ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott (19) Plats och tid Åsele Centralskola, kl Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S) Övriga deltagande Svante Söderqvist bouch Stefan Persson sekreterare Christer Hedman ks au, 26 K Sune Almroth ks au, 26 Utses att justera Brage Sundberg Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer Stefan Persson Ordförande Maria Hakamäki Justerare Brage Sundberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ s arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande s kontor Underskrift Stefan Persson Utdragsbestyrkande

2 s arbetsutskott BUN Översyn av reglemente, överläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott Förfrågningar har inkommit från näringsidkare i kommunen om möjlighet finns att ordna barnomsorg även för tillfälligt anställda m m. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 155 att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att snarast öppna möjligheter till barnomsorg även till personer som ej är mantalsskrivna i kommunen och som innehar tillfällig anställning att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över reglementet för barnomsorgen i kommunen. beslutade , 36 att inbjuda kommunstyrelsens arbetsutskott till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde för diskussion rörande beslut om översyn av reglemente. För att erhålla förskoleplats fordras att man är mantalsskriven i kommunen. Enligt folkbokföringslagen ska man vid stadigvarande vistelse med familjen mer än 14 dagar i annan kommun även vara skriven i berörd kommun. Diskuterades även vilka fördelar som eventuellt kan gå förlorade i hemkommunen om man mantalsskriver sig tillfälligt i annan kommun. att nämnden konstaterar att Folkbokföringslagen gäller beträffande mantalsskrivning i kommunen att det är av vikt att information ges till berörda om vikten av att vara mantalsskriven på orten att informera ÅNS (Åsele Näringslivsstiftelse) om det regelverk som finns inom barnomsorgen för vidareinformation till de parter som ÅNS kommer i kontakt med och som kan beröras. s Utdragsbestyrkande

3 s arbetsutskott BUN Skrivelse från Åsele Astma- och Allergiförening angående DECT-telefoner i daghemsverksamhet och grundskola Åsele Astma- och Allergiförening framför i skrivelse: DECT-telefoner är trådlösa telefoner som sänder digitalt 24 timmar per dygn, även om telefonen sitter i sin hållare. Den har en räckvidd på 300 m. I bifogad tabell syns vilken stor skillnad i strålningen det är mellan analog och digital telefon. Vadstena barn o utbildningsnämnd har beslutat att inte använda DECT-telefoner där barn och ungdomar vistas. Även Umeå kommun har beslutat att inte använda DECT-telefoner i daghem, grundskolor och gymnasieskolor. Vi vill föreslå att även Barn o Utbildningsnämnden i Åsele, vill minska strålningen i kommunens lokaler där barn och ungdomar vistas och inte använder DECT-telefoner i dessa lokaler. Arbetsutskottet beslutar , 19 att uppdra till barn- och utbildningschefen att upprätta en förteckning över nuvarande innehav av DECT-telefoner att inhämta personalens synpunkter på en eventuell övergång till mobiltelefoner. Inom förskolan i Åsele finns det totalt 7 DECT-telefoner, en per avdelning. Oklarheter råder beträffande eventuella DECT-telefoner på skolan. Personalens synpunkter är under insamlande. att undersöka antalet DECT-telefoner på skolan och se över möjligheten till lösningar att utifrån försiktighetsprincipen övergå till användande av mobiltelefoner samt informera föräldrarna om det nya systemet. s Utdragsbestyrkande

4 s arbetsutskott BUN Läsårstider 2008/09 Enligt grundskoleförordningen skall nämnden besluta om terminens början och slut. Följande förslag föreligger: Ht Vt att bifalla föreliggande förslag till läsårstider för 2008/09. s Utdragsbestyrkande

5 s arbetsutskott BUN s sammanträden 2008 Förslag till sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden, dess arbetsutskott samt tidpunkter för MBL-förhandlingar föreligger. Fredag , kl i Åsele Fredag , kl i Åsele Fredag , kl i Fredrika Fredag , kl i Åsele Arbetsutskottet Fredag , kl i Åsele Fredag , kl i Åsele Fredag , kl i Åsele Fredag , kl i Åsele MBL Måndag , kl Måndag , kl Måndag , kl Måndag , kl att fastställa sammanträdesplan för 2008 enligt förslag. s Utdragsbestyrkande

6 s arbetsutskott BUN Motion angående inrätta ett Ungt företagarcentra i Åsele Centerpartiet genom Sylvia Samuelsson inlämnar följande motion : Företagaranda och egna initiativ blir allt viktigare i samhället. Det är också en allmän uppfattning att framtidens jobb kommer att skapas i små och medel-stora företag. Med anledning av detta är det av stor vikt att Åsele kommun satsar på ett Ungt företagande och idé hus och att stötta unga entreprenörer så de kan starta upp en verksamhet som så småningom kan växa och blomma ut med fler arbeten som följd och därmed en ökad skattebas. På ett ungt företagarcentrum skulle man kunna få tillgång till billiga lokaler, hjälp att lära sig ekonomi samt stöttning och råd från andra i samma situation, skaffa sig värdefulla nätverk, men framförallt se att ingenting är omöjligt. Om Åsele ska kunna växa är varje människa som kan försörja sig själv värdefull i den fortsatta positiva utvecklingen, oavsett om det är som egenföretagare, företagsledare på ett lite större företag eller kanske som anställd. Med detta som bakgrund yrkar jag Att Åsele kommun undersöker möjligheten att inrätta ett Ungt Företagarcentra och idé hus dit unga med affärsidéer kan vända sig för att få råd och hjälp innan företaget kunnat etablera sig. Att Åsele kommun instiftar ett pris till Årets unga entreprenör i kommunen. Samt att priset delas ut varje år till någon ung kreativ kommuninnevånare som drivit företag framgångsrikt. Sylvia Samuelsson redogör för motionen samt föreslår att både Åsele Näringslivsstiftelse och barn- och utbildningsnämndens yttrande inhämtas. Kommunfullmäktige beslutar , 13 att godkänna att motionen får ställas att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar , 106 att ärendet skickas på remiss till Åsele Näringslivsstiftelse och barn- och utbildningsnämnden. s Utdragsbestyrkande

7 s arbetsutskott Barn- och utbildningschefen informerar om att en inventering över vad som görs inom företagsamheten för ungdomar är på gång , 20 att avvakta kommande dokumentation över vad som görs inom företagsamheten för ungdomar att ta upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde beslutar , 34 att bifalla arbetsutskottets förslag, att avvakta kommande dokumentation över vad som görs inom företagsamheten för ungdomar att ta upp ärendet vid arbetsutskottets sammanträde Redovisas sammanställning över företagsamma aktiviteter inom grundskolan. att utifrån redovisningen konstatera att skolan i hög grad arbetar för att eleverna ska bli företagsamma att motionen företrädesvis riktar sig till ungdomar som är äldre än grundskolans elever att motionen bör behandlas på central nivå i kommunen. s Utdragsbestyrkande

8 s arbetsutskott BUN Gymnasiesamverkan i Västerbottens län styrelsens delegation till Utbildnings- och kulturdelegationen Styrelsen för Kommunförbundet Västerbotten har vid sammanträde i oktober beslutat att utse Utbildnings- och kulturdelegationen till beslutsorgan för fortsatt gymnasiesamverkan i länet. Delegationens uppdrag innebär: att fatta nödvändiga beslut för att det gemensamma intagningskansliet ska kunna fullgöra sitt uppdrag. att styra arbetet med att ta fram ett förslag till länsövergripande samverkansavtal (respektive kommun beslutar om den ska gå med i avtalet). Detta innebär att Utbildnings- och kulturdelegationens rekommendation till kommunerna att bilda en interimstyrelse inte gäller. Utbildnings- och kulturdelegationen har styrelsens uppdrag att fatta nödvändiga beslut. Rekommendationen att varje kommun fattar nödvändiga beslut om egen beslutsorganisation, studie- och yrkesvägledning mm gäller fortfarande. Det är en förutsättning för att intagningsprocessen ska fungera. Barn- och utbildningschefens information från skolchefsträff beträffande tänkt gemensamt avtal för länet. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen att barn- och utbildningschefen får mandat att underteckna avtalet. s Utdragsbestyrkande

9 s arbetsutskott BUN Skolskjutsar nytt avtal Åsele kommun har och tillsammans med Länstrafiken i Västerbottens län tecknat avtal om linjetrafik, beställningstrafik och skolskjutsar i Åsele kommun. Avtalen tecknades på tre (3) år med option på ytterligare sju (7) år. I avtalen regleras bl.a förhållanden vid ändrad trafik, utökning/minskning av volym och ersättningar. Komrev har i en revisionsrapport framfört synpunkter på att avtalet för linjetrafik och skolskjutsar var för långt. Kommunstyrelsen beslutade , 146 att säga upp trafikavtalen avseende linjetrafik, beställningstrafik och skolskjutsar att barn- och utbildningschefen får i uppdrag att påbörja upphandling. Barn- och utbildningschefens information: Förslag på endast tre (3) linjer linjetrafik, resten kommer att bli s.k avropsstyrd trafik. De tre föreslagna linjerna är Hällaström-Åsele, Åsele-Älgsjö och Fredrika-Västermyrriset. Om endast tre linjer blir verklighet kommer nämndens kostnader att öka. Krav ställs på att alla ska åka framåtvända, cyklar/skidor mm skall kunna tas med i fordonet kostnadsfritt, registerutdrag för alla förare, införande av alkolås. Trafiken planeras träda i kraft Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. s Utdragsbestyrkande

10 s arbetsutskott BUN Skolplan Nuvarande skolplan gäller t o m Alternativen till en ny plan är: en helt ny plan, grundligt genomarbetad revidering av nuvarande plan, gäller för ett (1) år i avvaktan på framtida direktiv beslutar , 37 att uppdra till tjänstemännen att revidera nuvarande förslag till skolplan så att beslut kan fattas vid nämndens sammanträde i december -07. Redovisades reviderat förslag. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad Skolplan enligt förslag samt att planen skall gälla för åren s Utdragsbestyrkande

11 s arbetsutskott BUN Skrivelse från personalen på förskolan Renen beträffande överinskrivningar av barn Från personalen på förskolan Renen har följande skrivelse inkommit: Med anledning av att vi inom förskolan 1-5 år ständigt har återkommande överinskrivningar samt att ni politiker räknar med att vi skall ha överinskrivningar funderar vi personal på hur ni tänker kompensera oss för detta merarbete det blir. Vi är fullt medvetna om att när man tittar på närvarostatistiken så visar den att vi inte har alla barn/grupp varje dag men denna statistik visar inte hur närvaron ser ut tisdag-torsdag då antalet barn ligger betydligt högre än resterande dagar, den visar inte heller vilka behov som finns hos varje enskilt barn. De dagar när man har lägre närvaro utförs mycket av det arbete som inte hinns med de övriga dagarna. T ex gemensamma avdelningsplaneringar vilket innebär att närliggande avdelning tar hand om de planerande avdelningarnas barn, enskild planering, dokumentation, renskrivning av observationer, schemaplanering, reflektion, förberedelser för aktiviteter, städning, motionstid, vikarieanskaffning. Det skall även noteras att vi ständigt försöker undvika att ta in vikarier i onödan. På många håll i Sverige arbetar man politiskt med att minska barngrupperna för att därigenom skapa en bättre arbetsmiljö för såväl barn som vuxna. I Åsele har vi genom åren kontinuerligt haft överinskrivningar, detta för att klara av de politiska beslut som finns när det gäller väntetid på barnomsorgsplats. Vi har genom åren fått fler barn samtidigt som man har minskat personaltätheten/barn och utökat arbetsuppgifterna till att omfatta arbetsuppgifter som tidigare legat på föreståndare/rektor. Vi har från personalens sida arbetat för att försöka behålla den goda kvalité som funnits genom åren trots personalneddragningar, utökade barngrupper, överinskrivningar samt utökade arbetsuppgifter. Nu känner vi att så här kan det inte fortsätta, vi kan inte längre söka lösningar på de mesta för Åsele kommuns barnomsorg utan att bli kompenserade för det. Vi kräver att ni politiker tar ert ansvar och börjar diskutera hur ni kan kompensera oss för det merarbete som utförs och inte räkna med överinskrivningar som ni gör enligt protokoll Det är ni som ansvarar för vår arbetsmiljö och hälsa samt att personalen skall kunna utföra sina uppdrag enligt de nationella, kommunala och lokala planerna på ett tillfredsställande sätt. s Utdragsbestyrkande

12 s arbetsutskott Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till behandling vid arbetsutskottets nästa sammanträde att till sammanträdet även bjuda in ansvarig rektor för verksamheten samt representant för Lärarförbundet. s Utdragsbestyrkande

13 s arbetsutskott BUN Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har under juni 2007 antagit övergripande verksamhetsmål. En inspirationsdag där samtliga presidier deltog har genomförts under hösten liksom en genomgång med varje presidie enskilt. Redovisas förslag till verksamhetsmål. att godkänna föreslagna verksamhetsmål. s Utdragsbestyrkande

14 s arbetsutskott BUN Uppföljning av utbildningsinspektion i Åsele Skolverket har vid tidigare utbildningsinspektioner kritiserat Åsele kommun bland annat för brister i språkvalet eftersom kommunens elever erbjöds undervisning i endast ett av språken, tyska. Kravet enligt grundskoleförordningen är att kommunen ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Skolverket har i uppföljningar konstaterat att Åsele kommun inte åtgärdat bristen. Åsele kommun erbjuder, drygt tre år efter inspektionen, endast undervisning i tyska. Mot bakgrund av det kallas Åsele kommun till Skolverket i Stockholm. Vid mötet ska Åsele kommun redovisa de åtgärder som kommunen vidtagit i ärendet för att kunna erbjuda två språk. Till mötet kallas ordföranden i styrelsen för utbildningen samt förvaltningschefen för kommunens grundskola. Mötet äger rum vid Skolverkets huvudkontor den 29 november Mötet är beräknat till en timme. Efter kontakter med Skolverket har parterna enats om ett telefonmöte. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. s Utdragsbestyrkande

15 s arbetsutskott BUN Skrivelse från Åsele Astma- och Allergiförening avseende utförda mätningar vid Åsele Centralskolas lågstadiebyggnad Åsele Astma- och Allergiförening framför i skrivelse daterad : Vid mätningar utförda vid skolans lågstadiebyggnad av P.A Konsult & Miljö tillsammans med v.ordf i KS, Christer Hedman, fann de så höga värden av mikrovågor att de påverkar barns inlärningsförmåga och fysiska utvecklingsförmåga. Barnen kan få sömnstörningar eller kronisk trötthetssyndrom m m. Vi är djupt oroade över att våra barn under de mest känsliga åren ska utsättas för så höga mikrovågor. Vi från Astma o Allergiföreningen kräver att en utredning görs varifrån dessa mikrovågor kommer och att det åtgärdas. Detta ärende brådskar. Vi vill få svar från Er senast Arbetsutskottet beslutar att då frågan hanteras av Miljö- och hälsoskydd överlämna ärendet till Myndighetsnämnden för vidare handläggning. s Utdragsbestyrkande

16 s arbetsutskott BUN Ändrad sammanträdestid Arbetsutskottet beslutar att tidpunkten för barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde ändras från måndag till fredag s Utdragsbestyrkande

17 s arbetsutskott BUN Riksteaterns projekt Inte utan min röst Riksteatern genomför tillsammans med elever i årskurs 9 vid Åsele Centralskola rubricerat projekt efter initiativ från Björn Björklund, teaterkonsulent i Västerbotten. Tanken med projektet har varit att tillsammans med eleverna diskutera och reflektera kring begrepp som makt, inflytande och demokrati. Finns framtiden här eller någon annanstans? Vad är det bästa med att växa upp i Västerbottens inland? Hur gör man sin röst hörd och spelar det någon roll om man gör det? Vi vill komma åt det som är unikt med att vara ung just i Åsele, på gott och ont. Den 19 december kommer projektet att redovisas på Folkets Hus i Åsele under närvaro av bland annat Riksteaterns vd Birgitta Englin. Arbetsutskottet beslutar att från barn- och utbildningsnämnden bereda Urban Lindström möjlighet att närvara vid projektredovisningen. s Utdragsbestyrkande

18 s arbetsutskott BUN Budget 2008 Budgetdirektiv för 2008 samt plan har skickats ut till nämnder/ förvaltningar. För att klara de finansiella målen krävs en besparing, för hela kommunens verksamhet, motsvarande 17,0 mkr under perioden För 2008 uppgår det totala sparbetinget till 6,0 mkr som skall fördelas mellan nämnderna. Nettoramarna för 2007 har räknats upp med 3% för att kompensera för löneökningar och inflation innan sparbetinget har lagts ut. Budgetarbetet bygger inte enbart på ekonomiska förutsättningar utan även verksamhetsmålen skall lyftas fram. Under 2007 kommer arbetet med verksamhetsmål på olika nivåer att intensifieras. Kommunfullmäktige skall enligt tidplan fatta beslut om övergripande verksamhetsmål i juni Nedbrytningen på nämndsnivå sker därmed först under hösten. Förslag till ram 2008: Budget 2007 Uppräkning 3% Besparing 6,0 mkr Ram Budgetförslagen skall beräknas med utgångspunkt från faktiska lönekostnader 2007 med 3,0 % påslag för SKAF-ansluten personal och 2,25 % för övriga för beräknad löneökning fr o m Inflationen för varor och tjänster skall beräknas till 1 %. Observeras bör dock att enskilda kostnader kan öka mer än den vanliga inflationen. Olika besparingsförslag för att nå ram 2008 skall redovisas. Investeringsutrymmet utöver de stora planerade investeringarna är mycket begränsat. Investeringar som berör verksamheten yrkas av respektive nämnd/ förvaltning. Förslag till investeringsbudget skall vara ekonomienheten och tekniska avdelningen tillhanda senast Förslag till taxor/avgifter skall vara inlämnade senast Konsekvensbeskrivningar, verksamhetsbeskrivningar och ekonomisk redovisning skall vara ekonomienheten tillhanda senast Arbetsutskottet beslutar att uppdra till tjänstemännen att göra en beräkning av nuvarande verksamhet s Utdragsbestyrkande

19 s arbetsutskott till arbetsutskottets extra sammanträde den 16 april Tidpunkten för inlämnande av material har ändrats till Genomgång av förslag. Arbetsutskottet beslutar , 15 att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden. Förhandling enligt MBL 11 har avhållits Lärarförbundet med biträde av LR yrkade en utökning av rektorstjänsterna i Åsele att resurser tillskapas för två (2) specialpedagoger, mot förskolan respektive grundskolan att resurser tillskapas för en kuratorstjänst Parterna stannade i skilda meningar. Redovisades förslag till driftbudget för 2008 samt verksamhetsbeskrivning. beslutar , 12 att bifalla föreliggande förslag till driftbudget för 2008 att överlämna förslag till driftbudget samt verksamhetsbeskrivning till budgetberedningen. Kommunals avtal beräknas kosta kommunen ca 2,7 mkr. Kommunfullmäktige har med anledning därav i beslut avsatt 1,7 mkr som fördelats ut procentuellt till nämnderna. erhåller 260 kkr vilket medför en förändring av budgetramen, från kr till kkr. Informerades om att personalkostnaderna för Kommunal har räknats om utifrån genomförd lönerevision och budgeten har justerats inom ram. att godkänna vidtagna åtgärder med anledning av förändrad budgetram. s Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2007-04-16 1(8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 12 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2007-08-20 1(13) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 30 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Sylvia Samuelsson (C) tjg ers Urban Lindström (S) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-06-05 1(8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08:30 10:45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-05-30 1(16) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 30 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-07-03 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, kl 10 00 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Birgitta Hedberg (S) Urban Lindström (S) Görgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-12-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, kl 10 00 10 50 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Jonas Ternestål (Fp) tjg ersättare Birgitta Hedberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) K Sune Almroth tjg ers, 103

Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) K Sune Almroth tjg ers, 103 Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2006-05-31 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 30 11 00 Beslutande Bert-Rune Dahlberg ordförande Brage Sundberg vice ordförande K Sune Almroth tjg ers, 103 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2007-08-31 1(18) Plats och tid Fredrika skola, kl 10 00 13 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Roger Jakobsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-22 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.00 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Anders Hansson (c), ers f Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2010-10-25 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Åsele 09 00 11 45 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (s) ordf Christer Hedman (åp) vice ordf K Sune Almroth (s) Övriga deltagande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida 2006-02-20 1(11) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 15 Beslutande Maria Hakamäki ordförande Greger Jonsson vice ordf Roger Jakobsson Övriga deltagande Svante Söderqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-11 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, kl 10 00 11 30 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Birgitta Hedberg

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47 ) 2005-04-28 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 28 april 2005, kl 13.00 15.10. Beslutande: Ulla Börjesson (s) ordförande Eva-Lena Johansson (s) Monica Gustafsson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 arbetsutskott 2006-05-02 1 (7) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 19.15 19.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2008-10-10 1(15) Sida Plats och tid Fredrika skola, kl 10 00 12 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Roger Jakobsson (S) tjg ers Urban Lindström (S)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-02-22 1(15) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 15 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Roger Jakobsson (S)

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.15 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2013-10-16 1 (5) Sida Plats och tid Kulturhuset, kl 08:35 09:15 Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande Thord Dahlberg (V) Tjänstgörande ersättare Brage Sundberg (Åkl) Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2008-04-28 1(6) Plats och tid Åsele Folkets Hus 13 00 14 40 Beslutande Bert-Rune Dahlberg(s) ordf Christer Hedman(åp) v ordf K Sune Almroth(s) Tommy Danielsson(s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden Protokoll 2012-09-26 Tid och plats Onsdagen den 26 september 2012, Åsasalen, 13.30-14.05 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur/Fritidsnämnden 2003-12-04 1 ( 16) ) Plats och tid Kommunhuset kl 09.00-12.00 Beslutande Anders Öqvist ordf. Birgitta Dahlberg Thure Ekegerd Per Johansson Berith Oderståhl Ingrid Hakamäki tgj. suppl.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-09-04 Sida 1 (7) Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2003-08-25 1 (8) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 augusti, 2003, kl 13.00-16.30.

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl. 17.00-20.40 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V)

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 13.20

Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Sida 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Kaj Seger, ledamot ( 12-20) Marianne

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad (L) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-09-08 1 (8) Plats Rum 522, 4:e vån, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 8 september 2016 kl: 09:00 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-29 Innehåll Sammanträdesdag 18 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 22 19 Statusrapport... 23 20 Månadsuppföljning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-17 1(20) Reinhold Näsström rektor, 7 Monika Sandberg personalföreträdare. Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-17 1(20) Reinhold Näsström rektor, 7 Monika Sandberg personalföreträdare. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2006-03-17 1(20) Plats och tid Kommunkontoret, kl 10 00 12 45 Beslutande Maria Hakamäki ordförande Greger Jonsson vice ordförande Birgitta Jonsson tjg

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-01-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00-12:30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Denny

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur/Fritidsnämnden 2003-04-03 1 ( 12) ) Plats och tid Kommunhuset kl 09.00-12.00 Beslutande Anders Öqvist ordf. Greger Jonsson Ingrid Hakamäki tgj. suppl. Stefan Svensson - - Siv Olofsson - - Övriga

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer