Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: 2014-11-20"

Transkript

1 Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande om mötets behöriga utlysande. 3. Val av: a. Ordförande för mötet. b. Sekreterare för mötet. 4. Fastställande av röstlängd. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. 6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser. 7. Kassörens rapport av resultat och balansräkning för verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret. 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 12. Val av: a. Styrelsens ledamöter för en tid av två år. b. Suppleant 1 och suppleant 2 för en tid av ett år c. 1 revisor samt 1 revisorssuppleant för en tid av ett år d. Erforderliga sektionsledare och övriga personer med ansvarsområde för en tid av 1 år. e. Val av valberedning för en tid av 1 år. 13. Behandling av propositioner till årsmötet. Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 Proposition 4 Proposition 5 Proposition 6 Proposition 7 Proposition 8 Proposition Behandling av motioner till årsmötet Inga motioner har inkommit 15. Årsmötets avslutande. (Utdelning av vandringspris)

2 Proposition 1 Förslag från styrelsen till stadgeändring 10 till årsmötet Firmatecknare Nuvarande formulering: UDKT:s firma tecknas av ordförande och kassören, var och en för sig. Förslag till ny formulering: UDKT:s firma tecknas av ordförande, kassör och medlemsansvarig, var och en för sig. Proposition 2 Förslag från styrelsen till stadgetillägg 12 till årsmötet Årsmöte, kallelse, anslående av årsmöteshandlingar Förslag till tillägg 12: Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 30 september. Samtliga inkomna motioner från medlemmar som ankommit styrelsen före denna tid skall på årsmötet tas upp för röstning. Proposition 3 Förslag från styrelsen till stadgeändring 13 till årsmötet Extra årsmöte Nuvarande formulering: Kallelse till extra årsmöte kan ske genom annons i Ventilen eller genom särskilt utskick till medlemmarna. Handlingarna till det extra årsmötet skall anslås i klubblokalen senast tre dagar före mötet. Förslag till ny formulering: Kallelse till extra årsmöte ska ske genom anslag på hemsidan eller särskilt utskick till medlemmarna. Handlingarna till det extra årsmötet skall anslås på klubbens hemsida eller genom särskilt utskick till medlemmarna senast sju dagar före mötet.

3 Proposition 4 Förslag från styrelsen till stadgeändring 12 till årsmötet Årsmöte, kallelse, anslående av årsmöteshandlingar Nuvarande formulering: Kallelse till ordinarie årsmöte kan ske genom annons i Ventilen eller genom särskilt utskick till medlemmarna. Kallelsen skall ha utskickats minst sex veckor före mötet. Handlingarna till det ordinarie årsmötet skall anslås i klubblokal, i Ventilen eller på klubbens hemsida senast tre dagar före mötet. Förslag till ny formulering: Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske genom anslag på hemsidan eller särskilt utskick till medlemmarna. Kallelsen skall ha utskickats minst sex veckor före mötet. Handlingarna till det ordinarie årsmötet skall anslås på klubbens hemsida eller genom särskilt utskick till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Proposition 5 Förslag från styrelsen till stadgeändring 18 till årsmötet Revisorernas åligganden Nuvarande formulering: Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna under sistförflutna räkenskapsåret samt at till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 dagar före ordinarie årsmöte. Förslag till ny formulering: Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna under sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 dagar före ordinarie årsmöte. Proposition 6 Förslag från styrelsen på Tumlarens representant till SSDFs årsmöte. Bakgrund: Enligt SSDFs regler för anmälan till SSDFs årsmöte skall man på klubbens årsmöte välja en eller flera representanter för klubben. Förslag: Styrelsen föreslår genom denna proposition att årsmötet 2014 väljer Mattias Fredriksson och Stefan Coulianos som Tumlarens representanter till SSDFs årsmöte 2015.

4 Proposition 7 Förslag från styrelsen till stadgeändring 16 till årsmötet Ärenden vid ordinarie årsmöte Nuvarande formulering: 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande om mötets behöriga utlysande. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Fastställande av röstlängd. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. 6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser. 7. Kassörens rapport av resultat och balansräkning för verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 12. Val av a. Styrelsens ledamöter för en tid av två år. b. Suppleant 1 och suppleant 2 för en tid av ett år. c. 1 revisor samt 1 revisorsuppleant för en tid av ett år. d. Erforderliga sektionsledare och övriga personer med ansvarsområde fören tid av ett år. e. Val av valberedning för en tid av ett år. 13. Behandling av propositioner till årsmötet. 14. Behandling av motioner till årsmötet. 15. Årsmötets avslutande. Förslag till ny formulering: 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande om mötets behöriga utlysande. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Fastställande av röstlängd. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. 6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser. 7. Kassörens rapport av resultat och balansräkning för verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 12. Val av a. Styrelsens ledamöter för en tid av två år. b. Suppleant 1 och suppleant 2 för en tid av ett år. c. 1 revisor samt 1 revisorsuppleant för en tid av ett år. d. Erforderliga sektionsledare och övriga personer med ansvarsområde fören tid av ett år. e. Val av valberedning för en tid av ett år. f. Val av representant till SSDF:s årsmöte. 13. Behandling av propositioner till årsmötet. 14. Behandling av motioner till årsmötet. 15. Utdelning av vandringspris. 16. Årsmötets avslutande.

5 Proposition 8 Förslag från styrelsen till stadgeändring 8 till årsmötet Styrelsens åligganden Bakgrund: USDF, Upplands Sportdykarförbund är inte längre aktivt och föreslås tas bort från nedan. Nuvarande formulering: Övrig ledamot skall bistå övriga styrelsemedlemmar vid arbetsanhopning samt hålla kontakt med UDK:s medlemmar, SSDF och USDF. Förslag till ny formulering: Övrig ledamot skall bistå övriga styrelsemedlemmar vid arbetsanhopning samt hålla kontakt med UDK:s medlemmar och SSDF. Proposition 9 Förslag från styrelsen till stadgeändring 20 till årsmötet Beslut på årsmöte Bakgrund: För att förtydliga vilka frågor som årsmötet får ta beslut behövs en omformulering. Nuvarande formulering: Beslut får inte fattas på ordinarie årsmöte om inte frågan tillställts styrelsen för beredning på sätt som anges i 12 och punkten. Förslag till ny formulering: Beslut får inte fattas på ordinarie årsmöte om inte frågan framgår av kallelsen, dagordningen, motion eller proposition som utsänts i handlingarna inför årsmötet i den tid som anges i 12

6 Ekonomisk verksamhetsberättelse för räkenskapsåret Ekonomin i föreningen är fortsatt stabil, trots att Tumlaren redovisar en förlust på ,41kr. Stora intäktskällor är medlemsavgifter, forsränningen och rensningsuppdrag av Fyrisån. Större löpande utgiftsposter är lokalhyror(pumplokalen) och banhyra för Fyrishov samt medlemsavgifter till SSDF. Utgifter utöver det vanliga i år är pengar för upprustning av lokal samt inköp dykmaterial och kompressormateriel. Under posten Event ryms utgifter för sponsrad aktivitet från klubben för fridykningen samt en västkustresa för apparatdykare. Utan intäkterna från våra frivilliga uppdrag forsränning, badplatsrensning samt årensningar klarar klubben inte sin ekonomi. Av detta förstår var och en hur oerhört viktigt det är att vi får dessa uppdrag och att medlemmarna ställer upp och hjälper till för att klubbens kassa skall vara fortsatt stark. Om dessa uppdrag uteblir kan detta att innebära höjda medlemsavgifter, eller eventuell avyttring av klubbens utrustning.

7 Revisionsberättelse för UDK Tumlaren Till årsmötet Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2013/2014 i UDK Tumlaren. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Undertecknads ansvar är att uttala sig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av genomförd revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att undertecknad genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Undertecknad har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Undertecknad anser att revisionen ger en rimlig grund för uttalanden nedan. Not 1. Det har köps in syrgas för betydligt större belopp än vad man sålt syrgas för. Not 2. Inköp av fyllramp och fyllvippor har gjorts av annat företag än de som tillverkat detta, det behöver klargöras vilka garantier och service som gäller vid detta förfarande. Not 3. Förlusten för året är betydande och åtgärder måste vidtas för att korrigera detta för nästkommande verksamhetsår. Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för klubben, disponerar förlusten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och rekommenderar årsstämman att styrelsens ledamöter ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uppsala den 17 november 2014 Göran Granemark, revisor för UDK Tumlaren

8

9

10 Sektionernas verksamhetsberättelser 2014 Kompressoransvarig Under det senaste året har det fyllts 625 flaskor, filtermassor har bytts 7 gånger i ca 10 timmars intervall. Nitrox och trimix har fyllts under året. Inlinesystemet har fått en ny sensor och i februari gick kompressorn sönder och en ny elbox installerades. Därefter har ett kylsystem installerats för att kyla luften för att förbättra luftkvaliteten. En luftanalys gjordes i juni med gott resultat. Halva lokalen målades om och en ny fyllpanel installerades med åtta vippor. Marcus Runeson Kompressoransvarig Utbildningssektionen Under verksamhetsåret har ett antal grundkurser påbörjats och avslutats och en tvåstjärnig kurs avslutades under hösten Sportdykarkurserna har hållits i samarbete med YouDive Sweden. En blenderkurs sponsrad av Tumlaren genomfördes under verksamhetsåret genom Marcus Runeson. Andreas Wallberg Utbildningsansvarig Pumpsektionen Pumpning har rutinmässigt genomförts varje torsdag kl.18. Schemat för pumparna har funnits publicerat på tumlaren hemsida. Verksamhetsplanen för 2015 är att pumpningen skall fortsätta bedrivas enligt föregående år samt att eventuellt nya pumpare ska rekryteras. Mathilda Lennermo Selin Pumpansvarig

11 Hemsidan tumlaren.org Hemsidans drift har varit god. Hemsidan har bytt server och ligger nu hos webbhotellet Cliche. Kostnaden för detta är 210 kr/år. Hemsidan har under året haft drygt 2500 besök. Hemsidans drift skall fortsatt hålla god drift och kvalitet. Innehållet skall speglas av medlemmarnas önskemål samt styrelsens krav och beslut. Besöksstatistiken skall fortsatt registreras. Ingen budget sätts upp då enda kostnaden under året blir årlig avgift till webbhotellet Cliche, 210 kr som skall regleras Stefan Coulianos Hemsidan tumlaren.org Fridykarsektionen Fridykarsektionen har återigen visat sig vara en aktiv sektion när det kommit till gemensamma uppdrag för klubben. För många har det blivit tradition att delta som säkerhetsdykare under Forsränningen. Doften av neopren har blivit ett måste när snapsen inmundigas vid sillunchen och innan grillen tänds på kvällen MÅSTE våtdräkten tvättas. Klubbens bassängtider på onsdagar har oftast varit välbesökta, även om vi under november och december alltid har en nedgång i antalet fridykare som tränar. Inför årets SM som i år arrangerades i Malmö var aktiviteten och träningsviljan hög. Vi var 9 stycken som åkte för att tävla. Fantastiskt roligt att vi blev så många och med bidrag från klubben kunde vi hyra en buss för att kunna åka tillsammans. Något som ytterligare stärker gemenskapen. Efter SM riktas ofta fokus om. Från att vi varit pool-råttor hela högen så märks en tydlig längtan efter djupet och trycket över bröstet. Dykutflykterna har oftast gått till Sala. Säkerhetstänkandet har ökat med stigande ålder på de aktiva, något som vi naturligtvis vidareförmedlar till nybörjarna. Vår bottenvikt har varit en ständigt återkommande källa till diskussion och det är den som är den svagaste länken i utrustningsväg just nu. Idéer till förbättringar finns. I oktober köpte vi in tre monofenor, så nu kan vi äntligen träna mer aktivt även med fena. Mattias Fredriksson Fridykarsektionen

12 Notering: Inom parantes står avgiften som var för Med extraansluten menas att man är fullt betalande medlem i annan förening och därmed redan registrerad hos SSDF som huvudmedlem i den andra klubben. Familjerabatten från SSDF har utgått, därför föreslår styrelsen att denna utgår som medlemsform, därför finns inte familjerabatt med i förslaget ovan.

13 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning med en blandning av gamla nya ledamöter samt representation av fridykningssektionen har inneburit att det varit en bra balans som lett till ett effektivt styrelsearbete under innevarande år. Administration Styrelsen har genomfört 10 protokollförda styrelsemöten under året. Vi har flyttat epost och hemsida till ny leverantör för enklare administration. Hantering av medlemsregistret har förfinats och man får nu en automatisk bekräftelse när inbetald medlemsavgift registrerats och man därmed är medlem. Styrelsen vill också påminna om vikten av att alla varje år fyller i medlemsformuläret för inbetalning av medlemsavgift. Ekonomi Ett stort engagemang och stora arbetsinsatser av medlemmarna med forsränning och å-rensning har positivt bidragit till klubbens ekonomi. Dock så fanns det tyvärr inget intresse bland medlemmarna för att under 2014 genomföra badplatsrensningar som vi brukar göra varje år. Detta har påverkat klubbensekonomi negativt. Vi har under året gjort investeringar kompressorn och klubblokalen. Vi har även köpt in en del dykutrustning(fenor, dräkter, boots, handskar, monofenor etc.) till fridykarna samt för våra inkomstbringande aktiviteter forsränningen/å-rensning som vi också delvis har fått bidrag för. Fyrishov har under året också ökat hyran mot tidigare år. Detta sammantaget gör att resultatet för 2014 ger ett underskott. Klubbens tillgångar är goda men eftersom badplatsrensningarna uteblev 2014 och att medlemsavgiften för 2014 sänktes, föreslås att den för 2015 höjs för att få balans i 2015års budget. Klubbutfärder Under året har ett antal utfärder genomförts i klubbens regi. Dessa har genomförts med inriktning både mot fridykning och apparatdykning. För att medlemmarna skall känna att arbetsinsatser och engagemang ger resultat beslutade styrelsen att subventionera en resa till västkusten för apparatdykarna och en resa till SM för fridykarna under Styrelsen har uppfattat medlemmarnas respons som positiv och hoppas kunna erbjuda liknande aktiviteter kommande år. Lokal Klubbens pumplokal på Hildur Ottelinsgatan har under innevarande år fyllt sitt syfte och fungerat bra. I april genomfördes en fixardag där medlemmarna gemensamt städade och fixade i lokalen. Kompressorns fyllningsramp har också bytts ut och väggen målats mm.

14 Fyrishov Fyrishov har höjt avgiften för föreningar, vilket syns i klubbens resultatrapport. Detta är inget som oroar eller behöver ses över i dagsläget. Samarbetet med Fyrishov fungerar tillfredställande. Medlemsregister Medlemsantalet har nått samma höjder som förra året vilket är väldigt positivt. Klubben hade den medlemmar. Medlemshistorik: 2013/114, 2012/113, 2011/79, 2010/83, 2009/86 Gruppmail Gruppmailen har under året fungerat felfritt. Antalet anslutna fortsätter att öka och är nu 149. Facebook Facebook blir en allt större kanal för kommunikation och gör det enkelt att dela bilder och information. Antalet medlemmar var 145st Daniel Olsson Stefan Coulianos Torbjörn Petersson Monika Wagner Mathilda Lennermo-Selin Markus Rydh

15

16 Inventarie Antal Flaska 300 bar 10 L 11 Flaska 200 bar 2x7 L 1 Pony bottle 0,4 L 1 Oxybox med 2 flaskor 1 Oxybox med 1 flaska 1 Dyklederilåda 1 Dykdator Gekko 5 Dykdator Zoop 1 Regulator Aqualung 7 Regulator yoke äldre 1 Semester Yoke 4 Fenor par helfot 39/41 1 Fenor par helfot 41/43 1 Fenor par hälrem M/L 1 Fenor blandat enstaka 6 Fenor par gummi XL 5 Fenor par gummi XXL 5 Hälremmar 4 Halsvikt 1 Blyvikt 4 kg 8 Blyvikt 3 kg 7 Blyvikt 2kg 6 Viktbälte 4 Viktstopp 6 Mask NOC 3 BCD Poseidon S 4 BCD Poseidon M 3 BCD Poseidon L 1 BCD Scubapro M 1 BCD Scubapro L 1 BCD SeaQuest L 1 Våtdräkt hel Waterproof 1 Våtdräkt hel Mares 1 Våtdräkt hel Poseidon 1 Våtdräkt delad Cressi 7 Våtdräkt delad Waterproof 2 Snorkel 3 Tankband 1 Benvikt rosa 1 Handskar 5 finger par 5 Neopren boots S 1 Neopren boots L 2 Neopren boots XL 1 Neopren boots XXL 1 Kamera Olympus m UV hus 1 Kamera Fujifilm m UV hus 1 Pysplugg 4 Syrgasanalysator 1 Hörselkåpor 3 Hansa lina 1

17 Isborr 1 Islyft 4 Extraskär isborr 3 Ankare m rep & fjädrar 1 Ytboj med rep och lampa 1 Ytboj uppblåsningsbar 2 Lyftsäck 2 John line 1 Rockringar 5 Rep röd 30 m 2 Rep svart 30 m 1 Arbetshandskar par 24 Säkerhetsväst 32 Hjälm 27 Sladdvinda 1 Dammsugare 1 Pirra 2 Skruvstäd 1 Skyffel 1 Bultsax 1 Stor skiftnyckel 2 Verktygslåda 1 Hylsor 26 Fasta nycklar 19 In sex sats 2 Tänger 5 Skruvmejsel 5 Skiftnyckel 3 Hammare 2 Dragskaft 3 Liten kofot 1 Träklubba 1 Slägga 2 Huggmejsel 2 Eltejp 2 Masktejp 1 Fyllvippor ej i bruk 2 Brandfilt 2 Första hjälpen bar ramp monterad bar ramp monterad bar vippor monterade bar vippor monterade Bar ramp omonterad bar ramp omonterad 1 White board 2 Kompressor Nardi 1 Inlinesystem 1 Torky hållare 2 Gasflaskskylt 1 Frostvakt 1

18 Valberedningens förslag till årsmötet för UDK Tumlaren 20 november 2014 Styrelse Stefan Coulianos, ledamot på två år (omval) Marcus Runeson, ledamot på två år (nyval) Siri Fogelberg, ledamot på ett år (fyllnadsval för Monika) Oscar Andersson, ledamot på 2 år (nyval) Patrik Lindh, suppleant på 1 år (nyval) På årsmötet 2013 valdes dessutom Markus Rydh, Torbjörn Peterson som ledamot på två år och har således ett år kvar i sin mandatperiod. Sektionsledare Fridykarsektionen, Mattias Fredriksson (omval) Kompressor, Marcus Runeson (omval) Hemsida, Stefan Coulianos (omval) Pumpning, Matilda Lennermo Selin (omval) Utbildningssektionen, Göran Granemark (nyval) Dyklederi, Kent Sköld och Anne-Marie Seidegård (nyval) Materialansvar, vakant Säkerhet, vakant Revisor, ännu inget förslag från valberedningen Enligt svensk föreningspraxis är detta ett förslag som årsmötet kan bifalla eller avslå. Varje medlem äger dessutom rätt att, innan eller under årsmötet, lägga fram ett eller flera konkurrerande förslag. Årsmötet röstar sedan på alla förslag som presenterats. Dessutom har ju valberedningen i år misslyckats med att hitta sektionsansvariga för Dyklederi och Materialansvar, vilket årsmötet kan råda bot på. Om inte så faller dessa ansvar under/på styrelsens bord. Valberedningen bör enligt min åsikt inte föreslå den kommande valberedningen. Detta bör ske spontant på årsmötet av någon annan medlem. Om årsmötet vill så kommer undertecknad att stå till förfogande ett år till som en del av valberedningen. Jag finner det dock olyckligt om endast en person utgör valberedningen. Jag kommer personligen inte att kunna närvara under årsmötet, utan detta förslag kommer att presenteras muntligen av Mattias Fredriksson. Med vänlig hälsning Peter Boivie Valberedare

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

ÅRSMÖTE 2013 JÄRNKAMINERNA STOCKHOLM I DJURGÅRDENS TJÄNST SEDAN 19 8 1 2013-03- 12 STOCKHOLMS STADION

ÅRSMÖTE 2013 JÄRNKAMINERNA STOCKHOLM I DJURGÅRDENS TJÄNST SEDAN 19 8 1 2013-03- 12 STOCKHOLMS STADION ÅRSMÖTE 2013 JÄRNKAMINERNA STOCKHOLM I DJURGÅRDENS TJÄNST SEDAN 19 8 1 2013-03- 12 STOCKHOLMS STADION 1 Innehåll 1. Förstasida 2. Innehåll 3. Dagordning 4. Verksamhetsberättelse 5. Styrelsen sammanfattar

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011

Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2011 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2011 Ordinarie årsmöte 2012-01-29 Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Röstlängd Bilaga 3 Verksamhetsberättelse Bilaga 4 Resultatrapport Bilaga

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer