Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: 2014-11-20"

Transkript

1 Årsmöte 2014 Plats: SISU Idrottsutbildarna Datum: Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande om mötets behöriga utlysande. 3. Val av: a. Ordförande för mötet. b. Sekreterare för mötet. 4. Fastställande av röstlängd. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. 6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser. 7. Kassörens rapport av resultat och balansräkning för verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret. 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 12. Val av: a. Styrelsens ledamöter för en tid av två år. b. Suppleant 1 och suppleant 2 för en tid av ett år c. 1 revisor samt 1 revisorssuppleant för en tid av ett år d. Erforderliga sektionsledare och övriga personer med ansvarsområde för en tid av 1 år. e. Val av valberedning för en tid av 1 år. 13. Behandling av propositioner till årsmötet. Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 Proposition 4 Proposition 5 Proposition 6 Proposition 7 Proposition 8 Proposition Behandling av motioner till årsmötet Inga motioner har inkommit 15. Årsmötets avslutande. (Utdelning av vandringspris)

2 Proposition 1 Förslag från styrelsen till stadgeändring 10 till årsmötet Firmatecknare Nuvarande formulering: UDKT:s firma tecknas av ordförande och kassören, var och en för sig. Förslag till ny formulering: UDKT:s firma tecknas av ordförande, kassör och medlemsansvarig, var och en för sig. Proposition 2 Förslag från styrelsen till stadgetillägg 12 till årsmötet Årsmöte, kallelse, anslående av årsmöteshandlingar Förslag till tillägg 12: Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 30 september. Samtliga inkomna motioner från medlemmar som ankommit styrelsen före denna tid skall på årsmötet tas upp för röstning. Proposition 3 Förslag från styrelsen till stadgeändring 13 till årsmötet Extra årsmöte Nuvarande formulering: Kallelse till extra årsmöte kan ske genom annons i Ventilen eller genom särskilt utskick till medlemmarna. Handlingarna till det extra årsmötet skall anslås i klubblokalen senast tre dagar före mötet. Förslag till ny formulering: Kallelse till extra årsmöte ska ske genom anslag på hemsidan eller särskilt utskick till medlemmarna. Handlingarna till det extra årsmötet skall anslås på klubbens hemsida eller genom särskilt utskick till medlemmarna senast sju dagar före mötet.

3 Proposition 4 Förslag från styrelsen till stadgeändring 12 till årsmötet Årsmöte, kallelse, anslående av årsmöteshandlingar Nuvarande formulering: Kallelse till ordinarie årsmöte kan ske genom annons i Ventilen eller genom särskilt utskick till medlemmarna. Kallelsen skall ha utskickats minst sex veckor före mötet. Handlingarna till det ordinarie årsmötet skall anslås i klubblokal, i Ventilen eller på klubbens hemsida senast tre dagar före mötet. Förslag till ny formulering: Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske genom anslag på hemsidan eller särskilt utskick till medlemmarna. Kallelsen skall ha utskickats minst sex veckor före mötet. Handlingarna till det ordinarie årsmötet skall anslås på klubbens hemsida eller genom särskilt utskick till medlemmarna senast sju dagar före mötet. Proposition 5 Förslag från styrelsen till stadgeändring 18 till årsmötet Revisorernas åligganden Nuvarande formulering: Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna under sistförflutna räkenskapsåret samt at till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 dagar före ordinarie årsmöte. Förslag till ny formulering: Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna under sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 dagar före ordinarie årsmöte. Proposition 6 Förslag från styrelsen på Tumlarens representant till SSDFs årsmöte. Bakgrund: Enligt SSDFs regler för anmälan till SSDFs årsmöte skall man på klubbens årsmöte välja en eller flera representanter för klubben. Förslag: Styrelsen föreslår genom denna proposition att årsmötet 2014 väljer Mattias Fredriksson och Stefan Coulianos som Tumlarens representanter till SSDFs årsmöte 2015.

4 Proposition 7 Förslag från styrelsen till stadgeändring 16 till årsmötet Ärenden vid ordinarie årsmöte Nuvarande formulering: 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande om mötets behöriga utlysande. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Fastställande av röstlängd. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. 6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser. 7. Kassörens rapport av resultat och balansräkning för verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 12. Val av a. Styrelsens ledamöter för en tid av två år. b. Suppleant 1 och suppleant 2 för en tid av ett år. c. 1 revisor samt 1 revisorsuppleant för en tid av ett år. d. Erforderliga sektionsledare och övriga personer med ansvarsområde fören tid av ett år. e. Val av valberedning för en tid av ett år. 13. Behandling av propositioner till årsmötet. 14. Behandling av motioner till årsmötet. 15. Årsmötets avslutande. Förslag till ny formulering: 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande om mötets behöriga utlysande. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Fastställande av röstlängd. 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. 6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser. 7. Kassörens rapport av resultat och balansräkning för verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret 11. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 12. Val av a. Styrelsens ledamöter för en tid av två år. b. Suppleant 1 och suppleant 2 för en tid av ett år. c. 1 revisor samt 1 revisorsuppleant för en tid av ett år. d. Erforderliga sektionsledare och övriga personer med ansvarsområde fören tid av ett år. e. Val av valberedning för en tid av ett år. f. Val av representant till SSDF:s årsmöte. 13. Behandling av propositioner till årsmötet. 14. Behandling av motioner till årsmötet. 15. Utdelning av vandringspris. 16. Årsmötets avslutande.

5 Proposition 8 Förslag från styrelsen till stadgeändring 8 till årsmötet Styrelsens åligganden Bakgrund: USDF, Upplands Sportdykarförbund är inte längre aktivt och föreslås tas bort från nedan. Nuvarande formulering: Övrig ledamot skall bistå övriga styrelsemedlemmar vid arbetsanhopning samt hålla kontakt med UDK:s medlemmar, SSDF och USDF. Förslag till ny formulering: Övrig ledamot skall bistå övriga styrelsemedlemmar vid arbetsanhopning samt hålla kontakt med UDK:s medlemmar och SSDF. Proposition 9 Förslag från styrelsen till stadgeändring 20 till årsmötet Beslut på årsmöte Bakgrund: För att förtydliga vilka frågor som årsmötet får ta beslut behövs en omformulering. Nuvarande formulering: Beslut får inte fattas på ordinarie årsmöte om inte frågan tillställts styrelsen för beredning på sätt som anges i 12 och punkten. Förslag till ny formulering: Beslut får inte fattas på ordinarie årsmöte om inte frågan framgår av kallelsen, dagordningen, motion eller proposition som utsänts i handlingarna inför årsmötet i den tid som anges i 12

6 Ekonomisk verksamhetsberättelse för räkenskapsåret Ekonomin i föreningen är fortsatt stabil, trots att Tumlaren redovisar en förlust på ,41kr. Stora intäktskällor är medlemsavgifter, forsränningen och rensningsuppdrag av Fyrisån. Större löpande utgiftsposter är lokalhyror(pumplokalen) och banhyra för Fyrishov samt medlemsavgifter till SSDF. Utgifter utöver det vanliga i år är pengar för upprustning av lokal samt inköp dykmaterial och kompressormateriel. Under posten Event ryms utgifter för sponsrad aktivitet från klubben för fridykningen samt en västkustresa för apparatdykare. Utan intäkterna från våra frivilliga uppdrag forsränning, badplatsrensning samt årensningar klarar klubben inte sin ekonomi. Av detta förstår var och en hur oerhört viktigt det är att vi får dessa uppdrag och att medlemmarna ställer upp och hjälper till för att klubbens kassa skall vara fortsatt stark. Om dessa uppdrag uteblir kan detta att innebära höjda medlemsavgifter, eller eventuell avyttring av klubbens utrustning.

7 Revisionsberättelse för UDK Tumlaren Till årsmötet Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2013/2014 i UDK Tumlaren. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Undertecknads ansvar är att uttala sig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av genomförd revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att undertecknad genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Undertecknad har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Undertecknad anser att revisionen ger en rimlig grund för uttalanden nedan. Not 1. Det har köps in syrgas för betydligt större belopp än vad man sålt syrgas för. Not 2. Inköp av fyllramp och fyllvippor har gjorts av annat företag än de som tillverkat detta, det behöver klargöras vilka garantier och service som gäller vid detta förfarande. Not 3. Förlusten för året är betydande och åtgärder måste vidtas för att korrigera detta för nästkommande verksamhetsår. Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för klubben, disponerar förlusten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och rekommenderar årsstämman att styrelsens ledamöter ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uppsala den 17 november 2014 Göran Granemark, revisor för UDK Tumlaren

8

9

10 Sektionernas verksamhetsberättelser 2014 Kompressoransvarig Under det senaste året har det fyllts 625 flaskor, filtermassor har bytts 7 gånger i ca 10 timmars intervall. Nitrox och trimix har fyllts under året. Inlinesystemet har fått en ny sensor och i februari gick kompressorn sönder och en ny elbox installerades. Därefter har ett kylsystem installerats för att kyla luften för att förbättra luftkvaliteten. En luftanalys gjordes i juni med gott resultat. Halva lokalen målades om och en ny fyllpanel installerades med åtta vippor. Marcus Runeson Kompressoransvarig Utbildningssektionen Under verksamhetsåret har ett antal grundkurser påbörjats och avslutats och en tvåstjärnig kurs avslutades under hösten Sportdykarkurserna har hållits i samarbete med YouDive Sweden. En blenderkurs sponsrad av Tumlaren genomfördes under verksamhetsåret genom Marcus Runeson. Andreas Wallberg Utbildningsansvarig Pumpsektionen Pumpning har rutinmässigt genomförts varje torsdag kl.18. Schemat för pumparna har funnits publicerat på tumlaren hemsida. Verksamhetsplanen för 2015 är att pumpningen skall fortsätta bedrivas enligt föregående år samt att eventuellt nya pumpare ska rekryteras. Mathilda Lennermo Selin Pumpansvarig

11 Hemsidan tumlaren.org Hemsidans drift har varit god. Hemsidan har bytt server och ligger nu hos webbhotellet Cliche. Kostnaden för detta är 210 kr/år. Hemsidan har under året haft drygt 2500 besök. Hemsidans drift skall fortsatt hålla god drift och kvalitet. Innehållet skall speglas av medlemmarnas önskemål samt styrelsens krav och beslut. Besöksstatistiken skall fortsatt registreras. Ingen budget sätts upp då enda kostnaden under året blir årlig avgift till webbhotellet Cliche, 210 kr som skall regleras Stefan Coulianos Hemsidan tumlaren.org Fridykarsektionen Fridykarsektionen har återigen visat sig vara en aktiv sektion när det kommit till gemensamma uppdrag för klubben. För många har det blivit tradition att delta som säkerhetsdykare under Forsränningen. Doften av neopren har blivit ett måste när snapsen inmundigas vid sillunchen och innan grillen tänds på kvällen MÅSTE våtdräkten tvättas. Klubbens bassängtider på onsdagar har oftast varit välbesökta, även om vi under november och december alltid har en nedgång i antalet fridykare som tränar. Inför årets SM som i år arrangerades i Malmö var aktiviteten och träningsviljan hög. Vi var 9 stycken som åkte för att tävla. Fantastiskt roligt att vi blev så många och med bidrag från klubben kunde vi hyra en buss för att kunna åka tillsammans. Något som ytterligare stärker gemenskapen. Efter SM riktas ofta fokus om. Från att vi varit pool-råttor hela högen så märks en tydlig längtan efter djupet och trycket över bröstet. Dykutflykterna har oftast gått till Sala. Säkerhetstänkandet har ökat med stigande ålder på de aktiva, något som vi naturligtvis vidareförmedlar till nybörjarna. Vår bottenvikt har varit en ständigt återkommande källa till diskussion och det är den som är den svagaste länken i utrustningsväg just nu. Idéer till förbättringar finns. I oktober köpte vi in tre monofenor, så nu kan vi äntligen träna mer aktivt även med fena. Mattias Fredriksson Fridykarsektionen

12 Notering: Inom parantes står avgiften som var för Med extraansluten menas att man är fullt betalande medlem i annan förening och därmed redan registrerad hos SSDF som huvudmedlem i den andra klubben. Familjerabatten från SSDF har utgått, därför föreslår styrelsen att denna utgår som medlemsform, därför finns inte familjerabatt med i förslaget ovan.

13 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning med en blandning av gamla nya ledamöter samt representation av fridykningssektionen har inneburit att det varit en bra balans som lett till ett effektivt styrelsearbete under innevarande år. Administration Styrelsen har genomfört 10 protokollförda styrelsemöten under året. Vi har flyttat epost och hemsida till ny leverantör för enklare administration. Hantering av medlemsregistret har förfinats och man får nu en automatisk bekräftelse när inbetald medlemsavgift registrerats och man därmed är medlem. Styrelsen vill också påminna om vikten av att alla varje år fyller i medlemsformuläret för inbetalning av medlemsavgift. Ekonomi Ett stort engagemang och stora arbetsinsatser av medlemmarna med forsränning och å-rensning har positivt bidragit till klubbens ekonomi. Dock så fanns det tyvärr inget intresse bland medlemmarna för att under 2014 genomföra badplatsrensningar som vi brukar göra varje år. Detta har påverkat klubbensekonomi negativt. Vi har under året gjort investeringar kompressorn och klubblokalen. Vi har även köpt in en del dykutrustning(fenor, dräkter, boots, handskar, monofenor etc.) till fridykarna samt för våra inkomstbringande aktiviteter forsränningen/å-rensning som vi också delvis har fått bidrag för. Fyrishov har under året också ökat hyran mot tidigare år. Detta sammantaget gör att resultatet för 2014 ger ett underskott. Klubbens tillgångar är goda men eftersom badplatsrensningarna uteblev 2014 och att medlemsavgiften för 2014 sänktes, föreslås att den för 2015 höjs för att få balans i 2015års budget. Klubbutfärder Under året har ett antal utfärder genomförts i klubbens regi. Dessa har genomförts med inriktning både mot fridykning och apparatdykning. För att medlemmarna skall känna att arbetsinsatser och engagemang ger resultat beslutade styrelsen att subventionera en resa till västkusten för apparatdykarna och en resa till SM för fridykarna under Styrelsen har uppfattat medlemmarnas respons som positiv och hoppas kunna erbjuda liknande aktiviteter kommande år. Lokal Klubbens pumplokal på Hildur Ottelinsgatan har under innevarande år fyllt sitt syfte och fungerat bra. I april genomfördes en fixardag där medlemmarna gemensamt städade och fixade i lokalen. Kompressorns fyllningsramp har också bytts ut och väggen målats mm.

14 Fyrishov Fyrishov har höjt avgiften för föreningar, vilket syns i klubbens resultatrapport. Detta är inget som oroar eller behöver ses över i dagsläget. Samarbetet med Fyrishov fungerar tillfredställande. Medlemsregister Medlemsantalet har nått samma höjder som förra året vilket är väldigt positivt. Klubben hade den medlemmar. Medlemshistorik: 2013/114, 2012/113, 2011/79, 2010/83, 2009/86 Gruppmail Gruppmailen har under året fungerat felfritt. Antalet anslutna fortsätter att öka och är nu 149. Facebook Facebook blir en allt större kanal för kommunikation och gör det enkelt att dela bilder och information. Antalet medlemmar var 145st Daniel Olsson Stefan Coulianos Torbjörn Petersson Monika Wagner Mathilda Lennermo-Selin Markus Rydh

15

16 Inventarie Antal Flaska 300 bar 10 L 11 Flaska 200 bar 2x7 L 1 Pony bottle 0,4 L 1 Oxybox med 2 flaskor 1 Oxybox med 1 flaska 1 Dyklederilåda 1 Dykdator Gekko 5 Dykdator Zoop 1 Regulator Aqualung 7 Regulator yoke äldre 1 Semester Yoke 4 Fenor par helfot 39/41 1 Fenor par helfot 41/43 1 Fenor par hälrem M/L 1 Fenor blandat enstaka 6 Fenor par gummi XL 5 Fenor par gummi XXL 5 Hälremmar 4 Halsvikt 1 Blyvikt 4 kg 8 Blyvikt 3 kg 7 Blyvikt 2kg 6 Viktbälte 4 Viktstopp 6 Mask NOC 3 BCD Poseidon S 4 BCD Poseidon M 3 BCD Poseidon L 1 BCD Scubapro M 1 BCD Scubapro L 1 BCD SeaQuest L 1 Våtdräkt hel Waterproof 1 Våtdräkt hel Mares 1 Våtdräkt hel Poseidon 1 Våtdräkt delad Cressi 7 Våtdräkt delad Waterproof 2 Snorkel 3 Tankband 1 Benvikt rosa 1 Handskar 5 finger par 5 Neopren boots S 1 Neopren boots L 2 Neopren boots XL 1 Neopren boots XXL 1 Kamera Olympus m UV hus 1 Kamera Fujifilm m UV hus 1 Pysplugg 4 Syrgasanalysator 1 Hörselkåpor 3 Hansa lina 1

17 Isborr 1 Islyft 4 Extraskär isborr 3 Ankare m rep & fjädrar 1 Ytboj med rep och lampa 1 Ytboj uppblåsningsbar 2 Lyftsäck 2 John line 1 Rockringar 5 Rep röd 30 m 2 Rep svart 30 m 1 Arbetshandskar par 24 Säkerhetsväst 32 Hjälm 27 Sladdvinda 1 Dammsugare 1 Pirra 2 Skruvstäd 1 Skyffel 1 Bultsax 1 Stor skiftnyckel 2 Verktygslåda 1 Hylsor 26 Fasta nycklar 19 In sex sats 2 Tänger 5 Skruvmejsel 5 Skiftnyckel 3 Hammare 2 Dragskaft 3 Liten kofot 1 Träklubba 1 Slägga 2 Huggmejsel 2 Eltejp 2 Masktejp 1 Fyllvippor ej i bruk 2 Brandfilt 2 Första hjälpen bar ramp monterad bar ramp monterad bar vippor monterade bar vippor monterade Bar ramp omonterad bar ramp omonterad 1 White board 2 Kompressor Nardi 1 Inlinesystem 1 Torky hållare 2 Gasflaskskylt 1 Frostvakt 1

18 Valberedningens förslag till årsmötet för UDK Tumlaren 20 november 2014 Styrelse Stefan Coulianos, ledamot på två år (omval) Marcus Runeson, ledamot på två år (nyval) Siri Fogelberg, ledamot på ett år (fyllnadsval för Monika) Oscar Andersson, ledamot på 2 år (nyval) Patrik Lindh, suppleant på 1 år (nyval) På årsmötet 2013 valdes dessutom Markus Rydh, Torbjörn Peterson som ledamot på två år och har således ett år kvar i sin mandatperiod. Sektionsledare Fridykarsektionen, Mattias Fredriksson (omval) Kompressor, Marcus Runeson (omval) Hemsida, Stefan Coulianos (omval) Pumpning, Matilda Lennermo Selin (omval) Utbildningssektionen, Göran Granemark (nyval) Dyklederi, Kent Sköld och Anne-Marie Seidegård (nyval) Materialansvar, vakant Säkerhet, vakant Revisor, ännu inget förslag från valberedningen Enligt svensk föreningspraxis är detta ett förslag som årsmötet kan bifalla eller avslå. Varje medlem äger dessutom rätt att, innan eller under årsmötet, lägga fram ett eller flera konkurrerande förslag. Årsmötet röstar sedan på alla förslag som presenterats. Dessutom har ju valberedningen i år misslyckats med att hitta sektionsansvariga för Dyklederi och Materialansvar, vilket årsmötet kan råda bot på. Om inte så faller dessa ansvar under/på styrelsens bord. Valberedningen bör enligt min åsikt inte föreslå den kommande valberedningen. Detta bör ske spontant på årsmötet av någon annan medlem. Om årsmötet vill så kommer undertecknad att stå till förfogande ett år till som en del av valberedningen. Jag finner det dock olyckligt om endast en person utgör valberedningen. Jag kommer personligen inte att kunna närvara under årsmötet, utan detta förslag kommer att presenteras muntligen av Mattias Fredriksson. Med vänlig hälsning Peter Boivie Valberedare

STADGAR UPPSALA DYKARKLUBB TUMLAREN. Reviderad 2009-12-19

STADGAR UPPSALA DYKARKLUBB TUMLAREN. Reviderad 2009-12-19 STADGAR UPPSALA DYKARKLUBB TUMLAREN Innehållsförteckning STIFTELSEKUNGÖRING MEDLEMSSKAP 1 Medlemskap 2 Utträde 3 Uteslutning MEDLEMSAVGIFTER OCH BADKORT 4 Medlemsavgifter, badkort DELTAGANDE I TÄVLINGAR

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan

Riksföreningen för anestesi och intensivvård - intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård sedan STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD 1 ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionell förening för legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. Stadgarna reviderade vid årsstämman 2011. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna,

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer