet upphör att gälla om det inte utnyttjas inom två år från beslutsdatum. Sökande upprättar plan på egen bekostnad. Ett avtal om handläggning av detaljplanen ska upprättas mellan kommunen och Wedde Sveg Timber AB innan planarbetet påbörjas. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

40 Pb 5 Dnr P 06/0004 Titel detaljplan för Häggbergsområdet, del av Idre 13:115 m.fl. Samråd om ett planprogram har skett Byggnadsnämnden beslutade att fortsätta planarbetet. Ett planförslag har upprättats för samråd av Mondo arkitekter. Stadsarkitekt Tomas Almgren redovisar förslag till utvidgning av planområdet. En boende i anslutning till planområdet, Peter Wallin, vill få möjlighet att utöka sin tomt med del av kommunens fastighet Idre 47:1 för att bygga garage. Tomas Almgren föreslår att planberedningen godkänner utvidgningen. Wallin betalar grundavgift för plan samt förvärv av mark. Tomas Almgren föreslår vidare vissa justeringar i fråga om gångvägar och skidspår inom planområdet. Bilagor. Plankarta med planbestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utvidgning av planområdet som Tomas Almgren föreslår. Byggnadsnämnden beslutar även om de ytterligare justeringar i planen som Tomas Almgren redovisar. Byggnadsnämnden beslutar att sända ut planförslaget på samråd med dessa ändringar. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

41 Pb 6 Dnr P 06/0001 Titel Detaljplan för Idre/Storbo 1:17 Byggnadsnämnden beslutade att godkänna ett planprogram för samråd. Sedan en naturvärdesinventering hade utförts beslutade byggnadsnämnden att en särskild miljöbedömning inte behöver göras. Samråd om planprogrammet har därefter pågått under tiden till Inkomna yttranden redovisas i bilagd samrådsredogörelse. Ett planförslag för samråd redovisas på bilagda preliminära plankarta med planbestämmelser samt i övrigt på sammanträdet. Stadsarkitekt Tomas Almgren säger att Idre reningsverk i nuläget inte har tillstånd för utökning med det antal pe som planen Idre/Storbo samt Fjällfoten genererar. Kommunen måste ansöka om dispens för att ansluta planerad utbyggnad till Idre reningsverk. Avsnittet tekniska försörjning i planen bör kompletteras med en redovisning av Idre reningsverks tillstånd och hur utökat antal pe ska inrymmas. Vidare föreslår Tomas Almgren att byggrätten för handel ändras från två till en våning samt att samt vissa mindre justeringar av gränser för två lokalgator. Bilagor. Samrådsredogörelse, preliminär plankarta med planbestämmelser Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att anta samrådsredogörelsen som sitt ställningstagande samt att sända ut planförslaget på plansamråd med de justeringar som Tomas Almgren föreslår. Byggnadsnämnden beslutar vidare att avsnittet teknisk försörjning kompletteras med en redovisning av Idre reningsverks tillstånd och hur det utökade antalet pe ska inrymmas. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

42 Pb 7 PLANBEREDNINGENS SAMMANTRÄDEN 2007 Stadsarkitekt Tomas Almgren föreslår följande sammanträdesdagar för planberedningens sammanträden 2007: Tisdagen den 24 april Tisdagen den 19 juni Tisdagen den 14 augusti Tisdagen den 18 september Tisdagen den 20 november. Beslut Planberedningen beslutar om sammanträdesdagar enligt ovan. Byggnadsnämnden tar del.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

Per-Ove Brandt, avd teknik, föredrar ekonomisk uppföljning för juli 2007.

Per-Ove Brandt, avd teknik, föredrar ekonomisk uppföljning för juli 2007. s beredning Bn 192 BUDGET Per-Ove Brandt, avd teknik, föredrar ekonomisk uppföljning för juli 2007. Brandt visar prognosen för bokslut 2007 som talar för ett underskott på kostnadssidan och ett eventuellt

Läs mer

Ekonomisk uppföljning, januari mars 2007, föredras och läggs till handlingarna.

Ekonomisk uppföljning, januari mars 2007, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 37 BUDGET Ekonomisk uppföljning, januari mars 2007, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 38 ÄRENDEN BEVILJADE MED DELEGATION Ärenden beviljade med delegation, nr 07/007 07/018,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden Plats och tid Kommunalhuset i Älvdalen, onsdagen den 27 febr 2008, kl 9.00 12.00 Beslutande Hans Jensen (s) ordf Ragnar Persson (s) Emil Henning (s) Malin Zetterman (s) Roland Nygren (fp) Inger Solefält

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 10.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (s) Kenneth Wåhlund (s) Hysen Dembogaj (s), ersättare för Anders

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 72-92 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.00 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Underskrifter Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur 2017-02-02 2016-6005 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Moskogen 1:1, del av Fastighetens adress: Moskogen 101 (mellan Smedby och Trekanten) Sökande:

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer