Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden 2007 02 21 Byggnadsnämndens beredning 2007 02 07 2 MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE"

Transkript

1 Bn 1 MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE Ordföranden hälsar välkommen till årets och mandatperiodens första sammanträde. Kort presentation av ledamöter och tjänstemän. Bn 2 VAL AV BEREDNINGSUTSKOTT Byggnadsnämnden beslutar om följande val av beredningsutskott för mandatperioden : Hans Jensen (s) Emil Henning (s) Inger Solefält (c)

2 Bn 3 VAL AV ERSÄTTARE I BEREDNINGSUTSKOTTET Byggnadsnämnden beslutar om följande val av ersättare i beredningsutskottet för mandatperioden : Alf Karlsson (kl) Ragnar Persson (s) Kjell Landén (m) Bn 4 VAL AV REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE I PLAN- BEREDNINGEN Byggnadsnämnden utser följande representanter i planberedningen för mandatperioden :

3 Hans Jensen (s) Emil Henning (s) Inger Solefält (c) Alf Karlsson (kl) Ragnar Persson (s) Kjell Landén (m) Bn 5 ATTESTRÄTT PÅ BYGGNADSNÄMNDENS KONTO Byggnadsnämnden beslutar att byggnadsnämndens ordförande Hans Jensen och byggnadsnämndens vice ordförande Emil Henning ska ha rätt, att var för sig, utanordna medel från byggnadsnämndens konto, ansvar 641. Attesträtt ges även till byggnadsnämndens sekreterare Monica Wallin. Tidigare attesträtter upphör härmed att gälla. Hans Jensen

4 ordförande Emil Henning vice ordförande Monica Wallin sekreterare Bn 6 DELEGATIONSORDNING ENLIGT PBL OCH SPECIAL- LAGSTIFTNING Byggnadsnämnden uppdrar, med stöd av 6 kap 33 kommunallagen samt 11 kap 3 plan- och bygglagen (PBL), åt angivna delegater, stadsarkitekten, planingenjören, byggnadsinspektörerna samt byggnadsnämndens ordförande (i brådskande fall) att besluta i ärenden på nämndens vägnar under förutsättning, såvitt gäller beslut enligt kommunallagen, att ärendet inte är av sådant slag som anges i 6 kap 34 kommunallagen. Beslut av delegat skall anmälas till nämndens nästkommande sammanträde.

5 Bn 7 INTERNKONTROLLPLAN enligt direktiv i den övergripande internkontrollplanen antagen av kommunfullmäktige Beredningsutskottets förslag Ärendet lämnas öppet till nämnden. _ Förslag till kontrollplan för år 2007 föredras. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner och antar internkontrollplanen för 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bilaga: Internkontrollplan Bn 8 BUDGET 2007, PLAN Revisionsrapport angående årlig ansvarsgranskning

6 Föredras och läggs till handlingarna. Bn 9 BYGGNADSNÄMNDENS ÅRSREDOVISNING 2006 Verksamhetsredovisning Redovisning av planarbeten Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning, med fördelning av behandlade ärenden, och redovisning av planarbeten för år 2006 föredras och godkänns. Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga: Verksamhetsredovisning för 2006

7 Bn 10 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 06/ , 07/ Föredras och läggs till handlingarna. Bn 11 MEDDELANDEN Terraproject AB, , informerar, på uppdrag av MaserFrakt Anläggning AB, om planerad bergtäkt söder om Idre vid Vålåberget. Naturvårdsverket överklagar byggnadsnämndens beslut , strandskyddsdispens för bostadshus och uthus, Idre 70:5 Gröveldalsvallen. Länsstyrelsen, rättsenhetens beslut, dnr , att upphäva byggnadsnämndens beslut BN L 06/0009, bygglov för

8 tillbyggnad av fritidshus Heden 1:170 Kringelfjorden. Älvdalens kommunfullmäktiges beslut, , att anta detaljplan för Skogslia m m, Idre 6:3 mfl, enligt byggnadsnämndens beslut. Älvdalens kommunfullmäktiges beslut, , att anta alkohol- o drogpolitiskt handlingsprogram Gott liv för alla för Älvdalens kommun Föredras och läggs till handlingarna. Bn 12 Dnr A 07/0001 REMISS Kommunkansliets remiss, dnr 2007/000003, förslag till bildande av Fulufjällets nationalpark och Fegn naturreservat i Trysil kommun. Förslag på samråd till 15 mars Beredningsutskottets förslag Byggnadsnämnden anser att en nationalpark i den norska delen av Fulufjället utgör en lämplig och behövlig komplettering av Fulufjällets nationalpark på den svenska sidan. Därigenom skyddas naturvärdena i hela Fulufjället. Vid fastställande av skötselplanen för den nya nationalparken är det viktigt att se till att ledsystemet över fjället samordnas. Leder för vandring och skidåkning som finns på ena sidan gränsen bör ha en

9 fortsättning med liknande markering på andra sidan gränsen. Därmed underlättas framkomligheten och ökas säkerheten. _ Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner förslaget och överlämnar det som sitt svar på remissen. Bn 13 Dnr A 07/0017 REMISS Kommunkansliets remiss, dnr , länsstyrelsens remiss om översyn av områden av riksintresse för vindkraft. Svar senast Beredningsutskottets förslag Beredningsutskottet uppdrar till stadsarkitekt Tomas Almgren att till nämnden skriva förslag till remissvar. _ Stadsarkitekt Tomas Almgren föredrar förslag till remissvar. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden godkänner förslaget och överlämnar det som sitt svar på remissen.

10 Bn 14 VÄGNAMN Rot-Holens samfällighetsförening har inkommit med förslag till nya vägnamn inom byarna Rot och Holen. Föreslås: Grotjärnsvägen, Bystugevägen, Kafévägen, Vålsängsvägen och Storbrottsvägen. Rättning stavning av befintliga vägnamn: Kittpersbacken ska stavas Kittperbacken och Hedpersvägen ska stavas Hedpervägen. Beredningsutskottets förslag Byggnadsnämnden beslutar godkänna och anta föreslagna vägnamn. _ Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag.

11 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 07/0011 Bygglov Ärende: Uppförande av lift och skidbacke Fastighet: LILLFJÄTEN 5:7 Sökande: Fjätervålen AB P-G Nilsson SÄRNA Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0015 Beslutsdatum: Beslut Bygglov beviljas enligt ansökan. Redogörelse - motivering Ärendet avser uppförande av lift och skidbacke. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 11 pkt 1 är uppfyllda, varför bygglov skall beviljas. De allmänna intressena är

12 redan prövade genom den tidigare detaljplaneläggning som har skett för området, varför bygglov beviljas. Gällande planförhållanden Detaljplan Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0398

13 Strandskyddsdispens Ärende: Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, garage och vindskydd Fastighet: IDRE 27:6 Sökande: Ola Strand Högstvägen IDRE Beslutstyp: Strandskyddsdispens Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN SD 07/0016 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beviljar dispens jämlikt 7 kap 18 miljöbalken. Redogörelse motivering För området gäller strandskyddsbestämmelser jämlikt 7 kap 13, 14 och 16 miljöbalken, glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Vindskydd Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av vindskydd inom strandskyddsområde. Som skäl för dispensen anförs att åtgärden främjar det rörliga friluftslivet. Platsen vid Kvitån där vindskyddet avses att uppföras kommer att användas av scouterna och byggnadsnämnden bedömer att det är en verksamhet som är intimt förknippad med det rörliga friluftslivet och på så vis främjar det rörliga friluftslivet. Fritidshus

14 Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde. Som skäl för dispensen anförs att en dispens från strandskyddsbestämmelserna kan enligt förarbetena meddelas om en byggnad eller anläggning skall uppföras på en plats som är väl avskild från strandområdet och därför saknar betydelse för bad och friluftsliv. Så kan vara fallet om stranden skärs av genom en större väg, järnväg eller liknande och det är klart att den del av området som ligger på andra sidan från vattnet saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv. I det här fallet så har det vindskydd som avses att uppföras en avskärande effekt. Garage Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av garage inom strandskyddsområde. Som skäl för dispensen anförs att garaget uppförs på en så kallade lucktomt vilket är ett av de skäl för att medge en dispens som omtalas i förarbetena till miljöbalken. Byggnationerna bedöms ej nämnvärt påverka livsbetingelserna för växt- och djurliv. Angränsande granne på fastigheten 27:11 har inkommit med synpunkter emot ett beviljande av strandskyddsdispens och menar mycket förenklat att det ej finns några skäl för beviljande av en strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden avvisar dock dessa synpunkter och en motivering till detta återfinns ovan. Tomtplatsbestämning markerad med blått på bifogad karta. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Erinran Statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. Gällande planförhållanden

15 Glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om strandskyddsdispens Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för strandskyddsdispens kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0393

16 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus, garage och vindskydd Fastighet: IDRE 27:6 Sökande: Ola Strand Högstvägen IDRE Beslutstyp: Förhandsbesked Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN FB 07/0017 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. Övriga upplysningar Tillstånd att inrätta avloppsanordning erfordras. Tillstånd sökes hos miljökontoret. Redogörelse - motivering Ärendet avser uppförande av fritidshus, vindskydd och garage. Berörda grannar har hörts varvid en granne har framfört synpunkter mot sökt förhandsbesked. Samtliga synpunkter har redovisats för

17 byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden avvisar de inkomna synpunkterna. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig. Gällande planförhållanden Glesbygd inom samlad bebyggelse, generella strandskyddsbestämmelser samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om förhandsbesked Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson Besvärshänvisning.

18 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0428 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Fastighet: STORBO 43:4 Sökande: Tage Eriksson Drevdagen IDRE Beslutstyp: Förhandsbesked Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN FB 07/0018 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. Redogörelse - motivering Ärendet avser nybyggnad av fritidshus.

19 Berörda grannar har hörts, varvid en granne har framfört synpunkter mot sökt förhandsbesked. Samtliga punkter har redovisats för byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden avvisar de inkomna synpunkterna. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig. Gällande planförhållanden Glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson Besvärshänvisning

20 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0417 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Fastighet: STORBO 1:17 Sökande: Tomas Blomqvist Skönelidsstigen ÖRBY Beslutstyp: Förhandsbesked Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN FB 07/0019 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Efter denna tid upphör beslutet att gälla. Redogörelse - motivering Ärendet avser nybyggnad fritidshus.

21 Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter emot byggnationen ej har framförts. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig varför förhandsbesked beviljas. Gällande planförhållanden Glesbygd inom samlad bebyggelse samt kommunomfattande översiktsplan. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson

22 ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0430 Bygglov Ärende: Nybyggnad av fritidshus Fastighet: HEDEN 1:28 Sökande: Reijo Kaski Torpvägen VÄSTERÅS Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0020 Beslutsdatum: Beslut Bygglov beviljas enligt ansökan. Byggsamråd skall före igångsättning ske med kommunens byggnadsinspektör. Av byggherren föreslagen kvalitetsansvarig, Kjell Halvarsson Klitten 1682, Älvdalen, godkännes för detta arbete. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

23 Byggherrens förslag till kontrollplan med ankomstdatum godtas ligga till grund för arbetena. Övriga upplysningar När byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen kommer byggnadsnämnden att utfärda ett slutbevis i ett särskilt beslut. Därefter får byggnaden tas i bruk. Bevis om byggfelsförsäkring skall inges till byggnadsnämnden innan arbetena får påbörjas. Kontakta miljökontoret angående avloppsanordning. Redogörelse - motivering Ärendet avser nybyggnad av fritidshus. Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter emot byggnationen ej har framförts. Byggnadsnämnden bedömer att bygglov som en mindre avvikelse från detaljplan i enlighet med kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 11 kan beviljas. De allmänna intressena är, redan prövade genom den tidigare detaljplaneläggning som har skett för området, varför bygglov beviljas. Gällande planförhållanden Detaljplan Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Fasadritning Användningssätt (planritn) Kvalitetsansvarig Teknisk beskrivning

24 Avgift Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften kronor. I lovavgiften ingår avgift för bygganmälan och bygglov. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0385 Strandskyddsdispens Ärende: Strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus Fastighet: EVERTSBERG 91:5 Sökande: Sven Emanuelsson Evertsberg ÄLVDALEN Beslutstyp: Strandskyddsdispens

25 Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN SD 07/0021 Beslutsdatum: Beslut Byggnadsnämnden beviljar dispens jämlikt 7 kap 18 miljöbalken. Redogörelse - motivering För området gäller strandskyddsbestämmelser jämlikt 7 kap 13,14 och 16 miljöbalken, kommunomfattande översiktsplan samt glesbygd utanför samlad bebyggelse. Besök på platsen har skett av byggnadsinspektör Lars Norin och miljöinspektör Anna Bruus. Anna Bruus har ej något att erinra mot en strandskyddsdispens vad det gäller djur och växtliv. Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken medges dispens från strandskyddsbestämmelserna för fritidshus inom strandskyddsområde. Som skäl för dispens anförs att befintlig vasaloppsled/vasaloppsspår avgränsar mot strandområdet. Byggnationen inskränker inte på det allemansrättsliga nyttjandet av strandområdet. Byggnationen bedöms ej nämnvärt påverka livsbetingelserna för växt- och djurliv. För bebyggelse får begränsat område användas. Tomtplatsbestämning markerad med blått på bifogad karta. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. ERINRAN Statens naturvårdsverk har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att verket fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om strandskyddsdispens Situationsplan

26 Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för strandskyddsdispens kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Lars Norin ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 06/0386 Förhandsbesked Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av sex fritidshus Fastighet: EVERTSBERG 91:5 Sökande: Sven Emanuelsson Evertsberg ÄLVDALEN Beslutstyp: Beslut: Förhandsbesked Beviljas

27 Beslutsnr: BN FB 07/0022 Beslutsdatum: Beslut Förhandsbesked beviljas. Förhandsbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Redogörelse - motivering Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av sex fritidshus på fastigheten Evertsberg 91:5. Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter emot förhandsbeskedet ej har framförts. Byggnationen strider ej mot kommunens översiktsplan. Byggnadsnämnden bedömer att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 12 är uppfyllda. Markanvändningen, enligt PBL kap 2, får anses lämplig. Anpassad byggnad i enlighet med kraven i PBL kap 3 1får anses uppfyllas och någon betydande olägenhet enligt kap 3 2 bedöms ej uppstå för omgivningen varför ett förhandsbesked beviljas. Gällande planförhållanden Glesbygd utanför samlad bebyggelse, kommunomfattande översiktsplan samt strandskyddsbestämmelser. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om förhandsbesked Situationsplan Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften kronor.

28 Faktura översändes separat. Handläggare Lars Norin ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 07/0018 Bygglov Ärende: Tillfällig husvagnscamping. Fastighet: FLOÅSEN 19:28 Sökande: Grövelfjäll Lift & Fritids AB Rolf Eggen Grövelsjön IDRE Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0023 Beslutsdatum:

29 Beslut Tillfälligt bygglov beviljas till och med Redogörelse - motivering Ärendet avser tillfällig uppställning av husvagnar. Byggnadsnämnden har i protokoll , beviljat tillfälligt bygglov till och med Samtidigt påpekade byggnadsnämnden att förlängning av bygglovet ej kan påräknas och ett permanent bygglov förutsätter att en detaljplan har upprättats över campingområdet. Arbete med detaljplan har påbörjats ett planprogram har upprättats för samråd. Med hänvisning till detta har byggnadsnämnden omprövat sitt tidigare beslut och beviljat ett nytt tillfälligt bygglov. Byggnadsnämnden förutsätter att detaljplanen över campingområdet är färdigställd senast Sökande görs uppmärksam att ytterligare förlängning av det tillfälliga bygglovet ej kommer att medges. Gällande planförhållanden Glesbygd utanför samlad bebyggelse. Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Avgift

30 Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften 560 kronor. Faktura översändes separat. Handläggare Rolf Larsson Bn 24 INFORMATIONSDAG för byggnadsnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän. Byggnadsnämnden beslutar att anta offerten på kurskostnaden från LAW-konsult, Lars Warg, daterad Informationsdagen blir tisdagen den 6 mars kl Bn 25 Dnr 07/0027 Fliesbergs Sport & Fritid AB, Johnny Granlund, E 18, Bro

31 Fastighet: Idre 13:115 Idre kommunalhus Detaljplan Ändrad användning inredning till turistbyrå, uppsättning av skyltanordning samt anordnande av parkeringsplatser. Byggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör Lars Norin att, när ärendet är kompletterat med grannars yttrande, bevilja bygglov. Bn 26 MEDDELANDE Länsstyrelsen rättsenhetens beslut, dnr , överklagande av byggnadsnämndens beslut /0083, strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus Rånäs 1:7 Älvdalen. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. Föredras och läggs till handlingarna.

32 Bn 27 ÖVERKLAGNING Byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut om strandskyddsdispens, BN SD 06/0083, och beslutar att till Miljödomstolen överklaga länsstyrelsen, rättsenhetens beslut, dnr , att upphäva byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för fastigheten Rånäs 1:7 Älvdalen. Byggnadsnämnden begär syn på plats. ÄLVDALENS KOMMUN Byggnadsnämnden PROTOKOLL Diarienummer L 07/0033 Bygglov Ärende: Nybyggnad av fritidshus Fastighet: FLOÅSEN 23:27

33 Sökande: Bengt Skoog Slottsvägen KALMAR Beslutstyp: Bygglov Beslut: Beviljas Beslutsnr: BN L 07/0028 Beslutsdatum: Beslut Bygglov beviljas enligt ansökan. Åtgärder i ansökan avviker från gällande detaljplan. Åtgärderna utgör mindre avvikelser som är förenliga med planens syfte. Berörda grannar har godtagit avvikelserna. Övriga upplysningar Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet. Åtgärderna är av sådan art att bygganmälan erfordras. Bygganmälan skall lämnas till byggnadsnämnden senast tre veckor före byggnadsarbetenas påbörjande. Byggnadsnämnden kallar till byggsamråd snarast möjligt efter det att bygganmälan inkommit. Uppgift om kvalitetsansvarig med riksbehörighet (eller ansökan om lokalt godkännande för detta arbete) skall inlämnas av byggherren före byggsamrådet. Byggherren skall redovisa förslag till kontrollplan senast vid byggsamrådet. Byggherren ombeds att kontakta byggnadsnämnden angående tid för byggsamråd. Utstakning skall ske innan byggnadsarbetena får påbörjas.

34 Redogörelse - motivering Byggnadsnämnden bedömer att bygglov som en mindre avvikelse från detaljplan i enlighet med kraven i Plan- och bygglagen (PBL) kap 8 11 kan beviljas. De allmänna intressena är, redan prövade genom den tidigare detaljplaneläggning som har skett för området, varför bygglov beviljas. Berörda grannar har hörts, varvid några synpunkter mot bygget inte har framförts. Gällande planförhållanden Detaljplan Handlingar som legat till grund för beslutet Ansökan om bygglov Situationsplan Fasadritning Användningssätt (planritn) Avgift Enligt fastställd taxa utgör lovavgiften kronor. I lovavgiften ingår avgift för bygganmälan och bygglov. Faktura översändes separat. Handläggare Tomas Almgren

35 Bn 29 Dnr L 07/0022 Tampen AB, Stefan Ljungberg, Lerberget Fastighet: Idre 80:328 Detaljplan Nybyggnad av fritidshus. Byggnationen strider mot gällande plan vad gäller byggnadsytan. Byggnadsnämnden beviljar mindre avvikelse från plan och delegerar till byggnadsinspektör Lars Norin att, när ärendet är kompletterat med grannars yttrande, bevilja bygglov.

36 Pb 1 Dnr P 06/0002 Titel Detaljplan för Fjällfoten, del av Idre 11:2 och Idre 32:32 m fl. Byggnadsnämnden har beslutat att sända ut ett planförslag på samråd. Samråd har pågått t.o.m Samrådsredogörelse och övriga utställningshandlingar redovisas under sammanträdet. Bilaga: Samrådsredogörelse, plan- och genomförandebeskrivning, miljökonsekvensanalys, plan- och illustrationskarta Stadsarkitekt Tomas Almgren säger att Idre reningsverk i nuläget inte har tillstånd för utökning med det antal pe som detaljplanen genererar. Kommunen måste ansöka om dispens för att ansluta den planerade utbyggnaden till Idre reningsverk. Avsnittet tekniska försörjning i planen bör kompletteras med en redovisning av Idre reningsverks tillstånd och hur utökat antal pe ska inrymmas. Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut planförslaget för granskning med komplettering av planbeskrivningen angående teknisk försörjning, avlopp. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

37 Pb 2 Dnr Titel Detaljplan för Strandskolan, Idre Samhällsbyggnadsavdelningen, Ander Bernhardsson, begär att byggnadsnämnden lämnar tillstånd för att upprätta ny detaljplan över Strandskolan, inklusive vissa angränsande områden, ungefär enligt den avgränsning som redovisas på bilagd karta. Bilaga: Brev, karta, skiss Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att bevilja plantillstånd. Tillståndet upphör att gälla om det inte utnyttjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

38 Pb 3 Dnr 05/0352 Titel Detaljplan för Idre 80:212 m.fl. Byggnadsnämnden beslutade att godkänna ett planförslag för samråd. Samråd har pågått t.o.m Bilaga: Samrådsredogörelse, planbestämmelser. Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att ställa ut planförslaget för granskning. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag. Emil Henning deltar ej i föredragning och beslut i ärendet pga jäv.

39 Pb 4 Dnr P 07/0001 Titel Detaljplan för Blybergssågen, Blyberg 84:2 m fl. Plantillstånd Wedde Sveg Timber AB avser att utveckla verksamheten vid sågen i Blyberg. En förutsättning för detta är att driften kan säkerställas i befintligt läge. Detaljplan saknas för sågområdet. För att säkerställa nuvarande verksamhet och möjliggöra framtida utbyggnader vill företaget upprätta detaljplan både över sin egen fastighet Blyberg 84:2 och delar av angränsande fastigheter. Bilaga: Brev, karta Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att bevilja plantillstånd. Tillståndet upphör att gälla om det inte utnyttjas inom två år från beslutsdatum. Sökande upprättar plan på egen bekostnad. Ett avtal om handläggning av detaljplanen ska upprättas mellan kommunen och Wedde Sveg Timber AB innan planarbetet påbörjas. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

40 Pb 5 Dnr P 06/0004 Titel detaljplan för Häggbergsområdet, del av Idre 13:115 m.fl. Samråd om ett planprogram har skett Byggnadsnämnden beslutade att fortsätta planarbetet. Ett planförslag har upprättats för samråd av Mondo arkitekter. Stadsarkitekt Tomas Almgren redovisar förslag till utvidgning av planområdet. En boende i anslutning till planområdet, Peter Wallin, vill få möjlighet att utöka sin tomt med del av kommunens fastighet Idre 47:1 för att bygga garage. Tomas Almgren föreslår att planberedningen godkänner utvidgningen. Wallin betalar grundavgift för plan samt förvärv av mark. Tomas Almgren föreslår vidare vissa justeringar i fråga om gångvägar och skidspår inom planområdet. Bilagor. Plankarta med planbestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utvidgning av planområdet som Tomas Almgren föreslår. Byggnadsnämnden beslutar även om de ytterligare justeringar i planen som Tomas Almgren redovisar. Byggnadsnämnden beslutar att sända ut planförslaget på samråd med dessa ändringar. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

41 Pb 6 Dnr P 06/0001 Titel Detaljplan för Idre/Storbo 1:17 Byggnadsnämnden beslutade att godkänna ett planprogram för samråd. Sedan en naturvärdesinventering hade utförts beslutade byggnadsnämnden att en särskild miljöbedömning inte behöver göras. Samråd om planprogrammet har därefter pågått under tiden till Inkomna yttranden redovisas i bilagd samrådsredogörelse. Ett planförslag för samråd redovisas på bilagda preliminära plankarta med planbestämmelser samt i övrigt på sammanträdet. Stadsarkitekt Tomas Almgren säger att Idre reningsverk i nuläget inte har tillstånd för utökning med det antal pe som planen Idre/Storbo samt Fjällfoten genererar. Kommunen måste ansöka om dispens för att ansluta planerad utbyggnad till Idre reningsverk. Avsnittet tekniska försörjning i planen bör kompletteras med en redovisning av Idre reningsverks tillstånd och hur utökat antal pe ska inrymmas. Vidare föreslår Tomas Almgren att byggrätten för handel ändras från två till en våning samt att samt vissa mindre justeringar av gränser för två lokalgator. Bilagor. Samrådsredogörelse, preliminär plankarta med planbestämmelser Planberedningens förslag till byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden beslutar att anta samrådsredogörelsen som sitt ställningstagande samt att sända ut planförslaget på plansamråd med de justeringar som Tomas Almgren föreslår. Byggnadsnämnden beslutar vidare att avsnittet teknisk försörjning kompletteras med en redovisning av Idre reningsverks tillstånd och hur det utökade antalet pe ska inrymmas. Byggnadsnämndens beslut: Byggnadsnämnden beslutar i enlighet med planberedningens förslag.

42 Pb 7 PLANBEREDNINGENS SAMMANTRÄDEN 2007 Stadsarkitekt Tomas Almgren föreslår följande sammanträdesdagar för planberedningens sammanträden 2007: Tisdagen den 24 april Tisdagen den 19 juni Tisdagen den 14 augusti Tisdagen den 18 september Tisdagen den 20 november. Beslut Planberedningen beslutar om sammanträdesdagar enligt ovan. Byggnadsnämnden tar del.

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanträdesdatum 2009-02-11. 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2009-02-11 kl. 14.00-16.30 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Agneta

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. "~ _ f ~ ~--- w. -_~

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. ~ _ f ~ ~--- w. -_~ .,,.r `~"'~' ~~ R~ ~_~/ LILLA EpETS KOMMUN Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ Datum: Onsdagen den 27 mars Tid: 17:00 18:30 Plats: Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Onsdagen den 27

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer